Sunteți pe pagina 1din 16

Scoala: Colegiul Tehnic Elie Radu Ploiesti

Aria curriculara: Limba si Comunicare


Disciplina:Limba Engleza
Clasa: XI S
Manual: NEW GOLD FCE PLUS
Profil: Tehnic
An scolar: 2016 - 2017
Profesor: PUFULETE GEORGIANA
Conf. OMEC nr. 3313/2009

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Coninuturi ale unitii de nvare.


detalieri tematice
Nr. unitate Competene specifice
elemente de construcie a Nr. ore Spt. Valori si atitudini Observaii
de nvare vizate
comunicrii
funcii comunicative
RECAPITULARE 2.1 Descrierea (oral / n
Testare diagnostica scris) a unor activiti
- recapitularea timpurilor verbale cotidiene, obiceiuri; Constientizarea
2.3 Redactarea de rolului limbii
- exprimarea unor opinii, a paragrafe / texte pe o
acordului/dezacordului, engleze ca mijloc
tem de interes
REVISION satisfactia/insatisfactia fata de un 3.1 Formularea de idei/
4 S1 de acces la
punct de vedere preri pe teme de interes patrimoniul
- a descrie evenimente, a cere n cadrul unei discuii / n culturii
permisiunea, a intrerupe o mesaje de rspuns universale.
conversatie.
1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Domeniul educational - Viata cultural -
titlului / unui stimul
Filme, divertisment vizual
Verbul- recapitulare timpurile simple; 1.2 Identificareasensului
Present perfect simple / Present perfect global al unui mesaj
continuous 2.1 Descrierea (oral / n
Adverbe de timp scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
Formarea de substantive, adjective,
2.3 Redactarea de
adverbe prin derivare cu sufix Manifestarea
paragrafe / texte pe o
A exprima insatisfactia fata de un punct tem de interes flexibilitatii in
de vedere 3.1 Formularea de idei/ cadrul schimbului
Whats A folosi stilul informal preri pe teme de interes S2 de idei si in
n cadrul unei discuii / n
4
on? cadrul lucrului in
mesaje de rspuns echipa in diferite
situatii de
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv comunicare
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n
limba romn
4.4 Traducerea in si din
limba romana a unor
texte scurte din domenii
de interes utilizand
dictionarul
Domeniul personal Viata personala 1.1 Anticiparea
Stil de viata elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Adjectivul comparatia
titlului / unui stimul
Derivarea cu prefixe negative vizual
A folosi stilul formal 1.3 Identificarea de
A exprima opinii informaii cheie din texte
A cere permisiunea de a intrerupe o autentice
conversatie 2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti Disponibilitatea
A-si exprima acordul / dezacordul
cotidiene, obiceiuri;
pentru acceptarea
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o diferentelor si
tem de interes pentru
3.1 Formularea de idei/ S4 manifestarea
Worth the preri pe teme de interes
4
tolerantei prin
risk? n cadrul unei discuii / n abordareea critica
mesaje de rspuns
a diferentelor si a
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de stereotipurilor
comunicare n funcie de culturale
stilul formal / informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba engleza n
limba romn
Domeniul personal universul 1.2 Anticiparea
adolescentei - cultura elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Like, as, as if/though, adverbe, timpurile
titlului / unui stimul
naratiunii vizual
A cere si a reactiona la opinii 1.3 Identificarea de
Comparatia intensiva informaii cheie din texte
a-si exprima satifactia fata de un punct de autentice
vedere 2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti Disponibilitatea
cotidiene, obiceiuri; pentru acceptarea
2.3 Redactarea de diferentelor si
paragrafe / texte pe o pentru
Fact or tem de interes
S5 manifestarea
fiction? 3.1 Formularea de idei/ 4
preri pe teme de interes tolerantei prin
n cadrul unei discuii / n abordareea critica
mesaje de rspuns a diferentelor si a
3.2 Adaptarea formei stereotipurilor
mesajului la situaia de culturale
comunicare n funcie de
stilul formal / informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba engleza n
limba romn
Domeniul personal viata personala 1.1 Anticiparea
stil de viata elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Subsantive numarabile / nenumarabile
titlului / unui stimul
Modalitati de exprimare a viitorului vizual
Prepozitii 1.3 Identificarea de
A exprima satisfactia / insatisfactia informaii cheie din texte
A incuraja pe cineva autentice
A avertiza pe cineva 2.2 Relatarea
coninutului unui film/ al
A prezenta avantaje si dezavantaje
unei povestiri, pe baza
Manifestarea
unui plan de idei dat
2.3 Redactarea de flexibilitatii in
paragrafe / texte pe o cadrul schimbului
Food for
tem de interes S6 de idei si in
thought 3.1 Formularea de idei/
4
cadrul lucrului in
preri pe teme de interes echipa in diferite
n cadrul unei discuii / n
situatii de
mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de comunicare
scrisori de rspuns n
care sunt exprimate
preri despre subiecte
legate de preocuprile
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral
Domeniul public aspecte din viata 1.1 Anticiparea
contemporana elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Vorbirea indirecta
titlului / unui stimul
A exprima grade de certitudine vizual
A exprima satisfactia / insatisfactia 1.2 Identificarea
A exprima refuzul, a argumenta refuzul sensului global al unui
A exprima un produs evidentiind mesaj
avantajele lui 1.3 Identificarea de
informaii cheie din texte
autentice
1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale /
scrise (autentice)
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti
Constientizarea
cotidiene, obiceiuri; rolului limbii
Material 2.3 Redactarea de engleze ca mijloc
world paragrafe / texte pe o de acces la piata
tem de interes 4 S7
intenationala a
3.1 Formularea de idei/ muncii si la
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n
patrimoniul
mesaje de rspuns culturii universale
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4. 1 Transformarea
unor mesaje din vorbire
direct n vorbire
indirect.
4. 2 Utilizarea
Domeniul educational descoperiri 1.1 Anticiparea
stiintifice si tehnice elementelor de coninut
Diateza pasiva, diateza activa ale unui text pe baza
Derivarea substantivelor cu prefixe, titlului/ unui stimul
A exprima grade de certitudine si vizual
1.2 Identificareasensului
posibilitatea
global al unuimesaj
A raporta 1.4 Identificarea de
Redactarea unui raport detalii din mesaje orale/
scrise
1.5 Selectarea de
Disponibilitatea
informaii din mai multe
texte n scopul deplinirii pentru acceptarea
unei sarcini structurate de diferentelor si
lucru S8 pentru
Its your 2.1 Descrierea (oral/ n
6
manifestarea
call scris) a unor activiti tolerantei prin
cotidiene, obiceiuri
abordareea critica
2.2 Relatarea
coninutului unui film pe a diferentelor si a
baza unui plan de idei stereotipurilor
2.3 Redactarea de culturale
paragrafe/ texte pe o
tem de interes
2.6 Relatarea sub form
de raport a desfurrii
unei activiti de grup/
proiect individual/
activiti cotidiene
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
mesaje de rspuns.
Aspecte din viata contemporana (strategii
de utilizare a resurselor) 1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
Propozitiile reative
ale unui text pe baza
Conditionale, titlului/ unui stimul
Substantivul - idiomuri vizual
A cere si a exprima opinii 2.1 Descrierea (oral/ n
A comenta pareri scris) a unor activiti
A argumenta pro si contra cotidiene, obiceiuri
2.3 Redactarea de
Eseul argumentativ
paragrafe/ texte pe o
Manifestarea
tem de interes
2.5 Redactarea de texte flexibilitatii in
funcionale simple cadrul schimbului
Back to 3.1 Formularea de idei/ S9 de idei si in
preri pe teme de interes
4
the future cadrul lucrului in
n cadrul unei discuii/ n echipa in diferite
mesaje de rspuns
situatii de
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de comunicare
comunicare n funcie de
stilul formal/informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n
limba romn.
1.2 Identificareasensului
global al unui mesaj
Domeniul personal relatii 1.4 Identificarea de
interpersonale detalii din mesaje
Gerunziul si infinitivul + constructii orale/scrise
Verbe cu particula adverbiala 1.5 Selectareade
A comunica in societate informatii din mai multe
texte in scopul
A initia si a continua o conversatie.
indeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral/ n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri
2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o Disponibilitatea
tem de interes pentru acceptarea
We are 2.4 Completarea de 4 diferentelor si
formulare S10
family pentru
3.1 Formularea de idei/ manifestarea
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
tolerantei prin
mesaje de rspuns abordareea critica
3.2 Adaptarea formei a diferentelor si a
mesajului la situaia de stereotipurilor
comunicare n funcie de culturale
stilul formal/informal
folosit de interlocutor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem/ notie
a coninutului unui text
scris.
Domeniul personal Viata personala 1.1 Anticiparea
comportament social elementelor de coninut
ale unui text pe baza
A compara actiunile prezente cu cele
titlului/ unui stimul
trecute vizual
A exprima o opinie 2.1 Descrierea (oral/ n
A convinge scris) a unor activiti
Participiul + constructii cotidiene, obiceiuri
A redacta un raport 2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o
tem de interes Constientizarea
2.5 Redactarea de texte rolului limbii
funcionale simple engleze ca mijloc
3.1 Formularea de idei/
S11 de acces la piata
A new look preri pe teme de interes 4
n cadrul unei discuii/ n intenationala a
mesaje de rspuns muncii si la
3.2 Adaptarea formei patrimoniul
mesajului la situaia de culturii universale
comunicare n funcie de
stilul formal/informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n
limba romn.
Aspecte din viata contemporana 1.2 Identificarea
educationale sensului global al unui
mesaj
A exprima obligatia, necesitatea,
1.3 Identificarea de
permisiunea informaii cheie din texte
It is, there is autentice
A exprima surpriza, curiozitatea 1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale /
scrise (autentice)
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
Manifestarea
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti flexibilitatii in
cotidiene, obiceiuri; cadrul schimbului
Use your 2.3 Redactarea de S12 de idei si in
paragrafe / texte pe o
4
brain cadrul lucrului in
tem de interes echipa in diferite
3.1 Formularea de idei/
situatii de
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n comunicare
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4. 3 Transformarea
unor mesaje din vorbire
direct n vorbire
indirect (relatarea la
prezent a unor mesaje
audiate)
Domeniul ocupational aspecte legate 1.2 Identificarea
de profesiuni si de viitorul profesional; sensului global al unui
mesaj
activitati din viata cotidiana
1.3 Identificarea de
Numeralul informaii cheie din texte
conditionale autentice
a folosi stilul formal scrisoarea de 1.4 Identificarea de
intentie detalii din mesaje orale /
a exprima compasiunea scrise (autentice)
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru Constientizarea
2.1 Descrierea (oral / n rolului limbii
scris) a unor activiti engleze ca mijloc
cotidiene, obiceiuri; S13
Hard at de acces la piata
2.3 Redactarea de 4
work paragrafe / texte pe o intenationala a
tem de interes muncii si la
3.1 Formularea de idei/ patrimoniul
preri pe teme de interes culturii universale
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4. 4 Transformarea
unor mesaje din vorbire
direct n vorbire
indirect (relatarea la
prezent a unor mesaje
audiate)
Domeniul public - Aspecte din viata 1.3 Identificarea de
contemporana sociale, istorice, informaii cheie din texte
autentice
democratie, civism, drepturile omului
2.2 Relatarea
Domeniul educational texte din coninutului unui film/ al
literatura britanica si americana unei povestiri, pe baza
a exprima satisfactia / insatisfactia unui plan de idei dat Dezvoltarea
A avertiza pe cineva 2.3 Redactarea de interesului pentru
Diaeza pasiva - cauzativul paragrafe / texte pe o descoperireaunor
tem de interes aspecte culturale
Substantivul cazul genitiv
3.1 Formularea de idei/ specifice, prin
Strange preri pe teme de interes
S14 receptarea unei
but true n cadrul unei discuii / n 4
mesaje de rspuns varietati de texte
3.3 Redactarea de in limba moderna
scrisori de rspuns n si prin raportarea
care sunt exprimate la civilizatia
preri despre subiecte spatiului cultural
legate de preocuprile
anglo-saxon
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral
2.3 Redactarea de
Domeniul public aspecte din viata paragrafe / texte pe o
tem de interes
contemporana ecologice, strategii de
3.1 Formularea de idei/
utilizare a resurselor preri pe teme de interes
Determinanti: such, too, so, enough; Manifestarea
n cadrul unei discuii / n
Scrisoarea informala mesaje de rspuns flexibilitatii in
3.3 Redactarea de cadrul schimbului
Natural scrisori de rspuns n de idei si in
care sunt exprimate
4 S15
wonders cadrul lucrului in
preri despre subiecte echipa in diferite
legate de preocuprile
situatii de
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub comunicare
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral
1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Domeniul personal cultura, arte, sport
titlului/ unui stimul
A da sfaturi vizual
A exprima teama, indoiala; 1.2 Identificareasensului
global al unuimesaj
1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale/
scrise
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul deplinirii Dezvoltarea
unei sarcini structurate de interesului pentru
lucru descoperire aunor
2.1 Descrierea (oral/ n aspecte culturale
scris) a unor activiti specifice, prin
Getting cotidiene, obiceiuri
receptarea unei
there 2.2 Relatarea 4 S16
coninutului unui film pe varietati de texte
baza unui plan de idei in limba moderna
2.3 Redactarea de si prin raportarea
paragrafe/ texte pe o la civilizatia
tem de interes spatiului cultural
2.6 Relatarea sub form
anglo-saxon
de raport a desfurrii
unei activiti de grup/
proiect individual/
activiti cotidiene
3.1 Formularea de idei/
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
mesaje de rspuns
4.3 Sintetizarea sub
form de schem/ notie
a coninutului unui text
scris.
Constientizarea
rolului limbii
engleze ca mijloc
FINAL
RECAPITULARE FINALA Toate competentele 4 S17 de acces la
REVISION
patrimoniul
culturii
universale.