Sunteți pe pagina 1din 7

APELUL

NCPC reglementeaza calea de atac a apelului in art. de la 466 482

Apelul este o cale ordinara de atac, prin intermediul careia oricare dintre parti
poate solicita unei instante superioare reformarea hotararii pronuntate de prima
instant. Apelul este o cale de atac devolutiva, care permite o reexamine are completa a
cauzei, atat in fapt, cat si in drept, de catre o instant superioara, in complet format din
doi judecatori. NCPC reglementeaza 3 forme ale apelului:

- Apelul principal

- Apelul incident

- Apelul provocat

Apelul principal poate fi exercitat de oricare parte, in contradictoriu cu oricare


participant care a avut calitatea de parte la judecata in fond, dar numai inauntrul
termenului de apel, nefiind dependent de exercitarea acestei cai de atac, de alti
participant la proces.

Apelul incident poate fi formulat in scris de catre intimat, dupa implinirea


termenului de apel, in cadrul procesului in care se judeca apelul facut de parte
potrivnica, printr-o cerere proprie, care sa tinda la schimbarea hotararii primei
instante. Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca
tardiv, ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondului, apelul
incident ramane fara efect.

Apelul provocat este expresia coparticiparii procesuale sau a prezentei unei terte
persoane in proces. In aceste doua situatii, intimatul este in drept dupa implinirea
termenului de apel, sa declare in scris apel impotriva altui intimat sau a unei persoane
care a figurat in prima instanta si care nu este parte in apelul principal, daca acesta din
urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice in proces.
Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv, ca
inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondului, apelul provocat
ramane fara efect.

Conditii ale exercitarii apelului


- conditii de fond

- conditii de forma

Pe langa conditiile generale ale exercitarii dreptului la actiune, exercitarea caii


de atac a apelului impune unele conditii special cu privire la:

1. Hotararile susceptibile de apel

2. Subiectele apelului

3. Termenul de apel

1. Hotararile susceptibile de apel isi gasesc reglementarea in art. 466 NCPC.

Pot fi atacate cu apel, hotararile pronuntate in prima instant, daca legea nu prevede
in mod expres o alta cale de atac; hotararile date in ultima instanta, daca potrivit legii,
instanta nu putea sa judece decat in prima instanta; incheierile premergatoare atacate
odata cu fondul si alte hotarari expres prevazute de lege.

1. Subiectele apelului.

Subiectele apelului sunt partile, tertele persoane si procurorul. In principiu, partile


sunt indreptatite sa exercita calea de atac a apelului, in masura in care acestea sunt
nemultumite de hotararea primei instante. Partea care declara apel se numeste
apelant, iar partea adversa intimat.

Nu mai are dreptul sa formulize apel principal, partea care a renuntat expres la
apelul cu privire la o hotarare sau a execitat partial hotararea de prima instanta, desi
aceasta nu are susceptibila de executare provizorie, cu privire la dispozitiile executate.
Legea recunoaste legitimitatea procesuala, in mod implicit, si mostenitorilor partilor,
precizand ca termenul de apel se intrerupe prin moartea uneia dintre parti.

Tertele persoane care au intervenit in proces in prima instanta, au dreptul de a


declara apel. Apelul intervenientului accesoriu este conditionat de exercitarea caii de
atac si de partea in favoarea careia a intervenit, in caz contrar apelul sau fiind
considerat neavenit.
Procurorul poate sa exercite caile de atac impotriva hotararilor pronuntate, chiar
daca nu a pornit actiunea civila, precum sic and a participat la judecata in conditiile
legii.

1. Termenul de apel

Reglementarea termenului de apel este realizata de NCPC prin articolele 468 si


469. Regula este ca termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotararii,
daca legea nu dispune altfel. Exceptiile la regula in ceea ce priveste durata si punctual
de pornire al termenului il regasim, spre exemplu, pentru procurer, termenul de apel
curge de la pronuntarea hotararii; in cazurile in care procurorul nu a participat la
judecarea cauzei, termenul de apel pentru acesta, curge de la comunicarea hotararii;
ordonanta presidential este supusa numai apelului in termen de 5 zile de la pronuntare,
daca s-a dat cu citarea partilor si de la comunicare, daca s-a dat fara participarea lor.

Se aplica principiul echipolentei (comunicarea hotararii poate fi inlocuita cu un


act echivalent, sub aspectul momentului de la care incepe sa curga termenul) in
urmatoarele situatii:

- Termenul de apel curge de la comunicarea hotararii, chiar atunci cand aceasta a fost
facuta odata cu incheierea de incuviintare a executarii silite.

- Daca o parte face apel inaintea comunicarii hotararii, aceasta se socoteste comunicata
la data depunerii cererii de apel.

- Termenul de apel suspenda executarea hotararii de prima instanta, cu exceptia


cazurilor anume prevazute de lege.

Termenul de apel se intrerupe prin:

1. Moartea partii

2. Moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea

In cazul mortii partii, se face din nou o comunicare a hotararii, la cel din urma
domiciliu al partii, pe numele mostenirii, fara sa se arate numele si calitatea fiecarui
mostenitor, termenul de apel incepand sa curga din nou de la data acestei comunicari.

Conditiile de forma ale apelului


Reglementarea acestor conditii o regasim in art. 470 NCPC. Cererea de apel va
cuprinde:

- Datele de indentificare ale partilor

- Indicarea hotararii atacate

- Motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul

- Probele invocate in sustinerea apelului

- Semnatura

La cererea de apel se va atasa dovada achitarii taxelor de timbre aferente.

Elementele privind indicarea hotararii atacate si semnatura, precum si dovada


taxei de timbre, sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii, iar cele privind motivele de
fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul si probele invocate in sustinerea apelului
sunt prevazute sub sanctiunea decaderii.

Lipsa semnaturii poate fi implinita in conditiile art. 196 alin 2 NCPC, iar lipsa
dovezii achitarii taxei de timbu poate fi complinita pana la primul termen de judecata
la care partea a fost legal citata (in apel). Cand dovezile propuse sunt martori sau
inscrisuri nearatate la prima instanta, se vor aplica dispozitiile art. 194, lit. e NCPC.

In cazul in care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt momentu


decat comunicarea hotararii, motivarea apelului se va face intr-un termen de aceeasi
durata, care curge insa de la comunicarea hotararii.

Ziua 1 pronuntarea hotararii

Ziua 3 aflarea solutiei

Ziua 5

Procedura de solutionare a apelului

Apelul si motivele de apel se depun la instanta a carei hotarare se ataca, sub


sanctiunea nulitatii. In cazul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile cerute
de lege, presedintele instantei sau persoana desemnata sa primeasca cererea de apel va
stabili lipsurile si ii va cere apelantului sa completeze sau sa modifice cererea.
Termenul de completare sau modificare a cererii este diferenta de termen ramasa
dinauntrul termenului de apel. Daca presedintele sau persoana desemnata apreciaza ca
intervalul ramas pana la expirarea termenului de apel, in care sa se depuna
completarea sau modificarea cererii, este insufficient, va acorda un termen scurt de cel
mult 5 zile de la expirarea termenului de apel, pentru indeplinirea acestor neajunsuri.

Dupa primirea cererii de apel, respectiv a motivelor de apel, presedintele instantei


care a pronuntat hotararea atacata, va dispune comunicarea lor intimatului, impreuna
cu copiile certificate dupa inscrisurile alaturate si care nu au fost infatisate la prima
instanta, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare, in termen
de cel mult 15 zile de la data comunicarii.

Intampinarea depusa este comunicata de in data apelantului, punandu-i-se in


vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare, in termen de cel mult
10 zile de la data comunicarii.

!!! Intimatul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare, din dosarul cauzei.


Dupa inplinirea termenului de apel pentru toate partile precum si a termenelor
mentionate in etapa scrisa, presedintele sau persoana desemnata va inainta dosarul
intantei de apel, impreuna cu apelurile facute, intampinarile, raspunsurile la
intampinare si dovezilor de comunicare a acestor acte. Daca s-au formulat atat apel,
cat si cereri privind indreptarea hotararii judecatoresti, lamurirea hotararii, inlaturarea
dispozitiilor contradictorii sau completarea hotararii, dosarul nu va fi trimis instantei
de apel decat dupa implinirea termenului de apel privind hotararile date asupra
acestor din urma cereri.

Apelul incident si apelul provocat se depun de catre intimat odata cu intampinarea


la apelul principal, fiind aplicabile dispozitiile art. 471 alin. 6 NCPC.

Efectul devolutiv al apelului

Reglementarile acestei institutii le regasim in dispozitiile art. 476-478 NCPC.


Apelul exercitat in termen provoaca o noua judecata asupra fondului, instanta de apel
stuatuand atat in fapt, cat si in drept. Limitele efectului devolutiv sunt determinate pe
de o parte de ceea ce s-a apelat, instanta de apel procedand la rejudecarea fondului in
limitele stabilite expres sau implicit de catre appellant, iar pe de alta parte, de ceea ce
s-a supus judecatii la prima instanta, prin apel neputandu-se schimba cadrul procesual
stabilit in fata primei instante. Partile nu vor putea folosi inaintea instantei de apel alte
motive, alte mijloace de aparare si alte dovezi, decat cele invocate in prima instant,
sau aratate in motivarea apelului sau in intampinare. Instanta de apel poate incuviinta
si administrarea probelor a caror necessitate rezulta din dezbateri.

In apel nu pot fi schimbate calitatea partilor, cauza sau obiectul cererii de chemare
in judecata si nici nu pot si formulate pretentii noi. Partile pot insa explicita pretentiile
initiale, sau apararile adresate primei instante. Se vor putea cere in apel dobanzi, rate,
venituri etc. ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite dupa hotararea primei
instante. De asemenea, va putea fi invocate compensatia legala.

Pregatirea judecatii apelului si dispozitii privind judecata

Presedintele instantei de apel sau persoana desemnata, va lua de indata, prin


rezolutie, masuri in vederea repartizarii aleatorii a cauzei la un complet de judecata.
Apelurile principale, incidentale si provocate, facute impotriva aceleiasi hotarari, vor
fi repartizate la acelasi complet de judecata, iar cand dj au fost repartizate la
complete diferite, vor fi reunite la completul cel dintai investit. Presedintele
completului de judecata, stabileste primul termen de judecata, care va fi de cel mult
60 de zile de la data rezolutiei presedintelui instantei de apel, dispunand citarea
partilor. Instant de apel va verifica in limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de
fapt, si aplicarea legii de catre prima instanta, motivele de ordine publica putand fi
invocate si din oficiu.

Instanta de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor administrate


de prima instanta , precum si administrarea de probe noi propuse prin cererile de apel.

Potrivit dispozitiilor art. 480 NCPC, instanta de apel poate promova una dintre
urmatoarele solutii:

- Respingerea, anularea sau constatarea perimarii apelului, solutii in urma carora se


pastreaza hotararea atacata.

- Admiterea apelului.

In urma admiterii apelului, prin hotararea din apel, instanta de apel poate dispune:

1. Anularea hotararii apelate, cand se constata ca, in mod gresit, prima instanta a
solutionat procesul, fara a intra in judecata fondului, sau cand judecata s-a facut in
lipsa partii care nu a fost legal citata. In aceasta situatie, instanta de apel poate fie sa
judece procesul, evocand fondul, aceasta fiind regula, fie sa trimita cauza pre
rejudecare primei instante sau altei instante egale in grad, din aceeasi circumscriptie
cu insanta de apel.

2. Daca intanta de apel, stabileste ca prima instanta a fost necompetenta, iar


necompetenta a fost invocata in conditiile legii, solutia va fi tot anularea hotararii
apelate. In aceasta situatia, instanta de apel va trimite cauza spre rejudecate instantei
competente sau unui organ cu activitate jurisdictional competent.

3. Cand se constata ca exista un alt motiv de nulitate, instanta va admite cererea, va


dispunde anularea hotararii anulate si va retine procesul spre rejudecare.

In cazul admiterii apelului, instanta de apel va putea schimba in tot sau in parte
hotararea apelata. Potrivit art. 481 NCPC, apelantului nu i se va putea crea o situatie
mai nefavorabila decat aceea prevazuta prin hotararea atacata.

S-ar putea să vă placă și