Sunteți pe pagina 1din 6

PROCJrS-V'IltBAI_

I}E CONFRII]NTARII
mun.ChiEindu
l6 augusr 201 I

-Audierea
a inceput la ora I |
;;i
min,00 gi s-a incheiat la ora l3
5i
min.00

organul de urntarire penaia, irr ofigerului supeior de urmdr.ire p.c.i:


al D'u'p. a c.N,,z\., l0cotenent cororelltersorura
constantin'Jaman
in localul C.N.A., bir, rrr.l07',b,,
respectind dispoziliile prevdzute
cle articolele 102,105,106,107,109,1
CPP a elbctuat conlruntarea inLre: 13,260gi 26i
fti
I. rnarron{.1;yr.!$an A lexei Fi I ip
2. invinutul'(#ine Vitalie Alexa cjr.u

Participan{ilor la coltfrunta.e, li r.ul


corespunzitor de arti,:orere 65 g0..*!]icat clrepturile gi
'asemenea,obligafiile, prevdzLrre
|.i
avefiizate' cll excrepfia invinuitului,
crrF,, De persoanere aLr lbst
aiup.a rasfunderii pe care o poarld conlornr
articol'lui 312 cllr Ire rltru clec'lari4;i cu
bund gtiinfa false gi refuzul de a face
declaralii, conform artiuolului 313
Cp.

I
atLil a l

2.

Declaraliile doresc sa r,:: firc in rinrba mordo'*neascd, pe care


o cunosc bine,

Declara[iile doresc sd re tn rimba moldo'eneascd, oe nalut'a)

'ac
(scmnalrtra )

l-a intrebarea irl ce I'erl.iii se afld parti.ipaniii


la confruntare, ce gtiu
in pi'ivinla c,irora cleclaraliile depuse anrerior despr.e faptele
il;:;tstan[ele se contra zic, au
intrebare lui Virnarr:, -CunoaEteli pel.soar
n fata D-strd, dacd da , in ce
relafii sunteli iu ea? i

Rispunsul lui V-drlhn; D., cu sunr .u;"S


O,n* persoana din faga rnea, este
Czine Vtalie, l* zi,a de azi nu slrnten, T,,el;;l'
i; Dune, cauz,a fiind obiectul
prezentei cauzt.: pcrnale, ... ,

"4t)

nA(ut a)
5
Intrebale lui Czine: Cunoagteli persorna
din fala D-strd, dacd da, in ce re,la[ii
sunteti cu eti?
Czine: Da, eit cltnoss bine persoana din t-a1a lnea, este Virlan
el in relafii prietenegt
J
l
i
(semn6tura)

intrebare lui Virl:ln: Porestili circumstanlele promclvdrii D-stra ln


clespr.'r
anul 2010-201 I in frrnctia de vicerninistnr lransporluri Ior.

Rispunsul lui Virlan; In oerioada iiprilie - noiembrie a anulrri 2008, am


detinut functia cle viceministru la Minist,crului Transportului si lnfiastructurii
Drunrurilor, In noiernbrie 2008 am fos[ eliberat din functia detinuta , dupa
aceasta nu activat nicaeri, In vara anului 2009 la mine s-a adresat
cunoscutul Mihail, cu nrgamintea de a consulta niste persoane la
proiectalea rLrctia drurmurilor. La scut-t timp dupa aceasta m-am intilnit
cu persoanele respective, acestea fiind Czinea Vitalie gi incd 2 persoane
Persoanele mentionate m-au rugat sa le acord consr.rltatie pentru a se pregati sa
participe la licitatia privind obtinelea dreptului la constructia tronsonului de
drum Chisinau-llalti Fiu le-arn iicurdat consultatia respectiva. Dupa licitatie am
prelungit sd contacte'zcu acestea persoane Clzinea tclt timpul ma intreba daca nu
mi-am gasit de lucru, tcltodata imi prornitea ajutorul sau in angajarea in
serviciu. In vala arrului 2009, Czinea rrri-a organizat o intilnire cu deputatul
Iurie Bolboceanu. irrtilpirea a a\/ut loc la tcrasa de vara amaga'zinului Elat. Am
discutat in trei: eu. (lzinea sl BolboceanLr. ljltiruul mi-a spus, ca daca vreau sa
obtin Lrfl post de luclu, ar fi t"riner sa ma iLnplic in canrpatria electorala de partea
Partidului Dernocrutl. Am disculat in jurr-rl la o ora, dupa care Bolboceanu a
plecat, eu ant ranrasj cu Czine, La 22.11.2010 m-am intilnit cu Czinea, la
initiativa ultirrrului, linga rnagazinul Toamna de Aur, El rni-a spus ca in zilele
imediat urmatoare unrrau a fi numiti vicenrinistrii si, daca eu dau 150 mii euro,
dintre care 50 nrii errro imediat, pina la numire, voi fi numit viceministru la
Ministerul T'rarrsporturilor. In decurs de -l zile am strins de la prieteni suma de
50 r"nii euro, dupa care, flind telelorLat de (lzinea, m-arn prezentat linga mttzeul
de istorie din str. I I August. Prin telefbn Czinea mi-a spus ca se afla in1,r-un
a/m Mercedes. Eu arn venit la locul stabilit cu a/m, in care se afla si sotia, ln
a/m lui Ozinea rn-aln urcert numai eu, ircolo mai era o persoana, acesta s-a
prezental Zanosiev iiahan, ('zinea n-ri-tr,lil>u anulTle Zanosiev este pet'soana
care va hotari nurnrirea mea si lui trebuit: s ansmit banii despre care a fost
vorba. F:r-r le-arn iaspuns la anrbii ca rrur-l osc pe Zanosiev si am cerut
garantii ca dupa tlanslnitertia ltanilor va u anume scenariul propLls mai
inaipte de cjinsii, adica ca i:u voi fi nurri;,t iir tunctia de vicerninistru, Atunci
Gzinea l-a telefonat pe,$Bolboceanu si, ttr discutia dintre dinsii, am auzit ca
Llolboceanu a spus ca Zanosiev esle consilier al Paftidului Democrat, Dupa
aceasta eu i-am transmis tui Zanosiev suma de 50 mii euro, Dupa ce am
transmis banii elt alri iesit dirr alrn,'/,anosiev si Gzinea au plecat cu a/rn lor, iar
eu am plecat cu zr./rr lrreu, in cale era si sotia. I.,a oiteva ore dupa cele relatate,
rn-a rele ir si rnr-r; conrunical c^ rya discutia py_19i"
qZ/ YY-
pentru a se proteJa ln
irregistrat-o la telefonul sau rtrobil, acest lLlr:ru el I-a facut
T'oamna
viitor. In aceiasi zi , seara, eu si Clzinea rre-am intilnit linga magazinul
Ia care am participat
de Aur, unde el mi-a cJat si arn ascultat disr:utia din a/m,
discutia si pe
eu, czinea si Zanosiev. Mai nrurlt ciecit irtit, el mi-a transcris
tr:lefbnul melr. In citeva zile d'pa tr.nsmiterea binilor,
au fbst nurniti
m-a alarmat si eu
viceministrii, i6clusiv si la Ministerul Transporlurilor, fapt ce
pe Czinea si
am inteles ca oevi) nu r:ste in regula, Aln incercat sa-i gasesc
Totusi pina la
/lanosiev la telelol, clar nrci r.rnul clin ei rru ridica receptorul'
a;r;" am vorbit Ia tr:lefbn cu Czinea. care Itr-a asigurat ca totul va fl bine'
dar

Lrrmeaza a ne intirni d'pa Anur Nou, I-a sfirsitul


runii ianuarie 2011, intr-un bar
clin sectorul Botanica, str. Cr-rza-Voda, nl-am intilnit eu, Czinea
si Zanosiev'
gtai multe ori, deseori cu ei venea si
Dupa aceasta ne-atn nrai intilrrit in trei de
Iln-rii Iasciucfficare mi-a fost prezr:ntat ca persoana din PD
cu o mare influienta
i;;;r;i;. i..\Z g$ 2011, inainte de Paste. in caf'eneaua Nistru din bd' Stefan cel
cu prenutnele Oleg'
luare, eu m-am filtil,rir cu lascit-tc cu el n rii era o persoana
gare, precum ca r,:ra consilierui prt:secJintefi-ri Parlamentului, Oleg mi-a cerut sa-t
aduo proiecte investitionale, [)e care llrmalll a le fblosi
in activitatile ulterioare'
'Tot atunci, lasciuc r^ni-a llropurj sri ot'g,atlizez.e o intilnire cu presedintele
i-am adus cele
Pariamentului M. Lupu. BU ln'intilnjrile ce au urmat nrai apoi,
Petru I de
cerute, intilnirile n r.u,., loc tot in cafeneaua l\istru sau in restaurantul
pe str. Banulescu Borloni, colt cu sl.r.3i .August, initiativele de
a ne intilni
veneau de Ia ei. Vreau sar rnentionez- t-a1ltul, ca la 08'04'201I
m-a telelbnat
Dupa
Iasciuc si mi-a spus ca el nu are nimic cu banii si sa nu-l mai deranjez'
aoeasta cu greu i-an, gurit pe czinea, cu care am avut o
intilnire, la care anr
7'anosiev din
solicitat restituirea banilor, Acesta a promis ca la intoarcerealur
pina pe
Dubai, imi vor restitui toti banii, llentLu aoeasta trebuie sa astept
24.04,201\, Tot in cac\ru\ discu\.iei dc ace'.i zri i-am spus \tii czinea ca
ar putea
saincercesamaal.a|l'it)Z,emacarlaPr.imarie.undesalttcrezpespeciaIitate.Attt
dupa se vor
el, cit si ulterior l3sciuc, nti-r,Lu pronris cr1 vor rezolva problerna,
intilni cu Ghimpu. Vazind r:a Iucrul'ile nu se misca, i-am cerut lui Czirrea
sa-mr
ca bani Ia
restituie banii pe) eare eu i-ant dat ltii ZaLtosiev, Czinea mi-a spus
moment nu au, insa ei au niste terenuri la tabara Poienita
Vesela din s' Danceni,
si cu M'
le vor vinde si imr vor restitrri banii. czirtera mi-a propus o intilnire
[-upir, intilnirea a gtr;aniz-at-tl ()leg. Attr disctttat cu M' Lr-rpr-r
intrebarea

referitor Ia anga1area m"ea in cirnpr'rl- rlrr era vorba de angajarea la


municipiu, <;urJ,,Z, discutiliclespre bani nu a t, acest lucru, de a nu vorbi
iiespre bani in discutia'cu M' [-uJlu'
intilnirile sltnt organ'\zate cu scopul
inceput cere insistent sa-mi 'r'estitr"rie
indelungata de tirnp Lrr-t-r-ni raspundr.:au 1a'.telefoll, am fost
nevoit sa-i gasesc
care arrl mers la el la
personal. Intre tirnp l-am Contaciat si pe [:]olbocearlu, clupa
si ca a discutat 0u
birou in Parlam.'-,i. l.,l mi-a spus ca-i la cirrent cu problema
Czinea si Zanosi.ev si ,o,ul st;) va hotari pozitiv, banii imi
vor fl restituiti' I-a
scurt timp am fbsit felefonat i;i de Clzinea, si de Zanosiev,
ei m-au invitat la
sediul PD, un<le7r^l-alI drts cut cunosctttul nleu Zaporo.ian
Mihai' Acolo Ia ponrla
--;;7--.7
lna astepta Zanosiev, care rni-a spus ca trebuie sa discut cu o persoana, da'
aceltria unneaza sa-i spun ca banii in suma de 50 mii euro eu i-am donat pentrur
o echipa de fotbal de copii din r. Nisporeni. Lju arn refuzat sa merg i1
oflciul pI)
si alr plecat. Dupa aceasta i-am suna1, de mai,,.,multe ori pe czinea si pe
Zanosiev, insa nici ttnul nu-rni raspLrndeii, Pina la urma r1-am intilnit
cu Czinea
la intersectia strazilor Grenobl si C'ostiujeni. Irl mi-a propus un teren in or,
Codru, eu i-arn splls ca voi rnaliza propunerea. La televizor am auzit ca
terenurile din or. C-odru sunt itr litigiu. In iarrra lui 20l l-20 IZ, la
una din
intilnirile p..ur. ant avut-o cu Zanosiev^ acesta rni-a promis ca se va achita
cu
tnine cLl Lln apall.rlnlcnt crt 3 odai. La scur-1. t,imp clupa aceasta atit
Zanosiev, cit si
Czinea au incetat dirr nor-r a iesi la legattrra. In luna ianuarie 2012 m-am
intilnit
intirnplatot'ctt Zanosiev;:e str. P. \4ovila <jin Chisinau, Dinsul mi-a reprosat
faptLrl caYeur a.1rr fbst Ia procuratura lliscaLri si mi-a cerLrt sa
uit de bani si de el.
].9r.].n-t1;p $g'us
ca lranii pe care i-arn dat eu au fost reparlizatiin felul urmator:
30 rnii euro'j-a transLnis lui llolbocean,5 nii lui Czinea, restul
-
si i-a luat sie. In discutiiie avute cu Czinea, acesta de fiecare data imi
de 1.5 mii euro
spunea ca
rn caz ca va fi chernat la politre, \,a splrne adevarul, ca el nu vrejr 1;;
;;;; l;
puscarie pentru cineva. n _/
idtura)

Intrebare lrri Czinq: Sunteti cle acorcl cu declarafiile cet. Varlan ce privegte
acliunile D-strb in spccial 5i acIirrnilc alt.i'persosne,
Rdspunsui lui Czin,l: Nu strnt de acord l:u urmdtoarele declarafii lui Varlan;i
anume: eu niciodatd nu i-anr pnrpu_s lui \,/irlan ajutoul meu in gfisirea
de lucru,
De asemenea eLr nir:odatd nu arn avut personal cu Virlan cliscuqia
unde i-a+
spune ca dacd ctir I 50 mii eut'o, dintre calc' 50 mii euro irnediat,
pina Ia nu,nire,
va fi numit viceministru ta Ministerrul T'rarnsporlurilor, disculia acezrsta
a avut
loc ulterior' la prirna intilnire a lui V'irlan cr.r Zanosiev in prezenfa
mea, care este
menftonata in tlec]ai'afiile lui Virlarr, Dc asemenea menlionez
od a fost in gi
prima intilnire car(la a avut loc intre mine, Virlan cu Zanosiev,
a avut loc in
automobilr"rl lui Virian de ntarcd I-{ammer', atunci a avut loc
disculia in care
Zanosiev i-a prirnis lui Virlan numirea lui in fucnlie viceministru la Ministerul
l'ransporturilor corrtr.a sunrcj de l_50
de dat pina la nurnir,:. I)ar atunci nLr 'S-
doua intilnire s-iilr transrnis; mijloacel
Virlan, cu except ja ci"t Z,ano i;i;tiv -L t,an
gi an: djscr.rtat. AIt clizacor<j privesre, la
6ccr(o la h\elegere pr"uh,6),(d c'ornund^.cu (fthn. eu uneon nu r{(fcatn
reoeptorul la apelr-rrilr: l'Si Varlan nurnai <.lin cauza canu
Etiem ce sd-i spun in
privinga la problorna vizttt6,, Zanosier i-rnj splrnea sd nu rna implic i1 problerna
data. Eu niciodata nu i-am pronris lui Virlan cd pot sa-l aranj ez Ia lucru
la
primdria mun. chi;;inrru, mai rrrurt ca atit ca sd vorbesc cu Ghimpu. Alta,
ca eu
nrciodatd nu i-atn propus iui Virlan saLl am organtzatintilnire intre Virlan gi
M.
Lupru, aceasta i-a propus qi organizat Zanosiev. Alta, ca eu gtiam ca vir.lan
I
.J I

lebuie sa se intilneas,.:6 M, I-.upu, rJar inait.tte de intilnire i-am spus lLri Virlan ca
yiia necesitate sd-i spund lui I-,upu despre banii menfionafi. Vreu sa preciz'ez, ca
ri eu intradevdr ant protlLts lui \/irlari un tet'r:tr din or. Codru in scopul intoarcerii
i rlatorici de .50000 .ur,.,, dar aceasra arn fbctrt ta inifiativalui..Za4tff
(se mn6tura)

intrebare lui iinl*n: Ce pLrtefi sa cleclarali in privinfa dizaordurilor


nominalizate iui Czine.
Rispunsul lui Virlan: Poate clirect nu mi-a propus, dar rni-a zicea cd are
persoane cuno$tinle influinte, care putea sd ma a.fute in c[utarea lucrului 9i
aceste cuvinte.ff t.?rn sesizat ci-i I)ropuncrc. Sr,rslin dcclaraliile.lnele ci anutne
Czine mi-a spuiie@".o eu clau ljlO mii eLrro, dintre care 50 mii euro imediat,
pina la nuniire, voi fl numit vicr:nrinistrtr ia Ministerul Transporturilor. Acunt
ne-am amiptit cir intradevdr a fbst prima irrtilnire intre mine, Czine qi Zanosiev'
I.a aceasfi intillire Z3nosiev se lar.rcla cd lroate s[ ma angaJeze la orice funclie
<lorith, cjar trebuie sri clau bani inairrte, deoarece a avllt un precedent cd in astfel
cje mod a angajat Lrn procuror in functie, pcntrtt aceasta a vorbit cu M. Lupu, dar
dupa nunrirea trebuia persoana nr.rnritd sd clee banii pentru aceasta Ei a reluzat 9i
el (Zanosiev) a arrut din cau'za clatd probleme, A doua intilnire a avut loc in
circumstanefele descrise de C'zine, dar vreu sd adaug ca'Lanosiev mi-ei spus ca
organizeaz[ o intilnirr] pe )l .tZ.ZO l0 cu N{. [,upu. Sunt de acord cu declaraliile
lui Czine in privinfa circumstan{eior inscrierii dfectuate de la prima disculie'
DiscLrfia in privin{a angaj6rii rneie la primdlia ChiEinau in schimbul funcliei de
viceministru a avut Iclc in prezenta lrri Czjne, Iagciu, Zanosiev. Concret lagciuc
rni-a propus variantrrl dat, sprtninri ci poatt: sd vorbt:ascd cu Ghirnpu 9i deoarece
pe Iaqciuc anterior l-a prezentlt Clzinc, am sr,rsiz&t cd propunerea datd eset 9i din
parlea ultimului" ciar concr:et despre ?rceasta a vorbit lagciuc. De asenlenea,
iniliativa intilnirij nrr:le cu Lupu M. i-i aparlir-iea lLri IaEciuc, dar lot, cI la
discLrgii participa l)ennaltent:;i Cizine, o sesiz.am ca iniliativa vena de la toli'
Acum vrt:u sd prec:.i't,et. cd nu t"in rninle cine mi-a spus sd nu spun la intilnire cr-r
[,upu M. despre probl,:rna banilor', dar precis cineva rni-a spus. Nu [in minte ca
Czine sd-mi spus ca sii spuh de;spr-e beini Iui l-r"rpu M'
,".-E

,: iatura)
-- :ixj
-4r
*f+
Il5,
,4i
intrebare lui Virlan: Ca urrnal'e" I)-stra qi aculqir r;uslinelicA C'z\ne v-a promls
cd are inf)uinela al,upra per,soancloi" care lrot',rezolva problerna angajarii D-stre
in funcfie de vicerninistru il%nsporttrrjlor ctrntra unei sume de bani.

Rispuns: Nu, acutn nu sus!in aceastir, el tni-a spLts numai ca qtie persoane oare
pot hotari aceastii prol:,lernd ;;i poatt: :;d mir f'ac[ cunogtinla, ceea ce mai departe
qi s-a inlintplsI, faciLrd cunoglin!d .:t; Zanos,icv, laPcit"tc,
n /X/' .//'
,--'n
Dupd audiere' pe|soanelor confrunta.te
li s-a explicat cd, in conformitate cu
prevederile articolurui l l3 arin,4
cpp pot sa qi pula reciproc intrebari qi
rdspundd la intrebdrire puse de persoana sa
car.e ef-ectueazd

czine cdrre vrrlan: D-srra avegi i' prezent careva pretenfii fafa
il1:::0r.. de

-,(semndtura.)
Rispunsur rui lTrran: Anr pretenlie
mor.are numai pe fat
mi-a frcut cunoptintd cu Zanosiev, ume Czine
perso*nd care m-a amdsi
tura)
F
Procesfi"l.vdrr, a ft.rst cjtit in glas, cr,:reri .,si clsm.rsuri
nu au parvenit.

mndtura)

mndtura)

ap4r
<a_ _(semnatura)
Reprezentanful organul ui
de urmdrire penalir +