Sunteți pe pagina 1din 33
Denumirea lucrarii : Beneficiar: Volumul : Proiectant general: 01. FISA PROIECTULUI DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU EXECUTIE ( DTPT ) Borsa, judetul Maramures” Consiliul Local al Orasului Borsa INSTALATI TERMICE "Centru National de Informare si Promovare Turistica in orasul $.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTURI S.R.L. Str. 22 Decembrie, nr.7A, Borsa, jud, Maramures J24/202/2012; C.U.1 RO29890187 Proiect nr.: 15/2013 Faza: D.T.P.T. - documeniatie tehnica pentru executte JUDETUL MARAMURES PRIMARIA ORASULUI BORSA COLECTIVUL CARE A PARTICIPAT LA ELABORAREA DOCUMENTATIEI Nr ert. ‘Nume si prenume Functia in cadrul proiectulva Semndieurd 1. Ing. Vasile Dan BARANY Sef de proiect Ing. Ionut STEOPOAIE - MIHALI | Inginer constructor Ing. Marius Daniel COZMUTA Inginer instalatii DECEMBRIE 2013, SC_BARANY GROUP INFRASTRUCTURIS.RL, Si. 22 Devemirie, 7A, Bos, jad, Maramres r 2 02. BORDEROU ‘Cerira National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judell Maramures APIESE SCRISE 01. — Fisa proiectului si lista de semnaturi 02. Borderou 03. Memoriu tehnico - justificativ 04. Breviar de calcul 05. Calet de sarcini L MARAMURES ORASULUI BORSA wesc Aen a sutoncaon de, gamer Te fe aon ee te esi , 2m. 22401 06, Program de control al calitatii lucréirilor ‘initest gai 07. Program de control al executiei lucrdirilor pe faze dat amine —————— IO 08. Parte economica Formulare Fise Tehnice B.PIESE DESENATE IT/01. Plan parter instalatii termice 80. 1:50 'T/02. Schema coloanelor instalatii termice so. % IT/03. Plan centrala termica. Schema functionala centrala termica 0. 1:25 1/04. Detaliu montaj radiatoar otel se. 1:10 IT/05. Detaliu montaj radiatoar portprosop se. 1:10 Intocmit Ing. Marius Daniel Cozrmuta S.C. BARANY GROUP INFRASTAUCTURI S.A PROIECTINR 1872019 a. Sir. 22 Decembria,n.7A, Borse,jud, Maramures TEND ‘vearz0aie0i2 03. MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV Centru National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judetul Maramures ¢ 1. GENERALITATI Prezentul proiect contine documentatia tehnica pentru instalatia de incdilzire aferenta Infiintarit unui centru national de informare si promovare turistica cu regim de inaltime P, situat in localitatea Borsa, jud. Maramures. Volumul trateaza proiectul tehnic gi detaliile de executie si cuprinde urmatoarele: - instalatilinterioare de incalzire; - instalatii in centrala termica; La proiectarea instalatiilor de incdlzire s-au respectat prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare. Imobilul se incadreaza tn categoria de importanta a constructiei *C" (normala), clasa de importanta a constructiei II si gradul de rezistenta la foc Il. Beneficiar: Consiliul Local al orasulul Borsa, 2. SITUATIA EXISTENTA Intocmit in urma studierii cerinfelor din tema de proiectare inaintaté de catre beneficiar, proiectul de instalatii termice respect normele gi standardele in vigoare, astfel incét s fie asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare. Premisa esentiala a proiectului este de a asigura utilitatile, concomitent cu exigentele minime obligatorii, la un nivel ridicat de confort. in acest sens au fost adoptate solutii tehnice i@ician: Sistemul de incalzire centralé trebuie s& asigure contortul termic, ent fu ealzaee, in urma edrora sa rezulte instalati fiabile si condifii superioare de utilizare pentru temperaturilor interioare confortabile pentru o locuinta, prevazute in SR 19071 esi907 At ae {fz 2 (Fos 3. SOLUTILE PROIECTULUI = Solutia de alimentare cu energie termicd este cea a unei microcentrale. termice murale, amplasata in spatiu pentru microcentrala termicé. Microcentrala ce va~ gare ‘incalzirea si prepararea apei calde menajere va respecta prevederile Normativului 113/02. Alimentarea cu caldurd se va realiza cu microcentrala electrica proprie care prepara: 21°C) apa calda 90/70"C, agent termic pentru incalzire in conditii nominale de caloul (te capacitate C.T. Q= 8 KW. Putere absorbita tr. -2,6 kw; tr II-5,3 kw; tr, Ill -8 kw. Centrala este dotata din fabrica cu dispozitive de siguranta care protejeaza impotriva defectiunilor cauzate de catre sistemul de incalzire centrala: pag 16 [68

Evaluare