Sunteți pe pagina 1din 5

PROC'ES-VER BAt,

DIi CONFIIUN'I'AITE
rnurn.Chigindu 29 ar-rg:rst 2013

Audierea a inceput la ora l5 9i


,min,30 ;i s-a incheiat la ora l7 9i
rnin.00

Or.ganul c{e urmiirire penala in perrsoar.ra olilerurlr-ri supeior de urnrdrire P,C,['-


al D,U,P, a C.N.A , locol"enent colonel Clonslalltin.laman
in localul C.N,A., bir, nr,l07"b"
respectind ctispoziliile prevdzute de articolele i02,1 05, I 06,107, I 09, I I 3,260 9i 26 I
CPP a efectuafconfn-rntarea intre :

4o d,
l . martorul Vir'i'lirtrAlexei Fil ip
2. invinutul Zanosiev 7.,aharia Petru

Participanfiior la confruntare, lr s-au explicat drepturile gi obligaliile, prevdzute


corespunzdtor de articoiele 65 qi 90 CPP. De asemenea, persoanele aLl fbst
avertizate, eu excep{ia invinuitului, asttpra.-rdspunderii pe care o pclartA contbrrn
articolultri 312 C-'P pentru declaralii c'u burrtl Etiinfa false Ei refuzul cle a f.acc
declarafii, confbrm articirlului 3l3 ('P
rtrturit )

Declaratiile doresc sd le f'ac in lirnba ntoldovcneascd, pe care o cunosc bi ne,

( senilaIrrra )

Declara{iile do'resc sa lc iac in lirnba nroldovutleascb, pe


a_-.-\,

-lSfniiidtLrta)

[,a intrebarea in ce lelalii se aflir partioiparrlii la confiuntare, ce gtiu despre faptele


gi circr-rrnstantele in privinla cdrorai declaratiile depuse anterior se contraz.ic. aut
dec I arat:
intrebare Iui V'irlan : C)rrnortgteti
i
relalri sunteli cLt ea'/ i:'
Rbspunsul lui !'iliiein: Da, err surrt -'urror.,ffil. pLirsoana din fala mea, este
Zanosiev Z.ahar.:;e lnai nunlea 9i ca llltlt':11, ta'rziua de azi suntem in relagii
ostile, cauza tlind obiectul prezentei cauz:: penale'
i)
( sc nr)al u r'a )

intrebare lui Zanosiev: C'rrnorrEteli persc)ana din fala


relatii suntc'fi cu ca'.'
Rdspunsul lui Zanosiev: l)a, eu cLrnosc bine persoana din f-a[a mea, este
Virlan Alexei" sunt cu el in relalii ostile, cauz,a fiind obiectul prezentei cauze
;c:aie
(scrnnAtLrra)

Intrebare lui Virlan: i)ovestili clespre circumstan{ele promovdrii D-stra in


anul 2010-201 I in filncfia de vicerninistrLr transporturilor,

Rispunsul lui Virlan: In perioada aprilie - noiembrie a anului 2008, arn


detinr-rt lirnctia de vicerninistn: la Ministerului 'I'ransportului si Infrastructurii
Drurnurilqg. In noiernbrie 200tJ anr fost eliberat din f-unctia detinuta, dupa
aceasta n{i ang rnai activat nicaeri. In vara anului 2009 la mine s-a adresat
cunoscutull''tffibi.ja Mihail. cll rug.amintea de ar consulta niste persoane la
proiectarea si constt'Ltctia dnrmtLrilor. La scurt timp dupa aceasta m-arn intilnit
cu persoatrele lesperctive, acestea fiinrJ (lzinea Vitalie qi incd 2 persoane
Persoanele mentionate m-au rup,at sa le acord consr:ltatie pentru a se pregati sa
participr: la licitatia privind oblinerea dreptului la constructia tronsonului de
drum Chisinau-tlaiti Eu le-anr acordat.e,onsultatia respectiva. Dupa licitatie am
prelungit sd contactez crr ercestea persoane. Cz,inea tot timpul rna intreba daca nu
mi-am ga-sit de lucru, totoriatar irri prorritea a.jutorul sau in anga.jarea in
serviciu. [n vara atrului 2009, Czinea rni-a organizal o intilnire cu deputatul
Iurie Bolboceanu, intilnirea a avut loc la terasade vara a magazinului Elat, Arn
discutat in trei: eu, L-zinea si RolboceanLr, Ultimul mi-a spus, ca daca vreau sa
obtin un post de lucru, ar fi bine sa ma irnplic in canrpania electorala de partca
Partidului Democrat., Atn discutat in jurLrl la o ora, dupa care Bolboceanu
plecat, eu am ranas ou Czirre. La 22 ll.20l0 m-am intilnit cur Czinea, la']
initiativa ultinrului, linga magazirrul 'foanrna de Aur, El mi-a spus ea in zilele
imediat unnatoare urrnitu a fl nuinriti vicernrinistrii si, daca eu dau l-50 mii euro,
dintre care 50 ntii sruro imcdiat, pina la numire, voi 1l numit vicerninistrLr la
Ministet'ul 'I-ransporturilot';;i mi-a spus clL o sa facd cuno\itinlA cu persoana crire
hotdrdqte aceasta problerna, Peste Ltn tirnp scurt neam intilnit in automobilul
meu in trei, eu, (lzine gi o persoarnd cari.- s-a identificat ca Zanosiev Zahar pe
care l-am vhzut prirna datd.,\cesta rri-a sp are euno$tinfe mari ;i poate sd
rna angaje'ze cL\ vioemin'istlir transpoiTurilo rrebuie pentru aceasta sai dau
150000 euro, din care 50000 euro tr,ebuie eLe,C4Et in timp de trei zile, deoarece a
avut caz. anterior oind l-a ar4njat o persoar"ra iffialitate de procuror Ei nu a prirlit
avans gi pe urnlir au apdrut problerne cu banffi,lConvorbirea data la o in!elegere
prealabila cu Czine s-a inregistlat. In dec',trrd cle 3 zile am strins de la prieteni
surra de 50 rnii euro, d,u,pa care. tlind telr:l'bnat de C-lzinea, rn-am prezerrtat linga
l
mutzeul cle istolie dirr str. .J u\Lrgurst, ['}rin telelbn Czinea rni-a spus ca se alla
intr-un a/nr Melcecles. Eu arn r,enil Ia locul stabilit cu a/m, in care se afla si
sotia, In a/m luri Czrlea m-am rrrcat nurniri eu, acolo era Zanosiev Zahar. E,u,
flincl neirrc'.r'ezut tncd in pelsonalitate:a lui 1-anosiev am hotarit sd-l tele{bn[rn pe
IJolboceanu p, in cliscutin clintrerdinsii, arr auzit ca Bolbocynu a-splp ca
r--
ciin noLr a isi ta legarura rn
iti:',:::_:t1i,',,?:rr:?,?u,i'cerar
i;1i1 ra ro ; ;,- ;^;;;;;; J',ll, lurna i
i?j i iT?:l,l :,:l:, ; ii'#ii,,,J,j iI LiiHTi:
.1, ;;,, ;;;' ;;,i;.;;,
1
li'::' il: I ::'i:'11 try:i 1,0 i - ; p;; .;.' [;;' i" ;
u'lJ;,]l
:il' ]Til
I i'J
:H'.l,li
ll i*:,?ll l.';l : :f -f :l " l .': ? ;"" :i# :: :: i'ti.?
Uil:T.il':l'1 i':?::i..:9, ti' ;;;;, ;-, .'"''T'',i'i",iJ:.:il il?i'il1
1'ost

i a ruar rr' 0i,.,;'l:';:i:".Tu';.1':


fJ';::;::'?j,l-,'j, ::,,:::::: i,, Ji,' ;'; ;;";':ffiTJil.,ilniil';.i'
'"
ff.*::n,r:li
adevarul, ca el nul,.ll^ :l:i:i :i
vrera sa stee la plrscarire pentru
cineva.
il:'J:
spu ne

ri)

lntrebare lui Zanosjiev : Suntefi rJe acorcl cu deola.aliile cet. virlan


ce privegte
i:j::lli:..S::'..' j,
special
Rdsp u ns ul'i, I u isZa n osiev
;;i acliunire alror persoane
Nu ; ;;''; ;;:;r';":;';:l rar a1
:
trtt i-am pr<virlrs s.a rczolv pr'.blenra i i I e I u i virlan,
n j coc,ara
cu nurni.ea lui in funcfie de
transporturilor' nrciorlata nu vice'inistrLr
ain vorbit r.lespre careva r-ni.jloace
trebuie dati penlrr; trtirnirea banegti ca|e
lLri in careva.furctie
el careva mi'iloace harLelti' P,ectzezca Ei niciodatd nu am primit de la
el la primere convorbiri m-a iugat
interesez dacd pot sa-i alut sd rnir
sa se angajeze ,l.ipa ,f..ialitate
qi eu i-arn spus ci1 .
gi ?n a-ce-st conrexr ar, lu6t
de ra *i ,n cV, dar cu aceasra
;i,ililTrresez ror sr s_

(semntrLura)

Intrebare lui Vdrlarn: Ce puteli


sd spuneli despre dizacordul lui Zanosiev
declarafiilc D-stra cu

ILrispunsul lui Virflan: Sustin rnar de1rat-tc cleclara[iile

Dupa audiere, persclanelor conlrLrntate


li s-a explrcat cA, in conflorntitate
prevederile articolLrlui ll3 cu
alin,4 Cpp pot sa-qi puna reciproc
raspLrndd la intr-ebiir.ilr: pLrse intrebari si sa
cle pcr:joana care et-ectueazd

in treba re apd ri,tclrul ui


ca a-fi promis lui _Varl Ce inseamnd cuvintele D-strd
angajarea lui dupl specia putefi ajura in

_ .(sL'rnnatur.a)
Rispunsul Iui Zanosievi, Arrr
avur ln
panid daca se poate rle angajar
pe Virlan
firnclie concr.etd rru a iost vor.fra.
,\stfci,
lui Iasciuc,
(sernndtuta l

---\
$ff i:ii :ll
Dubai, a-Ei ci rre Za
avur.onuo.bir,'ix'o.n"lll;ilTl?;l::,.;'l
n::l,Tjil, ):g :l cv : n osi r- i n e 1i
ri rbst ?n

* _V ._ _. .._ , (scmntrrLrra)
jrf,ru*],,,^T,1*nosiev; Arn fbst in Dubai.
2010, prin luna r.l,*u.i., in perioada anurui
or,..-', ;ffi|,il::; pe;fliffi,u|,:
atunci am vorbit cu
Virlan

a.pdnirorutui t\regru
l:i::F"erestiruirii
prtvtnfa ciirre,{,anosiev: A_ri
<:drorva ,nu=f *,., bdnes;ti

Ristprnsu I Nui Zanpsiev;


Nu
tu'/ z_
_(.sentndtrrra )

mndtLrra)

(semnatura)
apardtorul
(semndtur.a)
apdrdtorul
nt (scmndtur.a
neprezentantLr I )
organr
us Ltr'lTtAt.l re
ltena lit

i!
-",.

"s