Sunteți pe pagina 1din 2
Anexa ar. 8 la Regulamentul privind finanjaea activitait paridelor polite, -aprobat prin hotiires Comisiei Bletorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 Raportul privint gestiunea financiar& 1. Compartiment PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR EUROPEAN DIN MOLDOVA ‘earings "P PPEM (deena ‘Adresa sediului central mun, CHISINAU, bd, NEGRUZZI14 Codul fiseal 1015620005422 Telefon, fax, e-mail ——= — == Conducatorul: LEANCA TURIE ‘uma rowne) oom) Trezorier: GHILETCHI ANA. ‘oom pew) oem Perioada de raportare euarTeesoenbcl STAR Memibri de partid 7825 Tamar Personal tncadrat 0 Tansy Filiale 21 Gem Organizatiiintemationale din care partidul face parte 0 Tama Sedii proprii 0 oo Sedii luate in locatiune 3 (wei) co) 1 Compartiment Executat Taslasie Nr. dio Denumirea indicatorior = Total deta bugetul de | Gin anesurse stat z z 4 1.__|Soldul mifloacelor binesti Ta inceputul perioadet de gesture 30325 o 30325 T_[Sursee de finantare total 134130 0 134.130 T._[Subeenti do Te bugetul de stat x 0 x 2. [ora in bari, toua: 112.200 x 112.200 ein parea membilor depart x [sin pares altorpersoane fzice 0 x 7 [sin partes prsoanelorjurdice 0 x 0 3 |Donor sub ate forme, otal 0 x 0 [sub forma de propre oO x 0 [buna 0 x o servici gratuite sau Tn condi mal avanlajoase Geet valoarea 0 x 0 Jcomerciala lachitarea unor bunul Sau Serviei wlizate de pani 0 x 0 [Covet de merbra de parti 21930 x 21930 | Venturi objnuie de clive pari in arma aeliviioreconoml 0 x 0 desttsurat. total: din ativitaiea etoile 0 x 0 din activate legatt nerijloct de adanisrarea propre sae 0 x 0 [sin ale activity economics ce rezlta vet din sopul preva in a x 0 [Ale venitur 0 © 0 THT___[PUi pentru urmatoarele destinath, total 184 455, 0 184 455 T.__| Chelle pentru Tntrefinerea sedilor 147361 v 147361 Z_ [Chelle de personal 0 v 0 c z 3 7 3 3. [Cheltiel pentru presa gi materiale promojionale 28 956 a 28 956 4. _|Cheltuieli de deplasare in {ara gi in straindtate oO 0 0 “S.__[Cheltuieli pentru tlecomunicayi 0 7 0 6. |Cheltuieli pentru primirea delegatiilor din strainatate oO 0 0 7. Plata eotzayilor de merbruTn organiajile intemayionele dif cae 0 v 0 perdu face parte 8._|Investitii in bunuri mobile si imobile necesare activitayii partiqului oO 0 o 9.__ [Chee de brates, comision bancar 2942 a 2942 TO__|Cheluil de ait (exterlablgatoriuy 0 7 0 | Crete ponte orenniaren de Ttrai, anTESaTT pBTC 1786 0 1786 seminare si alte cursuri de insruire pentru merbri de parti, |desfagurate pe teritoriul qari 12. ]Alte cheltuicli, total: 3.409 x 3409 a) donate 3409 x 3409 by 0 x 0 Ic) oO x oO \¢) 0 x 0 13.__|Cheluiel ta campania electoral 0 0 0 IV. |Soldu! mijloacelor binesti la sfirsitul perioac oO a o Conducatorul TURIE LEANCA omnis poe) — Ls Trezorierul ANA GHILETCHI _ ee) nem)