Sunteți pe pagina 1din 89

3 PRESA CU PIULITA ROTITOARE

La preselc cu piulig rotitoare elemental de acgionare (butuc cu miners) se montea


z pe piuliy printr-0
asamblare cu panzi sau pe 0 porgiune cu pro l hexagonal. $ulubul trebuic impiedeca
t s5 se roteasc , cl
cxecutnd doar 0 migcarc dc translagie. La presa cu dou coloane captul inferior al ur
ubuIui estc xat in
tmvcrsa mobil. prin intermcdiul unui $tift (fig.1.4). La prcsa cu 0 coloan rotirea
gurubului estc blocat dc
citre 0 pan montat pe $urub sau de c tre 0 pan montat pc capac 5i care cste pozigionat
intr-Lm canal
pmcticat pe $urub ( g.l.3). Sc recomand ccra de-a doua variant (canalul de pan se poa
tc freza gi pe
porgiunca letat a $urubului iar piuliga Va avea un gabarit axial mai mic). Forma p
iuliyci va aceeagi in
cazul ambelor prese.
$urub (1) Piulit rotitoare (2) Corp (3)
F T F T F T
14//
a
>

I333
ll
ll
up 1
N _.___.Y___.___
L T
I F 1"
2 \_____ | A F
\ 2 1 M A &T
Fill a
3 F ) j
i , :1
F T1 T D ,
:1 l,= T 1+1", H
I I >
.
///////////////////n
1 - urub; 2 - piuIi rotitoare; 3 - corp.
///////////////////////////////// ,,// ////////////,////
Fig.3.1 Schema funqtional i de incrcare pentru presa cu piuliy rotitoare cu dou coloa
ne
1
$urub (1) I Piulig rotitoare (2) Corp (3)
F T I F T F T
T
L I FQ "1 F
2 ZR"
3 T1 /
F Tq L
HF
HF I v
[Ex %
/ F Li
n=FFw
_{_~____
T
12
A I
F
/7////////////////n //////////////0
/ //////////////////////////////u /
Fig.3.2 Schema funcltionz-115 i de incrcare pentru presa cu piulif rotitoare cu o c
oloan
1 ~ urub; 2 ~ piulig rotitoare; 3 corp.
HI

Transmisii cu uruburi. Calclll 5i proiectare


l
3.1 Dimensionarea
Se calculeaz diametrul mediu dz al letului din solicitarea la presiunc de contact
a spirelor.
dz: -L [mm] (3.1)
J" \Vh \V,,.Pa
imde: F forga axial (sarcina maxirn), in N;
\y;, coe cientul in lgimii spirei (pentru letul trapezoidal (Tr): \}J;,: 0,5, iar pen
h u letul
ie isttu (S): \\J F0 ,7 S);
\\lm ooeiieienml \\mg\m \ \ \\e\a&e a Q1Y\1. CoeY\e\ei\t\x\ gm ate valori in \x\\<:t
va\\x\
< 4 1 ~
1,2
\\Jm 32,5. Mai freevent \p,,, = 1,8,
pa presiunea de contact admisibila, in MPa, pentru materialele alese (tabelul 1.
6).
H
Wh =-ITI (3-2) i
Lmde: H1 1n{1l1.iI1 1C3 util a letului, in mm;
P pasul letului, in mm.
m P ~ z
\Vm I i I ei
dz d,
unde: m lungimea letuluipiuligei n rnm;
z nimiirulde spire.
(3.3) 1
Pomind de la valoarca diametrului mediu calculat cu relayia (3.1) se alege letul c
u diametrul dz
imediat superior celui rezultat din calcul. Se determin diametrul nominal d, eel
care de ne$te leml, din
tabelul 1.1 (pentm let trapezoidal) sau 1.2 (pentru let fC1 7S1J l.l). Din tabele se
deterrnin 5i cclclalte
elemente geometrice ale letului (P, d3, dz, D1, D4 etc)
Momcntul de in$ul ubare T1 se calculeaz cu relagia:
11 :% F d2 tan(B: + ) mmmi (3.4)
undo: B2 4 unghiul de inclinare al elicei pe cilindrul cu diameuul mcdiu dz;
q> unghiul de frecarc aparent.
P N.
[)2 = HICIZILK (3.5)
pentru let cu un singur inceput, respectiv:
R
[$7 : a[cm_[{_ i
\ K dz
pentru un let cu n Tnceputuri.
(3-6)
g=P an
unde: n numrulde inceputuri.
pp = arcta[{-i@
cosum .
(3-3)
unde: },L coe cientul de frccare pentru euplul de mateliaIczks(hbelul 1.6); 1
m unghiul de inclinare al flancului activ al Ed Uh le: trapezoidal 011115, la let
ferstru oi1=3).
La prose, in func e de destinagia lor, este posibil s nu e nmesai vui carea autofr n i.
Veri carea la autofrnare, dac se impune, se face cu
I31 i q> (3-9) 1
Calculul numrului de spire:
7 - " -ev; V

i
>
i
%
I Presa cu piuliy rctitoare I
\
1% 310
Z P (-)
Numirul dc spire trebuie s5. indeplincasc condigiai
Calculul lungimii letului piuligei:
Calculul lungimii letului $LlILlbL1I1liZ
Inde: x cursa maxim. (dat prin tema
3.2 Proiectarea formei urubului
6z$11 (3.11)
m=zP (312)
Lf:x+m+3-P (3.13)
deproiect).
I
La prcsa cu piuliy rotitoarc folma $urubului este si1npl ( g.3.3).
i
M
zgl ____
<,_->
L, .;L_.
_~ __s1;*:.v
1) " 11
i
__ ;;_____
<i->
49}! ~
@ Ill
dc dc
a b
I
A-_\
<-1-
___
d
.__F_.
P
|
((4%)
\
. 1,,
W. .-
/cs
Q-
V
< .
!
I
In
ii
Fig.3.3 Proiectarea formei urubuIui Ia presa cu piulilt rutitoare
a - presa cu dou coloane; b ~ presa cu 0 coloan
Se alege diametruld < d3.
Lungimea degajrii (Anexa 2):
dt
IJZZ-P (3.14)
:a +(4...6) mm (3.15)
It :(0,5...1)-as (3.16)
1
Q
a
(I
1?
,.
1
K

| Transmisii cu ;uruburi. Calcul 5i proiectare I


La presa cu dou coloane extremitatea inferioar a $urubului se fueaz in traversa mob
il prin
intennediul unui $ti . Diamctrul gtiftului dx, se alcge 6, 8,10 sau I2 mm (Ancxa 1
0). $tiftul se veri ci la
strivire $1 1a forfecare.
La prcsa cu 0 coloan rotirea urubului este blocati de clre 0 pan special ( g.3.3,b). Di
mcnsiunilc
secgiunii penei se stabilesc in funcgie de diamctrul d (Anexa 14). Pana 52 veri ci
la strivire $i 1a forfecare.
Lungimea canalului de pan din $U1Llb2
l _=x+IpS (3.17)
Canalul dc pan se poate freza i pe poryiunea letat.
Lungimea total a gnrubului se stabile$te dup de njtivarea dimensiunilor piuligei 5i
a corpului.
3.3 Verificarea gurubului
3.3.1 Verificarea tijei gurubului
Veri carea la solicitziri compuse se [ace cu criteriul von Miser:
CThI1Gg+3-Izl m (3.18)
unde: (sac rczistenga admisibil 1a compresiunc pentru maicrialul gurrubului (cu c
oncentratori dc
tensiunc).
4- F
:, 3.19
6. I d; < >
16-T,
= . 3 .20
TI ( )
Veri carea la ambaj
Lungimea de ambaj l va ll; = 0,5~x 1a presa cu doui columns. respectiv I); I 0,7-x
la presa cu 0
coloani. Coe cientului de zvcltee X se calculeaz cu relaiias
1
2.:_-- (3.21)
Ill!!!
undc: imin raza minimi dc incnje a secgiunii.
I d.
= =- 3.22
,1 A 4 < >
A aria secgiunii.
I pentru valori ale lui 7 5 60 (ceea ce conduce la condigia 5 I5-J3) nu este nec
esari vcri carca la
ambaj.
I dac 60 5 X < 100 forga de ambaj se calculeaz cu relagix
~d.:
F/, =1-4_=-(u-v~z.p (3.23)
unde: 1min I momentuldeinergie minim;
unde: u Z 350; v = 1,15 pentru ogeluri de construcgii 5i u : 450; w= lb? pantru
ogeluri carbon dc calitate
$i ogcluri aliatc.
I dac 7 > 100 forya dc ambaj se calculeaz cu rela a lui Euler
, 1 -E 1m
1",, =ll.- (3.24)
4
mic? [min z lg;-Ii [1nm4], iar E :2,15-105 MPa pentru 0521.
F
Coe cicntul dc siguran5 va z cx = -1-:/L 2 ca! = 3_5 (3.25)

1 //1
7/
\ m _
u_ _
3.3.2 Verificarea spirelor urubului
Press cu piuli rotitoare |
Pentru 05 dimcnsionarea letului s-a icut la presiune dc contact, spirele gurubului
(gi ale pillliCi) se
veri ci la incovoiere $i la forfecare.
H
6- F Q + ac]
2
6, _<_ Um. (3.26)
z-Tc-d3 -h
in lgimca util a letului H1 este:
I let trapezoidal H1 I O,5- I
0 _/ilet feriislrau H1 I 0,75 ~ P
Grosimea h a spirei pe cilindrul de incastrare:
Q ler trapezoidal h 1 0,634 - P (3 -28)
I le! fer strau h = 0,875 - P
La letul ferstr u ac " 0,1 1777-P.
(3.27)
F
r,:? d3_h c f (3.29)
3.4 Dimensionarea piuliei
Forma piuligei rolitoare estc prezentat in gura 3.4. Fixarea rnccanismului de acgi
onare pe piulig se
face cu 0 piuliy canelat care arc un let dc xare metric cu pas n.
4/
l d3/ ?-
*
v - ~
I
hg
Zea
"II
i!
II
ii
\______, _+,-__._=._
DA
Fig.3.4 Proiectarea formei piuIi_tei Ia presa cu piulif rotitoare
\

l_Transmisii cu uruburi. Calcul i proiectare l


Seogiunca periculoasa este cca din porgiunea l, in care se a ambele lete: letul trap
ezoidal $i letul
metric n dc xare. Solicitarea este dc tracliunc gi risucirc. Pornind dc la aceast s
olicitare se dctermina
diametrul minim neccsar al letului dc xare. In standard, acest diametru este notat
cu d3. Pentru evitarea
unor repetigii sau confuzii, s-a notat acest diametru cu dgf, iar diamctrul nomi
nal al acestui let cu df
(faga de notagia d din standard).
4- - F
13,: %+1) (3.30)
{If
unde: [3 coe cientul care ia in considcrarc solicitarea dc rsucire (B = 1,3);
ca, rezistcnga admisibil la Lracgiune pentru materialul piuligei (cu concentrator
i dc tcnsiune).
In acela$i timp trebuic s e respcctat condiyia dc grosime minimi a peretelui coipul
ui piuligei.
d D
g1=3fTi25 mm (3.31)
In cazul in care letul este feriistrau, in gura 3.4 $i in relagiile (I26) $i (127)
D4 = D ( g.I.8).
Pomind de la valoarea lui 0/3; calculata cu relagia (3.30) se alege un lct care $
5 aib diametrul minim
d3 mai mare dccat dgf i, implicit, piuliga canclat care se monteaz pe porgiunca I a
piulici presei (sc
alege 0 piulii din Anexa 6 sau Ancxa ll). Rezult astfcl diametrul nominal al lerulu
i dc xare d/.
Lungimca porgiunii letate lfse ia in funcgie de inlgimea piuligei canelate.
Diametml alezajului ne lctat al piuligei:
D0 = d + (4...6) mm (3.32)
In ceea cc privete dimensiunile Zonei 2, pot cxista doua situagii:
1. Daca butucul elementului dc acgionare se monteazi cu pnmi pe piulili (ca in gu
ra 3.4) atunci
diametrul D, se calculeaz cu rclagia:
Dc =11, +(i0...i4) mm (3.33)
Se alcge pzma paralela in funclie dc diametrul D,_. (Anexa I4). Rezuha sectiunea
bxh a penei prccum i
ad ncimca canalului dc pani t1. Trcbuie respectat condigia g; 3 5 mm. Lungimea l,,,
I 30 mm.
Lungimca penei: lp = lm (4...5] mm (3.34)
Du :DC+(8...l0) mm (3.35)
2. Daca butucul elementului dc aciionare se rnontea i pt II mnmr haragonal, clesch
iderea S a
hexagonului va ii:
S > d ,
iar latura hexagonuluiz a = S v tan 30 = 05?"!-S
(3.36)
(3.37)
Diametrul exterior: DE : 2 - 11+ (s...s) nln (3.38)
Lungimea l,,, I 20 mm.
In ambele situatii trcbuie s e respectat condigia:
DD
g3=5TUZ mm (3.39)
Lungimea do cantrare a piuliiei in corpi
In =(0,7...1l-0, (3.40)
Urmcazi poijiunea pe care se montcaz rulmentul axial cm hill; IS: Hg: din Anexa I
6 un rulment la
care dm;> De 5i care are sarcina statica dc baz C0 > F (wml Dm; 5i HM).
Diametrul gulcrului Dg sc alege: dm < Dg < (Dm,4] mm (3.41)
unde: dm diametml mediu al rulmentului (diamem cumd|lr%MmL
dm =d"* 30" (3.42)
Grosimea hg a gulerului: hg 21,6-gs (3.43)
Lungimea pOlILlnII dc diamemi De:
.

l
Presa cu piuli rotiioare I
lg :1 +%+ (2...3) mm
. . .. . H
Lunglmea porpunu de dlarnetru d,,,;: lm, : 7
Momentul T 2 se calculeaz cu relagia:
1
73 : 5 l~1m1 dm! F
tmdc: pm] coe cientul dc frecare din rulment (pm): 0,008.. .0,0l).
Momentul total este: T = 7] + T2 [N-mm]
3.5 Verificarea piu|iei
3.5.1 Verificarea corpului piuligei
Zona I ( g.3.4)
Veri carea la solicit ri compuse se face cu criteriul von Mises:
2 2
cm IJCYF +3-T, 6,
(3.44)
(3.45)
(3.46)
(3.47)
(3.42)
unde: 6, rezistenga admisibil la tracgiunc pentru materialul piuligei (cu concentr
atori de tensiune).
4F
3.49
E: ( )
Tc- dz/Dfi
_ 16-7}-d
1, nfffligjj (3.50)
] I :];.L
TH
In cazul in care lclul este fcrstriu, in rclagiile (3.49) 5i (3.50) D4 D ( g1.8).
Zana 2 ( g.3.4)
(3.51)
Dac elcnlentul dc acgionarc se monteaz cu pane? pe piulig, secgiunca penei se alege
in func e dc
diametrul Dc pe care se montcaz. Se veri c pana la strivire 5i la forfecare.
47*
(SS : 6 (3.52)
DC -h- Z b)
4-T
c =%S c
0,1131}, "/ (
-91$-b~
unde: I mea penei;
il1l1 il I161p6nCi;
lungimea penei;
3.53)
(Sm rezistenga admisibil la strivire a materialului care are rezistenga mai mic (s
uprafeye
imobile, tabelul 1.6);
r,,/ rezistenga admisibil la forfecare pentru materialul pcnei.
Daca elementul de ac onare se montcaza pe un contur hexagonal atunci suprafaya de
contact dintre
butucul elementului de acgionare $i piulit so veri c la strivire.
7 - T
G: = 3 cm
unde: a latura hexagonului;
l,,, ~ lungimea (inlgimea) porgiunii pro late ( g.3.4);
(3 .54)
cm rezistcnga admisibili la strivire a materialului care are rezistenga mai mic (
suprafeyc
imobile, tabelul 1.6).
Zona 3 ( g.3.4)
Sc face vert carea la solicitdri compuse cu relagia (Von Mises):

_
I Tmnsmisii cu ;uruburi. Calcul 5i proiectare I
csM:,lc> +3-ti $0., (3.55)
undc: 0, rezistcnga admisibil Ia tracgiune pentru
6): 4lF . (3.56)
1=-(D; m
,:16 (T"fU". .)* (3.57)
Tr: 1; -
If (3.58)
=1
U
3.5.2 Verificarea gulerului piuligei
Gulenll piuligei se veri c la incovoiere 5i forfecare.
61:5-3 F("~_f"-*I"s@__,, (3.59)
1! - dm. - In;
F
1 :ism, (3.60)
f rc-dm,-Fr, M
unde: 6),) ~ rezistenga admisibili la incovoiere penlru
Taf rezistenga admisibil la forfecare pentru udn@iI .
3.5.3 Verificarea spirelor piuligei
Spircle piuliei se veri c la Tncovoiere i Ia forfe t.
6~F -/iasa
7 ..= ( <
_u:m.
Ii"? 3.61
6 Z 7I D"F ( )
F
,=Ht_D_hs%, (3.62)
D2105 letul este ferstr u, atunci in relagiile (3.61) $i [3.mM;=MW@,l.$]_ iar ac i 0,
11777~P.
3.6 Proiectarea capacului
Capacul ( g.3.5) se xeaz in corpul presei cu u|ini|
(la presa cu dou coloane, g.1.4) $i cu $un1buri. $11:
piulige (la prcsa cu 0 coloan, g.1.3). Acestea se alcg aim
Anexa 4 ($1.u uburile), Anexa 6 (piuliyele) i Anna N g
($aibele). Diametrele gurilor de trecere dg ( g.35) midi 1
date in Anexa 8. Se aleg gumburi de xare M5 sau M6 Q1, W \
mai rar, M8. M \\\\\\
In cazul prcsci cu 0 coloan , pe capac se mom ]IIIl
special care impiedic rotirea gurubului presei.
1),, =d+(4...6) mm mm
undc: d ~ diametrul nominal al gurubului.
DE D + (2___6) mm 65% formei capacului
: ml
am = pg + (1...4) mm (3.051)
unde: D,1,/ diametrul exterior al rulmentului axial ( g5_41y;
Dg diarnetrul gulerului piuligei ( g.3.4).
Diamcrrul cercului pe care sc monteaz $uruburi1c dc liI\@,.)m($l7tZ
D; :D,.C+2-gw-J (3.66)
unde: g grosimea peretelui, g Z 5 mm;
dx diametrul nominal al gurubului de xare.
all}

i Presa cu piu!iz rotitoare I


DiamctTulDgc se calculcazi cu l C1H1 I
D=Dx+dS+s (3.67)
undc: s 0015 care asigur rezemarea capului gurubului (sau a piulijcei), s I 9 mm
(penlru M5),
s I 12 mm (pentru M6), s : 15 mm (pentru M8).
e 2 6 mm (3.68)
el : 5 mm (3.69)
3.7 Proiectarea elementului de acjzionare
La presele cu piuli rotitoare elernentul de acgionare (fonnat dintr-un butuc cu mne
rc) se monteaz
pe piulig printr0 asamblare cu pan sau pe contur hexagonal.
Lungimea de calcul a manivelei (considerind c presa este acgionati de un singur o
perator):
T
L : 3.70
. an < >
unde: Fm ~ forga cu care adgioneaz U11 operator (Fm = 120.. . 170 N).
Lungimea manivelei: Lm I LL +10 (3.71)
unde: lo lungimea suplimentari pcntru p nderea cu m na a manivelei (lo I 50 mm pentr
u un
operator).
Daczi elemcntul de acgionare este un butuc cu dou mnere, atunci lungimca unui mine
r va z
L
lmn : 7 +10 (3.72)
Relagia (3.72) cstc valabilzi pcntru. situagia in care mncrcle nu sunt inclinate
( g.1.3 $1 1.4). Dac 01c
sunt inclinate ( g.A1.4 sau g.A1.5), atunci l,,,,, reprezinti distanga dc la axa gu
rubului presci la captul
minerului.
Diametrul mnerului se poate calcula cu relagiaz
dm : (3.73)
TC 601
under 0),; rezistenga admisibili la incovoiere pentru materialul rnnerului.
Valoarea obginut se r0tunje$te la 0 valoare intreag superioari.
Inl mca butucului se ia cu 2.. .3 mm mai mare dect lungimea l,,, ( g,3.4).
3.8 Proiectarea corpului presei
3.8.1 Presa cu o coloan
La prcsele cu 0 coloan corpul sc realizeaz prin turnare sau prin sudare (dac elcmen
tcle components
sunt din ogel). O variant constructiv dc corp turnat cste prezentat in gura 3.6.
Dirnensiunile De, Dy dg, D,~C $i Dec s-au stabilit 1a proiectarea former piuligei
$i a capacului.
Gurile dc Lrccere ale uruburi10r dc xar a corpului presei in fundagie dgf se iau din
Anexa 8 in
funcgie dc $uruburile alesc pentru xare (M10, M12, M14 sau M16).
al =12...30 mm (3.74)
a2 = (0,5...0,s)- al (3.75)
bl = DEC (3.76)
b, = (0,4...0,8)<b2 (3.77)
C, = (1,2...2)-Q, 2 25 mm (3.78)
1n placa de grosime cl se prac c canale T pentru a ugura xarea pieselor cc unneaz a p
resate.
Dirncnsiunile canalel0r T se gisesc Anexa 15.
cl = cl (3.79)
L=3...10 mm (3.80)
" <<_~

m
M
m
P
5
C
b
5
C
B
m
S
H
r
_
In I 1
_____l|fA|_N__\|\_A & 3 1
A~4_m_wM W
F r_ _ E F
De iD_l _D _D _________ __________ In
\E_L
s\\\\\\\\\ 1
H5
H

H?
\
h\
L
xm
l
m
_ J Q % _B
Z W. Q
_ Mm
W
\
MW IIII @
\ 4
P
_ 1
H
V A
I \ ,
1
3
Tl (
K
D
\_/
3_
2
(\
__
Ll
b
a
T
_
_
*5
m
M
H
M
m
m
n
"1
M
a
C
n
"1
_1
C
1

H
I
O
1
3
V
6
g
B
1
8
r
O
V
C
W

\
1
I
l
i Presa cu piuIi_tz rotitoare I
L3 = L, (3.82) mm
D :02 +(2...4) mm (3.83) A"*
D I at +(Z...5)1:nn 1 (3.24)
unde: dc diametrul CX{r61T1it5.ii infel i0area$urubului.
H1 =0, +(2o...40) mm (3.85)
H2 211,, +hg+(1...3) mm (3.86) H2
unde: H,,,; inlgimea rulmentului ( g.3.4); y
hg inlgimea gulerului piuligei ( g.3.4).
H3 :16, +H2(1...2) mm (3.87)
unde: la, lungimea de cenfrare a piuiigei in corp ( g.3.4).
H4 =10 mm (3.88)
Cota H se determin constmctiv in funcgie de H1, H3, cursa
[Il X1I115., etc.
Z
#4744? //////0
y : 20...45 (3.89)
Ca variant constructiv , in locul zonei rectilinii inclinate se poate alege 0 zon cu
rb (ca in gura
Al.4).
Calculul simpli cat dc veri caxe sc face in secgiunea A-A ( g.3.7) la intindere excent
ric. Tensiunca
maxim cste in punctul 1.
(7/1 : O-i1 + 6;: 3 Um (3-90)
, F
6,1: A (3.91)
1
F( 2 +l1+ )1)
6;, = (3.92)
yl
unde: 0, ~ rezistenga admisibil la rracgiune a materialului corpului presei;
A aria secgiunii;
1, Inomentul dc inergie in raport cu axa Gz ce trece prin centrul de greutate G
al secgiunii.
1Z:a| b+(fgal) a; (393)
3.8.2 Presa cu dou coloane
O varianti constructivi de corp asamblat cu dou coloane pentru 0 pres. cu piulig ro
titoarc este
prezentat in gura 3.8.
Dimensiunile De, Db Dis 5i Dec s-au stabilit la proiectarca formei piuligei $1 a
capacului.
D3 :1 DE (3.94)
D :DE +(2...4) mm (3.95)
Dimcnsionarea coloanelor se face plecind dc la extremitatea supcrioar a acestora.
Se calculeaz
diametrul interior al porgiunii letate cu 1 elaia:
4. Z (3.96)
TC 6111
unde: <s,,, rezistenga admisibil la nacgiune penuu materialul coloanei (cu concen
tratori dc tensiune).
in funcgie de diamcfrul d3 se alcge ml let dc xare metric standardizat care arc dia
metrul minim
d; mai marc dec t eel calculat cu rclagia (3.96) 5i implicit piuliga care se monte
az pe captul letat al
coloanei (se alcgc 0 piulig in mdat din Anexa 6). Rezult astfcl diametrul nominal al l
etului d.
IE

P
5
C
b
u
C
Hm
m
5
M
_
))
78 1
9_9 3
33
((
(3
(
E1
e
M M
i W
v_J,_"W_\_ _
Q ???? ii ________________________________ _?$wl__i @ _% W
dI,_," \\
_I_ k
H>\ m\WM_M G M A w
%%%%%%%%%%% I SME
D3 ___________ 1_ L A
41% Si 2 aK W
H I _,
x _ __
F11 m b m
C
P
{W\$_ H
H
Q
M ( F
_ H
.L 1 11%;

i
1
1
1
1
1
Presa cu piulif rotitoare I
1
1 lg se alcgc cu 21 . .5 mm mai mare dcc t lung-imea letului piuligei in lndate.
I3 2 dc -
1 14 : (1,s...2)- d
I5 = 5...10 mm
- H2:Hm,+hg+(1...3) mm
1 unde: Hm; lnalgimea rulrnentului ( g.3.4);
hg ~ inlgimea gulcrului piuligei ( g.3.4).
Hl=lC,+H2~(1...2)In1n
unde: /6, lungilnea dc centrare a piuliyci in c0rp ( g.3.4).
- H3 = 10 mm
H4 =13 +(2...4) mm
H5 =14 +(5...10) mrn
H6 2 H5
. a = 20...30 mm
" 111 placa dc grosime a se practici canale T pentru a u$ura xarea picselor ce ur
meaz a
Dimensiunile canalelor T se gsesc in Anexa 15.
b:(0,5...1)-a26 mm
c=8...15 mm
@=(0,6...0,s)-2
L1 ~(5...8)-DE
V L2 L1
l:i+l5+
2 2
(3.101)
(3.102)
(3.103)
(3.104)
(3.105)
(3.106)
(3.107)
(3.102)
(3.109)
(3. 1 10)
presate.
(3.111)
(3.112)
(3.113)
(3.114)
(3.115)
(3.116)
Gurilc dc trecere ale $uruburi1or dc xare a presei in fundapie se iau din Anexa 8
in funcgie dc
\1I1lbLlf11 alcse pentru xarc (M10, M12, M14 sau M16).
Veri carea rraversci xe se face la incovoiere, In sccgiunea A-A, cu 1-elaia:
(,[:L41=__3; ,_<,ai
W (D3D@) (H1_1{2)2
nude: 6),; rezistenga admisibili la incovoiere pcntnl materialul traversei (5115
concentratori dc
1 tensiune). V
(3.117)
1 Proicctarea $1 dimensionarea traversci mobile sc face constructiv, in func c dc
dimensiunilc $urubului
1 prcsei $1 a celorlalte elemente ale corpului presei.
3.9 Calculul randamentului transmisiei
1 Se face cu relagiaz
n 2 tan zd
"1651 -* P ) 7 ii H1-111
1 dz
unde: B2 unghiul dc inclinare al elicei pc ciljndrul cu diamctrul mediu dz;
go unghiul dc frecare aparcnt;
d,,,; diametml dc fus al rulmcntului;
dz diametrul mediu al letului umbului;
pm; coe cientul de frecare din rulment
1 1n gura 3.9 este prezentat modelul 3D al unei prese cu piulig rotitoare cu dou co
loane.
k _ _ _ _ _
(3.118)

| Transmisii cu guruburi. Calcul ;i proiectare >


\
L
\
1
\
\
ngssr

l /
4 CRICUL CU PIULITA ROTlTOARE
La cricul cu piulilzi rotitoare mecanismul dc acgionarc (cu clichet orizontal sa
u cu clichet vertical) se
montcaz pc piuligi printr-o asarnblare pe un pro l hexagonal. Surubul trcbuie impic
dccat s51 se rotcasc
cl oxecutzind doar mica.rc de transla e. La cap tul inferior al gurubului este montat
un gtift care culiscazi
intr-1111 canal din corpul cricului ( g.1.5 i 1.6), sau o pics dc ghidarc care evolu
eaz in canale frczate In
corpul cricului ( g.Al.7). Sc va alcge un let trapezoidal cu un singur incepul.
Cup (1) $urub (2) Piulil rotitoare (3) Corp (4) I
T
F11
1 \ O,5 T1
0 5-ii i
2\\__ F 11 71
L ~~r F E T
3 L 0 * iv;-77
Fm T2
4// 0,5-T1 F Ti T1 "5 T1
.. l F +j7
Tl: Tl+Tn]
/////// :
A
Fig.4.1 Schema func_tionaI5 i de fncrcare pentru cricul cu piuIi; rotitoare
1 ~ cup; 2 - urub; 3 - piulil rotiloare; 4 - corp.
4.1 Dimensionarea
Se calculeazi diamctrul mediu dz din solicitarca la presiunc de contact a spirel
or.
dz I [mm] (4. l)
7l7 \l/h \Vm Pu
unde: F foria axiala (sarcina maxirna), in N;
\u;, coe cientul inltimii spirei, pentru letul trapezoidal (Tr): q//,1 0,5;
\/m coe cientul lungirnii letate a piuligei. Coc cientul \]/,,, are valori in intcrval
ul
1,25 \J/,,, 52,5. Mai frccvcnt, pentru cricun \;/,,, = 2;
pa ~ presiunca dc contact admisibili, in MPa, pcntru materialclc alese (tabelul
1.6).
w. =% <42)
undc: H1 ~ in lgimea util a lefului, 1n mm;
P pasul letului, in mm.
m P-2
=: 4.3
w... d dj ( )
undo: m lungimea lctului piuligei;
z ~ numrul de spire.
Pornind dc la valoarea diametrului mcdiu calculat cu rclagia (4.1) se alege letul
cu diametrul (12
irnediat superior cclui rezultal din calcul. Se det rmin diametrul nominal d, cel c
are de nete lctul, din

Q1
\
\
\
U
H
\
K
i
I Transmisii cu ;uruburi. Calcul si proiectare
tabelul 1.1 (pentru lct trapezoidal). Din tabele se determin 5i celelalle clernent
e geometries ale l
(P, dz, dz, D1, D4 T<)- .
Momentul de in$urubare T1 se calculeazi cu relagia:
1 .
7I:5 F d2 ta-n(B:" )
unde: [52 ~ unghiul de inclinare al elicei pe diametrul media;
<p unghiul dc ecarc aparent.
[32 : arc -L
:1 -J:
w
, (p =arc -lg
cosuij
unde: p coc cientul de frccare pentru cuplul dc malarial: alts (labelul 1.6);
0.1 unghiul dc inclinare al ancului activ al lemhi (la Eh lnpezoidal 011115).
Veri carea la autofrnare se face cu relagia:
I3; $ 11>
Calculul numrului de spire.
Z 2 V. dz
P
Numrul dc spire trebuie s indeplineasc condigix
6 z 11 MLMF
Calculul lungimii letului piuligci.
m : z ~ P I-l.E %
Calculul lungimii letului $urubului.
L]=x+m+Hm,+3-P (JLMIQ
undc: x cursa maxim (dati prin tema dc pmieci);
I~I,7,1 inilgimea nllmentului ( g.4.4).
4.2 Proiectarea formei urubului
Forma $ul ubului la cricul cu piulig roliloare wt: |IIIi
in gura 42. La partea superioar a gurubului se Ilnnlnliuql
Accasta se reazem pe capul urubului gi este soi um
gurubul printr-un $tift cilindric. La pzmea infcziori qlllllr lnrc
un cep prin intermediul c ruia se centreazi in carpi
Se alege diametrul d < d3.
Lungimea degajirii (Ancxa 2):
Id 2 2- P HIE
dc : d+ (4--~6) mm mm
IL, 1 (o,7...1)- dc Mm
Diamctrele gti urilor dm gi d prccurn 5i hmgilt W 1|:
stabilesc dup proicctarea cupei cricului.
4.3 Verificarea urubu|ui
4.3.1 Verificarea tijei urubu|ui
Veri carea la salicitdri compuse se face cu relagia;
68, = \/vi + 3 - If 6 mm
d
W dsl
v
F?" _,_A;___\
<ne-
<i=>
| L .
1
d 12
ctului
(44)
(4.5)
(4.6)
(4.7)
(43)
I-2 Pluiectarea formei urubuIui
In-i:uI cu piulig rotitoare

j
1 I Cricul cu piulig rctitoare 1
undc: GM rczistenga admisibili la compresiune pentru materialul $urubului (cu co
ncentratori de
tensiune). -
4 - F
cc = T (4.16)
W - 4.3
t _ 16- T
Tl?-(1;
T =o,5-T, (4.12)
(4.17)
1 Verificarea Ia ambaj
Lungimea de ambaj I/1 va l = 2-x. Coe cientului dc zveltege X se calculeazi cu relagi
a:
1
J >.=-/- (4.19)
1 Am.
; unde: imin raza minim de inergie a seciiunii.
_ I - d3
V = Wz 4.20
J ,1 A 4 < >
unde: [min ~ momentuldc incrgie minim;
A aria secgiunii.
- pentru valori ale lui 7 3 60 (ceea cc conduce la condiyia l/1 5 15-d3) nu este
necesari veri carea la
flambaj.
I dac 60 S 7 < 100 se calculeaz forga de ambaj cu relayia:
.42
1=,,:"T1-(i,~v-1) (4.21)
unde: u = 350; v = 1,15 pentru ogeluri dc construc i 5i u = 450; v = 1,67 pentru
ogeluri carbon dc calilate
$i ogeluri aliate.
- dac 7 > 100 se calculeazi forya dc flambaj cu relagia:
2-E-1.
F,,="T " " (4.22)
4
unde: Imm =% [mm4], iar E =2,l5-105 MPa pentru ogel.
F
Coe cientul dc sigurangi Va z cs = F/I Z cm = 3...5 (4.23)
4.3.2 Verificarea spirelor urubului
Pentru 05 dimensionarea letului s-a acut la presiune dc contact, spirelor urubului
($i ale piuligci) se
veri c 1a Tncovoiere $i Ia forfecare.
H
. +
6-F 2 ac)
6, = 4, cm. (4.24)
z - 1: - d3 -h
inlgimea util a letului H1 I 0,5-P iar grosimea spirei pe cilindrul dc incastrare h
I 0,634-P (pentru
let trapezoidal).
F
r/zfnldfh rby (4.25)
4.4 Proiectarea cupei
Cupa se reazem pe panea superioar a gumbului ( g.4.3).
dz, = (2,4...2,5)- d (4.26)

1{
|
i
I
1!
=4
I
V
1
4
I
1
\ Transmisii cu uruburi. Calcul 5i proiectare
hf : (1,4...1
,6)-d
unde: d ~ diarnetml nominal al letului $urubului pe care se monteazi cupa.
dd I d+(8...10)mm
has = hL_l0 mrn
Lungimea capului $urubului ( g/1.2): l = his + (24.5) mm
_=<_
yz
Il1II1
(4.27)
(4.28)
(4.29)
(4.30)
(4.31)
(4.32)
d l
I
d:d 2
4
7%e:. 4":1- . -y ; hf
st1_ |
1*--4 y < hsii
(V 4+ (
/41%
dcl
=%E%
u
\ .
4| 6x2
my , _ AM
.
i m
4 R1
IQ
Fig.4.3 Cup mi
Veri carea cupei
Se veri c strivirea dintre cup $i $urub.
6, :4i,s_, (4.33)
n:-d"
unde: (Sm. rezistcnga admisibil la strivirc pcnml mic dintrc ccle dou
(suprafege imobile, tabelul 1.6).
Alegerea tiftului care solidarizeazd cupa
de lIl Ib
4,. I (Q14--In}-I (4.34)
Se alege 0 dimensiune standardizat pentru diaman i liil hllzl l0). Se alegc $i tiftul ca
re
impiedeci rotirca urubului.
dm > dm (4.35)
Momentul care solicit tiftul estct 1;, : T ~I:, (4.36)
1
Momentul dc frecare: Tj =-|4- F-d" (4.37)
unde: p A coe cientul dc frecare dintre cup i 5urub (lzl
Verificarea gtiftului
$ti ul care solidarizcaz. cupa dc gurub sc vcri c Ia forfeacfh iillin

I Ekicul cu piuliga rotitoare |


4 - T.
If =?di1_rf (4.38)
. . . . . <T
Strivirea dintre t1ft $1 cupz 0-S = cm] (4.39)
Ill c2
. . . . . . 6- T
Strivirea dintre $t1ft $1 capul $urubulul: 052 = 4"" 3 0 ,2 (4.40)
dlfl I diz D
uncle: Ly rezistcnpa adrnisibil. la forfecare pentm materialul tiftului;
<5: 1, (Sm-3 4 rezistenele admisibile la strivire pentru materialele cu rezistenga
rnai mica (suprafcge
irnobile, tabslul 1.6).
Verz carea capului uruI1ului la solicitdri compuse
2
cseL_h=,/csf+3-1:, 6 (4_4])
F
q. =4 (4.42)
k-d. -51
4 All
1, = ii (4.43)
TE - d 3 ~ kg
d,
unde: (SM ~ rezistcnga admisibil la compresiunc pentru materialul un1bului.
4.5 Dimensionarea piuligei
F orma piuligci rotitoare estc prezentati in gura 4.4. Mecanismul de acyionare cu
clichel (orizontal sau
vertical) sc monteaza pe piulig. Roata dc clichet sc monteaz pe un pro l hexagonal.
Mecanismul dc
acgionarc se xeazzi pe piulig cu un inel elastic excentric pentru arbori.
Se alegc un rulment axial cu bile (Anexa 16) la care dm;> d (d ind diametrul nomi
nal al 5urubului) i
cars are sarcina static de baz C0 > F (rczultnd 5i dimcnsiunile Dm; $i H,,,;).
Diametrul exterior: DE = DWI + (4...6) mm (4.44)
ll : 0,4- Hm, (4.45)
Pentru a irnpiedeca deplasarea axial a piuligei se fol0se$te un gtift letat cu ccp
sau un $urub cu cep la
care ccpul intr intr-un canal practicat in piulit.
Diametrul interior al canalului: dc, = De Z - cl 2 mm (4.46)
unde: c3 lungimea ccpului, corcspunztoare $tiftului letat cu cap (Anexa 5) sau urub
ului cu cep
(Anexa 4).
1), = as, (4.47)
12 I 2 - as, (4.48)
unde: dsf diametrul nominal al gtiftului letat cu ccp sau a $urubului cu cep.
Diamctrul gulerului: Dg = De + (4...6) mrn (4.49)
I15 :3...5 mm (4.50)
I3 : 2...4 mm (4.51)
Roata dc clichet se monteaz pe 0 suprafag hexagonal de lungirne 6, la care a (latur
a hcxagonului) $i
S (deschiderea cheii) se detemiin cu relamle:
D
- 1< 2 ( )
4.52
S12-a-c0s30":l,73a (4.53)

H
Transmisii cu uruburi. Calcul 5i proiectare |
Diametrul pe care se monteaz manivclaz
dm 3 2~S ~ (4.5_4)
Dimensiunile pe direc e axial ale elerncntelor mecanisrnului de acgionare sunt:
Grosimea butucului rogii de clichet: 5, = 5 + (1 mm (4.55)
unde: 6 ~ ligimca dintelui r0ii de clichet (5 I 6. . . 10 mm).
5. = (O,4...0,5)~ 5 pentru clichet o zomal (4.56)
6, = (o,5...0,6)~ 25 pentru clichet vertical (4.57)
D I . MN 9 3 5
WW//4!?-<lIl
li laaaaa 4
-55 || =
N UT xi >
- A-A
AL i @ : 0. 5?
_i
Dru! W
Fig.4.4 Proiectarea formei piuligei la Utii jllllilb l
Trcbuie s e veri cat rclagia:
lq, 20,7-D (4.58)
unde: lcp lungimea de centrare a piuligei in corpul
in cazul mecanismului cu clichet vertical porgiunea dc mimlllllnm D, ii imgime 8
1 lipsegte (deasupra
gulerului este porgiunca cu pro l hexagonal).
Inclul elastic se alege din Anexa 12 in funogie de diam-null $ dimensiunile d1,
bl gi n).
Mornentul T2 se calculeaz cu relagia:
T. 1%... ~d...~F wmm <4-59>
unde: pm; ~ coe cientul dc frecarc din rulment (p,1,,= 0,0lJ3--.lI!.ll14IIm
Momentul total este: T = 71 + T2 [N-mmn]]} (4.60)
4.6 Verificarea piuliei
4.6.1 Verificarea corpului piuli@ei
Zona 1 ( g_4.4)
Pcntm 051 roata dc clichet a rnecanismului dc ac onare sc 1IIlImIiW.mm:mmzr havago
nal, suprafaga
de contact dintre aceasta $ipiuliz?1 se veri c la strivire.
2~T
65 I cm (4.61)
unde: a latura hexagonului;

l Cricul cu piuIi_t.i rotitoare I


5, grosimea butucului rotii dc clichet;
om rczistenga admisibil la strivire a mate alului care are rezistenga mai mic (tabc
lul 1.6).
Zona 2 ( g.4.4)
Se face veri carea la salicitziri compuse cu relagiaz
1 2
oath :4/0 ) +3-rt 50
undo: cm. rezistcnga admjsibil la comprcsiune pentru materialul piuligei.
4- F
_ 16-T.-4.
T 11: - d4 D
4.6.2 Verificarea spirelor piuliyei
Spirele piuligei sc veri c la incovoiere i la forfecarci
6 - F - + ac)
6.144% .
z-Tc<D4-hz 1
F
C :41:
f z-rc~D4-h "f
4.7 Proiectarea mecanismului de ac onare
4.7.1 Mecanismul de acgionare cu clichet orizontal ( g.4.5)
Dimensiunile a, 5, 5,, 61 s-au stabilit la proiectarea piuligei.
Calculul Iungimii manivelei
Lungimea de calcul a manivelei (considernd 05. cricul este acgionat de un singur
operator):
LC : L
Fm
undo: Fm fofga cu care acgioneaz operatorul (Fm = 120. . .170 N).
Lungimea efectiv : L = LL, +10
undc: lo lungimea suplimentar pentru prinderea cu m na a manivclci (lo = 50 mm pent
ru un
operator).
Calcululprelungitorului
(4.62)
(4.63)
(4.64)
(4.65)
(4.66)
(4.67)
(4.68)
I Daci L 5 200...300 mm, acgionarea mecanismului sc realizeaz din manivela propri
u-zis, cu
lungimea:
L," I L (4.69)
I DacL > 200...30O mm:
Lm :(0,3...0,4)-L
(4.70)
Lungimea prelungitoruluiz LP : L Lm +1 (4.71)
unde: l ~ lungimea dc ghidare a prelungitorului (I: 50. ..80 mm).
Diametml prclungitorului dpe se determin in funcgie de tipul acestuia.
I Pcntru prclungitor executat din bar:
{$2-F -IL ~1 -1
.1_,=;"4*" (4.72)
I 7[ Um
unde: c,,,~ rezisterfga admisibil la incovoiere pentru materialul prclungitorului
.
S6 alege un prelungitor avnd diametml apmpiat dc valoarea calculat (ogel rotund la
minar Ia cald: 10,
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, Z8, 30, 32. 34, 36, 38, 40 mm).
[El

\
L

1;
Transmisii cu uruburi. Calcul i pmiectare
Pentru prelungitor cxecutat din geav :
32-F - L I.I
ape: (4.73)
d
3 1r-\i1 l cm
J
unde: 60,- rezistenpl admisibil la incovoiere pentru mawrialul pltlungitomlui.
d
4" = 0,s...0,9 (4.74)
dpg
Se alege un prelungitor sub folm de geav av nd diame t111l cnaior apropiat de valoar
ca calculat
(Anexa 17).
L \
L" \ 141.
A
/1
B c 1
__ ""
ii . \\ VL \\\\\\\
31 :2;/% <><Z%a:
\
vi
m\\\wm\&
-Q ._._._d
LL. -4 P
\\
ll
5;}
6 R\\\ L_\\ m\\\m\
-DI
Variant
i_
r
IIIIIII;
A I H
L IIIIIIII
__.____A.__..___.__
V J ~\ Ll?
_ LIA A _\\Q\\\}\\\l\\\\\\\\\
W-A25:
j - / l R\\$l\\\\\\\\\\\\\\\\\
.,..\ \X B-8
L# % ;=@
M/>3?-
M zn%-
Fig.4.5 Schi_ta mecanismului de acgioaemcjuiznnlal
Diametrul manivelei: 1) = ape + (6_..10) mm (4.75)
bl z D (4.76)
Verificarea manivelci
lncovoierea din secgiunea C - C:

\
v
G
Cricul cu };l:l l;i l\ rotifoare |
<1) I g 6, (4.77)
Lm+l)
32~1i (D4_d;)
unde: cs; rezistenga admisibili la incovoiere pcntru materialul manivelei.
Incovoicrea din secgiunea B - B:
L_
(,1: Fm(r7ll) 64
2 d5 "
(bl
) .
____._ ;_1
undc: db diametrul bolgului.
Bolgul so alege din Ancxa 1 1.
6
Oricnlativ: db : 6...12 mm
Proiectarea rqtii dc cliche! ( g.4.6)
D!!!
=(1,(>...1,s)~D)
unde: De diamctrul exterior alpiuligci ( g.4.4).
Dimensiunca Iaturii a a hcxagonului s-a dctcrminat la calculul piuligei.
Num rul dc dingi se allege: z I 8, 10 sau 12
dingi.
b
Tc~Dm_
2-2
h :(0,6...0,s)-11
Dir :
DEF :
Dm-/1
Dm4h
I
1
I1
\ H //
\_ gr _,-
\ Ll ./
_.- 4 _ ._._._i-_.-_.t~;___._________._.__-. D, D8,.
/ 1| \
/ \
- H \ J
i i X
aj
*"""*;
(
Fig.4.6 Roata de clichet
Verificarea rv i de cliche!
(4.72)
(4.79)
(4.80)
(4.31)
(4.22)
(4.83)
(4.84)
Veri carea la strivire pc conturul hexagonal al asamblirii dintrc roata de clichct
5i piuligi s-a efcctuat
la proiectarea piuligci.
Verj/icarea dinzelui la fncovoiere:
unde: cs,,,~ rczistema admisibili la incovoiere pentru matcrialul rogii dc clich
et.
E:
2-T
@
pigs, (4.85)
1>- ~@
(4.86)

I Transmisii cu uruburi. Calcul i proiectare


Veri carea dintelui laforfecarei C : L 5 T 4.87
/175" ()
unde: Taf rezistenga admisibil la forfecare pentru materialul rogii dc clichet.
Veri carea suprafe_tei de contact dintre dime 51 clichet la strivire:
<7 =iSc$ 4.88
,5h.. <>
unde: <5, rezistenga admisibil la strivire a rnatcrialului care are rezistenga mai
mici (suprafeye
imobile, tabelul 1.6).
Prniectarea clichetului ( g.4.7)
I
l
/_._--T ~.\ \
_/" \
/I \ \
,
/ \, db
l
_/ \
_/ \.
- 7~\_\ i 0
. axa esunele ~- _
aclichemiu ! -~ _
\
\.
\
\
-\
8
fa
M
,\~=%
41%.
V
Fig.4.? Proiectarea c!id|i wiznl|hl
1, = (o,ss...1)-n_ (4.89)
y = 2 - arctan T~- Its-5 (4.90)
4- z Z-Ii l
sau se m soara pe desen_
oc=y+(3...5") (431) K i F1/2
R : 4,, (4.91) F/2 -
m = (1,75...2,25)- db (433) 1
F /2 -
g $i e rczult. din dezvoltarea constructivi. I - \\
. . . . F1/2
Veri carea clichetului la compreszune excentrlcd \\\
Tensiunca total:
97 I14
Z mum
3"
6-F -e F
6"" = g1%5 J g .13 3 Gm (439 |=ig.4.8 Solicitrile boI_tuIui
undc-:1 on, rezistenga admisibila la lncovoierc pentru malai aiinnlui.
Veri carea bolyului
Veri carea b0l;tului laforjfecare:
F
r,=2t( (4.95)
2_1t-db
4

Cricul cu;i1rIi,t5 rotitoare I


undc: Inf rczistenla admisibil la forfecarc pentru matcrialul 1 )O1 ll1U1.
Veri carea la sfrivire a suprqfejei de contact dintre
bol; (xi manive/47:
F
6; = %_ cm (4.96)
db -o,
unde: cm rezistenga admisibil la stdvire a
materialului care are rezistengi mai mica?
(suprafcge imobile, tabclul 1.6).
Verz carea 1301114/lli la incovoiere:
8-F1
=4 . 4.97
<1. E dz U... < >
undo: ca; rcZistcna admisibila la incovoiere pentm
materialul bolrului.
Calculul arcului cilindric zlicoidal zle compresiune
care mengine clichetul orizontal in contact cu dintcle rogii
dc c1ichet( g.4.9).
Caiculul se facc cu relagiilc de calcui din tabelul 4.1.
6?: R.
31
H1 _ 1
Hm
mar
V HE
Fig.4.9 Schiga arcului
4.7.2 Mecanismul de ac onare cu clichet vertical ( g.4.10)
Dimensiunilc a, 5, 6,, 51 s-au stabilit la proiectarea piuliici.
Calculul lungimii manivelei
Lungimca de calcul al manivelei (considerfmd ca cricul cste acgionat de un singu
r operator):
(-1
F.
(4.98)
undc: Fm forga cu care acgioncaza un operator (Fm I 120. . . 170 N).
Lungimca efectivi: L = LC +10 (4.99)
undo: Z0 lungimea supiimentar pcntru prinderea cu mna a manivelei (lo: 50 mm).
Calcululprelungitorului
I Dac L 5 200...3OO mm, acgionarea mecanismului se rcalizeaz din manivela propriu-
zis, cu
lunglmea:
Lm : L
I Dac51L > 200...300 n1rr1
(4.100)
L, : (O,3...0,4)-L (4.101)
Lungimea prelungitoruluir L P : L Lm + I (4.102)
unde: I lungimca dc ghidare a prelungitorului (I = 50. . .80 mm).
Diametrul interior al prelungitorului dp; (egal cu diametrui porgiunii de ghidar
e, respectiv al porriunii
de prindere cu mna in lipsa prelungitoiului).
T-\ E
Q
32-F ~1L li
dpi:34P4l~
(4.103)
unde: cs,,,~ ~ rezistcnga admisibil. la incovoierc pentru materiaiul preiungitoru
lui.
Valoarea diametrului dpi se 1 0tunjete la 0 valoarc tipizati a diamctrului interi
or al gevii (Anexa 17) din
care sc va executa prelungitorul. Rezult dp; $1 dp-
Dac manivela cste ir prelungitor in relalia (4.100) se ia L,, I 0,8-L,,,.
Veri carea prelungitarului se face la incovoiere:
32 -1; -(L - -
1 1 4
6,: 1 4) Fess) (4.104)
I-id;_dP1

l Transmisii cu uruburi. Calcul 5i proiectare


unde: 0,,,~ rezistcnga admisibilla incovoiere pentru
Inaterialul prelungitorului (revii).
Tabelul 4.1 Calculul arcului
Indicele arcului i
i=%1 (se recomand i I 8 ...10)
Coe cientul de formi K
K:1,2 pentrui:8
K: 1,17-pentrui=9
K: 1.16 -pentrui= 10
Diametrul spirei d, mm
Sentcomandz1d:0,8...1,5
(d= 0,8: 1; 1,2; 1,4; 1,5)
Diametrul mediu dc iniE1$urare Dm, mm
D__:i-d
Forga de montaj F1, N
F1:4...6
Numrul de spire active n
n=4...6
Numrul total de spire
n, 1 n 1* n,
nf = 1.5 - numirul spirelor de capt
Sgeata de montaj fl, mm
3 8-F-D3
1f1=TL.==*"
1c;=s5~|0*MPa
Sigeata maxi1n_f},m, mm
h f... = I2 + Y
s - cwsa dc lucru a arcului (se
misoui pe desen)
F0rga maxima dc exploatare F max, N
Fu:;;_-fl
Tensiunea maxim dc torsiune 1:,M, MPa
I1
;m= TH
= 650 MP2: pntru C65A
gr
Pasul arcului t, mm
1|:-d
7
15$
=+m.$;g0m
Distanga dintrc doui spire succesive pcntru arcul
incircat e, mm
1 $ll,I-d dar e>0,5 mm
Lungimea arcului nes01icitatH0, mm
E; H, ==ul+{||_, 0,5)-I
H1, mm
Lungimea arcului corespunz toare forgei (1 momzj
Hm=Hm\_.
Lungimea arculuj corespunzzitoare forgei maxime
exploatare Hm, mm
& J; Hm =II~ _f:m
Diamctrul exterior D, mm
1 n~=mg_+a
Diametrul interior D1, mm
nr= .-I
Unghiul de inclinare al spirei arcului
ncsolicitat mo, grade
1
u,,,=I Ill
mt-D"
Lungimea semifabricatului ls, mm
1 E =mD,_-mg,
1 war,
D=dIw+(2...4) mm sau D=dm~wr*l_j@1|nm (4105)
/1, :-(0,5...1)-5, (4.106)
Proiectarea ro i de clichet ( g.4. 1 1)
D", = (1,6...1,s)-1)_ (4.107)
unde: De diametrul exterior al piuligei ( g.4.4).

Cricul cu piuIi_l5 rotitc-are I


51 h -1 v 9 Q
8 1 \\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\
7 I .
1 5 /A ! l I B
7 V
CC
E A I Z
U1
$11,; __________ _____________ .. -
QR.
N
4%
K4
\
__ n _
E-"XT A
Lm
L
_>| .1
\\\\\\\\\\\\t)| \\\\\\\\\| \\\ [
\ \
1 1 L
LL 1
0
: <
|
\
\ 1
_.____\;. ___ ___.)
1
I
_
_ D ____________-_-________ __
\ / P
E-E X
k\\.4
Ix at
1 1 1*-1
_/ \_ . /. \ v
. \-\. i /1
1 \ U I G} I
.__._. 1A,.___. _._._ _._._._ _._._._. ._._ . . 1 . . . . . . . . . . . .
4 . I . 1 - | 4
\. 1 - \
C 1) . I \ I 4 C
1 V . _ . L
>1 1 -1 \ "
\ i ./
\_ ___L_ 4,
|
R .--. uuuxllltlu
F ig.4.1 0 Schiga mecanismului de ac_tionare cu clichet vertical
Numrul dc dingi sc alegc: z = 8, sau 10 dinyi.
1 /1
Verijicarea ro i de clichet
Veri carea la srrivire pe conturul hexagonal al asamblrii dintre roata dc clichcl $
i piulig sa.
la proiectarea piuliyci.
Veri carea dintelui la incuvoierei
b<Tc~I)m
Z-z
Dir : DWI h
DAV I D!!! + h
341 ]-h
F155
If O
= (0,6...0,s)-11
ui
(4.108)
(4.109)
(4.110)
(4.111)
rcalizat
(4. I I 2)

I Transmisii cu uruburi. Calcul | proiectare


unde: <s,,i rez1stel1a admisibil 1a incovoiere pentru matenalul rom de chchet
E =3; (4.113)
Veri carea dintelui laforfecaret
F
r/=Z#6rH/ (4.114)
unde: Taf rcZ1stena admisibil. la forfecare pentru
materialul r0g1i dc clichet.
Veri carea suprafqtei de contact dinlre dinte $i cliche!
la strivire:
_ L <
0 : 5_h_0m (4.115)
unde: cm A rezistenla admisibil la strivire pentru
matcrialul care are rezisteng rnai mic
(suprafege imobile, tabelul 1.6).
Proiectarea clichetului ( g.4. 12)
Ix
1 H.
1
__)L_____ _
Fug 4 11 Roata de chchet
ll=%+h+(2...4 mm (4116)
unde l1 are scmni cagia din gura 4.10
/2=h,Ta,+5, (4117)
h; se rnsoar pe desen.
31
11
9 {1}
A
6
$4,;
E-
_ L,
A4
. _.R . R 1 _
5 111 , _ V a2 as E2
\
4. N Fl V
Fig.4.12 Clichetul vs?
Veri curea clicherului la incovoiere
.:_16E s (4118
I 7 All? )
h h,
unde: cyai rezistcnga admisibil la incovoierc pentru matermlll -
al:5l+6l+0,S5 4119
Alegerea bolgului
Se rccomand alegcrca unui b01g (Anexa 11) la care se va ]xeh:no@i pentru t1 ul dc xare
(care
sc alege din Anexal0). Se recomandi alegerea bolgurilor cu chick 6 8 10 sau 12 m
m Se poate
folosi $1 un $ul ub special pentru asamblarea clichetului ( g ALT).

1
1
1
I Cricul cu piuIi. rotitoiare I
Veri carea bolfului
Veri carea bnlfului luforfecare: -
4 R
If Infgbqraf (4.120)
unde: ta; rezistcnya admisibil la forfccare pentru malcrialul bolpului.
12 I F1 -1 (4.121)
az
aZ:hl+% (4.122)
Veri carea la strivire a szmprqfefei de contact dintre I10]; 51 clichet
Us =Lc$us (4.123)
db h
undo: 0),, rezistenya admisibili la strivire a materialului cu rezistenta mai mi
ci (suprafege imobile,
tabelul 1.6).
Verz carea bolgului la fncovoierer
16~ - h
cg = R-3- S cm. (4.124)
T5 dz,
undc: 0, rezistenga admisibili la incovoiere pentru Inatcrialul bolgului.
4.8 Proiectarea corpului cricului
La cricul cu piulig rotitoare corpul se poate obyine prin turnarc sau prin sudare
(daczi elcmentelc
components sunt din 0121). O variant constructivii de corp sudat estc prezentati
in gura 4.13. Pentru
picsele l 5i 2 se pot alcgc ca semifabricale gevi din 0101-(Anexa 17).
Dimensiunilc De, Dml, dc, I1, lg $1 dm s-au stabilit 1a proicctarea fonnci piuli
gei 51 a urubului.
Reconiand ri constructive:
Diametrele D5 $i D6 se aleg corespunztoare dimensiunilor de gevi alese (Anexa 17)
. ljevile se vor
alegc (innd seama ci ele trcbuie prelucratc la interior pcntru a se obgine De, D,
,,;, D7 $i rcspcctiv da.
Grosimca g a peretelui dupil prelucrare trebuie sin e dc minimum 3 mm.
I4 = 2...4 mm (4.125)
If = 5...10 mm (4.126)
Dimensiunea I rezult consmictiv.
z=z,+%+zm (4.127)
Dimensiunile Hm; $i lq, din relapia (4.125) s-au stabilit la proiectarea piulige
i.
b =8...15 mm (4.128)
0,=1)6~((>...15) mm (4.129)
Trebuic s51 e rcspectati c0ndiia: ggi 2 2 mm (4.130)
; D8 :1),+(30...50) mm (4.131)
1
D8280 mm (4.132)
1
; 4-F
, 1),: iD,f mm (4,133)
1 11-Gm
K undo: 005:2. . .3 MPa pentru beton; cs,,,=1,2...2 MPa pcntru scnduri; 0(,S=O,1
...0,5 MPa pentru p innt.
, V D
r
Trcbuie sa e rcspectata condigia: 20 mm 5 % 3 50 mm (4.134)
1...

x
V
i
1 Transmlsn cu urubun Calculyprulectare
D5
lz
->~:*<-
AH
H
Ill
H1
A
2
3
ls
6- E
\ ;
i "~
I
\
|
\\\H
\! _;\\\\\\\I
@
D9
__>
i
_ _._._._,_D6 g
Qiqfl
||.\*
Fig.4.13 Proiectarea corpului sudat Ia c:.r| $|:I Ie
5 L
.<._
I
1
I
1
1

1
I U
I Cricul cu piuIi;5 rctitoare I
h : x+d:,2
unde: x cursa maxim a urubului.
H1 =h+l(_+b +(6...15) mm
H=H1 +llL_
Veri carca corpului se face la compresiuue in secgiunea A-A:
undc: (Sac rczistenga admisibil la compresiune pentru rnatcrialul corpului.
4-F
4.9 Calculul randamentului transmisiei
Se face cu relagiat
1
unde: [32 unghiul d6 inclinare al elicci pe diametrul rnediu;
_ tan B2
(p unghiul de ecare aparent;
dm) ~- diametrul de fus al rulmentului;
dz ~ diametrul mediu al letului $urubului;
ml A coe cientul dc frecare din rulment.
wI1(BZ + <P )+ Q ~ ml
dz
(4.135)
(4.136)
(4.137)
(4.132)
(4.139)
Modelul 3D al unui cric cu piuliy rotitoare cu clichel orizontal este prezentat i
n gura 4.14.
. I

]g;2**; M _
=;:4~.:I!2 x 5:?:3::.1 .
;=4-34;?-4....- -K -31.1,
%
;_~=t-"=,~.,- 1
=42
11 .. .

.- 1* <
1,4)... "WE
" 31912
_; _--.3-.=.;
2
VBHQQ-E5!
Q r? v1:. Z .
:5-?L (RE 1aT.=" zl(1;1
, 4 .=1 gwqi-4;, 7.. 1
1 my 1 =1 magi
Y- ~~. .
~: ~- " $3-5.=L3,Y?1 " _%;".?~=="
\:-1 ii ~--~..~*,,.~w3 ~13~t~",+,i(.__,4____;
1
=.:.
1"
. - 4% .
Fig.4.14 Cric cu piuIi5 rotitoare (model 3D)
El

I Transmisii cu suruburi. Calclll iproiec!are


Bibliografie
1. Belcin, O., Birleanu, C., Pustan, M., - Organe de maini_ Elaneme constructive
in proiectare, Ed.
Risoprint, ClujNap0ca, 2011. A
2. Jula, A, $.a. Mecanisme ;umb~piuli;d. Indrumar de pmieamt, Ed. Lux Libn s, Bra
gov, 2000.
3. Matic$an, D., $.21. Elemente de proiectare pentm mecanklnele cu yurub 51 piuli
y, Lito UTC-
N,1985.
4. Pop, D., Tudose, L., Harag5$, S., - Lagdre cu rulmen_ti_ Pmieclare, Editura T
odesco, Cluj-Napoca,
2006.

C
ANEXE
ANEXE
Anexa 1
Variante constructive [3]
9
t 3
2 2 *\__m_t \
v
13 14 15 16
Z
1
_, i _ __._W_~_ :_-i g \
Y,
1*
=2
-
8 ////,/
I
A /
- aiimp A i 53?;
%l%!1:a.\ , 1__!11iEl
"" 5 -1 5
i
M
514 A Hi
\\\\\\\Y.K\,
.:
\ x\\ \\
_;
7 \\\ .-:1-:2-I l :12 :22:
_.,,
\
~~:;z1||-- = 22 2120191s,17
_ $1 f_i.i_i-Q.
I 7i;ZTT=;=; :::.t|
!<._
. . ::
5%
\" * "
(ll
5,1-3"
\\\
\i \ p
1 1
/; I.tij
\
A_
, i ,
/
/ J
, / G , "
.1
__ //
:\
I
10 p|u||a, 11- a|ba, 12 - p1u||a xa, 13 - pnullp; 14- alba; 15 - butuc cu mnere; 16 -
bil; 17 - $urub; 18 - aib
Fig.A1.1 Presi cu piulit x cu 0 coloan
1 - corpul presei; 2 - poanson; 3 ~ urub; 4 - berbec; 5 -urub ; 6 - aib; 7 - semiine
l; 8 ~ $urub de micare; 9 - urub
1
5 / / ,/j/ /
,10,11 5 ,5, / 1
y ,/ /
qp.
A
/I///5&5!
w
\:~
\
W/1
x F &
5 .
19 - t|ft letat, 20 - plU|Ia 21 - pan de compensare; 22 - ghidaj.

I Transmisii cu urubu!i. Calcul i proiectare


4
\|\30J
6
5
A J1;
W.__A___ _ /4 7
II . 1.9;:
=-~\
\ i
uu. 8
-==i
I

1
11 ____i_,/-I
i *
. EV
@:>#i+~
7/ / Q J
, / / Q:
/ / / //./,
/ / /// /~"/
Q 1
\ .
@-
{F
7*
M n, . /
la
?_.. ,__.F
.ffLIfI
~ __ 1 r
II
~ m\\\\m:m\\~x a
_/ . . ~.
, .-_
1
~:=\
\
/ < ll
\9,10
J! 1 l
E 1 11
~
- A///12
, i-*i"
*":;%!|,,
I!
<1:
[as |
I; S
a 15
Aii
/I s
@ I /
K /
1 1
(Q1,/A
w I I
A-A
1
/
-< =-\\
===
" 16
41173

1 - urub de micare; 2 ~ piuIi x; 3 - gurub; 4 - travers xl; 5 - naa trl||I|i;I-gmmm


8. 9 - piulig infundata
10 - aib; 11 - coloan; 12 - urub; 13 - semiinel; 14 - rulmentaxidt 15-PIau ,|rmnt_ 16 -
masa presei.
Fig.A1.2 Pres cu piulit x ii
__ _ ANEXE I
1
= ~11
1
1
ah
\
Ill!
1
W
,1 1
I
I
$ 3
AL
:2,-. -
1 :5?
(I
(
A 9"?
_* /
n-.1
V
/

1
3
1
2?; ____ _ _
.>\\:

i 4,
_ I
.::E
-----~--~
2 5
-
,; /I I
i
& 6
0.nu))))
1
|
.__
\__
1 1 A-A
*/ mix
, 110
_____ __ \
ii 15
" f -s
\\
I1 ,, *.__. .__,
c_\II l-_:
"
1
{_

I
-
__.h iwa .) .J_
1* _ r
I
I
Fi .A1.3P I
g resa cu pm :_ta xa cu dou coloane
1 - piulit infundat; 2 - aib plat; 3 - manivel; 4 - urub de micare; 5 - piulig x;
7 - piuii ; 8 ~ aib Grower, 9 - baliu; 10 - masa presei; 11 - $urub; 12 - aib Grower.
1 ,7,8
11,12

1
I Transmlsn cu guruburi. Calcul i proiectare
/
/
go! .
U \.
0 Q,

\ gm /
H} \
1 . : W;*m. MT it.
\
J11 I, J
9
8
7
2 ,,,=~
AA.
1
Z
a] ~
24.
5,6
4/ .
3///,//
. 1 3 /V
V 1; 1 .v : - 34/" 1
~ ~ M ~ ~ ~ - ~ ~
_ _: /, 1",?_ ,if/T/
((((((
X H
10 11 12 1 \
/
.s\
,1
Z
11 Z.
17 "_..-<;.~. .,
9t1!%1-:--" H; ,-
llial 1 1|
\ i 1 t
1
A 3 B-8
\*\\\\~
\%
Y/12
1 - corpul presei; 2 - urub de mi;care; 3 - pan paralel; 4 - capac x; 5- unb;6-p nl;E:
1- pix i rotitoare, 8 - rulment axial
9 ~ buiuc cu mnere; 10 - bil; 11- pan paralel; 12- 13- umb.
Fig.A1.4 Pres cu piulig rotitoare cu oaki

ANEXE
13 I-12 1110 9
1 :5
.._.., _
I
vi 4 ;!

1 /
U
~ I " V0 0 4
MvwM%~
l.
;ji1|i - ""*
1 1 A
W- ,
-@%~ i L
I $1":
-_- 5* 8
S 1
1:
Q1
~ -11>
*1
v11
in
. __
%:=:~.
v wv
3t.oo:O"
lwji //IY
K
V *1
-$5
\\\4
. E 1 _//3
v 1 ,r ~ T
, I /_//,.
Ai @,5_L F *
. 16 1
15 . i ~
16 E 11] 1
5 V 1,
\\\,\ \
2 \ 1 " j 1
, I __ _ \ gis
u
A~A% i
~, _
I
Fig.A1.5 Pres cu piu!i;5 rotitoare cu dou coloane
1 - masa presei; 2 - coloan; 3 - gurub de micare; 4 - capac; 5 - urub; 6 - travers x;
7 ~ a|b; 8 - piulit Tnfundat;
9 ~ bil; 10 ~ mner; 11 - piulii; 12 - pan paraleig 13 - piu|i1_ rotitoare 14 - ruiment
axial 15 travers mobil; 16 - ti .

+2~.._
A V A
* " V *3, --
**L-" .?*\
Transmisii cu urubun Calcul 5i proiectare
i
_L
.A
|\>
I .
/I A "
W
0 :4 . " Y
-8
-A
/$.\;\ \ Z":;~,
-A o :
" 44 000
o%%=&.-450,4
~~2 ~w.v
-2:~;t&
10(\_x W =
9 \\ X
X
I
/
fm
x Q;
"
$
*1
. A
ii,
_\
8 ~ @;v1-
\ \
1
6 / I 7\{\ .1
//E i
5 / a .
1 ZT__ .=
U :/
. [_
VJ
i
. \
4 / BT L \
5 \
I/I = \
/ .
N oz
_ __ |*~* W
| 4

QJJJI
F ,
.%_]>
K \ -
/ u
__,/_ U3
wqaqraairg
\
\k>_ i \
v\ /, A
" H f
? W 4
ff nun
/
* n
4 A-A 5
_ .11 _ 4 >~:;;_ ti _ :} ,__ ,_ _ . I . "EV H.__
15
\ . A _, W
117
r\
@
Fig.A1.6 Pres cu piuIi_t rotitoan: caved;
1 - masa presei; 2 - gaurub de micare; 3 urub; 4 - pan special; 5 - Qij-guilt 7 plac;
8 rulment axial
9 - piulig rotitoare; 10 - oorpul presei; 11 - butuc; 12 - piuli cu mrdut -min; 13 -
bili 15 - uIHb-
\ 4

ANEXE
9
10 11 ,12 13 14 15 16
W \
,7
, \
.]=\ -1
. 1;
1 ~
Y
8 1 /7//1 1.--.
.1n"Q||
\
Z
52%
II
7
.._.-~._....Y._.. _2"$
Q
.,
2
6 Z l 1 U "7
A / 1
5/
1
.1
4\%
\\\_17
18 A
i
1
1
\\\*/
\_J \\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\
1 In I
>">\ ,__i_B
4
I!
W
9-1-

{Iii
2!!
17
Q
..- ..v!.9!%L1\
U DI
3 //
Q \
(Y
\_
i
i
B-B
1
_, 1 _w,-_. /~
2 ,__._1,,__, .-. ,_-
I
J ...... ~ *~~-/
\(
/
,
.+ Mm. . _
Ih al
Fig.A1.7 Cric cu piuliga rotitoare cu c ic at vertic
d hid 5 bd 6 ul n1 a|
1 - corpul cricului; 2 - urub; 3 - aib; 4 - pies e g are; - guru e m|care; ~ r me ax|
;
7 - $tift letat cu cep; 8 - roat de clichet; 9 - manivel; 10 - tift letat; 11 - gsaib
special; 12 cup; 13 - ti ;
14 - clichet; 15 - urub special; 16 - prelungitor, 17 - pan paralel; 18 - piu|i rotii
oare.
;2~~..., 1

1
1 4 1 5
| Transmisii cu ;u!uburi. Calcul i proiecfare
8 9 10 11 12 ~ 13 14 15
/ 16
$2 / /
7 17
~: E 2: 1
Ail 1? 1 -re Q\\\ 4\\\\\\\\\ \
> 1 v vg .v.v- pxwrippm-I znvltma 11-
*-: 1 A Q};?; 1;-\- \- "
-r 1 -1 G "1
1" z ";"" 1 , _|;, x
6 1M~
1 ma? V 1 2 3; \ Q . ~
\ L/? > 1 \
@151./% p *
; ;(T,; 18
-9 I /
Y\\\\\\_\\\\\\\i
\\w i<\x\\\1 1-
JIM

\
W 8 5
\\\$
1 ,. ~ ,
5//" E
1 ; 1
~
i
n 1
W
ix; 1
2
\\ 13
xx V
\~
BL... 5/W ,.._..i.B
1 , g -
A:A
14
. \
E
- ,_ &\\w&>.>>.\\..\\\
M I I 3%? g
4\\\<4 <<<<<<<:-\\q
Fig.A1.8 Cric cu piulig rotitoare cu clidleluinui
1 ~ corpul cricului; 2 - ;urub de migcare; 3 - ti ; 4 - rulment axial; 5 - 6 - 5 letat
cu cep;
7 - roat de clichet; 8 - manivel; 9 - cup; 10 - ti ; 11 - aib spedd; 12-i f t 13 - bol
clichet;
15 - indexer; 16 - tift lelat; 17 - prelungiior; 18 ~ arc e coi l; 1!-#15: Z0 - p|int.

I
i ANEXE 1
1 1 121_
ip-Hi B

O
an
- \\\
C-
6 .@~H 1|
. _ 5 ,
5 V 1
1 i
7%: I
3.__%__C_ F? z
2 1 2/
A -A
.//2 1
f;Z*7
1 ,
\
..-1,
v up
W
4 ___________
\<\\\\5
T77.
//
/
\\Q\
4 1
\I:
. (\\
_ .\\\\\
\\.\\\ \\
\\ _
\ Qtvm>1\\:m\x\\\\\\\<\; _
mil 1. _- 4
J4
:;>x\\
Nam
3
ES
\ \
\\\
\\\
J
A
"1
:
!k
/
7 8 91011 Q1--Vd1213_, 141516 17
1 I! if B
. ._ I" . _
ww 0Q?g{ J70"? \\\?\\Y
7"" 1/,
/4
\ 7. ___
111;; A __!l #%
; :7 V 111110/I/an *)\
_ _ y _.. B D_D
f V \ _ .
,\ ,\\ Q
F 5
=== , A. Bl
K .. /1
A LL 1 11 J 1
B
20
r>.___
1_
21
K
Fig.A1.9 Cric cu piuli rotitoare cu clichet orizontal
1 - corpul cricului; 2 - urub de micare; 3 - rulment axial; 4 ~ piulig rotiloare; 5
- urub cu cep;
6 ~ distan er; 7 - urub; 8, 9 - manivel; 10 - 5ti ; 11 - cup; 12 - gstift; 13 - bo|; 14
- manivel;
15 - indexor; 16 - arc elicoidal; 17 - prelungitor; 18 - $aib; 19 - pHnt; 20 - urub
; 21 - clichet; 22 - tift cilindric.
V IF |_ .;;;14,
@

1
1
1
-
1
5
3
i
Transmisii cu ur|lburi. Calcul $i proieclare |
In gura A1.1O sunt prezentate diverse mccanismc urubpiuli\_a din dotarea laboratorul
ui dc Organe
de Magini al Departamentului de lngineria Sislemelor Mecanice.
Fig.A1.1D Mecanisme umb~if

| *2 2 Z~ExE_|
Anexa 2
leirea i degajarea letu!ui
Ie,virea i degajarea letului exterior, conform tabelului A2.1 $1 gurii A2.1 (a, b sa
u c) sau a gurii
A2.22 (a sau b) pentru ie;irea leIului, respectiv a gurii A2.3 pentlu degajarea letul
ui.
<5.
K 4 L
4 I|%|
l r 4 V 4 V
I X X
a b c
Fig.A2.1
r / (1
Q L
_ k \ 5 _._.._. _ . _ . _ . _ . _ . _ .
_.
4 411 %%%%%%%%%%%%%%%%% 4 I
4 r i 4 I r
H 1
a b
Fig.A2.2 Fig.A2.3
Tabelul A2.1
leirea filetului Lungimea pr i nefiletate Degajarea filetului
ii
Ill
(4-P) (2,5~P) (5,5-P) (4 P) (2,5~P) (5,5-1 ) <3-P) (Z-P) (4<P) (4,5-P) (3-P)
7
X 4 /- /1
Pas max. max. min. . max _
P X1 xz x3 a] 412 (13 A B C A B C r
normal scurt lung normal scurl lung nonnala 5911115 111525 normala 5911115 1-"85 ,_
(5,5P) 7
23 |
0,6
11 1
UDDO\1C7* \IIbLJl\)L"
Oi
~3~5>1 :~
oLnk/\l)OL_|k)X
._.OO
-Ln
OOC \
~3~S> 5
c>U1u-vo\,,"
,._QO
,-3,
-:>
"v-
O\-JRUJ
900\
_______L_____
w r-> ~$,o,.*
- Ch \: ooh] QQ
-b
u\
8
12 16,5 12 16,5 9 12 9 16,5
I6 22 16 22 12 8 16 12 22 1,6
20 27,5 20 27,5 15 10 20 22,5 15 27,5
Z4 33 24 33 18 12 24 18 33
28 38,5 28 38,5 21 14 28 31,5 21 38,5
32 44 32 44 24 16 32 24 44
36 22,5 4_9,S 36 22,5 49,5 27 18 36 40 5 Z7 49,5
40 55 40 55 30 20 40 30 55 4
>_->-
MO
L->l\J
Ova
kAI\J
Om
_|_
__
ux-I>
-bu
48 67 48 67 J 36 24 48 36 67
Observatii:
1. Forma iuyirii letului depinde de tehnologia de execzzjie :1 acestuia ig. A2.1n
.i A2.Za penfrujilete execulale
prin a,vchiel/e; g. A2.1/J, A2. I c ,ri A221) pentru lefe execzltute prirl rulure).
Z. F igzzrile /12.10 591 A2.1c reprezintd cazul Z71 care diumetrul ]7(I [ii ne lel
ute a tzjei este egal cu diamelrul nominal
al lclului, iar gura A2.1b cuzul Tn care esle aproximariv egal cu diamelrul mediu al
_/ilelului. Pentru uazul din
gum /12.3, diametrulpdlqtii ne letate a tI_ jei poule 51 mai mare cu d.
3. in gurile A2.2a ._~i A2.2b com a reprezintd dislun[u de la nltima spir complete?
a leluluip nd la 0 suprafa;d
_ 0|1lald de trecere (de exemplu, in cazul ,uruburil0r fi/crate pdn sub cap),
4. Unghiul 0. este_ 1nqtie de execz4;ia_filet141ui ((1 I 3O...6O).
5. F iletul trapezoidal Se recomandzi S6 e execulut numai cu degqjarea /etu/ui.

Transmisii cu 5uruburi. Calcul 5i proiectare


Iegirea gi degajarea letului interior, conform tabelului A22 gi a gurii A2.4 pentr
u iegireq letuluz
respectiv a gu i A2.5 pentru degajarea letului.
/II/I///II/III
/4 VIIIIIIIIIIIIII
94:
911z1;;;;q.;l_l_1:z;$;;z
$1
10 5-d
~ 3
-I/IIII//Ill/I14
VIIIIIIIIIIIIII
, |I__ _ _
IIIIIIIIIIIIIA.
I IIIIIIIIIIIIIJ
k
|5WE
105d
tn
Fig.A2.4
Fig.A2.5
Tabelul A2.2
1 :Lungirn_e;_ai :p_ft11: :9f1!t3f:f
W B$i.i 7 1 _
5 m 5
, Pay
5 J-; :1 ,_
II , :
hiin;
191 B2 5,93 r D
,5 :5 normaliy 7scurtZx I lying 11lTI\315
1E
scurt
(3P)
F D E F
lung nnmli snni lung V
(4P) (85?) ($17 (12"P)
D0,. T
15
>-
U1
7,5
1?i(6~Pj (AJP) "(1O~P)U (5-P)"
9 6
4,5
12,8 ll_8 7,5 18
12 8 20 10
l\J
6
17 I7 10 24
15
Ln
18 12 30
9
20
-$>
24 16 40
12
25,5 25.5 36 15
34 34 20 48
30 20 50 25
Ln
15
42,5 42,5 25 60
0,6
d+1
1,6
O\
36 24 60 30
18
51 51 30 72
35
\l
42 28 70
21
59,5
59,5 35 24
48 32 80 40
O0
24
68 68 40 96
90 45
\O
52 36
27
76,5 765 45 108
60 40 100 50
>-
O
30
85
60
S
72 48 120
36
102 60 144
85 50 120
l0Z
2,5
d+1,5 Z
4
Observa i:
1. Unghiul cm estefunqtie de execu a letului (oz = 3O.1.60).
2. Unghiul B are vuloarea uzuald B =12O 0 , in cazuri specials se recomand B = 9
0.
-10
3. Cora b reprezinl lungimea letatd a gdurii. Penlru cota t Calculm se recomand ca ub
aterile admisibile an e
+O_5P
O
4. Iegirea lelului se prevede mmuzi pentru lete cu diametrul nominal ptimi Ia 8 mm
I/zclusiv, iar degq/area
rlumai pentru cele cu diametrul nominal pesle 8 mm, Filetul trapezoichl se retom
and s e execulat numm cu
degqjarea letului.

_ 7 AHEXE
Anexa 3
Filete metrice ISO de uz general
d,D
12 D1
R
\\:
\ ,2
4 %z.vm1
. 7?
I 423295 . - . :%:@I _ F2!&. .. /15
~ 4*
Z
d diameirul exierior ai urubuiui (filetului exterior);
D diametrul exterior al piuiilei ( letului interior);
P pasul ietuiui;
d; ~ diamelrul mediu al urubuiui;
DZ diametrui mediu al piulilei; Dfd n/%),6945<P
a | - diameirul interior alurubuiul(pr0 1de baz);
D1 diamelrul interior al piu|ilei; D1=d1:z1L1,U325-P
:13 diamelrul minim al letului $urubuIui; d3=d 1,2Z63 P
R - raza de racordare a pro luiui 1afunduI |etulul gurubului;
R=H/6:1,144337567-P
II1 - inlprnea util (delucru)a letuiui;
H1=5/8-H* (),541265877 P
H - 16411164641 616616161; H: J3/2 ~1>=0,s66o25404-P
a, - 166111 lafundui |e\u|uipiu|ilei; (1,111/16
D4 - diamelrul maxim al fiieiului piu|ilei;
Secqiunea relistent (de calcul) a filelului 51 diametrul rezislel 1i(de caicul) a
l acestei secgiuni sunt:
-dz 4 4
/IS : TC? ; d, I %3~ (valori numerice in tabelele 2.2 i 2.3)
Fig.A3.1 Profilul nominal pentru filete triunghiulare (metrice)
Tabelul A3.1 Filete cu pas normal (extras)
DiametruI 3 3
nomihai : 7 ,
d1=DZ H 743,1
[m1n]~*_ [mm] [mm] [mm]
Pasul , Diame rul Diamelr ull Dia_mtrul Diarn_tru|_ ,SeciuneaV
i mediu 1 minim, interioral rezisterit Teiis tei1 ta 1
= piuli ei " ~ ~
D1, " d, _ A,
1 [mm]
5 4,400 4,019
4,134 4,249 14,2
_1P
ac
6 5,351 4,773
4,918 20,1
8 1,25 7,188 6,467
9}"
soc
l~JO\
qua
6,647 36,6
1 0 9,02 6 8,1 60
J"
1:1
s,376 58,0
12 1,75 10,863 9,853
)-1
99
g%
ab)
10,106 84,3
14 12,701 11,546
11,835
13,835 14,124
NM
L
2
MM
S
-In
-_
U|=
\Iul
16 7 14,701 ] 13,54
18 2,5 16,3 /6 14,933
15,294 15,655 192
20 18,376 16,933
17,294 17,655
Ni
mu:
22 20,376 18,933
wlv
O-B
UJUI
19,294 19,655
24 2,052
20,320,J
20,753 21,186
Q-I
U1
U3
Rub)
27 25,052 23,320
-15
U1
\D
23,752 24,186
30 3,5 27,727
25,706
26,211 26,716
33 3,5 _ 30,727
3\Lll
W0
-kid
29,211 29,716
36 4 33,402
31,093 _
an
_
\l
31,670 32,247
__;_
N
P
\1
o
o\
39 4 T 36,402 34,093
34,670 35,247
\D
\!
O\
/1 Se evila /ere/e ir1.w.-rise cu czlructere subgiri.
16.4..

I Transmisii cu uruburi. Calcul i proiecfare


Anexa 4
uruburi de fixare
$urub cu cap hexagonal filetat p n sub cap, execugie pnecisi (STAS 4845, DIN 933)
30
V , .
I A
=1 3 e
IE | ;A
.
Fig.A4.1
TabelulA4.1
_J
1,5
_""_,
< . - 1- . Ml2xl,ZS ma]; M115 1\/1241712] M3613
O0
_-
0
>-
U)
-
\1
,_-
\a
H
-In
U)
o~
-A
o\
>
,
O
U1
k [mm] 3,5
->
U1
ul
\1
on
i
6
1
W
_-
U1
>_-
\o
M
U1
rrnin
yo
I\)
F
I\)
U!
P
-:>
"0
.:>
_<:
a\
P
O0
.-
>_
u:
vw
u\
->
km
U1
O\
M
O9
~O
>-
O
am, [mm]
S [mm] 55
Dmin [mm] 8,36 14,38 18,90 21,10 26,35 1 3353 39,93 51,28 61,31 I
12
-|l3,5l4
I
1:
1:
\l
1
I
l[mm] ls-65 |10-v0|1o-s0| 14-so 16-so 16-m,1 m-so 20-so - -so
U)
U1
00
O
an
LI!
Observayii: dz diametrul mediu al letului; D1 I 0,95-S;
Lungimi lipizate: 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35 40 4S5Q55 60; 65; 70; 75; 80;
85; 90; 100;
"M5 1 M12 M 1 M M24 M36
Clase de calitale: 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12:9. 1 3
1
, 1
_
, 3

| ___ _ ANEXE
$urub cu cap hexagonal, execu e precis (STAS 4272, DIN 931)
30 30
|Il%1 _ , H111
- x I 1; - x I b
1 1
Fig.A4.2
Tabelul A4.2
2
Ul
2
Q
5
F1let M10 M12 | M16 M20 |,M24 M30 I M36
- - 10x1,2s}M12x1,2s|M16x1,s M20xl,5 M2412 1 M30112 [M3613
,;_,
E
rz.

S [1n1n] | 8
,-
0
C
,_
\l
,_
\o
N)
4>
la-I
@
DJ
05
4>
o
\Jl
U1
Dmin [mm] 2
9
oc
0
1-.
1-
O
v1
V3
w
oo
Q
\O
O
I\J
oc~__
<3
>-Ch
O\1
111
1.:
1-19
Wm
L)
LA
4->0
V10
00
v1
1-f
\DI\>
oo
05
mf
Wm
>_-
Ox-l>~
111
O01/1
>_-
c\1
1
O
_k [mm] 3,5 >
111 [mm] 5 12 16 20 24 36
" 30 38 46 54 vs
b [mm] ** - ~ - - 36 44 52 60 24
r,,,i,, [mm] 0,6 0,6 0,8 0,2 1
*** - ) 4 _ - - 57 65 73 97
>-
_.o
QR:
_p
Ix)
OOKJI
Np
N-I;
k\J_O
<7-A
._-
OO\lU\
\J1l\JO \
l[mm] |20-80125-solso-100 35-160140-1210 |50-220|60-220]70_220|90-260|90_260
Observagii: *- lungimi k 125; **- lungimi 125 < l < 200; ***- lungimi l> 200;
dz diametrul mediu al letului; D1 1 0,95-S;
Lungimi lipizule: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 10
0; I10; 120; 130; 140,
I50; 160; 170; I80; 190; 200; 220; 240; 260;
Clase de calitate: 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9.

1 s
Transmisii cu guruburi. Calcul 5i proiectare
urub cu cap hexagonal mic, execu e precise": i semiprecisa (STAS 6403, SR ISO 4017)
30
D

Zllll
rl
T <5 A _
~ 5 ~ el11
1, V4 I
k
Fig.A4.3
Tabelul A4.3
1 17M100"5
1 M16
um M30 1 | 01111136
i
12;;11,;25 ~>M16x1
in
E1
S [mm]
| 12
>-
-$>
>-
\l
IQ
|\J
3
111:1-uz M30ik2F1 1511\/136113,
41 | 50
D min
13,25
15,51 12,90 24,49
45,53
55,80
k [mm]
5,5
10
\1
00
19
23
d1 [IIIIII]
8
>-
O
>-
!\J
16
B
30
36
0,4
P
4>
vo
a\
0,6

5
1
1
rm, [mm] |
22
l\J
O\
w
O
38
Q
1
66
78
b **
Ln
l\-7
us
O\
44
Q
72
84
*~k~J:
5213
Ci
85
97
I [mm] l
30-100
35-160 1 40-180 | 50-200
1
1
- 1 3"
mu 1 55,12
13 * 15
1 24
90-220
110-220
Observafii:
1
*- lungimi k 125; **- lungimi 125 <k 200; * 515%;
dz diametrul mediu al letului; D1 = 0,95-S;
Lungimi tipizate: 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; ilk 15;&&%: III): 110; 120; 13
0; 140; 150
160; 170; 180; 190; 200; 220;
Class de calitate: 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9113.

ANEXE
$urub cu cap cilindric cu loca hexagonal, execu e precis (STAS 5144, DIN 912)
=16
M
F1 C
-:14 %1 W
5/7 -M I// i-
. / . .
.24 ,6 | 6 /
4)
S
.- . L
1 Fig.A4.4
Tabelul A4.4
Filet M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24, M30
M36
d 5 _
58105613
I:
5
4
- M8x1 M10x1,25 M12x1,25 1v116x1,5 M20x1,5 M24112 M30242 n
5 6 8 10 14 17 19 22
827
U
11]
n1m]__ 8,5 10 13 16 18 24
30
54
#
20
36
G-
mm] 5 6 | 8 _, 10| 12 16
1[mm] 5 | 6 8 _ 10 1 12 16
20
36
r,,,,,, [mm]_ 0,2 | 0,25 0,4 4 0,6 1
0,8 1
0,8
1
r|~ [m1n]_ 0,4 0,5 1
2
3
1 [mm] 2,7 3,3 4,3 5,5 6,6
10,7
20,8
19,27
30,58
* 16 18
b [mm] ** -
lrvkir _ _ _ _ _ _
I
I
0,6
2
8,8
D1m;,,[n11n] 4,55 5,68 v_ 6,81 9,08 11,84 15,88
22 26 30 38
- - - 44
46
52
78
84
97
65 73 85
l[1nm]v 12-30 12-60 12-70 16-75 20-100 25-160 30-220 35-260 55-260
70 - 260
Observqtii: *- lungimi k 125; **- lungimi 125 < k 200; ***- lungimil> 200;
dz - diamelrul mediu al lelului;
Lungimi lipizale: 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80
; 90; 100; 110; 120;
130; 140; 150; 160; 170; 180; 190,200; 220; 240; 260;
Claxe de calitate: 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9.

Transmisii cu guruburi. Calcul ;i proiectare


STAS 9225 DIN 7984
$urub cu cap cilindric scund cu |oca hexagonal, execu e p|ecisa( , )
V
1 1 C
I"
//
Q
._._._
.-/
1%
ad
Q
11
1
D
612
-1
Fig.A4.5
Tabelul A45
V Fiflet ,
- ~ M5
M6
JM3
M10
E
M20 7 M24
nn1s _
S [mm]
3
4
H5
7
O0
12 14 17
D [mm]
8,5
10
13
16
IS
24 | 30 36
k [mm]
_3,5
4
5
6
7
9 _ 11 13
d1 [mm]
5
6
8
10
I2
16 20 24
1 7 min [mnl]
| 02
0,25
0,4
0,4
11,6
r1~ [mm]
0,4
0,5
0,8
I
l 1
op I 03 03
2 I 2 1 2
t [mm]
2,7
3
4,2
4,8
u
La
5,5 7,5 8
D1 min [nun
4,35
5,48
7,69
8
13,30 15,56 18,95
L_ 125
* 16
b [mm] ** -
28
32
18 22 Z6
*~1=* _ - - _ _
8 S
1 33 46 54
44 52 so
57 as 13
l,[n-un] 12-30 12-40 16-60 16-70120-80 30-80 40-100 50-100
Observa i: * lungimi k 120; **lungimi 120 < k 200; lu ngi!> 200;
dz diamelrul mediu al letului
Lungimi tipizate: 12; 16; 20; 25:30; 35; 40; 45; iiz k 65:70; 75; 80; 90; 100;
Clase de calitale: 4.6; 4,8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9: 119.

] ANEXE I
$urub cu cap hexagonal mic i cu cep cilindric, execu e precisa (STAS 5259, DIN 561)
TIP A cu degajarea lelului TIP B cu ie$irea lelului
V r
Q7 _ ._ ~43 -, 2
Cs
k I
\ A
%
Ii
V
1 I
El!
lal
Fig.A4.6
Tabelul A4.6
Filet
,,|
Ms
M10 [ M12
M16
M20
M8xl
Ml0x1,25
+1
M12x1,25
5 [mm]
12
I4 17
M16x1,5 T 1 M20x1,5
22 27
Dmin [mm] 13,25
15,51
18,90
24,49
30,14
k [mm]
5,5
7
8
10
,1
13
_ V1 [mm]
5+
0,4
0,4

U\
0,6
0,8
pas normal
4
5,5
C75
7
7 __
9
am [mm]1 pas n
3,5
3,5
->
5,5
7
d4 [mm] 6
7

12
18
C3 1mm1
5
5,5
\1
9
11
rl min
0,4
0,5
0,6
0,8
1
l [mm]
16-40
20-50
25-70
30-90
40 100
Observayii: Lungimi tipizate: 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; S0; 90
; 100; D1 =
Clase de calitatei 4.6; 4.8; 5.6
; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9.
P
\o
V
$41

I Transmisii cu ;uruburi. Calcul iproiel:tare


Anexa 5
$tifturi filetate
$tift filetat cu cresttur cu vrf teit (STAS 4770, DlN 551)
I1
L
II
:1-I-
5
1
E
d
c
l
Fig.A5.1
Tabelul A5.1
* 1=i|;=,1I-1; 4,
,1: M4 M5
1 M8 Mll M12 M14 M16
t [mm]
"4=-
1,8
i\J
2,5
I1 [mm]
0,8
1-1
gm
-A
Q,
Q1
1,2 1
c [mm]
O
1--0
O\
1,2
:_.
lJ\
1,8 2,2 U 2,5
cl [mm]
,_.
1,2
>-
U1
1,s 2,2 {1 2,5 2,2 3,1
I\J
00
P-1
1-~
l [mm]
-20 | 5-25
G\
>-
O\
um
O
-30 | s-40 Q10-451 12-50 16-50 -
Observa e: Lungimi zipizate: 4; 5; 6, 8; 10; 12; 16, 20; 25; 30: 35:40:45; 50.
$tift filetat cu loca hexagonal cu cep cilindric (STAS 5171, III 915)
120
d
*1
~1
i$ -
653/
A_.
1;!
1- |r 1
E11
Fig.A5.2
1% i,FiIe!1%, d,
M5 M6
Tabelul A5_2
.ii Ml V115 1Vl20
S [mm]
2,5
U)
5,
U1
Q
....
5
O0
_ _
3 _,
D [mm]
us
U1
2,9
U1
O0
+4
>-
-
\l
4,7 9,4
t [mm]
3,5
-|>
5 10
O\
%
d4 [mm]
3,5
-I>
\l
5,5 8.5 1 12
c [mm]
0,4
.0
111
:">l>-
Nu-xv
0,6 1,1
P
oo
-_
c3 [mm]
2,5
L)
4 8
-
O
r [mm]
0,2
O
IQ
11
@
"M1,.
a\
0,4 0,8
l[mm] | s-25 | 8-35
25-90
10-40 | 12-50 | 10-so 1 20-70
Observajie: Lungimi lipizate: 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55:60:
70: S0: 90.
..\.1..,_.,..1 .-=5-_.1.111..

I
_
ANEXE
Anexa 6
Piu|ie
Piu|i hexagonaliexecugie precis i semiprecis (STAS 4071, DIN 934)
120
30
I
E : Q- _._. ._
W!
D1 w 0,95
~s
Q
Fig.A6.1
Tabelul A6.1
Filet ~ ;
S .
_ 5[ m 111 ]
,__...
Dn n
[mm]
5|, I _
, 11,1 .
_. Diametrurminim ,
1O
11,05
M8x1
13
,__
14,38
6,467 6,773
17
18,00
8,467 I
19
_,___
I 21,10
%__
10,106 10,467
24
26,75
13,546 14,160
M6
M8
_~Ml0
5 0 M12
0 M16
0 M20
_ M1 0111,25
M12x1,25
M16>11,5
I M20x1,5 I
30
33,53
16
V V alLiri1_bului7 dj [min]
[mm] Pas normal Pas n
5 4,773 - *
6,5
3 _ 2,160
IO
13
16,933 I 18,160
Observaii.
Clase dc calilare: 5, 6, 8,
10,12.
Piuli hexagonal joas, execu e precis i semiprecis (STAS 4373, DIN 936)
~ _A
D, ~0,95-s
59;
Fig.A6.2
Tabelul A6,2
,,,[
mm}
, _1
~ Diamelrul minim
_ my I ~, .,3|L1l I.|bL||U1Hd3 [mm]
_ ~[~], _Pas n
10
11,05
251
-Jk
4
1,3
I_
14,38
<./1
6,773
17
18,00
O\
8,467
19
._i__
21,10
*0
15
I ,.
Q ,
m
\l
mm Pas normal
I ,773
. 6467 ,
_, 8,160
1 0,106
10,467
24
26,75
O0
13,546
14,160
M0
, Ms
M10
M12
I M16
M20
M8111 I
"M10x1,2s
I _M]2x1,25,
. ~M16x1,5 I
* 5M20xl,S I
30
33,53
"I.
G
If
16,933
18,160
0bserva_tii:
Clase 112 Ca/me; 5, 6
$18.

| Transmisii cu uruburi. Calcul 51 proiectare


Piuli infundat joas, execugie precis (STAS 4374, DIN 917)
Forma A
30
1
Sfer V I: _ 1 \
l "E Q _._ _._
I |____ :|> x A
- VA
=
ii
%
< V , r \
Sfer E1 _ L Q 1- -
W6 h
30
FormaB
1- - A
Fig.A6.3
Tabelul A6.3
1 4 110131,, [M11
_ [mm] [
14
-
v1
~1
_|
Diar etrul minim
Pas normal
1 al urubu|ui3 Z13 [mm
1 4 1 ,1 ~
Pas- n
M6 , - ., 10 11,05
I2
4,773
M8 , 1v1sx1 13
14,38
>-4
NJ
F et ml
\0
\1
-
~21;
I5
6,467
6,773
M10 1v110x1,2s I 17
18,90
>-
-K>
1-)0
>ul
5;;
2
20
8,160
8,467
"M12 M12Xl,5" 19
21,10
16
13,5
E
10,106
10,467
M16 M16x1,S 24 26,75 20
>-
\J
- |1
1
30
13,546
14,160
M20 M20xl,5 30 33,53 25
35
16,933
18,160
M24, M24312 36 39,98 30
l\l
>-
:5.
40
20,320
21,546
7 M30 M30112 46 51,28 34
28
Y\J
-P-
I1
60
25,706
27,546
Observa i: Clase de calitate: 5, 6 $1 8;D1m,,, = S,,,,,, IT 6; S
1 Dlmn: 4 nmz
Piulig infundat inalt, execu ie precis (DIN 1587)
d

K\_~
\- _
H *
\ .4.
d 5
ll
d1/2
- "/7//Z
//
I
Q
Fig.A6.4
Tabelul A6.4
5 <11 1 11n1m1i;~1m411,
;D.. 1n
1mm]
Di=m,el,r l mi im 111* ~
al urubului d3 [1i "r1],
M6 12 10
M10 . Ml0X1. 18 17
11,05
14,38
13,90
44
4,773 -
6,467 6,773
8,160 8,773
5 1vI1s* L M16x1;s 24
M20 M20112 , 34 30
9,5
<M8 _M8;11 12,5 15 13
16
1v112_jT 1v1,12x1,5 12 22 19
23 28
28
42
M24 M24x2 34 36
21,10
26,75
33,53
39,98
Uihil l
10,106 10,467
13,546 14,160
16,933 21,546
20,320 21,546
~. t IFZ
V [mm] Hun] 1 - 1 Pas normal Pas n
8 5 - 1
11 5,5 2 1
13 8
16 10 -
21 I3
26 I6
31 I9
Observayii: Clase de calitate: 5, 6 $1 8.
_.-~44 ..
"HY"

| ANEXE |
Piuliy rotund cu caneluri, execu e precis (STAS 5012, DIN 981)
c ><45
W/0
VIII
VIII!-
m
_.
I Q4
g 30 /
Fig.A6.5
Tabelul A6.5
F|let D D1 m b h c Num r Diametrul minim al
[mm] [mm] [mm]
Q. .
[mm]
[mm]
[mm] ~
caneluri
urubu|ui d3 [mm]
Ml0x1,25 24 16 8
4
2
0,5
4
8,466
M] 2x1,25 26 18 8
5
2
0,5
4
10,466
M16x1,5 30 22 8
Ll!
2,5
0,5
-J>
14,160
M20xl,5 34 28 8
L11
2,5
0,5
-Jk
18,160
M24xl,5 42 34 10
an
2,5
1
-I>
22,160
M30xl,5 48 40 10
111
2,5
1
-IA
28,160
M36x1,5 55 45 10
O\
3
,_.
-IA
34,160
M42xl,5 65 52 10
G\
3
-J8
40,160
__%
___1_
M48Xl,5 75 60 12
00
4
___g_
,_.
-B
46,160
Observa i: Class de calilate: 4, 5, 6, 8, 10, 12.

I Transmisii cu 5u!L|b||ri. Calcul si proiectare


Anexa 7
$aibe
$aibe plate pentru metale, execugie precis (STAS 5200, DIN 125)
Fig.A7.1
Tabelul A7.1
[mm]
7 $u|"!b!|Ui *5 . serie n ,serie rnijloci
D [mm]
3
<1:
<
riantaN i vaIian1aM [trim
S.
M4
4,3 ~
9 1
0,8
MS
J
5,3 5,5
1
-
O
1
M6
6,4 6,6
1,6
M7
7,4 7,6
~13
-ab
1,6
M8
8,4 9
17
l5,5
1,6
M10
10,5 11
21
I8
2
M12
13 14
24
21
2,5
M14
15 16
28
24
2,5
M1o
17 18
30
28
3
M18
19 20
34
30
3
M20
21 22
37
34
w
M22
23 24
39
3 17
Ln
M24
25 26
44
39
-B
M27
28 30
50
44
->
M30
31 33
56
50
-l>
Observa i: Serie nd simbol A; serie mijlucie simbol B:
Varianta N pentru ;uruburi cu cup hamgonal .52" hzragonale cu deschzdere
dc cheie normal ; Varianla M penrru I IbIII i an cap hexagonal ,s1 pmlzfe
hexagonale cu deschidcre de cheie reduszi; Mamrimf: S B5 SR EN 10025.

"w
l
ANEXE
$aibe Grower (STAS 7666, DIN 127)
Varianta R Varianta N
7515 75i5 !
hw2s;h, =20 +2k
1\..Jl
la!
1 Fig.A7.2
1
1
Tabelul A7.2
Marvmea d1 [mm] dz [mm] _ mm k [mm]
nommal abaterl nornnnal abaten
+ 0 48 0,15
15
i 0 20 2
4 8,2 0 12,2 2 10,2 15,2 2,5 0,3
, + 0,10 18,2 3 , 0,4
1 14 14,2 , 0 20,6 0,4 _,
16 16,3 23,3 ,4
26,3 4 0,4
29,5 4,5 0,4
-4
0,5
,5-
axula -V
FM/1:
>~>-vi V
_1___ I
+ :7
Po, ,
U: -
oo
$2 ,.\ F
" \D<J1-- I
U1 LMUJ >->-=- 1
<11 umu cw-:=:\a ;
M
5.
0 OP
awn,-
oe
_
0 . 0 9
wmmw
i 0,24
5
5 5
39,5 6
4_3,5
47,5
5
5
0 20
2 22 + (2584
4 24
27 27,5
30 30,5
3 23
36
39
0,8
A -A bl bl In
W \
-1-
O 3-
O
Ch @ L11 U1
v _ ON
Lil J1 U1
7
0
_O_O <3
oooooc
8 i 0,29
2 42 5
5 45 5 9
48 48,5 7 68,5 10 0,8
Obseru/a,tie: Material: ofel de arc.
wwm J 4,.
0 4

I Transmisii cu uruburi. Calcul $iproiectare |


Anexa 8
Guri cle trecere pentru uruburi cu filet metric (STAS 3336; ISO 273)
-_
IE1; 5:1 4-
I\\17//A I
Fig.A8.1
Dimetrul ,G,uri deirecere 2 Diametrul T G uri de trecer
?" " B*" "iI==1ri
5 d1 13,1). mm] d 1) [mm] 1
7 [mm] = H12 H13 H14 [mm] I H12 I 1113 1114
2,5 2,7 2,9 3,1 30 31 33 35
3 3,2 3,4 3,6 33 2: 1 36 38
3,5 3,7 3,9 4,2 36 37 39 42
39 , an 42 45
4 4,3 4,5 4,3 42 T 43 45 43
4,5 4,2 5 5,3 45 46 43 52
5 5,3 5,5 5.3 4s 50 52 56
6 6,4 6,6 7 52 54 1 56 62
7 7,4 7,6 s 56 , 5:3 62 66
8 3,4 9 10 60 * 62 7 66 70
10 10,5 11 12 64 66 70 74
12 13 13,5 14,5 6s 70 74 7s
14 15 15,5 16,5 72 74 7s 82
16 17 17,5 13,5 76 1 16 s2 36
12 19 20 21 so 32 , s6 91
20 21 22 24 s5 ~ 23 . 91 96
22 23 24 26 90 1 93 96 101
24 25 26 28 95 1 98 101 107
27 28 30 32 100 1 E04 E 107 1 12
Dacd este necesur sd se evitr: contaclul intre sup:-afa_ta dz nnwrdwt z mre lija ,
9i capul
gum/Jului 51 muchia gdurii de Irecere, aceasta se va tei_

1 I
ANEXE
Anexa 9
Guri de centrare (ISO 6411)
Guri de centrare lise. Forme $1 dimensiuni.
I:
E
\\*
II
_l.\_
_
-if
~&
E2
.
a b c
*6
gkar
Fig.A9.1 Guri de centrare Iise
a - forma A, fr con de protecgie; b - forma B, cu d
con e protec e: c - forma R, cu raz
Tabelul A9.1 Forma A
I l1nin;I[m1n 0,8 _ 1 128
D,[mmI 1,06 1,32 170 212
265 325 425 5
44 [mm] (0,5) (0,63)I(0,s)I 1,0 (12?) 1,6 I 2,0 2,5*3,15| 4,0 I(5,0)I 6,3 (s,0)I
10,0
0,9 I 1,1 1,3 1,6 2,0 _2,5 3,1 3,9 I 5,0 I 6,3 I 8,0 10, I ,
I , , , , , I ,30 6,70Ix,50I10,6I13,2| 17 I21,2
Gdurile dc centrare dl
611 ametrul 11 mire paranleze se var evita pe (1?! posibil.
Tabelul A9.2 Forma B
>-
O\
0
\_,
_o~1
U)
I (2,0) I 10,0
IV
C
d [1n1 ] 1,0 I (1,25) I #20 2,5 I 3,15 I_4,0 I (5
x111n.[m111] 1,3 T16 I 2,5 3,1 3,0 5,0 I 6,3 I
315I 4 I 5 6,3 s 10 1
9
o
I 10,1 I 12,2;
H111 11 I 145111511
O0
I22
,4I 2s
D11 ,
Gdurilc de centrure c di l d
u ametru znlrepamnleze 5 2 var evita pe catposibil.
Tabelul A9.3 Forma R
1.:
(8,0) 10,0
min. , 1 _
r [mm]
,0 0N
I\J
, max. 3 I 5 ,
d [mm] I 1,0 (1,2_5)I 1,6,} 2,0 I25 I 3,15 4,0 (5,0)) 6,
DY[mm] _ 2,12 2,65 3,35 4,25 5,3I 6,7 8,5 10,6 13
} 2,5 3,15 I 4,0I 5,0 6,3I so 10,0 25 I 16
I, I 40 I 5,0 6,3 s,0I10,0I
12,5 I 16,0 I 20
"<3
I\)
17 21,2
0,0 25,0
5,0 I 31,5
Gdurile de 0
entrare cu diamelrul d mire paranleze se var evita pe Z12) posibil.
Cola r corespunde razei de mcordare a burghiului (STAS 1114-2).
Tabelul A9.4 Recomandri de alegere a mrimii gurii de centrare
Diamtrul g urii _de cntrare Diametrul pie0sei:preli1c r5ate
*5 1111111111
[mm]
0,5 ; 0,63 ; 0,8
1,0 ; 1,25
5
_pestc 2 6
v_pc:ste6 16
, 1,6;2,0
pcste 16 32
2,5;3,l5
%4
pesgc 32 56
4,0; 5,0
_pestc 5680
6,3 ;,s,0
Qcste 80 120
10,0
I
pcste 120
1111. 1W:.Y.....1"1!..1111|17111|1r...,1r1 1

I Transmisii cu suruburi. Calcul si proiecfare


Anexa 10
$tifturi cilindrice. Dimensiuni (STAS 1599, ISO 2338, DIN EN 22388)
Forma A Forma B Forma C
d (m6)
"1 "1 N
\O
~=> 0,8 rx d n >\% K7
7% /
_ i
ai
&
>- N- Muchiile teite
<1 -
Q O
I1 m
d (118)
Lz C1
d(1
in
Fig.A10.1
Tabelul A10.1
1,, I1[mm]
{II
6|s
10
12]
16
hi
@
7 A I r~ [mm]
6 s|10
I0
16|
16
NJ
C
Forml max mm]
0,8
1|1,2
1,6
1,6
2
P
U1
16515) [mm] ; | zo-100
20420120-160
7"-I 25~16O 30-280|40280
._.60
Observa i: Lungimi lipizate: Z0, (22), 25, (28), 30, (32), 36, 40, 45, $0, 55, 60,
65, 70, 80, 90, I00, 110, 120
(125), 140, 160, 180,200, 220, 250, 280.
Material: Pentru ytjfturi netratate termic E355 SR EN I005.
Tabelul A10.2 $tifturi cilindrice. Abateri limih
F_o_rma
_ tiftului
i Abateri limit:-i la diamelnll d
am l
daaj
A
m 6
B
118
H8
C
hll
H7
H11

| Y 5 ANEXE |
1
Anexa 11
Bolyuri cu cap (STAS 5754-1, ISO 2341, DIN EN 22341)
Forma A Forma B
(fara gaura de pl|nt) (cu gaura de $p||nt)
3 2
Ella, |||
C1 || C1 , 1 I
_ Z
Fig.A11.1
Tabeiul A11.1
)d(h11) [mm 3
_
-B.
16 20
D (hl54) [m 5
,_
<:\-as
QC-ll
Em
gee
rd)-1
coo
K\J
I\)
25
, -k-[ lm], _,
>-
C/\
-JD-
|\))-i
hoooc
,LJ
"0
4,5
c, [ihin], 5
>-
U\
1,6
1:. 5 i [mfh]
.Q,.c_.
O\ul
53.0-
mm
\OI*
cm
c
m xv
~>-an
c
0\ _
O
Q
0,6
P_\l;
>_-nu
>_-
I\>
;~c,,,, ,, [mm] V I
3
la-I
A
d1(H13)[n _1111]I 0,8 | 1
-bk)
4
klu
U1
"I,1mm ] I 1,6 I 2,2 I 2,9 .
Y
!\J
:;~
~JnJ!\JI\)
::~ :~
6
\)
oc
, , 5,5 6
I,(] ,15) [mm], | 6-30 I 3-40 ]1050|12_<>0|16-20|20-100|25-12030-140|
35 -160 40-1s0|45 200
Observafii: Lungimi tipizalci 6, 8, 10, 12, 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30
, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, S5, 90, (95), 100, (105), 110, (I15), 120, (125), 130, 140, 200.
Material: S355 sau E355 SR EN 10025,
[E5]

1
| Transmisii cu ;uruburi. Calcul iproiectare
$aib5 prelucrat pentru bolguri (STAS 5974, DIN 125)
L ><45 i
!
-1 Mm 5 1%
Fig.A11.2
Tabelul A11.2
~|
a (D 11).[mm] 1D (H 13) [mm] g (h14):[mm] c [mm] lDiametru|bol1u|ui
6 0,8 O 3
3
4 8
0,8
O1
4
lll
10 0,8
0,2
us
Q\
12 1,5
O_-1
O\

16 2
0,5
00
10 20
jx)
U1
0.6
10
12
ua
25
O_8
12
14 28
us
0.8
14
16
LA
28
0,3
16
18 30
1
18
-I>-J>
20 32
1
20
Ob.verva;ii: Material: S235 SR EN 10025.
$plinturi (STAS 1991; DIN 94)
1 b :1 -~ I : a 1
Fig.A11.3
Tabelul A11.3
Diametrul nominal [mm] 2 | 2,5 I
3,2
4
516,3
8
10
l\J
1,:
5 1,8
2,9
3.7 4.6 5,9 7,5
9,5
1 d[I1m1
a,,,,,,, [mm] 2,5
3,2
4 4 4
6,5
U"1~!\J
U1
b [@115 4
6,4
S 10 126 16
20
->
Cmi [mm] 3,2 5,1
65
16,6
v-I>
G\
cmax 1rmn1 , 36
5,8
7.4 9._
J00
_.>__
P.
ocuo
__~
my ">
>-
19
S l[mm]
1040| 12450114763 1s-s
O
)
J
U
6
LI1
J>
0
_90 _-12
-16
3_
-:>-
LI!
- 200
\l
\Q
>-
1-
este
14
213 27
39
56
. piese P | 1
D am* el9 = letate pn\18 11 I 14
\O
10
,_
L
\O
56
80
recomandate t
ale pieselor 3? de,_ pas 9
12
17 23
29
44
90$
\OOO
>-
I\J\O
, ~ artlculagn pn la
17
S 29
44
69
Observagii: Lungimi lipizate: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28,
32, 36. 40. 45. SO. 56. 63, 71, 80, 90, 100, 112,
125, 140, 160, 180, 200. Materiali S185 sau S235 SR EN 10025.
1 1

I 2
ANEXE
Anexa 12
lnele elastice excentrice pentru arbori (STAS 5848/2, DIN 471)
w
/1%
4
I->
Fig.A12.1
Tabelul A12.1
_ Diametrul . C
Vanalin arborei 5 , V 5 Inel elastic
/)1[1n1n] n,,,,,, [mm] r[1nm] s [mm] 1 b [mm] l[n1m]
:ar bd re|uid[n11n])_ ,11 [mm] |
2
2 0
4 22
219
canon
Q
,,~5
\c <>
s
1,5
1,3 ~~ 1,2 25
1,7 1
uawmm MN
New mun
DJ |
1.51.: "
24 9
26,6
27,6
23,6
0
4 32
35 33,0
1,6
36 34,0
1 7 35 O
8 36
37
39,5
42
4s 45,5
3
1,85
2,6
I_ 3 9
3,8
50 47,0
49
- 52 0
5 0
55 0
57 0
59,0
Q\UI JIUI
. , .- ,
@
2,15
4,5
\I O\ O\ \
@ U! N
\
62.0
65 O
67
69 O
75 72,0
2,65
1
0, 32 3
2,1 3,4
1,5 3,5
0,2
0,3 2,5
1,75
2
2 ,
>1 _.O\O \vG\ :1\vulL!1A/1 .n.n/1_y1-J>-Ava -J>_-A nk-Ju.> v __L.u
Q c-u|u.>o5<>"\L/1 |\.>>o\zv14>t\>-O Q -
8
4
5,4 6
1
4
Observa,tii: Material: oiel dc arc DIN
1
1
17221 suu EN 89.
IE
M-1
1

1 Transmisii cu suruburi. Calcul 5i proiectare


Anexa 13
Piuli1;e pentru rulmen (STAS 5816)
C><45
771
vl/
ll
7 G
30
K !
Fig.A13.1
TabeIulA13.1
Simbol
File!
D(h 12), 12170114) {B (1114) s(m4)
I (H15) Dia metr uI"minirn 31%
[mm] kukrubg||ui {I131 [mm]
2
15,773
KM4
KME4
M20x1
32
26
\DC\
4
2
18,773
KM5
KME5
M25x1,5
>
\1
, 1
2 1 d (1 1 41 1 [ 1 \ [ 1
KM3 5 7
KME3 M17X1 28 24 8 4 I
I
as 32 >
2
23,160
KM6
KME6
M3 lJxl,5
45
38
6\1
5
2
22,160
_@v_~
KME 7
M35x1,5
52
44
,__0O
5
2
33,160
KM8
KME 8
M40 X 1,5
58
50
9
11
6
2,5
38,160
KM9
KME9
M45x1,5
65
56
10
12
6
2,5
43,180
1(.1\/110
KME1O
M50x1,5
70
11
13
6
2,5
48,160
KM11
KME11
M55X2
75
67
7
3
52,546
KM 12
KME 12
M60x2
80
73
11
13
11
14
7
3
57,546
KM13_
KME 13
M65112
85
79
12
14
7
3
62,546
KM 14
KME 14
M70712
92
85
12
14
8
3,5
67,546
. .46. 1 14,5131

1
ANEXE
Anexa 14
Pene paralele
\ Fig.A14.1
1
1
L1
_1*
h
1
"Q
>| >l >|
1 1 3 111
46 >111 T1411, W
,~\\_L\\\\;\\, 2
A A-
4
"I47
7/C
_.___ \._
mgmm
drtg
Fig.A14.2
Tabelul A14.1
Diametrul
arborelui
d
[mm]
. . Ad Raze de
Sectxunea penel anmmea 6 _ Imam?! qe
Ca al lor de Dana racordare r; | |ung|m|
teituri c sau r1
>10
S12
>12
S17
>17
22
O\
1 I >22
S30
8
\l
-B
3,3
b h :1 12 I
[mm] [mm] [mm] mm] [mm] [mm]
4 | 4 V 2,5 |J1.s 0,16... 0,08 I s_45
5 5 3 2,3 1 10 - 56
6 | 3 5 2,2; 0,25 0,16 14 - 70
>30
S38
O0
10|
Ln
| 3,3
>38
44
12
00
U1
3,3
>44
50
1419
5,5 ] 3,3
>50
S58
16 |10
6 4,3
>58
65
18 11
7 4,4
0,4 0,25
18-90
22-110
28 140
36- 160
45180
50 - 200
>65
S75
20 |12
7,5 1 4,9
>75
85
22 14
9 5,4
>85
S95
25 14
9 5,4
>95
110
28 16
10 | 6,4
I >110
130
32 18
0,6 0,4
56 - 220
63 250
70 ~ 280
80 - 320
90 ~ 360
1 11 |7,4
Observa;ie: Lungimi 1111122116; 6, x, 10, 12, 14, 16, 1s, 20, 22, 25, 28, 32, 36
, 40, 45, 50, 56, 63, 70,
80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, Z80, 320, 360, 400, 450, 50
0.

I Transmisii cu ;uruburi. Calcul 5i proiecfare


Anexa 15
Canale T (extras) (SR 1385, DIN 650, ISO 299)
A E
1 0,3 max. X45 V
.1455 -
V
Q3 H /1114;/Ill _ >
n Degajare facultatrv
Fig.A1 5.1
Tabelul A15.1 Dimensiunile canalelor T (extras)
A 2 B c H \ E V_F_\-1G
~[mm]_ , . , mm ~ mm [mm] [mm]V_[mm] [mm]
nominal abatenhmita nominal apafiin n 0mina|~ abate" ITI max max, max. max.
H81 , H12 ~ hmuta I hrruta
5 +18 r
0
+22 +150 14 0 1 18 1 06 1
0 0 O l 7 2
2 1 2 ZS 1
\\\ I . I
._._ _ _._ ._ _ O
oHHHl- 0 ,2
+ 2
\ 0 + o; 0 _
\ U1
- - ._ 2.1!-

5 ~ M 5
_
is i 2 2 .\\\
_ _ -I _ _ H
[6 : P
O\ O0 U1 r-1 Ln @ I
-0
4 +27 l 180 2 u _ 1
12 0 0 0 " , I6
Z P
P P
1 r: : A
1111 /I ///II
Fig.A15.2
Tabelul A15.2 Pasul canalelor
A [mm] I 1?:rmm1
5 | 20 _ 25 - 32
_( 6 _ 25 - 32 - 40
8 32 _ 40 - so
10 40 - 50 _ 63
12 (40)-so-63-so
14 (50)-63-so-100
12 (63)-so-100-125
~.._.m->@-

L __
ANEXE
Anexa 16
1 Rulmen axiali cu bile cu simplu efect
drul
Q
:-
|
1 D111!
5.
Fig.A16.1
1 Tabmu|A16J
1 drul D,,,1 ~ " 5 Hm, 1 K Sarcir1a static ;le_1>az55
[nnn] [nun] V ,[nun]_ , 5, (T; kTJ
0[,]_ "7
Si} b5|
15 28 9
15 32 12
I4
25
51102
51202
17 30 9
17 35 12
51103
51203
20 35 10
20 40 14
153
215
28
375
51104
51204
25 42 I1
25 47 15
29
50
51105
51205
30 47 11
30 52 16
33,5
46,5
51106
51206
35 52 12
375
51107
+1
40 60
50
51108
45 65
57
51109
>_>-
JR-I>
1 50 70
63
51110
5; 72
78
51111
60 85
.->-
\I@
Ii
93
51112
65 90
98
51113
70 95
104
51114
75 100
>-->--,--
0000
137
51115
80 105 19
140
51116
85 110 19
150
51117
90 120 22
19p
51118
__,_.
100 135 25
270
51120
t I ra<W:uh1\

I Transmisii cu uruburi. Calcul 5i proiectare


Anexa 17
[evi pentru utilizri generale
Tabelul A17.1
Diametrul Grosimea Diametrul Grosimea Diametrul Grosimea Diametrul Grosimea Djame
trul
nofnihali de perete nominal de perete nominal 1 Vqeperete nominal de perete "non
iinal,
[mm] [mm] 55 [ mm] [mm] ,[mm]I , [mm] [mm] [rm11] 1;; [H1111]
Grosimea
de perete
[mm]
1,5 \ 1,5
16 3
Ln J; u:
Ln I\J >*
U1
uh
3
18
U1 .J> us |\>
40
53
U! -\\> U-J l\-I
76
um
HP
_ 5
6
W >-
1,5
bl
bl
J1 .X>- U-I l\-I
20
> Q L! l\.) >-
LM I\-Y
42
54
3
o~u\.:>:n
83
6
u:._
U1 ->
N N
U: N
-l> LA |\) - A ua M
U N
La us
U1 JR
ul 4;. w N - L)
1,5 2
3
3,5
4 1
IQ
LII -l> U3 l\J U! -J> DJ IQ
45
48
57
635
DJ L11 -5 DJ I\J kll Jk U3 l\J
4,5
6
B)
so
Ln A us
um n
Ln
an
2
an -I> Ln N
51
70
73
3,5
II
8
3,5 I
l 4
K:
8
89
95
102
108
Observayii: Materiale: GE200, G17Mn5

z--=.~...........,,/ 5
Maw
W
!
_.,
.2!-
-5-
* d
; J19
; 1...: L
2,, .
\::. Y"
3
,_ J
*2
1* *
* a
iwlw , .5 _ ,-
-. :v.v- ,-
r
</\
ISBN 978-606-595-024-5 r
X