Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr.

dosar: Cheie:
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRRI Data cerere:
Nr.
nregistrare: Data progr.:

SERVICIUL/BIROUL PENTRU IMIGRRI CNP:


__________________________________
Nr.chitan: Data: Suma:
Operator de date cu caracter personal nregistrat sub nr. 6052
Verificri sumare n evidene:
Rezoluie ef: Lucrtor: Evidena Nu Fig Figureaza
-verificri n evidene UP, UG, NPI
- soluionare cu respectarea OUG
Termen: Dosar personal
102/2005
Alte verificri
Certific identitatea persoanei i corectitudinea datelor nscrise n cerere (Se completeaza de autoritati / Shall be filled by authorities /Complt par les autorits)

CERERE
PENTRU ELIBERAREA CRII DE REZIDEN PERMANENT PENTRU CETENII UNIUNII EUROPENE
APPLICATION / DEMANDE
for issuing the permanent residence card for European Union citizens
pour la delivrance de la carte de residence permanente pour les citoyens de l'Union Europenne
Numele si prenumele (Surname and first name / Nom et prnom)

Numele si prenumele parintilor (Parents surnames and first names / Noms et prnoms des parents)
Tata (Father / Pre) Mama (Mother / Mre)

Data nasterii (Date of birth / Date de naissance) zz ll aaaa


Locul nasterii (Place of birth / Lieu de naissance):
Tara (Country / Pays) Localitatea (Place / Ville)

Stat membru de origine (Member state of origin / tat membre dorigine) Sex (Gender / Sexe): M , F
Stare civila (Marital status / Etat civil): casatorit, necasatorit, divortat, vaduv (married, single, divorced, widower /
mari, clibataire, divorc, veuf)

Pasaport (Passport / Passeport) / Carte de identitate (Identity Card / Carte d'identit)


seria (Series / Srie) nr. (No. / n)
Eliberat de (Issued by / Dlivr par)
La data de (On / Le) Valabil pana la (Valid until / Valable jusquau)
zz ll aaaa zz ll aaaa

Adresa din Romania (Address in Romania / Adresse en Roumanie)


Localitatea (Place / Ville)...........................................Strada (Street / Rue).................................................................

Nr. (no. / n.) ....... Bloc (Block / Btiment).......Scara (Entry / Entrance) .....Etj. (Floor / tage) ...... Ap. (Flat / Appartement) ....

Sector (Sector / Arrondissement ) /Judet (County / Dpartement)............................ Tel. (Phone / Tlphone)........................


Solicit acordarea dreptului de rezidenta permanenta intrucat am rezidenta legala si continua pe teritoriul
Romaniei din data de
(I apply for granting the permanent residence right based on my legal and continuous residence on Romanian territory since /
Je sollicite de m'accorder le droit de rsidence permanente car ma rsidence est lgale et continue en Roumanie partir du)

Solicit eliberarea cartii de rezidenta permanenta


(I apply for issuing permanent residence card / Je sollicite la dlivrance de la carte de rsidence permanente)

FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE


THE APPLICATION SHALL BE FILLED IN CAPITAL LETTERS
LE FORMULAIRE SERA COMPLETE EN MAJUSCULES
Declaraii Statements
Declar ca am luat la cunotina i sunt de acord ca Inspectoratul Declare that I took note and I agree that the General
General pentru Imigrri (nregistrat ca operator de date cu caracter Inspectorate for Immigration (registered as personal data
personal sub nr. 6052) s prelucreze datele cu caracter personal pe operator under no. 6052) processes my personal data, including
care le-am furnizat, inclusiv datele mele biometrice, pentru my biometric data, in order to apply the legal provisions in the
reglementarea statutului meu pe teritoriul Romniei i emiterea field of migration, asylum, social integration of the aliens and
documentului de cltorie electronic/ permisului de edere free movement of citizens of the Member States of the
electronic, pentru aplicarea prevederilor legale din domeniul European Union and the European Economic Area on the
migraiei, azilului, integrrii sociale a strinilor, liberei circulaii pe Romanian territory.
teritoriul Romniei a cetenilor statelor membre ale Uniunii I am aware that the refusal of providing requested data,
Europene i Spaiului Economic European. necessary to General Inspectorate for Immigration in order to
De asemenea cunosc c nefurnizarea acestor informaii, care sunt pursue its attributions given by law, will determine the
necesare Inspectoratului General pentru Imigrri pentru ndeplinirea impossibility of regularization of my stay on the Romanian
atribuiilor legale, poate duce la nereglementarea regimului meu pe territory having the consequence impossibility to be issued the
teritoriul Romniei, i are drept consecin imposibilitatea de a-mi fi document request.
emis documentul solicitat. I am aware that the registered information are destinate to be
Cunosc faptul c informaiile nregistrate sunt destinate utilizrii de used by the General Inspectorate for Immigration and could be
ctre Inspectoratul General pentru Imigrri i pot fi comunicate, transmitted, according with Romanian legislation, to the central
dup caz, n condiiile legii, autoritilor publice centrale sau locale, or local public authorities, to Romanian diplomatic missions, to
reprezentantelor diplomatice ale Romniei, autoritilor the judicial authorities, to the local health services or to the
judectoreti, serviciilor locale de sntate sau societilor bancare banking authorities, as well as to the other institutions which
precum i altor instituii cu care Inspectoratul General pentru General Inspectorate for Immigration cooperate with, in light to
Imigrri colaboreaz, n vederea exercitrii atribuiilor ce le sunt practicing the competences according to the law.
date n competen prin lege. I am aware and I agree that my personal data are transmitted to
Cunosc faptul i sunt de acord ca datele mele s poat fi transmise General Direction of Passports- National Unique Center for the
ctre Direcia General de Paapoarte - Centrul Naional Unic de Personalization of Electronic Passports/ National Center for
Personalizare a Paapoartelor Electronice/ Centrul Naional de Managing Databases regarding the Persons Records in order to
Administrare a Bazelor de Date privind Evidena Persoanelor n personalize, according to the law, the residence permits/the
vederea personalizrii, dup caz, a permiselor de identity documents and travel documents issued to the
edere/documentelor de identitate i documentelor de cltorie care aliens/residence cards.
se elibereaz strinilor/crilor de reziden. I know that biometric data collected is stored in the database of
Cunosc faptul c datele biometrice prelevate se stocheaz n baza the National System of Records of Aliens and production
de date a Sistemului Naional de Eviden a Strinilor i n bazele databases.
de date de producie. I know that, after customizing documents and send them to the
Cunosc faptul c dup personalizarea documentelor i transmiterea competent authority to issue, biometric data stored in
acestora la autoritatea competent s le elibereze, datele biometrice production databases are cleared by automatic procedure.
stocate n bazele de date de producie se terg prin procedur I know that digital impressions stored in the database of the
automat. National System of Records Aliens are deleted by automatic
Cunosc faptul c impresiunile digitale stocate n baza de date a procedure immediately after removal of the documents, and if
Sistemului Naional de Eviden a Strinilor se terg prin procedur them are not raised at the scheduled time for their release - not
automat imediat dup ridicarea documentelor iar dac nu au fost later than the end of a period of three months from this time.
ridicate la data programat pentru eliberarea acestora, cel trziu la I know that at the documents raise benefit by right to request
mplinirea unui termen de 3 luni de la aceast dat. checking of electronic date stored in electronic store area in
Cunosc faptul c la ridicarea documentelor beneficiez de dreptul de adequate conditions of security and privacy.
a solicita verificarea datelor stocate n mediul de stocare electronic I am aware that according to Law no. 677/2001- on the
n condiii corespunztoare de securitate i confidenialitate. Protection of Individuals with Regard to the Processing of
Cunosc faptul c beneficiez, n condiiile Legii nr. 677/2001- pentru Personal Data and the Free Movement of Such Data, amended
protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter and completed, I benefit from the right to access to data, the
personal i libera circulaie a acestor date, de dreptul de acces la right of intervention upon the data, the right to object, the right
date, de intervenie asupra datelor, de opoziie, dreptul de a nu fi of not be the subject to an individual decision and the right to
supus unei decizii individuale precum i de dreptul de a m adresa address to a court law.
justiiei.

Data (Date) Semntura (Signature)

S-ar putea să vă placă și