Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CRAIOVA

FRATII BUZESTI CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL

Proba_D_Subiecte

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2010

Proba D

Proba de evaluare a competenŃelor digitale

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

Toate subiectele sunt obligatorii.

Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă

puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de

minute pentru FIŞA B.

Fişierele pe care le veŃi prelucra, menŃionate mai jos, sunt furnizate în directorul

examen, aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul

indicat.

FIŞA A

Accesul la reŃeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinŃelor din această secŃiune.

Varianta 9

SUBIECTUL I

(10 puncte)

1. LocalizaŃi directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop, şi creaŃi fişierul text nume.txt în

acest director. IntroduceŃi numărul de pe eticheta calculatorului la care susŃineŃi proba în

(2p)

primul rând al fişierului, apoi salvaŃi fişierul.

2. AccesaŃi un motor de căutare pe Internet şi căutaŃi informaŃii despre alter ego.

a. CopiaŃi la finalul fişierului comp_d adresa uneia dintre primele pagini web rezultate în urma

(3p)

b. Din lista de rezultate a căutării efectuate deschideŃi una dintre paginile rezultate într-o

fereastră nouă a navigatorului (browserului) şi redimensionaŃi şi poziŃionaŃi cele două

ferestre deschise astfel încât să nu se suprapună. RealizaŃi o captură de ecran (Print

Screen) după efectuarea acestor operaŃii şi salvaŃi imaginea obŃinută în format JPEG, sub

numele captura.jpg, în directorul (folderul) examen de pe Desktop. (5p)

căutării.

Proba de evaluare a competenŃelor digitale

1

Varianta 9

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

FIŞA A