Sunteți pe pagina 1din 5

Director Se confirma,

Valentin Feodorov Sef Serviciul jud. Ilfov al


Arhivelor Nationale

S.C IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.


Voluntari,Ilfov

NOMENCLATOR ARHIVISTIC

Aprobat din Decizia nr...2... din .....18.02.2012


Cuprinzand termenele de pastrare a dosarelor, registrelor si a altor materiale
documentare

Serviciul Denumirea dosarului /registrului Termen de Observatii


(continutul pe scurt al pastrare
documentelor)

1.Organigrama, stat de functii si


A. BIROUL de personal P
PERSONAL
2.Copiile adeverintelor eliberate
personalului , legitimatii,
scrisori, sesizari, liste angajati, 5

3.Documente privind
salarizarea,sanctionarea si alte
drepturi de personal: 70

4.Corespondenta privind
5 CS
aplicarea sistemului de salarizare
5.Dari de seama, statistici anuale P
6.Dari de seama, statistici lunare, 10
trimestriale si semestriale
7.Regulamente : Regulament de
organizare si functionare ,
Regulament intern P

8.Fisele Posturilor 1 De la inlocuire


9.Concedii odihna,
suplimentare , platite, fara
5
salariu, recuperari, invoiri,
nemotivate
10.Dosare profesionale si
70
personale ale personalului
11.Perfectionarea pregatirii
profesionale a personalului-
5
(cursuri de
perfectionare,doctorate)
12.Condica de prezenta a 5
personalului,
13.Pensii: intocmire dosare de
pensie, copii ale dosarelor de
pensionare , corespondenta 15 CS
legata de acestea.

14.Concursuri pentru ocuparea


posturilor vacante(decizie
5
numire comisie,lucrari,proces
verbal de constatare a
cunostintelor)
15.Registrul de evidenta al
P
salariatilor
16.Registrul declaratiilor de 10CS
avere
17.Registru de intrari-ieriri
Procese verbale Curtea de 10CS
conturi
18.Registrul declaratiilor de 10CS
interese
1.Lucrari de secretariat -
B.SECRETARIAT Registre de intrare-iesire 10
corespondenta

2. Foi colective de prezenta 5

5
3.Corespondenta cu organe
centrale si alte autoritati publice

4. Condica de prezenta a
3
personalului,

5.Programari concediu odihna


3
1.Situatii financiare anuale,bilant
P
C. SERVICIUL contabil
FINANCIAR- 2.Buget de venituri si cheltuieli
CONTABIL P
3.State de plata salarii
70
4. Declaratii privind contributiile
10
angajatilor
5 Registrul Jurnal, 10
6.Registru inventar 10
7.Registru Carte Mare 10
8. Note Contabile 10
9.Documente justificative care
stau la baza inregistrarilor in 10
contabilitate
10.Fise de conturi sintetice 10
11.Fise de conturi analitice 5
12 Corespondenta cu tertii,
5
,adrese constituire debite, retineri
13.Foi colective de prezenta 5 CS
14.Registru de documente CFP 10
15.Fundamentarea cheltuielilor
de personal, buget
propriu(devize programe de
5
cercetare,fise de calcul)

16.Registru casa 10
17Documente justificative
privind platile din fonduri
5
publice(bugetare)

18.Documente privind gestiunea


materialelor:Note de
5
receptie,bonuri de consum,fise
de magazie
19.Procese verbale privind
inventarierea patrimoniului
10

20. Condica de prezenta a


personalului,
3

21. Inventare privind mijloacele


fixe si obiectele de inventar pe
10
locuri de folosinta

22..Procese verbale ,decizii


privind scoaterea din uz in
10
vederea casarii a mijloacelor fixe
si obiectelor de inventar
23.Facturi emise
10

1.Foi de parcurs auto,


D.ADMINISTRA alimentare, consum carburanti si 5
TIV lubrifiabti
2.Aprovizionare cu materiale-
referate de
5
necesitate,comenzi,memorii
justificative,note de receptii
3.Documente privind paza,
securitatea, P.S.I , si protectia 5
muncii
4.Hotarari s dispozitii de transfer
- mijloace fixe si obiecte de 10
inventar , adrese de colaborare
5. Condica de prezenta a
3
personalului,
6. Inventare privind mijloacele
fixe si obiectele de inventar pe 10
locuri de folosinta
E.SERVICIUL 1Procesele- verbale ale ale
ACHIZITII sedintelor Comisiei de Selectie 5
oferte achizitii
2Dosarele de achizitii pentru
5
achizitiile derulate
3.Planurile anuale de
achizitii.raportari,.corespondenta
cu Sistemul Electronic de 5
Achizitii Publice(SEAP)
,furnizori
4. Condica de prezenta a
3
personalului,
5. Inventare privind mijloacele
fixe si obiectele de inventar pe 10
locuri de folosinta

ntocmit,
Stan Laura