Sunteți pe pagina 1din 4

Audit

financiar si consiliere 2017

Principalele diferente si asemanari ntre IAS-IFRS si


OMFP 1802/2014

Prezentarea comparativa a Imobilizarilor corporale in viziunea IAS 16 Imobilizari


corporale si OMPF nr. 1802/2014

1. Recunoasterea imobilizarilor in viziunea IAS 16 si OMPF 1802/2014

IAS 16 OMPF 1802/2014


Costul unui element de imobilizari corporale Imobilizarile corporale reprezinta active care:
este recunoscut ca activ atunci cand: exista sunt utilizate pe o perioada mai mare de un an si
probabilitatea ca intreprinderea sa care apartin unei entitatii in vederea producerii
beneficieze de avantaje economice viitoare sau furnizarii de bunuri ori servicii, pentru a fi
si atunci cand poate fi evaluat in mod inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in
credibil costul. scopuri administrative.

2. Evaluarea imobilizarilor in viziunea IAS 16 si OMPF 1802/2014

IAS 16 OMPF 1802/2014


Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale: Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale:
Pentru a putea fi recunoscuta ca activ, o O imobilizare corporala este recunoscuta ca
imobilizare corporala trebuie sa fie evaluata activ, atunci cand conform regulilor de evaluare
initial la costul sau. Acesta cuprinde : din prezentele reglementari, costul sau este
-pretul de cumparare, la care sunt adaugate determinat in functie de modalitatea de intrare
taxele vamale si cele nerecuperabile; in entitate.
-costurile care tin in mod direct de aducerea Costurile care se efectueaza in legatura cu
activului la destinatia si starea necesara pentru constructia unei imobilizari corporale sunt:
ca acesta sa poata functiona in modul dorit de -cheltuieli care rezulta direct din constructia
conducere. imobilizarii corporale cum ar fi :costurile
- costul care reprezinta un provizion estimat salariale, contributiile legale si alte cheltuieli
pentru a fi folsit la o eventuala restaurare a legate de acestea,;
amplasamentului sau pentru demontarea si - cheltuieli materiale;
mutarea activului. -costurile de amenajare, instalare si asamblare a
amplasamentului;
-costurile initiale de livrare si manipulare;
Audit
financiar si consiliere 2017

-cheltuieli de proiectare si pentru obtinerea


autorizatiilor;
-costurile de testare a functionarii corecte a
activului, dupa deducerea incasarilor nete
provenite din vanzarea elementelor produse in
timpul aducerii activului la amplasamentul si
conditia de functionare
- comisioanele achitate in egatura cu activul si
cheltuielile cu onorariile profesionale platite
avocatilor si expertilor.
Evaluarea ulterioara a imobilizarilor corporale Evaluarea ulterioara a imobilizarilor corporale
- Dupa recunoasterea initiala, o imobilizare -Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu
corporala va fi evaluata: o imobilizare corporala sunt:
*la costul sau minus orice amortizare acumulata *cheltuieli ale perioadei in care sunt efectuate
si orice pierdere din depreciere acumulata; *cheltuieli care majoreaza valoarea imobilizarii
*la valoarea reevaluata, adica valoarea sa justa respective, in functie de beneficiile economice
la data reevaluarii minus orice amortizare aferente acestor cheltuieli, potrivit criteriilor
ulterioara acumulata si orice pierdere din generale de recunoastere.
depreciere acumulata ulterior. - Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la
-Valoarea justa a terenurilor si constructiilor valoarea justa de la data bilantului. Valoarea
este valorea de piata a acestora, fiind justa se determina pe baza unor evaluari
determinata de obicei de experti calificati. efectuate, de regula, de profesionisti calificati
Pentru imobilizarile care nu fac obiectul unor in evaluare, membri ai unui organism profesional
tranzactii regulate, fiind strict specializate, in domeniu, recunoscut national si international.
valoarea justa se estimeaza prin utilizarea unei
abordari bazate pe costul de inlocuire amortizat
sau pe venit.

3. Amortizarea in viziunea IAS16 si OMPF 1802/2014

IAS 16 OMPF 1802/0214


-Amortizarea este alocarea sistematica a -Amortizarea valorii imobilizarilor corporale cu
valorii amortizabile a unui activ in costul durata limitata de utilizare economica reprezinta
productiei sau in cheltuielile de circulatie, in alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui
vederea recuperarii treptate pe masura uzarii activ pe intreaga durata de utilizare economica.
lor. -Valoarea amortizabila este reprezentata de
-Valoarea amortizabila din costul unui activ se cost sau alta valoare care substituie costul.
scade valoarea sa reziduala. -Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza
-Valoarea reziduala valoarea care ramane in incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si
urma scoaterii din functiune a mijloacelor pana la recuperarea integrala a valorii lor.
fixe, la expirarea duratei normale de
functionare. Din aceasta valoare se scad
cheltuielile facute cu scoaterea din folosinta Durata de utilizare economica reprezinta:
Audit
financiar si consiliere 2017

a mijlocului fix. - perioada in care un activ funcsioneaza in


Durata de utilitate este: conditiile prevazute de catre o entitate;
- fie perioada in care entitatea preconizeaza -numarul unitatilor produse sau al unor unitati
ca o sa utilizeze activul respectiv; similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de
- fie numarul de unitati de productie sau de entitate prin folosirea activului respectiv.
unitati similare pe care entitatea se asteapta Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale
sa le obtina si sa le vanda. folosind urmatoarele metode de amortizare:
-Fiecare parte a unui element de imobilizari a) amortizarea liniara consta in adaugarea unei
corporale cu un cost semnificativ fata de sume fixe la cheltuieile de exploatare, pe o durata
costul total al elementului trebuie amortizat normala de functionare a activelor, exprimata in
separat. ani;
-Metoda de amortizare trebuie sa reflecte b) amortizarea degresiva consta in includerea la
ritmul si modul in care sunt consumate cheltuieli, in primii ani, a unor sume variabile,
avantajele economice viitoare ca urmare a astfel acesta metoda de amortizare se multiplica cu
utilizarii activului. anumiti coeficienti (1,5; 2; 2,5) in functie de durata
-Amortizarea unui activ incepe cand acesta normala de utilizare;
indeplineste conditiile functionarii, adica c) amortizarea accelerata, consta in includerea pe
atunci cand acesta se afla in amplasamentul cheltuieli de amortizare a 50% din valoarea de
si starea necesara pentru a putea functiona in intrare a imobilizarii, in primul an, urmand ca
maniera dorita de conducere. pentru restul valorii de 50% sa se calculeze
amortizarea liniara .

Concluzii privind situatia comparativa a Imobilizarilor corporale in viziunea


IAS16Imobilizari corporale si OMPF1802/2014

Atat IAS 16 cat si OMPF 1802/2014, au aceeasi viziune in ceea ce priveste incadrarea
imobilizarilor corporale in active. Insa, in cazul in care un activ are o componenta
corporala si una necorporala, conform referentialului international, intregul activ se
recunoaste ca o imobilizare corporala daca functionarea sa este dependenta de
existenta componentei necorporale (exemplu: instalatie si soft daca instalatia nu
functioneaza fara soft) conform IAS 16. In OMFP nu este prevazut acest lucru, cele
doua active se vor recunoaste separat.
De asemenea, IAS16 cat si OMPF 1802/2014 prevad ca la valoarea la care o imobilizare
corporala este inregistrata in contabilitate, sa nu fie incluse cheltuielile de
administratie generale si cele de intretinere;
Potrivit IAS 16 cat si OMPF 1802/2014 capitalizarea cheltuielilor cu dobanda este o
politica contabila permisa, pe langa acest lucru, OMPF 1802/2014 mai permite si
capitalizarea costului indatorarii, insa doar in cazul activelor cu ciclu lung de
fabricatie;
IAS 16 cere ca amortizarea sa se calculeze prin metoda care reflecta cel mai bine
ritmul in care se consuma avantajele economice aferente imobilizarii respective, in
timp ce OMFP 1802/2014 prezinta o lista cu patru metode acceptate (liniara,
degresiva, accelerata si calculata pe unitate de produs sau serviciu ), din care doar
Audit
financiar si consiliere 2017

doua sunt fiscale (liniara si degresiva); Conform IAS 16, amortizarea incepe de la data
punerii in functiune a activului, in timp ce OMFP 1802/2014 prevede inregistrarea
amortizarii incepand cu luna urmatoare punerii in functiune.
IAS 16 cere societatilor ca periodic sa analizeze daca durata de amortizare, ritmul de
amortizare si valoarea reziduala mai corespund realitatii si, in caz contrar, sa se
procedeze la reestimarea acestora. In schimb, OMFP considera ca reestimarea duratei
de utilizare ar putea sa apara extrem de rar, iar schimbarea metodei de amortizare
este considerata o corectare de eroare.
IAS 16 Imobilizari corporale recunoaste valoarea reziduala in calculul amortizarii, pe
cand OMPF nu face acest lucru;
OMPF 1802/2014 are o sfera de cuprindere mai mare a imobilizarilor corporale, pe
cand IAS 16 cuprinde active pentru care se aplica tratamente contabile specific
imobilizarilor corporale din reglementarea nationala, dar care intra in sfera de
aplicare a altor standarde;
OMPF 1802/2014 prevede ca terenurile nu se amortizeaza, ci doar amenajarile de
terenuri. La fel si IAS16 prevede acelasi lucru, considerand ca atunci cand terenul
include si costurile estimate de demolare sau restaurare, acestea sa fie amortizate pe
perioada in care sunt obtinute beneficii pe baza acestor costuri.

Bibliografie:

www.de-contabilitate.ro
Ghid practic de aplicare a reglementarilor contabile privind situatiile financiare
anuale individuale si situatii financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP
nr.1802/2014 Editura CECCAR, Bucuresti 2015
https://static.anaf.ro/static/25/Anaf/OMFP_1802_2014.pdf
www.codfiscal.net