Sunteți pe pagina 1din 10

AUGUST 2015

23

RSPUNDEREA JURIDIC PENTRU EVAZIUNE FISCAL


N REPUBLICA MOLDOVA
Costin MNESCU,
doctorand ULIM

SUMMARY
Tax evasion is an economic and social phenomenon faced by most countries. Given that the fight against tax evasion is
one of the main goals of any state, world countries are in a continuous search for effective solutions to permanently eliminate
this phenomenon. Very eloquent is considered that avoiding and eliminating tax evasion if the already established itself
require major efforts, so order measures internally and internationally, since whatever form it manifests the phenomenon
of tax evasion is able to influence the course normal economy, generating obstacles to the creation and growth of a state
budget. Given that taxation is one of the most dynamic phenomena in a market economy, there is need to improve fiscal
control system, especially in the segment of tax evasion. Moreover, the trend Moldova to join the European Union heads of
tax system reform efforts, in order to align with European standards and European Union position against tax evasion.
Keywords: tax evasion, phenomenon, tax system, legal liability

REZUMAT
Evaziunea fiscal constituie un fenomen economico-social cu care se confrunt majoritatea statelor lumii. Dat fiind faptul
c combaterea evaziunii fiscale reprezint unul din obiectivele principale ale oricrui stat, rile lumii se afl ntr-o cutare
continu de soluii eficiente pentru a elimina definitiv acest fenomen. Evitarea i eliminarea evaziunii fiscale, n cazul n care
s-a instaurat deja, necesit ample eforturi, msuri att de ordin intern , ct i de ordin internaional, deoarece, indiferent de
forma n care se manifest, fenomenul de evaziune fiscal este capabil s influeneze cursul normal al economiei, genernd
obstacole n crearea i creterea bugetului unui stat. Dat fiind faptul c fiscalitatea este unul dintre cele mai dinamice
fenomene n economia de pia, apare necesitatea perfecionrii sistemului de control fiscal, n mod special pe segmentul
evaziunii fiscale. Mai mult dect att, tendina Republicii Moldova de a adera la Uniunea European ndreapt eforturile
reformatoare ale sistemului fiscal n vederea racordrii la standardele europene, precum i la poziia Uniunii Europene fa
de fenomenul evaziunii fiscale.
Cuvinte-cheie: evaziune fiscal, fenomen, sistem fiscal, rspundere juridic

I ntroducere. Evaziunea fis-


cal reprezint o totalitate
de procedee licite sau ilicite prin
ional, european i internaional,
precum i stabilirii i ntreprinde-
rii unor msuri eficiente de preve-
pentru garantarea acestei obligaii
constituionale este aplicarea rs-
punderii penale.
intermediul crora contribuabi- nire i combatere. Pentru svrirea evaziunii
lii sustrag n totalitate sau parial Scopul studiului const n cer- fiscale, snt prevzute 2 tipuri de
materia impozabil a obligaiilor cetarea aspectelor care se refer la rspundere: rspunderea penal i
fiscale. Combaterea evaziunii fis- rspunderea juridic pentru eva- rspunderea contravenional.
cale are, la rndul su, funcia de ziunea fiscal n Republica Mol- n teoria penal a Republicii
a trage la rspundere persoanele dova, rspundere materializat n Moldova este foarte puin studiat
care snt vinovate de frauda fis- forma rspunderii penale i a rs- problema evaziunii fiscale. Orica-
cal. Astfel, rspunderea juridic punderii contravenionale. re fapt svrit, pentru a fi recu-
este o msur de constrngere din Rezultate obinute i discuii. noscut ca infraciune, trebuie s
partea statului. Constituia Republicii Moldova, n conin anumite semne: pericol
Actualitatea studierii acestei art. 58, prevede c: Cetenii au social, ilegalitate penal, vinov-
probleme reiese din importana obligaia s contribuie prin impo- ie i pasibilitate de pedeaps.
pe care o are fiscalitatea, precum zite i taxe la cheltuielile publice n general, rspunderea penal
i din importana reformelor fisca- [1]. Aceast tez pe care o procla- este o form a rspunderii juridice
le pentru dezvoltarea economic m Constituia reprezint una din care constituie consecina nesoco-
a oricrui stat. Definirea noiunii puinele ndatoriri fundamentale tirii dispoziiei normelor juridice
de evaziune fiscal constituie su- ale cetenilor. Dei exist aceast penale, constnd n raportul juridic
biectul unor studii i analize ale obligaie constituional, evazi- penal de constrngere, nscut ca
specialitilor n domeniu, fiind unile fiscale actualmente iau am- urmare a svririi infraciunii, n-
justificate de necesitatea cunoa- ploare, afectnd sistemul financiar tre stat (pe de o parte) i infractor
terii dimensiunilor i implicaiilor i cel de drept ale Republicii Mol- (pe de alt parte), raport complex
acestui fenomen la nivelurile na- dova. O msur de ultim instan al crui coninut l formeaz drep-
24 AUGUST 2015

turile statului, ca reprezentant al not informativ, alt document, b) venitul din orice surse afla-
societii, de a-l trage la rspunde- care snt prezentate sau trebuie te n Republica Moldova, inclu-
re pe infractor, de a-i aplica sanc- s fie prezentate organului fiscal, siv facilitile acordate de patron,
iunea prevzut pentru infraciu- privind calcularea, achitarea, rei- precum i din orice surse aflate n
nea svrit i de a-l constrnge nerea impozitelor, taxelor, major- afara republicii pentru activitatea
s o execute, precum i obligarea rilor de ntrziere (penalitilor) i/ n Republica Moldova, cu excep-
infractorului de a rspunde pentru sau amenzilor ori privind alte fapte ia deducerilor i scutirilor la care
fapta sa i de a se supune sanciu- ce in de naterea, modificarea sau au dreptul, obinut de persoanele
nii aplicate, n vederea restabilirii stingerea obligaiei fiscale [5]. fizice rezidente ceteni ai Repu-
ordinii de drept i restaurrii auto- De asemenea, conform alin. 3 blicii Moldova care nu desfoar
ritii legii [2]. art. 187 CF RM, darea de seam activitate de ntreprinztor;
Rspunderea penal pentru fiscal trebuie s conin: a) de- c) venitul din investiii i finan-
evaziune fiscal, adic pentru elu- numirea (numele i prenumele) ciar din orice surse aflate n afara
darea de la exercitarea obligaiilor contribuabilului; b) codul fiscal al Republicii Moldova, obinut de
fiscale, este prevzut la art. 244 i contribuabilului, iar dup caz i persoanele fizice rezidente cet-
art. 2441 Cod penal (CP) al Repu- codul subdiviziunii acestuia; c) eni ai Republicii Moldova care
blicii Moldova [3]. perioada fiscal pentru care se pre- nu desfoar activitate de ntre-
n continuare voi caracteriza zint; d) tipul impozitului sau al prinztor;
ambele infraciuni. Astfel, con- taxei; e) obiectul impozabil (baza d) venitul din orice surse aflate
form art. 244 CP al RM, se incri- impozabil); f) cota impozitului n Republica Moldova i din ori-
mineaz evaziunea fiscal reali- sau taxei; g) facilitile fiscale; ce surse aflate n afara republicii
zat de ntreprinderi, instituii i h) suma impozitului sau a taxei; pentru activitatea n Republica
organizaii. i) alte date i informaii; j) pentru Moldova, cu excepia venitului
Obiectul juridic generic l con- darea de seam pe suport de hrtie din investiii i financiar din ori-
stituie relaiile sociale cu privire la semntura, autentificat cu tam- ce surse aflate n afara Republicii
economia naional [4]. pil, a persoanelor responsabile Moldova, obinut de persoanele
Obiectul juridic special al in- (conductorul i contabilul-ef) fizice rezidente ceteni strini i
fraciunii prevzute la art. 244 CP ale contribuabilului sau semntura apatrizi care desfoar activitate
al RM l reprezint relaiile sociale contribuabilului (a reprezentantu- pe teritoriul Republicii Moldova;
referitoare la formarea bugetului lui acestuia), sau semntura digi- e) venitul obinut n Republica
public naional prin ndeplinirea tal aplicat n modul stabilit de Moldova de persoanele fizice ne-
de ctre ntreprinderile, instituiile Guvern [6]. rezidente care nu desfoar acti-
sau organizaiile contribuabile a n ceea ce privete modalitatea vitate de ntreprinztor pe terito-
obligaiunilor lor fiscale. de tinuire a altor obiecte impo- riul Republicii Moldova [8].
Obiectul material (imaterial) zabile, obiectul imaterial, acesta Latura obiectiv a infraciunii
al infraciunii respective snt: l constituie obiectele impozabile de evaziune fiscal a ntreprinde-
a) documentele contabile, (altele dect veniturile i cheltuie- rilor, instituiilor i organizaiilor
fiscale sau financiare; lile) [7]. are structura constituit din:
b) obiectele impozabile (al- Referitor la obiectul impunerii 1. fapta prejudiciabil care se
tele dect veniturile sau cheltuie- sau la obiectul impozabil, art. 14 exprim n aciunea de includere
lile). CF RM ne relateaz c obiect al n documentele contabile, fiscale
Potrivit art. 19 din Legea con- impunerii l constituie: sau financiare a unor date vdit
tabilitii, prin documente conta- a) n cazul impozitului pe ve- denaturate privind cheltuielile sau
bile se neleg: documentele pri- nit venitul din orice surse aflate veniturile, sau tinuirea prin aci-
mare (facturi, chitane etc) i cele n Republica Moldova, precum i une sau inaciune a altor obiecte
centralizatoare (Cartea mare sau din orice surse aflate n afara re- impozabile;
balana de verificare i alte regis- publicii, cu excepia deducerilor i 2. urmrile prejudiciabile sub
tre centralizatoare). scutirilor la care au dreptul, obinut forma neachitrii impozitului,
n conformitate cu art. 129 al de persoanele juridice i fizice rezi- suma cruia depete 1500 u.c.;
Codului fiscal (CF) al Republicii dente ale Republicii Moldova care 3. legtura cauzal dintre fapta
Moldova, documente fiscale snt: desfoar activitate de ntreprin- prejudiciabil i urmrile prejudi-
darea de seam fiscal, care este ztor, precum i de persoanele care ciabile [9].
orice declaraie, informaie, calcul, practic activitate profesional; Din cele menionate reiese c
AUGUST 2015
25

snt 3 modaliti normative cu ca- consider vdit denaturate datele zabil n documentele contabile i
racter alternativ. Prima modalitate incluse n documentele contabile, neincludere n aceste documente a
a faptei prejudiciabile respective dac ultimele snt pregtite spre obiectelor n cauz. Spre exemplu,
includerea n documentele fisca- prezentare la organele fiscale i snt nenregistrarea fondurilor primite
le, contabile sau financiare a unor ntocmite ntr-o form prestabilit. gratuit de la tere persoane deter-
date vdit denaturate privind veni- Documentele contabile consti- min tinuirea obiectului impune-
turile sau cheltuielile presupune tuie conturile de eviden conta- rii pe avere i, respectiv, neachita-
indicarea n documentele enume- bil incluse n planul de aciune, rea acestuia, concomitent nu vor fi
rate a datelor care nu corespund documentele justificative care se achitate nici TVA, nici impozitul
realitii i care reflect n mod ntocmesc pentru toate operaiuni- pe venit etc. [11].
diminuat mrimea veniturilor, le economice, precum i drile de Abordarea acestei probleme
sau dimpotriv, reflect exagerat seam contabile (bilanuri, dri de ntmpin unele dificulti, din
mrimea cheltuielilor. Includerea seam privind veniturile i cheltu- motiv c noiunea de tinuire nu
n documentele fiscale, contabile, ielile, calcularea impozitelor etc.). este definit n vreun act normativ
financiare a acestor date vdit fal- Includerea n documentele i totodat lipsete practica judici-
se nu necesit calificare suplimen- contabile, fiscale sau financiare a ar n acest domeniu. Abordrile
tar, conform art. 361 CP RM. A unor date vdit denaturate privind tiinifice care se refer la aceast
doua modalitate este evidenierea veniturile sau cheltuielile presu- problem nu au dus la o concluzie
n documentele contabile, fiscale pune micorarea ilegal a masei unic.
sau financiare a unor cheltuieli impozabile, a veniturilor obinute, Cel mai renumit savant n do-
care nu au la baz operaiuni re- majorarea cheltuielilor aferente meniul infraciunilor fiscale, Kuce-
ale sau care au la baz operaiuni acestora, calcularea vdit incorec- rov I., definete noiunea de tinu-
ce n-au existat. A treia modalitate t a cotei impozitelor etc. Conside- ire a obiectelor impozabile ca orice
este aciunea sau inaciunea de raiunile generale viznd problema activitate intenionat, ndreptat la
tinuire a unor obiecte impozabi- documentelor contabile snt reda- formarea reprezentrii false despre
le. Aadar, toate aceste 3 modali- te n Legea contabilitii nr. 426- obiectele impozabile, n scopul in-
ti presupun nelciune sau abuz XIII din 4 aprilie 1995 (MO nr. 28 ducerii n eroare a statului, repre-
de ncredere [10]. din 25 mai 1995). La soluionarea zentat de organele sale fiscale, pri-
Potrivit art. 244 CP RM, prin chestiunii de stabilire a faptului c vind proporiile reale ale impozite-
tinuirea altor obiecte impozabile ntr-adevr n documentele conta- lor aferente achitrii, cu folosirea
(altor dect veniturile i cheltuie- bile, fiscale i financiare se conin ulterioar a mijloacelor neachitate
lile) se subnelege: nereflectarea date vdit denaturate, trebuie con- dup dorina proprie [12].
n documentele contabile a unor statat nu numai necorespunderea Iar autorul rus V. Verin susine
obiecte impozabile; calcularea cu datele din actele justificative c tinuirea obiectelor impozabile
incorect a bazei impozabile; (de eviden primar), incluse n se exprim prin aciune, i anume
efectuarea tranzaciilor fr o per- evidena contabil, fiscal i fi- includerea n documentele conta-
fectare documentar a acestora; nanciar, ci i necorespunderea bile asupra unor sau altor obiecte
nenregistrarea la intrri a valo- acestor date cu veniturile i chel- impozabile a datelor denaturate
rilor material-marfare; mascarea tuielile reale, tipurile crora snt ce diminueaz suma veniturilor
obiectului impozabil (de exemplu, stabilite de legislaia fiscal. i conduc la diminuarea sumelor
pe calea exportului fictiv sau a Referitor la tinuirea altor impozitelor i contribuiilor de
arendrii fictive a fondurilor fixe) obiecte impozabile, aceast noi- asigurare social n fondurile ex-
etc. Tinuind obiectele impozabi- une reflect att un act de comi- trabugetare necesare achitrii, iar
le, fptuitorul ncalc prevederile siune (includerea n documentele prin inaciuni ascunderea obiec-
art. 190 Cod fiscal. contabile a unor date vdit denatu- telor impozabile, ce se manifest
Vdit denaturate snt datele rate referitoare la obiectele impu- prin nereflectarea lor n documen-
incorecte, special modificate, re- nerii, alte obiecte dect veniturile tele drilor de seam [13].
feritoare la mrimea veniturilor, ori cheltuielile), ct i o omisiune n practic, tinuirea apare n
cheltuielilor ori deducerilor nece- (neprezentarea informaiei despre cazurile[14]:
sare pentru calcularea impozitelor, obiectele impozabile existente). 1. nereflectrii sumei ncasate
precum i datele care reflect inco- Tinuirea ar trebui privit n prin neluarea la eviden a banilor
rect starea de fapt n forma igno- sensul larg al cuvntului, adic cash, parvenite n casa ntreprin-
rrii unor informaii importante. Se drept diminuarea obiectului impo- derii;
26 AUGUST 2015

2. nelurii la eviden a sumei mitent cu lipsa evidenei contabile i presupune neachitarea impozi-
de pe marf, obinute prin operai- (ori inerea acesteia cu denaturri tului la bugetul public naional.
uni de barter; intenionate). Motivul infraciunii de evaziune
3. nereflectrii sumelor ncasa- Unii autori consider c tinu- fiscal, de cele mai dese ori, este
te care au fost transferate n baz irea se poate manifesta prin lipsa interesul material [18].
dispoziiei firmei-contraagent, dar nregistrrii la organele fiscale a Autorul Viorel Berliba neag
de pe contul ntreprinderii-debitor ntreprinderii, filialei sau repre- faptul c proporiile mari ale eva-
n ordinea de ncredinare a obli- zentanei, precum i a reprezen- ziunii fiscale nu constituie un semn
gaiei unei tere persoane; tanei permanente a persoanei ju- al consecinelor infracionale, ci
4. cesiunii de crean sau trans- ridice strine. un criteriu de difereniere a felului
miterii datoriei; Generaliznd cele expuse pu- de rspundere pentru delictul fis-
5. evidenei contabile duble; tem meniona urmtoarele trs- cal svrit. Datorit acestei idei,
6. vnzrii far TVA. turi ale tinuirii: coninutul normativ al incrimin-
n cazurile sus-menionate are 1. Lipsa total sau parial n rii este atribuit la categoria celor
loc tinuirea obiectelor impozabile evidena contabil a ntreprinderii materiale. Infraciunea este con-
la TVA, accize etc. O problem pe a datelor despre obiectele impoza- siderat consumat din momentul
marginea creia practica aplicrii bile. prezentrii informaiei denaturate
normelor de drept se pronun di- 2. Tinuirea nu poate fi releva- sau abinerii de la prezentarea da-
vers este cea de apreciere ca ti- t la o ntreprindere luat separat telor obligatorii, dac au expirat
nuire neprezentarea drilor de (obiectul este anume tinuit). termenele pentru prezentarea lor
seam n cazul n care la ntreprin- 3. Tinuirea obiectului impo- i ca urmare evaziunea fiscal a
dere nu se duce o evidena veridi- zabil este o componen materia- fost svrit n proporii mari. n
c. n una din publicaii, autorii, l, adic survenirea consecinelor continuare, legiuitorul nu ar trebui
cu referire la practic, indicau c, stabilite de legea penal n art. 244 s pun accent pe nite modaliti
de regul, organele de anchet i CP al RM. normative ale delictului fiscal, in-
instanele de judecat atribuie la ntr-un final, tinuirea obiectu- criminarea apreciind-o n funcie
tinuirea obiectelor impozabile ac- lui impozabil poate fi definit ca de o anumit fapt i de consecin-
iunile care constau n prezentarea nereflectare total sau parial n ele survenite. n corespundere cu
organelor fiscale a drilor de sea- eviden contabil i/sau fiscal gradul de pericol social al infrac-
m vdit denaturate, dar numai n a ntreprinderii a datelor despre iunii, la categoria delictului fiscal
cazurile n care includerea datelor obiectele impozabile, precum i pedepsit n mod penal, autorul n-
false a fost precedat de denatura- neprezentarea intenionat a dri- ainteaz ideea incriminrii fraudei
rea intenionat a datelor din docu- lor de seam (contabile sau fisca- fiscale, evaziunea fiscal propriu-
mentele primare. Dac, ns, aceas- le), concomitent cu lipsa evidenei zis atribuind-o la o zon cenuie
ta nu a avut loc, atunci prezentarea contabile (sau inerea acesteia cu (adic pedepsit n mod financiar
datelor denaturate organelor fiscale denaturri intenionate) la sfri- ori contravenional) [19].
presupune diminuarea sau neluarea tul perioadei fiscale respective, cu Data prezentrii documentelor
la eviden a obiectului impozabil, condiia c aceste fapte au condus de eviden fiscal trebuie consi-
iar aceast fapt nu va fi apreciat la eschivarea de la plata impozite- derat ziua transmiterii oficiale a
ca tinuire i, respectiv, procesul lor n proporii mari [17]. ei organelor fiscale. n cazul tinu-
penal nu va fi pornit [15]. Infraciunea de evaziune fisca- irii altor obiecte impozabile, con-
Dup cum scrie profesorul rus l a ntreprinderilor, instituiilor sumarea infraciunii trebuie legat
B.Voljenkin, n cazul n care drile i organizaiilor este o infraciu- de prezentarea la organele fiscale
de seam nu se prezint deloc, orga- ne material i se consider con- a unor date vdit denaturate pri-
nele fiscale snt n drept s verifice sumat din momentul producerii vind alte obiecte impozabile (cu
de sine stttor existena obiectelor urmrii prejudiciabile sub forma excepia datelor referitoare la ve-
impozabile la contribuabil n baza neachitrii impozitului. nituri i cheltuieli), precum i de
documentelor existente la ultimul Latura subiectiv a infraciunii situaia neprezentrii acestora n
[16]. Din acest motiv, la tinuire, specificate la art. 244 CP al RM se cazul n care aceasta o cere legea.
dup opinia cercettorului, trebuie caracterizeaz prin intenie direc- n ambele cazuri, suma impozitu-
s fie atribuit neprezentarea inten- t. Chiar dac acest scop nu este lui ce urma s fie pltit trebuie s
ionat a drilor de seam contabile stipulat direct n prevederile art. depeasc 500 uniti convenio-
i fiscale n organele fiscale, conco- 244 CP RM, acesta se subnelege nale [20].
AUGUST 2015
27

Dac documentele contabile chivarea de la prezentarea declara- Nu poate s reprezinte obiectul


au fost denaturate, dar nu au fost iei cu privire la impozitul pe venit material al infraciunii specificate
prezentate la organele fiscale ori sau prin includerea n declaraie a la art. 2441 CP RM nici: 1) decla-
timpul de prezentare nu a expirat, unor date denaturate, dac suma raia privind calcularea i utilizarea
poate fi vorba despre o tentativ impozitului pe venit care trebuia contribuiilor de asigurri sociale de
de infraciune [21]. s fie achitat depete 2.500 de stat obligatorii; 2) declaraia privind
Prin prisma celor consemnate uniti convenionale, n confor- evidena nominal a asigurailor; 3)
mai sus, menionm c aplicarea mitate cu prevederile alin. (1), art. documentele ce se refer la inerea
art. 244 CP RM (n ipoteza de in- 441 CP RM. n varianta sa agra- evidenei individuale [26].
cludere n documentele contabile, vant, prevzut de alin. (2) art. Neprezentarea n termenul sta-
fiscale sau financiare a unor date 2441 CP RM, evaziunea fiscal a bilit a declaraiilor privind calcu-
detanutarate privind veniturile sau persoanelor fizice conduce la ne- larea i utilizarea contribuiilor de
cheltuielile, a unor cheltuieli care achitarea impozitului n proporii asigurri sociale de stat obligatorii
au la baz operaiuni reale sau deosebit de mari. sau a declaraiilor privind evidena
care au la baz operaiuni ce nu au Obiectul juridic special al in- nominal a asigurailor, precum i
existat) exclude aplicarea art. 352 fraciunii prevzute la art. 2441 CP a documentelor care se refer la i-
1
CP RM. Sau n ipoteza analizat, RM l constituie relaiile sociale nerea evidenei individuale atrage
art. 244 CP RM trebuie privit ca cu privire la formarea bugetului dup sine rspunderea n confor-
o norm special n raport cu art. public naional pe calea ndepli- mitate cu prevederile alin. (1) art.
352 1 CP RM. nirii de persoanele fizice contri- 294 al Codului contravenional. n
n alt ordine de idei, n opinia buabile care nu practic activitate acelai timp, includerea de date
lui N. V. Danilov, infraciunile fis- de ntreprinztor a obligaiunilor false sau incomplete n declarai-
cale pot fi n conexiune cu alte in- fiscale. Sub acest aspect, la lit. e) ile privind calcularea i utilizarea
fraciuni, n primul rnd cu infrac- alin. (2) art. 8 al Codului fiscal contribuiilor de asigurri sociale
iunea de splare a banilor. Aceas- este prevzut obligaia contribu- de stat obligatorii sau n declara-
ta se explic prin faptul c, n lipsa abilului de a achita la timp i inte- iile privind evidena nominal
legalizrii mijloacelor bneti, a gral, n buget, sumele calculate ale a asigurailor este sancionat n
bunurilor sau a veniturilor ilicite impozitelor, asigurnd exactitatea conformitate cu alin. (1) art. 294
obinute de fptuitor n urma s- i veridicitatea drilor de seam al Codului contravenional.
vririi infraciunilor fiscale, este fiscale prezentate [23]. Latura obiectiv a infraciunii
practic imposibil folosirea aces- Obiectul material al infraciu- de evaziune fiscal a persoane-
tora [22]. nii n cauz l reprezint declaraia lor fizice include urmtoarele trei
Subiectul infraciunii descrise persoanei fizice cu privire la impo- semne: 1) fapta prejudiciabil care
este: a) persoana fizic responsa- zitul pe venit. n contextul infraci- se exprim n inaciunea sau aciu-
bil care la momentul svririi in- unii prevzute la art. 2441 CP RM, nea de eschivare de la prezentarea
fraciunii a atins vrsta de 16 ani; evaziunea fiscal privete un sin- declaraiei cu privire la impozitul
b) persoana juridica (cu excepia gur impozit, i anume impozitul pe pe venit sau includerea n decla-
autoritii publice). venit. Nu se iau n consideraie alte raie a unor date denaturate; 2)
Persoana fizic, n acest caz, impozite (de exemplu, impozitul urmrile prejudiciabile sub forma
trebuie s fie un subiect special, privat, impozitul pe bunurile imo- neachitrii impozitului pe venit, a
i anume: conductorul ntreprin- biliare) [24]. Declaraia cu privire crui sum depete 2.500 uniti
derii, instituiei sau al organizaiei la venituri i proprietate (n sensul convenionale; 3) legtura cauzal
contribuabile sau contabilul-ef, Legii Republicii Moldova privind dintre fapta prejudiciabil i ur-
directorul financiar-contabil, sau declararea i controlul veniturilor mrile prejudiciabile.
s ocupe o alt funcie n cadrul i al proprietii demnitarilor de Astfel, fapta prejudiciabil
acesteia, care i-ar permite s in stat, judectorilor, procurorilor, analizat cunoate dou modaliti
documentele contabile, fiscale sau funcionarilor publici i a unor normative cu caracter alternativ:
financiare ori s dispun de obiec- persoane cu funcie de conducere, a) inaciunea de eschivare de la
tele impozabile. adoptate de Parlamentul Republi- prezentarea declaraiei cu privire
De asemenea, pentru evaziune cii Moldova la 19.07.2002) [25] nu la impozitul pe venit; b) aciunea
fiscal snt trase la rspundere i poate s reprezinte obiectul mate- de includere n declaraia cu privi-
persoanele fizice care nu practic rial al infraciunii prevzute la art. re la impozitul pe venit a unor date
activitate de ntreprinztor prin es- 2441 CP RM. denaturate [27].
28 AUGUST 2015

Ct privete prima dintre mo- de dare de seam fiscal cu meni- a faptei prejudiciabile prevzute
dalitile specificate mai sus, unea organului fiscal c a primit- la art. 2441 CP RM aciunea de
consemnm c, n conformitate o; o recipis eliberat de organul includere n declaraia cu privire
cu prevederile art. 83 CF RM, de- fiscal; avizul potal etc. la impozitul pe venit a unor date
claraia cu privire la impozitul pe Pentru a putea fi aplicat rs- denaturate atragem atenia c
venit este prezentat Serviciului punderea n baza art. 2441 CP RM, contribuabilul semneaz darea de
Fiscal de Stat nu mai trziu de 31 este necesar ca fptuitorul s pre- seam fiscal, asumndu-i rs-
martie a anului urmtor anului fis- zinte declaraia cu privire la im- punderea prevzut de lege pentru
cal de gestiune, cu excepia cazu- pozitul pe venit. Nu poate exista prezentarea de date i informaii
rilor prevzute la alin. (5)-(10) art. infraciunea analizat, dac omisi- false sau eronate. De asemenea,
83 al Codului fiscal. n cazul de- unea de prezentare a declaraiei cu potrivit art. 85 CF RM, declaraia
pistrii de ctre contribuabil, dup privire la impozitul pe venit este cu privire la impozitul pe venit,
31 martie, n declaraia prezentat justificat. De exemplu, nu poate fi care urmeaz a fi prezentat Servi-
organelor fiscale a greelilor care aplicat art. 2441 CP RM n cazul n ciului Fiscal de Stat, trebuie s fie
au drept consecin necesitatea in- care fptuitorului i-a fost prelungit perfectat i semnat n conformi-
troducerii corectrilor n declaraia (n limite rezonabile) de ctre Ser- tate cu regulile i formele stabilite
fiscal, contribuabilul are dreptul viciul Fiscal de Stat termenul de de ctre serviciul n cauz. Nume-
s prezinte, n condiiile Codului prezentare a declaraiei cu privire le persoanei fizice, indicat n docu-
fiscal, o dare de seam corectat. la impozitul pe venit, iar termenul mentul semnat de aceasta, servete
Dac contribuabilul intenioneaz prelungit n acest mod nu a fost drept dovad c documentul a fost
s-i schimbe domiciliul perma- depit [28]. semnat anume de ctre persoana
nent din Republica Moldova n Potrivit alin. (1) art. 233 al respectiv, dac nu exist probe
alt ar, el este obligat s prezinte Codului fiscal, tragerea la rs- contrare. Declaraia cu privire la
declaraia cu privire la impozitul pundere pentru nclcare fiscal impozitul pe venit trebuie s con-
pe venit, n modul stabilit de Co- se face n temeiul legislaiei fisca- in o notificare a contribuabilului
dul Fiscal, pentru ntreaga perioa- le n vigoare n timpul i la locul c, n cazul n care va include n
d a anului de gestiune ct a fost svririi nclcrii, cu condiia c documentul respectiv informaii
rezident. Inspectoratul Fiscal de nclcarea fiscal, prin caracterul false sau care induc n eroare, el
Stat poate prelungi (n limite re- ei, nu atrage dup sine, n condii- va purta rspundere n conformi-
zonabile) termenul de prezentare ile legii, rspunderea penal. Prin tate cu legislaia.
a declaraiei cu privire la impozi- prisma acestei prevederi legale, Sub incidena art. 2441 CP RM
tul pe venit, dac persoana fizic se poate afirma c neprezentarea cade doar includerea n declaraia
a depus n scris o cerere n acest drii de seam fiscale (inclusiv a cu privire la impozitul pe venit a
sens. Prelungirea termenului se declaraiei cu privire la impozitul unor date denaturate de ctre de-
admite doar atunci cnd cererea a pe venit) sau prezentarea tardiv a clarant. Nu se aplic norma dat
fost depus nainte de expirarea acesteia nu atrage rspunderea n n ipoteza falsificrii documen-
termenului stabilit pentru prezen- baza art. 2441CP RM. De aseme- tului respectiv pe calea fie a con-
tarea declaraiei. nea, nu atrage rspunderea con- trafacerii (adic a confecionrii
n conformitate cu prevederile form alin. (1) art. 260 al CF RM declaraiei cu privire la impozitul
alin. (5) i (6) art. 187 al Codului nici eschivarea de la prezentarea pe venit false), fie a modificrii
fiscal, darea de seam fiscal (in- declaraiei cu privire la impozitul coninutului declaraiei cu privire
clusiv declaraia cu privire la im- pe venit,. la impozitul pe venit autentic. n
pozitul pe venit) se consider a fi Aadar, constatm faptul c aceste cazuri, n funcie de cali-
prezentat la data la care organul sub incidena art. 2441 CP RM tatea subiectului, se va aplica art.
fiscal o primete, dac este ntoc- intr doar sustragerea categoric 332 sau 361 CP RM.
mit n modul stabilit de legislaia i definitiv de la prezentarea de- Aciunea de includere n de-
fiscal i dac este perfectat n claraiei cu privire la impozitul pe claraia cu privire la impozitul pe
modul reglementat de Inspectora- venit. n cazul n care o astfel de venit a unor date denaturate con-
tul Fiscal Principal de Stat. Darea sustragere are un caracter limitat stituie o denaturare a adevrului
de seam fiscal se consider re- n timp, rspunderea se va aplica n aceast declaraie. Mai precis,
cepionat de organul fiscal n ca- conform alin. (1) art. 260 al Co- ea presupune indicarea n docu-
zul n care contribuabilul prezint dului fiscal. mentul respectiv a datelor care
dovezi n acest sens: un exemplar Referitor la a doua modalitate nu corespund realitii i care fie
AUGUST 2015
29

reflect diminuat mrimea venitu- care are obligaia s completeze i c. n concluzie, avocatul poate fi
lui impozabil, fie reflect incorect s prezinte declaraia cu privire la subiect al infraciunii prevzute la
alte date din declaraia cu privire impozitul pe venit [30]. art. 2441 CP RM numai n cazul
la impozitul pe venit (de exemplu, n ceea ce se refer la caliti- n care obine venit impozabil din
datele privind suma scutirilor sau le speciale, este consemnabil c, alte surse dect cea profesional de
a deducerilor). Oricum, pentru a fi potrivit pct. 3) art. 5 CF RM, n avocat, i se regsete ntre per-
aplicat art. 2441 CP RM, trebuie s general, prin persoan fizic se soanele fizice specificate la alin.
nu corespund realitii, n totali- nelege: a) cetean al Republicii (2) art. 83 al CF RM [33].
tate sau n parte, datele incluse n Moldova, cetean strin, apatrid; n conformitate cu pct. 16) art. 5
declaraia cu privire la impozitul b) forma organizatoric cu statut al CF RM, activitatea de ntreprin-
pe venit. Proporia n care datele de persoan fizic, potrivit legisla- ztor (afacere; business) constitu-
nu corespund adevrului poate fi iei, inclusiv ntreprinztorul indi- ie orice activitate conform legisla-
luat n consideraie, eventual, la vidual, gospodria rneasc (de iei, cu excepia muncii efectuate
individualizarea pedepsei. fermier), dac CF RM nu prevede n baza contractului (acordului) de
Dup E. Florescu, prin evaziu- altfel. munc, desfurat de ctre o per-
ne fiscal se nelege sustragerea, n conformitate cu art. 2441 CP soan, avnd drept scop obinerea
n tot sau n parte, de la impune- RM, subiect al infraciunii anali- venitului sau n urma desfurrii
rea materiei impozabile [29]. ntr- zate poate fi nu oricare persoan creia, indiferent de scopul activi-
adevr, pentru ca fapta s fie ca- fizic, ci doar persoana fizic care tii, se obine venit.
lificat n baza art. 2441 CP RM, nu practic activitate de ntreprin- Dup cum rezult din art. 1, 3
nu este obligatoriu ca fptuitorul ztor. Astfel, persoanele fizice care i 13 ale Legii Republicii Moldo-
s nu achite n ntregime impozitul practic activitate de ntreprinz- va cu privire la antreprenoriat i
pe venit. Neachitarea poate avea i tor nu pot fi subiect al infraciunii ntreprinderi [34], activitatea de
un caracter parial. Important este specificate la art. 2441 CP RM. ntreprinztor este activitatea de
ca mrimea prii neachitate a im- n continuare voi enumera c- fabricare a produciei, executare
pozitului pe venit s depeasc teva din categoriile persoanelor a lucrrilor i prestare a servicii-
2500 de uniti convenionale. care nu cad sub incidena art. 2441 lor desfurat de ceteni i de
Latura subiectiv a infraciunii CP RM. n conformitate cu alin. asociaiile acestora n mod inde-
specificate la art. 2441 CP RM este (2) i (3) art. 18 al Legii Republi- pendent, din proprie iniiativ, n
caracterizat prin vinovie sub cii Moldova cu privire la mediere numele lor, pe riscul propriu i sub
form de intenie. Intenia poate fi [31], mediatorul achit impozite rspunderea lor patrimonial, cu
doar direct, adic fptuitorul i n condiiile legii; activitatea de scopul de a-i asigura o surs per-
d seama de caracterul prejudici- mediator nu este activitate de n- manent de venituri. Forma orga-
abil al eschivrii de la prezentarea treprinztor i nu poate fi raportat nizatorico-juridic a activitii de
declaraiei cu privire la impozitul la o astfel de activitate. ntreprinztor este ntreprinderea.
pe venit sau al includerii n decla- n acord cu alin. (2) art. 2 al Activitatea de ntreprinztor poate
raie a unor date denaturate, pre- Legii Republicii Moldova privind fi practicat sub mai multe forme
vede c suma impozitului pe venit executorii judectoreti, activita- organizatorico-juridice: a) ntre-
care trebuia s fie achitat depe- tea executorului judectoresc nu prindere individual; b) societate
te 2.500 u.c. i dorete survenirea este activitate de ntreprinztor. n nume colectiv; c) societate n
acestor urmri. Potrivit alin. (2) art. 1 al Legii comandit. Activitatea de munc
Motivul infraciunii prevzute Republicii Moldova cu privire la individual are caracter ntreprin-
la art. 2441 CP RM, n cele mai avocatur [32], activitatea avoca- ztor i este desfurat sub forma
dese cazuri, se exprim n intere- tului nu este activitate de ntre- de organizare juridic, ntreprinde-
sul material. prinztor. Totodat, conform art. re individual sau n baza patentei
Subiectul infraciunii n cauz 26-28 din acelai act legislativ, de ntreprinztor. Munca efectuat
este persoana fizic responsabil profesia de avocat se exercit n conform contractului (acordului)
care, n momentul svririi in- una din urmtoarele forme: a) ca- de munc ncheiat nu este consi-
fraciunii, a atins vrsta de 16 ani binet al avocatului; b) birou asoci- derat activitate de ntreprinztor.
i care ntrunete cumulativ urm- at de avocai. Cabinetul avocatului Astfel, finaliznd analizarea
toarele dou caliti speciale: 1) se prezint n raporturile juridice acestei infraciuni, menionm
persoan care nu practic activi- ca persoan fizic. Biroul asociat c varianta agravant a evaziunii
tate de ntreprinztor; 2) persoan de avocai este o persoan juridi- fiscale a persoanelor fizice, prev-
30 AUGUST 2015

zute la alin. (2) art. 2441 CP RM, Dup cum am menionat i an- Declaraia urmeaz a fi prezen-
presupune producerea urmrilor terior, CF RM nu prevede expres tat pn la data de 31 martie 2015,
prejudiciabile sub forma neachi- noiunea de evaziune fiscal, ns formularul declaraiei i modul de
trii impozitului a crui mrime este cercetat noiunea de proce- declarare fiind aprobate de Minis-
depete 20003000 de uniti dur de examinare a nclcrii fis- terul Finanelor.
convenionale. cale [35]. De asemenea, persoanele fizice
Rspunderea contraveni- Rspunderea contraveniona- urmeaz s includ n declaraia
onal pentru evaziune fisca- l pentru fapta de evaziune fiscal persoanei fizice cu privire la im-
l. Prin legea nr. 26, publicat la i gsete reglementare n Codul pozitul pe venit (forma CET 08,
18.11.2011, s-au operat modificri contravenional (CC) al Republicii anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernu-
att la Codul penal, ct i la Codul Moldova. Astfel, art. 301 CC RM lui nr. 1398 din 8 decembrie 2008)
contravenional, prin introducerea conine prevederi referitoare la eva- toate veniturile obinute n perioa-
rspunderii pentru evaziune fiscal ziunea fiscal a persoanelor fizice. da fiscal, i nu doar cele obinute
a persoanelor fizice (care nu practi- Evaziunea fiscal a persoanelor fi- sub form de salariu, i anume:
c activitate de ntreprinztor), att zice care nu practic activitate de - Venitul de la activitatea de
ca infraciune (art. 244 CP RM), ntreprinztor prin eschivarea de la ntreprinztor n cadrul agentului
ct i ca contravenie administrati- prezentarea declaraiei cu privire la economic persoan fizic;
v (art. 301 CC RM). Anterior era impozitul pe venit sau prin include- - Venitul sub form de cretere
sancionat penal doar evaziunea rea n declaraie a unor date denatu- de capital;
fiscal a ntreprinderilor, institui- rate, dac suma impozitului pe venit - Venitul sub form de dobn-
ilor i organizaiilor conform art. care trebuia s fie achitat nu dep- d, obinut conform creanelor de
244 CP. La data de 13 ianuarie ete 2500 de uniti convenionale, orice tip, cu excepia dobnzii afe-
2012 au intrat n vigoare preve- se sancioneaz cu amend de la 100 rente depozitelor bancare i valo-
derile Legii pentru modificarea i la 150 de uniti convenionale. Nu rilor mobilire de stat;
completarea unor acte legislative se aplic sanciune n cazul n care - Veniturile sub form de ro-
nr. 267 din 23.11.2011, prin care impozitul pe venit ce urmeaz a fi yalty;
n titlul V al Codului fiscal a fost achitat este mai mic de 100 uniti - Veniturile sub form de anu-
introdus cap. 11 Metodele indi- convenionale [36]. iti, inclusiv obinute n baza
recte de estimare a venitului impo- Aadar, n cazul n care suma tratatelor internaionale la care
zabil al persoanelor fizice. Astfel, declarat va fi mai mare de un Republica Moldova este parte, cu
organului fiscal i-au fost delegate milion de lei, persoana fizic este excepia celor prevzute la art. 20
mputerniciri ce in de aplicarea obligat s anexeze la declaraie din Codul Fiscal;
metodelor i surselor indirecte de documentele care confirm dispo- - Primele i premiile impoza-
estimare a venitului impozabil i a nibilul sumei declarate [37]. bile, inclusiv obinute n form
obligaiei fiscale a persoanelor fi- Snt obligate s prezinte decla- nemonetar n urma concursurilor,
zice, n cazul n care persoanele fi- raia pe venit inclusiv persoanele tombolelor etc.;
zice rezidente, ceteni ai RM care fizice care nu au obligaii privind - Venitul din investiii i finan-
nu desfoar activitatea de ntre- achitarea impozitului, dar: ciar, obinut n strintate, inclusiv
prinztor nu vor declara veniturile, - au obinut venit impozabil veniturile sub form de dobnd,
dar obin proprieti (bunuri imo- din surse altele dect salariul, care royalty, plat pentru arend, obi-
biliare, valori mobiliare, mijloace depesc suma scutirii personale nute de la agenii economici nere-
de transport, mijloace bneti), n pe anul curent; zideni;
perioada unui an fiscal, ce dep- - au obinut pe parcursul anu- - Alte venituri [38].
esc cumulativ suma de un milion lui 2014 venit impozabil sub for- Calificarea contravenional a
de lei i/sau efectueaz anual chel- m de salariu, precum i orice alte faptelor i omisiunilor de evaziu-
tuieli ce depesc suma de 500 mii surse a cror sum total depe- ne fiscal este reglementat actual,
lei, ncepnd cu 1 ianuarie 2012. te suma de 26700 lei; cu condiia general de a avea un
Fcnd referire la rspunderea - a obinut pe parcursul anului grad de periculozitate mai redus
contravenional pentru evaziune 2014 venit impozabil sub form dect cel al infraciunilor.
fiscal, subliniem c rspunderea de salariu care depete suma de Astfel, obiectul juridic gene-
contravenional se deosebete de 26700 lei, cu excepia persoanei fi- ral al evaziunii fiscale ca contra-
rspunderea penal prin caracterul zice care obine venit sub form de venie l constituie relaiile sociale
prejudiciabil mai redus. salariu la un singur loc de munc. care in de veniturile publice ale
AUGUST 2015
31

statului. Obiectul juridic generic Sustragerea de la plata impozite- ziune fiscal. n acest caz se n-
l formeaz relaiile sociale care lor mereu genereaz o micorare a calc vdit principiul interdiciei
in de fiscalitate. Obiectul juridic veniturilor statului. dublei sancionri (art. 9 alin. (2)
specific (nemijlocit) l constituie Evaziunea fiscal este o con- CC), care prevede c nimeni nu
relaiile sociale aferente impozitu- travenie material i se consider poate fi supus de dou ori rspun-
lui pe venit. consumat din momentul surve- derii contravenionale pentru una
Obiectul material al acestei nirii urmrilor prejudiciabile sub i aceeai fapt [42].
contravenii l reprezint declara- forma neachitrii impozitului a Acestea fiind spuse, consider
ia cu privire la impozitul pe ve- crui mrime nu depete suma c legislaia n domeniu trebuie
nit i mijloacele bneti datorate de 2500 u.c. de amend. s fie mbuntit prin nlturarea
bugetului public naional (obiecte Latura subiectiv a contraven- acestor carene, ceea ce ar consti-
de impunere fiscal, adic materia iei de evaziune fiscal se exprim tui una din metodele eficiente de
impozabil). n acest caz, obiectul prin intenie direct [40]. combatere a fenomenului de eva-
sau materia impozabil l repre- Subiectul contraveniei. Pre- ziune fiscal, iar existena elemen-
zint venitul. judiciul relaiilor n sfera formrii tului sancionator pentru evaziu-
Latura obiectiv se manifest bugetului din contul plilor fisca- nea fiscal sub forma rspunderii
prin inaciune sau prin aciune. le de la diverse obiecte impozbile pentru anumite categorii de fapte
Evaziunea fiscal prin inaciune este cauzat de nencasarea mijloa- comise urmeaz a fi considerat
are loc atunci cnd persoan se celor fiscale n bugetul respectiv, att ca o msur de prevenire, ct
eschiveaz de la prezentarea de- fapt ce, la rndul su, reprezint i ca o msur de combatere a eva-
claraiei cu privire la impozitul o consecin a evaziunii fiscale ziunii fiscale.
pe venit, iar evaziunea fiscal prin [41]. Acestea fiind spuse, putem
aciune are loc prin includerea n concluziona c subiect al acestei Recenzent:
declaraie a unor date denaturate, contravenii este doar contribua- Tudor PACANEANU,
dac suma impozitului pe venit bilul, adic persoana care achit confereniar universitar, doctor
care trebuia s fie achitat nu dep- impozit.
ete 2500 u.c. Potrivit pct. 2) art. 5 CF RM,
Latura obiectiv a evaziunii contribuabil subiect al impunerii
fiscale prevzute de art. 301 CC este persoana care, potrivit legis-
RM, include: laiei fiscale, este obligat s cal- Referine bibliografice
- Fapta prejudiciabil care culeze i/sau s achite la buget 1. Constituia Republicii Moldo-
const n aciuena de includere n orice impozite i taxe, penalitile va, art. 58.
declaraie a unor acte denaturate i amenzile respective, persoana 2. Dicionarul juridic romn, pre-
privind veniturile sau cheltuielile, care, conform legislaiei fisca- luat de pe: http://www.dictio.ro/juri-
sau inaciunea de eschivare de la le, este obligat s rein sau s dic/
prezentarea declaraiei cu privire perceap de la alt persoan i s 3. Codul penal al Republicii Mol-
la impozitul pe venit; achite la buget plile indicate. dova, nr. 985 din 18.04.2002. n: Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova
- Urmrile prejudiciabile sub Subiectul contraveniei este
nr. 72-74 din 14.04.2009, art. 195.
forma neachitrii impozitului, a persoana fizic responsabil cate a 4. Stati V. Rspunderea penal
crui sum nu depete 2500 u.c., atins vrsta de 16 ani, nu practic pentru evaziune fiscal a ntreprinde-
de amend; activitate de ntreprinztor i care, rilor, instituiilor i organizaiilor (art.
- Legtura cauzal dintre fapta n conformitate cu prevederile le- 244 CP RM). n: Revista Naional de
prejudiciabil i urmrile prejudi- gislaiei n vigoare, este obligat Drept, 2012, nr. 7, p. 13.
ciabile. s prezinte organelor date obiecti- 5. Art. 129 Cod fiscal al Republi-
Includerea n declaraia cu pri- ve cu privire la plata impozitelor. cii Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997.
n: Monitorul Oficial din 08.02.2007,
vire la impozitul pe venit a unor Concluzii. n conformitate cu ed. special.
date denaturate referitoare la veni- prevederile art. 232 lit. b) cap. XII 6. Art. 187 alin. 3 Cod fiscal al
turi sau cheltuieli presupune indi- Cod Fiscal al RM, persoana fizic Republicii Moldova, nr. 1163 din
carea n documentele respective a care nu practic activitate de ntre- 24.04.1997. n: Monitorul Oficial din
datelor care nu corespund realitii prinztor i a svrit o nclcare 08.02.2007, ed. special.
i care reflect diminuat mrimea fiscal este tras la rspundere i, 7. Brnz S., Stati V. Drept penal.
veniturilor sau care reflect ma- totodat, ea este tras i la rspun- Partea Special. Volumul II, Chiinu,
2011, p. 68.
jorat mrimea cheltuielilor [39]. dere contravenional pentru eva- 8. Art. 14 Cod fiscal al Republicii
32 AUGUST 2015

Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. n: n: Revista Naional de Drept, 2012, fraciunii de evaziune fiscal a ntre-
Monitorul Oficial din 08.02.2007, ed. nr. 4, p. 8. prinderilor, instituiilor i organizai-
special. 25. Legea Republicii Moldova ilor. n: Revista Naional, 2001, nr.
9. Brnz S., Stati V. Drept penal. privind declararea i controlul venitu- 2, p. 28.
Partea Special. Chiinu, 2011, p. rilor i al proprietii demnitarilor de 42. Botnaru N. Op. cit., p. 73.
68, ns cu modificrile art. 244 CP stat, judectorilor, procurorilor, func-
RM. ionarilor publici i ale unor persoane
10. Stati V. Rspunderea penal cu funcie de conducere, nr. 1264 din
pentru evaziune fiscal a ntreprinde- 19.07.2002. n: Monitorul Oficial nr.
rilor, instituiilor i organizaiilor (art. 72-75 din 13.04.2012, art. 229.
244 CP RM). n: Revista Naional de 26. Stati V. Op.cit., p. 8.
Drept, 2012, nr. 7, p. 13. 27. Ibidem.
11. Barbneagr Alexei .a. Cod 28. Ibidem.
penal al Republcii Moldova. Co- 29. Florescu E. Evaziunea fiscal.
mentariu (partea special). Chiinu, Rezumat al tezei de doctorat. Bucu-
2009, p. 133. reti, 2011, p. 4.
12. .. 30. Stati V. Rspunderea penal
: - pentru evaziunea fiscal a persoanelor
fizice (art. 244 1 CP RM). Partea II. n:
. : , Revista Naional de Drept, 2012, nr.
1999, . 69. 5, p. 10.
13. .. 31. Lege cu privire la mediere, nr.
. : , 134 din 14.06.2007. n: Monitorul
1999, . 103. Oficial nr. 188-191 din 07.12.2007,
14. .. art. 730. Data intrrii n vigoare :
01.07.2008.
. : , 1994, 32. Lege cu privire la avocatur,
1, . 10-16. nr. 1260 din 19.07.2002. n: Monito-
15. Berliba V. Aspecte juridico- rul Oficial nr. 159 din 04.09.2010, art.
penale ale evaziunii fiscale a ntre- 582.
prinderilor instituiilor i organizai- 33. Art. 84 Cod fiscal al Republicii
ilor. Chiinu: Editura Lumina Lex, Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. n:
2002, p. 64. Monitorul Oficial din 25.03.2005, ed.
16. ;. - special.
. .: - 34. Lege cu privire la antrepre-
, 1998, . 130. noriat i ntreprinderi, nr. 845 din
17. .. 03.01.1992. n: Monitorul Parlamen-
. : , tului nr. 2 din 28.02.1994, art. 33.
1999, . 69. 35. Botnaru N. Rspunderea con-
18. Brnz S., Stati V, Drept penal. travenional privind evaziuena fis-
Partea Special. Volumul II. Chiinu, cal. n: Revista Naional de Drept,
2011, p. 69. 2012, nr. 9, p. 73.
19. Berliba V. Op. cit., p. 18-20. 36. Art. 301 Cod contravenional
20. Barbneagr Alexei .a. Cod al Republicii Moldova nr. 218 din
penal al Republcii Moldova. Co- 24.10.2008. n: Monitorul Oficial
mentariu (partea special). Chiinu, nr. 3-6 din 16.01.2009, art. 15. Data
2009, p. 134. intrrii n vigoare: 31.05.2009, art.
21. Ibidem. 301.
22. .. 37. Belous Victoria. Impozitarea
veniturilor persoanelor fizice ceteni
: - prin metode indirecte: nouti legisla-
. . . . , - tive. n: Contabilitate i audit, 5 mai
, 2008, . 4. 2012, p. 18.
23. Art. 8 Cod fiscal al Republicii 38. Botnaru N. Op. cit., p. 73.
Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. n: 39. Brnz Sergiu, Ulianovschi X.,
Monitorul Oficial din 08.02.2007, ed. Grosu V., urcanu Ion. Drept penal.
special. Partea special. Vol. II, ed. II. n: Car-
24. Stati V. Rspunderea penal tier juridic, 2005, iunie, p. 433.
pentru evaziunea fiscal a persoane- 40. Botnaru N. Op. cit., p. 73.
lor fizice (art. 244 1 CP RM). Partea I. 41. Vreamea Igor. Subiectul in-