Sunteți pe pagina 1din 9

Un prim document n Latex

S. T. Usor

Anul I-Facultatea de Litere

Rezumat

Acest document contine c ateva instructiuni pentru a realiza un document n Latex.


In acest text nu se va insista asupra tuturor comenzilor folosite. Multe actiuni vor fi
discutate direct la orele de laborator plecand de la modul n care acest document a fost
creat. In Latex putem s a scriem un rezumat al textului asa cum am introdus aceste
a folosind succesiune \begin{abstract} ... \end{abstract}. O alta
propozitii, adic
varianta poate fi creata ca mai jos.

Rezumat. Dac a vrem sa avem control rapid asupra formei rezumatului putem proceda asa
cum am introdus acest text. Comanda \textsc se foloseste pentru a scrie un text cu litere mari
nsa acestea av and dimensiuni reduse fata de cele normale. Comanda \noindent a fost folosita
pentru a anula aliniatul paragrafului. Aceasta succesiune \begin{quote}...\end{quote} poate
fi folosit
a si atunci c
and dorim s
a introducem, de exemplu, un citat pe mijlocul paginii.

1 Prima sectiune
Pentru realizarea unui document Latex trebuie sa aveti instalat pachetul MikTex de pe pagina
http://miktex.org/ si apoi sa instalati WinEdt de pe pagina http://www.winedt.com/ . Sunt
si alte programe cu ajutorul carora se poate scrie un document Latex.
Un articol poate fi mpartit pe sectiuni sau subsectiuni. Daca am fi folosit book sau
report atunci document putea fi mpartit si pe parti si capitole. Prin folosirea simpla
a \section{nume sect iune} sectiunea este numerotata. Prin folosirea \section {nume
iune} numarul sectiunii nu mai apare.
sect
Prin folosirea \label{sect1} ne putem referi la sectiune n mod automat de exemplu:
vezi sectiunea 1 (vezi codul).
Desigur, se poate face si o aranjare a textului pentru a crea o mpartire a textului nsa
are avantajul de a nu fi folosita ultetior n realizare automata de cuprinse, n referi automate
sau numerotari. Un exemplu este folosit mai jos.

1. Introduction

Si se introduce text pana la urmatoarea sectiune.


1
2 C
ateva format
ari de text
Pentru a scrie cu diacritice sa remarcam secventa: a, a, s, t, `e, e (vezi codul).
Pentru a scrie textul n diferite feluri urmariti secventa: text, text, text, text, text, text,
text, text, text, text (vezi codul).
Pentru scrierea cu dimensiuni diferite urmariti secventa: ,
text text, text, text, text, text,
text, text, text, text (vezi codul).
Pentru simboluri speciale a se vedea paginile 1322 din [1].

2.1 Scrierea unui text pe mai multe coloane


Putem scrie un text pe mai multe pachetul \usepackage{multicol}. Spatiul
coloane, de exemplu pe doua coloane. dintre coloane se stabileste folosind co-
Acest lucru se realizeaza folosind secventa manda \setlength\columnsep{6mm} ante-
\begin{multicols}...\end{multicols}. rior avand linia \usepackage{setspace}.
Scrierea este posibila daca anterior folosim

2.2 Liste
Listele se realizeaza folosind secventele
\begin{enumerate}...\end{enumerate}

1. prima linie folosind \begin{enumerate}...\end{enumerate}


2. prima linie folosind \begin{enumerate}...\end{enumerate}

\begin{itemize}...\end{itemize}

prima linie folosind \begin{itemize}...\end{itemize}


prima linie folosind \begin{itemize}...\end{itemize}

\begin{description}...\end{description}

prima linie folosind \begin{description}...\end{description}


prima linie folosind \begin{description}...\end{description}

Desigur se poate schimba modul de notare a listei. De exemplu (vezi codul)

i) prima linie folosind \begin{itemize}...\end{itemize}


ii) prima linie folosind \begin{itemize}...\end{itemize}

2
2.3 Tabele
Sa realizam un tabel simplu (vezi codul)

A B C
D E F
G H I

Folosim l (n loc de r) pentru a alinia textul n celule la stanga; c pentru a alinia textul n
celule central; r pentru a alinia textul n celule la dreapta.

3 Numerotarea paginilor
Secventa (compileaza pentru e vedea)
\documentclass[a4paper]{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
The main body of the document is placed here.
\end{document}
creaza un document de tip articol pentru care paginile nu sunt numerotate
Secventa (compileaza pentru e vedea)
\documentclass[a4paper]{article}
\pagestyle{plain}
\begin{document}
The main body of the document is placed here.
\end{document}
creaza un document de tip articol pentru care paginile sunt numerotate n josul paginii.
Secventa (compileaza pentru e vedea)
\documentclass[a4paper]{article}
\pagestyle{headings}
\begin{document}
The main body of the document is placed here.
\end{document}
creaza un document de tip articol pentru care paginile sunt numerotate n josul paginii.

4 Alte format
ari
Pentru spatii orizontale putem folosi \hspace{1mm}. Daca spatiul e la nceputul liniei, folo-
sim \hspace {1mm}.
Pentru spatii verticale putem folosi \vspace{1mm} sau \vspace {1mm}.
Spatiile orizontale pot fi puse prin \ urmat de spatiu. Spatiile verticale pot fi puse prin
\bigskip, \smallskip etc.
3
4.1 Note de subsol
Sa punem o nota de subsol pentru cuvantul nota1 urmat de spatiu

4.2 Altele
Inceputul unui exemplu

Exemplu 1 O ecuatie
x = y. (1)

O formula matematica n interiorul textului x21 + x22 = x23 .


Pentru inserarea unei figuri care sa-l ilustreze pe Mr. Bart procedam astfel (vezi codul)

Figura 1: Mr. Bart

si compilam fisierul pentru pdf output.


In realizarea acestei scurte introduceri s-au folosit infomatiile din lista bibliografica [1, 2].
S
i astfel se poate controla dimensiunea unui text.

Bibliografie
[1] http://www.biogeosciences.net/getting started with latex.pdf
[2] C. Morosanu, Elemente de baz a ale sistemului TeX si plain TeX, Ed. a 2-a, revazuta si adaugita, Editura
Univ. Al.I. Cuza Iasi, 2008.

1
o not
a de subsol pentru cuv
antul not
a
4
C:\Users\D\Desktop\Soft-Lab1+2.tex
Page 1 of 5
Printed on Monday, October 15, 2012 at 23:13:46

001 \documentclass[12pt,a4paper,romanian]{article}
002 %in loc de article putem avea
003 %report
004 %book
005 %slide
006 %in functie de tipul documentul pe care-l realizam
007 %romanian este folosit atunci cand dorim ca textele standard care apar in urma unor comenzi sa
fie in romana
008 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
009 \usepackage{amsfonts}
010 \usepackage{amsmath}
011 \usepackage{amssymb}
012 %acestea sunt pachetele (de fonturi sau simboluri) ce vor fi folosite in text (in special
pentru textele matematice).
013 \usepackage{multicol}
014 %acest pachet se foloseste pentru scrierea textului pe mai multe coloane
015 \usepackage{graphicx}
016 %acest pachet se foloseste atunci cand vrem sa includem un obiect grafic in text
017 \usepackage{babel}
018 %acest pachet se foloseste atunci cand dorim ca textele standard care apar in urma unor
comenzi sa fie in romana in prima linie introducandu-se romanian
019
020 \setlength\columnsep{6mm}%seteaza distanta dintre doua coloane
021
022 \parindent=5mm %fixeaza aliniatul de la inceputul unui paragraph
023 \setlength{\textwidth}{16.5cm} \setlength{\textheight}{23.5cm}
024 \setlength{\oddsidemargin}{-1mm} \setlength{\evensidemargin}{4mm}
025 \setlength{\topmargin}{-0.50cm}
026 %comenzile de mai sus fixeaza dimensiunea paginilor
027 \setlength{\footskip}{0.70cm} %Distanta din josul paginii pana la piciorul de pagina
028 \setlength{\parskip}{0.2cm} %Distanta dintre paragrafe
029
030 \newtheorem{remark}{Remarc\u{a}}%aceasta linie se foloseste pentru a afisa in romana
031 \newtheorem{example}{Exemplu}
032
033 \DeclareGraphicsExtensions{.eps,.bmp,.jpg,.dvi,.pdf,.mps,.png,.gif}
034
035
036
037
038
039 \begin{document}
040
041
042 \title{Un prim document \^in Latex}%asa se introduce titlul
043 \author{S. T. U\c sor}%aceasta linie este pentru introducerea numelui autorului
044 \date{Anul I-Facultatea de Litere}%aceasta poate fi folosita pentru a introduce date
suplimentare. Daca nu este trecuta atunci afiseaza in mod automat data. In caz ca se vrea
aparitia datei se poate trece \date{}
045 \maketitle%titlul nu va aparea daca aceasta comanda nu este inclusa
046
047
048 \begin{abstract}
049 Acest document con\c{t}ine c\^ateva instruc\c{t}iuni pentru a realiza un document \^{i}n
Latex. \^In acest text nu se va insista asupra tuturor comenzilor folosite. Multe ac\c{t}iuni
vor fi discutate direct la orele de laborator plec\^{a}nd de la modul \^in care acest document
a fost creat. \^In Latex putem s\u a scriem un rezumat al textului asa cum am introdus aceste
propozi\c tii, adic\u{a} folosind succesiune \texttt{$\backslash$begin\{abstract\}} ...
\texttt{$\backslash$end\{abstract\}}. O alt\u{a} variant\u a poate fi creata ca mai jos.
050 \end{abstract}
051
052
053 \begin{quote}
054 \noindent\footnotesize{\textsc{Rezumat.} Dac\u a vrem s\u{a} avem control rapid asupra formei
rezumatului putem proceda a\c sa cum am introdus acest text. Comanda
\texttt{$\backslash$textsc} se folose\c ste pentru a scrie un text cu litere mari \^insa
C:\Users\D\Desktop\Soft-Lab1+2.tex
Page 2 of 5
Printed on Monday, October 15, 2012 at 23:13:46

acestea av\^and dimensiuni reduse fa\c{t}\u{a} de cele normale. Comanda


\texttt{$\backslash$noindent} a fost folosit\u{a} pentru a anula aliniatul paragrafului.
Aceasta succesiune \texttt{$\backslash$begin\{quote\}}...\texttt{$\backslash$end\{quote\}}
poate fi folosit\u{a} \c{s}i atunci c\^and dorim s\u{a} introducem, de exemplu, un citat pe
mijlocul paginii.}
055 \end{quote}
056
057
058
059 \medskip %aceasta introduce un spatiu vertical \^{intre} texte pentru un spa\c tiu mai mare
putem folosi \bigskip iar pentru un spatiu mai mic \smallskip
060
061 \section{Prima sec\c tiune}\label{sect1}
062
063 Pentru realizarea unui document Latex trebuie s\u a ave\c ti instalat pachetul MikTex de pe
pagina http://miktex.org/ \c si apoi s\u a instala\c ti WinEdt de pe pagina
http://www.winedt.com/ . Sunt \c si alte programe cu ajutorul c\u arora se poate scrie un
document Latex.
064
065
066 Un articol poate fi \^imp\u{a}r\c tit pe sec\c tiuni sau subsec\c tiuni. Dac\u a am fi
folosit \texttt{book} sau \texttt{report} atunci document putea fi \^imp\u ar\c tit \c si pe
p\u ar\c ti \c si capitole. Prin folosirea simpl\u a a \texttt{$\backslash$section\{nume sec\c
tiune\}} sec\c tiunea este numerotat\u a. Prin folosirea \texttt{$\backslash$section$^*$\{nume
sec\c tiune\}} num\u arul sec\c tiunii nu mai apare.
067
068 Prin folosirea \texttt{$\backslash$label\{sect1\}} ne putem referi la sec\c tiune \^in mod
automat de exemplu: vezi sec\c tiunea \ref{sect1} (vezi codul).
069
070 Desigur, se poate face \c si o aranjare a textului pentru a crea o \^imp\u ar\c tire a
textului \^ins\u a are avantajul de a nu fi folosit\u a ultetior \^in realizare automat\u a de
cuprinse, \^in referi automate sau numerot\u ari. Un exemplu este folosit mai jos.
071
072 \begin{center}
073 \textsc{1. Introduction}
074 \end{center}
075
076
077 \c Si se introduce text p\^an\u a la urm\u atoarea sec\c tiune.
078
079
080 \section{C\^ateva format\u ari de text}
081
082 Pentru a scrie cu diacritice s\u a remarc\u am secven\c ta: \u{a}, \^a, \c{s}, \c{t}, \`{e},
\'{e} (vezi codul).
083
084 Pentru a scrie textul \^in diferite feluri urm\u ari\c ti secven\c ta: \emph{text},
\textrm{text}, \textbf{text}, \textsf{text}, \texttt{text},
085 \textmd{text}, \textit{text}, \textsc{text}, \textsl{text}, \verb"text" (vezi codul).
086
087 Pentru scrierea cu dimensiuni diferite urm\u ari\c ti secven\c ta: {\tiny text}, {\scriptsize
text}, {\footnotesize text},
088 {\small text}, {\normalsize text}, {\large text}, {\Large text}, {\LARGE text}, {\huge text},
{\Huge text} (vezi codul).
089
090 Pentru simboluri speciale a se vedea paginile 13--22 din \cite{net}.
091
092
093 \subsection{Scrierea unui text pe mai multe coloane}
094
095 \begin{multicols}{2}
096 Putem scrie un text pe mai multe coloane, de exemplu pe dou\u a coloane. Acest lucru se
realizeaz\u a folosind secven\c ta
\texttt{$\backslash$begin\{multicols\}}...\texttt{$\backslash$end\{multicols\}}. Scrierea este
posibil\u a dac\u a anterior folosim pachetul \texttt{$\backslash$usepackage\{multicol\}}.
Spa\c tiul dintre coloane se stabile\c ste folosind comanda
\texttt{$\backslash$setlength$\backslash$columnsep\{6mm\}} anterior av\^and linia
C:\Users\D\Desktop\Soft-Lab1+2.tex
Page 3 of 5
Printed on Monday, October 15, 2012 at 23:13:46

\texttt{$\backslash$usepackage\{setspace\}}.
097 \end{multicols}
098
099 \subsection{Liste}
100
101 Listele se realizeaz\u a folosind secven\c tele
102
103 \texttt{$\backslash$begin\{enumerate\}}...\texttt{$\backslash$end\{enumerate\}}
104 \\%trece la o alta linie
105 \begin{enumerate}
106 \item prima linie folosind
\texttt{$\backslash$begin\{enumerate\}}...\texttt{$\backslash$end\{enumerate\}}
107 \item prima linie folosind
\texttt{$\backslash$begin\{enumerate\}}...\texttt{$\backslash$end\{enumerate\}}
108 \end{enumerate}
109
110
111 \texttt{$\backslash$begin\{itemize\}}...\texttt{$\backslash$end\{itemize\}}
112 \\
113 \begin{itemize}
114 \item prima linie folosind
\texttt{$\backslash$begin\{itemize\}}...\texttt{$\backslash$end\{itemize\}}
115 \item prima linie folosind
\texttt{$\backslash$begin\{itemize\}}...\texttt{$\backslash$end\{itemize\}}
116 \end{itemize}
117
118
119 \texttt{$\backslash$begin\{description\}}...\texttt{$\backslash$end\{description\}}
120 \\
121 \begin{description}
122 \item prima linie folosind
\texttt{$\backslash$begin\{description\}}...\texttt{$\backslash$end\{description\}}
123 \item prima linie folosind
\texttt{$\backslash$begin\{description\}}...\texttt{$\backslash$end\{description\}}
124 \end{description}
125
126 Desigur se poate schimba modul de notare a listei. De exemplu (vezi codul)
127 \begin{itemize}
128 \item[i)] prima linie folosind
\texttt{$\backslash$begin\{itemize\}}...\texttt{$\backslash$end\{itemize\}}
129 \item[ii)] prima linie folosind
\texttt{$\backslash$begin\{itemize\}}...\texttt{$\backslash$end\{itemize\}}
130 \end{itemize}
131 \bigskip
132
133
134
135 \subsection{Tabele}
136
137 S\u a realiz\u am un tabel simplu (vezi codul)
138 \begin{quote}
139 \begin{tabular}{|r|r|r|}%specificam numarul de linii (cati de r avem) si sepatorii (la noi |).
140 \hline %trage o linie verticala
141 A & B & C\\% prin & trecem la o alta celula, prin \\ trecem la alta linie
142 \hline
143 D & E & F\\
144 \hline
145 G & H & I\\
146 \hline
147 \end{tabular}
148 \end{quote}
149 Folosim l (\^in loc de $r$) pentru a alinia textul \^in celule la st\^anga;
150 c pentru a alinia textul \^in celule central;
151 r pentru a \textit{\textbf{alinia}} textul \^in celule la dreapta.
152
153
154 \section{Numerotarea paginilor}
C:\Users\D\Desktop\Soft-Lab1+2.tex
Page 4 of 5
Printed on Monday, October 15, 2012 at 23:13:46

155 Secven\c ta (compileaz\u a pentru e vedea)\\


156 \texttt{
157 $\backslash$documentclass[a4paper]\{article\}\\
158 $\backslash$pagestyle\{empty\}\\
159 $\backslash$begin\{document\}\\
160 The main body of the document is placed here.\\
161 $\backslash$end\{document\}}
162 \\creaz\u a un document de tip articol pentru care paginile nu sunt numerotate
163
164 Secven\c ta (compileaz\u a pentru e vedea)\\
165 \texttt{
166 $\backslash$documentclass[a4paper]\{article\}\\
167 $\backslash$pagestyle\{plain\}\\
168 $\backslash$begin\{document\}\\
169 The main body of the document is placed here.\\
170 $\backslash$end\{document\}}
171 \\creaz\u a un document de tip articol pentru care paginile sunt numerotate \^in josul
paginii.
172
173
174
175 Secven\c ta (compileaz\u a pentru e vedea)\\
176 \texttt{
177 $\backslash$documentclass[a4paper]\{article\}\\
178 $\backslash$pagestyle\{headings\}\\
179 $\backslash$begin\{document\}\\
180 The main body of the document is placed here.\\
181 $\backslash$end\{document\}}
182 \\creaz\u a un document de tip articol pentru care paginile sunt numerotate \^in josul
paginii.
183
184
185 \section{Alte format\u ari}
186
187 Pentru spa\c tii orizontale putem folosi \texttt{$\backslash$hspace\{1mm\}}. Dac\u a spa\c
tiul e la \^inceputul liniei, folosim \texttt{$\backslash$hspace$^*$\{1mm\}}.
188
189 Pentru spa\c tii verticale putem folosi \texttt{$\backslash$vspace\{1mm\}} sau
\texttt{$\backslash$vspace$^*$\{1mm\}}.
190
191 Spa\c tiile orizontale pot fi puse prin $\backslash$ urmat de spa\c tiu. Spa\c tiile verticale
pot fi puse prin $\backslash$bigskip, $\backslash$smallskip etc.
192
193
194
195 \subsection{Note de subsol}
196
197 S\u a punem o not\u a de subsol pentru cuv\^antul {\it not\u a}\footnote{o not\u a de subsol
pentru cuv\^antul {\it not\u a}}
198 urmat de spa\c tiu
199
200
201
202
203 \subsection{Altele}
204
205 \^Inceputul unui exemplu
206
207 \begin{example}
208
209 O ecua\c tie
210 \begin{equation}
211 x=y.
212 \end{equation}
213
214 \end{example}
215 O formul\u a matematic\u a \^in interiorul textului $x_1^2+x_2^2=x_3^2$.
C:\Users\D\Desktop\Soft-Lab1+2.tex
Page 5 of 5
Printed on Monday, October 15, 2012 at 23:13:46

216
217
218
219
220 Pentru inserarea unei figuri care s\u a-l ilustreze pe Mr.
221 Bart proced\u am astfel (vezi codul)
222
223 \begin{figure}[h!]
224 \centering
225 \includegraphics[width=0.3\textwidth]{Bart_Simpson}
226 \caption{Mr. Bart}
227 \end{figure}
228 \c si compil\u am fisierul pentru pdf output.
229
230
231 \^In realizarea acestei scurte introduceri s-au folosit infoma\c tiile din lista
bibliografic\u a \cite{net,Morosanu}.
232
233
234 \begin{footnotesize}
235 \noindent\textbf{\c Si astfel se poate controla dimensiunea unui text.}
236 \end{footnotesize}
237
238 \begin{footnotesize}
239 \begin{thebibliography}{00}
240 \bibitem{net} http://www.biogeosciences.net/getting$\_$started$\_$with$\_$latex.pdf
241 \bibitem{Morosanu} C. Moro\c sanu, Elemente de baz\u a ale sistemului TeX \c si plain TeX, Ed.
a 2-a, revazut\u a si ad\u augit\u a, Editura Univ. ``Al.I. Cuza" Ia\c si, 2008.
242 \end{thebibliography}
243 \end{footnotesize}
244 \end{document}