Sunteți pe pagina 1din 5
se022017 ‘Crucea de pe Caraiman - Un monument istrios Crucea de pe Caraiman — Un monument mis ‘n 1926, la inaugurare sa, ,Crucea de pe Carsinan,ricti In alituinea de 2291 m, era cea mi nai srucuri metalic stuatiint-o zon rmontanS. fn tn, Imaginea acestul monument une h Europa pri amplasament prin dimenshul a deventexrem de cunoscutS. Istara ,Crul” nu ¢ ‘sf att de ar, numeroase aspecteaffindse incl sub semoul rebic, Tnsusi numele sub care a rémas cunoscut iy memorla colectvs acest simbol al azhitecturl i tenietl mondiale din prima jumtate a secobului XX €& naglere uneicontroverse. Studiind documentele de ashivs lucie publicate de-slungul celor 82 de ani care av wecut de la inaugurate ‘monamentu, ceretétorl descopers nu mai pusn de tei ttulaturi citer Cel mai des itn in documentele oficial alate in colectile Arhivelor Nayionale ale Romaniei e numele de ,Momumentul Erle in timp ce in limbajuleotidian s-a pastat, ed din anul 1932, tial de ,Crucea de pe Caraiman“. 0 a tea variant ce sa facut loc Tn unete suse bibliogafice secundare — ,Chicea Erollor Cefergt*— pare a f fost generat de fapul 3 ridicarea monumentului(lntre anit 1926-1928) a fost realizati prin cforurilehueritoror Directei de Pocuri din cadrul Direcyiei Generale C.F.R. Din picele, majortatea publicailor edtate de-s kingol exstenei4C ru au pistrat decic uncle date vag, legate strict de construtia propriu-zisi a monumentul, fat care a deschs caea spre un alt punct de controversi, Jegat de sernificataistoried a acestel opere de arhitecturd Dotti Monumente ale Broilo la Bustent, Land ce baza de porite a cercetirinscrisl spa in patra plicit comemorative, ,Ridiatu-sa acest ‘monument fhtuslava gi memoria erollor prabovent cizut fa Primul Rizboi Mondial 1916-1918 pentru aplrarea patie —constrult tre ani 1926- hp hwecidentatea rleruces-de-pe-caraman-ur-monument-misterios! 46 se022017 CCrucea de pe Carainan- Un monuant rsterios 19284, cercetitorul se vede nevoit si considere credible informaile pastate in memoria colectva, ce atribuie dees realizaii monumental ,Societi Culul Brot ‘Aceasta funciona Tuc din anu 1919, sub denumireainklali de ,Societatea pentru Mormintele rollor Cizu(l In Rizbot" sub Mala ocrotire a Pringesei Maria, cca care avea si fe Incoronaté Regind a Rom&nic, fa octombrie 1922. Studiind puyioul material documentar ce se pstreazs incl inventaral DiretieiJudefene @ Arhvelor Nationale Prahova gi coraborsn informatie cu prevederile Leg asupraregimul juridical mormintelor de iabol dia Rominis cel eae studiazs povestea ,Cruel de pe Caralman* va descoper o nowt siuagie paradosali: prezenta pe teitorul oragulut Buslenia dou ,Monumente ale Eoilor lar cel de-l doles ,Monument al Erilor” este, de fapt, statua existent si asta in paja din faha Gari Buster, lucrare inaugurat la 9 septembrie 1928, PSstrat in memoria colectiv gi sub numele de , Monumentul Ukimei Grenade”, opera sculptorai Ton C. Dimiin Bivlad (1890-1964) a fos iicat in anul 1927, prin intermedil antreprenoruui talan Carlo Costa, hp hwecidentatea rleruces-de-pe-caraman-ur-monument-misterios! 26 se022017 CCrucea de pe Carainan - Un monuant rsterios Ase, desi surprnzatoare la prima vedere, discrepania major inte abundenja mengunilor despre ceremonta inaugural statu din Pata Gat ipsa cricéror mengiuni explicit despre cea a ,Cruci de pe Carziman” plaseazi sub semnulTadoieliipotezainaugurri sale is data de 14 septembrie 1928, e ,Zia Sfintei Cruci, Pentra a spor si mai mult mister majoritatea marurlr ftogratice ce-au supravie(uittreceri anor reda o situate comparabilicusileta actual a monumentulul,faptce pune sub semnulinrebarit afimatile cate sustin varianta construct ukerioar a soculul din ptr 5 plasares inal Crue" drect pe stinca vasfulul Calman, hp hwecidentatea rleruces-de-pe-caraman-ur-monument-misterios! se022017 CCrucea de pe Caraiman- Un monurnt rsterios In cada acestor contra istorice, ce stim astzi despre ,Cruce"? Ne sunt cunoscute numele wnor personaliiidin domenile arhitecuri si construcilor din primele decenl ale secoluul XX, care s-au implica in realizareaacestui monument unic n Europa, Astfel, ne este cunoscut fapal ct Inregul proiect al ansarblull a fost opera arhtecllor romani Georges Crisinel gt Constantin Procopl, La fel, ne sunt mentionate numele celor dol mati inginer cea realizatstudile de rezisten ale monumental: Alired Pier 5 Teofil Revic, precum si ale celor care au urmirt ridicarea ,Cruci, rigitele de santer Nicole Stinescu 5 geful de santer V. Bumbulescu. Nu trebuie trecuté cu vederea nici actvitate Incritorilor din cadrul a dou sec de Uni (L1 $115) aflate i subordinea Direcsi Generale C.ER., ale ciror eforur au ficut posi existenfa construc! (ltrodusd in Ista ‘monumentelor de patrimoniy, sub codul PH-IVemon-A-16887). [storia rein i spijnul acordat de frat Schl, care au pus la dsporitia constructorilorfuniculrul fabric de hare din Busteni. Cu ajuroul aceste instal au fost transportate mare parte din lementle meralce necesare ridicri ,Cruci". Comuntate local s-a implica la find. locutorl Bustenull sau folosit atelajele st animalele de povaré pentru a rca pa platoul Buceglorrestul materalelor necesre construtilsoclulul pe care se ali monument hp hwecidentatea rleruces-de-pe-caraman-ur-monument-misterios! se022017 ‘Crucea de pe Caraiman - Un monument istrios (Comunigti au veut si sectionezebratele. Neghjaté aproape complet de-a lungul cele de-a dova jumati a secoluiui XX, ameningaté chiar cu dsparia (ore sfirsiuldeceniuli paral ecoluli trecut au existat chiar voc care au cerut secsionarea brafelorlateale ale monumentuhi si montarea une! stele rosin viful coloanel metaice), devenité un element al cotdianul ullimelor doua decenl, ,asallats* de cel ceil glsese un tila de gloleeferneré dia ‘marcarea numelui prin intermedial dverselr inscrsur grat aptemute pe patra sock ai prin sloveleserijelte in grab pe usa de acces ta interorul ansambkihi, ,Cricea de pe muntele Caiman" pare sf cedevent, in sfargi, un simbol al cucu istore celor pe care T vegheaza din inaljmile ‘munglor. Astfel, un parteneriat recent nchelat tre Consii! Local al oragul Busten gi Asoclaia Rotary Club Valea Prahovel fyi propune restaurarea completi a , Monumentului Erailor” $i ntroducerea sain cicutul turstic mondial. ‘Sursa: hpy/www.historia rofexclusy_webigeneraVaticoVerucee-caraiman-ur-monument-misterios hp hwecidentatea rleruces-de-pe-caraman-ur-monument-misterios! 58