Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa a XI-a

Timp alocat: 2 ore/saptamana

Proiectarea unitatilor de invatare - Sociologie


An scolar 2006-2007

Unitatea de Competente specifice Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Nr saptamana


invatare ore

SEMESTRUL I

Perspectiva 1.1. Identificarea Specificul cunoasterii Exercitii de identificare a naturii - lucru in echipe -evaluare sistematica a
2 S1
sociologica metodelor , sociologice. socioumanului si a cunoasterii sale: comportamentului elevilor
asupra societatii tehnicilor, activitate frontala de definire a
Metodologa procedeelor si Ce este sociologa? dubletelor conceptuale: - FISE de lucru ale 2 S2
investigatiei instrumentelor de De la sociologa spontana la - obiectiv subiectiv echipelor care se 2 S3
sociologice investigatie sociologa stiintifica - macro-micro completeaza in clasa
sociologica, Perspectiva in sociologie - global-local - fisa de observatie 2 S4
aplicabile in Metode si tehnici, procedee - universales-contextualism - Dialog frontal caritativa: se urmareste 2 S5
diferite contexte si alte instrumente ale - teoretic-empiric calitatea trasaturilor
investigatiei sociologice - Eric-etic definitorii
Rolul medotologiei in - Cantitativ-calitativ
2.1. Elaborarea unor sociologie - Explicatie comprehensiune 2 S6
instrumente de lucru
(chestionare, FISE de
observatie, ghid de - observatia - descrierea, caracterizarea Observatiei - Manuale si dictionare 2 S7
intervi) de tip cantitativ de sociologie cu referire Proiect sondaj de
- ancheta sociologica - descrierea, caracterizarea Observatiei la conceptul de cerere opinie 2 S8
de tip calitativ
2.2. Explicarea - prezentarea frontala a regulior de
fenomenelor si EVALUARE observare
proceselor sociale pe Test de evaluare a 2 S9
baza analizei si cunostintelor itemi
interpretarii datelor - interviul Activitate frontala - tipuri de intervi, in - Lucru individual multipli
obtinute prin functie de scropul si gradul lor de 2 S10
investigatia sociologica elaborare:
- chestionarul - interviul structurat (cantitativ) 2 S11
- interviul nestructurat (calitativ)
- interviul individual
Interviul de grup (focus grup) Orala
- construirea de interviuri - lucru in echipa
Prezentarea regulilor de realizare a unui - dialog frontal -observarea sistematica a
chestionar comportamentului elevilor
Tipuri de intrebari specifice unui -test de evaluare sumativa
chestionar

- modul de elaborare a unui Studiu de Lucru in echipa Proiect realizarea unei


- studiul de caz caz Exemple elaborate de autobiografii
Studio de caz 2 S12
- metoda biografica - prezentarea caracteristicilor unei
biografii Lucrari biografice 2 S13
- autobiografa - tipuri semnificative de biografii sociale
(provocate, neprovocate; dirijate, Lucru in echipa 2 S14
- experimentul nedirijate)
Portofoliu articole presa 2 S15
- analiza documentelor Criterii de clasificare a documentelor Analize socilogice de scrisa analize de
sociale sociale: documente sociale 2 S16
- dupa vechime continut
-dupa destinatar
- dupa accesibilitate
- dupa gradul de incredere
- natura documentelor (scrise/nescrise)
- continutul (cifrice/necifrice)
- destinatarul (personale.publice) Lucru in echipa
- emitentul (oficiale.neoficiale) realizarea de analize de -observarea sistematica a
Analiza de continut a documentelor continut si analize comportamentului elevilor
Analiza caritativa calitative a unor articole
Etapele investigatiei Analiza si interpretarea urmelor si a din presa scrisa Orala
2 S17
sociologice documentelor materiale

- alte metode - testul W-A-Y 1 S18


-test de evaluare sumativa
EVALUARE 1 S18

SEMESTRUL AL DOILEA

Societatea si 1.1.Identificarea rolului Structura sociala - definirea structurii sociale Manual Eseu
1 S19
viata sociala sociologiei in analiza - status si rol
faptelor, fenomenelor si - relatii sociale - conversatia - clasele sociale si Dictionare de sociologie 1 S19
a proceselor sociale - grupuri sociale; stratificarea sociala pe criterii Realizarea unor statistici 1 S20
grupuri mici economice, in functie de privind structura sociala in 1 S20
- stratificarea sociala conditiile de viata si cadrul liceului sau clasei 2 S21
2.4. Utilizarea unor (in societatile comportamente, specificul de elevi
instrumente specifice traditionale, ocupatiei sau natura muncii Articole internet
sociologiei pentru industriale si - analiza mobilitatii sociale prin 1 S22
analiza vietii sociale postindustriale) dezbatere libera
- mobilitatea sociala
1 S22
EVALUARE
2.5. analizarea
procesului socializarii si
a rolului unor agenti de Institutii si organizatii
socializarea familia, sociale - definirea organizatiilor - FISE de lucru Portofoliu de articole 1 S23
mass-media, institutii - teoria birovratiei - exercitii de identificare a Internet privind cultura 1 S23
educationale, grupuri - teoria relatiilor principiilor unei organizari - manual organizacionala
in realizarea socializarii. umane optime, eficiente si rationale,
- resursele umane ale elemente de management - dictionar de 1 S24
organizatiei stiintific: sociologie
2.6. Caracterizarea - stiluri de conducere - principiul muncii simplificate 1 S24
individului in multiplele - organizatia si - principiul metodei celei mai - planse cu 1 S25
lui ipostaze: membru al mediul bune structura
unei familia, al unui organizacional - principiul homo oeconomicus organizatiilor 1 S25
grup social (de prieteni, EVALUARE Prezentarea frontala a teoriilor in Test de evaluare a
colegi, etc) managementul stiintific - fise test itemi cunostintelor - itemi
- teoria birocratiei multipli multipli
- teoria relatiilor umane
- resursele umane ale organizatiei
3.1 Utilizarea
instrumentelor de Familia - definirea, caracterizarea si Biografii personale Evaluare orala 1 S26
cercetare sociologica in - structura familiei clasificarea familiilor 1 S26
rezolvarea de sarcini de - functiile familiei - activitate frontala - structura Realizarea arborelui 1 S27
lucru prin cooperare cu - noile modele unei familii genealogic al familiei Proba scrisa
ceilalati familiale in peritada - dezbatere - functii ale familiei activitate individuala Fisa de lucru individual
tranzitiei - exercitii de identificare a unor
1 S27
- instabilitatea modele familiale in perioada de Lucru in echipe 1 S28
4.1 Argumentarea familiei tranzitie compararea familiei
necesitatii ordinii si EVALUARE - analiza fenomenului de traditionale cu cea Test itemi multipli 1 S28
controlului social pentru instabilitate a familiei moderna
functionarea normala a
unei societati Scoala - definitia si formele educatiei Biografii ale scolii
- sistemul de - FISE de lucru privind Eseu privind importante 1 S29
invatamant interdependenta formelor de FISE de lucru individual scolii si a educatiei in
4.2. Analizarea unor - procese innoitoare educatie si in echipa evolutia societatii 1 S29
comportamente prin in invatamant - sistemul de invatamant
raportarea la valori EVALUARE dezbatere - procese innoitoare in
dezirabile invatamant
- planificarea invatamantului
- democratizarea invatamantului Orala
1 S30
4.3. Analizarea unor - descentralizarea administrativa a
comportamente invatamantului 1 S30
antisociale (coruptia, Analiza educatiei in perspectiva Autoevaluare
infractionalitatea s.a) microsociologica 1 S31
1 S31
Biserica - definirea religiei Manualul religiilor Eseu
1 S32
5.1 Determinarea unor - religia si societatea - analiza relatiei intre Religie si
tendinte de evolutie a moderna societatea moderna Manual si dictionar de 1 S32
unor probleme sociale - modernitate , religie sociologie
din comunitate si sociologie
(discriminarea, - sociologie si 1 S33
infractionalitatea, sociologa religiei FISE de lucru individual
conflicto sociale) EVALUARE si in echipa 1 S33

5.2 Proiectarea unui Socializarea Definirea grupurilor sociale Coli de flipchart Realizarea unor statistici
comportament prosocial - rolul socializarii Elaborarea unor tabele de clasificare a Finiere media privind grupurile sociale 1 S34
impus de relatia status- - stadiile socializarii gupurilor sociale: in cadrul liceului sau clasei
rol (primara, secundara, -dupa forma de constituire (formale, de elevi
resocializarea) informale; secundare/ primare; de Prezentari ppt
- agenti de socializare apartenenta/ de referinta)
(familia, scoala, Structura grupurilor
grupal, mass-media) - explicarea unor concepte precum Portofoliu de articole 1 S34
- probleme sociale : coeziunea grupului, conflictele Grafice Internet privind cultura
(discriminarea, interstatus, conflicte intrastatus, Statistici organizationala
infractionalitatea, diada, relatii interpersonale, rol
conflictele sociale, social, status Test de evaluare a
coruptia, saracia) cunostintelor - itemi 1 S35
EVALUARE multipli

Ordine si control social - delimitarea sferei termenului de Articole din presa scrisa Evaluare orala
control social prin dialog
Shimbare sociala frontal Finiere video din 1 S35
- sistemul mundial si - prezentarea dimensiunilor si emisiuni televizate
globalizarea sensurilor controlului social
- Explicarea dubletului conceptual
control/sanctiuni sociale
- Completarea unor FISE privind Grafice Test de evaluare a
Tipuri si mijloace de control, cunostintelor - itemi
dupa caracterul permisiv sau Statistici multipli
represiv al mijloacelor utilizate
(pozitiv, negativ)
- Identificarea limitelor Afise
controlului social (conformitate Articole presa scrisa
si conformism)
- Dezbatere - Functiile controlului Coli de flipchart
social Markere
- Explicarea conceptului de
devianta si cel de
marginalizare in sociologie Resurse Internet Fise de lucru individual si
explicarea fenomenelor si in echipa
identificarea cauzelor aparitiei
acestora Evaluare orala
- Conversatie privind evolutii si
tendinte ale deviantei, Observare sistematica
criminalitatii si terorismului Articole din presa scrisa

- definirea conceptului de
schimbare sociala

Analize privind evolutia societatii : Finiere video din


- schimbarile de azi, - de la triburi la imperio emisiuni televizate Fise de lucru individual si
societatile de maine - epoca minunilor tehnologice in echipa
- cresterea populatiei si Grafice
diferentierea sociala Evaluare orala
- provocarile cresterii populatiei si Statistici
cresterii economice Observare sistematica
- schimbare si violenta. Afise
REvolutiile Articole presa scrisa
- sistemul mundial si globalizarea
- schimbarile de azi- societatea de Coli de flipchart
maine Markere Test de evaluare a
EVALUARE Resurse Internet cunostintelor - itemi
multipli
1 S35

S-ar putea să vă placă și