Sunteți pe pagina 1din 4

E---l

1r,rr,*t+1.{i}l

llWffilll
-"
.:',.-')

MINISTERUL PUBLIC
PARcHETUL DE PE lAttcA
CURTEA DE APEL BUCURE$TI
OPERATOR 2701 Afigat astizi, 22 martie 2017
Nr. 602/Vl-1/2017

ANUNT
privind organizarea concursului pentru ocuparei unui post temporar vacant de grefier
arhivar la Parchetul de pe lingi Judecitoria Sector 2 Bucuregti

in conformitate cu disp. art. 9 alin. 1 din Legea nr.567t2004, modif., privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecdtoregti 9i al parchetelor de pe lAngi
acestea gi al personalului care functioneazd in cadrul lnstitutului Nalional de Expertize
Criminalistice,
Vdzand H.C.S.M. nr. 185/2007, modif., pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de organizare gl desfd gurare a concursutui pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor
registratori gl a personalului conex,

parchetul de pe lingd Curtea de Apel Bucuregti, organizeazi, concurs


pentru ocuparea unui post temporar vacant de grefier arhivar la Parchetul de pe lingd
Judecitoria Sector 2 Bucuregti.
Concursulva avea loc la datele de:
- 24 aprilie 2017, ora 10,00' proba practicd (eliminatorie)
- 26 aprilie 2017, ora 10,00' proba scrisi

pentru a se inscrie la concurs candidatii trebuie sd indeplineascd urmdtoarele condifii:


- au cetdtenie rom6n5, domiciliulin Rom6nia gi capacitate deplind de exerciliu;
- nu au antecedente penale, cazier fiscal 9i se bucuri de o buni reputa{ie;
- cunosc limba romini;
- sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea func[iei;
- au studii medii (bacalaureat);
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune p6nd la data de 07 aprilie 2017 9i vor
cuprinde:
- cerere de inscriere;
- carte de identitate, in copie;
- certificat de nagtere gi, dupS caz, certificat de cdsdtorie, in copie;
- diploma de bacalaureat, in coPie;
- certificat de cazier judiciar;
- certificat de cazier fiscal;
- curriculum vitae;
- adeverinta medicald din care sd rezulte cd este apt pentru exercitarea profesiei;
- 2 fotografii color cu dimensiuni 2/3 cm;
- recomandare privind profilul profesional 9i moral;
- chitan[a de plati a taxei de inscriere;

Copiile actelor susmen[ionate se vor prezenta impreund cu originalele.


2

Pentru inscrierea la concurs candida{ii vor plati o taxd in sumd de 50 lei la casieria
Parchetului de pe ldnga Curtea de Apel Bucuregti.
Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de grefier arhivar la Parchetul de
pe l6nga Judecdtoria Sector 2 Bucuregti consti in suslinerea unei probe practice eliminatorii de
verificare a cunogtin[elor de operare pe calculator, precum gi a unei probe scrise de verificare a
cunogtinlelor teoretice din tematicS.
La proba practicd eliminatorie nu se admit contestatii.

Cererile de inscriere se adreseazd Procurorului General al Parchetului de pe ldngd


Curtea de Apel Bucuregti 9i vor fi depuse la sediul Parchetului de pe ldngd Curtea de Apel
Bucuregti din str. Bd. Libertalii nr.12, sector 5, et. 4, camera nr. 420.

Prezentul Anun! este publicat pe pagina de internet a Parchetului de pe l6ngi Curtea de


Apel Bucuregti - http://pcabucuresti.mpublic.ro, cdt gi pe pagina de internet a gcolii Nalionale
de Grefieri - www.qrefieri.ro.
Anex I
TEMATTCA 9r BTBLTOGRAF|A
concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de grefier arhivar la
Parchetu! de pe l6ngi Judecitoria Sectorului 2 Bucuregti

Noul Cod de procedura penali


Partea generald
1. Titlul ll - Actiunea penald gi acliunea civila in procesul penal:
Capitolul I - Actiunea penali
2. Titlul lll - Participanliiin procesul penal:
Capitolul I - Dispozitii generale
3. Titlul Vl - Acte procesuale gi procedurale comune:
Capitolul l- Citarea, comunicarea actelor procedurale gi mandatul de aducere
Capitolul III - Cheltuielile judiciare
Capitolul IV - Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale 9i
inliturarea unor omisiuni vidite
Capitolul V - Nulititile
Gapitolu! VI - Amenda judiciard

Noul Cod de proceduri civili


1. Titlul I - Actiunea civild
2. Titlul ll - Participanlii la procesutcivit:
Capitolul III - Participarea Ministerului Public in procesul civit
3. Titlul lV - Actele de procedurS:
Capitolul lll- Nulitatea actelor de proceduri
4. Titlul V - Termenele procedurale

Organizarea judiciari
1. Legea nr. 30412004, privind organizarea judiciara, republicati, cu modificirile gi
com pletdrile ulterioare
Titlul I - Dispozilii generale:
Capitolul I - Principiile organizirii judiciare
Titlul lll - Ministerul Public:
Gapitolul I - Atributiile Ministerului Public

2. Legea nr. 56712004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor


judecatoregti gi al parchetelor de pe l6ngd acestea 9i al personalului care functioneazd in cadrul
lnstitutului National de Expertize Criminalistice, cu modificdrile gi completarile ulterioare - integrat

3. Ordinul Ministrului Justitiei nr.26321C12014, modif. privind aprobarea Regulamentului


de Ordine interioard al parchetelor '
Titlul Vll - Organizarea, funclionarea 9i atribuliile compartimentelor auxiliare de specialitate
ale parchett;lor:
Capitolul I - Atributiile functiilor administrative
Capitolul ll - Regisiratura, grefa, arhiva gi documentarea juridica:
Sectiunea a 2-a - Registratura
Secliunea a4-a- Grefa
. Secliunea a 5-a - Arhiva. Evidenta, selectarea, migcarea gi casarea in condifiile legii a
documentelor pistrate in arhivi.

4. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecStoregti 9i al


parchetelor de pe l6ngd acestea, aprobat prin H.c.s.M nr. 14sl2oo5 integral
-
Bibliografie

- Legea nr. 135/2010, privind Codulde proceduri penald, cu modificdrile ulterioare

- Legea nr. 13412010, privind Codul de procedurd civilS, republicatd, cu modificdrile


ulterioare

- Legea nr.30412004, privind organizarea judiciarS, republicata, cu modificdrile ulterioare

- Legea nr.56712004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor


judecdtoregti gi al parchetelor de pe l6ngd acestea gi al personalului care functioneazd in cadrul
lnstitutului Nalional de Expertize Criminalistice, cu modificirile gi completdrile ulterioare

- Ordinul Ministrului Justiliei nr.26321C12014, modif. privind aprobarea Regulamentului de


Ordine lnterioari al Parchetelor

- Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanlelor judecdtoregti gi al


parchetelor de pe l6ngd acestea, aprobat prin H.C.S.M nr. 14SIZOOS.