Sunteți pe pagina 1din 5
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU DECIZIE Ne in 7 Ga privite ta tribute fi folosingi a unui teren din st (4 Pruneul (zona. Vatra) generale locativ - comunale gi amengjare Avand in vedere demersurile Directiei generale locativ - comunale si amenajare, dispozitia primarului general nr. 146-4 din 02.03.2009 ,Cu privire la ameliorarea stirii ecologico-sanitare in leghturd cu stoparea evacuirii degeurilor Ia ‘gunoistea municipala”, dispozitia viceprimarului Nistor Grozavu nr. 1239-1 din 06.11.2012 ,Cu privire la evacuarea gi stocarea deseurilor (inclusiy frunzigul c&zut) din municipiul Chisindu”, planul de incadrare in tertoriu a terenului ce se atribuie olutia urbanistics) elaborat Ia 03.12.2015 de citre Directia generala arhitecturs, urbanism si relajii funciare, necesitatea stringenté de solutionare a chest evacuari si stocarii deseurilor urbane, pet. 3 din Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinatie si schimbul terenurilor, aprobat prin Hotirérea dde Guver nr. 1451 din 24.12.2007, in temeiul at. 9, at. 15, art. 20 gi art. 45 din Codul funciar, art. 14 (1), 14 (2) lit. b) slit ), art. 19 (4) si art. 77 2) si G) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administratia publica locala”, Consiliul municipal Chisindu DECIDE: 1, Se atribuie in folosinf& Directiei generale locativ - comunale si amengjare lotul de pmint cu suprafaa de 6,4748 ha din str. Ion Pruncul (zona ‘Vatra), provizoriu, pana la transmiterea loturilor spre recultivare, in scopul amplasrii si amenajari unui platou de depoztare a deseurilor din construct (inclusiv de la demolis) 3i a degeurilor vegetele, acumulate ca rezultat al salubrzari oragului, conform planuuiIotului anexat. 2. Directia general locativ - comunal i amenajare se obligh: 2.1. Si obfind de la Directia generalé arhitectur, urbanism si relait funciare actul de transferare a linilor rosii, in baza ctruia se indicd terenul repartizat, certificatul de urbanism corespunzator si titlul (provizoriu) de autentificare a dreptului definatorului de teren. 2.2. Sa poarte rispundere pentru starea sanitar - epidemiologic’ si ecologic a terenului atribuit (dupa obfinerea avizelor serviciilorabilitate) si si nu depozitarea altor deseuri, deedt a celor menfionate in pet. 1 al prezentei 2.3. Sk foloseascd terenulatribuit strict conform destingaiei 24. Si asigure zona de protectie a refelelor tehnico-edilitare si posibiltatea deservirii si exploatirii acestora in coordonare cu serviciile specializate 2.5. SA inregisreze la Oficiul cadastral tertorial Chiginéu titul de autentificare a dreptului dejindtorului de teren 3. Se abrogi decizia Con: municipal Chisingu nr. 11/22 din 28.09.2010 ,Cu privire Ia atribuirea in folosingé a unor loturi de pamant Direct generale locativ-comunale si amenajare”. 4, Directia generalé arhitecwur8, urbanism si relafi finciare va asigura perfectarea si eliberarea actelor de marcare in teritoriu a linilor rosii a terenului atribuit, titlului (provizoriu) de eutentificare a dreptului defindtorului de teren, precum gi trecerea beneficiarului in registrul cadastral al detindtorilor de teren. 5. Se soliciti Inspectoratului fiscal de stat Chisiniu si asigure perceperea impozitului funciar in functie de suprafafa terenului prevazutA in punctul 1 6. Ofiiul cadastral teritorial Chisintu: 6.1. Va inregistra dreptul asupra terenului specificat in punctul 1 al prezentei decizi 6.2. Va opera modificdri in documentatia cadastralé perfectaté anterior (parcelele cu numerele cadastrale 0100505178 gi 0100505192). 7. Viceprimarul de ramuri al municipiului Chisindu si pretorul sectorului Ciocana vor asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR AL CONSILIULUL ‘Valeriu Didencu powra la ceca Consus munipal Cignas ain 2018 PLANUL LOTULUI “Transmis in folsint provizore sAmenajare, pentru amplasarea platoulul de acumulare a degeurilor din constructildemolirl gi a ‘egeurlor vegetale. siuat Tn sectorul puiuean, st. LPruncul Vata), Aielout eardBha—————=—S~S*« RDNA ee ea ee as ‘Scara: tpt Prange: 2.99199 Speci Principal SECRETAR AL CONSILIULUL Valru Didencu NOTA INFORMATIVA Ja proiectal deciziei Cu privire la atribuirea tn folosingt a unui teren din str. Ton Prancul (gona Vatra) Directiei generale locativ-comunale si amenajare”” 1, Benefletar(): Direcjia general locativ-comunal i amensjare. 2, Adresa lotulu: str. Ion Pruncul (zona Vatra). 3. Destinafia: in scopul amplasérii si amenajérii unui platou de depozitare a eseutilor din construcfii (inclusiv de 1a demoléri) si a deseurilor vegetale, acumulate ca rezultat al salubrizirii oragului. 4, Suprafata terenului ce se atribuie: 6,4748 ha — in folosings, provizoriu. 5. Drept inregistrat asupra terenului: proprietate municipal (conform art. 42 din Codul Funciar al RM. ~ fond de rezerv8), 8. Drept inregistrat asupra construcfiei: (constructii nu sunt), 9. Temeiul juridie: demersurile Directiei generale locativ - comunale si amenajare, dispozitia primarului general nr. 146-d din 02.03.2009 ,Cu privire la ameliorarea stirii ecologico-sanitare in legitura cu stoparea evacuirii deseurilor 1a gunoistea municipala”, dispozitia viceprimarului Nistor Grozavu nr. 1239-1 din 06.11.2012 Cu privire la evacuarea si stocarea deseurilor (inclusiv frunzigul cizut) din municipiul Chiginéu”, planul de incadrare in teritoriu a terenului ce se atribuie (solutia urbanistic8), elaborat la 03.12.2015 de catre Direcfia generala arhitecturd, urbanism si relat funciare, necesitatea stringent de solutionare a chestiunii evacuatii si stoctrii deseuritor urbane, pet. 3 din Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinatiei si schimbul terenurilor, aprobat prin Hotirérea de Guvem nr. 1451 din 24.12.2007, art 9, art. 15, art. 20 si art 45 din Codul funciar, at. 14 (1), 14 (2) lit. b) silt d, art. 19 (4) si art. 77 (2) si (3) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administrajia publict locals”, Arhitectefinterimar ——_/ Ivan Carpov REPUBLICA MOLDOVA _ CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU Comisia pentru construcfii, arhitecturd ii funciare AVIZ din 02 februarie 2016 Asupra_proiectului de decizie al Consiliului municipal Chisinau .Cu privire la atribuirea in folosinja a unui teren din str.Jon Pruncul (zona Vatra) Directiei generale locativ ~ comunale si amenajare”. Comisia a examinat proiectul de decizie nominalizat si a DECIS: A accepta proiectul de decizie al Consiliului municipal Chisinau Cu privite la atribuirea in folosinfa a unui teren din str-lon Pruncul (zona Vatra) Directiei generale locativ — comunale si amenajare” sia recomanda Consiliului municipal Chisindu spre aprobare. Presedine, (2 "ig fignean