Sunteți pe pagina 1din 23

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A Anexa nr.

3/50
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor


principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat


02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate
06 Numarul maxim de posturi

Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor

Programe de investitii publice


28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

1. T ITULAR: AUTORITATEA NATIONAL A DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII


DATELOR CU CARACTER PERSONAL
COD TITULAR: 50

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE


In urma aderarii la structurile Uniunii Europene, Romania si-a asumat o serie de
obligatii privind transpunerea acquis -ului comunitar in domeniul protectiei persoanelor in
legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal. De altfel, protectia datelor personale
reprezinta o sectiune importanta din documentul de pozitie complementar al Romaniei.
In realizarea acestui scop, Romania a intreprins o serie de demersuri pe plan
legislativ concretizate, in principal, prin adoptarea Legii nr.102/2005 privind infiintarea si
functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal.
In conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr. 102/2005, Autoritatea Nationala
de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este autoritate publica cu
personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate a
administratiei publice, cat si fata de orice persoana fizica sau juridica din domeniul privat.
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
are drept obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in
special a dreptului la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu
caracter personal si cu libera circulatie a acestor date.
Autoritatea de supraveghere monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii
prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr.677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circula tie a acestor date, sens in care exercita in principal atributii privind:
1. inregistrarea notificarilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
2. autorizarea prelucrarilor de date in situatiile preva zute de lege;
3. suspendarea provizorie sau incetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala ori
integrala a datelor prelucrate si poate sa sesizeze organele de urmarire penala sau
sa intenteze actiuni in justitie;
4. solutionarea de plangeri, sesizari sau cereri de la persoanele fizice si efectuarea de
investigatii si controale prealabile;
5. controlul si monitorizarea legalitatii prelucrarilor de date cu caracter personal in N
SIS, pe teritoriul Romaniei;
6. auditarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in N SIS, o data
la patru ani;
7. initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative in
vigoare in domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
8. formularea de recomandari si avize asupra oricaror chestiuni legate de protectia
drepturilor si libertatilor fundamentale in privinta prelucra rii datelor cu caracter
personal;
9. informarea operatorilor si a persoanelor vizate de operatiunile de prelucrare a
datelor cu carac ter personal despre drepturile si obligatiile ce le revin;
10. urmarirea modului de aplicare a legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie acestor date;
11. participa pe domeniul protectiei datelor la Grupul de Lucru Art. 29 de pe langa
Comisia Europeana si subgrupurile acestuia, la European Joint Supervisory Body
si Schengen Joint Supervisory Authority, Eurodac, Grupul de Lucru Politie si Justitie
si Asociatia Francofona pe Protectia Datelor.
Politica publica specific a a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal consta in realizarea programului de aparare a drepturilor si
libertatilor persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date. Ponderea acestui program in cadrul finantarii totale a politicii
publice este in procent de 100%.
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
isi desfasoara activitatea potrivit dispozitiilor Legii nr.6 77/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza Regulamentului
de organizare si functionare a acestei autoritati, cu competente specifice stabilite prin
Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii
private in sectorul comunicatiilor electronice, prin Legea nr.141/2010 privind infiintarea,
organizarea si func tionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea
Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen.
Prin Legea nr.141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului
Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii
Schengen se extind competentele de control ale Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal n i sensul ca legalitatea prelucrarilor de date
personale in N SIS pe teritoriul Romaniei si transmiterea acestor date in strainatate sunt
monitorizate si supuse controlului Autoritatii. In acelas i timp institutia trebuie sa efectueze
periodic auditarea operatiunilor de prelucrare in N SIS si ca sumele necesare pentru
realizarea atributiilor institu tiei se suporta de la bugetul de stat si trebuie prevazute anual
in bugetul Autoritatii.
Legea nr.238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de
catre structurile/unitatile Ministerului Administra tiei si Internelor in activitatile de prevenire,
cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii
publice, a particularizat conditiile de prelucrare a datelor personale la sectorul politienesc.
Acest act normativ face parte din documentele de transpunere a acquis -ului Schengen.
Neindeplinirea atributiilor legale de catre autoritatea de supraveghere ar conduce la
incalcarea obligatiilor asumate de Romania in cadrul procesului de aderare la spatiul
Schengen, deoarece domeniul protectiei datelor personale este monitorizat de Comisia
Europeana.
Autoritatea nationala de supraveghere are in vedere realizarea tutu ror atributiilor
sale stabilite prin actele normative mentionate mai sus, prin intermediul indeplinirii
urmatoarelor obiective:
- monitorizarea implementarii acquis -ului comunitar privind protectia datelor in
domeniul Schengen, in perspectiva obiectivului strategic al Romaniei de integrare in
spatiul Schengen in anul 2011, inclusiv avizarea actelor normative specifice;
- exercitarea atributiilor de control, in baza Legilor nr.677/2001, nr.506/2004 (privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protec tia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice), s i nr.141/2010 ;
- cresterea nivelului de constientizare privind drepturile persoanelor fizice si
obligatiile operatorilor decurgand din prelucrarea datelor cu caracter personal;
- perfectionarea specialistilor proprii in considerarea spectrului extrem de larg ale
domeniilor de activitate care implica prelucrari de date personale;
- perfectionarea sistem ului informational si asigurarea securitatii acestuia;
- perfectionarea evidentei informatice a prelucrarilor efectuate de operatori, inclusiv
transmiterea on-line a notificarilor;
- urmarirea modului de aplicare a legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracte r
personal si libera circulatie a acestor date la nivel national;
- popularizarea activitatii autoritatii de supraveghere si a atributiilor sale, in tara si in
strainatate, prin presa scrisa, radio, televiziune, editarea de pliante, brosuri si alte
materiale documentare;
- intarirea capacitatii organizatorice si institutionale a autoritatii de supraveghere
prin:
a) demersuri pentru obtinerea unui spatiu destinat functionarii in conditii adecvate a
Autoritatii Nationale de Supraveghere;
b) alocarea unor res urse financiare adecvate desfasurarii activita tii de investigatii la
nivel national;
c) cresterea numarului de personal lu and in considerare extinderea competentelor
de control in domeniul Schengen si al comunicatiilor electronice, inclusiv preconizata
crestere semnificativa a numarului de plangeri.

3 PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI


Autoritatea a continuat sa actioneze in spiritul recomand arilor expertilor Comisiei
Europene. In acest sens , se impun in continuare ca prioritati :
- operationalizarea Autoritatii Nationale de Supraveghere , actiune inceputa din cursul
anilor anteriori, inca nefinalizata ;
- implementarea sistemului de notific ari on-line s i adaptarea acestuia la necesitatile
create de statutul Romaniei de stat membru al UE;
- actiuni de informare in tara si municipiul Bucuresti, cu sprijinul autoritatilor locale, al
universitatilor, precum si prin intermediul mass-mediei;
- emiterea de decizii cu caracter normativ pe anumite domenii de activitate (sanatate,
transfer, birouri de credit) pentru imbunatatirea activitatii de prelucrare a datelor
personale in anumite sectoare si pentru asigurarea respecta rii drepturilor persoanelor
vizate in concordanta cu reglementa rile nationale si comunitare;
- avizarea acte lor normative de implementare a acquis-ului Schengen, colaborand cu
celelalte autoritati nationale implicate.

4 COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE


Sistemul de finantare utilizat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal este bazat pe finantare de la bugetul de stat, in proportie de
100%.

5 MENTIUNI SPECIALE
Au fost atribuite noi competente de control in sarcina Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in concordanta cu prevederile
Conventiei de Aplicare a Acordului Schengen si a Deciziei nr. 533/2007 a Consiliului, prin
care se statueaz a obligatia existentei unei autoritati independente care va verifica
prelucrarea datelor introduse in Sistemul Informatic Schengen.
Astfel, prin Legea nr.141/2010 au fost extinse competentele de control ale Autoritatii
asupra legalitatii prelucrarilor de date cu caracter personal n i N SIS, cu componenta de
auditare periodica a operatiunilor din acest sistem.
In perspectiva aducerii la indeplinire a Recomandarii misiunii de evaluare Schengen
se vor intensifica activitatile de comunicare si control in cadrul Ministerului Justitiei,
Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Afacerilor Externe.
Mentionam ca Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal nu face parte din categoria autoritatilor de management si organismelor
intermediare pentru Fondurile structurale si Fondul de coeziune, stabilite prin Hotararea
Guvernului nr. 497/2004.
6 POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
are in vedere pentru anul 2012 si urmatorii ani eliminarea birocra tiei prin perfectionarea
aplicatiei on-line de depunere a notific arilor si plangerilor, prin introducerea semnaturii
electronice (certificate digitale) si a certificarii SSL a site -ul institutiei.
Pentru asigurarea securitatii fizice si logice a serverelor institutiei (aplicatia bazei de
date, a mesageriei electronice, a site-ului web), autoritatea is i propune virtualizarea intregii
infrastructuri IT prin achizitia de aplicatii specifice.
7. SINTEZA PROGRAMELOR FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
Cadrul de cheltuieli pe termen mediu
-mii lei-
Capitol Programe bugetare Obiective Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari
bugetar ale programelor 2010 preliminata 2012 2013 2014 2015
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
51.01 Apararea drepturilor si libertatilor 1.Dezvoltarea strategiei de 3.609 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934
persoanelor fizice in legatura cu informare
prelucrarea datelor cu caracter 2.Perfectionarea sistemului
personal informatic de inregistrare a
notificarilor
3.Perfectionarea atributiei de
investigare
Total 3.609 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2010-2015

Anexa nr. 3 / 50 / 01 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2014 2015
tol graf Titlu col at 2011 2012/2011

A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL 3.609 3.273 3.344 2,17 3.797 3.883 3.934
01 CHELTUIELI CURENTE 3.619 3.226 3.311 2,63 3.763 3.849 3.919
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.408 2.216 2.305 4,02 2.430 2.478 2.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.211 1.010 1.006 -0,40 1.333 1.371 1.371
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 47 33 -29,79 34 34 15
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1 47 33 -29,79 34 34 15
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -11
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII -11
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 3.609 3.273 3.344 2,17 3.797 3.883 3.934
EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE 3.619 3.226 3.311 2,63 3.763 3.849 3.919
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.408 2.216 2.305 4,02 2.430 2.478 2.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.211 1.010 1.006 -0,40 1.333 1.371 1.371
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 47 33 -29,79 34 34 15
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1 47 33 -29,79 34 34 15
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -11
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII -11
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 3.609 3.273 3.344 2,17 3.797 3.883 3.934
01 CHELTUIELI CURENTE 3.619 3.226 3.311 2,63 3.763 3.849 3.919
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.408 2.216 2.305 4,02 2.430 2.478 2.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.211 1.010 1.006 -0,40 1.333 1.371 1.371
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 47 33 -29,79 34 34 15
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1 47 33 -29,79 34 34 15
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -11
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII -11
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.609 3.273 3.344 2,17 3.797 3.883 3.934
01 CHELTUIELI CURENTE 3.619 3.226 3.311 2,63 3.763 3.849 3.919
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.408 2.216 2.305 4,02 2.430 2.478 2.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.211 1.010 1.006 -0,40 1.333 1.371 1.371
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 47 33 -29,79 34 34 15
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1 47 33 -29,79 34 34 15
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -11
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII -11
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 3.609 3.273 3.344 2,17 3.797 3.883 3.934
EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE 3.619 3.226 3.311 2,63 3.763 3.849 3.919
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.408 2.216 2.305 4,02 2.430 2.478 2.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.211 1.010 1.006 -0,40 1.333 1.371 1.371
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 47 33 -29,79 34 34 15
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1 47 33 -29,79 34 34 15
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -11
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII -11
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2014 2015
tol graf Titlu col at 2011 2012/2011

A B 1 2 3 4 5 6 7
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2010-2015
(sumele alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 50 / 02 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2014 2015
tol graf Titlu col at 2011 2012/2011

A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 3.609 3.273 3.344 2,17 3.797 3.883 3.934
01 CHELTUIELI CURENTE 3.619 3.226 3.311 2,63 3.763 3.849 3.919
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.408 2.216 2.305 4,02 2.430 2.478 2.548
01 Cheltuieli salariale in bani 1.894 1.758 1.825 3,81
01 Salarii de baza 1.656 1.658 1.710 3,14
02 Salarii de merit 1
03 Indemnizatie de conducere 2
04 Spor de vechime 12
05 Sporuri pentru conditii de munca 79 79 80 1,27
06 Alte sporuri 21
08 Fond de premii 104
13 Indemnizatii de delegare 19 21 35 66,67
03 Contributii 514 458 480 4,80
01 Contributii de asigurari sociale de stat 388 347 354 2,02
02 Contributii de asigurari de somaj 9 8 10 25,00
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 98 87 98 12,64
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 3 2 2 0,00
si boli profesionale
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 16 14 16 14,29
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.211 1.010 1.006 -0,40 1.333 1.371 1.371
01 Bunuri si servicii 342 485 501 3,30
01 Furnituri de birou 37 36 36 0,00
02 Materiale pentru curatenie 6 6 10 66,67
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 59 84 100 19,05
04 Apa, canal si salubritate 4 7 15 114,29
05 Carburanti si lubrifianti 25 25 30 20,00
06 Piese de schimb 8 10 15 50,00
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70 50 50 0,00
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 62 128 110 -14,06
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 71 139 135 -2,88
functionare
02 Reparatii curente 5
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5 15 200,00
30 Alte obiecte de inventar 5 15 200,00
06 Deplasari, detasari, transferari 110 200 235 17,50
01 Deplasari interne, detasari, transferari 19 30 40 33,33
02 Deplasari in strainatate 91 170 195 14,71
13 Pregatire profesionala 3
30 Alte cheltuieli 758 317 250 -21,14
02 Protocol si reprezentare 1 3 5 66,67
03 Prime de asigurare non-viata 19 19 20 5,26
04 Chirii 737 291 220 -24,40
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2 4 5 25,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 47 33 -29,79 34 34 15
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1 47 33 -29,79 34 34 15
01 Active fixe 1 47 33 -29,79
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 35 23 -34,29
30 Alte active fixe 1 12 10 -16,67
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -11
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII -11
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2014 2015
tol graf Titlu col at 2011 2012/2011

A B 1 2 3 4 5 6 7
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -11
anul curent
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.609 3.273 3.344 2,17 3.797 3.883 3.934
01 CHELTUIELI CURENTE 3.619 3.226 3.311 2,63 3.763 3.849 3.919
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.408 2.216 2.305 4,02 2.430 2.478 2.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.211 1.010 1.006 -0,40 1.333 1.371 1.371
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 47 33 -29,79 34 34 15
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1 47 33 -29,79 34 34 15
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -11
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII -11
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 3.609 3.273 3.344 2,17 3.797 3.883 3.934
EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE 3.619 3.226 3.311 2,63 3.763 3.849 3.919
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.408 2.216 2.305 4,02 2.430 2.478 2.548
01 Cheltuieli salariale in bani 1.894 1.758 1.825 3,81
01 Salarii de baza 1.656 1.658 1.710 3,14
02 Salarii de merit 1
03 Indemnizatie de conducere 2
04 Spor de vechime 12
05 Sporuri pentru conditii de munca 79 79 80 1,27
06 Alte sporuri 21
08 Fond de premii 104
13 Indemnizatii de delegare 19 21 35 66,67
03 Contributii 514 458 480 4,80
01 Contributii de asigurari sociale de stat 388 347 354 2,02
02 Contributii de asigurari de somaj 9 8 10 25,00
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 98 87 98 12,64
04 Contributii de asigurari pentru accidente de 3 2 2 0,00
munca si boli profesionale
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 16 14 16 14,29
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.211 1.010 1.006 -0,40 1.333 1.371 1.371
01 Bunuri si servicii 342 485 501 3,30
01 Furnituri de birou 37 36 36 0,00
02 Materiale pentru curatenie 6 6 10 66,67
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 59 84 100 19,05
04 Apa, canal si salubritate 4 7 15 114,29
05 Carburanti si lubrifianti 25 25 30 20,00
06 Piese de schimb 8 10 15 50,00
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70 50 50 0,00
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 62 128 110 -14,06
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 71 139 135 -2,88
functionare
02 Reparatii curente 5
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5 15 200,00
30 Alte obiecte de inventar 5 15 200,00
06 Deplasari, detasari, transferari 110 200 235 17,50
01 Deplasari interne, detasari, transferari 19 30 40 33,33
02 Deplasari in strainatate 91 170 195 14,71
13 Pregatire profesionala 3
30 Alte cheltuieli 758 317 250 -21,14
02 Protocol si reprezentare 1 3 5 66,67
03 Prime de asigurare non-viata 19 19 20 5,26
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2014 2015
tol graf Titlu col at 2011 2012/2011

A B 1 2 3 4 5 6 7
04 Chirii 737 291 220 -24,40
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2 4 5 25,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 47 33 -29,79 34 34 15
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1 47 33 -29,79 34 34 15
01 Active fixe 1 47 33 -29,79
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 35 23 -34,29
30 Alte active fixe 1 12 10 -16,67
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI -11
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII -11
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -11
anul curent
01 Autoritati executive si legislative 3.624 3.273 3.344 2,17
04 Alte organe ale autoritatilor publice 3.624 3.273 3.344 2,17
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Anexa 3 / 50 /06

Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat


pe anii 2011 - 2012

Numar de posturi Modificarea numarului de Numar de posturi


finantat in anul posturi in anul 2012 () finantat in anul 2012
2011 fata de anul 2011
0 1 2 3=1 + 2

TOTAL 48 0 48
din care:

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 48 48


SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 50 / 26

Pag. 1 din 1 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana in 2010 Executie preliminata Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 TOTAL
2011

50 18073706 Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
II. Credite bugetare
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
Buget de stat

I. Credite de angajament
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
II. Credite bugetare
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
538 PROGRAM

538 Apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

538 TOTAL PROGRAM

538 I. Credite de angajament


20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
538 II. Credite bugetare
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
538 Buget de stat

538 I. Credite de angajament


20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
538 II. Credite bugetare
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 50 / 27
Pag. 1 din 4
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana in 2010 Executie preliminata Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Total
program 2011

50 18073706 Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal

538 PROGRAM :

Apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Operatori de date cu caracter personal si autoritati de supraveghere din Uniunea Europeana

DESCRIERE :

Prin acest program se urmareste implementarea efectiva a aquis-ului comunitar privind protectia drepturilor si libertatilor
fundamentale ale persoanelor fizice, in special dreptul la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Data inceperii :01-01-2006

Data inchiderii :31-12-2020

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
II. Credite bugetare
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 50 / 27
Pag. 2 din 4
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana in 2010 Executie preliminata Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Total
program 2011

50 18073706 538 Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
5001 II. Credite bugetare
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
5101 II. Credite bugetare
20.908 3.273 3.344 3.797 3.883 3.934 39.139
510110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

510110 I. Credite de angajament


12.390 2.216 2.305 2.430 2.478 2.548 24.367
510110 II. Credite bugetare
12.390 2.216 2.305 2.430 2.478 2.548 24.367
510120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510120 I. Credite de angajament


6.711 1.010 1.006 1.333 1.371 1.371 12.802
510120 II. Credite bugetare
6.711 1.010 1.006 1.333 1.371 1.371 12.802
510171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 50 / 27
Pag. 3 din 4
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana in 2010 Executie preliminata Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Total
program 2011

50 18073706 538 510171 I. Credite de angajament


1.830 47 33 34 34 15 1.993
510171 II. Credite bugetare
1.830 47 33 34 34 15 1.993
510185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

510185 I. Credite de angajament


-23 -23
510185 II. Credite bugetare
-23 -23
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Consolidarea capacitatii institutionale a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

2964 Costul mediu/ nr. de cereri solutionate (mii lei)


3 2 2 2 2
REZULTAT
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 50 / 27
Pag. 4 din 4
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana in 2010 Executie preliminata Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Total
program 2011

50 18073706 538 2965 Nr. de cereri solutionate


1.050 1.500 1.700 1.700 1.700
COMENTARII :

Modalitati de lucru: indrumari, notificari, plangeri, investigatii, dispecerat.


Pag. 1
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2012 2013 2014 2015 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2010 2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 750 562 47 33 34 34 15 25
II 750 562 47 33 34 34 15 25
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 750 562 47 33 34 34 15 25
II 750 562 47 33 34 34 15 25
50017101 Active fixe I 750 562 47 33 34 34 15 25
II 750 562 47 33 34 34 15 25
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 619 478 35 23 24 24 10 25
alte active corporale II 619 478 35 23 24 24 10 25
5001710130 Alte active fixe I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5

C - Alte cheltuieli de investitii


5000 TOTAL GENERAL I 750 562 47 33 34 34 15 25
II 750 562 47 33 34 34 15 25
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 750 562 47 33 34 34 15 25
II 750 562 47 33 34 34 15 25
50017101 Active fixe I 750 562 47 33 34 34 15 25
II 750 562 47 33 34 34 15 25
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 619 478 35 23 24 24 10 25
alte active corporale II 619 478 35 23 24 24 10 25
5001710130 Alte active fixe I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
Pag. 2
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2012 2013 2014 2015 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2010 2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 619 478 35 23 24 24 10 25
II 619 478 35 23 24 24 10 25
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 619 478 35 23 24 24 10 25
II 619 478 35 23 24 24 10 25
50017101 Active fixe I 619 478 35 23 24 24 10 25
II 619 478 35 23 24 24 10 25
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 619 478 35 23 24 24 10 25
alte active corporale II 619 478 35 23 24 24 10 25

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor


5000 TOTAL GENERAL I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
50017101 Active fixe I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
5001710130 Alte active fixe I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
Pag. 3
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2012 2013 2014 2015 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2010 2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 750 562 47 33 34 34 15 25
EXTERNE II 750 562 47 33 34 34 15 25
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 750 562 47 33 34 34 15 25


EXTERNE II 750 562 47 33 34 34 15 25
51017101 Active fixe I 750 562 47 33 34 34 15 25
II 750 562 47 33 34 34 15 25
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 619 478 35 23 24 24 10 25
alte active corporale II 619 478 35 23 24 24 10 25
5101710130 Alte active fixe I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
Pag. 4
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2012 2013 2014 2015 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2010 2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 750 562 47 33 34 34 15 25
EXTERNE II 750 562 47 33 34 34 15 25
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 750 562 47 33 34 34 15 25


EXTERNE II 750 562 47 33 34 34 15 25
51017101 Active fixe I 750 562 47 33 34 34 15 25
II 750 562 47 33 34 34 15 25
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 619 478 35 23 24 24 10 25
alte active corporale II 619 478 35 23 24 24 10 25
5101710130 Alte active fixe I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
Pag. 1

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2012 2013 2014 2015 anii ulteriori
la 31.12.2010 2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 619 478 35 23 24 24 10 25
II 619 478 35 23 24 24 10 25
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 619 478 35 23 24 24 10 25
ACTIUNI EXTERNE II 619 478 35 23 24 24 10 25
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 619 478 35 23 24 24 10 25


ACTIUNI EXTERNE II 619 478 35 23 24 24 10 25
51017101 Active fixe I 619 478 35 23 24 24 10 25
II 619 478 35 23 24 24 10 25
5101710103 Mobilier, aparatura I 619 478 35 23 24 24 10 25
birotica si alte active corporale II 619 478 35 23 24 24 10 25
Pag. 2

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Anexa nr. 3 / 50 / 29


COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 5
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2012 2013 2014 2015 anii ulteriori
la 31.12.2010 2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 131 84 12 10 10 10 5
ACTIUNI EXTERNE II 131 84 12 10 10 10 5
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 131 84 12 10 10 10 5


ACTIUNI EXTERNE II 131 84 12 10 10 10 5
51017101 Active fixe I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5
5101710130 Alte active fixe I 131 84 12 10 10 10 5
II 131 84 12 10 10 10 5