Sunteți pe pagina 1din 5
INSPECTORATUL $COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ‘Str, Icoanei, Nr. 19, sectorul 2; Tel.211.8811; 21 1.64.85; Fax: 210.75.31 worw.ismb,edu ro CONCURS $COLAR LA LIMBA $I LITERATURA ROMANA, - ETAPA SECTOR - MARTIE 2010 Varianta 3 |. _Citegte textul urmator si réspunde la cerintele de mai jos: Intai o raz de soare «despicat nor si a spoit eu sur plimdntul, Pe uma, apa tulbure sa limpezit de mal ia suds. Un vt cald a porit si adie yopting: —E primavaal... E primivar Radacina brusturelui a tresirit. A stat si s-a giindit cdteva clipe, apoi si-a rasucit, acolo in pamént, borurile frunzelor gi le-a scos iute afar’, in boarea véntului, in humina soareh Pe o frunza a venit si se incalzeasca un fluture cu mult aur pe aripi, Un mele, bia tezit din somnul iemii, a inceput si se uree pe coada franzei incet, gre’, ticindusi casa in spine, i, osenit, sa tupilat la umbrd, aX se odihneascd dups sata trad a tlpina brusturelu, tn euleus de franze, dormen de asta toamna, Mos Aric. Era frumos afar, dar el tot mu se trezea. A plouat o zi, doud, pe urma a fost soare mult si cald. Dupa ploaie, florile din. Juma brustuelu a stelcit imi unos, sma multe ‘Aceastfrumasefe -astimit pe Mog Arii din culeusui Inta, « desticut putin usa Ia casa ui cu fepi, pe wens a mirosit viadubul eal, 4 s00s botigorul afar gia vzut ivi bine, A ateptat ag, o clip, ascultind zumzetal din apropiere — Aha, ¢ adeviirat: s-a facut primiivara... (,Povestea lui Mos Arie?” dupa Dumitru Almas) de frunze, rstre plant framce mar lt, x flor purple violet, olosit ma alsin scopari medicinal 4, Mentioneazai personajele prezentale in fragmentul dat, 2. Precizeaza anotimpul in care se desfagoara actiunea si selecteaza doua ‘caracteristici ale acestuia 3. Selecteaza din fragmentul dat doud perechi de cuvinte care rimeaza 4, Formuleazi doua Intrebari in legiturd cu textul dat 5. Raspunde la Intrebarea: .De ce s-a tupilat fa umbré melcul?”. 6. Formuleaza idea principala a textului. 7. Explica, n cel mult rei randuri, Intelesul expresie: .0 raza de soare ... a spoit cu aur pamantur’ 8. Sorie cate un cuvant cu infeles aseméniitor pentru: a surds, vazduh, trudé. 9. Serie cate un cuvant cu Tnfeles opus pentru: a Inceput, tulbure, astent 10. Scrie un enunt in care cuvantul ,somn” 6% alba alt Inteles decat cel din text. I 4. Desparte in silabe urmatoarele cuvinte: despicat, start, plovat, ocihneascé 2. Pune la numarul plural urmatoarele substantive: culcug,tupind, zumzet, surds. 3, Transforma propozitia dat in propozite simp ~Dupi plosie forte din lumen brusturelui au stluct si mai frumos, si mai multe." 4. Formeaza adjective, apoi substantive dela verbele: @ mirsi, a limpezi, a géndl 8. Transcre din textul dat’) un substantiv la genul neutru; ) un verb fa timpultrecut 6) un pronume personal 6. Scrie doua propoziti in care substantivul future 8 aiba, pe rand, functa de subiect si parte secundara de propozite. 7. Transforma urmatoarea propozite in propozite negativa .~Accasta frumusefe -a stamit pe Mos Arici din culeusu-i de frunze.” 8. Precizeaza ce pati de vorbire sunt cuvintele subliniate: ‘vlntai,a desfacut pufin usa la casa lui cu fepi, pe urmd a mirosit vitzdubul cald. (20 de puncte) TIT. Scrie 0 compunere de cel putin 15 randuri, poring de la replica lui Mog Arici: » Aha, € adevarat: sa fdcut priméivara. In care 88-1 imaginezi peripeile prin care a trecut acesta 0 daté cu sosirea primaveri DA un tit potrvit compuneri tale. In redactarea compunerii vei avea tn vedere: **scrierea titlulu si respectarea partlor unei compuner; = imaginarea unei situati deosebite care $4 pomeasca de la replica lui Mos Act; © exprimarea corecté, ciaré gi expresiva; = respectarea normelor de ortografie gi punctuate; (40 de puncte) (10 puncte oficiu) NOTA: Toate subietele sunt obligato. ‘Timp de hue: 90 de mite BAREM DE CORECTARE Varianta 3 10 puncte oficiu Subiectul I: 30 de puncte 1. vantul, Mog Arieis (2x1,5=3 punete) 2. - primivaras ~ 0 raz de soare a despicat noris apa tulbure s-alimpezit; un vant eald a porit si adie (se accepti orice rispuns, corespunzitor semnificafilor precizate); (Gx1=3 punete) 3. soare — spinare; risucit ~ tresrit; yoptind — ascultand; trezea — dormea (se accept orice ispuns, corespunzitor sermificafllorprecizate); (4 puncte) 4, Cine a despicat norit? Unde dormea Mos Arici? Cite zile « plouat? te.(se accept orice ‘aspuns, corespunzitor semnificaiilor precizate); (@x1=2 puncte) 5, Pentru cd era obosit si dorea si se odihneasca (se accepti orice rispuns coerent, corespunzitor semnificatilor precizate); (22 puncte) 6. Primele semne ale primaverii; Renasterea naturii; Mos Arici descopera sosirea primaveri (Ge accepti oriee rspuns coerent, corespunztor semnificafilor precizate); (3 punete) 7. 0 dati cu sosirea primaverii, soarele isi intinde primele raze stralucitoare si mangaie natura, Acesta, precum un pictor iscusit, zugraveste in culori calde intinderile. (se accept orice rispuns coerent, corespunzator semnificatiilor precizate); 4 punete) 8.a suris—a zimbil, a ris; ‘vieduh— eer, atmosterd, cer, slav8, spat, zare,indlfime; ‘ruda~ oboseali, ostencal, stridanie, efort, chin, durere, suferinjls (3X1=3 punete) 9. a inceput ~a sisi, a terminat, a incheist, 2 incetats ‘ulbure—limpede, calma, linigtitis ‘ostenit —odinit, multumit,relaxat, satisieut; GxI=3 punete) 16. ,somn” — Pescarul a prins un peste eu corpul lung, fird solzi, eu capul tur, dingi puternici si must fungi, numit somn, (@x1=3 punete) Subiectul I: 20 de puncte 1. despicat — des-pi-cat; stfimit ~ star-nit; plouat ~ plo-uat; (405-2 puncte) 2. culeus —culeusuris tulpina — tulpini; zumazet—zumzete: ssurds - surisuris (4%0,5-2 puncte) 23, Plorile au strilucit, (1 punet 4, a mirosi ~mitositor, miros; «a limpezi — impede, limpezime; 1 gindi - ginditor, gind/ginduri/gdndite; (6*0,5=3 punete) 5.0) mal, vint, pimént, culeus, vizdub, 2umzet; (Gx1=3 punete) b) adespicat,a spot, s limpezit, a pomit, del, ui; 6. Un future multicolor zboard in jurul ghiocelulu. (24,53 punete) Copilul aleargi fericit dup’ un fluture. 7. Aceastd frumusefe nu I-a stimnit pe Mog Arici din eulcusu-i de frunze. (2 punete) 8, adesfticut - verb; usa ~ substantiv; lui — pronume; cald - adjectiv. (4 puncte) Subiectul IT: 40 de puncte a, Alegerea unui ttla potrivit (1 punet) b. Respeetarea pértilor unei compuneri; 8 punete) «,Imaginarea unei stua(ii deosebite cares porneasc’ de la replica lui Mos Arici: - Aa ce adeveirat: s-a ftcut primaward..."; (20 puncte) 4, Originalitatea faptelor imaginate; G puncte) ¢. Exprimarea corecta, coerenti, nuanjati; 6 puncte) £. Ortografia; (2 puncte) g, Punctuatia; (2 punete) he, Lizbilitatea, screrea ou alineate; (1 punet) i, Respectarea spafiulu indicat. (1 punet) NOTA: Pentru fiecare gregeali de ortografie si de punctuatie se sead cate 0,5 punete din totalul punctajulai pentru compunere.