Sunteți pe pagina 1din 84

6. Se dau enunlurile: l.

7e,7r,
VARIANTE DE SUBIECTE cotect oftlonali .lescrescdtar, i
cotlst ihl itd dil1 tototitatea ohiec
a. arnbele enunturi sunt ade.
Varianta 0I b- primul enunt este adevdr.
c. prirnul enuDl este fals si a
Suhiectul I (J0 de Dunclel d. arnbele enunluri sunl fals
,L. Sari-*i p" fouiu de examen litera corespunzatoare respunsului corect, pentru fiecare
dintre silualiile de maijos. Este corecttr o singure varianta de raspuns. B. Fie u,'lllitoarele doua modur
a. Scrieti schema de infer
l. alautermenii: SV= silogismvalid, SL= silogism, SN= silogism nevalid, $l = silogism
Se silogisticc daie 9i consrru4i
incorect. Se afla in raport de conti'adiclie: diDtre celc doui scheme de i
a. SV qi $l; b. Verillcati .xplicil, prin I
b. SL si SN; doua moduri silogisiice dale
c. SN ti $l;
d. SV si SL. Subiectul II
Se dau ulmaroarele propozitii:
'Ioate personajele negative di
2. Daca C si D se afle in rapoit de ordonare, iar D este termenul subordonat, atunci: l.
a. D este specia lui C; l- Unele terenu agricole nu sur
b. D este gen penfu C; i. Nicio persoana ciirstiia nu est
c. C este specia lui D; l. Une,e tithri de vaioare sunt a
d. informatiile sunt insuficiente pentru a alege un raspuns. A. Prccizali formuia propozi
B. Consrruili, atat in limbaj f
3 Propozilia Unii fiandafri su t ptante c.,l grirTpi esle pentru propozllia Unele plante c subaltema propoziliei 3.
ghinpi sunt trundafiri. C. Aplicali erplicir operatiit
a. conversd; obversa corecte ale fiecarei,
b, obversa, limbaj natural.
c. contradictode; D. Explicali succint de ce pn
d. subcontrara, E. Reprezentali prin intenned

4. Fre propozil)rle: l.'nicio ptopozilie . arcgori, d nu e\t? fal\d. 2 D?lfilul e\te un p"$te Subiectul lIl
ma,tn.J.Tooree.oriledeargunenatesunr"ofsnP 4 Canghrul?steun ahiinalnarsuptat Raspundeli Ia fiecare dintre urm
Sunt exemple corecte de propozilie universal negativr: l. Definili co ceptlrl de argumer
a. toate propoziliile; l. Enumerali doua lipuri de dem
b. trei dintre ele: .\pe enli.
c. doua dintre ele; i. Construiri, in limbaj naruml. 1

d. lma singura. Dropazi\la. Nicb a.ti ne nedret


-i. Fie uflnattoarea definilier ,. Cr.;
inte clase " este o ceti ld a operuliei
5. Se dau enunturi le: 1 - ,, Regula taportului de opozilie a. Menlionali o reguli de corl
de ctasifcare, care prevede cd pe aceea;i tleaptd a cldsilictuii intre clasele oblinute' b. Enumeratidoui rcgutide c
trcbuie sa existe n mai raportuti de co tradiclie sa contfarietate. 2 Din falsitatea conslruili, penrru fiecare dintr
propoziliei SaP se deduce nunai falsitatea ptopoziliei SeP, in baza raportului de

a. ambele enunluri sunt adeverate; LJ


b. primul enunl este adevarat $i al doilea este fals;
c. primul enunl este fais $i al doilea este adeverat;
d. ambele enunturi sunt false.

28
6. Se dau enunlurilel 1. Tentenii dttul cercuhti, ternlen r,id. temen, fornd lasicd sunt
'n\.t ,t'dat'd!iJp\r?'cdtor-inJu\-tdle,n^ ,iuncdlot.2 lhtpn:itlnca tndt terwn ?:tc
conslihtitd clitl kr.tlitatea obiectelar cate.\ nt gtltpate int o clasd
". "rrb(le euLrluri suDt ade!arate;
b. primul enunt esle adevArat si al doilea este fals;
c. p mul enu l este fals qi al doilea este adevirar;
d. ambele enunluri sunt fhlse. l8 puncte
B. Fie urDriroarele doui moduri silogislicerZ?J-1, e;i-2: ,,
a. Scrieti schema de inferenl, corespunzaroare fieciiuia dinrre cele doui moduri
silogistice dale ti construili, in limbaj natural, un silogism care sa corespunda uneia
dintre cele doui scheme de inferenla. 8 puncte
b. Vcrilicati explicit, prin metoda diagramelor Venn, validiiatea oriceruia dinlre cele
doua moduri silogistice date, precizand totodata decizia la care ati ajuns_4 prnct

subircrul ll t3o de ouncter


Sc daLl uunitoarelc propozilii:
1. Toare personajele negative din basmele romanefri sunt pedepsite.
:. Uneie reren-., dgncole nu sunl ,c ile.
r. Nicio per.od-; r insriri nu e.re imorald.' . '
.+. Unele iitluri de valoare sunr acliuni. L \
A. Precizali formula propoziliei L -... i ,l puncte
B. Conslruili, alar in limbaj fomal cAi 5i in linbaj narural, conrradictoria propoziliei I qi
subakema propozitiei 3. 6 puncte
C. Aplicaii explicit operatiile de conversiune $i obversiune, pentru a deriva conversa si
oh!cr., \o.ecr< ale ficc;reia dinlre propozrlllle 3 fi 1. d.jl rn trmbaj tomal. cal ;i in
limbajnalural. 10 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia 2 nu se converte$te corect 6 puncte
E. Reprezentati prin intennediul diagramelor Eulerpropozilia categoricA 3. 4 puncte

Subicctul llI (30 de Drnctel


l".p".]dcli L ficcrre oirlre um;loarele cerinle:
l. Definili conccplul de argumenlrre. 4 puncte
l. Enumerali tipuri de denlonstralie in functie de inlemeierea direcra sau indirecii pe
doLrai
experienla. 6 puncte
3. Conslruiti. ir limbai natural. un argument valid cu dola premise, prin care sijustificati
ptopazirla . Nicio acti ne ne.treapfi tu este nepedepsitd ' l0 puncr
Fieunniloarerdefinilicr,.Crinnelteucida.eaitltentioataio eifiintelnane..:
a. Mentionali o re8uli de corectitudine pc care o incaic, definitia dat6. 2 puncte
b. F-nunierati dou, reguli de corcctitlrdine a definirii, diferile de regula de la punctul a_
ii
construiti, pentru fiecare dinrrc acestea. care o definirie carc sA le incalce 8 puncte
:, tr sdo<rs* !c- o;"..
&r.,. s\i' !, r'"J-, i\",

.\
f,
Varianta 02
30 de puncte
Subiectul I
A. Scrieli pe foaia de examen litera corespunzdtoare rrspunsului corect,
rAspuns.
dintre situaliile de maiios. Este corectE. o singuE varianta de

l.sedautermenii:V=vertebrat,C=camivor'R=rcptile,M=mamifere'N=nevedebrat-
Se afla in raport de contrarietate: t
a.C$iR;
b.VsiR;
c.V $iN;
d.RciM.

2. Conversa colecti a propozi\iei Toli nonx su l nony este.


a. Toli nonY sunt nonx;
b. Unii nonx sunt
c. Toli X sunt Y;
d. Unii nonY sunt nonx,

cd, 2' deodret:e S prin urnlare'


3. Fie urmilorii indicatori logicit l. penlru
toli sunt indicatori de concluzie;
b. doi dintre ei sunt indicatori de concluzie; I
doar unul dintre ei este indicalor de concluzie;
d. niciunul nu este indicatoare de concluzie'

este falst propozifia


4. Temenii A si E se aflA in rapo( de incruciEare in aceast' situalie
a. AaE:
b. AeE:
c. AiE;
d. AoE

reuniu ii este o ca'|'tt


5. Se dau enunlurjle: 1- . Reg a conpletitudi ii sau "regula
corcctituriinii ;Pticdt ii netodelot de cercetare inducti|a 2' Din
adefinll ProPoziliei Sil
de sttbcontrarietate-
deduce nunai idetnrul propoziliei SoP, in baza taportului
a. ambele enunturi sunt adeviral;
b. pimul enlm! este adeverat qi al doilea este fals;
c. primul enunl este fals si al doilea esle adev'rat;
d. a$bele enunturi sunt l-alse

lo
Se dau enunturile: l. Tennenii sofism, silogisn, paralogisn, polisilogism sunt corect
innali crescdtor, in funclie de extensiunea lor.2. Doi termeni se ald in raport de
.:ordanlA n mai dacd exte siunile lor u au niciun elenent conun.
tr.ambele enunlui sunt adeverate;
b. primul enlml este adevdrat $i al doilea este fals;
.. primul enunt este fals fi al doilea este adevarat;
d. ambele enunlri srmt false. l8 puncte

Fie umAioarele douA moduri silogistice: aai-4, eae-3.


a. Scrieti schema de inferenla corespunzetoare fiecenria dintre cele doue modud
silogistice date $i construi!, in limbaj natural, un silogism care si corespundd uneia
dintre cele doua scheme de inferenta. 8 puncte
b. Verificafi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oric?iruia dintre cele
doud moduri silogistice date. precizand totodatd decizia la care ati ajuns. 4 putrcte

iobiectul II {30 d Duncll


:: dau umaloarele propozilii:
fnele comunititi umane nu OAiesc in zone de rnice altitudine.
: ;nele ca4i au gre$eli de tipar.
: Biutudle dcoritoare se vand bine vara.
: \iciun om nesincer nu este virtuos.
A. Precizali formula popoziliei 2. 4 puncte
B. Construili, atat in limbaj formal cat $i in limbaj narual, contradictoria propoziliei I ;i
subaltema propoziliei 3. 6 puncte
C. Aplicali explicit operatiile de conversiune li obveniune, pentru a dedva conversa $i
obversa corecte ale fiecareia dintre propoziliile 3 ti 4, adt in limbaj formal cat 9i in
limbaj natural. l0 putrcte
D. Explicali succint de ce propoz\ia I nu se converte$te corect. 6 puncte
E. ReFezentali prin intemediul diagramelor Euler Eopozilia categorictr 3. 4 puncte

Sobiectul III . (30 de puncte)


faspmdeii la fiecare dinne urmitoarele cerinte:
Definiti conceptul de termen logic 4 puncte
:. Enumerali doua dpud de ralionament dupa dircclia procesului de infercnla intre general Si
:anicular. 6 puncte
:. Construili, in limbaj natural, un argument valid cu douA premise, pdn care sEjustificati

=:opozitia ,,Niciun
on impulsiy nu este ageabil". 10 puncte
:. Fie urmatoarea definilie: yenus este o stea care na are hmina proprie- "
,,
a. Men(ionali o regula de corectitudine pe care o incalch definitia date. 2 punctc
b. Enumerali douA reguli de corcctitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. $i
incalce.
construili, pentru fiecare dintre acestea, cate o defini{ie care sa le 8 puncte

3l
6. Se dau r unlurile
Varianta 03 Llfglrtrctlt \lnt caktl
{enuln ..tli tdle \et i.' ..
d LIoti/i.dta iNa pIen:l
I
fiecare
,L S".i"1i p" foaia de exameh litera colespunzatoare fispunsului i. ambele erunturi i-::: ::-
dintre situaliile de mai jos. Este corecttr o singua varianta de raspuns' b. primul enuni esle::: --
c. prir ril cnunr este - :i
vertebmt' F = felin6' B =
1. Se dau termenii: A = animalj M = Mamifer, P = pisica, V = d ambcle enunturi :.::-:
balena. Reprezifta ordinea crescatoarc corech in funclie de intensiune:
a. A, M, V; B. Fie urnl,toarele doui :r::--
b. M, F, P; d. Scrieli schema d: . :-.
c. B, M, V; silogistic. date ii .r.:!:.-
d. M, v, A. dintre cele doua scher3 :.
b. Vcrillcari expticrr. :.-
2. argumentul Toate reptilele sunt zburdtoare
in ti liliecii sffit reptile deci liliecii sunl dora modu silogisli.: :: .
zburdtoare propoziliile sunt in ordinea:
a. premisa majora. premise minor;. concluziel Subiectul II
b: premi$ minor;. premise majora. concluzie: S. dau f mitoarel. pro!.zr'
c. premisa minore, concluzie, Premise majora; l. \icio scrisorre cu adcr: :
al. premisa majora. concluzie. premise minor;' I Lnii fizicieninu sunr a.i: :.
I CkDrrea umani este ui ,:: :

3. Propozi\iz ,,Toate atticotele sunt nepublicabile " este de tip: - n- :-


O parlc dirlrre L,ameni
a. SaP, .\. Precizati ibnnula p:.'::
h. SeP. B. Conslruiti. atat r'n l;:::r. -

c. SiP, srrbalteflri propozili.i l


d. SoP. C, Aplicati explicit ofi::: .
obvirsa corecl. rlJ Il;rLr.
atunci:
4. Daca termenului ,,eroare" i se adauge proprietatea ,,neformald"' liilrtrrj naturl.
a. creFte extensiunea termenului' dar intensiunea acestuia scade; D. E\plicrl; succinr d. :.
b. cle$e alat intensiunea' cat Si extensiunea tennenului: E. ReDrezenlati prin i!re::- .:
c. cresle intensiunea termenului, dar extensiunea acestuia scade;
d. scade, atat extensiunea' cat $i intensiunea tefienului' !ubieciul III
Rispundeti la fiecare dintre wd
criterii' pe care le Definili conceptul de int E
5. Se dau enunFrile: 1. O operalie de ctasirtcare eare utilizeazd 1.
'lold criteriului un-ic
aplica in mod sinultan pe aceeasi fteaptd o clasirtcarii, respeda "regula 2-Numili cei doi termeni extreni
ptoPoziliei SaP' in baza i. Consrmili, in limbaj naturrl, r
i. oin ad"rarut proporiliei SiP se decluce nunlai falsitatea
raport lui de subalter arc propozi\ia .. O nare parre dintre J
a. ambele enunluri sunt adevararc; {- Fie umrdtoarea definitie: SP,r
b. pdmul enunl este adeverat qi al doilea este fals; a- Menlionali o reguld de cnE

c. primul enunl este fals ii al doilea este adevarat; b. Enurneratidoud reguli d cr


d. ambele enunluri sunt false construiti, pentru fiecare dirfi

]2
Se dau enunlurile. 1. Tennenii ob|ersiune. argotlenl ime.tiat. aryu tent .tcductir_
gLo ent snlt cofect ordonali crescdtot. i1l
functie de exte siunea lat 2. Ctasitu:arco
't Lti.o'tmakrcfl?b,ate'tn\pe.ttt"fetti.on Lip4t r\.ptilp pr).a), t n.u iht,....tro
,.ifican ih. otlplptj
a. ambele enunluri sunt adevaratei
b. primul enml este adevarat Si al doilea este fals:
c. primut enunl esre fals si al doilea este adevarat;
d. ambele nunturi sunt false.
I8 puncte
l'ie umetoarele dou, moduri silogistice: aii-3, aee-1.
a. Scrieli schema de inferenle corespunzetoare fiecaruia dinr(e cele doua nrodud
silogislice date $i construili, in timbaj narurat, un silogism care s6
dintre cele doua scheme de inferentd.
8 puncte
b. Veriiicali explicir, prin metoda diagramelor Venn, validitarea oriceruia dintre
cele
doutr modud silogistice date, precizand rotodara decizia la care ali
ajuns.

.ubiectulll (30 de punctc)


diu unnltoarele propoziliil
3
. \icio scrisoare cu adresd incompletl nu ajunge ia desrinatar. . i
I Lnii fizicieni nu sunt asrologi. .,. r
I Clonarea umand este un act conr;crsat.
- O p-ne dirure oanreni nu au ocnii \ erli
-\. Prccr,,Jti rom l" propoT;liei L 4 punc,e
B. Construili, atat in timbai formal cer $i in Iimbaj nalural, co tradicloria propozi;ici
1 ii
subaliema propoziliei 3.
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune
$i obr"***. r*,. o*r"
Lrbversa corecte ale fiecareia dintre propozitiitc 3 " formal.
alel in timba.l
5i,1,
".:j"'.ljti
car;i in
lnnbaj natuml.
D. Explicati succint de ce propoziria 2 nu se con!.erresre corecr. ':i:il::
E. Reprezenrarip n interrnediLrl diaprametor Euler propozitia caregorica j. .t pur.t"
ubirctul lll 130 d
:ipundeli 1a ficcare dinrre urfiatoarele cerinte.
l. Definili conccptul de intensiune. ,l puncte
nnili cei doi termeni exrremi djn strucrum unui silosisnr
6 puncte
n.rflr u. rn lirnbaj nalur.ri. un argumenr ,, ao-r, orel}.i,e. pr,n care sajustilicali
)zllia,.O utdrc pat.te dn1fie foi).lli$ti ,unt'",ia
hogati.. l0 puncte
:_urnrntoarea definilie: Senofdl este n di\po:iti.t,.te u\,erti.orc
pen|lt.
Menlionali o regulA de corecdrudine pe care o incalca definitia data.
Enunrerati doua reguti de corcctirudine a dcfinirii. diferiie de resula
de ia
,rnruiri. Derrrr, riec-re dinrrc.rcc,red. cire o dcfinirie
c:rre .a te irc"tce.

ll
Varianta 04
30 dc
I
ectul
rdspunsului corect' pentru
.l- S".i"1i p" ioaia de examen lite.a corespunzatoare
-
dintre situaliile de maijos. Este corecH o singuri larianta de raspuns'

l. Fie propoziliile: pl, p2, p3 $ip4 in argument\l ,pe bozafaPt ltticdPl tiP2 pfiem
ofu tn cn F. dcodrcce pl. suntpreDrise:
a. p3 tip,li
b. pl ii pl;

d. p3 9i p2.

c camivor' R - reptile', M - mamifere' N nevertebrat


3;i".lTi1il:lii;L;Jil#' I;-
a. V ii N;
h R . \l
. , \:
\l
o. r lr.
t.,-
3. De finilia ..a,11d.,1 es/ e nluttlJb ttt ( at'e st htiit?cf1"r r i'7
r''/i" ene: .. -
a. corecte, pnn gen proxim si diferenra specifice;
incrucisare;
b. incorec;, pentru cd definitorul $i definitut se afli in raport de
c. incorecte, Prea ingusttr:
d. corecttr, nominal.

4. Clasiflcarerdivizilrnea oamenilor in femei' barbali, copii este:

b. adevtata:
c. false; ,III
d. incorecu.

5.Sedauenun$rile:l.Docdrezultatulunciop?rali'd?'lo\ifi'ate"'t"tt8?nLu?a'enai
mutt de r)oud specii, aceste specii |or rt in raport de co trat'ietate'
2 Din falsitatea
ptopoziliei SaP se deduce falsitatea propoziliei SeP in baza
ruportului de contr-arietate'
a. ambele enunfuri sunt adevdrate;
b. primul enm! este adevarat Si al doilea este fals;
c. primul enunl este fals fi al doilea este adevnrat:
d. ambele entmlui sunt false.

3,r
I

l. Terme ii reptild. ;arye, $arye veninos, Qarpe cu clopolei sltnt corect


t en JJJt]JJilet
crescdtor, ?n funclie cle intensiunea lor. 2. ClasiJicarea aninalelor in vettebrate,
rcte $i maniferc respecfi ..reglo criteri i unic ' intro operalie de clasifcarc.
Lhele enunturi sunt adevArate:
inul enunl este adeviiat li al doilea este fals;
imul enunl esle fals qi al doilea esie adevarat;
rbele enunluri sunt false. I8 puncte

jmratoarele doua moduri silogislice: aea-1, aee-4.


S3rieti schema de inferenla corespunzebare fiectuuia dintre cele doua moduri
:istice date $i construili, in limbaj natural. un silogism care se corespunde uneia
::re cele douA scheme de inferenli. 8 puncte
\ crificali explicit, prin metoda diagamelor venn, validitatea oricaruia dintre ceie
:ja moduri silogistice date, precjzand totodati deizia la care ati ajuns. 4 puncte

aiDl II (30 de Drncte)


: urmdtoarele propoziliil
:. guvem adopE ordonanle de urgenF.
:rinlele morale nu se vad.
: elevi nu au aptitudjni sportive.
:ne medicamente au contraindicalii.
Precizali formula propoziliei 4. 4 puncte
Conslruiti, atat in limbaj formal cat ti in limbaj natural, contradictoria propozitiei I $i
r.ontrara propoziliei 3. 6 puncte
Aplicali explicit operaliile de conversiune obversiune,
gi pentru a deriva conversa li
'. ersa corecle ale fiecareia dinue propoziliile I Si 4, atat in limbaj formal, cat ti in

baj natural. l0 puncte


E\plicati succint de ce propozilia 3 nu se converte$te corect. 6 puncte
Reprezentali prin intemediul diagrameior Euler propozitia categorici 2. 4 puncte

rrui III (30 de Functe)


rdeli la fiecare dintre urrnatoarele cerinle:
inili conceptul de extensiune. 4 puncte
,'nera!i doua tipuri de demonstralie. 6 puncte
lnruili. in linbai natural. un argument valid cu doua
, premise, prin care si justificali
,:\ta .. \'li, iprcd sdr olttate n, cslP i,ftn l0 puncte
.ln; oar.a defin,r,e lfta'u'a t 'rt latu,a t,'tut triu ghi echi|atera| opusd unghitl1ti

Jentionali o reguld de corectitudi e pe care o incalcA definiliadatA. 2 purcte


:nmerali doua regnli li
de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a.
inruiti, pentru i'iecare dintre acestea, cate o definilie care si Ie incalce. 8 puncte

35
6. Se dau enunfurile: l. Irr
Varianta 05 ge eral sunt corect otdon4i a
categotice alate in raport L
suhieclul I 130 de Duncte) false. in acelati tit11p ti sub d
-="r't"tt p" f".i" d *-* litera corespunzAtoale rispunsului corect penuu fiecare a. ambele enunfuri sunt *'
dintre situaliile de maijos. Este corec6 o singure varianta de dspuns' b. primul enunt este advtu
c. primul enunl este fals Si.

L TemrenulA are numar 3 sPecii: B C $i D in acesl ca7: d. ambele enuntui sunt B


a. C ii D se pot afla in raport de incrucigare;
b. B qi C sunt in mport de contradicliei
B. Fie urmatoarele doua mo&
a. Scieti schema de iDf!
c. D este fie negatia lui B' fie negalia lui C;
silogistice date $i consEri
d. B $i D slmt in raport de contradetate'
dintre cele doua sheme d.r
" logic este: b. Verificali expljcit, pria I
2. in propozilia ,,El?rii r unt persoane pasionate de logicri subiectul
doua modui silogistice d*
a. elevii;
b. persoane pasionate de logica;
c. elevi pasionati de logica;
Subiectul II
Se dau urmatoareie propozilii:
d. nu are subiect logic.
l. Batracienii nu sunt mamiferr
2. Unii elevi nu au o memorie t
3. Un argument este incorect pentru ce are o concluzie falsa
a, adevtrrat;
i. Niciun muncitornu este c@
b- fals:
-{. Majoritatea sportivilor suDr t
A. Precizati formula plop(z
c. nedeteminat:
B, Construili, atat in limbaj l
d. niciunIaspuns de mai sus.
subaltema propoziliei 3.
deoarece unelepatupede C. Aplicali explicit oper"lin
4. Argumentul din enunfuL ,Nu toate patnqedele smt maniferc
sufi ;eptite ti reptilele u sunt anderc" este $ silogism din figura: obversa corecte ale fiedlEi
limbaj natwal.
a. 1;
D. Explicali succint de ce F
b.2:
E, Reprezentali prin interrE
c,3:
d. 4.
Subiectul III
ptesupune cd orice Respundeli la fiecare dintre lrtr
5. Se dau enuniurile: 1. , Regula rapoftului de opozilie inne ctase
diferite care an rezltat l. Definili conceptul de subied
elenent al clasifcdrii nu poate face pate sinuttan din doud clase
se tleduce nunaifalsitdtea 2. Enumerali doue tipuri de rali
in urna operayiei de clasirtcare. 2. Din falsilatea propoziliei SoP
propoziliei SeP. in ba.a ruportului de contrarietate-
a. ambele enunlud sunt adevelat; l. Conslruiti, in limbaj natu'al
lfopozi\ia.,Cei ai nulti bascl
b. primul enunl este adeverat $i al doilea este fals:
-1. Fie urmitoarea definilie: -.Po
c. pdmul enun! este fals $i al doilea este adevarat;
a. Menlionali o regule de co
d. ambele enunfuri sunl false
b. Enumerali doud reguli d.
construiti, pentru fiecare din

l6
au enunlurile: l. Tennenii Hanibal, general cartaginez, generat ctin Atltichitate,
suntcorecloftlo ati descrcscAbt inJinclie de inte siunea lor. 2. Doud ? apazilii
i.e afate in ropott de contrudictie nu pot f anbele adeydrate, dar pot fi anbele
ii acelosi tiilp Si sub acela$i tdporL
rnbele enun$ri sunl adevtuare;
Drimul enunt este adevarat $i al doilea esre fals;
arjmul enunt este fals si al doilea este adevarat;
imbele enunluri sunt false. l8 punct

urm5toarele doua modui silogistice: aii1, eae-3.


Scrieti schema de jnferenta corespurzaoare fieciruia djntre cele doua moduri
.rgistice daie ii consrruiri, in limbaj natural, un silogism care sd corespunde uneia
rure cele doua scheme de inferentd- 8 punct
Verilicali explicit, prin metoda diagramelor Venn, valjditatea oricamia dinrre cele
ri moduri silogistice date. precizand torodatA decizia la care ali ajuns. 4 puncte

..tul Il
-r unnitoarele propozitii :
r.:acienii nu sunt mamifere.
:ii eleYi nu au o memofie buni.
. :iun rnuncitor nu este ompetent.
l.ioritatea sportivilor sunt bine pregrtili.
1. Precizali formula propoziliei 1. 4 puncte
B. Construili, atat in ljmbaj ibnnal car in limbaj natural, conrradictoria propoziliei I
Si fi
:baltema propozitii 3. 6 puncte
. Aplicali explicit operaliile de conversiun si obve iune, penbu a deriva conversa fi
j!ersa corecte ale fiecareia dintre propoziliile 3 4, alar in limbaj fomat, cat in
$i Si
.1baj natural. I0 puncte
). Explicati succint de ce propozilia 2 nu se converteqte corect. 6 punct
:. Reprezentali prin interrrediui diagramelor Euler propozilia categorici 3. :l puncte

riectul UI (30 de Duncte)


'jndeli la fiecare dintre urmatoarele cerinle
:finiti conceptul de subiect logic. 4 puncte
umerali doua tjpuri de ralionamenre dupd gradul de probabilitate al concluziei.
6 puncte
nstruili, in limbaj natural. un argument vatid cu douA premise, pri care sA jusrificati
z;lia..Cei nai nulti baschetbali$ti snt foate i atti... t0puncte
urmiioarea definilie: ,.Poligania ene ifiacliunea de art casdbrit de ai nulte ori
\renlionali o regula de corectirudine pe care o incalce definilia datd. 2 puncte
Enumerati douAreguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. qi
nstruiii. pentru fiecare dintre acestea. cate o definilie are sd le incalce. g puocte

t7
--
S. dau enunurile: l. ..
Varianta 06 -:..n!i cl.d cti\n siti:: : '.
. -t. i !. afln it) rit--: .

re\oun'Lrl-i corecr' pentru fiecare .r ambcle enunluri :i:: .::


ffire corecra o <ingrtr; v'rirnra de
rispuns' 3. Primul enunl esla :a: :-:
i.*.'rur"iii," .'',"\' r'Ie
.. primul enunl ejl. i::: :
" e\iste un an'mir tip de !.::: :
-
-'
/ clasificarrr' lnve clase lrebuie sa d. ambele enunluri
I Pe fiecare lreapLa a diviriunii
Iegura:
care nu respecla acea'ra
l#.*:i;*;';;;'ii*aria 3. :ie urmiloarele dou: ::::--
a,ren: rapld_ accelerat' Personali r Scrieli schema cr :- ' '
h elemenl chimic metal nemelal: .ilogistice dale ;i c.:i1--
pdsiri' camivore' Serpl;
c.vertebrate; mamifere' lintre cele doua sch:r: :.
d- numir: Par, impar' i. Verificali explicil. : - -
" predicatul logic este: ioui moduri silogiili.: :r''
{Jnete prcduse de post sunt fructe exolir
2. in propoz\\\a
a. Produse de Post; :ubiectul ll
b. produse; !: dau umlaloarele ProP. ' :
c. fructe; \icio infom:: I '
emisiune
d. fiucte exolice : loate lucrurile firlmo3:. ! _
false:
: ,nii ginnra$i nu sunl.:::.
au intotdeauna premjsele - Putini dinlre cei acuzrir .--
3. Argumenlele nevalide
a. adevrrat; A. Prccizati fonnuls.::. : :
b. fals; B. Consrruiti. rtat in 1i:.:
jubconrrara propoziti.: :
c. nedeterminat;
fiai sus' C. Aplicali exPlicit oP:.,:
d. niciun raspuns de
obversa corecte ala tla::::
este y unii y sunl z d$adar ufiii z,,l s,,l I., esie
''Nicialx nu
|. limbaj natural.
4. Argumentul din enunlu
'i D. Explicali succint dr :. :-
un silogism din figura: E. Reprezenuli Prin ir::-- '
a. l
b.2 iubiectul III
c.3 -:!pundeli la fiecare dinlr. --
d.4 Definiti concePtul de Pr:: -

t : :numerali doua tipuri c: :.


s. se dau en,rnturire: o {t;:';f':i.';
definit.
..!.rienli.
contrad,c!,p nil resp":!
**'i,::,i:::;,";;i,,,ii''"i
-in^care tdetintti:,'',i;:i::;;i,:,,:.:
i,
haza ,.,po,tutui de . Construili. in linba.j nei-::
prapo:liet SaP \e detl ce nut'tdt Jatst :rrpozilia . ar,ii od,?e,ri .'.
- Fi. uflnartoarea definirie: :
' 'mhele enunturi sunt adeviratel e$e Ialsi
I .,'.ri."*,,t t"t 'a*arat li al doilea adevirati a. Mentionali o regula d. :
**r *tt r"tt si aldoilea esre b. EnuDrcratidoua regLr:r :-
"d. lrirnrr
ambele enuniuri sunt false' construili. pentru fiecai: :
au enunlurile: l. Tetne ii coNetsiu e, i{etenyi detlxaivA inediafi, abversiune.
i deducthrd stmt corect ardonali crescdtar, in fit clie de extensi nea lot. 2. Doi
t se aflil in raport de opozilie numai dacd extensiunile lot au in conntn un singur

rmbele enuntui sunl adevfuate:


:_imul enunle.leaderArar)i al doileaeste fali:
primul enunl este fals $i al doilea este adeverat;
3mbele enunluri sunt false, 18 prncte

urmAloarele doui moduri silogisticei eio-1, eae-4.


Scieti schema de inferenia corespunzAtoare fieciruia dintre cele doui moduri
rgistice date si constr.rili, in limbaj natural, rm silogism care sd corespunda uneia
rre cele doua scheme de inferentl. 8 puncte
Verificali explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oriceruia dintre cele
rua moduri silogistice da1e, Fecizand totodate decizia la care a1i ajuns.
4 puncte

ectul II (30 de Duncte)


:-1u urmatoarele propozilii:
.:rio emisiune infomative nu este neinteresanti.
rare lucorile lrumoase sunt utile.
rii gimDalti nu sunt campioni mondiali.
:iini dintre cei acuzali sunt vinovali.
\. Precizali fonnula propoziliei 4- 4 puncte
B. Construili, atat in limbaj fomal cat 9i in ljmbaj natural, contmdictoia propoziliei I $i
jrbcontrara propoziliei 3. 6 punct
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune Si obversiune, pentru a deriva conversa ii
rbversa corecte ale fiecareia dintre propoziliile 2 Si 4, atat in limbaj formal, cat $i in
:mbaj natural. l0 punct
D. Explicali succint de ce propozilia 3 nu se converte$te corect. 6 puncte
E. Reprezenlali prin intermediul diagramelor Eulerprcpozilia categoricd I 4 puncte

ectul III f30 de Duncte)


rundeli la fiecare dintre urmAtoarele cerinte:
rfinili conceptul de predicat logic. 4 puncte
rumerali dou: tipuri de demonstralie in lunclie de intemeierea direcE sau indirecti pe
rienle. 6 puncte
]nslruili, in limbaj naturat, un argument valid cu doud premise, pin care sijustificai
azi\ia,.Unii adneni de ttiintd nu sunt la rcali ai preniului Nobef'. I0puncte
eurmitoareadefrnilie:'S bstanti'r-paie deyorbire carc de uneie obiecte, finle sa

Menlionali o reguli de corectitudine pe care o incalce definilia dar6. 2 puncte


.Enumerali doua reglli de corectitudine a definirii, diferite de regula de Ia puncrul a. ti
onstruili, pentru fiecare dintre acestea, cate o definilie care se le incalce. 8 puncte

l9
Se dau enunlurilc: l. ;1
Varianta 07 "landti d-e\c.1tor. nt lt rt: , .
.,ttine tlsingLr ohi"Lt
a. ambele enunluri sun: .::
,lJcrieli pe foaia de examen litera corcspunzatoare dspunsului corccl. pentru fiecare b. primul cnlnil.slc ao..:
dintre situaliile de maijos. Este corecu o singura varianta de respuns' c. primul enunt esle i_al. !:
d. lnrbele enunturisu:: :..
1. Termenul subordonat fala de cel supraordonat arc:
a- intensiunea mai marel B. Fic unnitoarele doui [:: -
b. conlinutul mai mic; a- Scrieti schema de ::: , ,
c, intensiunea mai micA; silogistice date ii con::r,
d. sfera mai marc. llintrc cele dolra schem: :.
b. Verificati explicit. !:: -
2.Propozilla ,.Nu taate persoanete pasionate de logicii sunt
inteligente este: doua nodrrj silogistic: :::.
a. universal afimativa;
b. universal negativA;
c. particular alirmativa; Sr dau urmetoarele prop.z::
d. particular negaiivi. . \'lul1i oamcni nu sunt.r-:::
: Pulini studenti obtnr bil.i, :,
3. Un argument cu premise adeverate nu
poate fi incorect' ,: )_iciln un adolescent n! .,:.
a. adevaral;
: \landarinelc sDnr fti.lr :
b. fals; A. Precizali fbnnuix fr.:
c. nedeterminat; B. Construiri. al,t in rir:r.:
d. niciun respuns de mai sus. subaltenra propozili.i :
C. Aplicali explicit opr::: .
4. Figura corespunzabare silogismului Iofi oan enii sunt ralia ali Toli belitii sunt oameni obvcrsa corccrc alc ile.:.::
Deci toli belirii sunt ralionali este' lnnbai natural.
D. Ilxpliceli succint C. j: :
b.2l E. RcprcTcntati prin i. ::'- ,:
c,3:
d.4. :ubictul Ill
R",spundeli la llecare dintre
' sa reuniu ii" erte o cerittld a l. Definili conceptul de clas
5. Se dau enunfurile: l- "Regtla conpletitudinii "reguta
propoziliei SoP se
,.r"rtitrairii iftirarii $i parulogisnelot 2 Din falsitatea 2- Menlionali cele 1lei comp{
"ofs;eb de subalternare' i,
deduce nunaifatsitatea proPoziliei SiP in baza ruportului Construili, in limbaj natur
a. ambele enuntud sunt adevArate; Fopozili.a ,. Unii artisri nu st
b. pimul enunl este adevamt !i al doilea este fals: Fic um)Aloarea definilier
.1. .-

c. primul enunt este fals li al doilea este adevarat: su tuvetseazd cdile de con
d. ambele enunturi sunt false. a. Mentionali o regula de
b. Enumerati doua resuli &c
construili, pentru fiecare d

40
I
r enun,iurjler l. Temenii wlei nosculin, yolei, sport de echipd, spo|t sunt corect
uescnbr. tnlmclie de e\tensiunea lor. 2. Lh ternen este yid dacd exten:iunea sa

)ele enunturi sunt adeveralei


enunt este adevirar si al doilea este fals;
enunl esle fals $i al doilea este adevirat;
e enunturi sunt false l8 puncte

:maroarele doua rnoduri silogistice: aaa-2, eao-1.


i.rieli schema de inLrenti corespunzitoare fiecAruia dintre cele douA moduri
:inice date $i construiri, in limbaj natural, un silogism care sd coresPunda uneia
3 cele dou, scheme de inferenF. 8 puncte
3rilcali explicil, prin meloda diagramelor Venn, validitatea odcaruia dintre cele
moduri silogistice date, precizand totodate decizia la care ali ajuns. 4 puncte

::I UI II (30 de Dunctel


.rnnatoarele propozil ji i
ioaneni nu sunt corecti.
ri studenli oblir bursa de merit.
rn un adolescentnu esie neprietenos
darinele sunt fi'ucte exotice.
)recizali lonnula propoziiei 1.
4 punct
nstruiti, atet in liDrbaj fomral car si in limbaj narurai. contradictoria propozitiei 2 si
ema propoziliei l. 6 puncte
plicali explicit operaiiile de conversiune $i obversiune, penru a deriva conversa
$i
rsa corecte all3 fieciireia dinlfe propoziliile 3 $i 4, atat in limbaj formal, cat
Si in
l0 puncte
,icati succinl de ce propoziria 1 nu se converte$te corect. 6 puncte
)rezentati prin inlcmlediul diagramelor Euler propozilia categoricd 3. 4 puncte

:icrul III (30 de Dunctel


::xdeli Ia liecare diulr. umfiroarele cerinte:
:::riliconceptul de clasificare. { puncte
.iionaii cele trei componenre din strucrura unei demonsrratii. 6 puncte
nruiti. in limbaj narural, un argument valid cu douA premise, prin care sejustificati
10 puncte
definirie ..Pieta arice persoann naJord care se deplaseazA pe totuat
atoarea
\eazA c.iile de coultnitotie t iet.d (sh-nzi_ drun , et(:. )
Ienlionari o regula de coreciirudinc pe care o incalcd definiria data. 2 puncte
lneralj doua reguli de corccritudine a definirii, diferire de regula de la puncrut a. qi
iiti, pentru ficcare dintre acenca. ctite o definitie care sa le incalce. 8 puncte

4l
5, Se dau enunlurile. 1. fr!
Varianta 08 a.donat i des cr escdtot, in fur4t
atensiunea sa conli e un sing,
(30 de
I a. ambele enunF[i simt ad.r
A. Scdeli pe foaia de examen litera corespunzatoarc raspunsului corect, pentru fiecare b. primul enunt este adeilht
dintre situatiile de mai ios. Este corecta o singud varianta de raspuns' c. primul enunl este fals $i I
d. ambele enunluri slult frk
1. in cazul converiunii prin accident este afectata:
a. validitatea; B- Fie urmAtoarele douimo&ri
b. forma logica $i pozilia termenilor; a. Scrieli schema de infln
c. cantitatea; silogisaice date $i consnuiti
d. calitarea. dinbe cele doun scheme d. i
r
b. Verificafi explicit, prin
2. Propozitia ,,Toli prcfesotii de infonnatica snt interesali de logkd"i doue moduri silogisrice d*-
a. este universal afirmativd $i are a subiect logic de informatict";
"profesori
b. este afirmativtr li are ca predicat logic ',logica"; S.biectul II
c. este universale ii are capredicat logic,,persoane interesate de logici"; Se dau urmaloarele propozilii:
al. este universal afirmativa si nu are predicat logic. I- Unii qoferi depAsesc viteu lq
Z Mulle prcduse ieftine nu su.r
3. Un argument valid cu premise false duce intotdeauna la o concluzie falsa' 3. Niciun minor nu posede persi
a. adeverat; ,l- Toli brazii sunt arbori.
b. fals; A. Precizafi formula p.opozi
c. fledeterminat; B. Constuili, atat in limbai *
d. niciun raspuns de mai sus. subattema propozii jei i.
C. Aplica! explicit operafiiL
i picioare dtunci
4. AEumentul din enunluli ,,Dacd a imalele ou picioare elelb lii au Si ei obversa corecte ale fiecarcie
etefanlii sunt aninale ' este un silogism din figum limbaj natural.
a. l; D. Explicali succint de ceF!
b.2; E. Reprezentali prin intermd
c.3;
d. 4. S{biectnl III
Raspu.deli la fiecare dintr rEd
5. Se dau enunfudle: 1 O itefhilie in corc temlenut delittitor neagd te'mentt deJinit incatcd l. Definiii conceptul de argum
ptopoziliei SiP se deduce numai
,,regula praenirii viciului ciratlaritdlii '. 2. Dinhlsitatea ?-Numili cele doui premise dir !
de co tturietote-
fakitatea propoziliei SeP, tn baza ralmrtul i 3. Construili, in limbaj nan ral r
a. ambele enunluri sunt adevArate; Fopozi\ia ,. Unii spottiyi nu sd
b. primul entml este adevarat $i al doilea este fals; 4- Fie urmatoarea definjfie:,.rra
c. primul enunl este fals fi al doilea este adeverat;
d. ambele enunluri sunt false a. Menlionali o regula de crft
b. Enumerali doui reguli de cr
consauiti, pentru fiecare diEl

42
. Se dau enunturilei l. Tenne ii pisi.d sianezd, pisicd. klind, mami:fet sunt cotect
donLti descrescdtor. in.functie de intensi nea lor. 2. Un termen este general numai dacn
tte siutrca sa con{ine u singr obiect.
lcte)
a. ambele enunturi sunt adevAratei
b. primul enunt este adevirat Ti al doilea esre fals;
c. primul enunl este fals si al doilea esle adevira|
d. ambele enun$ri smt false. l8 puncte
B. Fie urmatoarele doua moduri silogistice: aei-1, aee-2.
a. Scrieli schema de inferenle corespunzatoare fiecaruia dintre cele doui moduri
silogistjce date $i construili, in limbaj natural, m silogism care sa corespunda
uneia
dintre cele doua scheme de inferenlA. 8 pucte
b. Verificali explicir, prin metoda diagramelor Venn, validitarea oric;ruia dintre cele
doui modud silogistice da1e, precizend torodata decizia la care ati ajuns. 4 puncte

iubiectul II
30d
:: dau urmatoarele propozitii:
Unii goferi depA$esc vjreza legald admisA.
I \'lulte produse ieftine nu sunt naturale.
: \iciun minor nu poseda penris de conducere.
- Toti brazii sunt arbori_
A. Precizati formula propoziliei 4. 4 puncte
B. Construili, atat in limbaj tormal cat Si in limbaj natural, confadicroria propozitiei I
si
.ubaltema propoTilrei 1.
6 puncte
C. Aplicali explicit operatiile de conversiune ;i obversilne, pentru a deriva conversa
9i
obversa corecte ale fiec,reia dintre propozitiile 3
$i 4, atal in limbaj fomal. cat inSi
limbainatural. l0 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia 2 nu se converte$tecorect. 6 puncte
E. Reprezentali prin inrermediul diagramelor Euler propozitia categorica 3. I puncte
I III
iDundeti la fiecare dintre umriroarele cerinle:
lefiniti conceptul de argumentare. 4 puncte
\umiti cele doud premise din structura unui silogism. 6 puncte
aonstrujli. in limbaj natural. un argument va,jd cu doud premise, prin care sljustificari
:aozitia .Unii spottiri nu s nt canpioni nondioti l0 puncte
:ie unniloarea definifie:,,Atonul este particuta cea ai nlicn (lin nucteu

:. \,Ientiona! o regule de corectitudine pe care o incalcA definilia dati. 2 puncte


; Enumerati doua reguli de corectirudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. si
:.rnst-uili, penlru fiecare dinrre acesrea. cate o definitie care sd le incalce. 8 puncte

43
: Se dau enunlurile | 1. 7er'rr.,
Varianta 09 :;: ard eledt-icd s nt corect r.-
:i:e pozitit nunai in mdslt'a :'
(30 de ouncte) a. ambele enunFri sunt ai:
suhiecrul I
it..--"ri.,jp. roun a. .ru..n lilera corespunzaloare respunsului corecl penlru l;ecare b. primul enunl este ade\::
variarta de rtspuns c. primul enunt este fals si :
dintre situatiile de mai jos Este corecta o singura
d. ambele enunluri sunt i-31.

un gen care are numai 3 specii: A' B li c' Negalia


lui A este:
l. Temenul G este
a, B: B. Fie urmatoarele doua mod:
b, C; a. Scrieli schema de in::
c. B sau Ct silogistice date li conslr-::
d.B$iC. diDtre cele doue schene c:
b. Verificali explicit. p :
2. Sunt exemple corecte de propozilii particulare
afirmative: doui moduri silogistice d::,
a. Majoritatea exerciliilor de logici sunt
gleu de inleles;
b. Unele exercitii de logica nu sunt ugor de inlelesl
c. C\erciliite de logica sunt foarte dificiler S3 dau unnatoarele propozii:l
d. Toate exercitiile de logici 6unt exrem de uloare' :. unele state din antichitar. :
: Toli ercii sunt persoane c';..
2 Toli pdia jenii sunt
3. Fie urmatoarele proP ozi\i'it l' Niciun Pdianjen ntt :. r_icio iubire nu este vein:.:
este insectil-

noninsecte- Propozilia 2 este faF de propozilia 1 : - \'Iul!i arbori sunr umbro;i


a, converse; A. Precizali fonnula pror-:
b- obversai B. Construili, atat in lima:
c. contradictorie; subaltemapropoziliei :.
d. niciun rdspuns de mai sus. C. Aplicali explicit op.r:::
obversa corecle ale fiea:-.
bipede deci toli crocodilii sunt tnanifete limbaj natural.
4. in argunentnl silogistic Toate namiferele sunt
oentruia rc!icrocodilii sunt bryezi' propozi!iile tnnl in ordinea: D. Explicati succint de.: :
a. Dremis, minora. premise maJora concluzie: E. Reprezentali prin inl3:-
b. premi* majora. concluzie. premise minoral
c oremisa mjnorA, conclu/ie. premise majora: subie6ul III
d. concluzie. pr'emise majora premise minore faspundeti 1a fiecarc dinr. ,-
:. Definili conceplul de i.:-=::-
ptesup.une cd intte : Enumerali trei indicaror: -
5. Se dau enunlurile: ,,Regtia taportului de opozilie intte clase'
l.
d: ilct:c'lat e
rectl? utui Pcn carc are nai muk de douti \pecti trcbuie 5d c\iste un'apatl :. Construili, in limbaj n3:i:
tn raza
i. on oa*i*t propozii?i SiP se dedke numat ada'drul propozttiei 5ot'' ..oqoz1\ia ., Ulele Pottu). r ..
rapon ul u i de ntrur iet at e'
sub co -. Fie urmitoarea definili::
a. ambele enunturi sunt adevArate: a. Menlionati o regul,:: ::
b. primul enunt este adevtrmt $i al doilea este fals: b. Enumerali doua r.gr:: ::
c. primul enunl este fals li al doilea este adeveratl consxuili. pentru liec::. :-
d. ambele enunFri sunt false
chiturAelecfticd sunt corcct ordonati c1.escAtur, inlunclie de extensiunea tor. 2. {,tn ternen
este pozitiv n mai ln mdswa in carc indicd absenla unei ins
$iri la un obiect.
!slg) a. ambele enunFrri sunt adeverate;
b. primul enunl este adevarat $i al doilea esre fals;
c. primul enunt este fals fi al doilea este adevemt;
d. ambele enunluri slulI false. 18 puncte

B. Fie urmetoarele doui moduri silogistice: eeo-2, aai-4.


a. Scrieti schema de inferenlA corespunzitoarc fieciruia dinue cele doua moduri
silogistice date ti construili, in limbaj natural, Dn silogism care sA corespundi uneia
dintre cele douA scheme de infercnti. 8 puncte
b. Verificali explicit, pdn metoda diagramelor Venn, validiratea oriceruia dintre cele
doui moduri silogistice date! precizand totodat, decizia la care ati ajuns.4 puncte

(30 de puncte)
dau u.matoarele propozilii:
-nele state din antichitate nu au fost democratice.
[o!i eroii sunt persoane cumjoase.
iicio iubire nu este ve$ cA.
'lulli arbori sunt umbro$i.
l. Precizali formula propoziliei 4. 4 puncte
B. Construili, atar in limbaj formal cat $i in limbaj natuml, contradictoria propoziliei 1
$i
rubaltema Fopozitiei 3. 6 puncte
C. Aplicali explicit operaljile de converirme ti obversjune, pentru a deriva conversa
li
rb\ersa corecte ale fiec5reia dinrre propoziliile 3 $i 4, atat in Iimbaj formal, cat !i in
::xbaj natural. 10 puncte
D. Explicati succint de ce propozilia I nu se converte$te corect. 6 puncte
E. Reprezentali pin intermediul diagramelor Euterpropozilia categorice 3. 4 puncte

-ctulIII
,.deti Ia fiecare dinlre umiroarele cerinte:
:l:rili conceptul de inferenia deducrivi. 4 puncte
i::rerali trci indicatori logici, diDtre care doi de concluzie unul de premisr.6 puncte
$i
.rlruili, in limbaj naturai, un argument valid cu doua premise, prin care sejustificali
-.:ia Ulele portocale su t aberate . l0 puncte
ir,natoarea definilie: ,.Metalele prelioase sunt metatete care tu ruginesc ,
'.::ntjonali o reSulA de corectirudine pe care o incalcA definilia dari.
2 puncte
::rrrerali doua regulj de corectitudine a definirii, difedte de reguta de la punctul a. si
_::riti. penn-u fiecare dintre acestea,
cate o definilie care sa Ie incalce. 8 prncte

45
I Se dau enunturile: 1 . Ier,rsr:
,escdtot, it1f nclie de extenst
Varianta I 0 rioi dacd oticare at f obieth
lJo de oqncte) drensiu ea ambilot tetr eni-
suhiectul I penlru tlecare a- ambele enun-turi sunt ader
it"*" * f"rl" d. "-r.en lilera corecpun-/trto'rre raspun'ului corecl b. primul enun! este adev,.,
varianra de raspuns
dintre sirudliile de maijor. Esle corecd o singura c. prjmul enunl este falsti a
d. ambele enunluri sunt fabi
sdu Eduard at lV)ea nu au fost buni diplonali" este o
,Jlesete Eduard at ll-lea
l. qi litn
propozilie de tiP: L Fie urmatoarele doua modut
a- SaP; a. Scrieli schema de infd
b. SePl silogistice date $i constrrn!
c. SiP; dintre ceie doui scheme de l
d. SoP. b. Veificali explicit, Prin I
doue moduri silogistice dar.
2. Termenul mealiu in argumentul silogistic Toli brazii sunt
conifere deci toate conilerele
sunt plante pere e, deoarece toli brazii s nt
plante perene este' S.biectul II
a. brazi. S. dau urmitoarcle propozilii:
h- coniferer l-\icio persoantr altruisti nu e
c. plante Perene; l Unii filosofi nu sunt atei.
d. nu are termen mediu L Orice brad este conifer.
{- Putine emisiuni de cultura sL
rcPtilele stmt ndmifete deci rcptilele A. Precizali formula propoz
3. in argumentul siiogist\c Mamilerete sunt vertebrute'
prapaziliile sunt in ordinea: B. Construilj, atat in limbaj
surlt |ertebrute
premisa minorS. conclu/iel subaltema propoziliei 3.
a. premlsa majora.
C. Aplicali explicit oPeratii
b. concluzie. premisa maiorS. premis, minora:
obversa corecte ale fiecErE
c. premi$ mrnora. premisl majorS. conclu/ie:
timbaj natural.
d. premisa m.rior5. concluzie premisa minora'
D. Expiicali succinr de ce F
E. Reprezentali prin interm
el deviDe corect'
4. Daca dintr-un arglrment incorect eliminam premisa falstr, atunci
a. adeverat; $biectul III
b- fals: kspundeii la fiecare dinEe urr
c. nedeterminat; l- Defjnili conceptul de infera
d. niciun raspuns de mai sus. l- Yenfionali doi indicatori lo!

5. Se dau enunludle: l circ lar Aii' este o cerinlii a corcctnudinii


,,Regula pret'enirii i. Construili, in limbaj narlr-ai
Dtu lalsitatea Ptopo-z|iei
opti.irarii ,r"tointo, d" wrifcar" a validitdlii sitogieneloL 2- gropozi\ia .. Clement itlele suu.
,lin,, "tn, ,., .tt,r" noie btme' se deduce falsitatea proPaziliei Toli cd didalii wr
prcmo..u", i b(lza raportului de subahetnate' 1. Fie unndtoarea defini!ier i-
a. ambele enunFri sunt adevirate; a. Menlionati o regule de .r
b. primul enunl este adevirat Si al doilea este fals: b. Enumerali doui reguli e
c. primul enunl este fals si al doilea este adevarat; construili, pertru fiecar. l-
d. ambele enunturi sunt false.

16
I tenw]l]JJtlei 1. Tenlenii wflebrat. pas1rc. porumbel, mamifer sunt corect or.lonati
..infu clie de exten:i trca br_ 2. Doi terneni se afld in raport cte contradictie
tcd oticarc arJi obiect ales acesta poateface pate
$i nu poate lipsi simthon din
$:: Pa anbilat termeni.
bele enunlu.i sunt adevdrate;
mul enunt este adevdrat li al doilea este fals;
mul enun! esle fals si al doilea este adevirat;
bele en0nturi sunt false. l8 puncle
'jmatoarele doua moduri silogisricei eio-3, aio-2.
Scrieti schema de inferenli corespunzAtoare fiec6ruia dinlre cele doua moduri
_ristice date $i construiti. in iimbaj natural, un silogjsm care si corespundi uneia
e cele doui scherne de jnferenti. li puncre
erifica! explicit, pin meroda diagramelor Venn, validitatea oriceruia dintre cele
modurr <rlogistice dare. precrzand lotodara decizia la care a1i ajuns.
4 puncte

ul lI 30 de Duncte
j urmatoarele propozitii:
:o persoani altnristi nu este ingamfattr.
: filosofi nu sunt atei.
:e brad este conifer.
:re emisiuni de culturA sunt difuzate pe postuile de releviziune.
Precizati formula propozitiei 1. 4 puncte
i- Consiruili, arai in limbaj formal cat in limbaj natual, conrradictoria propozjtiei I si
$i
-. ,lj,'ma propoziliei l. o puncte
- Aplicali explicit operaliile de conversiune Si obversiune, penhu a deriva conversa
Si
riersa corecte ale fiecereia dintre propoziliile 3 $j 4, arar in limbaj formal, car in
$i
bai natural. l0 puncte
EVlicati succint de ce propozilja 2 nu se convertefte corcct. 6 puncte
Reprezentali prin intermediul diagramelor Euler propozitia categoric5 4. 4 puncte

- .rlul III
{30 de
.ndeti la fiecare dinre urmltoarele cerintel
initi conceptul de inl'erenri inductivi. 4 puncte
:rlionali doi indicatori logici, dintre care unui de p{ernise unul de concluzie.
ti
6 purcte
rstruili, in limbaj natural, un argumenr valid cu doui premise, prin care sajustificaii
zitia .. Clenenhple s nt fi-ucte erctice aromate ' 10 pun$e

rm,loarea definitier ,.z/iac ye


ebrat zhurAbt care se hfi
eSte cu itls?.te.
,

l.ntionali o regula de corectitudine pe care o incalca definitia date. 2 puncte


nunrerali doui reguli de corectitudine a definirji, diferire de reSula de la pundul a. si
stru,li, penlru fiecare dinrre acesrea, carc o definjlie care si le incalce.
8 puncte

17
" :: :ru enunlurile: l. reDr.,:.
Varianta I I , ,r1linctie de e\tet$ir-:.
t30 de Dlntl:l - .:. net ge Il in speciii:
srhi".rrl I penlru lrecare : ::xbele enunlurj sunt ade i: .

;S..fi* t r" d..xamen lilera corespunzatoare r''purq'rlui corecl . ::imul enunl este adevi.:. .
aino. .irrrli;t. a. *rijos' Lste corecta o singura varianl' de r'ispuns' : ::imul enun! este fals ii : :
temen dislribuit:
: ,:ibele enunturi sunt fali:
1. ,,Prietenul prietenrlui meu este $i prietenul meu" are ca

a.fiStiP; 1 ' : rrmiloarele doui nrodu:: !


h. nici S. nici P; : S.rieli schema de inl-3:.:
c. P: :-:;stice date ti construj!:.
d. s. :.::. cele doue scheme de :::
- ',.rificati explicil. prin::
2.Teirnenulmedillinargumentuisi]ogisticMcixnfaPtinten|ionalfieslegal.ndecinele :: r: moduri silogistice d3:.. :
greSeli sunt gafe pentru cd multe
geseli sunt.fapte neintenlionate este'
a- gaB; \a:.:alul II
b. fapt intenlionati i ::, rrmatoarele propozi!ii:
c. $e!eaH; : :: istorici sun! obiectiri i:.
d, nu are Iermen mediu -i i opere lilerare nu sunt:rl
- -::.:
discursurile politice iri::
S.lnargumentulsilogistlc]"oa|zburdloarclesu,llpdsdripetfucdlo|ililieciisu]1i - : jl logician nu este un ri-' -
lhu,oroie v titiecti ,unlpdsar"i propozitiile sunr in ordinea:
\. ?.ecizati formula propor::
a. Dremrs; majora. premise m;nor'
conc|r7ie:
minora:
; :onstruili, atal in Iimba: ::-
b. premisa majora. concluzie premise -_:,iema propoziliei L
premise majorS, premlse mrnora:
c. concluzie, . \plicali explicit operarir:.
majora
d. concluTie. premise minora' premire r :rra corecte ale fiecir3i:
false qi concluzia adev'rat5'
4. Un argument valid poate avea premisele :, :\plicali succinl de ce p:::
adevaratl a ?,irrczcnlaliprin i en:::
b. fals:
nedeteminat; r--- :.rul lll
d. niciun respuns de mai sus. ;,: _:iti la ficcare dintre ui:::::
I .::.:ii conceptul de infer.: :
5se.lauenunrurile:lOclefnil{incare(lefinitorultontnet?rm?niri:tihol'd"t'sulo - .:::rnali lrei elenlente dir r::
Ltn?te,ri, shturi d.?pl
;,;;":,;;,'i;;,;; .,;;;,,t,,i,,tr o,,taii,a,cop,opoz,,ic, .i drP rett'c? :::uili, in limbaj natur;.. -
i)i,"",*r (lcdtrce ott?rat propozttt?i ..unel? ttumhit
'e '.' . .:-'1 .()t1ii djntte cei Ln.. .:
nu:unt e'
"",,r,"^*,e
ntltrerale-- ia hoza rapnnului d" sttht 4ntrarictat?'

a. ambele enunturi sunt adevarate; - '' -::15toarea definitic: . 1'.:


b. DIlmul enunl esle ade!5rat si al doilea esle
lal':
adevaral:
, '.1r:rlionali o regula de..:.
c. primul enunl este lals ti al doilea este ' :.;rrcrati doui reguli d. ::
d. ambele enunturi sunl false' . -::.riIi, pentru fiecare dr:r::,

48
I 6. Se dau enunturile: L Tetnenii maieu, adnaSA, haind, paltok, stmt corect ordorlali cres_
2' ctasircarea este operatia tosicd Prin care
q,o I ;/!l;;1"*:i'ii,l; "i;:li;i:::"'*
I ; Ll*,il;rxl."ll:ii).1lli'0"u."
".,.
,,,,,

I :.m:l:msrefarssrardoireaesreadeverari
I"-.*..-.l8puncte
B. Fie urmeloarele
I doua moduri silogi.ticu Jeo-4, aaa-2.
a. Scrieti schema de inferenla corcspunzetoare fiecaruia dintre cele doue modui
I silogistice date $i conskuiti, in limbaj natual, un silogism care sa corespundtr uneia
I dintre cele doui scheme de inferenE. 8 puncie
b. Verificali explicit, pin metoda diagramelor Venn, validiratea oricinria dintre cele
doui moduri silogistice date, precizand lotodara decizia Ia carc ati ajuns. 4 puncte

iubiectul I
i3 dau urmiloarele propozili
Pulini istorici sunt obiectivi in prezentarea evenimentelor_
Unele opere literare nu sunt romane de dragoste.
Toate discursurile politice sunt persuasive.
:\.-icirm logician nu este un om neatent.
A, Precizali formula propoziliei l. 4 puncte
B. Construili, atar in limbaj format cat $i in limbaj narural, contradictoria
Fopozitiei I si
juballema propo,/iliei 3.
6 puncie
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune li obversiune, pentru a deriva conversa
$i
obversa corecte ale fiecireia dintre propoziliile 3 fi 4, atat in ljmbaj formal, cat
Si in
limbaj natural. l0 puncte
D. Explicali succint de ce propozifia 2 nu se converte$te cotect. 6 puncte
E. Reprezenrali prin inremediul diagmmelor Euler propozilia categoricA 3 4 puncte

iiectul II 30 de
.pundeti la fiecare dintre umitoarele cerinle:
lefinili conceptul de inferenla imediati. 4 puncte
\lentionali trei elemente din srructura mei clasificeri. 6 puncte
:onsuuili, in limbaj naruml, un argument valid cu doua premise, prin carc sa iustificati
':oz;\\a,,Unii dintrc cei care au luat cina la restautant nu
Si-au pldtit consumalia _

l0 puncte
i:3urmatoareadefinitiei,,MarsupialelesuntmamiferecaretAiescinAustralia_,
Menlionali o reguh de corecritudjne pe care o incalce definjlia datd. 2 puncte
Enumerati doud reguli de corectitudine a definirji, diferite de regula de Ia punctul a. ti
nstruili, peniru fiecare dintre acestea, cate o definitie care se le incalce. g puncte

49
' r: dau enunluril.: l. ,.
Varianta I 2 ..1!icrcscnbt. i Jntt::,
-.. '
: este rtedicat itl Pt':r. .
litera corespunzitoare raspunsului corect, penfu fiecare dinre
: rmbele enunluri sun::::
A. fi.t,, p" f""t, d"
".".en r _rrimul enunl cste ad3 ..:
situatiile de maijos. Este corecti o sinSure varianta de respuns.
: primul enunl esle til. . :
: ambele enunlu sunt -. ,.
l. Argumentarea, caproces dejustificare aunei informalii' cuprinde Inai multe componente-
Informalia pe care dodm se ojustificam se numqte: I .:. unniloarelc doua Ix.:-_
a. premisa;
: Scrieli schema de ::::-'
!:logistice date ti cons::,
c. propozilie;
i:ntre cele doua schem: :.
d. notiune. - Verificati e\plicil. ;:.
:,.ui moduri silogistic. :: .
2. ,,Fiecare ri ,,maioritalea repre/inla cuantori:
a. ambii universali
:ibiectul II
b. ambii paticulari
i: iru unnatoarele propoz:::
c. primul universal si al doilea particular u!:: :,
,:1ele informatii srrnt
d. primul pafticular fi al doilea universal
: :iicarc laxa neplatili l:::'::
I liiciun ninistru nu esle::;
3. Temenul mediu in argumentul silogistic Unele pet$oane politicoase sunt apreciate ..
deoarece toate persodnele discrete s nt aprcciate si unele persoane discrete nu sutlt
- -iele calculatolre nu sL::
A. Prccizali formula pr.: :
B. ConstrLrili, atat in 1i:r:':
a. persoane politicoase;
iuMlterna proporitiei :
b. persoane discrete;
C. Aplicali explicit oF.:i ,
c, persoane apreciate;
obversa corecte ale fie.:_.
d. nu are termen mediu.
iimbaj natural.
D. Explicali succint Ce.: :-
4. in ralionamentul: m s nt namifere deoarece nicio pasare
P/is arile n este patruPed'd $i
,.
E. Reprezentali prin j.:3::-.
toate patupedele smt fialr/Pre" temenul hediu este:
a. pasari;
iubiectul III
b. mamifere;
Rlspundeli la fiecare dintre lni
c. PatruPede;
I. Definiti conceptul de infetq
d. oicaie dintre ele.
2 Menfionali doua caracterisii
3. Construili, in limbai natu'rl r
5. Se dau enunfurile: \. ,,Regula conptetitudinii" sau 'reg la re niunii" este o cerinld a
yropozi4ia ,, Muke pahare stot /
corectitudinii apticdtii opetaliei de conreftiune a Ptopoziliilot categorice 2 DinfaLtitatea 4. Fie urmetoarea defiriue -
ptopoziliei ,,Unele nwnerc prime sunt divizibile cu patu" se deduce falsitatea proPoz4iei
a. Menlionali o regula de td
,,T;ate n nerele prime s nt divizibile cu doi", in bazaraportului de subaherhare' b. Enumerati doua reguli & r
a. ambele enunluri sunt adevirate;
construili, pentnr fiecare di
b. primul enunl este adevarat fj al doilea este fals;
c. primul enunl este fals !i al doilea este adevarat;
d. ambele enunluri sunt false.

50
-ie dau enunturile: 1- Termenii ncd, namifet domestic mamifet, animal sunt corect
inli tr?tatot. in Jak !ie d" at?nti n"a lor Z inrr-ttn silogisn de fgura I, tenrcnul
i.r e,te predi, ar in prenti\a nato&, $i rubieLt in prcnt$
c4!l.c]
dinr.: r. anbele enunluri sunt adeverate;
r primul enun! este adevarat Si al doilea esre fals;
.. primul enunl este fals si al doilea este adev5rat;
i. ambele enunturi sunt false. l8 puncte

'ie urmetoarele doui moduri silogistice: eio-4, aee-3.


r. Scrieli schema de inferenfd corespunzatoare fieciruia dintre cele douA moduri
.ilogistice dare ii consruili, in limbaj natural, un silogism care si coresDundi uneia
jinlre cele doua scheme de inferenla.
8 puncte
r. Verificali explicit. prin metoda diagramelor Venn, validitaiea orictrruia dintre cele
joua moduri silogistice date, precizand
totodati decizia la care a1i ajuns. 4 puncte

iectul II
:tru urmetoarele propozilii:
,rele informalii sunr uqor de verificat.
iecare taxd neplAdti la rimp atrage dup; sine penalirei.
iiciun ministru nu este magistrat.
-nele calculatoare nu suDt performante,
\. Precizati form! a propoziliei 1. 4 puncte
B. Construili, atat in limbaj formal cat ii in limbaj narural, conrradictoria propoziliei I
$i
iubaltema propozitiei 3. 6 puncte
C. Aplicati explicit operatiile de conversiune $i obversiune, pentru a deriva conversa
Si
rb\'ersa corecte ale fiec,reia djntre prcpozitiile 2 $i 3, atat in limbaj lormat, car in
$i
:mbaj natural.
D. Explicati succint de ce propozilia 4 nu se converte$te corect. ': ;H:::
E. Rcprezentali pdn jntermediul diagramelor Euler propozitia categorici 2. 4 puncte

'iectul III (30 de puncte)


lrundeti la fiecare dinrre urmetoarele cerinle:
)3finid conceptul de inferenle media. 4 puncre
.1:nliona!i doue caracteristici ale inducliei incomplere.
6 puncte
l.nstruili, in limbaj natural, un argument valid cu doui premise. prin care sSjusrificati
:ozitia , Muhe pahdte sunt de dstal _ l0 puncte
I Fie urmStoarea definitie: .,Tamburina este un instrument muzical cte Derc tie
Menlionali o regula de corecrirudine pe care o incatci definitia data 2 puncte
Enumerati doua reguu de corectitudine a defiririi, diferite de regula de Ia punctul a.
ii
nsinrili, penlru fiecare dinte acestea, cate o definilie care
sa leincalce. 8 puncte

5l
: Se dau enunlurilei i.
-
Varianta I3 ,la dli crescitor. it).1j,.: :
:.nul tnetiiu este subiec: :. -
^ ' 130 de Duncte) a. ambele enunluri su: . :
raspunsului corecl pentru fiecdre b. primul enunl cste :a:
-
@punzatoare de respuns'
dintre siiualiile de maijos. Este corec6 o singurtr varianta c. prinul cnun! este i: ! :
d. ambcle enunturi su::: : ,

l. Din perspectiva logicii elementul urmtuit in analiza unui argument este:


a. corectitudinea Procedurii; 3. Fic umratoarel. doui :: - -
b. fo4a argumentului; r. Scrieli schema de rr :-
c. credibilitatea informalieii .ilogistice date ii co.s:.-
d. adevarul rationamentului dinne cele doua schci:: ::
H in acest caz'-
b. Verifica{i explicir. :: - -
2- $ilm ca,oi C sunt H )iniciua F nu ?stc doue moduri silogisric::: .
a. FaH;
b. HaGi !ubiectul II
c. GeFr
:: dau unnitoarelc prof.z::
d. GiF.
\iciun rnirrciios nu es:: ::::
3. Termenul mediu argumentul silogistic Toate persoanele care promit.mai nt lt decdt
i : \Iulte ziarc nu spun rC:.::-
)",,""ttro ,",.oon. carc nu 4i enMcazd cor?Lt capacftlile dat unek persoane care : rlricc rninciuna arc un s:: -
'nrontit ,nat"rn,
n ) dec,ir pot rcaliza p?t\oane tdro'a lc po'd de parcril? 'elo atlt dc - a,itiYa elevi sunt gahisil
'unt r.
'";";; ,;;:" ;;,';"," ,;re ieiestineazd corect capacitdlite sunt penoane cdtora tepas'd de Precjzali lbrrnula Fr.-::.
DdrPrile c?lorlal!i eslel B. Consxxili. atAt in 1i:l.:
d. persoane care promil mai mull decal pol real;za: iubaltenia plopoziliei :
b. Dersoane cdre nU i$i esllmeazS corect capac'talile: C. Apiicati explicil oF.:::
c. persoane c;rora le pasii de parerea celorlal!i: rb\ersa corecte ale ir:::: -
d. nu are temen mediu. :rnbaj natural.
D. Explicati succi.r d: .: :'
4. Rationamentul ,,Urii ,1 nu sunt B findcA tuli A sunt C $i unii B nu sunt C " are aceeali E. Reprezentali p n iri:- .
."t a. inf".".t1f rulionamentul ,, U,rii zagir trali nu sunt cinstili fi dcd loli oar enii
"-f
cinstiti sutlt dt epli $i "u
unii tnagislrali ,1u s nt drepli ' ::b;ectul lIl
a. da; : ::rndcti la ilecrre di.:. -
b. nu; l:ilnili conceplul de rr.-: .
c nu se ooate preciza;
d. depinde de corecriudrnea 'chemei de inferenla'
- c: :-=
::rtrnremti doun lipuri
,Isnuiri. in limbai xtr:-::
daft prc'i'd - . )zirir .7otiLeicdr-:..
5.Sedauenunturile: I Regulo rure precizeazd 't) 'd?finlu !rchui" le
sa $i
DftsuDune ?NitarP.t lolo\itii in op?rolo de delinite o unui lMbai obffur' ?t hivoc sauJtqtttal - ::: unniloarea dciiniri3: :
'2.
Din adettul p';poztli"i ..Un oan?ni |Mt pol roti \? deduce lal\itatea ptopozllPt : \lenrionati o regrla .: : -
- Enunrerari douai re-!i: :. .
..Niciun ou nu isteiepoliticos ' in boza rupottul i de co tradiclie'
a. ambele enunluri sunt adevarate;
: Isrruili. peDrru l;ec::: :
b. pdmul enunl este adeverat li al doilea este fals;
c. primul enunl este fals $i al doilea este adevarat;
d. ambele enunfuri sunt false.

52
I

u enunturile: 1. Termenii grdclinild, fcoald prinard, gimnaziu, liceu sunt corect


'crescdtor. tufunctie de e ensiunea lor.2. intr-un silogisn de ligura a I-a. ter
ediu este subiect in anlhele prenise.
_p!jg bele enunturi sunt adevarale;
':imul enunr esre adetarar si al doilea esle fals.
:imul enun! este fals ti al doilea este adevirat;
ibele enunturi sunt false. l8 pudcte
jrrnatoarele douA moduri silogistice: iai-4, eai-1
i.r,eri *hema de inlerenla corespunzaloare fieciruia dintre cele doui modui
:inice date construili, in limbaj narural, un silogism care si corespundA uneia
fi
::3 cele doua scheme de inferenti. I puncie
ificali expiicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oriciruia
roduri silogistice dale, precizand totodati decizia ia care ali ajuns. 4 puncte

I II {30 de Duncte)
metoarele propozitii:
i mincinos nu esle respectat.
ziare nu spun adevarul.
nciune are un sambure de adevAr.
evi sunt $ahi9ti.
zaii fonnula propoziliei 1. 4 puncte
n-uili, atat in limbaj fonnal cat ti in limbaj natural, conrradictoria propoziliei I $i
ma propoziliei 3. 6 puncle
icali explicit operaliile de conversiune $i obversiune, pentru a deriva conversa Si
r corecie ale fiecareia dintre propoziliile 3 $i 4, atar in limbai formal, cat si in
natura,. I0 puncte
olicali succint de ce Fopozitia 2 nu se conve(egte corect. 6 puncte
,Tezentati pri. intemediul diagramelor Euler propozilia categoricI 4. 4 punctc

III (30 de puncte)


'E{TUI
:i la fiecare dinire urmatoarele cerinle:
i conceplul de induclje completa. 4 puncte
deduciive.
:rti doui lipuri de argumente 6 puncte
;iri. in limbaj natural. un argument valid cu dou: premise, prin care saiuslificali
.lali cei care ia mird s ilt cortptL 10 puncte
rSioarea definilie: ,. Rddrlul este aparutuI de detcctat |iteza ercg lamentard_ '
:jonali o regula de corectirudine pe care o incalci definjtia dard. 2 puncte
nerati doui reguli de corectitudine a definjdi, diferite de regula de la punctul a. !i
:ili. pentru fiecare dintre acestea, cale o definirie care sa le incalce. 8 puncte

5-]
6. Se dau enunturile: 1. fer,r.
Varianta I 4 obversiune sw corect ordon4i.
130 de outrclel
de fisura a I-a, termenul &
.-hr".r.r r a. ambele enmiuri sunt aH
raspunsului c orect penlru lecare o)nre
I-.s" rr.,i * t* iu a" a."men lil era corespunza l oare I
b. primul enunl este ade\a I
sirualiile ;e maijor. E'le corecta o singura
varianla de rSspuns c. primul enunt este fals si I
r
d. ambele enunluri sunt faka
este:
L Dacd alefinilorul este supraordonat definilului, definitia
a. incorecte, Prea larga; B. Fie urmitoarele douimodri t
b. incorecd, Prea ingus6; a. Scdeli schema de iof.tq
c. corec6, Pdn gen Proxim; silogistice date $i consu'uiE
d. corccte, enumeradva, dintre cele doua schem &l
b. Verificali explicit, IriD
2. Despre un argument putem spune ci este: -
doua moduri silogistice d&-l
a, adeverat sau fals;
b. adevarat, fals sau Probabil; Subiectul II
c. adevarat; Se dau urmetoarele propozilii:
d. fefi valoare de adevar. I . Nicio faFa imorali nu esc d
2, Pulini oameni nu sunt dep*
3. Tennenul mediu in argumentul silogisdc
foli kgii meide ctos.a smt p.att':':' 1:J:,':.:' l- Orice dernnitar are atribu_rii &
'o de clasd pentu ca tlntt dtntr?
r

;";; ;,;r;," untt dmrri prierenii nt tunt colesi 'u mine {. Mul(i candidali au Fomov. .t
Dri?rcnii tai sunt po sinnal i de fot bal este: A. Precizati formula p.op(4
a. coiegii mei de clase; B. Construiti, atat in limbaj fr
b. Dretenii tril subaltema popoziliei 3.
c. persoane Paslonate de fotball C, Aplicali explicit operqi&
d. nu are temen mediu. obversa corecte ale fiecd
r

limbaj natural.
sunt ;i dirizotii lui 7.5' pttt' *tl':
4. Argumentul din textul ,,Toli divizorii lui 15 i:',':! D. Explicali succint de ce Fq
pari ai lui 75'' are aceeasi schema oe
dintri ei nu este par' de'teme ce ntt existd dlvizo divizon ai tui t0
E. Reprezentali p.in interD.d
ffilri",;;; ";i;J;,",i;' ice tiivizor a tui 30 este ;i di'!izor a lui 60 Ltnii
sufi nu;nerc pare Deci nundr 6A adnite dirizoti pari' Srbiectul III
a. da; ::::undeli la fiecare dintre :::-:
b. nu: )efiniti conceptul de den:.-:-
c. deoinde de valoarea de adevar a Premiselor: : ::umerali doua llpuri de.:-
d. deprnde de corectirudinea schemei de inferenla' :::.ienli.
I --rnsiruili, in limbaj nalf. -'
5'sedauenunfurile:l'',Regulacelorneieleentealeclasifrcdrii'.plesupunecainurmo
tei propozitiei2 Din fatsitatea
- -nzi\ia .Cetbul nu est... :' -
;t;;;;;;;;);;i"'," 'n
r'ezutre cet.pulin ctase
propoziliei "Toate numercl'
"unete, - ::i urmetoarea definiii3
n mere tntresi nu su,1t Jraclbnarc se dettuce fakitatea
i,trepi st nt iactiona'e in baza 'aponului de ahernare' = \len(ionali o reguli d: ::-::
alambeie enunturi sunt adevarate: . Enumerati doue resul: :. ::
b. Drimul enunl esle adeveral ti al doilea ene
falsl :r:struili, peniru fiecare ::::,
c. primul enun! este fals fi al doiler esle adetarali
d. ambele enuntud sunt false'

54
6. Se dau enunfurile: l. Zelrrenii argume t, argument deductiv, aryunent deducriv inediat,
'bversiune sunt corccr ordonali crelcatur. it lnclp de intensiunea tor. 2. intr.un silogisnt

!.ssg)
I
lefgura a -a, temenul nediu este predicot in ambele prenise.
a. ambele enunturi sunt adevarate;
) dintre
b. primul enmt este adevarat si al doilea este fals;
c. primul enun! este fals $i al doilea este adeverat;
d. ambele enunturi sunt false. 18 punctG

B. Fie urmatoarele doua modud silogistice: eio-2, aee-1.


a. Scieli schema de inferenF corespunzetoare fieciruia dintre cele doue moduri
silogistice date ti construili, in limbaj nahiral, un silogism care si corespundi uneia
dintre cele doua scheme de inferenld. 8 puncte
b. verificali explicit, prin metoda diagramelor venn, validitatea oricrruia dintre cele
doue moduri silogistice date, precjzand totodaE decizia la care ali ajuns, 4 putrcte

!ubiectul II {30 de Duncte)


i3 dau urmitoarele propozilii:
. \icio fapta imomld nu este acceptata.
:. Putini oameni nu sunt dependenli de fumat.
I Orice demnitar are atribulii de raspundere.
: \'lulli candidali au promovat examenul.
A. Precizali formula propoziliei 4. 4 puncte
B. Construiti, atet in limbaj lormal cat $i in limbaj natural, contradictoria propoziliei I ti
subaltema propoziliei 3. 6 puncte
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune fi obverciune, pentru a deriva conversa ti
obversa corecte ale fiecareia dintre propoziliile 3 gi 4, atet in limbaj formal cat ti in
limbaj natural. l0 puncte
lemi de
D. Explicali succint de ce propozitia 2 nu se conve(e$te corect. 6 purcte
E. Reprezentali prin intermediul diagramelor Euler prcpoziia categorica l. 4 puncte

ubiectul III (30 de Duncte)


.5pundeli la fiecare dintre urmdtoarele cerinle:
Definili conceptul de demonstralie. 4 puncte
- Enumerali doud tipuri de demonstmlie in functie de intemeierea directe sau indirecta pe
:r:.erien16. 6 puncte
: Construili, in limbaj nah[al, un argument valid cu doue premise, prin care s6justificati
..ipozilia ..Cerbul nu esle un a i al de pradd '. l0 puncte
- Fie urmetoarea defini1ie. ,,.trrrs este /unclia iigonomeh'icd diferifi de cosinus ti
:.re td.
a. Menlionali o regula de corectitudine pe care o incalc6 definilia da6. 2 puncte
b. Enumerali doue reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de lapunctul a. Si
construili, pentru fiecare dintre acestea, cate o definitie care si le incalce. 8 puncte

55
Varianta I5

^.. ., r30 de puncte)


; S*t"tl p. f*1" d*rr-"" l,t"t" corespunzdtoare raspunsului corect,pentru fiecare dintre
siruatiile de maijos. Este corec6 o singura vaianti de r'spuns

l. Se dau termenii: PA adevtuate, PR = premisS, CN


= plopozilie = concluzie' PF =
propozilie falsi, PP = propozilie Esre adev,rat ca: dou::.:
,nnatoarele
a. PA este gen Pentru PP; i: :-
S;r'icti schema ,

b. PA se afla in raport de incruciQare atat cu PR, cat qi cu CN; r:inice dare ii..:::.
c. CN este specie pentru PF; .:.3 cele doua schi.: :.
d. CN se aflA in mport de contradicle atat cu PF, cat Si cu PA' \ srillcaii e\plicii. :: -

2. Fie urmatoarele popozi\li:1. Urlelevertebrate nt snt nanderc- 2 Unele vertebrate stnt


nonma ifere. Ptopozilia 2 este fala de propozilia 1: ;TIUI II
, .Tiioarelc prri._r: :
b. obversal ;::.rroanapersel:::
c. contradictoriei ::: i.oblemele de i:; :, :
d. niciun respuns de mai sus. -.:: rilica nu en: .:--
-r :xlrebari dilici.: l- :
3. Termenul mediu in argumentul silogistic rvclun ipocril nu este
apreciat deoarece toli . :::.izri lonni:l:r ::::
ipoct'ilii sunt mincinasi Si un on apl?ciat nu este mincinos este" -..!rruili. alir i: .:.
a, om ipocrit; ---::rnr propoTiri:: i
b. om apreciat; -:ii.rrl e\plicii .::::
_ ::..r cor.cl.. trb :::-:',
c. om mincinos:
d. nu are termen mediu
: :]]uiili lucciiii r: :. :
4. Argumentul ,.Toli fundtorii iSi tlduneazA sdndtdlii ;i inii
medici ku i$i dAunea2'i ::::z.nr:rrif:: t _:-
inferen!tr cu-arglmenN!
,anititii p*t , cii ei nu sutlt fimdtori'are aceea$i schem' de
aninale acratice deci unelepisicisunl ::rul III
,,ToaEp;sicile stdt mantilere siunele nanifere stnt
aninale acvatice l nderi la fiecare di
a. dai iniii conceptul de
uemtidoua rDur
c. depinde de valoarea de adeval a Premiselor;
d. depinde de corectitudinea schemei de inferenla'

5. Se dau enunlurilei 1.,, Regulaeviirii cit'cttldritdlii serckrd la rcspingerea neiadinte


ti"^i *rreL talse - confitnrlarea calzei si a efechtui. 2 Din sdev'irul pro-
po:iliet -"rn'^a-
Utiel? ttirnghirrt nh \ttt1t t'o\cetP " se deduce falsitatea propoziliei Toate tiun'
'ghiurile
sunt echilaterate in baza raPortulli de contradilie'
a. ambele enunturi sunt adev&atel
b. primul enun! este adevArat Si al doilea este falsl
c. primul enunl este fals qi al doilea este adevarat;
d. ambele enunluri sunt false.
56
5. Se dau enunlurile: l. Tertle ii pddure, pddur de coni:[a.e, pddurc .]e b|acl, pAd rc cle
arad argi tiu sunt corcct o la dli crescdtoL inlitncriede intensiunea lor. 2. Alnnarea so
pgarca predicohtti despre stbiecnt logic clesenneazd co titatea propozitiilor categarice
uncte) a. ambele enunturi sunt adevaratet
r dintre b. primul enunt este adevdrat $i al doilea este fals;
c. primul enunl este fals fi al doilea este adevaraq
d. ambele enunluri sunt false. l8 puncte
,PF=
B. Fie urmetoarele dou5 modud silogistice: aeo-1, iai-3.
a. Scrieli schema de inferenli corespunzarcare fiecrruia dintre cele doua moduri
silogistice date;i constmili, in limbaj natural, un silogism care sa
dintre cele dou: scheme de inferenta. 8 puncte
b. Verificali explicit. prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricAruia dintre ce,e
doua moduri siiogistice date, precizAnd totodata decizia la care ali ajuns. 4 puncte

Subiectul II 130 dc Duncte)


dau urmitoarele propozilli:
Unele persoane perseverente nu accepti compromisurjle.
Toale Foblemele de losice au lost rezolvate corect.
Munca fizicA nu esle deunitoare sanatalii.
Puline inrreb;ri dificile i$i gasesc rAspunsul corect.
A, Precizali fomula propoziliei 4. 4 puncte
B. Construili, atAt in limbaj forma, cat ti in limbaj natural, contradictoria propoziliei I 9i
subalrema propoziljei l. 6 puncte
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune $i obversiune, pentru a deriva conversa ti
obversa corecie ale fiecareia dintre propoziliile 3 $i 4, adr in limbaj formal, cat $i in
limbaj natural. l0 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia I nu se converteqte corect. 6 puncte
E. Reprezentati prin i.tennediul diagramelor Euler propozilia categorica i. 4 puncte
umentul
rubiectul lll (30 de puncte)
rpundeli la fiecare dintre urmitoarele cerinle:
Definili conceptul de silogism. 4 puncte
Enumerali dou, tipuri de ralionament dupe directia procesuluide inferenla intre general$i
:ticular. 6 puncte
Construili, in limbaj natural, un argument valid cu doua prernise, prin care sijustificati
:rpozi\ia ,,Niciun vettebrot nu este insecfi . 10 puncte
Fie ui]nAtoarea definitier .,CatA'ul nu este nici cal, ici mdgal
a. Menlionali o regule de coreciitudine pe care o incalce definilia dara. 2 puncte
b. Enumerali doul reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de ]a punctul a- si
conslruili, pentu fiecare dintre aceslea. cate o definilie care sa le incalce. 8 puncte

t7
- !. dau cnunlurile: 1. -
Varianta I 6
:, "iet-ic sunt corct orti:'-
subiectul I (30 de Dutrcte) :,):iliilecatcgot ice p0! ': :
A. Scrielipe foaia de examen litera corespunzetoare rAspunsului corect, peniru fiecare dintre :. aDbele enunluri surl :::
-
situatiile de mai jos. Este corecta o singud variante de raspu.s. r. primul enunl este ader:-:
:. primul enunt esle i_al: : :
j. anrbele cnunluri sun: i. -
1. Diviziunea animalelor in vertebrate, nevertebrate, mamifere este:
a. incorcctd, incompleu;
b. incorecte, pentru ca are mai multe uepte; 3. ::e unn,loarcle doua n\.; _
c. incorectzi, penuu cd nu are oiteriu unic; r. Scricli schema de:.::-.
d. corecta. iilogistice date Si coni::,
iiilrc celc doua schen:r :- _
2. Fie urmetorii indicatori logicii 1 . pentru c,n, 2. deoqtece, 3 . prin urnarc- :. Verificati explicil. i::r "
a. toti sunt indicatori de concluzie; Joui moduri silogislic3 .::.
b. doi dinlre er sunt indicatori de concluzie;
c- doar unul dintre ei este indicator de concluzie; irbiectul II
d. niciunul nu este indicatoare de concluzie. dau urmatoarele propozilii:
Nicio lupte impotriva poluaii
3. Termenul mediu in qlgulnentul silogistic Nicio Pasdre nu esle namifer ;i toli liliecii sunt I'ulini turi$ti slriini nu prcf.ti
naniferc, deci liliecii
u sunt pdsari esre:
Toate testele grilA au o mal!d
a. pastrre;
Puline varfilli muntoase poa f
b. mamifer; A, Precizali formula propoz!
c.liliac; B. Construiti, atar in limbsi ft
d nu are termen mediu. subaltema propoziliei i.
C. Aplicali explicit operaiiL
4. Silogismul Toli inleleplii sunt ptevAzdtori Ulii inlelepli sunt tdculi Deci unii oanleni obversa corecte ale fiecerEir
prefizdtoti sunt ficuli are aceea$ schema de inferen[d cu argumentul: ,Fiindca u ii limbainatual.
inlelepli stnt tdculi ti toli oa e ii inlelepli su t prcvAzdbri rcz lfi cd erin,1 odnrcni D. Explicali succint de ceF
prefizdtoti cate sunt tdculi". E. Reprezentali pdn intenD.d
a. da:
iubiectul III
c. depinde de vatoarea de adevir a premiselor; i.:spundetila ficcare dint. --
d. depinde de corectitudinea schemei de irferenF. Definiliconceplul de irc-:: .
: Enumerali doui lipuri d: :.-
5. Se dau enunlurile: l. D?rritorul care este supraoftlonat delinitului co li e in ittensiurlea I Co struili. ir) limbaj Diir:l
sa note strdine in rapolt cu defnin , care se rcfern la obiecte carc apallin altat clase'
::opozitia .. ,\'i.n) sn-dl:i ,:i. .
2. Di arie,rarul propoziliei ,.Unele acliuni una e sunt iwoluntare" se dedtce Ialsitatea
: Iic unnitoarea defini!ie:
propoziliei ,,Nicio acliune u and nu este roluntard , in baza rupotului de cantradiclie' a. Mentionali o rcgul: ;: : :'.
a, ambele enunluri sunl ade\aralel
b. Enumerali doua res.r :: -
b. primul enunt este adevAlat $i al doilea este fals; construili. pentru fieci..': - -
c. primul enunl este fals li al doilea este adevirat;
d. ambele enunturi surt false.

58
Se dau enunfurilei l. Ternenii cilhdru circulat drept, cilindn\ cotp
,netic swt corect ordonali crescdtor, in funclie rie extensiunea lor. 2.
sgg) )poziliile categorice potf univercale ti patticulare.
llntre a. ambele enunturi sunt adevarate;
b. primul enunl este adevarar si al dojlea este fals;
c. primul enunt este fals 9i al doilea este adeverat;
d. ambele enunfuri sunt false. l8 puncte

B. Fie umatoarele doui modui silogislicet aii-1, ieo-3.


a. Scrieli schema de inferenli corespunzAtoare fiectuuia dintre cele doue moduri
silogislice date $i construili. in limbaj natural, un sjlogism care sa corespundi uneia
dintre cele doud scheme de inferenfd. 8 puncie
b. Verificalj explicit, prin metoda diagramelor venn, validitatea oricnruia dintre cele
douA moduri silogistice daie, precizand totodata decizia la care a1i q,uns. 4 puncte

iubiectul II (30 de Duncte)


dau unnatoarele propozitii:
\icio lupta impotdva poluArii nu este u$oarE.
Pulini turiqti strdininu preferA litoralul romanesc.
Toate testele grila au o mare obiectivitate in notare.
Putine varfuri muntoase pol fi escaladate de cetre alpini i.
A, Precizali fomula propoziliei 3. 4 puncte
B. Construili, atat in limbaj fomal cat 9i in limbaj natural, contradicroda propoziliei I $i
subaltema propozitiei 3. 6 puncte
C. Aplicali explicit opemliile de conversiune $i obversiune, pentru a deiva conversa si
obversa corecte ale fiecdreia dinue propoziliile 3 $i 4, atat in limbaj formal, cat li in
limbaj natural. 10 puncte
D. Explicali succinr de ce propozilia 2 nu se converte e corect. 6 punct
f,. Reprezentali pin intermediul diagramelor Euler propozilia categorici l.
4 puncte

iubiectul Ill (30 de Duncte)


ispundeli la fiecare dintre urmetoarele cerinle:
Defin;li conceptul de induclie prin simpli enumerare. 4 puncte
Enumerali doutr tipuri de demonstratie. 6 puncte
Construili, in limbaj natural. un argument valid cu doua premise, prin care si justificali
opozitia .Nicio SiraJA n tdie$te la Paltl Nord". I0 puncte
Fie urmaloarea definitie: ..Ninsoril? sunt acele prccipitalii carc nu e n ploi. "
a. Menlionali o reguli de corectifudine pe care o incalci definilia data. 2 puncre
b. Enumerali doud reguli de corectifudjne a definiii, dife te de regula de la punctul a. qi
construiti, pentru fiecare dintre acestea, cate o definilie care sd 1e incalce. 8 puncte

59
6. Se dau enmturile: l. frr
o,ali.d matenaficn. t antd.
Varianta I 7
.atensiunea lor 2. Un a.gD
(30 de nunctet tgnenteazA cd o propozi* t
Subiectul I
a. ambele enunluri sunt ad
A. Scrielipe foaia de examen liaera corespunzatoare rispunsului corect, pentru fiecaredintre
b. primul enun! este adev*
situatiile de maiios. Este corecta o singure variantd de rispuns.
c. primul enunl este fals si i

L se dau urmdtorii termeni V = verde. T = ti8ru, M = munte, A = albastru, MM = mamifer


d. ambele enunfuri smt f.l
Se afla in rapon de contrarietate:
a.VsiA; mo&
B. Fie unnitoarele doui
a. Scrieli schema de fuft
b.MsiA;
silogistice date $i consri
c.VsiT;
dintre cele doua scheme &
d. V Fi MM.
b. Verificali explicit, Fir r

2. Termenul olimpici lcolari este divizat in olimpici la logica, olimpici la matematici.


doua moduri silogistice d-
olimpici din clasa a lx-a , olimpici feie fi olimpici beieli Esre un exemplu de:
a. clasificare corectai
S.biectul Il
S dau urmatoarele propozilii
b. diviziune compleu;
L Niciun ftuct amar nu esle [E
c. clasificare plauzibil6;
Z Unii elevi nu gtiu engiezr-
d. diviziune incorectd.
3- Toate alimenteie din carE d
i
3. Temrenul mediu in argumentul Toli oamenii calculali s nt tercsali deci unii oameni
,l- Mulli goferi imprudenfi cf,i
A. Precizali formula pro?@
interesali nu s nt genero$i, itlttucAl nici n om calculal nu este getetos este:
B. Construiti, atat in lirDh.i
a. om calculat:
subaltema propoziliei 3.
b. om interesat:
C. Aplicati explicit oper4il
c. om generos;
d. nu are termen mediu.
obversa corecre ale fie.t:i
limbaj natura, .
unii ilitati stoll D. Explicati succint de ceE
4. Silogismului Toli rcnAnii sunt arti;ti Ijnii ronAni sunt militari Deci
E. Reprezentali prin inreflE
a,'ri,iri ii corespunde schema de inferenfa
a. aei-3;
b. aii-3;
Sobiectul III
c. aii-11
Raspundeli la fiecare dintseIrr
d. aoo-z.
l- Definili conceptul de valiit
Z Mentionali doua elemmte-
3. Construili, in limbaj natid'
5. Se dau enunfurile: 1. O delnilie in care defnitul {i delinitotul su t tetmeni negutit'i
respectd regula carc ptesupune cd , defnilia trebuie sii lie afmotivd". pentr cd d bla Fopozllia , Unele conficte tl
negalie este echivalentd cu o afnnalie. 2 Din fakitdtea ptopoziliei Unele pdsA u sttnt
4- Fie urmatoarca definitie: -n
aghiutile sunt esale cu 90 d.t
bipetle" se deduce falsitatea propoziliei ..Toarc pAsiirile s nt patrupede i baza
a. Menlionali o reguh & co
,aportul i de co tradiclie.
b. Enumerali doua rcguli &,
a. ambele enunfuri sunt adevtuaie;
b. primul enun! este adevrrat si al doilea este fals;
consuuili, pentru fiecac ft
c. p mul enunl este fals Si al doilea este adevarat;
d. ambele enunturi sunt false.
st dau enunrurile. l- terncru nonpt de
ecomet,ic nanual d" at|chfti. nnnwl
.:La ntematitd_ nanuul Lle narena t-d rjnt cot.?fl ordooati frertdror. in tt,at ti?
..n\iuned lar.2. Un argunent circular este un sofsn carc p,oa"""
se or"nri ,ina
r!r!sl!_ .rmenteazd cd o ptopozilie este qdevtitdfipenttu cd este
falsd_
r ambele enunluri sunt adevirate;
'r. prirnul
enunt este adev;rat $i al doilea este falsl
r. primul enunl este lals Si al doilea este adevarat;
L ambele enunturi sunt false_
18 puncte

:ie urfietoarele doui moduri silogistice: eao-3,eai-1.


:. Scrieli schema de jnferenF corespunzitoare fieciruia dintre cele dofi moduri
silogistic date $i construiii, in limbaj natural, un silogism care
si corespund5 uneia
iintre cele douA scheme de inferenta.
8 puncte
Verificali explicir, plin meroda djagramelor Venn, validitatea oricaruia
dintre cele
)ui moduri silogistice dare. precizand totodalS decizia la care ari
ajuns. 4 puncte

ieciul lI 30 de
.iau urmatoarele propozirii :

\iciun fixd amarnu esre bun la gust.


,nij elevi nu Stiu engleza.
aoate alimentele din came de pui sunt recomandate.
\fulli Soferi imprudenli comit accidente de circulatie.
{. Precizati formula propoziliei 3. 4 puncte
B..Consruili, atar in limbaj formal car fi in limbaj nun"ut, p.opor;ii"i iqi
subaltema propoziljei 3. "om"ai"to.iu
c. epticali expticii
operariite de conversiune si obversiune, pentm a deriv"
obversa corecte ale fiecereia dinrre propoziliile 3 4, atar in limbaj f"rrra,
9i "":jJ5::
iif',
limbainatural.
t:ilffI:
"ai
D. Explicati succint de ce propoziria 2 nu converre e
se corect.
E. Reprczentali prin intermediut diagrameior Eulerpropozitia caregorici
I 4 il;;
30 de Duncte
rundeti la fiecare dinrre umretoarcle cerinte
elinjti conceptul de validitare.
4 puncte
l,fendonari doul elemenre din srructura silogismuiui.
6 puncte
ionstnrili, in limbaj narural, un argument valid cu doui premise, prin
care sajustificati
)aTilia . Lhlele conlicte nu pat./i rczolvate pin cliatos". l0 puncte
rc urmiroareJ defrnltrc: pdttrtut p.!c Ltrcpun4hi t tu ldtw
? ecat? y
ar'/ ttc sLnt ep.tle.u 90 Jc a.a.le
,. \4cnliora i o rcELl.i dc corcctitudine pe cdre o incilca definitia dar;.
2 puncte
r Lnurrcr.tlr dou; regulide corectirJdine a definlrii. diterile de regula
L. punclui
de
.onstruili. penhr fiecare djntre acestea, cate o definitie care sd le incalce.
a- ii
8 puncte

6l
Yarianta I I r. &u enunturile: l. i. .
:.1tictescit., infunt!:. .:. .

:,1 i)1dilcutie li cd|e d!-. :

,t. S".iqi p"louiu a".*nmen litera corespunzatoare rasplmsului corect, pentru fiecarc dintr' : :mbele enunturi sunr:i: :_
situatiile de maijos. Este corecte o sinSura varianta de rispuns'
- r:imul enun! este ade\:.,- .
::imul enunl este fals !r : :
l. in argmentul silogistlc yrdbiile att aripi dat $i pdstuile au aripi pri ttnarc vnhiil' : :::rbele enunlurj sunl ;::!:
sunt pdsdripropoziliile sunl in ordinea:
a. premisa mdjora. conclu/ie. prernisaminor;: I: -:nnatoarele doua mL.i,:: :
b. premisa majore.premise minora. conclu/ie: S.rieti schema de in:::-
_,:istice date
c. premisa minora, concluzie, premisi minora; 9i consr.i:::
d. premi.a minora. premisa majori. con(luzie. , r::e cele doua scheme i.
' ,3rificali expiicir. prir . :
2. Criteriul utilizat penuu diviziunea definiiilorin reale fi nominale este: -:,: moduri silogisljc. d::: l
a. procedura de definire:
b. obiectul definiliei;
c. relalia de definire; . ::, -.naloarele propozir;i:
d. corectitudinea defi niliei. - ::
:r pensionari beneficiaz:
- ::r bact e nu csle anin::
3. Termenul mediu in argumentul silogistic Toli detiinii s nt nat iferc;i tutoddtd s
t -:3 capitole din manual.. :.
animale ctcvatice, Yin utmare, unele aninale acratice su t manilbrc este: - r.:j impoturile neauloriz::. :
a. delfin: 1. ?recizali fbnnula prop..:- .
b- manrifer: 3- aonstruiti, alar in liml-.r- a:-
c, animal acvatic; ,_:irema propozilici l.
d. nu are termen mediu. :. \plicaliexplicit opera!:: : :
' . rrsa corecte ale fiecir.' :

4. Argumentuluir ,,srii, d c,i elqfqnlii slmt aninlale ;i cd aninalele au


picioarc este etidetu
cd elefanlii au picioa,e" ii corespunde schema de inferenta: l. a\plicaii succint de ce::::
a. aaa- 1: l. R.prezentati pin lnt.r:::
b. aii-l:
c. aaa-4, \r::.ctul lll
d. aii-2.
;- :-.d.li la ficcare dinlrc (i:::_
: ::l:rili conceprul de rarion:: :
5. Se dau enunFrrile: l. ,.Regula rdportului .le opozilie intre clase" este a ceri'tld o ':::ionnli doui caracte sr:.: l
corectitudinii apticdrii operaliei to?ice de defrnire. 2 Di falsitatea proPo'iliei Unele :.irruili. in li baj nalurri. -l
ti nghiwi au patu laturi" se ded ce adevdrul propoziliei . Niciun triu ghi ntL are patn - . 1i\ia . Ultii sLtii/., i :tlt1t :'
laturi", in baza raportului de conn adiclie - : : rmitoarea definilie: . l, :
a. ambele enunluri sunt adevarate; -r1ti la t erItl dat
b. primul enun! este adevarat li al doilea este fals; : \leniionati o regula de c.:::
c. primul enunf este fals li al doilea este adevarat;
- :numemti dou, reguli d: .:'
d. ambele enunluri sunt false : r.nrui1i, pcnlru ficcare d::: ::

62
I dau enunluriler 1. Ternenii literaturA, prozd, rcnan, roman istoric sant corect
,!i ct'escdtor. in
f tlclie de extensitmea lor. 2. O closilicare in care apar specii strdine
DUn('t. i in discu{ie ti care apatlin altti gen este irconpletd.
mbele enunturi sunt adeverate;
-irimul enunt este adevirar Ti al doilea esre falsi
rrimul enunf este fals si al doilea este adevrrat;
trmbele enunlwi sunt fals. l8 punrte

urmdtoarele doua moduri silogjstice: eao-2, ieo-1.


Scrieli schema de inferenli corespunzetoare fiecaruia dintre cele doua moduri
rgistice dale ti construiii, in limba.i natural, un silogism care sd corespundi uneia
rtre cele doui scheme de inferenF. 8 puncte
Verificali explicit, prin inetoda diagramelor Venn, validitatea orictrruia dintre cele
li moduri sjlogistie dare. precizand totodatA decizia la care alj ajuns. 4 puncte

r ru urnitoarele propozilii:
.:.rlli pensionari beneficiazi de relete compensare.
.:.io bacterie nu este animal.
.l,.rlte capitole din manualul de logica nu au fost srudiate temeinic.
.ate impofturile neaurorizate de stat sunt ilegale.
{. Precizati fonnula propozitiei 2. 4 puncte
B. Construili, aiAt in limbaj fomal cat $i in limbaj narural, contradictoria propoziiiei I
$i
iubalte a propoziliei 2. 6 puncte
C. Aplicali expiicit operaliile de conversiune ti obversiune, pentru a deriva conve a li
rbversa corecte ale fiecireia dintre propoziliile 2 $i 4, atat in Iimbaj format, cat
ti
in
:imbaj natural. l0 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia 3 ou se converteite corect. 6 punct
E. Reprezentali prin intermediul diagramelor Eulerpropozilia categoricA 4 4 puncte

1iectul III 30 de DUn


:pundeti la fiecare dintre urmaroarele cerintei
)efinili conceptul de rationament induciiv. 4 puncte
llentionati doua caracteristici ale indutiei incomplete. 6 puncte
:onsuuiti, in limbaj natural, un argument valid cu doue premise, prin care sdjustificali
poz;\ia.,Unii scriitori sunt profesoti'_ l0 puncte
rie umetoarea definilie:
,.Ta genta un i cerc este drcopta care nu este nici exterioafi
i secanfi la cerctl dat '.
a. Mentionali o reguld de corectitudine pe cate o incalca definilia datd. 2 puncte
b. Enumerali doui reguli de corectjtudine a definirii, diferite de regula de Ia pundui a. Fi
construili, pentru fiecare dintre acestea, cate o definilie care sA le incalce. 8 poncte

63
' !: dau enunfuriler l. /..":.
Varianta I 9 -,::itor, in /u,iclie .le e\t.r:: :

':: :\dt pled": :.


si sulicietu sn
biectul I , ambele enunluri sunr:;: :-
A. Scrieli pe foaiadeexamen iitera corespunzitoare rAspu)sului corect, penlru fiecare dinr. :. primul enunl este ade\::: ,
situatiile de maijos. Este corecte o singura variant, de raspuns. :. prjnrul enunl este lais i: : -
: ambele enunlxri sunl':.::
l. in ce raport se afli o noliune/temlen 9i definilia negaliei sale:
a. identitate: a a:e urmitoarele doue moc-: ;
b. incruciiare; r Scrieli schema de jn::.-
c. contrarietate; !rlogistice date Ti consi.i:::
d. contradicle. :intre cele doue scheme a: _'.
.. Verificali expljci!. pr:: .1:
2. Se dau dou, enunluri dacd SoN atunci NoSeste un exenplu de comersiu e incorcctd
d, :oui moduri silogistice c::: :
care nu respecti legea disnibuirii ternenilot si (2) dacd abrersiunea este corectd este
imposibil sa oblinen o conchEie folsa dint-o ptemisd Idevdratd. i.rbiectul II
a. primulesle adevarat ri al doilea ene lah: i: .3u unnitoarele propoziiir
b- ambele sunt adeviratei )'icio informalie neverillc::i _ -
c- primul este fals qi al doilea este adevarat; : ..idecilorii sunt magisrrair
d. ambele srml false. Lxii dintre cei favoriti nu si. :
- ,n.le alectiuni :l
cardiace po:
3. Tennenul mediu in argrrmentul silogistic Unele reptile s nt ctocodili deoarcce unele A. Precizali formula pror:: .
wrtebrale nl sunt ctocodili si toate replilele sunl veftebfate este: B, Conslruili, atatin linib: :r-
a. reptilri .ubakema propoziliei l.
b. crocodil: C. Aplicati explicit oper::: . :
rbversa corecte ale fieca..:: :
d. nu are temen mediu. .imbaj natural.
: D. Explicati succinl de cj - t'
4- Se dau termenii: PA = propozilie adevarate, PR - premisi, CN concluzic. Pl' =
E. Reprezeniali prin inte.:::: -
popozilie fals6, PP = propozitie. Este adev5rat cd:
a. PA este gen pentru PP; irbiectul IIr
b. PA se afla in raport de incruciFre atat cu PR, cat $i cu CN; :::lundeli ]a iiecare dintr. r- :
c. CN este specie penfu PF; )efini1i conceptui de inl:::-: : ,
d. CN se afle i
raport de ontradicle atat cu PF, cat 9i cu PA. : \l.nrjonali doui lipuri d. :i- -
r ,:onstmili, in limbajnan:f: --
5. Se dau enunlurile: l. O deoni[ie in care definitul ti delnitotul sunt terneni incru(itali :-laozilia.,Lilietiint \ nt..: ..
'
este afirmatirA, dar inco sistenfi. 2. Din falsitatea propoziliei " Unele feline sunt erbirore - :ie urmatoarea definitie:
se deduce lalsitatea ptapozitiei ,,Toate felinele sunt o nivore", in baza ruPotilui de .liul figL ibt geonleh i.. :
r Mentionati o regula de : :,:
a. ambele enunlun sunl adev,rale: :r. Enurnerali douA reguli .: ::_
b. primul enunl este adevarat !i al doilea este fals; Jonstruiti. pentru fi ecare ::--:
c. primul enunl este fals $i al doilea este adevarat;
d. ambele enunluri sunt false

61
dau enunlurile: 1. Ternenii yatzd albA, tatzA, le*md. plantd s nt corect orilonati
!ar, in lor.2. Pentru oblinerea unei concluzii adeldrate este
functie de extensiunea
r Si sufcient sd plecdn de laprenise adeydrate.
le punc!:
ambele enunturi swlt adevrrate;
primul enunl este adeverat fi al doilea este fals;
p.imul enunl este fals $i al doilea este adevarat;
ambele enunfuri sunt false. l8 puncte

' urmitoarele doua moduri silogistice: eoi-1, aai-3.


Scrieti schema de inferenlA corespunzatoare fiec5ruia dinEe cele doud moduri
ogistice date f; construili, in limbaj natural, un silogism care se corespunda uneia
ltre cele doud scheme de inferenF. 8 puncte
Verificali explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricaruia dintre cele
ue moduri silogistice date, precizand btodate decizia la care ali ajuns. 4 puncte

.::iectul II (30 de puncte)


: :ru urmdtoarele propozitii:
'.rcio infomatie neverificati nu esre cu certitudine adevirati.
:jdecato i sunt magistraf.
-1ii dintre cej favorili nu sunt ca$dgdtori.
- - :rele afectiuni cardiace pot cauza moartea.
{. Precizali formula propoziliei 1. 4 puncte
B, Constsuili, atat in limbaj formal cat qi in Iimbaj natural, contradictoria propozifiei 3 $i
lubaltema propoziiiei 1. 6 puncte
C. Aplicali explicit operatiile de conve6iune fi obversiune, pentru a der;va conversa li
rbversa corecte ale fiecAreia dintre propoziliile 2 $i 4, atat in limbai formal, cat si in
.inbaj natural. t0 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia 3 nu se convertege corcct. 6 puncte
PF
E. Reprezentati prin intermediul diagramelor Eulerpropoziria categorica 3. ,l pnncte

iiectul llI {30 dc DUoctel


ipunde,ti la fiecare dinue umlitoarele cerinte:
fefinili concepiui de inferenla deductive mediaE. 4 puncte
\lenlionali doud iipuri de termeni din structura silogismului. 6 puncte
:onstruili, in limbaj natural, un argumenr valid cu dou, premise, prin care sejustificali
'pozilia ,.Litiecii tlu sunt pdsdti '. l0 puncte
Fie urmatoarea definifie: ,,Nundrul r
nandr atut.al iNentat de oa eni Sifolosit in
Ittl fgl.o ilot seonetrice cu linii curbe .

a- Menlionali o reguli de corectitudine pe care o incalce definlia date. 2 puncte


b- Enumerati doui reguli de corecritudine a definirii, diferile de regula de la puncrul a.
$i
construiti. pen1ru fiecare dintre acestea, cate o definjlie care sa le incalce. 8 puncte

65
Varianta 20 ' :: aau enunturile: l. L
' .' .:.rt sunt corect ot,d.,i :.
- i .l :ii a(lefitate c,:.
o":'rmen lirera corespun./;roa..,a.prn,rtui.o,.Iiiiffiiid-i
*,."" **'*1 --. ::tielot sa in/et.e tr.
l:lilli-,'jjloi,, """" : :xrbele enunluri sun::::
situaliite de mai jos. Este corecta o singu;a
varianta J";il. : :rinrul enunt esre ad.\_:-,
: :rinrul enunleste fais i: i
n*^
""
**' **"'1 - .rnibele enunturi sunl i.i.
I : : unnetoarcle doua no.-:
r Scrieli schcma de ;.:r:
: .rqisrice date li con:i:_
. _ ^ _::"" :.:ire cele doira scheme :.

+**:::"_
b. ordonare: I
: \:erificati explicir. D::. *
:r.ra nroduri silogisrice i:::

ffi
c. incruci$are;
':5iectul II
: :-r I umdtoarelc propozi:::
:rii sportivii sunt increzri-:
r::::;:,::,";,,,:,:i::,:i;:;:;i:::",.:::";i:,:::::,:;4 : -:ii intelectuali nu sunr r:. :
r.:cio afinnatie ade!irai; :, .
- ::i lideri politici alr tbs: ,:
l. Precizati fomula prLr::::--
B. Construiti, atat l^n linl:: :
: ilT:l::'[,?j;.:' 'oireaeseadevera,, !.rbaltema propozirrei -i
C. Aplicati explicit oper:.: .
4. Termenul minor in argurnenrul sitogisric
Toti hrazii lunt conrferc. deri rcare
rb!ersa corecre al. tie.ar:::
". contlerel
-
.unr^planre percne_ deoarec?
bti bruzit su t ptonk percne estet - imbaj namral.
D. Explicali succi de .i.-
b. conifer; I E, Repr.renlati priD inre.-: :
c. planr, perena:
I
I
!ubiectul III
::jrundeti la fiecare di rr:. r:
, :;,
?sk
#.:l:*o r"n,,,* * *u rr,i,ut sidefnitorut run, ter--
circulord si infonri:tentd. 2. Din actevArttt propozitei,,Nkiun
,-,-"-l :
lefinili conceptul de pre::::
:numcrali dorri tipu.i de a::
r"r rr ,,;i,,;;,;;;;l : Construiti, in limbaj.aru::. -
prcpoziiet . ro!ircn,,,,ui",, i,,eui",:. ,, i.,;;*;;;;;;,;"1
::;::,";i:;"," ^,*t"a .. )iozilia.. Une l c cnti sI tli
a. ambele enunpri sunt adevarae; I
- Fic urmatoarca definilie: -
b. primril enunl este adevarat r. Mcntionali o regulA .ir , i::
ii fals:
al doilea esle I
c. primul enun! este tals b. Enumerati doud reguli r. :
!i al doilea esk adevArar: I
d. ambele enunturi sunl false. construili, pentru ficcare i: . ':
I
I
: dau enlmlurile: l. Ternenii al doilea rAzbai uondial, rdzboi, ewniment istoric,
nent sunt corect ordonati ctescdtot, inf clie de extensiunea lor.2. Pentru oblinerea
concluzii adefirute este necesat i stlicient sd respectd resutite de yatir*tate ale
.P!!E , rc n te lot s au infer e n te I o r
. ambele enuntu.i sunt adevirate;
. pimul enunl este adevarat $i a1 doilea este fals;
primul enunl este falsSi al doilea este adeverat;
1,4!1::
. ambele enunturi sunt false. l8 puncte

e umdtoarele douA moduri silogistice: aii-3, eae-4.


Scrieli schema de inferenla cotespunzdtoare fiecrruia dintre cele doua moduri
iogistice date $i construiti, in limbaj natural, un silogism care sa corespunda uneia
Jintre cele doue scheme de inferentr. I puncte
r. Verificali explicit, prin meloda dia$amelor Venn, validitatea oriciruia dinlre cele
Coua moduri silogistice date, precizand totodatA decizia la care ati aju$. ,l puncte

.ibiectul II (30 de
lau urmrtoarele propoziiii:
:o!i sportivii stmt increzArcri in Sansa lor.
,nii intelectuali nu sunt scriitori.
iicio afinnalie adevArata nu este nefondate.
-nii lideri politici au fost acuzati de crime impotriva umanitAlii.
{. Precizati formula prcpoziliei 4. 4 puncte
B. Construili, atat in limbaj formal car ii in limbai narural, contmdictoria propoziliei I
ti
rubaltema prcpoziliei 3. 6 puncte
C. Ap,icali explicit operaliile de conversiune fi obveniune, pentru a deriva conversa
si
obversa corecte ale fiecarcia dintre propoziliile 3 ti 4, arat in limbai fomal, car si r^n
iimbaj natural. l0 puncte
D. Explicati succini de ce propozilia 2 nu se convenege corecr. 6 puncte
E. Reprezentali prin intermediul diagramelor Euler propozilia caregorica 3. 4 puncte

30 de
jp!ndeti la fiecare dinrre unn;toarele
)efinili conoeptul de premisd. 4 puncte
:numerati doua tipuri de demonsfalii, in fuoclie de procedeul utilizat. 6 puncte
:onstruili, in limbaj natural, un argument valid cu doud premise, prin care sajustificati
pozilia,.Unele cd i sunt nanuale Scolare". l0 puncte
:ie urmitoarea definilie: .,Cdi e lup i.atA
de cAinefatosta de potilie
a. Menlionali o reeulA de corectitudine pe care o incalce definitia dari. 2 puncte
b. Enumerali dou5 reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a.
si
construiti, pentru fiecare dinfe acestea, cate o definitie care sA le incalce. 8 puncte

67
: S. dau enunturile: l. , i '
Varianta 2I ).iont1b de Sinlk soci.-t - ,
' 2 Penlrlt oblin?red r'::
subiectul I {30 de ouncler :. la prcnise aclefinti ..
A. Scrieli pe foaia de examen litera corespunzetoare rdspunsului corect, pen1ru fiecare dinte
situa-iiile de maijos. Este corecia o singura varianii de raspuns : ambele enunluri suni :::
:. primul enunl esle ad.'.:_
1.in arsumentul silogistic Toate mdnifercle s nt vertebtule pdsatile s nt maniferc. dei r. prjmul enun! este fals : i
pds,irile s nt vertebrate propoziliile sunt in ordinea: j. aDrbele enunluri suni :.: !
d. premis5 majora. con\ lu/ie. prenlis, minord:
b. premis; majora. premi* minora. conclLZre: 3. :ie urmatoarele doua n.:i
c. premisa minor;. concluzie premisa minorS: :. Scrieti schema de i:::
d. premisa minor,. premisa m"iord. concltrzie. !:lo-cistice dale ti conii:-
:inlre ce,c doui schem.::
2 intr-o diliziune trihotofiica. elementele rezultate trebuie se se afle inlr_un rapoit de: r. Verlficati explicit. p::
:oui moduri silogistice ;..,
a. idenlilate;
b. incrucisare; ::biectul II
c. contraietate;
; ::r urmatoarele propozl;r:
d. contradictie. ',rriun alimeni ahcrat nJ .:
pnpazilia iniliald :ii l]t : :r3le manualele $colare s-
3. Se dau doua enunluri (l) Obversa oht'ersei mei prcpozitii este
,:ele ciuperci nu sunl o:::
propozilid TeD are prcdicatul nedistrib it - 1:joritatea elevilor de ]].:,
a. primul este adevirat ll al doilea este fals; \. Precizati fomula pr.: : .
b. ambele sunt adevarate; B. Construili, adr in liir:.:
c. primul esle fals $i al doilea este adevarat; !.i..altema propozitiei :
d. ambele sunt false. C. Aplicali explicil ope:,:
!\ersa corecte alc tle.:r:
4. Se sautermenii: T tigru,J-iaguar.F-felina,C-camivor'V vace Este adevlrat ci' :rbaj nalurcl.
a. J ecre rpecie penlru T si I gen pentru C: D. Explicali succnrt de .:
b. T $i F se afla in acelasi raport ca Ei C ti V; E. Reprezentati prin int.:-.,
c. T esie gen pentru J $i specie penlru F_;
d. J !i T se aflA in raport de contrarietate iar T $i V in raporl de opozilie. -:siectnl III
: .:r rnderi la liecare dinre -:
5. Se dau enunlurilel 1. .,Regulo onogetlitdlii presupune ca iltro deJinilie, def itotul S :iiriti conceptLrl de cor: -:
defnitul sd ltibd aceetisi extensiune. 2- Din 1a\lttatea prcpnziliei --Toate ra!iananlenrc:e : :r:rnrerali doui tipuri d. ::
suntvatide'se(teduceade|dnt:propoziliei,Uneleralionanente usunt evalide in ha::
r:::ienl,.
:.srrui!i. in Iimbaj n.::.r:
raport Ll ui de cont r od icl ie.
a. ambele enunluri sunt adevarate:
-.. izi.tia . UnLl dryu,t.': .
b. primul enunl este adevarat $i al doilea este falsi
- I -'xnnaloarea defini!ie: -
: \lentionati o reguli c: ::
c. primul enun! este fals fi al doilea este adeverat; - Enumerari doui rcgul: :.
d. ambele enunturisunt false. : rriiruiti, pentru fiecari :

68
6. Se dau enunlurilei 1. Tetmenii concurs. olimpiadd, olimpiadd nalionaln, olimpiadA
nalionald de $in4e socio4mane sunt corect ordonali crcscdtot, ih funclie cle extensiunea
lot. 2. Pentru oblinerca u ei concluzii adeydrate este necesar, dar n suJicient fi plecd
et9 de la prenise ade,rdrote $i si respecfim regulile de yaliditate ale argmentelor sa

a. ambele enunluri sunt adevirate;


b. prirDul enunt este adevArat $i al doilea este fals;
c. primul enunl este fals si al doilea este adeverat;
d. ambele enunlui sunt false. l8 puncte

B. Fie urmetoarele doua modud silogistice: aaa-3, eao-I.


a. Scrieli schema de inferenlA corcspunztrtoare fiecimia dintre cele doud moduri
silogistice date li consuuili, in limbaj natural, un silogism care se corespunde uneia
I drntre cele doua scheme de inferenld. I puncte
I b. Verificari exphcrl. prin metoda dia$amelor Venn, validitatea orictrruia dintre cele
doua moduri silogistice date, precizand totodati decizia la care ati ajuns. 4 puncte
I
II .,0,"",u, ,, ,ro u" o,n",",
Se dau urmiroarele propozitii:
I i. Niciun alimenr alleral nu esle scos Ia vanzare.

',,2' I ;,iiXlllillili'iJ:lf'l,illiiiil
'*Y1;l:':E:',;H:1fiJ:"Tff""i1'*"*',
I ro'm si i' rimbaj naturar' contradic'""
4punc'e
**";i:'.Il
! l;fi:#i\:;1i1,',i"]i;b^j "a'
C. Aplicali explicit operatiile de conveEiune $i obversiune, pentru a deriva conversa qi
obversa corecte ale fiecareia dintre propoziliile 2 $i 4, atat in limbaj formal, cat ii in
rat ca limbaj natural. 10 puncte
D. Explicati succirt de ce propozilia 3 nu se convertette corect. 6 puncte
E. Reprezentali prin intermediul diagramelor Euler propozilia categorica 1 4 puncte

iubieclul lll t30 de ounc(e)


iispundeli la fiecare dintre urmdtoarele cerinte:
Definili conceptul de concluzie. 4 puncte
: Enumerali doud tipuri de demonsrratie in funclie de intemeierea direcd sau indirecte pe
.rierienla. 6 puncte
I Construili, in limbaj natural, un a4ument valid cu doua premise, prin care sejustificali
.lpozi\ja ., (hele arg ne te cu propozitii compuse nu sunt yqlide - I0 puncte
. aie umetoarea definilie. ,,Luna este o stea care nu are lunino proprie_
a. Menlionali o regull de corecritudine pe care o incalci definilia data. 2 puncte
b. Enumerali doui reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la pmctul a. si
.onstruiti, pentru fiecare dintre acestea, cate o definitie care si le incalce.8 puncte

69
6. Se dau enunturile: l- ferE
oraonalt crcstatrr. 1n lurEE I
Yarianta 22 core se preclzedz,n exrcnsi*
suhiecrul | {30 de Duncle) a- ambdle enunluri simt *
litera corespunzetoale respunsului corect'pentru fiecaredintre b. primul enunt este adeai
A, S*"t,, p" f"al"d"
"-"men
situatiile de maijos. Este corecia o singura variante de rispuns
c. primul enunt este falrir
aI amlrele enunturi $mt fl

A porc, D pasire ldentificali afin'atia ,.rr


1. Se dau termenii: mamifer, B - vertebrat, C -
adevaraE:
B. Fie umdtoarele doua mon
a. A ii D se afla in rapofi de ordonare; a. Scriei schema de i4
b. C 9i D se aflA in raport de contradiclei silogistice date ti consi
c. B ti A se aflI in raPo( de ordonare; dinire celd doue schenE &
in rapo( de incrucllare. b. Ve ficali explicif p.ir r
d. C $i B se afla
doun moduri silogisrice d-
2. Conversa propoziliei ,.Arti ii sunt seraci" este:
iubieclul Il
a. ,,Oamenii bogali sunt at1i$ti";
Se dau urm?itoarete propoziqii
b. ,.Arti$tii nu sunt bogali";
I. Pulini elevi prefera mated
c. ,,Unii oameni care nu sunt arli$ti sunt bogali";
2- Toti cei ftico$i sunt la$i-
d. ,,Unii oameni saraci sunt artilti"-
.3. Puline dulciuri nu ingrasa
4. Nicio persoani corupta ru.
3. Se dau doui enunturi ( 1\, Donnitorut Matdol''ei" si "$Iefdn cel Mare se alld in raport
A. Precizafi fonnula prwo
de irlentitate Si (2) ,.tettupod" $i pat ped nu sunt in rapoi
de contrurietdte'
B. Construili, atar in limt{
a. primul este ade!6ral li xl doiled esle fals:
subaltena propozitiei 2-
b. ambele sunt adevaratei
C. Apli.ali explicit opeqi
c. primul esle f"ls (i al doilea e<le adev;ral:
obversh corecte ale fiecit
d. ambele sunt false-
limbaj natural.

4. Se dau termenii: V - vertebrat, C - camivor, R


rcptile' M
mamifere' neve(ebratN D. Explicali succint de c!
E. Reprez-entali prin int ro
Este fals ca:
a. V si C se afl, in raport de ordonare iar V qi N in rapot de
coffiarietaiel
b. V si C sunl in raport de ordonare iar R qi M in rapoit de opozitie;
Sdlcctul III
c. R Si M se afla in rapofi de contrarietate iar V este
gen pentru C; : :spundcli ia'iiecare diri::. -
R
d. V $i 1\_ se afle in raport de contradetate iar $i M in rapor de contmdiclie' )efiniti conc.pLlrl de r:..: l
- lnumeralj doL{ tipuri :3 ::-
.Reaula completitudinii este o cetinld a corectitruii ii
l. dplicdrii : ::.:-::
Construiti. nr linbaj
5. Se dau enunfurile:
:.)oozi\ia..U elc M"iil...
operuliei Lle clasificare.2. Din ade\'tuul propoziliei ,Ariomele s nt nedenonshabtle"-
se

i"drie fokirot"i propoziliei Unele axiome su t de onstabile in baza tuportttui de - aic unnitoarca definiii: .

i. Meniio.ati o regul: i::


a. ambele enunluri sunt adevirate;
r. Enumerati doui res-: :-
b. pdmul enun! este adevAmt !i al doilea este fals;
: .rstruiii. penrru fiec:ri : -
c- pdmul enun! este fals li al doilea este ade$mt:
d. ambele enunturi sunt false

7A
:ju enunlurile: I . fe,.rren ii poezie, operii literard in lersuri, oqerd literard su t corccl
'::i crcscdtor, in /unctie de extensiunea lor. 2. Ctasificarea este
operutia bgicd prin
. Drecizeazd exten$iunea $i itensilneaunei olnmi.
lrnbele enunturi srmt adevarate;
_r nul enunt cste ade\amr
-.i al doilea esre tals;
:rimul enunl esre ials ti al doiled este.se\rrar.
:mbe,te enunluri sunr false-
l8 punct

u.matoarele doua moduri siiogistice: eae-2, ieo-3.


Scrieli schema de inferenlA corespunzetoare fieciruia dintre cele doue moduri
'cistice date $i consrruili, in limbaj natural, un siiogism care sd corespundi uneia
lre cele doua scheme de inferenti.
8 puncte
erificali expijcit, prin metoda diagramelor Venn, validiratea oriciruia dinhe cele
moduri silogislice dare, precizand totodata decizia,a care ali ajulrs. 4 puncte

30 de puncte
- urmlitoarele propozilii:
::ii elevi preferi matematjca
:: cei liicoti sunt la$i_
::ne dulciuri nu ingra$e.
.io persoanA coruptA nu este cinstira.
.- Precizali formula propozitiei 4. 4 puncte
. Construili, atat in limbaj tormal cat in limbaj natural, conrradictoda propozi;iei I $i
ti
rbalrema propozitiei 2. 6 puncte
. Aplicali explicit operaliile de convcrsiune
$i obversiune, pentru a deriva con;ersa,i
)\ersa corecre ale fiecAreia dinrre propoziliite I Si 4, atat in Ijmbaj fonial, cat,i in
inrbaj natural.
). Explicali succint de ce propozilia 3 nu se convertegre corecr. ': ;H:l:
:. Reprezentali prin intemrediul diagramelor Euler propozilia categorica
2. 4 puncre

ectul III (30 de Duncte)


.rndeli 16 fiecare dinrre urmitoarele ce nte
ilniti conceptsl de propozitie categorici. 4 puncte
mera!
merati doud tipuri de demonstra(ie
6 puncte
luiti, in jimbaj
stluili. i
iimhai natura,, un argumenr vatid cu doui premise, prin care sA iuslificari
zi\ia Unele ma ifere s nt carn are
,, l0 puncte
unnetoarea definilie:,,, et/inut este unaninot n rrf*,tUrU O.**" **iiliTii,
\4enlionali o regula de corectitudine pe care o incalca definilia dare.
2 puncte
Enumerali doui reguli de corecrirudine a definirij, diferire de regula de puncrul
,a a. qi
)nslrurli, penhu fiecare dinrre acesrea, cate o defirritie care incalce.
sA le 8 puncte

71
:: dau enunlurilc: I. rr,':.
Varianta 23 '.:: alie \unt Lorcct orltt)'.,:
d( Pun(lel ' .i:id bsicd c{a ardonarc :: :
suhiectul I 130

; #i'p" f""d;.."r.. t,t.'" *'*p""7'toare rispunsului corecl penlru fiecare dinrre


ambele enunturi sunt adeli
situaiiile Je maiios. Este corec o singur' varjante dc rispuns' primul enunt este adev5re I
primul enunl este fals Si aI d
1 . Fie propozili ile: 1 . Fiecare om aste csponsahil faptele Iu i 2 ' Ot k:e l.t p' e\.tu' D'tc
de
ambele enunturi sunt fals.-
Propozitiile adentatc sllnt di)]otdl^'
'
)it""'.i. b,x) *-a,,aturul nLt estc P' 4' Toate

Sunt exemple corecte de propozilie universal afirmativi: Fie urmatoareie doud modEi i
a. toate ProPoziliile; 1 Scrieli schema de infar.
b. trei dintre ele; dogistice date $i constsuill i
c. doui dintre ele; dintre cele doud scheme de i
d. una s;nguri. D. Verificali explicit, prin rE
&)uA moduri silogislice date, F
2 intr-o de onstratie corecta teza trebuie sa fie:
a. rndependenld de fundament: '- .crul ll
b. schimbata cu o alta leza pe parcursul demonstralrer: : -:.: urmaroarclc propozii:::
c. clara ii precisa; l:, .rritatea inovatiilor sur: ::_
d. compusa din cel pulin un lennelr vag' , Ii profesori de ade pla.:-::
i: profesorii sunt absoh.:: l
3. se dau doui enunluri d ) Meste genpe nt N si specie pentnt L h arcs.r ca: l ;iN nu 1'at
n elenett coDl n iat t este a \Pat rc n t l - . -iun om de afaceri nu es:: ::
liinrapr tleopo:lliest12)da,itjiXnud'tnici {. Precizali formula proF!.r: .
y at,n, i X :iZ ntt put f ir ruport de ;n 't
'i'dry ts. ConslrLriti. atatin linba ::-
a. primul este adevarat li al dojlea este fals;
.-.rhema propozitiei l.
b. ambele sunt adevArate;
C. Aplicali cxpliciL opera:::.
c. prjmul este fals $i al doilea este adevarat:
rr.rsa corecte ale llecar::- :
d. ambele sunt false. -:..rj natural.
pacient' S stornalok'g' L pcrs'a'r' D. E\plicati succint d,r c. .:.:
4. Se dau termenii: M - medic, B bolnav. P
rLr
I. R.pr.renlaii prin inte:,_r:::
studii universitare. Este adevaral ca:
penlru P;
a. M si B se aflA in raport de incrucilare iar S este specie
r::r$ul III
i. a, i si u se ufla in.apoft de interseclie iar S in raport opozilie cu 14:
de
: .:rd.ti h ll.!|re dintrr:.-:::
de ordonare:
c. U'ii U se a|a in raport de interseclie iar B si P in rapor
. ::rlli con..prul dc.rr!Li;' j-
d. B si P sunt in raporl de i erseclie iar M este
gen peniru S'
: -:::"-rali Couatipuri dertr.::- :

5. Se dau enunfurile: 1. ,.Reguta t'aPartullli de opozilie


i tre tldse' e\te o tetttli L

de clasilicare 2 ' U tk: nt)tttt'


Ditl.falsitateo proPo'iliei :.:rLrili. in linrbnj narur.l
prapoziliei nait'il.pnt nt eslt ': r.r -.1;nii actori s'rxl i..._
i-te * sun ai'cittu ,u trt't v
"","",,ii,,ii.itouri,.perutiei dedrce Jals atea Nicittn
drtzibl r u . i bo.d ral'tt lu' dc \lrah'ttnr'
rrci
- :.miloarca dcliiilie: \ _.

a ambele enunturi sunt adevirate;


b. primul enunl esie adevarat 8i al doilea esle falsi
' ;.nliorari . -::
o recule de
_ -:irunr.rair doui r.gul;
.: :
c. primul enunl este fals fi al doilea este adevarati
d. ambele enunturi sunt false.
. :irrurrr p.nnu llecrre;: i-

7)
I u enrmlurile: t. Tern)nii proces psihic cognitiy superiot, praces psihic,
sAndire,
.c rdnt t or?it ordanalt Lre& dtar in tun.tR d? intcnttunea tot.Z. Defnireo este
logicd rie ordonare;i gruparc aobiectelo\ dupd diferite uiterii, in clase din ce in
=-!ji--
nbele enunluri sunt adevarate;
dmul enunl este adevarat ii ai doilea este fals;
-inrul enun! este fals al dojlea
li este adevtuati
nbele enunturi sunt false. l8 puncte
rrmetoarele doui moduri silogistice: oao-3, eio-1.
Scrieli schema de inferenle corespunzatoare fieciruia dintre cele doui moduri
gistice date $j consrruili! in Iimbaj natural, un silogism care sA corcsprmdA uneia
e cele doua scheme de inferenta. 8 puncte
erificati expl;cit, prin metoda diagamelor Venn, validitatea oric5ruia dintre cele
moduri silogistice date, precizand lotodatd decizia la care ati ajuns. 4 puncte

!JIUI II
n,toarele p.opozitii:
.rr;tatea inovatiilor sunt benefice-
Ii profesori de arte plastice nu expun lucrAri in galeriile de affi.
: profesorii sunt absolvenli de facultate.
run om de afaceri nu esle naiv
Precizali formula propoziliei 1. 4 puncte
Construili, arat in limbaj formal cat qi in limbaj narural, conrradictoria gopoziaiei I
ii
raitema propoziliei 3. 6 puncte
Aplicali expiicit operaliile de conversiune qi obversiune, pentru a deriva conversa
lersa corecte ale fiecsreja dintre propoziliile 3 4, atat in limbaj format, car,i in
fi
$i
:oaj natura,. l0 puncte
E\plicati succint de ce propozitia 2 nu se convertelte corect. 6 puncte
R.prezenrali prin intemediul diagramelor Euler propozilia categorici 3. 4 puncte

.rtul III (30 de puncte)


ldeti la fiecare dintre unnitoarele cerintei
nili conceplul de argumentare. 4 puncte
nerali douAtipuri de ralionamenr dupa direclia procesului de inferenre inrre general $i
6 puncte
slruili, in limbaj natural. un argument valid cu doua premise, prin care sAjustificati
iria..Unii aciori sunt talentali". l0 puncte
rnniroarea definitie: ,, to& r - pnsoand care conduce ma{ini sau utilaje care circuld

lenlionali o regul, de corecrirudine pe care o incalca definilia data. 2 puncre


numerali doul reguli de corectirudine a definirji, diferite de rcguta de la punctut a. ri
struiti, peniru fiecare dinire acestea, cate o definitie care se Ie incalce. g puncte

73
Yarianta 24 ::;au enuntu|ilc: I h, " .
: "rett, su t Lorect atui .-

(30 de puDqll :.:clo.\i toport. s hdii.


Subiectul I
A. Scrieli pe foaia de examen litem corespunzebare raspmsului corect, pentru fiecare dintrE
ambele enuntud sUIt ad6
situalile de maijos. Este corecta o singurd varianta de raspuns.
primul enunl este adevir
1. ldentificali afirmalia falsa rcferitoare la teza unei defionstralii: primul enun! este fals {i.
a. trebuie sa fie un temei suficienl pentru fufldament; ambele enunturi smt frls
b. trebuie sa rezulte in mod necesar din fundament;
c. trebuie si rtrmani idendca pe parcursul demonstraliei; Fie urrnetoarele doue mo&
d. sistemul demonstrativ trebuie sa fie consistent. a Scrieli schema de inft
5ilogistice date $i coD-s{Ir*
2. Propozilia .,mele persoane nu $unt nesincerc" este oblinua di,n propozilla ,,unele dintre cele doue scheme & r
persoane sunl sincerc" $inlj-o, b. Verificali explicit, pri
a. obversiune valida (logic corecta); doua moduri silogistice dl
b. conversiune nevalida (logic incorecE);
c. obversiune nevalida (logic incorecta); .-rictul lt
d. conversiune valida (logic corecu). . :.ru unniroarele propozr:
: ;nare parlc din abs,ir1...:
3. Se dau doui enunfuri (1) A B aueleme te conune iar C este inclus in B, deciinteA; B
Si
- -oli cei p.rscverenll s',r:r: :'
c
este n rupot de incrucisarc si (2) M este in raPort de opozilie N qi de inctucisare cu Q. 'iraiurl credit de consr:i: .
deci M $i Q pot avea elemente comune.
a. primul este adev,ral si dl doilea este fals:
- .:1ii clienti suntprele.ir.-:

b. ambele sunt adeveratel


\. Precizali formula 1..:::
B. Construili. al^r in li..:.
c. primul esle fals Si al doilea este adevarat;
iubalten]a propoziti.i :
d. ambele sunt false.
C. ,\pl;cali e\plicit of::r:
4. Se dautermenii: SV = s;logism valid, SL = silogism, SN = silogism nevalid, $l = silogism r5\ersa corcctc ale ilr:::.
incorect. Se afli in raport de contradiclie: imlrai nalural.
a. SV 9i $l; D. Explicrri succirrt d: :: -
b. SL si SN; E. Iteprezeltali prin i:::.-
c. SN $i $I;
d. SV si SL. i.ib;ectul iII
::.irnndeli la ficcar. -- dinr:: --
5. Se dau enunlurile: 1. O defi ilie erird t'iciul circularifilii numai dacd delnilul ti frfinili conceptul d. ina:::
defrnitotul se ald in raport.le opozilie, contrudiclie sau cel pulin contrarietate 2. Din : :l'unerali douii conditr: r= -
falsitatea propoziliei .unii ursi polari n trdiesc in zonele topicale" se deduce ade|drul :onltrLjli. nr linn ai .:. -::
propoziliei,.UrSii polari nu trdiesc in zonele tropicale", in baza ruponului de : -rL]zitia..UDel! .'nnn:l: :
:rii rirmartulrca delln:i:: :
a. ambele enunluri sunt adevdrate; .r. ),4cnlion.rti o rcgui: :: :
b. primul enunl este adeverat Si al doilea este fals; :. Lnunrerari d,Ju, r3-:- :.
c. primul enunl este fals fi al doilea este adevirat;
.onsiruili. fclrtru fie.::: :
d. ambele enunluii sunt false.

71
datr enunlurile: I Terme ii induclie incompletd, argument inductiy,
nent. :;unt corect onlonati crescdtot. in
funclie de extensiunea lor.2
EelaSi rupai, subaberna unei prcpozilii categorice uni.,)ercat a/i,
-pc4s!g
ambele enunturi sunt adevfuate;
primul enun! este adeverat $i al doilea este fals;
primul enun! este fals ii al doilea esie adevtuat:
ambcle enuntud sunt false.
l8 puncte
urmaloarele doui moduri silogisiice: aeo-4, aaa_2.
Scrieli schema de inferenla corespunzetoare fiecAruia dintre cele douA moduri
)gistice date Si construili, in limbaj natural, un silogism care sa corespundi
uneia
rtre cele doua scheme de inlerenli. 8 puncte
Verifica! explicjr, prin metoda diagramelor Venn. validitarea o.iceruia dintre cele
li modu silogistice date, precizand totodarA decizia Ia care ali ajuns. 4 puncte

:]lare pane din absoivenlii de inv;r;mant superior nu devin profesori.


A$) _rri
cei perseverenti sunt capabili de perfomanli.
c11Q
.'.':rn cred.l de consum nu esle nerambur5abrl.
..ii clienli sunt pretenlioii.
\. Precizati fbnnula propoziliei 2. 4 pu cte
B. Construili, atet in limbaj format cat in limbaj natural, contradictoria propoziliei
9i I qi
ii5altema propoziliei 3. 6 puncte
C. .\plicali explicir operaliile de conversiune gi obversiune, pentru a
deriva con;ersa fi
silogis: r\ersa corecte a1e fiecareia dinrre propoziliile 3 ti 4, amt in ljmbaj fonnal, cat in
:rbaj narurat.
ti
t0 puncte
l. Explicali succinr de ce propozitia I nu se converrefte corect. 6 puncte
a. Reprczentati prirl intcmediui diagramelor Euler propozilia caregorica
3. 4 ;uncte
rlrtul III 30 de Duncte
ndeli la fiecare dinrre urmatoarele cerinte:
lniti conceptul de inferenld deductiv, valida. 4 puncte
Lmerati doua cordilii de ralionare ale inducliei complete. 6 puncte
rstrui1i, in limbaj natural, un argumenr yalid cu doue premise, prin
care sAjusrificati
.ilia ..Unele animale sunl periculoase,,. I0 puncte
unnaioarea definilie: ,.Romb l este p.rtratul.fird unghiuti drcpte .
lrcntjonali o reguld de corecdtudine pe care o incalcA definilia dari.
2 puncte
lnumerali doul reguli de corectitudine a definiii, diferite dercgula de la punctul
a. si
ritruiri. pentru fiecare dintre acestea, cale o definilie care sa le incalce. 8 puncte

75
- l: dau cnunlurile: t. i.
Varianta 25 -::e ldrea, t cPrezentare;'..
- . .
. .\;lnea lor. Z. Un ter t.,:
: ambelc enunturi sunl ri: -
A. S*"11p. f*ird..**.n litera corespunziloare rispunsului corect'
pcntru iecare di'- r primul enunleste ade\a_"i '
situatiile de maiios. Esle corecG o singurd varjanta de l.spuns' : primul cnunl este lals )r r. :
: 3mbele enunturi sunt i: !:
funcE
f. in expresia..Eu credcd din A decurge B pe baza lui C" propoziliile care au acceati
sunt: ;. .:r urmiioarel. doui mo.:-. .
a.AsiB: : Scrieli schema de ir.:.
b.A;iCl - logistice date si conii.t:::
c.B9jC; rirtre cele doua schenrc .: _'
d. A, B $i C au tuncli diferire. : Verificali erplicit. pri: - .
:rui modui silogisrice d::: :
2. Propozilia ,.existd elevi are dau bacalaurealul la logice" este:
a. universal afi rmativa; '- i!clul Il
b. universal negative: .. :.,u u niloarcle propozilri
c. particular afi Imative; 1-llc c[iremure nu suni a. -:
d. particular negativd. : r:i cei palionali de intb.::.: :
'.:aiun acl terorisl nu esl. ::::
3. Se dau dou, enunturi (I) Predicatul conrersei ptopoziliei BaC este edistihltit s
- riicercel.itoi iliirl!itic: :,1 :
propoziliei BaC este tot BaC pentru cd dacd aplicnm de daun l.. Prccirati ibrnula Proa::
12) co wrsa conversei
,
':F
ateealioperatie athnecn 1d fnpu:,tia intnl B. Consruili. rlel in limi: -

a. primul esle ade\,rdl 'i al doilea erre lals: .-.5ahemr propozi!iei l.


b. ambele sunt adevirate; C. Aplicali e\piicil op.:::: .
c. primul esle lals $i al doilea este adevarat; ir\arsa corecle tlc fie.i:i ' .

d. ambele sunt fa1se. nbaj nnllnal.


D. Explicali slLccinl de r"' :: :
4. Se dau terfienii: A = animai. M = Mamifer. P = pisici, V = vel.Iebrat, F
: felini. B E. Rcprez.nlili prir ini.:.i: :
balenr. Reprezinte,oroinca crer\Arodre corecla in functrc de intenriLne:
A, A, M. V; ' .r!ctul lIl
b. M. F, P:
;,-.:u.leli ln tlccar. dnrir. -:
c. B, M, Vl ,:lilrili c.mreplul dc Pr::" -'
d. M, v, A. - : i"rn.rr!i doLra' .Jeosrl.i: .'
risrmili. ir lnnini rtr:.::.
5. Se dau enunlurile: l. ,,Reguta onogenitdtii' este o cetilld a corcctit dinii tuilizi' - r:,ziiix..lJfii cl.\i tenr;:::
inferensetor imediate cu propozilii categofice 2' Din adevdrul propaziliei
Une

argumente s,nt eranate" se deduce falsitdtea propoziliei . Todte arg nentete


nu su , : xr a,r,,ir.: dcllnjri;
ercnate , in baza taportului de co tradiclie \l.n1iorr.ri o rcgrla .: -
a. ambele enunturi sunt adevArate; , rum!r!1r d.ui Ic!.::r :.
b. primul enun! este adeverat $i al doilea este faisl -';rrnrili. D.ntrx I1..i:; :
c. primul enun! esle fals Si al doilea este adevarat;
d. ambele enunturi sunt false.
76
,. Se dau enunlurile: l. Ternenii proces psihic proces psihic cognitiy senzorial,
eprezentarea. teprezentarca reproducti.rd sunt corcct ordonali crescdtot, in funclie de
ntensiunea lor.2. Un ternen este ytl dacd e\tensilnea sa nu contine niciun obiect.
puncte) a. ambele enunlui sunt adevarate;
rue dintre b. primul enunt este adevirat fi al doilea este fals;
c. pdmul enunl este fals $i al doilea este adeverat;
d. ambele enunluri sunt false. l8 puncte
ii tunclie
B. l'ie urnatoarele doui moduri silogisticer aeo-2, ieo-4.
a. Scrieli schema de inferenF corespunziioare fiecAruia dintre cele doud moduri
silogistice date $i construiii, in limbaj natural, un silogism care sd corespunda uneia
dintre cele doua scheme de inferenti. 8 puncte
b. Verificali explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricAruia dintre cele
dou, moduri silogistice date, precizand totodata decizia la care ati ajuns. 4 puncte

ubiectul II {30 de DUncte)


dau unnaioareie prcpozilii:
\'rulle culremure nu sunt de mare intensitate.
Ioti cei pasjonali de inlbmaticA lucreaza pe calculator.
\iciun act terorist nu este nepedepsit.
-nii cercelalori ltiirtifici sunt profesori.
A. Precizali formula propoziliei 4. 4 puncte
B. Consruili, arat in limbaj formal cet ii in limbaj natural, contradictoria propoziliei 1 ;i
.ubaltema propoziliei 2. 6 puncte
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune gi obversiune, penn-u a deriva conversa Si
obvena corecte ale fiecireia dintre propoziliile 3 9i 4, atal in limbaj formal, cat fi in
iimbaj naiural. l0 punctc
D. Explicati succinr de ce propoz{ia I nu se convete$te corect. 6 puncte
a.B E. ReprezeDtali prin intermediul diagramelor Eulerpropozilia categorici 2 4 punct

iiectul III (30 de puncte)


rdeli la ilccare dintre umAtoarele cerinle
nili conceptul de premisA minor6. 4 puncte
umerali doui deosebiri inn'e induclia complete;i cea incomplet5.6 puncfe
nslnrili. ii
li,nbaj natual, un argument valid cu doui premise, prin care sijustificali
tilizi !zi1ia .,Unii elcvi paflicipanli la olimpiadele $colare sunt foarte bine pregetiti".
,,un 10 puncte
unrratoarea dcfiniric: , Iiul este o bnut fi
alcoolicn liicutd din sfi\tg t.i
\renlionali o regula de corecritudine pe care o incalca definilia dati. 2 puncte
tnunrerati doui reguli de corectihrdine a definirii, diferite de regula de lapundul a. ii
nsxxili, penlru fiecare diDlre acestea. cate o defin4ie carc sa le incalce. 8 puncte

77
Varianta 26 : Sc dau enunlurile: I
'.rdfi :iurl tore( I ot,t,,'. .:
:,aui doci nlt se pout. -,.. .
subiectul I (30
A. Scrieli pe foaia de examen litera corespunzatoarc rdspunsului corect' pentru a. ambclc cnunluri .-.
s!::
dintre situatiile de maijos. Este corecta o singuri varianta de rispuns.
b. prinul enunl este:.: -
c. primul enunt esle i:i. ! :
1. ln argumentul silogistlc Maniferele sunt |ertebrate, Pdianienii;i rnx$tele nu sutlt
vertebrute, deci pdianie ii $i nqtele nu sunt r at?,/e," propoziliile sunt in ordinea:
d. ambele enunturi s!:: :: .,
a. premisa maiorA. conclu/ie. premis; minora:
b. premiqa majora. premis; minorl. conclu/ie: B. l_ie uflnaioarele doui I:]:: -_
c. premrsa minora. concluzie. premisa minoral r. Scrietj schema d:::,
d. premisa minor,. prernisa majora. concluzie. rilogislice date $i .oi:::
dintre cele doua scher: :.
2. Se dau doua enunlurj (1) Dacd un tern\en ene distribuit i premisd pentt ca b. Veriiicali .\plicn.:.i -
ralionanentul sdfe carect el trebuie sdfe disnibuit $i in conchzie $i (2) din PiS oblinen d.ttn nroduri silogisri.: :::,
SiP este un exemplu de conve$ime corectd-
a. primul este adevarat si al doilea este fals; !ubiectul II
b. amble sunt adevirarci :r dau turniloarele propo:r :
c. primul esrc fals $i al doilea este adevarat; \iciun medicament nu: : :
d. ambele sunt false. : r{.lativ pLrtiie fotog.ra: .- ,.
nt
I Toti cci care tirmeazi is: :.
3. Predicatul propozitiei pe care o oblinem prin obversiunea premisei ,Jvici un exerciliu - Lnele stale l_ac parte di:r _ ,
are a rczolvare dilicild" este:
a. exercitiu;
A. Prccilrti l-onnuh Fi::
B. Construiti. at:it in li::::
b. rezolvare dificilil
c. rezolvare simpla (non-dificil,);
subxlterna propoziliei :
d. non-exerciliu.
C. Aplicali cxplicil or:::
obversa corecte ale il3;.::
lnnbaj nrtumi.
4. Se dau enunturile: l. Dacd toale atlevdrurile sunt utile atunci tot ce este util este
ad arut este un exefiplu de conrersiu e corectd:,z. Daca niciun pictot nu sctie re'suri' D. Ixplicull succirl ds,j:
atunci mele petsoane carc sctiu vrsuti sunt no -pictoti este un e\et |lu de obwt'si P E. lteprezcntali pr;n i:ri:- .
corecad Sunl adeveratel
a, 1; :ubiectul III
:::iDundeli la llecarr- dirlir
b.2; --
lrllniti conccpiul de I..i :-
d. niciunul. - Enu$craiidoui tipuii c. : :-

5 - Se dau enunturile: l . .4 espec1areo .,regulii onloge ifilii " presupu e posibilitatea ca' prin I Ccnsrruili, in Iiirbuj r.ri :
operalia de clasifcarc, sdfe grupate in aceea$i clasd elenente care ou ins sti reciproc .fnrliin ..'l!.i. acliuri r:.:
i;compatibile. 2. Din adevdrul prcpoziliei ,.Toate edtzele sunt /lewtehrate" se dedtrce - ai. !rnriior:Jf (1.iiriL .
falsitatea ptopoziliei ,,Nicio nelluzd nu este vetebrutd i bazo npatt ui de
;r-t n'l1r ,t\ r,'.t)t)iLL
:. Il.nr!(nrirti o r.gLrii.: :
a. ambele enunluri sunt adev;rate; i). I'nurnerni douil !!'Si i- -
b. primul enunl este adevdrat !i al doilea este fals; .Lrnslr.lritr- r).rtru tl.c:r': -
c. primul enunt este fals Si al doilea este adevaftt;
d- ambele enunturi sunl false.
Se dau enunlurilell. Tetmenii ranan nodern subiecti\,, roman modern, rcma\ operd
,ard ardo ali ctescdtar infunclie de extensiunea lor.2. Un termen este rag
s.r'llt cotect
hwi dacd nu se paate decide cu cert itudine pentru orice obiect dacd face parte sau nu din
puncte)
u fiecarc
a. ambele enunturi sunt adevarate:
b. primul enun! este adevtrrat qi al doilea este fals;
c. primul enunt esre fals ii aldoilea este adevirat;
d. ambele enunturi sunl false, l8 puncte

rie urmitoarele doue moduri silogistice: eio-3, ieo-4.


a. Scrieli schema de inferenli corespunzatoare fiecaruia dintre cele doua moduri
siiogislice date si conshuili, in limbai natural, un silogism care se corespmde uneia
dintre cele doue scheme de ;nlercnF. 8 puncte
b. Verificari explicir, prin meioda diagramelor Venn, validitaca oricaruia dintre cele
doui moduri silogistice date, precizand tolodata decjzia ,a care ali ajuns. 4 puncte

iubiectul II (30 de Dunct)


dau urmeloarcle propozilii:
\iciun medicament nu poate fi lasat la indemena copiilor
Relativ puline fotografii nu srLnt prclucrale pe calculalor.
Toli cei care fumeazi iti dauneazl sAnAtAIi.
Unclc state 1ac parte din Udiunea Europeana.
A. Precizali fonnula propoziliei 4. 4 puncte
B. Construili, atet in ,imbaj fonial cat ii in limbaj natural. conrradicroria prcpozitiei I fi
subaltema propozitiei 3 6 puncte
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune ii obversiune, pentiu a deiva conversa Si
obversa corccte ale fiecireia dintre propoziliile 3 9i 4, atat in limbaj formal, cat $i in
limbaj nalural. t0 punfie
D. E\plicati succint de ce propozilia 2 nn se convertegte corect. 6 puncte
E. Reprozcnta{i prin inremrediul diagramelor Euler propozilia caregoric5 1. 4 puncte

'ubi rctul III (30 de Duncte)


dinre urmdtoarele cerinle:
e
I de termen locic d puncte
ri tipuri de infercnle deductive. dupi numarul premiselor din care se obline
, r.clu7ia. 6 puncte
.atural, un argument valid cu doua premise, prin care sAjustificali
ne nedreaptd nu estc nepedepsiii". 10 puncte
urmit( i\ict . lltio-oscopul este apotqtul cu ajutorul cdruia obsena fintele

Mcnrio uli de corectitrdine pe care o incalc5 definilia data. 2 puncte


Enume rcguli de corectitudine a definirij, diferite de regula de la punctul a. $i
Lecare dinlre acestea, celc o defini,tie care si Ie rncalce. 8 puncte

7.)
i. Se dau cnunlurile: l. :.
Yarianta 27 .110 t-i n] sullt.ot.Li
,)esati\, nurMi it t]fi\t.-:
a. ambele enunturi s:.:: .:,.
litera corespunzeloare respunsului corect, peniru fiecare dinae b. prinul enunl este.::: -
A. S"rt"lD" f""1" d"
situaliile de maijos.
"-".en
Este corecta o sjngure varianti de respuns' c. primui elunt esre, : , -
d. anibele enunruri si.: :

t. Obversa propoziliei ,, r icio penoanA bogatd nu este efericita" esrei


a. toate persoanele sirace suntnefericite;
B. Fie um,toarele dou: .1 r:-
b. toate persoanele bogate sunt fericjte;
a. Scrieti schema a: : ._
silol.listice darc si cc:::--
c. toate pelsoaneie s&ace sunt fericite;
dinire cclc doui scir3::: i:
d. toate persoanele bogate suntnefericite.
b. Verificali expiicir. F
rrnt negre, pentru ca pisicile sunt feline $i u ele doui moduri siloei,rt:.. :.
2. in argumentul silogistic Ur?ele pirrci
fetile s nt nege $opozitiile sunt in ordinea:
a. premisa majori, concluzie, premisa minori;
iobiectul ll
b. premisa maiorS.premisi minora. concluzie:
:: d.ru urmatoarclc prop.-: :

c. premisi minori, concluzie, premisa nlinora;


Purine melode didacl;.: .- ! -
d. concluzie. premisa minor;. premi$ maiora.
: iolicabanieriisunr p.::. i-.
r \icio subltanla to\i.i:, :. :
3. ,.hamenul de bacalaureat este greu" poate fi simbolizat: - Lnii coleginu sunt co:.-r :-
A. Precizati lbrmul3:.:: -_
a. SiP;
B. Constmiri, aril in ir:...:
b. SaP;
suballema propozilie: -:
c. SoP;
C. Aplicali explicir or3::: ,
d. SeP.
obversa corecrc ale : il.i:::
'
4. Argumentul din enun\'rl'Niciun X u este Y i unii y sunt Z' ataclat unii Z nu suttt X' lirnbaj natural.
D. Expiicati succinr,r: :. :
este un silogism din figum:
E. Reprezent:rtiprin :;:::-:
a. li _

b.2:
c.3;
:ubictnl III
:.!lundeti I! fi.carc dini::
d. 4. --
litiniii
conceptul d.;r:::: '
5. Se dau enunlurile: 1 O defnilie in cate defrnitul este subor'lonat deJinitorului
este prea - a:rumerari doui tipuri c: r:: :

largd. 2. Din ader1t t propozi[iei Toate sofsmele s nt eroti argume tate" se deduce
'le
propozi;iei ,.Nrci n sofsr/ nu este eroare de algumentate" inbazarapo uluide : l.nsrruili. ir1 lxnbaj :rr:-:l
faiitatea
:-::.ririr..Unclc crercil:r.: _

a. ambele enunfuri sunt adevarate;


- il: Lurnlitoarea dclirl::: -
b. pdmul enun! esie adeverat qi al doilea este fals;
c. primul enunl este fais Si al doilea este adevtuat;
.1. \lcntionrli o rcguia u: : -:
d. ambele enunFd su.t false.
r Enurnerali doua r.Sr.: ::
r.n5truili- p.ntru fieca:: : - i

80
I lau enunturile: l. Tenlenii autoturis
r|jn1. sunt corect ofdonati crcscdtor,
Audi A6
infnclie
autottris
Audi. autotutnn Audi 1x4
de ertensitmea lor. 2. Un ternen este
. ,tr tot in nd,uro ia carp indndprc:enq un"i insu$iri la un obiect
lmbele enunluri sunt adevarate;
'- mul enunl esre adevdrar.i dl do'led eile fali,
'rimul enunl e,le lat !i dldorlea esre adevAral;
rmbele enunturi sunt f'alse- l8 puncte

rmatoarele doua moduri silogistice: ieo-3, eio-4.


S crieti schema de inferenla corespunziitoare fieceruia dintre cele doui moduri
ogistice date fi constntili, in limbaj natural, un silogism care sa corespundtr uneia
e cele doui scheme de inferenta 8 puncte
!'erificali explicit, prin metoda diagramelor Verm, validitatea oriciruia dintre cele
La moduri silogistice date, precizand totodau decizia la care ati ajuns. 4 puncte

- :ectul II (30 de
r urmatoarele propozilii:
ne metode didactice nu sunt inovative.
cdbanierii .unr persoane cdre iubesc muntele.
io substanE toxica nu este benefice sin5tali.
i colegi nu sunt comunicativi-
Precizali fomlula propoziliei 2. 4 puncte
Consrruiri. ar.ir 'n limbai lormal cat Si in liffbaj natuml, contradictoria propozitiei 1 $i
)altema propoziliei 3. 6 puncte
\plicali explicit operaliile de conversiune
ti obversiune, penrru a deiva coDversa !i
ersa corecte ale fiecareia dintre propozitiiie 3 9i 4. atat in limbaj formal. cat Si in
.rbaj natural. 10 puncte
I. Explicali succint de ce propozilia I nu se converte$te corect. 6 puncte
. Reprezentati prin iniermediul diagramelor Eulerpropozilia categori6 I

rctul Ill (30 de ouncte)


dintre umritoarele cerinte:
de inferenti deductiva imediate
rri dc rJlronJrrenr dupA direc!ia proce.Ului de inferenra
6 puncte
1struili, in limbaj naiural, un argu,nenr valid cu doud premise. prin care
zitia ,.Une le exerciii dc logic, sunr dificile". l0 puncte
.! dell^it'e t,as/4t'1. 'r,fl op?rc *anati"
corectitudine pe care o incalca definilia data. 2 puncte
de corectiiudine a definirii, diferite de regula de la puncrul a. si
diDtre acestea. caie o definitie care sa le incalce. 8 puncte

8l
Varianta 28 ,.: dau enunlurile: 1. rr,-.-
'..ide.luctirdsn:-.
suhie.iut I de Puncle) fjo - i:ilned en? oPetuti1 .:
A. Scrieli pe foaiade examen litera corespunzitoare dspunsului corect,pentru fiecare dintE
: rmbcle cnunlui sunr ::: -
situaliile de maijos. Este corecta o singurl varianle de raspuns. : lrimul enun! este ad.\ r::
: primul enunt este lais i: :
l. Un rationamenl (argument) deductiv valid nu poate avea toale premisele: : .rmbele enunturi sunl :: :.
a. false li concluzia adev:rald;
b. adevirale $i concluzia falsa;
i 3 urmitoarele doui mr.:-_
c. false ti concluzia faisa;
: Scieti schema de i::i..
d. adevarate ii concluzia adevarat,.
. ogisticc date Si conir.- .

r::1lrc cele doulsche r .:. _


2-,,Ce imiplace este ilegal, inorul sau ingratd este in raport de conlradiclie cu propozilia: r Verificrti cxplicir. f::- -
:.rua noduri siloSistice .::i
a. SaP:
b. SeP;
c. SiP:
.- irctul II
d. SoP.
: r:r Lrmriloarele propozii::
r: ii ioleri sunl prol-esiori.:

3. Tennenii I
= ligru ii F= felifi se afla in raport de: l .:rroritatea deciziilor de ;r:.--,
'':rio idce noud nu estc ..:i::_
a. incruci$are;
b. contrarielatei
- r3re prijiturile sunt gusr.'.!:
{. Prccizali fomula prof.'. :
d. identitate.
B. Construili. atet in liu!. :

.ibalrema propoziliei l.
4. Argumentul din enunlrl ,, Niciun A nu este B, prin urnare toli cei care sunt C nu s nt A C. Apljcali cxplici! oper:::: :
intru,dt t.ti C.utt Be.te un srlogism din ligura: :1.! ersa corecle ale fiec;:::
illrbaj nstural.
a- 1;
b.2: D. E\plicatisuccint de c::: :
c,3: E. Reprezenllli pdl1 inl.-::
d. 4.
i:5iectul Ill
O dertn4ie in carc delnitorul se enunld despre definh pthtr o
l. : ::!ndeli la fiecare dinne ::::::
5. Se dau enunlurile:
nletd.lorA ene neclard $i unprecisd. 2- Din adevArul propoziliei U ele drgunente l.ir1ili concep(ul de irdl.:::.
deducti|e ptoduc conclllzii false se deduce falsitatea propoziliei "Nicilt arg ment - .lrntionali doLri lipuri de ii:.::
inductiv n produce concluzii ulefircte , in baza rapothtlui de conltudiclie.
a. ambele enunturi sunt adevdratel
:.n\lmiri, il1 li bai natur::. -
b. primul enunl este adevarat fi al doilea este falsl
' :ozilil ..Nicim produs de .:
c- pimui enun! este fals !i al doilea este adevArat;
- ' . unnarlorf.a d.llnilic: rr .
d. ambele enunturi sunt false.
,. \'lenliontLti o resuli d. ..-::
: Erunreuli doui reguli d: : :
:onstruili. penlru fiecare ,r:::::.

82
I
O deductivd s nt corect ordonali crescdtor, i /unclie de extenstunea lor
Irir:. .iu1ea este operdlia logicdprin care rcalizdm genul din speciile sale
rmbele enunturi sunt adevArate;
rimul enunl este adevdrat Si al doilea este fals;
'r:m"l enun! e.re lals tial doilea esre ade\;rar;
nnbeie enunturi sunt false. l8 puncte

urmitoarele douA modui silogislice: eao-4, aoo-1.


Scrieti schema de inferenla corespunzatoare fieciruia dintre cele doue moduri
rgistice date ti consrrujlj, in limbaj natural, un silogism care se corespunda uneia
1re cele doui scheme de inferenle. 8 puncte
\ erificali explicit, prin metoda diagamelor Venn, validitatea oricaruia dintre cele
: ri moduri silogistice date, precizand totoda6 decizia la carc ai ajuns. 4 puncte

.ctul Il (30 de pu nde)


urmatoarele propoziti i j

r loferi sunt profesioni$ti-


oritatea deciziilor de moment nu srmt corecte.
o idee noue nu este neinteresanta.
te prijturile sunt gustoase.
P.ecizali formula propoziliei 1. 4 puncte
:onstruili. atat in limbaj formal cet $i in limbaj natural, conrradictoria propoziliei I fi
altema propoziliei 4. 6 puncte
Aplicali explicit operaliile de conversiune gi obversiune, pentru a deriva conversa si
ena corecle ale fiecareia dintre propoziliile 3 Si 4, amt in limbaj formal, cat Si in
baj natural. l0 puncte
E\plicali succi de ce plopozilia 2 nu se converteqte corect. 6 puncr
ieprezenlali prin intermediul diagamelor E ler propozilia calegorici 4. 4 puncte

..rul l
i la fiecare dintre urmAtoarele cerinlei

'1r
conceplul de indicator de arglrmentare. 4 puncre
ali doue dpuri de inferenle inductive, dupi nlrmdrul cazurilor examinare.
6 punct
niili, in limbai natural. un argument valid cu doua premise, prin care sijustificali
ia,,Niciun produs de calitate nu este ieliin". l0 puncte
rnatoarea definilie: ,.lpor enuza este laturaunui tti ghi echilaterul opusd nghiullti

enlionali o rcgLriA de coreclitudine pe care o incalcA definilia dali. 2 puncte


rumerali doua reguii de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. Si
ouili, penru fiecare dintre acestea, cate o defini,tie care sd le incalce. 8 puncte

8l
- i. dau enunlurile: l.
'| (ote..t ot.dona!i Lft:.,
--
Varianta 29 I oneD l rcdi .::.
30 de pun r. anrbele enunturi :;.: rl
iectul I
fiecare dintr' .. primul cnunt este::: -
e.. Soielipe foaia de exarnen litera corespunzdtoare rispunsul uj corecl,pentru
o singurn varianta de respuns- .. primul enlnlt esie -.: ,
silualiile de maiios. Esle corectd
i. ambelc enunturi s;..i :
1. Predicatul logic al p(opoziliei ..Propo.ifiile pafticular tlegotive st t non<:o wrtihile'
;. aie urmaloarele doui::::
a. suntnon-convertibile;
:. Scrieli schcnra i: _
iilogjstice daic ti c!:::-
b convertibile:
:intre celc doui sche::: -
c. sunt convertibile:
d. non-conveitibile .
.. Verificali explici:. :r'
ii]ua ntoduri silo,nisri.: :-
2. in atgumentul silogistic intrucat tlicia pasarc ttu este patt Ped rezttltdcA
mele pdsnti d
patrupede stnt daire.t,i. propoziliile sunt in ordinea: >r.iectul II
sunr donestice, pentru ca tmele
mJior;. premis6 minora !onclLzie:
: : r.r urmatoarele propr:
a. premisa
'.:rili profesori de los:.:
b premisa malora. conc'u/ie. prerni'i rninord:
c. p'emr$ l-linora. conclu/.c. premiq majorr:
, :ice acliunc necontbr:::: :
. i:1iorjlatea acliunilo. -::_
d. premi'a mrnora. premlsa maior;. concLuzie.
- -:.io acliune imorala:- :.
3. Inductia completa este foLositi atunci cand clasa de fenomene studiate este:
1. Precizali lbnnula r: ::
a. finit5;
B. Co.s1ruili. arer in;:::-:
!ibaltema propoziriei :
b. incompleti;
C. explic,l o.i:.:
c. mica;
^plicati
:\ersa corecte ale il:::-:
d. infinita.
rbaj nitural.
D. Erplicali succint c: :. l
4. Argumentul din enunlnl ,.Toli colegii mei de clasd sunt Pdsiondli defotbal si unii dnh
priet;nii fii sunt calegi de clasd clt
ine deci unii dintte ptietenii tdi s nt Pasi"tali A E. Reprezcnlati prin i:::-
,/bal" este un silogism din iigura:
a. I: -.:i.ctul Ill
h2:
;, :rndcli la liccare dinr.: -
c.3;
:::lniti conccplul de r:-.:
- :-.,.rmcrali dou.i eleme::: :
d. 4.
rrslruili. in lxnbaj ir:
--:
1 O clefinilie in cdre rlelinint ti defrnitoni sunt in rapatt de ide ttat - rrzilia..Llnil sporti\i ;:-,i
5. Se dau enunfurile:
rcspectireguta adecviirii d$nitorutui la conlitltnul def inl i-2 Din ade|nt ptupozilil
- r .Lrnrito,rrca defi.l:::
,,ir"le nrr,",e por" sunt divizibile ctt cinci" se deduce ldlsitatea plopo:iliei Niclu - :lrt nunttt yottocai
\icnlionari o regxl:i:: :
tlu dr impar nu este rlitizibil cu cinci- . in baza raPofiului de canfiadiclie' ' irrumerrli doui r.:- :,
a. ambele enunluri sunt adevararc;
b. prinul enun! este adevarat $i al doilea este fals; -::ritiuili. pentrr llcc::: :
. primul enunl este fals Si ai doilea este adeverati
d. ambele enunlu sunt false
8.1
u cnunlurjle: l. Tetnenii operd epicd, basn, basm de lon Creangd, ,,Harap Alh,,
ectardonalicrescdtor.infuncliedeintensiunealor.2.htr-utusilogisndelguraa
nenuI t ediu este sL$iect inprenisd mdjora Si ptedic.ut in premisa mitnrd.
rbele enunturi sunt adevtuate;
r:imul enunl este adeverai Qi al doilea este fals;
-rm ,l enun! esle fa15 rr al doilea e.re ade!aral:
nbele enunturi sunl false. l8 puncte

irm,toarele doud moduri silogistice: eao-1, aeo-3.


j.rieli schema de inferenla corcspunzA@are fieciruia dintre cele douA moduri
:istice date qi construili, in limbaj natural, un silogism care sa corespunda uneia
::. ccle doua scheme de inferente. 8 puncte
\ erificali explicit, pin metoda dia$amelor Venn, validitatea oricdruia dinlre cele
j moduri silogistice date, precizand totodatA decizia la care a1i ajuns. 4 puncte

.rrul II r30 de Drncto)


jrmatoarele propozitii:
- profcsori de loqici nu au abili1ali matematice.
::
:: actiune neconfofind cu dreptatea este incorecE.
r.ilatea actiuniior umane sunt con$!iente.
, r acliunc inorali nu este justificatd.
l.ecizati formula propoziliei 4. 4 puncte
: onstruiii. atat in limbaj formal cat $i in limbaj natuml, contradictoria propoziliei 1 ti
rirema propoziliei 2. 6 punct
iplicalj explicii operatiile de conversiune gi obversiune, pentru a deriva conversa ti
3isa coreclc ale fiecareia dinlre propoziliile 3 9i 4, atAr in limbai format, car ii in
.-ij natural. t0 puncte
a\plicali succinr de ce propozitia I nu se convertegte corect. 6 puncte
: ?.:prezentati prin intemrediul diagramelor Euler propozitia categorica 3. 4 puncre

,:rut III (30 de puncte)


-.leri 1a fiecare dinrre u.m oarele cerinle:
iii conceptulde premisi nlaiora. 4 puncte
erali doud elemente din structura unei demonstratii. 6 puncte
ruiti, r'n limbaj narural, un argumenr valid cu doue premise, prin care sa iustificati
a.,Unii sponivi nu sunt ampioni mondiali". l0 puncte
uitoar.a definitie: ,.Portocaln - citicA .lulce de cutoarc porrocalie, tr uct al

intioDati o rcguii de corectitudine pe care o incalca definilia data. 2 puncte


umemli doua rcguli de corectirudine a definirii, diferite de regula de la punclul a. Si
ruili. pcntru fiecare diDtre acestea. cAte o definilie care sA le incalce. 8 puncte

85
- Se dau enunturile: 1. rrr,:.,
Varianta 30 : q nentlu|t corcct o|Llonn.:. .
l3o de oul(re) . r nvntdrc .te pradu. ddn,-::'
suhi"crut I pentru liecarc dintre a. ambele enunluri sunl aa: :-
IrJtr-S"rl"1, p" f* ltt"" corespunzdtoare r'spunsului coreci'
de rtspuns' b. primul enunl esl. ad.\:::: :
situatiile de maijos. Este corectd o singurd variantA
c. primul enunl cslc Als i: -:
d. ambele enuntud sunt l:.:.
l.incazuluneidemonstraliicorecte.fundamentultrebuiesifialc'luit(forma0nlrmaidin
propozilii:
3. I:ie urmatoarelc doud moi-: )
a. false:
a. Scrieti schema de ln=::-
b. plauzibjle:
iiloglslice date ii connr:r: _
c- valider
dintre cele doui scheme i: :.:,
d adevirate.
i. Verificali explicil. pr;:r :
scunlpe $edicarnl este: Coui moduri silogistice C::: :'
2. in propozilia .. (ele,r, aifiuloase cadouti sl|tlt lorile
s. norile scLrnpel iobiectul II
b. sunt;
:: dau unnatoarclc propoziri:

d. florile.
\icio aclilnre unrana nu e,:: -:
: Puline aparate elecrronice .:
::
2' deoarece' 3' prin urmare: i Toalc dcnlonstmliile care r,_-.
3. Fie urmitorii indlcatori logici| 1 pentru ce'
a. toli sunt indicatori de concluziel
- Snii oameni sunt biie\,oii.::
A. Precizati lbnnula propr::: .
b. doi dinrre ei sunt indicatori de concluziei
B. Construiri. atal in limh: :: -
c. doar unul dintre ei este indicaior de conclDTie:
subaltema propozitiei l.
o. niciunul nu esle indicaroare de concluTie'
C. Aplicali explicit operr::: : :'
<i\nFl -- fodP r' p'|it' k 'ttnt- owatoo'e 'il'li ' t' tnt rQtttc A i
'rbversa
coreclc ale iieci:.:: :
4. Arqun\enrJl prelenr in
" e'le un srlogi'm din fiLJrd: i)nbai natuml.
!tlie.tt .unt -btrinarc D. Explicali sucoint de c.::::
a. 1l
E. Reprezerrlali prin inter:r:: -
b.2r
c l: .-biectullll
d.4. ;r!)undeti la fiecare dinrre Li. :

l .Re,Iula rapoiului de apozilie intft clase


prcvrparc lirat-t l:fi njli conceptul de tenri: : :
5. Se dau enunlurile: -u : I i.nlionali doua tipuri de ::,-. ,
fai,:1 parti simtttton tti tloua
ctase allate ?n taPort Lte o]1o:itie
,,,"ir",, :.rnslruiti, ir lnnbaj nalur... --
"t-i",i2,
i. i* ,a",*,t 'n
p,opniili"i uuet" nere intl'esi sttn Parc" se deduce falsiLnc'
'-::,rzitia,.Unii sporli\,i cci... i _
p"rp.rrlr", .. N"U,) ,".Ar inrcg nt este inPat- in boza rupothl
i de conn aLliclie
- ::3 urmiloarira deliniti.: -i .
a. ambcle enunluri sunl adevarate;
fals: :. \lentionaii o relule de , :_.l
b. primul enun! este adevarat li al doilea este _. F-numcrali doui rcguii ,:: ::
-
c. primul enlLni este fals ii al doilea este adevtuatl
:nnrlruiti, pentru liecare,l:::::. :
d. ambele enunturi sunt false'
t

dau enunludle: 1. Temlenil silogisni, atgu ent deductiy mediat, argunent deriuctit,
rcti sunt corect otdonali ctescdtor, in funclie de intensiuneo lot. 2. Erot ile fornale in
IN1! - pntdre se prcdtrc datoritd utilizdrii uttot prcmise sau : pozilii
.false.
ambele enuntufi sunt adevtuate;
primul enunl este adeverat si al doilea este fals;
primul enunl esie fals $i al doilea este adeverat;
ambele enuntui sunt false. l8 puncte

: urmaloarele doue moduri silogistice: aaa-2, aai-1.


Scrieli schema de inferenld corespunzetoare fiecAruia dintre,cele douA moduri
ogisiice date ti construili, in limbaj natulal, un silogism care sA cofespunda uneia
rtre cele doud scheme de inferente. 8 pnncte
Verificali explicit, prin metoda diagamelor Venn, validitatea oricAtria dinlre cele
ui moduri silogistice date, precizand totodata decizia la carc ali ajuns. 4 pnncte

.ctul Il
urmatoarele propozilii:
o actiune umanA nu este imprevizibile.
nc aparate electronice defecte nu slurt reconditionabile.
(e demonclrariile rare porneic de la ipoteze negatire sunr incorecre.
oameni sunr hinevoitori
Precizali formula propoziliei l. 4 puncte
aonstruili, atat in limbaj formal cat fj in limbaj natwal, contradictoda propoziliei I $i
diema Fopoziliei 3. 6 puncte
\plicali explicit operaliile de conversirme li obversiune, pentru a deriva conversa ii
crsa corecte ale fiecareia dintre propoziliile 3 $i 4, atat in limbaj formal, cat ii in
rai natural. ,0 puncte
r\plicati succint de ce propozilia 2 nu se convertelte corect. 6 puncte
aeprezentati prin intermediul diagramelor Euler propozilia categorica 4 4 puncte

rrulIII 430 de ouncr)


deli la fiecare dintre umlatoarele ceinle:
riti conceptul de termen major. 4 puncte
ionali dou, tipuli de argumente inductive- 6 puncte
trrili, in limbaj natural, un argument valid cu doua premise, prin care s; jusiificati
:ia.,Unii sportivi celebri sunt campioni mondiali". I0 punctc
rniloarea defil)ilie: .,S/i/rul este un insh ument de scris pe hArrie "
.nlionali o regule de corectitudine pe care o incalcd definjlia daE. 2 punct
tumcrali dor.rd reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. si
rruili, pentru fiecare dintre acestea, cale o detinilie care sa le incalce. 8 puncte
. Se dau eNrn[urile: 1 . fsr,na
Varianta 3I nees psihic cognitiv sunt.va
atit ate proboz iliil e cqtegri
s,,['i.r,l | 130 de Duncle)
a. ambele enunlud sunt *
p" f"rl a. *rmen litera coresplrnzetoare r'spunsului corect pentru fiecare dinlre
,q. S
b. primul enunl este ader:-
".i"!i de maiios. Este corecta o singura vaianta de raspuns'
situaiiile . primul enun! este fals ii:
,, es/e C propoziliile sunt in ordinea
d. ambele enunlri sunt tr
. in argumentul silogist ic A este B si C este B de.i
I
I
a. pre ni.d radJ^r;. conc u7ie. Dremi'a mrnora:
I Fie urmdtoarele doue mo&
b. premi.a majora.prenisa ninorr. conclL/ie: a. Scrieli schema de bE
c. prem:s; minorr. conclLTie. prenr'54 minor;:
silogistice date li corl@
d. concluzie, premisa nrinora, premis6 maiora. dintre cele doui scheme & i

b. Verificali explicit, prin r


2. in argumenrul Unii oameni cinstili umhln cu cnp l spatt cleoarcce ei s nt drcpl
doue moduri silogistice d-
propozil;a care lipse$e este:
a. premjsa majora; . rbiectul Il
b. premisa minortr:
L dau urmatoarele propozilii

d. nu lipseste nicio propozilie.


I Crocodilii sunt rcptiie.
Z Pufine medicamente nu eq
l-Nicio emisiune de $ti.i md
3.DacA . Lnii pe.\ti ston .or7e.!/iD ili 'este o propozilie adeverai5. atunci: L Unii oameni au simiul rr6F
a. ..Niciun peile nu esle comestibil_' esle l'alsa pe baza raportului de contradictiei
A. Precizati fomula prw
b. ..tlnii pelti nu sunl comeslibili" este adevtuala pe baza raponului de altemare; B. Consrruili. atat in;irr:
c. ..]'oli pestii sunt comestjbili" este falsi pe baza raportului de contrar;etate; subaltema propozitiei,i
d. ,.Unii pe$ti nu suni comesribili ' este lalsa pe baza raponului de contradiclie' C. Aplicali explicil o::::
.bversa corecte ale i'l:::-.
4. Argumentul prezentin ern)l1lttl. Manilercle s ntvertebrate-
pAidnienii,\i mu;tele nusx'x
lnnbej narural.
wfiehrcte. deci pAianienii ti muttele n
sunt natTfar" ' este un silogism d'n figura:
D, !:xplicali succint d: :: :'
a, 1: E. Reprezenlaii prin i:::- .
b.2:
c.3: :rbiectul III
d.4. :.:Dundeli Ix fiecare dir:::
-
lcllnili .onclptul de i:::: :-
s. Se dau enunturile: 1. O delinilie in cdre daf it l ii defrnitorul su t ternPni conttan , \lenlionali doui tipuri i:
itrcdkd rcsula cat'e prcsupune c,t .ttelinilia tlebuie sd fie afrnativd" 2 Din ade|dtu
pro?azilie; ., Toate tf ilnghiut'ile isoscele .ltt dottd ttnghilo-i congr ente se dellucefakitate'
'propo:i1iei
., Nicitot rt itnghi isoscel nu arc trei ullghiu i ongruetlte i
haza ruPothtui d' ' aonstruili. ir) limbr.i r.:::.::,
:-r.oritia.\icio actiune r:: .
- :':. Lrnratoar.a dciln;Ir: ' .
a. ambeie enunturi sunt adevarate;
:i. luenlionali o regul; ::
b. primul enunl este adevarat Ei al doilea este fals; r. Enurnerati doui res:. :,
c. primul enunl este fals qi al doilea este adeverat; -
.orllruili. pentru iec":: :
d. ambele enunluri sunt false.
lu enunlurile: l. Temlenii nemofie logicA, merhorie, proce: psihic cognlir superior,
psihic cognithi sunt corect otdo ali descAbr, infTtnclie de extensi nea lor.2_ Dupd
te prcioziiile categorice potfi alrnatire
$i nesatiye.
ambele enunruri smt adeverare;
primul enunt este adevArat $i al doilea este fals;
prinul enun! e(le lalc ri dl doilea esre adelaral:
ambele enunturi sunt false. l8 puncte

: urmdtoarele doui moduri silogistice: aio-l.aoo-2.


Scrieii schema de inferenla corespw\zdloarc fiecAruia dintre cele doua moduri
ogistice date li consfuili, in limbaj natural, lm silogism care si corespunda uneia
'rtre cele doua scheme de inferente. 8 puncte
Verificali explicit, prin metoda diagamelor Venn, validitatea oriciruia dintre cele
ue modurj silogistice date, precizand totodati decizia la care ati ajuns. 4 puncte

ctul II (30 de
unnaloarele propozilii:
Jodjlii sunt reptile.
ne medicamente nu au contraindicatii.
o emisiune de ttii
nu este neinteresanae.
i oameni au simlulraspundeii.
Precizali fomula propoziliei l. 4 punctc
ConslruiJi. atat in limbaj fonnal car ii in limbaj natural, contradictoria propoziliei I fi
altema propoziiiei 3. 6 puncte
\plicali explicit operaiile de conversiune $i obvetsiune, pentru a deriva conversa 9i
.rsa co(ecte ale fiecareia dintre propozifiile 3 ti 4, ahr in limbaj formal, car $i in
)aj natural. l0 punct
r\plicali succint de ue propozilia 2 nu se converte$te corect. 6 puncie
(eprczentali prin intermediul diagramelor Euler propozilia categorica 4 4 puncte

..rul III (30 de ounctel


'rdeti la fiecare dinrre umrabarele cerinte:
-.ili
. conceplul de temren mediu. 4 puncte
.iionati doua dpud de inferenle deductive dupA citeriul corecrjtudinii logice.

Iruitj. in limbaj natural, un argu,rent valid cu alou,,r"*O",,n, ,,


tia.Nicio acliune nedreapta nu esre nepedepsiti". "r.. l0,u"lil"ili
puncte
mritoarea de llnilie i,, P;i ratul este paralelogranul cu toate laturile egale
enlionali o regula de corecrirudine pe care o incalcd definilia date. 2 puncte
rurneralidou5 regulide corectirudine a definirii, diferite de regula de la punctui a.
$i
Inrili. pentru fiecare dintre acestea, care o definitie care sA le incalce. .8 puncte

89
:: dnu crunrrn.itc: i. .
Varianta 32 ' .t.Dist \ D1 .rr..,L/ .r.)
!i tpur toatf s?tciti. :.
-i belo enLrnruri suIrr ::.
A. Scrielipe loaia de e)\amen lilera corespurvaioare raspunsulujcorecr. penrru fiecaredi{ :.r]nNl cnunt .sle ad.\::
silualirle de maijos. Esle coreca o singure varianta de raspuns. I irlmui cnunt esic i.rt!. : :
: :mbelc.nunluri sLrr: , ..
1 . in argumentul Unele a nimate nu au picioare pentru ca Serpii sunt aninale propozilia c
lipseqte este: ; I : trnninr.rele doui m..,- l
a. piemisa majola;
\crieti schema de i:r ::.
b. premisa minorA;
:jislice dalc ii consi.-: :
c. concluziai : :r. celr doui schenre i: -
d. nu lipseqte nicio prcpozilie. i criflcari .rplicir. prj: -.
: .i moduri silogisrice d::. :
2. Propozilia ,,Unele ciuperci nu sunt comestibile" este oblinute din ,,Unele ciuperci t
necomestibile" printr-o: -:' ictut II
a. obversiune corectii , .r'rniroar.le propozilil
b. conversiune corectd: .; pa-l]ni de iflcmer nj.. -
c. obversime incorectri . :.:goanel. \unr ilguri !:..:- ,
d, conversiune incorecta. : n bxlc|i nu.sl! pe$e
- : .ircri nu runt iicrezir!-.:
L Propozilia..T nu esle numarprim este de tip: I
I ill, I
. areci/ali lornuta prof.: . ,
r. L,rnslruilj. irtrll nr tinth:r: :.-
,-rlterna propo/jtiei l.
. \plicari c. plicii operait . :
:r* corcclc rle tiec.[:r: :
o. i*"., o*.*,,, enunltt
.. Manilerete suht ve ebrate. reptit?te sun, r,.o*"1 :, i\plicxli !xccinl (ie ce.:.:
rcptitckwntwttebrak esteunsilogismdinfigura : ;leprczclltlli pliir inLenl:: -
1- .Iul III
- :i.ri ir il.crrre di.!re lr.r:.t
I ,:-rrii cor.eP1ul de raL;or1j:..
: :)Jrali dorH tipuri de d::::
5. Se dau enunlurile: 1. O dejinitie in cate delinitorul se exprimd in limbaj obscur, ech,
sau ligurat este neclard Si imprecisd. 2. Di adevdrul propoziliei ,,Unele infer.
ded ctive nu sunt wlide" se dedtce fals itatea propoziliei ,. Nicio inferenld deductivd nu.
nevalid,i", in baza rdpottului de subalternare. E urmatoarea definitie: ,, Cdso
a, ambele enunfuri sunt adevfuate; klor cu zahtu saulrircd
b. primul enun! este adevtrrat qi al doilea este fals; r Menlionali o regula de corecti
c. primul enunl este fals $i al doilea este adevarat; L Enumerali doue reguli de cee
d. ambele enunFri sunt false. mnstrui1i, pentru fiecare dintse a

90
lau enunturile: 1. Temrcnii inginet mecanic atio, i giner
.tist s nt cotect ordonali crcscdtor, infuncrie de extensiunea lor 2. O clasilicare in
lpat loate :peciile genuhti este prea abu dentd_
lbele enunBri sunt adeverate;
imul enunl este adev;rat $i al doilea este fals;
imui enunl este fals si al doilea este adeverat;
rbele enunturi sunt false. l8 puncte

jmatoarele doui moduri silogistice: eae-1, aee-3.


icrieti schema de inferenla corespunzeroare fiecaruia dintre cele doue moduri
-:istice date ti construili, in limbaj natural, un silogism care sA coaespunda uneia
e cele douA scheme de inferenld. 8 puncte
3rifical explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oriceruia dintre cele
moduri silogistice date, precizand totodata decizia la care ati ajuns. 4 putrcte

. ..rrt II (30 d" prncte)


-- unnaroarele propozitii:
::: pagini de intemet nu sunt reactuaiizate zilnic.
, ::goanele sunl figuri geometrice.
: J balenA nu este pe$e.
: iineri nu sunl increzetori in viitor.
'. Precizali formula propoziliei 4. 4 puncte
l. aonstruiti, atat in limbaj formal cat qi in lirnbaj natral, contradictoria propoziliei I Si
-rtrltenra propoziliei
_.
3. 6 puncte
Aplicali explicit operaliile de conversiune ii obversiune, pentru a deriva conve6a li
sa corecte ale fiecareia dintre Fopozitiile 3 $i 4, atat in limbaj formal, cat $i in
aioarural 10 puncie
:xplicati succint de ce propoz{ja I nu se convertegle corect. 6 puncte
{eprezetuaii prin intemlediul diagramelo( Euler propozitia caregorica 3. 4 puncte

: .ctul lll f30 de puncte)


:-nd.li la fiecare dintre umrrtoarele cerinle:
::lniti conceplul de rationament. 4 puncte
::rm.rali doui tipuri de demonstralie in funclie de intemeierea dirccH sau indirecra pe
-::.nli. 6 puncre
:rstruili, in limbai narural. un argument valid cu doua premise, pin care sejustificali
: ziria .,Unele faptc drepte nu sunr legale". t0 puncte
: : unnAroarea definitje: ,.CaJea lichid ali'nentar ablinut pin n,icnlarea
Sifefierca
.lor u:ahdr sau.liiscd
: \lenlionari o regula de corectitudine pe care o incalcl definilia data. 2 puncte
Enumerati doui reguli de corecritudine a definjrii, diferite de regula de Ia punctut a. $j
: rrslruili. pentru fiecare dintre acestea. cate o definiiie care sa le incalce. 8 puncte

9l
Varianta 33 : Se dau enunturilc: l. fE.":,
"-titd. cdtbu di.lactic sl t : -.
::tititie este alirlatiyd dai;
subiectul I (30 de Puncti
a. ambele enunluri sunr:.: :
A. Scrieti pe foaia de examenlitera corespunzdtoare rdspunsului corect, penlru ficcr.. dir:-::
b. primul enunl este ade\::::
sirualiile de maijos. Este corecli o singure variante de raspuns.
c. primul enunt este fali s: , :

1 . in argumentul Urii e/ev i iau ote nari pentru ca toti elerii invataVopozilia care li!s.!:.
d. anrbelc enunluri sun! r::.:
3. Fie umitoarele doue moc::r :
a. prcmisa majora;
r. Scrieli schema de i.::::-
b. premisa minora;
iilogisrice date $i consrl:::.
c. concluzia;
lintre cele doua scheme i: ::
d. nu lipsefte nicio propozilie.
:. Verificati cxplicir. pri:::-
joui nroduri silogistice d::: .
2. Premisa majore in argumentul silogistic Toate pe$oanele indiscrete slott lotht.:
penhlt cd nele persoarlewsele sunt vorbdrele $i persoanele vesele sunt irdl.r.rr es1.
.rbiectul Il
a, loate persoanele indiscrete sunt vorberele;
,: jru unniioarele propozii:::
b. unele percoare vesele sunt vorbarele;
,relc subiecte de examen !-.:
c. toate persoanele vesele sunt indiscrete;
: iele imenentii chirurgi.:.: :_
d. toate persoanele vesele sunt vorbarele. '.;ciun animal silbatic nu 3s:: :
3. Temrenii A si B se afld in raport de incruci$are. in acest caz este fals, propozitia:
- ri cei stresati sunt pers,.,;r: ,
{. Precizali fonnuta proF.:::::
B. Construiri, arer in Iimba, :r-
b. BiA:
irbakema propoziiiej L
c. BoA:
C. Aplicali explicit operari::: :
d, AiB.
:!\ersa corecte ale llecir::":
:nbajnatural.
4. Argumentul prczent ifl enunlul ,,Toate zburdtoarele sutu pdsdri, toti liliecii
zbufitoate, tleci liliecii s rlpdsari"este un silogism din figura
D. Explicati succid de ce :::::
a, 1;
E. Reprezenrali p ninrer:::,
b.2l
\:icrul lll
c.3; :-:indeti la fiecarc dintre ur:i::,:
d. 4.
:-lnili conceptul de argun..--
co trazice o altd defnilie din iitetiorul mei !.
5. Se dau enunlurile: 1. O dqfinilie care
- :.jmerati dou, tipuri de inc::. :
ette inco sistentd.2- Din adefirul propoziliei ,,Urcle defnilii sunt ilcorecte se dtn
- :slruiti, in limbaj narurai. -. :
- . zitia ..Unii participanri 13 . r.:
lalsitatea ptopoziliei ,,Nicio dertnilie nu este corectd", in baza raportului de contrudn: - : . urmitoar.a definitie: 1.,. _: .
a- ambele enunFri sLmt adeverate;
\J.ntionati o regula de.r::::
b. p mul enun! este adevarat !i al doilea este fals; - :numeralidou,
c. primul enunl este fals fi al doilea este adevenq
reguli d3 j .
::::rruiri. penlru ficcare d;i:::: :
d. ambele munturi sunt false.

92
jau enunlurile: l. Terme ii ptofesor de liuba ronand, profesor, prolesor de mate-
: cadru didactic sunt corect ordonali crescdtor, in funclie de extensi hea lor. 2. O
:e ene alirmatnd dacd ti nunai dacd dejinitorul il conline in alcdtuirea sa pe defnil
.mbele enunhfi surt adevnrate;
: nmul enunl este ade\ara( li al dorlea este fals:
-imul enunr esre lals li al doilea este ddev;rdtl
r.nrbele enunluri sunt false. 18 puncte

irmatoarele douA moduri sjlogistice: eae-1, aee-4.


icrieli schema de inferenli corespunzetoare fiecrruia dintre cele doue moduri
listice date ii construili, in limbaj natual, un silogism care sa corespunda uneia
.:e cele doui scheme de infere4e. 8 puncte
' erificati explicit, prin metoda diagramelor Venr! validitatea oricaruia dintre cele
.: moduri silogistice date, precizand totodati decizia la care ali ajuns. 4 puncte

irul II (30 de Duncte)


'.rmeroarele propozilii:
3 subiecte de examen sunt dificile.
3 interventii chirurgicale nu sunt riscante.
jn animal srlbatic nu este prietenos.
.ei sfesali sunt persoane nelinistite,
rrecizali formula propoziliei 1. 4 puncte
lonstruili, atet in limbaj formal cat 9i in limbaj natural, contradictoria propoziliei I $i
:liema propoziliei 3. 6 puncte
\plicali explicit operaliile de conversiune si obversiune, pentru a deriva conversa si
.rsa corecte ale fiecareia dintre propoziliile 3 fi 4, atat in lirnbaj formal, cat gj in
rai natural. l0 punct
xpiicall succint de ce propozilia 2 nu se converteste corect. 6 puncte
eprezentali prin irtermediul diagramelor Euler propozilia categorica 2. 4 puncte

n'l rII 130 de Dunde)


deli la fiecare dintre urmitoarele cerinle:
riti conceptul de argumentare, 4 puncte
r(rari doua ripuri de indicdtori ai argumenlrtir. 6 puncte
truili, in limbaj natural, un argument vaiid cu douA premise, prin care sljustificali
iia .,Unii padicipanli la concurs sunt premianli". 10 puncte
:mdtoarea definilie: ., Mtalele prelioase su t lketalele care uruginesc. "
enlionali o reguld de corectitudine pe care o incalcl definilia date 2 puncte
umerali douA reguli de corectitudine a definiii, diferite de regda de la punctul a. Si
ruili, pentru fiecare dinlre aceslea, caie o definilie care si le incalce. 8 puncte

93
':.lisn ihutt iitert en luit1:..
Varianta 34 - i dceld;i tultp si srb,i:: :
,- ,tlloti\,e dderdtute. en. .. . -
30 de Dunctl .r. ambele enunluri suni ::.
subiecl
tru fiecare dinlre b. primul enunl esle ac.'.:-:
A. Scrieli pefoaiade examen litera corespunzarcare raspunsului corect,pe
situatiile de maijos. Este corecta o singura varianta de respuns c. pdmulenunl este fi:! i :
d. ambele cnunturi su.: :: i.
I in argumentul Toli oanenii sunt bipezi Si toate pasdrile sunt biPede ptopoz;\ia cate
lipseqte este: l. i.ie urmaloarcle doui rxa:-_
a. premisa majora; r. Scrieli schema de r- :-.
b. premisa minore; silogistice date ti cons::-:_
c. concluzia; Jintre ceie doui schcn: :: -
d. nu lipseate nicio proPozilie. r Verificati explicil. i:: -
joui moduri silogisrice ::::
2- Premisa maiora in argumentul silogistic Urele gale nu sunt scuzabile;i toale
gdfele sut
iJbiectul II
elori deci unele erori stnt scuzabile estel
a. unele gafe nu sunt scuzabile; : .r!u u netoarele propozi:
b. toate gafele sunt erori; :o!i scriul.r:. :
cei scnsibili
c. unele ero sunt scuzabile; : '.iciun exercitiu nu esle :l-::.
d nele erori srmt scuzabile. I iultc pdrsoane Du recur: : r:
- ,rele alianle polirice su:.: : l
3. in argumentul silogist ic Nu tot ce zboard se mdnAncA deoarece a|iantt zbaard dot ute ..1. Precizati lbnnuia pr.::.

,r.:r.ircd propoziliile sunt in ordinea: B. Construiri, alat i^n 1ii.:: :


a. premisS majora. conclu/ie. premis, minorai iubaitema propozitiei l.
b. premr.a mai016.premisa minora. concluzie: C. Aplicali sxplicil op::::: .
c. premisa mrnora. concluTie. premi'e minora: -.bversa corcclc alc il..:.: : -
d- concluzie, premisi minorA, premisd majora. :mbaj nrturai.
D. txplicali srLccift de.: .-:
4. Argumentul prezent in enunlul ,,Toate mar iferele sunt reicbt'ate pnsdt'ile sn1 f . Reprezenlali irrin iir:::::. :
manifet'e. deci pdstuite sutll t,ertebrote. " esle'rn silogism din figural
a. l: ! ibiectul III
b.2l
: .i:und.ri Ia llecar. di.Ir3 .- -
c,3: l:fini(i conceplul de i.=:.
d. 4. : ::rumcr3lr doui tipun c. r: :-,
' ..rnslruili. nr hnbai rii.::l
5. Se dau enunturiler l. O defni;ie in care tlefinitul ;i detnitottn sunt termeni ilcrttciSal' :-::ozitia,.Niciun om sar:.., .
este inconsistentd. 2. Din a.let'drul propoziliei ,,Unele silogisne sunt wlide
se deduc' - . r uBnanraiea dcllnilii:
lblsitlttea propoziliei ,,Niciun silogism nu este nevali.l , in baza
rupoittui de conhddicliz :. l,4enlion.tLi o r.guli i: :: _,
a. ambele enunluri sunt adevirate; -. E:runrer.rlidou:i regui: :. -
b. primul entml este adeverat $i al doilea este fals; :. sLrLLili. penllli lieci]ra : i
c. primul enunl este fals fi al doilea este adevarat;
d. ambele enunturi sunt false.
6. Se dau enunturile: l. Ternenii eroate, eroare de argonentare eroat'e fanlau ercarc'

91
distribunii termen ti Dtediu stnt corcct ordonali crescAbr. infunclie de intensiunealor.
i)1 acelaii ti,1p Si sub acelati tuport. supraalterna nei prcpozilii categorice particltt)r
ntqtit)e ade|drare este ad@drutit
unctel a. ambele enlm1uri sunt adevirale;
I dinlre b. primul enun! este adevamt si al doilea esre fals;
c. prjmul enunl este fals fi al doilea este adevimt;
d. ambele enunturi sunt false. l8 puncte

Fie urmebarele doui moduri silogistice: eio-2, aao-3.


a. Scrieli schema de inferenla corespunzeroare fiecAruia dintre cele doua moduri
silogistice date ti construili, in limbaj natural, lm silogism care sE corespundi uneia
dinlre cele dou, scheme de inferenti. 8 puncte
b. Vedficali explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oriciruia dintre cele
doui moduri silogistjce date, precizand totodata de.izia la care ali ajuns. 4 puncte

rbiectul Il (30 de D'incta)


dau ulmAtoareie propozilii:
Toli cei sensibili scdu poezii de dragoste.
\iciun exercitiu nu este foarte dificil.
\'lulte persoane nu recurg Ia operaaii estelice.
l,nele aliante poliiice sunt avantajoase.
A. Precizali formula propoziliei l. 4 prncte
B. Const-ui!;, atat in limbaj formal car ti in limbaj naturai, contradictoria propoziriei I $i
subaltema propoziliei 2. 6 puncte
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune fi obversiune, pentru a deriva conversa li
obversa corecte ale fiecareja dintre Fopoziliile 2 Si 4, arai in limbaj formal, cat $i in
lnnbai natural. l0 puncte
D. Explicali succint de ce propozitia 3 nu se converte9te corcct. 6 puncte
E. Reprezentati prin intermediul diagramelor Euler propozil;a categorica 4. 4 puncte

.iectul III 430 de Dunctei


rundeli la fiecare dintre urmitoarele cerinte:
efiniti conceptul de tennen logic 4 puncte
lumerati doue tipuri de inferenle deductive imediate. 6 puncte
onsrruili, in limbaj natural, un argumeni valid cu douA premise, prin care si jusiificali
ozitia ,.Niciun om serac nu esle zgarcif'. l0 puncte
3 unnatoarea dcfinitie:,, 1, cu lpat este persoatla implicatd intrun ptoces penal.
.\4enlionali o reguli de corectlludine pe care o incalce definitia data. 2 puncte
. Enurnerali doua reguli de corectitudine a definirii, diferite de repla de la puncrul a. $i
onstruiti, penlru fiecare dinfe acestea, cate o definitie care s, le incalce. 8 punct

,i]

95
Varianta 35 r Sc dau lnunlurilr: . l. -
tDct ir. pto.:t\ psil)ii ,:
suhiecrul I 130 de ounclel .:.l.1ti tit)ry !i stl).t-.
A. S*l"ttp" f.rtrd. litera corespunzatoare rdspunsului corect' pentu fiecarc dinlre 'ir))dt dlefirut .: -.
"',"r.n ^.c
siluatiile de mai ios. Este corccta o singua varianti de raspuns a. ambelc enuntud s::: :_:
b. prinrul enunt esr3::: -
L in propozilia PeS este dist bujt: c. prinntl anunt.na j, : . -
a. P, pentru ca este subiecl intr_o propozilie universali: d. ambcle enunrui .:::: : ,

o. l'. pcnrru . ri esle predr( al inlFo propoTilie negali\ a:


c. S. pentru cn este prdicat intr-o propozitie universale; 3. Fie rirmaloarele dou::::--
d. S, pentru ci este subiect intr_o propozilie negativi r. Scderi scherna L:r -::-.
tilogislice der. )i .r.:r! --
l. ..Piilat" este fale de,ratrulater echilaleral": dinlre celc doua sch.i: :. '
a. identicl b. Vcriiicati.\plicii. :.
b. gen; doui rroduri silogisii.: :: .
c. specie;
d. supmordonat. !ubiectul Il
:: dau umratoarele prop.r :
3. Propozitia ..cine_mpa(e' parte"Si face" esle: \iciopcrsoana sArac;t .._ :! :
a- universal afirmatival : Lnele produse de uz c.r!. :
b. pariicular negativii I foli arbitrii lrcbuie si -:: -:
- '"nii colegi sunt buni i:.
c. universai negalivai - -
d. pa11icularallmrativi. {. Preciz i ibnnula t.::
B. Consrruiti. alll in lii::.:
U'ii rculptori nu sutlt pictoti si unii pictori t11nt subakemc propozitie; -1
4. Premisa majora in argumenlul silogistic
arti:tti t'e utnili, deci uniiatt4tiren milit1u sunt sc lptoti este: C. Apiicali .xplicir Lr!3.:: ,
a. unii sculptori sunt Pictorj; obrersa coreclc alc fi3.::: -
b. unii piclori sunt artiFti renumili; limbainalural.
c. unii sculptori nu sunt Pictod; D. E\plicatisucci d. .: r-::
d. unii picloi nu sunt artisti renurnili. E. Reprezentati prin i.i:::: -

l. Solisnele de limbaj stnt rletenninate tle nerclpectorca otdi.tu .Jbiectul III


5. Se dau enunfurile:
2. Ditl adevArul propoziliei , N metele nah dle sunt
po:itive st ;:iDundcti la fiecarc dintr: ,:r.
p.ql.- t,ur-*,
'aia,u "rg-*rt.
Jotrirnt*i-po,iliei Lhrclenunae attrale nu sunt negative nt ba:a taportutu l.liniticorrcepluldein:.-: .
: :lrumeraii doua !ipuri C,: ::::-,
a. ambele enunturi sunt adeverate; Lonslruiti. in limbrj na:j:"
b. primul enunl esle adevirat $i al doilea e<r' fals: :- :ozilia..Unele alimenle .: : :

c. primul enunl este fals qi al doilea este adevarat; - .:. umritoarca definili.i
d. arnbelc erunluri sunt false :. ivfeniionati o regula i3 ::::-
.. Inunterati doui requii :: ::-
roDshriri. pentru fiecar: : .-.
Se dau enunlurile: I Termenii gAncli,-e dirergentd. gdndire. proces psihic cognitiv
eeriot prcces psihic sunt corcct ordonali Uescdtor, infu clie de efle si nea tor. 2_ in
:elaSi linp,\i sub arcla$i rapoi, suhcontrara unei propozilii categorice paflicular
'tnatire adefitute. este adevdrafi
a. arnbelecnu,]llu sunt adevdrate;
b. primul enun! este adevarat ti al doilea este fals;
c. primut enunl este fals $i al doilea este adeverat;
d. ambele enunturi sunt false. 18 puncte

Fie urmatoarele doua moduri silogistjce: aee-2, ieo-3.


a. Scrieli schema de jnferenli corespunzetoare fiecdruia dinue cele doua moduri
silogistice date $i construili, in limbaj natural, un silogism care si corespunde uneia
dintre celc doue scheme de inferenld. 8 puncte
b. Verificali explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricAruia dintre cele
doui noduri silogisiice date, precizend totodad decizia la carc ali ajuns. 4 puncte

u urmatoarele propoziliii
\,c1() persoand saraca nu este mullumitd de situalia materiala.
,nele produse de uz casnic nu au preturi rezonabile.
aoti arbitrii lrebuie se fi e impartiali.
nij colegi sunt buni inibnnaticicni.
A. Precizati lomula propoziliei 4. 4 puncte
B, Construili, arat in limbaj fomral car $i in limbaj natural, contradictoria propoziriei 1 si
jubaltema propoziliej 3. 6 puncte
C. Aplicari explicit operaliile de conversiune 9i obversiune, pentru a deriva conversa
$i
rbrersa corecie ale fiecareia dinrre propozitiile 3 $i 4, atat in limbaj formal, cer $i in
.imbai natural. l0 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia 2 nu se converte$te corect. 6 puncte
E. Reprezenlali prin intemrediul diagamelor Euler propozilia categorica 3. 4 puncte

-iectul III
ndeli la fiecare dinlre urmatoarele cerin!e
cerinle:
initi conceptul de intensiune- 4 puncte
meraii doui dpuri de inferente deductive cu propozilii categorice. 6 puncte
rslruili. in limbaj natuml, un argument valid cu doua premise, prin care sAjustificali
,iria .,Unelc alimente delicioase sunt deundroarc sanetdtii,,. l0 puncte
urmitoarea definitie: ,. U}? aninal domestic este u animal carc nu sefereste de o
llenljonati o regule de corectitudine pe care o inalcd definilia dati. 2 puncfe
lnumerati doui reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la pundul a. si
rslruiti, pentru fiecare dintre acesrea, cate o definitie care sa le incalce. 8 puncte

97
i. Sc dau enrlntu,ile: I ;.
Varianta 35 ir \plildt. dt)o-nt ele.i . -
.

subiectul I (30 de Duncte) : h uL.lDsi lint | ::' .


:!!d1i\. odrr.iruk. r.,i. :
A. Scrieli pe foaia de examen litera corespunzatoare dspunsului corect, pentnr fiecare
dinre situatiile de maijos. Este corecta o singura vaiana de respuns.
a. anrbcle enunturi s::: r.
b. primul lnunl .jre.;:
1. Componenta demonstraliei alcatuitd din inferenle valide este:
c, primul erunt ene i_: : . ,
a. fu ndamentul demonstraliei;
d. ambele.nunturi iL:: .: .
b. teza de demonstrat;
c. procedeul demonstraliei;
B. Fie unnatoarcle do,-i,i.: :,-
d. sistemul demonstrativ. i.
Scrjeti schema ii : :-
sjlogislrc. daI. si c.::!::-
2. Se dau enunfuril: l- Dacd tot ce este e|ident este adevdrat, atunci unele aderdruri u dinlrc cele doui rche::: _.
sunl evidente este un exemplu de cont)ersiue corcctd;?. Dacd niciun pescar nu spune tr. Veriticari e\pticir.:.- -
adevdrul inseannn cd najorilalea oamenilor care n sunt pescari nu spun mlr?ci riesteun doui moduri silosis:i.: :: .
exemplu de obversiune corecte. Sunt adevarate:
a. 1; iubiectul II
b.2: i: dou unniroarcle proir.::
Lnle produse cosnr3::j: r -
d. niciunul. : Lnii ghililurislici sr-r: : -.-
: \iciun cle\ prerliiui i:-:.-,
J. Se afle in rapon de contra etate termenii: - lo:rre atcntrlclc l.rori.:: i_
a. profesor om - vertebrat; A. Precizati t'ornuh i:::
b. copac - avion minge: B. Consrruiii. arir in:i::.:
c. ti$u - panteri - leopard;
d. elev - sportiv olimpic.
lubalrcrna propoziiier :
C. Apiicati c\plicir orr:r. .

4. Concluzia in argumentul silogistic tJnele propozilii inteligibile sunt ProPozilii adefirate.


obversa corecre ale i:::-::
iar mu|e Iirnbal ninnri
deoarcce toate propoziliile inteligibile nu sunt emtnluri lipsite de inleles,
propozilii onfalse snt enunluri carc n au inleles. estei D. Explicati succi d: ;::'
a. unele propozilii inteligibile sunt propozilii adeva{ate; E. Reprercntati prin ir:::r.:
b. toate propozilijle inteligibile nu sunt enunluri lipsite de sens;
c. lmele propozilii nonfalse sunt enunfuri care nu au inleles; i!biectul III
d, nu se poate preciza.
::ipundeli ta fiecare dinir:
Definiti conceptul de su::::
-,
5. Se dau enunFrjle: l. O defnilie in carc defnitul ;i delblitorltl sunt terneni incruci$att : anumerati doxi tipur; ,i: ::-
este eclaii Si imprecisA.2. Din adevtuul propoziliei ,.Toate tiunghiurile dteptunghice a1t : !:lonstruili. in linibai ,r.n-::
un unghi.trcpt" se deduce falsitatea propoziliei ,,Nici n triunghi echilateral nu are un :-rDozitir .,Unele exercir;: i: -:
unghi drept". i ban raportului de contlarietate. r re unn,ioarca definiti.: --.:
a. ambele enunturi sunt adevarate; .r. Menlionaii o regula c= : r-,
b. primul enun! este adeverat $i a! doilea este fals; b. EnLrmcrati doua reg.;_r :: -
c. primul enun! este fals $i al doilea este adevarat; .onstruilj. pcnrru fieca.. : :l
d. ambele enunluri sunt false.

98
Se dau enuDlurile: l. Terne ii cuptor cu niuounde. 1o$inA de spdlat, masinli automafi
spildt. tlpqral elecn-ocasnic sunt corect ardanali crescdtor. in funclie de ea lor-
in acetasi tinp Si s h dcelafi rupai, sltbaherna unei propozitii categorice "\tensiu
uniyersal
lsEl ?ati'e a.letit'ate, este probabilA sat este nedeterninatd
ambele enunturi sunt adeverate;
b. pr;mul enunt este adevtuat $i al doilea este fals;
pnmul cnunl esle fals ir al doilea esre ade\arar:
d. ambele enuntud suni false. l8 puncte

rie umratoarele doua moduri silogistice: aaa-1, oae-4.


i. Scrieli schema de inferenla corespunzatoare fiecaruia dintre cele doue moduri
silogistice date $i construifi, in limbaj natural, un silogism care sa corespmda uneia
dintre cele doud scheme de inferenlS. I puncte
b. Verificali explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea orictrruia dintre cele
doui moduri silogistice date. precizand totodata decizia la care ali ajuns.
4 puncte

biectnl II (30 de DUncte)


lau unnAtoarele propozilii:
,inele produse cosmetice nr,r sr,rnt scumpe.
-nii ghizi turisrici suni tineri-
elev premiant nu este repeient.
'jciun
oate alenlatele ieroiste sunt comise intenlional.
A. Precizali fonnula propoziliei4. 4 puncte
B. Consiruili. atat h limbaj fomal cat 9j in limbaj nanral, contradicloria propozitiei 1 $i
tubaltema propozillei 3. 6 puncte
C. Aplicali explicil operatiile de conversiune li obversjune, pentru a deriva conversa si
j,j-. obversa corecie ale liecareja dintre propoziliile 3 Si 4, atat in limbaj fomal, cat $i in
limbaj natural. l0 puncle
D. Explicali succint de ce propozilia I nu se converte$te corecl. 6 puncte
E. Reprezeniali prin intermediul diaglamelor Eulerpropozifia categorica 3. 4 puncte

-i.iectul lll (30 de Duncte)


rundeli la fiecare dintre unn,toarele cerinle:
efinili conceptul de subiect logic. 4 puncte
rumerali doua tipurj de demonstralie. 6 puncte
t;:: : onstruiri, in limbaj natural, un argument valid cu doue premise, prin care sajusiificali
,ozilia ,,Unele exercilii de matemadca nu sunl dificile". 10 puncte
re urmdioarea definilie: ., Zahdt - substonld alinentafi dulce".
\4enlionali o reguh de corectitudine pe care o incalca definilia daia. 2 puncte
Enumeratidoui reguli de corectiludine a definirii, diferite de regula de lapunctul a. $i
)nsiruili. penru fiecare dintle acestea. cate o definilie care sd le incalce. 8 puncte

99
- dalr.nxntllril.: t.l:
Se
Varianta 37 ,, t odorLttt,:i.\t ;1,,
c(
: tl)ei. drc \e ldtt,ui:.,.
Subiectul I (30 de Duncle
A. Scrieli pe foaia de examen liiera corespunzetoare rEspunsului corcct, pentru fiecarr a. arrrbcllr cnunruri siii:i ::,
dintre situatiile de mai ios. Este corecti o singura varianta de raspuns.
b. pr;rnulenunt cstc.i;: ---
1. in argunrentul silogisiic fodre |ewtilele ent roziitoare. ataclar exisld toznb6'.
c. prinrul enlnr este t_.t:: :-
arbaricole. pentru ca Neveritele s nt atbaicole propozilii le suni in ordinea:
d. ambelc.nuniuri !,:.-.: :: -.
d. prem:a mdjora. concluzre. pre'lrisa m:nora:
b. premria major,.premi$ ryriIo-,. conclJzre:
3. I;. unnetoarele doua :--:: -
c. premisa mrnora. conclLzie. premi)a minor.i: r. Serieti srhcm! d::..-,
d. concru,/ie. premisa minord. premr.; rndiori. silogisricc date si c..r.::
dintrc cele d0ul scher: :. -
2. in argumenrui Ma i.t'ercle tunt patrupetle Si nicio pasare nu este patnryerla r[opozi\-.i b V.rificrti c\plicir. :: -
care lipse$te este: dolri Doduri silogiiii.: :: ,
a- premisa rnajorr;
b. premisa minori; :ubicctul II
:i dau unnilloarelc prop!.u l
d. nu lipseqte nicio propozilie. L nii illoroil Ilrpiriiri:-:-:':
: l-nii medi.i rru au dreE:.: -,
3. Se d, propozilia: ,.n he excrcilii difcile au a rcrolwrc siueld'. Estc adevirai ca I Toti cei prudcnrl scrpa ;: --,
propozilia dafi: - \iciun col.g de caner;: ,
a. este panicular negativi: A. Prcc,zrii li)rnulo r:.::
b. este conversa propoziliei ,,unele exercilii care au o rezoivare simpla sunt dificile :
B. Conslruiti. ilrir in lr.:r,
c. are ambii temeni distribuili; sub.tlternapropoziriel I
d. este obversa propoziliei ,,unele exercilii dificile nu au o rczolvare simpla.
C, Aplicrri e\plicir .i::: .

4. Premisa majore in argumentul silogistic Da.a nicitm cAi e snlbotic ni poate f dtest
obversa .orecte alc t:i.::::
limbaj narural.
inseannn cd ei potf aninale de cic penttu cd ele s nt dresate eslc.
a. niciun ceine salbatic nu poate fi dresat;
D. Explic!!i suc.inl de.: :-::
b. niciun caine salbatic nu poate fi animal de circ;
f. Reprezcnlati prin ii:.-::
c. toate animalele de circ sunt dresate:
d. argumentul nu are premise majora.
:ubieclul Ill
: :.ipundeti la liecaredinr.: --
5. Se dau enunluile: l. Pin respectarca ,,regtii ctiteti lui unic ilt o operalie x Definiii conceptul d. jn::::- :
clasiJicare. se oblin clase inte carc existd rupotutri de concordanla.2. Ditl allern.a - \{enlionalj or'dinea sla.c::: : :
c1t patru este divizibil Si at doi se dedlrce aderia
propoziliei ,,Orice nu lAt divizibil : Constmiri. in limbaj na:r:: -
propoziliei'Unelenknaedirizibilecudoisunt{lirizibile;icupat\t,inba:araporttt.:z .:rDoriria..Unii spo(i\i ir:. ::-
- iie u.Dr,toarea dcfinilie: . . -
a. ambele enunluri sunt adeviratei 3. Mendonali o regula d. : '.-
b. primul enun! este adevarat qi al doilea este fals; Lr. E umcralidouii reguii ::-
c. primul enunl este fals ti al doilea este adeverat; conslruili, pentru fiecar3 : :r:
d. ambele enunluri sunt false.

100
). Se dau enunlurilcr L Termenii mecanicn cM)iti.d. necdnicd. teotie $tii lilicd. teotie s t
oect ordoQli ct(scnbt, itl llitclie de extellsitt ea lor. Z. Echiyocdlia este n solisnt de
i lhoj turc ie dot.r'edzn fabsitii cu n sinsur inteles a nui ternen pe poi'cutsll oceluiati

a. ambelc cn nturi sun! adeviratel


b. primul enuDl este adevarat si al dojlea este I'als;
c- prinrui enuul csle lals si al doilea esie adevirar;
d. ambclc enunturi sunt lalse. 18 puncte

]. Fie unrritoarele doui moduri silogistice: aee-2, iai-.l.


a. Scrieli schcma dc inferenli corespunziioare fieceruia dintre cele doua moduri
silogislice daie ii construili, in limbaj natural, un silogism carc si corespunde uneia
dintre cele doua scheme de inferenld. 8 puncte
:.:i: b. Verificali explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oriceruia dinire cele
doua moduri silogistice da!e. precizAnd rorodate decizia la care ali ajuns. :l punctc

rbieclul II (30 de puncte)


lau unnitoarcle propozilii:
.nii tilosofl crnpiri9ti au abordar problema libertatii
-:nli medici nu au drept de Iibera praclicd.
-o!i
cei prudenti scapi de incurcaturi.
,iiciun colcg dc canreri mr-mi este prieten.
A. Precizati formula propoziliei 4.
B. Conslruili. ali1in Limbaj formal cat $i in limbaj natural, contradictoria propoziliei I ti
iubaltema propoziliei 3- 6 puncte
C. Aplicali explicil operaliile de conversiune ti obversiune. penlru a defiva conversa Si
oblersa corecte ale fiecareia dintre propoziliile 3 ti 4, atat in limbaj formal, cat $i in
limbaj nalural. l0 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia 2 nu se converteste corect. 6 puncte
E. Reprezentali prin inlermediul diagramelor Euler propozitia categorici I 4 puncte

i.'clul III (30 de puncte)


,undeli la fiecare dinlre uonAloarele ce nle:
.tlnili conceplul de inferente deductivi. 4 puncte
enlional' ordinea standard a propoziliilor care compun un silogism. 6 puncte
rnstruili, in Iimbaj natural, un argument valid cu doud premise, prin care si justifica!i
.,rtia,.Unii sportivi sunt campioni mondiali". l0 puncte
: urmatoarea definjlie: ,,,4lamo este un aliaj din cupru ;i lier. "
\.lenlionati o regule de corectitudine pe care o incalca definilia dati. 2 prncte
lnumerali doui reguii de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. $i
rstruili, pentru fiecare dintre acesiea, cate o definilie care si le incalce. 8 puncte

101
Se dalr cornlujl.: l. L
Varianta 38 ahrntt Lkn;t/tr'. itt /i!,
'.rt)klrttt.. ltqi t ti1.-

,1. Scr'ie1i pe foaja de examen litera corespunztrtoare raspunsului corect' ll. ambele enunturi n,r: ::. --
dintre situaliile de mai jos. Esle corecia o singura varianta de r'spuns' h. Prirnul .nUnt.n. r..' : :
c. trifful.]rulrt este i:ii .
1. Unui termen nu-i Poate lipsii d. .rnibelr .nunluri su.: ; ..
b. conlinutuli B. fic urmalorr.Tc doui:r. ---
c. valoarea de adevar; a. S. cri schcma d. :: :',
d. validitatea. silogislice dxl| ti c.r.i:.-
nt M' este un silogism din
dirlrrc cclc doui sche::.: -:
2.Dinfaptulc6,,rriiSsuntP$itoliPsmtMreztlficnuniiSs b. Verillcali e\plicil- i:i ,
figura: doua rroduri silogirli.. .:i. :
a. 1;
b.2; Subiectul II
c 3: :: dau unniroar.lt: prolror::
d. 4. . Unele nli.osuri nlr sunt i:L:, .
I l_o.ltr l,,.rrni[: hire 1i.i]:: -:
'
3. Nu face pane din structura demonstrafiei: : \iciun iome! nu esle Inr.:-
a. teza de demon$rat; - Maioritat.! virsrniciloi i .::
b. prccedeul demonstralieii A. Preciati loflnula !:..: .
c. cdteriul demonstrafiei; B. Construili. alAI in liir.: ::-
d. fu ndamentul demonstraliei. subaltcma propoTilici -1.

C. Aplicali e\plicil oprri:


4. Premisa majofi in argumertil Ll ele pds'nt'i nu zboard pentu cd si sttul l este pasnt-?
obvers cLrrecte ale lia.::: , :

limbaj ratural.
a. Unele prsari nu zboare; D. Erplicati succint de.: :- .

b. Struful este Pasire; E. Reprezcntali pin ini..::::,


c. Niciun slrut nu zboara;
d. nu este argument silogistic, decinu are premisi majori' inbiectul III
lispundeti la fiecare dinur j::r:
5. Se dau enunturile: l. O defnilie in care defnitul este s botdonat delinitorul i este Definjli conc.plul d. inler:.::
circ ard. 2. Din fatsitatea prcpoziliei Toate prcpaziliile cotegorice sunt afrmative se : Prccizali doui elemente air ,.
deduce adevdtul pt opoziliei ,, U ele propozilii categotice s nt negati|e i bazarupott
lui
:. Construili, in limbaj na1ur.r. --
::opoTilja..lliii oameni nu :ir :..
a. ambele enunhfi sunt adevarate; : ric ormatorrea definilie -- '
b. primul enunl este adevdmt ii al doilea este fals;
c. primul enutl este fals $i al doilea este adevarat; a. Menlionali o r.gula di .:-:,
d. ambele enunturi smt false. b. EnLmrcrali doua reguli c: -
construili. pentru liecare,i:- -..

102
Se dau enunlurilei l.Te ii crup- re$e de apd dulce, peste animal acyatic sunt corecl
le n

doDdti crescdtor, in linclie de e\tensi nea loL 2. Diriziunea animalelor in wrtebrate ti


|ertehrate d Dd t:titeti Dre:antei/ absentei coloanei wrtebrule, este o diviziune

a. ambele enunlu sunt adevtrralei


b. prirnul enunl cste adeviral $i al doilea este fals;
c. prirnul enunl este i'als ii al doilea este adevdratl
d. ambele enunluri sunt false. l8 Putrcte

lic urmitoarclc doui moduri silogistice: eoi_3, aai_4.


a. Scrieli schema de intcrcnla corespunzatoare fiecaruia dintre cele doua moduri
silogistice date 9i constmili, in limbaj natural, un silogism care se corespunda uneia
dintre celc doua scheme de inl_erenli. 8 puncte
b. Vcrificati explicit. prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricaruia dintre cele
doue moduri silogislice daie, precizand lotodate decizia la care a1i ajuns. 4 puncte

l)icctul ll (30 deprelcl


dau urmatoarele propozilii:
Unele mirosuri nu sunt placule.
Ioate lucrurile bine Iicute necesitl muh timp.
Niciun iomer nu este mullumit de iocui de nrunca oferit.
\,lajoritatea varshicilor sunt hipertensivi.
A. Preclzali formula propoziiiei 4 ,l puncte
B. Construili. alat in limbai iomal cat Si in limbaj natural, contradictoria propoziliei I li
subaltema propoziliei i. 6 puncte
C. Aplicali explicit operaliile dc conversiune 9j obversiune, penru a deriva conversa $i
obversa corecte ale fiec,reia dinlre propozjliile 3 ti 4, atat in iimbaj formal, cat 9i in
limbaj natural- 10 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia I nu se converteite corect. 6 puncte
E. Reprezentali prin intenncdiui diagramelor Euler propozilia categorica 3. 4 punct

30d
spLrndeli Ia iiecarc dinlre umAtoarele cerinle:
)efinili co.ceptul dc inferen!i deducdve. 4 puncte
r.cizaii doui elcmenre ale unui tennen care se afle intr'un raport de duaiitate. 6 puncte
onstruiti, ii limbai nalural, un argumeni valid cu doud premise, prin care sA justificali
)ozitia.,tlnii oamcni nu iii respecla cuvantui dat". l0 punct
i. unniloarea definitie ,Ittaria ?.ste $iinla care studiazd eveninentele $i personali-

Menlionali o regula de corectitudine pe care o incalca deflnilia data. 2 puncte


Enumerati doud reguli de corectitudine a definirii, diferile de regula de la punctul a Si
)nstruili, pentru fiecare dintre acestea. cate o definilie care sA le incalce. 8 puncte

103

'.,
Sc dau eDunt rilc: i. f. .

Varianta 39 .|..d".i latui \ to]...i


'. Lo/r'.ti )ttntai tluit. '
subieclul I {30 de Duncl" ' :, turtitil. Le t.ri .oLt:.-
A. Scrieli pe foaia de examen litera corcspunzitoare raspunsului corect, pentru fiecare dinl'! .r. alnbclc enunturi sunr :::
situaliile de maijos. Este corecte o singuri varianta de rdspuns. 1 prinul enlmt esle ade\:r;
.. prirnulcnunleste lali i: :
1. Fie urmetoarele propozilii: l. Toli militarii au unifornd- 2. Unii oameni lird unifanr': i. ernbele enunturi sunl i..:
s nt non lilitar . Ptopozilia 2 este fale de propozilia 1 :
3 :ie urnritoarele dou, m.c.-:
b. obversa; r. Scri.ti schema dc rr::::
c. contradiclorie: :ilocislicc dxte si consr.-.:l
d. niciunfispuns de mai sus. Ji.trc cele dora scheme i: _
r. Vcrilicali explicil. p.:. -
2. Termenii ,,bdrbar" ti ,,cetatean roman" se afle in raport de: douarmoduri silogistice c:.:

b. concordanF; :rbiectul II
c. contrarietate: :: iau unniloarelc propoziI]:
d. incrucigare. Ioale siruatiile exceprion;1.
: nii clevi mr sunt pregatil ::-
l. Se dau lermenrr: a ' arqumenl cu concluzie lals6. b - argumenr. c argumenr neralid' i: : \iciun liln docuncnkr r, :!
- \lalorirat.a oarneDilor de ::::,
a. a $i c se afla in rapo$ de incruci$arei \, Precizili Iornrlrla prof.
b. b este specia lui c; B. Consnxiti. alet in linri1j :
c. a $i c se afla in mpo( de identilate; suhallerna propoziliei l
d. c este gen pentru b. C, Aplicali erplicit oper.:r: :
obvcrsa corecte alc fi.c:r3::
4. Premisa majore in aqrnnentul silogistic Da.n roate cdrlile sunt scumpe inseannii cA !: linbainaural
unele anuale tcolare sult scumpe esle: D. Explicatisuccint de ce::
a. toate cd(ile sunt scumpe; E. Reprclentali prin inien:::
b. unele manual scolare sunt scumpe;
c, toate manualele scolare sunt ctr(i; ':rbiectul III
d. unele cdrti suntmanual $colare-
;:lDundeti ld liecare dinlre ur.:
l.finiti conccptul de inl-er.::::
: :numcrati doua tipuri de de:::
notele caructeristice core formeazd intensiunea defnitului 2. Din falsitatea prcPozilie aonsruiti. in limbaj nalurirl. -
p* :-: :iozitia.,Uncle exercitii de :.;
,,Llnii pe$ti trdiesc pe uscat se deduce adevdrul ptopozitiei "Niciun pe$te nu trdiette
uscot", in boza ruportului de contradiclie. - :i. unniloarea defi tie: . Bi..
a, ambele enuntu sunt adevararc; : \,lentionati o reguli de c.::
b. primul enunl este adevArat qi al doilea este fals; :. [Dumerali doui reguli d.::
c. primul enunl este fals Ei al doilea este adevirat; :o.slruiri, penirLL fiecare di.::,
d. ambele enuntud sunt false.

104
erunlurile: 1. Tennenii RonAnia. lafi carc apatlitle Uniwii Europetrc. Pra
ldfi s nt corcct oftlandli crescdta\ in funclie de extensi nea lor. 2. Un ternen
nlmai dacd obiectele din extensiunea sa sunt coleclii de abiecte, iat
G rcrin colecliei, rctin totadatd ;i lecAtui nenbru al calecliei.
enunturi sunt adevirate;
h enun! esre adevarar Si al doilea este fals:
enunt este fals qi al doilea este adevirat;
d. enunluri sunt false- l8 puncte

B. Fie urmetoareie doui moduri silogistice: eio-1, ieo-3


a. Scrieli schema de inferenle corespunzitoare fieciruia dintre cele doud moduri
sjlogisljce dale $i constmlli, in limbaj natural, un siiogism care sA corespundA u eia
dintre cele doui scheme de inferente. 8 puncte
b. Verificaii explicit. pin metoda diagramelor VeDn, validitatea oriciruia dintre ceie
doua moduri silogistice date, precizend tolodatA decizia la care ali ajuns. 4 puncte

iuhiecttrl II (30 de puncte)


r dau urmdtoarele propozilii:
Toate situaljilc excepljonale necesiu masuri speciale.
Unii elevi nu sunt pregatilipentru examen.
\ici-n rilnr docunrenldr nu erl( aqrear de (opii.
Majoritalea oamenilor de afaceri sunt one$ti.
A. Preoizali lbmula propozilei 4. 4 puncle
B. Constmili, aiet in limbaj formal cet fi in limbaj natural, contradicloria propoziliei I ri
subalterna propoziliei 3. 6 puncte
C. Aplicali explicit operaliile de conversiune $i obversiune, pentru a deriva conversa li
obversa corccte ale ficcareia dintre propoziliile 3 gi 4, atat in limbaj formal, cer si in
limbai natural. 10 puncte
D. Explicali succint de ce propozilja 2 nu se convertetle corect. 6 puncte
E. Reprezentati prin intermediul diagramelor Euler propozilia categorici 3. 4 punct

ohiectul III r30 de Dunctel


ipundeli la fiecare dintre urmitoarele cednle:
)efiniti conceptuL de inferenla valida. 4 punctc
rnunrerali doud tipuri de demonstralie. 6 puncte
lonsrruili. in limbaj natural. un argument valid cu doui premise, prin care sajustificali
rozitia,,Unele exercilii de logic, sunt dificjle". 10 puncte
:ie umatoarea definiliei ..Balena este wt ani,nal qcvatic cate nu respira pin hronhii. "
r Menlionati o reguli de corectitudine pe care o incalca definilia dati. 2 puncte
r. Enumeralidoui reguli de corectiludine a definirii, diferite dercgula de la punctul a. !i
.onstnrili. pcntru fiecare dirtre aceslea, cete o definilie care se le incalce- 8 puncte

105
Varianta 40 6. Se dau enunlurite: t. t
o n: Ll o tal.rkt I i c rc \..i 1,..

subiectul I ll0 dc Duncte) .i.tti ii t\t\!. drd. i.rj,:: .

A. Scrielipe loaia de examen litera corespunzatoare rAspunsului corecl, pentru fieare dintre
situaliile de maijos. Este corecta o singura variant, de rdspuns.
a. arnbele cnunluri ..i::: ::.
b. prirnlrl enunl esre:;: -
c. priraul enunl esre;: :
1. in argumentul Niciu, pette nu-si htdne$e puii c11 lapte deci balena face acest lucru r

propozilia care lipse$te estei


d. ambele enun$r; s_:: :
a. premisa majora;
B. Fie umatoarele doui mo&
b. premisa minori;
a. Scricti scherna c: - .-
c. concluzia;
d. nu lipsette nicio propozjtie.
silogistice dote lj c.:::.
dintre cele doui schr-. :.
2. in propozilia..2 $i 4 smi numere pare" predicatul logic este:
b. Verificali explicj:.:.- -
a.2 ti 4,
dorD moduri silogiii.j :: :
iubicctut U
:: drlt unnaioarelc proF!.:::
d. numere pare.
Crapul cste un petre i3
":: l
3. Validitatea este o proprietate a:
- \iciLrn rralarncnr xplic:: : :. -
a. termenilor;
: Unele definirii nn sunr..::: ,
b. propoziliiloq
- Putinioameri iii respi.:::
A. Prcci2ari ibnnuta i:i:
c. argumentelor;
B. Conslruili. alir in hi::.:
d. noliunijor.
suballema propoziriei :
i acelasi timp' sunt C. Apii(lti cxplici! of3:,- .
4. Premisa majori in argumentul Lupii sttnt anit ale sdlbatice Si
carnivore. deci carnfuotele sunt sdlbatice. este:
obversa corecr. ate fie..:r: : :
lirnbaj nalural.
a. toii lupii sunt animale salbaticel
b. toli lupii sunt camivore;
D. Explicali succint de.j:':
c- toa(e camivorele sunl animale salbatice;
E. Reprezentali prin ini:-::
d. nu are premise majortr.
:rbiectul III
::irundcti la fiecarc dinrre
5. Se dau enunfurile: I. O deftlilie carc nt contrazice ahe dqnilii si ptopozilii dit' -- :
lefi nili conceptul de ini:::r::
i teriorul u ei teotii este consislenfi. 2. Din adevdrul propoziliei . Niciun Patrl alet nlt art : l.lentlonali doua ripuri de :::__
cinci latuti" se clecluce :falsitatea propoziliei Toate tiwlghiurile au tei latuti h bd:r' - aonslruili. in limbaj
raporhtlui de contr ar ie tate - " narui:. _-
:-::ozitia.,Toare pisicil. su:r: - :
a. ambele enunfud sunt adevirale;
b. primul enunl este adevrrat Ei al doilea este fals:
- .re unnAtoarea dcfiniriei a-:
.:.\4enlionali o reguld de . r-::
c. primul enunl este fals ii al doilea este adevarat;
r. Enumcrali doui reguli c: ::
d. ambele enunturi slmt false.
ionstruiti. pennu fiecare .:.:r:

106
;. Se dau enunlurile: l. Ternenii fizicaluidelot, fzicd, stiinld expetnnentald. ;tiinld su t
'arcct ordonali crercAbr. infi lclie de intensiunea lor. 2. Un tetnen este distrib tiv n nai
lad liecare cdtdcteristicA din i tensiunea termenului tevine la ruioritatea obiectelot ditl

a. ambele enunluri sunt adevirale;


b. pri,nul cnunl este adeverat Si al doilea este fals;
c. primul enun! este fals $i al dojlea este adeveraq
d- ambele enunturi sunt false. l8 puncle

i. Fie urmatoarele doue moduri silogisticer aii'1, aei-3


a. Scrieli schema de inferente corespunzAtoare fieceruia dintre cele doui moduri
silogistice dale ti construili. in limbaj natural, un silogism care sa corespunde uneia
dintre cele dou, scheme de inferenta. 8 puncte
b. Verificali explicii, prin metoda diagramelor Venn, validitatea odcaruia dintre cele
doua moduri silogistice date, precizand totodata decizia la care ali ajuns. 4 puncte

.uhiectul II (30 de ouncte)


: dau urmetoarele propozilii:
Crapul este un peste de ape dulce.
i_iciun tratament aplicat corect nu esle ineficient.
Unele definitiinu sunt corecte.
Pulini oameni iij respecte cuvantul dat.
A. Precizali fonnula propoziliei 4. 4 puncte
B. Conslruili. atar in limbaj fomal car fi in limbaj natural, ontradictoria propoziliei I Ei
suballema propozitiei 2. 6 puncte
C. Aplicali exphcit operatiile de conversiune $i obversiune, pentru a deriva conversa $i
obversa corecte ale fiecareia dintre propozitiile 2 9i 4, atat in iimbaj formal, cat Si ln
limbaj natural. l0 puncte
D. Explicali succint de ce propozilia 3 nu se convertegte corect. 6 prncte
E. Reprezentali prin intermediul diagramelor Euler propozilia categorica 4. 4 puncte

)iectul III (30 de puncte)


Dundeli la fi.care dintre urmitoarele cerinle:
)efiniti conceptul de inferenla nevalida. 4 puncte
ienlionali doua tipuri de induclie incompletd. 6 puncte
onstruili, in limbaj naiural, un argument valid u doue premise, prin care sajustificali
rozilia ,,Toate pisicile sunt mamifere". 10 puncte
re urmetoarea definilie: ,, Cdinele este cel nlai bu prieten al onulul "
. Mcnl;onali o regula de corectitudine pe care o incalci defin4ia dau. 2 puncte
'. Enumerati doua reguli de corectitudine a definiii, diferite de regula de la punctul a. Si
incalce.
:.rnstruili, penlru fiecare dintre aceslea, cate o definilie care si le 8 puncte

't07
i Se dau elrunturilcr i .

Varianta 4I uitt oftkrldti Lt..


!nt
i identide Llltui JLr. :
30 de ouncte a. alnbel. cnunruri i:::r: ::-
rbiect
raspunsului corect, pentru fiecare dintre b. prirnul enurlr csi: i:: --
A. Scrieli fe foaia de examen litera corespunlatoare
c. primul cnun! eir3 :_:, i .
situalile de maijos. Este corecfi o singuri varianE de rtspuns
d. ambcle enunruriii.: _

urmdtoarele propo zi,\lit


1. Fie l
Uneleloti au ilirosfrunos 2 Unelellorinuau iras tAt
Propozilia 2 este fald de propozilia 1:
B. l:ie unniloarele dou: :: I -
a. Scrieti schema .: - ._
silogisrice dalc si ..:!.-_
h obversa:
dlntre c.l. doua s.l::::: :-
c- contradictoriel
b. Vedficati .\pli.i:. r- -
d. niciun raspuns de mai sus.
douanrodruiiilog;i:::. .

n rrlopozi\ia ..Cele nai nlulte exercilii


2-in nu sunt dli'il" termenul distribuit este
:ubioctul II
Se dau urmntoarele propoi
b numaj predicatLrli
i. Toate persoanele poliric
atat subiectul. cat ti predicaiul: l. Unele glume nu sunt de
d niciunul .
: \icio persoani denr: ::
3. Fie termenii: a= vertebrat, b = pisica, c: nevertebral. d = pantera Se afla in raport de - Lnli qonreri sLmt p:r..,:. -,
A. Pr.cizari folrnuh ::::
B. Consirul!i. atit:| lr::::
a.a$id;
b.biic; suballcnra propozit:.: l
c.dtib;
C. plicali explic;r.:.:l
d.aqib.
obversa corccte ale il::i,
limbaj natural.

4. Premisa maiora in argumentul silogistic,acd niciun CD ntL este ariginal $i ttiind


cn D. Explicali succinr ir3 :: ,

lucrurile originale stj,t scunpe rezuhd cd CDatrile nu sunt scu


pe este: E. Reprezenlali prin i:::-:
a. niciun CD nu esle original;
:rbictul III
b. toate lucrurile originale sunt scumpe; : -::lundeti Ia llccare di::i::
c. toate CD-unle sunt scumpe; --
d. unele lucruri originale sunt scumpe.
).llniti ir:-: .
conceptul d.
- :nullleralidoi indicalr:r :: -
l!)nsnuiti. in linibai n":-::
I O defnilie in cate se fotoseste un limhaj obscur' echitoc satt ligta
5. Se dau enunlurile:
)ri" r""tora;i i.pr"ri'd 2. Din latsitated propoziliei Unii cotbi su t albi se deri
cl - lozitia ..Unele alirne.:: :: -
ptipoz;1iei roli cotbii su t non'albi" in bazq rapotttlui de subalterndte' - .:. unnatoarea deil.ir::
fulsitatea r \,funtionati o regul:.. :
a. anrbele enunluri sunt adevarate;
b. primul enunl este adevtuat qi al doilea este fals;
: [nuDrerati doui re:; : :: ,
:onstrujli. pentru fi.c:.: : :
c. primul enunt este fals $i al doilea este adevaraq
d. ambele enunturi sunt false.

r08
je dau enunluriler 1. Ternenii M nlii Fdgntat. l'r'ltnlii Caryal| munte,Iotn1 de reliel
.orcct ordonati crcscdtot. infunclie de extensiunea lor.2. Doi tcrmeni se alldinrapofi
identitate tumui Llatal au in co,I,ltol toate obiectele din extensilt ile lor
a. ambele cnunluri sunt adevi(atei
b. primul enunt cste adevarat Qi al doilea este fals;
c. primul enunt este fals si al dollea este adeveral
d. anbele enunturi sunl false. l8 puncte
:ic unnatoarele doue moduri silogistice: aoo-2, iao-3.
3. Scrjeli schema de inferenld corespwrzatoare fieciruia dintre cele doue moduri
jilogistice dare Si consruili, in limbaj natural, un silogism care sa corespunda uneia
i rc cele doui scheme de inferenlr. 8 puncte
. Verificati explicit, prin metoda diagramelor Vern, validitatea odciruia diitre cele
ouI moduri silogistice da!c. precizand totodata decizia Ia care ati ajuns. 4 puncte

r30 de Duncte)
Jau umAtoarele propozilii:
'oate pcrsoanele
politicoase sunt agreabile.
-nele glume nu sunt de prost gusr.
iicio persoani demnA de incredere nu este indiscreti.
nii gomeri sun! persoane necalificate.
{. Precizaii formuia propoziliei 4. 4 puncle
B. Conslruili, at6! in limbaj formal cat $j ,n limbaj natural contradjcroria propozitiei 1 fi
!ubaltema propoziliei 3. 6 puoct
. Aplicali explicit operallj,e de conversiune $i obversiune, pentru a deriva conversa $i
rversa corecte ale fiecereia dinlre Fopoziliile 3 Si 4, atat in limbaj formal, cet ti in
rmbaj natural. l0 puncte
D. Explicati succint de ce propozilia 2 nu se converte$te corcct. 6 puncte
E. ReFezentali prin intermediul diagramelor Eulerpropozilia caregorica 1

ctut III f30 de Duncte)


mdeli la fiecare dintre urmatoarele cerinle:
[ni!i conceptul de induclie incompleta. 4 puncte
rmerali doi indicatori logici de premisa. 6 puncte
rstruili. in limbaj narlllal, un argument valid cu dou, premise, prin care s,justificali
zitia,.Uneie alimente comesribile sunt preparate din pefte". l0 puncte
unnAtoarea definilie:., L,7ei-lichLl dlimentar obtinut din fioarea soarel i sa soio
\4enlionati o rcgulA de corectitudine pe care o incalca definilia date. 2 puocre
Enumerati doua reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la pundul a. qi
rslruili, pentri fiecare dintre acestea. cete o definitie care sA le incalce. 8 puncte

r09
Yarianta 42 6. Se dau enunturile: 1. fe
ordanali crescdtor. in functi.
Subictul I (30 de Dunctcr nu ai dacd extensiunile lor a
A, Scrieli pe foaia de examen lilera corespunzatoare raspunsului corect, pentru fiecare dintre a. ambele enuni]ri smt ad
situatiile de maijos- Este corecta o singura varianitr de rAspuns. b. primul enunt este adey,
c. primul enlmt este fals ri
1. in argltmentul S?,"pli ru du piciodrc si sunt ani),ale propozilia care Iipseate esle: d. ambele enunturi srmt E
a. premisa majord;
b. prcmisa minora; B. Fie urmdtoarele dou m.r.l
c. conluzia: a. Scrieti schema de iDl
d. nu lipseste nicio propozilie. silogistice dare ii con$u
dintre cele douA scheme d
2. intre..oameni" gi..animale bipede" exista un rapo( dei b. Verificali explici! prn
a. identitate: doua moduri silogistice dr

c. incrucjlarel :ubiectulll
r: dau umitoarele pturlr:
- nelc problemc djii.r.i -
3. Propozilia ,.nicitin angajat nu este inelicient." poaic fi oblinuti din propozitia - Daltonislii nu dijring !:::-
angajalii sunt efcienli. ' pinlI-ol ' Orice aninal rrlic .sr3 ,:
a. obversiune corectd: - ,niiclcvisilrtori runi i:-
lr. conversiune incorecta: .{. Precizali lomruli :::.
c- obvers;une incorecta: B. Construil;. arir i. :::_:
d convemiune corectd. jubalterna propozir;:i :
C. Aplicali c\plicir (.::::
4. Termenul minor in argrmentul silogistic Unele rcptile s t crocodili. deoarece nt obversa core.te alc ::.,.-
wrtebrate sunt ctocadili si loate reptilele su t rerlehrute. este'. limbaj natur.rl.
a. reptile; D. Explicali succinr i:::
b. crocodili: E. Reprezentati prin l.::-
!!biectul lIl
l;spundeii 1a fiecare dinre r
5. Se dau enunturile: l. O este corccfi dacd inne dertnft Si defnitot e:.istd un rcpo
delitlilie l. Definiti conceptul de teza
de identitate2. Din futsitateo prcpoziliei, Unelefelines nt ietbiwre se deduce fulsitdtt IEnumerati trei indicatori I,
propoziliei .Toate feli ele nu s nt ierb ore , in baza raPotttlui de ahernarc iConstruili, in limbaj natur
a. ambele enunluri sunt adevarate; Fpozilia,,Unii europeni nu
b. primul enunt este adevirat si al doilea este fals; I Fie umetoarea definitie: -
c. primul enunl este fals $i al doilea este adevdrat; Je circumlerintei. '
d. ambele enunturi sunt false. a. Menlionati o regula de
b. Enumerali doue reguli ,
construili, pentru fiecare {

110
Se dau enunlurile: 1. Tenlenii rcrtebrat. reptild, Satpe, torye reninos sunt corecl
lonali .rcscdtq in funclie de intensiunea lot 2. Doi terneni sunt in tapofi de opozitie
nai ddai erte sitnile l$ au itl comun un sing r obiect.
a. ambele enunluri sunl adevarate;
b. primul enunl este adevarat $i al doilea este fals;
c. prjmul enun! esle fals ii al doilea est. adevtuat;
d. ambele enunfuri sunt false. l8 puncte

Fie unndtrarele doui moduri silogistice: eee-1, aee-2.


a. Scrieli scherna de inferenle corespunzdtoare fiectuuia dintre cele doua moduri
silogistice date ti construili. in limbaj natural, un silogism care sA corespundi uneia
dintre celc doui schenre de inferenfe. 8 puncte
b. Verificali explicit, prin rnetoda diagramelor Venn, vahdilalea oficeruia dintre cele
doua moduri silogistice date, precizand tolodata decizia la care ali ajuns. 4 punctc

biectul lI 430 de Duncte)


dau urmitoarele propozilii :
-rnele probleme dificile nu pot fi rczolvate.
)altonittii nu distinS verdele de ro$u
)rice animal mic este domesdc.
,nii elevi silitori sunt premianli.
A. Precizali ibmula propoziliei 2. 4 puncte
B. Construili. atat in limbaj lomal cat 9i in limbaj natural, conrradictoria propozitiei I $i
iubaltema propoziliei 3. 6 puncte
C. Aplicali explicit ope.atiile de conversiune fi obversiune, pentu a deriva conversa fi
obversa corecte ale fiecAreia dintre propoziliile 3 ti 4, atat in limbaj fonnal, cat $i in
lnnbaj natural. l0 pnncte
D. Exphcali succint de ce propozilia I nu se converte$te corecl. 6 puncte
E. Reprezentali prin iniermediul diagamelor Euler propozilia categorice 4. 4 puncte

)iectul III f30 de Duncte)


rundeli la fieare dintre urmitoarele cerjnle:
:ilnjli conceptu, de tez, de demonstrat. 4 puncte
concluzie.
:rumerali trei indicatori logici de 6 puncte
,)nstrui!i, in limbaj natural, un argument valid cu doua premise, prin care sijustificati
ozilia..Unii europeni nu sunl vorbitori de limb, ftancezi". 10 puncte
: urmatoarea definitie:,,ria etrul cercului este linia dreaptd carc une$e doud puncte

Menlionali o regula de corectitudine pe care o incalci definilia data. 2 puncte


Enumerali doua reguli de corectitudine a definirii, diferite deregula de la punctul a. si
rnstruiti, pentru fiecare dintre acestea, cale o definilie care se le incalce. 8 puncte

111