Sunteți pe pagina 1din 3

De citit

Dac ă ești atât de al naibii de deștept, de ce nu ești bogat?

Un american îl întreab ă pe un cet ăţ ean român, doctor în ş tiin ţe ş i conferen ţ iar universitar la una dintre cele mai mari universit ăţ i din România: "If you are so damn smart, why ain't you rich?". [Dac ă eș ti atât de al naibii de deș tept, de ce nu e ș ti bogat?]

Recunosc, întrebarea m-a luat prin surprindere ş i pe mine, simplu observator, iar profesorul – vizibil uimit – s-a fâstâcit câteva zeci de secunde ş i a replicat:

"Nu sunt inteligent deloc. Ci doar cult. Inteligen ţ a este doar capacitatea unui individ de a se adapta rapid ş i eficient la orice context – favorabil sau nefavorabil. Eu m ă bâlbâi când lucrurile iau o întors ă tur ă neaş teptat ă , m ă poticnesc, doar aţ i observat cu to ţ ii cât de mult mi-a trebuit s ă interiorizez aceast ă întrebare. Mult mai inteligen ţ i ca mine sunt copiii din ziua de azi. Nu de ş tep ţi, ci inteligen ţi. Ei se adapteaz ă la schimb ă ri mult mai repede, eu nu mă pot obi ş nui dup ă un an de zile cu smartphone-ul meu. Ei îl învaţă în două secunde dup ă achizi ţ ie. De ce nu sunt ş i bogat? Pentru că în România nu ţ i se d ă voie s ă fii bogat dac ă e ş ti cult, ci doar dac ă eş ti inteligent".

Admit c ă m-am sim ţ it prost. Foarte prost pentru american. Se uita la el ş i nu în ţ elegea nimic. Nu din cauza englezei vorbite de profesor. O vorbea perfect. Din cauz ă c ă nu înţelegea sistemul de valori pe care noi, românii, l-am adoptat din 1990 încoace, dar pe care îl consideră m, halucinând (desigur), asemă n ă tor cu sistemul de valori american. Desigur c ă noi am încercat s ă-l copiem, îns ă

ne-a ieş it o replică atât de proast ă ş i superficial ă , încât acest sistem românesc pseudo-american intr ă în contradic ţ ii crâncene cu cel original (vezi McDonald's - la americani a fost creat pentru a hr ă ni oamenii să raci, în România a fost creat ca un restaurant delux, unde m ă nânci doar dacă ai bani). Mi-a r ă mas în minte ultima propozi ţ ie rostit ă de profesor: "În România nu ţ i se

d ă voie s ă fii bogat dacă e ş ti cult, ci doar dac ă eş ti inteligent. Atunci mi-am

adus aminte de un minunat volum pe care l-am citit în adolescen ţ a mea, intitulat "Conversaţ ii cu Dumnezeu". Cartea este scris ă de un american, Neale Donald Walsch. La un seminar pe care îl ţ inea în faţ a unei numeroase audien ţe (puteţ i vedea secven ţ a în filmul Conversations with God), domnul Walsch î ş i punea – chiar dac ă nu a rostit-o – aceea ş i întrebare "If you

are so smart, why ain't you rich?". A închis ochii, i-a deschis ş i a început s ă întrebe cu voce tare: "Nu vi se pare ciudat c ă tr ă im într-o societate care devalorizeaz ă cele mai importante slujbe?". "Ce vre ţ i s ă spuneţ i prin asta?", se aude o voce din sal ă . El a continuat: "Adic ă nu avem nicio problem ă s ă -i dă m unui antrenor de fotbal cinci milioane de dolari pe sezon sau s ă -i dă m unui actor zece milioane pentru un film, dar ni se pare oarecum normal ca acele persoane care au de-a face cu spiritualitatea (n. red.- sau cultura) trebuie s ă fie lefteri, celibatari ş i abstinen ț i. Ş i, de preferat, toate trei odat ă. Nu ş tiu de voi, dar eu nu îmi amintesc s ă fi votat aş a ceva. Deci, imaginaţ i-v ă o lume în care banii ajung la cei care ne oferă cele mai importante daruri. Profesorii. Arti ş tii. Infirmierele. Pompierii ş i poli ţ i ş tii. Scriitorii" ş i din sal ă se aude tare ş i hot ă rât " Ş i mamele". A continuat: "Oameni care ne conectează , nu ne despart ş i nu ne distrag aten ţ ia. Imaginaţ i-v ă acea lume ş i o putem avea, pentru c ă , oameni buni, noi suntem aceia. Întotdeauna noi am fost aceia pe care-i a ş teptam". Da, ne-a prezentat un fapt. Revolt ă tor şi frustrant. Îl reg ă sim ş i în România. Poate nu antrenori de fotbal, dar cu siguran ţă antrenori de infractori. Poate nu actori de filme, dar cu siguran ţă actori ai sfid ărilor. La noi, la români, exemplele sunt mult mai bogate ş i, de ce nu ar fi?, mult mai revolt ătoare pentru omul de ş tept. În România, boga ţ ii nici m ă car nu sunt inteligen ţ i. Ş i când spun asta m ă refer la faptul c ă ace ş tia nu au identificat oportunit ăţi de afaceri adaptându-se la cerin ţ ele pie ţ ei. Au fost doar ş mecheri - un cu totul alt concept. Au fost doar mai pu ţ ini ocupa ţ i cu înv ăţatul ş i mai mult ocupa ţ i cu triş atul. Au fost doar mai tupei ş ti ş i î ţ i puneau pumnul în gur ă când le deconspirai intenţ iile. Inteligent e ş ti atunci când te adaptezi unei

situa ţii noi f ăr ă s ă atragi aten ţ ia. La noi, boga ţ ii – parveni ţ ii ş i oportuni ş tii – nu numai c ă sunt proş ti fă cu ţ i gră madă , dar sunt ş i extrem de vizibili, extrem de volumino ş i. Merg pe frunte cu certificatul de infractor ş i nimeni nu se atinge de ei. Procurorii sunt mult prea ocupa ţ i s ă vâneze elevi, profesori, mici comercian ţ i şi vedete decât să se ocupe de infractori care au avut contracte imense cu statul, pe care nu ş i le-au onorat, ci doar au încasat bani.

Ş i, pân ă la urmă , de ce s ă mai fii bogat în România? Vorba lui Tudor Chiril ă :

"Ce-o s ă face ţi cu milioanele într-un ora ş mort? Ce-o s ă cumpăra ț i, cu banii gr ă mezi? La ce- ţ i folose ş te un Lamborghini când n-ai o autostrad ă? De ce s ă ai o vilă într-un cartier sufocat de inunda ţ ii? Stau ş i m ă întreb, bogaţ ii României ar mai fi fost bogaţ i în Fran ţ a? Dar în Marea Britanie? Dar în Germania? Dar în Olanda? Dar în Statele Unite? Boga ţ ii în România se diferen ţ iaz ă de bogaţii din lumea civilizat ă . Boga ţ ii occidentului, marea majoritate, au averi, dar ş i respectul oamenilor. Dar ş i clas ă . Dar ş i stil. Dar ş i cultur ă. Dar ş i rafinament. Boga ţ ii români au bani ş i cam atât. "

Articol redifuzat

Eduard G.