Sunteți pe pagina 1din 76

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI LUPENI

Proiectul de hotdrfrre rlr. 29/ 2017


privind aprobarea
Bugetului local pe anul20l7 gi a Programului de investilii publice pe anul20l7

Consiliul Local aI Municipiului Lupeni


Avdnd in vedere Raportul Vi'ceprimarulul Municipiului Lupeni nr.2i02/03.032017, prin
care propune
aprobarea proiectului de buget pe anul 2017 programul de investitii pu'bti.. pe
si anul2017;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind frnanlele publice locale qi
ale Legii nr. 6 din 16
februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Intemeiul art-3! alin. (l) 9i alin. (2) lit. "b" 9i art.45 din LegeaAdministratiei publice
locale nr. 2tS/2001
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOrAnASrE:
- .{tL I (1) Bugetul loc-al
mii -lei qi la cheltuieli in suml
.. llMunicipiului Lupeni pentru anul 2017 sestabileqte la venituri in sumd de 3g.300,02
de 43.56g,6g mii lei.
(2) Bugetul local al Municipiului Lupeni pe anul 2017 gi estimat pentru
anii 201g - z0z0 detaliat la veniruri pe
capitole qi iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole,-paragrafe,titluri, articoie qi
aliniate, pr"r.r. qi pe secliuni se prezint'
conform anexelor nr. l, la lsecliunea de funcliona."fgi tu (secfiunea de
dezvoltarej U proi""tul de hot6rdre.
'unui
- Art'
anexelor
2 Programul_ de investilii publice finanlate din Bugetul local pentru
nr. 2o 2ar 2b, Zc, 2d, 2e 2fr 2gr Zh, 2i, Zj
zan se prezinti conform
laproiectul de hoJarare.
Art' 3 (l) Bugetul centralizat al institutiilor publice qi activitalilor finantate integral sau pa4ial
proprii pentru anul 2017 se stabilegte la venituri ?n suma ae ze.glg,gl din venituri
mii lei gi la cheltuiJli in sum6 de 27.05g,44 mii
lei.
(2) Bugetul centralizat al instituliilor publice qi activitililor furan{ate integral
sau pa4ial din venituri proprii
pentru anul2017 9i estim6ri pentru anii 2018
-2020 detaliat lavenituri pe capito-ie qi subcapitole qi la cnelnrletipe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole6i aliniate, precum gi pe seclluni,
,. p."rintJ.onform anexelor nr. 3, 3a
(secfiunea de func{ionare) gi 3b (sec{iunea de dezvoltarel la prliectul
de hotdrdre.
- Art' 4 Programul de investitii publice finaniate din venituri proprii pentru anul 2017 se prezint6 conform
anexelor nr.4, 4a la hotdrdre.
Art' 5 Situalia numErului de posturi bugetate pentru anul 2017 gi a fondului de salarii aferent prezint6
se
conform anexei nr. 5 la hot6rdre.
Art' 6 (1) Excedentul bugetului local pe anul 2016 in sumd de 5.268,66 mii lei va fi utilizatin
anul bugetar
2017 dupd, cum urmeazdi
- suma de 2.362,74 mii lei ca sursf, de finanfare a cheltuielilor sectiunii
de frrnclionare ;
- suma de 2'905,92 mii lei ca sursi de finantare a cheltuielilor secjiunii
de dezvoltare;
(2) Excedentul bugetului centralizat al institutriilor publice activitdlilo. nn*qui"
9i integral sau pa4ial din
v9n]turi proprii pe anul 2016 este de 78,47 mii lei vi rr utilizat in anul
9i bugeiar zorz pentru u.o"p"*"u ali,niii"a'u
cheltuielilor sec{iunii de funclionare.
Att' 7 Prezenta hotirdre va fi comunicata Institutriei Prefectului Judelului Hunedoara in vederea
exercitirii
tndeplinire de citre viceprimarul Municipiului iupeni, ni.""ri" r"""".i"a
::11"^ii:'f:li1l":
qi li]"-culftul:'.3d":..]a
Direclia Tehnicd, iar la cunoptin{r publicE prin griiqgecretarului lviunicipiului
icipiului
Lupenr*013,_49& $eni.

INTIATOR
VICEPRIMARUL MTINICIP
IACOB VIORELM
w Romhnia
Judelul Hunedoara
Primdria municipiului Lupeni

w Sh. Revolu{iei nr.2


335600 - Lupeni
Jud. Hunedoara

NR.2702103.03.2017
VICEPRIMAR
Tel. 0254-560'125, 560504,
560680
Fax.0254-560515

RAPORT

In aplicarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "b" $i alin. (4) Iit. "a" din Legea
administraliei publice locale nr.2151 2001, republicatS, privind atribuliile Consiliului
local de a aproba bugetul local, prezint Consiliului proiectul de buget pe anul 2017.

Proiectul de buget a fost intocmit cu respec tarea normelor de intocmire a


acestuia, a prevederilor Legii nr.2731 2006 privind finanlele publice locale qi in baza
Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul2017.

Programul de investilii publice prezentat gi supus atenliei dumneavoastrd


vizeazd,posibilitatea continudrii lucrdrilor incepute in anii precedenli dar gi realizarea
unor investilii qi lucrdri noi necesare pentru comunitate.

Vd rog sd analizali proiectul de buge t prezentatqi sd fi1i de acord cu proiectul


de hotdrdre prezentat.

VICEPRIMAR,
IACOB VIOREL MESA
Ro*Ao ,

Judelul Hunedoara
Primdria municiniului
Str. Revolufiei nr.2 Tel. 0254-560725, 560504, 56061
335600 - Lupeni Direcfia economici Fax. 0254-560515 www.lupeni.
Jud. Hunedoara e-mail: lupeni@petr osani.astral.
tlLX. eb rq

RAPORT
la proiectul de hotirAre privind aprobarea bugetului general al
Municipiului Lupeni pentru anul20l7

Av6nd ?n vedere prevederile Legii nr. 273l2006privind finantele publice locale gi ale Legii
nr.
612017 a bugetul de stat pe anul 2017, adresele ru. Ee)gt22.02.20t7 qi HDG_STZ qsgtttz.o32otl
emise de Direclia Generald a Finantelor Publice Timigoara, Administralia
ludelean6 a finanlelor
publice Hunedoara, adresa nr. 3308/10.03.20t7 emisd de Consiliul Jude{ean Hon"iou.u,
proprrnl.il.
compartimentelor de specialitate din cadrul primdriei municipiului Lupeni, proiectele
de buget ale
unitdlilor de invdfdmdnt, recomandArile ftcute in cadrul dezbateiipubli".-din data de rc.1i.Zfnl,
precum qi proiectele de buget ale Spitalului Municipal Lupeni qi Serviciului public
de administrare a
domeniului schiabil Straja Lupeni, bugetul general al municipiului Lupeni pentru anul 20i7
se
stabileqte la venituri in sumd de 65.279,99 mii lei qi la cheltuieli in sumd de 10.627,12
miilei.qi se
prezintd, astfel:

- venituri: 38.300,02 mii


- cheltuieli: 43.569,69 mii
- deficit: 5.269,66 mii lei (finanlat din excedentul anilor precedenfi)
- Secfiunea de functionare:
- venituri: 34.467,16 mii lei
- cheltuieli:36.929,90 mii lei
- deficit: 2.362,74 mii lei
- Sectiunea de dezvoltare:
- venituri: 3.832,96 mii lei
- cheltuieli:6.739,79 mii lei
- deficit: 2.905.92 mii lei
Excedentul bugetuiui local pe anul 2016 in sumd de 5.268,66 mii lei propun
s6 fie utilizat
astfel:
- suma de 2.362,74 mii lei in secliunea de funcfionare pentru continuarea lucrdrilor de reparare a
drumurilor afectate de inundalii in anul 2016 (sume care au rdmas in excedent, p.orr"nit"
cele rdmase neutllizate din HG 468/2016 qi HG 975/2016)
di'
- suma de2.905,92 mii lei pentru secliunea de dezvoltare
I sau

- venituri: 26.979,97 mii lei


- cheltuieli:27.059,44 mii lei
- deficit: 78,47 mii lei (finanfat din excedentul anilor precedenfi)
- Sectiunea de funstionare:
- venituri: 26.499,99 mii lei
- cheltuieli:26.569,45 mii lei
deficit:
- 79,47 mii lei
- Sectiunea de dezvoltare:
- venituri: 499,99 mii lei
- cheltuieli:499,99 mii lei
Excedentul bugetului centralizat al instituliilor publice gi activi
integral sau parlial din
venituri proprii al anului 2016 in sumd de n,ql mii lei izat pentru acoperirea
definitivd a cheltuielilor secliunii de funcfionare.
ooo
9aqddcococsoc6-co--
qgoo9id$socnoo
d6d
9nin1-on6ed'^a=
H
E
e.qK, n K3 3 K K 33333
N$$ddsdidr
333 3 3 3333
9d-6h@+oe- NdF@4N6o-dd
rr;
Nd
oeoccsc
"-11"
@cd6ats66-+6;+ d<*cdsc6isdJJ.{d
6dFr
6 F
r
{
a
nc n$+oo *6t
viF SFF+6
!i
F
t!
r NNOOOOOOOOCOCOO
cooooo-5-6
z *sF
6-CNdocc669s:-6
IT9
s 6ij
* .E
zF
ti
o F
-^ 09. c.
56V
th-
a5h6d 60+*rhi
FNO
Fi
idt^i^.ij;
hl
* r F
o
c, -l
z
q-$
kl ioi N\1
4 ,1
NN
i"= -]
F
)
I
v
(w
F
r l'5e
d uE
-.:Ed
lq
Ls s eag L
.Eel!
-l b
qncoo
oNqoooe--6-
EFS ;I-e@N6il+
E3 R C 3 C;;3? SRS
-s 6
t
&
.l
F
+
+
e\9
o9
+
F i?
st.d
:v
\6 3 F ; < Eg f; , H r*ro s i
& E
=
e,-iuE+
:==;=E* Er
:!=. g F f BF= ::iEEg a
t; aErx i :
s.,,3EEi*x-E i :*p i q g
F+
t{
d
ili;;igEEEEi :;.EFEi
Ze,=S;iss[.c;i E ;-gt;EEt ;
EiSaIEEie
PEi
$=i;r,i
;Ei;i:i: F
.t
: E a g P 5=c8E E EE; $ E EEFiiEE 5;"t e-E g 3$ $ H iE
6L'
FiF F : ? : 3 : ; gE rEe e e =e ; E Bi -E =*83; i'ia$ e'5;E 5=;i
?3 3'i$
f
!* a
F NN
+s OOOOO
oao+<s$+9ooa
c
pE g E!::;3FS ..lqbre+sq R: 93' o S ?e3 3s3 ss
;;
tr)
6C
+J^iN^iscio ddo 6 vi;
$c c6red;
<e9-.16
+ .?h
6
a NE
VF
sc
n9
r
F g
a
didctjid
F-v+
H
F
s
F
9a9PaA ooooooo O
z oFrood
o6d+++
p s I
-i-
&
F F
z o
ts
& @s{s3noo
z3 NN
F
@
B]
adNNN.l-*
:: f$
F
r
,1
D
z
F
.l
U 3
FI
Fl
F
F
H
(.,
r g'Ee
d uE
_.:Ed
9F 9 L
.Eesb
g as
?o+vo ?oo
i; i;o;-i;od
E ?-F
J + .thhh6F *?e-n6
$; 66
F +
+
F<
i?
!, g !'= i* E
fr , /,
E'
i :.* 1 p* Fr. E E
'g* Ei
= s;EEr ?5s;E =E?Z 2 -FEB ?
i,giElt:f iE EsiiEE E; E*i
!
Eu,ElE:g;E EE
sfirEiEENs!6ErtiE-gEq!rFEE=Ei?
*EeE 3fs EfiE ; i:!:E
FeEirE;!aE4:'ef+:i*:fE
: i E E E E 5 5 i i E: * ! E ; g E * e E ii ;a IE Eg i8 Er ig iE EE E IE :E 6r
;
t! :iE e Ii ?
H
E i i S - - ., i < 3 i I y i i + i ;
= == ==
o
t-{ a o6000d -* iq qc
6o-c
t93s
Fa$q
6i9@6S
.1 toi
E
r-l
E
cco6*c
$9t
a$h
96<
d
6 *9+
vN66$ s6+h
o!rr9\
r
F r!
tr
o-sNdoo o6qco
OITFO o+i66 d -i F F d r-r 6
SFd
F9 oo
6r<j+;di
ti
!J
r Nhocooooocoo
6ddoooh
z os+6FoF6nNFC6ts$
&
il
ntl\-i09
$6i9SON6<6
:
zF 6
F
0i
&
E
E ON
F
+
tsl
9
F
J
D *90
z 6Nr<660
ta9vho
I +v,
*N<
'l
u r-
I
rl
p
t-
f.] F 9ko
p -.:td
,a
{ OEg
.Ee9b
L
g as
o*s@hoosoooo o$
oFoo39 eo
ca-6dbFdt69+
3inr9bg n
-: verla\q+ .l
+ ao*
Fi + -+-
+
F il
<r
i2*
E lEr e t
* E3;IE E
e i
u
E r
g Ee I& *r E*
s{ EE;
5- E
ta
i E ;$c: z --vlE : EE Hf E ; E rg FiE A
i
q;;EiiEiEg*$TEEgFi.E
E:;E !; Es:}E
gt*,$
I AEg
F FEi==
u;E ";!E ;i !-TI E; * Eg=
ii rf 2
E q E zeE; sE E:r 35:i;: 9Et rE FE
F; E6rE EEE E
A' j fl ; E ;.Ef; 5 A F F 3 F Ji -a* 5 i ! iz"p5 S S e 5 H 5 E r E E
U l!-
t!a
lo
l'!
l'c
IE
I
a
r
F @
ohgooooo-oococo
1&-s"
a6j-iri;"iriddi-ioo' rdvs*
d ti
r 60a60od ooo6
v] h" c. o" c^ N^ e. s" 6" q" h" o" c^ 5- o" -- --
z N o-so996 I
R a T$99o g\6SS N
tu
"i\i
F F
z
l')
& oooh ooD
1.lo"o-o-o".! n'neso-hea65
oN6$Nro qt diidd.i ddj"dFiJ;;
6tNrN-d;i ..i
F .6i
l-1
9
Fi
r
.t
zF P6o+co
l-??+-ior.ioioj;r;6ii sr
+-
;N
.l
U F
-t
.t
D
F
rrl r g Ebe
6 ilE
-.: F d
F r"g E
;!Ei q?6
+oooeaqsoooo
<i*iJdjcisfj
o*6 e Fe6r;ri.id333333333 d;6(i_ 3iR lno-N.o-
Nsd<c
h$<60
'l + A+v-;
F +
+
F il
E c
*. i ; E, g i E; -
Eg
le
E,EFE ; I iE =E EEHE$T,E =
aEiEES
EE::
,g
E:E*E"
;:EEs:i
H
E rE;"
g9i,Ei EE H
8o,.E i=a:;;'EE:
_E+EE;== E EE,l: Ei3
E E a;
i 5 1E: ?F Si EF E e E,6q;sFx
E;; =6X
E E; e E i. ' t E -aE E
E EEE$ s; e EEi e* F$E; s i! FsBEE gE E ii EI! i
noii*5Y=+q od
U !aa5oo6:dd35655-
?aa6--6-5-
dddNN dNdNN-aF--
H
.l 1 ..1
L
g
a
6 cN$
F
E
F d
e c?o.e-e.e-o-o)qo-o"o.o.N,.]N-d-as^n-v^q.o,hq oooooo
6 e63o'j'itd.j
coo+
tr
r o- ..J d-
60000
60699hSOHi
zF q60 $
f u
&
zF
Fl
ti
-n9-n-o
NNNC c+aa66 6i+o
NNdNNN9 6O9Od
F 6$+
F
F
p
z NNNNN
6q+60NNo6
H qqqaq6n$o
!
':
O F
-t
-l
F
1.1 r e'E e
d ME
-=Fd
la
u sagL
.E-cIb
e! q
oo6u
tNdiNvosr
J + 909
srj-6i-:
F +
o +
F il
EZE!?
EE u
!
tr

E p gj
:; E,
3i 5a iiii t
Ecr zd t !+ sErc
:d EE
"= fr
= t'E Ea 6 a
f3-i- EF

H
"
*t!;EiEt;iFiE; :i I ct*gg;Eii=iiins E
EE-P=E;?**rg;H qi:';f-iF!i*:;E,3di3+Etnrr t
i :ErZE4I ssi;i"E1!; ;E :*3jjg ;*BijE;iFEE
+
6a.=tr?iLtr?-
H
E d t F E C ; .8_.=_E 6 C q e C,
E
d6
O =l! !-o-65555
oo
E
6

rl

r
I
F H
{
a
t*e
ooe 3- 3. 3^r
!-'
I
6 F
F
z o<-9o
NcNa^aNN;ai6r
F tu
&
F F
z
ts
&
?
r
s?
\e .i
:
d
Rd
R3"88t3C33
..i vi d + r
3
;
3
-
3
-;^ d a J d
E -i d R.--
-g:-F;NNi-ai-:&-s ; d ;"
F
Ll
t-
F
,l
p
z 3" 3-3- 3" o
R" a3.3.3.3"3"3"3"3"
n6::Nooti'i 3- 3" S"S:
; 3 -: R R RsfRR:9 =st'sJB
,t
U F
o
F1
J
D
F :!
r gbe
_.:
a guc d
F N
la
ec9L
qodh
EEd
OO
o;d;-;!i+oi-iodod\t;;J Fn6-;6- d-id.iiio
11 +
tr +
+
F I
I gf ., t -
E s d E s , $s 'i 3
E
B Fi
; ts E3; : :
q i
* -t isii
t: g*
:: ::x
5;B
ts;
i
Z
P
E
-E,= E . sE
e-;=E; iri!
gEE-E
E:EE E t-.eEsEq$*+=EEE
,,-
:E{E
sE3s
7
8 g gg g;EE=HgEEt-F
*E =E isE=EE,eE;=EE
=-t!lsr:;;!{
EE'E;:FEE5f Egq=:.;5i
AE;3Xisi;E**E;ire"yisEgi.,
;E![E;
ss H5EEi JFEIE3E!I C EiE;iffFEI; E!5i FiE
E *
ovbve
U F! h6
-83838888 ntt
Ndd
\r.dlo"d:
NN4OF
r.:NN-
o
F
d
u
".f.ffihr
Fr t:ldd-
F
F E
6
F
!!
z :iriiq= n
d^ejFioo-*_j;
R
ri-qs-
&
zF
trl
F
&
:
F
R9!!P:aeo
*x:x!:; ; ; j 1 5i}60ida
Ndh
F
F
.l
_8" 3 C I !. ;. q 3 ; F----F--
:;
=
2
;s3HS+:3=6 di i 3" 33"333
ts
:: -=:j-::: =s3
FJ
U F
J
j
D
F :=
H F
F
a uc
6 "E.Eq
: $;
u eF -9 "
L
.5es!
!E
9?d
Si.r--o;:
;sNHE!EE-: t- i j ^iri.i-B; i + ;; j_-;_ jco
9 il
F
+
+
;;
tr +
F I
o!
<2sa
dtEr"l
!iu,Ffi=i
FE ; ei ,,u F e ; e : i6
c gE !lsE E;"i ,:.*
E {; E,;,8;
?
:gir *$ q;q a EE:; iEEp?8.?s
iEiFqit,t
ggitslsi!=;3" E:rf iEe ie cEEEE EeiEtF;;EEE
;f isElESEiE i:q;EtE:=
::EiEi;5EEs- tEsEi gEe; e;cE Ei Cif iEsi::
ss ts
U
:= :: -: = i
-nn-'nRR 9 a a r = 2 a' s:-
n iFin:=;F
=
+i*F
@ooo
acco

H
$$9ts
coc n$dF
coco
J;:
r
r
c
tr oo
F.o.
ooo6eef66ba9Fo-ith
oo6q$6dd

F
F
oo3c9o=o-ocgt66
z ooco99O:*F iie+60N*
u
F tr
z
hl
A
& 69CO9OOOCOOOOOOO
E -o@9
$5656ed566jds-e
9-*V+hvaNrqF
F
gl
F
r
J
5 96OCO3?OOCCCOOCOCOOCO
2 ou=???c+sdo;
r-6=66-6
dd
lrl
,t
4 F
U
,1
Jp
F
ri F l'5
d uo
e
oE.Ee
eE.9L
Ee E!
9a+stscqo9qFs6:-5oo
?+*NrNoa6$cjNe v6F++
.t + oo66t
F +
o +
F I
i--
E e r sr -e" g E
i
$ t i3E Er * i
ee F 5 H E * s E Ft i ; :
a
F
T H; H_;e E ;H;E ! *E : E f E :=E U _',
*E sH*A-53f :
E+tr5 6El: .81:
g*I58" : *$E
E r. E
s. E
F Eq
$$ Eig
spE = Ef
E -=s
Es:rtFc=;FE*ilEa:EEs;
t!q9ta&aX
rESt i ;;ii iE9,.z;cE
:Far!?P=="[.tgfEiEgd+tsti*?=: ;*=5=t!i
i ; ; *{ 3 g Ei E J E 3 BE E i E; FgE5EE E -EE E Ef E E i E E3 E
o =====lId66
r-6so
6i+fiJ
6
tsl
cc
NOEC
cq..jo9F
N9hF
6
It
oFFic
{
t:
d399C
bgNc6
d4F
;;.i+.;-
r
r !c
vt ..1 -" F^ o. o- o" o- h. q" oohhgaooooh
6 !- F" -. F. F- o^ q-o. o- o- q- il- ; h
qq
66Nt30*5;6
+ii^:-
d
!!
.6
r oog9Qooco
ooo
z 66 :BR3S3s:s
9oqnqt-d-
Y R: S ri
D NNN
F F
z
ts
ooco6
itsvii "t -" s^ s^ ll
N-q-d -^ q o, -^ o^ o: a^ v1 -"
F
F+fid;6i6i
r-1
tr
r
J
D -occcoc300c
z,
_tq
r+66$+r;65
F 9qq19q
i
U F.
.]
.l
p
F
rlt
!
r
-!trd
! !"
; ;I 5;
6!-'o
eE9r
u
.Ee!!
t 3s
i__occ
ce9oooho-6o
j
s36-dNN
NNN :NN FTWF
9990!F
hdsF3Eilfrg3A 3 g R
+ d+;-a;Ni
F +
+
F ?
j
E
E E ',,IF
Es?ae
f epEs
E.i
2 *e; :i. ;; 3E
o
E E iE r sr =+
F
n.
r iiJE !EEE$=
e
lFi E
A: c:E E;F E
g; ! <F;
+"! C
q; ;A I;3"a T:
H;E :E eri
E
F ; r :E r:*=F=;g; x E*:i*ig.t?:EEx"x..i
EZEE;EIgE;_:=? iF;-*i!EEir5:g{ { Et$F f
grB== ".EE
E
Ef EgEE gfF$gF iI Iig; EEE E$F;E; g: gE3 *E XEt
(.)
63:3 5 3a
! =-5-3333t 88
c

rd
ii
Fi
ts
F r-l
! -" -" -. 6. o- N" o" e. e^ o^ o. h" -l
i -. a @ o 6t
d * o F d d o r o - -
&oaFddd
F
r -6d--6oo
NNSFF+iFd:ood
z des;6-$NNN+
N
&
zFi F
6-aGecocov j
ri oi od 6f ot oi vi i vi d i ..i d d .j vi rl oi oi ..i -i oi *i o ..i ; -i o cj J
E "i "j 99SNN
F
t-l
F
r
.lp
coocccoco
z 6Fr
jr eoiot.i ; : Jd -i .j d-i.j j i ; o t.in.i i6i oi jii
N+SN-N.l++tF ^io ^i
6+N
-l .E
U l-
F]
J
Fi
t-l r s'5e
G UE
F d _:cd
! i"E;
.Ee F b
E
Osm
iNFOO:9dNN*+FF
J +
*9n v-6616dN6+hh
4 +
F
+
F ii
p s r
6
i= g EE" ,i* E, IE ;.Ei
: . r EEEtt
l? E
e ;=iE"E- Ei::E tEE:t,fi
H
E1==Ei EE"'E
1:5':;EE:;E 1;3;io: -EEE;;"q"?i3tEgi
; E ! ; *.: t ;
SIiEEEE;;UggEEE!g a=, E i E gI gE Ei
= BC E s ! : ! 3gE EE FE i i
= g
F;d>5aciiiFd.5>3<.E
0-Noioodos
NS+n3h696--tOOO
Q ooo-oo
o60-ooooo-60000
dddNNd
oo
rsrdo
--lad
o6r;
6
6 co-646
vcsr
63e dnFdo
6
ccoo
FF+TFN.-Gao
:..rnn rdd
r
F t-l
9ooo9loocoocffi
o1 o-N.-e-o. 6"q6.-^ --h-q^! q-q
"t"t F a 6 r o h h a q d i oi Fj o { o" d J .ltj
o9osdooodtsr;; -
eF$0964
F
n
F oooooooochho
"lqqo-o."]Ao-v.rq\g
oooosF$6r
z SE99
+sia9
6h$hdH:6
&
{
zF
td 6
F
& 6OhOSaoeoo
sooeNsor55;:-o
J Fr rJ.i
N90 i {.i r; od j d J { si d.J.j 6 !d
Ii \6ts\q9F-
li
F
I
zl q3R.5.iqR"3. ?"q3,333
jt
;j :re
i j
e e <j o .i i
Fl .1h@vtan "l ===
i
O F.
j
J
F
r e'5sEe
a
F _:Fd
a!-,9
eg L
U
.!g!!
!8.=E
6
e! O
i F" F" F. 3" qqqI qq 3" 3 3. 3" 3" 3. 3" 3. aaA od3.
e" 3 j
R 600000
-3.
;!::35aSSggPF3
d---o-rt1oqn9ld--ie RS:;:R$+d {i FS-
9 Ft +
F +
+
F i?
u!-'
I
X.*.az
6atsi
fi c t s'f -E= E g '9E.
i63 !*-rr+Er
3: i, ie_ : ei, bs: :i e EE E;s gEE Ef
E iE e: Ecl :.El
!
;;.;iiE=:;=;id
E
;:+ F; FgAE EEeFEE Es=:i i a
i si E : : : :: :E g E iF EE i ;*E=E
5 * 5 5 E Et sEiif! g i
i5cSeFEEE
sE E
53
:=i==!_=99_S
O ip_===-;;si<+-_ *_3599=a T!
NNdd-il Qa-Oa6o;;::;=:
sooc
o9ooh9qc69oo6N oco
9OC-6CCoOO
6h*H6dNh
-e
-rioo
tc
oocceocc30000 o-o.o.?----
6 ?-?. cccSo;jF
6<<o6v-A
as-li:
d
tl
OOAAN
rr6h+i NN6
L sriFi
ts
F r-l
{
!
aoo o- v_l o. o, *- nrN^ n
hNdNFh
oohf,vn
wvdtsF
d
6 .E
q t-
c!
r oooco-o
o-oo cccoo;sdN
z o+hhs$a66F
-+933
dhq
&
{ S$FF
z3 6
F
&
-OO iFJiJ{firi.j
FFO sthdr
F
F
J
D
2 33S33333833
BdNdFNoqj
333 3 33333RR
$tni;t,ba$N6d
Fl A.i\i6h
.l
(.,) F
o
FI
J
D
F
o
r r'5e
( uc
-.:Ed
le
s ca9L
I.e t!
E 3S
ao6aN+-6
hh9o
F-h{
9 -t +
F +
+
I ?
p
<4 =()
E3z
6
iZ
:*lE
EEV
*
!E s;_,s
;98=
;eE E
iU
;
l!
;5
;-.EHUa
-
:
is;
14e
saE E*HE 5.
?, :ft
<
E
E
E3E-
..S:tr:9344a55, ! an62 eE ei .gPNE f, "aEE A6q:
Ef i,?glsEi
: -: q ;\
bEn;o?gi6il:jez=lt6o
o 6 - 3 J - d
;.,44 EE
A
;3ii E; dEa=3IEJ-=-
;f,EESE: gBEg
E * 9 5 c Eoa - @ E
ir:f ) -
o FiFI*E:E,$idH=9:{EiH ! E:9 s; - E E i r;*FliI
;E. ? t
F 5 E
i.3 k3.9F\ ? E { "E! s
5 e i 3 a I n H - i 3 <gg
i; .X:r:ltsH
ddoe'iq.=ago8E
:5 FF + isEET;FEE*aHFEFH.FE
O tr < u <,n 6 -,t Z - tr 6',5 ? <. H
U ooo
Nddd
ooooc
o.o.6.o.o.9
-ts$9S
9q
6
9l
coooo
r.l
F FF39E
qq
r
F
OO
oFoh
9qi+ { q j q -ir e
dn
E
F
r OOOSOOOOO
hhco
Fh$$OO6a
z *s6
ohioo
Ndiit
{ N.1
zF
kl
F
oco
rio_ d.r9oo
o: .j di J i ri d j i d d 5 j .j q !j i .f .f oi fi
9U<3$
F 9a
kl
F
F
I
5
2 rFd
91
.t
O F
J
-1
F
H r s'5uEe
d
_:trd
{ eb3
Eoc!
L
g 3s
-" -^ :^ o. o- o" o" q N" N" N- o- o^ o" o- o" o. o" o) o. -" -"
oi *sq FNda:t64
9 j + !a9
od
F +
o
Fi
+
I
p* g c E 3 ' !
i I e EE sE$ iifiH
-r 1 r Er
EF, E
t 5* Es; E
; tIi* E i a' E
la
Et;
a ei. ;rE
i";: E"t;,
5_=Eee;;E :E
:H
"4,
:::s
::Et E
=
i*= E.E
: et;=iEc
E#p lEs
E
E
,E {{ {i:==EE1E;i}5g*;?t!i:'
EE,iE'EEEE= :Ef
e5 Hi :d =F;;E tt;Eii: EE Ei:t* iE* E ;iE
5e EEigx's**Ei=ieEFlg E{Ex!-<? ;< fr E
-q
!! ONNN
U FFFFO***
dA
F9
cn
NNO :

I
c*
;N6i a
^
6
I
rl
d
c{
:
F
F
?Iooo
osh+-63r6-; F*icr;r;-ir,
-q
6 F
c!
r o- o" o^ o^ oooococooooo
\ \ \ \ \ r.i r" q 6" o^ -. o. 5^ -- 5- E" ." E-
z ddNOh;oo$6h
6$rhri6i-;
6+hNN
D s
5 L
zF F
ts
:?=PP9P99?eooo o"o.c.
oieid..iFici.j;-- ddotododd
E soN-N nn6
F *9d-F
E
F
r
FI
D
2 eoccc-;
N66N qoo6@
*RseNiF or
vd
!:
() F
']
.l
D
F
t'.1
(, r c'5e
U ct.9L
.EeeE
g
o!
rs
o
3 RRRR33333R
egamderi;iJe"6+di
e3 : s
6i FCO
9 -l + voor-
d;;J --doo
F +
o
F
+
it
e
5; = g; t E * sf; i
E+E H .E E jg ,T, ; i ;i EE*I H:!t iEE ?.i ;:
ii-e3s E: i B;E ! r:. EIHE-:E E;r
E
!!b!{
F;*58l Eg E E! s;s E *5i :3r
3qfi*'ft"ffa"3E8
;-: f t J5;;f t,=2EE"tlEA?3
:
raEdsf
iza:gEs
iEEgf Eti*s;=*i! F
E!i EFE;gEEE - E s ss E E iEE! Ef i$ E i ; s! i Fi I Et
O
od
e-\te e
qi
c
r-1
E
sc qi
I
6
ccc
vc
ooq6q qi:
r
r EC
e
oo ooooooc
+ "j i.j.jtj "j -
n
F
!J
F cots
z 366
U
4
F
z F
F
oc
cc9
chcoo NNN
boF
t- h+H4rr-F
tc
F
r
,t
p c9$$+*t
2 oohsc
rrrj-r6ioj..;Fi6iei
6'@.cd9
NCC
H rqeo9
i
O F<
J
.t
p
F
H
tJ
r l'5e
6 ilC
F d s s.-:
!a
uEei
.Eecb
E 35a
u!
a
*+99r
ddddN
h-+N9 I
9 ,l + a\
6 n-lnl.ta
F +
+
F I
.E;r I ; t*ii
EiiE-*8.; gst ; s E; eA lE ; ,A t
; E = .E ; i - :E
iEE;E! EEE:eE EEI g3 4i EE {?iZ-=
i-Ei
EE=-=-1 !::
r:lErtiZtEEi:sEl=:s
aE E EEsid;*E E
- e aH:=;<ri6 ioEsE;E=EE!*u.fpEiiEgi
E
-e ;Fi= :Eg :i! i;e : E E ;rz= !i!:EEc
F I EJ i Fi i g; i FE; ; I
; PgEFi E! E! ; ; i i=| JE$E3i
*o
OO
U ^ee?Q: cohbq
t!r!c ddd
FXXi s$$
@co
$*{
6{+$9
*JJ :;
6t9460
6
FI
NNO
@*+ooo
9 ;;
H
NOO
@v<<+ sss
d F
::: d*{
e9
r
hoo!!9oooooo
!l. -" o" o. o. o- o^ o- o" d- d. ..! N" ..! d" o. o" o" o. o- o- q o. o" o- r -"
ooo ,i a o
: F
r CONNNN
304Ndd ooooo
N"\F"o"o.o"o"? oocoocooooo
i-9tvn500 ooh6o
z SFH asois$$
d
& E
zF
rd
F<
& ooco_
coo?N{$v+o+oc36oooo666
3oo-a6OOo<O-aNCOo;OF-a
E .!qqcq
F
o F
rl
ooc
2 NOOOoNNNNNNoa66S+coo6666-
trl
VSeso<iNdhoFai
;-
I
O F
.l
,l
F
F
rrl r c'5e
6 uE
N _:F6
F c"E EL
osl
.Eeg!
dn o
A
d oha
OFts ooo
lO6-*s6onNn
a$<ss6aoto65- t66
9 .l
F
+
+
9.tn.t.l ;;
+
F I
E
dA
da
o1.qEtr
, 8.2
EZ l|z
*;-E
;HE{ = = t*= . E
i i=,a
cE
,E
E:EEt E EEi EE+ -as
Eeg
A
u3s iE.i
?i3 -;:< .z;ljiic? lrl ;; CE _AEigg
!EEErlE E;.Est;EH.;_
5E:EEiva:5;;:EE; FEgis:3E-2" !eEFE;*EEE
iEtEcii5;5i::EFE ?-:;*Es!;s eEEI''g;E:;dE
r EE i? 5 F { i d F E E?E E } H ! F ;3 EEx! E s S g g3E !I f$Fj
<ai,,o@ts5c
q-4h69 oo
O ood
dNdNd-
d
q q
E
I
E

r
F
Q
-
a
t-
.t
F
z
!] U
&
z t-
6
J rrF69
a a 6i
hl
F
tu
,t
2
tsl
il
U F
J
J
l
F :!
H F !be
g uc
":.Ec
65'',s
! eEp.e
a .E"E!
!4.:=
q c ?s
A a-
!
L o
u
J
J + f= a
F +
v + Ed ul
n
oc)
t- J
<5 uJ
|-
b> ot
zJ
F,z=z
:<
.:?ri
5
;;s
U*
o4
c"j
r
e.

d)
o
o
.19aBF
E ldt Eo
oL
.iC
6:dFgtr tu
;;OZ . FF /\
F OY
doJ=E--
6 E g;9 e e2 o-
FEE jt; E EH
5
J
*q*EEEiEtX
Q
Ndd
f f O f f o -$o sFr+6
roF-F.-
r o o oh ddd
olN N
I
g
F
I
nnoooo
s*rooo
+6dNNd doo o60s+
o h h hh o ff - N
rrdd N v
ra
q) F
a!
o
o O O
6aoceececc.?qe"qc
6e+ooocooooooocc
F hsoo6606-66'+*V
!?!?v?og--o9q-od.
) cooddNV
t
o
q) F
t-r
e
t)
TNOOOO

N
NOOO
a 6 F- l- o*r
OOOOOOF
F-oooF
.1.1-!?!? - hr rndF
66001 N N
?al
E ti
xd
-4
!\
5Z
-\
>\..
zo
<t -
tho
(J Eg
*z
..{ -D -.?tr6
--{ L hDIt
1ft 6=-'O
ia
d
d- gH
:< {)
9^oL
.EEE
fI.rt-
b
t\
-E
dz o926
Lg-
\.l oo
=-
>ti
)
q) fooF-f- oso +++oo+c
" aa \o$*hn6 690 hh+oa
L-
q)
GF
\o
+ n.,!nrn
++ooo
clq 9Nha
6
r.} 6 6
lDc6l t+
:F !, +
il
o
S/
'tr;.:
lo
s f g *
i= =E Er Es q :=
.l) o o
&
*!HtEEt Ei r= R i
$s
E
I A irEE
+R. i
:
{
l
o
iZiZigF=rE=[
4BEi;EfrzEEEH E [!Ei:
F
e('
E:
6)
qi=Fi*:i;47
==3[=Eril::IE E f::t.:tFIE
# E;;EHi;i
rl
<! J = z= :r E EF.E E E -: = .8 :.E E aN i F 1f
F<
8r 3 9e F?
l--
F 3 a5? -E E E E -E -E F
(
sa'
=< = =
O d6tNdN O + d
+- ONN
OOO
6 6 0
N
6 ho$
@
-t N \oa
I
\o
)
F
o
O
N
r
N
noh .+
\o ON
n
ra
{) F
c)
o
o O Q Q O C
O Q Q O E
F a
+d Q Q O +
N r dd
q)
rf,

6) L
o F
D-
q
t') O
q O OO
O
o
6 6 NN h O O N
N
9 * d
t)
Fa! 3
Fd
jz
zO
t-l Q
tuz i '.;" g
E "g,.F $
c!=-,o
9loL al
5a
.l< c)
EEE!
--.r.r
)z
-Fl
E 3Sa
e'l'
tiF
(JU q) O
O.
O O
=r{ c) N
o
r
d
c.l N ho+
6 N
\.)
c)
+ n n r
FF- Vt N
N
qD5 +
$
y F.t +
il
H
--E-35 fr g:
rEi5 ., e Ii
sEEEf
ZEE EgE-$
EE cfr u ;;". FEo; !;
o FA
z1;!r ag s t ,t f EEE
nEEE;EEE
E
{ aef;; E-f :E=r s* H$i;
q)
jeEs:q:Ei il qg$? HE:= E'=;trI
=E=EaE
EE rF+
! ie#
: b [i1-
r.*. F 4)ET.FHSE
=,iBj2=rEiEHF
eEtr it Ei EE
E.- h x ts !-
E
2
; E $ E E E g E i 7 i E F 5 i I g E E t 5 f ;= i
Q N
O
r d
ooh
6 0 N
NN N N NNNN NNd ON
O
N N n h \O a
OO
o-q
NOO OOOOOTTOO
ao
tdd
OONc, .++
I
q)
\o
F
I
oooooNdoN
o a o o o OOOCOOOOh
dd c.loo ooooorFo6
ooo6$$
o o q
:h
rn
q) F
q!
q
4)
oosssoo *do
o9eo CINOO
soooo600 n h o
F ONNNO
q N c] c.l F-
6h
oo.+
6) rc
q)
o F
t.- ni
cl
fn OOOO+O $.+o6
o-vlo^o"o^qh" nooo t'- \O
6 hoo<>6o n o h 6
Fl 6 h n h @ N I
6 6 m N oo\o
ct)
F
Fd
5Z
zO
HQ E F"
tuz -.itrd
9u.i
L M: b
?1
r\ E
cE=-'c
OAOL 6l
EocE!
-1 <
c)
=.ts
YJrF.rtr:
o?d
LZ L9-
tcF {) o++.+Nooooooooooob
o" o\ " ^ " o^ vl o" v} o^ o^ o" o^ o"--l o^ a .\
Dti () C{OOOOOOOO()OOOONONA
orrro*o+*+oooF-
() \o 6nnho+++\f,oqqn
cr +
ia N N
qoc +
$
:r (\ +
!i ll
L
FIlH
A b- s d F
'tr.
o a -=E:s A ?E+ ?
? E'; E -$ i B
:= 6. E C i
FA 9i:iA
Ea a.= ;EEE; = E=gE 3
o 3FE. * g,=E
O
! BZ.; EBE e H6E3;Ep ?
sq:o.HHa.sg=aF=:JE:EF
=a =
o a E.;z E{ z
39x 49.=EExa4F.zdo E A F 5 .=zF .o -< E : 2 ar
:;;ExE.- e.r s -d E:E=A 3d.E :> -J
E*=
i
s.i E e= F =:.=
E F :
= 4 = = s --
- s 12; z
ii = &?
= == r 6 SPt
i - 5 5 Eg E z E XEEgrS 5E s;aa.!F =x8-!?.=!Ei4*<a =
?u-Y;09?tj
(J
o o .ONhOO o N
o h
N
o N NNdNNNNN dNNN
O 6000*-thn
6 6 0 6 6 0 0 0
I r
OOhhOOOOOOOOO<>
on+NNoc)ohooo
o r r 6 h h 6 0 h o 6 6
\OooOo\O$F-rc
6 9vl!\-l
$ o -
g
I
\o
I
doo
aoo OOhOOOOOO ooc>o
OhNdOdNOO onoo
* ot+hror6.+N
+N\th+
@ r +
: rrr; +;
ra
{) F
CE
a
4)
OO oohhccoooooooo
o" - n- \o" o- d^ .1 o- o" o" .1 .1 o" O-
F o-<-o\ooo-$60
n o o b o $ $ N h s
!n-:':t..r
o c h +
)
t -
C)
F
I..
GI
ao
d a.l oNhndF-ooooooo
OOAE

FI 66
oos:in+n6doc)
a$+o-onodN
\\qq\qN
<f66
tat
F
Fd
-Z
z6
l-l t, tho
HZ
<: :" gOE
t
.r.E
Y?
9AOL F.t
Ff<
. t.l
o EEE!
-J.-.- 9!-
cz g 6s
cr?5 a
tiF q)
N NN
OOONOOOOOOOOOOOC
ON6\OOr6oOOoOO-
o a NN
o6oNnFN666n<l
@+Nr+\On+h6n6: 4v
o \o .? ogR\qq?aNN
SE l-"
+
ia 6.+
Ar o
PO +
i
-
YN +
lt
,3i
Faz
R iE E E
=E-q-s f? E E ;
c) i T EtgI
F E..BEe: Fr4
-2;E = f .A EE
i: iF $=E ii
+
g E I < F o 6 6 + F a = 5 B'*:
q)
=
,u=r;65Fo.==dp'iE:e*E'=F
U=+Ei:;EEE=3=i 5 Ei EE*-E
E - ; ! ; .! .; je F -.r : iL i c I
str5-c^.ts3lrE'leiln e n n E E F't
E;=
e E,= E 7 E 4iE E',. E 3 uEFE-i:
5 -: ; 6. = ;*
F; .b i .E
E E
S -B
s=
;
E $ =v ? H
r:3 =a: EEgE3
E
';! =i i
rE
B;EI-=EEsri E ! ; EI Ef
F
h N 6 O N
-cc -iN;(X
Q oq>aooooo-6-
Sg
ec!c! +O::
NN
ooooooo--65.
NNN NO
$ + +
ov,oonoohoocohco
\o"."
-i n n o F- - .1 + - - - d h e
h!.rF.ddol
(t\hoO\O .d.jdFrol;.l -i;;
r'- + - o. F...
\o
F
c e
t,na,oF.-Fhh; c 9 c n c c y? o o c C-------rc=
roof; 1-: 1l "] a^ d] o; o) v]
oi.Jjoia.+o\o.j;*-
o" o- N- a h
ooN*o-i\*+d$
6N6"lo
ra
F
hooo!?ahoobgoffi
:*"ae.a-ooG-:.]o-ooSNhh
.? N 6i o --' -
F N O d 6 a
c ^i o + ;^'
; .i ;1
o\oNii d O o N I "J - 6 $
t s-..j
F
t--
e
fr)
uca?9aoqhggoOr/cc
qat6F--o+o+a

cl h6d+r; sq
..i..)q\o^o^N.n,-
-':
o
hN"c\9ios d n 6 - q _
hN-
c! tr)
Fl!
F
Fd
-Z
za
riQ
ilz e'5e
rB UIE
.p E B.E g
ztu
rl tr)
Gl=-'q)
O OL
N
5a
.,1 <
q)
E.eE!
lz-ti
-j.F.r
E 35
-==-sc +.='r
f-l F<
Dl{
o
o
e -^ c. _n;ii{R"EB-a
$sr;--ioi--i.jgr;_j6iroiNor
r66+@mob+nd;l:hNoo
B" q q
c) \o 1.1 a++16
F r-- +
tf) 6N-; -f;N
loo +
), Fl $
+
il
J2
E
uo'?= q!
I :
oEo & g 3 =
E FE E;I Z E { ;
c)
, iz
.E EE :=l t EFEE
oEEfiroa5
E4? : H5, E t ,3E
.E Es,
3E F
.9o.So.go.SqE=.i;.6=
k Z:= E:; + E 1 fiEn":
jfF E EAEEEF:;E Ei
=5=-d==i.-L,-F...9c
q)
A E
:=E.E.E.EEN E f
EE EE#f EE= i EE!qFf F:E*EEe
fi 5 HJ E=5ESg55#EF E5 X:
55 855 E
5
33SS..on-:====
sa S E EqgBBBEB B B
== == = 3 RRRFRRRRRR R
U
=
A9EAQOOOOSOC OO
o-ooooaadnFo- o"
ooosoooFNS+S
<f,ONN
I
{)
F
oood
doo$
0
6
n o o o


T
N
N
o
N
6
NO
* r6
ra
L
) F
)
o o o d eoooocooo
\ooh\ohho ooh
F ood OO*FrOood
hdN d d N o o N
NN
q)
q)
v
() F
F-.
c
a.)
r-o-oNEoFhNnbo- uca-oo- ohc

cl ohnNOOoraod a.lo
aoc
Na,to6
6i
{a)
t- F
;E
FE
rd
5Z
zo
r{ c)
*z e'5e
(! bNE
.D E
cg5-,O
g g
9^oL N
5a
Fl<
q)
E.e s!
tz-tq
-_r!rr
g 3s
r{F qJ
rs9aooog?aaoogooooo
o o \o o 6 d} o" ^ q *" -" -" -" -"
d y? y? ..i -i ri N N r n ci .D E" X" E" nNo
6) o \D r N NoN
o \o
+ 6ee@r+::=:h nN
Fi- ta) N
ED:
yFl s+
+
(a
il
L
Etr6H
q q 3g
h
, ; ,F
b E aE
.cq
c,
ta E
o_e-.eEE=sE t lq , SFdf
._;6EEE'brreii
Gq=\qi
FE EEEsriE,lE s EEEE
HE . E i:-u E E E E = = = - se
I
E g;-.:
t .:EEI EEfEEfg E.ETiT.q
EE;:5=SHF=3;EEE=
i
= 1?c H: ts o :=
E E F EE f; :;.tjE ;5 E,E*; FE
;L5
EsE'E +E i
E : i F 5eE
g s s g g s s a E s * F E E $ E: s ! Ft
E
FEs E
o oooooo-oo
=d.astc)N
d66$$+++hnr;bo
U 9aooo-O+aaod.d6
qooooo-6-----55o m $ 6
NorNdNN6lN-----t--- ..ldN NN
OOOO n h a o o o n q n n h o
^ ^ \D^ O^ 60.] 6lolr\r+
o o o n \o\oo
ooqq9\
N.]N
d 6ao
I
)
F
I
hOOO o o a h q h a o
anddNd.+
O O O o o a h o
r+$o o o o o 6 h
NddN s h
q6
rn
F
rl
()
hOOO hhhoooohnnnhoc
h- h" h^ o" o" n n .l .\ .'l .1" o" q c
L hooo rrNno66660o
F n o 6 0 NNOdddo6c
6O6eo
q)
t
q) F
t-r
q
?al NOOOOOOOOOO noc
OOOOOOOOOOO dd
6 o o o o 6 6 6 ff o
q 6 h c.l d
al o o o n + ts-r +da
q6c
NNNN\O9
(t)
i- .-- A F
RE
4Z
Zo :=
riQ
*z E F"
-D OE.E5
:10; k
(J-oL
cl
5a
,l< {) .Ee!5
.O.E.EE
- t.l
tz E 35
cJE a
IdF o oooooooooooonnnhooc
.1 o" o" o" o" o^ o" c\ cl N" o" o" o^ o^ \ \ \ \ o" \ r
q) ooo666ooooorrrrNa
oooo+dNa6nnhhN!f,
6A ) \o .lNNN999.l ..1 66o-O\
rgF +
r) NNN<t--i
Or
+
!oo
yFl !f,
+
t.)
ti il
vel!
3E
-O
E:-rl-
E
o :g ; E =Fr
< ;
;:J
i3
a H E !.:a..; r ;
EY
E E t-
=;
? ?"a e i .,,'?' H fl 4 3EE f,;
o
; :;g ZE ES EEE Ib = 7-1E.: g3E
ieSE
aFs: 3
Ed =v, =EE
EEe?.!rrfl.sq
Eg;j,E=i
iilEE-E:6d. i
Z =EF j;
)
EEEB:Fp=E"4,
E=*E EEESi
EiE!;iz Eqigi$:;= ?=EE; {4 i
:r
= F 'E F = e E E E F 5 3
=Fi*ogF ia EE i 5Esi :
N
= A
o o ooooo N6INdNOI
-
U 6 O O OOOOOOOOO
rrrFF-666N
N 6 6 6 nhhhhnnnnhr(>
ON
n h
a=oac?oooooocccooco
+vtor,hOn,o-+N-OoOOOo
h+oqo6iF--od-idvfddvi
od+i,.-anhN
; -^
h*d
I
\o
F
$nohhohoff+c!---aoooo
n+o<?o6iF-o*-*-ddddvi -*.oO---=
-N*falOdn
sa.+ff
w
c) F-
)
oooooocoooco@
o:v'io"vlv] o h s - : i- F F. o o o o o
F $o-"ii-'cj$o"-i-.i;;;J
sd$6Ed-';Er
h+.+o
o
)
*
c) F
F-
{
af)
ooo-a?cooooooecccoe
o^o-o-"1o^ o-h o o o h r hoa ooo o
a
cl n Oo -; -i i --i a.i ..i ..i d- .i' O; e; ; f l
N
h
6
+ 6
6 =
O I N
o N =
O
(f)
F c!
3
XE
-z
zO
1- :=
HQ
tuz lbe
cg hlr
..:tr6
i ;oi;
cB=-,q)
rr E 9aoL
5a
t1 <
o
sE:
a.I
lz.ti
9:9
E 8s
rcF e) acaoc?c)coc?occcooccc
\qlec"-:,ocNF3o-5Gaaocooc
q
DId o or'
n+rnO-.i-rvno oi.dd --i.d j ; ;+;;JJ.:;
q) \o .1 q\$NN.nN
!s t.- +
r.) N
trr
bt:
t, Ft
*++
?
J
zFo
i1.!E
a
A-9oo:=
g ;i
;H E 9: -{= P
>
g g 2 E
O HE i F , iI E
=
H
t, 5i
E
EZ EiE
3sE I eE
bgs.=
E E
q E
=E
5 F E = 5 q5:,E
i + 1 = 2=
=-E3?9ESdd'=iq=6d-tr
tI5EI.99.99.9p.!pgEq3'a5h
*s H=E =
c)
EE*3
OE.sE * is Z,;EEE*E
:EEF F; [E A ;
TdNvooDdrtr:=-.===.=aZ
==EE:=E ::
EE.EeF:=;5:EE
iEg3E'IFE:
) 5 *E =
6 F*E
h Ls ttE E-: F= FE :E
!t i
F
=* =:= E
E
S;*;B =.!Eg_E=EE!*
i
E E 5 5 E 5 5 f; 5 g E
=E
F 5 g.E:q r E:
=
538r : 5 83 3 g
(,) PPPaeaaeoESSi====3
o 6
aoaao6555-5a83BBBt
6
=sRsp
:==\NNNNNN
OOOhhOOC
OOOTF..NOC
noh6o66o
N..INNNN cl h F. o n + o d
I
\0
F
I
OOOOOOOOOOOOhhOOC
O^ O- o- O- O- O^ o^ O- o^ o- o- o^ ..i c\ h- O- c
nooooooonoho66o
ddddNdNhrhnvod
rt)
q) F
a
)
OOO OOOOOO ooohhooc
OOOOOO
no OOOOOO nons-t$\ov
F Nd NNd'N NAF-rr*od
6)
q)
t
q) F
F- 9r
N
{ar OOOOOOOOOO OOOOhNOOC
OOOO$hC

al
dhONOOOOOO
d d N + + o N
ooooddha
H O n n o o + 6 -
fa
F
RA
jz
zo '.;"
tuz -.tiE6
i g
E $E H
9AOL al
E;EtE
r< )
=.ts -=
lz- t-l g 3s
l.l F q) oooooooooo
o o o o o 6 6 n c
Dtc c) hh(>OOOOOOO
6 h o o 6 6
ononhhroc
r o r b
o \o <f.ldNN
cE r-. +
lf)
Fi +
!lc
!, Fl T
Fi il
9 -. u =
Et="4.=:9RUE
; 2 ;
c

E t g iH :=t
6
F g
=.a;
.6
F
F s ;
:i z
a;

't)
e
*
l.r
J
l=B.EJ.;36iaUHo
d9i::
,;,$gEhEs''E;is:-F-E
E=-! EEEA E*
q)
=5 z,E
E E :: =
EgE.E.E*:;
F= HE;=EE=5E
=,EEEEgtr!
$F: i;:ii+
FE,==E;p:E
6fl
'aoa
d. e a
o EE:V.
=
g EiEE;EE=E EE:EZd-fi.E E
; lj .:" .c .i c := o .. o =

F
I ; EEEi EE FifFEE ; E ! 5 i i E 5

Q
qOON
om-oo n h a m 6 O 6
=E
dd dNNNNNNNN NNN
N
o
*
OOOOOOONOhOOOOO
hN$O*hNNhC|ONOOO
OOdOO6OOhO
I
\o
F
O O O O OOhNONOOOO
d+ o- ThTThdOOOO
N O O O O O h
a
o F
)
OOOOOOhhOhOOOOO
oF*6+hNNhdonooo
hooo6ncoood
F
a)
q)
t
) F
FT
(:
ar) OOOOOOOh6ONOOOOOOC
hAr$o-larrnNOOOOO--
6 O6hOOOhOOOdOC
FI * 6 6
f.l
L.-. a
RE
az
v.a
*z
FIQ i.b"g
.D -.:tr6
E 5nE;
cE=-'(,
9^oL 6l
t1 <
o Es
,Jr!tr s!
tz g 3s
t-l 3 {) OOOOOOOOOOOOOOOOOC
hs\ooc>c>oooooooo-
D tr: 6) O\OoF=N661
o N 6 r n
O-<l-oOC
(D \o
cgr +
ir)
ar +
l3o
:r 6l =
+
I

a3 3-f; -
sE3=c'h'E E B < i E
'a
E5=5i:='dbd3g
q)
b E Ei E;; E " E * b ; b
';3oegqE6.,s-oo
Rogss
uootuSomUE=-ioho.gA=i'.=l
-3d=!-
g=r= EEE t .;EEt
O
!6'A'A'A=E-=;:!'E--Eh?:.F
to6666=az
r= a i ; E o:=5.=
o n.,=ri; = i3=!E=;3=tlEF:-a
-: ==.=6 E'ab = F 5.=E
.lE - -: =
E:=E E= q-3
EEE E =:::;sgr:;i
:E F-r'a i* = EE i EEil:fi
E_E E Enf
:
F=E
! SEEEIE3=E):e
E=;E5!TF Es $t= E;*
=55 E55 F5 H-
E r- _ E
E ; E l;E cj ; h s x,, o=
= =.:.q =
-Nh+N-<f660
OOOOOOOOOOO6
6 m 6 0 0 0
O aooooooooooooco
NNNdNNNNN NN
OOOOO OO O
ONNNOOOOO O
NOOOO
NNNN
O
NOOOn.+
* 6 h N O 6 6
o 6 6 d
I
4)
I
OOOOOO9EOOOOOO
NOOOOONNd@6hh696
6INNNN$66
6 0 0 N
{)
G
o COOOOOOOOOOOOOOOOc)
oocoooooooooo
c o o o o 6
.+
.+ o 6 6 r - n
o - 6 0 0 $ o o n * N
N N N d
q)
o
() F
F.
s O O
OO ooooo66oooooo6

.I
oooooNNdhhoF-o-o
6000460oa]NN
t-
!E
3
Fd
\z
za
*z
f-l Q Ebe
G bOE
.= L M! b
cEl-'e
9aOL
t1<
.=!Eb
- .)
lz- t-l
-.1
o?cE
Lsr
rdF ooooo**$roooooooor
9!? NNT OOOOONNNF.N6NOhN
OOOOO9:l 6onoN
-i--;
O
J
i
J
o
E
o.- z
o
5 a"' F
,o e, d z U)
dL
8.8 .e
t o
:o
60
U=
:E ==x o A 6 30
{) #Eo trl
F '-oE a a
F
o o
=6
:dA z kE q z rl 3
E9+ !H
r!
& zN 14
4 5
ilo
o
E:
:U
E d F o o
o 2=?-
iJltdF-
(-) H
o s.9
6 Ec E
g
6
o
L)
'J
to
D
O ,-l
t!
o
E
q Co
doo
!ll
v;A-- ,l
H .b,9u<
!a
3
A
,l
r! O
od!
=.i
go!E
'i!oa
d;;FN =
F ,l 'F !;* d J
F 'J
o EA
N
o vF31
otrsr:
AH'E+
G;d4& J tr8tr6 E.i!
E+d .BdE J o
Adg/E 6lJ.=6:
d
r;6 AJUU
s sO 6 O 538: NNN6n
83 5
N ol c.l o 6 6 6
dooooooooooo
N ON
OO
h
a 99
oonNoo6adnF-ooo
hoo*+dohNd+
a.l N
:
I
\o
o F
I
hF-ro+ooooooqnoooo
-oro*rd6NoFh6$
N*d
la
F-
G
t
o a I s I a I Q A O O O
r o o h o o c h h h o o o
O ohrorr*
F .*d
c)
(u
t
o F
F. ti
e
ar)
N F-- O 6 h h O O h O O n n O h h O O C
oodN60NF-hq
6l -
-l
r- 3
FC
jz
zl)
<F P'i c.,
lil Q
tuz u0E
-.:tr6
i ;!E;
l!=e,o
0;oL
Xo g .E!Eb GI
-t< '9:!
tz E 35
riF q) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
*6NrOOCOOOdOdhaOOc
Jlr 4) hNn+oNeod6606++od
N**9n
o \o
cg ts-
+
ro
a0; +
PF
!r
+
lt
i-si E*
a 3 ;E 5 :!s = E q5E
E s :i
e) ;i e EE: ;
LEE = t E.
1E i8EEEF-E
i
FE E+ E ?
5-==:?'g5;:q.!iEEsg*z Es
.2
:
q) **
;I

rcE
;Es >:=aEfiEtEsEFiEIF
o,;EBFii;E=; gEigEeE: i:
e:0558=,EE:EgFE
= oE 1=.= : E+t *; EE 13 Ej.Eg.:*!+E
:= := := 'l,
= =
i E5i ! E:= E
H,:s
g55 H5 H3E=EFE= E*:FEET-AAF+*
+
crQss!h6ooc
OOOO0006O-O-
6-0ONnnh@oc
Q OOOOOOOOOOOOOOO6F
uucoooooc
NNNNNdNNdNNNNNd
OanhOOOOOnOonoOOnoOoc
- \ \ o- vl o- o^ o^ h^ n- h^ h- o^ o" ? h^ " - <; c
d I r 6 h h 6 - + "1
+ O $ O r N 6
N$Vn$O\\Ol'.\Oclor-a
dnndon6dN
+6i oi 6i -i.i
I
tr
F
I
OOOOOOOOOOOOOOONOOOC
d-t .\ ..1 n o" o^ o" o- -q h- \ v-| \ o- d} \ a^ ^ o: c
6 O O + 6 r d 6 I N h N N O r *
o-4$61 OhC
q.?.1q.1.:booN
6 6 N d
ra
q) F
c!
q)
ohnnooooohooohoonoooc
..1 n .+" cl d] o" o- o" d} q q h- ..1 c\ vl ^ o: " " o"c
+600r-F-o$oht--r6Nov
.+*hF-r+dsrnoF-*N.
F
-qqq\q.?Nh-soN
o .+
h--dd
{]
4) F
f-
a.l
?a) OOOOOOCOOOOO6OOOC
a

\O o] al ff
\ooo6calo06o
oi c'\ o O n h - o n t-- t.- F- t-- O o
N c.loo.+.+F-.hO@h<f,\OoO\c
\qqqol 9c1 ot\o6h.+cl
h 6 0 0 d N
?a
:._. a F
;(c
-z
Zo
<F
*z i'F"e
rvwH
7itu E g,'E g
c!=-,ql
ri 9^OL
ieEi
tx) al
()
rl< cg !-r-.-
lz-Fr g 8s
-tr
EIF o OOOOOOOOOhNOOOOOOC
oaooooooodoro\oorr6r
D t-l {) rOOO66n:iNoNn+F-olr
d n n 6 o o n + 6 n o 9 6 N o
c)
t<
\o
+ \\\99v1qnnqclr
CEF rn o 6 6 6 N
h0A
gF t+
+
tl
J
sOE 2e
Su)oH
= c, r .a.
E F ; Ea =E'a
.B
3 g
)
*5 *
i'.1 : E o lE o
a 3I; 9 E.3p
8.;3 -fr ",E
c-J:ax.t.-.E..5E-HJc =
.?=ir:e:;kcdd=r,a*.5i
'=q=o;=E.99.9P.9P.egq!=*5ht
c)
3Z:HEE-FE
rE=: i: Ei=E
:=:=
T :=!E
i,i=1'=i;
s= 9 3:=
= .!.: o ! g c c L
t i E EE E 5t EEgI
F F
=
g c
Fz5tr5d
=
E : E:=
, E E
*
=
E * 5 +
;
ONo+N-
OO6OOOOOOOOC
6 0 6 0 0 0
(J OOOOOOOOOOOOOOOC
N
O ONdNNN^
O N

hOOOOOOOOOOOoOh
dhaooh60oooclnr;
o + O O O f f d N
- -
t
\o
c)
ti
onooooooooooooeooh
ONhOn(>N9\OOOOc)-Ori
orhc{oodN6Ncto
- + d N
r,)
L
r9 F
o
OOhOO
coNho
ooooooooocooooh
ooN\o\ooooooonb
hnr <+NOOqho6d6oo
F - n o o
()
t
o
q) F
F.
e
?a)
OOhOOOOOOOOOOOOOOOCV,
ooNho.+o.t\ooddoo-oooh

N nnNnNOO6Odc{NNO\Oc.t
N<t$otdN
?a)
r'- CE
F
AE
FE
az
zo
FI(J 9fo
LV5
tuz
rD
?1E i-.ttrd
;n's ;
r\ 9ioL
al
5a
tl<
) .E!E ! i'F
tz-li -
()?ct
L9-
'r
!iF q) UOOUUUOQOOOO
oaho66090OO oNoNC
J t-t o O N N aoNNe{*+g r60,lo6
6v) F h 6 6 o 6 dNn
{) \o -
!s F' +
ia
!Po
:61
t+
+
il
JO>d
-oi
E,:EiE
:E g
;
^oo.F!q
E fi : EI V
()
=
EEi,=Fioe=F=o!
[H t 6FtE E
l-.-a5-qoEix
=o=:.-*53-^i;EGs
E *E.:E g:E EEEeiEgiE=
q)
=E*scEtrltoE;"rE.:F0
:E
=*=8ii9E9.:EE:EE3.2X:==
E F i E i s E E l E i g i e a E .E i
s'cs r E g $* E 5g sEA 5*iES5: gEi I
E
!a'\gC..ooNo$o
a a O O a 6 O O
N*:f++hh66 O O O
o+oo o
U :)<=:<!:aour= aOOooOOoOOoOO 6
NNNNNNN---ot-&---- NNNN
hooo
nooo 6 6 h A h O
e
O
e
n
I
h h h h o o r
6 6 0 h h + h N o o o $ o c
dNN \oooo@F-
I
0)
F
hooc ooooooooooooooc h n n q h h r
h O O O h n h n n o o -
a 6 - 6 oohh+hN6oO+OC
.+*ooor
dd.l
rn
6) F
)
hOOOOOCOOOOOOOOOOOOC
noooo.+<+oonhsnNor
6 - o r r I o d o * o
F $NNd660F-
) tr t
q)
o F
t<
t.-
c
?a) h o o o OOOOOOOOOOOC
NOOO dN+$+O\O6nF-oc

6l
N
N++rf,
dN6OO9O-O
l-l'.oO
6
tr)
;i,-' a F-
;ic
',- z
za
HU gbe
*z
.p
bIE
-.1ntr6
L DI: L'
cq5-,o
9^OL
Tr E N
5n
r< q)
cE
.EIEb
.Fl -!'-.-
o!2d
AZ Ls-
.E
trl F 4)
OOOOOOOOOOOOOOOOOC
N O O O O O O n h n o n 6 h o 6 N d
Dli 6) @OOOOg+SrOor+oOdSn
+hh-NAa6f\f,fn
6) \o 6IN\OOON
Gr +
rn
HDo
(\
t+
:r +
r)
lt
:-i -: E
r =s
? s e
iA H E s Ee
uE
,n
'i?, Ei e.! =Ets'=a
E
()
rr
=r gt? F
; i;:F iE E
? ti 3EE
Z:a :F E E EE EG q
-eH
=? =E =2
E2; E a Aa AsE
4) a=,!fl:q d E EE REE
qa.ioa:FdUE.gEr::::E
=?tEe.E7n+kNe.lg-oooLq
EXi-agx
='E_3 L= EoE
d H EE e5 =HY::IE='E
;q-iE: E a-:E FESEEE
* .e+ E a ; Agi gi
FEsEEEEE s t
OO
ONNN
= o o = h\od-+\o
o 6 6 6 6 6
I 6
OrrrF- O O O
N h h h h o
<)OOOOOOONNOOOOC
nnhhonoooo:f!+..lNc
NNNrhdnhrov
hnhd+600v
n9nrF-,
d
tr
)
F
I
\o
nnnqonoo*NN
NNolrhdhhhn66C.l
hhh*+oo
nnrr
rn
{) F
C!
q)
o UA<:OhNOOOOO
nhanOhOc)N.\rdNN6
N..ldrhdho.+no.o
F A66F-f-.
\C\?F-\o
o
t
c)
) F
t'-
cl
9 9 9 O O O A O Q Q O O O O O O c
OOObnhnOhOOn6O+^c.l

FI
6o6NN.lrednhF-rda
r++SNd$$doo
NNN.!cl\Ohn
f.)
G
Fi
Fd
iz
20
*z
kr c)
-,?trc
F. i
rr r
E
9^oL
$E E
.I
5a
Fl<
c)
fi.e s!
c!
tz. l.l g 8s
--t-ra
lr] F oooooogeooooooooooc
(JQ c) o o o o (> o o o.o o o 6 6 N + - - - -
5
aA
r-l o 666ooooooooro+o
+**a*6qdNonn-
q) \o NdNenh\\-l!vl h
c!r +
ia n h o N N
qDo
!, 6l
:t+
+
x
tr
s
)'"iz
z
o
- # :EE *H 5 * :EE A
Z FE t=! ?= Z r= F s
4)
n!
n Hs
4:" =*(
EZ
-i ;-
?#E EfrB
E,EgAE=
87,2
;E
"4E
26ry=F Es
=;,t= FE E*
.E4?
=
{) 4Fe=?=E;-?e==r\i':954
==
a
EEE
tsEi i e I E 3 E aE E i E E 4; E * $ ; *:.
7 E55Pr ;S qEEiitE: ;.EE
FE*:i EE 5FEETt +EE EgFg:
= o = o
= qrVOn-
O O m
=
eaoSF=i-o
U O O
dNNNNA
o o
clN
aRFFFHH -5--
E=EEEEE

f6
OOOOOOOOO oohnhc
F.C-.raOaOo hh\OC
h 6 . 6 I r o 9+66r
o
h h
I
c)
F
NqF.F- O h O OOOAhOOOC
6\o N hs
o +<f,on
h h
m
F
4)
ocoooooonhhc
d ..1 60no hooooonnnnhc
f-o h d ooohsvss6v
F N \oh
@ a
o +
(J
q) F
r-
e
ar)
O N O h OOOhNOOOC
6 ON n 6 nFF-..lNt:-r
N @ N O
\o \o \o
t)
F
FE
-:{
;2.
va
rd(,
*z E F.
.D -.ltl6
E Xr5;
<i
r! E
.E=eO
O^oL al
5a
i'l <
)
E.EE!
-J.-t-9-9
JZ-Fl g 8s
6
t-l F q)
.{rnonhonoooooooNNNc
5l{ o +o.l<f++ooo+:tnococ
6u) {) \l)
OONNNNOON
*nv-rvl
FF. +
l') NNN
qDo +
YN =
+
il
o !
\/ .- j
oo eE
"
:; - 3 E gF
re Es =!.a 5 ,3 ;: E 'q=
19
q) H *i EEE n
.c.E.q.F-;gEE?EiEE il -E &f .=
EEEE'z;=6ijE$fr!Ea=s
A" ilil 3EE 2,;EfiEEiElH :7,ii
j=jj65t.=or;?=r
o
E ;i :EEEi!*EEEEEEX.E;;
gE!E!ET=
i
EEE-.Es?-H'-:
EEEE--:5 E
o.e -. E E
Et 5 EE s(iE E r =EE sE= s =oF
EEF E
H-3 E tr6d:
bb E
.i;.d =
d-:toood
a
60060nn9\o6ooNNN O O O O O o O C
U oooooooooooooo(>oc
OOOOOOOOOOOOOOOOTTTT
NN'INNNNNdNNhhhh
9 I Q a O O OO
rF-F.F-OOO r n-ooo
+\ohs
o-Nhoh r + ooN
n
qoooNN
I
o F
UUEAOAO a o o o o o o o o o
rF-i'-rOOO roooh6ooo-
NddNnoh rooodohO
orras
.l*+od6l h$o
ra
o F
o
c)
s o a c o o c c _
suoeeo*$occ-
F. cl cl d
oodrsNr6i-
o o o o o oi o
.lNmoo
a) o
r+
)
4) F
r-
6l
! @
JUOO
o o o @ a-o O O O O O
- TSOOO
00 N+!+$qno 6 F 6 OC)NO
al .+ t-- I N OFh
neN .+.tN
d
: ?o
rG
Hr-t F
O
RE
iz
20
l.l O P'f;
*z . s .i'E
c,
L qD'!: o
c! ,i q)
rr E 9Aol=i at
5A
Fl<
-tI]
c)
fi.e
-J.rrr
s!
cz g 3s
rrl t< c ccccccceccagcooccecc
TNdNOOOOON6*-;
;J iJi () oonene+hS3333:
+ h. n h 6 o
4) \o c?qcc6r $ a - 6 F
F r--
+
ln NN
0( +
hDA !f,
y(\ +
0r il
rrl
drl
Fz*
i9=E .e
s i
9q1
s 0
-
;f; F .7j
I
+gH
?6-Xoi';i6XEoa49
$ * E* =Ea E !r
E
o F;6 E=E E= 1 e
'E i
'E g.=!, -^ e=
:E-2
a E=E tr-3 EE
iE E E:3 ;': EqP
Ee
EE
o!'rFqo8;b.$.S.d"qEgAa-b 5 EE E=!
q)
EEEJ;F_
q.sa-+ F S FF
h 3 E KF; F=Ea:=:r.e:.=
; E 2:==p
:o'
i,
YJ6TEOE-SEsa
o25--- :: :'=f;of g.E!
6' ;=E
;* 7-; E= E E+EEE=j
J
;83 EE E ; ..E sF == :=EFE
E=Es5s EiE FJ H. sE;S g
=-E,:'*E
3=aEi;Egi=EE=:H:Phau-'
e:otr5
(J
E8
afNcrooo666 E 5 33UCOeOOO3 I 333
o:-.----
=ooooooo6-6--c5-85
.1
n n @
o o t- F.. F- F- tr..
s e
I
o)
I
o\
ooh
OON
.++oooOO
6
c)
ooh
st$9oo-- oon
L an
{J NNNNd
o
o
r-
\
FI
ooonnhoo *+
aF-
a
N hoorrroo F- 6N
6 O 6 N N N O O d 6
& Rrl
NN
;(d
>z
za
*z
t-l
-=
C) i'F"e
z7 E B.E- g
G=-,{]
OaoL
tl<
-rll
q)
EEE!
--'-.r
tz ll
g 3s
tcF )
ooohnnoooo ooo6*
noorr
Jtr () n b n n n n - o o roo6N
6V<fO66rr60666rr NS\O
() q.1
n a n o h NN
,q o la
s!q6
e9?)5 o S.e U
9.9j;6:= .oo 'iZ E
a=-qo (J
3)
.:o
t ai i f -
&
o
!
o d
-o a7
do=
:diiSo-
o===oo
) F.l
f:l
m
o
G
oq '6.EH
6QU
F
:Efi;z: G.-
E J z
t!
a
oo
60 d oi: bE
d.: 5 & :o <oa
:s: E; E 0 E
a D
34
!uc J
E] o a=
.=Efo.NE'===
3 2 O z
D
:==d;
a::!o
a
d
N
9u j
Equd=trE.9.2 r.l aAEo
H;H,:E;9EE F F.l
ca
e! d
o
lr9
'=5\vA
)+d*
:E-es:5E-E
o!u6oEo
O
q
F
F ,l OE!.-
.EO.EE
:o
! EE'1=
.ijo=rrl
S4sEEtEEE
E6?3_EE=i '-]
tr -6-A --ooLrx
5 9=
O-
o+o
6OO O
n h 6 o o h h 6
o 6 0 o o o
OOOOOOOO
NNN..I NNONNNOIdN d N
N
o
r
ooooonoooohhhnooooc
o c) o o o N o o c) o ct N d ..1 o o o o c
o o 6 6 6 r r r
6
I
\o
o F
I
OOOOOhOOOOhNhNOOOOC
OOOOOdOOOOddC{ NOOOO C
o66606666
otr+*
V)
a) F
o
)
ocooohoooohhnnooooo
cooooNoooodddd+s.+6*
ddNctNo6OO6O-6!tO
F 6\O\O
q)
t
{) F
FT
Pr
F,T
fn S+SOOOOOOOOOO
rrroooo<>ooooo 6666$

N
NNd.\.\NNNOOOC>O
-
6

+.+<f*o
6i 6i
: i.l ^i
G
F-
t(c
az
Zo :=
HQ !rho
ilz I'itrG
-D
?rr i-. ;DE;
c!t-,s
r\ E 9AOL 6l
Fl<
c)
EEE!
,J.!!-
JZ, g 3s
riF o ++vooooohoooohhn6oooooc
rrrc)OOOOrOOOOrFrr6o6a
6) dNN @\OO6o6oF-rr F-+r+$6O
s\oo+<f,<f$hnnh666
4) \o d').?o?<+ono6
9E F-
+
ra N N N
0i +
Po
yFt $
+
!r lt
=
fii
t]
-fE:o-.9EEp,-
e2
i i
!2
Z
F.,rI!
H i
"'J ' td
Upi e: : Z
FA
E2 E0 Fa .? *B E.H 6 pH g
a2 i A. AiE.AZv
c)
E4 = &&= ;_&A =
n 6 ZZ Es
o 32 eS432
; ; = -.\
-)i:r
s332
r o E.9 d.i.l A - a z - E E E
eftA 83-d;32,v,:=
E
(H=j: 3ifH= EEEFH= EE=* E E E-=:d E sE r; o
E_
aZ i t E A: I E E ? 1 q q = jI A t
;:
d= [*sE ;: Ele ifr i g8d = : ! :
E
G=dJ
UFd =:
OOhN<.
6oO-
N oOoodat
Q h66OOOOOC
ooo.0o06o6--
oNd
NdN oNNNONNdT&o----
o o .-

o=tF
o o 6 6
c)o
I
a)
I
N oc>ooo ooooo<teoo
oooooooo<)
o o N N h 6
c)
0
(l)
o ooo
hoo ooooooooo
<>oohhoo(Do
9
a.l
d N
o n 6 @
-"-(X f
()
o
Ko
c) F FE1
F. o;i \
e
eoao? -Hsn
r,/ fiv
6
ooo oooots t-\g.- I
al N
N 6l
hno l-6hd
a?
N
F

I
<5
F
Fl(
J<
5Z
20
<F hsr
*z
l-l (J
o o

c)
a0E
tr6
bt) uB
q)L
tE
Fl<
E )
.ld e)
=z t)
frl F e9oooegoooooc)oooo
(JU qeoooOooo--innooco
'a N h N h 6 \O o 6 + n O\ o o O N O Fi'
Ch \ohNa.tc{o=i\i
6 F-
bD
cl
Er
Er
t)
EET
fi
:=
o
to ETL
oo
E fi EltEFE" i= J
tlJ
E Eg * 'E
b= oE.
UJ
=:=r.-IEUEFE-
iE*EE HE EEFi;;F
d3.9EP'Ytj:lE* S?(JU F* ZI
o-&r
5E
E
-f
c)
E.9XH
E EEHgH#EFA
=
E fr f E g E $ .E
d)
o AESE .=LL o
EEE
= o
OEAZ
d=lrl
c=An
Gl
o=
8E O
str:gsEEsEEgFAF o
o
cstrJlll
EgUU
oivv
&
.j
L
UJ
IOY
'\
r.)\OOd-O
oc>ooe+o-oo- J
!:. :l 6 6 !. :l sl. h h h o ct
ooooo)aoooo66;6;;
= - -
eooooo---6-5-odijij
(\ N d N N .l ot N n N F
- - an X X
^
l
I
)
I
Q A O O O O
a I a o a o
o o a o o o
OO
6 66
I
o \c
F
NdNddd ddddN
h h h n h o h n h n h
46o666
*+*.+.+*
!?!?qnr!
o660r+
*t+s
nnvlh6
rn
6) F
ct
)
@ @
!oa-Qo
9\O Ndd.]o
F. ddddh
*!++**.+ o o o o
q) -
6 0 0 N
t -
o
o F
F-
F
c
a.)
\
6
@aogooo\oE
d9-rc@rrF-,{AciN
r o 6 6 6 q o o o I F- r F- r d
a.l \Oo6o;\O\O\CEO
qs$$+oo-o6
(.) -i___
f
FG F
:'
NE
rd
/
zi
4
4i
Ft
v tho
N rg uoE
r
?A
!:l ;..:'itr6
ftE;
tUrEt 9^OL AI
\oa ()
Eg E:
*:3
o 52, o?c! 9--
\--(h=
.r1 l,;J u
li
q) a a
-c!N-d-Nr!oq-rFF.-rFrrro_ o o o 6 o c
vi fn q) dhbnhrrooOe$;*;od;
6 6 A 6 6
\o 6
-(lQa q)
+ ?.?c1.1.lnsf.++i{i-:i_ro:
Fr-
is
ht);
YN
tn
+
r+
+
--6-aj.cj-r
0r il
b
SS
rri I F:
U
Jl 3
F EE fi= * 3
4 3L ? H a .!r
CB
I
JEi=uiEde:;7o
'd E 3E FE H
t--
I gE flE
E
a
'F
!8
o-
e
o
sH
!!bF
:1 E i:
092;l=-:Ft65H'!'6.E
trfi.'E6=Elb'=gtlE;lS
= s
ht (4 EE> fi+t; s=il"=;F E
=d
)
EiEE?
v E::&
42-2= E TEHFEi^? E *3
?
s
EF
B -s>
2: 5E r:: E ZEI:5=iElE F
'E E sn =;=:F.';:q=x;E;= g
F
Ol*
f i 5 ; 3 E s i A A E F E E g F i E E F I
3
g
= OOO
N6
Q Nd N $NO N _ 9 u a O
rrrrrr
-tr ON NONN
r666
6

O
N
NN
NN
I
q)
I
N
hc
{)
c!
q)
i-'
6V
tr
ov
)
o
o
L
t,-
e
tr) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

N
NOOOOOOOOOOOdNNNN+h
N 6 * @ 6 6 N N N N N
r.-
.r=
zi 'i
g, cr
Fr G ald
N
r
?Ar-1
fr) eEg
G=-'s
(J 9loL
Fl
q) .=IE E
9!
r frJ
E 35
OOOOOOOOOOOOOOOOOc)OOC
9e
)rn
q)
c)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
OOOOOOOOOOONNNNN+TT
o66NNNNd9
Ea o v?6
_i
9i
tu I! F] trl
d,J & 4
li z o
tu I *
-t-d,
.F+"rn
9<2.-ii
b-ri;
ilv)4=dr
a
..1

(J
z
z
Er

od
=o
6=
6A

F
z
f J

()
z
z
s=
d-
6A
-J
q r\
zt!
o Qo o.!
g)
aQ-J
F
A
zlD 6 F !o
==!.=m
r! DO o th
=.ja
a:clJ-o;' O Uo Q
u.l F O F -O
6)
o.9!l O =-,d H
O
6:OoL
x>- :dxEz
LF6i:-
@-=oo>
92i=toor
I
F] odo
6i:o
od.1
x rEbR,r.
o
)'J
H
A
F]
r!
x
E.;'EO
!?6aod=
ja=!:!t5t
d5OJ)S:=o''r
ggFtriE*
F '-]
J

X.Ld
Y=9d -a Z F J
I

a
:
.^ :
>=dt
'5{.ao!l

>
q 35=f
T:EE d F o-!i:=E/
Ooo6
OOOO
OOOOOOO
NOOdO N
rOrrrrrrrrOa-rrr
ONNOd
ro o6
oooco
h n n
I
\o
)
F
AOOO OOOOO

****
h
6
h
6
h
6
h
6
c
ra
() F
c!
rrroroooooooooocoo
F haa6drF-rrndrrrrc.dq
I h n n n n h
t-
o
t
)
)
F
t- t-
.61
?n

Fl hqnnv
t)
G
3
NE
zi
=1
F i'F"e
.r fn E BEs
?et-l
U
r!=eq)
O-OL t\
tl
c)
E..sE!
,J.rtr
:tn E 3S
l-] L q) acaaa
!1 O ooooooooooooooooooooooa
)rn
tQ rt)
c)
q) \o
t\F-F-OrOOOOOOnahhO
*.6NrrrrnN699d6
.:--16e\O\Oa
Ohnnhn v
CEts +
ra
tr
10- s++
il
p:ip
u65Un-
ez-1 I ,2Z*xzo T
4 2 2.2 I
e)
ca
*E
3: +E E*E s a*E
3: {f;3i i
E", 73:
L e
{) HU HU Hu 3Hu i E
A - !.r := ; - E - e? := ; < G F s2 := F a!
J=LEJ=EJ=F:|j.-6i
l5 !:
i,r 6.:
- -k L
5 i E E.i
=.. E o d 5,(.x
- ! J:5
i a JiE 5 Ii E
t ;Q ;E 3F E
It
-n
:r -
iE
E
d y Z,I
a -
r 3 i - s F r e:
E - I J !d rJ E - : .a
E i ?3
o! J uJ ; i:
XSi
* .:
= == = =
OOOn
o o o o a o o 6 o
O ooo:oi= e J O O
rrrrrrrrrrrrrrrrFrrr NNN
O
r
96
i
:
{'
oooooo
dddddd
@ 6 6 6
I
o
i
t OdNNddN
ohhahnh

o**<1.+*s

4
*+:f,*+ :fhhhhhh
q)
oooooo
o- o^ o^ a^ o- a^
OOOOO
OEOOQ
OOOOO

6

6
6
6


O &
hO
o r OOOOO
e6@o rrrrr t=
@@6N I qqq99
.o
q)
o
F- Pr
c
ro o99 F
I
OdNNddN

FI
@NNNddd
600oooo N
666060
rd
F
Fl
ol:o
LU-
cE bl)E
N
L hI 1i 6
65-',C)
o^oL
t-l
o trois!
'4s-9
vJ.-.t
tr] qq?d
z
p
Lg:
F L
O
OOOOOO
OOOOOO
oo&6oooaao
-orrrrrraoo-o-o-o *-1\
U I I o 66@9@orrrrr
ri
a
6) 6 6 n h n
d]

N
o66606
c d-1 r.i ry .l ..i .t
o r? c1 d]
"-1 o
L 666006
f
r\* U
/j41
(L'
f
J
14
&ul !! ril 5
J E
L
o
F
U oc)o
rdzz
ss
&d f a
t il uJ
I 9ir o{u<
H,294 o
F a
EUII]A
ERA)E ,3
.:l -*E z J
o R;AiB Eo'-44!A
.9
E tlE i E
l l.rl
&
o
; H a 3I a
g E
5 ?$
il= 6
Hg= gH f.*
o
z J
l
tr
F-ctrAY / @ :: PEaHU=^eurr! m
o
dtrq
6=rrJ=
s.t:=tr
a !=11 o) o:=
,!5;l
oF=X
tFF ct
c.)
o
o
O
f BtrFX I 9Zz
>12/J
c5-J)
# E 3
r
EEi eE -f E 5
= ? Z
a 2 d 2 a ii ? d :-r'a !2 r- i:.r t
j ygEJ- i
=ujt-] i E E:9
( EE
E
' r r
n
q L) ff
(fi
o
,i

&.
CL
trl
E;PHi
63u*- :3S EiEESE{3=?8Ei=ilt
= = c) c
o) O
A.RF!(JF o-
f
J
N
--o= o m o
OOOCOO
o :NoC
rrrrr rdFrrrrrrrr
-6NNN
N o-oo
O o+r6
r 66
()
O
a
4)
cq
LO
t2c
x-
otr
e
L
= e I
O O
() O


f-
6
F-

F..
oo
F-
o
q O
() \0 \o \o O
?.) N c.l o\ cn
s\o ro \o \o
?al
q)
h0
F- (a ol oo $ t- o\ rn
(d \o (a ta c'l
.L
ra
cl 'i
na
=9
= O
I O
.9o 6
O
O a O 00
O
O
o
o
(D O
F. F-- O F- F- O q
l{ 6 \o \0 \o
c)O ta N
v\o
ta c-l o\ aa rn \o \o
z J
F-
\o
ta
?o
N co
ro a\!
.i- F- o\ !,4
O
{*i r-l
)d
G:ra
olqi
cscj
F-
l,O
t-
l,o
F- F*
in

o o
O
9=r
ol o\
a o\
o\
\o \o O
rIii 6rl ail N
=ott) ct .I \o \o
EI'EI to aa
Eii[ dFlil
gl ilil Itcg F- r-
=
F- |'-

e
O
O
O
O
njilH
tt? L Jlil=l in
o\
6
rn
o\

r.o
o\
\0 \o (.l q N
cge (\l N \o \o \o
?al t)
H8t
nJ HIHH
'{ 0)
il *l a.
rl L O
()
l I o
J I
ri t.-
FI o !
(d ca Fl
tq
()
J
q z Fl c ta
sl
il C)
(g
L:
q t-l
rI1
-]
t--
3L N o t- ri
F- sl
g
a.
a
\o il t--
a.l
F q
0)
t- o ri d)
l<
6
al
L
it
!l rl o t
o
aa;
+
(!
a. &
Fi
J \o
co tr1
k t! o Ii t-
N a ao N
xd S cg
L CB
L F-
<al
& H Q ri
)c sl t-l ()
UI > ! cq F U()
:1 z
O
() z rd 'i
o
L Fr cC
q) sl L l- & -o
o <sl o & J 6
rc li a g
.st (J O
c
:=l 2
N
F
N
F F g
(n { o
a 6
o-
N: o cg () (.)
F f p (,)
O 3l z N- 3l F. '<Jq
oo o
t4 F
at bO*
r(!O
L. L o
L
L c.) & qo a z -l ()
&
*l ari e5 & q)
O*
F C) c) ail z a' () t-l
cdN \l P t'- 9r- a (.) Q L U) kC)
at
L Fl
sil
al
t--
I
=- = N\
dO
N
F
u rn
.at \o
I
ci
9^ \o
\o
I g
.F \o
F-
N
t-
N
F
gl
$l
oi )* c) ut
ul 'X co 5cl !
C)
k
q)
.6t :o l
0)
?R z Evi 0?n E
Fr ot U Q A@ GI U fi\o E\o I U z I z
in
\c \o
\o
r-
\o t-
L
C,
zL N
+
n c'l N
O
a
a
{)
c
x::
EE
OE
o
L
o
J
co
UJ
O
U) @
I f
F E
N
j
-
V)
E
ii c'!
od)
z.
IU
(L
f
J a.
o
5 tr
J
f U)
Ed ul
oo
t2 J
S: t IJJ
f.-
b>
ZJ o
o
{)
o)
us
xt
CD
otL
.i
T.

m
o
o
o)
O)
5e
I
LlJ
J
q)
q)
Cd
C)
li
oo
Cd
o
13
C
C)
P
p(g
E
(-)
J
o
r(
dI
z
)G
cg
a
t{ 3 r<1 6)
z lir -, \-/
i-c) :r? r '
tr
frT e Gti (.) c)
q)
e N,rA
g.lE
{<j .i.- tjLF' -r
9
.-lYF i A.
q)
4 !q,
$EH: s trts
> -Ft-
I
O
i.1 .4 r
Zft) ..= Lr -\: C) 5q)
':iiE 3 q, Ihl-
FtJ =l''1X
V).1
i--1)-
)a-
^^-

k
o 4)cg
c or
o)r
Lc
9jilH
14' I
i,J.:
--!
J=
c)li G
(r>
5:F< R tr
.]I
I A
eFnr- q)eN
H83
FJ EES p :rq)
g,;
3 ^-
O
'6 *tr t<
o E
q)5
.e5 Cg !r
N N c)
ua
() e .9 cB
cr3
o) g'r.
t-
O
tr 6) Qq)
q)G z
at N 0) li ro .: tIJ
()-
g\
.I d F
)cl
o! l
JA.
&
N] !.. ti I
th
iN
.91
59rr
G
)6t I
=OE
L
K z 9t 0l
<t el -
U UOJ
r-l =a
^,L[U
oo>
j-z_L
ca <=Ul
L

C!
o F= X
ir
t-
==3
0ao
al N <O
>c)
R E<
ij;o-
I
o ca)
Cd
r.rJ
C) c"j O
.o o
a lri
.j
c
o
o-
f
J
-
o)
N
O (\I
tr
N
N
oo v
Cd
o
(d
0)
U
o
J
m
o O
r{
Fl lcE
l6
z l!
I
ls
IG
v ta
)Gt5
-
?.
ld)
l>
tc
G
t{ .92 lo> I6i
IN
z 'fi *'3 .c)
c)
'r., cE i_
---. 6) L
frE g
:_F< NZ
lij '5.=d
$a-
a)
d
C)

o)
L
lr
$EHi i LYn
"6-
Zit) { .E'i
ca 1
(<l)ts o, ?=X
l--lu)a
cS
E.=
ItrTHE
!2 ; -E,< E
v>
U=
eidi .!.r! F
'l *:=H J9
i
l-i
)
fr>
OE
9a- ,.o
a:'a O , o
H83
FtJ ; +)ilF. k
oor
( ;--
s r--\
<
e-.!
az q)
+. o)
' o .0)
e)J=A
.- p- N
.tt
q
(.)
+.. C) O 9or
Nv ^ cSl ()
ol
a C q)I t-i !! cq
N 6)t
Li C) e) .i
cdi 0)I v)
-.i NI ol l ic
\0 FI dN
t'r cdl EI ol O
at -
'|r
L .gt
dl c
trl ot
()
q^ tr
o)*
15 or
o\
N 9 ol El P ,cl :)
J
trl F (t)
L
zl !l
ol
q)L
5
! NI trl li
rci
PI a
c)t
J
Gl
L
E
I rcd
O.l
f
cJt o 0)t
trd
1l nl O U oo
l-=
<5 J
uJ
t
L

I
O
ca
co
b>
Z-t o
-f
d
t m
al
F- t\ L o
-
RE
C)
\f, $
;o-
u rtJ
aa; ca
c"j
o
O
O
.o
a)
.J
..; c
\o c)
o-
:l
J
N
,()
(t
tio
(d
cd
c0
d) d
d
4i
aco
CC
(-)
.- u_t'J
E6\
./J' Or \
i a=
I , O-*---
'-<hl,.
-
?EVA\
ri
ti 5
F
Fl
ijL
ct
- t+
l+
;d
H -
g)\J
ra(
It t3
-cE ls
z E p{ t'- tc)
e6F tc le)
:.NZ lE
t.- e'=
i*5 .r
.ril--
!.:-iA
.-LlH
;o)Y'
*5
r-'! lF
lo;
t.-
l-
li:
tr -.
SEHi
Zlt)
'fiiE Sr
.i;?i IE
l-
t=
Ir-
c ad
H-t-
L'
=.-.'X3 V r r\ ! Gor
a.- =v
i-r!lr
- E q)
LCt
+.
.: ei (!
9ifrH -,1 c
F, 1 t,:5
.H I P.',
ts
a
!
JI N
H8l
nJ 6) .l-oiir\
o)
!,o
-q)
( I
< 8F
: orf
0.)
'd qf; l-i Eo
.-
.Ha
N
EEJ
:, l-:
cqi
ol
q6t
N
o
o)
.Ecr
Ei;
q)
a3 c)
$
la
lor.
Qq)
F- *)
/
q)
$i 0)
c q)d z
N
I
N ot
EI )dfr .:l u.J
o-
o\
al
c) cd rl
FI qr El
HI
f
J
L
NI LI .-l
Ll
)c! o
-? Nl 5 8\\
(r\'
J <\.
6l 9bt
<d o I cdl
E
L
z 9l f (/) \\
<t al al U UtrJ sil url
OO >,)
|-=
c.t <5 J LrJ
!
a) H> ot
Zt
6 -f
F- t (D
a.l N o
!
- o
d o Xt
Cd
O
Pft
;O
o
a $
lal
,i
c
q)
o-
:f
J
R
q)
CS
o F-.
t< (\l
r-
(\l F-
rn t--
Cd
o
o
(
I

CS
O
\<
a
IG
I
lh
l+ la:
tt td
IU
l(j
)61 ta
lc ls O
(.) lc
IN
bI
FI IT o
z c)V t.- ta
lc) o
'lJ cg
I o.,r
lL
3.N3 lq
le 3
()
i*5 :=EZ
.H F.<
l!
O
l. c.I c.) )
sEql E
ii) .!r
- l<t'
r>
_a F-

O
l- lo
o
(t)- (r)-
c,
c.)
()
rl
Z!t)
(<lfF . .= Li Fr-,:-
x
c.) o
lr 0)
ETFIi
3
:; - =r-=
V).)^+-
,? cd
U)
'o'= 9<
N N
l.r
N
='l< Ei=
pjilH t-tlaZ,/
i{).,(-=
-.rvtt 5Er\., )b r> q)
Lr F
q)
lr
q)
142 z *:=? i
: Lin
JA\A
p 5ts o o o
HB:
FtJ
e hDg
EE F
c.)
ti
oe, a^ (r>
(.)
tr I6) Lc)
VY
( <us)
-d9 ll
*,fr 0)
go) EL
.-Q ,N o -q) .o .ol -o
0) d LU
c) o,, c) C)l 0)
L trl ti
N ct ()t c)I q)
(c 0)l cd
.il
NI NI N
(,) f lit tr
l-i EI
N ol c)l
EI i crl
0)l 0)I O
o,1 p.l g
r -Nt ol XI XI X
EI ol - -q)l ,il C)t
c)
0)
trJ
LI E -lcil t =t
cl ^t
g\
d
EI c)l )cc -l
t
al o 'EI
EI
I
J J
z ol
o L,
6"1
9l
'^l ?l
l
L NI lrl al J
f=
Hl
<d
L
rd
)cgl
trl 0r Itl *ll -ll HIHlfl
-l
ol ol
9l
<t UI U;I Hl<t ol
<t
t-t I
trd
oo
tu
J
e (s
k=
b>
uJ
t
C) c.) cA ctl Z1 o
-=t (D
a.l
f-- Ir- F- ;
N o
o
Kt
I o
g c.l Rft
;O
pL)
cd
$ $ + a
.--i
ra) tr) ,r; E
a \o \o \o c)
o-
J
J
t a.l cn
c)
CS
O
:r ol al c'I
o
cd
(B
+.t
o
Cg
I
6
O
6
J
d]
a E=
r
*.o
l-.6
ru +.
rt ff-\
(J-
i Aa"
#

lc
I rt,
lar ve-*
I -rt-J
Ni:
(A lct
o
)G
cl
'*l+
I o d
F{ N
.cl 0)
z Ep q)
ec! o L
c.N e
i*5 .i.: tL EEJ
F-;
.-bYl
'a F4
AL]

-- 0)
O

q)
li )o
0)
s0q1 > rFf- t-.
o -l
Zat) 'i'< i
'liiE < .gc,,
Irr r
=ZX
li r-f
d
0)
o
o
(n.-=a= v>
U5
9iHH j.9 cr!]
!-ft
F
lr L>
ln7 a, *:=P
-
9av

I
L p 5E Cd
H8:
J
*A-
vhhH
ot dP
0)
oor
(h
a.
FrJ (, t< a)
r
<U
tr. o ir
i- jt

t<
d
!
.54 ci)
N o .q) I
*). -d
0)-, O
o l-<
N
q) E! cq
c.)
N
a.) #..!.
Si c)= $<
O
,';!:
*rj
N q) E0) trcr X g '{
r E d.N O {,,
o*i
ot ol frl ri*
a\
N o EI )dl I
J
z) a)L 6
o Ll
N1 OI H] J
{C
L
,6
)! I
EI q)E J] f
cJl <t Ed
q <t el UI ol oo J
IIJ
=k= E
H=
Z1 o
Cd
!o C) ca
-f
t m
c.l
;
N o
L F- o
Ktr
o
g Pft
;a
po o
.J
\o c
a \o o)
a
f
J
t
c)
c) in ra ta)
l-i l,a t\ ot ?a @ lr)
(
6
J
C) c0
($
f
p
E
O
a
z
Fl
C) o
-o -o
H
. rl
t-t
)6l
ijY
--
o! ?i
FI
tdl= etr
li
z -
o
cd
,-- ii lr
'ItF
i-i .-
; iE"-
.-Ll-
+td

u)"
'g:t1:'. trl rr>
!
iJ

cdq)
Pr3
O
$EHi
21 t)
I
.E'i i'i n -o i;
d
l-r
.TiiE <,
Ii-Iir.l
t.v-t- =xx
o0)
rd>
or ts.= b0
a.- =- F=
L!
BifrH j.9 q.,,{
t--ad r0) ooi.j
AE c.)
E
F,Z
i'i5
=E*. ^,
a .N6 li
9 .:'= O
(,)
-r:-
e 5bJ Oi q) N
lr N
Hs3
nJ 0J 6)ts\ -0) q)
!? cE .3
.=Ni
6.)
li
(,)
O 9fi o a
l{..P otl c)l k
< UY
3ol N -al q) eg.u
e,
X
O
.i Q(\I (sl ol CB 0) Hid c6
v
.i-
FI q)
L vi l) ch
P.
.? Fj )d
dl
N\o 6t
ti
o
6) fr::
/
v
*tr -
U
C)
zl NI tr
5l
9l
)cl
'o
th
o '15 cd bot .1
E5N ol <t
al Hl
'^l
I
<t z. U r\ +. 0) &t ot
I
I
r I
ot
o\
al
(d 0) J
!
E f
cn
o cn c.) tro-
I OO
9
e F- |'- t--
i=
b>
J
uJ
E
Z1f o
E m
ct o N o
(J
L
-
g
RE
O
a
Q q
ta)

ca
,a;
ta)
3ft
c"j O
o
F-
\o r- t-
\o \o .i
c
o
a
N J
t
0,)
l-
[a ia n
(
o
(s
J
o
Cg
o m
pCd g. f
I
*'".6-
q) (-) 'tXJJ J=
O O
Lr-l
"1tf'
o l-t /t a" 3
V
a F E,/
s N E
4
Fl t.
)G <\ IL
- :-
+l!
t{ 3x
dV li
z 5 i?a
,'EE< Cd
fr-H - NLi
ltj
e
:=Ezr-'l
I
.-lY- i
.i\
a)"
; +F
o Y(n
li
$EHi
Zlt)
> rF(Fr
E.t (n i
(<lfF
!trIH*
it
!F--
'a
c.) a,)
v)./^- =<R
-v)- kk
9idg J'3
!--H-
'd F -.1 0)
tj> I
i'rd
,.ii
)Q4tt
--< O i,
a 'Fi
,ll =c-r
O-l q)
58=
AJ
e h0rt
egx - 0.) o)
d [tf
-t <.)< c)tl q)
<
3or N q)
.nal q)
.gN tr
i.j. o )cl
.l
N6 F. F
o\o tr k
A
- A z N
)ci(\t rh
c)
I H U
t-r
al
-
at
L
L
5 t
J
<G 0.)
E f U)
aa
EE LrJ
OO
....i
t--
r=
b>
J
L!
E.
L Z-s o
-) m
t
UD
al N o
o
!
a. -
Rt
3O v?
ij;o- r.rj
o
a ta) c"j
o
oo .i
\o c
q)
o-
J
Cg
C) \c \o oo a |r) A ra)
)
li
Cd
o
tr- o\ cn tr)
\
ta) \o
t--
\o
=
d
J
O
P *,d]
cg
tr'g
<7i
F-
O p4
r{
U @
l-
Fl z C) o o o C) o o ,E
F0a\ / /^
,n *(<\
m pa -o .o m
,N> \ //
k:
l-
lcd
*j
H.i L
'a Y
6t.r' lJl
OFT
I
ICB
t0)
.4 lt-
lo lg ct)
z 4!
bi F? '- lP F l;)
cg
l)
c)
e G/r d -o
a
IC
d.= --!
9
e.i\ N\J l.c
t.*
Ge)
9E
! )
L{
.-??
.5=N I ctb rd
q) C
t-i
^<tj .i
!i o. lJl
tY - i
I
lli c)
d
U) )d'
sEql ii ea
a-
;) cS
c)
k
a O
)03
O
Z!t)
(<JfF .='i
<,.5- u> t- -.oi-j
'a q);.= Cg ti
o v)
ad
s<
F'U (\I
C)()
.c, > o C) )!
t-
a.- =Y.
3iil
LrH a
-=IF{I. iFl r-*i =|.1
!- (B
b0
i.9 or ) =O
Q)6Je
AE (,) k
-15il
' +:=lEl .N6 I -E'iE
Q () b0
O
C)
o
tr
Y ra
cd
0)
Orl 6) tr CB
HB: e Xo'i !a c .E tr l-{
o rt)
rrJ o otq - 0.)
O .!Nc N
i9#s.be
o* o o0 tr
<
=:F8Z
N q) N ca
lal
)cB
C) a
63 cS
D
H
g
0)
.ieqrFaqx d
63
)03
q) BTG
!!
O c)
)
.:t
.iiA \J q) oo
a
Fr tr
)gi
-i: !) o!q.cg tcn P
v O XC l.r tr O
NI
o .NU *c)R,o () 0)l
rJ 5:= i-t
q)
xt
6l
I
z N r.
)6d
I
I

c6
li th
o'tt d c).ii E.F
a.tr lt
oi ol {ls
l
ts1 !"/ :. {j'\
',r.
cJl ot 9t s5N Xf, ol ot 03 tsl !l<
<t DI U rr *, O)
IJ.] F a-l ol ol F.Z ir,d- '*j,
!a
=R
-r
a
d

ti
\,1;"
\\? t
ez
'{
TU &
.ii-,i.C1
L (d
(d 0) J
L
E f
(t.t N
c.l cl ca ca ca ca o.g tu
l-=
OO
<5 J
uJ
t
!
tr- I-r F- trr r> tr- tr- tt- b>
Zt o
F^- )
ot
q c]
d o o
=ii
d
g I
;t
C)
o o 5rt-
rn r{.) ia) la) ta) tr) h lrr
'-o
-ul
8.
t-r F- t-- tr- trr tr- rr t,- f,
J
ct ca (..l N c.l -+
o
Cg
C)
tr N \o
Ctr
ad
c)
!
(d
I
I
ac
O
z
li
cie)
q)E -l
tr-
)c
cc
(
5
ir !=z
+jc
E <ii
c
c)
C'> 0)
Rsr
)
t-{
ets )cd - rcS
t{
t=
^
.r+.=
A.-- NF{
(.) ti
-o
r. trc)
s3 .s!
z 4rt
o
C) o+r ihA =.-
ai rr!
zUl 5 F;i l<lr
iti E b'F
) LFx
ir .-
l{'
E''A-
T E?E
=0)
.;-i 0)
o)

9 .E'= ocd o=
!.4 6g *:
.=NE
R> RE
lJ- li
raqi 2+E&7 q)
q)
9fi s, x'o
O-
ui
e g.d (,)
O'r
o-N ;-)
Z3t)
(<JfF rceT t
-o
d)* q)
q) L
q, aG
v)CE
.l 6i!
:=
tt! a) c) :=^th
!'IFIE rH
- E'is a N
I )Gl
6) rri: gN
=cd EN
ctr.a
e
ilE ! T$*
9s
N !r
)d at)
q)'15 d -i)-ai
ch'=
^F
HBi
{+{
->-
\ !\
V tr
A
z
o I 5lN
U r\ +r 6)
<5 <5
OE EE
J ^o) I
FrJ o)-
( v \Fl
l.;
N
A "{
"2.
r c.)
tfit
N
o\
al
L c.l ca
e
!
5
(d
f-J
E
I

tr- t-r
sd
OO
l-=
<3 J
[rJ
t
q
o
b>
Zt o
L
I N J
(
oE
c! dl
N C)
cr) 5 O
o
-o o=
;t
o
a Url-
c.; crl
-
'EO lrl
\f, !t
oo oo 8.
J
J
(\l
q)
d t- t-- trr
*O
CB
d
J
(.)
I g]
cg
C
O
)c)
!
Gq)
cd
I'd
)cc
rJ>,
c.)
lr
=-r
6) ots I
cglr
t{ e.NZ
.-5H
'a ij
-.o
c)c) A .t)" a
z L ='
.i'8" ct- "o> oo!
AE
frt I
9^!^
F"ii
> rJrF-
L{L
-l 6) 9.:'-
E
^<ij .lEiF
.N6
q)
!? c .:
sEq: T+ EII
-,\
-
O-? q)
I
o) .9Nc
9fi 9)
Z 1t) nr5?
r'i: E ,0) q) eE.6
*'Isrc&
0)* c) -cq
'sii_[ CB
N
q) F
oi
L
)cl
i-- oF
- - I
9iilH
-
bo6 z
U
6) trr:
lnz z N L a
*:
<Uo (]
)cl
t<
q)E
55N 0) cn
583 lqlI z I Q vr) +.
arH
AJ 6)-
N
CB
ts- O
cl
=l
u
(L
o\
N
:)
J (A-
cn
o 5 o'
J E1
G <t
a'
r.-
sd= TU
tc
o OO J
+=
<5 LrJ
!> tr
Z -t o
L r.- J
q OE m
N c! o
O (f) (J
L -o
;J
o=
;t =
(n
o s ii o-
'EO^tu
t--
oo 8.
J
a1a a-.-.111+-
{eao
noloqn -dN
Nil I !v?vtr1l6
E
H
46,d
o <6
6
gCOn3 !6
r-l
aa-: s6
N4
F*F$
6C FO6
F *s*c
vlvlboth
o96
r
r
A
++
it
oo
I *d i d d oirxi d
D a$.a\i:
F
z I
+ ts t-
z
so
j
r O-6
cF 66+6
3 s :.tvn*o
o
x <R
Xa
L

F
+s9+v9 ordo
!' FX *oo56
Nd*+ ONNN
tz v+
S H<
27 t F
zp
<1
7J
g &i; ONN66 o?-c99ONN
oe.@-
LI
( jr saa OTFJO
FF
.l\ir:-n*
d: :; vorq+
:Fr{6
(rr <<
F,
>J
-b ltz
;<
\) * rrl
a^
rrl r r'Ee
U d UE
Fl oE.EE
{ il
u er.9.
EgE!
Y .t d g 3s
o! A
F
p SeFNNoc o.6^,a
o" -.
F os a1e-
6\?qoi-id-iddo."d;;.j _o3 3$$SF
:< F
z
Fl
F
+
+
qa--9
9-- :: N ++N ---h6!aF
.; --ii\
Fl
p o +
I,O F I
F
,u h]
p
t E
O* 4 F:H
3 ; ss '
B eH F, tcs5 ,5
.E* :i
E ?
u Ei E
E :: 5Ec
3i ;
g
J SS EE$ C
E*
,, a7
:in 'HFs
u:;:j*tI+
+e+a;aa-E i iE *:
E: isg Eg" EE E-=F*e
SEFE;ryil
rfr
EP*EE EE:Es?E.,iEs F - : Eg gii::1 j=$E;Egi!
E* E ! f : E r i E * Ei i E5 E,i ; F = E: f g E f r EEi s B i H r p: +
>i:
E
JL
<:- {<i::;:;l;:?E
=
FA
f
i F s i E; F ; t iE FEE;g *E3; s iEE$ ! F; EiEE3 F; Fi E
t2
J
+ U
!EEEs Eg
dd FFOOO
ld
t..
l6
9
IE
t'c
'al !r

a
E
r
B
* F
4
{ tr s$a
N.-11aq+-n-F_ NN
5- 9 o. o" o" o- o"r3" o- 9
& cdroJi^; 69990{
D
Fi
i 9F* n-vh+
: td
2 r-
t-l
z
! r a $
:. :^ a a Y".! i. \ -" F" v. 6^ h^ \ i -..j" F-E_E---=-
{ 6- 5^ 5" 4 5- o q o o
c o ooooo
F
& qASi-RRRS
.lb-hN se F : RqEgR$$"rg d vi sS 6$CoF
s E
NJ
F
Jd
ZJ
Fid
s"s-3af,3RR;
ddiid"d.i.j.d
3;
of{
3
.t
X
ci
r3
;":.j OhN
ooo -o
.dride-d
z.= -ts6;-&- ri<.ddidi
4Z ae- w6 dFF* NdAF-
NJ
ts<
F.
zt
<=
za
/i; s.1-;RS."R-RD
n i * N o r; iJJ
F3
r:F"
r eai sYeK
d; 3i -i
3- F_ x.qil+e333
Jx \!d--tu6--
?-eNN6
"d QVa
FF NJJ
>i F
i\2
;<
xri
afo
H r c'E e
U d uE
!
F
I g g
s ea-9 L
& ! .!eEb
!EEE
tl o
e A
li 6
F
F .] +
z F +
tl +
F 3 it
F
H
o
6 e gi
_s
': d
{E 'nf. ; IgE ig .u ! : E
gg F;E E_ E.= i 'r- gE
'$
&
, i
E ii*t:
E;s 3+EHE
:E;. s
RE:
A q;
5f
P ErEE
;EE ; t_;E
) r-:Ec -E
; EE6E"
5Er=53EI=tE E;,8 i:;E E
F ! " = EP i; E E a aE r
igtHSE"-:+;; E'E =:=:=sii=EiEu tde;; r.rE;d 6 r ! =
t i i cgEEEE
FE
; E;IEEi{;EE C!i:EEE:Ee.
: F. E E*E! Ee=e
E B E E + E E 5 e 5 5 g 5 H 3 E E -s E s -E S E p F g 5 F s
Ei
s
c oo666
o x=x::=99
-;iXXEtsHH
F
r-1
E4
6
c
F
F
&
a
6
E
D
F
z
kt i.
z
j
r
F c
&
u
p
F,
4-\
-a9ggNosssoFoo
a_J
d.:"ri*.i d+oil6*.+;g;,; {;+
ze
az ::s+:Ett +: -
!r<
<f F
zi
ie
&a 3eK?nK: R ;. I : : R E +"-E-q-q +jj
S"i9X-oi;oa:--s=ooae*-i 6h
li 5h*'RNN:
FF
;iN
>J F
i,z
;<
:H
OA i=
ti F E !e
d uc
O
F]
le
E g,E;
P sc-9L
E
.5.ce!
J g Bs
F ohh-
F QcqQa-6a6o
\q:o-4.96."q.o\qq
F jciwj--iod"i aoo9000
903Ar
F ,t --s$rF a6iiv=*6
+
z tr +
Fi +
p F I
F
Erl
p
t0
ai
E ; .
s:5 Z g a E
( E
fr ;;'tE'"E
- Fq i5 rf,
sE i? i E3e
fi E {i E e"c;
fHE 9;E B; i:
EeirEEE*E==i ;: B ?:lEi f r**zi
1Eg;5EEeEgEEl EI:'';s:':s:E E!-iEE::.
;Ei*FiiEiFggE3:FFi 3 gg;FiEEE E =EE EFI5EE E ; E
y!9!9E9vcd--::
O x:::!ei!583-g_*g=g
XFXFXXFts :o65.54=
6
6 r
ts
A
/ r
c
a
4
6 E EEE: E A 3. 3.q I s.q i
96thdFtfr6odls9
s. q q : s.q 5. ! i @ 6
so6 o'; N
p q..!?6rts-e dsido ^i
F
z F
ts
z
t]
I
F
4
r
g ?=F3.q.ai?gtgI" N::3 g' ; 6+:i=ii;d:
s nia8$g:G N
F
F
t1r!
<x
X.6
v! QQ-tFFino
EF
z= -bg s6s .doo.drd"i^i
9--N6
q?P@veF
Fr< J
9
F
EE ?cioasoseooN
ti; cooccococd-;:6An6iFb 6V6NON h-o
iFr oo3
;:H
N6d6Fr,NdNh6h :N+
n-9+oeieNN 69
FF 9<oN
IN
>J F
i,z
:<
:F]
r-l
Q
F l'F*
d ue
F: EES
D q sE.9 L 6
&
.!eg!
!EE
FI
F
F o. o- 3. o, o-
F
a. ,1 +
e t e s {
.+sn+66tei{a !: .i oi qi d
"d
ci \t ai .t ri d a'
e6i\*"i;-;E!dii .j --.i di -i 6
Fs
.j - o^
H 3
S ;
:nl*^;
; ;
z a -tao-ia"i.i;.i+.i-'
t- +
! F
+
F il
trJ
E
i
zi
tr :; ,:
i e Eo H
B-5
E t
E si
;T
E1; A .*, F q
6 c!4
t? F;E -t sH:E : t:g$ l=g I
E
iE qH; HE
orbd
E
c.9Ed
A E 9; E EA EEi
E !$r:
=dE.: EIttEe
3
F 6k $;; I BEE Z;EJaE*
iEo!E: ua6,.,-irs:5:.::-dF;E:E;
: :: :*'E*-osoj
;gEEEf=g:nEFE.tE;i
A
e E F FrtriE; EE*E* F= *;--
ddl
E;5 eEd iig igEEEE
r 5 : z1i'3 ; B*E i i
h;"E;J
ESEgFP
zii<EJi EE EFE5sEEEE t,e F ! F !E
ooo6
U I
-83838
NdNdNd
s
ir
6 r
F l.i
9e9ooooooooo ooo ood
o\o"o.o"o".JN"a1a
I F<<SNd 96nONN 3*OOOirS++
@9S<iS$
i.i.i
p j
L 6
z
r-,1 h
I
z
,t r oo
60 aoo3000
F cQoo aoF
c d rs + 90+
rNd i+;-i d+sv+s
s9i+9*+
F
'i
hd
43"
di !i
3
.r
3
<f
333333333333S=E
ry ri 6 \t,i
.f i ; ; ; .j ; d ..f .i
A
al"i-;dsvd<
2=
rz
-" 9!i*
=+==$s
E
?F
.<
F.
Za
<?
z.J
&6 vr 6- +cN
T 6 a 5 j -i "d d ri { j oi *i !i oi d Fr .i
3S99dF-++*d
FF
<i
!N
>J F
'.,2
i<
*kI
AA
rrl
O
F l'5e
d sc
j _:Ed
6l-,9
ocgL
d
.SeE!
Fl 6 g 3s
F q,h
F 9+ooc@ osno
6++O
F
F I
3 3 5F333SS3S;3XD--
FdNd?6
dd99h606
NNN6
+ -qqq *$-
z F +
tl +
F F
F il
F
6
d g EFE g
E i: ? i *
E tF )i
E E" -T;
; ; ]E t . l-i*
EESITEE EF EH +3 iE
*
E.g E-=;E.gE g !E;:;T: E EE !F E : i
A
=
E
:f 5 iEs;g Eie; =;;9tEE*iFu=3 :I g E EF
gi$gFEFEIgi,Fi;:! e i eEE
53FEE Ef EF$ g;gS 3E
o; qa--doo-
+ss
U -iq555-i556d-s5E dNNe^----
N
E a
E
IA
t:
iil
{t !
st 'tE
I rrl

r
&
A
4 oo
!r o.o,o.o,o_c--6o
&
F )
E
SETE F9 TE g
'6
z
lrl
E
z
FI
F ooo
F
& d
N
B c
04
Ft^
<F
fi.[ 999ao-*;---e-----
ER
E aYe-
E 9?993-ddidJic,
2E
t2 dd- ooddNd6
E=< E E
tE
2e
F
2:
4i; 3 r33838 3S
OH eie"i.idi;; OO
o6
-o
E
>J F "r,ff*fiN,
it' + /7:^\,
?5
qL
l'i$ .1 '',q.\
hl
L)
F tbc i;* N, .l ,--' ::l]
rl
F
u r gg5 \* \#" i ri
A
*
jo e
EEEE
r B!
d
:)
N
H,* . ^,i'):"
t\l'lNr,,i n97l
ll
E q ? ? q" q" 3" 3" s" c. 3. A =" s. c" s;.
ri
F
! :-n9ooie6F*?doo5-
96.oo66cFFFns
t e G : ; ; r
r.
''
)
q
2 +
+
: : ei
3
Fl o Ed
lr
ha
il
OO
<= trIUJ
L-
E
t\
H>
Z-t o
? o t dl
a Ee3:?Z
E '5 ." E,Z
N
(f) o
o
...fr e E o
E
gE ltE
! F3
62 so
.EE *s 2tr2 d
o t
=
F= E ?le I (L
EE ;5
E*EEeHE ;E E;F IIJ
.J
E
dZ'a ai59 E
E c
o o
F
E:sE;3BEETETT E
J
a-
)
EF!E;fEEegsI$EFE3E
U ^..^9-eo
oaix;iXXX q?ocdo*==o
NdF
rrF-r*Oo OOOOT
6066hN N
Q h 5 4 6 a
6666.+N a OAOOh
rdddOF-
s n o h h .i
I
)
I
F]
N d d d
a
6
a
h
o
h
r OOOT
F O O
tf66016
O O O $ 6 r6OO6
6 0 +
$66O
++$*6
e
F )
o
FI
()
++.+.+o@ r
NNdd*ho I dooo
ti ddd.{N+d
oa6do(\ OOOOO
rF-
F cl??o9ogdvl q
z o ++*.+6
q)
F q)
zF
F-
z c
a.) \o\o$F- o o n *
h n n n a
Fr
g\ @ 6 d o n o
6 e @ * o d 6d
N drF.F.ooF- al \o6
il
o o n n 6 + q E
F-hr;r;+;
F
F
{
O a=z
<EO
Q, g.b.
:=
e .zv
rdF!.)
e E .E"g
\ c!=-,{]
9^eL
(r =74
q)
Ee
r-.i.! s!
-. z. g 8s
=z> r r r
p Ftr] {)
)
6

6
6666r+a

6

6

n
N
6
h N
6
N
+Or
OOh6
N 6 6
dNA
6 r
L{/ FA O 49999r.1 c! Nc1.1N
o F{
ooo6+ +
z N N N N
4
$
F]
N
j
-9(.) F
0
t!
z
F]
Q
'l
!lqu
: tJ
tl
&.o99
!!3E=.E-E,=
66
=e
F :1 oFv63b.9
L==rtr.,tr rrloN
a L .= a .- ; jJ pgo
!t, ri D = =
F
Zu o =.ee;y=.E:.:g
4aElliu=gu-o !_i
z_:= E
s g H 2
Irj i; i=
P U '= a H )o=
r|6l] =: = JE=
.a
lrl
() tr iii
&& o
F FEIE=E*+Eq
ZiirIFEi=r'=e.E ddo=d5=
a =U
.J
F'_
=r
rLJ .o
o A Er:S
8o o E F-a3to3g55gEdE =
.:Y'i+j
'5
j 4)
- N
-=
f,=E-EPE=2tFc ". .i9
-!.=LZEq
_s
L>=5-:5:=o3:=o.ila A?Eqi!e.r
flo . IJ]
o
6U55A5t_d-3s_ES2
='-.=.=4.=EE.=;E.9
ol*>1
a=*-:tr
=iL
9cfj o 'a,6
o
ON6 O
o N
>l o
6
o o r
3
+-
9\rh+N6E*+hrr\f,nOo^
o\ o: h^ .l
? ? q -i d} .1 $" a \ " -"
nr<"$ n o@*dodo**i-9i Oi
h n 6 O F O o o n n 6 @ ;
ntt-qnrNdn
\o\oh6N
I
{)
I
rl N
roo aron.+$orr
OO O 6lN.+oO@oNoa..Fo r+
F O ooNrhrdooooh s o
Shq +*o1656ooit--rr
& '1n n 9neqles
3 h 6 N
F q) F
a c!
Fl
o
e)
roo +.+\rNOO$o65
a!(.{ONnoO6-.+ddh '; _l 6 A
o]dbOdOFr
F r h
+t+
h -h*rooFa-o
6l .!.9?n\o\o sdr
z () t-N
ri 6)
F )
F F.
z
z c
tr -6no6.+o*@oor
o o o r n d o tr- t-r - F-o
F 6
o\ s600 F.. t-.-+ o + ,..i od .i d .i --i -J
N h h OOF-ndO.]nn- --i Fj Fj
NN$.+ !j-
tl --!?ng\oNd@
a'-F-+6N
F
F
EA
l'-{
rnFt,
c'i
t9- ..)
a-z ..:tr6
i ;n5;
G OOE
!^iHFr O^oL
o
EE:
=74
--z
9--
g 3s
=z> c) thhN9Or6Ao666r*
o+++r+-1.'.1*ooNd+-o
Fr{
-a
c)
c)
\O6OO
6
:IN
O O 9onn+J;d;
orat..trioo-n di--i|j{
a n n 'qvllvlqn\hn--{_-
aan6NNd6i
z tr NN
F]
F
N
j
z d3 J
U
-d
hqr z
rl z'59F o
U)
oo
!aE
F
ti ?E*-ge
t$E6.=)
HO
=-/
-c
otro
60
'5
E
ol-9=e,
iri iEa
v
E:E
.Zr,io:=ud=
I EeiE 92
o
3t5!!=
F -iF"+i* b
sis E 3g*; !!
r) r=Es 5 d ; Ee
= sDoho
:IsEsz:;Y
=4.=d= o d 66d
E,;;E Z EE EoEsE=EEE
EFr,!EsA
.-:TNce';k = d
o
ooo
4)
;E-efiE;:a Pl;3EE:F;
-?'-:==*lEi
ryE;B:F,H.=
; H=E-Ea+aeci
o
o
o
o30
o600
ttr-aa F UaAU
a o o
oo-;-ii65583
O
h
o
*
6 ^EE5EEE5S338
ooooqo--5-5555
Oi;==;
E-
O
o
r
o +
o
$
o
+
o
N d N O O h O h O O O O O O O O O O O
--oN.'1F-.ONO-OOOOOOOOO
roo@ool-669r60h$
6N6NO\toS+d=tNN
Nn6.+d
I
o \o
F
I
Fl hr6*anooooooooo(>ooo
ol 6l h O F- O O O o O O O O O O O O -
6ooo6N6Oho\Oh+
F dN-Nar$d++
d..]9.{$d
ra
F F
a G
F.]
o
a)
-.+nhaooooooooooooo
ooroorooo-oooooooo-
ti F 6ooloo-d6o9h6\On.+
cl 66lda$6dF-.+ddN
d.t\CN$6i
z a)
kl t
) L
F q) F
zF
fr
2 e
lr) I O h O
\- ^ d-L
- q q c\ o- .lh O
o" O O
h^ n- O
o- n
\
+
\
o
q d
1
N 6 6
n6 nn t--
4
o\ 6 A o 6 O o * h o a.l *
FI d.-.toNr+6-o<f,ctt-.
Nn.\rdNnN
j N
f< t)
F F
l-3
r.l F cl i'^t e
a:v s Hgs
'-l falh _-
c6
cg=-,(,
gAoL
N
3,3 s
o *.eE-E
-J.irr
E 3S
FAF 6hh6ooooooqn+oNN66
FU
)
\o ri d't. -i q vl o^ vf o- *" v1 o" \o \ q 1 n =ti 4
o N r n h o + o o N 6 A O 6
F{
FA FI
\o n=t'N6<f6*aosn*---+
6drhNN-d\
)
+
U) !r FFr rn ;J-
z hD; +
t-l
j :JN
!i il
Fi
N
tl
4
zFi
t-] o
(.) d
j .o
F
rc
PQs-"EE
=.@!'-Z:=g
L!
=o=clod.-FE
u=o!uEE!=
EE.E f .;E
I o-oadqh
.=5a:F1go.-i:6999
E=2 -E
q)

=
il=a=2:-i.=E;EE
v tE E 6
lelEs Ei * E a .'- o
:=!Er
., E g E E ;0*E3:.:E j i ;
i EEU= :EEb E'6'6 -3 5 -' o
4)
E t:= H E e b E b E.5,; FE
; E s = i Ec ;iE$ E g g E 55E i!
E
iiJs-6,*
*
o
o
= o N
o 6
o +
o h
o
o o o6 O
- o. o
o 5
60i
a ats838E88s gEEgg
O
NNdNNNNNdd-N---.{
= =
9OOOOdNOOOOOo
a o @ .n a o" o" o" o- .l N_ q o. q o" q -"
r o N N O + 6 $ + * * o 6 O 6 6
o r 6 - N S:t$$oo6
dN
I
o \o
F
tt u a o a Q a o o o 9q)h.+sddoo<>ooo
o. " ^ c* ry g o" o" o^ q -"
F o6nroNN
or--N osnht+*\
a
99.+*o-o
ra
F F
a
Fl
.o
& )
UOQOQOOO oooooNdoo
60000.{Noo
td Ooqrc)NN o+ahn*.+*+
F F 6r60al \o+$
z
t-l ()
t
F q) F
zF
I--
z c
t)
9OOOnhOhaeOOadGlOa
t* a
o\
o-hco
o6aoF-,qNoons+$+
NvtNNc 6+N;:iii.i-o -t
N $*NF-.r++
6 0
tl
(t)
F F.
h-.(
LE] F
477
\J i F.e
Li<l-
e B.5e
G=-,o
O^oL
iLtl Ft
A4n e)
fisEi
-Jitt_
9?c
3=Z
{) ooooh6onho
o-no6 ogeoooooooo
DQ daNc!o +----;booooo
3 [rl o qsg!:lo*raorganhoN
o
FA o \o n _ n o 6 o 6 6
o F r^l +
ra
9r
z hnA s+
j YN +
tl
F
N
Fl
z
ti
(.) h.-2 I
11
F
f-l
E
trlgL,
..-FtErt
F5".95r!,1
g .E=
F
fr
5 E .U f * ;i n
n
= EF-iEEE,E
{E:EegEE s EF ; =F5
ft F:;
4)
g.85Er"r.E.:35;4=;,: =i
E
E eEil;EgE.a
E E 3 3 -J !i,b ; .!;:=e :3q) F-:- l'.r
=-: r E
E EE;lsgE;EeE=pE: =
7
3;5*;
()
*s5EUgiE=E;r:**T
E EE E.E.AT H-E! ?E.='E YE =
i=,IH'i
-t
E F F E E Fp; EE= = F"g E! E j Fi i EEE
=;2dE5_::56EJii? =
Atl==!19ida
a o o O O 6
S=XA=nlpFF-6+oo6
F5-555B8545 5533oR RRe
NdNdNNNn--- ---i{6ia E====
O O
OOOF't'-h
OOO66O-N
6 0 6 N a-t'-'+-9
6 6 n o
clcleqnF-,
h 6 N
I.
q) \o
F
I
j OOO n F 6 h
OOOO oooc]d$6oa
F h6 9Sdhr
660hq6
o6.+
G-;;6i
ra
p tr
() F
q
hl
c)
o ooo.+*rrNo
o" o" o. .l ..1 o- c.t d] .1
H F
-+.+a+r n o N
zh eqe@.n
\O$mN
f-l
t
J
F o F
r-
zF
z !Fl
a")
tr oooo6n600
a
o\
O O O O O - T
N o:scv
d d a a r h
hStO
Fl
?a)
s+;^i
F GI
F
l.*{
arz rt.H'.ED
i F"e
h a0!:
l.'l=tr G5-'()
6J_- 9^OL FI
E.e s!
F1 Ll-l
:z< ()
--.-.A
3.9*.
FAF c) O O A Q O O O h h N O r
Da) OOOOOOOOOOO+S*r$
, r-l c) oNaNNho$<f*NNno
o6N
-a () \o
+ 99vl .] t\
o Fot r.) *=f6a6N
z ED +
!c
NN
l] eF +
lt
F
N
Fl
4
&
Fi
z
ri
U
st
E6
,l
Fl oo3==9
EA'o,ijO.,oEs
F
!9E9=EA=C=o-tr E ,"
d eiE; E*E LEI
.i.EiE=-:)q:+J:
t
n
n
E fi: E. B! E i
=
ta
E FE E'"_ 3 := E n H2
q)
j----365-{E.9.9ijj.=
.9p.1o.9o.1o9!=9Gj?>5+=oF = :E
ce
= d d 3 iE tre 1
z :i c
=
6 E
..) 4 b
6 3 :- Iv S.-i t R
!.roDba:==.:E==(trEa
o:=ts416 gEa =
-P,,,=Fe55 g -3 F
:= := := := E iI - D o'A E c fr U
o aE.==od-go=,=.=.,9
===_-=
E 55 sE EE Er .ae63 b E E'E--!E=
" =
;
E= E E E E g E E ! E E" I d E
EEEE E
U7,QU;U6trcoA..=
,:.!j,:,:,:o!=-e
= =
arNosQ6Oh
ooooooomod
o o U- 6
U O -
O O O O O
d
O O O O
e a a O O O O
U o
s
I
\O+.+hF-F.-<f,nONN nooqonooo
a--ia-.1 n*-F-\ohdj o o)c!ol--ootoo-
ooo6:t+.dd.ddd 6 6 d O a F 6
O \oNd6hN n h F o N.+dc)r+s

-1 hN
I
e)
I
Fl
\o
+*ot--t-.ooaF- o.+hnooooo
o-d-o.rF.orvN c!a_OTOOOoO
F Neloo66*ho 6 r o 6 N 6 o s
6Nff-al .l $a]@d6
il hN Vt
F c) F
a
Fl
o
a)
O$ 6 6 ho$ @aohocooo
o 6 0 dNh 6@o6 \)orOoo.--
rFji6 r
rd O @ clF-o 6@l-Oo.l6ff
o o o
zF
I d+dq.+o
NN
':h
o
frl a)
F q)
F l.-
z
z c
f.)
f- $o*oorro
h-do9F-f-'roF-. \9o96nohooo
o\ NOoF-r6 :""1nqc*qqo"vl"l
q\o6oo6+tl
a.l NOdhho*N N*',6N*$
d N 6 n N nd
rl
F
li
EH
a=z
oz?
rr]F9
()
o;
a*1 oq)
LhD
b.! E
trk
z3
=<l-i
c) .=s
=742.
-.
g
OJ
6 I - o o n r $ o h66OOOOOO
D(J r-r
,
)
{)
dl*-ooe{N\f,OOa-
v]oo6rN<to
6
n 6
0
o
h
h
o

a o
o
+
+
n
o
qt.?orro+ rv6
) hn$N6 qc.lN
u) Ar F6l N-;c; :f,N
z Po(\.t
:-
Fl
Fi
f<
N
Ft
z3
i{ o
Q
-l o
F o 'ear.{iuq
Eo-='=
f-l 4
-6
o
o
EN
oX5=BEg=
E F.2 do
D c)
E e Z.= o
:3 3-8 B bt EE
;
OU
$-lu: !s!6tr;JoFEE
-38a5 =
c)
E
Jod.=
Es bo mbosouFg-=;58
';;'6'AcE.l=:-'r
si6=eZ=E3EE
a!6* o oooE;=-.:==.=6=tr
!E-6otaHbe:bE-.-..=
E= o :=:=:=iix:o*?a=."'E
{) F b.N
aEcg.9 o !
;o5E=.=:;EEEA
E3s5;EEfaEE.;_:au
b:E-d=
o:oo= o
:EEEfEgSE:E+ij:!
v,o.qF,euu.itr=EEEsi
oY= o od
F iJi;J6-8tr
\9oO-cro$
6;-ooooocSSaXlE
EESEBCEE EE s s aE====== ;--hNNdNN
ooooooooooo<fooooo6o0
F-+NhgAtoonfOddOVq
'N*++NN6rOO.t
ta- .I
.lo \o
F
I
Ff 9 9 Q O Q 9 O O O O A O A O O O OOA
9 U Q O Q O A O O O O O O O O O o:o-\
r<+Nhh.+oohraoNd
N.+$+NNSrooN
o$
*N
ra
F q) 3
o
j
a
6)
OOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOO ooo
trl rsdhh$o6nr6od^t o + 6
F F d++$NN6r60d
*N
z 4)
ri (l')
t
F o F
r-
zF
z c
w) Oh+OdN66OOOONNO6NOON
tu o" \ \ o" 1 "-: *" o: o" "1 q o\ --: .1 v'| .{ .\ q n c*
& o\ 6 O 6 h t-- O 6 6 0 r d N O n
ct oo.+Nr$+d
NhN
Fl
F ?al
F Fr
Fr{
a=z
a9.- Pbe
e:<
Lrl-v
!:'i tr d
i-, ;nE;
r-.1 lil I-i 3-'{,
0loL
--LFl N
77<
q)
EE!
-.J
r- ,!
-. z.
9!?cq
Lv-
q) on<f,oNN66OOOOhhOhnooo
orro*6oho6Nh.\ld.+o
DO
Frd o O N f
o o s r So c
*
rNNd?606 oO 6
+ O
a
o N h O
o o
=f, F-
6 f
o

-o o +
!sN la)
zV) loo t+
Fl
YN +
I
F
N,
rl
d
F
tl7
(, h
tl
?ogE EF
F
t.
t{
E,:E?E
,a=q.-!g
!9
F fHUos*-i#h.I
E:=E=iEg'
.oq::!EoEz6t:
ei.e.eEf;..!F,E!=.Et EF.sg
()
*EEE". EE e :iHiae;
FO
=
E
p a E.c:
E;6 5E
jit6;!tis.-s
:rgE 3 EETB+.FE';
E E E o.;'E
E E;,.: p .E P g {'E
e
e
!D
= o,i 5 P :=
SEEbEP==a.! aPE Ei.g E FE f; I! =
F: s s * E ec F ! ! sEAE i 5* iA5E Ff
aqq'oNo$oo
oo6OOOOOOO6O
m m + <l h
OOOooOoOOOOoOOoo6JJ N $ + =f h h h A A +
oooooooooooo-6---ooo
N d N N d N d N N N N N N N N N at N -
U ^.
Oo.\..tOOOOO
o" o^ .{ c1 0" o" o" <)^ oo
o^
oor+$6ar+c>
\o\o+goooNo to
+$t+ e{9
I
q,
rl *+Ndoooooo oo
Ndoooo<>o
nht*oooooo
F \o\otfso
il N N N
tr
) F
a d
Fl
o
()
6
& <)oddooooo
<toNdooooo oo
nht+o<>ooo @
rd oo
zF
\O\O.+.+6s6eO
dNN oo E, )
4) d
ri 4)
F 6) F
F- l'- ti
z
z e
.O ddooooooo oooooor
-i a c\ o" o- o" o" o" a" o" c"o"o.c-o^o"a
I o\
al
^t"
s<t6660000
FF\*tac>6N oooooo&
noooF
666nn 6
Fl -
F fit
6
F A F
a>z
<Eo 1=
H r\, flbe
6 BDE
o7z .,?trc(
Fl=lll 5 *E E
;*Ei
*i L. ll
:z< q)
g 3s
--z, uE O.
FAFr q) 99?aO9oooooo(>ooor
c>o*ocooscoo--o5-+
hrc 19 6i oi \o \o -i .j i
9rro6oc>6oh-oaobr + o o o' <] d -i -i *f + ed
Fth a) e.rNoq??ad\o
h Fr
z
F)
F
N
j
2
kl
5
i.-lLJ -
C)
I :=
o- r:=
Ed
F
t{
>df.l
6E!J
O 85.:l
EEFi oo
tt =
I
AJ
k4
.8, b * <5 UJ
!t!Z=
d,E OA
U)
a hidgcaq
qY.EPSEE
.a
F b>
Z,J
tr.
o
() ivvJ B= e ';,-E'E:H: L) F*
g =C;t'.
a zD :EE;tEEEE a" lr{
H4
8s
rI] co
.e:;
==4:)-
tril o
H
o
o
E-3c d&.
EoJarlrlJ
seF rtH 'E*ElE:q2EE
1E I T g E E E i
E!FES$gAA**
On
.i tu
.c>o+6 NO
I6o
J
ooooo
6 6 O O O O O O
N\o3oB
ooo
oo6aooooo-
N d n n O d d N ..t N C.,l
ooooo
ddNNN
r
6
6
rrrrrr rrF-F-oF-oooooF-
Q A O Q O E O O O O
hnhnnn nhah*
I
q)
I
F- F- F t'- r F- F-rrroI.-OOOOOT
o66660 6666h$nhnhn.+
$$*<+$$ +**ss*
0)
a
q)
rrrFrr rrF-TOTOOOOOT
OOOOOO
oooobsE+
ri-F-F-rF rrrrd9+
q)
o
{) F.
FT
e
a.) g\O99NNNOOOOOO
q s" " " .o" " " " " q q q q q R o- o" o" o" o^ .+"
o a \o \o 6 0 6 0 0 o o \o :i r F F- F-- F- 6
FI N..lN..tctnNdNNNo
dNdNdNNol 6lo]
T
o
c''.
FR thc)
i=
-. 1'l tr
{ : E!;'e?
LE
e =ti O^oL
il 27 c) .EIEb
E.=:r
.-\ E
;?
z= E 8SO
eE
\ {)
qrrrrrNNNo666o600oooa
6@6606O600ooo6
t{
a c) 6\O\Onono666oS+*st+<!-h
6 @ - 6 O !+ .+ $ + + N
q) * + + + $ $ $ $ + + 6
,E
t
L(l
Ot
\
t
\
rU
trlaA !-

&
B.l I::
ft
a4
N ,,i Ec/,?^
U
z
.5
'62
,v d,.3s a<
s )a O
I z az
o,
ol=
t F ab=tr- Fi
t!
-3
o
- ZB
t!H
;==J
B EE F z =tr=z
c)
o
a E=;gs=
u+r!EX
=
O
F =ut
Eq

6=l!
o .<.
s{ iu
o 3
o
J"';;voal P
U E
F -Hu
2=
z=
-=u=EEi;*,
o
E-o
.J
Fl
F 9,=f
.=dFl=
>Ex gEE
iz
q)
N 2ii=E=..=) rt
sI e z;
ic(r 2 F
:z 'r'
-.1
o
d 9 E c 6- 'i 5 I 5
F J =
5 F-a
H Ea-ek>trrr=-gqe
'- : .- rrl J E - 2
Fi( FJ
e
o ==
N
OO
O
k O
NOOO
!j'oo
oorrrrr ro r r r
.) c>
+ o
O d
6 6
o
r
6
ts-656O
o o
- 6 h
rrr r
d+d
*t+* *.f^
:
I
q) \o
t-
rl FI.F r
d
F r+
&
tt)
o F
ah
Ft
a
il lu
l-t-F
.iFOOOOO
E o^ o- o- o- o-
F]
F
{+.+
+$rf
\tOoO<)o
$NNNNN t=
z
trl
a)
t <6
o
F
r-
6) F a4
(J?5
zF
z N qE
t: f.) O
g\
*<f,so+ F1 E
& 6-o6<t
N (}\0\60n
N=
Fl
F-
6
?a ?;
F F
frl
&
F
Yd. -l
N
e'5
c uoie
Y-
jtr g B *
Gl5-'q)
laP tl 9AOL cl
*2 c)
gEE
tr rr1
zri 9--
E 85O
D oE
Cz F 666O6c)Oc)(>O
FQ
p L) ) 660.06C)OOOO
frl o hhn6ooc><)o
F a
\o
a.lNN.oNdNr.IN
o o o
F
o
c)
FFt +
ta
Er
z lDo +
rc
j iN +
tr ?
F
N
rl
& J
F
z El
4& rrl f
H
() J
0-6 f
.l
p zz trE
F o 2HE1 oc)
t-t
p
-i=o="1
$E-;' =
!= t
b>
tu
o 3E
=ztsgFz
crll6s1F
E 638 F-
K4
ZJ o
:FLJE=7iU tll
o
) g|8EE=EHEgE 8=
c'j
OO_
E
()
=iEE;;.;5tEE
5FX5SE!HE5 'iC
o:l
LlJ
r\
N
I
J
o
rFFTT ro r r r
U
r
c)
a
o
c)
E?C
9r:
OE
e
L
6g
I
C)
d c)
a0
!
i
O = I
o
O o\
o\
o\ O o\ o
I
?^ rn
$
\c) s!f, cat
o\ i
al c.l
\0
m
ae (a
O
o O
: I
,9 o) o\
o\
o\
o\
E(!
oo ro
t v
\o
.+ ar;
cn
o\
N N
\o

l{ ro
:=l I
T, LI
itel
v!
cLI E
i*i F.t:l
il'il
LI
^l
.:-h
o)!!-
*S{
P=i
KIEI
r[!i
l!tt -l.il
Fl
=o6
JI GI:I
firl =l
bl BtEt
El srl 3l cg
Irc
gidl <1.=l
dl=lnal=l
ql el.rl
df
t t.-l trt
G)l
Htl Fl.:l
^/l.ril el
Jt F,,r;l -l
q)lJl
ftJ
( El:=l i)
'El irl
ol 5l H
EI'EJ
l.-l Cg
()
cJl o
5tr| .-l
L
r-
ell :z
sEl
N-l
d
BI
SI
o
()
+ =t
5
J
f
EI cEl
GI H F- a
ut
o JI
LI
L o
F
oo
(! E o--
<a!
L
E
sl
sl 4 I
OO J
st SI
CB
o
o
()
o z
V)
c)
:\=
O FS
LrJ
t
o
J p o
:l :t r{z
st F Ub C) 6I
() 0) q cD t=
=-
EI k L F' L oJ
l-=
c6 O
<sl N N Q c) d]
'5 a
L
:=l
.H ti o
s o)
i:l
3l
r{ () q.)
cl [r: oo !*oo F
r{ q)
o
i+
i Icl
at al
.tt c' j o+
L
otr
J
rl z I q) I,IJ
.El d
o J(J
o I t-r I t'-
rl
ul
.=t xl \o
'*t
r,o =\
.!a
!q .-l F
6
!
q)
F EI
UI
ttI
qJl =^ r<f '-s o I
q)
N
GI .61 ()
F 6l GI O g9n\ci 046
I rrr
Q t-.1
lr
c) [a F--
lr
\o U
z N
!+ \o
o\ OI ?a \ rf1 o\
o o\ $ al (r.l
\a eti in t-. IA $
cd
C) ell ia 6l (\ rn
fi
Cg
o
(o
(.)
p
5
(!
U N
I (, () (J I c)
{J
P
a
C)
O
)G I
O
I ()
c) !.,1
!q)
ecE c)
.N O
.- 1i '-r tr
FI .t-g
9-t' o =6)
ur
z .rwt
AL] c
c{
s F3
> -Ft--
q)9 o)
sr .E
i*5 <'i
F'FrJ
izR
!r E !r{
! a
!
a.- =a - -=N
$EHi
21 t)
j'3e3
!-f/ =
F p or -q)
iq)
*#;
c)
(<JfF & li trl
ETiH 5:
vhnHw!
E.9
9jfrH a)ta!{
3-V rr=
N q)
<U
cr o
c)
N
r:ioarr
"7DX\
.54 .9cr 4"?- .?:
56:
FrJ o
q) c) q)
6l tr
ivt
qq)
'+t
N
l-i
tu q) (,)
q)
a q)d
'<a
.E
N q) Lt L li
q) cl )cl
cd
L cq 0) c!
9
v 'oi -a
H L q) L
q) PN
r o N L L L o q)
)cl
d z (J
rE
o)
CB
L '!-r
Lu
:IL
o\
al a
= ao) a U lJc J
5
L
G f-l
,c
(d I.JJ
O o()
t=
6t 6l 6l (\t N N <5 J
IU
b>
ZI
&
o
L F.- J
F- F- Fr r-- F-. r-- oE
q d]
o
t
L 8=
diE
()
a
I g \o \0 \o \o \0 .
C
O
'E(J IIJ
.O 8.
a \0 \o \0 \0 \o \o J
f
\o \c \o \o \o
(\l ?a t in \o
rr
c.)
a)-9
qri
q)
(.) oJ
& r(
a,) (n
F
tr
'ai
cEcqo
I =
o
G a.*
aI C)
Ir F a
F{ x.
o
N
':-N
E ?;N j
(E .eb0
l-tr=
-
Z'- .a
c
o
H CL
s-fr
q)
t! =<i
b -9
2<o.
:(,f
o
00 3-EE
xqi
.trl-=
J
.cI
L
5
24-
E=i=
,<tif,
1n
o
CL
tr L'r-
'v-
=!1
l:i(,r+
o
!t cEdt=
oJ z\)
= i gt s
'F8 J
ro
3EJ= E
J
C a 0)
xn
cd
.g G
() d o p.
o 6
q a a o
)o
.=
rd
.d
o \
tr
C)
g ,(i
o
o
tA tr o\ ( CJ
OO
X q o
t\ o0
I EC) O <(g
rl L (.)
E C)
_A
O X o x J^b
-U
N ,d 'L
:<L
o)
c! O
(.) s ()
6)
-o o
o
a
L
() vILtl=a
p"
L
C q
N
0)
H
L
)td
k() I*
A-
c)
a o
a
o
,(
(B \' oo>
llt
o
g f-l
r(
E \o'
s.
a.
tr
o ! e
<=uJ
<(It
g C)
= !
o
C)
{
a
t ==x
C)
\\
L
r(!i CB
o \
\i o (o ts\i
Z. 'Y
P
o
_c
C)
q) o
$
o
0)
rtd r( rtB
,63
o lr) -5>
t6
o
15
o N
()
o ,c
a-! cd
o o
c
o z
te r.* <O
a.
I
-o cS
o o o ()
=P(J r(B
s{
q o
.l { rtd xi )(c
o {v R
{ ;o- E<
.c.l k
o
o o (d
s ()
a
q)
a
(.)
a
d w
Fi ijtl.t
o r(
c"j O
L
o_
!
0)
a
L
()
(n o a rRl
v)
s s o
(o ,i
tn (a \f
c
o)
L
o o
(o o_
c
(o
o
N
o
N
J
J
x
0)
o o
C tr) (o