Sunteți pe pagina 1din 7

000231t:rl

CONSILIUL MUI\I]CIP,A FE!$;FrSAiLIl

DECIZIE

Nr, eff ,n 6ziu c{,o/


-l _l
fCu privire ia aprobarea
Studiului privind strategia
de parcare in municipiul Chigindu
J

Avdnd in vedere nota informativi a Directiei le transpofi prublic gi cdi c1q


comunicalie din 25.02.2014, intru irnplemenl oieotului,,Chigin[u-Proiect
ectorial Drumuri lJrbane", finanlat prin contrac imprrumut djn 0',2,12.i).01 l,
cheiat intre Primdria rnunicipiului ChisirLau Banca Europear,d p3ntl'll
nstrucfie gi Dezvoltare, precurn gi i)n rezultatul tarii de cdtre Cc,nsultantul
WSP LIK Limited" a produsului final in cadrul pro lui de consultanfd, Strategi.:i
)e termen lung de parcare in municipiul Chisinriu, eiul art. L4 (2), lit,b) 9i c),
.19 (4) din Legea nr.436-XU din 28.12.200 ivincl adminil;tratia publir:,iii
Id", Consiliul municipal Chiginau DIICIDII:

1. Se ia act de prezenlarea efectuatd de cdtre Itant:ul ,,WSll [JI( L,imited",


cadrul sedinlei din 1 8,09.20 13, la care au ipat c;onsilii:,r'ii lrac!runilr:ir
nsiliului municipal Chigin6u.
2. Se aprob[ Studiul final gi principiile genera implernenlare a Str:ategiei pcr
ren lung de parcare in rnunicipiul ChigirLdu, la orat in cadrul F'roiectului
igin[u - Proiect Sectorial Drumuri Llrbane - ela a streLtegiei ;re tctnren
rvr rr.rvrr lrrrrr,
lqrrt,i
arcare.
3.A include serviciile de gestionare a pavrca contrc,late cu plata in mun
rnau ln lista serviciilor de interes public local, pentru pa,rteneriilt publi<:

4, Se ini1raz6. parteneriatul public privat in implementdlj i Strar,egit:i 1te,:


lung de parcare cu platd in mun. Chiqindu.
5 Se aprobd obiectivele gi condiliile trrart tului public privat pentru
iile de gestionare a parcdrilor controlate cu p recllm gi cerinlele generalc:
i selectarea partenerului privat, (Anexa rrr, .2).
6. Zona de parcare controlatd va fi cuprir prirna etapii in perimetrul
Ismail, Alexandru cel Bun, A" P CosmonauliJ,rtr, Vlitropolit
lescu-Bodoni, 3 lAugust 1989, conform chernii (Anex:a nr I). i7-ontt
controlatd ou platd se va extinde ulte e teritoriul intreguiui ora,r;,
conform schitrelor de proiect avtzate de Inspec;to enera.l de polilie, Directier
generald transport public ai cai de comunicalie, gi a de c6,tre Directia generaiii \.rr
arhitecturd, urbanism $i relatii funciare.
7. Din zona de parcare controlatb cu plat6, onatd in pct, 15 aI prezenteri
decizii, va face exceplie gi se va exclude Ptal,aMa'rii ,[ Eri Nationale,
8. Se aprobd componenla Comisiei de se a narlenert lrr i Ir:,rivat i rr
urm6toarea componenld :

Grozavu Nistor, vipeprimar - pregodinte.Le c


Ivagcenco Ghenadie, consilier municipal - al comisiei;
mebrii comisiei:
Topald Iurie, consilier municipal;
Butucel Vitalie, gef adjunct, Direclia g transport put>lic ai cdi de:
unicalie;
Zavorotco Serghei, consilier municipal;
Bulat Veaceslav, consilier municipal;
reprezentant al Agentiei Propriet6!ii public
9, Primdria municipiului Chigin[u, in calitate e t:'qrlor-trrr
W ygl l\.,Irvr nrrlrlir. \/l
yq\/llw) 2qrorrrilrr
Y c+ qJr6qt

desfdgurare a procedurii de selectare a parfe i privrnt in corespundere cll


ederile Hotdrdrii de Guvern nr. 476 dirr 4 e 2012 "Penlru aprobarea
ulamentului privind procedurile standard g.i ile generale cle selectare zL
rului privat".
10. Concursul de selectare a partenerului priv fi desrf'dgurat prrlnd pe data d<,:

2,2014.
11. Primdria municipiului Chigindu, in cali sa rle parlelner pr-rblic, vit
ta Consiliului municipal Chigindu proiectul ractului in forma nLegociatii
aprobare.
12. Primdria municipiului Chigin[r-r va se]arn tractul de pa.tlener:iat public
t in forma negociatd, dupd aprobarea lui.
13. Viceprimarul municipiului Chigindu dl Ni va asi guta r;ontrolttl
inirii prevederilor prezentei dectzit.

, '
1 ,,,1;'i1""
ONTRASEMNA
I{ETAR AL C
Chigindt

H.Et*.*Tltte pentru Zona d. parcare Controtatd (ZpFi)

ctittitllntJ
i.E!'9l,lllElltED :p1

SECRF,TAR AL CO /(0, , Valeriu Didencu


nsiliului munir:ipral Ch igindu
,,@" -_79 .____201t|.

OBIECTIJVELE ; CERINTELE NDITIILE


parteneriatului public privat pentnu serviciile e rcare controlati cu plati,,
precum gi cerintel4 generale privind sel
si cerinfelQ sele tia partenerulur i pril'at

Secfiunea 1
OBIE CTIVELE PARTENERIATU UBI-,IC-PRIV AT
1. Obiectivele genlerale ale parteneriatul blic privat pentru paraare'?
controlatd cu platd sint:
1) Organizarea gi gestionarea parcdrilor rolate cu platii pe teril.orir.rl
municipiului Chigindu. La prima etapd s implr:rnenta piircdri cu plald
in partea centrald desemnat6 a oragului, inderera lor r-rlterioa.rd in al1e,
sectoare ale oragului, conform schilel proiect aprooate de cdtler
Inspectoratul general de polilie, Directia Id transport public qi cai d.e:
comunicalie, gi aprobate de cdtre Direcli rald arhitect';rd, urbanism :;ri
relatii firnciare;
2) Crearea condiliilor de parcare re entard a aurtomobj.lelor Pe
teritoriul municipiului Ctiigindu;
3) Reglementarea trafioului rutier gi area sigurant;ei rr.rtiere f)e
drumurile publice in conformitate cu ivele gi JLegulamernteler
Europene;
4) Acumularea surselor suplimentare ntrelinerea striizilor gi r;6iltlr
de ac,ces din cartierele looative, in urma entbrii parcdrilor c;ontrolate
cu plat6 din urbe;
5) Crearea unui sistem transparent de n\d a sursel,ct acurnulitte Ia
parc;drile controlate cu platd qi modul lor hzare;
6) Iteducerea numdrului acoidentelor prot,:jarea r,'ictii ;i sdriatdt;ii
cetdlenilor;
'/) Proteclia mediului ambiant.
) lmplemenlarea piarcdrilor controlate cu pl teritoriul mulricipiului se ','il
din contul investiliilor partenertllui priva
Realizarea contractului de parteneriat c pr:il'at se \/a e1ectua prtn
iul contractului de anlreprtzd. pe un nde25 ani cu dreptui r:[e
,ongare pe acelagi termen, in caz cd nu vor iectii din partea F,
?.rten eru llui

SecJiunea a 2-
INTELE GENERALE PRIVIND SEL ,A PAR'[]ONID]IULUtr
PRIVA.T
. Procedura de selectare a partenerului pri a fi efectuatEr prin qoncurs <le
a. partenerulUi privat gi in confor cu Regularnentul privilrd
procedurile standard gi condiliile
gener.ale de ctare a parl.enerului p,rivirt,
aprobatprin Hotdrdreade Guvern
nr,476din 4 iu 12,
5, Ofertanlii vor concura pe criterii
.
selectare a partenerului privat,
de eval stabiJiLe de ciir.re Comisria iJe:
avand labazFt prin cost-eficienr;ii,
6. Ofeftanfii vor pr,ezenlain oferta financi
evenld parte:nen:lui publ ic,
nu mai irujlr de 5% din surna incasdrilor.
7. Prelul mediu pentru serviciile de pa
va fi rnai merre de l0 lei c,u
drepful majordrii unuale propo(ional
nivelului in in I{epublica Mol,Jova.
-9. 1".1:rrima etapd ofertantul cdq;tigdtor va c numiir de peu:cdri avAnd nu
pulin di: 2500 locuri, cu extindeiea ulterioard
ritoriul intregului orag, undt,:
anumit numdr de parcdri
^rerr^er sw cel pu\in2
cu utrl
yclrucut uu
"^irpun
V
) n
(OOfertantu Iocuri,
I urmeazd sd corespundd criterii minir:ne:
exploatare a unui sistern der

eser',rire a clien{ilor gi de:


' pentrn incSl gulilor de parcare, care arel
capacitatea de a asigura un minim de
6 mili tranzac\ti pe an legate d:,
perceperea p,latrilor pentru parcarea
auro
- ;
sii asigure posibilitatea achitdrii plelii pal:c;are pnlt rntermediul
telefonului nrobil;
V-sanihinni
sa aibd o cifrd de afaceri de cel pulin 100
Iioane de lei in ultinrii 2, ani
de activitate in domeniul de parcdri;
- sd dispund de un sistem de platd prin interm
telefbnului nrobil
- sa dispund de experienld de operare a ser
r de parcare auto r:u platii
interme<iiul telefoniei mobile;
- sa dispund de certificate de calitate ISO g00
9 gi ISIO/IEC:'27 O(tI :2006:
- sd nu aibd restanld fa\d de bugetul de sta1. gi
cal.
.10. Ofertantul poate fi persoand juridicd de privat, persoernd 1i:lic5 sar_r

mbrr.rl lider ai corrsro{iulu,


ta trebuie sd dispunii sau sir
iinleze osocietate comerciald pentru imolet rea parteneriatului public:
vat, inregistratd in Republica Moldova, in
-oau ilit de legislalja in vigoare,
Secfiunea a 3-a
CONDITIILE P,ARTENERIATU [,U LIC"PRIVAT
12. Condiliile de bazd ale parLeneriatului pu
rivat constau in eLcordarea
i de a presta servicii privind organi gi gr:stionart:a pdrcdrilor
late cu platdin municipiul Chigindu parr i ivat.
13. Parcdrile auto vor fi organizaie pe te .u ile gl private
trrr-tblice ale
piului Chigindu, inclusiv in limita liniilor ii ale strdzilor, lte sectoarele
ilului drumului s-au a strdzilor din locali n conibrmitate: cu rLor.mele

Intrarea pe teritoriul parcdrii qi ieqirea efectua in cclrLforrnitate cu


.le R.egulamentului circulafiei ruliere,
15" Stalionarea autovehiculielor pe teritori ilor auto conlrolal.e cu plral.6
se va efectua fdra incheierea oontractului de re a autove,hiculului si fiird
prestarea serviciilor de pdstrare,
16. O,fertantul caqtigdtor, oare va efectua rea pI;redri elul,o, nll va pufia
lparciiri auto.
i Tfilanldt*iiiiegrrl de cdtre
partenerul privat gi nu va necesita alocarea de re financ,iare din bugel.ul loca[.
18. Rambursarea investiliilor se va efer:tu contul incasiirilor obtinute ,Je
partenerul privat in procesui de prestare a t' parcarii auto ccrntrolrate ,:u
platd, amenzilor'gi din alte surse de venituri.
19. Parteneriatul ppblic prilvat va funclionr contracturlui de antreonzd
incheiat intre Primdria municipiului Chiqind calitate de antr,:prenor, iii
ofertantul cAgtigdtor.
20. Principalele clauze ale contractului neriat pub,lic priv'at sie \/or
referi la urmdtoarele:
1) datele despre pal4ile contractante;
2) drepturile 9i obligaliile pdrfilor;
3) descrierea (caracteristica tehnico-econ ) a obriectulr.ri parte:neriatuluj
public privat;
4) ter:menul contractului gi etapelo de real parteneriatultri pr-rblic privat
volumul investiliilor partenerului privat;
5) terrnenul de implemenlarc aobie,ctului p riatulr"ri public; pri'vat;
6) reguli privind modul de folosire nului aflat lin proprietat.ear
partenerului public;
7) date despre serviciile care urlxeazb, a fi p
8) milrimea pl61ii pentru utilizarrea obie parteneriatului public privat,
forma, termenul gi procledura de achitare;
9) clauze privind repartrzarea riscurilor;
i 0) modalitatea gi procedura de restituire iectului parteneriar.ului public:
rivat la momentul expflrarii termenului partener i public prival.;
1 1)
<:lauza de repararcl'desp[gubire a diciilor,rdsptrnde,rr:a pentnr
teexecutarea obligaliilor in cazul rezolu! rezilierii s i/sau revociirii
tractului.

RETAR ilp Valeriu t)idenc;u


DECATO R.IA C]F] N-t RiI,
Bulgara 43, mun. Chiqinau,

lRcclannanfi Ceban llo


nr Lrrr.Chi si rritu, str'.C.o I Lrnrlta I z[li/
\y'a rtarn ia
n Ga i
rlLrrr.Chi;i ndLr. str.C'o I Lrntna ll/
I zf

Rurrluja Pctrrr
IlLrrr.ChiEinaLr, str.(lo I r-rn-ina I,f lii/
Mucan Vitali
M Lrrr.Chi5inau. str',('oI unrna l,t[[J/

Pirit: onsilir.rm Municip,al Chisirrii


ru n. ('hi qi nau. str'. Stc iirrr ccl Marr: 7.:

Cererc
privind e2<arlinare

Ceban lon, l3urduja Petlu, Vitnpansctri I artarrcan Cail<, l:r I i prov'Vadr rl


l.ebedinschi Maxim, Odirrtov Alexandr, Mr_rc aliia clepus cerere cle chema.rt
in .judecatd, contencios administrativ, irnpotri imaliei mun.Chisiinaur orivinr
revocarea (anularea) contractulr"ri din 03.12.20lt
Consilielul I-ebcdinschi Maxirjr a 1'ost ri rnanclaturl plin l'{otdrirea nr 2l i
Consiliului I:llectoral Central din 0l.0l/ .20t6.
Conform art.206 alin.( l ) Codului dc cdurei civilii RMI Pdr1ile ot
dreptul sd solicite instansei judecayoreSti e clrea pricinii in lip,ra lor ii
remiterecr copiei de pe hotdrire.
I-,uind in consideratie irnposibilltatca p la gr:dintelr: dc.juclecata si
conlblrnitate cu alin.(l) art.206 CPC IRM, solic
lixaminarca cercrei clc chemare in.lurd mcnrfionatd rnai s;urs in lispa

Vartanian Gail<
Burduja Petru
Mucan Vitalic