Sunteți pe pagina 1din 2

P R O J E K TV E N D I M

Nr.______, dat ___________

S
PR

W
DISA NDRYSHIME N VENDIMIN NR.842, DAT 6.12.2011,
T KSHILLIT T MINISTRAVE, PR MIRATIMIN E VLERS S
KOMPENSIMIT T DMEVE T SHKAKTUARA N KULTURAT
BUJQSORE E N BIZNESE NGA RESHJET E SHIUT DHE
PRMBYTJET,NQARKUNE SHKODRS
NE
N mbshtetje t nenit 100 t Kushtetuts, t ligjit nr.8756, dat 26.3.2001, Pr
emergjencat civile, t neneve 5 e 45, t ligjit nr.9936, dat 26.6.2008, Pr
menaxhimin e sistemit buxhetor n Republikn e Shqipris, dhe t ligjit
nr.10355, dat 2.12.2010, Pr buxhetin e vitit 2011, t ndryshuar, me propozimin
e ministrit t Punve t Brendshme dhe ministrit t Energjis dhe Industris,
Kshilli i Ministrave.
A

VENDOSI:

Pikat 3, 4 dhe 5, t vendimit nr.842, dat 6.12.2011, t Kshillit t


OR

Ministrave,ndryshohen, si m posht vijon:

3. Diferenca e palikuiduar nga vlera e kompensimit, prej 1 112 303 342 (nj
miliard e njqind e dymbdhjet milion e treqind e tre mij e treqind dyzet
e dy) leksh, q do t rezultoj pas rakordimit t shumave t paekzekutuara
ndaj familjeve dhe subjekteve t prcaktuara n pikn 2, t ktij vendimi, t
paguhet nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH,sh.a.)
Pr kt qllim, KESH, sh.a-ja., t realizoj rakordimin e shumave t mbetura
t paekzekutuara ndaj familjeve dhe subjekteve t prcaktuara n pikn 2,
t ktij vendimi. Rakordimi i detyrimit t mbetur pa u ekzekutuar t bhet
nga KESH, sh.a-ja., bazuar n:
- t dhnat e Ministris sPunve t Brendshme prlistn e plot t
1
familjeve dhe subjekteve t cilat prfitojn kompensim, n t ciln
duhet t evidentohen vlerat fillestare, vlerat e shlyera dhe vlerat e
mbetura t detyrimit;
-t dhnat e shoqrisOSHEE, sh.a., pr listn e plot t familjeve dhe
subjekteve t dmtuara, pr t cilat, n zbatim t parashikimeve
tvendimit nr.482, dat6.5.2015, t Kshillit t Ministrave, jan shuar
detyrimet e energjis elektrike q kishin ndaj OSHEE, sh.a-s., me t
drejtn pr kompensim, prfituar sipas parashikimeve t vendimit
nr.842, dat 6.12.2011, t Kshillit t Ministrave.

S
Ngarkohen Ministria e Punve t Brendshme dhe OSHEE, sh.a.-ja t
sigurojn t dhnat e prcaktuara n pikn 3, brenda 20 (njzet) ditve nga

W
data e hyrjesn fuqi t ktij vendimi.

4.KESH, sh.a-ja., pasi t rakordoj detyrimet e pashlyera, t filloj menjher


kryerjen e drejtprdrejt t pagesave ndaj subjekteve t prcaktuara n
pikn 2, t ktij vendimi, t cilave nuk u sht prmbushur detyrimi i
NE
dhnies s kompensimit pr dmet n kulturat bujqsore dhe n biznese.
Kryerja e pagesave t bhet drejtprdrejt nga KESH, sh.a-ja., nprmjet
bankave t nivelit t dyt, me t cilat KESH, sh.a-ja., do t bashkpunoj
pr dhnien e ktij shrbimi. Procedurat e pagess prcaktohen me urdhr
t ministrit t Energjis dhe Industris.

KESH, sh.a-ja.,ngarkohet t informoj, me shkrim, pran Ministris s


Financave, Ministris s Punve t Brendshme, Kshillit t Qarkut Shkodr
A

dhe Prefektit t Qarkut Shkodr n prfundim t procesit.

5. Ngarkohen Ministria e Energjis dhe Industris, Ministria e Punve t


OR

Brendshme, KESH, sh.a-ja., dhe OSHEE, sh.a-ja., pr zbatimin e ktij


vendimi..

Ky vendim hyn n fuqi pas botimit n Fletoren zyrtare.

KRYEMINISTRI

EDI RAMA