Sunteți pe pagina 1din 19

21.09.2016

ParlamentulRomâniei

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

Legenr.230din06/07/2007

privindînfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

Textactualizatladatade15.03.2015.Actulincludemodificăriledinurmătoareleacte:­Legea nr.175/2010

­Legeanr.175/2010publicatăînMonitorulOficial,ParteaInr.502din20/07/2010.

­Legeanr.76/2012publicatăînMonitorulOficial,ParteaInr.365din30/05/2012.

­Legeanr.34/2015publicatăînMonitorulOficial,ParteaInr.172din12/03/2015.

­Legeanr.277/2015publicatăînMonitorulOficial,ParteaInr.847din15/11/2015.

­Legeanr.17/2016publicatăînMonitorulOficial,ParteaInr.174din08/03/2016.

Pusînaplicareprin:publicatăînMonitorulOficial,ParteaInr.174din08/03/2016. ­ Norma

­NormametodologicăpublicatăînMonitorulOficial,ParteaInr.43din18/01/2008.

ParlamentulRomânieiadoptăprezentalege.

CAPITOLULI

Dispoziţiigenerale,definiţii

Art.1.­Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilorde proprietari,precum şi modul de administrare şi de exploatare a clădirilor de locuinţe aflate în

proprietateaacelpuţin3persoanefizicesaujuridice,dedreptpublicoridedreptprivat,inclusivîncazulcelorcareauîn

structuralorşispaţiicualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă.

Art.2.­Încondiţiileart.1,datorităstăriideindiviziuneforţată,proprietariiauobligaţiasăiamăsuricuprivireladrepturileşi

obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietăţii comune.În acest scop, proprietarii se pot asocia în asociaţii de proprietaricupersonalitatejuridică.

Punereîn aplicare Art.2.prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.2.­

(1)Înscopulreprezentăriişisusţineriiintereselorcomunealeproprietarilor,legatedefolosireabunuriloraflateînproprietate

comunăindivizădinclădireacealcătuieşteuncondominiu,proprietariiapartamentelorşiaispaţiilorcualtădestinaţiedecât aceeadelocuinţăsepotconstituiînasociaţiideproprietari. (2)Asociaţia de proprietari este forma de asociere autonomă,de organizare şi de reprezentare a intereselorcomune a majorităţiiproprietarilorunuicondominiu,cupersonalitatejuridică,fărăscoppatrimonial,înfiinţatăîncondiţiileprevăzutede lege.

(3)Pentrupromovareavalorilorcivicealedemocraţieişistatuluidedreptşipentrureprezentarealanivellocalşinaţional,

asociaţiiledeproprietarisepotasociaînfederaţii,uniuni,ligialeasociaţiilordeproprietaridinmunicipii,oraşesaujudeţe, respectivlanivelnaţional,încondiţiileprevăzutedelege.

Art.3.­

Proprietariidinasociaţiiledelocataridinclădirilealecărorapartamenteaufostdobânditeînproprietateîncondiţiilelegiişi carenu s­au organizatîn asociaţii de proprietari vor lua măsurile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru

constituireaînasociaţiideproprietari,potrivitprevederilorLegiinr.230/2007.

Art.3.­Însensulprezenteilegi,termeniişiexpresiiledemaijosauurmătoarelesemnificaţii:

a)clădire­blocdelocuinţe­condominiu­proprietateaimobiliarăformatădinproprietăţiindividuale,definiteapartamentesau spaţiicualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţe,şiproprietateacomunăindiviză.Poatefidefinitcondominiuşiuntronsoncu unasaumaimultescări,dincadrulclădiriidelocuit,încondiţiileîncaresepoatedelimitaproprietateacomună; b)proprietateindividuală­apartamentulsauspaţiulcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă,partedintr­oclădire,destinată locuiriisaualtoractivităţi,care împreună cu cota­parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară.Cuexcepţiaunorsituaţiipentrucareexistăalteprevederiexpreseînprezentalegesauînacorduldeasociere, dreptuldeproprietateasuprauneiproprietăţiindividualedintr­uncondominiutrebuieconsideratînacelaşimodcaşidreptulde proprietateasupraaltorbunuriimobile; c)proprietatecomună­toatepărţiledintr­uncondominiucarenusuntapartamentesauspaţiicualtădestinaţiedecâtaceea delocuinţă; d)proprietatecomunăaferentătronsoanelorsauscărilorcarenupoatefidelimitată­celpuţinoinstalaţiepeverticalăcare alimenteazăîncomun tronsoane ori scări sau părţi de construcţie comune tronsoanelorori scărilor,care nu potfi definite separatdinpunctdevederefiziccapoziţieşisuprafaţă; e)cotă­parteindiviză­cota­partedeproprietatecareîirevinefiecăreiproprietăţiindividualedinproprietateacomunăşieste egalăcuraportuldintresuprafaţautilăaproprietăţiiindividualeşitotalulsuprafeţelorutilealetuturorproprietăţilorindividuale; f)proprietaralspaţiului,respectivalapartamentuluipersoanafizicăsaujuridică,dedreptpublicoridedreptprivat,careareîn proprietateacelspaţiu,respectivapartament,într­uncondominiu; g)asociaţiedeproprietari­formădeasociereautonomăşinonprofitamajorităţiiproprietarilordintr­uncondominiu; h)acorddeasociere­actulcareconsfinţeştedeciziaproprietarilordeaseasocia;

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

i)cheltuielialeasociaţieideproprietari­cheltuielilesauobligaţiilefinanciarealeasociaţieicaresuntlegatedeexploatarea,

reparaţiaoriîntreţinereaproprietăţiicomune,precumşicheltuielilecuserviciiledecarebeneficiazăproprietariişicarenusunt

facturateindividualcătreproprietăţileindividuale;

j)cotădecontribuţielacheltuielileasociaţieideproprietari­sumacorespunzătoaredincheltuielileasociaţiei,pecarefiecare

proprietaresteobligatsăoplăteascălunar;

k)atestat­actulcaredovedeştecalitateadeadministratordeimobil.

CAPITOLULII

Înfiinţareaşiînregistrareaasociaţieideproprietari

Art.4.­(1)Asociaţiadeproprietariaredreptscopadministrareaşigestionareaproprietăţiicomunecare,pelângădrepturi,

impuneobligaţiipentrutoţiproprietarii.

(2)Consecinţeleneluăriimăsurilordeorganizareşifuncţionarecuprivirelaadministrareaşigestiuneaproprietăţiicomune

suntînrăspundereajuridicăatuturorproprietarilorsauareprezentanţiloracestora,dupăcaz.

Art.5.­(1)Asociaţiadeproprietariseînfiinţeazăprinacordulscrisacelpuţinjumătateplusunudinnumărulproprietarilor

apartamentelorşispaţiilorcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă,dincadruluneiclădiri.Acordulseconsemneazăîntr­un tabelnominal,anexălaacorduldeasociere.

(2)Înclădiriledelocuinţecumaimultetronsoanesauscărisepotconstituiasociaţiideproprietaripefiecaretronsonoriscară

înpartenumaiîncondiţiileîncarenuexistăoproprietatecomunăaferentătronsoanelorsauscărilorcarenupoatefidelimitată.

(3)Dacăestecazul,asociaţiiledeproprietariînfiinţatepescărisautronsoanedeclădireîşireglementeazăîntreeleraporturile

juridicecuprivirelaaspecteletehnicecomuneacestora,printr­oanexălaacorduldeasociere.

Punereîn aplicare Art.5.prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.4.­

Asociaţia de proprietari se înfiinţează prin acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din cadrul aceluiaşi condominiu cu cel puţin 3

proprietari.Acordulseconsemneazăîntr­untabelnominal,anexălaacorduldeasociere,potrivitart.5alin.(1)dinLegeanr.

230/2007.Tabelulnominal,anexălaacorduldeasociere,vaconţine,înmodobligatoriu,următoarele:numeleşiprenumele

proprietarului,adresa,codulnumericpersonal,seriaşinumărulactuluideidentitate,indicareatitluluideproprietate,data exprimăriivoinţeideasociereşisemnătura.

Art.5.­

(1)Înclădiriledelocuinţecumaimultetronsoanesauscărisepotconstituiasociaţiideproprietaripefiecaretronsonori

scarăînpartenumaiîncondiţiileîncarenuexistăoproprietatecomunăaferentătronsoanelorsauscărilorcarenupoatefi delimitată.

(2)Asociaţiiledeproprietarilaniveldescărisautronsoanedeclădiresepotconstituiprinhotărâreaadunăriigeneraleşicu

acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectivă a părţilor de proprietate comună care se preiau în administrarederespectivaasociaţiedeproprietarişicuprivirelaobligaţiileşidrepturilelegalecarevorcontinuasărămână însarcinatuturorcoproprietarilor. (3)Prin acordul de asociere pe scară sau tronson se reglementează şi raporturile cu celelalte asociaţii de proprietari constituite în clădire, pe scară sau tronson, cu privire la posibilitatea defalcării tehnice a consumurilor şi repartizarea cheltuielilorcomune,precumşilamodalitateaacesteidefalcări/repartizări.Dacăestenecesar,sesolicităavizulfurnizorilor de servicii implicaţi cu privire la posibilităţile tehnice de furnizare independentă a utilităţilorpe tronsoane sau pe scări, precumşipentrurealizareabranşamentelor.

Art.6.­

(1)Anterioradunăriigeneraledeconstituire,proprietariidinclădirilecumaimulteapartamentesepotîntrunipentruahotărî

cu privire la înfiinţarea asociaţiei de proprietari sau la transformarea asociaţiei de locatari în asociaţie de proprietari. Totodată,vorhotărîşicuprivirelapersoanafizicăsaujuridicăînsărcinatăcuîntocmireaacorduluideasociereşiastatutului, cuprivirelatermenuldefinalizareaacestoraşiladatadeconvocareaadunăriideconstituire.Hotărâreaproprietarilorse consemneazăîntr­unproces­verbalcaresesemneazădetoţiceiprezenţi.

(2)Cucelpuţin10zileînainteadateifixatepentruadunareageneralădeconstituireproprietariiseconvoacăprinafişareîntr­

unlocvizibil.

(3)Adunareageneralădeconstituireaasociaţieideproprietariestelegalîntrunităîncvorumulprevăzutlaart.5alin.(1)din

Legeanr.230/2007.

(4) Acordul privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari se obţine cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilorapartamentelorşiaispaţiilorcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţădincadrulclădirii,scăriisautronsonului respectiv,dupăcaz.

(5)Dacănuesteîntrunitcvorumulprevăzutlaart.5alin.(1)dinLegeanr.230/2007,onouăconvocarevaavealoc,dupăcel

puţin5ziledeladataprimeiconvocări.Încazulîncarenicilaadouaconvocarenusepoaterealizaacorduldeasocieredin

lipsa cvorumului,se face o a treia convocare,după cel puţin 5 zile de la data celei de­a doua convocări.După a treia convocareaadunăriigeneraledeconstituire,acorduldeasociereseconsiderărealizat,subcondiţiaexprimăriivoinţeide asociere, consemnată în tabelul nominal, anexă la acordul de asociere, a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor.

(6)Înadunareageneralădeconstituireseprezintăşiseadoptăstatutulasociaţieideproprietari,încaresevorcuprinde

precizăricuprivirela:

a)denumirea,formajuridică,sediul,duratadefuncţionarealeasociaţieideproprietari;

b)scopulşiobiectuldeactivitatealeasociaţieideproprietari;

c)mijloacelematerialeşibăneştidecarepoatedispuneasociaţiadeproprietari;structuraveniturilorşiacheltuielilor;

d)membriiasociaţieideproprietari,drepturileşiobligaţiileacestora;

e)structuraorganizatorică,moduldefuncţionare,managementulasociaţieideproprietari;

f)repartizareacheltuielilorasociaţieideproprietari;

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

g)condiţiileîncaresedizolvăasociaţiadeproprietari; h)dispoziţii finale,modalitatea de rezolvare a litigiilor,relaţiile contractuale,penalizările,cazurile de urgenţă în care se permiteaccesulînapartamentsauînspaţiulsăualunuidelegatalasociaţiei. i)posibilitateaasigurării,dupăcaz,aunuispaţiudeadministrarespecialamenajat,undesevaputeadesfăşuraserviciulde administrareşiîncarepotfipăstrateînsiguranţădocumenteleasociaţiei.

Art.7.­

(1)Acordul proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează într­un proces­verbal al adunării generaledeconstituire,întocmitîndouăexemplareoriginale,semnatedetoţiproprietariicareşi­audatconsimţământul.

(2)Proprietariiîşidauconsimţământul,deregulă,înadunareadeconstituire;încazulproprietarilorabsenţi,consimţământul

poatefiexprimatprinsemnareaprocesului­verbalprevăzutlaalin.(1),întermende30deziledeladatalacareaavutloc

adunareadeconstituire,conformart.6.

(3)Încazulîncareunproprietarseaflăînimposibilitateadeasemna,sevaconsemnacăacestaşi­adatconsimţământulşi

sevafacemenţiunedesprecauzaacesteiimposibilităţi.

Punereîn aplicare Art.5.prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.10.­

Înscriereaîncarteafunciarăaproprietăţiiindividualeşiacondominiuluisefacepotrivitdispoziţiilorlegaleînmaterie.

Art.11.­

După înfiinţarea asociaţiei de proprietari, aceasta se identifică prin denumire, adresa condominiului, încheierea judecătorului­delegatsauoricealtdocumentlegalacordatlaînfiinţareşiprincoduldeidentificarefiscalăalasociaţiei.Actele careemanădelaasociaţiiledeproprietarivorcuprindeatributeledeidentificare.

Art.6.­(1)Cerereapentrudobândireapersonalităţiijuridiceaasociaţieideproprietariîmpreunăcustatutul,acordulde

asociereşiprocesul­verbalaladunăriigeneraledeconstituiresedepunşiseînregistreazălaorganulfinanciarlocalînacărui razăteritorialăseaflăclădirea.

(2)Statutulşiacorduldeasociereseîntocmescînbazaprezenteilegi.

(3)Acorduldeasocieretrebuiesăconţină:

a)adresaşiindividualizareaproprietăţiiindividuale,potrivitactuluideproprietate; b)numeleşiprenumeletuturorproprietarilor; c) descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structuratepenumărdecamere,numărulspaţiilorcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă,suprafaţaterenuluiaferentclădirii; d)enumerareaşidescriereapărţiloraflateînproprietatecomună; e)cota­parteindivizăcerevinefiecăruiproprietardinproprietateacomună.

(4)Asociaţiadeproprietaridobândeştepersonalitatejuridicăînbazaîncheieriijudecătorului­delegatdesemnatlaorganul

financiarlocaldecătrepreşedintelejudecătorieiînacăreicircumscripţieteritorialăseaflăclădirea.

(5)Încheiereasedăfărăcitareapărţilorşiesteexecutorie.

(6)Încheiereaestesupusănumaiapelului,întermende5ziledelacomunicare.Apelulsejudecăcucitareapărţilor.

Alineatul(6)afostmodificatprinalineatuldinLegenr.76/2012începândcu15.02.2013.

Punereîn aplicare Art.6.prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.8.­

(1)Cerereapentrudobândireapersonalităţiijuridiceaasociaţieideproprietariîmpreunăcustatutul,acorduldeasociereşi

procesul­verbalaladunăriigeneraledeconstituiresedepunşiseînregistreazălaorganulfinanciarlocalînacăruirază teritorialăseaflăclădirea.

(2)StatutulşiacorduldeasociereseîntocmescînbazaLegiinr.230/2007.

(3)Acorduldeasocieretrebuiesăconţină:

a)adresaşiindividualizareaproprietăţiiindividuale,potrivitactuluideproprietate; b)numeleşiprenumeletuturorproprietarilor; c) descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structuratepenumărdecamere,numărulspaţiilorcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă,suprafaţaterenuluiaferent clădirii; d)enumerareaşidescriereapărţiloraflateînproprietatecomună; e)cota­parteindivizăcerevinefiecăruiproprietardinproprietateacomună.

(4)Asociaţiadeproprietaridobândeştepersonalitatejuridicăînbazaîncheieriijudecătorului­delegatdesemnatlaorganul

financiarlocaldecătrepreşedintelejudecătorieiînacăreicircumscripţieteritorialăseaflăclădirea.

(5)Încheiereasedăfărăcitareapărţilorşiesteexecutorie.

(6)Încheiereaestesupusărecursuluiîntermende5ziledelacomunicare.Recursulsejudecăcucitareapărţilor.

Art.7.­Înscriereaulterioarăînasociaţiadeproprietariaproprietarilorcarenuaufostprezenţilaadunareageneralăde

constituiresefacelacerereascrisăaacestora,fărăalteformalităţi.

Punereîn aplicare Art.7.prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.9.­

Înscriereaulterioarăînasociaţiadeproprietariaproprietarilorcarenuaufostprezenţilaadunareageneralădeconstituireşi

carenuşi­audatconsimţământulîncondiţiileprevăzutelaart.7sefacelacerereascrisăaacestora,fărăalteformalităţi.

Proprietaruldincondominiusolicităsădevinămembrualasociaţieideproprietariprinsemnareaunuiactadiţionallaacordul deasociere,fărăalteformalităţi.

Art.8.­(1)Pentrumodificareasaucompletareastatutuluioriaacorduluideasociereestenecesaracordulacelpuţin2/3din

numărulproprietarilormembriaiasociaţieideproprietari.

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

(2)Oricemodificaresaucompletareseînregistreazălajudecătoriacareaemisîncheiereajudecătoreascădeînfiinţare,fără

alteformalităţi.

CAPITOLULIII

Drepturileşiobligaţiileproprietarilor

Art.9.­Proprietariimembriaiasociaţieideproprietariaudreptulsăparticipe,cudreptdevot,laadunareageneralăa

proprietarilor,săîşi înscrie candidatura,să candideze,să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari.Pentruabeneficiadedreptuldeafiales,persoanaîncauzătrebuiesăaibăcapacitatedeplinădeexerciţiu.

Punereîn aplicare Art.9.prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.12.­

Proprietarii membri ai asociaţiei, pe lângă drepturile şi îndatoririle prevăzute în statutul asociaţiei de proprietari, au şi următoareledrepturişiobligaţii:

A.Drepturi:

a)săparticipe,cudreptdevot,laadunareageneralăaasociaţieideproprietari; b)săîşiînscriecandidatura,săcandideze,săaleagăşisăfiealeşiînstructuraorganizatoricăaasociaţieideproprietari, dacăaucapacitateadeplinădeexerciţiu; c)săcunoascătoateaspecteleceţindeactivitateaasociaţieişisăaibăacces,lacerere,laoricedocumentalacesteia; d)săprimeascăexplicaţiicuprivirelacalcululcoteidecontribuţielacheltuielileasociaţieideproprietarişi,eventual,săo

contestelapreşedinteleasociaţieideproprietari,întermende10ziledelaafişarealisteideplată.Preşedinteleasociaţieide

proprietariesteobligatsărăspundălacontestaţieîntermende7zile;

e)săfoloseascăpărţilecomunedeconstrucţiişiinstalaţiialecondominiuluiconformdestinaţieipentrucareaufostconstruite;

f)săîşiînchiriezeproprietatea,fărăafiafectateexercitareadrepturilorşiîndeplinirearesponsabilităţilorlegatedeasociaţia

deproprietari.

B.Obligaţii:

a)sămenţinăînbunecondiţiiproprietateaindividuală,apartamentulsauspaţiulcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă, pepropriacheltuială.Niciunproprietarnupoateîncălca,afectasauprejudiciadreptuldeproprietatecomunăsauindividuală alcelorlalţiproprietaridincondominiu;

b)săaccepteaccesulînapartamentulsauînspaţiulpropriu,cuunpreavizde5zile,alunuidelegatalasociaţiei,atuncicând

estenecesarşijustificatsăseinspecteze,săserepareorisăseînlocuiascăelementedinproprietateacomună,lacarese poateaveaaccesnumaidinrespectivulapartamentsauspaţiu.Facexcepţiecazuriledeurgenţă,cândaccesulsepoateface fărăpreaviz,conformprevederilordinstatutulasociaţieideproprietari; c)săcontribuielaconstituireamijloacelorbăneştişimaterialealeasociaţieideproprietarişisăachiteîntermenulstabilitcota decontribuţiecarelerevineîncadrulcheltuielilorasociaţieideproprietari; d)săiamăsuri,încadrulasociaţiei,pentrumodernizarea,consolidarea,reabilitareatermică,precumşipentrucreşterea performanţei energetice a clădirii, după caz, potrivit prevederilor legale, şi să achite cota­parte din costurile aferente. Indiferentdenaturaintervenţiilor,sevaaveaînvederemenţinereaaspectuluiarmoniosşiunitaralîntregiiclădiri.Înclădirile afectatedeseisme,proprietariiauobligaţiadealuadeurgenţămăsuripentruconsolidare,conformprevederilorlegaleîn vigoare;lucrăriledereparaţii,intervenţiietc.sevorexecutacupersonalautorizat,potrivitlegii; e)săreparestricăciunileorisăplăteascăcheltuielilepentrulucrăriledereparaţii,dacăeisaualtepersoanecareacţionează înnumelelorauprovocatdauneoricăreipărţidinproprietateacomunăsauunuialtapartamentorispaţiu; f)laînstrăinareaproprietăţii,sătransmitătoateobligaţiilecătredobânditor,inclusivcelecuprivirelasumeledeplatăcătre asociaţiadeproprietariexistenteladatatranzacţiei,precumşioricealteinformaţiirelevantesauavândconsecinţeasupra drepturilorşiobligaţiilorprivitoarelaproprietateacareesteînstrăinată; g)ladobândireaproprietăţii,sădepunăîncopie,laasociaţie,actuldeproprietate; h)să modifice instalaţiile de distribuţie a utilităţilorîn interiorul unui condominiu sau al unui apartamentdin cadrul unui condominiunumaiîncondiţiilelegii,pebazareferatuluitehnicdespecialitateemisdefurnizorulutilităţii,încaresearată efectelemodificăriiinstalaţieirespective.Pebazaacestuireferat,comitetulexecutivvahotărîasupraefectuăriimodificării.În cazulproduceriilocale,laniveldecondominiu,aenergieitermiceşiaapeicaldedeconsum,nuestenecesarreferatul tehnicmenţionat;

i)nupotocupafuncţiiîncomitetulexecutivşiîncomisiadecenzorimembriavândgradederudenie,pânălagradulal4­lea

inclusiv.

Art.10.­Proprietariiaudreptulsăcunoascătoateaspecteleceţindeactivitateaasociaţieişiauacces,lacerere,laorice

documentalacesteia.

(2)Lasolicitareascrisăaproprietarului,preşedinteleşiadministratorulasociaţieideproprietariauobligaţiasăeliberezeîn

scriso adeverinţă prin care să prezinte situaţia cheltuielilorprivind întreţinerea,defalcate pe datoria de bază şi penalităţi, precumşimodalitateadecalculalpenalităţilor.

Alineatul(2)afostintrodusprinalineatuldinLegenr.277/2015începândcu18.11.2015.

Art.11.­(1)Proprietarulpoateaduceîmbunătăţirisaumodificăriproprietăţiisaleindividuale,curespectareaprevederilor

legalereferitoarelaautorizareadecătreautoritateapublicălocalăamodificărilorconstructive,fărăapuneînpericolintegritatea structuralăaclădiriisauaaltorproprietăţiindividuale.

(2)Proprietarulnupoateschimbaaspectulsaudestinaţiaproprietăţiicomunefărăaobţinemaiîntâiacceptuldinpartea

asociaţieideproprietari.

PunereînaplicareArt.11.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.13.­

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

(1)Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoarelaautorizareadecătreautoritateapublicălocalăamodificărilorconstrucţiei,fărăapuneînpericolintegritatea structuralăaclădiriisauaaltorproprietăţiindividuale.

(2)Proprietarulnupoateschimbaaspectulsaudestinaţiaproprietăţiicomunefărăaobţinemaiîntâiacceptulasociaţieide

proprietari.

(3)Oricemodificareaproprietăţiiindividualesevaaducelacunoştinţaasociaţieipentruînscriereaînjurnalulevenimentelor

din cartea tehnică a construcţiei,prin depunerea în copie a actelor de autorizare,a procesului­verbal de recepţie şi a schiţelor.

(4)Unităţilecareauadministratclădirileşisuntdeţinătoareacărţiiconstrucţieiauobligaţiadeaopredaasociaţiilorde

proprietari,iaracoloundeaceastanumaiexistă,săoreconstituiepecheltuialaproprie.

Art.12.­Ziduriledintreapartamentelesauspaţiilealăturate,carenufacpartedinstructuraderezistenţăaclădiriişidin

proprietatea comună, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spaţiilor respective, pe baza autorizaţiei de modificare a construcţiei,eliberată de autoritatea publică locală şi cu înştiinţarea asociaţiei. Zidurile dintre apartamentesauspaţiişiproprietateacomunăcarenufacpartedinstructuraderezistenţăaclădiriipotfireamplasatenumai prinmodificareaacorduluideasociere,înbazahotărâriimajorităţiiproprietarilorşiaautorizaţieidemodificareaconstrucţiei, eliberatădeautoritateapublicălocală.

Art.13.­Veniturileobţinutedinexploatareaproprietăţiicomuneaparţinasociaţieideproprietari.Acesteveniturialimentează

fondurilespecialealeasociaţieideproprietaripentrureparaţiişiinvestiţiicuprivirelaproprietateacomunăşinuseplătesc

proprietarilor.Listaacestorvenituri,precumşicheltuielileaferentelorsuntprezentatesemestrialîntr­unraportafişatlaavizierul

asociaţieideproprietari.

Art.13.afostmodificatprinliniadinLegenr.175/2010începândcu23.07.2010.

Art.14.­Proprietarulesteobligatsămenţinăproprietateasaindividuală,apartamentsauspaţiucualtădestinaţiedecât

aceeadelocuinţă,înstarebună,pepropriacheltuială.Niciunproprietarnupoateîncălca,afectasauprejudiciadreptulde proprietatecomunăsauindividualăacelorlalţiproprietaridincondominiu.

Art.15.­Cuunpreavizde5zile,proprietarulesteobligatsăaccepteaccesulînapartamentulsauînspaţiulsăualunui

delegatalasociaţiei,atuncicândestenecesarsăseinspecteze,săserepareorisăseînlocuiascăelementedinproprietatea comună,lacaresepoateaveaaccesnumaidinrespectivulapartamentsauspaţiu.Facexcepţiecazuriledeurgenţă,când accesulsepoatefacefărăpreaviz.

Art.16.­(1)Proprietariisuntobligaţisăiamăsuripentruconsolidareasaumodernizareaclădirii,pentrureabilitareatermicăşi

eficienţaenergetică,potrivitprevederilorlegale.Indiferentdenaturaintervenţiilor,sevaaveaînvederemenţinereaaspectului armoniosşiunitaralîntregiiclădiri. (2)În clădirile afectate de seisme,proprietarii au obligaţia de a lua de urgenţă măsuri pentru consolidare,cu sprijinul autorităţiipublicelocalesaucentrale.

Art.17.­Dacăproprietarulunuiapartamentorispaţiusauoricarealtăpersoanăcareacţioneazăînnumelesăuprovoacă

dauneoricăreipărţidinproprietateacomunăsauunuialtapartamentorispaţiu,respectivulproprietarsaurespectivapersoană areobligaţiasăreparestricăciunileorisăplăteascăcheltuielilepentrulucrăriledereparaţii.

Art.18.­Încazurileîncareînclădiriledelocuinţeunuldintreproprietarisauchiriaşiîmpiedică,cubună­ştiinţăşisuborice

formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari ori chiriaşi, după caz, proprietarii sau reprezentantullegalalacestorapotsolicitainstanţeisăhotărascămăsurilepentrufolosireanormalăaclădirii,precumşiplata daunelor. Art.19.­În cazul spaţiilor,respectiv al apartamentelor cu mai multde un proprietar,raporturile de coproprietate vor fi reglementatepotrivitdreptuluicomun.

Art.20.­(1)Proprietariicareîşiînstrăineazăapartamentelesauspaţiilecualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţăsunt

obligaţicalaîntocmireaformelordeînstrăinaresăfacădovadaachităriilaziacotelordecontribuţielacheltuielileasociaţieide proprietari. (2)Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare fără o adeverinţă din partea sociaţiei de proprietari,care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnăturapreşedinteluişiaadministratoruluiasociaţieideproprietari,cuprecizareanumeluişiprenumeluiacestora,şicu ştampilaasociaţieideproprietari.Acteledeînstrăinareîncheiatecunerespectareaacesteiobligaţiisuntnulededrept. (3)În cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari,înstrăinarea proprietăţii se poate face numai dacă se introduceîncontractoclauzăprivitoarelapreluareadatoriilordecătrecumpărător.

CAPITOLULIV

Organizareaşifuncţionareaasociaţieideproprietari

Art.21.­(1)Laadunareageneralădeconstituireaasociaţieideproprietari,proprietariivoralegedintreceiprezenţiun

comitetexecutiv,formatdinpreşedinteleasociaţieideproprietarişiuncenzorsauocomisiedecenzori,şivorhotărînumărul membriloracestoraşiduratamandatelorlor.Dacădintremembriiasociaţieideproprietarinusepoatealegeuncenzorsau comisiadecenzori,atunciadunareageneralăaproprietarilormembriaiasociaţieideproprietarivamandatacomitetulexecutiv pentruangajareaunuicenzordinafaraasociaţieideproprietari,persoanăfizicăorijuridicădespecialitate,pebazădecontract sauconvenţiedeprestărideservicii.

(2)Cenzorulsaumembriicomisieidecenzoritrebuiesăaibăcelpuţinstudiimediişipotdepune,dacăadunareageneralăa

asociaţieideproprietarihotărăşteastfel,într­uncontbancaralasociaţieideproprietari,ogaranţiesuficientăşiîndestulătoare,

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

pebazaunuicontractdegaranţieîncheiatînacestsens.Cuantumulgaranţieinupoatefimaimicdecâtmediaanualăatotalului

cheltuielilorlunarealeasociaţiei.

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

Art.19.­

(1)Cenzorulsaucomisiadecenzoriurmăreşteşiasigurărespectarealegalităţiiînadministrareabunurilormaterialeşia

fondurilorfinanciarealeasociaţieideproprietari.

(2)Comisiadecenzoriesteformatădintr­unnumărimpardemembri,caretrebuiesăaibăcelpuţinstudiimedii.

(3)Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari nu se poate alege comisia de cenzori, atunci adunarea generală va mandatacomitetulexecutivpentruangajareaunuicenzordinafaraasociaţieideproprietari,persoanăfizicăorijuridicăde specialitate,pebazădecontractsauconvenţiedeprestărideservicii.

(4)Cenzoriialeşiaiasociaţieideproprietaripotfiremuneraţipebazaunuicontractdemandat,conformhotărâriiadunării

generaleaproprietarilor,ladataadoptăriibugetuluianualdeveniturişicheltuieli.

(5)Cenzorulangajatsaucontractatdinafaraasociaţieideproprietaripoatefiremunerat,conformhotărâriiadunăriigenerale

aproprietarilor,ladataadoptăriibugetuluianualdeveniturişicheltuieli.

(6)Pentruneîndeplinireaatribuţiilorcelerevin,cenzorulsaucenzoriiasociaţieideproprietarirăspund,personalsausolidar,

înfaţalegiişiaproprietarilorpentrudauneleşiprejudiciilecauzateproprietarilorînmoddeliberat. (3)Preşedintele asociaţiei de proprietari este fie candidatul care va obţine cel mai mare număr de voturi la alegerea membrilorcomitetuluiexecutiv,fieoricarealtmembrualcomitetuluiexecutivalesprinvoinţasaşiamajorităţiiproprietarilordin cadrul adunării generale. Preşedintele, în situaţii deosebite, poate numi temporar dintre membrii comitetului executiv un vicepreşedintecăruiaîipoatedelegaatribuţiilesale.

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

Art.18.­

(1) Preşedintele asociaţiei de proprietari este fie candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi la alegerea membrilorcomitetuluiexecutiv,fieoricarealtmembrualcomitetuluiexecutivalesprinvoinţasaşiamajorităţiiproprietarilor încadruladunăriigenerale. (2)Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelorangajate de aceasta şi îşi asumă obligaţiiînnumeleacesteia. (3)Preşedinteleasociaţieideproprietari reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii,inclusivîn acţiunile iniţiate de asociaţie împotrivaunuiproprietarcarenuşi­aîndeplinitobligaţiilefaţădeasociaţiesauînproceseleiniţiatedeunproprietarcare contestăohotărâreaadunăriigeneraleaproprietarilor.

(4)Preşedinteleasociaţieideproprietariurmăreşteîndeplinireaobligaţiilorcetăţeneşticerevinproprietarilorşipunereaîn

aplicareadeciziilorcomitetuluiexecutiv. (5)Preşedintele asociaţiei de proprietari păstrează şi urmăreşte ţinerea la zi a cărţii tehnice a construcţiei,precumşi a celorlaltedocumenteprivitoarelaactivitateaasociaţieideproprietari.

(6)Ştampilaasociaţieideproprietarisepăstreazăşisefoloseştenumaidecătrepreşedintesaudevicepreşedinte.

(7)Încazulîncarepreşedinteleseaflăînimposibilitateadea­şiexercitaatribuţiile,acesteavorfiîndeplinitedecătreun

vicepreşedinte,numitdepreşedinteleasociaţieideproprietaridintremembriicomitetuluiexecutiv,urmândcaîntermende 90 de zile de la data când s­a constatatindisponibilitatea să fie convocată o adunare generală pentru a alege un nou preşedinte.

(8)Preşedinteleasociaţieideproprietaripoatefiremunerat,pebazădecontractdemandat,potrivitart.32alin.(1)dinLegea

nr.230/2007,în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobatprin hotărâre a adunăriigenerale,potrivitprevederilor Coduluifiscal.

Art.22.­(1)Deponentulgaranţieimenţionatelaart.21alin.(2)nupoatedispuneînniciunmoddesumadepusădrept

garanţieşinicidedobândaaferentă,decâtdupăîndeplinireacumulativăaurmătoarelorcondiţii:aprobareadescărcăriide gestiuneprivindexerciţiulfinanciarprecedentdecătreadunarea generală a membrilorasociaţiei de proprietari,precumşi

încetareaefectelordelegaţieimenţionatelaart.21.

(2)Încazulîncareseconstatădecătrereprezentanţiiasociaţieideproprietarisaudecătreproprietariiînşişiminusuriîn

gestiune,asociaţiapoatedispuneasuprauneisumedebaniegalecucuantumulminusuluiîngestiune,directdincontulbancar menţionat la art. 21 alin. (2), cu aprobarea scrisă, expresă, anterioară a adunării generale, fără a avea nevoie de consimţământuldeponentuluigaranţiei.

Art.23.­(1)Dupăadunareageneralădeconstituireaasociaţieideproprietarivaavealoccelpuţinodatăpean,înprimul

trimestru,oadunaregeneralăaproprietarilormembriaiasociaţiei.Responsabilitateacuprivirelaneconvocareaacelpuţin uneiadunărigeneraleaproprietariloraparţinemembrilorcomitetuluiexecutiv,inclusivpreşedinteluiasociaţieideproprietari.

(2)Adunareageneralăestealcătuitădintoţiproprietariimembriaiasociaţieideproprietari.

(3)Adunareageneralăordinarăseconvoacăfiedepreşedinteleasociaţieideproprietari,fiedecomitetulexecutiv.

(4)Pentrusituaţiispecialesaudemaximăurgenţă,adunărilegeneraleextraordinarealeasociaţieipotficonvocateoricândde

cătrecomitetulexecutivsaudecătrecelpuţin20%dinnumărulproprietarilormembriaiasociaţieideproprietari.

(5)Proprietariitrebuieanunţaţi,prinafişarelalocvizibilsaupebazădetabelnominalconvocator,asupraoricăreiadunări

generaleaasociaţieideproprietari,cucelpuţin7zileînaintededatastabilită,inclusivcuprivirelaordineadeziaadunării

generale.Ordineadezianunţatăsepoatecompletaprinhotărâreaadunăriigenerale.

PunereînaplicareArt.23.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.14.­

(1)Proprietariimembriaiasociaţieideproprietariseîntrunescînadunărigeneraleordinaresauextraordinare.

(2)Adunareageneralăordinarăareloccelpuţinodatăpean,înprimultrimestru.Convocareaseasigurădepreşedintele

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

saudecomitetulexecutivalasociaţieideproprietari. (3)Pentrusituaţii speciale sau de maximă urgenţă,adunările generale extraordinare ale asociaţiei de proprietari potfi

convocateoricânddecomitetulexecutivsaudecelpuţin20%dinnumărulproprietarilormembriaiasociaţieideproprietari.

(4)Proprietariitrebuieanunţaţi,prinafişarelalocvizibilsaupebazădetabelnominalconvocator,asupradateiadunării

generaleaasociaţieideproprietaricucelpuţin7zileînaintecaaceastasăaibăloc,inclusivcuprivirelaordineadezia

adunăriigenerale.

(5)Adunareageneralăaasociaţieideproprietaripoateadoptahotărâri,dacămajoritateaproprietarilormembriaiasociaţiei

deproprietarisuntprezenţipersonalsauprinreprezentantlegal.Dacănuesteîntrunitcvorumulnecesardejumătateplus

unu,adunareavafisuspendatăşireconvocatăîntermendemaximum10ziledeladataprimeiconvocări.Laadunarea

generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate,indiferentde numărul membrilor prezenţi,prin votul majorităţii acestora.Dovezi ale convocării şi reconvocării constituieafişuldelaavizierşitabelulnominalconvocatorcusemnături.

Art.24.­(1)Adunareageneralăpoateadoptahotărâri,dacămajoritateaproprietarilormembriaiasociaţieideproprietari

(jumătateplusunu)suntprezenţipersonalsauprinreprezentantlegal.

(2)Dacălaprimaconvocarenuesteîntrunitcvorumulnecesardejumătateplusunu,adunareageneralăvafisuspendatăşi

reconvocatăîntermendemaximum10ziledeladataprimeiconvocări.

(3)La adunarea generală reconvocată,dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârilepotfiadoptate,indiferentdenumărulmembrilorprezenţi,prinvotulmajorităţiiacestora.

(4)Hotărârileadunăriigeneraleaasociaţieideproprietarisuntobligatoriişipentruproprietariidincondominiucarenuaufost

prezenţilaadunareagenerală,precumşipentruproprietariicarenusuntmembriaiasociaţieideproprietari.

Art.25.­(1)Pentruadoptareahotărârilorînadunareageneralăaasociaţieideproprietari,sevoraveaînvedereurmătoarele:

a)fiecareproprietararedreptullaunvotpentruproprietateasa; b)pentruhotărârilecuprivirelastabilireafondurilordeinvestiţiipentruconsolidare,reabilitareşimodernizare,votulfiecărui proprietarareopondereegalăcucota­partedinproprietateacomună; c)proprietarulpoatefireprezentatînadunareageneralădecătreunmembrualfamilieisaudecătreunaltreprezentantcare areoîmputernicirescrisăşisemnatădecătreproprietarulînnumelecăruiavotează; d)unmembrualasociaţieideproprietaripoatereprezentaunulsaumaimulţimembriabsenţi,dacăprezintăîmputernicire semnatădecătreproprietariiînnumelecăroravotează; e)încazulunuivotparitar,votulpreşedinteluiasociaţieideproprietariestedecisiv.

(2)Hotărârileadunărilorgeneralevorfiluatecuvotulmajorităţiimembrilorasociaţieideproprietariprezenţilaadunarea

generalăconvocatăsaureconvocată,dupăcaz.Înstatutulpropriualasociaţieideproprietaripotfiprevăzuteşialtecondiţii,dar numaipuţindejumătateplusunudinvoturilecelorprezenţilaadunareageneralăconvocatăsaureconvocată.

(3)Însituaţiiexcepţionale,hotărârilepotfiluateprinacordulscrisalmajorităţiiproprietariloruneiscărisauunuibloc,membri

aiasociaţieideproprietari,pentruproblemecareîivizeazădirect,pebazădetabelnominal.

(4)Hotărârileadunărilorgeneraleseconsemneazăînregistruldeprocese­verbalealasociaţieideproprietari,sesemnează

decătretoţimembriicomitetuluiexecutivşisecomunică,înscris,tuturorproprietarilor. Art.26.­Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii,statutului sau acordului de asociere a asociaţiei de proprietarioriestedenaturăsăproducădauneintereselorproprietarilor,aceştiapotatacaînjustiţierespectivahotărâre,în

termende45deziledelaadoptareaacesteia.Acţionareaînjustiţienuîntrerupeexecutareahotărâriidecâtîncazulîncare

instanţadispunesuspendareaacesteia.

Alineatulafostdeclaratneconstituționalprinpunctul1.dinDecizienr.670/2011începândcu16.06.2011.

Art.27.­Adunareageneralăaproprietarilormembriaiasociaţieideproprietariareurmătoareleatribuţii:

a)alege şi revocă din funcţie preşedintele,membrii comitetului executivşi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociaţieideproprietari; b)adoptă,modificăsaurevocăhotărâri; c)adoptăşimodificăbugeteledeveniturişicheltuieli; d)mandateazăcomitetulexecutivreprezentatdepreşedinteleasociaţieideproprietaripentruangajareaşieliberareadin funcţieapersoaneicareocupăfuncţiadeadministratorimobilesauaaltorangajaţioriprestatori,înscopuladministrăriişibunei funcţionăriaclădirii; e)exercităalteatribuţiicarei­aufostconferiteprinstatut,prinacorduldeasocieresauprinvotulproprietarilorasociaţi.

PunereînaplicareArt.27.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.15.­

Adunareageneralăaasociaţieideproprietariareurmătoareleatribuţii:

a)alege şi revocă din funcţie preşedintele,membrii comitetului executivşi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociaţieideproprietari; b)adoptă,modificăsaurevocăhotărâri; c)adoptăşimodificăbugetuldeveniturişicheltuieli; d)mandateazăcomitetulexecutiv,reprezentatdepreşedinteleasociaţieideproprietari,pentruangajareaşieliberareadin funcţieapersoaneicareocupăfuncţiadeadministratoralimobiluluisauaaltorangajaţioriprestatori,înscopuladministrării şibuneifuncţionăriaclădirii; e)exercităalteatribuţiicarei­aufostconferiteprinstatut,prinacorduldeasocieresauprinvotulproprietarilorasociaţi.

Art.28.­(1)Asociaţiadeproprietaripoateintermediaserviciiîntrefurnizorişiproprietariiconsumatori,înspecialcuprivirela

serviciile publice de utilităţi,pe baza unorcontracte de prestări de servicii sau de furnizare cu caracter individual.Pentru

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

contracteledefurnizarecucaracterindividual,drepturile şi obligaţiile cu privire la serviciul furnizataparţin,pe de o parte, furnizoruluişidecealaltăparte,proprietarului. (2) Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utilităţi, furnizorul serviciului va acţiona împotriva proprietarilorrestanţieri.

(3)Serviciuldeintermedieredinparteaasociaţieideproprietariconstăîn:repartizareafacturilorcătreproprietariprinlistade

platălunară,încasareaşiplatasumelorreprezentândcontravaloareaconsumuluifacturat,înştiinţareafurnizoruluicuprivirela debitori.

Art.29.­(1)Cuexcepţiaatribuţiilorrezervateexclusivproprietarilorcuprivirelaproprietăţileindividuale,apartamentesau

spaţii cu altă destinaţie decâtaceea de locuinţă,comitetul executiv reprezintă asociaţia de proprietari în administrarea şi exploatareaclădirii.

(2)Comitetulexecutivpoateangajapersonalspecializatpentruîndeplinireaatribuţiilorceîirevin.

Art.30.­(1)Comitetulexecutiv,reprezentatdepreşedinteleasociaţieideproprietari,areurmătoareleatribuţii:

a)ducelaîndeplinirehotărârileadunăriigeneraleşiurmăreşterespectareaprevederilorlegale,astatutuluişiaacorduluide asocierealeasociaţieideproprietari; b)emite,dacăestecazul,deciziiscriseprivindregulipentruducerealaîndeplinireahotărâriloradunărilorgeneraleşipentru respectareaprevederilorlegale,astatutuluişiaacorduluideasociere,precumşialtedeciziiceprivescactivitateadinasociaţia deproprietari; c)întocmeşteproiectulbugetuluideveniturişicheltuielişipregăteştedesfăşurareaadunărilorgenerale; d)reglementeazăfolosirea,întreţinerea,repararea,înlocuireaşimodificareapărţilorproprietăţiicomune,inclusivcuprivirela consumurileaferenteproprietăţiicomune; e)întocmeştesaupropuneplanuridemăsurişiactivităţişiurmăreşterealizarealor; f)supravegheazădesfăşurareatuturoractivităţilordincadrulasociaţieideproprietari,înmodspecialsituaţiaîncasărilorşi plăţilorlunare; g)pentruscopulşiactivităţileasociaţieideproprietari,angajeazăşidemite,încheieşireziliazăcontracte; h)îşiasumăobligaţii,înnumepropriusauînnumeleproprietarilormembriaiasociaţieideproprietari,privindintereselelegate declădire; i)iniţiazăsauapărăînprocese,înnumepropriusauînnumeleproprietarilormembriaiasociaţieideproprietari,interesele legatedeclădire; j)stabileştesistemulpropriudepenalizărialeasociaţieideproprietaripentrurestanţeleafişatepelistadeplatăceprivesc cheltuielileasociaţieideproprietari,conformprevederilorlegale; k)avizeazădocumenteleasociaţieideproprietari; l)asigurăcompletarealaziacărţiitehniceaconstrucţiei; m)asigurăurmărireacomportăriiîntimpaconstrucţiei,petoatăduratadeexistenţăaacesteia; n)gestioneazăsituaţiileexcepţionaleşidecriză; o)exercităalteatribuţiicarei­aufostconferiteprinhotărârileadunăriigenerale. (2)Şedinţele comitetului executiv suntlegal întrunite dacă jumătate plus unu din numărul membrilor săi suntprezenţi. Şedinţelecomitetuluiexecutivpotficonvocatedepreşedinteleasociaţieideproprietarisaudejumătateplusunudinnumărul membrilorsăi.

(3)Deciziilecomitetuluiexecutivseconsemneazăînregistruldedeciziialcomitetuluiexecutiv.

PunereînaplicareArt.30.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.16.­

Comitetulexecutiv,formatdintr­unnumărimpardemembrialeşideadunareagenerală,reprezintăasociaţiadeproprietariîn administrarea şi exploatarea clădirii, cu excepţia atribuţiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietăţile individuale,apartamentesauspaţiicualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă.Preşedinteleasociaţieideproprietariesteşi preşedintealcomitetuluiexecutiv.

Art.17.­

(1)Comitetulexecutivalasociaţieideproprietariareurmătoareleatribuţii:

a)ducelaîndeplinirehotărârileadunăriigeneraleşiurmăreşterespectareaprevederilorlegale,astatutuluişiaacorduluide asocierealeasociaţieideproprietari; b)emite,dacăestecazul,deciziiscriseprivindregulilepentruducerealaîndeplinireahotărâriloradunărilorgeneraleşi pentrurespectareaprevederilorlegale,astatutuluişiaacorduluideasociere,precumşialtedeciziiceprivescactivitatea asociaţieideproprietari; c)întocmeşteproiectulbugetuluideveniturişicheltuielişipregăteştedesfăşurareaadunărilorgenerale; d)reglementeazăfolosirea,întreţinerea,repararea,înlocuireaşimodificareapărţilorproprietăţiicomune,inclusivcuprivirela consumurileaferenteproprietăţiicomune,înconformitatecuactelenormativeînvigoare; e)întocmeştesaupropuneplanuridemăsurişiactivităţi,conformcuresponsabilităţilecelerevin,şiurmăreşterealizarealor; f)supravegheazădesfăşurareatuturoractivităţilordincadrulasociaţieideproprietari,înmodspecialsituaţiaîncasărilorşia plăţilorlunare; g)pentrurealizareascopuluişiaactivităţilorasociaţieideproprietari,angajeazăşidemitepersonalulnecesar,încheieşi reziliazăcontractecupersoanefizice/juridice; h)îşiasumăobligaţii,înnumeleasociaţieideproprietarisauînnumeleproprietarilormembriaiasociaţieideproprietari, privindintereselelegatedeclădire; i)iniţiazăsauapărăînprocese,înnumeleasociaţieideproprietarisauîn numele proprietarilormembri ai asociaţiei de proprietari,intereselelegatedeclădire; j)stabileştesistemulpropriudepenalizărialasociaţieideproprietaripentrurestanţeleafişatepelistadeplatăceprivesc cheltuielileasociaţieideproprietari,conformprevederilorlegale;

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

k)avizeazădocumenteleasociaţieideproprietari; l)asigurăcompletarealaziacărţiitehniceaconstrucţiei; m)asigurăurmărireacomportăriiîntimpaconstrucţiei,petoatăduratadeexistenţăaacesteia; n)gestioneazăsituaţiileexcepţionaleşidecriză; o)exercităalteatribuţiicarei­aufostconferiteprinhotărârileadunăriigenerale; p) aprobă lunar lista cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari, conform hotărârii adunării generale; r) stabileşte cotele de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clădire şi pentru

persoanelecarelocuiesctemporar,minimum15zilepelună;stabileşteperioadapentrucareproprietarii,respectivchiriaşii,

potsolicitaînscrisscutireadelaplatacheltuielilorpepersoanăşicaretrebuiesăfiedecelpuţin15zilepelună,conform

hotărâriiadunăriigenerale; s)analizează problemele ridicate de membrii asociaţiei de proprietari şi ia măsuri pentru rezolvarea acestora,conform hotărâriiadunăriigenerale; ş)iatoatemăsurilepentruaducerealastareadinainteaproduceriievenimentuluiazoneiîncareseefectueazăreparaţiila părţilecomune,urmândcasumeleaferentereparaţiilorrespectivesăfiesuportatedetoţiproprietarii,proporţionalcucota indiviză.

(2)Şedinţelecomitetuluiexecutivsedesfăşoarălunarşisuntlegalîntrunitedacăjumătateplusunudinnumărulmembrilor

săisuntprezenţi.Şedinţelecomitetuluiexecutivpotficonvocatedepreşedinteleasociaţieideproprietarisaudejumătate plusunudinnumărulmembrilorsăi.

(3)Deciziilecomitetuluiexecutivseconsemneazăînregistruldedeciziialcomitetuluiexecutivşiseafişeazălaavizier.

(4)Dupăaprobareabugetuluideveniturişicheltuieli,comitetulexecutivvaurmăriderulareaacestuiaîncondiţiilelegii.

(5)Comitetulexecutivpoateangajapersonalspecializatpentruîndeplinireaatribuţiilorceîirevinşiadoptădeciziiasupra

cuantumului salariilor,indemnizaţiilor,remuneraţiilorşi al eventualelor premieri care se acordă personalului încadratcu contractindividualdemuncăsauînbazauneiconvenţiiciviledeprestărideservicii,înlimitabugetuluiaprobatdeadunarea generală.

(6)Comitetulexecutivangajeazăsaudemitepersonalul,încheiesaureziliazăcontracteînceeacepriveşteactivitateade

administrareşiîntreţinereaclădirii,apărţilorcomunedeconstrucţii/ainstalaţiilor,precumşipentrualteactivităţiconformecu scopulasociaţieideproprietari:administrare,contabilitate,casierie,îngrijire,mecanică,instalaţiietc.Angajareapersonalului necesarasociaţieideproprietarisefacedecătrecomitetulexecutiv,reprezentatdepreşedinte,înconformitatecuprevederile legislaţieispecificeînvigoare. (7)Comitetulexecutivdecideasupra acordării unordrepturi băneşti membrilorasociaţiei de proprietari care desfăşoară activităţi lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli adoptat de adunarea generală a

proprietarilor,potrivitart.35alin.(5)dinLegeanr.230/2007.

(8) Comitetul executiv preia toate obligaţiile şi răspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentelenormemetodologicepeperioadacâtasociaţianuareangajatunadministratorsauafostreziliatcontractulde administrare,indiferentdecauze.

(9)Pentruneîndeplinireaatribuţiilorcelerevin,membriicomitetuluiexecutiv,inclusivpreşedinteleasociaţieideproprietari,

răspund,personalsausolidar,dupăcaz,înfaţalegiişiaproprietarilor,pentrudauneleşiprejudiciilecauzateproprietarilorîn moddeliberat. Art.31.­(1)Preşedinteleasociaţieideproprietarireprezintăasociaţiaînderulareacontractelorşi îşi asumă obligaţii în numeleacesteia.Elreprezintăasociaţiadeproprietariînrelaţiilecuterţii,inclusivînacţiunileiniţiatedeasociaţieîmpotrivaunui proprietarcarenuşi­aîndeplinitobligaţiilefaţădeasociaţiesauînproceseleiniţiatedeunproprietarcarecontestăohotărârea adunăriigeneraleaproprietarilor.

(2)Preşedinteleasociaţieideproprietarisupravegheazăşiurmăreşteaplicareahotărâriloradunăriigenerale,respectarea

prevederilorstatutuluişiacorduluideasociere,precumşiaplicareadeciziilorcomitetuluiexecutiv.Acesta,înfuncţiedesituaţie, poate propune comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulile, regulamentele,hotărârileşideciziileasociaţieideproprietari,conformprevederilorlegaleşistatutare.

PunereînaplicareArt.31.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.18.­

(1) Preşedintele asociaţiei de proprietari este fie candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi la alegerea membrilorcomitetuluiexecutiv,fieoricarealtmembrualcomitetuluiexecutivalesprinvoinţasaşiamajorităţiiproprietarilor încadruladunăriigenerale. (2)Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelorangajate de aceasta şi îşi asumă obligaţiiînnumeleacesteia. (3)Preşedinteleasociaţieideproprietari reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii,inclusivîn acţiunile iniţiate de asociaţie împotrivaunuiproprietarcarenuşi­aîndeplinitobligaţiilefaţădeasociaţiesauînproceseleiniţiatedeunproprietarcare contestăohotărâreaadunăriigeneraleaproprietarilor.

(4)Preşedinteleasociaţieideproprietariurmăreşteîndeplinireaobligaţiilorcetăţeneşticerevinproprietarilorşipunereaîn

aplicareadeciziilorcomitetuluiexecutiv. (5)Preşedintele asociaţiei de proprietari păstrează şi urmăreşte ţinerea la zi a cărţii tehnice a construcţiei,precumşi a celorlaltedocumenteprivitoarelaactivitateaasociaţieideproprietari.

(6)Ştampilaasociaţieideproprietarisepăstreazăşisefoloseştenumaidecătrepreşedintesaudevicepreşedinte.

(7)Încazulîncarepreşedinteleseaflăînimposibilitateadea­şiexercitaatribuţiile,acesteavorfiîndeplinitedecătreun

vicepreşedinte,numitdepreşedinteleasociaţieideproprietaridintremembriicomitetuluiexecutiv,urmândcaîntermende 90 de zile de la data când s­a constatatindisponibilitatea să fie convocată o adunare generală pentru a alege un nou preşedinte.

(8)Preşedinteleasociaţieideproprietaripoatefiremunerat,pebazădecontractdemandat,potrivitart.32alin.(1)dinLegea

nr.230/2007,în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobatprin hotărâre a adunăriigenerale,potrivitprevederilor Coduluifiscal.

Art.32.­(1)Preşedinteleasociaţieideproprietarisaumembriicomitetuluiexecutivpotfiremuneraţipebazaunuicontractde

mandat,conformhotărâriiadunăriigeneraleaproprietarilor,ladataadoptăriibugetuluianualdeveniturişicheltuieli.

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

(2)Pentruneîndeplinireaatribuţiilorcelerevin,membriicomitetuluiexecutiv,inclusivpreşedinteleasociaţieideproprietari,

răspundpersonalsauînsolidar,dupăcaz,înfaţalegiişiaproprietarilorpentrudauneleşiprejudiciilecauzateproprietarilorîn moddeliberat.

Art.33.­(1)Cenzorulsaucomisiadecenzoriaasociaţieideproprietariare,înprincipal,următoareleatribuţii:

a)verificălegalitateaactelorşidocumentelor,ahotărârilor,deciziilor,regulilorşiregulamentelor; b)verificăexecuţiabugetuluideveniturişicheltuieli; c)verificăgestiuneafinanciar­contabilă; d)celpuţinodatăpean,întocmeşteşiprezintăadunăriigeneralerapoarteasupraactivităţiisaleşiasupragestiuniiasociaţiei deproprietari,propunândmăsuri.

(2)Cenzorulsaucenzoriialeşiaiasociaţieideproprietaripotfiremuneraţipebazaunuicontractdemandat,conformhotărârii

adunăriigeneraleaproprietarilor,ladataadoptăriibugetuluianualdeveniturişicheltuieli. (3)Pentru neîndeplinirea atribuţiilorce le revin,cenzorul sau cenzorii asociaţiei de proprietari răspund personal sau în solidar,înfaţalegiişiaproprietarilor,pentrudauneleşiprejudiciilecauzateproprietarilorînmoddeliberat.

PunereînaplicareArt.33.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.20.­

Cenzorulsaucomisiadecenzoriaasociaţieideproprietariare,înprincipal,următoareleatribuţii:

a)verificălegalitateaactelorşidocumentelor,ahotărârilor,deciziilor,regulilorşiaregulamentelor; b)verificăexecuţiabugetuluideveniturişicheltuieli; c)verificăgestiuneafinanciar­contabilă; d) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţieideproprietari,propunândmăsuri.

Art.34.­(1)Administrarea,întreţinerea,investiţiileşireparaţiileasupraproprietăţiicomunesuntînsarcinaasociaţieide

proprietari. (2)Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoanejuridicespecializateşiautorizatepentrurealizarea,respectivfurnizareaserviciilornecesareadministrării,întreţinerii, investiţiilorşireparaţiilorasupraproprietăţiicomune.

CAPITOLULV

Administrareaînasociaţiadeproprietari

Art.35.­(1)Pentruactivitateadeadministrarecareincludeactivităţideadministraretehnică,decontabilitateşicasierie,

asociaţiadeproprietaripoateangajafiepersoanefiziceatestatepentrufuncţiadeadministratordeimobile,fiepoateîncheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract.

Administratorilordeimobileliseaplicăînmodcorespunzătorprevederileart.21alin.(2)şialeart.22.

(2)Persoanelefizicepotfiangajateprinîncheiereaunuicontractindividualdemuncă,conformcelorstabiliteprinnegociere

directă.

(3)Candidaţiipentrufuncţiadeadministratordeimobiletrebuiesăprezintecomitetuluiexecutivalasociaţieideproprietari

documentelesolicitate,garanţiileprofesionaleşimaterialeprevăzutedelegeşitrebuiesănufisuferitniciocondamnare. (4)Comitetul executivadoptă decizii asupra cuantumului salariilor,al indemnizaţiilorşi al eventualelorpremieri care se acordăpersonaluluiîncadratcucontractindividualdemuncă,precumşiasupravaloriişiamodalităţilordecontractare,încazul în care administrarea clădirii este asigurată de persoane juridice, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli adoptat de adunareageneralăaproprietarilor.

(5)Deasemenea,comitetulexecutivdecideşiasupraacordăriiunordrepturibăneştimembrilorasociaţieideproprietaricare

desfăşoarăactivităţilucrativefolositoareacesteia,înlimitabugetuluideveniturişicheltuieliadoptatdeadunareageneralăa

proprietarilor.

PunereînaplicareArt.35.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.21.­

(1)Asociaţiile de proprietari au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii

contabilităţiinr.82/1991,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare,înpartidădublăsauînpartidăsimplă,prin

opţiune,potrivithotărâriiadunăriigeneraleaasociaţieideproprietari. (2) Asociaţiile de proprietari organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanelejuridicefărăscoppatrimonial,aprobateprinordinalministruluieconomieişifinanţelor.

(3)Asociaţiiledeproprietaricareopteazăpentruconducereacontabilităţiiînpartidăsimplăvordepunelacompartimentele

specializateînsprijinireaşiîndrumareaasociaţiilordeproprietaridincadrulconsiliilorlocalesituaţiasoldurilorelementelor de activşi pasiv,întocmită potrivitordinului ministrului economiei şi finanţelor,până la data de 1 martie pentru situaţia

existentăla31decembrieşipânăladatade1septembriepentrusituaţiaexistentăla30iunie.Asociaţiiledeproprietaricare

opteazăpentruconducereacontabilităţiiînpartidădublăvordepunebilanţcontabil,conformprevederilorlegale.

Art.22.­

(1)Activitateadeadministrareacondominiuluiincludeactivităţideadministraretehnică,decontabilitateşicasierie.

(2)Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii,investiţiilorşireparaţiilorasupraproprietăţiicomune. (3)Pentruafi autorizate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru activitatea de administrare,persoanele

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

juridicespecializatetrebuiesăîndeplineascăurmătoarelecondiţii:

a) să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca activitate principală administrarea

imobilelorpebazădetarifesaucontract;

b)săaibăangajatepersoaneatestateîncondiţiileprezentelornormemetodologice;

c)sădovedeascăcăaubonitatefinanciară.

(4)Administratoriitrebuiesăprezintegaranţiimorale,materialeşiprofesionaleacceptatedecomitetulexecutivalasociaţiei

deproprietariaclădiriipecareurmeazăsăoadministreze.

(5)Administratorulasigurămanagementuldeproprietatealcondominiuluiprin:

a) prestarea serviciilor conform atribuţiilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor atribuite de comitetul executiv, în condiţiile

legislaţieiînvigoare;

b)gestionareabunurilormaterialeşiafondurilorbăneşti,dacănuareangajatuncasier;

c) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea şi

întreţinereaclădirii,derulareaşiurmărirearealizăriiacestorcontracte;

d)asigurareacunoaşteriişirespectăriiregulilorcuprivirelaproprietateacomună;

e) gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice.

Obligaţiilecetăţeneştisuntcelestabilite,potrivitlegii,deadunareagenerală;

f)îndeplinireaoricăroralteobligaţiiexpresprevăzutedelege,precumşiacelorstabiliteprincontractulîncheiatcuasociaţia

deproprietari. (6) Contabilul răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii,în condiţiile legii.La asociaţiile de proprietari care opteazăpentruconducereacontabilităţiiînpartidăsimplă,administratoriideimobilepotcumulaşifuncţiadecontabil.

(7)Administratorulcareîndeplineşteşifuncţiadecontabilînpartidăsimplăareobligaţiasăîntocmeascăşisăcompleteze

registruljurnal,registrulinventar,registrulpentruevidenţafonduluidereparaţii,registrulpentruevidenţafonduluiderulment, registrulpentruevidenţasumelorspeciale,registrulpentruevidenţafonduluidepenalizări,precumşialteformularespecifice activităţiidecontabilitate,prevăzuteprinordinalministruluieconomieişifinanţelor.

(8)Însituaţiaîncareasociaţiadeproprietariangajeazăuncasier,acestarăspundedeefectuareaoperaţiunilordeîncasărişi

plăţiînnumerar,curespectareaprevederilorRegulamentuluioperaţiunilordecasă.Laasociaţiiledeproprietaricareoptează pentruconducereacontabilităţiiînpartidăsimplă,administratoriideimobilepotcumulaşifuncţiadecasier.Pentruîncasările înnumerar,asociaţiadeproprietariareobligaţiasăemităchitanţecarevorcuprindeobligatoriuurmătoareledate:numărul deordine,înbazauneiserii,careidentificăchitanţaînmodunic;dataemiteriifacturii;denumirea/numele,adresaşicodulde înregistrarefiscalăaleasociaţieideproprietaripentrucareseemitechitanţa.

(9)Pentrulucrărileprivindproprietateacomună,administratorul,ţinândseamadepreţ,duratădeexecuţieşicalitate,supune

spreanaliză,selecţiedeoferteşiaprobarecomitetuluiexecutivalasociaţieideproprietarioferteleoperatoriloreconomici

caresatisfaccerinţele,învedereaexecutăriilucrărilor,conformlegislaţieiînvigoare,potrivitart.37dinLegeanr.230/2007.În

cazcontrar,cheltuielilenuvorfiacceptatelaplată.

Art.36.­Administratorul,persoanăfizicăsaujuridică,are,înprincipal,următoareleatribuţii:

a)prestareaserviciilorînmodprofesional; b)gestionareabunurilormaterialeşiafondurilorbăneşti; c)efectuarea formalităţilornecesare în angajarea contractelorcu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii,derulareaşiurmărirearealizăriiacestorcontracte; d)asigurareacunoaşteriişirespectăriiregulilorcuprivirelaproprietateacomună; e) gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice. Obligaţiilecetăţeneştisuntcelestabilite,potrivitlegii,deadunareageneralăaproprietarilor; f)îndeplinireaoricăroralteobligaţiiexpresprevăzutedelege. g)informareatrimestrială,înscrissauprinpoştaelectronică,aproprietarilor,membriiasociaţieideproprietari,cuprivirela situaţiafinanciarăcuprinzândtoateelementeledecheltuieli,venituri,încasărişiplăţiaferenteasociaţieideproprietari,sub semnăturaproprieşicontrasemnatădepreşedinteleşidecenzorulasociaţieideproprietari.

Literag)afostintrodusăprinalineatuldinLegenr.34/2015începândcu15.03.2015.

Art.37.­Pentrulucrărileprivindproprietateacomună,administratorul,ţinândseamadepreţ,duratădeexecuţieşicalitate,

supune spre analiză, selecţie de oferte şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei de proprietari ofertele operatorilor economicicaresatisfaccerinţele,învedereaexecutăriilucrărilor,conformlegislaţieiînvigoare.

Art.38.­Pentruprotejareaintereselorproprietarilorşialeasociaţieideproprietariîmpotrivariscuriloraferenteactivităţiide

administrareîntr­uncondominiu,administratoriideimobile,persoanefizicesaujuridice,dedreptpublicoridedreptprivat,pot încheia poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională. Asigurarea de răspundere civilă profesională nu acoperă riscurilecuprivirelafraudă,înşelăciune,deturnaredefonduriînfăptuitecubună­ştiinţă.Persoanelecarenuaucalitateade administratordeimobilenupotîncheiapoliţedeasigurarederăspunderecivilăprofesională.

Art.39.­Proprietateacomunăpoatefiutilizatădecătreterţi,persoanefizicesaujuridice,dedreptpublicoridedreptprivat,

numaicuacordulmajorităţiiproprietarilormembriaiasociaţieişialproprietarilordirectafectaţidevecinătate,înbazaunui

contractdeînchiriere,defolosinţăsaudeconcesiune.

PunereînaplicareArt.39.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.23.­

Spaţiiledinproprietateacomunăpotfiutilizatedecătreterţi,persoanefizicesaujuridice,dedreptpublicoridedreptprivat, numaicuacordulmajorităţiiproprietarilormembriaiasociaţieişialproprietarilordirectafectaţidevecinătate,înbazaunui

contractdeînchiriere,defolosinţăsaudeconcesiune,potrivitart.39dinLegeanr.230/2007.

Art.40.­Asociaţiadeproprietariareobligaţiasăiamăsuricuprivirelaîmbunătăţireaconfortuluitermicalclădirii.

Art.41.­Modificărileconstructiveşiutilizareaînaltescopuriaunorpărţisauelementedeconstrucţiealeclădirii,cumarfi:

ancorareadereclamepepereţi,suspendareadestâlpi,pereţi,scăriinterioareşialteleasemenea,sevorputeafacenumaipe

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

bazadecizieicomitetuluiexecutiv,cuacordulproprietarilordirectafectaţişi,dupăcaz,pebazaunuiproiecttehnicîntocmitde instituţii de specialitate,verificatde un expertautorizat,precum şi cu autorizaţia pentru executarea de lucrări,eliberate în condiţiilelegii.

Art.42.­Schimbareadestinaţieilocuinţelor,precumşiaspaţiilorcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţăfaţădedestinaţa

iniţială,conform proiectului iniţial al clădirii cu locuinţe,se poate face numai cu avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilordirectafectaţicucareseînvecinează,peplanorizontalşivertical,spaţiulsupusschimbării.

Art.43.­Pentrulucrărimajorecuprivirelaexploatarea,întreţinerea,repararea,consolidarea,reabilitareaşimodernizarea

proprietăţiicomune,asociaţia de proprietari poate angaja,în numele proprietarilorşi cu semnătura lor individuală,credite bancaresauoricealteformedecreditare,conformprevederilorlegale.

Art.44.­Pentruriscurilecuprivirelaproprietateacomună,asociaţiadeproprietari,înnumeleproprietarilorasociaţi,poate

încheiapoliţedeasigurare.

CAPITOLULVI

Cheltuielileasociaţieideproprietari

Art.45.­(1)Anulfiscalalasociaţieideproprietariesteanulcalendaristic.

(2)Înaintedeînceputulurmătoruluianfiscalşipentrufiecareanfiscalceurmează,comitetulexecutivvapregătişivaprezenta

proprietarilorînadunareageneralăunbugetanualdeveniturişicheltuieli,suficientpentruaacopericheltuielileasociaţieide proprietari,inclusivfondurilenecesareorganizăriişifuncţionăriiacesteia. (3)Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe şi un fond de reparaţii anual,necesar pentru reparareaşiîmbunătăţireaproprietăţiicomune.Comitetulexecutivvapregătişivaprezentaadunăriigeneralesumaanuală necesarăpentruconstituireasaucompletareaacestuifond,caresealimenteazăînavans,întranşelunareegale,prevăzuteîn listadeplatăacheltuielilorasociaţieideproprietari.Plăţilepentrureparareaşiîmbunătăţireaproprietăţiicomunesevorfacedin fonduldereparaţii.Proprietariimembriaiasociaţieideproprietaripotaprobaşialtefonduricucaracterspecial.

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

Art.24.­

(1)În scopul asigurării fondurilornecesare pentru plăţi curente,asociaţia de proprietari stabileşte cuantumul şi cota de participareaproprietarilorlaconstituireafonduluiderulment.Deregulă,fondulderulmentsedimensioneazăastfelîncâtsă poatăacopericheltuielilecurentealecondominiuluilaniveluluneilunicalendaristice.Stabilireacuantumuluisefaceprin echivalarecusumacareafostnecesarăpentruacoperireacheltuielilorlunareînregistratedeasociaţiadeproprietariînanul expirat,lanivelulluniicucheltuielilecelemaimari,majoratecuratainflaţiei,iarîncazurileasociaţiilordeproprietarinou­ înfiinţate,princonstatareaşiînsuşireaexperienţeiîndomeniuaunorasociaţiideproprietariechivalentecamărime. (2) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generaleaasociaţieideproprietari,iarreîntregireafonduluiderulmentsefacelunar,prinplatasumelorafişatepelistade plată.Pentruîncasareafonduluiderulment,casierulasociaţieideproprietarielibereazăchitanţăpersonalizatăseparată. (3) În situaţiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, chiriaşul se obligă să participe la plata cheltuielilorcurentealecondominiuluiîncarelocuieşte,acestavaparticipaşilaformareafonduluiderulment.

(4)Fondulderulmentîncasatsepoaterestituiînsituaţiiledeschimbareadomiciliuluisauadreptuluideproprietate,dacă

prinacteledetransmitereadreptuluideproprietatesauafolosinţeilocuinţeinusestipuleazăaltfel,precumşiînsituaţiileîn carecheltuielilelunarescadconformdecizieicomitetuluiexecutiv,lacerereaproprietarului.

(5)Asociaţiadeproprietarivaconstituiunfondpentrureparareapărţilordeconstrucţii/instalaţiiaflateînproprietatecomună,

fondcuperioadădefolosirelimitată,carevafidepusîncontulasociaţieideproprietarişinuvaputeafifolositdecâtcu acorduladunăriigeneraleaasociaţieideproprietari,înconformitatecubugetuldeveniturişicheltuieli.

(6)Veniturileobţinutedeasociaţiadeproprietaridinactivităţieconomicesaudinalteactivităţidesfăşurateseconstituieca

fondspecialşisevorutilizaînexclusivitatepentruîmbunătăţireaconfortuluişieficienţeicondominiului,pentruîntreţinereaşi

reparareaproprietăţiicomune,potrivitart.45alin.(3)dinLegeanr.230/2007.Înacesteveniturisecuprindşiceleobţinute

dinînchiriereaunorspaţiiaflateînproprietatecomunăindiviză,aspaţiilorpentruinstalareadereclameşipentruserviciulde

televiziuneprincablu,firmeluminoase,precumşialtevenituriobţinutedinoricesursă,încondiţiilelegii.Acesteveniturise

constituiecasursepropriialeasociaţieideproprietari,nuseplătescproprietarilor,nupotfifolositelaconstituireasaula

completareafonduluiderulmentşinupotfifolositelaplatafacturiloremisedefurnizoriideserviciipublicedeutilităţi.Acest

fondvafidepusîncontulasociaţieideproprietarişinuvaputeafifolositdecâtcuacorduladunăriigeneraleaasociaţieide

proprietari,înconformitatecubugetuldeveniturişicheltuieli.

(4)Asociaţiadeproprietaripoatedeschideunulsaumaimulteconturilaoricareunitatebancară,încondiţiilelegii.

Art.46.­Toţiproprietariiauobligaţiasăplăteascălunar,conformlisteideplatăacheltuielilorasociaţieideproprietari,în

avanssaupebazafacturiloremisedefurnizori,cotadecontribuţiecelerevinelacheltuielileasociaţieideproprietari,inclusiv

celeaferentefondurilordinasociaţiadeproprietari.

PunereînaplicareArt.46.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.25.­

(1)Coteledecontribuţielacheltuielileasociaţieideproprietari,calculatepentrufiecareproprietardincondominiu,vorfi

achitatedeaceştia,dupăcaz,întermendemaximum20deziledeladataafişăriilisteideplată,datăcaretrebuiesăfie

înscrisăînlistadeplatărespectivă.Învederearespectăriitermenelorlegaledeplatăafacturilorcătrefurnizoriideutilităţi,

administratoriiauobligaţiadeaafişalistadeplatăîntermendemaximum5ziledeladataprimiriiultimeifacturiexpediate

prinpoştă,certificatăprinînscrisuldepeştampilapoştei,saudeladataconfirmăriideprimire,încazultransmiteriifacturii prin curier/delegat.Asociaţia de proprietari poate calcula şi percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată,în

condiţiilestabiliteşiaprobatedecomitetulexecutivalasociaţieideproprietari,înlimitelestabilitedeart.49alin.(1)din

Legeanr.230/2007.Sumaacestoranupoatedepăşisumacoteirestantelacares­aaplicat.

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

(2)Sumelerezultatedinaplicareapenalităţilordeîntârzierevorfaceobiectulfonduluidepenalităţialasociaţieideproprietari

şisevorutilizanumaipentruplatapenalizărilorimpuseasociaţieideproprietaridecătreterţişipentrucheltuielidereparaţii aleproprietăţiicomunesaupentrualtecheltuielidenaturăadministrativă.

(3)Dacăterţiiimpunpenalităţiasociaţieideproprietaripentruîntârzierilaplatafacturilor,acesteasevorrecuperadela:

a)restanţieriilacoteledeîntreţinere,proporţionalcucuantumulrestanţelor;

b)persoanaîmputernicităsăachitefacturile,dacăaîntârziatplatafacturilorlatermen.

PunereînaplicareArt.46.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.32.­

(1)Toţiproprietariiauobligaţiasăplăteascălunar,conformlisteideplatăacheltuielilorasociaţieideproprietari,înavanssau

pebazafacturiloremisedefurnizori,cotadecontribuţiecelerevinelacheltuielileasociaţieideproprietari,inclusivcele aferentefondurilordinasociaţiadeproprietari.

(2)Repartizareacheltuielilorsauaobligaţiilorfinanciarepefiecareproprietateindividualărevineadministratorului,încadrul

contractuluiîncheiatcureprezentantulasociaţieideproprietariacondominiului.Listadeplatăsesemneazădeadministrator şi de un membru al comisiei de cenzori şi se aprobă de preşedinte prin semnătură şi aplicarea ştampilei asociaţiei, persoanelesemnatarecertificândşirăspunzânddecorectitudinealisteideplată.

(3)Niciunproprietardeapartamentsaudespaţiucualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţănuvafiexceptatdelaobligatia

de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonăriiapartamentuluisauaspaţiuluicualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţăoriînaltesituaţii.

Art.47.­Cheltuielileasociaţieideproprietarisunturmătoarele:

a)cheltuielipenumărdepersoanecarelocuiescsaudesfăşoarăactivităţiînproprietăţiindividuale;

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

SECŢIUNEAa2­aRepartizareacheltuielilorpenumărdepersoane

Art.34.­

Cheltuielilecaresuntdeterminatedenumărulpersoanelorcarelocuiescîncondominiuşinupotfiindividualizatepefiecare proprietarpebaza unordispozitive de măsură se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoarăactivităţiînclădireînlunapentrucaresecalculeazălistadeplatăşireprezintăcheltuielileasociaţieipentru:apă rece,caldăşicanalizare;combustibilpentrupreparareaapeicaldedeconsum;energiaelectricăutilizatăpentrufuncţionarea instalaţiilorcomune;colectareadeşeurilormenajere,vidanjare.

Art.35.­

Prinhotărâreaadunăriigenerale,potfiexceptatedelaplatacheltuieliloraferenteconsumuluideenergieelectricăpentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter,

mezanin,precumşilaetajul1dinclădirilefărămezanin.Deasemenea,încazulclădirilorcareauamplasatelaetajele

superioarebăi,spălătorii,uscătorii,prinhotărâreaadunăriigenerale,persoanelecarelocuiescînapartamentesituatela

subsol,demisol,parter,mezanin,precumşilaetajul1dinclădirilefărămezaninpotsăfieexceptatedelaplatacheltuielilor

aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor angajamente personale,dateînscriscătreasociaţiadeproprietaridecătrepersoanelecarenufolosescspaţiiledelaetajelesuperioare.

Art.36.­

(1)În clădirile în care consumul de gaze naturale pentru bucătării şi spălătorii se înregistrează prin acelaşi aparatcare măsoară şi consumul aferentîncălzirii,se stabileşte consumul aferentbucătăriilor şi spălătoriilor pe baza unor bareme stabilitepotrivitlegislaţieiînvigoare.

(2)Pentrurepartizareavaloriiconsumuluideapăcaldămenajerăpeapartamenteşispaţiicualtădestinaţiedecâtaceeade

locuinţălaclădirilecucentralătermicăproprie,asociaţiadeproprietaripoatemontauncontorpeinstalaţiadeapăcaldă, astfelîncâtacestasăînregistrezeconsumuldeapăcaldămenajerădincondominiu.Valoareaconsumuluidegazenaturale, înlipsaunuicontorcaresăînregistrezeacestconsum,pentrupreparareaapeicaldesedeterminăpebazaunorbareme stabilitepotrivitlegislaţieiînvigoare.

(3)Cheltuielileprivindconsumuldegazenaturalepentruîncălzirelaclădirilecucentralătermicăproprie,însituaţiileîncare

nuexistăaparatedemăsurăaconsumuluirespectiv,sedeterminăscăzânddinfacturadegazenaturalecontravaloarea

gazelornaturalerezultatepentruapacaldăşibucătăriiconformprevederilordelaalin.(1)şi(2).

Art.37.­

(1)Cheltuielilecaresuntdeterminatedenumărulpersoanelorcarelocuiescîncondominiuşinupotfiindividualizatepe

fiecareproprietarpebazaunordispozitivedemăsurăserepartizeazăproporţionalcunumăruldepersoanecarelocuiesc

saudesfăşoarăactivităţiînclădireînlunapentrucaresecalculeazălistadeplatăşireprezintăcheltuielileasociaţieipentru:

apă şi canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere şi a hranei; energia electrică utilizată pentru funcţionareainstalaţiilorcomune;colectareadeşeurilormenajere;vidanjare.Modulderepartizareaacestor cheltuieli se stabileşteprintr­oconvenţieaprobatădecomitetulexecutivalasociaţieideproprietari. (2)Convenţia prevăzută are durată nedeterminată, fiind valabilă pe toată perioada activităţii desfăşurate de deţinătorii

prevăzuţilaalin.(1),şiseactualizeazăperiodic,înfuncţiedeelementelenoicareintervin,înfuncţiedenumărulpersoanelor

caredesfăşoarăzilnicactivităţiînspaţiulsauapartamentulrespectiv,denumărulmediuzilnicdeclienţişideobiectulde activitate. Numărul acestora se stabileşte de deţinătorul spaţiului şi se certifică de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari.Acestnumărseutilizeazăpentrucalcululcheltuielilorpepersoanăaferentespaţiuluirespectiv.

(3)Convenţiaprecizeazăcontribuţiaproprietaruluilacheltuielileasociaţieideproprietari,cuprivirelaconsumurilecarenu

potfiînregistratedistinctpefiecareproprietateîncauzăşicaresuntdeterminatedeactivitateadesfăşurată.

(4)Convenţiacompleteazăobligaţiileproprietaruluifaţădecheltuieliledincadrulasociaţieideproprietarimenţionatelaart.

47dinLegeanr.230/2007lit.b)­f).

(5)Însituaţiaîncare,lanotificareascrisădinparteaasociaţieideproprietari,proprietariispaţiilorcualtădestinaţiedecât

aceeadelocuinţădincondominiurefuzăîncheiereaconvenţiei,suntaplicabilecriteriilestabiliteşiadoptateînacestsensde cătrecomitetulexecutivalasociaţieideproprietariprindeciziescrisăşiînbazaconstatărilorvizualecuprivirelaactivitatea desfăşuratădinpunctdevederealnumăruluidepersoaneangajateşialnumăruluideclienţi.

(6)Însituaţiaîncare,lanotificareascrisăaproprietarului,conducereaasociaţieideproprietarirefuzăîncheiereaconvenţiei,

esteaplicabilcriteriulprevăzutlaart.47lit.a)saub)dinLegeanr.230/2007,dupăcaz,cuobligaţiaproprietaruluidea

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

declara,înscris,numărulpersoanelorangajatesaucaredesfăşoarăactivităţiînspaţiulsău.

Art.38.­

(1)Înlipsacontoarelordeînregistrareaconsumuluideapălabranşament,repartizareaconsumuluisefacepotrivitnormelor

legale,pebazădebaremepefiecaretipdeconsumatorînparte.

(2)Încazurileîncarecondominiuldispunenumaideduşurişibăicomunecaredeservescapartamentele/spaţiile,cheltuielile

se repartizează pe fiecare proprietar în raport cu numărul persoanelor care locuiesc curent în clădire, aferent fiecărui apartament/spaţiu.

(3)Încazulîncarenusepotsepara,prinmăsurare,consumuriledeenergieelectricălapărţilecomunealeclădiriidecele

dinapartamente,repartizareaacestorconsumuriserealizeazăconformcubaremelestabilitepotrivitnormelorlegale,pentru consumulcomunşipentrudeţinătoriideapartamente,ţinându­seseamadeconsumatoriielectriciexistenţi,iarcheltuielile aferente părţilor de folosinţă comună se repartizează pe fiecare proprietar proporţional cu numărul de persoane care locuiescîncondominiu,conformculegislaţiaînvigoare. b)cheltuielipeconsumuriindividuale;

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

SECŢIUNEAa3­aRepartizareacheltuielilorpeconsumuriindividuale

Art.39.­

(1)Cheltuielilepeconsumuriindividualereprezintăcheltuielileasociaţieipentru:apăreceşicanalizare;apăcaldămenajeră;

energiatermică,combustibilulşiaparecepentrupreparareaapeicalde;gazenaturale;încălzirea apartamentului sau a spaţiuluicualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă.

(2)Cheltuielilepeconsumuriindividualeserepartizeazăînfuncţiedeindexulcontoarelorindividualesauînfuncţiedealte

criteriiînbazacărorasepotindividualizaconsumurile.

Art.40.­

(1)Dacăsuntîntrunitecondiţiileprevăzuteînactelenormativeînvigoarecuprivirelaasigurareagraduluidemontarea

repartitoarelordecosturipentruapăsauîncălzire,atuncirepartizareaacestorutilităţisestabileşteprindecizieacomitetului executivalasociaţieideproprietari,printr­unregulamentpropriucaretrebuiesăcuprindăprevedericuprivirelamodulde citire,decalculşiderepartizareacontravaloriiconsumurilorrespective. (2) Dacă toate proprietăţile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociaţia de proprietaripoatestabilimoduldeplatăacheltuielilorpebazădeconvenţiecucaracterindividual,consideratcaunserviciu suplimentar,diferitdecontractuldefurnizareaserviciului,încheiatcufurnizorulserviciului,cuacordultuturorbeneficiarilor serviciului respectiv.În toate cazurile,plata consumurilor proprii nu scuteşte niciun proprietar de la plata contribuţieila cheltuielilecomune.

Art.41.­

(1)Cheltuielilepeconsumuriindividualeserepartizeazăînfuncţiedeindexul repartitoarelorde costuri,conformnormei tehniceşimetodologieielaboratedeAutoritateaNaţionalădeReglementarepentruServiciileComunitaredeUtilităţiPublice.

(2)Încazuldistribuţieiorizontaleaenergieitermicepentruîncălzire,diferenţadintreconsumulînregistratdecontorulmontat

labranşamentşisumaconsumurilorînregistratedecontoareleindividualemontatelaniveldeapartamentreprezintăconsum comunşiserepartizeazăproporţionalcucotaindiviză.

Art.42.­

(1)Asociaţiiledeproprietarivorevidenţiacheltuielilecuenergiatermicăpentruîncălzireşiapacaldămenajeră,separat

pentrufiecareapartament,peunborderouspecial,carevafiafişatîmpreunăculistapentrudefalcareacelorlaltecheltuielide întreţinere. (2)În borderoul prevăzutla alin.(1)se vorînscrie obligaţiile de plată a energiei termice consumate pentru încălzire şi preparareaapeicaldemenajerepefiecareapartament,aşacumrezultădindefalcareafacturiiprimitedelafurnizorulde energietermică,şiseparatcuantumulajutoruluisocialaprobatînconformitatecuOrdonanţadeurgenţăaGuvernuluinr.

107/2006pentrumodificareaOrdonanţeideurgenţăaGuvernuluinr.5/2003privindacordareadeajutoarepentruîncălzirea

locuinţei,precumşiaunorfacilităţipopulaţieipentruplataenergieitermice,aprobatăprinLegeanr.116/2007.

(3) La primirea borderoului cuprinzând ajutoarele de caldură pe beneficiari se vor menţiona pe chitanţe aceste sume, beneficiariiurmândsăachitediferenţadintrecotadeîntreţinereafişatăpelistadeplatăşiajutorulsocial.

c)cheltuielipecota­parteindiviză,înfuncţiedesuprafaţautilăaproprietăţiiindividuale;

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

SECŢIUNEAa4­aRepartizareacheltuielilorpecota­parteindivizădeproprietate

Art.43.­

Cheltuielilepecota­parteindivizădeproprietate,înfuncţiedesuprafaţautilăaapartamentelorşiaspaţiilorcualtădestinaţie decâtaceeadelocuinţă,reprezintăcheltuielileefectuatepentruadministrarea,întreţinerea,repararea,exploatareaşi,după caz,consolidareapărţilordeconstrucţiişiinstalaţiidincondominiuaflateînproprietatecomună.

Art.44.­

(1)Cheltuielilepecota­parteindivizădeproprietatereprezintăcheltuielileasociaţieicuprivirelaproprietateacomună,cu

privirela:fondulsaufondurilepentrulucrărideîntreţinere,service,reparaţiişi,dupăcaz,deconsolidare,reabilitare,eficienţă energetică,modernizarelapărţiledeconstrucţiişiinstalaţiiaflateînşipeproprietateacomună,astfelcumestedescrisăîn carteatehnicăaconstrucţieişiînacorduldeasociere:subsolul;conductelededistribuţieşicoloaneleinstalaţiilordeapă, canalizare,încălzire,energieelectrică;casascării;podul;spălătoria;uscătoria;terasa;ascensorul;interfonul ­partea de instalaţiedepeproprietateacomună;centralatermicăproprie;crematoriul;tubulaturadeevacuareadeşeurilormenajere; structuraderezistenţă;faţadele;acoperişulşialteleasemenea,conformprevederilordinacorduldeasociere;personalul angajatsaucontractatalasociaţiei:salariisauremuneraţiipentruadministrator,contabil,casier,instalator,electrician,portar, cheltuielipentrucurăţenieetc.;indemnizaţiiacordatemembrilorasociaţieideproprietarioripersoaneloralese:preşedintele, membriicomitetuluiexecutivşiaicomisieidecenzori;prime;creditebancare;contractesaupoliţedeasigurări;alteservicii administrativecătreproprietateacomună.

(2)Dacăfacturareaserviciilorpublicedeutilităţiesteindividuală,pentruconsumuriledepespaţiilecomunefurnizoriivor

încheiacontractedefurnizarecuasociaţiadeproprietari,încondiţiilestabilitedecomunacord.

Art.45.­

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

Cheltuielile pe cota­parte indiviză de proprietate se repartizează proporţional cu cota­parte indiviză de proprietate din proprietateacomunăafiecăruiproprietar,calculatăînfuncţiedesuprafaţeleutilealetuturorapartamentelorşialespaţiilorcu altădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă.Cota­parteindivizădeproprietatedinproprietateacomunăafiecăruiproprietareste înscrisăînacorduldeasociere.Modificărileasupracotei­părţiindivizeseconsemneazăînacorduldeasociere,conform reguliistabilitedeacesta.

Art.46.­

(1)Suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decâtaceea de locuinţă şi cota­parte indiviză de proprietatesuntstabilitepotrivitactuluideproprietate,dupăcaz,contractuldevânzare­cumpărare,fişacadastrală,contractul de construire sau procesul­verbal de predare­primire şi contractul de schimb sau contractul de donaţie şi/sau cele determinatepebazădemăsurătorişiînscriseîntr­odocumentaţiecadastralărecepţionatădeoficiuldecadastruşipublicitate imobiliarăcompetent. (2) În cazul în care suma cotelor­părţi indivize din actele de proprietate, care sunt fracţiuni abstracte pentru fiecare apartamentsauspaţiucualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţădinclădirea/bloculcareconstituiecondominiul,nueste

egalăcu100,comitetulexecutivalasociaţieideproprietarisolicităîntocmireauneinoidocumentaţiicadastrale,prinpunerea

la dispoziţie a cărţii tehnice a imobilului şi cu respectarea prevederilor în vigoare cu privire la autorizarea,calitatea şi siguranţaconstrucţiilor.

(3)Cota­parteindivizădeproprietatereprezintăraportulprocentualdintresuprafaţautilăaapartamentuluisauaspaţiuluicu

altădestinaţiedecâtaceeadelocuinţăşisumasuprafeţelorutilealetuturorapartamentelorşispaţiilorcualtădestinaţie decâtaceeadelocuinţădincondominiu.

Art.47.­

Cheltuielileaferenteconsumuluidegazelasobepentruîncălzire,încazulîncarenuexistăaparatedemăsurareaacestuia pentrufiecareapartamentsauspaţiucualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă,inclusivpentruproprietateacomunăaferentă acestora,se repartizează tuturorproprietarilordin cadrul asociaţiei de proprietari proporţional cu cota­parte indiviză din proprietateacomună,aşacumesteînscrisăînacorduldeasociere. d)cheltuielipebeneficiari,aferenteserviciilorindividualealeproprietarilor,dargestionatefinanciarprinintermediulasociaţiei deproprietari;

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

SECŢIUNEAa5­aRepartizareacheltuielilorpebeneficiari

Art.48.­

Cheltuielilepebeneficiarireprezintăcheltuielileaferenteserviciilordecarebeneficiazăînmodindividualproprietarii,toţisau înparte,gestionatefinanciarprinintermediulasociaţieideproprietari.

Art.49.­

Cheltuielilepebeneficiarisuntcheltuielilecuprivirela:citirea,calcululşigestiuneaconsumurilorindividualedeapărece, apăcaldă,căldură,gaze,energieelectrică,deşeurimunicipale;serviciicuprivirelarepartitoareledecosturi;chiriilespaţiilor comune­boxe,casascării,holuri,spaţiughenă,terasăetc.;gestiuneaajutoarelorbăneşti;gestiuneacontractelorcucaracter individual;întreţinereainterfonuluişiapărţiideinstalaţiedininteriorulapartamentului;verificareametrologicăacontoarelor individualedeenergietermică,încazuldistribuţieiorizontale;reviziileinstalaţilorinterioaredegaze,apăşiîncălzire;alte serviciiindividualecătreproprietari.

Art.50.­

(1)Cheltuielilepebeneficiariserepartizeazăconformvaloriicarerevinefiecăruibeneficiarîncauză.

(2)Pentru proprietarii care beneficiază de anumite servicii şi determină consumuri suplimentare,în condiţiile în care nu existăniciointerdicţielegalăînacestsens,calcululcoteidecontribuţieaferentecheltuielilorpebeneficiarisefaceconform baremelorstabiliteprinnormativeletehniceînvigoaresau,înlipsaacestora,conformdecizieicomitetuluiexecutiv,înfuncţie decantitateaconsumată.

e)cheltuielipeconsumatoritehnici;

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

SECŢIUNEAa6­aRepartizareacheltuielilorpeconsumatoritehnici

Art.51.­

Cheltuielilepeconsumatoritehnicireprezintăcheltuielileasociaţieideproprietaripentru:încălzireaproprietăţilorindividuale ­apartamente,spaţii cu altă destinaţie decâtaceea de locuinţă (energia termică sub formă de căldură;combustibilul şi energia electrică pentru încălzire;salariu/remuneraţie pentru fochistşi echipamentde lucru;costuri pentru funcţionarea instalaţiilordeîncălzirecentrală).

Art.52.­

(1)Cheltuielilecuconsumurilecomunedeenergietermicădinspaţiileaflateînproprietatecomună,şianumecasascării,

culoare,spălătorii,uscătorii,subsol,holuri şi altele asemenea,se repartizează proporţional cu cota­parte de proprietate indivizăcareîirevinefiecăruiproprietar,astfelcumaceastaesteînscrisăînactuldeproprietatesaucumafostrecalculată conformprevederilorprezentelornormemetodologice.

(2)Pentrucalcululcheltuielilorcuîncălzireaspaţiilorcomune,precumşipentrualocarea,încasareaşiplatasumeloraferente

contractului individual de prestări de servicii energetice,societatea prestatoare poate încheia un contractde prestări de serviciicuasociaţiadeproprietari.Valoareacontractuluisenegociazăîntrepărţi. (3) Proprietarii apartamentelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deconectaţi de la sistemul de alimentarecentralizatăcuenergietermicăalclădiriiauobligaţiasă­şiasigureoaltăsursădeîncălzire. (4)Dacă proprietarul unui apartamentsau al unui spaţiu cu altă destinaţie decâtaceea de locuinţă modifică suprafaţa echivalentătermicdeîncălziredinapartamentulsaudinspaţiulpecareîldeţine,cota­partedeparticiparelacheltuielile pentruîncălziresevarecalculaprinaplicareaunuicoeficientdemodificareasuprafeţeiutileluateîncalcul,fărăamodifica cotaindivizăaapartamentului.CoeficientulsecalculeazăconformnormelortehniceelaboratedeAutoritateaNaţionalăde ReglementarepentruServiciileComunitaredeUtilităţiPublice,pebazaunuistudiudespecialitate.

f)cheltuielidealtănatură.

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

PunereînaplicareprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din19/12/2007

:

SECŢIUNEAa7­aRepartizareacheltuielilordealtănatură

Art.53.­

Cheltuieliledealtănaturăreprezintăcheltuielileefectuatepentruplataunorserviciicarenupotfirepartizatedupăcriteriile

prevăzutelaart.47lit.a)­c)dinLegeanr.230/2007.

Art.54.­

Cheltuieliledealtănaturăreprezintăcheltuielileasociaţieideproprietaripentru:lucrăriledeîntreţinere,reparaţiişiînlocuirila antena ori antenele colective de televiziune,care se repartizează în raportcu numărul prizelor de televizoare aflate în locuinţeşiînspaţiilecualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţă,încondiţiileîncarenuexistăohotărâreaadunăriigenerale princaresistemuldeantenăcolectivăsăfiedesfiinţatsaucasat;cutiilepoştale,cheiledelauşadeintrarecomunăînclădire, careserepartizeazăînraportcunumărulproprietarilor;altecheltuieli,repartizareafăcându­seînconformitatecuclauzele contractuale sau conform modului de facturare; curăţatul coşurilor de fum, care se repartizează fiecărui proprietar proporţionalcunumărulsobelorşialmaşinilordegătitracordatelacoşuriledefumaleclădirii.

Art.55.­

Altecheltuieliîncadrulasociaţieideproprietariserepartizeazăînconformitatecunormeleşinormativeleavuteînvederela facturareacomunăaacestoraşi/sauînconformitatecuclauzeleprevăzuteîncontracteleîncheiatecufurnizoriirespectivelor servicii.

Art.56.­

Cheltuielileprivindserviciilepentruîncălzireacentralăşipreparareaapeicaldemenajereasigurateprincentraletermice proprii sau aflate în exploatarea directă a asociaţiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuiapânălaloculdeconsum,cheltuielileefectuatecuîndepărtareareziduurilor,costulenergieielectriceconsumate pentrufuncţionareainstalaţiiloraferenteşiiluminatulîncăperilorîncaresuntamplasateacestea,costulechipamentuluide lucru şi protecţie pentru fochiştii care deservesc centralele termice, indemnizaţiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contribuţiilecătrebugetuldestat,costulmaterialelornecesarepentrupăstrareacurăţenieiîncentraleletermice,costulapei pentruumplereainstalaţiei.

Art.48.­(1)Stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiuluisefacproporţionalcucota­parteindivizădinproprietateacomună.

(2)Cheltuielileefectuatedeasociaţiadeproprietaripentruplataunorserviciideutilităţipublicesaudealtănatură,legatede

proprietăţileindividualedincondominiuşicarenusefactureazăindividualpefiecaredintreacestea,serepartizeazădupă

acelaşicriteriucareastatlabazaemiteriifacturii,înconformitatecuprevederilecontractuluiîncheiatcufurnizorulrespectivului

serviciu.

PunereînaplicareArt.48.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.33.­

(1)Asociaţiiledeproprietariconstituiteîncondominiicumaimultescăripotsăîşimontezecontoaredeapăpefiecarescară

înparte,pentrudefalcareaconsumului.Consumurileînregistratedeacestecontoarepotfiutilizatelarepartizareafacturiipe fiecarescară.Diferenţelefaţădeconsumulînregistratdecontoruldebranşamentserepartizeazăfiecăreiscăriîncote­părţi egale,înbazaconvenţieiscrisedintreasociaţiiledeproprietariînfiinţatepescărisautronsoanedeclădire.Consumurile înregistratedecontoarelemontateînavaldecontoruldebranşamentnufacobiectulcontractuluidefurnizareaserviciuluişi nudeterminăobligaţiialeasociaţieideproprietaricătrefurnizorulserviciuluirespectiv.

(2)Asociaţiiledeproprietaricăroralisefactureazăconsumulînsistempauşalauobligaţiasădeclarelafurnizoriideservicii,

înscris,cunumelereprezentantuluiînclarşicuaplicareaştampileiasociaţieideproprietari,pepropriarăspundere,numărul mediudepersoane,oridecâteoriseproduceomodificareaacestuia. (3)Asociaţiile de proprietari care au în componenţă cel puţin două scări sau tronsoane de clădire dotate cu contor de branşamentpropriuvorrepartizacheltuielilecuaparece,apacaldăşi/sauenergiatermicăpentruîncălzireaapartamentelor şiaspaţiilorcualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţăpescărisautronsoanedeclădire,înfuncţiedeindicaţiilecontoarelor debranşament.Dupăaceastărepartizare,pentrulistadeplatăaferentăfiecăreiscărisaufiecăruitronsondeclădirecalculul contravaloriiconsumului pentru fiecare apartamentşi spaţiu cu altă destinaţie decâtaceea de locuinţă se face conform

prevederilorart.47lit.a)­c)dinLegeanr.230/2007.

Art. 48 1 Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilorasociaţieideproprietari,modalitateadecalculînurmacăreiaaurezultatsumelelunaredeplatăaleproprietarilor. Modalitateadecalculvaconţineşivaarătaexplicittoatecosturileşisumelecareformeazătotaluldeplatăalproprietarilor, respectivmoduldecalculşiderepartizareaacestorcheltuielicătreproprietari.

Art.48^1.­afostintrodusprinpunctul1.dinLegenr.17/2016începândcu11.03.2016.

Art.49.­(1)Asociaţiadeproprietaripoatestabiliunsistempropriudepenalizăripentruoricesumăcutitluderestanţă,afişată

pelistadeplată.Penalizărilenuvorfimaimaride0,2%pentrufiecarezideîntârziereşisevoraplicanumaidupăoperioadă

de30dezilecaredepăşeştetermenulstabilitpentruplată,fărăcasumapenalizărilorsăpoatădepăşisumalacares­au

aplicat.

(2)Termenuldeplatăacotelordecontribuţielacheltuielileasociaţieideproprietari,afişatepelistalunarădeplată,estede

maximum20dezilecalendaristice.

(3)Sumelerezultatedinaplicareapenalităţilordeîntârzierevorfaceobiectulfonduluidepenalităţialasociaţieideproprietari

şisevorutilizanumaipentruplatapenalizărilorimpuseasociaţieideproprietaridecătreterţişipentrucheltuielicureparaţiile asupraproprietăţiicomunesaualtecheltuielidenaturăadministrativă.

Art.50.­(1)Asociaţiadeproprietariaredreptuldeaacţionaînjustiţiepeoriceproprietarcaresefacevinovatdeneplata

cotelordecontribuţielacheltuielileasociaţieideproprietarimaimultde90deziledelatermenulstabilit.

(2)Acţiuneaasociaţieideproprietariestescutitădetaxădetimbru.

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

(3)Sentinţadatăînfavoareaasociaţieideproprietari,pentrusumeledatoratedeoricareproprietar,poatefipusăînaplicare

pentruacoperireadatoriilorprinoricemodalitatepermisădeCoduldeprocedurăcivilă.

Art.51.­(1)Asociaţiadeproprietariareunprivilegiuimobiliarcurangprioritarasupraapartamentelorşialtorspaţiiproprietăţi

individuale ale proprietarilor din condominiu,precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumeledatoratecutitludecotădecontribuţielacheltuielileasociaţieideproprietari,dupăcheltuieliledejudecatădatorate tuturorcreditorilorîninteresulcăroraaufostfăcute.

(2)Privilegiulseînscrieînregistruldepublicitateimobiliarăaljudecătoriei,lacerereapreşedinteluiasociaţieideproprietari,

pebazaextraselordepeultimalistălunarădeplatăacotelordecontribuţiedincarerezultăsumadatoratăcutitluderestanţă. Privilegiulseradiazălacerereapreşedinteluiasociaţieideproprietarisauaproprietarului,pebazachitanţeioriaaltuiînscris princareasociaţiaconfirmăplatasumeidatorate.

(3)Operaţiuniledepublicitateimobiliarăprivitoarelaprivilegiulprevăzutlaalin.(1)şi(2)suntscutitedetaxădetimbru.

PunereînaplicareArt.51.prinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare din

19/12/2007:

Art.26.­

Asociaţia de proprietari are,potrivitlegii,un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi a altor spaţii proprietăţiindividualealeproprietarilordincondominiu,precumşiunprivilegiuasupratuturorbunurilormobilealeacestora, pentrusumeledatoratecutitludecotădecontribuţielacheltuielileasociaţieideproprietari,dupăcheltuieliledejudecată datoratetuturorcreditorilorîninteresulcăroraaufostfăcute.

Art.27.­

PrivilegiulimobiliarseînscrieînparteaaIII­aaCărţiifunciare,conformproceduriipublicităţiiimobiliareprevăzuteîntitlulII

dinLegeacadastruluişiapublicităţiiimobiliarenr.7/1996,republicată,şiînRegulamentuldeorganizareşifuncţionarea

birourilordecadastruşipublicitateimobiliară,aprobatprinOrdinuldirectoruluigeneralalAgenţieiNaţionaledeCadastruşi

PublicitateImobiliarănr.633/2006,cumodificărileulterioare.

Art.28.­

(1)Privilegiulimobiliarseînscrielacerereapreşedinteluiasociaţieideproprietari.

(2)Cerereaseadreseazăbirouluidecadastruşipublicitateimobiliarăînacăruicircumscripţieestesituatimobilulşiva

cuprinde numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul înscrierii,indicarea actului sau a actelor în măsură să justifice cererea,localitatea în care este situat imobilul, numărulcadastralalimobiluluişinumăruldecartefunciară,dupăcaz.

(3)Încazulîncarenuexistădeschisăcartefunciarăpentruimobilulasupracăruiasesolicităînscriereaprivilegiului,seva

facemenţiunedespreaceastaîncerere,urmândcaprivilegiulsăfieînscrisînvechileregistredepublicitateimobiliară,în

conformitatecuart.58alin.(2)dinLegeanr.7/1996,republicată.

(4)Lacereresevaanexaunexemplaroriginalsauocopielegalizatăaextrasuluidepelistelelunaredeplatăacotelorde

contribuţie,dincarerezultăsumadatorată.

(5)Cerereaşiextraseledepelisteledeplată,prevăzutelaalin.(4),vorpurtaştampilaasociaţieideproprietarişi,dupăcaz,

semnătura administratorului, a unui membru al comisiei de cenzori, respectiv a preşedintelui asociaţiei, cu precizarea numeluişiprenumeluiacestora.

Art.29.­

Privilegiulimobiliarprevăzutlaart.26esteopozabilcelorlalţicreditorinumaideladataîndepliniriiformalităţilordepublicitate

imobiliară.

Art.30.­

Privilegiulimobiliarseradiazălacerereapreşedinteluiasociaţieideproprietarisauaproprietarului,pebazachitanţeioria altuiînscrisprincareasociaţiaconfirmăplatasumeidatorate.

Art.31.­

Executareasilităaprivilegiuluiimobiliarprevăzutlaart.26sevaefectuanumaiîntemeiuluneihotărârijudecătoreşti.

CAPITOLULVII

Raportuldintreadministraţiapublicălocalăşicentralăşiasociaţiiledeproprietari

Art.52.­(1)Consiliilelocalealemunicipiilor,oraşelor,comunelorşialesectoarelormunicipiuluiBucureştisprijinăactivitatea

asociaţiilordeproprietaripentrurealizareascopurilorşisarcinilorcelerevin,înconformitatecuprevederilelegaleînvigoare. (2) Consiliile locale organizează în cadrul aparatului propriu un compartiment specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilordeproprietari.

Art.53.­(1)Compartimentelespecializateînfiinţateîncadrulautorităţiipublicelocaleîndrumăşisprijinăproprietariipentrua

seconstituiînasociaţiideproprietari. (2) Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti îndrumă şi sprijină asociaţiiledeproprietaripentruîndeplinireaobligaţiilorlocalecelerevinasupraproprietăţiicomune.

Art.54.­(1)Persoanelefizicecareaucalitateadeadministratordeimobilesuntatestatedecătreprimar,lapropunerea

compartimentelorspecializatedincadrulautorităţiiadministraţieipublicelocale,înbazauneihotărâriaconsiliuluilocal. (2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrareaimobilelorlaasociaţiiledeproprietari.

Art.55.­Consiliilelocale,cusprijinulaparatuluipropriualconsiliilorjudeţene,respectivalConsiliuluiGeneralalMunicipiului

Bucureşti,exercităcontrolulasupraactivităţiifinanciar­contabiledincadrulasociaţiilordeproprietari,dinoficiuorilasolicitarea

unuiasaumaimultormembriaiasociaţieideproprietari.

PunereînaplicareCAPITOLULVIIprinNormămetodologicădeaplicareaLegiinr.230/2007privindînfiinţarea,organizare

din19/12/2007:

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

CAPITOLULIVRaportuldintreadministraţiapublicălocalăşicentrală şiasociaţiiledeproprietari

Art.57.­

Consiliilelocalealemunicipiilor,oraşelor,comunelorşialesectoarelormunicipiuluiBucureştiorganizeazăcompartimente specializateînscopulsprijiniriiproprietarilorpentruînfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietarişipentru realizareascopurilorşisarcinilorcelerevinînadministrareaimobilelor,înconformitatecuprevederilelegaleînvigoare. Compartimentelespecializateînfiinţateîncadrulautorităţiloradministraţieipublicelocaleauîncomponenţăspecialiştiîn domeniulfinanciar­contabil,tehnic,juridic,allegislaţieimunciişiaraporturilordemuncă.

Art.58.­

(1)Persoanelefizicecaredorescsăobţinăcalitateadeadministratordeimobilesuntatestatedecătreprimar,lapropunerea

compartimentelorspecializatedincadrulautorităţiiadministraţieipublicelocale,înbazauneihotărâriaconsiliuluilocal. (2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrareaimobilelorlaasociaţiiledeproprietari. (3) Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României.

(4)Atestatuldeadministratordeimobilsepoateretragedecătreautoritateaadministraţieipublicelocalecarel­aeliberat,

dacănumaisuntîndeplinitecondiţiilepentruexercitareaacesteiactivităţi.

Art.59.­

(1) Exercitarea controlului asupra activităţii financiar­contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari se realizează în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007 de către organele competente potrivit legislaţiei financiar­ contabile.

(2)Asociaţiadeproprietarisauoriceproprietardincondominiupoatecontracta,înnumepropriu,lucrărideexpertizătehnică

şi/sau contabilă cu o persoană fizică sau juridică care are calitatea de a efectua expertize, conform legislaţiei privind organizareaactivităţiideexpertizătehnicăşicontabilă,judiciarăşiextrajudiciară. (3)Încondiţiile stabilite de consiliile locale,judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi în funcţie de resurselebugetareproprii,primăriile potîncheia parteneriate cu Corpul ExperţilorContabili şi Contabililor Autorizaţi din România,învedereaefectuăriiexpertizeifinanciar­contabileagestiuniifondurilorasociaţiilordeproprietari,lasolicitarea unuiasauamaimultormembriaiasociaţiei,ulteriorefectuăriidecătrecomisiadecenzoriacontroluluifinanciar­contabilpe respectivaperioadă.

CAPITOLULVIII

Sancţiuni

Art.56.­(1)Constituiecontravenţiiurmătoarelefapte:

a)neluareadecătreproprietari,decătreasociaţiadeproprietarisaudecătrecomitetulexecutivalasociaţieideproprietaria tuturormăsurilornecesarepentrureparareaşimenţinereaînstaredesiguranţăaclădiriişiainstalaţiilorcomuneaferente (ascensor,hidrofor,instalaţiidealimentarecuapă,decanalizare,deîncălzirecentrală,depreparareşidistribuireaapeicalde, instalaţiielectriceşidegaze,centrale termice,crematorii,instalaţii de colectare a deşeurilor,instalaţiideantenăcolectivă, telefonieetc.)petoatădurataexistenţeiacestora; b)neîndeplinireaatribuţiilordecătrepreşedinte,membriicomitetuluiexecutiv,cenzori,administratordeimobil; c)neexecutareadecătreproprietaralucrărilordeîntreţinere,reparaţiisaudeînlocuireaelementelordeconstrucţiişiinstalaţii aflateînproprietateasaindividuală,dacăaceastaestedenaturăsăaducăprejudiciicelorlalţiproprietari; d)schimbareadecătreproprietaradestinaţieilocuinţeifărăautorizaţiileşiaprobărilelegale; e)modificareaaspectuluiproprietăţiicomune,precumşiaelementelorconstructivealeclădiriifărăaprobărileşiautorizaţiile legale; f)neaplicareasaunerespectareaprevederilorprezenteilegidecătrefuncţionariipublicişipersonalulangajatalautorităţilor publicelocaleşicentrale,inclusivpersonalulregiilororialsocietăţilorfurnizoaredeserviciipublicedeutilităţi,dacăfaptanua fostcomisăînastfeldeîmprejurăriîncâtsăconstituieinfracţiune.

g)neîndeplinireaatribuţiilorprevăzutelaart.48 1 .

Literag)afostintrodusăprinpunctul2.dinLegenr.17/2016începândcu11.03.2016.

(2)Contravenţiileprevăzutelaalin.(1)sesancţioneazădupăcumurmează:

a)fapteleprevăzutelalit.a),b),c)şig)sesancţioneazăcuamendădela500leila3.000lei;

Literaa)afostmodificatăprinpunctul3.dinLegenr.17/2016începândcu11.03.2016.

b)faptaprevăzutălalit.d),cuamendădela200leila1.000lei;

c)fapteleprevăzutelalit.e)şif),cuamendădela2.500leila5.000lei.

(3)Sancţiunilepentrucontravenţiileprevăzutelaalin.(1)lit.a)­e)seaplicăpersoanelorfiziceconstatatevinovate,iarcea

prevăzutălaalin.(1)lit.f)funcţionarilorpublicisaupersonaluluiangajatalautorităţilorpublice,inclusivpersonaluluiregiilorori

societăţilorfurnizoaredeserviciideutilităţipublice. (4)Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege,făcută la sesizarea oricărei persoane interesate,precum şi aplicareasancţiunilorcorespunzătoaresefacdecătrepersoaneleîmputernicitedeInspectoratuldeStatînConstrucţiişide MinisterulInternelorşiReformeiAdministrative,deprimarisaudeîmputerniciţiiacestora.

Art.57.­Prevederileart.56referitoarelacontravenţiisecompleteazăcudispoziţiileOrdonanţeiGuvernuluinr.2/2001privind

regimuljuridicalcontravenţiilor,aprobatăcumodificărişicompletăriprinLegeanr.180/2002,cumodificărileşicompletările

ulterioare.

21.09.2016

Legeanr.230/2007­Înfiinţarea,organizareaşifuncţionareaasociaţiilordeproprietari

CAPITOLULIX

Dispoziţiitranzitoriişifinale

Art.58.­(1)Instituţiileadministraţieipublicelocaleoricentralesauoricealtesocietăţi de stat,care deţin în proprietate apartamentesauspaţiicualtădestinaţiedecâtaceeadelocuinţăînclădiriledelocuinţe,auaceleaşidrepturişiobligaţiica oricarealtproprietardincondominiuşiauobligaţiasămandatezepersoanefizicesaujuridicepentruacolaboracuasociaţia deproprietari.

(2)Raporturilejuridicealeproprietarului,stabilitedecomunacordcuchiriaşul,indiferentdestatutullocuinţei,precumşi

nerespectareaobligaţiilor contractuale de către chiriaş nu absolvă proprietarul de la obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietariprevăzuteînprezentalege.

Art.59.­Întermende60deziledeladataintrăriiînvigoareaprezenteilegi,MinisterulInternelorşiReformeiAdministrative,

împreunăcuMinisterulEconomieişiFinanţelor,MinisterulMuncii,FamilieişiEgalităţiideŞanse,MinisterulTransporturilorşi MinisterulJustiţieivorelaboraşisupunespreadoptareGuvernuluinormelemetodologicedepunereînaplicareaprevederilor acesteia.

Art.60.­Prezentalegeintrăînvigoarela30deziledeladatapublicăriiînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI.

Art.61.­Ladataintrăriiînvigoareaprezenteilegiseabrogă:art.35alin.3,art.35 1 ,art.36,art.64,art.69şianexanr.2din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare,Ordonanţa Guvernuluinr.85/2001privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilorde

proprietari,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.554din1septembrie2001,aprobatăcumodificăriprinLegea

nr.234/2002,precumşioricealtedispoziţiicontrare.

AceastălegeafostadoptatădeParlamentulRomâniei,încondiţiileart.77alin.(2),curespectareaprevederilorart.75şiale

art.76alin.(1)dinConstituţiaRomâniei,republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti,6iulie2007.

Nr.230.