Sunteți pe pagina 1din 30

,l ,.

, 67' 2 2{'{'
;'at
1a.( 1 1-( /? ( /
/tttk zo--'
9,.3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


HOTARiRo nr.z03

din 29 martie 2017


Chitiniu

Cu privire la aprobarea Documentului unic de program


pentru anii 2017-2020

in temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006
privind dezvoltarea regionald in Republica Moldova (Monitotul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nt 2l-24, aI1. 68), cu modific6rile 9i completdrile
ulterioare, gi in scopul promovdrii eficiente a politicii statului in domeniul
dezvollarii regionale. Guvemul HOTARASTE:

L Se aprobd Documentul unic de program pentru anii 2011-2020 (se


atexeazd).

2. FinanJarea proiectelor incluse in Documentul unic de program pentru


anii 2017 -2020 se va efectua din contul 9i in limitele mijloacelor financiare
alocate din Fondul nalional pentru dezvoltare regionalA.

3. Ministerul Dezvoltirii Regionale ii Construcliilor;

l) va monitoriza procesul de realizare a Documentului unic de prosran


pentru anii 2017-2020;

2) va asigura alocarea mijloacelor financiare din Fondul na-tional pEEtr"i


dezvoltare regionald, cu aprobarea acestora de cAtre Consiliul \alional de
Coordonare a Dezvoltdrii Regionale;

3) va prezenta Guvemului, pin[ la data de 31 ma(ie a anului urmiror ;eii::


de referintA, rapoafie anuale privind implernentarea Documenrului sii.i-
men\ionat.

//'h'c
a4 eq
- ;n>r
2

J 4. Controlul
asupra executdrii prezentei hotiriri se pune in sarcma
Ministerului Dezvoltarii Regionale gi Construcfiilor.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemneazi:

Viceprim-ministru,
ministrul economiei Octavian CAIMIC
Ministrul dezvoltdrii regionale
gi construcliilor Vasile Bitca

\\172.17.20.4\opemtorj\@lIANUL 20r?\HOTARARAI342\redadat o.ds


Aprobat
prin Hotirirea Guvemului nr.203
dh 29 maftie 2017

Documentul unic de Program


Pentru anii 2017-2020

Scopul general urmdrit de politicile de dezvoltare regionalA constA in


asigurarei dezvolt6rii echilibrate a teritoriului nalional din punct de vedere
economic. social, culnrral, de mediu qi evitarea manifestdrii disparitdlilor Ei
dezechilibrelor de dezvoltare
Documentul unic de program (in continuare - Document unic) este un
document de programare pe termen scu a implementdrii politicii de dezvoltare
regionald, ela-borit in baza strategiilor de dezvoltare regionali 9i a planurilor
opiralionale regionale, ce include programele gi proiectele prioritare de
dezvoltare regionalS care umeazd a lt realizate in perioad a 201'7 -2020 '
Destinilia Documentului unic aste de a conffibui la realizarea obiectivului
general al Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionald, aprobat[ prin Legea
nr. 239 din 13 octombrie 2016 -,,Dezvoltarea echilibratd 9i durabild asiguratd in
toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova".
C-aracterul multisectorial al Strategiei Nalionale de Dezvoltare Regionald
impune integmrea prioritdfilor gi tendinlelor sectoriale in politica de dezvoltare
regionale pentru crearea unui cadtu coerent de dezvoltare durabild a regiunilor'
Doiumennrl unic presupune asigurarea unei planificdri stmtegice a
procesului de realizare a acliunilor coordonate, necesare pentlu dezvoltarea
regiunilor.
La elaborarea Documentului unic s-a tinut cont de cadrul legal 9i strategic
existent, de realizdrile gi lacunele politicilor sfategica implementate anterlor,
precum Ei de experienJa oblinutd in implementarea proiectelor de dezvoltare
regionald.
Principalele documente de planificare a dezvoltirii regiunilor sint
strategiile de dezvoltare regionale 9i planurile operafionale regionale, care includ
progrimele, proiectele 9i activitd,tile prioritare, iar Documentul unic reprezrnta
sintiza planurilor operalionale regionale cu proiectele ce urmeazi a fi
implementate din Fondul national pentru dezvoltare regional[ in umetoarea
perioad6.
Domeniile de intervenfii stipulate in strategiile de dezvoltare ale regiunilor
Nord, Centru, Sud qi unitdgii tedtoriale autonome Gdgduzia sint: infrastructura
drumurilor regionale qi locale, aprovizionarea cu apd $i sanitatia, managementul
degeurilor soiide, dezvoltarea infrastmcturii de afaceri, sporirea atractiviti[ii
tuistice, eficienta energeticd a cl6dirilor publice.
in vederea realizdrii necesitdlilor de dezvoltare, prevAzute in analiza
socioeconomici a Strategiilor de dezvoltare regionali Nord, Centru, Sud qi
unitatea teritodald autonoma Q-agiruzia, a fost desfequrat concursul de propunerl

\\172 l7 20 4\operarorroo lIANUL 2OI7\IIOTARARI\I34?\redachr ro docr


5

de proiecte, in urma c5ruia au fost elaborate


Ei aprobate planurile operafionale
regionale. Proiectele incluse in planurile operalionale regionale au conitituit baza
[ormirii prezenrului Documenl unic.
Pentuu finantarea proiectelor vor fi utilizate mijloacele Fondului national
pentru dezvoltare regionald. constiluit din alocaliile anuale de la bugetul de
srar,
ca linie distinctd pentru politica de dezvoltare regionali.
Concomitent, conform prevederilor legale, Fondul men(ionat este deschis
pentru completare cu mijloace din sectorul public
ai cel privat la nivel local,
regional, nafional 9i interna;ional, precum qi cu mijloace oferite de programele de
asistentd din partea paftenerilor de dezvoltare, inclusiv a Uniunii Europene.
Bunurile oblinute ca rezultat al implementarii proiectelor cu finanlare din
Fondul nalional pentru dezvoltare regionald vor fi transmise cu titlul eratuit
aplicantului menlionat in anexa la Documentul unic, in
conlormitate cu
Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor investitionale. fomjate in
urma achizitiondrii de bunuri, senicii, constructii, reconstmclii sau imbunatatidi
aces(ora din contul mijloacelor Fondului national pentru dezvoltare regionala
Ei
din alte surse, aprobat prin Hotdrirca Guvernului m.1235 din 10 noiembrie 2016.
Repartizarea bunurilor intre aplicant partenerii proiectului se va efectua
li
in confonnitate cu prevederile contractului de societate civili incheiat intre
aceEna.
Proiectele incluse in Documentul unic qi finantate din Fondul naqional
pentm dezvoltare regionala vor fi monitorizate de cdtre agenfiile de dezvoltare
regionald gi Ministerul Dezvoltarii Regionale qi Construcfiilor pe intreaga
perioadd de implementare a acestora.
Procesul de raportar cu privire la implementarea proiectelor gi
programelor de dezvoltare regionald se va desfiEura in confonnitate cu
urmdtoarele prevederi ale Strategiei Na{ionale de Dezvoltare Reeionald:

_ l) raportarea privind implementarea proiectelor cupriise in prezentut


Doculnent unic se efectueazd semestrial de catre ageniiile de dezvoltare
regionald atit consiliilor regionale pentru dezvoltare, iit
Dezvoltarii Regionale gi Construc(iiior;
9i Ministe-l ri
. 2) rapoartele privind progresul de implementare a prezentului Document
unic se elaboreazd de cdtre Ministerul Dezvoltarii Regionale Construcliilor qi
$i
se prezintA semestrial Consiliului NaJional de Coordonare a DezvoltArii
Regionale gi anual Cancelariei de Stat. Rapoartele anuale sunt prezentate la
sfirgitul anului de sestiune.

\172 l7 204\opemrori\Ool!.\NUL 20t7\t.lOT RARt\t342\eocsra!n,o6x


'!! -s a
i Es 3.9
+EP? c0E<
-ts :
x =.Y
rp F ts.9:-_
i,;9 '6 d:
9E
;;3
A E
: d5 e<
"l 3F d 9"E
F11 E

cx ti9

E!i
EE za
Ad

q7. at I e

J z
() .=
o:
E I lod ?

:.9 .s! * ,,i


6,
6,E !! ?: !
9q)
!>
!ia 'E ii
66
7a t 6
K9
9i) c! 5.
'-^ 9 g;nEin
r,1 I E
=J

l 2

E
-?
()i (,
Q U

z6 !
ziEn"p
;;2 - c grd U I:!
t c 2e 46
i.: rF t i
i= i E .e
g iE!igj
t ""; jiE t'
;EEEei i P'E;-5 8"6 U -qe ; 3 e n -?

.9 0: d fE:>9:*
a t,=:1E*
- gH-:E= t9:! <E o o
EIE q; F g 3:> I t f i- F
"r'4> u Q .,-== i .4+ !
r.,,tFE

;!.l

,EE :
'F3E3 O
:l
.E=.:3 pl
ss?s
lEgis ^L6 E
.Fl
'Et
e

o :1
.91

6_i +
v,.? P q'; XE -el
.EO _
E
r'=o ! r
*Qj EE'<f Eu9 EI

2=* :> i 9 I
i-E e:
.:*:r
i'6 E:6
:n= Erg
2A^
rE !/
3E F
z
.E *r E- I s-E
t
: ! qu k iE dE o
t:
5=
Q 2

!
!
(J

I
;E ,r g.9! 2 = -* -* t'
67 *; "ii i =.
YAd";-eZ
>e :;-:5-s iEi,HEa- ;gAEEFEg ui X-- e
i,i"E g+J 25 u
$ ; i= E 4 7 )
? i:E{I?EE 10> i .r F"; -. '"
ia -9
e;:?g; :?5EX6FE =
d 3 +: .=;z.vd.:., d,=--r<ZA-
!,eE-r'E
:b,r*d
xx ; x
d
a E E E;E.F- sgEEgg i* 5coo<;6==
'- @ ;

?
.9.-
$o

(-)

e e

Q z z (,

e
ai =1I
ii@
6 Ea" -=F
o6
qN; 'q9
4.9 i
!F!! *
Jad * !'E
:i a

E.!-9

9 < -",2

z I U
!
,io =.-9 t>
-c 52 9 !g
E9
iiF6<
a, E"
vE

=;iiigiigFEF'
i E=
'Ei F^
Fi
^.:eb
(.)

I E E
EE!A
: E to a Z

>5
'x9
c-o
.jdF
Y. ui
E! $
EO I

iFs rE
n6'
s;^ ht
-^^ ;E
xii g $d !-
E

8"2 :E s

O
:
5
n

d=.-. ii
i !!:9
6l 2E1i7i^*2_.:
;:,F e,: Ei si E s: li E {
t< 9 x i
u q-
i4 E i=e; aE_
i6 '8I.EEEEiE
. 3-- F Y s rs7
"s; 6 6i E 8'E t; a! =
E?zEZEE !E,E l< ! d >
-=z 12, n a
:i ?i !
l>=,i t
e*r:jF=E =>'!
ta z;
lE-u-s ? E33 E E 5'N l(, ! c- 6
3!i:' 5 I '1

E
'ck 2=.

(J
; t--
El9
(-,)

_i9
b =li
I
E 6
b | ! l.=
9,r
Q a.E ?
r.E b ,t L Etd
EE,sE E I 'tE
EE,O :59- e
E I l;-
a> 6l E | !9!r
Q
,I:! FE9 g E
!
i;; 9 | tb
i.9; 6. I LYn
i: ,i :iE; ' 'e. y.
!i Li s t
'!r,!
'5> i 3E
u
l5!9 .EE;! II l;t'6 t
l< -

U
:
;
-. ..* ^ , Ei-99.S EiX;-
?,H J
esfic;sF stEEi: i fEt;;gg:;E=
gi E5 cs E s#i"
gE;
sE E
E;l3Ei;f sEiFfs;6;?F;
! !E .,i gE;g;s*g :;9$"iq
BEE $' fi:
z\e Fff5;sEEgi'

'; ai

I: I
t6 F

lE a
le5
e
t

e
>,:l
d-l 6
!d 9l
;r 6l 6

I
I

_HEiEg -
;in E : lE a
th t
(,
qeE;lE
;g>.= Ei i
ljdE
E;,s!2E=
li6 I ^"
code E: gt:.E"
l? 0 i; lEEEZ?E
-ii4.g E i l: r
:"a14 F. s teiSF:
o s'F > o o
.ehdA-
d,,,
.-l
dts
t
I

""; i 3
e.9
: |,k a-: .:gd =
'!9-!:ts,i
';!sE:3 a- 5
,6E

cE'F.! ;t
s
o z
= E,S^
!i.!ft' z Z Q

* l.= ,el
EI
&;i c9
ol.: t P 6 -ci

! 9,c
I
lg sS ,:E
E k>
tn- csd
'i.-.i
A'= .99
:,4
E- Ea
lg,F
c( t9 9
E
(J
IE E 5
a 6
2
E

U z z
:
:
& 3S9:
I o
E
O
s
d. ts 2ie
=
.9 o =nt
a g-5 E
ii i:;
n giEi
o g - .8 ,S E

.s F:r e'e e
5.: i
Fl.=:EE
'YDE
(,
lo .o ilq
dl
f'E: E E
z EEE:d. z EEEE z6
- E D I aU U a
=O
g

.9= l? 4
E
;*E !t IE F-
;i; |?!,ii
6'-E
c =
x iiq
- -\) : E=d.
o '-z j 3d
'!;5 E

E9
i
,E A6:!l 9E
:
:=E
e g6l
tY- |
d-;

) I

J
r.
x
2 z (-) (, z ti U
' F s
a
f; F: o:
E

2iie"F7t=q
;g t* i: 5^g Er.d;
iio(r:u- E
uE=3 I i= .=z zE
r'
U U!
'd ia
6 :: E 5;
eiiA-r...;^
.9E E
n 9:* ! E
>s E-'

d'j:
!.{ F !E
'FE =5* .=-ts
:,"-
aa E
n

e e
z O a Q

;6
U :.! E
> E= 3

;i :h
E
;.9.:= EQ
=
E: t
o9 'i:9!
:i?: ,d=* :
qE>T Fra
E
(, r:tYa
u
9-C
F^;:
zE Q F s

z I (, Q
:
5
g
o g
E E
?t
'u0 U E

o6 9q
o o .22

e
7
o E
o

;E,E
r;
dE 6 =*
2z
c.E'S.S
: ! E z
e
z Q )EEEE
g (,
eo
z O (J

'a'E
.-
9< t,-
EO
!t6
Ei 6
EEY <ii 3::-
E; g,N e
o9i YoF
.0J ':_:
Fi; r!o
l?"
E E*
.!2 -
z
.q.> os o E*
ox
3'E o; :OE
.:s
H5 =

O (, (.) Q U

=
IIepeBoa

TIPABI{TEJIbCTBO PECIIY E JII,IKI,I MOi'I.IIOBA


W
IIOCTAHOBJIEHI{E J\} 203

or 29 uanra 2017 r.
KuIIrl{ErY

O6 yrBeprrqeHnn EnfiHoro nporpaMMHoronoItyMeHTa


sa 201?-2020 roabl

Ha ocHoBaguli 'racrr (2) crarrrl l0 3axona Ns 438-XVI or 28 ,uexa6pr 2006 roaa o


peruoHajtEHoM pa3B]rrlrlr B Pecny6rtn(c Mon.qoBa (o$ryuanbdblii MoE{Top Pecny6ntKlr
Mor,{oBa,2007 r., Ml-24, cr' 68), c RocnayloulI,rfl{ It3MeHeHlrtMI't I{ aonoI]ucHlltNlu' a
Tar(xe B qeJrtx otptlexrroaoro nponBfixentt norrlTxxlt locy,{apcrga e o6racra
perroHaJrBHoro pa3Blrrua, Ilpaarrellcrro [IC)CTAHOBITET:

L yTBepaxrL EquHLIi nporpaMMHLlii aoxyMeHr Ha 2017-2020 ro,u6l (np


'Iaraerct)'
2, Ol{HaHc]IpoBaflIIe npoeKToB, Bl{nrcqeHHbrx B EauHBIi nporpaMMHUi AoKr,|vleHT Ha
2017-2020 roarr, ocyrqcrBJrtrE 3a cqer ]l B Ilpe.qenax q)[HaHcoBblx cpeacrB, BbIAereHHLIx I'I3
Hau[oEan6Hofo QoH.[a peruo{aJlr'Eoro pa3Bllrllt

{crepcrBy peMoHanBEoro pa3Bltrtlt t crpol,TenBcrBa:


3. Mt
l) ocyuecrn:rrrr MoHllropllHr npoqecca BrlrronrleHllt L'Irlnoro nporpaMMdoro
AorryMeHra Ha 2017-2020 roALr;
2) o6ecnequrb BEraeJIeH e (b HaHcoBI'lx cpeacrB r: Haqronalsnoro Oonaa
pruoHaJl6Hofo pa3B],lTglt C tlx )"rBepxneHreM HatIxoHMBHBIM KOOpA HaIIITOHH6IM COBeTOM

no pe ,roHiul6HoMy pa3BI{TUIO;
3) npeacraalrrr flpaeurelrcrry roaoBLle olleTEI o BI{eApeHUn BLIUeyXa3anHOfO
aoK),MeHTa ao 3l Mapra rona, cne.q) {)Lqero 3a orqerH6lM.

4, Konrpolr 3a
l,tcnonneHltcM Hacrotqelo nocraHoBlleul'tt Bo3roxqrl rra
MtHl-IcrepcrBo perIroHaJI6Horo pa3BtlrI'It 1l crpol{TerEcrBa.

IIpeMLep-MxHt{crp IIABE,'I OI4JII{II

KoH rpacxrIT)'Ior:

3aM. IIpeM6p-MliHtrcrpa,
MlrHI,tcTp 3KOHOMI,IKI't OkraBuaE KAJIMbIK

MrHr.rcrp perlloHanBHoro pa3Bl'lr1'lt


x CTPOETeJILCTBa Bacune EblrKa

\\ 1 72. I 7.20.4\operalori\001\AN UL 20 I 7\HOTA R A R1\ I 342\redactal- I 342'ru.docx


yrBepxAeH
IlocraHoBJleHUeM IIpaBhreJr!crBa
l$ 203 or 29 Mapra 2017r.

EAI|HBrfi nporpaMMHbrfi loKyMeHT Ha 2 017_2020 roG"r

, OcEoBria, uerb npoBorrrMoii Iloni.rrr,tl{ll perfioHaJrBrroro pa3B'T]r, 3autrclraerc{


B o6ecneqeHuu c6anaHcr.tpoBaHHoro pa3Brrr!, Eau[oFa]rbEoii Teppuropux c
lreCI{Ot, COUllZLIbHOfi, (yJlbTypHoii u 3(ono lrlecl{oii ToqKu 3peH]rr,
3(OHOM14
a Ta(xe
npeaoTBpatqeq[e nporBjrerr[r EepaBeHcTBa u a[c6a,TaHca ypoBEeii pa3BllT]jr.
Egursrii nporpavvnbri Ao(yrieEr (e 4ansneiluev _ Eduuad doxyueur)
rBnreTcr /lo(JMeHTOM (paT(OcpoqHofo [raH4poBarl[, BHeApeH[, flojlrrTfiKa
peruoEarBHoro pa3BDTrrr, pa3pa6oTaHHbrM Ha OCnO"e aapurea"fi perhoHar6Horo
pa3BIlTIlr II peraoH?lJrbHBlx n:raBoe leiicrerii. BKrtoqarour M nprup"r"rn","
rrporpaMMrr l,t [poe(T6r pe rorJarrbroro pa3Burtlr, Koropbre 6yA1"r peaav:onauu
na
nporrxeHHx 20 | 7-2020 roaoB.
IIpeAHa3EaqeH[c EAaHoro .qoK]a{eaTa cocrofiT B coAeiicrBrrr pciur{3aqrrl
ocHoBHoi qerll HaqroHar6Ho; crparerq]i perrroHarbHoro pa3BETrrr! yrBepxleHHo,l
3ar<oHoM Ng 239 o-t 13 or<rr6pa 2016 roAa - <C6alagcupoBaguoe
fi;onrocpoqHoe
pa3Burue Bo Bcex peruoHax pa3Blr[r pecny6luxu Molgoea,'.
Muorocropountii xapanep HauuoHa,lbHoii crparernn peruonarbuoro
pa:orrua o6yclamaBaer uHTerptpoBarlue nplopureroB u cerTopalrbnHx TeHIeHrIui
B no,rrl,lTIrKy perroHarrbHofo pa3BUTrrr c qenbro co3laHu' npeafiocbrtroK ,it],r,
11ocjleloBaTeJIEEOrO ll AOJIf OCpOqIIOrO pa3BrTt,' peraoHoB.
E1urblil ao(yMHT npeAycMarprBaer o6ecfle.reuue crparerxeecxoro
niraHupoBaHur flpouecca BHlorHeHnr corracoBa]JHbtx geficrorrti, ueo6xo4[Mtix gll
pa3B[TU' perUOHoB.
rIpH pa:pa6orre aoxyvenra 6rur ylrenlr cyrqecrB',rorqaq 3arono1larerr,Ha,
t't
crparef[qecKar 6aaa, locrrxeurr n npo6elu pauee BHeAperIHbrx crparer[qeckux
rrort,tTllr, a rar(xe on6rr! np[o6pereoHLJi npll pearr 3auxl npo"nrou p"aron-"noao
pa3BxTltr.
Ocuooonolaratoqruu Aor(yMeHraMr lraurrpoBaal, pa3Bur]r, perrouoB
rBJrrlorcr crparerar peruoHajrbHoro pa3Brrt, R perloHajr6H6re nraH6l
(oropbre Bxnoqaror rrporpaMMbr, npoeKTBr r Dplloprrerurre reicrBuii,
reicreul, a EAunuii
aor(yMeET flpelcTaBnser co6oii cr.sre: pefro'alrb''rx nna'oB aeficTBui, ]l
roropue 6yg1n pearr[3oBaHr,r t3 HaquoFarbEofo 'DO.(TOB.
$orga peruoraarnoro pa3BrrTu, B
nocneayrcullt nepnoa.
CQ,epalra gerrerLEocr[, nperycMorpeHHr,rMr.l crparerurMu pa3Buru peruonoB
^Ceoep, I-{enrp, IOr u aerosor,{uoro reppr,rroprlaJrbForo o6pa:oearrl faraysur
tBn*orcr: perxou,trrlar lt MecrFar gopoxnar an$pacrpyxrlpa, eo4ocua6xenze tr
xauarrrz3arltu, yJrpaBneune rBepAtrMrr 6r,rroslrvu orxoraMr, picBurlre
uHQpacrpy(Tlpbl 6x3Feca, pocr rlT,ucr[vecr<oi nplo:rexarorBEocr[, 3Hepreruqec(a,
,OOeK |l4BHocrb 06uect BeHHBlx 3IaHui.
B qenqx pearru3auuu lorpe6Hocreii pa3Brrrur, npelycMorpeFHBrx B
coqua,llBqo-SKoHoM[qeckOM aHturr3e CTpaTer'lft pa3B'rTrry perroHoB
Ceoep, tleurp,

\\ I 72. I 7.20.4\operatofi\003\AN U L 20 I 7\HOTARA R1\ I 3 42\redactal- 1 342_ru.docx


4

IOr l,t aBToHoMHoro repplrropllaJrEuoro o6pa3oBaEtt faray3ut, 66I:l DpoBeadH


(orrK)?c npoeKrHr,rx npea,roxeHlri, no rroraM xoroporo 6rul't pa:pa6orar:u I
yrBepxAeH6r pe loHaJ'IbHEIe n:rauu Aeiictnuii. flpoe(TEl, BI(Jtro'IeHsBIe B
perfioHanhsr,re nrasbr AeficrBri, nocnyxnJrt ocHoBoii Ant co3AaHfit Hacroturero
Errnoro roxyvesra.
llunancupooantu fipoerroB 6ylyr lrctroJlr3oBaulr cpeAcrBa
Art
HaquoH&'r6Horo Qonaa perronaauroro pa3Blrrllt, Korop6lfi QopMfipyerct I-r3
exeroar{rrx accrirnoBarqfi lr3 rocyaapcrBelrnoro 6roaNera, kak oraen Hat
6roaNernar rauaa art florllrltKll prt-toHzulLuoro pa3Blrrttt,
Ognoaperueuuo, cornacEo .{eiicrB}Tor{eMy 3aKolroaarejlbcrBy, yka3asHblt
OoEA or(p6rr Ar, [ononneElli cpelcrBaMl II3 [y6nlGHoro u r{acrEoro ce(TopoB Ha
MecrsoM, perroHanbHoM, Hauuorlall]bHoM Ij Mexa)'Hapo,IlHoM ypoBHtx, a ral(xe
cpe,4cTBaMrr, npeaocraBjreHl{LlM[ naprHepaMtl [o pa3BETqro, B ToM rl]rcJle
EBpoleiickr-lM Coro3oM, B paNrKax trporpaMM noMonrtt.
IleHHocrn, noJrfIeHHbIe B pe3ynbrare BHeApeHLt npoeK'roB,
npolfnnanqjporannr,Ix l,I3 HauloH&!6Horo $onga perroua,'rrnoro pasnmnr, 6yly'r
nepegaru 6eroo:ve3,rluo 3atBIrre.IIIo! yKa3aHHoMy B Irpllnoxesl'ru K E,qruoNay
ao()a(euTy, B coorBercrBlrrr c flonoxeHaeM o rroptA(e fiepeaarol llHBecrllulronublx
3arpar, cQopMnpoBaHHbrx B pe3y,lLTare 3aKy[KLI 'roBapoB, ycn]T, KoHcrpyKqHr'1.
peKoHcrp)'1(ullu ].r'I Iix ycoBepu]eHcrBoBaHl-Iii 3a crler cpeAcrB Haulonalrnoto
rfoura peruona:Gnoro pa3Bltrt t It ,4plr]jx croqHI,I(oB, )'rBepx,qeHIl6IM
flocrauoe.neuuev llpaBsrenLcrBa Ne 1235 o'r l0 Hot6pt 2016 ro,qa.
Pacnpegeleuue qeuuocrei Mex.{y 3aulBmereM u napruepavu 6yger
ocyulecrBrr'r6ct B cooTBeTcTBrrl c noJIoxeHIrtMI,l fpaxaaHcKo-fipaBoBblx aoaoBopoB,
3AI{JIMqEHHbIX ME}KAY HI,IMII.
MoHxroprrHr npoeKToB, B(JrIoLIeHHbrx s EAusHfi Aolq4vreHr u if uanclpyeuttx
l,l3 Harlrronanbuoro SonAa peruonarluot-o pa3BItrI'It, 6y,{er oclellecrollrr,cl
areHTcTBaMrr pernoHaJlblroro pa3BtITIlt Li MIIII crepcTBoM perlroHaJlEHoro pa3B]rTIz, u
cTpouTenr,cTBa B TeqeHIre Bcefo nepuoaa BHgapeHHt.
flpouecc npegcraureulrt orqeroB o BHeapeHIlB [poeKToB l-l flporpaMM
perEoHaJrbHoro pasourrr 6yaer oc)rqecrBjltrr,c, B coorBercrBttlt co cneA)'IollxMll
noloxearnar HaulioHa,qbHoil crparer I,I perl{oFaJlEt'Ioro pa3B}trtl,:
1) areurcrrau perlronarnblroro pa3BLTrt rIpeacraBJI{TB lor]ToaoBble orrlerbl o
BHeapennr npoe(ToB, Bt<Jlroqennbrx B Hacroqlqriii EAIrIrHii ,{oKyMeET, perxoHanbHblNl
coBeraM no pa3Buruto, a ra(xe MLIHIrcrepcrBy peruouaJlBlroro pa3Bllrllt tl
cTpoxTe",r6cTBa;

2) MrrHncrepcrBy pettoEarnBHoro pa3BLr'rt1u u crpo[TeJlr'crBa pa3pa6arHBarE Il


npeAcraBnrrb HaurioHalLHoMy (oopAuualruouuoMy coBery no pernoHaJILHoMy
pa3Blrrlrio [oJryroaoBLre orrrerEr a focyAapcrnenuoii KaHIIentpIM ro,[oB6le orq9T6l o
Ilpouecce BHgapeH]rr Hacror[Iero Eamoro aoryueura. fo,{oBEIe oneTl't
nDe.4cTaBIttoTct B Kolrue oTqeTHoro ro/Ia.

\\ I 72. I 7.20.4\opefalori\003\ANUL 20 I 7\HOTAR A RI\ I 342\redactal- I 342-ru.docx


!E
x nr
dE
Ei>
,.* d x';.
J1 >A
;.: e9 6.s-a
5o

UOO ,o: d
ed
8ll
9F

s4
v:: Ei: :9-
ET9 F
uia
Ei
IE ?

(,) O

4= t
9E
,:5*: r -
*J n a0 i
- u F
"d 3
sa;d;:
6:,DS;
o
=
a! av
S F {x T>ET
F,r: i f !
E 6J:
v +Y
E 5r-6Ee z
3i43
9
;: -5
ts
E.i:^; o9 -
8',3 i { i:g9i s^v + = o
r!
i!> =
:-L,= F I j!?
9 K9 E i > E 6
d:s3 d c5 a;o' i,E* a
F
dP a
za O O .i
ZE
3

a
reto
-iih36
iRii:X Ei 6T
jdio ii :z tz,->YE
I i g.Y E i>':l
1':
ia:.d
Es3
iT =v,;
9.) u**--4 6 s; il E F,i
E S d': !P X
\')<d F
-: eip
xovcov=,9ii 3x SA (.)ii

"d3
Fii s E.A F 6
s 4.9 g
> g= 6
r9>
5.'E E
6- = tr6,; -<,6 tr f,' trX
X

E
5 e I
=
t
E 1..
qca ;
9i E *ql
E .. ,: *i j
u ^ r- iYd
,6-FT:FE
E3: i.:
C
I ; g9t9 3 E:
ts E > , $ *',:
EFEii* : Bi *4 i
o
rF9=r
! U iA E
A-: i H
9E;i{*
I i ; *+ L 4 ;a<
x
:!,X
fAEiA5R 169 E < t e=E!,: u<=^--l:/
F3 5!"2-H,l
;5 FEO <;*_ i D
e:!-E
E ',6 ,!+ E- *
Ei?:ie +! ^ F X E; EE ;?::,-,4
ca
|
AA + 9 z
b e * 0 F i'0 ;EgREI I!g
F aE F E i; .:E5e:g EiEIE,EE
6;E
ca s> d
!E:85*
E KH O >2
3 A3 Eg E 3
s rX> s: H fs a
9

O U U
6 o

5i
64 sd
i:F
s+ 0
F;
6dlj
+>^o
i6 B @!d x
YF >6.ib
Y.ge. 4 s9 6+*tq
iTY lil * x,i"i:
3,
i1i sE5:
i'i'il'4:Pf
i:= d
FV r- 6 F
F

F!5gg'[;5 . (.re i i tdt


:HHss+t: >E t E-:
D ((a$= F,;
ovvt0co=;ii Eddir*

i53. 3'F,g 5
9,a o6
:ii X iF
I:ya3 's=
-o
=;A
5 5x I r*5 aO

e
a
O U Q U

a
n
F
E:,F 9S>. : i6
E eo I i F
X;5
5 $ d;E o

xEi;1Sk :I
9.F
-:e
qE*^ EE^i
E*X
AA? z
=i:
i:9s :-6;IUJ *-
810 :s; if*;96
0 a6 .: h;
ts ;: I P,! aJ:!i:?!:
3 5 5 r F-

O z
E- E 9d
.QF ,E q 0 .95
s i9 i b :.i P :E
9x
I i !/
xs EE iU;
va g
r P ! i:F -- Yc4; * ;g?EiF
e < i.r E;
=SAEEiJ
9,: s A : E 3 f i >:9 i 5E s9
>a93Fa = E 4i; q iiB: E a
i
EHS,;i,!&
i".:854s ;eEasS eY>**;
I F X = :E
^E ; i v;l f E rn ri99 s i XQti'le;
EqfEEEE : 3-E ; E F t xr g-- 5 5E5t'EB
SrEEi=. ipii:3
5E;Eeg e ES U<E>

6
e

-i
n

g no a
F
o
5,E * * E3+ E i
1; F E ;Hng9 6

I ! h>' )z
;5i+
t
a E '5 .: it
9 T'Q d
-E U9 'v i -: E
^o99;a 9

:
U O
=
d
E

S,!' > i,i


i _.i
-*,iii0"
s9=R e,:E 0nI
,i' -^i:s699d
=
E
t.9 S c F i ,. > .*-

6
1E Al4 o i i:Eo;rr<,s
U
f
E 3E 5e3'. 9l
l&.
igisF -; ^'i
Fi^5F5::;
o o5
i U >V
F gr
: i r aF x: E ig
:sl 9d,:9* 2EEF 5;.q

,s6 9H
E:b : 5.,i I '=v
Itr
atiii +i
,XX 6L

R+9
Egsi
J e
< dE
y
IE
a Xs a_
X dB E-
I :- E
9Ei
6t4^; !.: s 5 >s :F6--
F
o
6:Xts 5 v 4 ,:' 9d: f l E

;x;s&E
X= d"aE -,6
PF
R 5 3.9 4 eq a< E Ex I
9sg E x9 X
z
ii='= G. e,x E,9:
iitd
9Xa E E 1*
iFRgIi
s 3 9.* E >6: E{sdl ." 3.8 El
i3r
O o z 1
L)
a

.l
EEI ^-i
6,i
I
=a-E{> _ + 6
2A
B!E;,:E'E
"^s ; * d i ; gEe
da
x6 de*558E ;YAii 8e
g ii E 5E *

<B
lbb! a!Eic E.Y l9'o9,
l6'b
a 4,9
l9i 9i 9e 95

+E E A

=,i6

; iE;
a ;6tit
o9li
a
15C =r =a F
9.{: ,s): >': t > 5:9 +
FmAi o

!;!t
EEF i:3: a:;:
9Uis'':.9
6 i br :
i 5: s E E'E
e
E
; a v' : p
z
l,=,X 3,
:HFrd6; s
F
lX =a
Eg;E;
L:;:9 EB B E: i g9i! 0GP
9 E o
9assi
6*V:8
o t0- - r
iEaiiaf
> 3 E ; E;<
NE
OE
9

(J CJ O
5

&E
9:f
.iS
EJt::-.i
;S E irFi
-
gsEi 0
.'' -. 9. ,J
fl,itd
d F->.f s D
s i?E 55s'
x ee,iE
\o i F.- -,:
xb 5t U
A 91SA'"
fgf$45i q."^FES-i:
giq gS,F E
4 !xtrs 9 dEd,iF".o:
i ; ! E 5',i > n
iix 8- * ;ft i Fs--is.l-
hd g; E,93 B5S E-EE5
E3s F3 3; S i53 iF -^6 5::3 E F

ss*FE iqE FiEiss E.Fs.iExE


E
F/
E uF FI
EB.EEX.EE i s s9q > (fEn9>J.:
E s ,jl Pa

O< FfsEsss :gSECE&fi AE EI H: ,sEsEgESg

5X

I IF

tf,
J*
IF
1<
lr
t<
7
5
:
5
D
9
a ax
s E

9-
E

Et E,;9 Erix,fF iv

i v id i
;=r- > F
nH'r'i-q trii;Xf
>.: J2 6 i
EF,s q,: --t +9= k d E
A s asi !: lrr ! > '5
!: <-T
!!l

):> !
Ea
3S
:;:a:ii:
B E i. a=af
6-t
tr5l +e" -ots 6

F e
inid{ 6
9;6: O ()
E !,*r:
F Q

v,iF !.6 XT J
- >.:
oEs x
o

:ox !
das r a5 z
: ng I.d
49 *: ,; F;i Fd
4:o
&5F
iE!FE
k5a
9996 d|: ? ,oEd;Ed
O 6-
1
o z
d
E

J *I D
=

gsgiiri,
:{FXA;3i
F:,F{:
6 F;v
ii
ii
I F 6. i1
-t
f f g:.f 5 F
:EF,h:tq,3; i
E

=E_Esd;Xl
t 9 E Pi FF:i i
YI .0 U 2T< E.X z

*+ 9T9
ii*i:ni;t^
fi
6X E:P : ; il
iFFp eE
-=+}'iq- E

6:P5-
U O U
E :,*a
< tsE
6< E
i =p
96 :
(o ;4'i
J;S I ;X R i: +"F = =6A n
F
94 6aE o
=
E {: I
E-C
tr
d9F
i * 3 !,9 6
6:r rEEg.F',e_
3; s 6 .= .= q
;:.9 E'Ei?r: E5x
D
z
9Erd ;- i
;.4* I E 9 3
; s5F i!';1 =E d,af 3 i
:3>* i:Y ::; !:6
;;i6-5
gE
gt?
E,!
S i9 +1e
9

O z
3
6

dfE
= .-A* 3
o Edv i o B:,9
EE 6
n tr x,:
F
t a|; o.E0d;+
2 : e, n; c
ir;
{i'.J d e;! ;:
q ET
2=!*E
9d9 *FE?X:
i ii. 9 {
(JCAEX ** E =,i i
dg ,-

6l

t: o6
EiF t.i
O

I
e

O F I O :
!
F

U 9: A
f.
t90 d
*> i : c 3A
"-

F
= i, eq
E o
.:>!ra eE: e
3556- 3 CEE
e:d
F>
9v X :
;8.= E,;
3::+g E 9:',; 3
i a =a
:g:(?
aE !p
,::+Ei !
z
Y6EE eq F i E
s!J
o * aA
ribsEF >:a!
tr
E

O z U Q z
-
+
E 6
6
:

3
E8 .-,,EF
"" ,i -'E ; F
:;5**14
8R 5a': B 3
dl;
,4 .9
'i.=iq".u-
=E:EF.Et''
uee ed s g s 2
Itiit!x-=
s<T a!
g 3 ?x x
i.?
= 9 >)=,!,i
=
OXtr: voqiEiiii
F

>r!
+! 9 a: Eq >3
sii9U
trv,= ,:X

tF 5
e
I t O
I -i

I
t, as 6\ 9r 96
E 9 .?568 !l
F- *!,x;
- E ii5 o
!.t
u 9 E,C ! 10 s'=
Foi9
>i r.o:9Ff I3
E
! e: E (P g 'i a,s s
AAAEJPT
r! i e2 -- q -x-L!
9:La E
cqo9:iP 9EX: !,:+d
E SBi F:a 1=is
P
l:z elEeErH :q/>P P ; R F]
O 6IZ o i a: 9.* ; 5F H+ o;: EgF*l -

O (-) (,
:

o au

E
E
a
O t- !-

E',* *
)E6
5t i,!
=
tr

c) 3 69[E U (J a
< E6
t
I
c !i .s9=!!' a
F. -< ,,=;i I 9i
bi 3!=q t,i Eq o
t
TLO F l> -< ^o b i aE *e;E 9r x=
t:: ! SIllo
;3:eQ ;t+ iia I D
Y z
:9Ei
ia9>
: Ftr S= O=!i 3i;Hr i; F ii:
:h Ud 6F
99-i 6EP
9-
o ;,x F >s9d de5-fH'
Y.t: i F
O;;U tr;\o ijl.aE
= d<Ed6 o; -av I

z U O z ()
9H
X
tx
9,x OE
*E

6'-d -:E
ax,x

E E
& 11

6 !! I'r
5; F,: E5
o
k c 3i:
*to
6 b H'F
ggt:
BgEE
i- d ErE
tr3:
; *xH O;E 6

U ()