Sunteți pe pagina 1din 126

s Testul 1

@
remdi '- -;'t;tto prgfbsoard de istorie te-a selectat sd participi la un
M.ru .: .. i pet'.\onqlitare istoric.d. ili oyerim.doud modeli din careconcnrs tn care trcbuie sir
sd te inspiri, cuprinzdnd
- ". ;iin t'ictla oce,rtnra.;i importanla ror pe pran nalionar st tnterniyioii't.-$iii:i"ra
' 't'i,i clitt cele de ma-i jos tncearcd sd-i completezi portretul
;i si din alte sttr,ge.
t.- rr.ste- textele A Ei B gi apoi
rlspunde cerinleior proprse
Cerinlele I - VI urmdresc ce qi cdt ai inlelei din iextele citite, iar cele de la VII la X
:,::,::.::,: f3lose+ri aceeagi.inlbnnalie, in scop propriu (acela de a tep."gati ffi;

Rolul unui conducf,tor


TEXT A

..Aleasd sp_re a fi viitoarea regind a Romdniei la vdrsta de IZ ani, Maria


Alexandra Victoria, viitoarea-regind Maria a romdniloti ero o englezoatci ie
rasd;i provenea dintr-un mediu anglo-saxon. (...)
Bund cdldreald, binecuvdntatd de ra yalurd iu gust cu o
..
din comun, Maria o fo:t repede adoptatd de Armaid, ca)re, tn
si frumusele iesitd
foarte ,cirt i{m,i,
nlai qles dup_d ce a fost numitd cbmandant lpropit"nr) ,,1nieiiiiiiilt
Cau_aleyie 4 Roq_iori, a ajuns sd o divinizeze. (...5
t / fr)
Legdara sufleteasgd inlre
lrI_aya Armatd a'fost extrem de puternicd qi nu s_a
gi
syrtiiltt_(9gr pe relalia o/iciald dintre suveran si militari, ci pifaptte d" ,ii;; i;
timpul Rdzboiului balc.anic, principesa Maria a'lucrat fu iervlcat sanitar
t mi;;;
bolnavii din lagdrele.de riicgrydu;s_i yialaJdrd nicio rezerud, p"ot u ,Z ipii,
!gln(,
desi acum_era regindrsy tngriieasc-d lafei de risiant bolnavii de
,if^ i;, M;;;;,
ftolone,l t" oriolti iiit*i"i)
in tinryul Primului Rdzboi Mondial. Aihur coltld
a deycrls o99ste gesturi ale reginei Maria: ,,Fdrd!,e9 sd-ipese ie riscuri, ea stdtea la
capdtul solda\ilor tineri care mureau de holerd, vdrsdid lacrimi pentru.fiecare
din
ei, lindndu-l de mdnd. ore tntregi pe tdndrul muribund, spundndu-i
cu toatd
sincetitatea cd ea ii tn!7.cyia.mama,- si apoi, cdnd vedea cd i'se apropie
sJiirsitul,
ludndu-l tn brale si sprijinindu-i capui piumdrut ei pdnd c6nd tsi iata[airii;,;-i;;."
(adaptare dupi A. M.Stoenescu , Regina Maria, srwerana cea
mai iubitd de Armata iom6nd,in
revista Historia)
TEXT B
George Washington - The First American President
one,of the most p_opular presidents o.f the united states of America, George
washington, was thefirst president of ihe united states oiak"ry"i,;-;"/l;;
role of a president. (...)
ir;
In May 1775, he was named
_general of t!e_ continental Army. During the
American Revolution, General washtngton did not have an easy
tisk. He hZd an
army of coloryia!dalmers to fight ggrt;rtt trained British sotdi"rr.
managed to hold t\ y\tr together during dffi_curt timtes o"a
no;;;;l;,;
oft"i irfroii.
George washington led th'i ariy to victory\r", tlri nriiiiiyoiri*i";;.-=--*
The two terms that Wshington served as president were peaceful
times. Durins
this time, he established thirole and tradiion of the pies;ir;;;l;i""U;;;";;;;;A
as they are today. (...) Heformed thefirst presia*tkt iriinit
*lrr"l, ir"iua":i'it,
Limbd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - taste

.friends Thomas Jffirson (Secretary of State) andAlexander Hamilton


(Secretary
of the Treasury). llV r[rrt:, 1...;* , -

George Washington was president for 8 years, or two t91ms. He thought the titi,,r1""Il;;.,. ", * - - -

president must not become powerful or rule too for long, like a king-
(http://www.ducksters.com/biography/uspresidents/georgewashington.php) 'tl

incercuieqte rispunsul potrivit pentru *ilt^ clrui text ii corespunde


.1ffi
liecare afirmafie. ^
l. Textul este preluat de pe internet.
a) textul A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
2. Textul prezintd informatii istorice.
a) textul A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul. +. . ^--
3. Textul vorbepte despre o reginS.
a) textul A; b) textul R; c) ambele texte; d) niciunul.
4. "fextul vorbe;te despre un rege britanic.
V (..r-rntpr luti-;,,,: . _ \

a) textul A; b) textul B; c) arnbele texte; d) niciunul, l.


Scrie rlspunsul Ia intrebirile de mai jos. Rlspunde in limba in care este
,ril;il::iiiiii
1

formulat[ intrebarea.
1. Unde a lucrat Regina Maria in timpul celor doud rdzboaie menlionate in text?

VN

2.La ce v0rstI a fost aleas[ pentru a deveni viitoarea Regind a Rominiei?


1"

1
3. For how long was George Washington president? -a

1
t

4. When was George Washington named general? +.:il_- S:: - --

Wt Precizeazi rl , -,

ffi Completeazil spa{iile, valorilicflnd intbrmafiile din textele date.


1. Mediul din care provine regina
2. Adescris-o pe Regind 1
-a

3. Secretarul de stat se nttmea


4. Soldalii irnpotriva cdrora au h.rptat americanii erau de origine qffi ExplicE sensul
soldatilar tinen

4
Limba si comunicare - evaluare pentru c/asa a VLa 'lgSlp-

''s ::,li'tcazi (in limba in care este formulat enun(ul) spa{iile libere cu

L \'umle[e complet al reginei Maria este

1"1.1'1a a fost numitd

': :he.\merican Revolution George Washington had an army of


to fight

{, The first presidential cabinet included


emd
,ft' -r nlpleteazi cu sinonime din textele date.
l. conduc[tor
2. periculos
3. task
4. hard
',*t \ um e$te personalitl{ile din cele doul texte clrora ti se potrivesc
u r nr atoarele caracteristici.

1. frumusete iegiti din comun


2. spirit de sacrificiu
3. most popular president
4. the Secretary of the Treasury
tffi Precizeazil doul calitlfi pe care Lr trebui si le aibl un conducitor,
valorificffnd informatiile din cele doul texte.

UII tixplicfi sensul secvenfei: Fdrd sd-i pese de riscuri, ea stdtea la capdtul
.:olda{ilor tineri care nxureau de holerd.

5
Limba si comunicare - evaluare pentru c/asa a Vl-a - feste

Testul 2
ffi Vrei sil realizezi un chestionar/ rebus pe care sl-l aplici colegilor tii
pentru a vedea daci mai cunosc ai alfi conducrtori celebri. oferr-le La C{uhul dc rri :dpilr{
dintre yoi. Jtsi lo,s ;- erw*i
cflteva indica{ii. divers perspsrf,ii r ;iq rsrr
Cite{te texrele A ;;i B fl rp
1.
Cerin;ete I - tTru'rlr.i.sr
2. -tblul in care_tblose+;j -rrf,e*j
actititatea de la Gufu,r" c,r,
3.
TEXT A
4.
Ce este mtr;icre "7 [- m, -u
ffi nifeazi imaginea potriviti pentru sentimentele pe care fi le-au provocat este orta care eq[rrr.r,rLr" fi
textele citite, motivflnd alegerea ficut5. dscd eu o$ fi fmtre,rurfi r-a
cttlittte cat e fr,r c,&ru,;fJrr
d efi n i Si i p e n tt:u oces.sr.ir.-

^ .4$adat
ins
mtEitil, nu..TrNg (
e0 mnd a ltc e\"0,. p,emr:
afacerc, o artd,. wm Ntod &
un sunet din ma{ilrwd,inm
trdim. Probabi{ cd de oerrr,
de ryuzicd oscultffi,. { _.. t
Insd, cel nrsi fnrporrm
acessto transmite immuiw,
A$a cum :icea plawa^ !

imgsina[iei Ei viaynfr orrm


cslitate, cdci via{a l&rd m
I"drf"rent de mfuca p
s*tt modentd, ritmard sriu,
ceeo ce este mai d, pn{gu r
c and escultdm mtr;icfr^'^
(adapmre dtwi *lryr

TEXT B
What is nrusic? Ifasfr u p
nrcves us srtd stinrulwer ie
happv 0r ssd. It affea[r tro
Tb singeFs ot- sonfr+ri:t:en I
tt^s to e different iortd: s
F
Ever since I can rumrrr&l
iyagine $worldwithm;
L{usic slso tells.rforisr_-_ it
I'm flmt & rnusic ffiW\ I u
{adaprdfrwftufJ
rc fncercuicgte @
fiecere afirmr$a
l. Textul este preluat de fE
a) fxtul A;
l[ mstul 2
.. ..:,. ,u'tc, tema disctt{iei este muzica;i ce senmi/icalie are pentru/iecare
,-', :?i ai doud texte care iti oferd ittfurmasii cu privire la aceastd temd Si
, . : , :i., e din care poli privi muzica.
r \tclt-. A gi B gi apoi rispunde cerinfelor propuse.
r
. : i - r-i urnidresc ce si cdt ai tnleles din textele citite, iar cele de la VII laX
. . . ','ioseSti aceeasi inforntalie, tn scop propriu (acela de a te pregdti pentru
-.; -;.. ,'s Clubul de arte).
Muzica, pasiunea mea
TUT t
- Ce este muzica? (Jnii sunt de ptfivsTs cd defini{ia muzicii este aceasta: ,,Muqica
NW artfl care exprimd, cu ajfiorul sunetelor sentimen.te qi atitudini" (...). Insd
.ri,si eu aS fi tntiebatd carebste definilia muzigii, aS gdsi, probabil, cu totul al-te
;nnrntre caie or caracteriza aceasid artd, la fel cum-Si voi, probabil, aveli alte
ifrnigii
"
pentru aceasta
Sodizr muzica nu are o definilie anttme, ci, pentrufiecare om iy parte, aceasta
mseimnd altceva. Pentru unii, muzica poate tnsemna un mod de relaxare, o
;riiacerc, o artd, un mod de evudare din viala cotidiand, un prieten sau doar inci
--rn sunet din multitudinea de sunete ce se regdsesc in tntregul univers fn care

siim. Probabil cd de aici pleacd;i eterna disputd dintre oameni pe tema genului
.z 4wicd ascultat. (...)
insd, cet mai important lucru este cd, indiferent de genul muzical abordat,
Eeosta transmite intotdeauna sentimente qi stdri.
ASa cum zicea Platon, ,,MuzicQ oferd un suflet universului,_aripi min(ii, zbor
tuginatiei Si viald oricui". Impoitant este sd realizdm valoarea muzicii de
;allute, cdci viala/drd muzicd ar.fi o greseald. (...)
Indiferent de rnizica pe care o ascultdm,Jie ea agresivd sau delicatd, clasicd
su ritmatd sdu lentd, pop sau rock, important este sd putem alege tot
^6dernd,
ceeo ce este mai de prel qi maifrimos pentru noi, astfel incdt sdfirnfericili atunci
rind ascultdm muzicd.
(adaptare dup d hup : //ane I Oma rry.wo rdpress.co m/2 00 oo t n r**t *;f.!l;H-:;i
IEXT B
frhat is music? Music is pure magic. It is a wonderful gft to humanity. Music
moves us and stimulates us. It mg*es us want to dance or sing. It makes us feel
lrappy or sad. It affects our mood in many weys.
Tb singers or songwriters like mygelf, masic-- and singing in particalar - takes
us to a dffirent iorld: a place of eruotion that touches the sauL
Ever since I can remernbef, rnwsic hss been an addition to my lifei. I cannot
imasine a world without tnusic. Music can really lead us into another dimension.
UtiU also tells stories... it is a mystery, a codi, a vehicle of spirit and soul.
I'm not a music expert, I atn a music laven.. A discoverefi an explorer.
(sdopon fr;rn Music Pr Trarc{ormation, by Annie Lennox, in Reswgeo""&fuW

ffi f;a**reui*,tte r'f,spuneul polrivir pestru a ar{tn cflrul f*xf fr corcpun{p


liecare efirmafie'
l. Texful este preluat de pe intpnret.
a) texurl,A.; b) fipxtul B; c) ambole texte; d) niciunul.
!ry#
7
l
-LL@p Wmunicafe - evalu
2. Textul vorbeqte despre muzicd.
a) textul A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
3. Textul prezintd aspecte negative ale muzicii.
a) textul A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
4. fextul vorbeqte despre un anulnit gen muztcal.
a) textul A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
ffi Scrie rlspulrsul Ia intreblrile de mai jos. Rlspunde in limba in care este
formulatl intrebarea.
l. Care este defini{ia mu ztclt, in opinia unora?

2. Care sunt genurile muztcale amintite in text?

3. Who is the author of text B?

4. What is the name of the article?

iiliil tncercuieqtevarianta corectfl de rlspuns:


[. l)espre muzici se spune c5:
a) are o definifie strictd; b) inseamnd pentru fiecare altceva;
c) nu este recomandatd copiilor; d) nu poate fi ascultatdmereu.
2. Conform textului A, disputa dintre oameni legati de muzicd este datd de:
a) faptul cd se ascultd prea tare; b) faptul c5 se ascultd in spafii publice;
c) genul muztcal abordat; d) definifia acesteia.
3. The author of text B says she:
a) hates music; b) loves music;
c) does not listen to music; d) is a music expert.
4. According to text B, music makes us want to:
more;
a) eat b) shop;
c) sleep; d) dance or sing.
ffi Complete3zil-(in limba in care este formulat enunful) spafiile libere cu
informa{ii selectate din textele-suport.

3. Music - and singing in particular - takes us to


a place of . '
4. Ever since I can remember, music
'.
-
Limba .si comunicare - eval ste

- : rn fiecare text-suport, cf;te o structurr care definegte muzica.

- r:rrnrr corecti de rrspuns, in funcfie de ce exprimi fiecare enunt.

b) rugdminte; c) interoga{ie; d) afirmafie.


L reolizdm valoctrea nxuzicii de calitate.
'..7
b) mirare; c) afirma{ie; d) sugestie.
',..r j/u expert, I am a ruusic
lover.
b) explicafie; c) constatare; d) regret.
__-
:,; .f ttnie Lenox, frtltsic is pure magic.
-- :, b) afirmaf,e| c) apreciere; d) admiralie.
*,!$ : - -nr:l un bencficiu al muzicii, valorificind informa,tiile din cele doui
\.":

r!flffi ' '. p licii sensul secvenfei: Muzica oferd (...) aripi minlii, zbor imaginaliei (...).

.,x, \;rie $i tu o definifie a muzicii.

H Bifea.zi imaginea.potriviti pentru sentimentele pe care le-au provocat


rertele citite, motivind alegerea fflcuti. r ---- fi
Testul 3
E;ti la Clubul de lecturd qi trebuie sdfoci o scurtd prezentare a relaliei dintre literaturd
qi cinematografie. ipi oferim doud texte suport cure sd te aiute sd aprofundezi aceastd temd
qi sd tntetegi ivantajele qi dezavantaiele celor doud arte. Rimdne la decbia ta varianta
'cat.e
te.faci sd te simyi mai apropiat de o carte: textul tipdrit suu ecranizarea lui.
Citegte textele A gi B Ei apoi rilspunde cerinfelor propu$e.
Cerintele I - Vl urm6resc ce qi cit ai inleles din textele citite, iar cele de la VII la X
felul in care foloseqti aceeaqi inforrnalie, in scop propriu (aeela de a te preglti pentru
activitatea de la Clubul de lecturi).

Cartea sau filmul?


TEXT A
in 1903 apdreafilmul britanic ,,Alice in wonderland" (,,Alic_e in l9r9 fil

Minunilor"),'inspirat de cartea ,,Aliceb Adventures in Wonderland", scrisd de


Lewis Carroll. ira prima adaptare a unuifilm dupd o carte. De atunci, tnaeEtrii LT
cinematograJiei qi-au cules in nenumdrate rdnduri inspiralia de pe t(rQmyl
lrteraturil, ,4stdzi, legdtura dintre file Ei ecran este, poate, mai puternicd decdt
oricdnd. Sd ne gdndim doar la unele dintre cele mai mari succese ale ultimilor
dni: ,,The Lord-o.f the Rings", ,,Harry Polter", ,,Twilight". (...)
in general, te spune cd o carte este mult mai bund decdt adaptarea sa
cinentitog"aficd qi Zd un film este doar o interpretare a unei cd1ti. (...)
O caie {i Ttml TAcui pornind de la es nu vor fi niciodatd intru'totul la fel.
Yor lipsi onrie dem{ii, animite nuanle pe care tu le-ai vdzut nt4 uolS selzaty de
,"gii, sau de un anumit actori decorurile vor fi, poate,-qltfel decdt li le-ai
iiaginat. Dar dacd ii vei da o Eansdfilmului Siuei inceta sd-l compari rnereu.cu
,oiea, vei vedea cd nu este chiar at6t de rdu. Ci poatefi chiar grozav. Cu pulind
detaqare te vei putea bucura gi de aceastd varianti. Arta cinematograficd n-ar
trebui sdfie un'dusman al literaturii, ci incd o cale de acces la cultard.
Asadar pentru tine, care este primul? Cartea saulilmul? 1i 1l
'I

i/02/22/care-a-fost-primul-cartea-sau'filmul/) lul '

@uprt http://blog.shakespeare-school.ro/20 t

TEXT B
Boolcs and the movies based on books can go well togethen That doesnt always
happen, though. Sowetimes, the ruovie makers change things so-ry.uth,-you can't
reiignize the-book anymore. The problern, then, is the quality of tke adaptations,
Some directors adapt boolcs into *tovies successfully. Tlley bryng thlty awn 'l[r
'r#L

thoughts, but dont cirnptetety ckaruge tke story. Also, they choose bewtdulvisu&l
ele;en$ that increasi the quality of the wovie, Tke iruages on the screefl c&tt.
help readers and yiewers sie som.e ttenils tkat they wissed when reading" wch
as the interiors or extsrior$ afimuses.
Also, movies based on storiss writtefi long agO, shout more clearly the way people
livett. A great story can becowe not only afunow bao*, bat also a strccessful
adaptation on the scrsen'
fiane A&rnt, Books aadMoviss)

10
Limhe si comunicare - evaluarc pentru clasa a Vl-a - tes.te

lrcmiegte rr-spunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde


bc efirmagie.
.
- ^ :- i . ;: at de pe un web-site.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
-: : :,i leedtura dintre carte si film.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
. ::rsre despre suprematia cinematografiei asupra literaturii.
f,
b) textul B; c) arnbele texte; d) niciunul.
-'.:-: e\enlple concrete.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
; sffie rispunsul la intrebirile de mai jos. Rispunde in limba in care este
frrnulatii intrebarea
L CgE sunt filmele considorate a fi de succes in ultimii ani?

: :: rs the role of the images on the screen?

r ,'. :l[ happens when movie makers change too much the story the movie is
::sed Otl?

tfll Transcrie, din fiecare text, cite doui cuvinte/ sintagme care se referl la
subiectul abordat.
TE,XTA TEXT B
j
:
t
tl
IL

.,!
tv Co_mplet,e.7zi (!n limba in care este formulat enunful) spa{iile libere cu
It i nformafii selectate din textele-suport.
t,ll
.lt L . in general, se spune despre o cart e cd

le
ul
2. Artacinematografic6 n-ar trebui sr fie un al l,iteraturii,
ci
?S)

11
'D.s
3. Books anci tire 1l]or,'l-s -. J, ,1, I- ,,.,--,,--, .:-i - -11.
4. Movies based on stories written long ago show more

ffi lianscrie, din fiecare text-suport, cite o secventa care sI contina o idee
legatl de relatia dintre carte $i film.
l.
)

ffi Alege varianta corectr de rispuns, in funcfie de ce


exprimr fiecare enun$
l. A;adaa pentnt tine, care este primul? Cartea saufilmul?
a) sfat; b) rugiminte; c) interoga{ie; d) afirrnafie.
2. O carte ;ifilmulJdcut pornind de la ea nu vorfi niciodatd tntru totul lafel.
a) explicafie; b) afirmafie; c) apreciere; d) sugestie.
3. Sometimes, the movie makers change things so much, you can't recognize the
book anymore.
a) afirmalie; b) dezamigre; c) apreciere; d) explicafie.
4. A great story can become not only a famous book, but also a successful
adaptation on the screen-
a) sfat; b) admira{ie; c) apreciere; d) afirmafie.
ffi Precizeazi un asp.ect pozitiv gi unul negativ pe care iI poate avea
ecranizarea unei cirfi, valorificflnd informaliile din cele doril texte.
t.

7
.4.

ffi Explici sensul secven{ei: Arta cinematograficd n-ar trebui sdfie un du.;man
al literaturii.

12"
Limbd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vt-a - teste

:r "- ii rgalizezi un chestionar pe care sr-l aptici colegilor tri pentru a


-:.: dacii preferi citeasci o carte sau sI vizioneze ecranizarea acesteia.
:rr,lercazi spafiile libere cu intreblrile potrivite.
L
inl o idee
I.
3.
{-
rl :. cizeazi care _estc mesajul comun celor doui texte cu privire Ia relafia
rre enuilt" . nIre carte ;i film/ ecranizarea acesteia.

) af,rmalie-
tul lafel.
[} zugestis.
cogrtize the

I) explicafie.
t successful

il afirrna{ie.
poate aYea
tI texte.

GO"

13
Testtll &
Educa{P pentrrtsdnlltatetrebuiesdJaciy.nreJbratdesp,u-,u.
o direclie de lectura
qt
La can'sttl oP{iortal de Ili'
olbrim in textele "y.y'i';;;' penffu a
inseanmd mdncarea
'r"aruio
sdndtoasit'
tiebuie sd avent grija la ce ;i cum m6ncdtn,
Ia cum
in/brnrct{ii cu privire

ffi :i:','lT',J:,:111i,,,",ff ;1':i:"&XiJi,II


rc Prstsar'|
bi*iffiJ;;:LlJ;iqtff
in foloseqt';'"-*n
care
ili:*:ll":lL,ii:H#:i.l: (acera de a
]

felul pet
i:iil;ii;-.ursul opilional de Educafle
0e m6ncilm
d:^y"!!
"ffi,,,,u::F1'::ff';,*f :";:':;f:;nf$:f;il*':i:#iXllr::ffik,
TEXT A a 7:-..^.^tntnr ia tin fast-food. nu mai
reprezintd

n! "*'iii?^:^
'ffi2::,::l'!,0,i'i;;''.ac'estora l*f"'l{n:::'J:;;#Tl'";;;;;

':lr*i;rtili*lt[x:i;**rx.rli,W{;i;'
j;r;i:lt::rnr:n:;i?i:fifr'ryi
t;!,:,;';:;r;:tih'r6'i;i{;ii!#i{
" d'est e de po
rli' rtii"tali
' e dndto s
dieta
as

nici" mdcar atunci cdnd 'o 'Jo:'


::;;i{;/ili'::,-"-ir::2.:ru'!'"1:!;;r'"'"n"0;f {!{!i!fi!
sdndtoa
raitul ca pdrin;ii in{iii ii *oi ou--o ,alimentalie
';i#i':ff{i*',iii#:;';;"Wtr;{ryr#ti:?ii"i'i:"'{i;,ru:"::
$il:i";ii{ii.n',r,-";*;;;t;rui:"?;:;':;:;::;'k'iz*Pii'l*
0ttp.tt***.i"|irecopri.iom/i,p-,oi,iii-i;:;;;;,*,,-,n*n*o*.IQul-copiilor.htm)
TEXT B
';;,;; for good eating
habits for kids:
'i. breakfast',
io,1 src;iP ,-.
i;Y;kzrxrt*r:iiim'**;:{::ti"'f,'i|"!,li^;,r*
or rtruwu rt""- /
4. Stop eating mea$
5. Drink more water'
"i. "rl v e ge t ab I e s'
i "
o'i i f ru it s a nd
i' f* at the table'
(adaptedfromhup://www.webmd,com/chitilrert/g|liildkids.healthy-eating-habits)

-14
fil.c?rcuiepte rfrspunsul potrivit pentru a arrta crrui text
ffimere afirmafie'. ii corespunde
-,,, ,- -: .'- ''i'
..:,
- L

u4 r
:: ; ir..iuat de pe internet .
',,, '

b) textul B;
tl

'4

:- -; r:_,ir ra r ez,trtatere unui studiu.


c) ambele texte; d) niciunul.
!r
b) textul B; c) ambele texte;
j- ,l la X d) niciunul.
:- .1
..
_1 rlff-ll
!..ii"l -.1

b) textul B;
:;ieseiil;.
c) ambele texte;
{' Tcxmd se adreseaz d atdtcopiilor, cdtgi prrinti}or. d) niciunul.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
; .;. ,ltlllIt de mai j os. Rrspunde itn Iimba /\
' : ":
i'7 itt
,;#,I,:;g ?#*,",:*.rehrrire
formulatE intrebarea. IN care este

,"'"'.i tttti, I -* r:scoperit recent despre alimentafia


r_

I r! I -t,-1
de tip fast-food?
.t' { L L/

'I

- l-:ilot" :

--.::'Ol' Sl
: : pi-:ct
- - Diilor
.;.r':til cit 3- \tha[ are kids given advice
, ):iL s-cl about in text B?

-- ':.iri
de
. ,.r:,,71, Llll
t
{- mlat should kids eat more of?
; _;,; :ite in
. : t?tll/te
') - asIte,
" - t' lfim) TEXI-A
TEXT B

iV Completeazd (in limba in


care.rr"-_1o.
informafii sclectate di, i..i.r*.ril.t. -i--,
: lt :era copiiror este i,fluenfatd cle
: rlt_rpiii care m6n6ncd rnai multe
SI
inainte de trei ani
ting-h*bits)
J, Stop eating snaks or
-1. \,{ake sllre you eat
and together as a

15
{ irmrtuies.te riispunsul potrivit
Slmre efirmafie.
O*
L SETEEI este preluat de pe internet .
b) textul B;
I

. ti
c) ambele texte; d) niciunul.
L ffirI prezintd rezultatele unui studiu.
et lgxtul A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
}u T,trurtr ofer[ sfaturi pentru o alimenta{ie sdndtoasd.
e l rexml A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
*L Textul se adreseazd atdt copiilor, cdt qi pdrinfilor.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
. : r c raspunsul Ia intreblrile de mai jos. Rrspunde in limba in
ji
care este
: i- nl ni ia ti intrebareA.
l-r !- ,:scoperit recent despre alimentalia de tip fast-food?

-
- -, :l I bazeazd adese a gdtitul, in foarte multe dintre familii?

: ' -,:t :lre kids given advice about in text


B?

I ..it should kids eat more ofl

f- Trapscrie, din fiecare text, cf,te doui cuvinte/ sintagme eare se referr la
subiectul abordat.
TEXTA TEXT B

pgmplete^azi_ (in limba in care este formurat enunful) spafiile libere cu


informafii seleetate din textcle-suport.
l. Dieta copiilor este influenfat[ de
2-. Copiii care rndn6ncd mai multe S1
)

inainte de trei ani


'1 i7 obits)
-.-- 3, Stop eating snaks or

4, Make sLlre you eat and together as a

15
pentru clasa a vl-a - lesle
l-imba si comunicare - evaluare It
,,,
*'

:ffildentificiintextulBdouisfaturipecarenulerespec(ideobicei;i
-
iottin"l tle ce nu o faci'
1.

2.
rs,'
,{\"

corectl de rispuns'in f^unctie Ut


t^t.:Xltiml fiecare enun!'
ffi,Ltege varianta
Ti, ,rioa normal, *ebuii sd mdndncer::::r::{"indncdfami'k*n.
a) sfat;
""0't " c) explica[ie;
birugdminte;
o) aurrnalr''

2.Diferen|afa|d'deIQ-utcopiilorcuoalimenta|iesdndtoasdestedepdnd.la5
puncte. d) sugestie.
b) afirmalie; c) apreciere;
a) exPlicafie;
3. DonT skiP breakfast' d) regret.
c) sfat;
a) afirmalie;
b) exPlicafie;
4. Drink more tYater' d) admiralie.
b) sfat; o,l apreciere;
c) aPrtrvrerv'
a) opinie;
slnitoasi, valorificflnd
ffi
* Formu leazildoui sfaturi legate de alimentafia
i"toi-a(iile din cele doul texte'
1.

2.

=----.-_
B de a mdnca aqezat la masd'
ffi Explici sensut sugestiei din textul

- 16
-#--
Limbe si comunicare _ evaluare pentru clasa a Vl_a _ teste

lcel
raa

sl i[ :.. se realizezi un chestionar pe carc sr-l aplici colegilor tri pentru a


-::r daci mrnincr srnitos. completeaii spafiifL c, ini..ne.ite
: .::lr ite.

ffi I trrcizeazil care este mesajul comun celor doui texte cu privire Ia
:iancarea slnitoasI.
en unt.

+1O
-i.,a

; 1; le J

":3stie.

, -r-: f,
;-r ! L.

r -:rratie.
r itic ind

---_---_.-

17
Testul 5 personaj ltruchipat
pregdte;ti de ora de literaturd Ei trebttie sdJaci portretul.unui
Tb
pentrtt ai cble mai inteiesaite descrieri, te rugdm sd cilesti cu
de un animal.
'ateirnrie
textele de mai iis ;i "iliii'ta
sd descoperi trdsaturile personaielor.
Cit.st. textele A li Bqi apoi rispunde cerin{elor propuse' iar cele de la VII la X
. TT
*.8
Cerinlele I - Vl urri-ai&" r"_ t-i cit ai in{eles din iextele citite,
in care folosegti"il"r-giirlf.t"a1ie, tn scop propriu (acela de a te pregbti pentru &
felul
;;ffift"tea d" la orade literatr"rr6). I-T
T
Anfunalul, Po,rsonai literar
rTi
'rll"lrrrrotdvie!, zise Leul c:u mdwie, lyiteteylandriei sdesea n9 twping
Rdstndu-se la un Tdun*. sd netfrlim prea rnuk cu glorta'
--tiu
crezi c& mult tmi pasb tnte Porntnd sd.Si trdmbiTeze, chiar el, in ,it

Cd gie unii rege'{i spun? sldvi, victoria,


Ce, vrci sd te-mds'ori cw tnine? (,..) Se prdpddi Tdunu-ntr-o plasd de
ii bAzAie pe la obraii Paing*.
Si-/ c,inpe$te ,tare de grtrtnaii.
Se zbate leu,l, cu ochii foc, greoi Eu ,cred cd doud tnvd'trdturi poti sd Errltr
$i ,spunrtegdnd, scril$nind ca un nebun, desprinzi de-Qici:
Rdcne$te de rudnie (...) ittt,ii cd dintre inamici,
De trenxbtra iivinele*tt zdvoi. Mai de temut sunt cei mni rnici.
$i tot cunxplitul lor rdzb'o,i,
{J niv et's slu,l tdr db oi, $i-,al doilea cd cei ce, deseori,
Din nxari pfim'eidii, ies biruitori,
4 olrrra Ltnui Tdun ! It{-ajung mereu la capdt S-o t'ot SC'oAt,d,
Il piscd-ntrtma peste to't,
Ct pteicdndva dintr-o nimica toat'd.
Ba de spinare, 'ba de bot;
Ier c,dnd ti intrd fntr'o nard,
Se face Leutl .foc Si Pard:
Cd, vezi, a$a-i norocul; seqtvdtte ca o rcatd!
(adaptare dupd Jean de Ia Fontaine, Leul ;i
tdunu,tr)
TG
LU-a
$i rage, geme, se s.fa$ie,
Tarb,frnd de chin ;i de mitnie. tdun - insectl asemdnitoare cu musca
$i ame{,it, trudit Ei./rant, paing - pdianjen
Se prdbu;eS,te la Pdmant...

TTXT B
Attce, w;hen,a l-ion wss asleep, a little Mouse began running up-and down upon-
him. This s'oin wakened the iion, who placed hi large paw on hirn, and opene'd
oPardoi, 0 King," cried the little Mouse: 'forgive
iiifiii""th to swallow hirn.
me this tirne, I shall neverforget rt. Ifyou let me go maybe lyitt"b_e able to return
. theforo, oi".diy." Tke Llon"was so arnused at ihe idea of the Mouse being able
to ielp him, thai he tifted up his paw'and let him go'
Some time after, the Lion was caught in a tra-p. The hunters who desired to
carry
him alive ti the King, tied him to a tree white they went in search of a wagon to
carry him in. Just tien, the little Mouse happened to pqss by. Seeing the situation
nf tli" Lion, the Mot$ewent up to him a1t(ioolt -c\ew,ed oway the ropes that bound
iku King of the Beasts. "Was I not right?" toq tUu little Mouse'
' ("aap-t"a fuom The Lion and the Mouse - An Aesop Fable)
g _
_-_____J
ffix;;xnunsurpotrivitpentruaaritaciruitextiicorespunde
: _':J, uat dintr_o revistd.
' b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
I literar.
-. .:: Lr

b) textul B; c) ambele texte;


- -
"
l:ept personaje, oameni. d) niciunul.
b) texrul B; c) ambele texte;
;l ; s;ris in versuri. d) niciunul.
u;r fturrf,ul A- b) textul Bl c) ambele texte;d) niciunul.
iffh titPfnsul Ia intrebrrile de mai ios. Rrspunde in Iimba
il*rdrti intrebarea. in care este
' : :rersonajele
texfului?

- :r"; s;nsui expresiei


,,a se face foc gi par d,,?

. .1_. author of text B?

$ ; :s the l_ion,s reaction to the Mouse,s


request?

il hoBrcuie;te varianta corectl de


rlspu*s.
n mul il ciupe$te pe Leu:
^*rir.
,,i11.
b) de srumaji;
't'
.*).
d) coad6.
f*
:t r :^
| ..
- _, plasa de
.

flnfari; b) inrr-o baltd;


-,t, plasd de pdianjen;
d) il inghite leul.

; ,-_icn and the Flee; b) the Mouse and the Cat;


r

d) the Lion and the Spider.

19
Limba si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - fesfe
'Iilr,,,

4. f'he hunters took the lion and: illllI

a) put him in a cage; b) took him to the king;


c) tied him up to a tree; d) took him to the circus.
ffi Completeazil (in limba in care este formulat enunful) spa{iile libere cr
informa{ii selectate din textele-suport.
l. 'Iianscrie trei verbe care exprimd chinul leului din textul A Itr,

2. Rdzboiul descris in textul A a fost inceput de


3. The Lion was so amused at the idea tha.

4. Seeing the situation of the Lion, the Mouse

and

ffi-transcrie, din fiecare text-suport, cite o structuri care face referire Ia


lcu.
l.
)
t-a

Numegte personajele din cele doul texte cirora ti se potrivesc


urmltoarele trlslturi
l. turbeazd de mdnie c6nd este atacat
2. este foarte fllos
3. igi respectd cuvflntul dat
4. este amuzat de propunere
fi#l Construieqte doul enunturi, sub forma unor sfaturi, valorificffnd
informatiile din cele doui texte.
I.

2.

lryiliilX Prezintl o asemlnare $i o deosebire intre cele doui texte.

20
jtt

sunsul secventei ,,dintre inamici,/


Mai cre temut stutt cei mai mici,,.

[i 1e lib ere c u

*
dl - :. aza inlaginea potrivitr pentru sentimentere pe care le-au provocat
: r lclr citite. rnotivAnd alegerea ficutr. fi

, that

ce referire Ia

s e p otrivesc

r alorificflnd

21
Testul 6
Este Ziua Internalionald a Educaliei, iar doamna dirigintd v-a rugat sd crc@
portretul profesorului per/bct, a$d cum vi-l imaginali. Ca sdlifocem munca mai u;oari.
't1t
propuiem doud teite prin care sd descoperi doud perspective despre tainele acestd
meserii. Poate tntr-o zi Si tu vei deveni unul!
Citepte textele A gi B gi apoi rlspunde cerinfelor propuse
ierintrele I - Vtr urmdresc ce Si cdt ai tnyeles din textele citite, iar cele de la VII la X
.felut tn iare Jbtosegti aceeasi inJbrmalie, in scap propriu (acela de a te pregdti
penfri
tema la dirigenyie).
Portret de profesor
TEXT A
Era Domnu', domfiu'Trandafiri invdqdtorul meu.
Nu-l vdzusem de ialt pe dainu'Trandafir. imi tnehipuiam cd e pensio-nar;cd
trebuie sd Ji imbdtrdnit. Eu tl vedeam insd tot ca odinioard, (...) zdmbin/ at
bundtate, fncruntdndu-se cdteodatd, insufidndu-ne urc respect nemdrginit. (...)
{Jite, Si acum mi se pore cd Damnu'nostru afost un om deosebit, ti scdnteiau
privirile ;i era ;i el iiscat cdnd ne spunea despre mdrirea s-trdmo;ilor Cdnd
.|dcea
"eu unlemn cu md,na, (aSa, intr-a parte) parcd ridica o perdea de pe-tregut, Si
vedeam tot ce spunea glasul lui... $i cdnd md gdndesc bine, cdryd iudec at
rnintec de-acunt, cdnd caut sd adun wnetefapte pe care atunci, capil, le treceam
cu vederea, gdsesc cw mircre cd Darmnu' era uft om foarte necdiit, hdrluil d3
adrninistra1ie, cd eu greu iSi ducea gospoddria [ui, cd venea de multe ori amdrdt,
ca sd ne dea cu dragoste invdydtura de toate zilele... Dar aturtci nw, n-avea altd
grijd
" "Cadecdt sd ne spuie istorii mi;cdtoar"e. (...)
ddnsul poaie au mai fost mu[1i. $i toli, dragd prietine, cdnd te gdndeqti
bine, auJbst iiqte apostoli, eare-au indurat sdrdcie Si batiacurd, care au trecut
printr-un vifor de nemulld,mtri Si vorbe rele, Si care, tatuqi, au izbutit sd-;i
tndeplineascd cu bine menirea... (...)
Era un om bine/dcut, pulin chel invdrfut capului, cu ochiifoarte blaiini. Cdnd
zdmbea, se ardtai sub mustala tunsd scurt niqte dinli lungi,.cu strungd mgle l!
miiloc. Cdnd ne invdsa cum sd spunem poeziile eroice, vorleq tare_qi tryglla in
sis bralul drept; cdnd cdntam in ior lovea diapazonul de collul cgledrei, tl ducea
repede'la urebhea dreaptd, qi, incruntdnd pulin din sprdncene" dddea uSor tonul
(.. .)
(dup5 Mihail Sadoveanu, Dornnu' TrandaJir'1
TEXT B
What makes a great teaeher?
" Great teachers huve clesr oblectives. They make tesson plans to give students
a clear idea afwhat they are learning. (...)
. Great teaekers uye well organized. (.) fhey present lessons in c clear way. !ll
llt

. Great teaehers eng&ge students and show them a variety of points af view"
Good teachers use facts as a starting point, they ask "why? " questions and
encourqge students to predict what will happen next. (...)
. Great teacherc build itrong relationships with their students and care about
them as people. Great teachers etre wafin, sensitive and enthusiastic. They stay
after school qnd talk ta students and parents who need them. (.-.)
22
nr( nrasters of thsir subject mattnr il...,t and spend time rc gain

71111'6'111"t. -'::." 'ii'li t


ir: ril;r ru1. r', i1/1 ;leSI.t(lte
tii. lt'tit :{'-'11tl.\

great-teacher.gs)

ieSte rispunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde


tl .^!'l 1r.f ltfl+1
-- -.-:- s! l- v iiiL\-li1\-L'

b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.


-d
J,rb'e$te despre un inv6![tor.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunut,
I ',' .-r', r'
lI'wlLll'

d) niciunul.
ul A: b) textul B; c) arnbele texte;
M pmruintl articole de lege.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.

rispunsul Ia intreblrile de mai jos. Rlspunde in limha in care este


- - *"rti intrebarea.
-': ::"asaruirile fizice ale domnului Trandafr?

- : ,, :lirerea ltaratorului despre invSldtorul sdu?

g ro text B, what are great teachers like?

- :iird of relationship develops between a teacher and a student?

- inscrie, din fiecare text, cete dou[ cuvinte/ sintagme care se refer[ la
- :- rcsorul/ invifltorul descris.
TIiXTA TEXT B

Completeazl (in timha in care este formulat enunful) spa(iile


libere cu
inforirafii selectate din textele-suport
Cend ii invata cum sd spunl po ezirle eroice, domnul Trandafir
rar c6nd cAntau in cor,

23
7
I
I

Limba si comunicaro - evaluare pentru clasa a Vl-a - fesfe

2. Autorul textului A consideri cE profesorii sunt niSte care.


,ffi,.
au trecut prin expe rienle nepldcute, au reuqit
li,
3. According to text B, great teachers are masters
and spend time to
1. Great teachers make lesson plans to
ffi Completeazi spa{iile cu sinonime din textele date.
1. demult
'iil,
,rlt,

2,lic6reau .

3. responsive
4. experts
[ffi Alege varianta corectl de rispuns, in funcfie de ce expriml fiecare enun!:
l. Uite, Si acum nti se pare cd domnu'nostru afost un onx deosebit.
a) afirmafie; b) admira{ie; c) porunc[; d) speran![.
2. Era un onx bine Jdcut, pulin chel tn vdrful capului, cu ochii foarte blajini.
a) rugdminte; b) sfat; c) afirrnafie; d) teame.
3. Great teachers communicate fi equently with pArents,
a) teamS; b) indemn; c) dorinf6; d) afirmafie.
4. Great teachers are well organized.
a) afirmafe; b) incflntare; c) obligalie; d) rugdminte.

ffi Precizeazl cum poate un profesor influenfa viafa unui elev, valorificflnd
informafiile din textele date.

ffi Explici sensul secven{ei: $i toli (...) fost niste apostoli, care-au indurat
au
sdrdcie ;i batjocurd, core au trecut printr-un vfor de nemulyamiri ;i vorbe
rele, ;i care totu;i au izbutit sd-;i fndeplineascd cu bine menirea ...

24
*fr r*atizezi
ildr d'ci nr fiunpatrivifi
,ll,
lllnl
li\ru]*u chestionar pe care sI-I aplici colegilor
tIi pentru a
pentru meseria de profesor. Comptet
mffiu (u inrrebfrrite potrivite. *iri

ffi':areestemesajuIcomunceIordouItextereferitorIameseria

. "'e -,],

---!

:3rxd

. , r
i' s4-l t
L

',,,.1,
:

25
I

I
Te$tul 7
7:::"!:r:: ,?_-.i"!:gi,:"ta.t o sursd de inspira[ie pentru ntutyi scriitori, de qce,.
ii,, ii'i,il,''a a"',,ieriti opiniu tor ctesp,.
i;'*::;::!^!:*'*:',"j:::u:::.':::1':1:n
aceastd vdrstit, citind doud texte cleosebite.
citStll:1,t"1- B $f apoi rrspuld* cerinferor propuse.
t:i y:.*a,^"
!? uj cdt at inlitii itiiiif"ti ,t,r,", i,, cete de ta vrr ta X
r,
9",:,,::l: ,!!
*li,',ir.::"rPl::::':"r::f:i7o,*o1t,,
activitatea de la ora de lintba romand).
ii ;;;;;;;;;; @;;;;;; ;";;;#;;;;,;,
Gopiliria
TExr A
Hai mai bine de.spre-copily1ie. sd povestim, cdci ea este singura
veserd si
nevinovatd (...) ce-i_4osd.copilurui, cdid.mama qt
vielii, la ce poate sd re adwcdziua de mditre,
ioi" ir'gananrT" ni"iiiriit"
fnqriiire. copitu,t, incdreca.t pe bdprr sdi,
tri ri-iiiianta aite sa-i;iliiiii"
$
de cei mai stra;nici,.pe care agaw iu *t,
;;rd";i;;;'i, oru cdtare pe un car
gz,ii, gri i.t, ;i-frw"ri"
cu tot dinadinsur, ;i rdcneste ra it din toatd iniii,
crede cd l-a trdntit earur, ;i pe bdy iqi derc,irci'm'inia
ai-iili"in*iii,
o"rut; ii aei*iillir,
cuvdntului...
n iriia-i;;;;;.
A;a eram eu la udrsta ceaferic,itd, si q;a cred cd aufost tali
lumgq csta ;i pdmdntul, md,car sd zicd cine ce-a
capiii, de cdnd ii
zice.
cdnd mam, putea de obositd qt t" iiio c6te areacd ziua, sd
odihneascd, noi, ""-yq!
bdielii,-tocmai atunc:i ridiiam ,it" tiiiivd. Cdrud
se
venea tata
:gdplea de la pddure din Dumesnicu, inghelat ariis ;iiii* a" p*i,iaiia,"iii
fl spdriam sdrindu-i iy spate.pe intuneiic.'$i er,""a7iiiri"nit
cdte pe unul ca la baba-oarbia, ne rddica ti gr;nai,
ero, ne prindea
sdruta ntereu pe fiecare...
)irai"a ,,riti'*ii";';;;;
- f!"? t1,ui[i la ei, bdrbate _ zicea nxamq _ a;a_i? :

. ^- la
lasd-i gi tu, mdi nevastd, rasd-i, cd se bucuid de
venireo rnea, zicea tata
ddndtrne hura. g-apoi nu stii cd este o'ririi,-,,:'i;'";:;";;;r,,d,,iooce,
cal, sd tragd, dacd-i popd, sd ceteascd... dacd_i

- !ie, omule - zise mamq * asa !i-i a ziee, cg yu gezi cu ddn;ii tn casd toatd ziulica,
sd-li scoatdperi albi, mdnca-i-arpdmdnttuf sd-i
iiii-aiir,-'6Jo*o", iartd-md. De_ar
mai veni varc sd t".!oi j."1ce-;i pe afard, *-"i' ,atiru a" ei ca de mere
pddureSe. Cdte drdu rc wn tn cap, taate "a
lefac ]

(Ion Creangd, Amintiri din copildrie)


TEXT B

[CatherinebJ taste for dyyiq was not superior,. arthough when she
odd piece.of papea she tiked drawing lrouii, found an
verv much tike one another writils ind accouiiti
;r;;;;;;,"n"r, ,ia-iiiirinlr, ott
Frengh by her ntother: her profiii"nry at that
in"-io, taught oi ii,iiinrr;
wai iot remarkabre, and she
avoided her lessons whenevei p_ossible wi.t
i-iiiii"'L,"ntgmatrc character! And
with all these svmptoms of bad behaviour ot t"n yioTi
ird, ,h" didn,t have a bad
heart, nor a bad timpel; ias r.arery stubboin,' oi'a
but she was noisy and wild, hated restrictions
rr:;irirq ,
the rittre ones (...);
and iteintiness, and most in the
*orld, she loved roiling dawn the green srope at ihiii"t,
,u o\rn" house.
Limba si comunicare - evaluare pentru c/asa a Vl-a - fesfe

. ,.. .\lot'land at ten. Atfifteen, appearances were improving; she


.' i;tii' (...); her.fbatures were soJiened by plumpness and colour
- ' ,'.;r',,utcl
ntore animation (...). She now had the pleasure of sometimes
..' mother remark on her personal improvement.
(adapted after Jane Austen, Northanger Abbey)

rispunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde


(-.

;ilrnrAtle,
a

fistf, preluat de pe internet.


b) textul B: c) ambele texte; d) niciunul.
".:arar.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
frste scris la persoana I.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunutr,
- ,.:'.llui este Jane Austen.
c) ambele texte; d) niciunul.
:-ispunsul la intrebirile de mai jos. Rlspunde in limba in care este
t i intrebarea.

- - ::ltpoftau copiii c6nd venea tatdl lor acas6?

- : -- cLll preferat al copilului, potrivit primului text?

" -.-.'
rlame of the character mentioned in text B?

. .- 1s the main character described by the author?

teazd, spatiile folosind informatii din textele date.

1 ,,:,ci-rl de Lrnde venea tat5l


: r c- spllne a tatdl c6nd ii lua in brafe
r .'.---r mother taught her

-+. ;ar.or-rrite place to play

27
! imbd $i comuni@re - evdtwe Dgfiu &e a Vl'a -les,

Completeazil (in timba in care este formulat enunful) spaliile


libere cu
ffi
informa{ii selectate din textele-suport'
l. Conform textului A, copilaria este si
,

2. Zrcala prezentd in text este

3. According to text B, Catherine liked drawing


t1 11' :
. I1\-',r -
4. Atten years old, Catherine didn't have a

, was rarely and

din textele date.


ffi completeaz[ Iista cu sinonime
1. sd istorisim
2.7rpd
3. extraordinary
4. curious
ocele
ffi Numeqte personaiele din douh texte chrora li se Potri\ Bi
urrnito artle tr [situri.
1. ?ng[duitor
2. obositd
3. neast8rnpdra\i
4. she was rarely sfubborn
ffi Precizeazil 2-3 trlslturi ale copiilor ce reies din textele citite.

eazd ce modalitate de joacl/ petrecere a timpului liber r i ;;


" Preciz
ffiffi
valorificind informafiile din cele doul texte
1i-a p n

28
si comunicare ' evaluare pentru clasa a Vl'a'teste
Limbd

- I Y-
< i'cvettteii i Asa eranx eu la vdrsta cea.fericitd' $i d$a cred cd
"rlllr,,
,lllr' r r*ns'u
i|||||||||'|l|||||||||'.'||,de--.---i-,^.,
' ' -
'i lttvtton n.\
topiii, de c6nd fi lumea asta $t pam(
intul.
mB-m

pe care fi re-au provocat


lEi iarginea potrivitr pentrlsentimentele
E fidmotivind alegerea ficuti'

S'

cga,r

29
Testul B
r:!;.
/rlri lu
/rlri Ccrcttl t/c
ltt^Cct'cti cty ctllt'clrti'-
c''-[tt-c/rti'-r'r"'"I:' -' -::'-:
,'t ''"r''' -r' 'L '-'|'
-t'*' '":
C(4)iittn'. iyi Olrt'ittt tiOit[t trC-r,if ''ri]r'l;'i -'i;"c'-"-i '' "'"'--
fyi inyelegi
vre ',.i-'-o-
dr"ePtut'i I e.
Citeste texterl e $i B ti apoi rispulde c-eriylet:,:
YIi.llTl;
irrt"lrir-i : rt ;iarirc
\JVt Lt t*tv
ce si cst
tn
ai tn{eles din texy_el1
f}1i1?: (acela
fetut t,, ,oii folos9;ti ace,eaqi,infolma{ie^,
pentru ::?f .f.Y'iu
societate).
activitatea cte la Cercttl de edttcayie

Drepturile coPilului
TEXT A

#:;;rurile tttttrror gopiitor,trebuie respe?tq.t,e,


ioi{o,",altiatela .fiecdri,io, de culoarea nieiit' .
sau baie{i'
ii'iiticl:atd, lndi.fere.nt dacd sutxt fet.
tr iv a o r i c itre t_.fo rm e d e di s crim in are'
'
t mpo
'tr. -r
Ait. 12, 13, 14, I5
U;ii;i ;;i;;;t'ie
Co1:i lt tl capaDl d*"u,ndmdnt
I ae a$ce arec -'
rtturttut tL uI Y'*L.l),-1,
/:"1'4
oricdrei probleme ,r;Vi;i;.';te' Copiii * !:,"1-1'^?I:::'f,,!:?:'r'"!:':;;,:.'
" 1"^:': -,,.i^,
(':t*l!::.:::!?::,':;!'r:':;;;::
o retigie de :
', :,.
':
'6;",:;";{;it;;;';;;;,;i"ttr iiiJit,ti{o? o sanf,i,l:,:.::f: 't 7":'
ir r.i r},il, i ;, ; $;'i ;' c ar e nu in c al c d dr ep tur i e c e o r a I tri
I I I -

Art. 24 de cea ntai bui:r ' ';'


cooiilor trebuie sd li se asigure condilii pentru a se bucura
iiorii'ri,'ri, pirii,t"iiii"Ti tu"uTiii i de servicii medicate si de recu:':'-;
igienei,si cr''-,:.':
pd;;;;;;i;; iiii t"rrkali despre ava,?tgie.te atdptdrti, ate
de prevenire a accidettte ':' '
mediultti tnronluriio;,;";;tp;;noda.l.itdiile
practicilor dduitdtoare s anatayii cop iilor
Art. 28,29
'i"iiiili'a*ptul la o educali_e de_calitate care sd le asiSuye ega.lirarea. i: -.'''
la tnvdydnrunt prirttctl' oi '-r-'l
.si dezvollareo,"rroiiiitafii'lot Ei au dreptul
ta ticeu'sifacttttate,
;
ta sen'icii de it;'.: : -
i"L7:rii,ii,"ir;{;;;;;"ii'iuirtui
'orTen
i profes io nal d'
ture sco laid s

Art.30 major::-;:.-" -:
Conirur care are altd etnie, religie, vorbe;te altd.limbd.decdt
;i{;;;;ir'iirm-iiitii,ti pro"prie' are dreptut sd isi dectare ili"; - -
ili{i,Zl,'a $i;;p;;;;;;; Are'- de asemened' dreptu' c/i
i;6';';;'uiigi"
prop'rt". 'e-: - . -
lin B, 0',ttp'll***."nicef.ro/pagina-copiilor/drepturi/drepuri

TEXT B
Wlrot i, the Convention on the Rights of the
Child?
--
adop-ted by the uttiteci '"'-"
The convention on the Rights oflhe childt t'': ': '
19g9, contains th,e"L:;t;;1;*in rights^of .children,everywhe,e.'
,i,,ri"ii, tne right-ti tie developmgit offitland
phvsica.l
?:l'*":!:,!1..'' ''
the right to pat'ttcrptti L "'
,:iglrt to p*tecion.from harmful inJluences;
; -.
7{r"N',T:,::;'!,#irsutt of t0 years-of consuttations and negotiatil,'
;:;;;;;;;rt o6"iiir,--tawyers,' heattii care professionats,,soci,t
30
Limba si comunicare - evaluare pentru c/asa a Vl-a - fesfe

.,: s support groups, non-governmental organizations and


,ii 0t'oLtncl the world,
- rCCepted the Convention than arryt other human rights treaty
:ttttries were already States Parties to the Convention on l5
I a d ap ted.fi'om http : //www. ngos. net/conditions /childs ri ghts/faq.html)

L raspunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde


:' t":llAtle.
* -- rrtlcole de lege.
d) niciunul.
r,rurbe$te despre drepturile copilului.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.

b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.


, -: ::icrmatii despre Convenlia asupra Drepturilor copilului.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
- : : jipunsul la intrebirile de mai jos. Rispunde in limba in care este
in trebarea.
*^-:nrurile
I
.-_y t copiilor de altd, etnie, religie sau care vorbesc altd limbd

: ::e articole este mentionat dreptul la educalie?

.'" countries were States Parties to the Convention in 1995?

.- i ":re rights mentioned in the Convention?

rie. din fiecare text, cf,te doui cuvinte/ sintagme care se referl la
rile copiilor.
TEXTA TEXT B

31
-in
$ completeezfl (In limba clre este lonnullf epunful, sPrFuG rrucrc
informatii selectate din textele-suporL
1. Unul dintre drepturile copiilor spune c[ orice copil are dreptul la libertatea
a g6ndi,

2. Conform art. 24, Pdrinfii

3. According to text B, the Convention on the Rights of the Child is ::-: :.-, -
of ten years of discussions amongst these groups:

4. The Convention on the Rights of the Child was acic'::::


ln.
a

ffi.Uege, din textele-suport, doui drepturi ale copilului care. din pu:r
tiu de vedere, au o importan{I majorfi qi motiveazl-ti alegerea
1.
-
Motiv area alegerii

2.

Motivarea alegerii

ffi nrcge varianta corectl de rlspuns, in funcfie de ce exprini fittrcl:


l. Drepturile copiilor trebuie respectate.
a) afirrnalie; b) sfat; c) porunc[; Ctc: :: :
2. Orice copil are dreptul la libertatea de a gdndi, de a avea o rcligie.
a) rug5minte; b) s t; c) afirmalie; Clca: ! - i-:
3. The Conventiotr is the result of ten years of negotiations artA c,:1'.: .... -. ' "

a) afirma{ie; b) indemn; c) dorintd; Crc:..r; ;

32
Limbd si colnunicare - evaluafg pentru clasa a Vl-a - teste

rrile-s have accepted the Convention than any other human rights

: b) ?ndemn; c) obligafie; d) rugdminte.

'
r,i,, ru rlr,;;;;;;rrin(ilorr r;.;;il;;;'
\ referire la protedarea
-, \rn\-rtariii r rb orrn D) r>rr rlii, ;; texte. l.)

ul :cnsul secvenfei extrrse din textul B: I,{iciun alt tratat legat de


'-( ortttrltri/?at a .fosl ac{oplal de atdf de
mu[te ldri, cum a fost
::tt legatd de Drepturile Cipiilor

eazi un chestionar pe.care sr-l aplici coregilor


tri pentru a vedea
st in c r r c a te- vre o d aii-- o rep tu
,T:llrr:: *i#::cu .li-
teazd, spafiile
"
1'1y,, lopotrivite.
intrebrrile . ril e.

tzd care est'e mesajul comun celor doul


nfa drepturilor copitului. texte cu privire Ia

%
33i
Testul [I
arlicol petttrtt revista S^coli.i. desp"e ctrnt ai-vt'eu
si '
\i'ebrtic su sc'r'ii trtr
,r rr"i ii irtudi.ezi la ore etc. Prin w'nxare' ili oJbrtm
'l"t,to !::-''."textc'':'
clnt at'trebui so qrote :'
slr descoperi puncte rJe vec{ere diJbrite despre
viseazit loli elevii.
e;t.;1; t.it.l. A 9i B qi apoi rispunde ccrin(elor propuse
din textele citite, iar ce tt '; '
-
drriiri"ii'i it u,)n ori.rc ie si cai ai in1eles propriu (acela de a te p;. - -"
in care/bloseqti uceeis-i-iifo'rmatrie, tn'scop
Lux articol).
Gum ag vrea sA fie $coala mea
TEXT A
$coalaincaremi-arfacepldcere'sdinvdtrartrebuisdJiemare.flinn*a
dori sdfie^mai multe tererwi dc 4
curatd, cu sdli an ,Uia"p'i*itoo'"' As ,mai tr{
dar si o sald au ,pZi,'iit?et in'at ia pi'*
iuca fotbal' baschet sm
indiferent de anolimP.
profesorii oq ,r:u[ ,a 7e calmi si rabddtori cu elevii. Atunci crir,c r ia
ag vrea sd rtu se t"p"ii ii sd m9.ajute.s.d-mi
clarific neldmuriile- t*t
Materiile p" ,oiJ'iS"iiii ta b"sttttliez mai apiofunda.t sunt gtiiffi fr'
limba englezd Mi-;1oii'o atunct cdnd' voi'fi marb sd aiung ffi rdi
lard din EuroPa. predate cdtmai @sf'trI
Materiile pe care le studiem a$ vrea sdfie
permit o astfd_fugurryr
multd teorie. tts mir vrea ca la materiili care &
planse li-lilrrfrrfr
folosit calculatoru\,' ,,d ou"* cdt mai multe hir1i,
"astfel incdt invdtrarea sd nufie plictisitoare'
^'i"h"r7""'"iii,"r"o eleviloi as vrea sd avem cdt mai mtilte r,*.' 4DEn,1
ntai multe varian{e"i" iirpi"t, deoa,rece in
acest fel eylluara r""qq
ca orr"it"i'ii s"iaa sd nufie pt's pZ veri-fiwe s ofuc'
i
'As ntai dori
i,ir:ali, i, s i aprffi nd are a materii I o r p red at e'
prry&MFrmr
Cred, cd artorii' iiitii si a profes"ilo'
este ("') sd ne
itt viitorfird-scoolL
d"ioiu* ett cred ,d nu poli-focb nimicjOJi,Oi,*ri-as-d6ri-sa-6e-dAff
(hup://compun"r"p*i*r.6aii.tilogspot.ro,

best scim{g lr'I,cIa l


TEXT B
I study at Cambridge Schoal, which is one.of the ldr-''ryr6r t
the.facilities qf ai"rZi tri"it - iitt fur"ishid
classrooms-
and a plaYground.
As we enter the school, there is a playground
to our,le'ft a d rt08d
our right. There ,i|",'iiri lau, ,i,ntiiiorns.
Ou, tabi sc rt*ffirl
librory has boo1io.iiiitiitt subiecx. our
librarian ts 4&o q tffi
our school, like all schools, has a prescribed un-iform.
tr? tr|E u]:ilril
cream cotton ,nfiir,- ifglrrbilue troisers, black
tioo anduk d- o6t
to wear white bl;;t;;;-"i
tign,bke iki'tt in prima4'd * &
ihi,i snirts and lightgTey skirts in higher.cl-ass9s'
to beha'viour clmitocru *4 p6c
I, our schoot, ,piiio}Zttintton is giveipunctual srudent ir crm4ail c
The most w"ll-U'iii'rii, n"ot aid
r

Anrutal DaY celebration'


34
Limba si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - tesfe

. iit'ict di,sciplinurion. When a student violutes the rules and is


ruke:; nl i,scltief, he/ she gets pLu'tislted. But llte principal is.fhir
: ) to .fincl out the reesotts o.f'a problen't and guide,s ,/.t.
,il.so quite strict. T'hey teach us with great care, check our
" ,. \tlten we need them but when we are inattentive and don't
ir in \)e are punished.
rit tt'.t ntuch and I ant prowd to be part of it. I will never forget it.
(http //www. ki ds I earn
: i n gpro . c om/e s s ay s- for-kids/m y - scho o I . p hp)

te rispunsul potrivit pentru a arilta clrui text ti corespunde


;rfirmrafie,
gs:e preluat de pe internet.
ili b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul,
i',i,tregte despre $coali.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.

b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.


:ii opinia nrai multor persoane,
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
',s
Jrunsul la intreb[rile de mai jos. Rlspunde in limba in care este
I i intrebarea.
.' j :e ste preferd autorul textului A?

S1
,
a profesorilor, din punctul de vedere al autorului

-,r,r.1r is located Carnbridge School?

given a spectal attention in Cambridge School?

uieqte varianta corectl de rIspulls.


primului text ar dori sd invete intr-o gcoal5:
.. Ll clcrri pulini, dar buni; b) curat6, cu elevi pufini , dar buni;
- Lr sali primitoare; d) mare, cu s51i luxoase.
.;\turlui A ar vrea ca profesorii sa fie.
--:ri. darrabdltori; b) calmi qi ingdduitori;
:, ;r ingdduitori; d) exigen{i.

35
Limb4 si co.munic?re -.evg!-ue!e petllryZlesa a Vl-a
- te-ste

3. The author of text A is:


a) very unhappy with his/ her school; b) upset with the PrinciPal;
cj complailing-about his/ her teachers; d) enthusiastic about the school'
4. According to text A, the Cambridge School
Library:
a) has very few books; b) has books on almost all subjects;
c) doesn't have librarian; d) needs a lot more books.
spafiite libere cr
Comptetea zil (in limba in care este formulat enun(ul)
informa{ii selectate din textele-suport'
1. Materiile Pe care autorul textului A ar dori sd
le stu dteze mai aprofundat sum

z. $coala in care i-ar pl[cea s5 ?nvele ar trebui s[ fie


,cu

3. The school unifonn consists in

4.'fhe student who can get a PtLZe at the Annual DaY celebration I!

ffi Transcrie, din fiecare text-suport, cf,te o secvent[ care se refer[ la $coali"

1.
)
2t

Vli Comple teazil spatiile cu sinonime din textele date.


f . ingdduitori
2. sd (-mi) ldmuresc
3. explanation
4. caring
uiiili llnun{i dou[ aspecte pe care ar trebui s[ le aibl in vedere $coal
i'r::':';;::

valorificf,nd informa{iile din cele dou[ texte'


1.
)
/Ha

36
Limba Ei comunicare - evatuare pentru ctasa a

i *ensul secvenfei: cred cd datoria scolii si a profesorilor este (...)


,_
"'i L)entt"u viatd.

pirtru idei despre cum ai vrea s[ arate $coala ta.

iiitr,l,

:i
r ;rneginea potrivitl pentru sentimentele pe care fi le-au provocat
- ;r re. rnotivind alegerea ficutl.
r

37
Testul 10

po:it-ive.inega:ire-
La ora de englezd trebuie sd Jaci un articol despre influenlele
sd i4elegi wsi fr
televizornltti nrupro-"ipriiii. Uii irt ai doud texte care sd
te aiute
ieneficfile/dezaiantaiile privintlii la televizor p_entru un copil.
Cit"qt" textele A Ei li 9i apoi rflspunde.cerinfelor propuse' .
Cerirfiele t - w iiai[t, ,u si cdt ai fnyelis din-texiele citite.
iar cele de la l7l i
y"m7-t,i iorn.foloseS;ti aceeasi iiformalie, tn scop propriu (acela de a te
pregari pet
activitatea de la ora de englezd)'
Televizorul
TEXT A
de r'.arfi
uitatul la televizor de la o vdrstd.fragedd este asociat tntdrzierilor
cu cei dirtiur; penfiu ca $t
Asfel, copiii nlt vor mai avea nevoii sd-comunice
luta toate- inJbrmaliile necesore de la televizor
Cercetdtorii americani au recomandat pdrinlilor sd nu iSi lase
copiii pin
fntdruiefi de vorl
doi ani sd se ttite la televizor pentru cd vor avea mari
perioado in r
iijaiiu*a site-ut lfJbscience,com. Medicii stmt de pdrere cd,importantin
ca- e
c"opilnl tSi dezvolti vorbirea Si vocabularul, este foarte
sunete de Ia tela't
,r'iiiiri cu pdrinlii Si nu sd deprindd anumite cuvinte Sicopilulti se tripleu'
Mai mr.rlt,'potri.iititudttlor lor capacitatea creierului
priii ioi iii de viald, atunci cdni el acumuleazd maximum de iniorm's{it
jur La experimenteie realizate de cercetdtorii americani de la Insntwv
'i"rcitdri pedriatice din Seattle, au participat j-29 d.e c.opii cu udrsre crqr
r,
intre doi Si patru ani, mul\i dintre ei pasionatri de tel:vizor- Fiecare -;apti
atent monitorizat.- Dupd perioada de testare, cercetdtorii au aiur's
,a cq$
770 de an'fnle-l@
cd mictQii care au dript pastune televizorul au o lipsd de
cei care tru au aceistd deprindere. De asemenea, copiii care Fq
"ry curt
co,mp,ania televizorului Si ni pe cea a pdrin{ilof nu S,tiu.sd Iorlre,zsri
t-ii nrnx foarte mult in ei, fird a comunica cu cei din jur
(http://www.ziare.com/viata-sanltoasa./sanatate/televizorul-intarzie-vorblrel+tcgm-Il!

TEXT B
From: j essie@Yahoo.com
To: anniean@gmail.com
Subject: My summer vacation and the TV

Dear Auntie Annie,


My summer didn't start too well. I couldnt wait to be out of sclrui' Juurr
'ilt"l,
TV and play video games. Thatb all I did the first *ee& of m''s
break. And then my parents got upset and said I was rt'astfag
try-
'qcl I
iii t iin onty iklnTV ai houT a.day,
andwrote
in the
something-*"y?i"s,.4
like a
yty
lW
6w
t a
wiatb on my sumtner reading list,
tnit,s wny i'm writing yru.bo-you
'"iilniii think they're ri-Sht? I.{Y
W' dry gd
fhqt fey program! are educationol fu l

That most cartoins are dumb andZonitantly interntpted b' conpriah"


"tefut.iom"TV r
try to convince me I want things I donl need. Thq also sm lr] [od$rr-r
38
_JjmbLsi coTunicare - evaluare aentru clasa a Vl-a - teste
' ,-r (tttcJ lieeps me (tway
/i'otn fi'iends. They tell nle to read
,.;. t'il DVDs with progt'ams. IvI\, dad says thut is going to

-:;ttla out of this is that dad pronised to take me to the movies


.,: i',',ice already. But I miss watchingTV All my.fi,iends are
- :
jtttt I do. They are talking about shows I don t know. Dad
. ',! starts they vtill not remember anything
from last year's

,i! tltittk,.,
,locl to ask him to let me wotch nxore Tf1
; ', i.!tlt/ner holiday,

L. rlspunsul potrivit pentru a arfita cirui text ii corespunde


: t"l'll,trtle.

b) tcxtul Il c) ambele texte; d) niciunul.


- , '.'ne ficiile uitatului la televizo{ pentru copii.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
scris de un copil.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
direct unui cititor anurne.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
', :Du nsul la intreblrile de mai jos. Rispunde in limba in care este
r,.] in trebal"ea.
-,.:,rluiA, pdr:r6la ce v0rst6 copiii nu ar trebui s[ fie l5sali sd se uite

nte are uitaful la televizor sub v0rsta de doi ani, conforrn texfuluiA?

rype of writing is text B?

-i :ext B addressed to?

39,
!-imbe $i comunicarc - evaluare 0F,nt^t da' a Vl-a 'lJesfe

ffi Transcrie, din fiecare document, cite doui cur"inte/ sintagme cere
refer[ la televi zoY.
TEXT A TEXT B

i, Completeazil (in limba in care este formulat enuntul) spaliile lihert


intorma{ii selectate din textele-suport.
1. Potrivit unor studii , eapacitatea creietului copilului
atunci c0nd el

2. Copiii care au preferat co mp afiLa televizorului $i nu pe cea a peringt


$i

3. Jessie's parents say that most cartoons are dumb and


which
4. Jessie is asking his Auntie Annie to
ffi Alege, din textele-suport, o idee cu care esti de acord si una cu cnre
eqti de acord, motivflndu-{i ategetrea.
Sunt de acord
Ideea
Motiv area alegerii

l{u sunt de acord


Ideea
Motiv area alegerii

ffi ,Uege varianta corecti de rispuns, in funcfie de ce exprima fiec:r; .:


l. Miculii care au drept pasitme televizoyul qu o lipsd de 770 dt : " ': .,.

cei care nu au aceastd dePrindere.


a)speran!6; b) miiare; c) porunc6; I : --

4A
Limba Si cpryg-Aicare - evaluare pentru clasa a Vl-a 'teste
' .iotrti cauze ale acestui comportqment. Fie copiii sunt ldsali sd se uite
- ::or', iar acest lucru dduneazd,.fie pdrinlii se pierd tnn'e programele TV
]n sa interac{ioneze cu micu{ii"
gf,minte; b) sfat; c) explicafie; d) team[.
...: nt.t' dad to ask hiru to let me watch more TV
:' s: etare; b) indemn; c) rugdminte; d) obligafie.
; :o clo what the other kids are doing.
."-"-+.-.
- .-. rlar
.1

b) constatare; c) obligafie; d)rugdminte.

t<ize31zddoul consecinfe ale uitatului in exces la televizor, valorificind


brma{iile din cele doul texte.

i
\ p lic sensul secvenfei: Copiii care au preferat campania televizorului si
.- e e ct a pdrin{ilor ( .)
s-au fnchis foarte mult tn ei.

a"i s a un chestionar pe care s[-l aplici colegilor tli pentru a


re a lizezi
C.a dacl sunt dependen{i de televizay" Comp\eteazil spafiile cu
n r, tl ri rile potrivite.

tizeazd care este impactul pe care il poate avea uitatul in exces la


er izor asupra copiilor, valorificind informafiile din cele doui texte.

41
La ora de dirigenyie ui s-tr -spus sd citiyi desprc responsabilitote Ei ce Prc-sul
aceasta. igi oferinr tloud texte pe aceilstA rcma din carc sd atrogi irylbrmalii utile pe
tine;i pentttt colegii tdi. Sperdm sd igiJie defolos!
Citeqte textele A qi B qi apoi rispunde cerinfelor pn puse.
Cerin{ele I - VI armdresc ce Si cat ai inleles din tevele cilite, iar cele de la lU la X,
tn care foloseSti aceeasi infurmasie, in scop propriu (acela de a te pregdti pentru ol
dirigen{ie).
Sd {im responsabili
TEXT A
Responsabilitatea este o atitudine tn aceeasi mdsurd in care este
aptitudine. Poate Si trebuie sd.fie fnvdtratd. Un copil nu Stie cd trcbuie sd i5i p
jucdriile la loc sau cd trebuie sd ajungd la timp la Scoald, dacd nu este int
sd o facd. Cel mai bun mod prin care pdrinlii ti pot invd1a pe copii si
responsabili este pulin cdte pulin, in.fiecare zi.
in mare, un copil responsabil este acela care reu;e;te sd se gandeasei ,
nevoile celorlaltri si este constient de consecinlele acliunilor lui. Responsabi[ia
nu este o calitate fnndscutd, ci invd1atd, iar pdrinlii au un rol esensial in acesrr
invd1area responsabilitdfii nu are o vdrstd anume. De cdnd copilul incq
meargd in picioare (pdnd intr+m an) Si poate apuca iucdriile ca manwgel
poate/i ajutat sd deprindd abilitatea de afi responsabil. Copiii mrci. rr:vz I
ani, pot executa sarcini simple. Incepdnd cu 3-4 ani, copiii sunt ap;i pea*t
invdtratri sd tSi facd pdtutrul singuri. De la 5 ani, ei pot deia arania meso gi o
strdnge la sfaryit. Deja la udrsta de 8 ani copilului trebuie sd i se rro-ir .s0
zilnice Si sdptdmdnale. Copilul poate fi responsabil la orice udrsri-
Copiii reugesc sd devind persoane responsabile dacd li se oieri m
Pdrin{ii trebuie sdfie dispuSi sd acorde libertatea copilului sd ro deci-l p:
a demonstra cd poate.face un lucru, tnvdtrdnd astfel din propriile greEe,flu-
invd1area si tnsusirea responsabilitdtrii ^ajutd la maturi=arzc capchfi
reprezintd o poartd deschisd cdtre succes. Il aiutd sd se desctrceFcFrry
puteri, sd nu depindd de ceilalli. Un copil responsabil castigd iap&a t
din jur, a pdrin(ilor, a prietenilor Si este o persoand pe care te WF itEs'
ezitare.
Respons ab ilitatea este esenliald pentru consolidarca tnoederii in prryAlcl
(lrttp://www.copilul.rolcopii-3-6-ani/dewoltarelCopiii-si-responsabilia:*-rc-.*tfucir
e'{#ll
TEXT B
Set the exaruple - and the standard -for responsible behaviotr!
Children learn by example. It's easierfor thern to do as you b
tlwr w w ry, I
.just tell your child to be more responsible - show him how itb dorc-
lrarerrd:-Il&
Find the time to respect those little everyday promisesyou
trip to the mall with your child that you promised to takc- k m lil
appointments. Finish your own housework. Set aside some tbrrr ro Eh
school or to attend a parent organization meeting. Be sure to \w fu tr"
election (and take your child with yoa when you do).
42
Limba si comunicare - evaluare pentru c/asa a Vl-a: tgsle-
'
.,tl in a conltnunity project. And help yrtur child see that he has a
:'.'in'to the comrnunity, too. Together, choose sontethingyou can do as
- ::tlie part in a neighbourhood clean-up or collect.food.for the local
' : ;bt'exantple.
..: sd.net/wp-content/uplo adsl2009ll0l10-great-ways-to-teach-children-responsibi-
Iity.pdf)
,Lrcuieste rispunsul potrivit pentru a arilta clrui text ii corespunde
:rrc atirmafie.
preluat cle pe internet.
: ste
", -..\: b) textul I]; c) ambele texte; d) niciunul.
",:,I'Lre$te despre responsabilitate.
" -., .\: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.

- \: b) textul B; c) arnbele texte ; cl) niciunul.


'r',- tintd articole de lege.
, - . .\: b) textul ts; c) ambele texte; d) niciunul.
'i. rispunsul Ia intrebirile de mai jos. Rdspunde in limba in care este
nrulati intrebarea.
j .-r'-' rjn rol esenlial in educarea copiilor de a fi responsabili?

- -:'.r- \ Arsta de la care copilul poate fi ajutat sd deprindd abilitatea de a fi


.>-,Lril'?

r do children leaffI?

- ;r lrarerlts teach their children responsibility?

ln:crie, din fiecare text, cite doul cuvinte/ sintagme care se referl la
p,,rnsabilitate.
TEXTA TE,XT B

43
L.iTbd si comunicare - -evaluare pentru clasa a Vl-a - teste

Completeazil Qn limba in care este formulat enunfut) spafiile libert


informafii selectate din textele-suport.
1. De la vdrsta de ani, copilului trebuie sA ii fie trasate sarcini
S1
t

2. Pdrinlii trebuie sA acorde libertate copilului s5

3. Because children learn by example, it is easier for them


than .

A.Parents and children can choose something to do as a


or
unl L- *;r-;
i:i.:::;.1$i:ni

xffi Alege, din textele-suport, o idee cu care eqti de acord si


e$ti de acord, motivflnd alegerea ficutl.
Sunt de acord
ldeea
Motiv area alegerii

Nu sunt de acord
ldeea
Motivarea alegerii

ffi Uege varianta corecti de rispuns, in funcfie de ce exprimi fierert err


l. Responsabilitatea este o atitudine in aceeasi mdsurd in r;'l; ir:i .

aptitudine.
a) afirmafie; b) mirare; c) porunc a.

2. Pdrinlii trebuie sd.fie dispuqi sd acorde libertatea copilti;,r . ." ., .. - . --

a) rugiminte; b) sfat; c) constatare:

44
-*-.-
,' \,
Limba $i comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - fesfe
" ,;r tell yow' child to be more responsible - show him how it's done.
. :..rlirrei b) indemn; c) dorinfi; d) obligalie.
. tlted in a community project. And help your child see that he has a
.,:;.ilit.t- to the community, too.
:., b) constatare; obligalie;
c) d)rugdminte.
e cizeazi ce beneficiu are faptul de a fi responsabil, valorificflnd
i:rrnratiile din cele doul texte.

rp lic ri sensul secven{ei: Responsabilitatea este esenliald pentrLt


.', d are a tncrederii in propriile .forle.

ri )rr r"ealizezi un chestionar pe care si-l aplici colegilor tii pentru a


I u ;l d ac i sunt persoane responsabile. Completeazil spa{iile cu
r-uharile potrivite.

.citetza care este mesajul comun celor doui texte, referitor la


r, rtanta invlfirii responsabilitflfii.

45'
Testul 12
La ora de infbrmaticd yi s-a predat o leclie despre Intertrct, iar tu vrei sd o aprqfi
dorind sd descoperi ;i alte aspecte ale utilizdrii acestuia, prccum ;i importanga
viala onrului contemporan. Pentnt aceasts, noi ili propunem doud texte prin ca,
descoperi alte laturi ale Intentetului, iar infunnaliile aflate le poli discuto la ,

in/brmaticd.
Citcqte tcxtele A qi B gi apoi rlspunde cerinfelor propuse.
Cerin{ele I - Vl urmdresc ce Si cdt ui inyeles din textele citite, iitt' (..i. .;.
.felul in care.fbloseEti acceaqi iffirmalie, in scop propriu (acelq clc ;t t. :,.
activitqtea de la ora de inJbrruuticit),
Internetul
TEXT A
Odatd cu aparilia acestui mediu online, numit Internet, s-au produs un
schimbdri majore tn viala omului. Acest serviciu permite comunicarea cu oam
aflali tn orice coll al Pdmdntului. Putem sd ne documentdm cu orice tip
informalie tn doar cdteva secunde, fie cd avem nevoie de o adrcsd, un doctar.
loc de muncd sau orice altceva. Motoarele de cdutare ne o.ferd acea
posibilitate tn doar cdteva secunde, prin paginile de web gdsite odst6 ce
apdsat tasta Enter Internetul ne ajutd sd putem vedea o persoand a-f',atd ie
de kilometri distanld, cu ajtfiorul unui webcam, Si sd-i auzim vocea at alyr,c
umti micro-fbn.
Adolescenlii.fac parte din categoria celor afectali de aceastd lume rinut
deoarece ajung, prin aceasta, sd tnlocuiascd lumea reald. (...1 Tintpul pe c
tinerii il dedicd Internetului este din ce in ce mai nxare, si ajunge irrcei s,i
exchtsiv. in lipsa lui, (a Internetului) aceStia capdtd un compor-tantent neytrri
se enerveazd clin aproape orice, nu tsi gasesc locul, nu fac
tristi, deprimali, ;i nu qtiu cunx sd-qi petreacd timpul liber.
Odatd accesatd, aceastd lume presupune abandonarea ltnnii rcale. rdr&sj
vechilor activitdli si a unor perioane din viala reald. Aceastd depindeny,
determirfi sd-qi lase tn urmd prietenii, colegii, rudele, Scoala, pldcerile. r,i:erfl
Si distracliile. Izolarea sociald, rezultatele slabe profesionale gi ignora
sdndtdtrii sunt cltuva dintre consecinlele utilizdrii tn exces a Internetuiin.
Jocurile copildriei au si ele de suferit. Ele s-au mutat din.faga blocuixt. irJ
ca|culatontlui. Majoritatea copiilor.folosesc Internetul pentru mu:icd- illes-cea!
chat qi jocuri online. Nimeni nu mai joacd.fotbal in fala blocului- cr Frir
calculator. (adaptat dupa http: j:.:.r.. - '.

TEXT B
The Internet
,Iust as 7'V does not alwalts represertt reolity, the Intertti ,;
represent the trulh" Instectcl, it is o cotlstunt mix qf opirtir,,i,,
interprelutions. 7b help children reali,se tltis, teach thent ro ,/',
inforntation comes from.
Ask children about their online discoveries. Itb goodfor thent t,-, .
manyoptiotlswhenthey/indawebsitedfficulttoun,derstancl,T,,'.
window and walk away or they can speak about their discot'et^. - ..

46
Limba si comunicare - evaluare pentru qlqsa A!-|9-:JPS!9-

. :;:tot'titation means protecting the child s own privacy and respecting


' -' ; lt olso means understanding that online people can pretend to be
i: . . ttt' t'tot in real life.
. -. :itilclren and teenagers to ask questions about digital information.
. . .;:t'nt how to evaluute a websile, by first noticing the vtebsite address
. ,',/:ing for information about it. And tell theru to be careful about
' ',,: itttlittowtl sources.
: ::;.c f1'om lrttp://wwwpbs.org/parents/childrenandmedia/computers-preteens.html)
rrruicste rispunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde
rre afirma{ie.
. - S.e preluat dintr-o antologie.
', . rr.: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
-. ' -':'bcste despre internet.
', .." .\: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
,. r'..czintd impactul interrretului asupra copiilor.
, \: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
- ::r:zintd sugestii de protejare a copiilor in fafa internetului.
. -r. b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
lr ritspunsul la intrebirile de mai jos. Rispunde in limba in care este
nl ulata intrebarea.
: : , r-.: Lreneficiile internehtlui, aga cum este menlionat in textul A?

.
- : - .l,rLia efecte negative pe care le are intemetul asupra tinerilor.

- .-t .r I,\'c always ttttst the Internet?

:' --:' children do r,vhen they find a website difficult to understarrd?

,r. ie;te varianta corect[.


r-c u
- . -: tllromlui textului A, cei mai afecta{i de internet sunt:

lutrtii; b) copiii sub 7 aml


ilnlescen{ii; d) varstnicii.
m-antaj al folosirii internetului este:
rodalitatea eficientd de petrecere a timpului liber;
ornunicarea rapid6;
nomov area libertd{ii de exprimare;
iguranta $i corectitudinea informafiei.

47
1{,rri,,r,Lll[.

a) movies onlin!: b) online cartoons:


c) playing online; d) online protection of children.
4. According to text B, children can question:
a) digital information: b t T\- n;,:,::r:,. -':..
c) inforrnation fiorn books: ci t nclle of the J'aa,, i

fuffiCompletcazil (in limba in care este formulat enunrul) spatiile libcrc


informafii selectate din textele-suport.
1. Adolescenlii fac parte din categoria celor afectali de lumea vimr:li. i3: ::

2. I)ependen{a de calculator $i Internet ii determin[ pe tineri sa

3. Parents can teach children to evaluate awebsite by

4. Children and teenagers must be encouraged

ffi'franscrie, din fiecare text-suport, cflte o secven{I care confine n{rc


negative ale internetului.
l.
)
Ua

ffi.ttege varianta corectl de rispuns, in func{ie de ce exprimi fiecare enu


l. Odatd cu aparilia acestui mediu online, numit Internet, s-rri/ j-._.;:,- ,

schimbdri majore in viala ontului.


a) afirm a[ie; b) uimire; c) porunce;
2. Nimeni nu mai joacdfotbal lnfala blocului, ci Fifa pe calculator.
a) rugdminte; b) sfat; c) constatare;
3. Parents must ask children about their online discoveries.
a) constatare; b) indemn; c) dorinfI; r .I _ __

4. Children must be careful about e-mails.from unknown sout.ces,


a) mirare; b) avertisment; c) obliga{ie; . i_.: r ;

4B
Limba si comunicare - evaluare pentru cl@

c este scopul/ care sunt scopurile pentru care tu foloseqti internetul?


liveazi-fi rlspunsul.

rnici sensul secven{eiz Jocurile copildriei (...) s-au mutat din fala
-., :ti. in fala calculaiorului.

hzeaza un chestionar pe care sI-l aplici colegilor tii pentru a vedea


i sunt dependenfi de calculator gi, implicit, de Internet. Completeazi"
iiic' cu intrebirile potrivite.

nn uleazi ideea comuni celor dou[ texte, referitoare [a lnternet.

49
Testul 13
La Cercul de;tiinle trebuie sd/itci un studitt despre poluare. iyi o\e,.:i; .
care sd te ghideze in acesl sens;i care sd te ajute sd in{elegi cdr cle i,,,1r,.,-.
evitiim poluorea.
Citcgte textcle A qi B gi apoi rispunde cerinfelor propuse
cerinlele I - vI urmdresc ce si cat ai inyeles din textele citite, iar cere ,;: .

.felul in care.folosesti aceeusi in/brmalie, fn scop propriu (acela de a pr..;,',- "

pentru cercul de ;tiin{e).


Poluarea
TEXT A
Mini,sterul Mediului ;i Schimbdrilor Climatice organi:ea:ti
localitatea clujeand Bonlida, seminarii de educalie ecologica pntt.tL
cea de-a VI-a etapd a campaniei de iffirmare ;i cort;tienti:ctre t
privind reducerea poludrii apelor ;i solului din cadrul proiecrulLti
hfiegrat al Poludrii cu Nutrienfi. (...)
seminariile se organizeazd pentru fiecare grupd de copii, separat. Asttt
ajutorul broqurilor ;i al proiecliiloa cele 3 grupe de copii, pi-e;colari.- c
primar ;i cel gimnazial vor primi informalii despre importan{a ipei pentnr m
inconjurdtor si sdndtatea omului, utilizarea apei, sursele de potiat-e a ap
nivelul gospod(ri9i (gunoi menaje4 gunoi de grajd,.fertilizanyi sau pesticit
prot ej area mediului inconj urdtor.
De asemenea, in sesiunea practicd ,se va determina concentralia de nitr,
nitrili a, probelor de grd aduse din gospoddrii Ei li se va expli.ca ce se r
tndmpla atunci cdnd apa pare sigurd din punct de vedere viiual ;i o{tact
totuSi, sd nu.fie bund de bdut.
- obiectivul principa-l -al sentinariilor constd in informarea corecti a cas,
tn ceea ce priveqte problemele legate de igiend;i consumul de apd. De asem
se va incerca instruirea copiilor ;i crearea unei atitudini pozitive in relof
cu mediul fnconjurdtor.
frir! ac_est9 ac{iuni se dore;te tmbundtdtrirea practicilor;i comportamen
individuale, de.fantilie qi institulionale tn zonele rurale din Ronfinia (in sp
in comunele desenutate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitralil. fn clr
prive-gte gestionarea gunoiului de grajd ;i a de;eurilor menajere. prent
cgmb-at_?1ea poludrii apelor ;i solului gi crearea premiselor penit o osnr*
durabild.
(http://someseanul.ro/elevii-din-bontida-vor-invata-despre-poluarea-apei-si-protqiow*a
lui-incon-\rs
TEXT B
Pollution
Pollution k a big problent nowadays because it is causing gteat har.rn ra
environruent. children need to know the dffirent types o-f pollutioe a.n
sgurces. lhey also need to know preventive measures to proieit tke em:1rnry
fromfurther damage.
(adupted,fi'om http : //teuc lt ars ti.

50
J

:Pret'ention
Tiprs
"
only using
i.r,'tr-iipariits. Clean paint brushes and other equipment
'-.r irt .

l: irtstead of clriving'
; .'

--:
_ :ient windows consen)e enet"g)).
_ _ i' I-lte1, pyovicle shade, clean
air, ancl mttsk noise.
. , ,r,',JIproclucts.
- ; :.]iti,rg lealry tuPs,
1r.r

. !e crners can work effectivelY'

- r s irtstead nf'usirig o.ff-road t,ehicles .fo, recreation.


go tl . e d u/ P o I I ut i o n Prevention.htm)
( a ct a p te cl fi.om htt p ; / lr'e c1, c I e . t t o re

: . rlr ic ste r[spunsul potrivit pentru a ar[ta cirui text ii coresPunde


re afirma{ie.
I este preluat de Pe internet'
c) ambele texte; d) niciunul.
nrl A; b) textul B;
coPii.
I r,orbeqte despre un seminar organrzatPentru
c) ambele texte; d) niciunul.
lul A; b) textul B;
I r'orbeEte desPre Poluare'
c) ambele texte; d) niciunul.
tul A; b) textul B;
rl susereazS modalit[fi de prevenire a
poludrii.
-1 b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.

! r-;isllrrlsur ra intrebxrile de mai ios. trtfispunde in limba in


care este
rr ,r lat;i intrebarca.

: r t)p*l orga nrzdril seminariilor de


educalie ecotrogicd pentru copii?

ecologica?
Zrr rlele vtzatepentru desffiqurarea seminariilor de educalie

do u-e need to Plant trees?

mr is text B addressed to?

sintagme care se
mscrie, din flecare document, cffte dou[ cuvinte/
rrf, la poluare.
TE,XTA TE,XT B

51
l-imba si comunicaye - evalqqf

ffi Completeazil (in limba in care este formulat enun{ul) spa{iile liben
informa(ii selectate din textele-suport.
l. Seminariile ecologice se organtzeazdpentru trei grupe de copii:
SI
t

2. Prin organizareaacestor ac{iuni de educalie eCologicd, se doreEte imbunEtil


cornportamentului oamenilor in ceea ce privegte
sl
, a precum $i

3. Pollution is

4. According to text B, to prevent some air pollution, it's better to hii:- -: r

instead of
.,;,lti \lege, din textele suport, cf,te o modalitate de prevenire L polui,r
explicl cum ai putea-o pune tu in aplicare.
Modalitatea
Expl icafia

Modalitatea
Expl ica\ia

ffi .ftege varianta corecti de rispuns, in func{ie de ce exprimi fiecarr en


l.Ministerul Mediului Si Schimbdrilor Climatice orgoni:ea:-; '':.; .
localitatea clujeand Bonlida, seminarii de educa\ie ecologici :r'r::'":, - ."*
a) afirmafie; b) mirare; c) poruuc6;
2. Obiectivttl principal al seminariilor constd in inJbrmar'o c,',''. --.. .. - -'
in ceea ce priveqte problemele legate de igiend;i consunttti ii; .;:'.:
a) rug[minte; b) sfat; c) afirma{ie:
3. Save water by.fixing lealry taps.
a) constatare; b) indemn; c) dorinfE; d) oblry
4. Energy fficient windows conserve energy.
a) mirare; b) constatare; c)obtiga,tie; dlrytu
52
LimDd_gi c.omunicare - evaluare oentrq clasa a Vl-a - teste

. : Ircneficii ale protejlrii mediului, valorificf,nd informatiile


: -: Ic\te.

trGtrsuI secvenfei: De asenxenea, Se va fncerca (...) crearea unei


ryitive tn rela{ia lor cu mediul tnconiurdtor.

rziun chestionar pe care siJ aplici colegilor tii pentru a vedea


imptici in activitl{i de prevenire a poluirii. completeazil spa{iile
r le p otril'ite.

ideea comuni celor dou[ texte, referitoare Ia prevenirea

53_
Testul 14
La ora de dirigenyie veli discttta dacd iocttl e,ste iruportant sau rru in vialct
Textcle de mai jos1tri vor prezentrt douit puncte de vedere care te vor ujula sd-li .l'-t'
o opinie pe cire sd o tutli.t la ord ;i sd te convingri sd nu pdrdseEti.iocul, incli,t. -

var.sld.
Citeqte textele A Ei B Ei apoi rispunde cerinfclor propuse.
ierinlele I - Vi unnarisc ce Si cdt ai in1eles din textele citite, iar cele de la I -',
(acela de a te pregatt .: '
.fehtl in c'are.fbloseSti aceeasi informa{ie, in scop propriu
crctivitatea de la ora de dirigenlie).

Beneficiile iocului
TEXT A
Oamenii s-au ndscut sd se ioace. Jocttl este /dcut pe negdndite : '
irnportant pentru existenla noastrd. Joaca ne ajfid sd sttpravielttittt
progresdm prin interac{iunea cu alte.fiinle umane qi cu stu'se de energie
'entiziasm
clin interiorul nostnt. Aceastd practicd este deopotrivd o sursa oe - "

Si de relaxare, dar Si o sursd de stimulare a creierului Ei


a co_rpului.
Tbnclinla.jttcduSit ne ajutd sd.fim mai inventivi, mai inteligenli, ntoi t,' .
Et optimiSti. O cale sigurd de a ne dezvolta imaginalia,
creativ'itatt-.
flexibili
"de
a ne-de2volta abilitdtile de a rezolva probleme este aceea de a ttt .

impreund ctt prietenii no;tri, cu pdrin{ii, at diver;i colegi etc.


Jocttl este descris adeseori ia modalitatea de petrecere a timpului cc-;
vioaie. Jocul este ceva necesar. Este important pentru sdndtatea noastra tt;.'
Si fizicit, fn oceeasi mcisr.u"d ca dormitul
regulat, mdncatul sdndtos qi e-tai -
"
fi.zic:e.
El supraalintenteazd tnttdlatul, ne ajutir sd eliberdm stresul Si ne cotte: .
cu altrii Si cu lutt ea din jurul nostru. De asemenea, jucatul ne poate detct'rt.::' .

lucrdm'mai productiv Si cu mai multd placere. In dezvoltarea wtui copii


stimuleazd iel mai bine spiritul de echipd Si imbundtirleSte abilitdlile soci,; .
in ciuda pldcerti okrite de joc, undeva intre copildrie Si nlotltt'itor i'
oameni tnieteazd sd se mai joace. Se inlocuieSte jucatul cu illt!i:--'
responsabilitdlile, Japt ce poate afbcta starea de spirit, optimisntul ;i bLtc:i'
a tiat. Cdnrt au cevd timp de pierdut, cei nruri, Ei nu numai, aleg sd se reti'-'t:
.fa{a televizorului saLt a computerului Si nu aleg nicidecunt
jocul, care es:.
creativ, tttli stimul ator.
Dacd vom permite.iocului sd reintre tn viala noastrd, vom putea cottt,,::
culegem beneficiile sale pe parcursul tntregii vieli, intrucdt iocul ru are t -;'
(http://www.books-express.roiblog/importanta-jocului-iu-r'ia:.r-:':,,

TEXT B
Children lote to play! It doesn't even nxatter sontetimes how or v'hat tlie'. .:
They lilce to playitdeo ganxes by themselves or play wi-th other childrett tt: ' -
or it home.-Playing gimes seenxs to be a breakfrom learning and stttci^':' :
Whatmanyclon,trealiseisthatchildrenarestilllearningwhenthet'p.,i.;.
learn new gantes und their rules. They learn how to follow ntles attcl i:, '' -
other chiliren. Sometintes, the games can involve adults: when plolitiv'
54
l-imba si comunicare - evaluare rsentru clasa a Vl-a - fesfe

- ', ; rii ltourc v,ith parents and grandparents. Children learn how to
, i'(specllill of olhers vt,hile having a lot oJ'[un. Adults also learn
j iri \d/]'e.r and ttbout kids when they are playing. Many adults enjoy
- -,',;.i plot, loaetlter with their children. 'I'his way, children not only
.r ,',riie tt breuk, but also keep learning while they are supervised.
(adapted from Michtrel Davis, The Role oJ Children Playing)

rercuie;te rlspunsul potrivit pentru a arflta clrui text ii corespunde


rare afirma{ie.
tul este prcluat de pe internet.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
huX explica beneficiile jocului.
XTUI A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
hll este scris de un copil.
xml A: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
Drul textului este Michael Davis.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
"i- rrrspunsul Ia intreblrilc de mai jos. Itlspunde in limba in care este
r:luIata intrcrbarea.
-- ' . ,',-iLicsc adulfii jocurile?

te ne ajut[ ,,tendinla jucdu$E"?

ut is the title of the article?

in\rric. din fiecare text, cflte doul cuvinte/ sintagme care se referi la
i )ru joacl/iucat.
'['EXT'A .l'ExT'R

55
L.imba si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - fesfe

ffi Completeazil (in limba in care este formulat enuntul) spa{iile lib e r
informafii selectate din textele-suport.
1. Jocul este descris adeseori ca

2. indezvoltarea unui copil, j ocul stimuleazd,

3. Children like to play video games by themselves or

4. Sometirnes, the games can involve adults:

ffi Alege, din fiecare teit-suport, cflte un aspect care {i-a plicut, motiviu
alegerea.
Mi-a pllcut
Motiv area alegerii

Mi-a pllcut
Motivarea alegerii

ffi Alege varianta corecti de rispuns, in func{ie de ce expriml fiecerecr


l. in dezvoltarea unui copil, jocul stimuleazd cel mai bine spiritul de echil
imbundtdleS te abilit dtri I e s o cial e.
j
a) interogafie; b) mirare; c) porunc6; !r':-.-.
--:-*.

2. Dacd vonx permite jocului sd reintre fn via(a noastrd,


culegetn beneficiile sale pe parcursul fntregii vieli.
a) exclarnafie; b) sfat; c) indoiali;
3. What nxany don t realize is that children are still learning v'hen ti :; :' .:.

a) obligafe; b) indemn; c) rug[minte; l ;.::'i


4. Children love to play!
a) exclamafie; b) constatare; c) obligafie; g

56
Limba si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - feste

unta doui beneficii ale jocului, valorificf,nd inforrnatiile din textele


,J, L U,

pnicI sensul secventei: Jocul nu are vdrstd.

ui realizezi un chestionar pe care sl-l aplici colegului de bancl


s[
n tru a vedea dac[ ii place sI se joace singur sau cu colegii/ prietenii/
n ilia.

:c iz eazd care este mesajul comun celor doul texte cu privire la


lr r-r tr- ta nta ocului,
j

57
Testul 15
I-a Cercul cle istt,t-ie tit',i:tlt,,l ,,,;.---; -' ,., : - -, .,.; ..'.,.- ..., i....; .:..,,-r,-. j-.
t'tc.1. iti oJt,t'ittt tlotti tr,.t.t,,.r/;i ;.:r.i:,.-.--.; .,.:..;,,'.,,.,.,t. ,j. ,,,..,,
per,sottulitctte i.stot'icci si Lrtt t"entttttit sct'ittor tiin i'i!tt'ttr:ii'.r ;lii r ci-s,i, j,'. !rg;.';;;. -.
ni;te moclele pentrLt tine;i le t,or.cittlct itt pregcitire ct ntcttu.ictitriui.
Citeqte textele A qi B gi apoi rlspunde cerinlelor propuse.
Cerirtlele I - VI urrud.resc ce si ci)t ai inleles tlht textele citite, icu'cele da r',., I.--'
.fblul in care.folo,sesti aceeasi int'brmalie, tn scop proptiu (ac.ela cle s te pregii:: :'..
cercul de istorie).
Portrete celebre
TEXT A
I se spunea Dracula.fiindcd era.fiul Dracului. il mai cherna Si I/laci. ..
tatdl siitt, si era nepot al lui Vodd Mirces, cel mai viteaz si moi inlelept Dt,t,:
Valahiei. firaJbarte mdndnt de originea-i ilustrd, de sdngele Basat'crbilor ..;
curgea in vine, sdngele vifbros al unor oameni care nu cunosteau simyon:,.
.f icii. Ca Si ei, avea un caracter aprig, neimbldnzit. Numai la in/a1i;ci,..
deosebea de bunti si ,ttr"dbunii lui. Tatdl sdu, vlad, bunicul, Mircea cel B,i .

strdbunicul, Rctdu al II-lea, mai sus, Alexandru Ba.sarab, iar si mai sus F.
Negru.fiLseserd bdrbali mdndri la chip si .falnici la trup ca niste Jbli-Ji.Lt,,.
Portretele lor imortalizate in bisericile Si mdndstirile ctitorite de ii r,',-
mdrturie. El, vlad, supranundt Dracula, nu avea nintic dinfrumuse{ea lor
Pdnd Si ,fi'ayii sdi, rdposatul Mircea, apoi Radu, precum Si celalalr. i
bisericosul, aveau tnfdyiSarea unor ingeri. (...)
Avea obrqzul prelung si palid, bdrbia proeminentd, tot atdt de asatyirti -
nasul incovoiat ca un ciocvulturesc. Buza de jos, cdrnoasd, plind, scoesi:; -
streasind peste bdrbie, contrasta cu buza de sus, subyire ca o ald. .\[ti,
castanie, lepoasd, cu coltruri ldsate, dddea chipului sdu o expresie de o i.:
tristele, cqre se trans.forrua usor int*un aer de o ferocitate inspdimanta:' ,
Ochti erigntatici erau acoperili pe.jumdtate de pleoape gr.ele; calini, inrpres. .
prin duritatea scdnteierilor lduntrice; la mdnie, infiorau prin cruzfrlte.t :
hwerSunarea lor
(dupd Vintili Corbul, Cdderea Constantitrt:-
TEXT B
William Shakespeare
Wlliam Shakespeare wa,v born in Stratford-upon-Avon in Waruticl<shire ctn,,.'
baptised a few d.ays 1oru, on 26 April 1564. His.father John Shakespear.e. .

glove maker and wool merchant and his mothe4 Mary Arden, was thi daLtg,::.
a landowner.fiom wilmcote, South Warwickshire. It is possible that Shakles:.
was educated at the local King Edward vI Grammar sihool in stratforcl.
Shakespeare._yas-q productivewriter, with records o.f hisfirst plays beginr.,:,
appear in 1594. [Ie produced two plays a year, until around l6l l.
I:{isearlierplaysweremainlyhistoriesandcomediessuchas,,HentryVl,''
Andronicus", "A Midsunlnxer Night's Dream", "The Merchant of Venice
"Ricltard II". The tragedy "Romeo and Juliet" was also pubtished in this r::' "

5B
Limb;d si comunicare - evaluare pentru clasa a Yl'a - teste

ffilllllltttttiil
" : ::tbeth I's re.ign, Shakespeare was a.famous poet and
fut",*,,,',
.' j ti to pe(brn"t severctl of ltis plays before the Queen ancl
- .; ,,tlior Francis Meres described Shalcespeal"e as England's
. .;.r uud tragedy,
- -:.1 ll'onr http://www,.bbc.oo.uk/history/people/william_shakespeare)
- I potrivit pentru a arilta clrui text ii corespunde
";r[]LlllSU

este Vintila Coibul.


k b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
despre un scriitor englez.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
rre[uat de pe intery]et.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
;xltfi o ?ntfimplare fantastic6.
b) textul Il; c) ambele texte; d) niciunul.
n s u I Ia intrebirile de mai ios. Rispunde in limba in care este

- *.',rriuitorii romAni face referire textul A?

' .; din care provine dotnnitorul?

, IrXa)'s rvhere Shakespeare's first plays?

e tzd spafiile valorificffnd informafiile din textele date.


:.litorului i se mai spunea
- * -- -irile unde se afld portretele domnitorilor
'" '.' : , ,rla unde a studiat scriitorul englez
e .-r .lintre piesele de teatru se nulneqte

59
t iAba g comunicare - evalu

(in limba in care este formulat enunful) spatiile liht.r-' :


ffi
"-' Compl eteazil textele-suport'
informa{ii setectate din
l. Bunicul lui Vlad lepeq a fost , iar str6bunicul,

z.y1ad Tepe$ a moqtenit de la inaintaqii sdi caracterul

ShakesPeare was born in in


3. William
4" Shakespeare was a . He produced

ffi Completenzfl sPa{iile cu sinonime din textele date.


1. strlmo$i
2. inftor[toare
3. well-known
4. author
ffi Numeqte Personalitlfile din cele dou[ texte clrora li se potrir e

urmltoarele trlslturi.
1. caracter aPrig
2. aveau inffiliqarea unor ?ngeri

3. cel mai vtteazdomn al Valahiei


4. was a famous writer
personalit
ffi Transcrie cffte un aspect din fiecare text prin care cele doul
s-au ficut remarcate.
1.

2.

ffi
* iixpticl sensul secven{ei: Erafoqrte mdndru de (...) sdngele Basarabi
-ii"-i cutrgea in vine, idngele-vtfuros al unor oameni care nu cuno;te
sim{dmdntul fricii-

60
Limbd si camunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - teste

$,
1rrr , I
r: un chesfionar pe care sI-I aplici colegilor tIi pentru fr
rrtllllilllr' r unosc $i alte ,rportrete celebre". Completeazl spafiile cu
] "lll "l

Ititili

rlitu,

[ltllitlliiiir i :r :n ca potrivitl pentru sentimentele pe care {i le-au provocat


,lillll""' :T1rif tivind alegerea fIcutfl.

61 ,
Testul 16
drep':t::l:,o:i::?,'fl?::^!':.1','
E;ti
L\)LL '9.Cercttl tle ;tiinle ;i.faci.o
la cercela.ve
aprofurtc
.despre
kzi aciastit teitd;i, sd-yi potrifornla o
clotit texrc sttpot't cat'e sa te aiulc sit
I -r^ -^-..: : 'i
';;;;i,"i,k;i-taTiirt"tii 4-..,^
,u'id-i" clo.cu.mentare cele doud texte de runi io:
"r,
Citeqte texteleL qi B qi apoi rlspunde cerinfelot PtgP,lt!:.,. ,
Cerin{ele f - Vf urri'eiJs.-* Si cdt ai in{elei din textele cititc, iar cele de 1a \-I1 '*
f"fJ 1n .ai. foloseqti;;;;;ii intormalie, in ..op propriu (acela de a te pregiti pc:r

activitatea de la Cercul de qtiin{e).

DrePturile animalelor
TEXT A
qi,medical'
Foarte mttlte animale suntfolosite tn cercetdrile ;tiinlifice
metode crude de testare' Experitttct:
aceste experhnenle sunt.folosit"e, adesea,
-pni.ri,notn
sunt atCti ,,iude, cAi.t Si inutile, iar oamenii nu au nicitut dt'epr '
'ruprr,ru torturd'
ni;te anintale nevinovate lq o asemenea
tt'c'i"'
Chiar rtnii oameni de;tiinta sunt de pdrere cd medicqme,ntele nu at'
Jie testate pe unimule. in'priniul rA-nd, pentru cd organismul
acestor7 e'\Ic ' '
"d" ol oaitenilor;i rea'clioneazd diferit la substanlele chindce. De ''"
rezultatele obyinute tn urma unor teste pe animale nu sunt de incredet'e'
Existd t.rutmeroase cazuri care evidinliazd.faptttl cd oamenii ;i at.tit.tta -
stutt atdt de similari incdt experimetfiele pe ace,rtea din urmd sd aibd
r,: '

(substanld calmant) are capoc'ir'; ''


.folositoare. De exemplu; moi/ina
cu
"a 1ol
calnta oame,ii, dir rnt;i pisicile; (...) penicilina poate sd omoare.p.oi.c- _
cl.i Gr,tineea qi hamsterii, iar aspirina este otrdvitoare pentru pisici -
':
circetdtorii s-ar.fi bazat pe expeiimentele pe animale, astdzi nu ne-attt ' '

lrata ut penicilind (...).


Nw doar cd rezuitatele oblinttte din experintentele pe animale suttt
it.'i, '
clat.acestetestesrtptmaninl.aleleunorsiferin!einutile.Listacelorntoi.:
teste pe anintale inchtde testul de sensibilitate a ochilon LD50, '!/
Ic'i"' '
to,xicitate pentrtt piele. Aceste teste sunt folosite in industria cosnteticit .J'' "
;i in industria produselor casnice.
(adaptatdupihttp://www.zooland'ro/Experimenteleje-aninra]e..:::-
TEXT B
(lniversal Declaration of Animal Rights
Article 1
All animals are born equal and they have the same rights to existericc'
Article 2
a) Every) aninxal has the right to he respected.
US tWon cannot assunxe thiright to exterminate
other animals or to
He ntLtst use his conscience fo, the service of the animals.
and tlte : '
4 ivery anitnal has the rigit to consideration, good treatntent "
of man.
Article 3
a) No animal shottld be surbmitted to bad treatment or cruel actiorts
i; Wt,u, the cleath of an aniytal is necessary, it must be done cluickl'.
Jbar or pain. (...)
62
orh) w,ork.{or a lintitecl period and must not he worked to
Itcn,e acleqrtate food antl r'est.

i:rrris tlrcrt cause physical and n'tental pain, (tre incompatible


c., c, ifit is.fbr iruiltrnl, scientt/ic, cotl'ut'tercial or an)t other

l, e clefencled b), law jrtst like huruan rights'


r aclapred from irttp://j ose.kersten.free.trlaap/pages/ukA-IDAR-uk'html)

.ir rispunsul potrivit pentru a arilta c[rui text ii corespunde


r"nietie.
- -'. rutt de pe intemet.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul'
.\llerimentele Pe anitnale.
\: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
lzintd articole de lege.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
*E adreseazl doar coPiilor.
i A: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
rispunsul la intreb[rile de mai jos. Rlspunde in limba in care
este
nlntf, intreharea.
- r-rnsiderate experimentele pe animale?

rrii oameni de qtiin![ considetd c6 medicamentele nu ar trebui s6 fie


re animale?

;-\periments are incompatible with animal rights?

working animals be treated?

mplet eazil spafiile cu informa{ii din textele date.


1. Animalele sunt folosite Pentru
2. Medicament otrdvitor pentru pisici
3. Om oard Porcuqorii de Guineea
t ',r'i tho. 4. prevede limitarea perioadei de munc6 la animale

63
l -rrf "* enunful) sPa$ite liber
ffiComp|eteazil(inlimbaincareesteformulat
inrorma{iisetectatedintextele-suport "&
de a
1. Morfina ate ca1acitatea
si nurndr[
teste pe animale se
,

2. Printre cele mai cornune

and

is necessary'
4. If the death of an animal
date'
inonime din textele
ffi
L. nemiloase
2. inocente
3. life

w##x,;:;xx*
a) afirmalie;
Z. baca cercetdtorii
sfaq
s-ar fi
b)
bazat pe
c) Porunca;
*p"f*'ni"le
"'e
pe animale' astizi a

fi putut trata cu b) sfat;.


penicilind'
constatare; d) u
c) constatare;
a) rugiminte' human righ*'
*urt"u'" iJi"a"a by raw iust rike
"" "'-- d) t
r. Animar rights c)dorinli;
a) constatare;
b) indemn; ' u
itmustbe done quickly
necessary'
animalis
4.Wenthe death of an
c)obligalie; Or
X':#;{ b)incnrrtare; pe care te glseEti in tt
dou[ drepturi are animarelor
ffi toentific[ fn textul A'
care *o,iinc[lcate

1.

2.

64
i".:*----
Limba si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - tesfe

': ' -:trria din text, explici de ce rezultatele obtinute in urnta


.;.. nu ,sttt'tt de incredere.

i un chestionar pe care s[-l aplici colegului tIu de bancl,


" *,C eA dacl poate avea grijn de un animal de companie.
spafiile cu intreblrile potrivite.

ca re este mesajul comun celor doul texte cu privire la


3re an imalelor.
tt

- -_r.ot11 'l
! L-L111L4

: rbli
- ':;l lli r

; nrgd
x tertul B

65:
Testu III
Ai de prc=entqt penttu ora de difigenlie temo ,,Prietenia" ;i, peumt.aceasta. itiw

experiert{ct ra de t'iayci
Citegtc textele A gi B gi apoi rispunde cerinlelor propuse.
Ceririfele I - VI urnraresc ce ;i cit ai inleles din rerte.e ,'j:r::. i...r .-:.e :- .., '.
felul in care folosegti aceeaqi infonnalie, in scop prerpliLr racela de ; :e :::i.,:. .- -
de dirigenlie).
Prietenia
TEXT A
intro zi, un chipeE ;obolan cafeniu intalni pe tdnga rau o broct.!Lii ',..,,,,
; LIai sit mergem sci ne jucdm, t;i ziserd ei.
jucard de-a v-ali asutnselea pritttre trestii. Dupa ucee(t, ./r!t -:' .'" '
Intdi se
ctt Lux con de brad. Cdnd, tn cele din urmd, obosird ;i se a;ezot'ci .sci s e L)ti:;:' .
scorul era noudsprezece la noudsprezece.
, Apoi se hotdrdrd sa./itcd o cursd cu picioarele legate, a;a cir Ltroas,ri :,, .:'
strdns un picior de un picior al qobolanului. De indata ce se obi.yrtLtii .-i : "

situalie, Jiicurci doudsprezece clrse, ludndu-.ge la intt'ecere ctr pt'oLtt'ii.'. :,


Da4 oricdt de repede alergau ei, ajungeau in acela;i timp cu tnttbt'elt,.
- Hai tncd o datd, spttse ;obolarutl.
Tbcmai pontiserd, cdnd un Soim se repezi asupra lor.
Inspdimantatd, broasca sdri ln rdu Si se scufundd. Prietenul irtsa i sc i,:.',-
cum eralt incd legali, corpul Eobolanului se ridicd la suprafaya, trcigtitt;i-,., ,
broascd dupd el.
* Delicios, croncdni;oimul, tnfulecdndu-i pe amdndoi. Douir mese lL; ;' .
una.
(O prietenie prirnejdioasd, tn volumul Fabule cu animale, edt::,,..:

TEXT B
Two men were travelltng together, when a Bear suddenly appeared on their :' .

One of them climbed up quickly into a tree and hid antong the branc,hes
other, htowing he was wtder attack,.fell flat on the ground and when rhc B
canxe up and smelt him all over, he held his breath and he pretended to be .i
as rnuch as he cottld. The Bear soon left him, for it is said he doesn T touch a ,i
body. When he was gone, the other traveller descendedfront the tree and o:
his.friend what did the Bear whisper in his ear.
"He gave me this advice," his companion replied. "Never travel u,ith a li-:
who deserts you qt the approach ofdanger."
Misfortune tests the sincerity offriends.
(adapted atter Aesop, The Bear and the Two Travei

66
Limba si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - fesfe

Incercuie;te rlspunsul potrivit pentru a ardta cirui text ii corespunde


Eecare afirmafie.
rul face parte dintr-un anLlnt.
,:',,'LLl] A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
rul vorbeqte despre prietenie.
rertul A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
i este literar.
- ,'.ll A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
-r1 textului este Aesop.

- . _r] ,{: b) textul R; c) ambele texte; d) niciunul.


ie r5spunsul Ia intrebirile de mai jos. Rispunde in limba in care este
ul atI intrcbarea.
: -rilt personajele textului?

-" .; scorul la finalul meciului de fotbal'/

r many men were travelling when the Bear appeared?

:J the first man do?

plcteazd, spafiile cu informafii din textele date.


. I-,:cul unde se int6lnesc personajele din textul A
: ,,Jbiectul cu care joaca fotbal

3. Animalul pe care il intAlnesc personajele din textul B


{. Locul unde se ascunde unul dintre prieteni
eteazd (in limba in care este formulat enun(ul) spa{iile libere cu
atii selectate din textele-suport.

ul qi brosca au jucat trei jocuri


ei

t;- given by the bear was

67 ,;
-t.irypas!comunicare-eyaluare.p.entrlctasaaVl-a-test?
din textele date'
ffi Comp leteaz[ spafiile cu sinonime
1". frumos
2. infricoqat[
3. unexPectedlY
4. *andons
doufl texte clrora ti se Potrive
Nume$te Personaietg din cele
urmltoareie trlslturi'
1. se bucur6 de cfutig
2. egoist[
3. intelligent
4. trattor
prietenia, valorificfind informa{iile
cele dou[ texte'

o idee legatl
..l.|,,fi-ffi,,r**atiiledinceledouItexte,formu|eazil
insemne prietenia'
ceea ce ar trebui si

imv,.r,x.*r,-."nchestionarpe.caresl-laplicicolegilordeclasl,pen.
i. ftiet6nie. Completeazil spa{iile
a afla dac[ pot ffi&*;-r.riii.
maijoscuintreb[rilepotrivite.
1.

2.

3.

4.

68
Umbd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a _ teste

F lT"grnea potriviti pentru sentimentere pe care fi le-au provocat


le citite, motivflnd alegerea ficuti.

69
Testul 1B
La Clthtil rJe lecturd trebtrie sa ili nrotivezi, ctr ut'gtgtlente, opfitttle(t petttrtt cat:
sd.te ghide:e irt acest se
clasi.cd sau cartea electronicd. ili prezentdtn dotd texte-care
i"i'ri," ii ," ltiute ta in{elegi avaitoiul_u Eicerinfelor
deza.t,antaiele amdndurora'
propuse'
biteqtc texteie A qi B 9i apoi rlspunde
Cerinlele t - Vt uriaiis" ," Si cAt ai tntrelis diniexlele citite,
iar cele de la VII !ct
yAti t,, ioru /bloseSti aceeasi infbrmalie, in trop propriu (acela de a te pregitti pettt
Clubul de lecturd)'
Gartea erectronict vs. cartea clasic5
TEXT A
Cred cd toatd lumea citeqte. Dar tn ce fbrmyt? Prefera{i cdr{ile
clasice s
pe cele electronice?
Porrtind de la cdrlile clasice, adicd cele tipdrite, prdfuite,.an
uioli9y-ca syo
iiit ia ,irii c:dr1i electionice, pe ialculator tabletd' e-b
reader etc.
Uf"tliir"*rd cdrlile clasice, Si sunt total de.acord,,iar primul,li: ::::':i,::
,iit *paktA poatefi'cititd-mult mai repede' (tl
"A-" ",ii{" pijiiriiqtl,'pentru cd e-book-urile ipar mai tdrziu. C,l
l!'yl t"::': :tli!:
,ir", trr"i" "";-;;;;;fdr,rrro de a ^y:'.y.i,
;;';,; ;;; tine.carteain mdnd, ,sd se siyt: !.?-:::
:u'al\ii, p-oate un mic chirr,
'C;";";;;;;,ii, fi lultryd':'9{:1"-1-?:"i:i:t'^",i;.
irit[i itastca necesitd lumind, atunci cyld v.re1n :: ::':
noaptea. Nu este"o problemdfoarte mare, dar cartea_electronicd ::r::: 1::r,
';;;;-;;; ii rria fjn att deiauantai este cd ea nu rdmdne *"k i:*l:::!^i,,t,1As
i,o,rdhu esti iigrijitd, se tngdlbenLStu, se poate rupe sau ,,se prdfuieSte"'
*
-deoinde si de calitatea hdrtiei Si
a copertei'
p eniy'
i;;;r;;;r- ;;;;; i ; prelut,'p o t spun e c d e s t e-ury. av
,ntli !:
: ;h?: dat
potfi gratuite
deoarece sunt'mai ib\ii" tou'rhio, gratuite. Si cdrtrile clasice
7; tu;;;;rr,tap de io bibtiot"ri,.de-la prieten.i sau dac.d l"1riyi{ ":!:y:.!::
Se pot vinde
cele electronf"u por' i fi la mod.d Si sint utilizate mult mai des-
;;;;;;;;iii *Li leiJa iar penti,cei care scriu cd4i tn,aces!'!!!:Yi:':::
;;;{;;; ;";;;;; ii' iiutu" qi sd te tanseze. sunt mutt mai accesibite, pot
pdstrate tn sigaranli pot p iftite mai repede Si scrisul poate fi' optimizat
du1

preferinld.
' "Un
avantai, eare este cel mai important di!.nun.c1u1,ryeu^d1' vedere
pen'
o*iiti tip"i de cdrli, tl reprezinid beneficiile cit.itului. Orice carte citi
indifereni de formatul ei, este o hrand pentru suflet gi minte.
l20l2l\T lcarre-electronica-vs-cartea
iadaptat dupd http://biblioteca-prafuita.blogspot.ro
sica.h

TEXT B
My book eollection, I realize-d this weekend, is or19 9f thefew^t-hi:F:^-i:-y!!:,.
many she
makes me seem smart. Wsitors step into my living r-oam -to see
";ii;;b:ro,"h
that
,rr"iiiig m,oie abou! w tltet'es* aid,intette;t,!----------------t
!7!i':-.*
,i,;;"i'i;k;-i titt"r". Jltst as vacation-photographs show off ou, past trav
books show oltt' minds'iourneYs.
Limbd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vt_a - teste
" " boolc collections are becoming less and less interesting to
":.itel.t',
..,i tollections of DVDs and invisible MP3s qre now used instead of
1' s. e-books " debate
' -. .; -r:ltare are good reasonsis towell-htown,
, - t of course. And, unlike other
prefbr the old mediunt.
" .i,;ti1'r tteed electricity. You can resell thent or give them away. They
. - tiiee spill. You wonT get distracted by pop-up e-ruails and othir
, tDtrpa, books can't disappear from your library due to technical
,,t' otttclated technology. And no ntatter how handy an e-book is, it
.i:e' serttirnental memories of a dirty, stained, deteriorated paperbaclc.
adapted ftorn http://wwwdigitaltrends.com/opinion/real-books-vs-ebooks/)
L

ircuieste rispunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde


.r ru alirnta{ie.

- : j ..' Freluat de pe internet.


' .. .-.. b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.

, .. r. b) textul B; c) arlbele texte; d) niciunul.


- - -..; literar.
LrnLrl
, , .j,.: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
,. ::.'zintd diferenlele dintre cartea clasici gi cea in format electronic.
... .l'. b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
iu rispunsul la intretlirile de mai jos. Rrspunde in limba in care este
nulat;i intrebarea.
':: -" irr.imul avantaj al cdrfii clasice, conform textului A?

-. ..' :r.antajul comun al celor doud tipuri de c6r!i, din punctur de vedere
: . . .:-'-:i textului A?

: :l',t-- sinrilarity betwcen books and vacation photographs?

: :. cf books does the author of text B prefer?

rcuie$te yarianta corectl de rlspuns.


le electronice pot fi citite :
u pe calculator; b) pe e-book, pe tablet[, pe calculator;
biblioteci speci altzate; d) doar pe e-book.

71_
2. O carte clasicd:
a) este mai greu de gisit;
b) poate fi cititi mai repede;
c) ifi oferd pl6cerea de a simfi h0rtia, coperta.
d) nu este la indem6na oricui.
3. One of the things that the author of text B thinks it makes hirn/ her look sma
a) his I her e-book; b) his I her CD collection;
c) his I her vacation photographs; d) his/ her book collection.
4.In text B, we find mainly:
a) facts; b) opinions;
c) scientific information; d) expectations.
ffi Compteteazil (in limba in care este formulat enunful) spafiile libert
informafii selectate din textele-suport.
l. AEa cum apare in textul A, c6(ile in format electronic sunt mult mai accesrt

2. Cel mai mare avantaj al c6{ilor clasice este plScerea de a


3. Paper books can't disappear from your library due to
or
4. This debate is well-known:
ffi Transcrie, din fiecare text, o informafie referitoare Ia cartea cler
(tipiritl).
1.

2.
ffi Completeazl spafiile cu sinonime din textele date.
f . incetineqte

2. folosite
3. guests
4. choose
ffi iti place si citepti cirfi in forma clasic sau in format electror
Motiveazfl-fi alegerea.

72
Limbd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - teste

ii ;,\ cn tei : Orice carte cititd, indiferent de .forntatul ei, este


w'tet;i minte.

p1l1i itr, ',,',,i , Ltn chestionar pe care sI-l aplici colegilor tli pentru a
,r' ltrllIlllllllllllllllll l,l tr place sf, citeascfl. Completeazil spa{iile cu intreblrile
"' "
lllllllllllllllllllllli

11,,,

rliir,

r,llll,,, ilcea comunl celor doul texte, referitoare la cIrti.

73
Testul x$
Ai vitzttt in ;coald un afi,,s despre un concLo's de eseuri pe tem.a voluntariatultri
qtii ce presupune ace,sta. Pentru aJi informat, i;i oferim doud texte ca sd afli t.
voluntariatul ;i sperrint cd vei participa la acest concut's ;i poate vei ;i cd;tiga. Sp.
de asemenea, cd. vei participa de azi inuinte la diverse erctivitdli de voluntariat.
Citcgte textele A qi B gi apoi r[spunde cerinfelor propuse.
Cerinple I - VI urmdresc ce Si cdt ai inleles din textele citite, iar cele de la l'i--
.felul in care.[oloseSti aceeasi informalie, tn scop propriu (acela de a te pregari y.
concurs).
Voluntariatul
TEXT A
Voltuilariatul este o stare de spirit cilre ponteste din altruismul.fiecdttti.;
dorinla de a ajuta pe celdlalt .;au din dorin(a de a.face ca lucrurile din ' .

rtostru sd nteargd ruai bine.


Voluntariattrl este o formd de lucru adoptatd de. Asocialia ,,Bund Zitr,r -
din Rontdnia" tncd de la aparilia sa in anul 1999. ,,Bund Zir.ta, cot.:.
Romdnia" considerd voluntariatul o valoare a organizoliei, tn ace:: :
tncurajdnd Si strslindnd implicarea membrilor comunitdfii tn prosi .;.'
des.fdsarate in anii treculi. Voluntariatul ar trebui sd.fie bene./ic atdt penr, .. '
cdt Si pentrtt organizalia noastrd, respectiv pentru comunitate.
Ca voluntar poli deniq multe activitdli, indreptate nu spre o incltt-;:, .
exchrsiv spre oameni. in urma mrmcii tale rdmdn oimenifericiyi, Si astct ti, ',-.
tu ai reuSit sd le schimbi viala in bine. Cdnd vrei sd.faci voluntariat in ors;;' .-.
noa,strd trebuie sd Stii ce activitdli li-ar pldcea sd.faci. Afi voluntar nu itis -..,
sd./aci numai lucruri la core esti bun, ci Si ceea ce li-ar pldceu,sa.lctti .i,'..
de a te o.feri voltuttar, trebuie sd Stii.fbarte bine cdt timp vei uvea la di.s7,.,; '
te ocupi de acest lucru. GdndeStele cdte ore pe zi aifi dispus sd itri oJet'i-\-g :'. _

organizaliei noaslre. (...)


De ce sd.t'ii voluntar? Pentru cd:
- poli invdpa lucrw.i noi, ili poli dezvolta noi abilitdli, acunrulezi exL.;' :.:
- intalneSti oameni care impdrtd$esc aceleasi valori, iyi faci noi pri.:.'..
- ttri petreci timpul in mod pldcut;
- tyi dezvolyi orizontul personal,'
- te poli implica activ in viala comunitdlii in care trdieSti;
- contribui Si tu la rezolvarea problenrclor existente fn societate;
- te sinfiifolositor prin ceea ee.faci;
- eSti invitat la evenintente speciale dedicate numai voluntarilot';
- ttri este recunoscutd Si apreciatd activitatea de cdtre contunitate
r-:.-._.
I Jt;--
.i _
_

http://www.bunaziuacopii.ro/index.php?option:com_content&task=view&id=-18 & l:::. :=

74
Limba si comunicare - evaluare ntru clasa a Vl-a - fesfe

rmd \-olunteering
t,'t'ittg can ltelp you to explore your interests
. - ;?-q c'an be an opportunity to learn more about something you enjoy
' ,.i! like working with kids, get involved at a sumnter canxp or help
, .:ilertt.t tttith their schoolwork. IJ'you like to cook, help out or make
' ' ir c .f anilies at a homeless shelter Or if you enjoy playing sports, play
', rite kids at a neighbourhood center.
,. tiple you don't usually meet
' ;::eet'it'Lg in a group, you'll meet other people with the same interests
: ' ':;lttnteering with an agency that helps refugees, you can meet people
- -onte here.front other countries. You'll learn about their culture and
- ' .;;iitpt to life here.
'., i' ttctit'ities improve your college application
- ,,,:r:isslon teachers want to know who you are as a, person. They are
- ' sttrdents who will give their best both within and outside the
, ,. .) (adapted./i'om http://www.unitedway.org/take-action/youth-volunteering)
:rrcuicpte rlspunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde
:.rrr afirmafie.
" ." -'slc preluat de pe internet.
d) niciunul.
,t

b) textul B; c) ambele texte;


:. J,rlrc$te despre voluntariat.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
s. adre saazd copiilor/ tinerilor.
.-\
'. _,- - \.
'l

b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul,


. - . ;-Stc Llnul literar.

, -," \: b) textul B; c) arnbele texte; d) niciunul.


iic raspunsul la intrehlrile de mai jos. Rlspunde in trirnba in care este
'mulatI intrebarea.
-::;i1c sd ai in vedere inainte de a te oferi voluntat?

- !e rlllme$te asocia{ia care organlzeazd ac}iuni de voluntartat?

: ,--,pportunity does volunteering offer?

at can you learn when you help refugees?

75

-i
Limbd si comunicare - evalgare pentru clasa a Vl-a - teste

ffi fncercuiegte varianta corectl de rflspuns.


I . Voluntariatul presupune:
a) o activitate care este pl5tit6; b) o activitate costisitoare;
c) o activitate altruistS; d) o activitate egoist[.
2. Afi voluntar inseamnd:
a) sI ceri recompense materiale; b) s5 te implici activ ?n via{a comunitdtrii;
c) sI fii egoist; d) sa pierzi timpul.
3. According to text B, by volunteering, young people can:
a) skip schoot; b) hetp thefu cornrnunity;
c) trnd, a good,, joh, {) earnmoney.
4" Text B mainly describes volunteering as a:
a) paid activity; b) boring activity;
c) useless activity; d) useful activity.
ffi completeazil (in limba in care este formulat enunful) spa{iile libere c
informa{ii selectate din textele-suport.
1. DouS dintre motivele pentru care ar trebui s5 fii voluntar sunt:
si
,

2. Aqa cum este prezentat ?n textul A, voluntariaful porneqte din


sau

3. Volunteering can help you to

and
4. When volunteering in a group, you
ffi -franscrie, din fiecare text, cf,te o secvenfl care confine o trisltur[ r

voluntariatului.
1.

)
rul
l. De ce sdfii voluntar?
a) afirmafie; b) mirare; c) interogafie; d) speranld
2. Gdndeste-te cdte ore pe zi aifi dispus sd fli oferi serviciile organizaliei noastre
a) obligafie; b) sfat; c) constatare; d) team[.
3. If you like working with kids, get involved at a summer camp or help younge,
students with their schoolwork.
a) constatare; b) ?ndemn; c) afirmafie; d) obligafie

76
ffids itl'tpt"ove your college application'
fuilIItil,,,,,,"
d)rug[minte-
bl speranla c) afirmafie;
ffiuurrrl

fr un enun{ Iegat de ceea ce inseamnl s[ fii volunttr,


lhffirrr'*
Wffir'it. " d nm-formatiile din cele dou[ texte"

ltlii,
fufiariatul ar trebui sd fie benefic atdt pentru

Mo tiveazil-ti alegerea'
fi-ar plicea sI tii voluntar?

, '* :ginea potriviti pentru. sentimentele pe care fi le-au provocat


liitrt

li - ,,t.. motivind alegerea ficuti'

77
Testul 28
E;ti la oro de dirigenlie si trebuie sd te informezi_cu privire la.regulile de pc
ntai.ios rloud texte cZre'sd te ajute fn acest scop. .Spe.r.d.m ca, citindu-le, sd a
luciuri pe care nu le;tiai Ei sir devii, de ce nu, nlni politicos.
citeqtstextele A $i B gi apoi rispunde cerin{elor propuse.
Cerin{ele I - VI urmdresc ce qi cAt ai in{eles din textele citite, iar cele de la Yn
felul in care foloseqti aceeaqi informafie, in scop propriu (acela de atepregdti pent
de dirigenfie)'
Heguri de p'litefe
TEXT A
Existd cdteva reguli de politele pe care oricine ar trebui sd;i le itlstij'
Penlru cd le simr tlpsa tn iioyo *"o din Bucure;ti. Pen^tru cd le vdd tncd ' "

de zi ;i ntt-rni placi. Pentru c:d viala noastrd ar.fi moi.frumoasd ;i mai -t//i::
oantini politioqi, dar qi pentru cd ora;ul in care trdim ar ardta altJbl da' |;
locuit db oameni politico;i. Ce ar trebui sd.facem?
t. Sahrtd cunosculii pe care ti intAhe;ti ;i necunosc-ulii pe care te pre';-'.
sd-i abordezi. F-ie cd tn-titltteqti un vecin la ie;irea din bloc sau un coleg i'' ' ' '
c:ol1 al ora;ului, slttme-i ,,btt'nd zina" tnainte de a trece mai departu.
(..-)
,
'2. ili oferd ceua, cdnd te qiuta.
Spune ,,nruilu*"tc" atunci cdnd cineva -

te serie;te. ipr,r" ,,mtrlyumesc" Si dacd oamenii sunt pldtili sd./acd acel t'.-
Spune ,,'mttllimesc" cdrid ie;i din biroul sau cabinetul cuiva. E utt cuvdnt siti::'
dar puternir. (...)
i. Cana.lat|se;ti mijloace de transport in comun, aqteaptd sd coboare cali:
itainte sd urci. iana ie pregdte;ti sd intri intr-o clddire, fi loc persoanelor '.:
vor sd iasd. intotdeouno oidinea este aceasta-ruai tntdi se iese, abia apo' "

intrd. S-a relinut?


4. Cere-1i scuze cdnd provoci un accident, cdnd gre;q;ti-. Este atdt de .ritrt;
;i cle reparator sd sptri ,,vd rog sd md scuzali!" atunci cdnd love;ti pe cineva ,i:
o
greqeald!
5. Folot"Ete cdt mai des.formule de politele Ei adreseazd-te persoanei:
neculoscltte'la pluralul de poiiteye. Spune ,,vd rog" inainte sd.forntulezi o cerer'
alt/bl o sd pari un bdddran. (...)
'6.
Ajttti persoanele cdroia'le e mai greu sd se de,scurce singttre._D7cd o po::
ajrfia, iu ldsa o ntamd sd coboare singttid cdruciorul pe scdri. Deschide ilga wttr
om mai in vdrstd sau aflat tn difiailtate.
7. punctualitate! Ni se tntdmpld tuturor sd mai tntdrziem, din motive car tlir
lin de noi. (Jn accident pe linia trqmvaiului, niSte chei rdtdcite, un prieten care
'a
avut nevoie de ajutor. Nu-li.face din asta un obicei Si asigurd-te cd sunt 'situali;
exceplionale ;i ci flri ceri iitotdealma scuze. $i nu uita sd anunli intotdeauna.
(htE://www.totulclespremame.ro/copilul-tau/psiholagie-si-limbaj/zece'regali-de-politete-pen'
tru-copilul-meu)

, .. 7.8.-
Limbdt si comunicare - evaluare pentru clAsap-Yl:A: teste

- , r-si/ nty grandparents for the summer they like to take me with
- r isi / their.friends. I try to remember all good manners, especially
1i,/ little old ladies, who ore tny gl'cutny's best fi"iends.
.' . )tut'e to say "Please" and "Than.kyott", thatb easy. After saying
,',r l\rcy, (rvs doing and when they ask me, I need to be brief and
w -Fine" thankyou'.
x* **en,:. I want to say something but I have to wait for a break in the
i tlren start yvitlt "Excttse me, I would like to sa7,...". Also, I alwal;s
' , Lret'trtission when I want something. Otherwi've, I will not hear the
grcrndmother will also tell my mom if I did something rude.
'. i,tct of visits, I must thank evetltonefor the invitation. It sounds
- ',:.71r-r' rules but, itb not that bad. It all goes quite nicely ... and the
. .;,ii, ttsually the nicer the ladies. And they always say "Wat a nice
, -,',e more cake or cookies or candy!" Whenever I behave I get
(adapted from Johnny Matthews, Boys Can Behave)
ie;te rispunsul potrivit pentru a arilta clrui text ii corespunde
"ll tl r IIl atie. )

- : - ilreluat de pe internet.
c) ambele texte; d) niciunul.
"-::{:nta regrrli dc politele.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
- ;,,il'cseazd numai adtrltilor.
,

b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.


. --
scris din perspectiva unui copil.
-1,

b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.


: i spunsul la intreblrile de mai jos. R[spunde in limba in care este
t a intrebarea.
: .;rc-Ste alttorul textului A?

.' l sa facenl cind folosim rnuloace de transport in comun?

- , ihe old ladies say when the boy behaves?

79
I imbe $i comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a -teste

ffi franscrie, din fiecare text, cite doul cuvinte/ sintagme care se referii l
regulile de politefe.
TEXTA TEXT B

ffi Compteteazil (in limba in care este formulat enun{ul) spafiite libere c
informafii selectate din textele-suport.
I. E,ste at6i' de simplu gi de reparator sI spui
atunci c6nd
Z.Yiala noastrd ar fi mai frumoasA $i iar orasrt

3. It's tough when I want to say something but

4.I try to remember all good manners, especially

ffi-Iianscrieo din fiecare text suport, cflte o regulfi de politefe.


1.

2.
ffi Negevarianta corectl de rlspunsrin func(ie de ce expriml fiecare enun
l. Spune ,,mullumesc" atunci cdnd cineva tli oferd ceva, cdnd te ajutd, cdnd
serve;te.
a) interogafie; b) mirare; c) indemn; d) afirmalie.
2. ,,Vd rog sd md scttzali!"
a) sfat; b) teamd; c) indoial[; d) rugdminte.
3. Wat a nice boy!
a) exclamafie; b) poruncI; c) indoiall; d) obligafie.
4. It sounds like there are many rules, but itb not that bad.
exclamatie; b) constatare; c) obligalie;
a) d) rugdminte.
.ffi Prezintl un avantaj al omportamentului politicos, valorificAn
informafiile din cele doul texte.

.80
olegilor PPT'tto a vedea
ffi|lmull ,,nn

ri poritico;. a;ilrprei
e*z,'rpaiiil ; iii*Mtitt potrivite'
-,'
frflttilllllu

xte cu Privire la ideea

8t --'
.i

T e $tul 21 iii1l1i,,,

r;tllliiiiri'

La ora de cle lintba


liffibq $t literutt;r.a r,on1an1::l:!:::,:,t,1!::l:'ir!,li'7ri,f,l['!r;'r'
;i ttterulltt't lv"t9."w '-'',x-"iplifi"aie
doud dintre aceste I
o,ii,iu
din lard,;i qi'i,'i;;i't'*?n;,til.
d" {::'::^'f;i in-i,"fro'r,rnt esrc sd
;p imoortant e:t-e patrdm aceste tradi;ii
sa pdtrdm
!:!"-,'ilf[i;,'o!i."ii,'r','i','o"rii
care sd le prezinlt;ti . - r ,-:^-..-rra
'S{;;{,,,' f.!{*iiiK;i' ri ; ;i ^orinfeior DroDuse. cele de la VII la n
{ir :y }}d:
11 ";r,Y:';;'illn1)",,
";:;,::;;:';:;;:,i,i::; i;;ii:;,: rt:::::';:;l; fil'lf;';;;"f ff"#,i'i"'tri
r,,f,'i]'!!,5i,,,{i,l'{,Ty:i::rii;#';;i;'{"scoppropriu(acetade
lYLl/LL tt, r/w'vJ"--
'ora ' ,;
roman( j).
de lintba ;i literatura

-
plttg iesit la arat'
g ieSit ar.at'
"senint/icalia celor cutor' "l"ii"]f,ri*iiriii,
dou! :"t":'".::f.:":Y,!l;i"l:{:';:;r:;";y;::2il"' qi err
sentnificalia cercr doua " ferea de deochi {iu"i'
,,;;:,;;;l;iiioo'"o fo"t"';,:.,i\:::y.ntu tirnpezi*"o op"iir-, iii"t"i iorito'
';:,,,;:;#'i,:l!';;:;ir{";;':l;;1:;:;:;:':"#!-,"**!:;;,rrl!,:l:;:',:";;'
,!fy:,:;?!";,0:::r";::,ni'fT:,;:r;::;;il,'.:::!j:*- ;;:;;;' r;,Y;r,;'{;
itr;fr,:f::",;:;X';{iii'i:i:':il**;*::":kf
tmpletirea
d cetor uu*-'
jnse!::a.btla ffif;;"i#i";;i:"::;,
,"iirir:"o wrui mdr{igor unei persoane
continuitatea vrclttdupd ygaytn; l:.':'-'
;r";;;";;;inin este un- Prilui de bucurie'
J r'r, ,rri /, .flori, animdlule su""
';;J,:;;'x'r,';';;;:;f ;'n7,,i",;;;;,i@biectedecorative):
^^

ref,re)entativul ghioce''
ru*ururdupr hnp://www.etno.ro/traditii/402-1-martie-mrior'html

82
r
I

Limba $i comunicare - evaluare pentru clas,a a Vl-a - fesfe

1rr ing Truditions in The United States


t,)rir)'Celebrations
" .iiitericans celebrate the Thanksgiving holiday on the.fourth Thursday
' '',,,' -\,[o.st.families follow traditions begun on the First Thanksgiving,
'..;'.
e their own traditions that thelt.follow every yeqr. Here are some of
,: truditions associated with "Turkey Day" (another nqme for the

I
things about Thanl<sgiving is spending time with the family. Many
r'c--sl
-. '.ti'.fi'ont
their.family and travel long distances by car train, or plane to
. ,' !oved ones. Thanltsgiving is the busiest travel day of the year!
l r'il
'... :,oods are a large part of Thanl<sgiving celebrations. Many households
. . : rttire
family in thefood preparatiort. Traditionalfoods include turkey
. -,r r: sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes and cranberry sauce.
. :.c .\et've pie,/br dessert, at the end of the meal. Popular pieflavours
:--'.,, pecan, sweet potato and apple.
- ::: i.r1 http://kids.nationalgeographic.conVkidsistories/peopleplaces/thanksgiving+raditions/;
rcuieste rispunsul potrivit pentru a arilta clrui text ii corespunde
re afirmatie.
I este preluat de pe internet.
rulA; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
.
, r,rbe$te despre tradilia Mdrfiqorului.
-1 b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul,'
:: e zintd personaje fantastice.
-1 b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
, ,- r''ceste despre Zwa RecunoStintei.
h-rl A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
. raspunsul la intrebirile de mai jos. Rlspunde in limba in care este
t"Jlatri intrebarea.
:r:e semnificafia culorilor roqu Ei alb ale Mdrfi;orului, aEa cum este
:'..,.-i iu textulA?

- i:r ,rrisinea MarliEorului?

. :;ru- other name for Thanksgiving Day?

* -' .\mericans celebrate Thanksgiving D ay?

B3
Limbe si comunicare - evaluare Dentru ctasa a Vl-a - leste

ffiincercuieqte varianta corecti de rlspuns:


l. Mdrfiqorul este:
a) o sdrbdtoare specific romdneascd; b) o sirbrtoare americant
c) o sirbltoare europeani; d) o sErbltoare asimilati n
2. Mirfi9orul este simbolul:
a) iubirii; b) frumusetii;
c) prieteniei; d) primdverii.
3. Text B mentions this as typical Thanksgiving dessert:
a) chocolate cake; b) pie;
c) ice cream; d) pancakes.
4. One of the best things about Thanksgiving is:
a) eating delicious food; b) travelling;
c) spending time with the family;
d) spending time with friem
ffi complete3zil_(in limba in care este formulat enunful) spefiile H
informafii selectate din textele-suport.
L Mdrtisonrl reprezintd simbolul
al
2. Astdzi, snurul este insofit de mici cadouri, cum ar fi:

3. Traditional foods for T,,hanksgiving Day are

4. Most families follow traditions


ffi'franscrie, din fiecare text-s uport, cf,te un aspect Ie ga t d r" ce li
slrbltori, care fi-a pllcut.
1.

2.
Care este s5rbitoarea care ifi place cel mai mult (alta dec
prezentati in text)? Motiveazi-fi alegerea.
Limba si comunicare - evaluare pentru c/asa a Vl-a - teste

:tttzil ce beneficiu are plstrarea tradifiilor, valorilicflnd informafiile


- i1r' dou[ texte.

ri o aseminare ;i o deosebire intre cele doui silrbdtori.

d a descriere de o propo zi{ie, pentru fiecare dintre urm iltoarele


ri cu specific romflnesc.

: Ll Sorcova
:e1e

imaginea potrivitl pentru sentimentele pe care fi le-au provocat


crtite, motivflnd alegerea [[cutl.

85
Testul22
Ai aplicat pentru un post ca voluntar Ia o campanie de promovare a sportul
Scoald ;i, printre altele, {i se va cere sd Stii beneficiile sportului Si cum acesta 1
contribui la o mai bund dezvoltarefizicd Si psihicd a elevilor. Din textele de mai jot
aflcr inforntalii utile, care sd te ajute sd ai rdspunsuri cdt mai documentate cu privt
tematica in cauzd.
Citegte textele A Ei B gi apoi rlspunde cerinfelor propuse.
Cerin{ele I - VI urmiresc ce qi cdt ai infeles din textele citite, iar cele de la Vtr
felul in care foloseqti aceeagi informalie, in scop propriu (acela de a te preglti pr
interviu).
Sportul
TEXT A
(...) Marcali de tehnologia modernd qi de lumea virtuald, mr,lli copii pr
ore in ;ir in.fala calculatorului,.fenornen deosebit de primejdios, cu impact d
tn dezvoltarea lor
Practicdnel un sport, copilul iSi Jbnneazd o imagine pozitivd despre prol
corp qi dezvoltd atitudini apreciate de sacietate. El devine mai indepent
fnvald sd lucreze in echipd Si gdseqte modele pozitive de urmat, toate act
contribuind la.formarea unei stime de sine pozitive. (...)
Prin sport, copilul tSi dezvoltd responsabilitatea, disciplina, spiritul comp<
respectul Jigd de ceilal;i $i fald de muncd, rdbdarea, fiexibilitatea, perseven
orientarea pozitivd cdtre ceilalli,formdndu-qi un caracterfrumos pi echilibrm.
De asemenea, prin sport, expertmenteazd succesul, dar qi eqecul, tnvd
cum sdfacdfald celui din urmd, intr-un ntod canstructiu (...)
Practicarea sportului contribuie la o mai bund oxigenare a creierului,
ce duce'lo fmbundtdyirea performanlelor intelectuale. Astfel, se dezt
concentrarea, memoria qi capacitatea de fnyelegere. Se mai Stie cd spt
disciplineazd, iar toate aceste elemente, adunate, conduc la cre{l
randamentului qcolar
(adaptat dupi http:l/www.psychologies.ro/anchete-si-dosarleducatia-sportiva-a-cq
2t3l
TEXT B
Whenyouwatch T( playing sports sometimes seems too serious. You alway,
adults being very serious about what they do. When children play sports it
di.fferent. They play to havefun. Very early, when they are maybefive or six,
alt a child s play. Later on, in school, in gtm ctass, sports are stillfun. Kids
in teams and never take it too seriously. They just play. That way, childra
plenty of exercise without even thinking too much about it.
Same kids, who like sports a lot, ptay after school as well. Some ptlay just it
schaolb playing.field ar around their homes. They usuolly play team sportt
.football or basketball or volleyball. Other kids, who are really good, join t
and trainfor competitions. No matterwhat, thowgh, kids always keep itfun.
it seems that those who do that and really enjoy their sport are also the ones
become really great at it when they grow up-
(Andy Benjamin, Kids Like Playing 51

,, 86
Limbd si icare - evaluare rsentru c/asa a Vl-a - fesfe

nrruicste rispunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde


r re alirma{ie.
. ,:r;- prcluat de pe internet.
., ....\: b) textul B; c) arnbele texte; d) niciunul.

': --.. \: b) textul B; c) arnbele texte; d) niciunul.

-, ---. \: b) textul B; c) arnbele texte; d) niciunul.


r -i I c unul literar.
',' r .. -\: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
io raspunsul la intrebirile de mai jos. Rlspunde in limba in care este
nln.tIati intrebarea.
:' .. :r experimenteazd copilul, prin sport?

: ;Srr fenomenul care are un impact direct in dezvoltarea copiilor?

:-- cirildren play sports?

. :,. 1nd of spor'ts do children usually play?

rn s c rie, din fiecare text, cflte doul cuvinte/ sintagme care se referfl la
r r- lt ic Area sportului.
TIIXI'A TE,XT B

nrpletcazi (in limba in care este formulat enunful) spa{iile libere cu


rrmatii selectate din textele-suport.
;ticarea unui sport contribuie la , ceea ce
rla
: ; irr tre caracteristicile pe care copilul qi le dezvoltd prin sport sunt:
i
:n watching TV,
:,9 sports, children get , without

87
Limba si comunicare - evaluare pentru claga a Vl-a - teste

ffi -Itanscrie, din fiecare text, ur aspectl a idee care ti-a plflcut.
1.

)
H.

ffi ttege varianta corectl de rlspuns, in funcfie de ce expriml fiecare enur


l. Practicarea sportului contribuie la o mai bund oxigenare a creierului.
a) afirrna{ie; b) uimire; c) porunc6; d) speran
2. Practicdnd un sport, (...) copilul invald sa lucreze fn echipd.
a) rugdminte; b) stat; c) afirmafie; d) teama
3. It seents that those who (...) enjoy their sport ore also the ones who bec'l,
really great at it when they grow Ltp.
a) constatare; b) indernn; c) dorinf6; d) obliga:
4. When you watch TII playing sports sometimes seems too serious.
a) sfat; b) constatare; c) opinie; d) nimir
Enunfl doul beneficii ale practicirii unui sport, valorificind informa$
din cele doui texte.
l.
1
2t

, ilit$ Explici sensul secvenfei: Prin sport, copilul experimenteazd succesul, t


Si eSecul.

..iiffi \,'rei sI realizezi un chestionar pe care sI-l aplici colegilor tIi pentrr
vedea daci le place sI faci miqcare. Completeazil spatiile cu intreblr
potrivite.
l.
)
Z.

3.

4.

B8
Limbd si comunicare - evaruare nentru clasa a v[-a - teste

ffilLllllllil;1,;lll llllllll i '' - sic mesajul comun celor doui texte cu privire la
Itllliltlliilrux
F,anfru copii.

#;89
Testul23
La cercul de lecturd trebuie sd ili motivezi participarea susfindnd, cu atgun
importanla lecturii tn viala elevului. ili prezentdnt doud texte care sa te ghidezi in
sens Si care sd te aiute sd inyelegi cdt de important este sd citeSti, nu doar cdt eSti
ci tot restul vie\ii tale.
Citegte textele A gi B gi apoi rlspunde cerinfelor propuse.
Cerintele I - VI urmlresc ce qi cdt ai inleles din textele citite, iar cele de la VII
felul in care foloseqti aceeaqi informa{ie, in scop propriu (acela de a te pregati p
interviul de intrare in clubul de lecturi).
Plicerea de a citi
TEXT A
De ce ne place sd citim... (rdspunsuri de la cititori)
' De ce citesc o carte? Pentru cd imi place sd descopdr lucruri noi, si
imbogdsesc vocabularul cu expresiile qi cuvintele gdsite si, nu tn ultimul r
pentru cd md deconecteazd de lumea inconjurdtoare si md transpune ft
Ltnivers, diJbrit, ;i mult mai colorat decdt cel in care ne a/ldm. (...)
' Pentru mine, o carte este o comoard nepreluitd, care rndface sdvisez- As
Internetul.face ravagii;i tinerii ar.face orice le std [n putinld numai sd nu cita
o carte, fapt care mie mt se pare tngrozitor. orice persoand ar trebui sd cita
pentru cd, in primul rdnd, iSi demoltd vocabularul. (...)
' citim o carte ca sd ne fmbogd;im din toate punctele de vedere, sd tt
pove;ti de viafd, aldturi de personajele diverse din cdrfi, sd a/tdm istoria noc,
si a altora, sd cdldtorim acolo unde incd nu putem ajunge. cttim ca sr
relaxdm, citim ea sd ne documentdm etc. Imi place sd citeic pi internet, dar pt
sd simt ,,mirosul cdrlii" atunci cdnd tntorc paginile.
(adaptat dup[ http://biblioteca-prafuita.blogspot.ro /2012/A8[e-ce-citesc-carti-l

TEXT B
I like Reading because...
Reading is one of my passions, especially during myfree time. I would lil
invite you to answer the phrase above. There's no wrong or right answerfor
one. I would like to htow your apinion why Reading is a nie activity. Bo
magazines, newspapers, and novels are some common reading materials
delight people.
Posted by Robbie on February l,8, 2AI2 at 3:47 in General Discu
I like reading, but it depends on my state of mind. I also know that I learn t
.from reading, whether it is knowledge or a new way af thinking, but my m
always gets in the way. I like to read literature, comidy and
fiction bbok
novels. sometimes when I am in the middte of reading a-book, my state of n
changes and I stop reading it.
Does anyone have anlt advicefur me?
Reply by Zakiah Ulfah on April 3, 20lZ at

90
r
-
Limbd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a _ teste

ncercuieqte rlspunsul potrivit pentru a arilta cirui text


i ii corespunde
ll ecare afirrnatie.
cl't at'gLtnxente,
. -'r'tr-rl este preluat dintr-o antologie.
ftideze in acest -
sr cdt e;ti elev, eltexful A; b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.

-.'',rslt r\' ) b)\ex\rhB', c) aube\e \ex\e; \minrnril.


de la VII la X
lecturii.
pregdti pentru
c) ambele texte; d) niciunul.
-:rti-rt este unul titerar.
r) textul A; b) textul B; c) arnbele texte; d) niciunul.
I Scrie rlspunsul Ia intrebirile de mai jos. Rlspunde in lirnba in care este
rtoi, sd tm,
formulati intrebarea.
" :ittrul rdnd il- Care sunt doud dintre motivele pentru care oamenii citesc?
..r, Lule fn al

; !sez. Astazi - le ce este preferatl lecturarea unei cdr{i clasice (pe foaiep
.-; ii tt citects c i
'. -!acitea,sci' .',-hat
are the common reading materials that delight people?
i -;'', sd trdin
' ' ,,'iu noastr,'
,::iit ca sd Tl. ', hat does the author of text B like to read?
; _,I, clar preJb

- I --)c-carti.htrl
r Transcrie, din fiecare text, cflte doui cuvinte/ sintagme care se referr Ia
tema abordatS.
TEXTA TEXT B

olid like t,
' i'. t
:
et .for tht.
-*'
-- 1 i4,. Book: Completeazd, (in limba in care este formulat enun(ul) spa{iile libere cu
":.i.terials thc; informafii selectate din textele-suport.
I- Orice persoand ar trebui s5 citeascl pentru ca iqi dezvoltd
'': ''.7! Discussia
;:llearnalc J* Conform ultirnului paragraf al textului A, citim sI:
::tt tny moa:. si sd
': )tt books c'
tttt of min" 3- Reading is especially
:;

{" tr like reading, but


:012 at I0::-

91 _
Lim"bd_gi camunigare - evaluare pentru clasa a Vl-q:lgste

;ffi lianscrie, din fiecare text, o idee care ti-a plicut.


1.

)
-a

ffi,\lege varianta corecti de rispuns, in func{ie de ce exprimfl fiecare enun!


L. Orice persoand ar trcbui sd citeascd.
a) afirmafie; b) mirare; c) sugestie; d) speranta
2. De ce citesc o carte?
a) rug[rninte; b) interogafie; c) constatare; d) teamd.
3. I)oes anyone have any advice for me?
a) constatare; b) indemn; c) dorinf6; d) obligalit
4. I would like to irrite you to answer to the phrase above.
a) sfat; b) constatare; c) afirma{ie; d)ruglmint'
ffi Enunfi un avantaj al lecturii, valorilicind informafiile din cele dou
texte.

ffi t)xplic[ sensul secvenfei: Citim o carte (...) sd cdldtorim acolo unde n
ptttem ajunge.

ffi I'ie ifi place s[ citeEti? De ce?

92
Limbd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - tes.te

Mffilf,fll|lllll,,
llll,, este rnesajul comun celor doufl texte cu privire la pllcerea
k iir tt

93_ ;
Testul 24
La Cercul defilm trebuie sd ili motivezi particiyarea prin prezentarea unui perca
preferat qi sd-Si ntotivezi alegerea cu atgumente. ili prezentdrn doud personaje can
te ajute tn alegerea ta.
Citegte textele A gi B gi apoi rispunde cerin{elor propuse.
Cerintele I - VI urmSresc ce qi c6t ai inleles din textele citite, iar cele de la VII I
felul in care foloseqti aceeaqi informafie, in scop propriu (acela de a te preg[ti per
interviul de intrare in Clubul de film).
Nemuritorii
TEXT A
Spre deosebire de alyi eroi (care au puteri supranaturale sau vin de pe t
planete), Batman este, de.fapt, un om, cu numele de Bruce Wayne, foarte bo,
qi generos, care bucurd oamenii cu actele sale de caritate.
o dramd cruntd i-a schimbat mentalitatea: afost martor atunci cdnd pdri
i-au fost uciqi, a;a cd ajurat sd se rdzbune qi sd devind un real apdrdtot
justiliei!
s-a antrenat din greu si luptd infiecare clipd pentru a aduce pacea in ora
Gotham, pundndu-i la purtct pe infractorii Jokerul, Pinguinul, Doad-Fe[e, Otrt
qi,nu in ultimul rdnd, pe Catwoman.
Este cunoscut pentru imaginea de ,,omul liliac", cu tmbrdcdminte neagrd,
mascd ;i mantie. Nu are super-puteri pentru a tnvinge rdul, ci se folose;te dt
de inteligen{d, aptitudini de detectiv multd stiinyd gi tehnologie, tehnici in art
marliale, curaj ;i o voinld defier! L""fel de cunoscut ca qi el este Batmobilu
ma;^ind swer tehnologizatd, nelipsitd din apariliile sale.
Ii are aldturi de el pe partenerii qi prietenii lui, Robin, majordomul sdufi
Alfr"d Pennyworth, comisarul Jim Gordon, dar Si pe eroina Batgirl.
(dupi hup ://personaj e. gokids.ro/batman_cavalerul negru_2 87 I .ht
TEXT B
Superman is Kal-El, son of Jor-El and Lara of the planet Krypton. He was s
to Earth as a baby, when Krypton was destroyed in a explosion predicted
Jor-El. Kal-El landed on Earth and he was found and adopted by Jonathan c
Martha Kent, who named him Clark and, fortunately for us, raised him to b
good citizen. (...)
superman's appearance is distinctive and famous. He usually,wears a b
costume, red cape, and a stylized red-and-yellow "5" shield on his chest.
superman-ganJly (veryfast), has super power, x-ray, telescopic and heat visi
very good hearing, a_c-omputer-like mind (he can speak all Earth languages a
most alien ones) and he is almost invulnerable. (..)

lhefictional American city of Me*opolis. As Clark K


Superman lives and worl<s in
he is aiournali{for the Daily-Planet, a Metropolis nevispaper.'supennan's primt
love interest is Lois Lane and his enemy is supZrvillain Lexluthor
(adapt ed fro m h t tp : //www. batman-sap erman. com/s up erman/cmp/s up erman. ht

94
Limbd si comunicare - evaluare tru clasa a Vl-a - fesfe

potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde

c) ambele texte; d) niciunul.

c) ambele texte; d) niciunul.


flEryE oameni din vrata real6.
bI textnl B; c) ambele texte; d) niciunul.
duspre personaje de film/ desen animat.
b) textul B; c) arnbele texte; d) niciunul.
: ir,irrebdrile de mai jos. Rispunde in limba in care este
,ffi:funriea.
TafuI: tfrsonajul?

. -.. Eatman?

r 'r-')'J
^ Lr / 1 r

xe nnme of Superman's father?

-r s p af iile, t'alorificflnd informafiile din textele date.


,:. .are trdieste Batman t

- : ;ui Batman
- - - ; de pe care provine Superrnan

fl OrB5lIl in care trlieqte Supennan


n (in limba in care este formulat enunful) spafiile libere cu
: i ji selectate din textele-suport.
- - : ..:oscut ca $i Batman, este

irves and works in


'r.rsttally wears

95.
i ffid Sr commlcare - eraft"tr? pertru c*asa a l't - hsne

;,#ffi Completeazf, cu sinonime din textele date.


1. rduf5cltori
2. indrdzneald
3. well-known
4. force
ffi Numegte personajele din
1:i-::l-l::::::::::+i:

cele doul texte clrora Ii se potrir


urmltoarele trlsitu ri.
l.,,omul liliac"
2. majordomul fidel
3. is a supervillain
journalist for the Daily Planet
4.

ffi Precizeazil o asemilnare qi o deosebire intre cele dour personi


utilizf,nd informatiile din cele doul texte.

,ffi utilizand informafiile din texte, precize*zi care dintre cei doi eroj
place cel mai mult. Motiveazi-fi alegerea.

ffi vrei_sr rgafizcnun chestionar/rebus pgeare si-I apliclcotegitor tiii pen


a vedea daci mai cunosc qi alfi er.si"de flm/ desen inirnat. dfereletaa
indicafii.
l.
2.
3.
4.
imaginea potrivitr pentru sentimentere pe
litga3e
textele citite, motivand aleglrea flcuti. le-au Pruvuca.
care fi'l ru-4u provocat

97
Testul2S
La ora de dirigenlie trebuie sd prezinlijoc video. ili of"ri* doud exemple sugestit
un
din care te poli inspira in prezentareajocului tdu video preJbral. sperdm sd-i conit4
pe colegi cd jocul tdu este cel mai interesant.
Citegte textele A Ei B Ei apoi rispunde cerin{elor propuse.
Cerin{ele I - VI urmdresc ce qi cdt ai inteles din textele citite, iar cele de la VII la )
felul in care folosegti aceeagi informa{ie, in scop propriu (acela de a te pregdti pentr
prezentarea de la ora de dirigenlie).

Aventuri virtuale
TEXT A
Vestitul Baron Munchausen trebuie sd salveze un regat din mdna unui persona
malefic care a distrus piatra prelioasd ce asigura bundstarea Si prosperitate,
regatului, acelasi care ti cere regelui mdna fiicei lui, pentru a-i oferi tn schim
bani. Disperatd cd trebuie sd se mdrite cu acest individ, tdndra ii scrie baronult
nostru, Si de aici incepe aventura tn jocul ,,Surprinzdtoarele aventuri al
baronului Munchausen". (...) in diferitele scene din joc, care au o gralicdfoan
frumoasd, trebuie sd gdsim diverse bucdyi ce alcdtuiesc obiecte utile in aventur
noastrd. Zonele care sclipesc ne indicd locurile tn care vom puteafolosi obiecteh
Si ddnd click pe aceste zone ni se Si dau sugestii despre ce ar trebuificut acolt
Se poate sd ne ddm qi singuri seqma de acest lucru, dar de multe ori nu puta
tnainta tn joc dacd nu ddm click Si nu ne spune Munchausen sau vreun a
personaj ce e deJdcut. Zonele tn care mouse-ul se transformd tn lupd ne conda
fn general spre scene care ar putea pdrea la prima vedere tipul de ,,obiet
ascuns", dar in care nu trebuie sd gdsim o listd de obiecte, ci sdfacem asocier
intre obiectele din stdnga Si cele din fala noastrd - peStele tl vom asocia c
undi\a, capul chel cu un turban, zahdrul cu cea,;ca de cafea, cdmila cu cactusu
cleStele cu crabul...
in scenele obisnuite ale jocului ne putem deplasa pulin stdnga-dreapta, u
lucru foarte util pentru a gdsi anumite obiecte ascunse dupd vreo clddire sa
vreun copac. (...) Succes!
(http://wwwcnet.rol20l2l03l0S/uimitoarele-aventuri-ale-baronului-munchausen

TEXT B

"World of Zoo" begins by offering you the possibility to choose one of the rnan
different animals: Big Cats, Bears, Small Monkeys, Antelopes, Zebras/Horse
Koalas, Crocodiles, Pandas, Giraffes, Penguins and Elephants. Once you choos
the initial animal, you have to keep rt happy by playingwith it,feeding it andyo
have to make sure its show isfun and active. Thatwayyou*ill sarn "hearts" an
"souvenirs", which can be used to buy new toys and itemsfor the anim,al. (...)
You can also create your own animal, although the creation tool has not much I
offer exceptfor tke wild colours and silly ways you can make your animal loot
the qualities of each anirnal always seern to saccessfully represent the actut

98
-;:her than the behaviour type you actually choose (you can choose
1'".1,,|ii, sleepy and hungry). (..)
- Zoo" looks adorable, with some fantastic animal animations and
. :,i'esentation. (...) fhe world looks adorable and the level of detail
.,' .,nals is quite impressive. (...) You will have a great experience with
', t,)

(http : //w ii. mm gn. c om/Arti c les /Wo rl d- of-Zo o -P revi ew)
'rcuieste rispunsul potrivit pentru a arilta cirui text ii corespunde
rre afirma{ie.
il este preluat de pe internet.
-
-\ -.
't.

- b) textul B;
-
-1
l. c) ambele texte; d) niciunul.
rl descti. jocuri video.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
il r-orbeEte despre situalii reale.
b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
. ::::zintd un cu animale.
joc
,. -., .\: b) textul B; c) ambele texte; d) niciunul.
E raspunsul la intrebirile de mai jos. Rlspunde in limba in care este
n ulati intrebarea.

=:,3 tefi1o
jocului?

se numeqte jocul?

-:. i tire animals that you cafi choose from?

:,. l, cli have to do after you choose the initial animal?

m p,lete azd spatiile, valorificflnd informafiile din textele date.


X , \umele vestitului baron
:, r.- e trebuie sA salveze baronul
i. \umele jocului cu animale
4. \-ou can earn during the game
npleteazi (in limba in care este formulat enunful) spa{iile libere cu
rrm atii selectate din textele-suport.

^;.te cri nu putem inainta in joc dacl nu

99
Limbawevaluare p-e?tru-clasa a Vl-a - teste -

Z.inscenele obi$nuite ale jocului, ne putem


pentru
3. World af Zoa begins by
4. World of Zoo looks

1iiffi Completeazl cu sinonime din textele date.


1. folositoare
2. rdu
3. to select
4. make
ffi ,ttege varianta corecti de rlspuns, in funcfie de ce exprimfl liecare enul
l, in diferite scene din joc, (...) trebuie sd gdsim diverse bucdYi ce alcdtuiesc
obiecte utile in aventura noastrd.
a) afirm alie; b) mirarc; c) sugestie; d) sperarll
2. Succes !
a) rugdminte; b) interogalie; c) constatare; d) urare.
3" You can also create your own animal.
a) constatare; b) sugestie; c) dorintd; d) obligul
4. You will have a great experience with "World of Zoo"!
a) sfat; b) exclamalie; c) afirm$e; d)rue[mir
ffi Preciz eazL o aseminare ;i o deosebire intre cele doui jocuri, valorilicil
informa{iile din textele-suport.

,W Utilizend inlbrmafiile din texte, precizeazil care dintre cele doui jocr
ifi place mai mult. Motiveazl-{i alegerea.

100
Limba $i comunicare - evaluare peAttu clasa a Vl'a - fesfe

ti s[ joci jocuri video? Motiveazfl-ti rlspunsul.

imaginea potrivit[ pentru sentimentele pe care fi te-au provocat


citite, motivflnd alegerea flcutl.

101
ffi!
I
Sugestii de rispuns
Testul 1
l. 1-b,2-c,3-a,4-d.
ll. {. in timpul celor doud rdzboaie, Regina Maria a lucrat in serviciul sani
2. A fost aleasd la virsta de 17 ani. 3. George Washington was president fe
years ortwo terms. 4. George Washington was named general of the Continer
Army in 1775.
lll. 1. anglo-saxon, 2. Arthur Gould Lee, 3. Thomas Jefferson, 4. britanicd.
lV. 1. Numele complet al Reginei Maria este Maria Alexandra Victoria.2. Reg
Maria a fost numiti comandant (proprietar) al Regimentului de Cavaleri
Rogiori.3. During theAmerican Revolution, George Washington had an arm'
colonial farmers to fight against trained Bitish so/diers. 4. The first presider
cabinet included Thomas Jefferson (Secretary of State) and Alexander Hamil
(Secretary of the Treasury).
V. 1. suveran, 2. riscant, 3. role, 4. difficult.
Vl. ,l Regina Maria, 2. Regina Maria, 3. George Washington, 4. Alexan
Hamilton.
Vll. 1. Ddruirea gi spiritul de sacrificiu. 2. Devotamentul fald de lard gi resper
fa!6 de oamenii care ?gi pun viala in m6inile tale.
Vlll. Secvenla ilustreazS o trdsdturd morali a Reginei, si anume altruisn
Dedicarea acesteia este remarcabilS, mai ales in condiliile in care ea a pus I
presus de toate sdnitatea 9i confortul bolnavilor, riscindu-gi viala pentru r
aduce alinare.
lX. De exemplu: f . impdrat roman, trddat de fiul siu, Brutus. 2. Pregedi
american, asasinat Tn timpul uneivizite in Texas. 3. Pregedinte romdn, Tndepd
de la putere Tn 1989. 4. Domnitor romdn, cunoscut pentru pedeapsa pe car
aplica, trasul Tn feapd.
X. Mi-au plScut textele pentru cd vorbesc despre a{iunile de admirat ale cr
doud personalitdfi, o regini gi un pregedinte de stat, care au reusit, prin fapl
lor, sd schimbe lumea ?n care au trdit. Ei gi-au dedicat viala poporului lor gi
lucrat?n serviciuloamenilor, d6nd dovadd de patriotism gidevotament.Au rdn
in istorie ca flguri remarcante gi constituie un exemplu pentru urmasi.

1,02
"i-
Limbd si comunrcare - evaluare Pen

Testul 2
2-c,3-d,4-d.
- sunt de pdrere ci muzica este arta care exprimi, cu ajutorulsunetelor,
si atitudini. 2. Genurile muzicale amintite in text Sunt: clasic, modern,
=-:e
:^i pop sau rock. 3. The author of text B is Annie Lenox. 4" The name
:: :ie is "Music for Transformation".
:2-c,3-b,4-d.
-: 'erent de genul muzical abordat, muzica transmite intotdeauna
-:E si stdri.2. Pentru unii, muzica poate Tnsemna un mod de relaxare, o
=
= -': arld, un mod de evadare din via{a cotidiand, un prieten sau doar incd
:: s,in muttitudinea de sunete ce se regdsesc in intregul univers in care
3, ',lusic - an singing in particular - takes us to a different world, a place
: :' ihat touches the soul.4. Ever since I can remember, music has been
. :n to my life.
.'-zica transmite sentimente Si stdri. 2. Music is a wonderful gift to
:,,
: 2-c,3-b,4-a.
,: oa te inveselegte, te transpune intr-o alti lume, fiind o sursi de
:: si o modalitate de relaxare.
:: nia mea, secvenla aratd una dintre trdsdturile muzicii, 9i anume aceea
:;'e spiritualS. Muzica te face sd te simli liber 9i sd gAndeqti liber, pentru
-:ezeste mintea.
:- rldcut cele doud texte, pentru cd mi-am regisit ideile legate de ceea
.'a':smite mie muzica. lndiferent de genul pe care il ascultdm, muzica ne
^ sre, inspiralie gi fericire. Aga cum este mentionat 9i Tn textul B, muzica
^ :ar oferit umanitilii, este magie purS,si mister.

10p, _
,!
Limbe si comunicare - evaluare pentru ctasa a Vt-a _ suaestii de rdspuns

Testul 3
l. 1-a,2*c,3-d, 4-a.
!1. 1. Filmele considerate a fi de succes in ultimii ani ani sunt:
,,The Lord of
lilqr",.,,Harry Potter", ,,Twilight,'. 2. prima ecranizare a ci(ii a apirut in 1(
3. The images on the screen can help readers and viewers see some
del
that they missed when reading. 4. when movie makers change too much
story that inspired a movie, you can't recognize the book anymore.
!!1,
og exemplu: detalii, actor, curturd, adaptations, visuar etements.
lv. 1. ln general, se spune despre o carte cd esfe mutt mai bund dec6t adapta
sa cinematograficd. 2. Arta cinematografici n-ar trebui s6 fie un dusmatt
literaturii, ci incd o cale de acces ta cutturd.3. Books and the ,ori", ulr"o
books can go welltogether. 4. Movies based on stories written long ago
si
more clearly the way people tived.
y 1. O carte gi filmul fdcut pornind de la ea nu vor fi niciodatd Tntru totul la
2. Books and the movies based on them can go well together.
Vl. 1-c,2-b,3-b,4-d.
vll. 1. Un aspect pozitiv il constituie faptul cd filmul poate oferi o imagine I
clard asupra evenimentelor, perioadeior, personajelor prezente in pover
reconstituind fidel lumea cdrtii.
2. un aspect negativ pe care il poate avea ecranizarea unei cd(i este faptul
prod.uc_dtorul, regizorul sau scenaristul pot schimba
at6t de radical por".i
inc6t sd nu mai recunosti cartea.
vlll. secven{a ilustreazi ideea cd ecranizarea unei cirli, cinematografia,
general, nu ar trebui vdzuti ca un dusman al literaturii. Sunt
*'"
doud artJcare
T-e1ge bine impreund, dacd d6m fiecireia respectul care i r"
lX. De exemplu: 1. consideri cd o carte ar trebui sd aibi ecranizare"rri*.-
?,2. Dac
carte nu are ecranizare, te mai intereseazd?,3. Ai citit seria,,Harry notto
4. Ai vdzut ecranizarea unei cdrli din seria ,,Harry potter,'?
X. Legdtura dintre carte gi ecranizarea acesteia este foarte str6nsi. O carte
poate. face sd mergi sd vezifilmul sau, de ce nu, un fitm
te poate face sd vrei
citegti cartea. lndiferent de. situalie, trebuie avut in vedere faptul
a,sa c,
sugereazi autoarea textuluiA, arta cinematograficd nu este du.smanui "a, titerati
iar continua comparalie Tntre carte gi film nu iace bine niciuneii dintre parti.-

104
,tt.-
Limbd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - suqestii de respuns
Testul 4
2-b,3-c,4-b.
::ent s-a descoperit ci alimentalia de tip fast-food influenteazd negativ
:":a creierului copiilor. 2. ln foarte multe dintre familii, gatitul sebazeazd
i :e m6ncdruri procesate sau semiprocesate.3. Kids are given advice
:: : J eating. 4. Kids should eat more fruits and vegetables.
:':mplu: mdncdruri gdtite, vitamine, fruits and vegetables.
) ::a copiilor este influenlati de faptul cd parinlii ingigi nu mai au o
:2. e sdndtoasd.2. Copiii care mdndncd mai multe chipsuri, biscuili gi
'..te de trei ani, au un lQ mai scdzut dupd 5 ani.3. Stop eating snaks
, s ,','hile you are watching TV. 4. Make sure you eal at the table and
i' as a family as often as possib/e.
* ran6nc micul dejun in fiecare zi pentru cd intotdeauna sunt singur
: -neala gi se intdmplS sd nu md trezesc intotdeauna la timp. Astfel c5,
s-:: in int6rziere nu am timp sd iau micul dejun.
-i-5nc foarte multe9i legume pentru cd nu imi plac. Mama incearcd, ins5,
::^'ringd cd suntfoarte gustoase. Nu imi plac decdt rogiile si castravelii
1- salate.
z 2-a,3-c,4-b.
--:cuie evitate mincdrurile de tip
fast-food (chipsuri, biscuili, pizza).
- e sd m6ncdm mai multe fructe gi legume.
:-s der cd aceasti sugestie se afld printre cele legate de alimentatia
:sa intruc6t este foarte important gifelulin care m6ncdm, nu numai ceea
:5"n. Dacd obignuim sd mdncim in picioare, pe fugd sau la birou, in timp
::em lecliile sau citim, nu estefoarte sindtos. Trebuie sd stim agezali
i s sd ne ,,ocupdm" doar de mdncare.
s,emplu: 1 . Mdndnci chipsuri sdptdmdnal?, 2. De obicei, mdndnci la
3. Mdndnci vreodatd in fa(a televizorului sau in timp ce citegti?,
i^:i fructe si legume cel pufin de doud ori pe sdptdm6nS?
:::ul sdndtos este un aspect extrem de important pentru a avea o viald
:si Studiile au aritat cd mincarea de tip fast-food consumatd de la
'agede, poate avea efecte negative asupra dezvoltirii noastre. De aceea,
z: a sdndtoasi este importantd, iar pirinlii au un rol esenlialIn a-i educa
'r acest sens, in a le crea obiceiuri sdndtoase Tn privinla m6ncirii:
- a masd, fdri grabd, preferinfa cdtre fructe si legume, respectarea
:e a micul dejun etc.

-j
1'05 ;
Limba comunicare - evaluare ntru clasa a Vl-a - stii de ra

Testul 5
I. 1-d,2-c,3-d,4-a.
ll. 1. Personajele textului sunt Leul 9i Tdunul., 2. De exemplu: a se enerya, a
supira, a se Tnfuria. 3. The author of text B is Aesop. 4. The Lion was amus
when he heard what the Mouse requested.
lll. 1-b,2- c,3- c,4-c.
lV. 1. Verbe care exprimd chinul leului sunt: rage, geme, se sf69ie. 2. Rdzbc
descris Tn textul A a fost inceput de Tdun.3. The Lion was so amused at I
idea of the Mouse being able to help him, that he lifted up his paw and let h
go. 4, Seeing the situation of the Lion, the Mouse went up to him and so
chewed away the ropes that bound the Kng of the Beasfs.
V. 1. Se face Leulfoc gi pard. 2. The Lion (.".) lifted up his paw and let him gr
Vl. 1. Leul,2. Tiunul,3. The Mouse,4. The Lion.
Vll. 1. Niciodatd sd nu crezicd egti de neinvins.2. Fii atentin jurul tdu, nu
niciodatd de unde ili vine ajutorul.
Vlll. Asemdnarea constd in faptul cd am6ndoud textele au personaje din lum
animalelor, av6ndu-lin centru pe leu, regele animalelor. Deosebirea este ace
cd, daci Tn textulA, un animal mic fl rdpune pe regele animalelor, in textul B,
animal de talie micd ii oferd ajutor, intorcdndu-i o favoare.
lX. Secvenla ilustreazd una dintre invdfdturile textuluiA, anume ci nu trebr
sd-i subestimdm pe cei mici, pentru cd pot fi dugmani la fel de periculogi si
poate, mai periculogi decdt cei mai mari ca noi.
X. Mi-au pldcut cele doud texte pentru ci prezintd povegtiTn care animalele sr
personaje si pentru cd din fiecare text putem extrage cAte o invdfdturd.

.,,,' 106
Limba $i comunicare - evaluare pentru c/asa a Vl-a - sugesfii de rdspuns

Testul 6
r2-a,3-a,4-d.
El un om bine fdcut, pulin chel in vdrful capului, cu ochii foarte blajini.
lorul considerd ci Tnvdldtorul sdu era un om deosebit. 3. Great teachers
I organized, engage students in learning and are masters of their subject
4. Teachers build strong relationships with their students and care about
s people.
xemplu: bundtate, respect, bl6nd, effective, enthusiastic, caring.
ind iiTnvdla cum sd spund poeziile eroice, domnulTrandafir vorbea tare
I in sus bralul drept, iar cdnd cAntau Tn cor, lovea diapazonul de co$ul
i, il ducea repede la urechea dreaptd, gi, incruntdnd pu,tin din spr1ncene,
u r tonul.2. Autorul textului A considerd cd profesorii sunt nigte aposfo/i
e9i au trecut prin experienle nepldcute, au reugit sd-giindeplineascd cu
mirea.3. According to text B, great teachers are masters of their subject
and spend time to gain new knowledge in their field. 4. Great teachers
Fson plans to give sfudenfs a clear idea of what they are learning.
Inioari, 2. scdnteiau, 3. sensitive, 4. masters.
b,2- c,3* d,4-a.
profesor poate influenla viafa unui elev prin atitudinea lui, prin respectul
I il impune, dar gi prin faptul ci nu se rezumd doar la a preda noliuni, ci
il6turi atunci cdnd are nevoie, chiar giin afara orelor de curs.
cnenfa evidenliazd respectul naratoruluifald de Tnvdldtorul care, dincolo
rcirile Ia care l-a supus viala, a reugit sd-gi Tndeplineascd cu ddruire
t, aceea de a educa gide a forma oameni, dovadd recunogtinla acestuia
celcare i-a fost dascil.
exemplu: 1. Egti o persoand ribditoare?, 2.li-ar plScea si lucrezi cu
nfiecare zi?,3. Ai fi dispus sd te pregdtegti pentru lec[ii in fiecare zi?
ic5ziua de lucru se termini odati cu orele de curs?
profesor inseamnd mai mult decdt a avea o meserie. A fi profesor
ni a fi un model pentru elevi, pentru oamenii pe care ii formezi. Peste
egtia i9i vor aminti cu plficere de tine 9i de ceea ce i-ai Tnvilat. Se fii
r^rnseamni sE fiimereu pregdtit profesionalpentru eleviitdi, si fiidispus
ur$ci cu ei, nu nurnaiTn ceea ce privegte materia pe care o predai. Si fii
rinseamni si infetegi ci ,,lec!ia" tia nu s-a lncheiat odati cu ora de curs.

107
Limbe sj comunicare - evaluare pentru clasa a vl-a - suqestii de respuns

Testul 7
!. 1-d,2*c,3-a,4-b.
!1. 1. Copiii il speriau sdrindu-i in spate pe intuneric. 2. Jocul preferat este cel
b5!ul folosit drept cal. 3. The name of the character is Catherine Morland. 4.'l
main character is described at the age of 10 and 15 years old.
lll. 1. pddurea Dumesnicu, 2. ,,Tdta mare", 3. French, 4. the green slope at
back of the house.
lV. 1. Conform textuluiA, copilSria este vese/d gi nevinovatd.2.Zicala preze
Tn text este Dacd-i copil sd se ioace, dacd-i cal, sd tragd, dacd-i pope,
ceteascd.3. According to text B, Catherine liked drawing houses and trees, ht
and chickens 4. At ten years old, Catherine didn't have a bad heart, nor a I

temper, was rarely stubborn, and very kind to the little ones.
V. 1. sd povestim, 2. rdcnegte, 3. remarkable,4. strange.
Vl. 1. tatdl, 2. mama, 3. copiii,4. Catherine.
Vll. Trdsdturile copiilor sunt veselia, entuziasmul, bucuria de a se juca, li
grijilor.
Vlll. Cred cd desenatuleste o modalitate foarte pldcutd de a petrece timpulli
Polifi foarte creativ gi poli experimenta cu diverse culori. lntotdeauna existd c
Tn jur care poate fi desenat: o floare, o casd, pdsdri, copaci etc.
lX. Secvenla prezintd certitudinea naratorului ci toli copiii au avut parte d
copildrie fericiti 9i lipsita de griji, aga cum a fost copilSria lui, indiferenl
vremuri.
X. Mi-au plicut cele doud texte pentru prezintd imagini ale copilSriei, jocu
activitdli diferite, care scot in eviden!6 ideea cd aceastd perioadd este cea
frumoasi parte a vielii, lipsitd de griji 9i plina de nevinovSfie. Este perioada c
juciriile constituie cele mai mari bucurii si sunt cei mai buni prieteni.
Limba si comunicare - evaluare pentru clasa a V_lg _- s'glestii de respuns

Testul 8
2-c.3-d,4-b.
::e$tia au dreptul la via!5 culturalS proprie, dreptul de a-gi declara
-:^ia religioasd 9i de a practica propria religie. Au, de asemenea, dreptul
: :sr limba proprie. 2. Dreptul la educalie este menlionat in art.28,29.
::-ntries were States Parties to the Convention in 1995.4. The rights
-:l in the Convention are the right to survival, the right to the
: *ent of full physical and mental potential, the right to protection from
. ^',uences, and the right to participate in family, cultural and social life.
=,emplu: dreptul la educalie, dreptul la informare, the right to suruival;
-: :: oarlicipation in family life.
.--i dintre drepturile copiilorspune cd orice copil are dreptul la libertatea
I ^ : de a avea o religie 9i de a participa la intruntri pagnice care nu incalcd
' : celorlalli.2. Conlorm art. 24, pdrinlii trebuie sd fie informali despre
:.: e aldptdrii, ale igienei gi curd{eniei mediului inconiurdtor, despre
::: e de prevenire a accidentelor gi a practicilor ddundtoare sandta,tii
' 3, According to text B, the Convention on the Rights of the Child is the
:' :.n years of discussions, amongst these groups government officials,
: 'ealth care professionals, socialworkers, educators, children's support
i '.,n-governmental organizations and religious groups from around the
.1 Tne Convention on the Rights of the Child was adopted by the United
s '1989.
: -. ta libertatea de a gdndi
: :i respectarea dreptului copiilor la libertatea de a gAndi este foarte
.^'. pentru cd are rol educativ. Copilul trebuie invSlat gi incurajat sd
==:a s sd judece de unul singur.
:.- a educalie
s:er cd respectarea dreptului copilului la educalie are o importanld
i ::rtru cd oferd o pregdtire pentru viala profesionald. Copiii care nu au
, ::ucalie sunt intotdeauna afecta{i negativ 9i au de pierdut in fa{a celor
- s:-ciat.
- 2-c,3-a,4-a.
--a dintre obligaliile parin[ilor/ a societdlii este protejarea copiilor
, :rlcdror forme de discriminare.2. O alta obliga[ie a pirinlilor constd
=
:a'ea copiilor in viala de familie, in viala culturald 9i sociald.
::.:rta evidenliazi importanfa deosebitd care s-a acordat drepturilor
- '.'- te tdri au simlit nevoia de a adera Ia un tratat care sd-i protejeze pe
:=-:'J ci ei nu se pot apdra singuri gi, mai mult, pentru cd ei reprezintd
='telarea copiilor inseamnd, agadar, 9i protejarea viitorului unei !5ri.
='emolu: 1. Ti s-a interzis vreodat5 s6 te duci la gcoald?,2. li-a fost
. :':piul de a te informa?, 3. Jis-a interzis participarea la vreun eveniment
: i esti f atitl bdial? , 4.Ti s-a interzis sd vorbegti in limba maternS?
::-'le copilului sunt la fel de importante ca cele ale adullilor. Ele trebuie
.::-:e si respectate de toat6 lumea, deoarece, mai mult dec6t adullii, copiii
- -i'aDili si intreaga societate trebuie sd lucreze pentru protejarea lor.

109 ;
Limbd $i comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a - sugestii de respuns

Testul9
l. 1-c,2-c,3-d,4-d.
ll. 1. Autorul textuluiA preferd teste de tip grild, cu mai multe variante de rdspr
2. Datoria gcolii 9i a profesorilor este si-i pregdtescd pe elevi pentru vii
3. Cambridge School is located in London. 4. ln Cambridge School, a spe
attention is given to behaviour, cleanliness and punctuality.
!ll. 1-c,2-b,3-d,4-b.
lV. 1. Materiile pe care autorul textuluiA ar dori sd le studieze mai aprofun
sunt gfirnfele naturiigi limba englezd.2. $coala Tn care i-ar plScea sd Tnve[r
trebui sdfie mare, plind de copii, curatd, cu sd/i de clasd primitoare. S. The scf
uniform consists in white or cream cotton shirts, light-blue frouserg black sht
and white socks. Girls have to wear white blouses and light-blue skirts in prim
and middle c/asses and white shlts and light-grey skirts in higher ctax
4. The student who can get a prize at the Annual Day celebration is well behart
neat and punctual.
V. 1. Se fie mai multe terenuri de sport. 2. lt has the facilities of a good scho
Vl. 1. rdbddtori,2. sd(-mi) clarific,3. reason,4. loving.
vll. 1. $coala ar trebui sd ofere elevilor un spaliu de lucru primitor 9i care s
satisfaci nevoile de Tnvdlare. 2. $coala gi, implicit, profesorii, ar trebui
formeze caractere, sd incurajeze performanla gi comportamentul adecva
9coal5.
VIII. Secven{a evidenfiazd importanla pe care o are profesorulin viala unuie
Profesorul nu este doar persoana care te invaf5 limba rom6nd, matemati
biologie sau o limbd strdini, ci este cel care te poate forma ca om, care te po
pregdti atAt pentru o meserie, c6t gi pentru via[5, .

X. Mi-au pldcut cele doud texte pentru cd vorbesc despre ideile unor elevi leg
de gcoali. in textulA, un elev descrie gcoala pe care ar vrea sd o aibd, d
este asemdnitoare cu cea pe care mi-o doresc si eu. Textul B prezintd viziur
unui copil asupra gcolii sale, de care este foarte m6ndru, la fel cum ar trebui
fie toficopiii.

110
Lifibd si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl_a - sugestii de rtspuns

Testul 10
L1-a,2-d,3-b,4-b.
I 1. Conform textuluiA, copiii cu v6rsta p6nd in doi ani, nu ar trebui lisati sd se
le la televizor.2. Copiii sub doi ani care sunt lSsafi in fala televizorului vor avea
iillizieri de vorbire. 3. Text B is an e-mail. 4. Teit B is addressed to Jessie,s
nt, Annie.
De exemplu: informafie, prograffie, cartoofls, comercials.
1. Potrivit unor studii, capacitatea creierului copilului se tripleazd in primii doi
i de viald, atunci c6nd el acumuleazd maximum de informalie din jui.2.
copiii
re au preferat compan-ia televizorului 9i nu pe cea a paiinlitor, nu gtiu sd
rbeascd corect gi s-au inchis foarte mutt in ei, fdrd a comuniia c'u ceibin
1ur.
Jessie's parents say that most cartoons are dumb and consfa ntty interrufted
commercials, which try to convince me I want things I don,t neea.4. Jessie
asking his Auntie Annie to e-mail his dad to ask nii to /ef Jessie watch more

:tnt de acord cd pdrin,tii nu trebuie sd-si /ase copiii sd se uife prea mult la
EVEOT,
copiii foarte mici sunt, de cele mai multe ori, cei care au nevoie de cea mai
Itd atenlie, de aceea consider cd ei ar trebui sd se uite foarte pulin sau
deloc
devizor. rclrrrrr
,.Evrzvr. Pirinliitrebuie,
rreuure, Tntr-adevir,
rnrr-aaevar, sa griji la cg
aibd grlja
s6 aloa ce sg
se uita ceimici,
uitd cei mici, pentru
eiTncd nu gtiu sd facd diferenla intre bine rau.
9i
lu sunt de acord cu interzicerea sau limitar6a la doar o ord de televizor seara.
Sopiii mai mari pot fi ldsali.si-gi aleagd programele la care sd se uite, desigur,
aprob.area. pdrin,tilor. o singuri ord de teievizor, mai ales seara
laga c-um
re in textul B), cand sunt doar.gtirigi programe pentru cei mari, nu
mise pare
ilufie. Programele pentru copii sunt, de bbicei,'dimineafa
9i in timpul zilei.
f-d,2-c,3- c,4-a.
1 . Copiii intre 2 gi 4 ani care au drept pasiune
televizorul, au o lipse de TTO
:Jvinte fa!5 de cei care nu au aceaste deprindere . 2. Uitatul Tn exces la
, zor poate strica vederea.
' Secvenla ilustreazd exact ceea ce au descoperit cercetdtorii americani, si
i - - -e faptul cd vor exista deficienle de comunicaie, din
': cauza uitatului in exceL
'' =vizor. Din cauza faptului cd uitatul la televizor nu presupune interactionarea
- ::rsoanele din jur,,copiii, obignuili doar cu televizorul, nu'vor mai simli n"u6
: ::nrunice cu cei din jur, nici mdcar cu pdrinlii.
lI. I e exemplu: 1 . Ai televizor in camera ta?,2. c6nd ajungi acasd, primul
lucru
:,: :are il faci este sd deschizi televizorul?, 3. constituie o-pedeapsd Jr.a
- :? ce sd te uili la televizor?, 4.Te uili zilnic !i ,"
la televizor?
I - :atul la televizor are un impact diferit asupra copiilor, in funclie de v6rstd.
- .:.j cei mici pot avea Tntdrzieri de vorbire, dezvoltdnd mai tarziu'probleme
de
:-'nicare, cei mari.(aga cum apare Tn textul B), pot fi influenfali de anumite
:'r1e gi emisiuniTV.
":

.--_
111 jl
Testul 11
l. 1-c,2-c,3-d,4-d.
ll. 1. un rol esen{ial in educarea copiilor de a fi responsabili il au :i.
2. V6rsta de la care copilur poate fi ajutat sd deprindd abjlitatea:e
responsabil, este de pdnd intr-un an. 3. children learn by example 4, ?a.
must show their children how to be responsible, not just tell them about :.
lll. De exemplu: calitate, maturizare, follow through, commitments, on ti-
appointments.
lV. 1. De la vdrsta de 8 ani, copilului trebuie sd ii fie trasate sarcinr zilr I
saptdm1nale. 2. Pdrinlii trebuie sd acorde libertate copilului sa ia decizii. pe
a demonstra cd poate face un lucru, invdland astfet din propriile gre
3. Because children learn by example, it is easier for them to ao ais you-do
as you say.4. Parents and children can choose something to do as i fami,t;
part in a neighbourhood clean-up or collecting foodTor the locat fooc'b
9fi!0
V. Sunf de acord cu afirmatia cd insusirea responiabititalii poate ajuta un
.
sa aibd succes.
Daci un copil invald sd se gdndeacd si la nevoile altora, la fapt_
9i
acfiunile lui vor avea consecinte, atunci el va fi capabil si se ada[teze mar
si sd se gdndeacd atent la propriilor acliuni gi decizii. O astfel de
,urmdrile 96-
9i asumare a responsabiliteli il va ajuta at6t in construirea unor relalii de Juc
c6t 9i in atingerea scopurilor.
Nu sunt de acord cu afirmatia cd un copil poate fi responsabil la orice vA,
in textul A se vorbegte bespre cum un copil poate invd{a sd de
responsabil. Afi responsabil nu este o calitate inniscutd, ceea ce inseamni
un copil mic nu poate fi responsabil. chiar dacd este Invd.tat sd strdngd jucd,
el nu le strdnge din responsabilitate, ci fiindcd i se cere.
Vl. 1-a,2-b,3-b,4-a.
Vll. Unul dintre beficiile faptului de a fi responsabil este cd ai un caracter
p-ulernic, egti mai sigur pe tine, ceea ce i{i oferd independenld.
yl1l. secvenla eviden!iazd importan!a responsabilitdiii in cdgtiga
independenfei. Un copir responsabil va'fi apreciat at6t de pdrinli, .At".
celelalte persoane cu care interactioneazd,faptce poate conferi incredert
propria persoanS.
lX. De exemplu: f . ili pregdtegti recliile fird sd ili spund pdrinlii sd o faci?.
2
un rol anume in casd (de exempl^u, sd duci gunoiul sau si cumperi pai"
3-. Te trezegti singur dimineala? +. ilifaci singur ordine
in camerd?
X. Responsabilitatea nu este o calitate cu care ne nastem, ci pe care o invd:
prin.exemplele provenite, in primul 16nd, de la pdrinii de Ia cei
9i mai mari
jurul nostru. Putem invdla s5 fim responsabiti inoeitihind sarcini minore,
exemplu sd ne facem curat in camerd, sd ne respectim promisiunil"
lucru ne maturizeazd 9i constituie o poartd deschisd cdtre succes.
n.
"tr.

112
Testul 12
r. 1-d,2-c,3-c,4-b.
i ri n!ii. ll' 1' Beneficiile internetului sunt: comunicarea cu oameni
re a fi Pdmdntului, documentarea cu orice tip aflali in orice colt al
de informafie. 2. De exemplu, tinerii isi
arents pdrdsesc vechire activitdli, igi rasd
in urmd prietenii, se izoteaze social. l. W"
: can't always trust the rhternet because ii is
*le for rnessages, and interpretations. 4. when
a constant mix of opinions,
they find a website difficurt to
understand, chirdren can crose the window
,no wai[ a*ry o,. they can speak
^ tice gi about their discovery.
tentru l!l:1-c,2-b,3-d,4_a.
(v 1' Adofescen\ii fac parte din categoria celor
r"ege/i. afecta[i de lumea virtuatd,
i: than deoarece ajung, prin aceasta, sd inrocuiascd
rumea niik.2. Dependenla de
, like calculator si internet ii. determind pe tineri sri-gi
./ lase ii"irma prietenii,
: cank. ydele, gcoala, pldcerile, interesele Ei distracfiiie. i. F;;""t can teach colegii,
r'copii to evaluate a website gyl,fl noticing the we'bsite children
raor"" and then rooking for
-- ,l ud
information about rr. +. cn,ar"n ,'r"d
guestions about digitat information.
i#;;;;; ;;;fi; encourased fo ask
-.ut ^X
Z USCT v. 1. Nimeni nu maijoacd fotbar in fala blocurui, ci
Fifa pe catcurator.2. The
landire lnternet does not alwiys ,"pr"r"niifre trutn.
1_- a, 2 -c, 3 - O, 4 b.
-CCES Y-!, -
vll' De obicei folosesc.internetul pentru.a vorbi cu prietenii
si a juca jocuri. imi
, a rsfa este mai simplu si vorbesc. on-line pentru ci
stzu ioarte mult timp ta birou, in
:evini fala calculatorului, pregdtindu-mi teciiile. pentru jocuri
i1ioror"rc maimutt iarna,
F A
ld vc cind nu prea pot iegi din casd, dar cbnd r"
:ariile pc afard. cdteodatd, Tr forosesc g.i ca surs6 in.a;ii"|i"'rr"i"", Tmi prace s6 md
care le am de fdcut pentru gcoare, degi pdrinfii 99.1ry"y*rr" pent* diferite teme pe
Tmi spun ,:"r", cd ar fi bine sd
y_e_r]fig informalia pe care o folosesc.
::' rn a Ylll' secven{a ilustreazdfaptul cd internetul (9i, implicit,
opii in casS' Astdzi,.jocurile- gi distracfia nu mdi suntin t4acalculatorul) iifine pe
Llocutui, adici afard,
tiber, unde poJi sociatiza gi undb t" p"tiur.ri"
larea i1r:r
X' De exemplu: 1. fi-aipetrece vacanfa undeva unOe nuIrLt"ni. J"
.
.
^i I
\t
\,
,^ I-1
\/
-
^
H

2. Devii nervos atunci c6nd se reduce timpur


aiacces la internet?,
tSre rr ti oe sta{ ta carculator?, 3.
placea.sd f3ci o ptimbare in'aer tiber in tgg Ji-ar
4. crezi cd internetur ili asigurd o bazd solidd
ia-ti,;;;;; conruf de fnrerner?,
:, ,2, od
fr- tnternetur este o sursi de informar", ori giinrormatiia
A,
:
4
IIH
l\,

Totodati, aga cum este prezentat in ambere iexte,


;; ;;i;;"icare ra distantd.
. iii'* &zavantaje 9i pericore ta care pot fi expugi at6t
;il;;;'ii'J l"ri"'il
'
a4
L1 tL-r
gi'roor6.."n1ii
Acestea pot fi izolarea, irascibilitatea, lipsa dd comunicare
"opiii,-tat
-l v
etc.
^:
'^--'
,\Jg!

. +tl-E)

113
Limba si comunicare - evaluare entru c/asa a Vl-a - su stii de ra uns

Testul 13
l. 1-c,2-a,3-c,4-b.
ll. 1. Seminariile de educalie ecologicd se organizeazdcu scopul de a infon
corect copiiiin ceea ce privegte problemele legate de igiend s,i consumul de a
2. Sunt vizate zonele rurale din Rom6nia (in specialin comunele desemnate
zone vulnerabile la poluarea cu nitrafi). 3. We need to plant trees because ti
provide shade, clean air and mask noise. 4. Text B is addressed to children.
lll. De exemplu: degeuri, protejarea mediului, energy efficient windows, sz
water, non-toxic cleaners.
lV. 1. Seminariile ecologice se organizeazd pentru treigrupe de copii: pregcol
ciclul primar ;i cel gimnazial.2. Prin organizarea acestor acliuni de educz
ecologicd, se doregte imbundtdlirea comportamentului oamenilor in ceea
privegte gestionarea gunoiului de graid 9i a degeurilor menaiere, precurT
combaterea poludrii apelor gi a solului. 3. Pollution is a large problem becat
it is causing great harm to our environment.4. According to text B, to prev
some air pollution, it's better to hike or bike instead of using off-road vehicles
recreation or driving.
Y. Folasirea geruelelelor de pdnzd in locul celor de hartie.
Ar fi foarte simplu sd nu mai folosim gervelele din hdrtie. Este o met<
simpld de protejare a mediului prin reducerea folosirii h6rtiei, care nu necer
un efort mare.
Plantarea copacilor.
Aceastd modalitate de a reduce poluarea aerului este la indemdna orir
chiar si:a copiilor, cu pulin ajutor din partea unui adult. Putem planta copaci
spaliul verde din fala blocului, la bunici sau in grddina gcolii. Trebuie doar
vrem sd ne implicdm in astfel de acfiuni.
V!. 1-a,2-c,3-b,4-b.
VI!. 1. Un beneficiu al protejirii mediului il constituie faptul cd vorn trdi intr
mediu mai curat, nepoluat, care sd nu afecteze sdnitatea. 2. Un alt beneficit
protejdrii mediului este conservarea energiei gi a apei.
Vlll. Secvenla ilustreazd unul dintre obiectivele educaliei ecologice gi anu
crearea unei atitudini pozitive fald de mediu.
lX. De exemplu: 1. Arunci gunoiul in locuri special amenajate?, 2. Recic
hdrtia?, 3. Ai plantat vreodatd un copac?,4. Ai participat la vreo activil
ecologicd?
X. Poluarea este o problemi a lumii contemporane despre care se discutd
ce in ce mai mult. Trebuie sI devenim mai responsabili 9i sd invilam
prevenim poluarea incd din timput gcolii, pentru cd doar aga vom putea trdi intt
mediu Tnconjurdtor mai curat. De asemenea, putem contribui la conserva
mediului folosind mijloace care ne sunt in imediata apropiere, cum ar fi recicla
hdrtiei, a pungilor din plastic, eficientizarea consumului de apd gi energie et

114
t

Limbe si comunicare - evaluare pentru clasa a Vt-a - sueestii de respuns

Testul 14
i 2-c 3-d,4-b.
: - : ^rlocuiesc jocurile cu munca si responsabilitalile. 2. Tendinla jucdugd
:., sa fim mai inventivi, mai inteligen[i, mai ferici{i, flexibili gi optimigti.
., : : n't reallse that children are still learning when they play. 4. The name
a1 : e ts "The Role of Children Playing".
: , =-!lu: tendinla jucdugd, sdndtate, prieteni, video games, board games,

: : - este descris adeseori ca modalitatea de petrecere a timpului cea mai


2.',^ dezvoltarea unui copil, jocul stimuleazd cer mai bine spiritul de
; '-bundtalegte abilita{ile sociale. 3. children like to play video games
-s: .,es or play with other children at school or at home. 4. Sometimes,
-:s 3an involve adults: when playing board games or cards at home with
: ='t grandparents.
: z:;t faptul cd jocul este incurajat la orice v6rstd.
s :e'ci jocul este important pentru to!i, deoarece ne oferd posibilitatea
': a;<am. Prin joc putem deveni mai creativi gi ne putem dezvolta
pentru copii, cdt si pentru adulli, jucatul poate imbunatali starea
': a. Atat
i.::e s starea de spirit. Prin joc, cu tolii putem fi mai veseli si mai optimisti.
: i: -! faptul cd autorul a vorbit desprs issurile video, pu iar" te potijica
:':-:.a cu pdrinlii.
--: sunt de pdrere cd jocurile video nu sunt bune pentru educalia unui
.- -: sunt de acord. consider c5 doar unele dintre ele nu sunt
:- ra:e, Existd foarte multe jocuri video educative, de exemplu, jocurile
: -zzie sau jocurile in care trebuie sd formezi cuvinte, care dezvoltd
a::a de concentrare, inteligenta si, de asemenea, testeazd cunogtinlele.
- 2- 0.3-d,4-a.
-:::l este o sursi de calm si relaxare.2. Jocul ne invald cum sd ne
:i- cu ceilalli.
: .3^la llustreazd ideea centrald a textului si anume cd jocul nu este doar
::: i, intrucdt te ajutd sd te relaxezi si oferd o stare dL bine, el poate fi
z'.at de cdtre copii, cdt si de cdtre abulfi.
='
=':-:clu:^1. lti.place sd iegi la joacd in parc?,2. obignuiegti sE impa(i
,:iriile?, 3. lfi plac jocurile pe calculator mai j6curile in aer
: : nlace sd ai ca parteneri de joacd parinlii? mult decat
, ::z','oltd capacitatea copiilorde a interactiona cu alli copii, cu diverse
-: r ^ lurul lor gi, desigul cu membriifamiliei. De asemenea, jocul apropie
::rtru cd dezvoltd abilitdfile de comunicare, creativitatea 9i gAndiiea
*--rr oferd relaxare. oricum arfi, jocul aduce bucurie, optimism gi este
a:e vioaie de a petrece timpul liber, fie singur, fie cu familia sau prietenii.
Testul 15
1.1-a,2-b,3-b,4-d.
ll. 1. Textul A face referire la VIad Tepeg. 2. Familia din care provine domnil
este a Basarabilor. 3. shakespeare's first plays were histories and comed
4. The Queen's name is Elizabeth l.
lll. 1. Dracula, 2. biserici 9i mdnistiri, 3. King Edward vr Grammar sch
4. Henry Vl.
lV. 1. Bunicul lui Vlad Tepeg afost Mircea cel Bdtrdn iar strdbunicul, Radu al ll
2. Vlad Tepeg a mogtenit de la inaintagii sdi caracterul aprig, neimbldt
3. william shakespeare was born in stratford-upon-Avon in warwicksl
4. shakespeare was a productive writer. He produced two prays a year, t
around 1611 .
V. 1. stribuni, 2. inspdimintitoare, 3. famous, 4. writer.
Vl. 1. Vlad ]epeg,2. Mircea, Radu, Vlad,3. Vodd Mircea,4. Will
Shakespeare.
vl!. 1. Avea un caracter aprig, neimblanzit. 2. Greatest writer in comedy
tragedy.
vlll. secvenla exprimd legitura strinsd dintre Vrad fepeg gi strimogii
oameni puternici gi curajogi, pe care domnitorul i-a gi mogtehii, din punitu
vedere al caracteiului.
lX. De exemplu: 1. Personalitate romdnd din lumea scurpturii. 2.Mare poves
romdn, creatorul personajului Nici. 3. impirat roman 9i rege dac, cunoscu
istoria rom6nd. 4. Domnitor al Moldovei, despre care se spune cd era ,,mi(
stat, mare la sfat".
X. Mi-au pldcut cele doui texte Tntrucit prezintd aspecte legate de viafa u
personalitdli. Fiecare dintre aceste doud personalitdli, domnitorul rom6n (\
Tepeg) 9i scriitorul englez (william shakespeare), reprezintd adevdrate pur
de referinld pentru istoria, respectiv literatura lSriide origine. Fiecare dinire
reusit sd intre in istorie, fie prin ceea ce a creat, fie prin felulin care s-a remat
ca domnitor.

116
Llmbd si comunicare - evaluale pentru clasa a Vl-a - sfii de ras uns

Testul 16
l. 1-c,2-d,3-b,4-d.
ll. 1. Experimentele pe animale sunt considerate crude gi inutile. 2. Unii oameni
ie gtiinla considerd cd medicamentele nu ar trebui sd fie testate pe animale,
:entru cd organismul acestora este diferit de al oamenilor gi reaclioneazd diferit
a substanlele chimice. 3. Experiments on animals that cause physical and
rental pain are incompatible with animal rights. 4. Working animals must only
.','ork for a limited period and they must have adequate food and rest.
Ill. 1. experimente, 2. aspirina, 3. penicilina, 4. arlicolul 7.
lV. 1. Morfina are capacitatea de a calma oamenii, dar nu gi pislcfie. 2. Printre
:ele mai comune teste pe animale se numird fesfu/ de sensib/rtate a ochilor gi
.:sfe/e de toxicitate pentru piele.3. All animals are born equal and they have
'e same rights to existence. 4.lf the death of an animal is necessary, this must
:e done quickly and without fear or pain.
/, 1. crude, 2. nevinovate, 3. existence, 4. cruel
ll.1-a,2-c,3-d,4-c.
/ll. 1. Animalele au dreptul si fie respectate (art.2, a), asemenea oamenilor,
-; sd fie folosite drept cobai. 2. Experimentele pe animale care cauzeazd dureri
': ce si mentale (art. 8) sunt incompatibile cu drepturile animalelor.
,'lll. Rezultatele oblinute in urma unor teste pe animale nu sunt de incredere,
:'rtru cd animalele nu se aseamdnd cu oamenii. Astfel, testarea pe une)e
,- male nu poate demonstra efectul medicamentelor sau al produselor
: : smetice asupra oamenilor.
(, De exemplu: 1 . l-ai putea oferi atenlie zilnic? 2. Crezi cd trebuie sd ii asiguri
- te regulate la veterinar? 3. L-ai considera drept un membru al familiei?
- f acd ai pleca in cdldtorie, l-ai lua cu tine?
r Ambele texte exprimd nevoia ca oamenii sd fie mai grijutii cu animalele gi sa
= re sd le provoace orice formd de suferinld, fie cd e vorba de experimente
, rtifice sau muncd in folosul omului.
,':cturile animalelor trebuie respectate la fel ca gi drepturile oamenilor.

117
Testul 17
r. 1-d,2-c,3-c,4-b.
ll. 1. Personajele textului sunt sobotanu!, broasca, soimul. 2.
La finalul meci
de fotbal, scorulera noudsprezece la noudsprezece-3. Two
men were trarei
when the bear appeared on their path. 4. The first man climbeo
a tree and hid among the branches.
,p qriciiv
lll.'1..pe l6nga rau,2. un con de brad, 3. the Bear,4. ln a tree, among
branches.
lv. 1. cei doi prieteni se Tntreceau la alergare cu umbrele.2.
broasca au jucat trei jocuri: de-a v-afi asiunselea, titbat gi $obolanr,
o'rntreci
alergare.3. The Bear left the other man alone, because it is said
that he doe
t9.uch.a
lead body.4. The advice given by the bear was *Never travel wit
friend who deserts you at the approZch of danger.,,.
V-. 1. chipeg,2. inspdimdntatd,3. suddenly,4.
Ieserts.
Vl. 1. goimul, 2. broasca, 3. the second man,4.the first man.
vll..unul dintre aspectele care pot afecta prietenia este, conform textulu
egoismul. De asemenea,.aga cum reiese din textul B, kddaiea
este un alt asp
care poate afecta prietenia. Un prieten ar trebui s5-!i stea aldturi
l, Oin"gi f"i
9a nu te pdrdseascd atunci c6nd ai cea mai mare nevoie de er.
vlll. consider cd prietenia ar trebui sd presupund devotament gi incredere.
poli fi prieten cu cineva doar in momentere bune, ci kebuie
sd-i tii ardturi s
rnomentele de cumpdna gi sd
impreund.
lii cont 9i de nevoile rui atunci ;a"d;;;
lX. De exemplu: 1. l-ai promis vreodatd prietenului tdu cd
il ajufi gi ai renunfa.
ultima clip6?, 2.Te-ai gdndit vreodatd sd iiceri prietenuruiteu
bdva in schiin
unui serviciu?, 3. Dacd prietenul tdu intrd in vreo incuicatura,
pdrinfii?, 4. Ai putea sa-l ajuli neconditionat?
ii avertiz
X. Mi-au plScut cele dou5 texte, pentru ci prezintd povegtilegate
de prietenit
de ceea ce ar trebui sd insernne'ea. Prietenia trebuie
si'fie Jegaturb lipsita
interese, care sE se-bazeze pe sinceritate, iubire roraiitate.
Momentele dificile, insd, sunt cele care testeazd 9i bri"e prl"i"nie, asa cum er
evidenliat in ambele texte.

118
1

Limba si comunicare - evaluare entru c/asa a Vl-a - sfff de rds uns

Testul 18
'- 2-d,3-d,4-c.
:-- -[ avantaj al cdrlii clasice este acela cd poate fi cititd mult mai repede,
- :i e-book-urile apar mai tdrziu. 2. Avantajul comun al celor doud tipuri
- ,eprezintd beneficiile cititului. 3. Just as vacation photographs show
- :;si travels, books show our minds' journeys. 4. The author of text B
"s -=al books".
-: 2-c,3 -d,4-b.
lz-.ie in format electronic sunt mult mai accesibile, pof fi pdstrate in
:-:i
*
pct fi citite mai repede gi scnsu/ poate fi optimizat dupd preferinld.
z rare avantaj al cd(ilor clasice este pldcerea de a {ine cartea in mlnd.
:=' :ooks can't disappear from your library due to technical malfunction,
'::. -oC technology.4. This debate is well-known'. "real books vs. e-books".
)=-.=a clasicd necesitd lumind, atunci cAnd vrem sd citim noaptea. 2. Paper
r ::r t need electricity.
'-:'euneazd,2. ulilizate, 3. visitors, 4. prefer.
- :lace sd citesc ca(i Tn format clasic, pentru c5, pentru mine, sunt mult
:::sioile. Le pot cumpdra din librdrii sau de la tdrguri de carte, la preluri
= le asemenea, imi place foarte mult ideea de a line cartea in m6nd, de
:=::ile si imi place sd le vdd in bibliotecd, lucru ce nu se poate spune
: -atlle in format electronic.
l=:, cnta subliniazd ideea ce cititul este o activitate extrem de pl5cutd gi
: : -e. atat pentru suflet, cit gi pentru minte si cd ar trebui si citim indiferent
-*- a:.ll pe care il alegem.

i 3;nremplu'. 1. Citegti de placere?,2. Citegti o carte pe lune?, 3. iti faci liste ,

:iri ai vrea si citesti?,4. Ai deja o biblioteci personale?


::a fie in format electronic, fie clasic, are o importanla deosebit5 pentru
: r ntre noi, intruc6t avantajul ei il reprezinti beneficiile cititului. $i cum
i i a:tivitate este o modalitate prin care ne putem hrdni sufleteste, ar trebui
: -:em cititul in programul noastru zilnic, indiferentde formatul de carte
'a'..

119
Limba si comunicare - evaluare entru clasa a Vl-a - sugesfii de ras

Testul 19
l. 1-c,2-c,3-c,4-d.
It. f . inainte de a te oferi voluntar, trebuie si gtii foarte bine cOt timp vei avea
dispozilie sd te ocupi de acest lucru. 2. Asocia{ia care organizeazd acliuni r
voluntariat se numeste ,,Bund ziua, copii din Rom6nia". 3. Volunteering offe
the opportunity to learn more about something you enjoy doing. 4. When yr
help refugees, you learn about their culture.
lll. 1-c,2-b,3-b,4-d.
lV. 1. Doud dintre motivele pentru care ar trebui sd fii voluntar sunt: contribul
la rezolvarea problemelor existente in societate gi posibilitatea de a invdla tucn
noi. 2. Aga cum este prezentat in textulA, voluntariatul pornegte din altruisr
din dorinla de a aiuta pe celdlalt sau din dorinla de a face ca lucrurile din jur
nostru sd meargd mai bine. 3. Volunteering can help you to explore yo,
lnferesfs, meet people you do not usually meet and improve your colleg
application 4. when volunteering in a group ,you will meet other people with tt
same lnferesfs as you.
V. 1. lli dezvolli orizontul personal. 2. Volunteering can be an opportunity to lear
more about something you enjoy doing.
Vl. 1- c,2- b,3-b,4-c.
Vll. Voluntariatul este o activitate altruistd si ar trebui sd fie practicatd 9i de col
deoarece le dezvoltd spiritul civic, dar sl anumite calitSli pe care nici nu bdnuie
cd le poseda. De asemenea, activitSlile de voluntariat pot constitui un plus
portofoliul de activitate al elevului.
Vlll. Secvenfa ilustreazd faptul cd, desi voluntariatul este o activitate altruistr
este benefic si pentru cei care o fac. Ji face si se simtd mai bine stiind ci a
ajutat comunitatea, Ii poate face sd descopere lucruri noi sau sd lucreze j
domeniile care ii intereseazi.
lX. Mi-ar plScea sd fac acliuni de voluntariat in domeniul ecologic, intruo
consider c5 este foarte important sd Tncepem sd ne implicim c6t mai activ j
protejarea mediului. consider cd este un domeniu in care pani gi un copil i
putea fi de folos. Mi-ar plicea sd mi implic in campanii de strdngere a gunoaietr
din spaliile verzi sau de reciclare a hdrtiei.
X. Mi-au plScut cele doud texte, intrucdt prezintd un subiect care incepe si m
intereseze din ce in ce mai mult, gi anume acliunile de voluntariat. Chiar dac
sunt mic, imi doresc s6 md implic Tn viala comunitdliiin care trdiesc, at6t cdt s
poate, in timpul meu liber. TotodatS, asa cum este menlionat in text, acliunile d
voluntariat de ajut6 sa-!ifaci prieteni noi, si cunogti oameni noi, si, de ce nu, s
descoperi ce-!i place s5 faci cel mai mult.

_. .129_
Limbe si comunicare - evaluare pentru clasa a Vl-a _ suoestii de rasDuns

Testul 20
= 2-c,3-d,4-b.
: -:crul textului A locuiegte in Bucuresti. 2. cand folosim
::: in comun, trebuie sd agteptdm sd coboare cdldtorii Tnaintemijloace de
de , ,r"r.
:^-:,'s best friends are litfle old ladies.4. The ladies always say,,what a
: :..rlere, have more cake or cookies or candy!" when the boy behaves.
: :,,e..plu: salutd, vd rog, mul{umesc, thank you, please, excuse me
=-':s atdt de simplu si de reparator sd spui,,Ve rog sd md scuza,ti!,,atunci
--.:sri pe cineva din gregeala!2.viala noastrd aifi mai frumoasd si mai
j :. .ameni politicogi, iar orasul in care trdim ar ardta attfet dacd ar fi locuit
:- =': politico;r. 3. It's tough when lwant to say something but I have to
:" :reak in the conversation and then staft with ',Excuse he, I woutd tike
, = 4. I try to remember all good manners, especially when around litile
: :s v,tho are my granny's bestfriends.
l:-e-ii scuze cdnd provoci un accident, cand gregegti.2. lknow lhaveto
- ::,r Please" and "Thank you".
- - 2- d,3-a,4-b.
- :. antaj este acela cd am trdiintr-o lume maifrumoasd, mai linistitd, lipsitd
-' ::e minore am fi aprecialide oameniicu care intrdm in contact.
s,i
:: ::tea ugureazd via{a o-ameniror 9i o face mai frumoasd. un simpru
--3sc sau,,vd rog sd md scuzati" ne poate faceziua mai bund si ne
'= : :und relalionaie sociald.
i :.e'rplu: 1. Spui de fiecare datd,,mul!umesc"?,2. fi s-a atras atenlia
:a nu ai fost politicos?,-3. Respecli cel pulin doud dintre regulile din
='=^
- ', \rorbegti vreodatd neintrebat?
.=::a loacd un rol important.in viala oamenilor. Nu ne nastem politicosi,
-:=- "nvala sd fim politicosi, mai ales cd nu costd nimii. Sunt c6teva
= sa- gesturi care valoreazd mai mult dec6t ne putem imagina sicare, cu
-'.. ^ e vor imbundtdli relaliile sociale.

121
Testul 21
l. 1-c,2-a,3 d, 4-b.
ll. 1. Rogul reprezenta culoarea focurui, a sdngelui, a primdverii, iar ail
reprezenta limpezimea apelor, a albului norilor sau a iernii. 2. Mdr{igorul :
originea in credinlele gi practicile agrare. 3. Turkey Day. .Americans ielebn
Thanksgiving Day on the fourth Thursday of November.
lll. 1-a,2-d,3-b,4-c.
f^v.-1:-Mdrligorul reprezintd simbolul primdverii, norocului
9i al bundsfd
2. Astdzi, gfurul este insolit de mici cadouri, cum ar fi: ftori, animdlule s
reprezentativul ghiocel. 3. Traditional foods for Thanksgiving Day are'turk
stuffing, gravy, snreef potatoes, cornbread, mashed pitatoes aid cranbe,
sauce. Many people serve pie for desserf. 4. Most families follow traditio
begun on the First Thanksgiving Day.
V. 1. Ddruirea unui marligor unei persoane de sex feminin este prilej de bucur
2. one of the best things gbout Thanksgiving is^spending time with'the famill
vl. sirbdtoarea mea preferatd este criciunul. in primulland, pentru ca esd
sdrbdtoare in perioada iernii, anotimp care imi place foarte mult. Apoi, de crdcir
primesc foarte multe cadouri, iar in casd, la gcoald sau pe stradd, es
intotdeauna o atmosferi de veselie si bund-dispozilie.
vll. Pdstrarea tradillilor. oferd ioentitate culturalj unui popor si, totodal
constituie prilej de bucurie, prin marcarea unui anumit eveniment,'de exemp
venirea primdverii sau petrecerea unei sdrbdtori a familiei.
Vlll. O asemdnare intre cele doui sdrbdtori constd Tn faptul cd fiecare es
specificd unei culturi: cea rom6nd, respectiv americani, sdrbitori care su
pdstrate de sute de ani. Deosebirea constd in faptul cd Mi(igorul este mai
mr
o sdrbdtorire a primdverii, este un simbol, pe c6nd rhan(sgiving Day este
sdrbdtoare a familiei, a recunogtin{ei.
X. Mi-au pldcut cele doud texte pentru cd mi-au oferit informalii in plus desp
cele dou6 sdrbitori si au evidenliat bucuria pe care acestea o aducin suflete
oamenilor.

r1- -
12:2
Limba $i comunicare - evaluare pentru c/asa a Vl-a - sugesfff de rdspuns

Testul 22
= 2- c 3-d,4-d.
:'- sport, copilul experimenteazd succesul, dar 9i egecul. 2. Fenomenul
?-: rn impact direct in dezvoltarea copiilor este petrecerea in exces a
- rer in fala calculatorului. 3. Children play sports to have fun, 4. Children
., . a,/ team sports like football, basketball or voleyball.
, =,,e r plu : disciplind, imbogd,tirea performanlelor, fun, competition s.
:'::: carea unui sport contribuie la o mai bund oxigenare a creierului, ceea
-:. la imbundtdlirea performanlelor intelectuale. 2. Doud dintre
::'si cile pe care copilul si le dezvoltd prin sport, sunt: concentrarea gi
: .z:ea de inlelegere. 3. When you watch TV, playing sporfs sometimes
: ::c serious. 4. Playing sports, children get plenty of exercise without even
-i :co much about it.
:-::rrc6nd un sport, copiluligiformeazd o imagine pozitivd despre propriul
2. KiCs play in teams and never take it too seriously.
-z 2-c,3-a,4-c.
, ='a oticarea unui spod dezvoltd spiritul competitiv, dar gi respectul fala de
: ':'mdnd un caracter frumos 9i echilibrat. 2. Practicarea unui sport aduce
': sr relaxare.
l=:',enta ilustreazd unul dintre beneficiile practicdrii unui sport, gi anume
:: a experimenta atdt succesul, cdt siegecul. Poliinv5la ce inseamni si
- laior. dar sd gtii sa gi pierzi.
= e:remplu: 1. legi Ia plimbare in timpul liber? 2. Participi la toate orele de
z'. e ,izicd? 3. Practici vreun sport? 4. Ai vrea mai multe ore de educalie
'^ orogramul de la gcoald?
::;l este o activitate beneficd pentru copii, pentru c5, in primul 16nd, fac
t'z 'ard sd li se pard o obligalie. in al doilea r6nd, practicarea unui sport
:- e o modalitate pldcuti de a petrece timpul liber. De asemenea, sportul
: :i spiritul competitiv, responsabilitatea gi disciplina gi imbundtSlind
i-entul gcolar.

123
Testul23
f. 1-d,2-c,3-c,4-d.
ll. 1. Pentru a descoperi lucruri noigi pentru a-giimbogi[ivocabularul.2.E
preferatd lectura uneicd(iclasice, pentru cd pofi simti,,mirosul uneicd(i" d
Tntorci paginile. 3. The common reading materials that delight people are boo
magazines, newspapers and novels. 4. The author of text B likes to re
literature, comedy and fiction books or novels.
lll. De exemplu: pldcerea de a citi, relaxare, literature, nice activity.
lV. 1. Orice persoand ar trebui sd citeascd pentru cd Tgi dezvoltd vocabula
2. conform ultimului paragraf al textului A, citim sd ne reraxdm gi sd
documentdm. 3. Reading is one of my passions, especially during my free tin
4. 1 like reading but it depends on my state of mind.
v. 1. Pentru mine, o carte este o comoard neprefuitd, care md face sd vis
2. Reading is one of my passions.
Vl. 1- c,2- b,3-c,4-d.
Vll. Un avantaj a! lecturiieste,,evadarea" din realitate, pentru cd lectura constit
,,biletul" cdtre o lume necunoscutd. De asemenea, citind, afli lucruri noi, fie
este vorba despre informafii sau moilalitdli diferite de g6ndire.
vlll. secvenla ilustreazd unul dintre beneficiile lecturii, anume cd, citind, p
cdlStoricdtre lumiin care nu pofi ajunge Tn realitate, prin intermediuldecorufl
al personajelor gi, desigur, al imaginafiei.
IX. lmi place sd citesc, pentru cd md relaxeazd mai mult decat orice a
activitate. Citesc de obiceicdrlide aventuri, pentru cd Tmi place si trdiesc alil
de personaje momente de suspans, si descopir locuri noi. De asemen(
lectura ?mi imbog6fe9te gi vocabu]arul 9i imi dezvolti imaginafia, lucruri ci
mi-au fost de folos pentru redactarea compunerilor pe care le primesc ca ten
la gcoald.
X. cititul este o activitate care poate deveni, pentru unii, pasiune. cdrl
reprezintd o poartd citre o lume speciald, in care po[i ajunge doar prin puter
imaginaliei. Pitrunzi astfel in tirdmuriln care in viala de zi cu zi nu ai putea
ajungi, cunogti diferite tipuri de personaje pe care te poli identifica gi In vii
19a!e.9i,
mai mult, pofiinvSfa de !a ele cum sd tratezianumite situaliiin viafd
cititul te relaxeazd, te deconecteazd gi ili Imbogalegte cunogtinfele.

.
Ji-
124
Limbd si comunicare - evaluare pentru clasa a VI-a - sugesftT de rdspuns

Testul 24
D,2-d,3-d,4-c.
Dersonajul a fost martor atunci cdnd pdrinlii i-au fost ucigi.
2. lnamicii lui
ln sunt Joker, Pinguinul, Doud-Fele, Otravd 9i Catwoman. 3. Superman
[opted by Jonathan and Martha Kent. 4. The name of Superman's father
ir-El.
Gotham, 2. Bruce Wayne, 3. Krypton, 4. Metropolis.
La fel de cunoscut ca si Batman este Bafmobiul, o magind super
bgizatd, netipsitd din apariliite sale. 2. Batman ii are aldtuii de et pe
heni .si prietenii lui, Robin, majordomul sdu fidel Alfred Pennyworth,
wul Jim Gordon, dar gi pe eroina Batgirl.3. Superman lives and works in
Vional American city Metropolrs, as journalist Clark Kent. 4. Superman
Iwears a blue costume, red cape, and a stylized red-and-yellow "S" shield
lcfiesf.
lrfractori, 2. cura1,3. famous, 4. power.
Batman, 2. Alfred Pennyworth, 3. Lex Luthor, 4. Clark Kent.
semdnarea intre cele doud personaje consti in faptul cd amdndoi luptd
iva riului, prin diverse mijloace. Deosebirea constd Tn faptul cd unul este
I obignuit, iar celdlalt, un extraterestru, cu puteri supranaturale, care doar
ha un om.
hi place cel mai mult personajul lui Batman, tocmai pentru cd nu are puteri
mturale 9i este un om obignuit, care se folosegte de inteligenla sa gi de
p tehnologici pentru a-i opri pe rdufdcdtori.
i exemplu: 1. Este asociat cu imaginea unui piianjen. 2. Are un costum
Sonat din fier. 3. Este femeie gi luptd impotriva lui Batman. 4. Poartd un
m ^rn culorile steagului american.
bu plScut cele doud texte pentru cd vorbesc despre unii dintre eroii mei
h$. Acegtia sunt simboluri ale curajului, sunt eroii ,basmelor" moderne,
lrytii Tmpotriva rdului.

125
l-imba comunicare - evaluare entru c/asa a Vl-a - s sfr7 de rds

Testul 25
l. 1-c,2-c,3-d,4-b.
Il. 1. Baronul Munchausen trebuie si salveze un regat din mAna unui personr
malefic. 2. Jocul se numegte ,,Surprinzdtoarele aventuri ale baronult
Munchausen". 3. The animals that you can choose from are: Big Cats, Bears
Small Monkeys, Antelopes, Zebras/Horses, Koalas, Crocodiles, Pandas, Giraffes
Penguins and Elephants. 4. After you choose the initial animal, you have to keq
it happy by playing with it and you also have to keep it fun and active.
lll. 1. Munchausen,2. un regat,3. World of Zoo,4. "hearts" and "souvenirs".
lV. 1. De'multe ori nu putem inainta in joc daci nu ddm click gi nu ne spun
Munchausen sau vreun alt personaj ce e de fdcut.2. in scenele obignuite al
jocului, ne putem deplasa pu,tin stdnga-dreapta, un lucru foarte ufrl pentru a gdr
anumite obiecte ascunse dupd vreo clddire sau vreun copac.3. World of Zs
begins by offering you the possibility to choose one af the many differen
animals.4. World of Zao looks adora ble, with sor?7e fantastic animal animation
and im pre ssive presentation.
V. 1. utile, 2. malefic, 3. to choose, 4. create
Vl. 1-c,2-d,3-b,4-b.
Vll. Asemdnarea consti in faptul cd ambele sunt jocuri video, care se pot juo
pe calculator. Diferenla consti in faptul ci textulAprezintd un joc de aventur
cu lupta Tmpotriva rdului, pe c6nd textul B descrie un joc cu animale, in carr
trebuie sd ai grijd de animalele de la Zoo.
VIll. Cel mai mult imi place jocul cu animalele de la Zoo, pentru cd imi di
posibilitatea sd am grijd de un animal, chiar dacd virtual. Trebuie sd am grijd dr
el, si-l fac ,,fericit", sd-l hrdnesc gi, mai rrult, dacd vreau, ?mi pot crea proprit
animal.
lX. imi plac jocurile video 9i am citeva pe care Ie joc. Nu joc Tn fiecare zi, da
parinfii imi dau voie si joc Tn weekend 9i ?n vacan!6. imi plac foarte mult cele dr
strategie, in care trebuie sd construiesc orage. lmi plac jocurile video pentru cE
in opinia mea, imidezvolti imaginalia darimitesteazd giaten{ia sau capacitate
de concentrare.
X. Mi-au pldcut cele doui texte, pentru ci au descris doud jocuri video pentn
copii, care par foarte interesante, unul de aventuri gi unul Tn care trebuie sd i
grija de animalele de la Gr6dina Zoologicd. O si le caut si, dacd pirinlii meisur
de acord, le voi descdrca gi voi incerca mdcar unul dintre ele.

126
CUPRII\S