Sunteți pe pagina 1din 241

Contents

A-Z

Manualul de

utilizare

Contents A-Z Manualul de utilizare Plăcerea de a conduce BMW SERIA 2 CONVERTIBLE. MANUALUL UTILIZATORULUI. Online

Plăcerea de a conduce

BMW SERIA 2 CONVERTIBLE.

MANUALUL UTILIZATORULUI.

de a conduce BMW SERIA 2 CONVERTIBLE. MANUALUL UTILIZATORULUI. Online Edition for Part no. 01 40

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Seria 2

Manualul de utilizare

Ne bucurăm că v-aţi decis pentru un BMW.

Cu cât îl cunoaşteţi mai bine, cu atât mai suveran îl puteţi struni în traficul urban. Din acest motiv vă rugăm:

Citiţi acest Manual de utilizare înainte de a conduce noul Dvs. BMW. Nu ezitaţi să utilizaţi şi Manualul de utilizare interactiv din dotarea autovehiculului. Acesta include informaţii importante cu privire la utilizarea autovehiculului, care vă vor permite să utili‐ zaţi toate avantaje tehnice ale autovehiculului Dvs. BMW. Toto‐ dată veţi obţine informaţii utile privitoare la siguranţa în exploa‐ tare şi în trafic, precum şi la modalitatea optimă de menţinere a valorii autovehiculului Dvs. BMW.

Actualizările pentru manualele de utilizare, efectuate după în‐ cheierea ediţiei, pot fi găsite eventual în anexa Introducerii tipărite privind autovehiculul.

Informaţii suplimentare puteţi găsi în celelalte broşuri din litera‐ tura de bord.

Drum bun şi în deplină siguranţă vă urează

BMW AG

Drum bun şi în deplină siguranţă vă urează BMW AG În multe ţări manualul de utilizare

În multe ţări manualul de utilizare este disponibil ca aplicaţie la telefonul mobil. Alte informaţii pe Internet:

www.bmw.com/bmw_drivers_guide

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

© 2015 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München, Deutschland Reproducerea, parţială sau totală este permisă numai cu acordul scris al BMW AG, München. română II/15, 03 15 490 Tipărit pe hârtie ecologică, albită fără clor, refolosibilă.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Cuprins

Subiecte speciale puteţi găsi cel mai repede prin intermediul Indexului de cuvinte-cheie, vezi pagina 230.

6 Indicaţii

Prezentare

12

Cockpit

16

iDrive

25

Sistemul de comandă vocală

28

Manual de utilizare integrat în autovehicul

Comenzi

32

Deschidere şi închidere

51

Reglare

62

Siguranţă în transportarea copiilor

67

Conducere

80

Afişare

95

Lumini

101

Siguranţă

122

Sisteme de reglare a stabilităţii de rulare

128

Confort la conducere

141

Climatizare

149

Dotări interioare

153

Compartimente de depozitare

Sfaturi

160

Recomandări pentru conducere

163

Încărcare

165

Regim de deplasare cu remorcă

170

Economisirea combustibilului

Mobilitate

180

Alimentare

182

Combustibil

184

Jante şi anvelope

192

Camera motorului

194

Ulei de motor

197

Lichid de răcire

199

Revizie

201

Înlocuirea pieselor

211

Asistenţă în caz de pană

217

Îngrijire

Referinţe

224

Date tehnice

230

Totul de la A la Z

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Indicaţii

Indicaţii

Cu privire la aceste Instrucţiuni de utilizare

Orientare

Prin intermediul indexului de cuvinte cheie pu‐ teţi accesa cel mai rapid anumite subiecte.

Pentru prezentarea autovehiculului, se reco‐ mandă primul capitol.

Actualizare după încheierea ediţiei

Actualizările pentru manualele de utilizare, efectuate după încheierea ediţiei, pot fi găsite eventual în anexa Introducerii tipărite privind autovehiculul.

Manualul de utilizare referitor la navigaţie, entertainment, comunicaţie

Navigaţia tematică, Entertainment, comunica‐ ţia şi comenzile scurte ale sistemului de intro‐ ducere vocală sunt descrise într-un manual de utilizare separat, care se găseşte de asemenea în volumul literaturii de bord.

Surse suplimentare de informare

Pentru alte întrebări, Service-ul vă stă la dispo‐ ziţie oricând.

Informaţii privitoare la BMW, de ex. la tehnică, pe internet: www.bmw.ro.

BMW Driver’s Guide App

În multe ţări manualul de utilizare este disponi‐ bil ca aplicaţie la telefonul mobil. Alte informaţii pe Internet:

www.bmw.com/bmw_drivers_guide

6

Simboluri

Indică măsurile de precauţie ce trebuie respectate cu precizie pentru a evita posibilitatea rănirii personale şi a deteriorării grave a automobilului.

◄ Marchează sfârşitul unei anumite secţiuni.

Se referă la măsurile care trebuie luate pentru protejarea mediului.◄ Marchează sfârşitul unei anumite secţiuni. " " automobil pentru selectarea funcţiilor. Indică

" "

automobil pentru selectarea funcţiilor.

Indică comenzile pentru sistemul de control vocal.

Indică comenzile pentru sistemul de control vocal. › Identifică textele de pe afişajul în ‹ Indică

Identifică textele de pe afişajul în

Indică răspunsurile sistemului de control vocal.

››

‹‹

Simboluri pe piesele vehiculului

vocal. ›› ‹‹ Simboluri pe piesele vehiculului Se recomandă studierea secţiunii corespunzătoare din

Se recomandă studierea secţiunii corespunzătoare din prezentul Manual al proprietarului cu privire la o anumită piesă sau ansamblu.

Dotare autovehicul

Acest manual de utilizare descrie toate dotările de serie, de tara şi dotările speciale, care sunt oferite pentru această serie de model. De aceea, în cadrul acestui manual de utilizare, sunt descrise şi ilustrate şi dotările ce nu sunt montate în autovehiculul dvs., de ex. din cauza dotării speciale selectate sau a variantei de ţară.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru funcţiile şi sistemele relevante pentru securitate.

La utilizarea funcţiilor şi sistemelor cores‐ punzătoare trebuie respectate normele legale naţionale în vigoare.

Dacă există dotări şi modele care nu sunt des‐ crise în acest manual, respectaţi manualele de utilizare suplimentare.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Indicaţii

La vehicule cu volan pe dreapta, unele ele‐ mente de comandă sunt amplasate diferit de‐ cât în imagini.

Actualitatea Manualului de utilizare

Informaţii de bază

Nivelul ridicat de siguranţă şi calitate al autove‐ hiculelor este garantat prin dezvoltare şi evolu‐ ţie continuă. Din acest motiv, în unele cazuri pot apărea diferenţe între descrieri şi dotările efective ale vehiculului.

Actualizare după încheierea ediţiei

Actualizările pentru manualele de utilizare, efectuate după încheierea ediţiei, pot fi găsite eventual în anexa Introducerii tipărite privind autovehiculul.

Siguranţă proprie

Garanţie

Autovehiculul dvs. este construit tehnic con‐ form condiţiilor de operare şi cerinţelor pentru aprobare, aplicabile în ţara primei livrări - Omo‐ logare. Dacă doriţi să utilizaţi autovehiculul în altă ţară, ar putea fi necesară adaptarea ante‐ rioară a acestuia la condiţiile de exploatare şi la cerinţele de înmatriculare eventual diferite, existente în respectiva ţară. Dacă autovehiculul dvs. îndeplineşte cerinţele de omologare pen‐ tru o anumită ţară, nu puteţi aplica acolo pre‐ tenţiile de garanţie pentru autovehiculul dvs. Informaţii suplimentare obţineţi de la Service.

Întreţinere şi reparaţie

Tehnica de nouă generaţie, de ex. utilizarea de materiale moderne şi sisteme electronice com‐ plexe, necesită metode de revizie şi reparaţie corespunzătoare.

Efectuaţi lucrările corespunzătoare numai la BMW Service sau într-un service care lucrează

conform standardelor BMW şi cu personal şcolarizat corespunzător.

La lucrări efectuate incorect există pericolul unor daune ulterioare şi a riscurilor de securi‐ tate aferente.

Piese şi accesorii

BMW recomandă utilizarea de piese şi acceso‐

rii agreate de BMW în scopul utilizării.

BMW Service este partenerul corect pentru piese şi accesorii originale BMW, pentru alte produse agreate de BMW, precum şi pentru consultanţa specializată aferentă.

Funcţionalitatea şi securitatea în utilizare a acestor produse au fost testate în vehicule BMW.

Pentru acestea, BMW îşi asumă responsabili‐ tatea. Pe de altă parte, BMW nu îşi poate asuma răspunderea pentru piese sau accesorii de orice natură care nu sunt autorizate.

BMW nu poate evalua nivelul de siguranţă pen‐ tru utilizarea tuturor produselor de pe piaţă. Si‐ guranţa nu este garantată nici atunci când o in‐ stituţie oficială a unei ţări emite o scrisoare de garanţie. Astfel de testări nu pot include întot‐ deauna condiţiile particulare ale vehiculelor BMW şi din acest motiv nu sunt întotdeauna în totalitate corecte.

Memorie de date

O mulţime de componente electronice ale au‐

tovehiculului dumneavoastră conţin memorii de date, care memorează informaţii tehnice re‐ feritoare la starea autovehiculului, evenimen‐ tele şi erorile, temporar sau permanent. Aceste informaţii tehnice documentează la modul ge‐ neral starea unei componente, a unui modul, a unu sistem sau a mediului:

Stările de funcţionare ale componentelor de sistem, de ex. nivelurile de umplere.

Mesajele de stare ale autovehiculului şi componentelor individuale ale acestuia,

7

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Indicaţii

de ex. turaţia roţilor/ viteza, decelerarea mişcărilor, acceleraţia transversală.

Disfuncţionalităţile şi defecţiunile compo‐ nentelor importante de sistem, de ex. lu‐ mina şi frânele.

Reacţiile autovehiculului în situaţii speciale de deplasare, de ex. declanşarea unui air‐ bag, conectarea sistemelor de reglare a stabilităţii.

Stările mediului ambiant, de ex. tempera‐ tura.

Aceste datele sunt de natură exclusiv tehnică şi sunt necesare detectării şi remedierii erori‐ lor, precum şi optimizării funcţiilor autovehicu‐ lului. Profilele de deplasare pe traseele par‐ curse nu pot fi realizate pe baza acestor date. Dacă sunt solicitate servicii de service, de ex. servicii de reparaţii, procese de service, situaţii de garanţie, asigurarea calităţii, acestea pot oferii informaţii tehnice colaboratorilor service- ului, inclusiv producătorului, pe baza memorii‐ lor de evenimente şi erori, acestea putând fi ci‐ tite cu aparate de diagnosticare speciale. De acolo obţineţi, dacă este necesar informaţii su‐ plimentare. După remedierea defecţiunii sunt şterse informaţiile din memoria de erori sau sunt suprascrise în continuare.

Pe parcursul utilizării autovehiculului pot apărea situaţii, în care aceste date tehnice, în combinaţie cu alte informaţii, de ex. protocolul de accident, deteriorările autovehiculului,de‐ claraţiile martorilor, etc. — dacă este cazul, cu solicitarea opiniei unui expert — se pot referi direct la o persoană.

Funcţiile suplimentare, care sunt contractate de către client, de ex. localizarea autovehiculu‐ lui în caz de urgenţă, permit transmiterea anu‐ mitor date ale autovehiculului din autovehicul.

8

Numărul de identificare al autovehiculului

autovehicul. 8 Numărul de identificare al autovehiculului Numărul de identificare al autovehiculului se găseşte în

Numărul de identificare al autovehiculului se găseşte în compartimentul motorului.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Indicaţii

9

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

Imaginea de ansamblu asupra tastelor, comutatoarelor şi afişajelor vă ajută să vă orientaţi mai bine. Totodată vă veţi familiariza în scurt timp cu principiile diferitelor posibilităţi de operare.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

Cockpit

Cockpit

Dotare autovehicul

În cadrul acestui capitol sunt descrise toate dotările de serie, de ţără şi dotările speciale, care sunt oferite pentru această serie de mo‐ del. De aceea sunt descrise şi dotările, care nu sunt disponibile în cadrul unui autovehicul,

În jurul volanului

de ex. pe baza dotărilor speciale selectate sau a variantei de ţară. Acelaşi lucru este valabil şi pentru funcţiile şi sistemele relevante pentru securitate. La utilizarea funcţiilor şi sistemelor corespunzătoare trebuie respectate normele legale naţionale în vigoare.

trebuie respectate normele legale naţionale în vigoare. 1 Macara geam, toate   43 2 Macara geam,

1 Macara geam, toate  43

2 Macara geam, individual  43

3 Acţionarea oglinzilor exterioare  58

4 Torpedo pe partea şoferului  154.

Sisteme de asistenţă pentru şofer

gentă  111 111

Intelligent Safety/Siguranţă inteli‐

Avertizare părăsire bandă  117 . 117.

5 Lumini

12

Faruri de ceaţă  98 98

Lumini ceaţă spate  98 98

Lumini de poziţie  95 95

Faza scurtă  95 95

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Cockpit

Prezentare

Reglare automată a fasciculului de lumină  96 96

Lumini de zi  96

Faruri adaptive  96

Asistent fază lungă  97

bord  99 99

Iluminarea tabloului de

nare  97 97

Reglarea distanţei de lumi‐

6 Maneta de pe coloana volanului, stânga

Semnalizatoare  72 72

Faza lungă, avertizor optic  72 72

Asistent fază lungă  97 97

Lumini de parcare  96 96

Computer de bord  90 90

7 Butoane pe volan, stânga

Limita de viteză  118 118

Apelarea vitezei de depla‐90 7 Butoane pe volan, stânga Limita de viteză   118 sare   128 vitezei pornit/oprit, întreru‐ pere  

sare  128

118 Apelarea vitezei de depla‐ sare   128 vitezei pornit/oprit, întreru‐ pere   128 Comutator

vitezei pornit/oprit, întreru‐

pere  128

Comutator basculant pentru sistemul de reglare a vitezei  128

8 Planşa de instrumente  80

9 Butoane pe volan, dreapta

Sursă de DivertismentPlanşa de instrumente   80 9 Butoane pe volan, dreapta Volum Comandă vocală   25 Telefon, a se

Volum80 9 Butoane pe volan, dreapta Sursă de Divertisment Comandă vocală   25 Telefon, a se vedea

Comandă vocală  25 25

Telefon, a se vedea instrucţiunile de exploatare referitor la naviga‐ ţie, entertainment, comunicaţie;Sursă de Divertisment Volum Comandă vocală   25 Rotiţă pentru listele de selecţie   90 10

Rotiţă pentru listele de selecţie  90

10 Pornirea/oprirea motorului şi cu‐ plarea/decuplarea contactu‐

10 Pornirea/oprirea motorului şi cu‐ plarea/decuplarea contactu‐

 

lui  68

Funcţie pornire/oprire auto‐

Funcţie pornire/oprire auto‐

mată  69

11 Maneta de pe coloana volanului, dreapta

Ştergător  72 72

Senzor de ploaie  73 73

Curăţare spoturi şi faruri  74 74

12 Claxon, pe întreaga suprafaţă

13 Încălzire volan  61

14 Reglarea volanului  60

15 Deblocarea capotei motorului  193

13

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

Cockpit

În jurul consolei centrale

Prezentare Cockpit În jurul consolei centrale 1 Afişaj de control   16 2 Torpedo   153 3 Ventilare  

1 Afişaj de control  16

2 Torpedo  153

3 Ventilare  147

4 Instalaţia de semnalizare-averti‐

zare   211

zare  211

Închidere centralizată   38

Închidere centralizată  38

5 Radio/CD/Multimedia, consultaţi manualul de utilizare pentru navigaţie, Entertainment şi comunicaţie.

6 Climatizare  141

7 Controler cu butoane  17

8

Plafon  44

14

9 Frână de parcare  71

17 8 Plafon   44 1 4 9 Frână de parcare   71 10 Park Distance Control PDC  

10 Park Distance Control PDC  130

Cameră video pentru asistarea parcării cu spatele  133

Asistent la parcare  136

parcării cu spatele   133 Asistent la parcare   136 11 Selector program de rulare   124 Control dinamic

11 Selector program de rulare  124

parcare   136 11 Selector program de rulare   124 Control dinamic al stabi‐ lităţii   122 12

Control dinamic al stabi‐

lităţii  122

12 Selectorul de viteze al transmisiei Steptro‐

nic  75

Selectorul de viteze al transmisiei ma‐

nuale  75

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Cockpit

Prezentare

Despre oglinda interioară

Cockpit Prezentare Despre oglinda interioară 1 Apel de urgenţă inteligent   211 2 Lămpi de citit  

1

Apel de urgenţă inteligent  211 211

2

Lămpi de citit  99 99

3

Iluminare interioară  99 99

4

Martor de control pentru airbag pasager faţă  103 103

15

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

iDrive

iDrive

Dotare autovehicul

În cadrul acestui capitol sunt descrise toate dotările de serie, de ţără şi dotările speciale, care sunt oferite pentru această serie de mo‐ del. De aceea sunt descrise şi dotările, care nu sunt disponibile în cadrul unui autovehicul, de ex. pe baza dotărilor speciale selectate sau

a variantei de ţară. Acelaşi lucru este valabil şi

pentru funcţiile şi sistemele relevante pentru securitate. La utilizarea funcţiilor şi sistemelor corespunzătoare trebuie respectate normele legale naţionale în vigoare.

Principiu de funcţionare

iDrive înglobează funcţiile mai multor butoane

şi comutatoare. Prin urmare, aceste funcţii pot

fi accesate dintr-o unitate centrală.

Utilizarea iDrive în timpul mersului

Introduceţi informaţii numai atunci când condiţiile de trafic permit acest lucru, în caz contrar neatenţia ar putea pune în pericol atât pasagerii, cât şi ceilalţi participanţi la trafic.◀

pasagerii, cât şi ceilalţi participanţi la trafic.◀ 1 6 Elementele de comandă pe scurt Elemente de

16

Elementele de comandă pe scurt

Elemente de comandă

1 6 Elementele de comandă pe scurt Elemente de comandă 1 Afişaj de control 2 Butonul

1 Afişaj de control

2 Butonul de control cu taste şi cu touchpad în funcţie de dotări

Afişaj de control

Indicaţii

Pentru curăţarea afişajului de control, res‐ pectaţi indicaţiile de întreţinere.

Nu amplasaţi obiecte în zona din faţa afişa‐ jului de control pentru a evita deteriorarea afişajului de control.

La încălzirea puternică a afişajului de con‐ trol, de exemplu din cauza soarelui intens, luminozitatea se poate reduce până la de‐ conectarea completă. Reducând tempera‐ tura, de exemplu prin umbrire sau cu ajuto‐ rul instalaţiei de climatizare, se restabilesc funcţiile normale.

Pornire

1. Cuplaţi contactul.

2. Apăsaţi pe controler.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

iDrive

Prezentare

Oprire

iDrive Prezentare Oprire 1. Apăsaţi butonul. 2. "Switch off control display" Controler cu sistem de navigaţie

1. Apăsaţi butonul.

2. "Switch off control display"

Apăsaţi butonul. 2. "Switch off control display" Controler cu sistem de navigaţie Prin intermediul

Controler cu sistem de navigaţie

Prin intermediul butoanelor puteţi accesa di‐ rect meniul. Cu ajutorul controlerului puteţi se‐ lecta rubricile meniurilor şi puteţi efectua re‐ glaje.

Cu ajutorul dispozitivului Touchpad al butonu‐ lui de control pot să fie operate unele funcţii de pe iDrive:

1. Rotiţi.

să fie operate unele funcţii de pe iDrive: 1. Rotiţi. 2. Apăsaţi. 3. Înclinare în patru

2. Apăsaţi.

unele funcţii de pe iDrive: 1. Rotiţi. 2. Apăsaţi. 3. Înclinare în patru direcţii. Butoanele controlerului

3. Înclinare în patru direcţii.

Rotiţi. 2. Apăsaţi. 3. Înclinare în patru direcţii. Butoanele controlerului Buton Funcţie MENU

Butoanele controlerului

Buton

Funcţie

MENU

Accesare meniu principal.

RADIO

Accesarea submeniului Radio.

MEDIA

Deschideţi meniul Multimedia.

NAV

Accesarea submeniului Navigaţie.

TEL

Accesarea submeniului Telefon.

BACK

Afişarea ferestrei anterioare.

OPTION

Accesarea submeniului Opţiuni.

Controler fără sistem de navigare

Prin intermediul butoanelor puteţi accesa di‐ rect meniul. Cu ajutorul controlerului puteţi se‐ lecta rubricile meniurilor şi puteţi efectua re‐ glaje.

1. Rotiţi.

rubricile meniurilor şi puteţi efectua re‐ glaje. 1. Rotiţi. 17 Online Edition for Part no. 01

17

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

iDrive

2. Apăsaţi.

Prezentare iDrive 2. Apăsaţi. 3. Înclinare în două direcţii. Butoanele controlerului Buton Funcţie MENU

3. Înclinare în două direcţii.

iDrive 2. Apăsaţi. 3. Înclinare în două direcţii. Butoanele controlerului Buton Funcţie MENU

Butoanele controlerului

Buton

Funcţie

MENU

Accesare meniu principal.

Audio

Accesare meniu audio ascultat ul‐ tima dată, alternare între meniurile audio.

TEL

Accesarea submeniului Telefon.

BACK

Accesare panou anterior.

OPTION

Accesarea submeniului Opţiuni.

Principiu de utilizare

Accesare meniu principal

Opţiuni. Principiu de utilizare Accesare meniu principal Apăsaţi butonul. 1 8 Este afişat meniul principal. Toate

Apăsaţi butonul.

18

utilizare Accesare meniu principal Apăsaţi butonul. 1 8 Este afişat meniul principal. Toate funcţiile iDrive sunt

Este afişat meniul principal.

Toate funcţiile iDrive sunt accesibile din meniul principal.

Selectarea rubricilor meniului

Punctele din meniu care ies în evidenţă pot fi selectate.

1. Rotiţi controlerul până când este selectată rubrica dorită din meniu.

până când este selectată rubrica dorită din meniu. 2. Apăsaţi pe controler. Rubrici ale meniului în

2. Apăsaţi pe controler.

Rubrici ale meniului în manualul de utilizare

În manualul de utilizare, rubricile meniului care trebuie selectate sunt trecute între ghilimele, de ex. "Settings".

Comutare între ferestre

După selectarea unei rubrici a meniului, de ex. "Radio", este afişată o nouă fereastră. Feres‐ trele pot fi suprapuse.

Înclinaţi controlerul către stânga.

Fereastra actuală este închisă şi rămâne afişată fereastra anterioară.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

iDrive

Prezentare

La apăsarea tastei BACK este redeschisă fereastra anterioară. Totodată, fereastra actuală rămâne deschisă.

Înclinaţi controlerul către dreapta.

Fereastra nouă se deschide de-asupra fe‐ restrei actuale.

Fereastra nouă se deschide de-asupra fe‐ restrei actuale. Săgeţile albe către stânga sau către dreapta in‐

Săgeţile albe către stânga sau către dreapta in‐ dică faptul că mai pot fi accesate şi alte feres‐ tre.

Afişarea unui meniu accesat

La accesarea unui meniu este afişată de obicei ultima fereastră selectată în acest meniu. Pen‐ tru a afişa prima fereastră a meniului:

Înclinaţi controlerul în mod repetat către stânga, până la afişarea primei ferestre.

Apăsaţi de două ori pe tasta de meniu a controlerului.

Accesarea submeniului Opţiuni

de meniu a controlerului. Accesarea submeniului Opţiuni Apăsaţi butonul. Este afişat submeniul "Options".

Apăsaţi butonul.

Este afişat submeniul "Options".

Apăsaţi butonul. Este afişat submeniul "Options". Altă posibilitate: apăsaţi butonul sau înclinaţi

Altă posibilitate: apăsaţi butonul sau înclinaţi controlerul în mod repetat către dreapta, până la afişarea submeniului "Options".

Submeniu Opţiuni

Meniul "Options" este compus din diferite do‐ menii:

Reglaje ecran, de ex. "Split screen".

Domeniul rămâne neschimbat.

Posibilităţi de utilizare ale meniului princi‐ pal selectat, de ex. pentru "Radio".

După caz pot exista şi alte posibilităţi de utilizare ale submeniului selectat, de ex. "Save station".

Efectuare reglaje

1. Selectaţi o rubrică.

2. Rotiţi controlerul până la atingerea reglaju‐ lui dorit.

controlerul până la atingerea reglaju‐ lui dorit. 3. Apăsaţi pe controler. Activarea/dezactivarea

3. Apăsaţi pe controler.

Activarea/dezactivarea funcţiilor

Înaintea anumitor rubrici din meniu este ampla‐ sat un simbol rectangular (pătrat). Acest simbol indică dacă funcţia este activată sau dezacti‐ vată. Funcţia este activată sau dezactivată prin selectarea rubricii din meniu.

sau dezactivată prin selectarea rubricii din meniu. Funcţia este activată. Funcţia este dezactivată. 19

Funcţia este activată.

Funcţia este dezactivată.

19

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

iDrive

Touchpad

Cu ajutorul dispozitivului Touchpad al butonu‐ lui de control pot să fie operate unele funcţii de pe iDrive:

Selectaţi funcţiile

1. "Settings"

2. "Touchpad"

3. Selectaţi funcţia dorită.

"Write": introducerea literelor şi cifre‐ lor.

"Interactive map": operarea hărţii inte‐ ractive.

"Browser": introducerea adreselor de internet.

"Audio feedback": literele şi cifrele in‐ troduse sunt anunţate vocal.

Introducerea literelor şi cifrelor

Introducerea literelor necesită la început ceva exerciţiu. La introducere acordaţi atenţie următoarelor:

Pentru introducerea de litere mari şi mici şi cifre este posibil să fie necesară comutarea prin intermediul controlerului pe Modul de introducere, vezi pagina 24, cores‐ punzător, de exemplu în cazul scrierii iden‐ tice a literelor mari şi mici.

Introduceţi caracterele în modul în care sunt afişate pe ecranul de control.

Caracterele aferente, precum accentele sau punctele trebuie şi ele întotdeauna in‐ troduse, pentru ca litera să fie recunoscută în mod univoc. Modul de introducere de‐ pinde de limba setată. Eventual introduceţi caracterele speciale prin intermediul con‐ trolerului.

Pentru a şterge un caracter, trageţi degetul pe Touchpad spre stânga.

Pentru a introduce un spaţiu, trageţi spre dreapta în mijlocul touchpad-ului.

20

Pentru a introduce o liniuţă, trageţi spre dreapta în zona de sus a touchpad-ului.

Pentru a introduce o liniuţă de subliniere, trageţi spre dreapta în zona de jos a touch‐ pad-ului.

Operarea hărţii interactive şi a internetului

Harta interactivă a sistemului de navigare şi pa‐ ginilor de internet poate să fie deplasată prin intermediul Touchpad.

Funcţie

Comenzi

Deplasarea hărţii inte‐ ractive sau a paginilor Internet.

Trageţi în direcţia corespunzătoare.

Mărirea/micşorarea hărţilor interactive sau a paginilor Internet.

Pe suportul tactil, prin apropierea sau îndepărtarea dege‐ telor.

Afişarea meniului sau deschiderea unui link pe internet.

Apăsaţi o dată.

Efectuare reglaje

Setările pe ecranul de control, precum volu‐ mele sonore, pot fi efectuate prin intermediul suportului tactil. În acest scop, trageţi cores‐ punzător spre stânga sau dreapta.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

iDrive

Prezentare

Un exemplu: setarea orei

Reglarea ceasului

La afişajul de control:

setarea orei Reglarea ceasului La afişajul de control: 1. Apăsaţi butonul. Este afişat meniul principal. 2.

1. Apăsaţi butonul. Este afişat meniul principal.

2. Rotiţi controlerul, până când este marcat "Settings", după care apăsaţi pe controler.

"Settings", după care apăsaţi pe controler. 3. Dacă este necesar, înclinaţi controlerul către

3. Dacă este necesar, înclinaţi controlerul către stânga pentru a afişa "Time/date".

4. Rotiţi controlerul, până când este marcat "Time/date", după care apăsaţi pe contro‐ ler.

"Time/date", după care apăsaţi pe contro‐ ler. 5. Rotiţi controlerul, până când este marcat

5. Rotiţi controlerul, până când este marcat "Time:", după care apăsaţi pe controler.

marcat "Time:", după care apăsaţi pe controler. 6. Rotiţi controlerul pentru a regla ora cu‐ rentă,

6. Rotiţi controlerul pentru a regla ora cu‐ rentă, cupă care apăsaţi controlerul.

7. Rotiţi controlerul pentru a regla minutele, după care apăsaţi controlerul.

Informaţii stare

Câmp de stare

În câmpul de stare din dreapta sus sunt afişate următoarele informaţii:

Ora.

Sursă actuală de entertainment.

Pornire/oprire sonor.

Putere recepţie reţea telefonie mobilă.

Stare telefon.

Recepţie info trafic.

Simboluri din câmpul de stare

Simbolurile sunt rezumate în următoarele grupe.

Simboluri Radio

Simbol.

Semnificaţie

TP

Informaţii despre trafic pornite.

Simboluri Telefon

Simbol.

Semnificaţie

Apel în recepţie sau emisie.

Apel în recepţie sau emisie.

Apel pierdut.

Apel pierdut.

Putere recepţie reţea telefonie mo‐ bilă.

Putere recepţie reţea telefonie mo‐ bilă.

Simbolul se aprinde intermitent:

căutare reţea.

Nicio reţea telefonie mobilă disponi‐ bilă.

Nicio reţea telefonie mobilă disponi‐ bilă.

Bluetooth conectat.

Bluetooth conectat.

21

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

iDrive

Simbol.

Semnificaţie

Transfer de date activ.

Transfer de date activ.

Roaming activ.

Roaming activ.

SMS recepţionat.

SMS recepţionat.

Verificaţi cartela SIM.

Verificaţi cartela SIM.

Cartela SIM blocată.

Cartela SIM blocată.

Cartela SIM lipsă.

Cartela SIM lipsă.

Introduceţi PIN.

Introduceţi PIN.

Simboluri Divertisment

Simbol.

Semnificaţie

CD/DVD-player.

CD/DVD-player.

Colecţie de muzică.

Colecţie de muzică.

Semnificaţie CD/DVD-player. Colecţie de muzică. Baza de date Gracenote®. Mufă AUX-In. Interfaţa audio

Baza de date Gracenote®.

Mufă AUX-In.

Mufă AUX-In.

Interfaţa audio USB.

Interfaţa audio USB.

de date Gracenote®. Mufă AUX-In. Interfaţa audio USB. Interfaţa audio telefon mobil. Alte perimetre Simbol.

Interfaţa audio telefon mobil.

Alte perimetre

Simbol.

Semnificaţie

audio telefon mobil. Alte perimetre Simbol. Semnificaţie Asistenţă vocală deconectată. Afişare concomitentă a

Asistenţă vocală deconectată.

Afişare concomitentă a două ferestre pe ecran, Splitscreen

Generalităţi

La afişarea concomitentă a două ferestre pe ecran, în partea dreaptă pot fi reprezentate in‐ formaţii suplimentare, cum ar fi informaţii ale calculatorului de bord.

22

La acest tip de afişare, aşa-numitul Split‐ screen, aceste informaţii rămân vizibile şi la trecerea într-o altă rubrică a meniului.

Pornirea/oprirea afişării concomitente a două ferestre pe ecran

La afişajul de control:

a două ferestre pe ecran La afişajul de control: 1. Apăsaţi butonul. 2. "Split screen" Selectaţi

1. Apăsaţi butonul.

2. "Split screen"

Selectaţi afişajul

La afişajul de control:

screen" Selectaţi afişajul La afişajul de control: 1. Apăsaţi butonul. 2. "Split screen" 3.

1. Apăsaţi butonul.

2. "Split screen"

3. Înclinaţi controlerul până când este selec‐ tat Splitscreen.

4. Apăsaţi pe controler sau"Split screen content" selectaţi.

5. Selectaţi rubrica din meniu.

content" selectaţi. 5. Selectaţi rubrica din meniu. Butoane cu funcţii preferate Generalităţi Funcţiile

Butoane cu funcţii preferate

Generalităţi

Funcţiile iDrive pot fi memorate pe butoanele cu funcţii preferate şi pot fi accesate direct, de ex. postul radio, destinaţiile navigaţiei, nu‐ mere de telefon sau rubrici ale meniului.

Setările sunt memorate pentru profilul utilizat în mod curent.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

iDrive

Prezentare

Fără sistem de navigaţie şi telefon

Pe taste pot fi salvate numai posturi radio, a se vedea instrucţiunile de exploatare referitoare la navigaţie, Entertainment şi comunicaţie.

Memorarea funcţiei

1. Marcaţi funcţia prin intermediul iDrive.

funcţiei 1. Marcaţi funcţia prin intermediul iDrive. 2. Menţineţi apăsat butonul dorit până la emiterea

2. Menţineţi apăsat butonul dorit până la emiterea unui semnal.

Efectuaţi funcţia

dorit până la emiterea unui semnal. Efectuaţi funcţia Apăsaţi butonul. Funcţia este efectuată imediat. Asta

Apăsaţi butonul.

Funcţia este efectuată imediat. Asta înseamnă că de ex. la selectarea unui număr de telefon este stabilită concomitent şi legătura.

Afişarea alocării butoanelor

Apăsaţi butoanele cu degetul. Nu utilizaţi mănuşi sau alte obiecte.

Alocarea butoanelor este afişată pe marginea superioară a ecranului.

este afişată pe marginea superioară a ecranului. Ştergerea alocării butoanelor 1. Apăsaţi concomitent

Ştergerea alocării butoanelor

1. Apăsaţi concomitent butoanele 1 şi 8 pen‐ tru circa cinci secunde.

2. "OK"

Ştergerea datelor personale din autovehicul

Principiu de funcţionare

În funcţie de aplicaţie, autovehiculul salvează diferite date personale, precum posturi de ra‐ dio memorate. Prin iDrive aceste date perso‐ nale pot fi şterse în mod irevocabil.

Generalităţi

În funcţie de dotare, pot fi şterse următoarele date:

Reglaje Profil personal.

Posturi de radio memorate.

Butoane favorite memorate.

Datele referitoare la traseu şi datele din computerul de bord.

Colecţie de muzică.

Navigaţie, cum ar fi destinaţiile memorate.

Agendă telefonică.

Datele online, precum favorite, module cookie.

Notiţe vocale.

Conturi de conectare.

RemoteApp, cuplare smartphone.

Ştergerea datelor poate dura în total până la 30 de minute.

Premise pentru funcţionare

Datele pot fi şterse numai cu maşina în staţio‐ nare.

Ştergere date

Respectaţi şi urmaţi instrucţiunile de pe afişajul de control.

1. Cuplaţi contactul.

2. "Settings"

3. Apelaţi "Options".

4. "Delete personal data"

23

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

iDrive

5. "Continue"

6. "OK"

Introducerea literelor şi cifrelor

Generalităţi

La afişajul de control:

1. Rotiţi controlerul: selectaţi literele sau ci‐ frele.

2. Dacă este necesar, selectaţi şi alte litere sau cifre.

3. "OK": confirmaţi cele introduse.

Simbol

Funcţie

Apăsaţi controlerul: ştergerea literei sau cifrei.

Apăsaţi controlerul: ştergerea literei sau cifrei.

Apăsaţi lung controlerul: ştergerea tuturor literelor sau cifrelor.

Apăsaţi lung controlerul: ştergerea tuturor literelor sau cifrelor.

Comutaţi între scrierea cu litere mari şi litere mici, cifre şi caractere

În funcţie de submeniul selectat, puteţi comuta între introducerea de majuscule şi minuscule, cifre şi caractere.

Simbol

 

Funcţie

Introduceţi literele.

Introduceţi literele.

Introducere cifre.

Introducere cifre.

sau Înclinaţi controlerul în sus.

sau

sau Înclinaţi controlerul în sus.

Înclinaţi controlerul în sus.

Fără sistem de navigaţie

Selectaţi simbolul

în sus. Fără sistem de navigaţie Selectaţi simbolul . Compararea datelor introduse Introducerea de nume şi

.

Compararea datelor introduse

Introducerea de nume şi adrese: selecţia se restrânge sau se completează cu fiecare literă introdusă.

24

Fiecare caracter introdus este comparat conti‐ nuu cu datele memorate în autovehicul.

La introducere, sunt oferite doar litere care există pentru date.

Căutarea destinaţiei: numele de localitate pot fi introduse în ortografia tuturor limbilor disponibile pe afişajul de control.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Sistemul de comandă vocală

Prezentare

Sistemul de comandă vocală

Dotare autovehicul

În cadrul acestui capitol sunt descrise toate dotările de serie, de ţără şi dotările speciale, care sunt oferite pentru această serie de mo‐ del. De aceea sunt descrise şi dotările, care nu sunt disponibile în cadrul unui autovehicul, de ex. pe baza dotărilor speciale selectate sau a variantei de ţară. Acelaşi lucru este valabil şi pentru funcţiile şi sistemele relevante pentru securitate. La utilizarea funcţiilor şi sistemelor corespunzătoare trebuie respectate normele legale naţionale în vigoare.

Principiu de funcţionare

Graţie sistemului de comandă vocală majo‐ ritatea funcţiilor afişate pe Control Display pot fi folosite prin comenzi rostite. Siste‐ mul vă asistă prin enunţuri în timpul intro‐ ducerii.

Funcţiile disponibile numai cu autovehicu‐ lul oprit nu pot fi activate prin intermediul sistemului de comandă vocală.

Sistemul include un microfon special pe partea şoferului.

indică comenzile pentru sistemul de co‐ mandă vocală în manualul de utilizare.

Premise de funcţionare

Setaţi în afişajul de control o limbă compatibilă şi cu sistemul de comandă vocală pentru ca acesta să poată identifica comenzile vocale rostite.

Reglarea limbii, vezi pagina 93.

Înregistrarea comenzilor

Activarea comenzii vocale

93 . Înregistrarea comenzilor Activarea comenzii vocale 1. Apăsaţi butonul de pe volan. 2. Aşteptaţi un

1. Apăsaţi butonul de pe volan.

2. Aşteptaţi un semnal sonor.

3. Înregistraţi comanda.

Comanda recunoscută de sistemul de co‐ mandă vocală este redată vocal şi afişată în tabloul de bord.

Simbolul din planşa de instrumente indică faptul că sistemul de comandă vocală este ac‐ tiv.este redată vocal şi afişată în tabloul de bord. Dacă eventual nu sunt disponibile alte co‐

Dacă eventual nu sunt disponibile alte co‐ menzi, funcţia poate fi operată în acest caz prin iDrive.

Dezactivarea comenzii vocale

Apăsaţi butonul de pe volan sau ›Cancel‹.în acest caz prin iDrive. Dezactivarea comenzii vocale Comenzi posibile Majoritatea rubricilor meniului de pe

Comenzi posibile

Majoritatea rubricilor meniului de pe afişajul de control pot fi accesate prin rostirea unei co‐ menzi.

Comenzile posibile depind de meniul actual afişat de afişajul de control.

Pentru multe dintre funcţii există comenzi scurte.

Anumite înregistrări de listă, spre exemplu În‐ registrările în cartea de telefon, pot fi de ase‐ menea selectate prin sistemul de comandă vo‐ cală. Înregistrările de listă trebuie să fie rostite întocmai, aşa cum apar ele în listă.

Redarea comenzilor acceptate

Comenzi posibile pot fi rostite: ›Voice commands‹

25

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

Sistemul de comandă vocală

Dacă este afişat de ex. meniul"Settings", sunt exprimate comenzile pentru setări.

Efectuarea funcţiilor prin comenzi scurte

Funcţiile meniului principal pot fi efectuate di‐ rect prin intermediul comenzilor scurte, indife‐ rent de rubrica selectată din meniu, de ex. ›Vehicle status‹.

Lista de comenzi scurte ale sistemului de co‐ mandă vocală, a se vedea instrucţiunile de ex‐ ploatare pentru navigaţie, Entertainment, co‐ municaţie.

Dialog de asistenţă pentru sistemul de comandă vocală

Accesare dialog asistenţă: ›Help‹

Alte comenzi pentru dialogul de asistenţă:

›Help with examples‹: sunt rostite informaţii referitoare la posibilităţile de utilizare ac‐ tuale şi principalele comenzi pentru aces‐ tea.

›Help with voice input‹: sunt rostite infor‐ maţii referitoare la principiul de funcţionare a sistemului de comandă vocală.

Un exemplu: accesarea setărilor de sunet

Prin meniul principal

Sunt pronunţate comenzile punctelor de me‐ niu, aşa cum au fost selectate şi prin interme‐ diul butonului de control.

1. La nevoie, porniţi redarea audio entertain‐ ment.

1. La nevoie, porniţi redarea audio entertain‐ ment. 2. Apăsaţi butonul de pe volan. 3. ›Radio‹

2. Apăsaţi butonul de pe volan.

3. ›Radio‹

4. ›Sound‹

26

Prin intermediul comenzii scurte

Reglarea sunetului după preferinţe poate fi pornită inclusiv printr-o comandă scurtă.

1. La nevoie, porniţi redarea audio entertain‐ ment.

1. La nevoie, porniţi redarea audio entertain‐ ment. 2. Apăsaţi butonul de pe volan. 3. ›Sound‹

2. Apăsaţi butonul de pe volan.

3. ›Sound‹

Reglarea dialogului vocal

Puteţi alege dacă doriţi ca sistemul să vă răspundă utilizând dialogul standard sau o va‐ riantă redusă.

La varianta scurtă a dialogului vocal sunt re‐ date mesaje prescurtate ale sistemului.

1. "Settings"

2. "Language/units"

3. "Voice contr.:"

4. Selectaţi opţiunea dorită.

"Voice contr.:" 4. Selectaţi opţiunea dorită. Reglarea volumului Rotiţi butonul de volum în timpul

Reglarea volumului

Rotiţi butonul de volum în timpul ascultării asistenţei vocale, până la reglarea volumului dorit.

Volumul se păstrează neschimbat, chiar dacă aţi modificat volumul altor surse au‐ dio.

Sonorul este memorat pentru profilul utili‐ zat momentan.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Sistemul de comandă vocală

Prezentare

Observaţie pentru apeluri de urgenţă

Nu utilizaţi sistemul de comandă vocală pentru apeluri de urgenţă. În situaţii de stres, limba şi tonalitatea vocii se pot modifica. Acest lucru duce la o întârziere inutilă în efectuarea apelu‐ lui.

Utilizaţi în schimb butonul SOS, vezi pa‐ gina 211, amplasat în zona oglinzii interioare.

Condiţii exterioare

Înregistraţi comenzi, cifre şi litere fluent şi cu volum, tonalitate şi viteză normale.

Memoraţi întotdeauna comenzile în limba de utilizare a sistemului de comandă vo‐ cală.

La selectarea unui post radio, utilizaţi mo‐ dul de pronunţare uzual al postului radio, utilizând în mod optim denumirea de pe ecranul de control.

›Station

‹,

ex. emiţător Classic Radio.

Păstraţi portierele, geamurile şi plafonul în‐ chise, pentru a evita bruierea prin zgomote din exterior.

Evitaţi crearea de zgomote perturbatoare în interiorul vehiculului în timpul utilizării comenzii vocale.

27

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Prezentare

Manual de utilizare integrat în autovehicul

Manual de utilizare integrat în autovehicul

Dotare autovehicul

În cadrul acestui capitol sunt descrise toate dotările de serie, de ţără şi dotările speciale, care sunt oferite pentru această serie de mo‐ del. De aceea sunt descrise şi dotările, care nu sunt disponibile în cadrul unui autovehicul, de ex. pe baza dotărilor speciale selectate sau a variantei de ţară. Acelaşi lucru este valabil şi pentru funcţiile şi sistemele relevante pentru securitate. La utilizarea funcţiilor şi sistemelor corespunzătoare trebuie respectate normele legale naţionale în vigoare.

Manual de utilizare integrat în autovehicul

Manualul de utilizare integrat poate fi prezentat pe afişajul de control. În cadrul acestuia sunt descrise în special echipările şi funcţiile exis‐ tente în autovehicul.

Părţi componente ale manualului de utilizare integrat

Manualul de utilizare integrat este compus din trei părţi, care furnizează informaţii de diferite niveluri sau posibilităţi de acces.

Introducere privind autovehiculul

În Introducere sunt cuprinse informaţii impor‐ tante pentru funcţionarea autovehiculului, pen‐ tru operarea funcţiilor de bază ale autovehicu‐ lului sau pentru situaţii de pană. Aceste informaţii pot fi afişate şi în timpul deplasării.

Căutare imagini

Prin intermediul căutării imagini, puteţi căuta informaţii şi descrieri pe baza imaginilor. Aceste lucru, de ex, constituie un ajutor când aveţi nevoie de descrierea unei echipări pe care nu o puteţi denumi.

28

Manualul utilizatorului

Aici puteţi căuta informaţii şi descrieri prin in‐ troducerea directă a unui termen de căutare prin intermediul indexului.

Alegerea părţilor componente

prin intermediul indexului. Alegerea părţilor componente 1. Apăsaţi butonul. 2. Rotiţi controlerul: apelaţi

1. Apăsaţi butonul.

2. Rotiţi controlerul: apelaţi "Vehicle information".

3. Apăsaţi pe controler.

4. Alegerea domeniului dorit:

"Quick reference"

"Picture search"

"Owner's Handbook"

"Picture search" ▷ "Owner's Handbook" Răsfoirea Manualului de utilizare Pagină cu pagină, cu

Răsfoirea Manualului de utilizare

Pagină cu pagină, cu link

Rotiţi de controler până la afişarea paginii următoare, respectiv anterioare.

Pagină cu pagină, fără link

Răsfoirea directă a paginilor şi omiterea link- urilor.

Marcaţi o dată simbolul. După aceea, trecerea de la o pagină la alta se face prin simpla apăsa‐ rea pe controler.

la alta se face prin simpla apăsa‐ rea pe controler. Schimbarea paginii înapoi. Online Edition for

Schimbarea paginii înapoi.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Manual de utilizare integrat în autovehicul

Prezentare

Manual de utilizare integrat în autovehicul Prezentare Răsfoire către înainte. Asistenţă contextuală - Manualul de

Răsfoire către înainte.

Asistenţă contextuală - Manualul de utilizare pentru funcţia selectată momentan

Informaţia corespunzătoare poate fi afişată di‐ rect.

Apelare la utilizare prin iDrive

Comutaţi în meniul Opţiuni direct din aplicaţia de pe afişajul de control:

Opţiuni direct din aplicaţia de pe afişajul de control: 1. Apăsaţi butonul sau înclinaţi controle‐ rul

1. Apăsaţi butonul sau înclinaţi controle‐ rul în mod repetat către dreapta, până la afişarea submeniului "Options".

2. "Show Owner's Handbook"

Apelare la afişarea unui mesaj Check- Control

Direct din mesajul Check-Control de pe afişajul de control:

"Show Owner's Handbook"

Comutare între funcţie şi Manual de utilizare

Pentru a comuta pe afişajul de control dintr-o funcţie, de ex. radio, în Manualul de utilizare şi pentru a comuta între cele două afişaje:

de utilizare şi pentru a comuta între cele două afişaje: 1. Apăsaţi butonul sau înclinaţi controle‐

1. Apăsaţi butonul sau înclinaţi controle‐ rul în mod repetat către dreapta, până la afişarea submeniului "Options".

2. "Show Owner's Handbook"

3. Selectaţi pagina dorită din manualul de uti‐ lizare.

3. Selectaţi pagina dorită din manualul de uti‐ lizare. 4. Apăsaţi din nou pe buton, pentru

4. Apăsaţi din nou pe buton, pentru a comuta înapoi la ultima funcţie afişată.

buton, pentru a comuta înapoi la ultima funcţie afişată. 5. Apăsaţi butonul pentru a comuta îna‐

5. Apăsaţi butonul pentru a comuta îna‐ poi la ultima pagină afişată a Manualului de utilizare.

Pentru a comuta permanent între ultima func‐ ţie afişată şi ultima pagina afişată a Manualului de utilizare, repetaţi paşii 4 şi 5. Sunt deschise de fiecare dată ferestre noi.

Butoane cu funcţii preferate

Generalităţi

Manualul de utilizare poate fi memorat pe bu‐ toanele cu funcţii preferate şi accesat direct.

Memorare

1. Selectaţi "Owner's Handbook" prin iDrive.

1. Selectaţi "Owner's Handbook" prin iDrive. 2. Apăsaţi butonul dorit pentru mai mult de 2 secunde.

2. Apăsaţi butonul dorit pentru mai mult de 2 secunde.

Efectuare

butonul dorit pentru mai mult de 2 secunde. Efectuare diat. Apăsaţi butonul. Manualul de utilizare este

diat.

Apăsaţi butonul.

Manualul de utilizare este afişat ime‐

29

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Acest capitol vă oferă suveranitate în stăpânirea autovehiculului dumneavoastră. Toate dotările necesare pentru conducere, pentru siguranţa dvs. şi pentru confortul dvs. sunt descrise aici.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

Deschidere şi închidere

Dotare autovehicul

În cadrul acestui capitol sunt descrise toate dotările de serie, de ţără şi dotările speciale, care sunt oferite pentru această serie de mo‐ del. De aceea sunt descrise şi dotările, care nu sunt disponibile în cadrul unui autovehicul, de ex. pe baza dotărilor speciale selectate sau a variantei de ţară. Acelaşi lucru este valabil şi pentru funcţiile şi sistemele relevante pentru securitate. La utilizarea funcţiilor şi sistemelor corespunzătoare trebuie respectate normele legale naţionale în vigoare.

Telecomandă/cheie

Generalităţi

Pachetul de livrare cuprinde două telecomenzi cu cheie integrată.

Fiecare telecomandă dispune de o baterie care se poate înlocui.

Funcţiile tastelor pot fi setate în funcţie de do‐ tare şi varianta de ţară. Reglaje, vezi pa‐ gina 40.

Pentru fiecare telecomandă sunt consemnate setări personale în autovehicul. Profil personal, vezi pagina 33.

Pe lângă acestea, în telecomandă sunt memo‐ rate informaţii privind necesarul de revizie. Date de service în telecomandă, vezi pa‐ gina 199.

Privire de ansamblu

în telecomandă, vezi pa‐ gina 199 . Privire de ansamblu 1 Deblocare 2 Blocare 3 Deblocare

1 Deblocare

2 Blocare

3 Deblocare clapetă portbagaj

Cheie integrată

2 Blocare 3 Deblocare clapetă portbagaj Cheie integrată Apăsaţi butonul, săgeata 1 şi scoateţi cheia, săgeata

Apăsaţi butonul, săgeata 1 şi scoateţi cheia, săgeata 2.

Cheia integrată poate fi utilizată la următoarele încuietori:

Portiera şoferului.

Torpedo pe partea pasagerului faţă.

32

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

Înlocuirea bateriei

Deschidere şi închidere Comenzi Înlocuirea bateriei 1. Scoateţi cheia integrată din telecomandă. 2. Apăsaţi

1. Scoateţi cheia integrată din telecomandă.

2. Apăsaţi canelura cu cheia, săgeată 1.

3. Demontaţi capacul compartimentului bate‐ riei, săgeata 2.

4. Introduceţi baterii de acelaşi tip, cu partea plus în sus.

5. Apăsaţi capacul înapoi.

tip, cu partea plus în sus. 5. Apăsaţi capacul înapoi. Predaţi bateriile uzate la Service sau

Predaţi bateriile uzate la Service sau la un centru de colectare.

Telecomandă nouă

Telecomenzile noi pot fi procurate de la ser‐ vice.

Pierderea telecomenzilor

O telecomandă pierdută poate fi blocată de

către Service.

Recunoaştere de urgenţă a telecomenzii

Puteţi cupla contactul sau porni motorul chiar

şi în una dintre următoarele situaţii:

Transmisie radio bruiată către teleco‐ mandă, printr-o sursă externă, de exemplu prin pilon de antenă radio.

Baterie descărcată la telecomandă.

Defecţiune a transmisiei radio prin dispozi‐ tive de emisie mobile aflate în imediata apropiere a telecomenzii.

Defecţiune a transmisiei datorate unui încărcător pe parcursul procesului de

încărcare în autovehicul, de ex. pentru tele‐ foanele mobile.

La încercarea de cuplare a contactului sau de pornire a motorului este afişat următorul mesaj Check-Control.

Pornirea motorului prin recunoaşterea de urgenţă a telecomenzii

motorului prin recunoaşterea de urgenţă a telecomenzii Transmisie Steptronic: în cazul unui mesaj co‐

Transmisie Steptronic: în cazul unui mesaj co‐

respunzător de verificare-control, menţineţi te‐ lecomanda, conform imaginii, pe marcajul de pe coloana de direcţie şi apăsaţi în interval de

10 secunde, cu frâna călcată butonul Start/

Stop.

Transmisie manuală: în cazul unui mesaj co‐

respunzător de verificare-control, menţineţi te‐ lecomanda, conform imaginii, pe marcajul de pe coloana de direcţie şi apăsaţi în interval de

10 secunde, cu pedala de ambreiaj călcată bu‐

tonul Start/Stop.

Dacă telecomanda nu este recunoscută: modi‐ ficaţi puţin poziţia telecomenzii pe înălţime şi repetaţi procedura.

Profil personal

Principiu de funcţionare

Profilul personal pune la dispoziţie trei profiluri în care pot fi salvate setări personale referi‐ toare la autovehicul. Fiecărei telecomenzi i se atribuie unul din aceste profiluri.

Dacă autovehiculul se deblochează cu o tele‐ comandă, se activează profilul personal alocat.

33

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

Toate setările salvate în profil vor fi aplicate au‐ tomat.

Dacă autovehiculul este utilizat de mai mulţi şoferi având propriile telecomenzi, la deblocare autovehiculul se va adapta la setările perso‐ nale. Aceste setări se vor restabili, chiar dacă între timp autovehiculul a fost folosit de o altă persoană în posesia altei telecomenzi.

Modificările aduse setărilor sunt salvate auto‐ mat în profilul personal.

Pot fi create trei profile personale şi un profil suplimentar.

Reglaje

În cadrul profilului activ se memorează setarea următoarelor sisteme şi funcţii. Volumul setări‐ lor care pot fi memorate depinde de dotare şi de ţară.

Deblocare şi blocare.

Lumini.

Climatizare.

Radio.

Tablou de bord.

Butoane cu funcţii preferate.

Sonor, sunet.

Afişaj de control.

Navigare.

PDC (control distanţă parcare).

Cameră video pentru marşarier.

Selector program de rulare.

Poziţie scaun şofer, poziţie oglinzi exte‐ rioare, poziţie volan.

Sistemul de reglare a vitezei de deplasare.

Sistem Intelligent Safety (siguranţă inteli‐ gentă).

34

Administrarea profilelor

Accesare profil

Indiferent de telecomanda utilizată, puteţi ac‐ cesa un alt profil.

1. "Settings"

2. "Profiles"

3. Selectaţi profilul.

Setările memorate în profilul accesat sunt aplicate automat.

Profilul accesat este repartizat telecomen‐ zii utilizate la momentul respectiv.

Dacă profilul este deja repartizat unei alte telecomenzi, profilul respectiv va fi valabil pentru ambele telecomenzi. Din acest mo‐ ment nu se mai pot separa setările celor două telecomenzi.

Redenumire profil

Pentru a evita confuzia între profiluri, acestea pot fi denumite.

1. "Settings"

2. "Profiles"

3. "Options"

4. "Rename current profile"

Resetare profil

Reglajele profilului actual sunt resetate la re‐ glajele din fabrică.

1. "Settings"

2. "Profiles"

3. "Options"

4. "Reset current profile"

Exportare profile

Majoritatea reglajelor profilului activ pot fi ex‐ portate.

Asta poate fi avantajos pentru salvarea şi acce‐ sarea setărilor personale, de exemplu înainte de a duce autovehiculul într-un atelier. Profilele

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

memorate pot fi transferate într-un alt autove‐ hicul cu funcţie Profil personal.

Pentru exportare există următoarele opţiuni:

Despre BMW Online.

Prin interfaţa USB pe un suport USB.

Sunt compatibile sistemele de fişiere uzuale pentru suporturile USB. Pentru ex‐ portarea profilurilor sunt recomandate for‐ matele FAT32 şi exFAT, în alte formate ex‐ portul s-ar putea să nu funcţioneze.

1. "Settings"

2. "Profiles"

3. "Export profile"

4. BMW Online: "BMW Online"

Interfaţă USB: "USB device"

Importare profile

Profilurile exportate prin BMW Online pot fi im‐ portate prin BMW Online.

Profilele memorate pe un mediu USB pot fi im‐ portate prin intermediul interfeţei USB.

Reglajele existente sunt suprascrise de profilul importat.

1. "Settings"

2. "Profiles"

3. "Import profile"

4. BMW Online: "BMW Online"

Interfaţă USB:"USB device"

Utilizarea profilului suplimentar

Prin intermediul profilului suplimentar pot fi efectuate setări individuale, fără a fi memorate în niciunul din cele trei profiluri personale.

Acest aspect poate reprezenta un avantaj la utilizarea temporară a autovehiculului de către şoferi fără un profil propriu.

1. "Settings"

2. "Profiles"

3. "Guest"

Nu este posibilă redenumirea profilului supli‐ mentar. Nu este atribuită telecomenzii actuale.

Afişarea listei de profile la pornire

Lista de profile poate fi afişată la fiecare pornire pentru selectarea profilului dorit.

1. "Settings"

2. "Profiles"

3. "Options"

4. "Profile list at start"

Cu telecomanda

Observaţie

"Profile list at start" Cu telecomanda Observaţie Nu uitaţi telecomanda Persoanele sau animalele din

Nu uitaţi telecomanda

Persoanele sau animalele din autovehicul pot bloca portierele din interior. Din acest mo‐ tiv, nu uitaţi să luaţi cu dumneavoastră şi tele‐ comanda la părăsirea autovehiculului pentru a putea deschide autovehiculul şi din exterior.◀

Deblocare

Apăsaţi butonul telecomenzii.putea deschide autovehiculul şi din exterior.◀ Deblocare ▷ Se deblochează toate uşile, clapeta port‐ bagajului

Se deblochează toate uşile, clapeta port‐ bagajului şi clapeta rezervorului.

Se aprind iluminarea interioară şi ilumina‐ rea zonei înconjurătoare. Această funcţie nu este disponibilă dacă iluminarea inte‐ rioară a fost stinsă manual.

Dacă a fost activată această funcţie, se aprinde lumina de întâmpinare.

Oglinzile exterioare pliate prin închidere confort, se depliază.

Puteţi regla modul în care se deblochează au‐ tovehiculul. Reglaje, vezi pagina 40.

Siguranţa antiefracţie se deconectează.

Instalaţia de alarmă, vezi pagina 41, este de‐ zactivată.

35

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

Deschidere tip confort

Comenzi Deschidere şi închidere Deschidere tip confort Apăsaţi îndelungat butonul teleco‐ menzii. Cât timp

Apăsaţi îndelungat butonul teleco‐ menzii.

Cât timp apăsaţi butonul telecomenzii, se des‐ chid geamurile.

La Acces tip confort din zona de acţionare se poate deschide şi plafonul cu telecomanda.

Apăsaţi butonul telecomenzii, până când plafonul este deschis complet şi capacul casetei plafonului este închis complet.de acţionare se poate deschide şi plafonul cu telecomanda. Pericol de prindere Supravegheaţi procedura de deschidere

complet şi capacul casetei plafonului este închis complet. Pericol de prindere Supravegheaţi procedura de deschidere

Pericol de prindere

Supravegheaţi procedura de deschidere şi asiguraţi-vă că nu se află nicio persoană în zona de acţionare, pentru a evita acci‐ dentările.◀

La părăsirea zonei de acţionare mişcarea se opreşte.

În acest caz plafonul şi capacul casetei plafo‐ nului coboară lent după scurt timp. În acest caz plafonul şi capacul casetei plafonului nu se blo‐ chează. Apăsaţi din nou tasta, până când ope‐ rarea plafonului se încheie.

Blocare

până când ope‐ rarea plafonului se încheie. Blocare Blocare din exterior Nu blocaţi autovehiculul din exterior

Blocare din exterior

Nu blocaţi autovehiculul din exterior dacă mai sunt persoane înăuntru, întrucât debloca‐ rea din interior nu este posibilă la anumite va‐ riante naţionale.◀

Uşa şoferului trebuie să fie închisă.

naţionale.◀ Uşa şoferului trebuie să fie închisă. Apăsaţi butonul telecomenzii. Se blochează toate uşile,

Apăsaţi butonul telecomenzii.

Se blochează toate uşile, clapeta portbagajului şi clapeta rezervorului.

Siguranţa antiefracţie se conectează. Aceasta previne ca uşile să poată fi deblocate prin bu‐ toanele de blocare sau mânerele de deschi‐ dere uşi.

Instalaţia de alarmă, vezi pagina 41, este ar‐ mată.

36

Dacă la blocare autovehiculul semnalizează acustic de două ori, înseamnă că motorul sau contactul sunt încă conectate. În acest caz de‐ conectaţi motorul sau contactul cu butonul Start/Stop.

Închidere tip confort

La Acces tip confort în zona de apropiere a ve‐ hiculului se pot închide cu telecomanda plafo‐ nul şi geamurile.

Ţineţi butonul telecomenzii apăsat, până când procedura de închidere s-a încheiat.

Dacă eliberaţi tasta sau părăsiţi zona de acţio‐ nare, mişcarea se opreşte.

În acest caz plafonul şi capacul casetei plafo‐ nului coboară lent după scurt timp. În acest caz plafonul şi capacul casetei plafonului nu se blo‐ chează. Apăsaţi din nou tasta, până când ope‐ rarea plafonului se încheie.

nou tasta, până când ope‐ rarea plafonului se încheie. Oglinzile exterioare se pliază. Dacă semnalizatorul de

Oglinzile exterioare se pliază.

Dacă semnalizatorul de avertizare este activat, oglinzile retrovizoare exterioare nu sunt raba‐ tate în afară.

retrovizoare exterioare nu sunt raba‐ tate în afară. Supravegheaţi procedura de închidere Supravegheaţi

Supravegheaţi procedura de închidere

Supravegheaţi procedura de închidere şi asiguraţi-vă că nu răniţi pe nimeni.◀

Aprinderea iluminatului interior şi a iluminatului frontal

Aprinderea iluminatului interior şi a iluminatului frontal Apăsaţi butonul telecomenzii atunci când vehiculul este

Apăsaţi butonul telecomenzii atunci când vehiculul este blocat.

Această funcţie nu este disponibilă dacă ilumi‐ narea interioară a fost stinsă manual.

Dacă butonul este apăsat din nou în decurs de 10 secunde după blocare, atunci Protecţia in‐ terioară şi senzorul de alarmă la înclinare ale in‐ stalaţiei de alarmă împotriva intrării prin efrac‐ ţie, vezi pagina 42, sunt deconectate. După blocare aşteptaţi 10 secunde înainte să apăsaţi din nou butonul.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

Deblocarea clapetei portbagaj

Apăsaţi cca. 1 secundă butonul tele‐ comenzii.şi închidere Comenzi Deblocarea clapetei portbagaj Capacul portbagajului se deschide uşor, indife‐ rent

Capacul portbagajului se deschide uşor, indife‐ rent dacă autovehiculul a fost sau nu blocat, respectiv deblocat.

În funcţie de dotări şi varianta de ţară se poate seta, dacă sunt deblocate şi uşile. Efectuaţi re‐ glajele, vezi pagina 40.

Dacă portierele nu au fost deblocate, clapeta portbagaj va fi blocat din nou imediat după în‐ chidere.

Nu lăsaţi telecomanda în portbagaj

Luaţi cu dumneavoastră telecomanda şi nu o lăsaţi în portbagaj, deoarece în caz contrar telecomanda poate rămâne blocată în portba‐ gaj prin închiderea capacului acestuia.◀

în portba‐ gaj prin închiderea capacului acestuia.◀ Defecţiuni Recunoaşterea telecomenzii de către autove‐

Defecţiuni

Recunoaşterea telecomenzii de către autove‐ hicul poate fi perturbată de următoarele condi‐ ţii:

Bateria telecomenzii este descărcată. Înlo‐ cuirea bateriei, vezi pagina 33.

Legătura radio deranjată de antene de emi‐ sie sau alte echipamente cu capacitate mare de emisie.

Ecranarea telecomenzii cu obiecte meta‐ lice.

Legătura radio deranjată de telefoane mo‐ bile su alte dispozitive electronice aflate în imediata apropiere.

Nu transportaţi telecomanda împreună cu obiecte metalice sau dispozitive electronice.

În caz de incidente, autovehiculul poate fi de‐ blocat şi blocat din exterior şi fără teleco‐ mandă, vezi pagina 37.

Fără telecomandă

Din exterior

mandă, vezi pagina 37 . Fără telecomandă Din exterior Blocare din exterior Nu blocaţi autovehiculul din

Blocare din exterior

Nu blocaţi autovehiculul din exterior dacă mai sunt persoane înăuntru, întrucât debloca‐ rea din interior nu este posibilă la anumite va‐ riante naţionale.◀

Extrageţi cheia înaintea acţionării mâne‐ rului portiereinu este posibilă la anumite va‐ riante naţionale.◀ Înainte de a trage de mânerul exterior al

Înainte de a trage de mânerul exterior al portie‐ rei, scoateţi cheia, întrucât aceasta ar putea deteriora vopseaua.◀

cheia, întrucât aceasta ar putea deteriora vopseaua.◀ Deblocaţi sau blocaţi uşa şoferului cu cheia in‐

Deblocaţi sau blocaţi uşa şoferului cu cheia in‐ tegrată, vezi pagina 32, prin intermediul încuie‐ toarei uşii. Celelalte uşi trebuie să fie deblocate sau blocate din interior.

Sistem de alarmă

Instalaţia de alarmă nu este armată, dacă auto‐ vehiculul este blocat cu cheia integrată.

Instalaţia de alarmă se declanşează dacă de‐ blocare a avut loc prin încuietoarea portierei.

Pentru ca această alarmă să înceteze, deblo‐ caţi autovehiculul cu ajutorul telecomenzii sau cuplaţi aprinderea, eventual prin recunoaşterea de avarie a telecomenzii, vezi pagina 33.

37

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

Din interior

Deblocare şi blocare

Deschidere şi închidere Din interior Deblocare şi blocare La apăsarea butonului pentru închidere centra‐ lizată,

La apăsarea butonului pentru închidere centra‐ lizată, se blochează sau se deblochează auto‐ vehiculul cu portierele închise.

Un autovehicul blocat nu este asigurat antifurt.

Clapeta rezervorului rămâne deblocată.

În cazul unui accident de o gravitate cores‐ punzătoare, autovehiculul va fi deblocat auto‐ mat. Sunt aprinse instalaţia de semnalizare- avertizare şi iluminarea interioară.

Deblocare şi deschidere

şi iluminarea interioară. Deblocare şi deschidere ▷ Apăsaţi butonul pentru închidere centrali‐ zată

Apăsaţi butonul pentru închidere centrali‐ zată pentru a debloca simultan portierele, apoi trageţi mânerul deschidere portieră de deasupra cotierei.

Trageţi de două ori mânerul deschidere portieră la portiera care trebuie deschisă:

prima dată se deblochează, iar a doua oară se deschide portiera. Celelate uşi rămân blocate.

38

Clapeta portbagajului

Deschiderea

La deschidere, clapeta portbagajului se balan‐ sează către înapoi şi în sus.

Asiguraţi spaţiu de acţionare suficient.

Deschidere din exterior

spaţiu de acţionare suficient. Deschidere din exterior ▷ Apăsaţi butonul de pe clapeta portbagaju‐ lui. ▷

Apăsaţi butonul de pe clapeta portbagaju‐ lui.

Apăsaţi cca. 1 secundă butonul te‐ lecomenzii.

Dacă este cazul, portierele vor fi de aseme‐ nea deblocate. Deblocarea cu teleco‐ manda, vezi pagina 37.

deblocate. Deblocarea cu teleco‐ manda, vezi pagina 37 . Capacul portbagajului se deblochează şi poate fi

Capacul portbagajului se deblochează şi poate fi rabatată în sus.

Dacă plafonul nu este deschis sau închis com‐ plet, nu se poate deschide clapeta portbagaju‐ lui.

Închidere

Indicaţii

deschide clapeta portbagaju‐ lui. Închidere Indicaţii Nu obturaţi zona de închidere Asiguraţi-vă că nu

Nu obturaţi zona de închidere

Asiguraţi-vă că nu obstrucţionaţi zona de acţiune a clapetei portbagajului, întrucât există pericol de vătămare.◀

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

Deschidere şi închidere Comenzi Nu lăsaţi telecomanda în portbagaj Luaţi cu dumneavoastră telecomanda şi nu o

Nu lăsaţi telecomanda în portbagaj

Luaţi cu dumneavoastră telecomanda şi nu o lăsaţi în portbagaj, deoarece în caz contrar telecomanda poate rămâne blocată în portba‐ gaj prin închiderea capacului acestuia.◀

Închiderea

gaj prin închiderea capacului acestuia.◀ Închiderea Mânerele de prindere de la capitonajul interior al clapetei

Mânerele de prindere de la capitonajul interior

al clapetei portbagajului ajută la tragerea în jos.

Deblocare de urgenţă

ajută la tragerea în jos. Deblocare de urgenţă Trageţi de mânerul din portbagaj. Clapeta portbagajului se

Trageţi de mânerul din portbagaj.

Clapeta portbagajului se deblochează.

Acces tip confort

Principiu de funcţionare

Accesul în autovehicul poate fi făcut fără acţio‐ narea telecomenzii.

E de ajuns să aveţi telecomanda asupra dum‐

neavoastră., de exemplu în buzunar.

Autovehiculul recunoaşte automat teleco‐ manda din apropiere sau din habitaclu.

Accesul tip confort asistă următoarele funcţii:

Deblocarea/blocarea autovehiculului.

Deblocare separată clapetă portbagaj.

Porniţi motorul.

Premise de funcţionare

Nu se află în apropiere surse externe de perturbaţii.

Pentru deblocare, telecomanda trebuie să se afle în exteriorul autovehiculului.

O nouă deblocare sau blocare este posibilă numai după aproximativ 2 secunde.

Pornirea motorului este posibilă numai dacă telecomanda se află în autovehicul.

Deblocare

numai dacă telecomanda se află în autovehicul. Deblocare Prindeţi complet mânerul portierei şoferului sau al

Prindeţi complet mânerul portierei şoferului sau al pasagerului din dreapta, săgeată.

Corespunde apăsării butonului zii.

din dreapta, săgeată. Corespunde apăsării butonului zii. telecomen‐ Blocare Atingeţi cu degetul pentru aproximativ

telecomen‐

Blocare

Corespunde apăsării butonului zii. telecomen‐ Blocare Atingeţi cu degetul pentru aproximativ 1 se‐ cundă

Atingeţi cu degetul pentru aproximativ 1 se‐ cundă suprafaţa de pe mânerul uşii şoferului

39

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

sau a pasagerului din dreapta, săgeată, fără a cuprinde mânerul uşii.

Corespunde apăsării butonului zii.

Pentru a proteja bateria autovehiculului, asigu‐ raţi-vă înaintea blocării că aţi decuplat contac‐ tul şi aţi oprit toţi consumatorii de curent.

telecomen‐contac‐ tul şi aţi oprit toţi consumatorii de curent. Închidere tip confort Supravegheaţi procedura de

Închidere tip confort

consumatorii de curent. telecomen‐ Închidere tip confort Supravegheaţi procedura de închidere Supravegheaţi

Supravegheaţi procedura de închidere

Supravegheaţi procedura de închidere şi asiguraţi-vă că nu răniţi pe nimeni.◀

închidere şi asiguraţi-vă că nu răniţi pe nimeni.◀ Atingeţi şi menţineţi degetul pe suprafaţa de pe

Atingeţi şi menţineţi degetul pe suprafaţa de pe mânerul uşii şoferului sau a pasagerului din dreapta, săgeată, fără a cuprinde mânerul uşii.

Corespunde apăsării şi menţinerii butonului

telecomenzii.uşii. Corespunde apăsării şi menţinerii butonului În plus faţă de blocare se pliază oglinzile exte‐

În plus faţă de blocare se pliază oglinzile exte‐ rioare.

Deblocare individuală clapetă portbagaj

Apăsaţi butonul de pe partea exterioară a cla‐ petei portbagajului.

Corespunde apăsării butonului menzii.

Starea portierelor nu se schimbă.

teleco‐butonului menzii. Starea portierelor nu se schimbă. Nu lăsaţi telecomanda în portbagaj Luaţi cu

menzii. Starea portierelor nu se schimbă. teleco‐ Nu lăsaţi telecomanda în portbagaj Luaţi cu

Nu lăsaţi telecomanda în portbagaj

Luaţi cu dumneavoastră telecomanda şi nu o lăsaţi în portbagaj, deoarece în caz contrar telecomanda poate rămâne blocată în portba‐ gaj prin închiderea capacului acestuia.◀

40

Defecţiuni

Recunoaşterea telecomenzii de către autove‐

hicul poate fi perturbată de următoarele condi‐ ţii:

Bateria telecomenzii este descărcată. Înlo‐ cuirea bateriei, vezi pagina 33.

Legătura radio deranjată de antene de emi‐ sie sau alte echipamente cu capacitate mare de emisie.

Ecranarea telecomenzii cu obiecte meta‐ lice.

Legătura radio deranjată de telefoane mo‐ bile su alte dispozitive electronice aflate în imediata apropiere.

Nu transportaţi telecomanda împreună cu obiecte metalice sau dispozitive electronice.

În caz de incidente, deblocaţi sau blocaţi auto‐ vehiculul cu butoanele telecomenzii sau prin intermediul cheii integrate, vezi pagina 37.

Reglaje

Deblocare

Setările, vezi pagina 33, sunt memorate în pro‐ filul activ.

Portierele

1. "Settings"

2. "Doors/key"

3. Selectaţi simbolul

2. "Doors/key" 3. Selectaţi simbolul . 4. Selectarea funcţiei dorite: ▷ "Driver's

.

4. Selectarea funcţiei dorite:

"Driver's door only"

Sunt deblocate numai portiera şoferu‐ lui şi clapeta rezervorului. O nouă apăsarea deblochează întregul autove‐ hicul.

"All doors"

Este deblocat întregul autovehicul.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

Capacul portbagajului

În funcţie de dotări şi de varianta de ţară, această setare nu este eventual oferită.

1. "Settings"

2. "Doors/key"

.

4. Selectarea funcţiei dorite:

3. Selectaţi simbolul

. 4. Selectarea funcţiei dorite: 3. Selectaţi simbolul ▷ "Tailgate" Clapeta portbagajului se

"Tailgate"

Clapeta portbagajului se deblochează.

"Tailgate + door(s)"

Se deblochează clapeta portbagaj şi portierele.

Semnale de confirmare ale autovehiculului

Setările, vezi pagina 33, sunt memorate în pro‐ filul activ.

1. "Settings"

2. "Doors/key"

3. "Turn signals for lock/unl."

Blocare automată

Setările, vezi pagina 33, sunt memorate în pro‐ filul activ.

1. "Settings"

2. "Doors/key"

3. Selectarea funcţiei dorite:

"Automatic relock"

După scurt timp, sistemul blochează automat, dacă nu a fost deschisă nicio portieră.

"Lock after driving away"

Sistemul blochează imediat după ple‐ carea de pe loc.

Accesarea reglajului scaunelor, oglinzilor

Ultima poziţie reglată a scaunului şoferului şi a oglinzii exterioare este salvată pentru teleco‐ manda utilizată momentan.

La deblocarea vehiculului această poziţie este automat apelată, dacă funcţia este activă.

Pericol de blocare la retragerea scaunului

Dacă este utilizată această funcţie, asigu‐ raţi-vă înainte că zona pentru picioare din spa‐ tele şoferului este liberă. În caz contrar, la o re‐ tragere a scaunului pot fi vătămate persoane sau deteriorate obiecte.◀

Procesul de reglare este întrerupt:

Prin acţionarea unui comutator al reglării scaunului.

Prin acţionarea unei taste a memoriei scau‐ nului şi oglinzii.

unei taste a memoriei scau‐ nului şi oglinzii. Activarea setării 1. "Settings" 2.

Activarea setării

1. "Settings"

2. "Doors/key"

3. "Last seat position autom."

Sistem de alarmă

Principiu de funcţionare

Instalaţia de alarmă reacţionează în cazul auto‐ vehiculului închis la:

Deschiderea unei portiere, a capotei moto‐ rului sau a clapetei portbagajului.

Mişcări sesizate în habitaclu.

Schimbarea înclinaţiei autovehiculului, de ex, la încercarea de furt a roţilor sau la tractare.

Întreruperea tensiunii de alimentare.

Accesul neautorizat este semnalizat scurt de sistemul de alarmă prin:

Alarmă acustică.

Pornirea instalaţiei de semnalizare-averti‐ zare.

Activare şi dezactivare

Concomitent cu deblocarea sau blocarea auto‐ vehiculului prin telecomandă sau prin acces

41

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

confort, este dezactivat sau activat şi sistemul de alarmă.

Încuietoarea portierei la sistem de alarmă activat

Sistemul de alarmă se declanşează la debloca‐ rea prin încuietoarea portierei.

Clapeta portbagajului cu sistem de alarmă activat

Clapeta portbagajului poate fi deschisă şi dacă instalaţia de alarmă este activată.

Prin închiderea capacului portbagajului, acesta este din nou încuiat şi monitorizat, în măsura în care uşile sunt încuiate. Instalaţia de semnali‐ zare-avertizare clipeşte o dată.

Martor de control la oglinda interioară

clipeşte o dată. Martor de control la oglinda interioară ▷ Martorul de control clipeşte la fiecare

Martorul de control clipeşte la fiecare 2 se‐ cunde:

Sistemul este activat.

Martorul de control clipeşte după blocare:

Portierele, capota motorului sau clapeta portbagajului nu sunt închise corect, restul este asigurat corespunzător.

Martorul de control clipeşte continuu după 10 secunde. Protecţia interioară şi senzorul de alarmă la înclinare nu sunt active.

Dacă accesul încă deschis se închide, se conectează protecţia interioră şi senzorul de alarmă la înclinare.

Martorul de control se stinge după deblo‐ care:

Autovehiculul a fost manipulat.

42

Martorul de control clipeşte după deblo‐ care până la cuplarea aprinderii, însă cel mult cca. 5 minute:

A fost declanşată alarma.

Senzor de alarmă la înclinare

Este supraveghează înclinarea autovehiculului.

Sistemul de alarmă reacţionează de ex. la în‐ cercarea de furt a roţilor sau la tractare.

Protecţie interioară

Supraveghează habitaclul până la înălţimea su‐ prafeţei de şedere. În acest fel, sistemul de alarmă, inclusiv protecţia habitaclului, sunt ar‐ mate chiar şi atunci când plafonul este deschis. Alarma se poate declanşa neintenţionat prin căderea de obiecte, de ex. frunze.

Pentru o funcţionalitate impecabilă, menţineţi geamurile închise.

Evitarea unei alarme neintenţionate

Senzorul de alarmă la înclinaţie şi protecţia in‐ terioară pot fi deconectate concomitent, de ex. în următoarele situaţii:

La spălătorii sau centre de spălare.

In

garaje duplex.

La transportul pe cale ferată, pe apă sau pe

o

remorcă.

Dacă transportaţi animale.

Deconectarea senzorului de alarmă la înclinare şi a protecţiei interioare

de alarmă la înclinare şi a protecţiei interioare Apăsaţi din nou pe butonul de teleco‐ mandă

Apăsaţi din nou pe butonul de teleco‐ mandă în mai puţin de 10 secunde, din moment ce autovehiculul este blocat.

Martorul de control luminează cca. 2 secunde şi apoi clipeşte continuu.

Senzorul de alarmă la înclinaţie şi protecţia in‐ terioară sunt deconectate până la următoarea blocare.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

Oprire alarmă

Deblocaţi autovehiculul cu ajutorul teleco‐ menzii sau cuplaţi aprinderea, dacă este cazul, prin recunoaşterea de avarie a tele‐ comenzii, vezi pagina 33.

La acces de confort: la telecomanda pur‐ tată prindeţi complet mânerul uşii şoferului sau pasagerului din spate.

Macara geam

Indicaţie

şoferului sau pasagerului din spate. Macara geam Indicaţie Nu uitaţi telecomanda La părăsirea autovehiculului, nu

Nu uitaţi telecomanda

La părăsirea autovehiculului, nu uitaţi să luaţi şi telecomanda, întrucât de ex. copiii ar putea acţiona macaralele geamurilor şi s-ar pu‐ tea răni.◀

acţiona macaralele geamurilor şi s-ar pu‐ tea răni.◀ Deschidere separată ▷ Apăsaţi comutatorul peste

Deschidere separată

geamurilor şi s-ar pu‐ tea răni.◀ Deschidere separată ▷ Apăsaţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Apăsaţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Geamul se deschide pe durata apăsării bu‐ tonului.

Geamul se deschide pe durata apăsării bu‐ tonului. ▷ Apăsaţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Apăsaţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Geamul se deschide automat. La apăsarea comutatorului încă o dată se opreşte miş‐ carea.

Vezi inclusiv: Deschidere tip confort, vezi pa‐ gina 36, cu telecomanda.

Deschiderea simultană

vezi pa‐ gina 36 , cu telecomanda. Deschiderea simultană ▷ Apăsaţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Apăsaţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Toare geamurile se deschis atâta timp cât se ţine apăsat butonul.

se deschis atâta timp cât se ţine apăsat butonul. ▷ Apăsaţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Apăsaţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Toate geamurile se deschid automat.

O nouă apăsare întrerupe mişcarea.

Închidere separată

O nouă apăsare întrerupe mişcarea. Închidere separată Nu obturaţi zona de închidere Supravegheaţi închiderea

Nu obturaţi zona de închidere

Supravegheaţi închiderea geamului şi asiguraţi-vă că zona de închidere nu este ob‐ strucţionată pentru a evita rănirea.◀

nu este ob‐ strucţionată pentru a evita rănirea.◀ ▷ Trageţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Trageţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Geamul se închide pe durata acţionării co‐ mutatorului.

Geamul se închide pe durata acţionării co‐ mutatorului. ▷ Trageţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Trageţi comutatorul peste punctul de rezistenţă.

Geamurile faţă se închid automat. O nouă tragere întrerupe mişcarea. Geamurile spate se închid atât timp, cât menţineţi apăsat comutatorul.

Vezi inclusiv: Închidere tip confort, vezi pa‐ gina 36, cu telecomanda.

Închiderea simultană

Trageţi comutatorul până la sau peste punctul de rezistenţă.vezi pa‐ gina 36 , cu telecomanda. Închiderea simultană Se închid toate geamurile atâta timp cât

Se închid toate geamurile atâta timp cât se ţine apăsat butonul.

După oprirea contactului

Geamurile mai pot fi acţionate:

În poziţie de contact radio, pe durată mai lungă.

43

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

La decuplarea contactului, încă cca. 1 mi‐ nut.

Protecţie la prindere

contactului, încă cca. 1 mi‐ nut. Protecţie la prindere Pericol de prindere în ciuda protecţiei de

Pericol de prindere în ciuda protecţiei de prindere

În ciuda protecţiei la prindere, asiguraţi-vă că zona de acţionare a geamului este liberă, întru‐ cât în situaţii limită, de ex. la obiecte subţiri, nu este garantată întreruperea procesului de în‐ chidere.◀

garantată întreruperea procesului de în‐ chidere.◀ Fără accesorii la geamuri Nu amplasaţi accesorii în zona

Fără accesorii la geamuri

Nu amplasaţi accesorii în zona de acţio‐ nare a geamurilor pentru a nu afecta protecţia la prindere.◀

Dacă forţa de închidere depăşeşte o anumită valoare, se întrerupe procedura de închidere.

Geamul se mai deschide puţin.

Închidere fără protecţie la prindere

deschide puţin. Închidere fără protecţie la prindere Nu obturaţi zona de închidere Supravegheaţi închiderea

Nu obturaţi zona de închidere

Supravegheaţi închiderea geamului şi asiguraţi-vă că zona de închidere nu este ob‐ strucţionată pentru a evita rănirea.◀

De exemplu la pericole din exterior sau dacă în‐ chiderea este obstrucţionată de gheaţă, proce‐ daţi după în felul următor:

1. Trageţi comutatorul peste punctul de re‐ zistenţă şi menţineţi-l în poziţie.

Protecţia la prindere este limitată, iar gea‐ mul se deschide puţin atunci când forţa de închidere depăşeşte o anumită valoare.

2. Trageţi încă o dată comutatorul peste punctul de rezistenţă în cadrul a cca. 4 se‐ cunde şi menţineţi-l în poziţie.

Fereastra se închide fără protecţie la prin‐ dere.

44

Plafon

Generalităţi

Plafonul poate fi deschis sau închis până la o viteză de circa 50 km/h.

Dacă pe durata mişcării de închidere a plafonu‐ lui se accelerează peste o viteză de cca. 50 km/h mişcarea de închidere a plafonului de întrerupe.

Indicaţii

Dacă plafonul nu este deschis sau închis complet, nu se poate deschide clapeta portbagajului.

Pe cât posibil închideţi plafonul în timp ce vehiculul este parcat. Un plafon închis pro‐ tejează de intemperii şi limitează pericolul de furt.

Chiar şi cu plafonul închis, păstraţi obiec‐ tele de valoare în portbagajul încuiat.

La viteze mari în habitaclu se poate forma depresiune, iar plafonul începe să trepi‐ deze. Măriţi debitul de la climatizarea auto‐ mată, astfel încât să nu se formeze depre‐ siune în autovehicul.

Nu este posibilă pornirea motorului şi ope‐ rarea simultană a plafonului. La pornirea motorului de la butonul Start/Stop sau cu funcţia automată Start/Stop mişcarea pla‐ fonului este întreruptă pentru scurt timp.

Privire de ansamblu

este întreruptă pentru scurt timp. Privire de ansamblu Comutator pentru plafon Online Edition for Part no.
este întreruptă pentru scurt timp. Privire de ansamblu Comutator pentru plafon Online Edition for Part no.

Comutator pentru plafon

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

Premise de funcţionare

Aprinderea sau contactul radio trebuie să fie conectate.

Trebuie îndeplinite următoarele condiţii, pentru a putea mişca plafonul.

Tableta portbagajului este rabatată în jos.

Clapeta portbagajului este închisă.

Temperatura exterioară este peste -10 ℃.

Tensiunea de alimentare bord este sufi‐ cientă.

Mecanismul de acţionare a plafonului nu este supraîncălzit.

Viteza autovehiculului nu este prea mare.

Geamurile se pot coborî.

Dacă nu este îndeplinită una dintre aceste con‐ diţii, atunci este afişat un mesaj de verificare- control.

Indicaţii privind siguranţa

mesaj de verificare- control. Indicaţii privind siguranţa La temperaturi mai mici nu deschideţi plafonul La

La temperaturi mai mici nu deschideţi plafonul

La temperaturi sub –10 ℃ nu deschideţi plafo‐ nul, deoarece în caz contrar pot apare dete‐ riorări.◀

nul, deoarece în caz contrar pot apare dete‐ riorări.◀ Lăsaţi plafonul umed să se usuce Nu

Lăsaţi plafonul umed să se usuce

Nu lăsaţi plafonul în stare udă mai mult de o zi în caseta plafonului, deoarece se poate deteriora datorită umidităţii.◀

deoarece se poate deteriora datorită umidităţii.◀ Atenţie la zona de pendulare a plafonului La deschidere şi

Atenţie la zona de pendulare a plafonului

La deschidere şi închidere plafonul bas‐ culează în sus. La mişcarea plafonului în garaje de ex., aveţi grijă să existe o înălţime minimă de 2 metri, deoarece în caz contrar se pot pro‐ duce deteriorări.◀

deoarece în caz contrar se pot pro‐ duce deteriorări.◀ Nu puneţi obiecte pe plafon Nu puneţi

Nu puneţi obiecte pe plafon

Nu puneţi nici un fel de obiecte pe plafon, deoarece în caz contrar acestea pot să cadă la operarea plafonului şi să ducă la deteriorări sau răniri.◀

plafonului şi să ducă la deteriorări sau răniri.◀ La protecţia de rulare activată nu poate avea

La protecţia de rulare activată nu poate avea loc mişcarea plafonului

La protecţia de rulare activată nu mişcaţi plafo‐ nul, altfel se poate ajunge la deteriorări la pla‐ fon.◀

altfel se poate ajunge la deteriorări la pla‐ fon.◀ Deschideţi şi închideţi complet plafonul Deschideţi sau

Deschideţi şi închideţi complet plafonul

Deschideţi sau închideţi plafonul întot‐ deauna complet. Plafonul şi capacul casetei plafonului se blochează în poziţia finală. Con‐ ducerea cu plafonul sau capacul casetei plafo‐ nului neblocate poate duce la deteriorări.◀

plafo‐ nului neblocate poate duce la deteriorări.◀ Nu introduceţi mâna în mecanismul de închidere a

Nu introduceţi mâna în mecanismul de închidere a plafonului

Nu introduceţi obiecte în mecanismul plafonu‐ lui în timpul procedurii de închidere şi deschi‐ dere. Ţineţi copiii la distanţă de zona de bascu‐ lare a plafonului, deoarece în caz contrar se pot produce răniri.◀

deoarece în caz contrar se pot produce răniri.◀ La operare atenţie la trafic La operarea plafonului

La operare atenţie la trafic

La operarea plafonului în timpul condu‐ cerii, urmăriţi cu atenţie circulaţia, deoarece în caz contrar se poate produce un accident. Pe cât posibil, nu mişcaţi plafonul în timpul mersu‐ lui înapoi, deoarece mişcarea acestuia vă limi‐ tează sensibil vizibilitatea. Nu operaţi în timpul deplasării plafonul atunci când bate vântul.

Nu conduceţi cu peste 50 km/h, deoarece se pot produce deteriorări.◀

cu peste 50 km/h, deoarece se pot produce deteriorări.◀ Nu fixaţi sisteme de portbagaj pe plafon

Nu fixaţi sisteme de portbagaj pe plafon

Nu fixaţi la plafon nici un fel de sisteme de portbagaje de plafon, deoarece acestea pot cauza accidente.◀

de plafon, deoarece acestea pot cauza accidente.◀ Nu operaţi plafonul pe rutele cu deni‐ velări Nu

Nu operaţi plafonul pe rutele cu deni‐ velări

Nu deschideţi sau închideţi plafonul pe trasee cu denivelări, altfel vibraţiile pot duce la daune ale plafonului.◀

45

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

Înaintea deschiderii şi închiderii

Respectaţi indicaţiile pentru siguranţă pri‐ vind plafonul.

Asiguraţi-vă că tableta portbagajului este rabatată în jos în portbagaj.

Aveţi grijă ca încărcătura să nu preseze de jos în tableta portbagajului.

Asiguraţi-vă că aţi închis clapeta portbaga‐ jului.

Deschidere şi închidere din interior

Pentru menajarea bateriei, se recomandă ac‐ ţionarea plafonului numai cu motorul pornit.

Înaintea închiderii plafonului, îndepărtaţi even‐ tualele obiecte străine de pe cadrul parbrizului, întrucât acestea ar putea împiedica procedura de închidere.

Trageţi de comutator şi menţineţi-l în poziţie. Geamurile se lasă în jos iar plafonul se deschide dacă se ţine apăsat butonul. După deschiderea com‐ pletă a plafonului, butonul poate fi ţinut apăsat sau tras din nou pentru scurt timp pentru a ridica din nou geamurile.

Apăsaţi comutatorul şi menţineţi-l în poziţie. Geamurile se lasă în jos iar plafonul se închide iar geamurile se ri‐ dică din nou, atâta timp cât este ţinut apăsat butonul.

Menţineţi comutatorul apăsat sau tras, până când plafonul este deschis sau închis complet şi încheierea procedurii este afişată printr-un mesaj corespunzător Check-Control. Aveţi grijă ca şi capacul casetei plafonului să fie în‐ totdeauna închis complet. Când plafonul este deschis sau închis complet, plafonul şi capacul casetei plafonului sunt blocate.

plafonul şi capacul casetei plafonului sunt blocate. Întrerupere Deschideţi/închideţi plafonul întotdeauna
plafonul şi capacul casetei plafonului sunt blocate. Întrerupere Deschideţi/închideţi plafonul întotdeauna

Întrerupere

şi capacul casetei plafonului sunt blocate. Întrerupere Deschideţi/închideţi plafonul întotdeauna complet Un

Deschideţi/închideţi plafonul întotdeauna complet

Un plafon care nu este deschis sau închis com‐ plet nu este blocat şi prezintă un pericol.◀

46

Mişcarea plafonului se întrerupe dacă comuta‐ torul este eliberat. Direcţia de mişcare poate fi continuată în direcţia dorită, prin intermediul butonului.

În cazul unei întreruperi prelungite cu aprinde‐ rea conectată, plafonul şi capacul casetei pla‐ fon rămân circa 10 minute în poziţia actuală, după care coboară lent. Cu aprinderea deco‐ nectată, plafonul şi capacul casetei plafon co‐ boară după un interval de aşteptare foarte scurt.

În acest caz plafonul şi capacul casetei plafo‐ nului nu se blochează. Acţionaţi din nou comu‐ tatorul, până când operarea plafonului se în‐ cheie.

Operare confort din exterior

În cazul dotării cu funcţie de acces tip confort, plafonul poate fi acţionat şi din exterior.

Deschidere confort, vezi pagina 36, prin in‐ termediul telecomenzii.

Închidere tip confort, vezi pagina 36, prin intermediul telecomenzii.

Tableta portbagajului

36 , prin intermediul telecomenzii. Tableta portbagajului Rabataţi înapoi tableta portbagajului, astfel în‐ cât

Rabataţi înapoi tableta portbagajului, astfel în‐ cât plafonul să poată fi deschis.

Rabataţi înainte tableta portbagajului, astfel în‐ cât cu plafonul închis să majoraţi volumul port‐ bagajului.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

Închiderea manuală a plafonului

Indicaţii

În cazul unui defect plafonul poate fi închis ma‐ nual. Pentru aceasta sunt necesare două per‐ soane.

Nu deschideţi plafonul manual şi îl închi‐ deţi manual numai în caz de urgenţă.

Nu deschideţi plafonul manual. În cazul unui defect electric capacul casetei plafonului nu poate fi blocat şi se poate deschide în timpul deplasării.

Închideţi plafonul manual numai în caz de ur‐ genţă.

Datorită manevrării necorespunzătoare se pot produce deteriorări.◀

necorespunzătoare se pot produce deteriorări.◀ Înainte de a închide 1. Coborâţi complet geamul. 2.

Înainte de a închide

1. Coborâţi complet geamul.

2. Decuplaţi contactul.

3. Deschideţi capacul portbagajului cu atenţie şi aveţi grijă să nu deterioraţi capacul case‐ tei plafonului, vezi pagina 38.

4. Trageţi cele două capace mari de pe capi‐ tonaj. Eventual folosiţi şurubelniţa din trusa de scule.

tonaj. Eventual folosiţi şurubelniţa din trusa de scule. 5. Deblocaţi capacul casetei plafonului. În acest scop

5. Deblocaţi capacul casetei plafonului. În acest scop trageţi capacul din dreapta, până când capacul casetei plafonului se deschide în partea dreaptă.

Procedaţi la fel pe partea stângă.

6. Dacă plafonul este închis manual, nu se mai poate deschide clapeta portbagajului.

Scoateţi imediat lucrurile necesare din portbagaj şi închideţi clapeta portbagajului.

Veţi avea nevoie de şurubelniţa şi cheia im‐ bus din trusa de scule.

Extragerea plafonului

cheia im‐ bus din trusa de scule. Extragerea plafonului Plafonul se închide numai de către două

Plafonul se închide numai de către două persoane

Executaţi următorii paşi de lucru cu ajutorul unei a doua persoane şi cu uşile deschise, deoarece în caz contrar se pot produce răniri şi deteriorarea plafonului.◀

1. Prindeţi capacul casetei plafonului de mar‐ ginea plăcii în ambele părţi şi rabataţi-l pu‐ ţin în sus.

în ambele părţi şi rabataţi-l pu‐ ţin în sus. 2. Înainte de a deschide în continuare

2. Înainte de a deschide în continuare capacul casetei plafonului, fixaţi cârligul, săgeată. Pentru aceasta introduceţi şurubelniţa din exterior în cârlig şi contrasprijiniţi capacul în timpul deschiderii în continuare.

contrasprijiniţi capacul în timpul deschiderii în continuare. 47 Online Edition for Part no. 01 40 2

47

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

3. Deschideţi complet capacul casetei plafo‐ nului. Asiguraţi-vă ca balamaua, săgeată, să rămână puţin îndoită în faţă.

săgeată, să rămână puţin îndoită în faţă. 4. Scoateţi partea frontală a plafonului pe am‐ bele

4. Scoateţi partea frontală a plafonului pe am‐ bele părţi şi rabataţi-o în faţă. Ţineţi capa‐ cul casetei plafonului deschis, de ex. cu umărul.

capa‐ cul casetei plafonului deschis, de ex. cu umărul. 5. Ridicaţi în poziţie verticală cadrul din

5. Ridicaţi în poziţie verticală cadrul din spate al plafonului, închideţi capacul casetei pla‐ fonului şi apăsaţi-l în ambele părţi cât mai mult în jos. În final aşezaţi cadrul din spate al plafonului pe capacul casetei plafonului.

din spate al plafonului pe capacul casetei plafonului. 4 8 Blocarea plafonului 1. Îndepărtaţi cu atenţie

48

Blocarea plafonului

1. Îndepărtaţi cu atenţie capacul din centrul cadrului faţă al plafonului, eventual folosiţi şurubelniţa.

faţă al plafonului, eventual folosiţi şurubelniţa. 2. În timp ce o persoană apasă din exterior cadrul

2. În timp ce o persoană apasă din exterior cadrul faţă al plafonului central pe cadrul parbrizului: răsuciţi cheia imbus în stânga, până la opritor. Cadrul faţă al plafonului tre‐ buie să se blocheze în cadrul parbrizului.

Cadrul spate al plafonului va fi apăsat auto‐ mat pe capacul casetei plafonului.

va fi apăsat auto‐ mat pe capacul casetei plafonului. 3. Apelaţi la service pentru verificarea plafo‐

3. Apelaţi la service pentru verificarea plafo‐ nului.

Paravan anti-vânt

Principiu de funcţionare

Paravântul reduce mişcările aerului în interiorul maşinii la deplasarea cu plafonul deschis.

Aplicare

Protecţia anti-vânt se află într-o husă de pro‐ tecţie din portbagaj.

1. Scoateţi paravântul din husa de protecţie.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Deschidere şi închidere

Comenzi

Rabataţi paravântul complet în sus.

închidere Comenzi Rabataţi paravântul complet în sus. 2. Introduceţi paravântul pe o parte a autove‐

2. Introduceţi paravântul pe o parte a autove‐ hiculului prin montarea ştifturilor în punc‐ tele de fixare adecvate pe partea cealaltă a autovehiculului.

de fixare adecvate pe partea cealaltă a autovehiculului. 3. Împingeţi în sus paravântul, săgeata 1, până

3. Împingeţi în sus paravântul, săgeata 1, până când acesta poate fi poziţionat în dreptul punctelor de fixare din partea de montaj.

Apăsaţi paravântul în jos, ştifturile intrând în punctele de fixare corespunzătoare, săgeţile 2.

în punctele de fixare corespunzătoare, săgeţile 2. 4. Pentru blocarea sigură a paravântului, apăsaţi-l în

4. Pentru blocarea sigură a paravântului, apăsaţi-l în jos în partea din mijloc, săgeata 1.

Prindeţi cadrul interior al paravântului de la mânerul tip locaş şi rabataţi-l în sus, săgeata 2.

la mânerul tip locaş şi rabataţi-l în sus, săgeata 2. Nu înclinaţi spătarele scaunelor faţă prea
la mânerul tip locaş şi rabataţi-l în sus, săgeata 2. Nu înclinaţi spătarele scaunelor faţă prea

Nu înclinaţi spătarele scaunelor faţă prea puternic către înapoi

Când paravanul anti-vânt este montat, nu încli‐ naţi spătarele scaunelor faţă prea mult înapoi, dacă scaunul trebuie deplasat complet înapoi. În caz contrar paravanul anti-vânt este deterio‐ rat.◀

Demontare

Procedaţi în ordine inversă.

Bagaje pe bancheta din spate

Pentru a stivui bagaje pe bancheta din spate cu protecţia la vânt montată, rama exterioară a protecţiei la vânt poate fi rabatată în sus.

În această poziţie a paravântului poate fi raba‐ tat inclusiv spătarul scaunului spate, de exem‐

49

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Deschidere şi închidere

plu pentru a proteja pernele împotriva dete‐ riorării din cauza bagajelor.

1. Rotiţi maneta de deblocare la 90 °, săgeata 1, apoi rabataţi ramele exterioare în faţă, săgeata 2.

1, apoi rabataţi ramele exterioare în faţă, săgeata 2. 2. Stivuirea bagajelor pe bancheta din spate.

2. Stivuirea bagajelor pe bancheta din spate. Asiguraţi-vă că bagajele nu ies peste punc‐ tele de suport pentru protecţia la vânt.

ies peste punc‐ tele de suport pentru protecţia la vânt. 3. Rabataţi paravântul în spate şi

3. Rabataţi paravântul în spate şi orientaţi-l spre punctul de fixare din partea opusă a maşinii.

Rotiţi maneta de deblocare înapoi cu 45 ° pentru a extinde ştiftul din partea opusă.

4. Pentru a alinia paravântul faţă de punctele de fixare din partea de montaj, rotiţi înapoi maneta de deblocare cu încă 45 ° pentru a extinde cel de al doilea ştift.

50

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Reglare

Comenzi

Reglare

Dotare autovehicul

În cadrul acestui capitol sunt descrise toate dotările de serie, de ţără şi dotările speciale, care sunt oferite pentru această serie de mo‐ del. De aceea sunt descrise şi dotările, care nu sunt disponibile în cadrul unui autovehicul, de ex. pe baza dotărilor speciale selectate sau a variantei de ţară. Acelaşi lucru este valabil şi pentru funcţiile şi sistemele relevante pentru securitate. La utilizarea funcţiilor şi sistemelor corespunzătoare trebuie respectate normele legale naţionale în vigoare.

Siguranţa pe scaun

Condiţia parcurgerii unui traseu în mod relaxat şi lipsit de oboseală este o poziţie de şedere adaptată particularităţilor dumneavoastră.

Poziţia de şedere are un rol important în situaţii de accident:

Centuri de siguranţă, vezi pagina 55.

Tetiere, vezi pagina 56.

Airbaguri, vezi pagina 101.

Scaune

Indicaţii

56 . ▷ Airbaguri, vezi pagina 101 . Scaune Indicaţii Nu reglaţi scaunele în timpul mersului

Nu reglaţi scaunele în timpul mersului

Nu reglaţi scaunul şoferului pe parcursul deplasării, în caz contrar, este posibil ca dato‐ rită unor mişcări neaşteptate ale scaunului să se scape autovehiculul de sub control, ceea ce poate duce la un accident.◀

Nu înclinaţi spătarul scaunului prea pu‐ ternic către înapoide sub control, ceea ce poate duce la un accident.◀ Nu înclinaţi spătarul scaunului pe parcursul

Nu înclinaţi spătarul scaunului pe parcursul de‐ plasării prea tare înapoi, altfel, în cazul unui ac‐ cident există pericolul de a aluneca pe sub

centura de siguranţă. Se evită astfel pierdea efectului de protecţie a centurii de siguranţă.◀

efectului de protecţie a centurii de siguranţă.◀ Păstraţi liberă zona de mişcare La schimbarea poziţiei

Păstraţi liberă zona de mişcare

La schimbarea poziţiei de şedere păstraţi liberă zona de mişcare a scaunului, în caz con‐ trar pot fi vătămate persoane sau deteriorate obiecte.◀

Scaune reglabile manual

Privire de ansamblu

obiecte.◀ Scaune reglabile manual Privire de ansamblu 1 Longitudinal 2 Suport pentru gambe 3 Înclinare scaune

1 Longitudinal

2 Suport pentru gambe

3 Înclinare scaune

4 Lăţimea spătarului

5 Suport lombar

6 Înălţime

7

Înclinare spătare

51

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Reglare

Longitudinal

Comenzi Reglare Longitudinal Trageţi de mâner şi glisaţi scaunul în direcţia dorită. După eliberarea manetei,

Trageţi de mâner şi glisaţi scaunul în direcţia dorită.

După eliberarea manetei, mişcaţi uşor scaunul către înainte sau către înapoi, pentru a asigura blocarea corectă a acestuia.

Înălţime

pentru a asigura blocarea corectă a acestuia. Înălţime Ridicaţi maneta şi mişcaţi scaunul în funcţie de

Ridicaţi maneta şi mişcaţi scaunul în funcţie de necesităţi.

Înclinare spătare

scaunul în funcţie de necesităţi. Înclinare spătare Ridicaţi maneta şi mişcaţi spătarul în funcţie de

Ridicaţi maneta şi mişcaţi spătarul în funcţie de necesităţi.

52

Înclinare scaune

în funcţie de necesităţi. 5 2 Înclinare scaune Trageţi de mâner şi deplasaţi scaunul, până la

Trageţi de mâner şi deplasaţi scaunul, până la atingerea înclinaţiei dorite. După eliberarea manetei, mişcaţi uşor scaunul pentru a asigura blocarea corectă a acestuia.

Scaune reglabile electric

Privire de ansamblu

a acestuia. Scaune reglabile electric Privire de ansamblu 1 Memorarea scaunelor şi a oglinzilor 2 Lăţimea

1 Memorarea scaunelor şi a oglinzilor

2 Lăţimea spătarului

3 Suport lombar

4 Înclinare spătare

5 Direcţie longitudinală, înălţime, înclinare scaun

Generalităţi

Reglajul curent al scaunului şoferului se sal‐ vează în profilul utilizat în momentul respectiv. La deblocarea vehiculului prin telecomandă această poziţie este automat apelată, dacă funcţia, vezi pagina 41, pentru acestea este ac‐ tivă.

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Reglare

Comenzi

Reglajele în detaliu

1. Reglare longitudinală.

Comenzi Reglajele în detaliu 1. Reglare longitudinală. 2. Înălţime. 3. Înclinare scaune. 4. Înclinare

2. Înălţime.

în detaliu 1. Reglare longitudinală. 2. Înălţime. 3. Înclinare scaune. 4. Înclinare spătare. Suport

3. Înclinare scaune.

longitudinală. 2. Înălţime. 3. Înclinare scaune. 4. Înclinare spătare. Suport pentru gambe Trageţi de

4. Înclinare spătare.

Înălţime. 3. Înclinare scaune. 4. Înclinare spătare. Suport pentru gambe Trageţi de mânerul aflat pe partea

Suport pentru gambe

scaune. 4. Înclinare spătare. Suport pentru gambe Trageţi de mânerul aflat pe partea din faţă a

Trageţi de mânerul aflat pe partea din faţă a scaunului şi reglaţi suportul pentru gambe.

Suport lombar

Curbura spătarului poate fi modificată astfel în‐ cât să susţină coloana vertebrală lombară, lor‐ doza. Pentru o poziţie mai bună în scaun, este susţinută partea superioară a bazinului şi co‐ loana vertebrală.

partea superioară a bazinului şi co‐ loana vertebrală. ▷ Apăsaţi butonul înainte/ înapoi. Curbura este

Apăsaţi butonul înainte/ înapoi.

Curbura este accentuată/ atenuată.

Apăsaţi butonul în sus/în jos.

Curbura este deplasată în sus/jos.

Lăţimea spătarului

Lăţimea spătarului se modifică prin intermediul pernelor laterale pentru a adapta suportul lateral.jos. Curbura este deplasată în sus/jos. Lăţimea spătarului 53 Online Edition for Part no. 01 40

53

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Comenzi

Reglare

Încălzire scaune faţă

Comenzi Reglare Încălzire scaune faţă Pornire Apăsaţi butonul în mod repetat pentru fiecare treaptă de

Pornire

Comenzi Reglare Încălzire scaune faţă Pornire Apăsaţi butonul în mod repetat pentru fiecare treaptă de

Apăsaţi butonul în mod repetat pentru fiecare treaptă de temperatură dorită.

La nivelul maxim de temperatură, se aprind trei LED-uri.

Dacă deplasarea continuă în mai puţin de cca. 15 minute, încălzirea scaunelor se activează în mod automat la ultima temperatură reglată.

Dacă este activat ECO PRO, vezi pagina 171, puterea de încălzire este redusă.

Oprire

pagina 171 , puterea de încălzire este redusă. Oprire Apăsaţi îndelung butonul. LED-urile se sting. Acces

Apăsaţi îndelung butonul.

LED-urile se sting.

Acces în spate

Observaţie

butonul. LED-urile se sting. Acces în spate Observaţie Rabatarea înapoi a spătarului şi blocarea Înainte de

Rabatarea înapoi a spătarului şi blocarea

Înainte de a porni, rabataţi înapoi şi blo‐ caţi spătarele scaunelor, altfel există pericol de accident datorită unei mişcări neaşteptate a scaunului.◀

datorită unei mişcări neaşteptate a scaunului.◀ Păstraţi liberă zona de mişcare La schimbarea poziţiei

Păstraţi liberă zona de mişcare

La schimbarea poziţiei de şedere păstraţi liberă zona de mişcare a scaunului, în caz con‐ trar pot fi vătămate persoane sau deteriorate obiecte.◀

54

Reglarea manuală pe lungime

Accesul de tip confort

Accesul de tip confort conţine o funcţie me‐ mory pentru reglarea longitudinală şi reglarea spătarului.

1. Trageţi levierul până la la opritor.

spătarului. 1. Trageţi levierul până la la opritor. 2. Rabaţi spătarul către înainte. 3. Glisaţi scaunul

2. Rabaţi spătarul către înainte.

3. Glisaţi scaunul către înainte.

Poziţia iniţială

1. Împingeţi înapoi scanul în poziţia iniţială.

2. Rabataţi înapoi spătarul, pentru a bloca scaunul.

Reglarea longitudinală electrică

Accesul de tip confort

Accesul de tip confort conţine o funcţie me‐ mory pentru reglarea longitudinală şi reglarea spătarului.

1. Trageţi levierul până la la opritor.

spătarului. 1. Trageţi levierul până la la opritor. 2. Rabaţi spătarul către înainte. 3. Modificarea zonei

2. Rabaţi spătarul către înainte.

3. Modificarea zonei de urcare:

Online Edition for Part no. 01 40 2 959 836 - II/15

Reglare

Comenzi