Sunteți pe pagina 1din 2060

gtooibtan - scpoo - oQom laIn

Resize window/zoom to 200% (if required)


nl roe oik korun
Click on blue.
21 oefbRuyaoir 2002
(Last updated 5 March 2012)

gan oexaja/SEARCH
Please Read Me
A top
AkarooeN Akaoel oemar poolo
oQom boNo AoigbNa bajaO tuoim
A Aa I U AoigoiSxa, Eoesa Eoesa
(A) (Aa) (I) (II) (U) (UU)
Aaoen kooera
E O
(RR) (E) (OI) (O) (OU) Aoecnaoek voy k
k x g G Ajana xooinr ntono mooiNr
(k) (kh) (g) (gh) (NG)

c q j C Ajana sur oek oidoey Jay


(c) (ch) (j) (jh) (NJ)
Azora mazur zooeroiq
T F D Z N AnoosagormaoeC daO
(T) (Th) (D) (Dh) (N)

t Q d z n Anooer baN tuoim


(t) (th) (d) (dh) (n)
AoinoemP Aaoix oesI
p f b v m Aoenk koQa booeloiqoelm
(p) (ph) (b) (bh) (m)

J r l S P s Aoenk koQa JaO oeJ bo'oel


Aoenk oidoenr Aamar oeJ gan
(J) (r) (l) (sh) (Sh) (s)

H X K h
(H) (kK) (NNG) (h) (NN) Aoenk oidoenr mooenr manuP
Aoenk oidoenr SnYota oemar
Aoenk oidoeyqo naQ
Aoenk paOyar maoeC maoeC
Aoro momo oibkooiSto kooera
ntYonaTYo Aooer jaoigqo AoroJam
kalmgoya Azokaoerr Uso Hooet
baMoik ooitva Azokaoerr maoeC Aamay
coaoilka Azojoen oedoeHa Aaoela
SYama Aoeblay Jooid Eoesqo Aamar
oicagoda Avoy daO oeta booil Aamar
mayar oexla AoivSap noy noy
Amon Aaal oidoey luoikoey
Amolo komol soHoej jooelr oekaoel
Amolo zobolo paoel oeloegoeq
Amoetr sagooer Aaoim Jabo
contact:
somen00@yahoo.com
somen@iopb.res.in

1
gtbtan robonaQ Fakur 2

Aoiy oibPaoidn bNa Aaoeg col , Aaoeg col vaI


Aoiy vubonomoenaoemaoiHn AagRoHo oemar Azro Aoit
Arp, oetamar baN AaGat kooer oinoel oijoen
ArpbNa roepr Aaaoel Aaqo Aooer oicrooidn
Ajun! tuoim Ajun Aaqo AakaS-paoen tuoel maQa
Alooek kusum na oidoeya Aaj AakaoeSr mooenr koQa
Aoil bar bar oifoer Jay Aaj Aamar Aanoo oedoex
Aoil bar bar (mayar oexla) Aaj Aaoelaoekr EI Conazaray
Apo lIya Qaoik, taI Aaj Aasooeb SYam oegakoel
ASaoi Aaj Hanlo Aaj oik taHar barota oeplo
ASaoi Aaj Hanlo (oicagoda) Aaj oikquoetI Jay na
Aunodr sudr paoer Aaj oexla vaar oexla
Auvora oebdona Aaj oejYaaraoet
Asm AakaoeS AgoNYo oikroN Aaj taoelr booenr korotaoil
Asm kalsagooer vubon Aaj taray taray do oiSxay
Asm zon oeta Aaoeq oetamar Aaj zaoenr oeXoet oerqayay
Asm sKsaoer Jar Aaj oetamaoer oedxoet Eoelm
AoeHa! Aapza Eoik Aaj dooixn-bataoes
AoeHa, k duhsoHo poza Aaj nobn oemoeGr sur

Aa top
Aaj oQom fuoelr pabo
Aaj boroPar rp oeHoir
Aah kaj k oegalmaoel Aaj buoekr boson oiqoe
Aah oeboecoiq Exon Aaj buoiC AaIlo oiyotomo
Aah oeboecoiq Exon (kalmgoya) Aaj oemaoer sooelak
AaIlo Aaoij aNosoxa Aaj abooeNr AamooeN
AaIlo Sao sozYa Aaj abooeNr poiNmaoet
AakaS Aamay vorlo Aaoelay Aaj baoir Cooer CoroCoro
AakaS, oetamay oekan roep Aaj oeJmon ko'oer gaIoeq AakaS
AakaS Hooet AakaS-pooeQ Aaj sobaI juoeT Aasuk
AakaS Hooet xoslo tara Aaj sobar roe ro oemSaoet Hooeb
AakaStooel dooel dooel Aajoek tooeb oimoel sooeb
AakaSvora sJ-tara Aajoek oemaoer oebaoela na
AakaS juoe Suoinnu OI baoej Aaoij Aaoix juaoela
AakaoeS Aaj oekan coroeNr Aasa-JaOya Aaoij Aaoix juaoela (mayar oexla)
AakaoeS oetar oetmoin Aaoij UMad mozuoinoiS
AakaoeS duI Haoet oem Aaoij E AanoosozYa
Aakulo oekoeS Aaoes Aaoij E oinrala kuoe
Aaoixjolo muqaIoel Aaoij EI gozooibzur somrooeN
Aaq Aapon mooiHma looey Aaoij E varot looit
Aaoeq oetamar oiboedY-saoizY Aaoij OI AakaS-'pooer
Aaoeq duhx, Aaoeq mtuY Aaoij komolomukulodolo xuoillo
Aaguoen Holo Aagunmoy Aaoij kaoed kara OI
Aaguoenr poroSmooiN

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 3

Aaoij oekan zon Hooet Aazar sokolI oedoix


Aaoij oekan suoer baoizbo Aazaoerr lla AakaoeS
Aaoij gozooibzur somrooeN Aaoezk Guoem noyon cuoem
Aaoij oegazoillogoen EI badologogoen Aano tuoim Waoim
Aaoij Cooera Cooera muxoro Aanoo rooeyoeq jaoig
Aaoij Cooer raoet Aanoogan UFuk tooeb baoij
Aaoij oetamay Aabar caI Sunabaoer Aanoozara booiHoeq
Aaoij dooiXNopoboen Aanoooin jagaO gogoen
Aaoij dooixno-duyar oexaoal Aanooelaoek mogolaoelaoek
Aaoij naoiH naoiH oina AanooerI sagor Hooet
Aaoij oinvoyoinoito Aan mona, Aan mona
Aaoij pooilLbaoilka Alokoguqo Aapon gaoenr Taoen oetamar bozono
Aaoij oNoim oetamaoer Aapon-mooen oegapon oekaoeN
Aaoij boParaoetr oeSoeP Aapon Hooet baoiHr Hooey
Aaoij booirPonomuxoirto AaponHara maoetayara
Aaoij bosoo jagRoto aoer Aapnaoek EI jana Aamar
Aaoij booiHoeq bosoopobon Aaponaoer oidoey rooicoil
Aaoij baKlaoedoeSr Hdoy Aapooin AboS Hooil, tooeb
Aaoij oibjon Gooer Aapooin Aamar oekan xaoen
Aaoij momo jbooen naoimoeq Aabar Era oiGoeroeq
Aaoij momo mono caoeH Aabar Eoesoeq AaPa
Aaoij oemG oekoeT oegoeq Aabar oemaoer pagol kooer
Aaoij oemar aoer Aabar Jooid Iqa koro Aabar
Aaoij momorooin oekno Aabar aboN Hooey Eoel
Aaoij Joto tara tobo Aamra xuoij oexlar saoiQ
Aaoij oeJ rojon Jay Aamra caP kooir Aanooe
Aaoij raj-Aasooen oetamaoer Aamra oico Aoit oiboico
Aaoij saoeCr Jomunay Aamra Co'oer-pora fulodol
Aaoij Sorottopoen Aamra taoerI jaoin taoerI jaoin
Aaoij Suvo Suo aoet Aamra dujona Wogo-oexlona gooibo na zoroNoet
Aaoij aboNGonogoHon Aamra dr AakaoeSr oenSay
Aaoij Hdoy Aamar Jay Aamra na-gan-gaOyar dol
Aaoij oeHoir sKsar Amtomoyo Aamra nton aoeNr cor
Aaoijoek EI sokaloeblaoet Aamra nton oeJbooenrI dt
Aaju, sooix, muHu muHu Aamra pooeQ pooeQ Jabo
Aan oega oetara kar k Aamra bosbo oetamar sooen
Aazar Aooer ocoo Dooru Aamra oeboezoiq kaoeSr guqo
Aazar Eoela bo'oel Aamra oimoeloiq Aaj maoeyr
Aazar kuoir bazon Aamra loqaar dol
Aazar rojon oepaHaoela Aamra sobaI raja Aamaoedr
Aazar raoet Ekla pagol Jay Aamaoek oeJ bazoeb zooer
Aazar Saxa Ujolo kooir Aama-tooer AkarooeN

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 4

Aamaoedr oexoipoey oebay oeJ Aamar noyon tobo noyoenr oinoibo qayay
Aamaoedr pakoeb na cul oega Aamar noyon oetamar noyontooel
Aamaoedr voy kaHaoer Aamar naIba Holo paoer JaOya
Aamaoedr Jaa Holo Suru Aamar na-bola baNr Gono Jaoimnr
Aamaoedr Saoioinoekton Aamar oinkooiya-rooesr rooisk
Aamaoedr soxoer oek oinoeY Aamar oinoixlo vubono Haraoelm
Aamay Xooema oeH Xooema Aamar oinSQoraoetr badolozara
Aamay qo jonay oimoel Aamar pooeQ pooeQ paQor
Aamay Qakoet oed-na Aamar poran looey k oexla oexlaoeb
Aamay daO oega bo'oel Aamar poran JaHa cay tuoim
Aamay oedaP kooera Aamar poran JaHa cay (mayar oexla)
Aamay bazoeb JOoid Aamar paxana Jay
Aamay oebaoela na gaoiHoet Aamar aN oeJ
Aamay vuloet oidoet naIoeka Aamar aoeN govr oegapon
Aamay muoi Jooid Aamar aoeNr 'pooer cooel oeglo
Aamar Aoeg Aoeg oek Aamar aoeNr maoeC suza Aaoeq
Aamar Aoeg Aoeg(oicagoda) Aamar aoeNr manuP Aaoeq
Aamar Azoodp Aamar oiyar qaya
Aamar Aoivmaoenr bodoel Aaj Aamar booen booen zorlo mukul
Aamar Aazar vaoela Aamar baN Aamar aoeN laoeg
Aamar Aapon gan Aamar Aoegacooer Aamar oibcar tuoim kooera
Aamar Aar Hooeb na oedoir Aamar oebla oeJ Jay saC-oeblaoet
Aamar E Gooer Aaponaro kooer Aamar bYQa Joxon Aaoen
Aamar E poQ oetamar pooeQr oeQoek Aamar vaa pooeQr raa zulay
Aamar EI poQ-caOyaoetI Aamar vubon oeta Aaj Holo kaal
Aamar EI oiro Daoil Aamar mon maoen na oidnorojon
Aamar EI oiro (oicagoda) Aamar mon oekmon kooer
Aamar EkoiT koQa baoiS jaoen Aamar mon oecoey roy mooen mooen
Aamar koo taoer Daoek Aamar mon tuoim, naQ
Aamar koo Hooet gan oek oinlo Aamar mon booel caI, ca I
Aamar k oebdona oemar Aamar mon, Joxon jagooil na oer
Aamar oexla Joxon oiqlo Aamar mooenr oekaoeNr baIoer
Aamar oegazoillogon Elo Aamar mooenr bazon Guoec
Aamar Gur oeloegoeq Aamar mooenr maoeC oeJ gan baoej
Aamar jbono pao Uqooilya Aamar mooilLkabooen Joxon
Aamar jbono pao (SYama) Aamar maoeC oetamaoir maya
Aamar jNo pata Jabar oeblay Aamar maQa noto kooer
Aamar ooel oin Aaoela Aamar malar fuoelr dooel
Aamar Zala gaoenr zara Aamar malar fuoelr dooel (coaoilka)
Aamar oidn furaoela Aamar oimlon laoig tuoim
Aamar oedasor oeJ jon Ooega taoer Aamar muoi Aaoelay Aaoelay
Aamar noyono-vulaoena Eoel Aamar muoexr koQa oetamar

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 5

Aamar Jooid oebla Jay oega booey Aaoim kaoer Daoik oega
Aamar Ja Aaoeq Aaoim sokol Aaoim kaoerO buoiC oen
Aamar Jabar oeblaoet Aaoim k gan gabo oeJ
Aamar Jabar oeblay oipqu Daoek Aaoim k bo'oel kooirbo
Aamar Jabar somoy Holo Aaoim oekbol oetamar das
Aamar oeJ Aaoes kaoeq Aaoim oekbol ful oejagabo
Aamar oeJ gan oetamar poroS paoeb Aaoim oekbolI Wopono kooeroiq
Aamar oeJ oidn oevoes oegoeq Aaoim oekmon kooirya janabo
Aamar oeJoet sooer na mon Aaoim coolo oeH
Aamar oeJ sob oidoet Hooeb Aaoim caI taoer
Aamar rat oepaHaoela Aaoim caoiHoet Eoesoiq Suzu Ekxaoin mala
Aamar lotar oQom mukul Aaoim oicagoda
Aamar oeSP raoignr oQom zuoeya Aaoim oicoin oega oicoin oetamaoer
Aamar sokol kaTa zonYo kooer Aaoim oejoen Suoen tobu vuoel
Aamar sokol duoexr odp Aaoim oejoen Suoen oibP
Aamar sokol oinoey booes Aaoiq Aaoim albo na oemar batayooen
Aamar sokol rooesr zara Aaoim toxono oiqoelm mogono
Aamar sotY oimQYa sokolI vulaoey Aaoim taoerI xuoej oebaI
Aamar saHos Aaoim taoerI jaoin taoerI jaoin
Aamar suoer laoeg oetamar Haois Aaoim oeta buoeCoiq sob
Aamar oesanar baKla Aaoim oetamay Jooeta Suoinooeyoiqlam gan
Aamar Haoiroey-JaOya oidn Aaoim oetamar oeoem Hobo sobar
Aamar oiHyar maoeC Aaoim oetamaro sooeg oeboezoiq
Aamar Hdoy Aaoij Jay Aaoim oetamaoir maoiTro konYa
Aamar Hdoy oetamar Aapon Haoetr Aaoim oetamaoer kooirbo
Aamar Hdoysomuotoer Aaoim dn, Aoit dn
Aamaoer kooera jbondan Aaoim oinoiS oinoiS koto rooicbo
Aamaoer kooera oetamar bNa Aaoim oinoiSoidno oetamay
Aamaoer oek oinoib vaI Aaoim poQoevala Ek pooiQk
Aamaoer Dak oidlo oek Aaoim oifrbo na oer
Aamaoer tuoim AoeSP kooerqo Aaoim ful tuoiloet Eoelm
Aamaoer tuoim oikoesr qooel Aaoim boHu basonay aNpooeN caI
Aamaoer oidI oetamar Haoet Aaoim voy korbo na
Aamaoer paay paay oexoipoey Aaoim maoerr sagor paoi oedbo
Aamaoer bazoib oetara Aaoim oimoeq Guoir
Aamaoer Jooid jagaoel Aaoij Aaoim Joxon oiqoelm Azo
AamaoerO kooera majona Aaoim Joxon tar duyaoer
Aaoim Aaoiq oetamar sovar Aaoim Jabo na oega Amooin cooel
Aaoim AaSay AaSay Qaoik Aaoim oeJ Aar soIoet paoir oen
Aaoim Ekla cooeloiq E Aaoim oeJ gan gaI
Aaoim Eoelm taoir aoer Aaoim-oeJ sob oinoet caI
Aaoim kan oepoet roI Aaoim roep oetamay oevalabo na

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 6

Aaoim aboNo-AakaoeS OI Aaoelar Amolo komolxaoin


Aaoim sozYadoepr oiSxa Aasontooelr
Aaoim sob oinoet caI Aasa JaOyar pooeQr zaoer gan oegoey oemar
Aaoim soKsaoer mono oidoeyoiqnu Aasa-JaOyar maCxaoen
Aaoim Wopoen rooeyoiq oevar AaPa, oekaQa Hooet Aaj
Aaoim Hdoeyoet poQ oekoeToiq AaPasozYa Gooinoey Elo
Aaoim Hdoeyr koQa AaHa, Aaoij E bosoe
Aaoim Hdoeyr koQa (mayar oexla) AaHa, E k Aanoo
Aaoim oeHQay Qaoik Suzu AaHa, oek oega tuoim
AaoimI Suzu roInu baoik AaHa, oekmooen booizlo
Aay Aay Aay Aamaoedr Agooen AaHa, jaoig oepaHaoela oibvabor
Aay Aay oer pagol, vuloib AaHa, oetamar sooeg aoeNr oexla
Aay tooeb soHocor AaHa mooir mooir
Aay oetara Aay Aay oega Aaan Aaoislo mooeHasooeb
Aay oetara Aay (coaoilka)
Aay, ma, Aamar saoeQ I
Aay oer Aay oer saoeCr ba Iqa Jooeb Hooeb loIoeya
Aay oer oemara fosol kaoiT Ioeq! Ioeq
Aay oela sojon, sooeb IHaoedr kooera AaSbad
Aar koto doer Aaoeq
Aar oik Aaoim qabo oetaoer top
Aar oekno, Aar oekno
Aar oedoir kooirs oen U top
Aar nooeH, Aar nooeH Uolo kooera oeH Aaoij
Aar nooeH, Aar noy UoiF cooela, suoidn AaIlo
Aar na, Aar na, Exaoen Aar na Utol-zara badol Cooer
Aar naI oeJ oedoir Utol HaOya laglo Aamar gaoenr
Aar naI oer oebla Udaoisn-oeboeS oiboedoiSn
Aar oeroexa na Aazaoer Udaoisn oes oiboedoiSn oek
Aaram-vaa Udas suoer Ulooign naoec roNoroeg
Aaoer, k Eto vabona Uoioey oja Aooevd
Aaoera AaGat soIoeb Aamar
Aaoera Aaoera, ovu E top
Aaoera EkTu booesa tuoim E AaboroN Xoy Hooeb
Aaoera oikquxon naHoy booisoeya paoeS E Azokar DubaO oetamar
Aaoera caI oeJ, Aaoera caI E oekmon Holo mon
Aaoela Aamar, Aaoela Ooega E oik sotYo sokolI sotYo
Aaoela oeJ Aaj gan kooer E oik Wopo
Aaoelak-oecara luoikoey Elo E k E, E k E
Aaoelaoekr EI Conazaray E k E oeGaro bon
Aaoelaoekr pooeQ, ovu E k koruNa koruNamoyo
Aaoelay Aaoelakmoy kooer E k oexla oeH suor
E k ta, E k daHo
E k oedoix
E k labooeNY pNo aN
E k sugozooiHoelLal

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 7

E k suzaroso Aaoen EI sokal oeblar badol-Aazaoer


E k HoroP oeHoir Ek oeDaoer baza Aaoiq
E oeta oexla noy Ek faguoenr gan oes Aamar
E oeta oexla noy (mayar oexla) Eko soe baoizyaoiq
E oeta noy oer koroiSSu Ek Haoet Or kpaN Aaoeq
E oidn Aaoij oekan Gooer oega EkoiT nomoaoer
E notun joMo, notun joMo EkTuku oeqaOya laoeg
E pooeQ Aaoim-oeJ oegoiq bar bar Ekoda k jaoin oekan
E porobaoes rooeb oek Hay Ekoda tuoim, oioey
E paoer muxoro Holo oekka OI Ekoda aoet kuotoel
E vaa suoexr maoeC Ekoidn oicoen oenoeb taoer
E varooet raoexa ointYo Ekoidn Jara oemoeroiqlo
E vaoelabasar Jooid oidoet Ekbar oetara ma booilya Dak
E mooiNHar Aamay naoiH Ekbar booela, sox, vaoelabaso
E oemaHo AaboroN xuoel Ekmooen oetar Ektaraoet
Eoebla Dak pooeoeq oekan xaoen Ekla bo'oes Eoek Eoek AnYomoen
E oeJ oemar AaboroN Ekla booes badol-oeSoeP
E AaboroN Xoy Hooeb Ekla b'oes oeHoera oetamar qooib
E poQ oegoeq oekan xaoen Eoik Azokar E
E Suzu Aloso maya Eoik Aakulota vuboen
EI Aasa-JaOyar oexyar koel Eoik E suoro oeSava
EI Udas HaOyar pooeQ pooeQ Eoik koruNa koruNamoyo
EI Ekla oemaoedr Eoik govr baN Elo
EI koQaTa zooer raoixs Eoik maya, lukaO kaya
EI koQaTaI oiqoelm vuoel Eoik labooeNY pNo aN
EI koQaoiT mooen oeroexa Exon Aamar somoy Holo
EI kooerqo vaoela oinFur oeH Exon Aar oedoir noy, zor oega
EI oeta oetamar Aaoelakoeznu Exon korbo k bol
EI oeta oetamar oem, Ooega Exooin oik Holo oetamar
EI oeta vora Holo fuoel Exooena Aazar rooeyoeq
EI oeta vaoela oeloegoiqlo Exooena oekno somoy naoiH Holo
EI buoiC oemar oevaoerr tara Exooena oeglo na Aazar
EI oebla sooeb oimoel cooela Exooena oeGar vaoe na oetar
EI mooiln bo qaoet Hooeb Exooena taoer oecaoex oedoix oin
EI oemmaoiqoedr Gorqaa Eto Aanoooin UoiFlo
EI-oeJ kaoela maoiTr basa Eto Aaoela aoiloeyoeqa
EI-oeJ oetamar oem, Ooega Eto oidn oeJ booes
EI-oeJ oeHoir oega EtoXoeN buoiC Eoil
EI looivnu sogo tobo Etooidn pooer oemaoer
EI Sorot-Aaoelar komolbooen Etooidn pooer, sox
EI aboN-oebla badol-Cora Etooidn buoiC naI
EI abooeNr buoekr oivtor Eto ful oek oefaTaoel

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 8

Eto rogo oiSoexqo Eoesa Eoesa, Eoesa oioey


Etooidn tuoim, soxa, Eoesa, Eoesa, Eoesa oeH obSax
Eoenqo OI oiSrP bokul Eoesa Eoesa Ooega SYamoqayaGono
Eoenoiq oemara Eoenoiq Eoesa Eoesa puruoePamo
Eoenoiq oemara (kalmgoya) Eoesa Eoesa puruoePamo (oicagoda)
Ebar Aboguono oexaoela Eoesa Eoesa oifoer Eoesa
Ebar Aamay Dakoel doer Eoesa Eoesa bosoo, zoratooel
Ebar Uja kooer loO oeH Aamar Eso' Eso', bosoo (mayar oexla)
Ebar Elo somoy oer oetar Eoesa Eoesa oeH tar jol
Ebar oeta oeJbooenr kaoeq Eoesa oega Eoesa bonoedbota
Ebar oetar mora gaoe Eoesa oega, oeoel oidoey JaO
Ebar oetara Aamar Jabar oeblaoet Eoesa oega nton jbon
Ebar duhx Aamar Asm paQar Eoesa npoboen
Ebar buoeCoiq soxa Eoesa Soroetr Amolo mooiHma
Ebar nrob kooer daO oeH Eoesa SYamolo suoro
Ebar oibdayoeblar sur Eoesa oeH Eoesa sojol Gono
Ebar buoiC oevalar Eoesa oeH gHoedbota
Ebar vaoisoey oidoet Hooeb Aaoes Aoit
Ebar oimlon-HaOyay-HaOyay OI oik Eoel AakaSpaoer
Ebar Jooemr duoeyar oexala oepoey OI mozur mux jaoeg mooen
Ebar raoioey oeglo Hdoygogon OI malotlota oedaoel
Ebar, sox, oesanar mgo OI-oeJ Cooer oemoeGr
Emon Aar kotoidn cooel OI sagooerr oeZUoey oeZUoey
Emono oidoen taoer bola Jay
Emooin kooer Guoirbo doer O top
Emooin ko'oerI Jay Jooid O Akoelr kl
Era poroek Aapono kooer O Aamar caoedr Aaoela
Era suoexr laoig caoeH O Aamar oedoeSr maoiT
Eoer Xoma kooera O Aamar zYaoenrI zon
Eoer oivxaoir sajaoey O Aamar mon, Joxon jagooil na oer
Elo oeJ Soetr oebla O AaPaoer poiNma
Eoelm notun oedoeS O koQa oebaoela na taoer
Eso' Eso' bosoo, zoratooel O oik Elo, O oik Elo na
Eso' Eso' bosoo (oicagoda) O k koQa bolo sox
Eoesoiq oega Eoesoiq Ooek oekno kadaoil
Eoesoiq oega Eoesoiq (mayar oexla) O oekno cuoir ko'oer cay
Eoesoiq oiyotomo, Xomo oemaoer O oekno vaoelabasa janaoet
Eoesoiqnu aoer tobo O gan Aar gas oen
Eoesoiqoel tobu Aaso naI O cad, oecaoexr jooelr
Eoesoeq sokoel koto AaoeS O cad, oetamay oedala
Eoesa Aamar Gooer O jooelr ran
Eoesa Eoesa Eoesa aoeNr Usooeb O oejanak, k suoex OI
O oeta Aar oifroeb na

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 9

O oedxoib oer vaI Ooega Eto oem-AaSa


O oedxa oidoey oeJ cooel oeglo Ooega kaal, Aamaoer kaal kooerqo
O oinFur, Aaoera oik baN Ooega oikoeSaro, Aaoij
O vaI kanaI, kaoer janaI Ooega oek Jay baSooir bajaoey
O vaI, oedoex Ja Ooega jooelr ran
O mor, O mor Ooega oeDoeka na oemaoer
O ma, O ma, O ma, oifoiroey oen Ooega, oetamar coXu oidoey
O oeJ maoen na mana Ooega, oetamra Joto paar
OI Amolo Haoet rojon aoet Ooega oetamra sobaI vaoela
OI Aaoix oer Ooega, oetara oek Jaoib paoer
OI Aaoela oeJ Jay Ooega tuoim poodoS
OI Aasontooelr Ooega dooixno HaOya
OI Aaoes OI Aoit Ooega doyamoy oecar
OI koQa booela sox Ooega, oedoix Aaoix
OI oik Eoel AakaSpaoer Ooega oedbota Aamar
OI oek Aamay Ooega nod, Aapon oeboeg
OI oek oega oeHoes Ooega poeaoiSoin
OI janalar kaoeq booes Ooega, pooeQr saoiQ
OI oedx pooicoem oemG Ooega purobas
OI oepaHaIlo oitoimroraoit Ooega boz suor
OI buoiC kalobSax Ooega vagYoedb oiptamoH
OI valo Haoisr baz Ooega ma, OI koQaI oeta vaoela
OI mozur mux jaoeg mooen Ooega oeSfaoilbooenr
OI mozur mux jaoeg (mayar oexla) Ooega sox, oedoix oedoix
OI moroeNr sagorpaoer Ooega sox, oedoix (mayar oexla)
OI moHamanobo Aaoes Ooega saOtaoil oeqoel
OI malotlota oedaoel Ooega Sao paPaNmuroit
OI oemG kooer buoiC Ooega oeSaoena oek bajay
OI-oeJ Cooer oemoeGr Ooega suor, Ekoda k jaoin oekan
OI oer tor oidlo Ooega WopoWoroipN
OI Suoin oeJno coroNoin Ooega Hdoyoboenr oiSkar
Ooik soxa, oekno oemaoer Ooedr koQay zada laoeg
Ooik soxa, muqo Aaoix Ooedr bazon JotoI Soo
Ooek quoeya na, quoeya na Ooedr saoeQ oemlaO Jara
Ooek zooiroel oeta zora OoeFa OoeFa oer oibfooel ovat
Ooek bol , sox, bol OoeFa oer mooilnomux
Ooek booela, sox (mayar oexla) Or vab oedoex oeJ pay Haois
Ooek baoizoib oek oer Or maoenr E baz TuToeb
Ooek oebaCa oeglo na Ora AkarooeN cool
Ooega Aamar oicro-Aoecna poroedS Ora oek Jay
Ooega Aamar aoeNr Fakur Ooer, Aagun Aamar vaI
Ooega Aamar aboNoemoeGr Ooer Aay oer tooeb

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 10

Ooer, Aamar mon oemoetoeq koto oidn EkosaoeQ oiqnu


Ooer Aamar Hdoy Aamar koto oeJ tuoim mooenaHoro
Ooer, k Suoenoiqs Guoemr kotobar oevoeboiqnu
Ooer oek oer Emon jagay koQa oekas oen oela raI
Ooer gHobas oexal kodoerI kanon oeGoir
Ooer oicooerxaoeDaoer kooe oinoelm gan
Ooer jagaoeya na kooeb Aaoim baoiHr Hooelm
Ooer Co oenoem Aay koboroet ful Sukaoela
Ooer Co oenoem(oicagoda) kooeb tuoim Aasoeb bo'oel
Ooer, oetara oenI ba koQa komolbooenr mozuporaoij
Ooer, oetara Jara Sunoib na kooeHa kooeHa oemaoer
Ooer, nton Juoegr kaoeq Aaoeq oedoixoet na paO
Ooer pooiQk, Ooer oeoimk kaoeq Aaoeq oedoixoet (mayar oexla)
Ooer ojapooit, maya oidoey kaoeq oiqoel, doer oegoel
Ooer bokul, parul, Ooer Sal-oipyaoelr bon kaoeq oiqoel, doer (mayar oexla)
Ooer vaI, fagun oeloegoeq kaoeq tar JaI Jooid
Ooer vaI, oimQYa oevoeba na kaoeq oeQoek dr rooiclo
Ooer vru, oetamar Haoet naI kaoeq Jooeb oiqlo
Ooer maoiC, Ooer Aamar kaj oenI, kaj oenI ma
Ooer Jay na oik jana kaj oevalabar oek
Ooer, oeJoet Hooeb kaTabonoibHaoirN
Ooer oiSkol, oetamay oekaoel ko'oer kadar samay Apo Ooer
Ooer sabzan pooiQk kadaoel tuoim oemaoer
Ooela oeroex oed sox kaoidoet Hooeb oer
Ooela oeroex oed (mayar oexla) kaaHaoisr-oedal-oedalaoena
Ooela oeSfaoil, Ooela oeSfaoil kamona kooir Ekaoe
Ooela soI, Ooela soI kar oecaoexr caOyar HaOyay
OoeH jbonbolLov kar baoiS oinoiSoevaoer
OoeH doyamoy, oinoixlo-Aaoy kar oimlono caO
OoeH nobn AoitoiQ kar oeJno EI mooenr oebdon
OoeH suoro, momo goeH kar Haoet EI mala oetamar
OoeH suoro, mooir kar Haoet oeJ zora oedbo

k top
kal raoetr oebla gan Elo oemar mooen
kal sokaoel UFbo
koxon oidoel poraoey kal kal booela oer Aaj
koxon badol-oeqaOya kaoelr mooira oeJ sodaI
koxon oeJ bosoo oeglo kaoela oemoeGr GoTa Gonay
kooiFno oebdonar taposo kaHar golay poraoib gaoenr rotonHar
kooiFn oelaHa kooiFn Guoem kaHaoer oeHoirlam
koto Ajanaoer janaIoel tuoim oikqu bolbo bo'oel
koto koQa taoer oiqlo booiloet oikquI oeta Holo na
koto kal rooeb bol' oikoesr Dak oetar oikoesr
koto oeDoek oeDoek jagaIqo

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 11

k koQa booils tuI oekoeToeq Eoekla oibrooeHro oebla


k kooirbo booela, soxa oekoeToeq Eoekla (oicagoda)
k kooirya saoizoel AsazY oekno Aamay pagol kooer Jas
k gabo Aaoim, k Sunabo oekno Eoil oer
k oeGar oinSQ oekno oega Aaponmooen
k jaoin k oevoebqo oekno oega oes oemaoer
k oedaP kooeroiq oekno oecoey Aaqo oega ma
k oedaoeP baoizoel oekno oecaoexr jooel
k ooin baoej oekno jaoeg na, jaoeg na
k paI oin taoir oiHsab oekno zooer raxa
k ful Cooirlo oekno oetamra Aamay Daoeka
k booilnu Aaoim oekno noyon Aapoin oevoes Jay
k booiloel, k Suoinlam oekno oinoeb oeglo baoit
k oebdona oemar jaoena oekno paQo, E coolota
k voy Avoyozaoem, tuoim moHaraja oekno bajaO kakono konokono
k vaoibqo naQ oekno baN tobo naoiH Suoin
k oeJ vaoibs tuI AnYomoen oekno Jaoimn na oeJoet jagaoel na
k raoigN bajaoel Hdoey oekno oeJ mono oevaoel
k sur baoej Aamar aoeN oekno raja, Daoiks oekno
k Holo Aamar! buoiC ba oekno oer EI duyarTuku par
kusuoem kusuoem coroNoic oekno oer EtoI Jabar Wora
kl oeQoek oemar gaoenr tooir oekno oer aoi Aaoes
kkooil Aaoim taoerI booil oekno oer cas oifoer oifoer
oek Aamaoer oeJno Eoenoeq Daoikya oekno sara oidn zoer zoer
oek Elo Aaoij E oeGar oekbol Qaoiks sooer
oek Elo Aaoij (kalmgoya) oekmooen oifoirya JaO
oek Eoes Jay oifoer oekmooen raoixoib oetara
oek oega Aorotoro oes oekmooen Suoizbo booela
oek UoeF Daoik momo oekHo kaoera mon buoeC na
oek Daoek Aaoim kovu oeka tuHu oebalooib oemay
oek Daoek. Aaoim kovu (mayar oexla) oekaQa oiqoil sojon oela
oek tuoim oega xuoilyaqo oekaQa baIoer doer
oek jaointo tuoim Daoikoeb oekaQa oeJ UzaO Holo
oek jaoen oekaQa oes oekaQa Hooet baoej oemooebdona
oek oidlo Aabar AaGat oekaQa Hooet Sunoet oeJno paI
oek booel `JaO JaO' oekaQaO Aamar Haoiroey JaOyar
oek booeloeq oetamay, bozu oekaQa lukaIoel
oek booisoel Aaoij oekaQay Aaoela, oekaQay Ooer
oek Jay AmtzamJa oekaQay juaoet Aaoeq
oek oeJoetoiqs, Aay oer oekaQay tuoim, Aaoim
oek) ro lagaoel booen booen oekaQay oifoirs porom oeSoePr
oek oer OI Daoikoeq oekaQay oes UPamoy

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 12

oekan Aporp Woegr govr rojon naoimlo Hdoey


oekan AJaoicto AaSar Aaoela govr raoet vooivooer
oekan Aaoelaoet aoeNr odp gorobo momo Hooerqo, ovu
oekan oexpa aboN quoeT goHono kusumkuo-maoeC
oekan oexla oeJ oexlbo goHono Gono qaIlo
oekan goHono ArooeNY goHono Gono booen
oekan qolona E oeJ goHono raoet aboNozara
oekan oedbota oes goHoen goHoen Ja oer oetara
oekan oedbota oes (oicagoda) goHoen goHoen Ja oer (kalmgoya)
oekan puraton aoeNr Taoen ga sox, gaIoil Jooid
oekan bazoenr gRoiQ gaO bNa bNa, gaO oer
oekan bazoenr gRoiQ(SYama) gan Aamar Jay oevoes Jay
oekan vruoek voy oedxaoib gaoen gaoen tobo bozono
oekan Suvoxoen Uoidoeb gaoenr Cornatolay
oekan oes Cooer vul gaoenr oivtor oidoey Joxon
oekan sudr Hooet Aamar gaoenr Daoil oevaoer oed oega
oekalaHol oeta baroN Holo gaoenro oevlay oebla Aoeblay
Xoto Joto Xooit Joto ganguoil oemar oSbaoelrI dol
XoeN XooeN mooen mooen(oicogoda) gaoenro suoerro Aasonoxaoin
Xoma kooera ovu gabo oetamar suoer
Xoma kooera oemaoer sox gaoey Aamar pulok laoeg
Xoma kooera oemaoer (kalmgoya) oigyaoeq oes oidn oeJ
Xooimoet paoirlam na guru guru guru guru Gono oemG
Xuzato oem tar gurupoed mon kooera
ao baoiSr oeSP raoigN oeglo oeglo oinoey oeglo
ao Joxon AamRokoilr kal oeglo oega oifoirlo na
aoi Aamar Xoma kooera oegazoilgogoen oemoeG
kaTabonoibHaoirN oegapono koQaoiT rooeb na
kaoipoeq oedHolota oegapon aoeN Ekla manuP

xgG top
oegalap ful fuoiToey
oegalap oeHaQa fuoiToey
xorobayu boy oeboeg gRamqaa OI raa maoiTr
xacar paoix oiqlo Gooeroet omor Elo
xuoel oed toroN GaoeT booes Aaoiq Aanmona
oexla kor , oexla kor Gum oekno oenI oetarI oecaoex
oexlaGor bazoet oeloegoiq Guoemr Gono goHon Hooet oeJmon Aaoes Wop
oexlar qooel saoijoey Aamar Guoemr Gono goHono Hooet (coaoilka)
oexlar saoiQ, oibdayar oeGar duhoex jaoignu
oexaoela oexaoela ar oeGara rojon, E oemaHoGonoGoTa
xYapa tuI Aaoiqs Aapon Gooer mux mooiln oedoex
gogoen gogoen Aaponar mooen
gogoen gogoen zay Haoik cqjC top
gozo oerxar pooeQ oetamar oecaoexr Aaoelay oedoexoiqoelm

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 13

cooeX Aamar ta Ooega oiqo oiSkol paoey oinoey


cooeX Aamar ta (coaoilka) oiqlo oeJ poraoenr
copolo tobo nobno Aaoix duoiT oiqoel oekaQa booela
coroNo zooiroet oidoeya oega quoiTr baoiS bajolo oeJ OoI
coroNooin Suoin tobo jogoto juoe Udar suoer
coroNoerxa tobo oeJ pooeQ jogoet AanooJoe
coracor sokolI oimoeq maya jogoet tuoim raja
cad Haoesa, Haoesa jogoetr puoeraoiHt tuoim
caoedr Haoisr baz oevoeoeq jonogoNomono-Aoiznayok joyo
col col vaI jonon, oetamar koruN coroNxaoin
col col vaI (kalmgoya) jononr aoer Aaoij OI Suno
cooil oega, cooil oega joy kooer tobu voy oekno oetar
cooel qooelaqooela nodzara joy joy joy oeH joy oejYaoitmoy
cooel Jaoib EI Jooid oetar joyo joyo tasobKS-AbotKso
cooel Jay mooir Hay joy joy poroma oinkoit
cooeloeq quoiTya polatoka oiHya joyo tobo oiboic Aanoo
cooeloeq toroN osadpoboen joy tobo oeHak joy
cooela cooela, cooela cooela joyo ovrobo, joyo Skoro
cooela oinyom mooet joyo rajoraoejSWoro
cooela JaI, cooela, JaI joyo oeHak, joyo oeHak
caoiH na suoex Qaoikoet oeH joyoit joy joy rajon
caoiHya oedoexa rooesr oesRaoet joyoJaay JaO oega
oico Aamar Haraoela Aaj jorojoro aoeN, naQ, booirPon
oico oippaoisto oer jol Eoen oed, oer baqa
oicoinoel na Aamaoer oik jol daO Aamay
oicrooidboso nobo mazur jooel-oeDaba oickon SYamol
oicro-puraoena cad joaoey Aaoeq baza
oicrobozu oicrooinvoro jag' AalosoSoyonoiblog
oicrosoxa, oeqoea na jago' jago' oer jago' sogto
oicoeton Hoton Iabon jaoeg naQ oejaqonaraoet
cuoir Hooey oegoeq rajoekaoeP jaoeg naQ oejYaaraoet
oecna fuoelr gozooesRaoet jaoega oinmolo oenoe
ocopoboen momo oicoboen jagoroeN Jay oibvabor
oecax oeJ Ooedr quoeT cooel jaoigoet Hooeb oer
qaya GonaIoeq booen jaoeg oin Exoena
qa| oega oetara qa| oega jaoega AalosoSoyonoiblog
qabo na vaI jaoega oeH ruo
oiq oiq, kuoist kurp jagRoto oibSWoekalaHolo-maoeC
oiq oiq, oecaoexr jooel jaoin oega, oidn Jaoeb
oiq oiq, mooir laoej jaoin jaoin tuoim Eoesqo E pooeQ
oiq oiq soxa, k kooiroel jaoin jaoin oekan Aaoid kal
oiqo patar sajaI toroN jaoin jaoin oetamar oeoem sokol

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 14

jaoin, jaoin Holo Jabar Aaoeyajon Zaoeka oer mux


jaoin tuoim oifoer Aaoisoeb
jaoin oetamar Ajana naoiH oega tQ top
jaoin oetamar oeoem sokol topoiWn oeH zoroN
jaoin naI oega sazon oetamar tooepr taoepr bazon
jaoin oeH Jooeb ovat Hooeb tobo Amolo poroSroso
jbon Aamar coloeq oeJmon tobo oemo suzarooes
jbon Joxon oiqlo fuoelr tobo oisKHasooenr Aason Hooet
jbono Joxono Sukaoey Jay tobu paoir oen soipoet
jbonomoroeNr smana qaaoey tobu mooen oeroexa
jbooen Aaj oik oQom tooeb Aay sooeb Aay
jbooen Aaj oik (mayar oexla) tooeb oeSP kooer daO
jbooen Aamar Joto Aanoo tor Aamar HoFa Duoeb Jay
jbooen E oik oQomo bosoo toroet pa oidI oin Aaoim
jbooen poromo logono torutoel oiqobo
jbooen poromo logono (SYama) toruN aoetr AruN AakaS
jbooen Joto pja Holo na taI oetamar Aanoo Aamar
jbooenr oikqu Holo na taI oeHak tooeb taI oeHak
oejoena oemo oicroN tar Ao naI oega oeJ
oejoena oemo oicroN(SYama) tar oibdayoeblar malaxaoin
oejanak, k suoex OI tar Haoet oiqlo Haoisro fuoelr Har
ol ol oicta taoer oekmooen zooiroeb
ooel oin Aaoela taoer oekmooen zooiroeb (mayar oexla)
Com Com Gono Gono taoer oedxaoet paoir oen oekno
Cora pata oega, Aaoim taoer oedxaoet paoir oen (mayar oexla)
Cooer Cooera Cooera vadorbador taoer oedoeHa oega
Cooe Jay Uoe Jay oega taoera taoera, Hooir, dnojoen
Cooera-Cooera Cooera-Cooera Cooer taHar Aanoozara
Coro Coro roo Cooer taHar Asm mogoloelak
CoroCoro booiroeP taHaoer Aarooit kooer
Caka cuoelr oemoeyr koQa oitoimro-Aboguoen

TFDZN top
oitoimroduyar oexaoela
oitoimrooibvabor kaoeT
FakurmoSay oedoir na soy oitoimromoyo oinoib oinSa
Dakbo na, Dakbo na Amon kooer tuI Abak ko'oer oidoil
Daoikqo oek tuoim taoipto tuI oekbol Qaoiks sooer
Daoikqo Suoin jaoignu ovu tuI oefoel Eoesoiqs kaoer
Daoiklo oemaoer jagar saoiQ tuI oer bosoosomroN
Daoek bar bar Daoek tuoim AoitoiQ
Daoeka oemaoer Aaoij E tuoim Aaqo oekan paa
Duoib AmtopaQaoer tuoim Aapooin jagaO oemaoer
oeDoekoeqn oiyotomo tuoim Aamay koroeb moo oelak
oeDoeka na Aamaoer, oeDoeka na tuoim Aamaoedr oipta

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 15

tuoim Aamay oeDoekoiqoel oetama laoig, naQ, jaoig


tuoim IomoiNr Har oetamra Ja booela taI booela
tuoim Par oesanar oibu oetamra Haoisya booiHya cooilya JaO
tuoim EkTu oekbol bosoet oidoeya oetama laoig Ja kooeroiq
tuoim Ekla Gooer booes booes oetamaoedr Eoik aoi
tuoim E-par O-par koro oetamaoedr dan JooeSr Dalay
tuoim Ebar Aamay looeHa oetamay Aamay oimlon Hooeb b'ooel
tuoim kaoeq naI bo'oel oetamay oikqu oedbo booel
tuoim oik Eoesqo oemar aoer oetamay gan oeSanabo
tuoim oik oekbolI qooib oetamay oecoey Aaoiq booes
tuoim oikqu oidoey JaO oetamay oedoex mooen laoeg
tuoim oek oega, soxoer oetamay notun kooer pabo bo'oel
tuoim oekmon kooer gan kooera oetamay Jotoen raoixbo
tuoim oekan kanooenr ful oetamay sajabo Jotoen
tuoim oekan pooeQ oeJ Eoel oetamar Asoem aNomon looey
tuoim oekan vaoenro pooeQ oetamar Aanoo OI oega
tuoim xuoiS Qako oetamar Aanoo OI Elo aoer
tuoim oeqoe oiqoel vuoel oetamar Aamar EI oibrooeHr
tuoim jaoigqo oek oetamar Aason patbo oekaQay
tuoim oeta oesI oetamar Aason SnY Aaoij
tuoim jaoena, Ooega AJam oetamar EI mazur qaoipoey
tuoim Dak oidoeyqo oekan sokaoel oetamar kooiT tooeTr zooiT
tuoim zonY zonY oeH oetamar koQa oeHQa oekHo oeta
tuoim nobo nobo roep oetamar kaoeq E bor maoig
tuoim pooioetqo oeHoes oetamar kaoeq oedaP kooir naI
tuoim bozu, tuoim naQo oetamar kaoeq Saoi cabo na
tuoim baoiHr oeQoek oidoel oetamar oexala HaOya laoigoey
tuoim oemar paO naI pooircoy oetamaro goit jagalo Moit
tuoim Joto var oidoeyqo oetamar oegapono koQaoiT, sox,
tuoim oeJ Aamaoer caO oetamar duyar oexalar oin
tuoim oeJ Eoesqo oemar voboen oetamar oedxa pabo bo'oel Eoesoiq
tuoim oeJ oecoey Aaqo oetamar aoer oekno Aaois
tuoim oeJ suoerr Aagun laoigoey oidoel oetamar noyon Aamay baoer baoer
tuoim oeJoeya na Exooin oetamar nam jaoin oen
tuoim rooeb nrooeb Hdoey momo oetamar potaka Jaoer daO taoer
tuoim sozYaro oemGomala oetamar paoeyr tolay oeJno oega ro
tuoim suor, oeJbonoGono oetamar pjar qooel
tuoim HoFa-HaOyar oetamar oeoem zonYo koro
tuoim oeH oeoemr rooib oetamar oeoemr boeJ
tar Saoi oetamar bas oekaQa oeJ pooiQk
taro Saoi (oicagoda) oetamar bNa Aamar mooenamaoeC
oetalon-namon oipqon-samon oetamar bNay gan oiqlo

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 16

oetamar obSaoex oiqlo daO oeH Aamar voy oevoe


oetamar vubonoejaa Aasonxaoin daaO Aamar Aaoixr Aaoeg
oetamar mooenr EkoiT koQa Aamay booela daaO, oekaQa cooela
oetamar oemaHon roep daaO, mon, Anoo bRao-maoeC
oetamar rooin patay oilxbo daaO, maQa xaO
oetamar oeSoePr gaoenr oerS daoioey Aaqo tuoim Aamar gaoenr O paoer
oetamar sur Sunaoey daruN AoigbaoeN oer
oetamar suoerr zara Cooer oeJQay oidnguoil oemar oesanar xacay
oetamar oesanar Qalay sajabo Aaj oidn Abosan Holo
oetamar Holo Suru oidn pooer Jay oidn
oetamar Haoetr AruNoelxa oidn furaoela oeH sKsar
oetamar Haoetr raxxaoin oidn Jooid Holo Abosan
oetamaoir Iqa HoUk pNo oidno Jay oer oidno Jay
oetamaoir oegoeH paoilqo oeoeH oidnooeSoeP bosoo Ja
oetamaoir Cornatolar oinjoen oidnooeSoePr raa mukul
oetamaoir tooer, ma oidoenr oibcar kooera
oetamaoir nam bolbo oidoenr oeblay baoiS oetamar
oetamaoir naoem noyon oemoilnu oidoey oegnu bosoero
oetamaoir mozuro roep oidnaooeblay
oetamaoir raoigN jbonokuoe oidoenr pooer oidn oeJ oeglo
oetamaoir oesbok kooera oeH oidoenr oibcar kooera
oetamaoer jaoin oen oeH oidboso rojon Aaoim oeJno kar
oetamaoerI kooiryaoiq jbooenro oidboso rojon Aaoim oeJno (mayar oexla)
oetama-laoig, naQ, jaoig dnHn baoilkar saoej
oetama-Hn kaoeT oidboso dp oinoeb oegoeq momo
oetar Aapon jooen qaoeb dGo jbonopoQ
oetar oegapon aoeN Ekla manuP duI Haoet kaoelr mooira
oetar aoeNr ros oeta duI Hdoeyr nod Ekoo
oetar oivtooer jaoigya duIoiT Hdoey EkooiT Aason
oetar oiSkol Aamay oibkol duhx E noy, sux nooeH oega
oetara booes gaoiQs mala duhx oidoey oemTabo duhx oetamar
oetara oeJ Ja booils vaI dux oidoeyqo, oidoeyqo Xooit naI
oetara Suoins oin oik duhx Jooid na paoeb oeta
Qakoet Aar oeta paroil oen ma duhx oeJ oetar noy oer
QamaO oiroimoik-oiCoimoik duhxraoet oeH naQ
Qaoema Qaoema duoexr koQa oetamay booilbo na

dz top
duhoexr oitoimoer Jooid
duhoexro boroPay cooeXro jol
doI caI oega, doI caI duoexr oeboeS Eoesqo bo'oel
dooixn-HaOya jaoega jaoega duoexr oimlon TuoiTbar
doya kooera AnaQaoer duhoexr Jgo-Anolo-oloen
doya kooera, doya kooera dujoen Ek Hooey JaO
doya oidoey Hooeb oega

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 17

dujoen oedxa Holo zoer zoer zoer boO


dujoen oeJQay oimoiloeq oesQay zoer zoer aoeN Aamar
duoiT aN Ek FaI tuoim zoer bozu, oega, zoer
duyar oemar poQopaoeS zsoro jbooenro oegazoiloet
duyaoer daO oemaoer raoixya oinlo Aaan mozur gor
droedS oesI raxal oeqoel
dr rojonr Wopon laoeg n top
doer oekaQay doer nodpaoerr EI AaPaoer
doer daaoey Aaoeq noyon oetamaoer pay na oedoixoet
doerro bozu suoerro dtoer noyon oemoel oedoix
oed oetara Aamay nobo Aanooe jaoega
oed oetara Aamay(oicagoda) nobo kuozobolodolosuStola
oed pooe oed Aamay oetara nobo nobo polLoboraoij
oed oela, sox, nobo bosooer kooirlam poN
oedOya oenOya oifoiroey-oedOya nobo bosoer daoenr
oedx oedx , duoeTa paoix nobo bosoer daoenr (coaoilka)
oedxbo oek oetar kaoeq Aaoes nobojbooenr JaapooeQ
oedxa na-oedxay oemSa nooim nooim coroeN
oedxaoey oed oekaQa Aaoeq nooim nooim, varot
oedoex Ja, oedoex Ja nooema, nooema, nooema koruNaGono
oedoexa OI oek Eoesoeq noema, noema, noema tuoim XuzatojonoSoroNYo
oedoexa oecoey oedoexa nooema nooema, tuoim suorotomo
oedoexa, Sukotara Aaoix nooema, nooema oindoy Aoit
oedoexa, soxa, vul kooer nooema nooema Socoictoroono
oedoexa oeHa Fakur nooema nooema, oeH obrag
oedbota oejoen doer roI nooema Jo, nooema Jo
oedbaoizoedb moHaoedb noy E mozur oexla
oedS oedS nooito kooir noyon oeqoe oegoel cooel
oedoeS oedoeS ooim tobo noyan vaoislo jooel
odoeb tuoim koxon oenSay noHo mata, noHo konYa
oedaoel oeoemr oedalon-capa nooeH nooeH, E nooeH
oedaP kooirbo na na, oikquI Qakoeb na
oedaP kooera Aamay na-gan-gaOyar dol
aoer oekno oidoel naa na oega, EI oeJ zula
zooen jooen Aaoiq joaoey na caoiHoel Jaoer paOya Jay
zor zor , OI oecar na jaoin oekaQa Elum
zoroN doer oecoey na, na oega na
zoroNr gogoenro na na na bozu
zora oidoeyoiq oega Aaoim AakaoeSro paoix na na, vul oekaoera na oega
zora oes oeJ oedy naI na booel Jay paoeq oes
zora oes oeJ oedy naI(SYama) na booel oeJoeya na cooel
zay oeJno oemar sokol vaoelabasa na bacaoeb Aamay Jooid
na buoeC kaoer tuoim

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 18

na buoeC kaoer tuoim (mayar oexla) oinoiS na oepaHaoet jbonoodp


na oeJoeya na, oeJoeya naoeka nrobo rojon oedoexa mogo
na oer, na oer, voy korbo na nrooeb Aaqo oekno
na oer, na oer, Hooeb na oetar nrooeb Qaoiks, sox
na soxa, mooenr bYQa oekaoera na nrooeb Qaoiks, sox(SYama)
na sojon, na nlo-AonoGono
naI naI naI oeJ baoik nl AakaoeSr oekaoeN oekaoeN
naI naI voy, Hooeb Hooeb nl oidgooe OI fuoelr
naI ba Eoel Jooid somoy naI nl noboGoen AaPaogogoen
naI ba Daoeka roIbo oetamar aoer nlaonoqaya
naI voyo, naI voyo nton pooeQr pooiQk Hooey
naI Jooid ba Eoel tuoim ntono aN daO, aNsoxa
naI roso naI npuro oeboej Jay oiroinoiroin
nac SYama, taoel taoel noetYr taoel taoel
naQ oeH, oempooeQ sobo oenHaoera, oela soHocor
nam looeHa oedbotar nYay AnYay jaoin oen
narro looilto oelavono llay
narro looilto oelavono (oicogoda) pf top
naHoy oetamar Ja Hooeyoeq poQ Exoena oeSP Holo na
oinkooeT oedoixbo oetmaoer poQ oecoey oeJ oekoeT
ointY oetamar oeJ ful poQ oidoey oek Jay oega
ointYo nobo sotY tobo poQ vuoeloiqs sooitY
ointYo sooetY oicono poQoHara tuoim pooiQko oeJno oega
oinaHara raoetr E gan bazbo poQoHara tuoim pooiQko (mayar oexla)
oinoib Aorotoro bosoo pooiQk poran, col
oinoib Ama-oitoimro Hooet pooiQk oemoeGr dol oejaoeT
oinoib Gono Aazaoer pooiQk oeH OI-oeJ cooel
oinoib oemoeGr qayay pooeQ cooel oeJoet
oinvto aoeNr oedbota pooeQ oeJoet oetamar saoeQ
oinoemoePro tooer Soroem pooeQ oeJoet oeDoekoiqoel
oinoemoePro tooer (mayar oexla) pooeQr oeSP oekaQay
oinoey Aay kpaN porobas, cooel Eoesa Gooer
oinjon raoet oinhSodo coroNopaoet paoix Aamar noer paoix
oinmolo kao, nooema oeH paoix booel, capa, Aamaoer kO
oinSa-Abosaoen oek oidlo pagol oeJ tuI, ko vooer
oinSar Wopon quTlo oer pagla HaOyar badol-oidoen
oinoiSoidn caoeHa oer pagooiln, oetar laoig
oinoiSoidn vorsa raoixs paoeq oecoey booes
oinoiSoidn oemar poraoen paoeq sur vuoil EI voy Hoy
oinSQraoetr aN patar oevla vasaI noer
oinSQoSoyoen oevoeb raoix paxana Jay Jooid Jak
oinSoeQ k kooey oeglo mooen padoaoe rax' oesbooek
paQo, Exoena oekno Alooisto

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 19

paQo tuoim, paQjooenr ovu oetama laoig


paQopaoixr oiro kulay ovu oetamar bNa oeJmooin
paoey pooi oeSaoena vaI ovu, booela booela kooeb
paroib na oik oeJag oidoet EI ooemaoed Zaoilya oidnu mon
oiptar duyaoer daaIya oloynacon nacoel Joxon
oipnaoekoet laoeg Tkar oHor, Ooega oHor
oippasa Hay naoiH oimoiTlo oHoroeSoePr Aaoelay raa
pub-sagooerr par Hooet agooeN oemar oiSrPSaxay
pubo-HaOyaoet oedy oedala aN cay coXu na cay
puratonoek oibday oidoel na aN oinoey oeta soT oekoiq
puraoena jaoinya oecoeya na Aamaoer aN oinoey oeta soT oekoiq (kalmgoya)
puraoena oesI oidoenr koQa aNo vooiroey tPa Hooiroey
pur Hooet paoiloeyoeq aoeN xuoiSr tufan UoeFoeq
pupo oidoey maoera Jaoer aoeN gan naI
pupo fuoeT oekan aoeNr aN jaoigoeq
pupbooen pupo naoiH oioey, oetamar oeZoik
pN-Aano pNmogoloroep oem Eoesoiqlo oinhSodocoroeN
pNocaoedr mayay Aaoij oemopaoeS zora pooeoeq
pNo aoeN cabar JaHa oemanooe raoexa pN
pbogogonvaoeg oeoem aoeN gaoen gooez
pbacooelr paoen takaI oeoemro oejayaoer
oepoeyoiq Avoyopodo oeoemro oejayaoer(SYama)
oepoeyoiq quoiT, oibday oeoemro fad pata vuboen
oepoeyoiq sozan tobo oeoemro fad pata (mayar oexla)
oepaHaoela oepaHaoela oibvabor oeoemro oimlonoidoen
oepaa mooen Suzu oepaa fol folabar AaSa Aaoim
oepP oetaoedr Dak oidoeyoeq fagun-HaOyay rooe rooe pagol
oxoro topontaoep fagun, HaOyay HaOyay kooeroiq
ocoo gojoen Aaoislo Eoik faguoenr nobno Aanooe
ooitoidno Aaoim faguoenr poiNma
ooitoidno tobo gaQa faguoenr Suru HooetI
oQomo Aaoid tobo Sooi oifroeb na ta jaoin
oQomo Aaoelar coroNoin oifraoeya na muxoxaoin
oQom Juoegr Udoyoidgogooen oifoer Aamay oimoeq
ovat HoIlo oinoiS oifoer col , oifoer col
ovat-Aaoelaoer oemar oifoer JaO, oekno oifoer
ovaoet oibmolo Aanooe oifoer oifoer Aamay oimoeq
ovaoetr Aaoidm Aavas oifoer oifoer Dak oedoix oer
ovu, Aaoij oetamar dooiXN Hat oifoer JaO oekno oifoer oifoer JaO
ovu Aamaro, oiyo Aamar oifoera na oifoera na Aaoij
ovu, Eoesqo Uzaoiroet furaoela porXar EI
ovu, oexoeloiq Aoenk furaoela furaoela Ebar

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 20

ful tuoiloet vul kooeroiq booes Aaoiq oeH


ful booel, zonYo Aaoim bosoo AaOlo oer
ful booel, zonYo Aaoim (coaoilka) bosoo tar gan oiloex
fuloiT Cooer oegoeq bosoo, oetar oeSP ko'oer oed
fuoel fuoel Zo'oel bosoo oes Jay oeta oeHoes
oefoel raxoelI oik pooe rooeb bosoe Aaj zorar oico

bv top
bosoe oik Suzu oekbol
bosoe ful gaQlo
bokulgooez bonYa Elo bosoe-bosoe oetamar kooiboer
bjaO oer oemaHono baoiS bosooovaoet Ek malotr
boomaoink oidoey gaQa baoik Aaoim raxbo na
booe oetamar baoej baoiS bacan baoic, maoern maoir
bozu, oikoesr tooer Au baqa, tuI oeJ Aamar
bozu, rooeHa rooeHa baqa, oemar moo
boPo oeglo, bQa oeglo baqa, soHoj ko'oer bol
bPoNomoito Azokaoer bajaO Aamaoer bajaO
booil oega sojon bajaO tuoim kooib oetamar
booeloiqlo `zora oedbo na' baoijlo kaHaro bNa mozuro Woer
booel daO jol, daO jol baoijoeb, sox, baoiS baoijoeb
booela booela, bozu, booela baoej koruNo suoer
booea AaSa ko'oer Eoesoiq baoej guruguru Sokar Doka
booea Qaoik kaqakaoiq baoej guruguru Sokar (SYama)
booea oibMoyo laoeg baoej baoej romYbNa baoej
booea oebdonaro mooeta oeboejqo baoej oer baoej oer
boHu Juoegr O par Hooet baoej oer baoej Domoru
booeH oinrooro Anoo baoeja oer baSooir
bzu, oekan Aaoela laglo baN tobo zay Anoo gogoen
bozu, oetamay korbo raja baN bNapaoiN, koruNamoy
bozu, oimoeq rag baN oemar naoiH
bzuya, Asomoey oekno badol-oidoenr oQom kodom ful
bzuya, oiHya-por AaO oer badol-zara Holo sara
bzur laoig oekoeS Aaoim badol-baUl bajay oer
booen Emon ful fuoeToeq badol-oemoeG madol baoej
booen booen sooeb oimoel badorboroxon, nrodgorojon
booen Jooid fuTlo kusum baza oidoel bazoeb loaI
booirPo zora-maoeC bazon oekno vPoN-oeboeS
bol , oegalap, oemaoer bol bazon oeqar sazon
bolo daO oemaoer bolo daO bar bar, sooix, baroN koronu
bolbo k Aar bolbo baoer baoer oepoeyoiq oeJ
booil, O Aamar oegalap-bala baoer baoer oifoer oifoer
booela oeta EIbaoerr mooeta baSooir bajaoet caoiH
booela booela, oipta, baoiS Aaoim bajaI oin oik
booela sox, booela taoir nam

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 21

baso, oeH vubonoemaoiHn oebla oeJ cooel Jay


baoiHro pooeQ oibbaoig oiHya oebsur baoej oer
baoiHr Hooelm Aaoim Aapon obSax oeH, oemn tapos
baoiHoer vul Hanoeb Joxon obSaoexr EI oevaoerr HaOya
baKlar maoiT, baKlar jol bYakul aN oekaQa sudoer
oibjoymala Eoena Aamar laoig bYakul bokuoelr fuoel
oiboizr bazon kaToeb tuoim bYakul Hooey booen booen
oibday kooerqo Jaoer bYQo aoeNr Aabojona
oibday kooerqo (mayar oexla) bRoocoJo! puruoePr pza
oibday oinoey oigoeyoiqoelm voo kooiroeq ovur coroeN
oibday Joxon caIoeb tuoim vooHoidoibkaS aNoiboemaHon
oiboiz Dagoro Aaoix voy oenI oer oetaoedr
oibna saoej saoij oedxa oidoeyoiqoel voy Hooet tobo Avoyo maoeC
oibna saoej saoij (oicagoda) voy Hoy paoeq tobo naoem
oibpooed oemaoer roXa kooera vooeyoer oemar AaGat kooera
oibpaSar toer ooimbaoer JaI vora Qak Moitsuzay
oibpul torogo oer vooeM Zaoek ao
oibmolo Aanooe jaoega vagYobot oes oeJ
oibroso oidn, oibrolo kaj, obolo oiboeaoeH vaa oedUoelr oedbota
oibroHo mozuro Holo Aaoij vaoea baz oevoe daO
oibrooeH mooirbo bo'oel vabo tapos
oibSW Joxon oenamogon valo Haoisr baz
oibSWoejaa fad oepoetqo vabona kooirs oen tuI
oibSWbNarooeb oibSWjono varot oer, oetar koloikto
oibSWoibdYatQoagoNo vaoela vaoela, tuoim
oibSWrajalooey oibSWjono vaoela manuP noI oer oemara
oibSWsaoeQ oeJaoeg oeJQay vaoela Jooid baso, sox
bNa bajaO oeH momo vaoelabaois, vaoelabaois
buk oeboez tuI daa oedoix vaoelabaoisoel Jooid oes vaoela
buk oeJ oefoeT Jay vaoelaoeboes dux oesO
buoiC Elo, buoiC Elo vaoelaoeboes Jooid sux naoiH
buoiC OI sudoer Daoiklo vaoelaoeboes Jooid (mayar oexla)
buoiC oebla booeH Jay vaoelaoeboes, sox, oinvoet Jotoen
buoeCoiq oik buoiC naI ba vaoisoey oed tor
buoeCoiq buoeCoiq soxa oivoeX oed oega
bQa oegoeyoiq boHu gan vubon HoIoet vubonbas
boioeSoePr HaOya vubonoejaa Aasonxaoin
oebdona k vaPay oer vuboenSWoro oeH
oebdonay vooer oigoeyoeq oepyala vul kooeroiqnu, vul oevoeoeq
oeboezqo oeoemr paoeS vul kooeroiqnu (mayar oexla)
oebla oeglo oetamar poQo oecoey vuoel vuoel Aaj vulomoy
oebla Jay booiHya vuoel JaI oeQoek oeQoek

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 22

oevoe oemar Gooerr caoib momo mono-Upoboen cooel


oevoeqo duyar, Eoesqo momo oeJbonoinkuoe
oevoeboiqoelm Aasoeb oifoer momo ruzomukuldooel Eoesa oesrovo-Amoet
oevar oeQoek Aaj badol moroNo oer, tuHu momo
oevar Holo oibvabor moroNsagorpaoer oetamra
oevar Holo oeJI aboNoSbr moroeNr muoex oeroex doer
oevaoerr oebla koxon Eoes mooir O kaHar baqa

m top
mooir oela kar baoiS oinoiSoevaoer
mooir oela mooir Aamay baoiSoet oeDoekoeq oek
mooiNpuronpoduoiHta moruoibjooeyr oekton UaO
mozutu ointYo Hooey roIlo mooiln-muoex fuTuk
mozu-gooez vora moHanooe oeHoera
mozur, oetamar oeSP oeJ na moHaoiboeSW moHakaoeS
mozuro bosoo Eoesoeq mozuro moHaraj, Eoik saoej
mozuro bosoo Eoesoeq (mayar oexla) ma Aamar, oekno oetaoer Lan
mozur mozur oin baoej ma, Aaoim oetar k
mozuro oimlon ma, Ekbar daa oega
mozur roep oibraj ma, OI-oeJ oitoin
mozYoidoen Jooeb gan ma oik tuI pooerr aoer
mozYoidoenr oibjon batayooen maoeC maoeC tobo oedxa paI
mono, jago' mogoloelaoek maoiT oetaoedr Dak oidoeyoeq
mon jaoen mooenaoemaHon AaIlo maoiTr odpxaoin Aaoeq
mon tuoim, naQ maoiTr buoekr maoeC bo oeJ jol
mono aN kaoiya lO matmoir-puNY-Agono
mono oemar oemoeGr sog mazob, na koHo AadorbaN
mon oeJ booel oicoin oicoin mazob HoFa oekaQa Hooet
mon oer Ooer mon, tuoim oekan man Aoivman vaoisoey oidoey
mon Hooet oem oeJoetoeq mana na maoinoil
mooen k oiza mayabonoibHaoirN HooirN
mooen oeJ AaSa looey mala Hooet xooes-poa fuoelr
mooen rooey oeglo mooenro koQa oemG booeloeq `Jabo Jabo'
mooen rooeb oik na rooeb Aamaoer oemGoqaoey sojolobaoey
mooen Holo oepoiroey Eoelm oemoeGr oekaoel oekaoel
mooen Holo oeJno oepoiroey oemoeGr oekaoel oerad oeHoesoeq
mooenr mooeta kaoer oemoeGr pooer oemG jooemoeq
mooenr mooezY oinroboiz oemoeGra cooel Jay
mooenamooirsuor oemaoedr oikqu naI oer naI
mooenaoemaHono, goHono JaoimnoeSoeP oemaoedr oeJmon oexla oetmoin
mooioer momo oek oemar pooiQoekoer buoiC
momo Agooen Wam oemar ovaoetr EI oQom
momo Aoro Udaoes oemar bNa OoeF oekan suoer
momo oicoe oinoit noetY oemar vabonaoer k HaOyay
momo duhoexro sazono

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 23

oemar moroeN oetamar Hooeb joy Jooid Holo Jabar XoN


oemar sozYay tuoim suoroeboeS Jooid Hay jbono proNo
oemar Wopon-torr oek tuI oenoey Jooeb oiroimoik oiCoimoik Cooer
oemar Hdoeyr oegapon oibjon Gooer Ja oiqlo kaoela-zooela
oemara colbo na Ja oepoeyoiq oQom oidoen
oemara jooel Qooel Ja Hobar ta Hooeb
oemara vabo tapos Ja Haoiroey Jay ta Aagooel
oemara sooetYr 'pooer mon JaI JaI, oeqoe daO
oemaoer Daoik looey JaO JaO, JaO Jooid JaO tooeb
oemaoer baoer baoer oifraoel JaO oer Anoo zaoem
oemaoiHn maya Elo JaOya-AasarI EI oik
oimoiTlosobo Xuza Jay oidn, aboNoidn Jay
oimlonoraoit oepaHaoela Jay oinoey Jay Aamay Aapon gaoenr taoen
mnooektu Jak oiqoe, Jak
muxoxaoin koro mooilno oibzur Jaaoeblay ruo rooeb
muxopaoen oecoey oedoix Ja Aaoim Ooer

J top
Jaoedr caoiHya oetamaoer vuoeloiq
Jabo, Jabo, Jabo tooeb
Joxon Eoesoiqoel JaboI Aaoim JaboI Ooega
Joxon tuoim bazoiqoel tar Jabar oebla oeSP koQaoiT
Joxon oetamay AaGat kooir Jara koQa oidoey oetamar koQa booel
Joxon oedxa daO oin Jara kaoeq Aaoeq tara kaoeq
Joxon pooeb na oemar Jara oibHan-oeblay gan Eoenoiqlo
Joxon valo oimlono-oemla Jaoer oinoej tuoim vaoisoeyoiqoel
Joxon mooilLkabooen Jaoer moroN-doSay zooer
Joxon sara oinoiS oiqoelm Suoey JaHa paO taI lO, Haoismuoex
Jotoxon tuoim Aamay booisoey raxo oiJoin sokol kaoejr kaj
Jotobar Aaoela alaoet caI Juoeg Juoeg buoiC Aamay
Jooid Aamay tuoim bacaO, tooeb Juz Joxon baoizlo Acooel
Jooid Aaoes tooeb oekno oeJ Aamaoer oidoeyoeq Dak
Jooid E Aamar Hdoyduyar oeJ Aamaoer paFaoela EI
Jooid oekHo naoiH oeJ Aaoim OI oevoes cooel
Jooid janoetm Aamar oikoesro bYQa oeJ kadooen oiHya kaoidoeq
Jooid oejaoeT oeraj oeJ oekbol paoiloey oebay
Jooid Cooer oemoeGr oeJ-oekHo oemaoer oidoeyqo
Jooid taoer naI oicoin oega oeJ qayaoer zorbo booel kooeroiqoelm
Jooid oetamar oedxa na paI oeJ oiqlo Aamar WoponocaoirN
Jooid oetar Dak Suoen oekU oeJ toroNxaoin vasaoel
Jooid oetar vabna Qaoek oeJ oetamay qaoe qa uk
Jooid oem oidoel na oeJ oetaoer pagol booel
Jooid baroNo koro tooeb gaoiHbo na oeJ Qaoek Qak-na aoer
Jooid vooirya loIoeb kuo oeJ oidn fuTlo komol
Jooid oimoel oedxa

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 24

oeJ oidn sokol mukul ruoeboeS oekmon oexla


oeJ zRubopodo oidoeyqo rpsagooer Dub oidoeyoiq
oeJ poQ oidoey oeglo oer oeradonovora E bosoo
oeJ ful Cooer oesI oeta oeradonovora E (oicagoda)
oeJ vaoelabasuk oes vaoelabasuk loa oIq oiq loa
oeJ manobo Aaoim oesI looeHa looeHa tuoil loO oeH
oeJxaoen roepr ova looeHa looeHa tuoel looeHa
oeJoet daO oeglo Jara looeHa looeHa oifoer looeHa
oeJoet Jooid Hoy Hooeb oilxono oetamar zulay
oeJoet oeJoet cay na lukaoel bo'oelI
oeJoet Hooeb luoikoey Aaso Aazar raoet
oeJQay Qaoek sobar Azom lo Joxon Aasoeb
oeJno oekan vuoelr oeGaoer
oeJ raoet oemar duarguoil S top
oeJoet oeJoet Ekla pooeQ Sooirp oeHoera tar
oeJQay oetamar luT Hooetoeq Sorot-Aaoelar komolbooen
oeJoeya na, oeJoeya na oifoer Soro, oetamar AruN Aaoelar
oeJoeya na, oeJoeya na (mayar oexla) Soroet Aaj oekan AoitoiQ
oeJag oeH, oek tuoim Saonogogoen oeGaro
oeJbonosorosnoer Sao H oer mom oico

rl top
Saoi kooera booirPon
Saoisomuo tuoim govr
roIlo booel raxoel kaoer oiSUoil ful oiSUoil ful
roXa kooera oeH oiSUoil-oefaTa fuoeralo oeJI
ro lagaoel booen booen Stolo tobo podoqaya
rojonr oeSP tara, oegapon Soetr booen oekan oes
roy oeJ kaal SnY Haoet Soetr HaOyar laglo nacon
romoNr mon-oevalabar Suk oena pata oek oeJ qoay
rooiH rooiH Aanootorogo Suzu EkooiT goP jol
rax rax , oefl zonu Suzu oik tar oeboezI
raoexa raoexa oer jbooen Suzu oetamar baN noy oega
raapodopo oJuoeg oNoim Suzu JaOya Aasa
raoioey oidoey JaO Suno oela Suno oela baoilka
raj-Aoizraj, tobo vaoel Suno nooiln, oexaoela
raja moHaraja oek jaoen Suno, sooix, bajoI baoiS
rajar oHor Ora AnYay Apobaoed Suoin OI runuCunu
rajpuroet bajay baoiS Suoin XoeN XooeN
rajvoboenr somador soMan Suoenoeq oetamar nam AnaQ Aatur
rajoraoejo joyo Suv komopoeQ zoro'
raoet raoet Aaoelar oiSxa raoix oeoel Suvoidoen Eoesoeq oedaoeH
raoi Eoes oeJQay oemoeS Suvoidoen SuvoXoeN
oirm oiCm Gono Gono Su Aasooen oibrajo'
oiroimoik oiCoimoik Cooer Su nobo Sox tobo

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 25

Suo ovaoet soxa, Aapono mon oinoey (mayar oexla)


Sukotaoepr odtYopuoer soxa, tuoim Aaqo oekaQa
SnYo aN kaoed soda soxa, oemaoedr oeboez raoexa
SnY Haoet oifoir, oeH naQ soxa, saoizoet sazaoet
oeSP naoiH oeJ soxa oeH, k oidoey Aaoim
oeSP foloenr fosol sooix oer, oiprt buCoeb
oeSP oeblakar oeSoePro gaoen sooix oela, sooix oela
oeSan oer oeSan Aoebaz sox, Aar koto oidn suxoHn
Suvo oimlonologoen bajuk sox, OI buoiC baoiS baoej
oeSP gaoenrI oerS oinoey sox, Aazaoer Eoekla Gooer
oeSaoena tar suzabaN sox, Aamaoir duyaoer
oeSaoena oeSaoena Aamaoedr bYQa sox, k oedxa oedoixoel
SYama, Ebar oeqoe cooeloiq sox, oetara oedoex
ao oekno OoeH paQo sox, ooitoidno Hay Eoes oifoer Jay
aboN, tuoim bataoes kar sox, booela oedoix oela
aboN Hooey Eoel sox, booeH oeglo oebla
aboNbooirPono par Hooey sox, booeH oeglo (mayar oexla)
aboNoemoeGr Aaoezk sox, vabona kaHaoer booel
abooeNr gogoenr gay sox, saz kooer JaHa
abooeNro poboen Aakulo sox, oes oeglo oekaQay
abooeNr baoirzara sox, oes oeglo (mayar oexla)
abooeNr zarar mooeta soGono Gono qaIlo
SYam, muoex tobo mozur Azoroem soGono Gono qaIlo (kalmgoya)
SYamo oer, oinpoTo kooiFn soGono goHono raoi
SYamol qaya sojoin sojoin raoizka oela
SYamolo oeSavon aboN sooitoimro rojon

s top
sotYo mogolo oemomoyo tuoim
soda Qaoeka Aanooe
sokoruNo oebNu bajaoey oek soaoesr oibolota
sokol gobo dr kooir oidbo sozYa Holo oega O ma
sokol jonom v'oer soYas, zYaoen oinmogo
sokol vooeyr voy oeJ taoer soYas oeJ jaoiglo OI
sokol Hdoy oidoey vaoelaoeboesoiq sofolo kooera oeH ovu Aaoij
sokol Hdoy oidoey (mayar oexla) sob kaoej Hat lagaI oemara
sokolokoluPtamosoHoro sob-oikqu oekno oinlo na
sokoeloer kaoeq Daoik sob-oikqu oekno oinlo na (SYama)
sokaloeblar Aaoelay baoej sob oidoib oek sob oidoib pay
sokal-oeblar kuoi Aamar sobaI Jaoer sob oidoetoeq
sokal-saoej sobar maCaoer oetamaoer Wkar
sokolI furaIlo sobar saoeQ coloetoiqlo Ajana EI
sokolI furaoela (kalmgoya) sobaoer kooir Aaan
sokolI vuoelqo oevala mon sooeb Aanoo kooera
soxa, Aapono mon oinoey

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 26

sooeb oimoil gaO oer sumozuro Suoin Aaoij


sovay oetamar Qaoik sobar sur vuoel oeJI Guoer oebaI
somoy Aamar naI oeJ baoik suoerr guru, daO oega suoerr dXa
somoy kaoera oeJ naI suoerr jaoel oek joaoel
somoy Hooeyoeq oinkoT oes Aamar oegapon koQa Suoen Ja
somuoex Saoiparabar oes Aaoim oeJ Aaoim noI
somuoexoet booiHoeq tooiTn oes Aaois kooiHlo
somuoexoet booiHoeq (kalmgoya) oes Aaoes zoer
sodarmoSay oedoir na soy oes oik vaoeb oegapon rooeb
sobo xobotaoer dooeH oes oekan pagol Jay
soHoj Hooib, soHoj Hooib oes oekan booenr HooirN
soHosa Dalpala oetar Utola oes jon oek, sox
sooeH na Jatona oes oidn Aamay booeloiqoel
sooeH na, sooeH na oes oeJ pooiQk Aamar
sooekaoecr oibolota oes oeJ paoeS Eoes booesoiqlo
soKoekaoecr oibolota oes oeJ baoiHr Holo
soKsaoer oekaoena voy oes oeJ mooenr manuP
sajabo oetamaoer oeH ful oidoey oesI oeta Aaoim caI
sat oedoeSoet xuoej oesI oeta oetamar pooeQr bozu
saz ko'oer oekno, soxa oesI oeta bosoo oifoer Elo
sazon oik oemar Aason oenoeb oesI vaoela, ma
saoezr kanooen oemar oesI vaoela oesI vaoela
sara jbon oidlo Aaoela oesI Jooid oesI Jooid
sara oinoiS oiqoelm Suoey oesI Saoivobon
sara boroP oedoix oen, ma oesoidn dujoen duoeloiqnu
saQoko koro' sazono oes oidoen Aapod Aamar
saQoko jonom Aamar oesanar oipor vaoioey
smar maoeC, Asm Wopon Jooid vaoioel
suxHn oinoiSoidn Wopon-paoerr Dak Suoenoiq
suoex Aaoiq, suoex Aaoiq Woponoelaoekr oiboedoiSn
suoex Aaoiq (mayar oexla) Woep Aamar mooen Holo
suoex Aamay raxoeb oekno Wopoen oedaoeH oiqnu
suoex Qaoeka Aar sux Wopomoidr oenSay oemSa
suoexr maoeC oetamay Wopomoidr oenSay (oicagoda)
suzasagortoer oeH Worpo tar oek jaoen
sunlo sagooerr SYamolo oiknaoer Woeg oetamay oinoey
suoro booeT tobo Agodoxaoin WNoboeN somuol nobo
suoro booeH Aanoomoaoinlo Wam, tuoim Eoesa Aaj Azokar
suoerr bozon oinuoerr sKSoyoitoimrmaoeC na oeHoir
suoerr bozon(SYama) sKsar Jooeb mono oekoe loy
suoro Hoidron tuoim noonfuloHar sKsaoer tuoim raoixoel oemaoer
sumogol boz
H top

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 27

Hooeb joy, Hooeb joy Hdoybasona pNo Holo


Hom Jobo na rob, sojon Hdoyoebdona booiHya, ovu
Hom, sooix, daoird nar Hdoyomoioer, aNazS
HoroeP jaoega Aaoij HdoyoSoS Hoidgogoen
Hooir, oetamay Daoik Hdoey oiqoel oejoeg
Holo na oela, Holo na Hdoey oetamar doya oeJno paI
Ha-Aa-Aa-AaI Hdoey moilo
Ha, oek booel oedoeb Hdoey raoexa oega oedb
Ha sox, O Aadooer Hdoey Hdoy Aaois
Ha oega ma, oesI koQaI Hdoeyr E kl, O kl
Haoeqa:! Hdoeyr mooiN AadooirN
HaOya laoeg gaoenr paoel Hoidmooiroaoer baoej
HaoeTr zula soy na oeJ Aar oeH Anaoid Asm sunl
Hay AoitoiQ, Exooin oik Holo oeH Aooerr zon
Hay, E k somapon oeH AakaSoibHar-nrodbaHon
Hay, k doSa oeH oekoey
Hay oek oidoeb Aar saona oeH XooiNoekr AoitoiQ
Hay oega, bYQay koQa oeH oicronton, Aaoij E oidoenr
Hay Hotovaoign oeH tapos, tobo Suko kooeFar
Hay Hay, naroer kooeroiq oeH nobna
Hay Hay oer, Hay porobas oeH oinoixlovarzaroN
Hay Hay oer, Hay porobas(SYama) oeH nton
Hay Hay Hay oidn cooil Jay oeH oinrupoma
Hay oeHmoolo oeH oiboedS, Eoesa Eoesa
Har manaoel oega, vaoioel oeH oibroH, Hay
Har-mana Har porabo oetamar oeH oibroH (SYama)
Haoer oer oer oer oer, Aamay oeH varot, Aaoij oetamaoir
Haois oekno naI O noyoen oeH varot, Aaoij nobno boeP
Haoisoer oik lukaoib laoej oeH mon, taoer oedoexa
oiHKsay UMoo pQW oeH moHajbon, oeH moHamoroN
oiHoemro raoet OI gogoenr oeH moHaduhx, oeH ru
oiHya kaoipoeq suoex oeH moHaobol bol
oiHyamaoeC oegapooen oeHoiroey oeH mazob, oiza oekno
Hdoy-AaboroN xuoel oeglo oeH oemar oico, puNY toeQ
Hdoy Aamar, OI buoiC oetar oeH oemar oedbota
Hdoy Aamar OI buoiC oetar oeH soxa, barota oepoeyoiq mooen mooen
Hdoy Aamar naoec oer oeH soxa, momo Hdoey
Hdoy Aamar okaS Holo oeH soYas oiHmoigoir
Hdoyo oemar oekamol Aoit oeH suor, UMooiQto oeJbon
Hdoyok saz oimSaOlo Hdoey oeHQa oeJ gan gaIoet Aasa
Hdoyonoonoboen oeHmooe oekan bosoerI
Hdoyobosooboen oeJ oeHoir AHoroHo oetamaoir oibroHo

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 28

oeHoir tobo oibmolomuxvaoit


oeHoirya SYamolo Gono
oeHlaoefla sara oebla
oeHa, Elo Elo Elo oer
HYaoed oega nooran

X top
gtooibtan robnaQ Fakur
top comments
comments top

To search gan oexaja/SEARCH


Followed Gitobitan (Visva Bharati, 1973).

Noted the differences with rob roconabol


(Collected Works, West Bengal Gov., 1987).

Essential dependence on the


package Bangtex by Palash B. Pal for use
with LATEX.

Also used colordvi, color, supertabular,


hyperref and colortbl.
PS and Pdf outputs are created by pdflatex.

First test release on 21 Feb 2002 (50th year


of a historically important date)

Special thanks to Subhasis Mahapatra for


many helps and instructions.

contact address: somen@iopb.res.in.


For more information :
http://www.iopb.res.in/somen/gitobitan.html

top

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 29

voimka

oQom Juoegr Udoyoidgogooen


oQomo oidoenr UPa oenoem Elo Jooeb
okaSooipyaois zooir booen booen
Suzaoey oifoirlo sur xuoej paoeb kooeb
Eoesa Eoesa oesI nobosoir kooib
nobojagoroNoJugoovaoetr rooib
gan Eoenoiqoel nobo qooer taoel
toruN UPar oiSoiSroaoenr kaoel
Aaoela-Aazaoerr AanooibpLoeb

oes gan AaoijO nana ragraoigNoet


SunaO taHaoer Aagomonsogoet
oeJ jagay oecaoex nton-oedxar oedxa.
oeJ Eoes daay bYakuoilto zoroNoet
bononoilmar oeplobo smanaoiToet,
boHu jonotar maoeC Apbo Eka.
Abak Aaoelar oiloip oeJ booiHya Aaoen
oinvto oHoer kooibr cooikto aoeN,
nobo pooircooey oibroHobYQa oeJ Haoen
oibolo aoet sogtooesrooev
dr AakaoeSr AruoiNm Usooeb

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 30

pja/gan/1 :kaaHaoisr-oedal-oedalaoena

kaaHaoisr-oedal-oedalaoena oepP-faguoenr pala,


taoir mooezY oicrojbon boIbo gaoenr Dala
EI oik oetamar xuoiS, Aamay taI poraoel mala
suoerr-gozo-Zala?.
taI oik Aamar Gum quoeToeq, baz TuoeToeq mooen,
xYapa HaOyar oeZU UoeFoeq oicrobYaQar booen,
kaoep Aamar oidbaoinSar sokol Aazar Aala!
EI oik oetamar xuoiS, Aamay taI poraoel mala
suoerr-gozo-Zala?.
raoetr basa Hoyoin baza oidoenr kaoej uoiT,
oibna kaoejr oesbar maoeC paIoin Aaoim quoiT.
Saoi oekaQay oemar tooer Hay oibSWvubon-maoeC,
ASaoi oeJ AaGat kooer taI oeta bNa baoej.
ointYo rooeb aN-oepaaoena gaoenr Aagun ala
EI oik oetamar xuoiS, Aamay taI poraoel mala
suoerr-gozo-Zala?.

: oco 1324 (1918)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


roconaboloet 4,9,16 laIoenr Jooitoico `.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 31

pja/gan/2 :suoerr guru, daO oega suoerr dXa

suoerr guru, daO oega suoerr dXa


oemara suoerr kaal, EI Aamaoedr oivXa
moaoiknr zara, Par Sukotara,
konokcapa kaoen kaoen oeJ sur oeplo oiSXa
oetamar suoer vooiroey oinoey oico
Jabo oeJQay oebsur baoej ointYo.
oekalaHooelr oeboeg GoiN UoeF oejoeg,
oinoeya tuoim Aamar bNar oesIxaoenI porXa

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 32

pja/gan/3 :oetamar suoerr zara Cooer oeJQay taoir paoer

oetamar suoerr zara Cooer oeJQay taoir paoer


oedoeb oik oega basa Aamay EkoiT zaoer?.
Aaoim Sunbo oin kaoen,
Aaoim vorbo oin aoen,
oesI ooinoet oicobNay tar baoizbo baoer baoer
Aamar nrob oebla oesI oetamaoir suoer suoer
fuoelr oivtor mozur mooeta UFoeb puoer.
Aamar oidn furaoeb Jooeb,
Joxon raoi Aazar Hooeb,
Hdoey oemar gaoenr tara UFoeb fuoeT saoer saoer

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 33

pja/gan/4 :tuoim oekmon kooer gan kooera oeH guN

tuoim oekmon kooer gan kooera oeH guN,


Aaoim Abak Hooey Suoin oekbol Suoin
suoerr Aaoela vubon oefoel oeqoey,
suoerr HaOya cooel gogon oeboey,
paPaN TuoeT bYakul oeboeg oezoey
booiHya Jay suoerr surozuoin
mooen kooir Amoin suoer gaI,
kooe Aamar sur xuoej na paI.
koIoet k caI koIoet koQa baoez
Har oemoen oeJ poraN Aamar kaoed,
Aamay tuoim oefoelqo oekan faoed
oecoidoek oemar suoerr jal buoin

10 vao 1316(1909 )

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 34

pja/gan/5 :Aaoim oetamay Jooeta Suoinooeyoiqoelm gan

Aaoim oetamay Jooeta Suoinooeyoiqoelm gan


tar bodoel Aaoim caI oen oekaoena dan
vuloeb oes gan Jooid naHoy oeJoeya vuoel
UFoeb Joxon tara sozYasagorkoel,
oetamar sovay Jooeb korbo Abosan
EI ko'oidoenr Suzu EI ko'oiT oemar tan
oetamar gan oeJ koto Suoinoeyoiqoel oemaoer
oesI koQaoiT tuoim vuloeb oekmon kooer?
oesI koQaoiT, kooib, pooeb oetamar mooen
boPamuxor raoet, fagun-somrooeN
EITuku oemar Suzu roIlo Aoivman
vuloet oes oik paro vuoiloeyqo oemar aN

: obSax 1326 (1919 )

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


roconaboloet ? oicoer bYboHar oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 35

pja/gan/6 :tuoim oeJ suoerr Aagun laoigoey oidoel

tuoim oeJ suoerr Aagun laoigoey oidoel oemar aoeN,


E Aagun qooioey oeglo sob xaoen
Joto sob mora gaoeqr Daoel Daoel
naoec Aagun taoel taoel oer,
AakaoeS Hat oetaoel oes kar paoen
Aazaoerr tara Joto Abak Hooey roy oecoey,
oekaQakar pagol HaOya boy oezoey.
oinSoeQr buoekr maoeC EI-oeJ Amol
UFlo fuoeT WoNokomol oer,
Aaguoenr k guN Aaoeq oek jaoen

24 oco 1320(1914 )

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


4,9 laIoen `oer' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 36

pja/gan/7 :oetamar bNa Aamar mooenamaoeC

oetamar bNa Aamar mooenamaoeC


koxoena Suoin, koxoena vuoil, koxoena Suoin na oeJ
AakaS Jooeb oiSHooir UoeF gaoen
oegapon koQa kooiHoet Qaoek zorar kaoen kaoen
taHar maoeC soHosa maoet oibPom oekalaHooel
Aamar mooen bazonHara Wopon dooel dooel.
oeH bNapaoiN, oetamar sovatooel
Aakul oiHya UMaoidya oebsur Hooey baoej
cooiloetoiqnu tobo komolbooen,
pooeQr maoeC vulaoela poQ Utola somrooeN.
oetamar sur fagunraoet jaoeg,
oetamar sur AoeSakSaoex AruNoerNuraoeg.
oes sur baoiH cooiloet caoiH Aapon-oevala mooen
guoirto-Woirto-paxa mozukoerr sooen.
kuoeHl oekno joay AaboroeN
Aazaoer Aaoela Aaoibl kooer, Aaoix oeJ mooer laoej

2 oco 1332 (1926)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
8, oeSP laIoenr pooer Aoitoiro laIn
`oetamar baN koxoena Suoin, koxoena Suoin na oeJ' 12 laIoen `AruNoerNuraoeg' = `AruN oerNuraoeg'
14 laIoen `guoirto-Woirto-paxa' = `guoirto Woirto-paxa'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 37

pja/gan/8 :oetamar noyon Aamay baoer baoer

oetamar noyon Aamay baoer baoer booeloeq gan gaoiHbaoer


fuoel fuoel taray taray
booeloeq oes oekan ISaray
oidboso-raoitr maC-oiknaray zsor Aaoelay Azokaoer.
gaI oen oekno k kobo ta,
oekno Aamar Aakulota
bYQar maoeC lukay koQa, sur oeJ HaraI Akl paoer
oeJoet oeJoet govr oesRaoet Dak oidoeyqo tor Hooet.
Dak oidoeyqo Co-tufaoen
oebaba oemoeGr boogaoen,
Dak oidoeyqo moroNpaoeN aboNraoetr Utol zaoer.
JaI oen oekno jan na oik
oetamar paoen oemoel Aaoix
koelr GaoeT booes Qaoik, poQ oekaQa paI parabaoer

AaoiSWn 1322 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 38

pja/gan/9 :Arp, oetamar baN

Arp, oetamar baN


Aoeg Aamar oicoe Aamar muoi oidk oes Aaoin
ointYokaoelr Usobo tobo oiboeSWro dpaoilka
Aaoim Suzu taoir maoiTr odp, alaO taHar oiSxa
oinbaNHno Aaoelakodo oetamaro Iqaxaoin
oeJmon oetamar bosoobay gtooelxa Jay oiloex
booeN booeN puoep pooeN booen booen oidoek oidoek
oetmoin Aamar aoeNr oekoe oinSWaso daO puoer,
SnYo taHar pNo kooirya zonYo koruk suoer
oibGo taHar puNYo koruk tobo dooiXNpaoiN

21 nooevor 1926(1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 39

pja/gan/10 :gaoen gaoen tobo bozono

gaoen gaoen tobo bozono Jak TuoeT


ruzbaNr Azokaoer kadon oejoeg UoeF
oibSWokoibr oicomaoeC vubonbNa oeJQay baoej
jbon oetamar suoerr zaray po uk oesQay luoeT
qoo oetamar oevoe oigoey o bazay aoeN,
Aooer Aar baoiHoer taI tan oemoel na taoen.
surHara aN oibPom baza oesI oeta Aaoiz, oesI oeta zaza
gan-oevala tuI gan oifoer oen, Jak oes Aapod quoeT

25 oesoeTor 1926 (1926)


: oQom laIoenr paFaor
`Aapon gaoenr Taoen oetamar bozono Jak TuoeT'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 40

pja/gan/11 :Aamar suoer laoeg oetamar Haois

Aamar suoer laoeg oetamar Haois,


oeJmon oeZUoey oeZUoey rooibr oikroN oedaoel Aaois
oidbaoinoiS AaoimO oeJ oifoir oetamar suoerr oexaoej,
HoFa E mon oevalay koxon oetamar baoiS
Aamar sokol kajI roIlo baoik, sokol oiSXa oidoelm faoik.
Aamar gaoen oetamay zorbo bo'oel Udas Hooey JaI oeJ cooel,
oetamar gaoen zora oidoet vaoelabaois

1328 (1921)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 41

pja/gan/12 :Aamar oebla oeJ Jayo saC-oeblaoet

Aamar oebla oeJ Jayo saC-oeblaoet


oetamar suoer suoer sur oemlaoet
EktaraoiTr EkoiT taoer gaoenr oebdon boIoet naoer,
oetamar saoeQ baoer baoer Har oemoenoiq EI oexlaoet
oetamar suoer suoer sur oemlaoet
E tar baza kaoeqr suoer,
baoiS oeJ baoej doer.
gaoenr llar oesI oiknaoer oeJag oidoet oik sobaI paoer
oibSWHdoyparabaoer ragraoigNr jal oeflaoet
oetamar suoer suoer sur oemlaoet

: AaPa 1326(1919)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen `EktaraoiTr' = `Aamar EktaraoiTr'
6 laIoen `E tar baza' = `Aamar E tar baza'
7 laIoen `' = `OI'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 42

pja/gan/13 :jbonomoroeNr smana qaaoey

jbonomoroeNr smana qaaoey,


bozu oeH Aamar, rooeyqo daaoey
E oemaro Hdoeyr oibjono AakaoeS
oetamaro moHasono Aaoelaoet Zaka oes,
govro k AaSay oinoib puloek
taHaro paoen caI du baHu baaoey
nrobo oinoiS tobo coroNo oinqaoey
Aazaro-oekSovar oidoeyoeq oibqaoey .
Aaoij E oekan gan oinoixlo pLaoibya
oetamaro bNa Hooet Aaoislo naoibya!
vubono oimoel Jay suoerr roNoen,
gaoenro oebdonayo JaI oeJ Haraoey

: obSax 1326(1919 )

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 43

pja/gan/14 :Jara koQa oidoey oetamar koQa booel

Jara koQa oidoey oetamar koQa booel


tara koQar oeba gaoeQ oekbol dooelr pooer dooel
Eoekr koQa Aaoer
buCoet naoiH paoer,
oebaCay Joto koQar oebaCa totoI oeboe cooel
Jara koQa oeqoe bajay Suzu sur
taoedr sobar suoer sobaI oemoel oinkoTo Hooet dr.
oebaoeC oik naI oebaoeC
Qaoek na tar oexaoej,
oebdon taoedr oeFoek oigoey oetamar coroNtooel

: obSax 1326(1919 )

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 44

pja/gan/15 :oetamaoir Cornatolar oinjoen

oetamaoir Cornatolar oinjoen


maoiTr EI kolos Aamar qaoipoey oeglo oekan XoeN
rooib Aoe naoem oSlotoel,
bolaka oekan gogoen Uoe cooel
Aaoim EI koruN zarar kolokoel
nrooeb kan oepoet roI Aanmooen
oetamaoir Cornatolar oinjoen
oidoen oemar Ja ooeyajon oebaI taoir oexaj kooer,
oemoeT ba naI oemoeT ta vabbo na Aar tar tooer
saraoidn Aoenk Guoer oidoenr oeSoeP
Eoesoiq sokol caOyar baoiHr-oedoeS,
oenbo Aaj Asm zarar toer Eoes
ooeyajon qaoipoey Ja daO oesI zooen
oetamaoir Cornatolar oinjoen

: obSax 1326(1919 )

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen `' = `OI'
9 laIoenr oeSoeP Jooit oico `.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 45

pja/gan/16 :kl oeQoek oemar gaoenr tor

kl oeQoek oemar gaoenr tor oidoelm xuoel,


sagor-maoeC vaoisoey oidoelm paloiT tuoel
oeJxaoen oekaoikl Daoek qayatooel
oesxaoen noy,
oeJxaoen gRaoemr boz Aaoes jooel
oesxaoen noy,
oeJxaoen nl moroNlla UFoeq duoel
oesxaoen oemar gaoenr tor oidoelm xuoel 
Ebar, bNa, oetamay Aamay Aamra Eka
Azkaoer naIba kaoer oeglo oedxa
kubooenr Saxa Hooet oeJ ful oetaoel
oes ful E noy,
batayooenr lota Hooet oeJ ful oedaoel
oes ful E noy
oidSaHara AakaS-vora suoerr fuoel
oesI oidoek oemar gaoenr tor oidoelm xuoel 

19 AaoiSWn 1321(1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3, 5 laIoen `' = `OI'
9 laIoen `Ebar, bNa,' = `Ebar bNa,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 46

pja/gan/17 :oetamar kaoeq E bor maoig

oetamar kaoeq E bor maoig, moroN Hooet oeJno jaoig


gaoenr suoer
oeJmoin noyon oemoil oeJno matar nYosuza-oeHno
nobn jbon oedy oega puoer gaoenr suoer
oesQay toru tNo Joto
maoiTr baoiS Hooet OoeF gaoenr mooeta.
Aaoelak oesQa oedy oega Aaoin
AakaoeSr AanoobaN,
HdoymaoeC oebay Guoer gaoenr suoer

17 AaoiSWn 1321(1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 47

pja/gan/18 :oekno oetamra Aamay Daoeka

oekno oetamra Aamay Daoeka, Aamar mon na maoen


paI oen somoy gaoen gaoen.
poQ Aamaoer Suzay oelaoek, poQ oik Aamar pooe oecaoex,
cooil oeJ oekan oidoekr paoen gaoen gaoen
daO na quoiT, zoro uoiT, oinI oen kaoen.
mon oevoes Jay gaoen gaoen.
Aaj oeJ kusum-oefaTar oebla, AakaoeS Aaj rooer oemla,
sokol oidoekI Aamay Taoen gaoen gaoen

27 oco 1320(1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 48

pja/gan/19 :daoioey Aaqo tuoim Aamar gaoenr O paoer

daoioey Aaqo tuoim Aamar gaoenr O paoer


Aamar surguoil pay coroN, Aaoim paI oen oetamaoer
batas booeH mooir mooir, Aar oeboez oeroexa na tor
Eoesa Eoesa par Hooey oemar HdoymaCaoer
oetamar saoeQ gaoenr oexla doerr oexla oeJ,
oebdonaoet baoiS bajay sokol oebla oeJ.
kooeb oinoey Aamar baoiS bajaoeb oega Aapoin Aaois
Aanomoy nrob raoetr oinoib Aazaoer

28 fagun 1320(1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 49

pja/gan/20 :rajpuroet bajay baoiS

rajpuroet bajay baoiS oeblaoeSoePr tan.


pooeQ cooil, Suzay pooiQk `k oinoil oetar dan'
oedxabo oeJ sobar kaoeq Emon Aamar k-ba Aaoeq,
sooeg Aamar Aaoeq Suzu EI koxaoin gan
Gooer Aamar raxoet oeJ Hoy boHu oelaoekr mon-
Aoenk baoiS, Aoenk kaois, Aoenk Aaoeyajon.
bzur kaoeq Aasar oeblay ganoiT Suzu oinoelm golay,
taoir golar malYo ko'oer korbo mlYoban

15 fagun 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 50

pja/gan/21 :jago' jago' oer jago' sogto

jago' jago' oer jago' sogto oico Aoro koro toroigto


oinoibonoito oemokoipto Hdoyokuoibtaoen
mubozono soosuro tobo koruko oibSWoibHar,
sJSooiSnoXooelaoek koruko HoPo ocar.
taoen taoen aoeN aoeN gaQo' noonoHar.
pNo koro' oer gogono-Agono taro boonogaoen

: 1909(1909 )
:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen jago' jago' oer jago' sogto
= `jaoega jaoega oer jaoega soKgto'
1 laIoen koro = kooera
5 laIoen gaQo' = gaoeQa
6 laIoen koro' = kooera
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 51

pja/gan/22 :oeHQa oeJ gan gaIoet Aasa

oeHQa oeJ gan gaIoet Aasa, Aamar Hoyoin oes gan gaOya
AajO oekbolI sur saza, Aamar oekbol gaIoet caOya
Aamar laoeg naI oes sur, Aamar baoez naI oes koQa,
Suzu aoeNrI maCxaoen Aaoeq gaoenr bYakulota.
AajO oefaoeT naI oes ful, Suzu booeHoeq Ek HaOya
Aaoim oedoix naI tar mux, Aaoim Suoin naI tar baN,
oekbol Suoin XoeN XoeN taHar paoeyr ooinxaoin
Aamar aoerr somux oidoey oes jon kooer Aasa-JaOya.
Suzu Aason pata Holo Aamar saraoiT oidn zo'oer
Gooer Hoy oin odp ala, taoer Dakbo oekmon kooer.
Aaoiq pabar AaSa oinoey, taoer Hoy oin Aamar paOya

27 vao 1316(1909)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


9 laIoen zo'oer- = zooer-
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 52

pja/gan/23 :Aaoim oeHQay Qaoik Suzu gaIoet oetamar gan

Aaoim oeHQay Qaoik Suzu gaIoet oetamar gan,


oidoeya oetamar jogo-sovay EITuku oemar Qan
Aaoim oetamar vubon-maoeC laoig oin, naQ, oekaoena kaoej
Suzu oekbol suoer baoej Akaoejr EI aN
oinSay nrob oedbaloey oetamar Aarazon,
toxon oemaoer AaoedS oekaoera gaIoet oeH rajon.
oevaoer Joxon AakaS juoe bajoeb bNa oesanar suoer
Aaoim oeJno na rI doer, EI oidoeya oemar man

16 vao 1316(1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 53

pja/gan/24 :gaoenro suoerro Aasonoxaoin

gaoenro suoerro Aasonoxaoin paoit pooeQr zaoer.


Ooega pooiQk, tuoim Eoes bosoeb baoer baoer
oeJ oetamar oevaoerr paoix ointYo kooer DakaDaoik,
AruN-Aaoelar oexyay Joxon Eso GaoeTr paoer,
oemar ovatr ganxaoinoet daaO Aamar aoer
Aaj sokaoel oemoeGr qaya luoiToey pooe booen,
jol vooeroeq gogoenr nl noyoenr oekaoeN.
Aajoek Eoel notun oeboeS taoelr booen maoeFr oeSoeP,
Amoin cooel oeJoeya naoeka oegaponosoaoer.
daoioeya Aamar oemGola gaoenr badol-Azokaoer

28 oco 1322(1916 )
:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3, 7 laIoen = OI
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 54

pja/gan/25 :sur vuoel oeJI Guoer oebaI

sur vuoel oeJI Guoer oebaI oekbol kaoej


buoek baoej oetamar oecaoexr vosona oeJ
UzaO AakaS Udar zora sunl-SYamol-suzay-vora
oimlay doer, poroS taoedr oemoel na oeJ
buoek baoej oetamar oecaoexr vosona oeJ
oibSWo oeJ oesI suoerr pooeQr HaOyay HaOyay
oico Aamar bYakul kooer Aasa-JaOyay.
oetamay bosaI E-oeHno FaI vuboen oemar Aar-oekaQa naI,
oimlon Hobar Aason HaraI Aapon maoeC
buoek baoej oetamar oecaoexr vosona oeJ

: obSax 1326 (1919)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen sunl-SYamol-suzay-vora = sunl SYamol suzay vora

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 55

pja/gan/26 :gaoenr oivtor oidoey Joxon

gaoenr oivtor oidoey Joxon oedoix vubonxaoin


toxon taoer oicoin Aaoim, toxon taoer jaoin.
toxon taoir Aaoelar vaPay AakaS vooer vaoelabasay,
toxon taoir zulay zulay jaoeg promo baN
toxon oes oeJ baoiHr oeqoe Aooer oemar Aaoes,
toxon Aamar Hdoy kaoep taoir Gaoes Gaoes.
roepr oerxa rooesr zaray Aapon sma oekaQay Haray,
toxon oedoix Aamar saoeQ sobar kanakaoin

: obSax 1326 (1919)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 56

pja/gan/27 :oexlar qooel saoijoey Aamar gaoenr baN

oexlar qooel saoijoey Aamar gaoenr baN


oidoen oidoen vasaI oidoenr torxaoin
oesRaoetr llay oevoes oevoes sudoer oekan Aoicn oedoeS
oekaoena GaoeT oeFkoeb oikna naoiH jaoin
naHoy Duoeb oegloI, naHoy oegloI ba.
naHoy tuoel loO oega, naHoy oefoelaI ba.
oeH Ajana, mooir mooir, UoeoeS EI oexla kooir,
EI oexlaoetI Aapon-mooen zonYo maoin

1328(1921)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


6 laIoen oefoelaI = oefloI
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 57

pja/gan/28 :Jotoxon tuoim Aamay booisoey raxo

Jotoxon tuoim Aamay booisoey raxo baoiHr-baoeT


totoxon gaoenr pooer gan oegoey oemar oHor kaoeT.
Jooeb SuvoXoeN Dak pooe oesI oivtor-sovar maoeC
E gan lagoeb buoiC kaoej
oetamar suoerr roer roin naoeT
oetamar fagunoidoenr bokul capa, aboNoidoenr oekya,
taI oedoex oeta Suoin oetamar oekmon oeJ tan oed'ya.
Aaoim Utol aoeN AakaS-paoen Hdoyxaoin tuoil
bNay oeboezoiq ganguoil
oetamar saC-sokaoelr suoerr FaoeT

oepP 1329(1922-1923)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 58

pja/gan/29 :Aamar oeJ gan oetamar poroS paoeb

Aamar oeJ gan oetamar poroS paoeb


Qaoek oekaQay goHono mooenr vaoeb?.
suoer suoer xuoij taoer Azkaoer,
Aamar oeJ Aaoixjol oetamar paoey naoeb
Qaoek oekaQay goHono mooenr vaoeb?.
Joxon Suko oHor bQa kaTaI
caoiH gaoenr oiloip oetamay paFaI.
oekaQay duhxosuoexr tolay sur oeJ polay,
Aamar oeJ oeSP baN oetamar aoer Jaoeb
Qaoek oekaQay goHono mooenr vaoeb?.

: AgRoHayoN 1332 (1925)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


4 laIoen ' Aamar oeJ Aaoixjol' = 'oeJ Aaoixjol'
9 laIoen ' Aamar oeJ oeSP baN' = 'oeJ oeSP baN'
roconaboloet '?' oicoer bYboHar oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 59

pja/gan/30 :gaoenr Cornatolay

gaoenr Cornatolay tuoim saoeCr oeblay Eoel.


daO Aamaoer oesanar-boron suoerr zara oeZoel
oeJ sur oegapon guHa Hooet quoeT Aaoes Aakul oesRaoet,
kaasagor-paoen oeJ Jay buoekr paQor oeFoel
oeJ sur UPar baN booey AakaoeS Jay oevoes,
raoetr oekaoel Jay oega cooel oesanar Haois oeHoes.
oeJ sur capar oepyala vo'oer oedy Aaponay Uja ko'oer,
Jay cooel Jay ocoidoenr mozur oexla oexoel

: oepP 1331 (1925)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen oesanar-boron = oesanar boron
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 60

pja/gan/31 :kooe oinoelm gan

kooe oinoelm gan, Aamar oeSP paraoinr kooi 


Ekla GaoeT roIbo na oega pooi
Aamar suoerr rooisk oenoey
taoer oevalabo gan oegoey,
paoerr oexyay oesI vorosay cooi
par Hobo oik naI Hobo tar xobor oek raoex 
doerr HaOyay Dak oidlo EI suoerr paglaoek.
Ooega oetamra oimoeq vabo',
Aaoim JaboI JaboI Jabo 
valo duyar, kaTlo doadooi

: 24 fagun 1330 (1924)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 61

pja/gan/32 :Aamar Zala gaoenr zara

Aamar Zala gaoenr zara oesI oeta tuoim oipoeyoiqoel,


Aamar gaQa Wapon-mala koxon oecoey oinoeyoiqoel
mon Jooeb oemar doer doer
oifoeroiqlo AakaS Guoer
toxon Aamar bYaQar suoer
Aavas oidoey oigoeyoiqoel
Jooeb oibday oinoey Jabo cooel
oimlon-pala sag Hooel
Soro-Aaoelay badol-oemoeG
EI koQaoiT roIoeb oeloeg 
EI SYamooel EI noilmay
Aamay oedxa oidoeyoiqoel

: AgRoHayoN 1332(1925)
:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
9 laIoen 'Soro-Aaoelay badol-oemoeG' = 'Soro Aaoelay badol oemoeG'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 62

pja/bozu/33: kooeb Aaoim baoiHr Hooelm

kooeb Aaoim baoiHr Hooelm oetamaoir gan oegoey 


oes oeta Aajoek noy oes Aajoek noy
vuoel oegoiq kooeb oeQoek Aasoiq oetamay oecoey 
oes oeta Aajoek noy oes Aajoek noy
Corna oeJmon baoiHoer Jay, jaoen na oes kaHaoer cay,
oetmoin kooer oezoey Eoelm jbonzara oeboey 
oes oeta Aajoek noy oes Aajoek noy
kotoI naoem oeDoekoiq oeJ, kotoI qooib Eoekoiq oeJ,
oekan Aanooe cooeloiq tar oiFkana na oepoey 
oes oeta Aajoek noy oes Aajoek noy
pup oeJmon Aaoelar laoig na oejoen rat kaTay jaoig
oetmoin oetamar AaSay Aamar Hdoy Aaoeq oeqoey
oes oeta Aajoek noy oes Aajoek noy

9 ojYo 1317(1910 )

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


12 laIoen oeqoey = oecoey
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 63

pja/bozu/34: oetamay Aamay oimlon Hooeb b'ooel

oetamay Aamay oimlon Hooeb b'ooel Aaoelay AakaS vora.


oetamay Aamay oimlon Hooeb b'ooel fuo SYamol zora
oetamay Aamay oimlon Hooeb b'ooel
raoi jaoeg jogo looey oekaoel,
Pa Eoes pboduyar oexaoel kolokoWora
coloeq oevoes oimlon-AaSa-tor Anaoid oesRaoet oeboey.
koto kaoelr kusum UoeF vooir boroNDaoil oeqoey.
oetamay Aamay oimlon Hooeb b'ooel
Juoeg Juoeg oibSWovubontooel
poran Aamar bozr oeboeS cooel oicroWoyora

15 *p*eP 1320(1913-1914)
:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen oicroWoyora = oicroWoyoKbra
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 64

pja/bozu/35: ovu, oetamar bNa oeJmooin

ovu, oetamar bNa oeJmooin baoej


toxon oetamaoir oesJoqoib
Aazar-maoeC
Ooega kooib,
Amooin oefaoeT tara.
Aamay pooeb Aaka
oeJno oesI bNaoiT govr taoen
toxon oibMooeyr rooeb na sma,
Aamar aoeN
OI mooiHma
baoej oetmooinzara
Aar Jaoeb na Zaka.
toxon nton soi okaS Hooeb
toxon oetamaoir osoo Haois
k oegrooeb
pooeb Aaois
Hdoy-Azokaoer.
nobojbon-'pooer.
toxon ooer ooer AaoelakraoiS
toxon Aanoo-Amoet tobo
UFoeb vaois
zonYo Hob
oicogogonpaoer
oicrooidoenr tooer
14 oepP 1320 (1913-1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 65

pja/bozu/36: tuoim Ekla Gooer booes booes

tuoim Ekla Gooer booes booes k sur bajaoel


vu, Aamar jbooen!
oetamar poroSroton oegoeQ oegoeQ Aamay sajaoel
vu, govr oegapooen
oidoenr Aaoelar Aaal Taoin oekaQay oiqoel naoiH jaoin,
Aoroibr oetaroN Hooet coroN baaoel
Aamar raoetr Wopoen
Aamar oiHyay oiHyay baoej Aakul Aazar Jaoimn,
oes oeJ oetamar baSooir.
Aaoim Suoin oetamar AakaSpaoerr tarar raoigN,
Aamar sokol paSooir.
kaoen Aaoes AaSar baN oexala pabo duyarxaoin
raoetr oeSoeP oiSoiSr-oezaOya oQom sokaoel
oetamar korun oikrooeN

AaoiSWn 1325 (1918)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 66

pja/bozu/37: Suzu oetamar baN noy oega

Suzu oetamar baN noy oega, oeH bozu, oeH oiyo,


maoeC maoeC aoeN oetamar poroSxaoin oidoeya
sara pooeQr aoi Aamar sara oidoenr tPa
oekmon kooer oemTabo oeJ xuoej na paI oidSa
E Aazar oeJ pNo oetamar oesI koQa booiloeya
Hdoy Aamar cay oeJ oidoet, oekbol oinoet noy,
booey booey oebay oes tar Ja-oikqu soy.
Hatxaoin OI baoioey Aaoena, daO oega Aamar Haoet
zorbo taoer, vorbo taoer, raxbo taoer saoeQ,
Ekla pooeQr cola Aamar korbo romoNy

18 vao 1321(1914 )
:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `noy oega, oeH bozu,' = `noy oega oeH bozu,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 67

pja/bozu/38: oetamar sur Sunaoey

oetamar sur Sunaoey oeJ Gum vaaO oes Gum Aamar romoNy 

jagoroeNr sooign oes, taoer oetamar poroS oidoeya

Aoer tar govr Xuza, oegapooen cay Aaoelaksuza,

Aamar raoetr buoek oes oeJ oetamar aoetr Aapon oiyo

taoir laoig AakaS raa Aazar-vaa AruNraoeg,

taoir laoig paoixr gaoen nobn AaSay Aalap jaoeg.

nrob oetamar coroNoin Sunay taoer Aagomon,

sozYaoeblay kuoi taoer sokaloeblay tuoel oinoeya

27 AgRoHayoN 1334(1927)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 68

pja/bozu/39: oemar Hdoeyr oegapon oibjon Gooer

oemar Hdoeyr oegapon oibjon Gooer


Eoekla rooeyq nrobo Soyon'pooer
oiyotomo oeH, jaoega jaoega jaoega
ruz aoerr baoiHoer daaoey Aaoim
Aar katokal Emooen kaoiToeb Waoim
oiyotomo oeH, jaoega jaoega jaoega
rojonro tara UoeFoeq gogono oeqoey,
Aaoeq sooeb oemar batayono paoen oecoey
oiyotomo oeH, jaoega jaoega jaoega
jbooen Aamar sogto daO Aaoin,
nrobo oeroexa na oetamar bNar baN
oiyotomo oeH, jaoega jaoega jaoega
oimlabo noyon tobo noyoenr saoeQ
oimlabo E Hat tobo dooiXNo Haoet
oiyotomo oeH, jaoega jaoega jaoega
Hdoypao suzay pN Hooeb 
oitoimro kaoipoeb govro Aaoelar rooeb
oiyotomo oeH, jaoega jaoega jaoega

8 AaoiSWn 1321(1914 )

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


10 laIoen sogto = soKgto
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 69

pja/bozu/40: oemar ovaoetr EI oQom

oemar ovaoetr EI oQom xooenr kusumxaoin


tuoim jagaO taoer OI noyoenr Aaoelak Haoin
oes oeJ oidoenr oeblay koroeb oexla HaOyay duoel,
raoetr Azokaoer oenoeb taoer booeX tuoel
Ooega toxoin oeta gooez taHar fuToeb baN
Aamar bNaxaoin pooeq Aaoij sobar oecaoex,
oeHoera targuoil tar oedxoeq guoen sokol oelaoek.
Ooega koxon oes oeJ sova oetYoej Aaal Hooeb,
Suzu surTuku tar UFoeb oeboej koruN rooeb
Joxon tuoim taoer buoekr 'pooer looeb Taoin

1 obSax 1321(1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 70

pja/bozu/41: mala Hooet xooes-poa fuoelr

mala Hooet xooes-poa fuoelr EkoiT dol


maQay Aamar zoroet daO, Ooega, zoroet daO.
OI mazursooerabooerr naI oeJ oekaQaO tol,
oeHaQay Aamay Duboet daO, Ooega, moroet daO
daO oega muoeq Aamar vaoel Apomaoenr oilxa;
oinvoet Aaj, bozu, oetamar Aapon Haoetr oiTka
lolaoeT oemar poroet daO, Ooega, poroet daO
boHuk oetamar Cooer HaOya Aamar fulbooen,
Sukoena pata mooiln kusum Coroet daO.
poQ juoe Ja pooe Aaoeq Aamar E jbooen
daO oega taoedr soroet daO, Ooega, soroet daO.
oetamar moHavaaoeroet Aaoeq Aoenk zon
kuoioey oebaI muFa vo'oer, vo'oer na tay mon,
Aooeroet jbon Aamar voroet daO

27 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2, 4, 7,11 laIoen `, Ooega,' = `oega,'
3 laIoen `mazursooerabooerr' = `mazur-sooerabooerr'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 71

pja/bozu/42: Eto Aaoela aoiloeyoeqa

Eto Aaoela aoiloeyoeqa EI gogoen


k Usooebr logoen
sob AaoelaoiT oekmon ko'oer oeflo Aamar muoexr 'pooer,
tuoim Aapooin Qaoeka Aaoelar oipqooen
oemoiT oeJoidn aoil Hdoy-gogoen
k Usooebr logoen
sob Aaoela tar oekmon ko'oer pooe oetamar muoexr 'pooer,
Aaoim Aapooin pooi Aaoelar oipqooen

20 fagun 1320 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `tuoim Aapooin Qaoeka' = `Aapooin Qako'
oeSP laIoen ` Aaoim Aapooin pooi' = `Aapooin pooi'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 72

pja/bozu/43: kar Haoet EI mala oetamar

kar Haoet EI mala oetamar paFaoel


Aaj fagun-oidoenr sokaoel
tar booeN oetamar naoemr oerxa gooez oetamar qoo oelxa,
oesI malaoiT oeboezoiq oemar kopaoel
Aaj fagun-oidoenr sokaoel
ganoiT oetamar cooel Elo AakaoeS
Aaj fagun-oidoenr bataoes.
Ooega Aamar namoiT oetamar suoer oekmon kooer oidoel juoe
luoikoey tuoim OI gaoenrI Aaaoel
Aaj fagun-oidoenr sokaoel

18 fagun 1320 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
`fagun-oidoenr' = `fagun oidoenr'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 73

pja/bozu/44: booela oeta EIbaoerr mooeta

booela oeta EIbaoerr mooeta


ovu, oetamar Aaoinaoet tuoil Aamar fosol Joto
oikqu-ba fol oegoeq Cooe, oikqu-ba fol Aaoeq zooer,
boqor Hooey Elo goto
oeraoedr oidoen qayay booes bajay baoiS raxal Joto
Hukum tuoim koro Jooid
oco-HaOyay pal tuoel oidI OI-oeJ oemoet OoeF nod.
par ko'oer oinI vora tor, maoeFr Ja kaj sara kooir,
Gooerr kaoej HoI oega roto
Ebar Aamar maQar oebaCa paoey oetamar kooir noto

22 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 74

pja/bozu/45: oetamay notun kooer pabo bo'oel

oetamay notun kooer pabo bo'oel HaraI XoeN XoN


O oemar vaoelabasar zon.
oedxa oedoeb bo'oel tuoim HoO oeJ AdoSn
O oemar vaoelabasar zon.
Ooega, tuoim Aamar noO Aaaoelr, tuoim Aamar oicrokaoelr
XoNokaoelr llar oesRaoet HoO oeJ oinmogon
O oemar vaoelabasar zon.
Aaoim oetamay Joxon xuoej oifoir vooey kaoep mon
oeoem Aamar oeZU laoeg toxon.
oetamar oeSP naoiH, taI SnYo oesoej oeSP kooer daO Aapnaoek oeJ
OI Haoisoer oedy zuoey oemar oibrooeHr oeradon
O oemar vaoelabasar zon.

20 fagun 1321(1915)
:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
laIoen 'notun kooer pabo bo'oel' = 'notun kooerI pabo bo'oel'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 75

pja/bozu/46: zoer bozu, oega, zoer

zoer bozu, oega, zoer zoer


cooela oetamar oibjonmooioer
jaoin oen poQ, naI oeJ Aaoela, oivtor baoiHr kaoelay kaoela,
oetamar coroNSodo boroN kooeroiq
Aaj EI AroNYogovoer
zoer bozu, oega, zoer zoer
cooela Azokaoerr toer toer.
colbo Aaoim oinSQraoet oetamar HaOyar ISaraoet,
oetamar bosongozo boroN kooeroiq
Aaj EI bosoosomoer

fagun 1321(1915 )

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


1, 6 laIoen `zoer bozu, oega, zoer zoer' = `zoer bozu zoer zoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 76

pja/bozu/47: Ebar Aamay Dakoel doer

Ebar Aamay Dakoel doer


sagor-paoer oegapon puoer
oebaCa Aamar naoimoeyoiq oeJ, sooeg Aamay naO oega oinoej,
ozo raoetr oiz suza pan koraoeb tatuoer
Aamar sozYafuoelr mozu
Ebar oeJ oevag koroeb bozu.
tarar Aaoelar odpxaoin aoeN Aamar aloeb Aaoin,
Aamar Joto koQa oiqlo oevoes Jaoeb oetamar suoer

23 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 77

pja/bozu/48: duhoexro boroPay cooeXro jol

duhoexro boroPay cooeXro jol oeJI namlo


booeXro dorojay bozur roQ oesI Qamlo
oimlooenr paooiT puNo oeJ oiboeqdo -oebdonay;
Aoipnu Haoet tar, oexd naI Aar oemar oexd naI
boHuoidnbooito Aooer sooito k AaSa,
cooeXro oinoemoePI oimTlo oes poroeSr oityaPa.
Eto oidoen janoelm oeJ kadon kadoelm oes kaHar jonYo.
zonYo E jagoroN, zonYo E oon, zonYo oer zonYo

aboN 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 78

pja/bozu/49: oes oidoen Aapod Aamar

oes oidoen Aapod Aamar Jaoeb oekoeT


puloek Hdoy oeJoidn pooeb oefoeT
toxon oetamar gozo oetamar mozu Aapoin baoiHr Hooeb bozu oeH,
taoer Aamar b'oel qooel booel oek booela Aar raxoeb EoeT
Aamaoer oinoixl vubon oedxoeq oecoey raoioidba
Aaoim oik jaoin oen tar AQo oikba!
tara oeJ jaoen Aamar oicooekaoeP Amtorp Aaoeq booes oega
taoerI okaS kooir, Aapooin mooir, tooeb Aamar duhxo oemoeT

27 vao 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 79

pja/bozu/50: Aamar oiHyar maoeC

Aamar oiHyar maoeC luoikoey oiqoel oedxoet Aaoim paI oin.


oetamay oedxoet Aaoim paI oin.
baoiHr-paoen oecax oemoeloiq, Aamar Hdoy-paoen caI oin
Aamar sokol vaoelabasay sokol AaGat sokol AaSay
tuoim oiqoel Aamar kaoeq, oetamar kaoeq JaI oin
tuoim oemar Aanoo Hooey oiqoel Aamar oexlay
Aanooe taI vuoeloiqoelm, oekoeToeq oidn oeHlay.
oegapon rooiH govr aoeN Aamar duhxosuoexr gaoen
sur oidoeyqo tuoim, Aaoim oetamar gan oeta gaI oin

25 oco 1320 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


roconaboloet 2 laIn oenI
3 laIoen `Aamar Hdoy-paoen caI oin' = `Hdoy-paoenI caI oin'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 80

pja/bozu/51: oekno oecaoexr jooel

oekno oecaoexr jooel oivoijoey oidoelm na Sukoena zuoela Joto!


oek jaointo Aasoeb tuoim oega AnaHoetr mooeta
par Hooey Eoesqo moru, naI oeJ oesQay qayatoru
pooeQr duhxo oidoelm oetamay oega Emon vagYoHoto
Aaloesoet booes oiqoelm Aaoim Aapon Gooerr qaoey,
jaoin naI oeJ oetamay koto bYQa bajoeb paoey paoey.
OI oebdona Aamar buoek oeboejoiqlo oegapon duoex
dag oidoeyoeq mooem Aamar oega govr HdoyXoto

24 oco 1320 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen `par Hooey Eoesqo moru' = `tuoim par Hooey Eoesqo moru'
4 Aar oeSP laIoen `oega' oenI.
5 laIoen `Aaloesoet booes oiqoelm Aaoim' = `toxon Aaloesoet booes oiqoelm Aaoim'
7 laIoen `OI oebdona Aamar buoek' = `tobu OI oebdona Aamar buoek'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 81

pja/bozu/52: Aamay bazoeb JOoid

Aamay bazoeb Joid kaoejr oeDaoer


oekno pagol koro Emon ko'oer?.
batas Aaoen oekno jaoin oekan gogoenr oegapon baN,
poranxaoin oedy oeJ vo'oer
oesanar Aaoela oekmooen oeH, rooe naoec sokol oedoeH.
kaoer paFaO XooeN XooeN Aamar oexala batayooen,
sokol Hdoy loy oeJ Ho'oer

24 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 82

pja/bozu/53: Ooedr saoeQ oemlaO Jara

Ooedr saoeQ oemlaO Jara coray oetamar oeznu,


oetamar naoem bajay Jara oebNu
paPaN oidoey baza GaoeT EI-oeJ oekalaHooelr HaoeT
oekno Aaoim oikoesr oelaoev Enu
Ora k Dak Daoek booenr pataguoil, kar ISara -toeNr Aguoil!
aoeNS Aamar llavooer oexoeln aoeNr oexlaGooer,
paoixr muoex EI-oeJ xobor oepnu

23 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 83

pja/bozu/54: Aamaoer tuoim AoeSP kooerqo

Aamaoer tuoim AoeSP kooerqo, Emooin lla tobo


furaoey oefoel Aabar vooerqo, jbono nobo nobo
koto-oeJ oigoir koto-oeJ nod -toer
oebaoel booiH oeqaoeTa E baoiSoiToer,
koto-oeJ tan bajaoel oifoer oifoer
kaHaoer taHa kobo
oetamaoir OI AmtoporoeS Aamar oiHyaxaoin
Haraoela sma oibpul HoroeP, UQooil UoeF baN.
Aamar Suzu EkoiT muoiF vooir
oidoetqo dan oidboso-oibvabor
Holo na sara koto-na Jugo zooir
oekbolI Aaoim lobo

7 obSax 1319 (1912)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 84

pja/bozu/55: ovu, booela booela kooeb

ovu, booela booela kooeb


oetamar pooeQr zular rooe rooe Aacol rooin Hooeb.
oetamar booenr raa zoil fuTay pjar kusumguoil,
oesI zoil Hay koxon Aamay Aapon kooir looeb?
oNam oidoet coroNtooel zular kaal Jadooel
cooel Jara, Aapon bo'oel oicnoeb Aamay sooeb

: 1342 (1936)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 85

pja/bozu/56: Aamar na-bola baNr Gono Jaoimnr

Aamar na-bola baNr Gono Jaoimnr maoeC


oetamar vabona tarar moton raoej
oinvto mooenr booenr qayaoiT oiGoer
na-oedxa fuoelr oegapon gozo oifoer,
Aamar lukay oebdona ACora Aunoer
Auto baoiS HdoygoHoen baoej
XooeN XooeN Aaoim na oejoen kooeroiq dan
oetamay Aamar gan.
poraoenr saoij sajaI oexlar fuoel,
jaoin na koxon oinoej oeboeq loO tuoel
tuoim Aloxo Aaoelaoek nrooeb duyar xuoel
aoeNr poroS oidoey JaO oemar kaoej

5 maG 1334 (1928)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


roconaboloet 5 laIoen `Aamar', 11 laIoen `tuoim' oenI
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 86

pja/bozu/57: Aamar Hdoy oetamar Aapon Haoetr

Aamar Hdoy oetamar Aapon Haoetr oedaoel oedalaO,


oek Aamaoer k-oeJ booel oevalaO oevalaO
Ora oekbol koQar paoek ointYo Aamay oeboez raoex,
baoiSro Daoek sokol bazon oexalaO
mooen pooe, koto-na oidn raoit
Aaoim oiqoelm oetamar oexlar saQ.
Aajoek tuoim oetmoin ko'oer samoen oetamar raoexa zooer,
Aamar aoeN oexlar oes oeZU oetalaO

1328 (1921)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 87

pja/bozu/58: oevoe oemar Gooerr caoib

oevoe oemar Gooerr caoib oinoey Jaoib oek Aamaoer


O bozu Aamar!
na oepoey oetamar oedxa, Eka Eka oidn oeJ Aamar kaoeT na oer
buoiC oega rat oepaHaoela,
buoiC OI rooibr Aaoela
Aavaoes oedxa oidlo gogon-paoer
somuoex OI oeHoir poQ, oetamar oik roQ oepqooeb na oemar duyaoer
AakaoeSr Joto tara
oecoey roy oinoemPHara,
booes roy rat-ovaoetr pooeQr zaoer.
oetamaoir oedxa oepoel sokol oefoel Duboeb Aaoelak-parabaoer.
ovaoetr pooiQk sooeb
Elo oik koloroeb
oeglo oik gan oegoey OI saoer saoer!
buoiC-ba ful fuoeToeq, sur UoeFoeq AruNbNar taoer taoer
20 oepP 1324 (1918)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen `O bozu Aamar' = `bozu Aamar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 88

pja/bozu/59: oetamay oikqu oedbo booel

oetamay oikqu oedbo booel cay oeJ Aamar mon,


naI-ba oetamar Qaklo ooeyajon
Joxon oetamar oepoelm oedxa, Azokaoer Eka Eka
oifroetoiqoel oibjon govr bon.
Iqa oiqlo EkoiT baoit alaI oetamar pooeQ,
naI-ba oetamar Qaklo ooeyajon
oedoexoiqoelm HaoeTr oelaoek oetamaoer oedy gaoil,
gaoey oetamar qoay zulabaoil.
Apomaoenr pooeQr maoeC oetamar bNa ointYo baoej
Aapon-suoer-Apoin-oinmogon.
Iqa oiqlo boroNmala poraI oetamar gooel,
naI-ba oetamar Qaklo ooeyajon
dooel dooel Aaoes oelaoek, rooec oetamar ob
nana vaPay nanan kolorob.
oivXa laoig oetamar aoer AaGat kooer baoer baoer
koto-oeJ Sap, koto-oeJ oon.
Iqa oiqlo oibna pooeN Aapnaoek oidI paoey,
naI-ba oetamar Qaklo ooeyajon

: obSax 1326 (1919)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 89

pja/bozu/60: Aamar Aoivmaoenr bodoel Aaj

Aamar Aoivmaoenr bodoel Aaj oenbo oetamar mala.

Aaj oinoiSoeSoeP oeSP kooer oidI oecaoexr jooelr pala

Aamar kooiFn HdoyTaoer oefoel oidoelm pooeQr zaoer,

oetamar coroN oedoeb taoer mozur poroS paPaN-gala

oiqlo Aamar Aazarxaoin, taoer tuoimI oinoel Taoin,

oetamar oem Elo oeJ Aagun Hooey korlo taoer Aala.

oesI-oeJ Aamar kaoeq Aaoim oiqlo sobar oecoey daoim,

taoer Uja kooer saoijoey oidoelm oetamar boroNDala

: maG 1326 (1920)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 90

pja/bozu/61: tuoim xuoiS Qako

tuoim xuoiS Qako Aamar paoen oecoey oecoey


oetamar Aaoinaoet oebaI Joxon oegoey oegoey
oetamar poroS Aamar maoeC suoer suoer buoek baoej,
oesI Aanooe nacay qoo oibSWovubon oeqoey oeqoey
oifoer oifoer oicobNay daO oeJ naa,
guoirya guoirya oedy oes saa.
oetamar Aazar oetamar Aaoela duI Aamaoer laglo vaoela
Aamar Haois oebay vaois oetamar Haois oeboey oeboey

: AgRoHayoN 1332 (1925)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


1 laIoen `Aamar paoen oecoey oecoey' = `Aamay oecoey'
3 laIoen `suoer suoer buoek baoej' = `suoerr naoec buoek baoej'
4 laIoen `oesI Aanooe nacay qoo oibSWovubon oeqoey oeqoey'
= `puloek tar Colok laoeg sokol vubon oeqoey oeqoey'
6 laIoen `guoirya guoirya oedy oes saa' = `guoirya oedy oes saa'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 91

pja/bozu/62: Aamar sokol rooesr zara

Aamar sokol rooesr zara


oetamaoet Aaj oeHak-na Hara
jbono juoe laguk poroS, vubono oebYoep jaguk HoroP,
oetamaro roep moruk Duoeb Aamar duoiT Aaoixtara
Haoiroey-JaOya monoiT Aamar
oifoiroey tuoim Aanoel Aabar
qooioey-poa AaSaguoil kuoioey tuoim lO oega tuoil,
golar Haoer oedalaO taoer gaQa oetamar ko'oer sara

10 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 92

pja/bozu/63: raoi Eoes oeJQay oemoeS

raoi Eoes oeJQay oemoeS oidoenr parabaoer


oetamay Aamay oedxa Holo oesI oemaHanar zaoer
oesIxaoenoet saday kaoelay oimoel oegoeq Aazar Aaoelay
oesIxaoenoet oeZU quoeToeq E paoer OI paoer
ointolonl nrob-maoeC bajlo govr baN,
oinkooePoet UFolo fuoeT oesanar oerxaxaoin.
muoexr paoen takaoet JaI, oedoix-oedoix oedxoet na paI
Wopon-saoeQ jooioey jaga, kaoid Aakul zaoer

15 AaoiSWn 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 93

pja/bozu/64: Aamar oexla Joxon oiqlo

Aamar oexla Joxon oiqlo oetamar sooen


toxon oek tuoim ta oek janoto.
toxon oiqlo na voy, oiqlo na laj mooen,
jbon booeH oeJto ASao
tuoim oevaoerr oebla Dak oidoeyqo koto
oeJno Aamar Aapon soxar mooeta,
oeHoes oetamar saoeQ oifoeroiqoelm quoeT
oesoidn koto-na bon-bonao
Ooega, oesoidn tuoim gaIoet oeJ-sob gan
oekaoena AQo taHar oek janto.
Suzu sooeg taoir gaIto Aamar aN,
soda nacto Hdoy ASao.
HoFa oexlar oeSoeP Aaj k oedoix qooib
ozo AakaS, nrob SoS rooib,
oetamar coroN-paoen noyon kooir noto
vubon daoioey Aaoeq Ekao

17 ojYo 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 94

pja/bozu/65: smar maoeC, Asm

smar maoeC, Asm, tuoim bajaO Aapon sur


Aamar mooezY oetamar okaS taI Eto mozur
koto booeN koto gooez koto gaoen koto qooe
Arp, oetamar roepr llay jaoeg Hdoypur.
Aamar mooezY oetamar oeSava Emon sumozur
oetamay Aamay oimlon Hooel sokolI Jay xuoel,
oibSWosagor oeZU oexlaoey UoeF toxon duoel.
oetamar Aaoelay naI oeta qaya, Aamar maoeC pay oes kaya,
Hoy oes Aamar Aujoel suoroibzur.
Aamar mooezY oetamar oeSava Emon sumozur

27 AaPa 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 95

pja/bozu/66: Aaoij Joto tara tobo

Aaoij Joto tara tobo AakaoeS


sooeb oemaro aNo vooir okaoeS
oinoixl oetamar Eoesoeq quoiTya, oemar maoeC Aaoij pooeoeq TuoiTya oeH,
tobo oinkuoer moor Joto Aamaoir Aoeg oibkaoeS
oidoek oidgooe Joto Aanoo looivyaoeq Eko govro gozo,
Aamaro oicoe oimoil Ekooe oetamaro mooioer Uqaoes.
Aaoij oekaoenaxaoen kaoerO na jaoin,
Suoinoet na paI Aaoij kaoera baN oeH,
oinoixlo oinSWaso Aaoij E booeX baSooirro suoer oiblaoes

24 ojYo 1311 (1904)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


8 laIoen kaoera = karO
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 96

pja/bozu/67: Aaoim oekmon kooirya janabo

Aaoim oekmon kooirya janabo Aamar juaoela Hdoy juaoela-


Aamar juaoela Hdoy ovaoet.
Aaoim oekmon kooirya janabo Aamar poran k oinoiz kuaoela
Duoibya oinoibo govro oeSavaoet
Aaj oigoeyoiq sobar maCaoer, oesQay oedoexoiq Aaoelako-Aasooen
oedoexoiq Aamar Hdoyrajaoer.
Aaoim duoeykoiT koQa kooeyoiq ta sooen nrobo sova-maCaoer
oedoexoiq oicrojonoemr rajaoer
EI batas Aamaoer Hdoey looeyoeq, Aaoelak Aamar tonuoet
oekmooen oimoel oegoeq oemar tonuoet
taI E gogon-vora ovat pooiSlo Aamar ANuoet ANuoet.
Aaj oivubon-oejaa kaHar booeX oedHo mono oemar furaoela
oeJno oer oinhoeSoeP Aaoij furaoela.
Aaj oeJxaoen Ja oeHoir sokoelrI maoeC juaoela jbon juaoela
Aamar Aaoid O Ao juaoela

23 maG 1312 (1906)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


juaoela = jualo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 97

pja/bozu/68: ovu Aamaro, oiyo Aamar

ovu Aamaro, oiyo Aamar porom zon oeH.


oicropoeQro sog Aamar oicrojbon oeH
toi Aamar, Atoi oemar, muoi Aamar, bozonoeDar,
duhxosuoexr corom Aamar jbono moroNo oeH
Aamar sokol gooitro maoeC poromo gooit oeH,
ointYo oeoemro zaoem Aamar poromo pooit oeH.
Ooega sobar, Ooega Aamar, oibSWo Hooet oicoe oibHar
AooibHn lla oetamar ntono ntono oeH

5 AaoiSWn 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 98

pja/bozu/69: tuoim bozu, tuoim naQo

tuoim bozu, tuoim naQo, oinoiSoidno tuoim Aamar.


tuoim sux, tuoim Saoi, tuoim oeH AmtopaQar
tuoimI oeta Aanooelak, juaO aN, naoeSa oeSak,
tapoHoroN oetamar coroN AsamoSoroN dnojonar

: fagun- oco 1293(1887)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen naoeSa = naSo'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 99

pja/bozu/70: O Akoelr kl

O Akoelr kl, O Agooitr gooit,


O AnaoeQr naQ, O pooitoetr pooit.
O noyoenr Aaoela, O rosonar mozu,
O rotoenr Har, O poraoenr bozu.
O Aporp rp, O mooenaHoro koQa,
O coroemr sux, O moroemr bYQa.
O oivxaoirr zon, O Aoebalar oebal
O jonoemr oedala, O moroeNr oekal

: AaoiSWn 1318 (1911)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


7 laIoen oivxaoirr = oivxarr
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 100

pja/bozu/71: Aamar maoeC oetamaoir maya

Aamar maoeC oetamaoir maya jagaoel tuoim kooib.


Aapon-mooen Aamaoir pooeT Aaoeka manoso qooib
taposo tuoim oezyaoen tobo k oedxo oemaoer oekmooen kobo,
Aapono-mooen oemGoWopono Aapooin roco rooib.
oetamar jooeT Aaoim oetamaoir vaoebr jaob
oetamaoir oesana oebaCaI Holo, Aaoim oeta tar oevla
oinoejoer tuoim oevalaoeb bo'oel Aamaoer oinoey oexla.
kooe momo k koQa oeSano AQo Aaoim buoiC na oekaoena,
bNaoet oemar kaoidya OoeF oetamaoir ovrob.
mukul momo subaoes tobo oegapooen oesrov

oepP 1336 (1930)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen Aaoeka = Aako
2, 4 laIoen Aapono-mooen = Aapono mooen
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 101

pja/bozu/72: vuoel JaI oeQoek oeQoek

vuoel JaI oeQoek oeQoek


oetamar Aason-'pooer bosaoet caO nam Aamaoedr oeHoek oeHoek
ar oemaoedr oecoen na oeJ, baza oedy pooeQr maoeC
baoiHoer daoioey Aaoiq, lO oivtooer oeDoek oeDoek
oemaoedr aN oidoeyqo Aapono Haoet, man oidoeyqo taoir saoeQ.
oeQoekO oes man Qaoek na oeJ oelaoev Aar vooey laoej
Lano Hoy oidoen oidoen Jay zulaoet oeZoek oeZoek

30 oepP 1328 (1921-1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 102

pja/bozu/73: oetamar EI mazur qaoipoey

oetamar EI mazur qaoipoey AakaS Coroeb,


Aamar aoeN noIoel oesoik oekaQaO zoroeb?
EI-oeJ Aaoela soeJ gRoeH taray Co'oer pooe SotoloX zaray,
pNo Hooeb E aN Joxon voroeb
oetamar fuoel oeJ ro Guoemr mooeta laglo
Aamar mon oeloeg tooeb oes oeJ jaglo oega.
oeJ oem kapay oibSWbNay puloek sogoet oes UFoeb oevoes poloek
oeJ oidn Aamar sokol Hdoy Horoeb
1 AaoiSWn 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


6 laIoen jaglo oega = jaglo
7 laIoen sogoet = soKgoet
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 103

pja/bozu/74: Eoer oivxaoir sajaoey

Eoer oivxaoir sajaoey k rogo tuoim kooiroel,


Haoisoet AakaS vooiroel
pooeQ pooeQ oefoer, aoer aoer Jay, Cuoil vooir raoex JaHa-oikqu pay
kotobar tuoim pooeQ Eoes, Hay, oivXaro zon Hooiroel
oevoeboiqlo oicro-kaal oes EI vuboen, kaal moroeN jbooen.
Ooega moHaraja, booea vooey vooey oidnooeSoeP Elo oetamaoir Aalooey
Aaoezko Aasooen taoer oeDoek looey oinjo mala oidoey booiroel

5 ojYo 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


1 laIoen oivxaoir = oivxar
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 104

pja/bozu/75: Aapnaoek EI jana Aamar

Aapnaoek EI jana Aamar furaoeb na.


EI janarI sooeg sooeg oetamay oecna
koto jonom-moroeNoet oetamaoir OI coroeNoet
Aapnaoek oeJ oedbo, tobu baoeb oedna
Aamaoer oeJ namoet Hooeb GaoeT GaoeT,
baoer baoer EI vuboenr aoeNr HaoeT.
bYbsa oemar oetamar saoeQ coloeb oeboe oidoen raoet,
Aapna oinoey korbo JotoI oebca oekna

17 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 105

pja/bozu/76: tuoim oeJ Eoesqo oemar voboen

tuoim oeJ Eoesqo oemar voboen rob UoeFoeq vuboen


nooiHoel fuoel oikoesr ro oeloegoeq, gogoen oekan gan oejoegoeq,
oekan pooirmol poboen
oidoey duhxsuoexr oebdona Aamay oetamar sazona.
Aamar bYQay bYQay pa oefoilya Eoel oetamar sur oemoilya,
Eoel Aamar jbooen

16 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 106

pja/bozu/77: tuoim oeJ oecoey Aaqo

tuoim oeJ oecoey Aaqo AakaS vo'oer,


oinoiSoidn AoinoemoeP oedxqo oemaoer
Aaoim oecax EI Aaoelaoek oemlbo Jooeb
oetamar OI oecoey-oedxa sofol Hooeb,
E AakaS oidn guoinoeq taoir tooer
faguoenr kusum-oefaTa Hooeb faoik
Aamar EI EkoiT kuoi roIoel baoik
oes oidoen zonYo Hooeb tarar mala
oetamar EI oelaoek oelaoek odp ala
Aamar EI AazarTuku Gucoel pooer

13 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 107

pja/bozu/78: Aamar baN Aamar aoeN laoeg

Aamar baN Aamar aoeN laoeg


Joto oetamay Daoik, Aamar Aapon Hdoy jaoeg
Suzu oetamay caOya oesO Aamar paOya,
taI oeta poran poranpooeN Hat baoioey maoeg
Hay ASoo, vooey Qaoiks oipoeq.
lagoel oesbay ASoi oetar Aapooin Hooeb oimoeq.
poQ oedxabar tooer Jabo kaHar Gooer
oeJmooin Aaoim cooil, oetamar odp cooel Aaoeg

9 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 108

pja/bozu/79: Asm zon oeta Aaoeq oetamar

Asm zon oeta Aaoeq oetamar, taoeH saz na oemoeT.


oinoet caO ta Aamar Haoet koNay koNay oeboeT
oidoey roton mooiN, oidoey oetamar roton mooiN Aamay koroel zon
Exon aoer Eoes Daoeka, rooeyoiq ar EoeT
Aamay tuoim koroeb data, Aapoin oivXu Hooeb
oibSWovubon matlo oeJ taI Haoisr koloroeb.
tuoim roIoeb na OI rooeQ, tuoim roIoeb na OI rooeQ namoeb zulapooeQ
Jugo-Jugao Aamar saoeQ coloeb oeHoeT oeHoeT
5 vao 1320 (1912-1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 109

pja/bozu/80: Jooid Aamay tuoim bacaO, tooeb

Jooid Aamay tuoim bacaO, tooeb


oetamar oinoixlo vubon zonYo Hooeb
Jooid Aamar mooenr mooiln kal GucaO punYosoill Zaoil
oetamar coo sJ nton Aaoelay jagoeb oejYaoitr mooeHasooeb
AajO oefaoeT oin oemar oeSavar kuoi,
taoir oibPad Aaoeq jogo juoi.
Jooid oinSar oitoimr oigoey TuoeT Aamar Hdoy oejoeg OoeF,
tooeb muxor Hooeb sokol AakaS Aanoomoy gaoenr rooeb

: oco 1317 (1911)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen kal = kaoil
7 laIoen oigoey = oigya
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 110

pja/bozu/81: oiJoin sokol kaoejr kaj

oiJoin sokol kaoejr kaj oemara taoir kaoejr sog.


Jar nana rooer rog oemara taoir rooesr rog
tar oibpul qooe qooe
oemara JaI cooel Aanooe,
oitoin oeJmooin bajan oevr oemaoedr oetmooin naoecr vog
EI joMo-moroN-oexlay
oemara oimoil taoir oemlay,
EI duhxsuoexr jbon oemaoedr taoir oexlar Ag.
Ooer Daoekn oitoin Jooeb
tar jolod-moo rooeb
quoiT pooeQr kaTa paoey do'oel sagor oigoir looiG

: AaoiSWn 1318 (1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 111

pja/bozu/82: Aamra taoerI jaoin taoerI jaoin

Aamra taoerI jaoin taoerI jaoin saoeQr saoiQ,


taoerI kooir TanaTaoin oidbaraoit
sooeg taoir coraI oeznu,
bajaI oebNu,
taoir laoig booeTr qayay Aason paoit
taoer Haoelr maoiC kooir
calaI tor,
Cooer oeblay oeZUoeyr oexlay matamaoit.
sara oidoenr kaj furaoel
sozYakaoel
taHaoir poQ oecoey Gooer alaI baoit

: AaoiSWn 1318 (1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 112

pja/bozu/83: Ja Hobar ta Hooeb

Ja Hobar ta Hooeb.
oeJ Aamaoer kaday oes oik Amooin oeqoe rooeb?
poQ Hooet oeJ vuoiloey Aaoen poQ oeJ oekaQay oesI ta jaoen,
Gor oeJ qaay Hat oes baay oesI oeta Gooer looeb

: AaoiSWn 1318 (1911)


:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen Aamaoer = Aamaoek
2 laIoen '?' = '.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 113

pja/bozu/84: Azokaoerr maoeC Aamay

Azokaoerr maoeC Aamay zooerqo duI Haoet.


koxon tuoim Eoel, oeH naQ, mdu coroNpaoet?
oevoeboiqoelm, jbonWam, oetamay buoiC HaraI Aaoim
Aamay tuoim Haraoeb na buoeCoiq Aaj raoet
oeJ oinSoeQ Aapon Haoet oinoiboey oidoelm Aaoela
taoir maoeC tuoim oetamar zRubotara aoela.
oetamar pooeQ cola Joxon Guoec oeglo, oedoix toxon
Aapoin tuoim Aamar pooeQ luoikoey colo saoeQ

: oepP 1317 (1910-1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 114

pja/bozu/85: oeH oemar oedbota

oeH oemar oedbota, vooirya E oedHo aN


k Amto tuoim caHo kooirbaoer pan?
Aamar noyoen oetamar oibSWoqoib
oedoixya loIoet saz Jay tobo kooib,
Aamar muzo oboeN nrobo rooiH
Suoinya loIoet caHo Aaponar gan
Aamar oicoe oetamar soixaoin
rooicya tuoiloeq oiboico tobo baN
taoir saoeQ, ovu, oimoilya oetamaro oit
jagaoey tuoiloeq Aamar sokol goit
Aaponaoer tuoim oedoixqo mozuro rooes
Aamaro maCaoer oinoejoer kooirya dan

13 AaPa 1317 (1910)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


8 laIoen `oiboico tobo baN' = `oiboico Ek baN'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 115

pja/bozu/86: Suzu oik tar oeboezI

Suzu oik tar oeboezI oetar kaj furaoeb


guN oemar, O guN!
baza bNa roIoeb pooe Emoin vaoeb
guN oemar, O guN!
ta Hooel Har Holo oeJ Har Holo,
Suzu bazabbaoizI sar Holo guN oemar, O guN!
bazooen Jooid oetamar Hat laoeg
ta HooelI sur jaoeg, guN oemar, O guN!
na Hooel zulay po'oe laj kuaoeb

30 oepP 1328 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 116

pja/bozu/87: Aamaoer tuoim oikoesr qooel

Aamaoer tuoim oikoesr qooel paFaoeb doer,


Aabar Aaoim coroNtooel Aaoisbo Guoer
oesaHag kooer kooirqo oeHla Taoinoeb bo'oel oidoetqo oeFla
oeH raja, tobo oekmon oexla rajYo juoe

AgRoHayoN 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 117

pja/bozu/88: sovay oetamar Qaoik sobar

sovay oetamar Qaoik sobar Sasooen,


Aamar kooe oesQay sur oekoep Jay asooen
takay sokol oelaoek,
toxon oedxoet na paI oecaoex
oekaQay Avoy Haois Haoesa Aapon Aasooen
kooeb Aamar E loavoy xosaoeb,
oetamar Ekla Gooerr oinralaoet bosaoeb.
Ja oeSanabar Aaoeq
gabo OI coroeNr kaoeq,
aoerr Aaal Hooet oeSaoen ba oekU na-oeSaoen

12 fagun 1320 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


5 laIoen Haoesa = Haso
oeSP laIoen na-oeSaoen = na oeSaoen
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 118

pja/bozu/89: oetamar oeoem zonYo koro

oetamar oeoem zonYo koro Jaoer sotYo ko'oer pay oes Aaponaoer
duhoex oeSaoek oina-pooirbaoed
oico tar oeDaoeb na Abosaoed,
TuoeT na bolo sKsaoerr vaoer
pooeQ oeJ tar goeHr baN baoej, oibram jaoeg kooiFn tar kaoej.
oinoejoer oes oeJ oetamaoir maoeC oedoex,
jbon tar bazay naoiH oeFoek,
doi tar Aazar-poropaoer

1 maG 1334 (1927-1928)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 119

pja/bozu/90: luoikoey Aaso Aazar raoet

luoikoey Aaso Aazar raoet, tuoim Aamar bozu!


lO oeJ oeToen kooiFn Haoet, tuoim Aamar Aanoo
duhxrooeQr tuoimI roQ, tuoimI Aamar bozu.
tuoim sokoT tuoimI Xooit, tuoim Aamar Aanoo
Sou Aamaoer kooera oega joy, tuoimI Aamar bozu.
ruo tuoim oeH vooeyr voy, tuoim Aamar Aanoo
boo Eoesa oeH boXo oicoer, tuoimI Aamar bozu.
mtuY lO oeH bazon oiqoe, tuoim Aamar Aanoo

14 AgRoHayoN 1320 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 120

pja/bozu/91: tuoim oik Eoesqo oemar aoer

tuoim oik Eoesqo oemar aoer


xuoijoet Aamar Aaponaoer?
oetamaoir oeJ Daoek
kusum oegapon Hooet baoiHray nogo Saoex Saoex,
oesI Daoek Daoeka Aaoij taoer
oetamaoir oes Daoek baza oevaoel,
SYamol oegapon aN zoil-Aboguon oexaoel
oes Daoek oetamaoir
soHosa nobn UPa Aaoes Haoet Aaoelaoekr Caoir,
oedy saa Gono Azokaoer

1 obSax 1333 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 121

pja/aQona/92: Aaoelaoekr EI Conazaray

Aaoelaoekr EI Conazaray zuIoey daO.


Aapnaoek EI luoikoey-raxa zular Zaka zuIoey daO
oeJ jon Aamar maoeC jooioey Aaoeq Guoemr jaoel
Aaj EI sokaoel zoer zoer tar kopaoel
EI AruN Aaoelar oesanar-kaoiF quIoey daO.
oibSWHdoy-Hooet-zaOya Aaoelay-pagol ovat HaOya,
oesI HaOyaoet Hdoy Aamar nuIoey daO
Aaj oinoixoelr Aanoozaray zuIoey daO,
mooenr oekaoeNr sob dnota mooilnota zuIoey daO.
Aamar poran-bNay Guoimoey Aaoeq Amtogan
tar naIoeka baN, naIoeka qoo, naIoeka tan.
taoer Aanooer EI jagoroN quIoey daO.
oibSWoHdoy-Hooet-zaOya aoeN-pagol gaoenr HaOya,
oesI HaOyaoet Hdoy Aamar nuIoey daO

9 kaoitk 1322 (1915)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


roconaboloet 1 laIoen `Aaj Aaoelaoekr EI Conazaray'
2 laIoen `Aapnaoek EI luoikoey-raxa' = `Aapnaoek oemar luoikoey-raxa'
5 laIoen oesanar-kaoiF = oesanar kaoiF
6 laIoen `oibSWHdoy-Hooet-zaOya Aaoelay-pagol'
= ` oibSWHdoy Hooet zaOya Aaoelay pagol'
9 laIoen `mooenr oekaoeNr sob dnota mooilnota'
= `mooenr oekaoeNr mooilnota sob dnota '
13 laIoen `oibSWoHdoy-Hooet-zaOya aoeN-pagol'
= `oibSWoHdoy Hooet zaOya aoeN pagol'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 122

pja/aQona/93: E Azokar DubaO oetamar

E Azokar DubaO oetamar Atol Azokaoer


OoeH Azokaoerr Wam.
Eoesa oinoib, Eoesa govr, Eoesa jbon-paoer
Aamar oicoe Eoesa naoim.
E oedHo mon oimlaoey Jak, HoIya Jak Hara
OoeH Azokaoerr Wam.
basona oemar, oibkoit oemar, Aamar Iqazara
OI coroeN Jak Qaoim.
oinbasooen baza Aaoiq dubasonar oeDaoer
OoeH Azokaoerr Wam.
sob bazooen oetamar saoeQ bo kooera oemaoer
OoeH, Aaoim bazon-kam.
Aamar oiyo, Aamar oeyo, Aamar oeH porom,
OoeH Azokaoerr Wam,
sokol Co'oer sokol vo'oer Aasuk oes corom
Ooega, mruk-na EI Aaoim

: oepP 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 123

pja/aQona/94: zay oeJno oemar sokol vaoelabasa

zay oeJno oemar sokol vaoelabasa


ovu, oetamar paoen, oetamar paoen, oetamar paoen.
Jay oeJno oemar sokol govr AaSa
ovu, oetamar kaoen, oetamar kaoen, oetamar kaoen
oico momo Joxon oeJQa Qaoek saa oeJno oedy oes tobo Daoek,
Joto bazon sob TuoeT oega oeJno
ovu, oetamar Taoen, oetamar Taoen, oetamar Taoen
baoiHoerr EI oivXa-vora Qaoil Ebar oeJno oinhoeSoeP Hoy xaoil,
Aor oemar oegapooen Jay vooer
ovu, oetamar daoen, oetamar daoen, oetamar daoen
oeH bozu oemar, oeH Aorotoro, E jbooen Ja-oikqu suoro
sokolI Aaj oeboej UFuk suoer
ovu, oetamar gaoen, oetamar gaoen, oetamar gaoen

28 ojYo 1317 (1910)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) eo t tofat:


roconaboloet 5,6 laIoen:
`oico momo Joxon oeJQay Qaoek saa oeJno oedy oes eo tamar Daoek
Joto baza sob TuoeT Jay oeJno'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 124

pja/aQona/95: jbono Joxono Sukaoey Jay

jbono Joxono Sukaoey Jay koruNazaray Eoesa.


sokol mazur lukaoey Jay, gtosuzarooes Eoesa
komo Joxon obolo-Aakar goroij UoiFya Zaoek caoir zar
Hdoyoaoe, oeH jbononaQ, Sao coroeN Eoesa
Aaponaoer Jooeb kooirya kpoN oekaoeN pooe Qaoek dnoHno mon
duyar xuoilya, oeH Udar naQ, rajosomaoeraoeH Eoesa.
basona Joxon oibpulo zulay Az kooirya Aoebaoez vulay,
OoeH pooib, OoeH Aoin, ruo Aaoelaoek Eoesa

28 oco 1316(1910)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


4 laIoen ` Hdoyoaoe, oeH jbononaQ,' = `Hdoyoaoe oeH jbononaQ,'
6 laIoen `duyar xuoilya, oeH Udar naQ,' = `duyar xuoilya oeH Udar naQ,'
8 laIoen `OoeH pooib, OoeH Aoin,' = `OoeH pooib OoeH Aoin,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 125

pja/aQona/96: paxana Jay Jooid Jak

paxana Jay Jooid Jak oevoecuoer


Aaoeq Aooil oemar, osad oidoey daO-na poer
soHoj suoexr suza taHar mlYo oeta naI,
qoaqooi Jay oes-oeJ OI oeJxaoen caI
booea-Aapon kaoeqr oijoins roIlo doer.
Hdoy Aamar soHoj suzay daO-na poer
baoer baoer caIbo na Aar oimQYa Taoen
vaon-zora Aazar-kora oipqon-paoen.
basa bazar bazonxana Jak-na TuoeT,
Abaz pooeQr SoenY Aaoim colbo quoeT.
SnYo-vora oetamar baoiSr suoer suoer
Hdoy Aamar soHoj suzay daO-na puoer

AaoiSWn 1325 (1918)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


1 laIoen paxana = Aamar paxana
2, 6, 12 laIoen poer = puoer
5 laIoen booea-Aapon = booea Aapon
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 126

pja/aQona/97: gabo oetamar suoer

gabo oetamar suoer daO oes bNaJoo,


Sunbo oetamar baN daO oes Amor mo.
korbo oetamar oesba daO oes porom Sooi,
caIbo oetamar muoex daO oes Acol vooi
soIbo oetamar AaGat daO oes oibpul ozJ,
boIbo oetamar ja daO oes ATol oQJ
oenbo sokol oibSW daO oes obol aN,
korbo Aamay oinhWo daO oes oeoemr dan
Jabo oetamar saoeQ daO oes dooixn Hoo,
lobo oetamar rooeN daO oes oetamar Ao
jagbo oetamar sooetY daO oesI Aaan.
qabo suoexr dasYo, daO daO kolYaN

7 oepP 1320 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 127

pja/aQona/98: abooeNr zarar mooeta po uk Cooer

abooeNr zarar mooeta po uk Cooer, po uk Cooer


oetamaoir suroiT Aamar muoexr 'pooer, buoekr 'pooer
puroebr Aaoelar saoeQ po uk aoet duI noyaoen
oinSoeQr Azokaoer govr zaoer po uk aoeN.
oinoiSoidn EI jbooenr suoexr 'pooer duoexr 'pooer
abooeNr zarar mooeta po uk Cooer, po uk Cooer.
oeJ Saxay ful oefaoeT na, fol zooer na Eoekbaoer,
oetamar OI badol-baoey oidk jagaoey oesI Saxaoer.
Ja-oikqu jNo Aamar, dNo Aamar, jbonHara,
taHaoir oer oer po uk Cooer suoerr zara.
oinoiSoidn EI jbooenr tPar 'pooer, vuoexr 'pooer
abooeNr zarar mooeta po uk Cooer, po uk Cooer

25 fagun 1320 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


8 laIoen badol-baoey = badol baoey
11 laIoen tPar 'pooer, vuoexr 'pooer = 'tPar 'pooer vuoexr 'pooer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 128

pja/aQona/99: bajaO Aamaoer bajaO

bajaO Aamaoer bajaO


bajaoel oeJ suoer ovat-Aaoelaoer oesI suoer oemaoer bajaO
oeJ sur vooiroel vaPaoevala goet oiSSur nobn jbonbaoiSoet
jonnr-mux-takaoena Haoisoet oesI suoer oemaoer bajaO
sajaO Aamaoer sajaO.
oeJ saoej sajaoel zorar zoiloer oesI saoej oemaoer sajaO
sozYamalot saoej oeJ qooe Suzu AaponarI oegapon gooez,
oeJ saj oinoejoer oevaoel Aanooe oesI saoej oemaoer sajaO

14 oesoeTor 1913 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 129

pja/aQona/100: tuoim Joto var oidoeyqo

tuoim Joto var oidoeyqo oes var kooirya oidoeyqo oesaja.


Aaoim Joto var jooimoey tuoeloiq sokolI Hooeyoeq oebaCa.
E oebaCa Aamar namaO bozu, namaO
vaoerr oeboegoet cooeloiq oekaQay, E Jaa tuoim QamaO
Aapooin oeJ dux oeDoek Aaoin oes-oeJ alay boanooel
Agar ko'oer oeroex Jay, oesQa oekaoena fol naoiH fooel.
tuoim JaHa daO oes-oeJ duhoexr dan
aboNzaray oebdonar rooes saQok kooer aN
oeJxaoen Ja oikqu oepoeyoiq oekbolI sokolI kooeroiq joma
oeJ oedoex oes Aaj maoeg-oeJ oiHsab, oekHo naoiH kooer Xoma
E oebaCa Aamar namaO bozu, namaO
vaoerr oeboegoet oeFoilya cooeloiq, E Jaa oemar QamaO

25 maG 1312 (1906)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


oeSP laIoen `oeFoilya cooeloiq' = `oeFoilya cooeloeq'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 130

pja/aQona/101: daaO Aamar Aaoixr Aaoeg

daaO Aamar Aaoixr Aaoeg.


oetamar doi Hdoey laoeg
somux-AakaoeS coracoroelaoek EI Aporp Aakulo Aaoelaoek daaO oeH,
Aamar poran poloek poloek oecaoex oecaoex tobo doroSo maoeg
EI-oeJ zoroN oecoey bo'oes Aaoeq IHaro mazur baaO oeH.
zulay oibqaoena SYamo Aooel daaO oeH naQ, daaO oeH.
JaHa-oikqu Aaoeq sokolI Caoipya, vubono qaoipya, jbono bYaoipya daaO oeH.
daaO oeJxaoen oibroH E oiHya oetamaoir laoigya Eoekla jaoeg
22 ojYo 1311 (1904)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 131

pja/aQona/102: Jooid E Aamar Hdoyduyar

Jooid E Aamar Hdoyduyar bozo rooeH oega kovu


ar oevoe tuoim Eoesa oemar aoeN, oifoirya oeJoeya na ovu
Jooid oekaoena oidn E bNar taoer tobo oiyonam naoiH Cokaoer
doya ko'oer tobu rooiHoeya daaoey, oifoirya oeJoeya na ovu
Jooid oekaoena oidn oetamar Aaaoen suoi Aamar oectona na maoen
booebdooen jagaoeya Aamaoer, oifoirya oeJoeya na ovu.
Jooid oekaoena oidn oetamar Aasooen Aar-kaHaoerO bosaI Jotoen,
oicrooidbooesr oeH raja Aamar, oifoirya oeJoeya na ovu

1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 132

pja/aQona/103: oetamaoir raoigN jbonokuoe

oetamaoir raoigN jbonokuoe baoej oeJno soda baoej oega.


oetamaoir Aasono Hdoypooe raoej oeJno soda raoej oega
tobo noonogozooemaoidto oifoir suoro vuboen
tobo podoerNu maoix looey tonu saoej oeJno soda saoej oega
sobo oiboeP doer Jay oeJno tobo mogolomoe,
oibkaoeS mazur Hdoey baoiHoer tobo sogtqooed.
tobo oinmolo nrobo HasYo oeHoir Aoro bYaoipya
tobo oegrooeb sokol gobo laoej oeJno soda laoej oega

kaoitk 1307 (1900)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


6 laIoen sogtqooed = soKgtqooed
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 133

pja/aQona/104: coroNo zooiroet oidoeya oega

coroNo zooiroet oidoeya oega Aamaoer, oinoeya na, oinoeya na soraoey


jbono moroNo sux dux oidoey booeX zooirbo joaoey
xoilto oiSoiQlo kamonaro var booiHya booiHya oifoir koto Aar
oinjo Haoet tuoim oegoeQ oinoeya Har, oefoela na Aamaoer qoaoey
oicrooippaoisto basona oebdona bacaO taHaoer maoirya.
oeSP jooey oeJno Hoy oes oibjoy oetamaoir kaoeqoet Haoirya.
oibkaoey oibkaoey dno Aaponaoer paoir na oifoiroet duyaoer duyaoer
oetamaoir kooirya oinoeya oega Aamaoer boroeNr mala poraoey

1936 (1936)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 134

pja/aQona/105: oetamaoir nam bolbo

oetamaoir nam bolbo nana qooel,


bolbo Eka booes Aapon mooenr qayatooel
bolbo oibna vaPay, bolbo oibna AaSay,
bolbo muoexr Haois oidoey, bolbo oecaoexr jooel
oibna ooeyajooenr Daoek Dakbo oetamar nam,
oesI Daoek oemar Suzu-SuzuI proeb monoam.
oiSSu oeJmon maoek naoemr oenSay Daoek,
boloet paoer EI suoexoetI maoeyr nam oes booel

8 vao 1320(1912-1913)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


6 laIoen Suzu-SuzuI = Suzu SuzuI
6 laIoen proeb = puroeb

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 135

pja/aQona/106: Aamar E Gooer Aaponaro kooer

Aamar E Gooer Aaponaro kooer gHodpoxaoin aoela oeH.


sobo duxoeSak saQok oeHak looivya oetamaoir Aaoela oeH
oekaoeN oekaoeN Joto lukaoena Aazar oimlaoeb zonYo Hooey,
oetamaoir puNYo Aaoelaoek booisya sobaoer baoisbo vaoela oeH,
poroSomoiNr odpo oetamar, Acopol tar oejYaoit
oesana ko'oer looeb poloek Aamar sokol koloko kaoela.
Aaoim Joto dp aoiloeyoiq taoeH Suzu ala, Suzu kal
Aamar Gooerr duyaoer oiSyooer oetamaoir oikroNo Zaoela.

1307 (1901)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


1,2,4,8 laIoen `oeH' oenI.
5 laIoen `Acopol tar oejYaoit' = `Acopol tar Aaoela'
7 laIoen kal = kaoil
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 136

pja/aQona/107: sKsaoer tuoim raoixoel oemaoer

sKsaoer tuoim raoixoel oemaoer oeJ Gooer


oesI Gooer robo sokol duhxo vuoilya.
koruNa kooirya oinoiSoidno oinjo kooer
raoixoeya taHar EkoiT duyar xuoilya
oemar sobo kaoej oemar sobo Abosoer
oes duyar rooeb oetamaoir ooebS tooer,
oesQa Hooet bayu booiHoeb Hdoy 'pooer
coroN HoIoet tobo podozoil tuoilya
Joto Aaoyo oevoe oevoe Jay, Wam,
Ek Aaoey rooeH oeJno oicto laoigya.
oeJ Anolotapo Joxoin sooiHbo Aaoim
Ek nam buoek bar bar oedy daoigya.
Jooeb duxoidoen oeSaktap Aaoes aoeN
oetamaoir AaoedS booiHya oeJno oes Aaoen,
poruPo bocono JotoI AaGat Haoen
sokol AaGaoet tobo sur UoeF jaoigya

1307 (1901)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


8 laIoen `tobo podozoil tuoilya' = `tobo podorojo tuoilya'
8 laIoenr por Aaoera du laIn:
`oes duyar xuoel Aaoisoeb tuoim E Gooer
Aaoim baoiHoirbo oes duyarxaoin xuoilya.'
9, 10 laIoen Aaoyo = oibSWas
9 laIoen `oevoe Jay, Wam,' = `oevoe Jay Wam,'
12 laIoen ` Ek nam buoek bar bar oedy daoigya' = `oedy oeJno buoek tobo nam buoek daoigya'
15 laIoen poruPo = ruXo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 137

pja/aQona/108: Aamar muoexr koQa oetamar

Aamar muoexr koQa oetamar nam oidoey daO zuoey,


Aamar nrobotay oetamar namoiT raoexa Quoey.
roozarar qooe Aamar oedHobNar tar
bajak Aanooe oetamar naoemrI Cokar.
Guoemr 'pooer oejoeg Qakuk naoemr tara tobo,
jagoroeNr vaoel Aakuk AruNoelxa nobo.
sob AakaXa AaSay oetamar namoiT oluk oiSxa,
sokol vaoelabasay oetamar namoiT roHuk oilxa.
sokol kaoejr oeSoeP oetamar namoiT UFuk fo'oel,
raxbo oekoed oeHoes oetamar namoiT buoek oekaoel.
jbonpooe sooegapooen rooeb naoemr mozu,
oetamay oidbo moroN-XooeN oetamaoir nam bzu

2 kaoitk 1320 (1913)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


4 laIoen Cokar = CoKkar
11 laIoen sooegapooen = soKoegapooen
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 138

pja/aQona/109: aNo vooiroey tPa Hooiroey

aNo vooiroey tPa Hooiroey


oemaoer Aaoera Aaoera Aaoera daO aN.
tobo vuboen tobo voboen
oemaoer Aaoera Aaoera Aaoera daO Qan
Aaoera Aaoela Aaoera Aaoela
EI noyoen, ovu, Zaoela.
suoer suoer baoiS puoer
tuoim Aaoera Aaoera Aaoera daO tan
Aaoera oebdona Aaoera oebdona
ovu, daO oemaoer Aaoera oectona.
aro quTaoey baza TuTaoey
oemaoer kooera aN oemaoer kooera aN.
Aaoera oeoem Aaoera oeoem
oemar Aaoim Duoeb Jak oenoem.
suzazaoer Aapnaoer
tuoim Aaoera Aaoera Aaoera kooera dan

3 jun 1912 (1912)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


10 laIoen ` ovu, daO oemaoer Aaoera oectona'
= ` daO oemaoer Aaoera oectona'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 139

pja/aQona/110: bolo daO oemaoer bolo daO

bolo daO oemaoer bolo daO, aoeN daO oemar Sokoit


sokol Hdoy luTaoey oetamaoer kooiroet oNoit
sorol supoeQ ooimoet, sob Apokar Xooimoet,
sokol gobo dooimoet xobo kooiroet kumoit
Hdoey oetamaoer buoiCoet, jbooen oetamaoer poijoet,
oetamar maCaoer xuoijoet oicoer oicrobosoit.
tobo kaj oiSoer booiHoet, sKsartap sooiHoet,
voboekalaHooel rooiHoet, nrooeb kooiroet vokoit
oetamar oibSWoqoiboet tobo oemorp looivoet,
gRoHo-tara-SoS-rooiboet oeHoiroet oetamar Aarooit.
boconmooenr Atoet Duoiboet oetamar oejYaoitoet,
suoex duoex laoev Xoitoet Suoinoet oetamar varot

: fagun 1308 (1902)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 140

pja/aQona/111: Aoro momo oibkooiSto kooera

Aoro momo oibkooiSto kooera Aorotoro oeH


oinmolo kooera, Uolo kooera, suoro kooera oeH
jagRoto kooera, UdYoto kooera, oinvoyo kooera oeH.
mogolo kooera, oinroloso oinhsKSoyo kooera oeH
Juo kooera oeH sobar sooeg, muo kooera oeH boz.
soar kooera sokol kooem Sao oetamar qoo.
coroNopoe momo oicto oinpoito kooera oeH.
nooito kooera, nooito kooera, nooito kooera oeH

27 AgRoHayoN 1314 (1907)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 141

pja/aQona/112: Aamar oibcar tuoim kooera

Aamar oibcar tuoim kooera tobo Aapono kooer.


oidoenr komo Aaoinnu oetamar oibcarGooer
Jooid pja kooir oimqa oedbotar, oiSoer zooir Jooid oimQYa Aacar,
Jooid papomoen kooir Aoibcar kaHaoera 'pooer,
Aamar oibcar tuoim kooera tobo Aapono kooer
oelaoev Jooid kaoer oidoey Qaoik dux, vooey Hooey Qaoik zomoibmux,
pooerro pay oepoey Qaoik sux XooeNko-tooer
tuoim oeJ jbono oidoeyqo Aamay koloko Jooid oidoey Qaoik tay,
Aapooin oibnaSo kooir Aaponay oemaoeHr vooer,
Aamar oibcar tuoim kooera tobo Aapono kooer

: fagun 1306 (1900)?

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 142

pja/aQona/113: oetamaoir Iqa HoUk pNo

oetamaoir Iqa HoUk pNo koruNamoyo Wam.


oetamaoir oem MoroeN raoix, coroeN raoix AaSa
daO duhx, daO tap, sokolI sooiHbo Aaoim
tobo oem-Aaoix sotot jaoeg, oejoenO na jaoin.
OI mogolrp vuoil, taI oeSaksagooer naoim
Aanoomoy oetamar oibSW oeSavasuxpNo,
Aaoim Aapon oedaoeP duhx paI basona-Anugam
oemaHboz oiqo kooera kooiFn AaGaoet,
Ausoillooezto Hdoey Qaoeka oidbosoJam

: fagun 1294 (1888)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 143

pja/aQona/114: Azojoen oedoeHa Aaoela

Azojoen oedoeHa Aaoela, mtojoen oedoeHa aN


tuoim koruNamtoiszu kooera koruNakoNa dan
Suko Hdoy momo kooiFn paPaNsomo,
oemsooillozaoer oisoHo Suko noyan
oeJ oetamaoer Daoek na oeH taoer tuoim Daoeka-Daoeka.
oetama Hooet doer oeJ Jay taoer tuoim raoexa raoexa.
toiPto oeJjon oifoer tobo suzasagortoer
juaO taHaoer oeHonoer, suza koraO oeH pan
oetamaoer oepoeyoiqnu oeJ, koxon Haranu AbooeHoel,
koxon GumaInu oeH, Aazar oeHoir Aaoix oemoel.
oibroHo janaIbo kay, sana oek oidoeb Hay,
boroP boroP cooel Jay, oeHoir oin oemboyan
doroSono daO oeH, daO oeH daO oeH daO, kaoed Hdoy oimRyomaN

: fagun-oco 1292(1886)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


5 laIoen Daoeka-Daoeka = Daoeka Daoeka
9, 10 laIoen koxon = koxon
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 144

pja/aQona/115: oeH moHajbon, oeH moHamoroN

oeH moHajbon, oeH moHamoroN, loInu SoroN,loInu SoroN


Aazar doep alaO oiSxa,
poraO poraO oejYaoitr oiTka kooera oeH Aamar loaHoroN
poroSroton oetamaoir coroN loInu SoroN,loInu SoroN.
Ja-oikqu mooiln, Ja-oikqu kaoela,
Ja-oikqu oibrp oeHak ta vaoela GucaO GucaO sob AaboroN

obSax 1333 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 145

pja/aQona/116: pooeQ oeJoet oeDoekoiqoel

pooeQ oeJoet oeDoekoiqoel oemaoer.


oipoiqoey pooeoiq Aaoim, Jabo oeJ k kooer?
Eoesoeq oinoib oinoiS, poQoerxa oegoeq oimoiS
saa daO, saa daO Aazaoerr oeGaoer
voy Hoy, paoeq Guoer Guoer Joto Aaoim JaI toto JaI cooel doer
mooen kooir Aaqo kaoeq, tobu voy Hoy, paoeq
Aaoim Aaoiq tuoim naI kaoil oinoiSoevaoer

8 obSax 1333 (1926)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen `?' = `.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 146

pja/aQona/117: duyaoer daO oemaoer raoixya

duyaoer daO oemaoer raoixya ointY klYaN-kaoej oeH.


oifoirbo Aaan maoinya oetamaoir raoejYr maoeC oeH
mooijya Anuxon lalooes robo na pooiya Aalooes,
Hooeyoeq jojor jbon bYQo oidbooesr laoej oeH
Aamaoer rooeH oeJno na oiGoir sotot boHutoro sKSoey,
oiboibz pooeQ oeJno na oifoir boHul-sKgRHo-AaSooey.
Aoenk npoitr Sasooen na rooiH Sooikto Aasooen,
oifoirbo oinvyooegrooeb oetamaoir voetYr saoej oeH

: fagun 1309 (1903)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 147

pja/aQona/118: zooen jooen Aaoiq joaoey

zooen jooen Aaoiq joaoey Hay,


tobu jaoena mon oetamaoer cay
Aooer Aaqo AJam,
Aama oecoey Aamay jaoinqo Wam
sobo suoex duoex vuoel Qakay
jaoena momo mon oetamaoer cay
qaoioet paoir oin AHokaoer,
Guoer mooir oiSoer booiHya taoer,
qaoioet paoiroel baoic oeJ Hay
tuoim jaoena mon oetamaoer cay.
Ja Aaoeq Aamar sokolI kooeb
oinjo Haoet tuoim tuoilya looeb
sob oeqoe sob pabo oetamay.
mooen mooen mon oetamaoer cay

15 vao 1316 (1909)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen `Aooer Aaqo AJam' = `Aooer Aaqo oeH AJam'
7 laIoen AHokaoer = AHoKkaoer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 148

pja/aQona/119: oetamaoir oesbok kooera oeH

oetamaoir oesbok kooera oeH Aaoij Hooet Aamaoer


oic-maoeC oidbarat AaoedS tobo oedoeHa naQ,
oetamar kooem raoexa oibSWduyaoer
kooera oiqo oemaHopaS sokol luz AaS,
oelakvoy dr kooir daO daO.
roto raoexa kolYaoeN nrooeb oinrooivmaoen,
mogo kooera Aanoorosozaoer

: fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 149

pja/aQona/120: tuoim Ebar Aamay looeHa

tuoim Ebar Aamay looeHa oeH naQ, looeHa.


Ebar tuoim oifoera na oeH
Hdoy oekoe oinoey rooeHa
oeJ oidn oegoeq oetama oibna taoer Aar oifoer caoiH na,
Jak oes zulaoet.
Exon oetamar Aaoelay jbon oemoel oeJno jaoig AHoroHo
k AaoeboeS oikoesr koQay oifoeroiq oeH JoQay toQay
pooeQ aooer,
Ebar buoekr kaoeq O mux oeroex oetamar Aapon baN kooeHa
koto koluP koto faoik Exooena oeJ Aaoeq baoik
mooenr oegapooen,
Aamy tar laoig Aar oifraoeya na
taoer Aagun oidoey dooeHa

28 oco 1316 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 150

pja/aQona/121: Hdoey oetamar doya oeJno paI

Hdoey oetamar doya oeJno paI.


sKsaoer Ja oidoeb maoinbo taI,
Hdoey oetamay oeJno paI.
tobo doya jaoigoeb MoroeN
oinoiSoidno jbooen moroeN,
dohoex suoex sopooed oibpooed oetamaoir doya-paoen caI
oetamaoir doya oeJno paI
tobo doya Saoiro noer Aooer naoimoeb zoer.
tobo doya mogolo-Aaoela
jbono-Aazaoer aoela
oemovoi momo sokol Sooi momo oetamaoir doyaroep paI,
Aamar bo'oel oikqu naI

: 1909 (1909)
:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `Hdoey oetamay oeJno paI' = `Hdoey doya oeJno paI'
8 laIoen `Saoiro noer' = `Saoi noer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 151

pja/aQona/122: vuboenSWoro oeH

vuboenSWoro oeH,
oemacono koro' bozono sobo oemacono kor' oeH
ovu, oemacono kor' voy,
sobo odnYo koroHo loy,
ointYo cooikto coolo oicto kor' oinhsKSoy.
oitoimroraoi, Azo Ja,
somuoex tobo do dpo tuoilya zor' oeH
vuboenSWoro oeH,
oemacono kor' jooibPado oemacono kor' oeH.
ovu, tobo osoo mux
sobo duhx koruko sux,
zoilpooitto dubolo oicto koroHo jagork.
oitoimroraoi, Azo Ja,
somuoex tobo do dpo tuoilya zor' oeH
vuboenSWoro oeH,
oemacono koro' WaQopaS oemacono kor' oeH
ovu, oibroso oibkolo aN,
kor' oemosoillo dan,
Xoitpoito Sooikto oicto kor' sopodoban.
oitoimroraoi, Azo Ja,
somuoex tobo do dpo tuoilya zor' oeH

: fagun 1312 (1906-1907)


:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7, 14 Aar oeSP laIoen somuoex = soMuoex
sobo kor' = kooera
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 152

pja/aQona/123: Aamar sotY oimQYa sokolI vulaoey

Aamar sotY oimQYa sokolI vulaoey daO,


Aamay Aanooe vasaO
na caoiH toko na caoiH Juoi, na jaoin bozo na jaoin muoi,
oetamar oibSWbYaoipn Iqa Aamar Aooer jagaO
sokol oibSWo Duoibya Jak SaoipaQaoer,
sob sux dux Qaoimya Jak HdoyomaCaoer.
sokol bakYo sokol Sodo sokol oeca HoUk oz
oetamar oicojoiyn baN Aamar Aooer SunaO

vao 1303 (1896)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 153

pja/aQona/124: voy Hooet tobo Avoyo maoeC

voy Hooet tobo Avoyo maoeC ntono jonom daO oeH


dnota Hooet AXoyo zooen, sKSoyo Hooet sotYosodoen,
joota Hooet nobno jbooen ntono jonomo daO oeH
Aamar Iqa HoIoet, ovu, oetamar IqamaoeC
Aamar WaQo HoIoet, ovu, tobo mogolokaoej
Aoenk HoIoet Eoekro oeDaoer, suxdux Hooet Saoioeaoer
Aama Hooet naQ, oetamaoet oemaoer ntono jonomo daO oeH

ojYo 1306 (1899)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 154

pja/aQona/125: padoaoe rax' oesbooek

padoaoe rax' oesbooek,


Saoisodono sazonozono oedbooedbo oeH
soboelakoporomoSoroN, sokoloemaHkoluPHoroN,
duhxtapooibGotoroNo, oeSakoSaooizcoroN,
sotYorpo oemorp oeH,
oedbomnujbooitopodo oibSWvp oeH
Hdoyano pNo Iu, tuoim Aparo oemooiszu.
Jaoec toiPto Aoimyooibu, koruNaloyo vobozu
oemooenoe caH' oesbooek,
oibkooiStodolo oicokomolo Hdoyoedbo oeH
puNYooejYaoitpNo gogon, mozur oeHoir sokol vubon,
suzagozmuoidto pobon, ointogto Hdoyovobon.
Eso' Eso' SnYo jbooen,
oimTaO AaS sob oityaP AmtopLabooen
oedHo' an, oemo oedH', Suko oicoe booirP oeHo.
zonY oeHak Hdoyo oedHo, puNYo oeHak sokol oegHo.
padoaoe rax' oesbooek,
Saoisodono sazonozono oedbooedbo oeH

: fagun 1302 (1896)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


caH', Eso', oedHo' = caoeHa, Eoesa, oedoeHa
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 155

pja/aQona/126: booirPo zora-maoeC

booirPo zora-maoeC Saoiro baoir


Suko Hdoyo looey Aaoeq daaIoey
muoex noronar
na Qaoek Azokar, na Qaoek oemaHopap,
na Qaoek oeSakopoirtap.
Hdoy oibmolo oeHak, aNo sobolo oeHak,
oibGo daO Apsaoir
oekno E oiHKsaoeP, oekno E qo ooebS,
oekno E man-Aoivman.
oibtor' oibtor' oem paPaNHdoey,
joy joy oeHak oetamaoir

: ojYo 1291 (1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 156

pja/aQona/127: saQoko koro' sazono

saQoko koro' sazono,


saono koro' zooirr oibroHatur kadon
aNovoroNo odnYoHoroN AXoyokoruNazono
oibkooiSto koro' kooilka,
copokobono koruk rocon nobo kusumaooilka.
koro' suoro gtomuxoro nrobo Aarazono
AXoyokoruNazono
coroNoporoSHoroeP
looito bonoboiQzoil sooito tuoim kor' oes.
oemacono kor' Aorotoro
oiHmojoima-bazono
AXoyokoruNazono

AgRoHayoN 1328 (1921-1922)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


koro' = kooera
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 157

pja/oibroHo/128: Aamar oimlon laoig tuoim

Aamar oimlon laoig tuoim Aasqo kooeb oeQoek!


oetamar co sJ oetamay raxoeb oekaQay oeZoek?
kotokaoelr sokal-saoeC oetamar coroNoin baoej,
oegapooen dt Hdoyo-maoeC oegoeq Aamay oeDoek
Ooega pooiQk, Aajoek Aamar sokol poran oebYoep
oeQoek oeQoek HoroP oeJno UoeFoeq oekoep oekoep.
oeJno somoy Eoesoeq Aaj furaoela oemar Ja oiqlo kaj
batas Aaoes, oeH moHaraj, oetamar gozo oemoex

16 vao 1316 (1909)


:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `?' = `.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 158

pja/oibroHo/129: oekaQay Aaoela, oekaQay Ooer

oekaQay Aaoela, oekaQay Ooer Aaoela!


oibroHanooel aoela oer taoer aoela
rooeyoeq dp, na Aaoeq oiSxa, EI oik vaoel oiqlo oer oilxa-
IHar oecoey moroN oes oeJ vaoela.
oibroHanooel odpxaoin aoela
oebdonadt gaoiHoeq, `Ooer aN,
oetamar laoig jaoegn vogoban.
oinSoeQ Gono Azokaoer Daoekn oetaoer oemaoivsaoer,
duhx oidoey raoexn oetar man.
oetamar laoig jaoegn vogoban.'
gogontol oigoeyoeq oemoeG vooir,
badoljol pooioeq Cooir Coir.
E oeGar raoet oikoesr laoig poran momo soHosa jaoig
Emon oekno kooiroeq mooir mooir.
badol-jol pooioeq Cooir Cooir
oibjuoil Suzu XooiNk Aava Haoen,
oinoibtoro oitoimro oecaoex Aaoen.
jaoin na oekaQa Aoenk doer baoijlo gan govro suoer,
sokol aN Taoinoeq poQo paoen
oinoibtoro oitoimro oecaoex Aaoen.
oekaQay Aaoela, oekaQay Ooer Aaoela!
oibroHanooel aoela oer taoer aoela.
Daoikoeq oemG, Haoikoeq HaOya, somoy oegoel Hooeb na JaOya
oinoib oinSa oinkoPoGonokaoela.
poran oidoey oeoemr dp aoela

AaPa 1316 (1909)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


19 laIoen poQo paoen = poQo-paoen
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 159

pja/oibroHo/130: oetara Suoins oin oik

oetara Suoins oin oik Suoins oin oik tar paoeyr ooin,
OI oeJ Aaoes, Aaoes, Aaoes.
Juoeg Juoeg pooel pooel oidn-rojon
oes oeJ Aaoes, Aaoes, Aaoes.
oegoeyoiq gan Joxon Joto Aapon mooen xYapar mooeta
sokol suoer oeboejoeq tar Aagomon
oes oeJ Aaoes, Aaoes, Aaoes.
koto kaoelr fagun-oidoen booenr pooeQ
oes oeJ Aaoes, Aaoes, Aaoes.
koto aboN-Azokaoer oemoeGr rooeQ
oes oeJ Aaoes, Aaoes, Aaoes.
duoexr pooer porom duoex taoir coroN baoej buoek,
suoex koxon buoiloey oes oedy poroSmooin.
oes oeJ Aaoes, Aaoes, Aaoes.

3 ojYo 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 160

pja/oibroHo/131: oeH Aooerr zon

oeH Aooerr zon,


tuoim oeJ oibroH, oetamar SnYo E vobon
Aamar Gooer oetamay Aaoim Eka oeroex oidlam Wam
oekaQay oeJ baoiHoer Aaoim Guoir sokol XoN
oeH Aooerr zon,
EI oibrooeH kaoed Aamar oinoixl vubon.
oetamar baoiS nana suoer Aamay xuoej oebay doer,
pagol Holo bosoer EI dooixn-somroN

15 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 161

pja/oibroHo/132: oetamar pjar qooel

oetamar pjar qooel oetamay vuoelI Qaoik.


buCoet naoir koxon tuoim daO-oeJ faoik
fuoelr mala doepr Aaoela zoepr oezayar
oipqon Hooet paI oen suoeJag coroN-oeqayar,
ooebr baNr Aaal Taoin oetamay Zaoik
oedxbo bo'oel EI Aaoeyajon oimQYa raoix,
Aaoeq oeta oemar tPa-kator Aapon Aaoix.
kaj k Aamar mooioeroet Aanaoeganay
patbo Aason Aapon mooenr EkoiT oekaNay,
sorol aoeN nrob Hooey oetamay Daoik

14 oco 1320 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen koxon = koxn
o
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 162

pja/oibroHo/133: nrooeb Aaqo oekno

nrooeb Aaqo oekno baoiHrduyaoer


Aazar laoeg oecaoex, oedoix na tuHaoer
somoy Holo jaoin, oinkooeT looeb Taoin,
Aamar torxaoin vasaoeb juyaoer
sofol oeHak aN E Suvologoen,
sokol tara taI gaHuk gogoen.
kooera oega socoikto Aaoelaoek puloikto
Woponoinmoilto HdoyguHaoer

5 maG 1334 (1928)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


1 laIoen baoiHrduyaoer = baoiHr duyaoer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 163

pja/oibroHo/134: oetamar Aamar EI oibrooeHr

oetamar Aamar EI oibrooeHr Aoraoel


koto Aar oestu baoiz suoer suoer taoel taoel
tobu oeJ poranmaoeC oegapooen oebdona baoej
Ebar oesbar kaoej oeDoek lO sozYakaoel
oibSWo Hooet Qaoik doer Aooerr Aohpuoer,
oectona joaoey rooeH vabonar Wpojaoel.
duhxo sux AaponarI oes oebaCa Hooeyoeq var,
oeJno oes soipoet paoir coromo pjar Qaoel

2 maG 1334 (1927-1928)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 164

pja/oibroHo/135: oinSa-Abosaoen oek oidlo

oinSa-Abosaoen oek oidlo oegapooen Aaoin


oetamar oibroHo-oebdona-maoinkxaoin
oes bYQar dan raoixbo poranmaoeC
Haray na oeJno jooiTlo oidoenr kaoej,
buoek oeJno oedaoel sokol vabona Haoin
oicroduxo momo oicrosopodo Hooeb,
coromo pjay Hooeb saQoko kooeb.
WoponogoHono oinoibooitoimrotoel
oibolo raoet oes oeJno oegapooen ooel,
oesI oeta nrob tobo AaanbaN

29 AgRoHayoN 1334 (1927-1928)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen oibroHo-oebdona-maoinkxaoin = oibroHo-oebdona maoinkxaoin
8 laIoen oinoibooitoimrotoel = oinoibo oitoimrotoel
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 165

pja/oibroHo/136: oibSW Joxon oenamogon

oibSW Joxon oinamogon, gogon Azokar,


oek oedy Aamar bNar taoer Emon Cokar
noyoen Gum oinlo oekoe, UoeF boois Soyon oeqoe
oemoel Aaoix oecoey Qaoik, paI oen oedxa tar
guoirya guoirya aN UoiFlo puoer,
jaoin oen oekan oibpul baN baoej bYakul suoer.
oekan oebdonay buoiC na oer Hdoy vora Auvaoer,
pooiroey oidoet caI kaHaoer Aapon kooHar

4 obSax 1316 (1910)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen Cokar = CoKkar
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 166

pja/oibroHo/137: oeJ oidn fuTlo komol

oeJ oidn fuTlo komol oikquI jaoin naI,


Aaoim oiqoelm AnYomoen.
Aamar saoijoey saoij taoer Aaoin naI,
oes oeJ roIlo sooegapooen
maoeC maoeC oiHya Aakulay
Wopon oedoex comoek UoeF cay,
moo mozur gozo Aaoes Hay
oekaQay dooixn-somrooeN
Ooega, oesI sugoez oifray Udaoisya
Aamay oedoeS oedSaoe.
oeJno sozaoen tar UoeF oinSWaoisya
vubon nobn bosoe.
oek jaointo doer oeta oenI oes,
Aamaoir oega Aamaoir oesI oeJ,
E mazur fuoeToeq Hay oer
Aamar Hdoy-Upoboen

26 oco 1318 (1912)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


4 laIoen sooegapooen = sooeKgapooen
8 laIoen dooixn-somrooeN = dooixn somrooeN
5 laIoen Ooega, = Ooega
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 167

pja/oibroHo/138: ovu, oetama laoig

ovu, oetama laoig Aaoix jaoeg;


oedxa naI paI
poQo caI,
oesO mooen vaoela laoeg
zulaoet booisya aoer oivxaoir Hdoyo Ha oer
oetamaoir koruNa maoeg;
kpa naI paI
Suzu caI,
oesO mooen vaoela laoeg
Aaoij E jogotomaoeC koto suoex koto kaoej
cooel oeglo sooeb Aaoeg;
saoiQ naI paI
oetamay caI,
oesO mooen vaoela laoeg
caoir oidoek suza-vora bYakul SYamolo zora
kaday oer Anuraoeg;
oedxa naI paI
bYQa paI,
oesO mooen vaoela laoeg

14 vao 1316 (1909)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


12 laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 168

pja/oibroHo/139: Jooid oetamar oedxa na paI

Jooid oetamar oedxa na paI, ovu, Ebar E jbooen


tooeb oetamay Aaoim paI oin oeJno oes koQa roy mooen.
oeJno vuoel na JaI, oebdona paI Soyoen Wopoen
E sKsaoerr HaoeT
Aamar JotoI oidbos kaoeT,
Aamar JotoI du Hat vooer UoeF zooen
tobu oikquI Aaoim paI oin oeJno oes koQa roy mooen
oeJno vuoel na JaI, oebdona paI Soyoen Wopoen
Jooid Aalosovoer
Aaoim boois pooeQr 'pooer,
Jooid zulay Soyon paoit soJotoen,
oeJno sokol poQoI baoik Aaoeq oes koQa roy mooen.
oeJno vuoel na JaI, oebdona paI Soyoen Wopoen.
JotoI UoeF Haois,
Gooer JotoI baoej baoiS,
Ooega JotoI gHo sajaI Aaoeyajooen,
oeJno oetamay Gooer Hoy oin Aana oes koQa roy mooen.
oeJno vuoel na JaI, oebdona paI Soyoen Wopoen

12 vao 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 169

pja/oibroHo/140: oeHoir AHoroHo oetamaoir oibroHo

oeHoir AHoroHo oetamaoir oibroHo vuboen vuboen raoej oeH,


koto rp zooer kanooen vzoer AakaoeS sagooer saoej oeH
sara oinoiS zooir taray taray AoinoemP oecaoex nrooeb daay,
polLobodoel aboNozaray oetamaoir oibroHo baoej oeH
Gooer Gooer Aaoij koto oebdonay oetamaoir govr oibroHo Gonay
koto oeoem Hay, koto basonay, koto suoex duoex kaoej oeH.
sokol jbon Udas kooirya koto gaoen suoer gooilya Cooirya
oetamar oibroHo UoiFoeq vooirya Aamar oiHyar maoeC oeH
vao 1316 (1909)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


oeSP laIoen oiHyar maoeC = io broHo-maoeC
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 170

pja/oibroHo/141: Aamar oegazoillogon Elo

Aamar oegazoillogon Elo buoiC kaoeq oegazuoillogon oer.


oibbaoeHr rooe raa Hooey Aaoes oesanar gogon oer.
oeSP ko'oer oidlo paoix gan gaOya, nodr Upooer pooe Elo HaOya;
O paoerr tr, vaa mooir Aazaoer mogon oer
Aaoisoeq mozur oiCoilLnpuoer oegazoillogon oer
Aamar oidn oekoeT oegoeq koxoena oexlay, koxoena koto k kaoej.
Exon k Suoin probr suoer oekan doer baoiS baoej.
buoiC oedoir naI, Aaoes buoiC Aaoes, Aaoelaoekr Aava oeloegoeq AakaoeS
oeblaoeSoeP oemaoer oek sajaoeb, Ooer, noboimlooenr saoej!
sara Holo kaj, oimoeq oekno Aaj Dak oemaoer Aar kaoej
Aaoim jaoin oeJ Aamar Hooey oegoeq goNa oegazoillogon oer.
zsor Aaoelaoek muoidoeb noyon Aogogon oer.
toxon E Gooer oek xuoiloeb ar, oek loIoeb Taoin baHu Aamar,
Aamay oek jaoen k mooe gaoen kooiroeb mogon oer
sob gan oesoer Aaoisoeb Joxon oegazoillogon oer
29 oepP 1312 (1906)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


13 laIoen baHu = baHuio T
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 171

pja/oibroHo/142: naI ba Daoeka roIbo oetamar aoer

naI ba Daoeka roIbo oetamar aoer,


mux oifraoel oifrbo na EIbaoer
bosbo oetamar pooeQr zular 'pooer,
Eoioey Aamay coloeb oekmon kooer
oetamar tooer oeJ jon gaoeQ mala
gaoenr kusum juoigoey oedbo taoer
roIbo oetamar fosol-oexoetr kaoeq
oeJQay oetamar paoeyr oic Aaoeq.
oejoeg robo govr Upobaoes
Ao oetamar Aapooin oeJQay Aaoes
oeJQay tuoim luoikoey odp aoela
booes robo oesQay Azokaoer

26 vao 1321(1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


11 laIoen aoela = alo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 172

pja/oibroHo/143: sokal-saoej

sokal-saoej
zay oeJ Ora nana kaoej
Aaoim oekbol booes Aaoiq, Aapon mooen kaTa baoiq
pooeQr maoeC sokal-saoej
E poQ oeboey
oes Aaoes, taI Aaoiq oecoey.
kotoI kaTa baoej paoey, kotoI zula laoeg gaoey
mooir laoej sokal-saoej

24 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 173

pja/oibroHo/144: jogoto juoe Udar suoer

jogoto juoe Udar suoer Aanoogan baoej,


oes gan kooeb govr rooeb baoijoeb oiHya-maoeC
batas jol AakaS Aaoela sobaoer kooeb baoisbo vaoela,
Hdoysova juoiya tara booisoeb nana saoej
noyon duoiT oemoiloel kooeb poran Hooeb xuoiS,
oeJ poQ oidya cooilya Jabo sobaoer Jabo tuoiP.
rooeyqo tuoim E koQa kooeb jbonomaoeC soHojo Hooeb,
Aapooin kooeb oetamaoir nam oinoeb sobo kaoej

AaPa 1316 (1909)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


1 laIoen jogoto = jog
o
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 174

pja/oibroHo/145: oekan Suvoxoen Uoidoeb

oekan Suvoxoen Uoidoeb noyoen Aporp rpo-Iu


oicokusuoem vooirya UoiFoeb mozumoyo rosoibu
nobo noonotaoen oicroboonogaoen
UsobobNa moomozuro Ckto Hooeb aoeN
oinoixoelr paoen UQooil UoiFoeb Utola oectonaoiszu.
jaoigya rooiHoeb raoi oinoiboimlonodaoi,
muxoirya oidk cooiloeb pooiQk Amtosovar Ja
gogoen oinoeb `naQ naQ bozu bozu bozu'

: fagun 1315 (1909)


:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `nobo noonotaoen' = `nobo-noonotaoen'
4 laIoen Ckto = CKkto
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 175

pja/oibroHo/146: Aaj oejYaaraoet

Aaj oejYaaraoet sobaI oegoeq booen


bosoer EI matal somrooeN
Jabo na oega Jabo na oeJ, roInu pooe Gooerr maoeC
EI oinralay robo Aapon oekaoeN.
Jabo na EI matal somrooeN
Aamar E Gor boHu Joton ko'oer
zuoet Hooeb muqoet Hooeb oemaoer.
Aamaoer oeJ jagoet Hooeb, k jaoin oes Aasoeb kooeb
Jooid Aamay pooe taHar mooen
bosoer EI matal somrooeN

22 oco 1320 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen `roInu pooe' = `Qakbo pooe'
oeSP laIoen ` bosoer EI' = `Jabo na EI'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 176

pja/oibroHo/147: tuoim E-par O-par koro

tuoim E-par O-par koro oek oega Ooega oexyar oenoey?


Aaoim Gooerr aoer booes booes oedoix oeJ sob oecoey
vaoioel HaT dooel dooel sobaI Jooeb Gooer cooel
Aaoim toxon mooen vaoib AaoimO JaI oezoey
oedoix sozYaoebla O par -paoen toroN JaO oeboey.
oedoex mon oeJ Aamar oekmon kooer, OoeF oeJ gan oegoey
Ooega oexyar oenoey
kaoela jooelr kolokoel Aaoix Aamar qoloqoel,
O par Hooet oesanar Aava poran oefoel oeqoey.
oedoix oetamar muoex koQaoiT naI Ooega oexyar oenoey
k oeJ oetamar oecaoex oelxa Aaoeq oedoix oeJ sob oecoey
Ooega oexyar oenoey
Aamar muoex XoNotoer Jooid oetamar Aaoix pooe
Aaoim toxon mooen vaoib AaoimO JaI oezoey
Ooega oexyar oenoey

15 aboN 1312 (1905)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


6 laIoen `oedoex mon oeJ Aamar' = `oedoex mon Aamar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 177

pja/oibroHo/148: oebla oeglo oetamar poQo oecoey

oebla oeglo oetamar poQo oecoey.


SnYo GaoeT Eka Aaoim, par ko'oer lO oexyar oenoey
oevoe Eoelm oexlar baoiS, cuoikoey Eoelm kaa Haois,
sozYabaoey aokaoey Guoem noyon Aaoes oeqoey
O paoeroet Gooer Gooer sozYadp ooillo oer,
Aarooitr Sox baoej sudr mooir-'pooer.
Eoesa Eoesa aoiHara, Eoesa Saoi-suoi-vora,
Eoesa Eoesa tuoim Eoesa, Eoesa oetamar tor oeboey

8 AaoiSWn 1302 (1895)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 178

pja/oibroHo/149: oetar oivtooer jaoigya

oetar oivtooer jaoigya oek oeJ,


taoer bazooen raoixoil baoiz.
Hay Aaoelar oipyaois oes oeJ
taI gumoir UoiFoeq kaoid
Jooid bataoes booiHlo aN
oekno bNay baoej na gan,
Jooid gogoen jaoiglo Aaoela
oekno noyoen laoiglo Aaoiz?
paoix noboovaoetr baN
oidlo kanooen kanooen Aaoin,
fuoel nobojbooenr AaSa
koto rooe rooe pay vaPa.
oeHaQa furaoey oigoeyoeq raoit,
oeHQa ooel oinSoeQr baoit
oetar voboen vuboen oekno
oeHno Hooey oeglo Aaza-Aaoiz?

18 oesoeTor 1926 (1926)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


roconaboloet `?' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 179

pja/oibroHo/150: tuoim baoiHr oeQoek oidoel

tuoim baoiHr oeQoek oidoel oibPomo taa


taI vooey oeGaray oidk oiboidoek,
oeSoeP Aooer paI saa
Joxon HaraI bozo Gooerr tala
Joxon Azo noyon, oboN kala,
toxon Azokaoer luoikoey aoer
oiSkooel daO naa
Joto duhx Aamar duhWopoen,
oes oeJ Guoemr oeGaoerI Aaoes mooen
oeFla oidoey mayar AaoebS
koro oega oedSqaa.
Aaoim Aapon mooenr maoerI mooir,
oeSoeP doS jonaoer oedaP kooir
Aaoim oecax buoej poQ paI oen bo'oel
oekoed vasaI paa

: ojYo 1336 (1928-1929)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 180

pja/oibroHo/151: Exooena oeglo na Aazar

Exooena oeglo na Aazar, Exooena rooiHlo baza.


Exooena moroNobRoto jbooen Holo na saza
kooeb oeJ duhxala Hooeb oer oibjoyomala,
Cooiloeb AruNoraoeg oinSQoraoetr kada
Exooena oinoejrI qaya rooicoeq koto oeJ maya.
Exooena oekno-oeJ oimoeq caoiHoeq oekbolI oipoeq,
cooikoet oibjooil-Aaoela oecaoexoet lagaoela zada

: maG 1326 (1920)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 181

pja/oibroHo/152: lo Joxon Aasoeb

lo Joxon Aasoeb toxon oekaQay taoer oidoib oer FaI?


oedx oer oecoey Aapon-paoen, po ooiT naI, po ooiT naI
oifroeq oekoed ovatbatas, Aaoelak oeJ tar Lano HotaS,
muoex oecoey AakaS oetaoer Suzay Aaoij nrooeb taI
koto oegapon AaSa oinoey oekan oes goHon raoioeSoeP
Agaz jooelr tola Hooet Amol kuoi UFol oevoes.
Holo na tar fuoeT OFa, koxon oevoe poolo oebaTa
moto-kaoeq Wgo Ja cay oesI mazur oekaQa oer paI

2 AaoiSWn 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


5 laIoen oekan = oekan
oeSP laIoen moto = motYo
roconaboloet `?' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 182

pja/oibroHo/153: oeJoet oeJoet cay na

oeJoet oeJoet cay na oeJoet, oifoer oifoer cay


sobaI oimoel pooeQ cola Holo Aamar day oega
duyar zooer daoioey Qaoek oedy na saa Hajar Daoek
bazon Eoedr sazonzon, oiqoet oeJ voy pay
AaoebSvooer zulay po'oe kotoI kooer qol,
Joxon oebla Jaoeb cooel oefloeb Aaoixjol.
naI vorosa, naI oeJ saHos, oico AboS, coroN Alos
lotar mooeta jooioey zooer Aapon oebdonay

28 vao 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen `Holo Aamar day oega' = `Holo Aamar day'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 183

pja/oibroHo/154: oebsur baoej oer

oebsur baoej oer,


Aar oekaQa noy, oekbol oetarI Aapon-maoeC oer
oemoel na sur EI ovaoet Aanooito Aaoelar saoeQ,
sobaoer oes Aaal kooer, mooir laoej oer
Ooer Qama oer Cokar.
nrob Hooey oedx oer oecoey, oedx oer caoir zar.
oetarI Hdoy fuoeT Aaoeq mozur Hooey fuoelr gaoeq,
nodr zara quoeToeq OI oetarI kaoej oer

14 fagun 1320 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


5 laIoen `Ooer Qama oer Cokar' = `Qama oer CoKkar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 184

pja/oibroHo/155: Aamar koo taoer Daoek

Aamar koo taoer Daoek


toxon Hdoy oekaQay Qaoek
Joxon Hdoy Aaoes oifoer Aapon nrob noe
Aamar jbon toxon oekan goHoen oebay oikoesr paoek
Joxon oemaHo Aamay Daoek
toxon loa oekaQay Qaoek!
Joxon Aaoenn tooemaHor Aaoelak-torobaoir
toxon poran Aamar oekan oekaoeN oeJ
loaoet mux Zaoek

15 AgRoHayoN 1320(1913)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen oekaQay = oekaQa
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 185

pja/oibroHo/156: oedbota oejoen doer roI

oedbota oejoen doer roI daaoey,


Aapon oejoen Aador kooir oen.
oipta bo'oel oNam kooir paoey,
bozu bo'oel du Hat zooir oen
Aapoin tuoim Aoit soHoj oeoem
Aamar Hooey oeJQay Eoel oenoem
oesQay suoex buoekr mooezY zo'oer sog bo'oel oetamay booir oen
vaI tuoim oeJ vaIoeyr maoeC, ovu,
taoedr paoen takaI oen oeJ tobu
vaIoeyr saoeQ vag ko'oer oemar zon oetamar muFa oekno vooir oen.
quoeT Eoes sobar suoex duoex
daaI oen oeta oetamaoir soMuoex,
soipoey aN aoioibHn kaoej aNsagooer Caoipoey pooi oen

5 AaPa 1317 (1910)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


8 laIoen `vaIoeyr maoeC, ovu,' = `vaIoeyr maoeC ovu,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 186

pja/oibroHo/157: aoi Aamar Xoma kooera

aoi Aamar Xoma kooera ovu,


pooeQ Jooid oipoiqoey pooi kovu
EI-oeJ oiHya QooeraQooera kaoep Aaoij Emontooera
EI oebdona Xoma kooera, Xoma kooera, Xoma kooera ovu
EI dnota Xoma kooera ovu,
oipqon-paoen takaI Jooid kovu.
oidoenr taoep oeroalay Sukay mala pjar Qalay,
oesI Lanota Xoma kooera, Xoma kooera, Xoma kooera ovu

16 AaoiSWn 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen QooeraQooera = QoroQoro
4, oeSP laIoen ` EI oebdona Xoma kooera, Xoma kooera, Xoma kooera ovu'
= `EI oebdona Xoma kooera, Xoma kooera ovu'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 187

pja/oibroHo/158: AoigbNa bajaO tuoim

AoigbNa bajaO tuoim oekmon ko'oer.


AakaS kaoep tarar Aaoelar gaoenr oeGaoer
oetmoin ko'oer Aapon Haoet quoel Aamar oebdonaoet,
nton soi jaglo buoiC jbon-'pooer
baoej bo'oelI bajaO tuoim oesI goroeb,
Ooega ovu, Aamar aoeN sokol sooeb.
oibPom oetamar booiGaoet baoer baoer Aamar raoet
aoiloey oidoel nton tara bYQay vo'oer

13 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 188

pja/oibroHo/159: poQ oecoey oeJ oekoeT

poQ oecoey oeJ oekoeT oeglo koto oidoen raoet,


Aaj oetamay Aamay aoeNr bozu oimlbo oega Ek saoeQ
rocoeb oetamar muoexr qaya oecaoexr jooel mozur maya,
nrob Hooey oetamar paoen caIbo oega oeja Haoet
Era sobaI k booel oega laoeg na mon Aar,
Aamar Hdoy oevoe oidlo oetamar k mazurr var!
baHuor oeGoer tuoim oemaoer raxoeb na oik Aaal kooer,
oetamar Aaoix caIoeb na oik Aamar oebdonaoet?

9 vao 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen ` Aaj oetamay Aamay aoeNr bozu oimlbo oega Ek saoeQ'
= `Aaj zular Aason zonYo kooer bosoeb oik oemar saoeQ'
5 laIoen `k booel oega' = `k booel oeJ'
6 laIoen `oetamar k mazurr var' = `k mazurr var'
oeSP laIoen `?' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 189

pja/oibroHo/160: sozYa Holo oega O ma

sozYa Holo oega O ma, sozYa Holo, buoek zooera.


Atol kaoela oeoeHr maoeC Duoiboey Aamay oiz kooera
oifoiroey oen ma, oifoiroey oen oega sob oeJ oekaQay Haoiroeyoeq oega
qoaoena EI jbon, oetamar Aazar-maoeC oeHak-na jooea
Aar Aamaoer baIoer oetamar oekaQaO oeJno na Jay oedxa.
oetamar raoet oimlak Aamar jbonsaoejr rooiMoerxa.
Aamay oiGoir Aamay cuoim oekbol tuoim, oekbol tuoim
Aamar bo'oel Ja Aaoeq, ma, oetamar ko'oer sokol Hooera

6 ojYo 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


oeSP laIoen ` Ja Aaoeq, ma,' = `Ja Aaoeq ma,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 190

pja/oibroHo/161: tuoim Dak oidoeyqo oekan sokaoel

tuoim Dak oidoeyqo oekan sokaoel oekU ta jaoen na,


Aamar mon oeJ kaoed Aapon-mooen oekU ta maoen na
oifoir Aaoim Udas aoeN, takaI sobar muoexr paoen,
oetamar mooeta Emon Taoen oekU oeta Taoen na
oeboej OoeF pooem Wor, oekoep OoeF boz E Gor,
baoiHr HIoet duyaoer kor oekU oeta Haoen na.
AakaoeS kar bYakulota, batas booeH kar barota,
E pooeQ oesI oegapon koQa oekU oeta Aaoen na

: AaoiSWn 1318 (1911)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


4 laIoen mooeta = moton
6 laIoen `baoiHr HIoet' = `baoiHr Hooet'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 191

pja/oibroHo/162: E oeJ oemar AaboroN

E oeJ oemar AaboroN


Gucaoet kotoXoN!
oinSWasbay Uoe cooel Jay
tuoim koro Jooid mon
Jooid pooe Qaoik vuoem
zular zoroN cuoem,
tuoim taoir laoig aoer rooeb jaoig
E oekmon tobo poN
rooeQr cakar rooeb
jagaO jagaO sooeb,
Aaponar Gooer Eoesa bolovoer
Eoesa Eoesa oegrooeb.
Gum TuoeT Jak cooel,
oicoin oeJno ovu bo'oel
quoeT Eoes aoer kooir Aaponaoer
coroeN somopN

: oepP 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 192

pja/oibroHo/163: sokol jonom v'oer

sokol jonom v'oer O oemar doroidya,


kaoid kadaI oetaoer O oemar doroidya
Aaqo Hdoy-maoeC
oesQa kotoI bYQa baoej,
Ooega E oik oetamar saoej
O oemar doroidya?
EI duyar-oedOya Gooer
kovu Aazar naoiH sooer,
tobu Aaqo taoir pooer
O oemar doroidya.
oesQa Aason Hoy oin pata,
oesQa mala Hoy oin gaQa,
Aamar loaoet oeHT maQa
O oemar doroidya

: AaoiSWn 1318 (1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 193

pja/oibroHo/164: Aamar bYQa Joxon Aaoen

Aamar bYQa Joxon Aaoen Aamay oetamar aoer


toxon Aapoin Eoes ar xuoel daO, Daoeka taoer
baHupaoeSr kaal oes oeJ, cooeloeq taI sokol oetYoej,
kaTar pooeQ zay oes oetamar Aoivsaoer
Aamar bYQa Joxon bajay Aamay baoij suoer
oesI gaoenr Taoen paoera na Aar roIoet doer.
luoiToey pooe oes gan momo Cooer raoetr paoix-somo,
baoiHr Hooey Eoesa tuoim Azokaoer

16 fagun 1320 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen Daoeka = Dako 6 laIoen paoera = paro
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 194

pja/oibroHo/165: Jotobar Aaoela alaoet caI

Jotobar Aaoela alaoet caI, oinoeb Jay baoer baoer.


Aamar jbooen oetamar Aason govr Azokaoer
oeJ lotaoiT Aaoeq Sukaoeyoeq ml kuoi zooer Suzu, naoiH oefaoeT ful,
Aamar jbooen tobo oesba taI oebdonar UpoHaoer
pjaoegrobo puNYooibvobo oikqu naoiH, naoiH oelS
E tobo pjaoir pooirya Eoesoeq loar dn oebS.
Usooeb tar Aaoes naI oekHo, baoej naI baoiS, saoej naI oegHo-
kaoidya oetamay Eoenoeq Daoikya vaamooiro-aoer

21 ojYo 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 195

pja/oibroHo/166: Aabar Era oiGoeroeq oemar mon

Aabar Era oiGoeroeq oemar mon.


Aabar oecaoex naoem AaboroN
Aabar E oeJ nana koQaI jooem, oico Aamar nana oidoek ooem,
daHo Aabar oeboe OoeF ooem, Aabar E oeJ HaraI coroN
tobo nrob baN Hdoytooel
oeDaoeb na oeJno oelaoekr oekalaHooel.
sobar maoeC Aamar saoeQ Qaoeka, Aamay soda oetamar maoeC Zaoeka,
oinyoto oemar oectona-'pooer raoexa Aaoelaoek-vora Udar oivubon

16 vao 1316 (1909)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen oidoek = oidoekI
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 196

pja/oibroHo/167: tuoim nobo nobo roep

tuoim nobo nobo roep Eoesa aoeN,


Eoesa gooez boroen Eoesa gaoen
Eoesa Aoeg pulokomoyo poroeS,
Eoesa oicoe suzamoyo HoroeP
Eoesa muzo muoidto du'noyaoen
Eoesa oinmolo Uolo kao,
Eoesa suoro oizo oSao,
Eoesa Eoesa oeH oiboic oibzaoen.
Eoesa duhoex suoex, Eoesa mooem,
Eoesa ointYo ointYo sobo kooem,
Eoesa sokol kom-Abosaoen

10 oesoeTor 1894 (1894)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 197

pja/oibroHo/168: Hdoyonoonoboen

Hdoyonoonoboen oinvto E oinoektooen.


Eoesa oeH Aanoomoyo, Eoesa oicrosuoro
oedxaO tobo oemomuxo, pasooir sobo duxo,
oibroHokatoro too oico-maoeC oibHooera
Suvoidno Suvorojon Aaoena E jbooen,
bYQo E norojonomo sofolo kooera oiyotomo.
mozuro oicrosogoet oointo kooera Aoro,
Cooiroeb jbooen mooen oidbaoinSa suzaoinCoro

: fagun 1300 (1894)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


5 laIoen `Aaoena E jbooen' = `Aaoena Aaoena E jbooen'
7 laIoen oicrosogoet = oicrosoKgoet
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 198

pja/oibroHo/169: booes Aaoiq oeH

booes Aaoiq oeH kooeb Suoinbo oetamaro baN.


kooeb baoiHro HoIbo jogoet momo jbon zonYo maoin
kooeb aNo jaoigoeb, tobo oemo gaoiHoeb,
aoer aoer oifoir sobar Hdoyo caoiHoeb,
noronarmon kooirya HoroN coroeN oidoeb Aaoin
oekHo Suoen na gan, jaoeg na aN,
oibfooel gto-Abosan
oetamar bocon kooirbo rocon sazYo naoiH naoiH.
tuoim na kooiHoel oekmooen kobo obolo Aoejyo baN tobo,
tuoim Ja booiloeb taI booilbo Aaoim oikquI na jaoin.
tobo naoem Aaoim sobaoer Daoikbo, Hdoey loIbo Taoin

: fagun-oco 1293 (1887)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 199

pja/oibroHo/170: Daoikqo Suoin jaoignu ovu

Daoikqo Suoin jaoignu ovu, Aaoisnu tobo paoeS.


Aaoix fuoiTlo, caoiH UoiFlo coroNodoroS-AaoeS
xuoillo ar, oitoimrovar dr HoIlo aoes.
oeHoirlo poQo oibSWojogot, zaIlo oinjo baoes
oibmoloikroNo oemo-Aaoix suoro porokaoeS
oinoixlo tay Avoyo pay, sokol jogoto Haoes
kanono sobo fuo Aaoij, oesrovo tobo vaoes
muz Hdoyo moo mozup oemokusumbaoes
Uolo Joto vokotoHdoyo, oemaHooitoimro naoeS.
daO, naQ, oemo-Amto booito tobo daoes

: fagun-oco 1292 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 200

pja/oibroHo/171: Aaoim kaoer Daoik oega

Aaoim kaoer Daoik oega,


Aamar bazon daO oega TuoeT.
Aaoim Hat baoioey Aaoiq,
Aamay lO oekoe lO luoeT
tuoim Daoeka Emooin Daoek
oeJno loavoyo na Qaoek,
oeJno sobo oefoel JaI, sobo oeFoel JaI,
JaI oezoey JaI quoeT
Aaoim Wopon oidoey baza
oekbol Guoemr oeGaoerr baza,
oes oeJ jooioey Aaoeq aoeNr kaoeq
muoidoey AaoixpuoeT.
Ooega, oidoenr pooer oidn
Aamar oekaQay Holo ln,
oekbol vaPaHara Auzaray
poran oekoed UoeF

: AaoiSWn 1318 (1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 201

pja/oibroHo/172: Aaoij momo mono caoeH

Aaoij momo mono caoeH jbonobozuoer,


oesI jonoem moroeN ointYosog
oinoiSoidno suoex oeSaoek
oesI oicro-Aanoo, oibmolo oicrosuza,
Juoeg Juoeg koto nobo nobo oelaoek oinyotoSoroNo
poraSaoi, poromoemo, poramuoi, poromoeXmo,
oesI Aorotomo oicrosuoro ovu, oicosoxa,
zomo-AQo-kam-voroNo raja HdoyoHoroN

: fagun 1303 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 202

pja/oibroHo/173: Aamar mon tuoim, naQ

Aamar mon tuoim, naQ, looeb Ho'oer


Aaoim Aaoiq booes oesI AaSa zooer
nlakaoeS OI tara vaoes, nrob oinSoeQ SoS Haoes,
Aamar du noyoen baoir Aaoes vooer Aaoiq AaSa zooer
Qooel jooel tobo zoiltooel, torulota tobo fuoel fooel,
noronaroedr oemoeDaoer,
nana oidoek oidoek nana kaoel, nana suoer suoer nana taoel
nana mooet tuoim looeb oemaoer Aaoiq AaSa zooer

20 ojYo 1311 (1904)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


roconaboloet oQom du laIn:
mon tuoim, naQ, looeb Ho'oer
booes Aaoiq oesI AaSa zooer.
4 laIoen `Aamar du noyoen baoir Aaoes vooer Aaoiq AaSa zooer'
= `du noyoen baoir Aaoes vooer booes Aaoiq Aaoim AaSa zooer
5 laIoen `torulota tobo' = `toruoet lotae'
oeSP laIoen `Aaoiq AaSa zooer' = `booes Aaoiq oesI AaSa zooer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 203

pja/oibroHo/174: GaoeT booes Aaoiq Aanmona

GaoeT booes Aaoiq Aanmona oeJoetoeq booiHya susomoy


oes bataoes tor vasabo na JaHa oetama-paoen naoiH boy
oidn Jay Ooega oidn Jay, oidnomoiN Jay Aoe
oinSar oitoimoer doSo oidk oiGoer jaoigya UoiFoeq Soto voy
Gooerr oiFkana Holo na oega, mon kooer tobu JaI-JaI
zRubotara tuoim oeJQa jago oes oidoekr poQo oicoin naI.
Eto oidn tor baoiHlam oeJ sudro poQo baoiHya
Soto bar tor DubuDubu kooir oes pooeQ vorosa naoiH paI
tr-saoeQ oeHoera Soto oeDaoer baza Aaoeq oemar torxan
rooiS xuoel oedoeb kooeb oemaoer, vaoisoet paoiroel baoec aN.
kooeb Akoelr oexala HaOya oidoeb sobo ala juaoey,
Suna Jaoeb kooeb GonoeGaro rooeb moHasagooerr kologan

1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 204

pja/sazona O sKkop/175: EI mooiln bo qaoet Hooeb

EI mooiln bo qaoet Hooeb, Hooeb oega EIbar


Aamar EI mooiln AHokar
oidoenr kaoej zula laoig Aoenk daoeg Holo daoig,
Emooin too Hooey Aaoeq soHYo kora var
Aamar EI mooiln AHokar
Exon oeta kaj sago Holo oidoenr Abosaoen
Holo oer tar Aasar somoy, AaSa Elo aoeN.
an ko'oer Aay Exon tooeb oeoemr boson poroet Hooeb,
sozYabooen kusum tuoel gaQoet Hooeb Har.
Ooer Aay, somoy oenI oeJ Aar.

19 AaoiSWn 1316 (1909)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2, 5 laIoen AHokar = AHoKkar
9 laIoen 'sozYabooen kusum tuoel' = 'sozYabooenr kusum tuoel'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 205

pja/sazona O sKkop/176: oinoib Gono Aazaoer

oinoib Gono Aazaoer ooiloeq zRubotara.


mono oer oemar, paQaoer oeHas oen oidoeSHara
oibPaoed Hooey oimRyomaN bozo na kooiroeya gan,
sofolo kooir oetaoela aN TuoiTya oemaHokara
raoixoeya bolo jbooen, raoixoeya oicro-AaSa,
oeSavono EI vuboen raoixoeya vaoelabasa.
sKsaoerr suoex duoex cooilya oeJoeya Haoismuoex,
vooirya soda oeroexa buoek taHaoir suzazara

: fagun 1309 (1903)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 206

pja/sazona O sKkop/177: ooitoidno tobo gaQa

ooitoidno tobo gaQa gabo Aaoim sumozur


tuoim oedoeHa oemaoer koQa, tuoim oedoeHa oemaoer sur
tuoim Jooid Qak mooen oibkoco komolasooen,
tuoim Jooid koro aN tobo oeoem pooirpr,
ooitoidn tobo gaQa gabo Aaoim sumozur
tuoim oeSan Jooid gan Aamar somuoex Qaoik,
suza Jooid kooer dan oetamar Udar Aaoix,
tuoim Jooid dux'pooer rax koro oeHovoer,
tuoim Jooid sux Hooet do koroHo dr,
ooitoidn tobo gaQa gabo Aaoim sumozur

: kaoitk-AgRoHayoN 1307 (1900)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


7 laIoen dux'pooer = dux-'pooer
roconaboloet oeSP laIn 'ooitoidn tobo gaQ ' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 207

pja/sazona O sKkop/178: oinSQoSoyoen oevoeb raoix

oinSQoSoyoen oevoeb raoix mooen, Ooega AoroJam,


ovaoet oQomo noyon oemoilya oetamaoer oeHoirbo Aaoim
Ooega AoroJam
jaoigya booisya Suo Aaoelaoek oetamar coroeN nooimya puloek
mooen oevoeb raoix oidoenr komo oetamaoer soipbo Wam
Ooega AoroJam
oidoenr komo saoizoet saoizoet oevoeb raoix mooen mooen
komo-Aoe sozYaoeblay booisbo oetamaoir sooen.
oidno-Abosaoen vaoib bo'oes Gooer oetamar oinSQoibramosagooer
ao aoeNr vabona oebdona nrooeb JaIoeb naoim
Ooega AoroJam

: 1307(1901)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


7 laIoen 'oevoeb raoix mooen mooen'
= 'XooeN XooeN vaoib mooen'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 208

pja/sazona O sKkop/179: ooitoidno Aaoim

ooitoidno Aaoim, oeH jbonoWam, daabo oetamaoir soMuoex.


kooir oejakoro, oeH vuboenSWoro, daabo oetamaoir soMuoex
oetamar Aparo AakaoeSro tooel oibjooen oibrooel oeH
nomRo Hdoey noyoenro jooel daabo oetamaoir soMuoex
oetamar oiboic E vobosoKsaoer komoparabaropaoer oeH
oinoixlo vubonoelaoekr maCaoer daabo oetamaoir soMuoex.
oetamar E vooeb momo komo Jooeb somapono Hooeb oeH,
Ooega rajorajo, Ekak nrooeb daabo oetamaoir soMuoex

: 1307 (1900-1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 209

pja/sazona O sKkop/180: jaoigoet Hooeb oer

jaoigoet Hooeb oer


oemaHooina kovu na rooeb oicrooidn,
tYoijoet HoIoeb suxoSoyono ASooinoeGaPooeN
jaoeg tar nYaydoo sobovuboen,
oifoer tar kalcoo Asmo gogoen,
ooel tar ruoen papoitoimoer

: obSax 1300 (1893)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 210

pja/sazona O sKkop/181: Aamar Ja Aaoeq Aaoim sokol

Aamar Ja Aaoeq Aaoim sokol oidoet paoir oin oetamaoer naQ


Aamar lajo voy, Aamar mano Apoman, suxo dux vabona
maoeC rooeyoeq AaboroNo koto Soto, kotomoeta
taI oekoed oifoir, taI oetamaoer na paI,
mooen oeQoek Jay taI oeH mooenr oebdona
JaHa oeroexoiq taoeH k suxo
taoeH oekoed mooir, taoeH oevoeb mooir.
taI oidoey Jooid oetamaoer paI oekno ta oidoet paoir na?
Aamar jogoetr sob oetamaoer oedbo, oidoey oetamay oenbo basona

: fagun-oco 1293 (1887)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


8 laIoen '?' oenI.
oeSP laIoen 'oidoey oetamay oenbo' = 'oidoey oetamaoer oenbo'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 211

pja/sazona O sKkop/182: joaoey Aaoeq baza

joaoey Aaoeq baza, qaaoey oeJoet caI


qaaoet oegoel bYQa baoej.
muoi caoiHbaoer oetamar kaoeq JaI,
caoiHoet oegoel mooir laoej
jaoin oeH tuoim momo jbooen oeyotomo,
Emon zono Aar naoiH oeJ oetama-somo,
tobu Ja vaaoecara Gooeroet Aaoeq oepara
oefoilya oidoet paoir na oeJ
oetamaoer Aabooirya zulaoet Zaoek oiHya,
moroNo Aaoen raoiS raoiS
Aaoim oeJ aN vooir taoedr GNa kooir
tobuO taI vaoelabaois.
EtoI Aaoeq baoik, jooemoeq Eto faoik,
koto oeJ oibfolota, koto oeJ ZakaZaoik,
Aamar vaoela taI caoiHoet Jooeb JaI
vy oeJ Aaoes mooenamaoeC

22 aboN 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 212

pja/sazona O sKkop/183: Uoioey oja Aooevd

Uoioey oja Aooevd rooeQ


OI-oeJ oitoin, OI-oeJ baoiHr pooeQ
Aay oer quoeT, Tanoet Hooeb rooiS
Gooerr oekaoeN roIoil oekaQay boois!
oivoer mooezY Caoipoey pooe oigoey
FaI ko'oer tuI oen oer oekaoenamooet
oekaQay k oetar Aaoeq Gooerr kaj
oes-sob koQa vuloet Hooeb Aaj.
Tan oer oidoey sokol oicokaya,
Tan oer oeqoe tuqo aoeNr maya,
col oer oeToen Aaoelay Azokaoer
nogor-gRaoem ArooeNY poboet
OI-oeJ caka Guroeq oer Con Coin,
buoekr maoeC Sunqo oik oesI oin?
rooe oetamar duloeq na oik aN?
gaIoeq na mon moroNjoy gan?
AakaXa oetar bonYaoeboegr mooeta
quToeq na oik oibpul vooibPYoet?
26 AaPa 1317 (1910)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


13 laIoen Con Coin = ConCooin. Aar roconaboloet '?' io co oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 213

pja/sazona O sKkop/184: Aaponaoer oidoey rooicoil

Aaponaoer oidoey rooicoil oer oik E AaponarI AaboroN!


xuoel oedx ar, Aooer tar Aanooinoekton
muoi Aaoijoek naI oekaoena zaoer, AakaS oesO oeJ baoez karagaoer,
oibPoinSWaoes taI vooer Aaoes oinruz somroN
oeFoel oed Aaal; Guoicoeb Aazar Aaponaoer oefl doer
soHoej toxoin jbono oetamar Amoet UoiFoeb poer.
SnY kooirya rax oetar baoiS, bajabar oiJoin bajaoebn Aaois
oivXa na oinoib, toxoin jaoinoib vora Aaoeq oetar zon

1 obSax 1330(1926)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


5 laIoen 'oeFoel oed Aaal; Guoicoeb Aazar'
= 'oeFoel oed Aaal Guoicoeb Aazar'
oeSP laIoen 'oivXa na oinoib, toxoin jaoinoib'
= 'oivXa na oinoib toxoin jaoinoib'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 214

pja/sazona O sKkop/185: bazon oeqar sazon Hooeb

bazon oeqar sazon Hooeb,


oeqoe Jabo tr maov-rooeb
JaHar Haoetr oibjoymala
rudaoeHr booiala
nooim nooim nooim oes ovrooeb
kalsomuoe Aaoelar Ja
SoenY oeJ zay oidboso-raoi.
Dak Elo tar toroegrI,
bajuk booeX booevr
Akl aoeNr oes Usooeb

1 obSax 1330(1926)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


2 laIoen 'maov-rooeb' = 'maov rooeb'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 215

pja/sazona O sKkop/186: Aamay muoi Jooid

Aamay muoi Jooid daO bazon xuoel


Aaoim oetamar bazon oenbo tuoel
oeJ pooeQ zaI oinroboiz oes poQ Aamar oeGaoec Jooid
Jabo oetamar maoeC pooeQr vuoel
Jooid oenbaO Gooerr Aaoela
oetamar kaoela Aazar basbo vaoela.
tr Jooid Aar na Jay oedxa oetamar Aaoim Hobo Eka
oidSaHara oesI Akoel

2 AaPa 1332 (1925)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 216

pja/sazona O sKkop/187: oibSWoejaa fad oepoetqo

oibSWoejaa fad oepoetqo, oekmooen oidI faoik!


Aaoezk zora pooeoiq oega, Aaoezk Aaoeq baoik
oekno jaoin Aapna vuoel baoerk Hdoy Jay oeJ xuoel,
baoerk taoer Zaoik
baoiHr Aamar Suoi oeJno kooiFn AaboroN
Aooer oemar oetamar laoig EkoiT kaa-zon.
Hdoy booel oetamar oidoek roIoeb oecoey Aoinoimoex,
cay na oekno Aaoix?

19 AaoiSWn 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


roconaboloet '?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 217

pja/sazona O sKkop/188: E AaboroN Xoy Hooeb

E AaboroN Xoy Hooeb oega Xoy Hooeb,


E oedHomon vmanoomoy Hooeb
cooeX Aamar mayar qaya TuToeb oega,
oibSWkomol aoeN Aamar fuToeb oega,
E jbooen oetamaoir, naQ, joy Hooeb
roo Aamar oibSWtaoel nacoeb oeJ,
Hdoy Aamar oibpul aoeN bacoeb oeJ.
kapoeb oetamar Aaoela-bNar taoer oes,
duloeb oetamar taramooiNr Haoer oes,
basona tar qooioey oigoey loy Hooeb

18 AaoiSWn 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


1 laIoen 'E AaboroN Xoy Hooeb' = 'EI AaboroN Xoy Hooeb'
3 laIoen cooeX = oecaoex
5 laIoen ' oetamaoir, naQ,' = 'oetamaoir naQ,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 218

pja/sazona O sKkop/189: soHoj Hooib, soHoj Hooib

soHoj Hooib, soHoj Hooib, Ooer mon, soHoj Hooib


kaoeqr oijoins doer raoex tar oeQoek tuI doer ro'oib
oekno oer oetar du Hat pata dan oeta na caI, caI oeJ data
soHoej tuI oidoib Joxon soHoej tuI sokol looib
soHoj Hooib, soHoj Hooib, Ooer mon, soHoj Hooib
Aapon bocon-rocon Hooet baoiHr Hooey Aay oer kooib.
sokol-koQar baoiHoeroet vubon Aaoeq Hdoy oepoet,
nrob fuoelr noyon-paoen oecoey Aaoeq ovat-rooib

9 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 219

pja/sazona O sKkop/190: EI koQaTa zooer raoixs

EI koQaTa zooer raoixs muoi oetaoer oepoetI Hooeb.


oeJ poQ oegoeq paoerr paoen oes pooeQ oetar oeJoetI Hooeb
Avoy mooen ko qaoi gan oegoey tuI oidoib paoi,
xuoiS Hooey Cooer HaOyay oeZU oeJ oetaoer oexoetI Hooeb.
paoekr oeGaoer oeGaray Jooid, quoiT oetaoer oepoetI Hooeb.
colar pooeQ kaTa Qaoek, do'oel oetamay oeJoetI Hooeb.
suoexr AaSa Aakoe looey mooirs oen tuI vooey vooey,
jbonoek oetar vo'oer oinoet moroN-AaGat oexoetI Hooeb

2 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 220

pja/sazona O sKkop/191: oesI oeta Aaoim caI

oesI oeta Aaoim caI


sazona oeJ oeSP Hooeb oemar oes vabna oeta naI
fooelr tooer noy oeta oexaja, oek boIoeb oes oibPom oebaCa
oeJI fooel fol zulay oefoel Aabar ful fuTaI
Emooin ko'oer oemar jbooen Asm bYakulota,
ointYo nton sazonaoet ointYonton bYQa!
oepoelI oes oeta fuoiroey oefoil, Aabar Aaoim du Hat oemoil
ointY oedOya furay na oeJ, ointY oenOya taI

28 vao 1321 (1914)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


6 laIoen 'ointYonton bYQa!' = 'ointYo nton bYQa.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 221

pja/duhx/192: Aar oeroexa na Aazaoer

Aar oeroexa na Aazaoer, Aamay oedxoet daO.


oetamar maoeC Aamar Aaponaoer oedxoet daO
kadaO Jooid kadaO Ebar, suoexr gLaoin soy na oeJ Aar,
noyon Aamar Jak-na zuoey Auzaoer
Aamay oedxoet daO
jaoin na oeta oekan kaoela EI qaya,
Aapon bo'oel vulay Joxon Gonay oibPom maya.
Wopvaoer jomolo oebaCa, oicrojbon SnYo oexaja
oeJ oemar Aaoela luoikoey Aaoeq raoetr paoer
Aamay oedxoet daO

7 obSax 1333 (1926)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen ` Aamar Aaponaoer oedxoet daO'
= `Aamar Aaponaoer Aamay oedxoet daO'
4 laIoen `Jak-na zuoey noyon Aamar Auzaoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 222

pja/duhx/193: duhoexr oitoimoer Jooid

duhoexr oitoimoer Jooid ooel tobo mogolo-Aaoelak


tooeb taI oeHak.
mtuY Jooid kaoeq Aaoen oetamar Amtomoy oelak
tooeb taI oeHak.
pjar odoep tobo ooel Jooid momo do oeSak
tooeb taI oeHak.
Au-Aaoix-'pooer Jooid fuoeT OoeF tobo oeHoecax
tooeb taI oeHak.

25 januyaoir 1937 (1937)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 223

pja/duhx/194: Aamar Aazar vaoela

Aamar Aazar vaoela, Aaoelar kaoeq oiboikoey oedoeb Aapnaoek oes


Aaoelaoer oeJ oelap ko'oer xay oesI kuyaSa soboenoeS
AbuC oiSSu maoeyr Gooer soHoj mooen oibHar kooer,
Aoivman an oetamar baoiHr aoer oeFoek Eoes
oetamar poQ Aaponay Aapooin oedxay, taI oeboey, ma, colbo oesaja.
Jara poQ oedxabar oiv kooer oega tara oekbol baay oexaja
Ora Daoek Aamay pjar qooel, Eoes oedoix oedUl-tooel
Aapon mooenr oibkarTaoer saoijoey raoex qo ooeboeS

: vao 1330 (1923)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen `Ora Daoek Aamay pjar qooel,'
= `Ora Ooedr somaoeraoeH vuoiloey Aaoen,'
oeSP laIoen `qo ooeboeS' = `oedbota-oeboeS'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 224

pja/duhx/195: Ebar duhx Aamar Asm paQar

Ebar duhx Aamar Asm paQar par Holo oeJ, par Holo.
oetamar paoey Eoes oeFklo oeSoeP, sokol suoexr sar Holo
Eto oidn noyonzara booeyoeq bazonHara,
oekno boy paI oin oeJ tar kloiknara
Aaj gaQolo oek oesI Aumala, oetamar golar Har Holo
oetamar saoeCr tara Dakolo Aamay Joxon Azokar Holo.
oibrooeHr bYQaxaoin xuoej oeta pay oin baN,
Eto oidn nrob oiqlo Sorom maoin
Aaj poroS oepoey UFolo oegoey, oetamar bNar tar Holo

: AgRoHayoN 1332 (1925)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 225

pja/duhx/196: Jaoer oinoej tuoim vaoisoeyoiqoel

Jaoer oinoej tuoim vaoisoeyoiqoel duhxzarar vora oesRaoet


taoer Dak oidoel Aaj oekan oexyaoel
Aabar oetamar O par Hooet
aboN-raoet badol-zaoer Udas ko'oer kadaO Jaoer
Aabar taoer oifoiroey Aaoena ful-oefaTaoena fagun-raoet
E par Hooet O par ko'oer baoeT baoeT oeGaraO oemaoer.
kuoioey Aana, qooioey oefla, EI oik oetamar EkoI oexla
lagaO zaza baoer baoer EI Aazaoer EI Aaoelaoet

18 obSax 1329 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 226

pja/duhx/197: Aamay daO oega bo'oel

Aamay daO oega bo'oel


oesoik tuoim Aamay daO oedala ASaoioedaoel.
oedxoet na paI oipoeq oeQoek AaGat oidoey Hdoey oek
oeZU oeJ oetaoel
mux oedoix oen taI laoeg voy jaoin na oeJ, E oikqu noy.
muqobo Aaoix, UFobo oeHoes oedala oeJ oedy Joxon Eoes
zoroeb oekaoel

1328 (1921)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 227

pja/duhx/198: oetar oiSkol Aamay oibkol koroeb na

oetar oiSkol Aamay oibkol koroeb na.


oetar maoer morom moroeb na
tar Aapon Haoetr qaoicoiF oesI oeJ
Aamar mooenr oivtor rooeyoeq EI oeJ,
oetaoedr zora Aamay zoroeb na
oeJ poQ oidoey Aamar colacol
oetar oHor tar oexaj paoeb oik bol .
Aaoim tar duyaoer oepoeq oegoiq oer,
oemaoer oetar duyaoer oeFkaoeb oik oer?
oetar Dooer poran Doroeb na

30 oepP 1328 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 228

pja/duhx/199: Aaoim maoerr sagor paoi oedbo

Aaoim maoerr sagor paoi oedbo oibPom Cooer baoey


Aamar voyvaa EI naoey
maovhbaNr vorsa oinoey oeqa paoel buk fuoiloey
oetamar OI paoeroetI Jaoeb tor qayabooeTr qaoey
poQ Aamaoer oesI oedxaoeb oeJ Aamaoer cay
Aaoim Avoy mooen qabo tor, EI Suzu oemar day.
oidn furaoel, jaoin jaoin, oepoeq GaoeT oedbo Aaoin
Aamar duhxoidoenr rookomol oetamar koruN paoey

30 oepP 1328 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 229

pja/duhx/200: baoiHoer vul Hanoeb Joxon

baoiHoer vul Hanoeb Joxon Aooer vul vaoeb oik?


oibPadoiboeP ooel oeSoeP oetamar osad maoeb oik?.
oerodaH Hooel sara namoeb oik Or boPazara?.
laoejr raa oimToel Hdoy oeoemr rooe raoeb oik?.
JotoI Jaoeb doerr paoen
bazon totoI kooiFn Hooey Tanoeb na oik bYQar Taoen!
Aoivmaoenr kaoela oemoeG badol-HaOya lagoeb oeboeg,
noyonjooelr Aaoebg toxon oekaoenaI baza manoeb oik?.

: maG 1326 (1920)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' ba `!' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 230

pja/duhx/201: Aamar sokol duoexr odp

Aamar sokol duoexr odp oeoel oidbos oegoel korbo oinoebdon


Aamar bYQar pja Hoy oin somapon
Joxon oebla-oeSoePr qayay paoixra Jay Aapon kulay-maoeC,
sozYapjar Goa Joxon baoej,
toxon Aapon oeSP oiSxaoiT aloeb E jbon
Aamar bYQar pja Hooeb somapon
Aoenk oidoenr Aoenk koQa, bYakulota, baza oebdon-oeDaoer,
mooenr maoeC UoeFoeq Aaj vo'oer.
Joxon pjar oeHamanooel UFoeb ooel Eoek Eoek tara,
AakaS-paoen quToeb bazon-Hara,
Aoroibr qooibr saoeQ oimloeb Aaoeyajon
Aamar bYQar pja Hooeb somapon

AaoiSWn 1325 (1918)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6, oeSP laIoen `Aamar' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 231

pja/duhx/202: Aaoij oibjon Gooer

Aaoij oibjon Gooer oinSQraoet Aasoeb Jooid SnY Haoet


Aaoim taIoet oik voy maoin!
jaoin jaoin, bozu, jaoin
oetamar Aaoeq oeta Hatxaoin
caOya-paOyar pooeQ pooeQ oidn oekoeToeq oekaoenamooet,
Exon somoy Holo oetamar kaoeq Aapnaoek oidI Aaoin
Aazar Qakuk oidoek oidoek AakaS-Azo-kora,
oetamar poroS Qakuk Aamar-Hdoy-vora.
jbonoedalay duoel duoel Aaponaoer oiqoelm vuoel,
Exon jbon moroN du oidk oidoey oenoeb Aamay Taoin

3 fagun 1324 (1918)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen `AakaS-Azo-kora' = `AakaS Azo-kora'
8 laIoen `Aamar-Hdoy-vora' = `Aamar Hdoy-vora'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 232

pja/duhx/203: Joxon oetamay AaGat kooir

Joxon oetamay AaGat kooir toxon oicoin.


Sou Hooey daaI Joxon, lO oeJ oijoin
E aN Joto oinoejr tooer oetamaoir zon HoroN kooer
totoI Suzu oetamar kaoeq Hoy oes N
Uoijoey oeJoet caI Jotobar gobosuoex
oetamar oesRaoetr obol poroS paI oeJ buoek.
Aaoela Joxon Aalos-vooer oinoiboey oefoil Aapon Gooer
loXo tara alay oetamar oinSoiQn

1 kaoitk 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 233

pja/duhx/204: duhx Jooid na paoeb oeta

duhx Jooid na paoeb oeta duhx oetamar Gucoeb kooeb?


oibPoek oiboePr daH oidoey doHon kooer maroet Hooeb
oloet oed oetar AagunTaoer, voy oikqu na kooirs taoer,
qaI Hooey oes oinvoeb Joxon oloeb na Aar kovu tooeb
Eoioey taoer palas na oer, zora oidoet oeHas na kator.
dGo pooeQ quoeT quoeT dGo kooirs duhxTa oetar.
moroet moroet moroNTaoer oeSP ko'oer oed Eoekbaoer,
tar pooer oesI jbon Eoes Aapon Aason Aapooin looeb

1 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `?' oico oenI.
6 laIoen `quoeT quoeT' = `quoeT oekbol'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 234

pja/duhx/205: oeJoet oeJoet Ekla pooeQ

oeJoet oeJoet Ekla pooeQ oinoeboeq oemar baoit.


Co Eoesoeq, Ooer, Ebar Cooek oepoelm saoiQ
AakaSoekaoeN soboenoeS XooeN XooeN UFoeq oeHoes,
oloy Aamar oekoeS oeboeS koroeq matamaoit
oeJ poQ oidoey oeJoetoiqoelm vuoiloey oidlo taoer,
Aabar oekaQa coloet Hooeb govr Azokaoer.
buoiC ba EI booroeb nton pooeQr bata kooeb
oekan puroet oigoey tooeb ovat Hooeb raoit

26 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `saoiQ' = `saQ'
oeSP laIoen `oekan puroet' = `oekan puroet'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 235

pja/duhx/206: na bacaoeb Aamay Jooid

na bacaoeb Aamay Jooid maroeb oekno tooeb?


oikoesr tooer EI Aaoeyajon Emon koloroeb?.
AoigbaoeN tN oeJ vora, coroNvooer kaoep zora,
jbondata oemoetqo oeJ moroN-mooeHasooeb
boX Aamar Emon ko'oer oibdN oeJ kooera
Us Jooid na baoiHray Hooeb oekmontooera?
EI-oeJ Aamar bYQar xooin oejagaoeb OI mukuT-mooiN
moroNduoex jagaoeb oemar jbonbolLoev

26 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen `kooera' = `koro'
7 laIoen `mukuT-mooiN' = `mukuTmooiN'
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 236

pja/duhx/207: oemar moroeN oetamar Hooeb joy

oemar moroeN oetamar Hooeb joy.


oemar jbooen oetamar pooircoy
oemar duhx oeJ raa Sotodol
Aaoij oiGoirlo oetamar podotol,
oemar Aanoo oes oeJ mooiNHar mukuoeT oetamar baza roy
oemar tYaoeg oeJ oetamar Hooeb joy.
oemar oeoem oeJ oetamar pooircoy.
oemar ozJ oetamar rajpoQ
oes oeJ looiGoeb bonopoboto,
oemar bJ oetamar joyoroQ oetamaoir potaka oiSoer boy

26 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `Aaoij' = `Aaj'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 237

pja/duhx/208: Hdoy Aamar okaS Holo

Hdoy Aamar okaS Holo Anoo AakaoeS.


oebdon-baoiS UFolo oeboej bataoes bataoes
EI-oeJ Aaoelar Aakulota E oeta jaoin Aamar koQa
oifoer Eoes Aamar aoeN Aamaoer Udaoes
baIoer tuoim nana oeboeS oefr nana qooel;
jaoin oen oeta Aamar mala oidoeyoiq kar gooel.
Aajoek oedoix poran-maoeC, oetamar golay sob mala oeJ
sob oinoey oeSP zora oidoel govr sobnaoeS

13 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `E oeta jaoin Aamar koQa'
= `Aamaoir E Aapon koQa'
4 laIoenr bodoel `Udas Hooey aoeN Aamar Aabar oifoer Aaoes'
7 laIoen `Aajoek oedoix' = `Aaj oik oedoix'
oeSP laIoenr por Aaoerk laIn:
`oesI koQa Aaj okaS Holo Anoo AakaoeS'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 238

pja/duhx/209: Joxon tuoim bazoiqoel tar

Joxon tuoim bazoiqoel tar oes oeJ oibPom bYQa


bajaO bNa, vulaO vulaO sokol duoexr koQa
Etooidn Ja sooegapooen oiqlo oetamar mooen mooen
Aajoek Aamar taoer taoer SunaO oes barota
Aar oibloo oekaoera na oega, OI-oeJ oenoeb baoit.
duyaoer oemar oinSoiQn rooeyoeq kan paoit.
bazoel oeJ sur taray taray AooibHn Aoigzaray,
oesI suoer oemar bajaO aoeN oetamar bYakulota

11 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `bajaO bNa ' = `Aaj bajaO bNa '
3 laIoen `sooegapooen' = `soKoegapooen'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 239

pja/duhx/210: EI-oeJ kaoela maoiTr basa

EI-oeJ kaoela maoiTr basa SYamol suoexr zora


EIxaoenoet Aazar-Aaoelay Wopon-maoeC cora
ErI oegapon Hdoy-'pooer bYQar Wgo oibraj kooer
duhoex-Aaoela-kora
oibroH oetar oesIxaoen oeJ Ekla booes Qaoek
Hdoy taHar XooeN XooeN namoiT oetamar Daoek.
duhoex Joxon oimlon Hooeb Aanooelak oimlooeb tooeb
suzay-suzay-vora

11 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen `suzay-suzay-vora' = `suzay suzay vora'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 240

pja/duhx/211: Ek Haoet Or kpaN Aaoeq

Ek Haoet Or kpaN Aaoeq, Aar-Ek Haoet Har.


O oeJ oevoeoeq oetar ar
Aaoes oin O oivXa oinoet, na na na loaI kooer oenoeb oijoet
poranoiT oetamar
moroeNrI poQ oidoey OI Aasoeq jbon-maoeC,
O oeJ Aasoeq boerr saoej
Aaoezk oinoey oifroeb na oer, na na na Ja Aaoeq sob Eoekbaoer
koroeb Aoizkar

14 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 241

pja/duhx/212: Aaguoenr poroSmooiN

Aaguoenr poroSmooiN oeqayaO aoeN.


E jbon puNYo kooera doHon-daoen
Aamar EI oedHoxaoin tuoel zooera,
oetamar OI oedbalooeyr odp kooera
oinoiSoidn Aaoelak-oiSxa oluk gaoen
Aazaoerr gaoey gaoey poroS tobo
sara rat oefaTak tara nobo nobo.
noyoenr doi Hooet Gucoeb kaoela,
oeJxaoen pooeb oesQay oedxoeb Aaoela
bYQa oemar UFoeb ooel -paoen

11 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 242

pja/duhx/213: Ooer oek oer Emon jagay

Ooer oek oer Emon jagay oetaoek?


Gum oekno oenI oetarI oecaoex?
oecoey Aaoiqs Aapon-mooen OI-oeJ doer gogon-oekaoeN
raoi oemoel raa noyon ruoedoebr daoelaoek
rooSotodoelr saoij
saoijoey oekno raoixs Aaoij?
oekan saHooes Eoekbaoer oiSkol xuoel oidoil aoer
oejaHaoet tuI Daoiks kaoer, oloy oeJ oetar Gooer oeZaoek

9 vao 1321 (1914)


: paFaor: oQom du laIn
`Gum oekno oenI oetarI oecaoex?
oek oer Emon jagay oetaoek?'
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 243

pja/duhx/214: AaGat kooer oinoel oijoen

AaGat kooer oinoel oijoen,


kaoioel mon oidoen oidoen
suoexr baza oevoe oefoel tooeb Aamar aoeN Eoel
baoer baoer morar muoex Aoenk duoex oinoelm oicoen
tufan oedoex Cooer raoet
oeqoeoiq Hal oetamar Haoet.
baoeTr maoeC, HaoeTr maoeC, oekaQaO Aamay qaoel na-oeJ
Joxon Aamar sob oibkaoela toxon Aamay oinoel oikoen

8 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 244

pja/duhx/215: Ooega Aamar aoeNr Fakur

Ooega Aamar aoeNr Fakur,


oetamar oem oetamaoer Emon ko'oer kooeroeq oinur
tuoim booes Qakoet oedoeb na oeJ, oidbaoinoiS taI oeta baoej
poran-maoeC Emon kooiFn sur
Ooega Aamar aoeNr Fakur,
oetamar laoig duhx Aamar Hoy oeJn mozur
oetamar oexaja oexajay oemaoer, oetamar oebdon kaday Ooer,
Aaram Joto kooer oekaQay dr

8 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 245

pja/duhx/216: suoex Aamay raxoeb oekno

suoex Aamay raxoeb oekno, raoexa oetamar oekaoel.


Jak-na oega sux ooel
Qak-na paoeyr tolar maoiT, tuoim toxon zoroeb AaoiT
tuoel oinoey dulaoeb OI baHuoedalar oedaoel
oeJxaoen Gor bazbo Aaoim Aaoes Aasuk ban
tuoim Jooid vasaO oemaoer caI oen pooiraN.
Har oemoenoiq, oimoeToeq voy oetamar joy oeta Aamaoir joy
zora oedbo, oetamay Aaoim zorbo oeJ taI Hooel

7 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 246

pja/duhx/217: O oinFur, Aaoera oik baN

O oinFur, Aaoera oik baN oetamar toeN Aaoeq?


tuoim mooem Aamay maroeb oiHyar kaoeq
Aaoim paoiloey Qaoik, muoid Aaoix, Aacol oidoey mux oeJ Zaoik oega
oekaQaO oikqu AaGat laoeg paoeq
Aaoim maroek oetamar voy kooeroiq bo'oel
taI oeta Emon Hdoy OoeF ooel.
oeJ oidn oes voy Guoec Jaoeb oes oidn oetamar baN furaoeb oega
moroNoek aN boroN kooer baoec

7 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `?' oico oenI.
3,7 laIoenr oeSoeP `oega' oenI.
5 laIoen `Aaoim maroek oetamar' = `maroek oetamar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 247

pja/duhx/218: Aaoim Hdoeyoet poQ oekoeToiq

Aaoim Hdoeyoet poQ oekoeToiq, oesQay coroN pooe,


oetamar oesQay coroN pooe.
taI oeta Aamar sokol poran kapoeq bYQar vooer oega,
kapoeq QooeraQooer
bYQapooeQr pooiQk tuoim, coroN cooel bYQa cuoim
kadon oidoey sazon Aamar oicrooidoenr tooer oega,
oicrojbon zo'oer
noyonjooelr bonYa oedoex voy kooir oen Aar,
Aaoim voy kooir oen Aar.
moroN-Taoen oeToen Aamay kooiroey oedoeb par,
Aaoim torbo parabar.
Cooer HaOya Aakul gaoen boIoeq Aaoij oetamar paoen
Duoiboey tor Caoipoey pooi oeFkbo coroN-'pooer,
Aaoim bacbo coroN zooer

7 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `QooeraQooer' = `QoroQoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 248

pja/duhx/219: oetamar kaoeq Saoi cabo na

oetamar kaoeq Saoi cabo na,


Qak -na Aamar duhx vabona
ASaoir EI oedalar 'pooer oebaoesa oebaoesa llar vooer,
oedala oidbo E oemar kamona
oenoeb oinbuk odp bataoes,
Cooer oekton U uk AakaoeS
buoekr kaoeq XooeN XooeN oetamar coroN-poroSoen
Azokaoer Aamar sazona

26 fagun 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 249

pja/duhx/220: oeJ raoet oemar duarguoil

oeJ raoet oemar duyarguoil valo Cooe


jaoin naI oeta tuoim Eoel Aamar Gooer
sob oeJ Hooey oeglo kaoela, oinoeb oeglo doepr Aaoela,
AakaS-paoen Hat baaoelm kaHar tooer?.
Azokaoer roInu pooe Wopon maoin.
Co oeJ oetamar joyoja taI oik jaoin!
sokaloebla oecoey oedoix, daoioey Aaqo tuoim E oik
Gor-vora oemar SnYtarI buoekr 'pooer

23 fagun 1320 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen `sokaloebla' = `sokaloeblay'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 250

pja/duhx/221: vooeyoer oemar AaGat kooera

vooeyoer oemar AaGat kooera vPoN, oeH vPoN!


kooiFn kooer coroN-'pooer oNoto kooera mon
oeboezoeq oemar ointYo kaoej acoer-oeGra Gooerr maoeC,
ointY oemaoer oeboezoeq saoej saoejr AavoroN
Eoesa oeH, OoeH AakooiMk, oiGoirya oefoela sokol oidk,
muo pooeQ Uaoey oink oinoemoeP E jbon.
taHar 'pooer okaS oeHak Udar tobo soHas oecax
tobo Avoy Saoimoy Worp puraton

: oepP 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 251

pja/duhx/222: booe oetamar baoej baoiS

booe oetamar baoej baoiS, oes oik soHoj gan!


oesI suoeroet jagbo Aaoim, daO oemaoer oesI kan
Aaoim vulbo na Aar soHoejoet, oesI aoeN mon UFoeb oemoet
mtuY-maoeC Zaka Aaoeq oeJ AoHn aN
oes Co oeJno soI Aanooe oicobNar taoer
sooiszu doSoidgoo nacaO oeJ Cokaoer.
Aaram Hooet oiqo ko'oer oesI govoer lO oega oemaoer
ASaoir Aooer oeJQay Saoi sumoHan

21 ojYo 1317 (1910)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoen 'Aaoim vulbo na Aar soHoejoet'
= 'vulbo na Aar soHoejoet'
6 laIoen Cokaoer = CoKkaoer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 252

pja/duhx/223: EI kooerqo vaoela, oinFur oeH

EI kooerqo vaoela, oinFur oeH, oinFur oeH, EI kooerqo vaoela.


Emooin ko'oer Hdoey oemar tbRo doHon aoela
Aamar E zp na oepaaoel gozo oikquI naoiH Zaoel,
Aamar E dp na alaoel oedy na oikquI Aaoela
Joxon Qaoek Aoectooen E oico Aamar
AaGat oes oeJ poroS tobo, oesI oeta puroar.
Azokaoer oemaoeH laoej oecaoex oetamay oedoix na oeJ,
booe oetaoela Aagun ko'oer Aamar Joto kaoela

4 AaPa 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `gozo oikquI' = `gozo oikqu'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 253

pja/duhx/224: Aaoera AaGat soIoeb Aamar

Aaoera AaGat soIoeb Aamar, soIoeb Aamaoera.


Aaoera kooiFn suoer jbon-taoer Cokaoera
oeJ rag jagaO Aamar aoeN baoej oin ta corom taoen,
oinFur muqonay oes gaoen moit soaoera
laoeg na oega oekbol oeJno oekamol koruNa,
mdu suoerr oexlay E aN bYQ oekaoera na.
o'oel UFuk sokol HutaS, gooij UFuk sokol batas,
jaoigoey oidoey sokol AakaS pNota oibaoera

4 AaPa 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `Cokaoera' = `CoKkaoera'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 254

pja/duhx/225: Aaoim boHu basonay aNpooeN caI

Aaoim boHu basonay aNpooeN caI, booito kooer bacaoel oemaoer.


E kpa kooeFar sooito oemar jbono vo'oer
na caoiHoet oemaoer Ja kooerqo dan AakaS Aaoelak tonu mono aN,
oidoen oidoen tuoim oinoetqo Aamay oes moHa daoenrI oeJagY ko'oer
Aoit-Iqar sokoTo Hooet bacaoey oemaoer
Aaoim koxoena ba vuoil koxoena ba cooil oetamar pooeQr loXY zooer;
tuoim oinur soMux Hooet JaO oeJ sooer.
E oeJ tobo doya, jaoin jaoin Hay, oinoet caO bo'oel oifraO Aamay
pN kooirya looeb E jbon tobo oimlooenrI oeJagYo ko'oer
Aaza-Iqar sokoTo Hooet bacaoey oemaoer

1313 (1907)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 255

pja/duhx/226: ocoo gojoen Aaoislo Eoik

ocoo gojoen Aaoislo Eoik duoidn


daruN GonoGoTa, Aoibrolo ASoointojono
Gono Gono daoimn-vujgo-Xoto Jaoimn,
Aoro kooiroeq Azonoyoen Au-booirPon
qaoea oer Ska, jaoega vru Aloso,
Aanooe jagaO Aooer Sokoit.
Aku Aaoix oemoil oeHoera oSao oibraoijto
moHavoy-moHasooen Aporp mtuYoyroep voyoHoroN

: fagun 1314 (1908)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 256

pja/duhx/227: oibpooed oemaoer roXa kooera

oibpooed oemaoer roXa kooera E nooeH oemar aQona


oibpooed Aaoim na oeJno kooir voy.
duhxtaoep bYoiQto oicoet naI ba oidoel sana,
duhoex oeJno kooiroet paoir joy
soHay oemar na Jooid juoeT oinoejr bol na oeJno TuoeT
sKsaoeroet GooiToel Xooit, looivoel Suzu boona,
oinoejr mooen na oeJno maoin Xoy
Aamaoer tuoim kooiroeb aN E nooeH oemar aQona
tooiroet paoir Sokoit oeJno roy.
Aamar var laGob kooir naI ba oidoel sana,
booiHoet paoir Emooin oeJno Hoy.
nomRoiSoer suoexr oidoen oetamaoir mux loIbo oicoen
duoexr raoet oinoixl zora oeJ oidn kooer boona
oetamaoer oeJno na kooir sKSoy

1313 (1907)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 257

pja/duhx/228: Aaoera Aaoera, ovu

Aaoera Aaoera, ovu, Aaoera Aaoera


Emooin ko'oer Aamay maoera
luoikoey Qaoik, Aaoim paoiloey oebaI
zora pooe oegoiq, Aar oik EaI!
Ja-oikqu Aaoeq sob kaoea kaoea
Ebar Ja korbar ta saoera saoera,
Aaoim Haoir oika tuoimI Haoera.
HaoeT GaoeT baoeT kooir oemla,
oekbol oeHoes oexoel oegoeq oebla
oedoix oekmooen kadaoet paoera

19 oco 1315 (1909)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen oika = oikKba
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 258

pja/duhx/229: oetamar oesanar Qalay sajabo Aaj

oetamar oesanar Qalay sajabo Aaj duoexr Auzar.


jonon oega, gaQobo oetamar golar muaHar
coo suJ paoeyr kaoeq mala Hooey jooioey Aaoeq,
oetamar buoek oeSava paoeb Aamar duoexr Alokar
zono zanYo oetamaoir zon k koroeb ta kO.
oidoet caO oeta oidoeya Aamay, oinoet caO oeta lO.
duhx Aamar Gooerr oijoins, xaoiT roton tuI oeta oicoins
oetar osad oidoey taoer oikoins E oemar AHokar

: vao 1315 (1908)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4, oeSP laIoen `Alokar', `AHokar' = `AloKkar', `AHoKkar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 259

pja/duhx/230: duoexr oeboeS Eoesqo bo'oel

duoexr oeboeS Eoesqo bo'oel oetamaoer naoiH Dooirbo oeH.


oeJxaoen bYQa oetamaoer oesQa oinoib ko'oer zooirbo oeH
Aazaoer mux Zaoikoel, Wam, oetamaoer tobu oicoinbo Aaoim
moroNroep Aaoisoel, ovu, coroN zooir mooirbo oeH.
oeJmon kooer daO-na oedxa oetamaoer naoiH Dooirbo oeH.
noyoen Aaoij Cooiroeq jol, Coruk jol noyoen oeH.
baoijoeq buoek bajuk tobo kooiFn baHu-bazooen oeH.
tuoim oeJ Aaqo booeX zooer oebdona taHa janak oemaoer
cabo na oikqu, kobo na koQa, caoiHya robo bodoen oeH

6 maG 1312 (1906)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 260

pja/duhx/231: oetamar potaka Jaoer daO taoer

oetamar potaka Jaoer daO taoer booiHbaoer daO Sokoit.


oetamar oesbar moHan duhx sooiHbaoer daO vokoit
Aaoim taI caI vooirya poran duhoexr saoeQ duhoexr aN,
oetamar Haoetr oebdonar dan Eaoey caoiH na mukoit.
dux Hooeb momo maQar vPoN saoeQ Jooid daO vokoit.
Joto oidoet caO kaj oidoeya Jooid oetamaoer na daO vuoiloet,
Aoro Jooid joaoet na daO jaljoalguoiloet.
baoizoeya Aamay Joto xuoiS oeDaoer muo raoixoeya oetama-paoen oemaoer
zulay raoixoeya pooib ko'oer oetamar coroNzoiloet
vulaoey raoixoeya sKsartooel, oetamaoer oidoeya na vuoiloet
oeJ pooeQ Guoiroet oidoeyqo Guoirbo JaI oeJno tobo coroeN,
sob om oeJno booiH loy oemaoer sokolaoiHoroeN.
dugomo poQ E vobogoHon, koto tYag oeSak oibroHodoHon
jbooen mtuY kooirya boHon aN paI oeJno moroeN
sozYaoeblay looiv oega kulay oinoixlSoroN coroeN

1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 261

pja/duhx/232: dux oidoeyqo, oidoeyqo Xooit naI

dux oidoeyqo, oidoeyqo Xooit naI, oekno oega Eoekla oefoel rax?
oeDoek oinoel oiqlo Jara kaoeq, tuoim tooeb kaoeq kaoeq Qaoeka
aN kaoera saa naoiH pay, rooib SoS oedxa naoiH Jay,
E pooeQ cooel oeJ AsoHay taoer tuoim Daoeka, ovu, Daoeka
sKsaoerr Aaoela oinvaIoel, oibPaoedr Aazar Gonay
oedxaO oetamar batayooen oicro-Aaoela ooiloeq oekaQay.
Suko oinCoerr zaoer roI, oippaoisto aN kaoed OI
Asm oeoemr Uso koI, Aamaoer toiPt oeroexa naoeka
oek Aamar Aay Wojon Aaj Aaoes, kal cooel Jay.
coracor Guoiroeq oekbol jogoetr oibaM oekaQay.
sobaI Aapona oinoey roy oek kaHaoer oidoeb oega Aaoy
soKsaoerr oinraoy jooen oetamar oeoeHoet, naQ, Zaoeka

: vao 1291 (1884)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet oeSP car laIn oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 262

pja/duhx/233: oeH moHaduhx, oeH ru

oeH moHaduhx, oeH ru, oeH voyokoro, OoeH Sokoro, oeH oloykoro.
oeHak joTaoinhsto Aoigvujogomo -dKSooen jojor Qabor jogom,
Gono Gono Cono Cono Connn Cononon oipnak Tkooera

: vao 1340 (1933)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1,3 laIoen `voyokoro', `Sokoro', `oloykoro', `Tkooera'
= `voyoKkoro', `SoKkoro', `oloyKkoro', `TKkooera'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 263

pja/duhx/234: sobo xobotaoer dooeH

sobo xobotaoer dooeH tobo oeazdaHo


oeH ovrob, Soi daO, voo paoen caoeHa
dr kooera moHaruo JaHa muzo, JaHa Xuo
mtuYoer kooiroeb tuqo aoeNr UsaHo
duhoexr moQonoeboeg UoiFoeb Amto,
Ska Hooet roXa paoeb Jara mtuYvt.
tobo do oer oetoej oinCoirya gooiloeb oeJ
oroSxooelaMuo tYaoegr obaH

13 oesoeTor 1929(1929)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 264

pja/duhx/235: noy E mozur oexla

noy E mozur oexla


oetamay Aamay sarajbon sokal-sozYaoebla noy E mozur oexla
kotobar oeJ oinblo baoit, gooej Elo Cooer raoit
sKsaoerr EI oedalay oidoel soKSooeyrI oeFla
baoer baoer baz vaoiya bonYa quoeToeq.
daruN oidoen oidoek oidoek kaa UoeFoeq.
Ooega ru, duhoex suoex EI koQaoiT bajlo buoek
oetamar oeoem AaGat Aaoeq, naIoeka AbooeHla

19 oesoeTor 1913 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 265

pja/duhx/236: jaoega oeH ruo

jaoega oeH ruo, jaoega


suoijooito oitoimrjal sooeH na, sooeH na oega
Eoesa oinruz aoer, oibmuo kooera taoer,
tonumonoaN zonojonoman, oeH moHaoivXu, maoega

: vao 1336 (1929)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen `zonojonoman, oeH moHaoivXu,' = `zonojonoman oeH moHaoivXu,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 266

pja/duhx/237: oipnaoekoet laoeg Tkar

oipnaoekoet laoeg Tkar


bosuzorar poorotoel kopono jaoeg Skar
AakaoeSoet oeGaoer GoiN soir baz coiN,
bovPoNo gojonorobo oloeyr joyoDkar
Wgo UoiFoeq ooi, suropoirPodo bo
oitoimrgoHon duhsoHo raoet UoeF SxoloCkar.
danobodo tooij ru UoiFlo gooij
loovoo luoiTlo zulay Aoevd AHokar

kaoitk 1340 (1933-1934)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `Tkar' = `TKkar'
6 laIoen `SxoloCkar' = `SxoloCKkar'
oeSP laIoen `AHokar' = `AHoKkar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 267

pja/duhx/238: aoeN gan naI

aoeN gan naI, oimoeq taI oifoirnu oeJ


baoiSoet oes gan xuoej.
oeoemoer oibday ko'oer oedSaooer
oebla Jay kaoer poej
booen oetar lagas Aagun, tooeb fagun oikoesr tooer
bQa oetar voMo-'pooer mooirs JuoeC
Ooer, oetar oinoiboey oidoey Gooerr baoit
k laoig oifoirs pooeQ oidbaraoit
oeJ Aaoela Sotozaray Aaoixtaray pooe Co'oer
taHaoer oek pay Ooer noyon buoej?.

25 oco 1320 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 268

pja/duhx/239: Ja Haoiroey Jay ta Aagooel

Ja Haoiroey Jay ta Aagooel bo'oes roIb koto Aar?


Aar paoir oen rat jagoet, oeH naQ, vaboet Aoinbar
Aaoiq raoi oidbos zo'oer duyar Aamar bozo ko'oer,
Aasoet oeJ cay sooeoeH tay taaI baoer bar
taI oeta kaoera Hoy na Aasa Aamar Eka Gooer.
Aanoomoy vubon oetamar baIoer oexla kooer.
tuoimO buoiC poQ naoiH paO, Eoes Eoes oifoirya JaO
raxoet Ja caI roy na taO, zulay Ekakar

1 AaoiSWn 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 269

pja/duhx/240: Aano tuoim Waoim

Aano tuoim Waoim, mogolo tuoim,


tuoim oeH moHasuoro, jbonnaQ
oeSaoek duoex oetamaoir baN jagoroN oidoeb Aaoin,
naoiSoeb daruN Abosad
oicto mon Aoipnu tobo podoaoe
Su SaoiSotodol-puNYmozu-paoen
caoiH Aaoeq oesbooek, tobo sudoipaoet
kooeb Hooeb E duxrat ovat

vao 1304 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 270

pja/AaSWas/241: Ooer vru, oetamar Haoet naI

Ooer vru, oetamar Haoet naI vuboenr var.


Haoelr kaoeq maoiC Aaoeq, koroeb tor par
tufan Jooid Eoes Qaoek oetamar oikoesr day
oecoey oedoexa oeZUoeyr oexla, kaj oik vabonay?
Aasuk-naoeka goHon raoit, oeHak-na Azokar
Haoelr kaoeq maoiC Aaoeq, koroeb tor par
poicoem tuI taoikoey oedoixs oemoeG AakaS oeDaba,
Aanooe tuI puoebr oidoek oedx -na tarar oeSava.
saoiQ Jara Aaoeq tara oetamar Aapon bo'oel
vaoeba oik taI roXa paoeb oetamaoir OI oekaoel?
UFoeb oer Co, duloeb oer buk, jagoeb HaHakar
Haoelr kaoeq maoiC Aaoeq, koroeb tor par

9 AaoiSWn 1321(1914)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4, 10 laIoen `?' oico oenI.
9 laIoen saoiQ = saQ
10 laIoen vaoeba = vab
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 271

pja/AaSWas/242: OI Aaoela oeJ Jay

OI ) Aaoela oeJ Jay oer oedxa


Hdoeyr pub-gogoen oesanar oerxa
Ebaoer Guclo oik voy, Ebaoer Hooeb oik joy?
AakaoeS Holo oik Xoy kalr oelxa?.
kaoer OI Jay oega oedxa,
Hdoeyr sagortoer daay Eka.
Ooer tuI sokol vuoel oecoey Qak noyon tuoel
nrooeb coroNmoel maQa oeFka

6 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen kalr = kaoilr
3,4 laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 272

pja/AaSWas/243: oetamar aoer oekno Aaois

oetamar aoer oekno Aaois vuoelI oeJ JaI, kotoI k caI


oidoenr oeSoeP Gooer Eoes loa oeJ paI
oes-sob caOya suoex duoex oevoes oebay oekbol muoex,
govr buoek
oeJ caOyaoiT oegapon taHar koQa oeJ naI
basona sob bazon oeJno kuoir gaoey
oefoeT Jaoeb, Cooer Jaoeb dooixn-baoey.
EkoiT caOya oivtor Hooet fuToeb oetamar oevar-Aaoelaoet
aoeNr oesRaoet
Aooer oesI govr AaSa booey oebaI

: obSax 1326 (1919)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 273

pja/AaSWas/244: tuoim jaoena, Ooega AJam

tuoim jaoena, Ooega AJam,


pooeQ pooeQI mon oifraoelm Aaoim
vabna Aamar bazlo naoeka basa,
oekbol taoedr oesRaoetr 'pooerI vasa
tobu Aamar mooen Aaoeq AaSa,
oetamar paoey oeFkoeb tara Wam
oeToenoiqlo kotoI kaaHaois,
baoer baoerI oiqo Holo faois.
Suzay sobaI HotovagYo bo'oel,
`maQa oekaQay raxoib sozYa Hooel.'
jaoin jaoin namoeb oetamar oekaoel
Aapooin oeJQay pooeb maQa naoim

14 fagun 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 274

pja/AaSWas/245: oetamar duyar oexalar oin

oetamar duyar oexalar oin OI oega baoej HdoymaoeC


oetamar Gooer oinoiS-oevaoer Aagol Jooid oeglo sooer
Aamar Gooer roIbo tooeb oikoesr laoej?.
Aoenk bola booeloiq, oes oimQYa bola.
Aoenk cola cooeloiq, oes oimQYa cola.
Aaj oeJno sob pooeQr oeSoeP oetamar aoer daaI Eoes
vuoiloey oeJno oeny na oemaoer Aapon kaoej

16 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 275

pja/AaSWas/246: Aamar oeJ Aaoes kaoeq

Aamar oeJ Aaoes kaoeq, oeJ Jay cooel doer,


kovu paI ba kovu na paI oeJ bozuoer,
oeJno EI koQaoiT baoej mooenr suoer
tuoim Aamar kaoeq Eoesqo
kovu mozur rooes vooer Hdoyxaoin,
kovu oinFur baoej oiyomuoexr baN,
tobu ointY oeJno EI koQaoiT jaoin
tuoim oeoeHr Haois oeHoesqo
Ooega, kovu suoexr kovu duoexr oedaoel
oemar jbon juoe koto tufan oetaoel,
oeJno oico Aamar EI koQa na oevaoel
tuoim Aamay vaoelaoeboesqo.
Jooeb moroN Aaoes oinSoeQ gHoaoer
Jooeb pooiroicoetr oekal Hooet oes kaoe,
oeJno jaoin oega oesI Ajana parabaoer
Ek toroet tuoimO oevoesqo

1 kaoitk 1320 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 276

pja/AaSWas/247: Har-mana Har porabo oetamar

Har-mana Har porabo oetamar gooel


doer robo koto Aapon booelr qooel
jaoin Aaoim jaoin oevoes Jaoeb Aoivman
oinoib bYQay faoiTya pooioeb aN,
SnYo oiHyar baoiSoet baoijoeb gan,
paPaN toxon gooiloeb noyonjooel
Sotodolodolo xuoel Jaoeb Qooer Qooer,
lukaoena rooeb na mozu oicrooidn-tooer.
AakaS juoiya caoiHoeb kaHar Aaoix,
Gooerr baoiHoer nrooeb loIoeb Daoik,
oikquI oesoidn oikquI rooeb na baoik
porom moroN looivbo coroNtooel

7 obSax 1319 (1912)


suraooer oeSP laIoen `porom' Er bodoel `govr'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 277

pja/AaSWas/248: Aaoeq duhx, Aaoeq mtuY

Aaoeq duhx, Aaoeq mtuY, oibroHodoHon laoeg.


tobuO Saoi, tobu Aanoo, tobu Anoo jaoeg
tobu aN ointYzara, Haoes suJ co tara,
bosoo oinkuoe Aaoes oiboico raoeg
torogo oimlaoey Jay torogo UoeF,
kusum Cooirya pooe kusum fuoeT.
naoiH Xoy, naoiH oeSP, naoiH naoiH odnYoelS
oesI pNotar paoey mono Qan maoeg

: fagun 1309 (1903)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 278

pja/AaSWas/249: Aooer jaoigqo AoroJam

Aooer jaoigqo AoroJam.


tobu soda doer oimoetoiq Aaoim
sKsar sux kooeroiq boroN,
tobu tuoim momo jbonWam
na jaoinya poQ oimoetoiq pooeQ
Aapon goroeb Asm jogoet.
tobu oeHoen jaoeg zRubtara,
tobo Suvo AaoiSs Aaoisoeq naoim

: fagun 1300 (1894)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen goroeb = oegoroeb
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 279

pja/AaSWas/250: dGo jbonopoQ

dGo jbonopoQ, koto duhxtap, koto oeSakdoHon


oegoey cooil tobu tar koruNar gan
xuoel oeroexoeqn tar Amtvobonar
aoi Guoicoeb, Au muoiqoeb, E pooeQr Hooeb Abosan
Anooer paoen caoiH Aanooer gan gaoiH
Xu oeSaktap naoiH naoiH oer.
Anoo Aaloy Jar oikoesr vabona tar
oinoemoePr tuq vaoer Hobo na oer oimRyomaN

: obSax 1292 (1885)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 280

pja/AaSWas/251: Aaoij oekan zon Hooet

Aaoij oekan zon Hooet oiboeSW Aamaoer


oekan jooen kooer booito
tobo coroN-komol-roton-oerNuka
Aooer Aaoeq sooito
koto oinFur kooeFar doroeS GoroeP momomaCaoer SolY boroeP,
tobo aN mon pJPporoeS pooel pooel pulokaoito
Aaoij oikoesr oippasa oimoiTlo na Ooega
porom poranbolLov!
oicoet oicrosuza kooer soar tobo
sokoruN koropolLob.
naQ, Jar JaHa Aaoeq tar taI Qak , Aaoim Qaoik oicrolaoito
Suzu tuoim E jbooen noyoen noyoen Qaoeka Qaoeka oicrobaoito

14 aboN 1303 (1896)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 281

pja/AaSWas/252: oek Jay AmtzamJa

oek Jay AmtzamJa.


Aaoij E goHon oitoimroraoi
kaoep novo joyogaoen
Aanoorob oboeN laoeg, suo Hdoy comoik jaoeg,
caoiH oedoex poQopaoen
Ooega rooeHa rooeHa, oemaoer Daoik looeHa, kooeHa AaSWasbaN.
Jabo AHoroHo saoeQ saoeQ
suoex duoex oeSaoek oidboso raoet
Aporaoijto aoeN

29 vao 1303 (1896)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 282

pja/Amuoex/253: oecaoexr Aaoelay oedoexoiqoelm

oecaoexr Aaoelay oedoexoiqoelm oecaoexr baoiHoer.


Aooer Aaj oedxbo, Joxon Aaoelak naoiHoer
zoray Joxon daO na zora Hdoy toxon oetamay vora,
Exon oetamar Aapon Aaoelay oetamay caoiH oer
oetamay oinoey oexoeloiqoelm oexlar Gooeroet.
oexlar putul oevoe oegoeq oloy Cooeoet.
Qak tooeb oesI oekbol oexla, oeHak-na Exon aoeNr oemla
taoerr bNa valo, Hdoy-bNay gaoiH oer

21 fagun 1321 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 283

pja/Amuoex/254: Ebar nrob kooer daO oeH

Ebar nrob kooer daO oeH oetamar muxor kooiboer.


tar HdoybaoiS Aapooin oekoe bajaO govoer
oinSQraoetr oinoib suoer baoiSoet tan daO oeH poer,
oeJ tan oidoey Abak koro gRoHoSoSoer
Ja-oikqu oemar qooioey Aaoeq jbon-moroeN
gaoenr Taoen oimluk Eoes oetamar coroeN.
boHuoidoenr bakYoraoiS Ek oinoemoeP Jaoeb vaois
Ekla booes Sunbo baoiS Akl oitoimoer

30 oco 1316 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen Abak = Abak
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 284

pja/Amuoex/255: Ekmooen oetar Ektaraoet

Ekmooen oetar Ektaraoet EkoiT oeJ tar oesIoiT baja


fulbooen oetar EkoiT kusum, taI oinoey oetar Daoil saja
oeJxaoen oetar sma oesQay Aanooe tuI Qaoims Eoes,
oeJ kooi oetar ovur oedOya oesI kooi tuI oins oer oeHoes.
oelaoekr koQa oins oen kaoen, oifoirs oen Aar Hajar Taoen,
oeJno oer oetar Hdoy jaoen Hdoey oetar Aaoeqn raja
Ektaraoet EkoiT oeJ tar Aapon-mooen oesIoiT baja

25 maG 1312 (1906)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 285

pja/Amuoex/256: govr rojon naoimlo Hdoey

govr rojon naoimlo Hdoey, Aar oekalaHolo naI.


rooiH rooiH Suzu sudr oiszur oin Suoinbaoer paI
sokol basona oicoe Elo oifoer, oinoib Aazar Gonaoela baoiHoer
odp EkoiT oinvto Aooer ooiloetoeq Ek FaI
Asm mogooel oimoillo mazur, oexla Holo somazan.
copol coolo loHorlla parabaoer Abosan.
nrob mooe HdoyomaoeC Saoi Saoi Saoi baoej,
Arpkaoi oinroix Aooer muoidtooelacooen caI

: fagun 1309 (1903)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 286

pja/Amuoex/257: vubon HoIoet vubonbas

vubon HoIoet vubonbas Eoesa Aapon Hdoey.


HdoymaoeC HdoynaQ Aaoeq ointY saQ saQ
oekaQa oifoirqo oidbarat, oeHoera taHaoer Avooey
oeHQa oicro-Aanoozam, oeHQa baoijoeq Avoyo nam,
oeHQa poiroeb sokol kam oinvto Amto-Aalooey

: fagun 1306 (1900)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `oicro-Aanoozam' = `oicro Aanoozam'
oeSP laIoen poiroeb = puoiroeb
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 287

pja/Amuoex/258: jbon Joxon oiqlo fuoelr

jbon Joxon oiqlo fuoelr mooeta


papoi taHar oiqlo Soto Soto
bosoe oes Ho'to Joxon data
Cooiroey oidto du-caroiT tar pata,
tobuO oeJ tar baoik roIto koto
Aaj buoiC tar fol zooeroeq, taI
Haoet taHar Aoizk oikqu naI.
oeHmooe tar somoy Holo Eoeb
pN kooer Aaponaoek oes oedoeb,
rooesr vaoer taI oes Abonoto

11 vao 1320 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 288

pja/Aoebazon/259: baza oidoel bazoeb loaI

baza oidoel bazoeb loaI, moroet Hooeb.


poQ juoe oik koroib boaI, soroet Hooeb
luF-kora zon ko'oer jooea oek Hooet cas sobar booea
Ek oinoemoeP pooeQr zulay pooet Hooeb.
naa oidoet oigoey oetamay nooet Hooeb
noec booes Aaoiqs oek oer, kaoids oekn?
loaoeDaoer Aapnaoek oer baoizs oekno?
zon oeJ tuI duhxzooen oesI koQaoiT raoixs mooen
zular 'pooer Wgo oetamay gooet Hooeb
oibna A, oibna soHay, looet Hooeb

4 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 289

pja/Aoebazon/260: tuI oekbol Qaoiks sooer

tuI oekbol Qaoiks sooer sooer,


taI pas oen oikquI Hdoy vooer
Aanoovaaoerr oeQoek dt oeJ oetaoer oeglo oeDoek
oekaoeN booes oids oen saa, sob oexaOyaoil Emooin kooer
jbonTaoek oetal jaoigoey,
maoeC sobar Aay Aaoigoey.
cooils oen poQ oemoep oemoep Aaponaoek oed oinoixl oebYoep
oeJ ko'Ta oidn baoik Aaoeq kaTas oen Aar Guoemr oeGaoer

5 kaoitk 1320 (1913)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oQom duI laIn
`oekbol Qaoiks sooer sooer,
taI pas oen oikquI Hdoy vooer.'
4 laIoen oexaOyaoil = oexayaoil
5 laIoen `jbonTaoek oetal ' = `jbonoek Aaj oetal '
oeSP laIoen `oeJ ko'Ta oidn' = `oeJTuku oidn'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 290

pja/Aoebazon/261: daaO, mon, Anoo bRao-maoeC

daaO, mon, Anoo bRao-maoeC Aanoosovavoboen Aaj


oibpulmooiHmay, gogoen moHasooen oibraj kooer oibSWraj
oiszu oSlo tooiTn moHaroNY jolozoromala
topon co tara govr mooe gaoiHoeq Suno gan.
EI oibSWmoeHasobo oedoix mogon Holo suoex kooiboic,
vuoil oeglo sobo kaj

: 1909 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 291

pja/Aoebazon/262: nodpaoerr EI AaPaoer

nodpaoerr EI AaPaoer ovatxaoin


oen oer O mon, oen oer Aapon aoeN Taoin
sobuj-noel oesanay oimoel oeJ suza EI qooioey oidoel,
jaoigoey oidoel AakaStooel govr baN,
oen oer O mon, oen oer Aapon aoeN Taoin
Emooin kooer coloet pooeQ vooebr koel
duI zaoer Ja ful fuoeT sob oins oer tuoel.
oes fulguoil oectonaoet oegoeQ tuoils oidbos-raoet,
oidoen oidoen Aaoelar mala vagYo maoin
oen oer O mon, oen oer Aapon aoeN Taoin

25 AaPa 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
8 laIoen `oes fulguoil oectonaoet' = `oesguoil oetar oectonaoet'
9 laIoen `oidoen oidoen Aaoelar mala' = `ooitoidnoiT Joton kooer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 292

pja/Aoebazon/263: Sao H oer mom oico

Sao H oer mom oico oinrakul, Sao H oer Ooer dn!


oeHoera oicdooer mogooel suoer sobocoracor ln
Sun oer oinoixlHdoyoinsYoito SnYtooel UQooel joyosogt,
oeHoera oibSW oicroaNtoroigt nooito ointYnobn
naoiH oibnaS oibkar oiboeSacon, naoiH duhx sux tap
oinmolo oinkolo oinvoyo AXoyo, naoiH jora oro pap.
oicro Aanoo, oibram oicroono, oem oinrooro, oejYaoit oinroono
Saoi oinramoy, kaoi sunoono,
saono AooibHn

: fagun 1303 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 293

pja/jagoroN/264: Su nobo Sox tobo

Su nobo Sox tobo gogon vooir baoej,


oinlo Suv jagoroNgt.
AruNruoic Aasooen coroN tobo raoej,
momo Hdoykomol oibkooiSto
gRoHoN kor' taoer oitoimrporopaoer,
oibmolotoro puNYkoroporoS-HoroiPto

: vao 1336 (1929)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen kor' = kooera
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 294

pja/jagoroN/265: pbogogonvaoeg

pbogogonvaoeg
do HoIlo suovat
toruNaruNraoeg.
Suo Suo muHto Aaoij saQoko kor' oer,
Amoet vor' oer
AoimtopuNYvag oek
jaoeg oek jaoeg

maG 1333 (1927)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen kor' = kooera
5 laIoen vor' = vooera
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 295

pja/jagoroN/266: mono, jago' mogoloelaoek

mono, jago' mogoloelaoek Amolo Amtomoyo nobo Aaoelaoek


oejYaoitoibvaoisto oecaoex
oeHro' gogon vooir jaoeg suoro, jaoeg toroeg jbonosagor
oinmolo aoet oiboeSWr saoeQ jag' Avoyo AoeSaoek

: fagun 1321 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 296

pja/jagoroN/267: oevaoerr oebla koxon Eoes

oevaoerr oebla koxon Eoes poroS kooer oegqo oeHoes


Aamar Guoemr duyar oeFoel oek oesI xobor oidlo oemoel
oejoeg oedoix Aamar Aaoix Aaoixr jooel oegoeq oevoes
mooen Holo AakaS oeJno koIlo koQa kaoen kaoen.
mooen Holo sokol oedHo pN Holo gaoen gaoen.
Hdoy oeJno oiSoiSrnoto fuTolo pjar fuoelr mooeta
jbonnod kl qaoipoey qooioey oeglo AsmoedoeS

9 vao 1320 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 297

pja/jagoroN/268: Exooena oeGar vaoe na oetar

Exooena oeGar vaoe na oetar oeJ, oemoel na oetar Aaoix


kaTar booen ful fuoeToeq oer jaoins oen tuI ta oik?
Ooer Aloso, jaoins oen tuI ta oik?
jaoega Ebar jaoega, oebla kaTas na oega
kooiFn pooeQr oeSoeP oekaQay Agom oibjon oedoeS
O oesI bozu Aamar Ekla Aaoeq oega, oids oen taoer faoik
oxor rooibr taoep na Hoy Suko gogon kaoep,
naHoy doz balu too Aacooel oidk caoir oidk Zaoik
oippasaoet oidk caoir oidk Zaoik.
mooenr maoeC caoiH oedx oer Aanoo oik naoiH.
pooeQ paoey paoey duoexr baSooir bajoeb oetaoer Daoik
mozur suoer bajoeb oetaoer Daoik

27 oco 1318 (1912)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2,3 laIoen `?' oicor bodoel `.'
6 laIoen oids = oids
7,8 laIoen `oidk caoir oidk' = `oidk caoir oidk'

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 298

pja/jagoroN/269: Aaoij oinvoyoinoito

Aaoij oinvoyoinoito vuboen jaoeg, oek jaoeg?


Gono oesrovomoQoro poboen jaoeg, oek jaoeg?.
koto nrobo oibHogokulaoey
oemaHono Aguoil bulaoey jaoeg, oek jaoeg?
koto AfuTo puoepr oegapooen jaoeg, oek jaoeg?
EI Apar AoropaQaoer
ooito goro Aazaoer jaoeg, oek jaoeg ?
momo govr Aoroebdooen jaoeg, oek jaoeg?.

AgRoHayoN 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 299

pja/jagoroN/270: oevar Holo oibvabor

oevar Holo oibvabor, poQ Holo Abosan


Suno OI oelaoek oelaoek UoeF AaoelaoekrI gan
zonY Hooil mooir mooir zulay zsoro aN
booenr oekaoelr kaoeq somroN jaoigyaoeq,
mozuoivXu saoer saoer Aagoto kuoer aoer.
Holo tobo Jaa sara, oemaoeqa oemaoeqa Auzara
loa voy oeglo Cooir, Guoiclo oer Aoivman

: oepP 1317 (1910-1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 300

pja/jagoroN/271: oinSar Wopon quTlo oer

oinSar Wopon quTlo oer, EI quTlo oer, TuTlo bazon TuTlo oer
roIlo na Aar Aaal aoeN, oeboiroey Eoelm jogo-paoen
HdoySotodoelr sokol dolguoil EI fuTlo oer EI fuTlo oer
duyar Aamar oevoe oeSoeP daaoel oeJI Aapoin Eoes
noyonjooel oevoes Hdoy coroNtooel luTlo oer.
AakaS Hooet ovat-Aaoela Aamar paoen Hat baaoela,
vaa karar aoer Aamar joyooin UFolo oer EI UFolo oer

18 vao 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 301

pja/jagoroN/272: Aoenk oidoenr SnYota oemar

Aoenk oidoenr SnYota oemar voroet Hooeb


oemnbNar to Aamar jagaO suzarooeb
bosoosomoer oetamar ful-fuTaoena baN
oidk poraoen Aaoin
Daoeka oetamar oinoixl-Usooeb
oimlonSotodoel
oetamar oeoemr Arp moit oedxaO vubontooel.
sobar saoeQ oimlaO Aamay, vulaO AHokar,
xulaO ruzar
pN kooera oNoitoegrooeb

3 maG 1334 (1928)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
8 laIoen AHokar = AHoKkar
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 302

pja/jagoroN/273: oeH oicronton, Aaoij E oidoenr

oeH oicronton, Aaoij E oidoenr oQom gaoen


jbon Aamar UFuk oibkaoiS oetamar paoen
oetamar baNoet smaHn AaSa, oicrooidbooesr aNmoy vaPa
XoyHn zon vooir oedy mon oetamar Haoetr daoen
E Suvlogoen jaguk gogoen Amtobayu,
Aanuk jbooen nobojonoemr Amol Aayu.
jN Ja-oikqu JaHa-oikqu XN noboenr maoeC oeHak ta oibln
zuoey Jak Joto puraoena mooiln
nobo-Aaoelaoekr aoen

1 obSax 1333 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 303

pja/jagoroN/274: aoeNr aN jaoigoeq

aoeNr aN jaoigoeq oetamaoir aoeN,


Aloso oer, Ooer, jaoega jaoega
oeSaoena oer oicovoboen Anaoid Sx baoijoeq
Aloso oer, Ooer, jaoega jaoega

: oco 1317 (1910-1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 304

pja/jagoroN/275: jaoega oinmolo oenoe

jaoega oinmolo oenoe raoir poropaoer,


jaoega AoroeXoe muoir Aoizkaoer
jaoega vooir toeQ pjapuoepr GRaoeN,
jaoega UMuxoicoe, jaoega ALanaoeN,
jaoega noonnoetY suzaoiszur zaoer,
jaoega WaoeQr aoe oemmooiraoer
jaoega Uolo puoeNY, jaoega oincolo AaoeS,
jaoega oinhsm SoenY poeNr baHupaoeS.
jaoega oinvoyozaoem, jaoega soKgRamsaoej,
jaoega bRoer naoem, jaoega kolYaNkaoej,
jaoega dugomoJa duhoexr Aoivsaoer,
jaoega WaoeQr aoe oemmooiraoer

4 AaoiSWn 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 305

pja/jagoroN/276: Wopon Jooid vaoioel

Wopon Jooid vaoioel rojonovaoet


pNo kooera oiHya mogoloikrooeN
raoexa oemaoer tobo kaoej,
nobn kooera E jbon oeH
xuoil oemar gHoar Daoeka oetamaoir voboen oeH

: fagun 1309 (1903)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 306

pja/jagoroN/277: bajaO tuoim, kooib, oetamar

bajaO tuoim, kooib, oetamar sogt sumozur


gortoro taoen aoeN momo
obo jbono Cooiroeb Coro Coro oinCoro tobo paoey
oibsooirbo sobo sux-dux, oica, Ato basona
oibcooiroeb oibmuo Hdoy oibpul oibSW-maoeC
Anuxon Aanoobaoey

: fagun 1309 (1903)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen sogt = soKgt
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 307

pja/jagoroN/278: mooenaoemaHono, goHono JaoimnoeSoeP

mooenaoemaHono, goHono JaoimnoeSoeP


oidoel Aamaoer jagaoey
oemoil oidoel Suvoaoet suo E Aaoix
Su Aaoelak lagaoey
oimQYa Woponoraoij oekaQa oimlaIlo,
Aazar oeglo oimlaoey.
Saoisoros-maoeC oicokomol
fuoiTlo Aanoobaoey

: fagun 1309 (1903)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 308

pja/jagoroN/279: paQo, Exoena oekno Alooisto

paQo, Exoena oekno Alooisto Ago


oeHoera, pupoboen jaoeg oibHogo
gogon mogon noon-Aaoelako UlLaoes,
oelaoek oelaoek UoeF aNtorogo
ruz HdoykooeX oitoimoer
oekno Aasuxduhoex Soyan
jaoega jaoega, cooela mogolopoeQ
Jadooel oimoil looeHa oiboeSWr sogo

vao 1304 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 309

pja/jagoroN/280: duhxraoet, oeH naQ

duhxraoet, oeH naQ, oek Daoikoel


jaoig oeHoirnu tobo oemmuxqooib
oeHoirnu UPaoelaoek oibSW tobo oekaoel,
jaoeg tobo noyoen aoet Su rooib
Suoinnu booen Upoboen AanoogaQa,
AaSa Hdoey booiH ointY gaoeH kooib

: fagun 1309 (1903)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 310

pja/jagoroN/281: Daoeka oemaoer Aaoij E

Daoeka oemaoer Aaoij E oinSoeQ


oinamogon Jooeb oibSWjogot,
Hdoey Aaoisoey nrooeb Daoeka oeH
oetamaoir Amoet
aoela tobo dp E Aoroitoimoer,
bar bar Daoeka momo Aoect oicoet

: fagun 1308 (1902)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 311

pja/jagoroN/282: HoroeP jaoega Aaoij

HoroeP jaoega Aaoij, jaoega oer taHar saoeQ,


oitoeJaoeg tar saoeQ Ekak
gogoen gogoen oeHoera oidbY noyoen
oekan moHapuruP jaoeg moHaoeJagasooen
oinoixlo kaoel jooe joeb jogoet
oedoeH aoeN Hdoey

: fagun 1303 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 312

pja/jagoroN/283: oibmolo Aanooe jaoega

oibmolo Aanooe jaoega oer.


mogon HO suzasagooer
Hdoy-Udyacooel oedoexa oer caoiH
oQom porom oejYaoitrag oer

: fagun 1305 (1899)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 313

pja/jagoroN/284: sooeb Aanoo kooera

sooeb Aanoo kooera


oiyotomo naoeQ looey Jotoen Hdoyzaoem
sogtoin jagaO jogoet ovaoet
oz gogon pN kooera bRnaoem

: fagun 1294 (1887-1888)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen sogtoin = soKgtoin
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 314

pja/jagoroN/285: tuoim Aapooin jagaO oemaoer

tuoim Aapooin jagaO oemaoer tobo suzaporoeS


HdoynaQ, oitoimrorojon-Abosaoen oeHoir oetamaoer
zoer zoer oibkaoeSa Hdoygogoen oibmolo tobo muxvaoit

: fagun 1294 (1887-1888)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 315

pja/jagoroN/286: ntono aN daO, aNsoxa

ntono aN daO, aNsoxa, Aaoij suovaoet


oibPad sobo kooera dr nobn Aanooe,
acn rojon naoeSa nton UPaoelaoek

: fagun 1294 (1887-1888)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `aN daO, aNsoxa,' = `aN daO aNsoxa,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 316

pja/jagoroN/287: oeSaoena tar suzabaN

oeSaoena tar suzabaN SuvmuHoet SaoaoeN


qaoea qaoea oekalaHolo, qaoea oer Aapon koQa
AakaoeS oidbaoinoiS UQooel sogtoin taHar,
oek Suoen oes mozubNarob
Azr oibSW SnYpooeQ Holo baoiHr

: fagun-oco 1292(1886)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen sogtoin = soKgtoin
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 317

pja/jagoroN/288: oinoiSoidn caoeHa oer

oinoiSoidn caoeHa oer tar paoen.


oibkooiSoeb aN tar guNgaoen
oeHoera oer Aooer oes mux suoro,
oevaoela duhx tar oemmozupaoen

: fagun-oco 1292(1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 318

pja/jagoroN/289: OoeFa OoeFa oer oibfooel ovat

OoeFa OoeFa oer oibfooel ovat booeH Jay oeJ.


oemoela Aaoix, jaoega jaoega, oeQoeka na oer Aoectooen
sokoelI tar kaoej zaIlo jogotmaoeC,
jaoiglo ovatbayu, vanu zaIlo AakaSpooeQ
Eoek Eoek nam zooer Daoikoeqn buoiC ovu
Eoek Eoek fulguoil taI fuoiTya UoiFoeq booen.
Sun oes AaanbaN, caoeHa oesI muxpaoen
taHar AaoiSs looey
cooela oer JaI sooeb tar kaoej

: AgRoHayoN 1291 (1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 319

pja/oinhsKSoy/290: Ooedr koQay zada laoeg

Ooedr koQay zada laoeg, oetamar koQa Aaoim buoiC.


oetamar AakaS oetamar batas EI oeta sobI oesajasuoij
Hdoykusum Aapooin oefaoeT, jbon Aamar vooer OoeF
duyar xuoel oecoey oedoix Haoetr kaoeq sokol puoij
sokal saoej sur oeJ baoej vubon-oejaa oetamar naoeT,
Aaoelar oejayar oeboey oetamar tor Aaoes Aamar GaoeT.
Sunbo k Aar buCbo k ba, EI oeta oedoix raoioidba
GooerI oetamar Aanaoegana
pooeQ oik Aar oetamay xuoij

2 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 320

pja/oinhsKSoy/291: jaoin naI oega sazon oetamar

jaoin naI oega sazon oetamar booel kaoer.


Aaoim zula booes oexoeloiq EI
oetamar aoer
Aoebaz Aaoim oiqoelm booel oeJmon xuoiS Eoelm cooel,
voy kooiroin oetamay Aaoim Azokaoer
oetamar an Aamay booel kooiFn oitroaoer,
`poQ oidoey tuI Aaoiss oin oeJ, oifoer Ja oer.'
oefrar poQa bozo kooer Aapooin baoeza baHur oeDaoer,
Ora Aamay oimQYa Daoek baoer baoer

1 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 321

pja/oinhsKSoy/292: Aamay vuloet oidoet naIoeka

Aamay vuloet oidoet naIoeka oetamar voy.


Aamar oevalar Aaoeq Ao, oetamar oeoemr oeta naI Xoy
doer oigoey baaI oeJ Gur, oes dr Suzu Aamaoir dr
oetamar kaoeq dr kovu dr noy
Aamar aoeNr kuoi papoi naoiH oexaoel,
oetamar bosoobay naI oik oega taI booel!
EI oexlaoet Aamar sooen Har maoena oeJ XooeN XooeN
Haoerr maoeC Aaoeq oetamar joy

29 fagun 1320 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen maoena = man'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 322

pja/oinhsKSoy/293: Aamar sokol kaTa zonYo kooer

Aamar sokol kaTa zonYo kooer fuToeb ful fuToeb.


Aamar sokol bYQa rooin Hooey oegalap Hooey UFoeb
Aamar Aoenk oidoenr AakaS-caOya Aasoeb quoeT dooixn-HaOya,
Hdoy Aamar Aakul kooer sugozozon luToeb
Aamar loa Jaoeb Joxon pab oedbar mooeta zon,
Joxon rp zooiroey oibkooiSoeb aoeNr Aarazon.
Aamar bozu Joxon raoioeSoeP poroS taoer koroeb Eoes,
fuoiroey oigoey dolguoil sob coroeN tar luToeb

15 AgRoHayoN 1320 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 323

pja/oinhsKSoy/294: taI oetamar Aanoo Aamar

taI oetamar Aanoo Aamar 'por


tuoim taI Eoesqo noec
Aamay noIoel, oivuboenSWor,
oetamar oem Hoto oeJ oimoeq
Aamay oinoey oemoelqo EI oemla,
Aamar oiHyay coloeq rooesr oexla,
oemar jbooen oiboicorp zooer
oetamar Iqa toroigoeq
taI oeta tuoim rajar raja Hooey
tobu Aamar Hdoy laoig
oifroqo koto mooenaHoroN oeboeS,
ovu, ointY Aaqo jaoig.
taI oeta, ovu, oeJQay Elo oenoem
oetamaoir oem vooaoeNr oeoem
moit oetamar JugolsooiMlooen oesQay pN okaoiSoeq

28 AaPa 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 324

pja/oinhsKSoy/295: tobo oisKHasooenr Aason Hooet

tobo oisKHasooenr Aason Hooet Eoel tuoim oenoem


oemar oibjon Gooerr aoerr kaoeq daaoel, naQ, oeQoem
Ekla booes Aapon-mooen gaIoetoiqoelm gan;
oetamar kaoen oeglo oes sur, Eoel tuoim oenoem
oemar oibjon Gooerr aoerr kaoeq daaoel, naQ, oeQoem
oetamar sovay koto oeJ gan, kotoI Aaoeq guN
guNHoenr ganxaoin Aaj bajlo oetamar oeoem!
laglo sokol taoenr maoeC EkoiT koruN sur,
Haoet looey boroNmala Eoel tuoim oenoem
oemar oibjon Gooerr aoerr kaoeq daaoel, naQ, oeQoem

27 oco 1316 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen `koto oeJ gan, kotoI Aaoeq guN'
= `koto-na gan, kotoI Aaoeqn guN'
8 laIoen `sokol taoenr maoeC' = `oibSWotaoenr maoeC'
1, oeSP laIoen `daaoel, naQ,' = `daaoel naQ,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 325

pja/oinhsKSoy/296: jbooen Joto pja Holo na

jbooen Joto pja Holo na sara


jaoin oeH jaoin taO Hoy oin Hara
oeJ ful na fuoiToet Cooeroeq zoroNoet
oeJ nod morupoeQ Haraoela zara
jaoin oeH jaoin taO Hoy oin Hara
jbooen Aaoeja JaHa rooeyoeq oipoeq
jaoin oeH jaoin taO Hoy oin oimoeq.
Aamar Anagoto Aamar AnaHoto
oetamar bNataoer baoijoeq tara
jaoin oeH jaoin taO Hoy oin Hara

23 aboN 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen Haraoela = Haral
6 laIoen Aaoeja = AajO
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 326

pja/oinhsKSoy/297: jaoin jaoin oekan Aaoid kal

jaoin jaoin oekan Aaoid kal Hooet


vasaoel Aamaoer jbooenr oesRaoet
soHosa, oeH oiyo, koto goeH pooeQ
oeroex oegqo aoeN koto HoroPon
kotobar tuoim oemoeGr Aaaoel
Emooin mozur Haoisya daaoel,
AruNoikrooeN coroN baaoel,
lolaoeT raoixoel Suvo poroSon
sooito Hooey Aaoeq EI oecaoex
koto kaoel kaoel koto oelaoek oelaoek
koto nobo nobo Aaoelaoek Aaoelaoek
Aroepr koto rpdoroSon.
koto Juoeg Juoeg oekHo naoiH jaoen
vooirya vooirya UoeFoeq poraoen
koto suoex duoex koto oeoem gaoen
Amoetr koto rosoboroPon

10 vao 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 327

pja/oinhsKSoy/298: tuoim oeJ Aamaoer caO

tuoim oeJ Aamaoer caO Aaoim oes jaoin.


oekno oeJ oemaoer kadaO Aaoim oes jaoin
E Aaoelaoek E Aazaoer oekno tuoim Aaponaoer
qayaxaoin oidoey qaO Aaoim oes jaoin
saraoidn nana kaoej oekno tuoim nana saoej
koto suoer Dak daO Aaoim oes jaoin.
sara Hooel oed'ya-oen'ya oidnaoer oeSP oexya
oekan oidk-paoen baO Aaoim oes jaoin

23 AaPa 1311 (1904)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 328

pja/oinhsKSoy/299: jaoin oeH Jooeb ovat Hooeb

jaoin oeH Jooeb ovat Hooeb oetamar kpa-toroN


loIoeb oemaoer vobosagor-oiknaoer oeH ovu.
kooir na voy, oetamaoir joy gaoiHya Jabo cooilya,
daabo Aaois tobo Amtoduyaoer oeH ovu
jaoin oeH tuoim Juoeg Juoeg oetamar baHu oeGoirya
oeroexqo oemaoer tobo Asm vuboen oeH
jonom oemaoer oidoeyqo tuoim Aaoelak Hooet Aaoelaoek,
jbon Hooet oinoeyqo nobo jbooen oeH ovu
jaoin oeH naQ, puNYpaoep Hdoy oemar sotot
Soyan Aaoeq tobo noyonsomuoex oeH ovu.
Aamar Haoet oetamar Hat rooeyoeq oidnorojon,
sokol pooeQ-oibpooeQ suoex-Asuoex oeH ovu.
jaoin oeH jaoin jbon momo oibfolo kovu Hooeb na,
oidoeb na oefoil oibnaSvoyopaQaoer oeH
Emooin oidn Aaoisoeb Jooeb koruNavooer Aapooin
fuoelr mooeta tuoilya looeb taHaoer oeH ovu

: fagun 1306 (1900)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2,4,8,10,12,16 laIoen `oeH ovu' oenI.
6,14 laIoen `oeH' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 329

pja/sazok/300: oinvto aoeNr oedbota

oinvto aoeNr oedbota oeJxaoen jaoegn Eka,


voo, oesQay oexaoela ar Aaj lobo tar oedxa
saraoidn Suzu baoiHoer Guoer Guoer kaoer caoiH oer,
sozYaoeblar Aarooit Hoy oin Aamar oeSxa
tobo jbooenr Aaoelaoet jbonodp aoil
oeH pjaoir, Aaj oinvoet sajabo Aamar Qaoil.
oeJQa oinoixoelr sazona pjaoelak kooer rocona
oesQay AaoimO zooirb EkoiT oejYaoitr oerxa

17 oepP 1316 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 330

pja/sazok/301: voo kooiroeq ovur coroeN

voo kooiroeq ovur coroeN jbonsomopoN


Ooer dn, tuI oejakoro kooir kor taHa doroSon
oimlooenr zara pooioetoeq Cooir, booiHya oeJoetoeq AmtoloHor,
vtoel maQaoiT raoixya looeHa oer SuvaoiSs -booirPon
OI-oeJ Aaoelak pooeoeq taHar Udar lolaToedoeS,
oesQa Hooet taoir EkoiT rooiM po uk maQay Eoes.
caoir oidoek tar Saoisagor oiQr Hooey Aaoeq vooir coracor
XoNokal-tooer daaO oer toer, Sao kooera oer mon

1307 (1901)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen `daaO oer' = `daa Ooer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 331

pja/Usob/302: Eoesoeq sokoel koto AaoeS

Eoesoeq sokoel koto AaoeS oedoexa oecoey


oeH aoeNS, Daoek sooeb OI oetamaoer
Eoesa oeH maoeC Eoesa, kaoeq Eoesa,
oetamay oiGoirbo caoir zaoer
Usooeb maoitbo oeH oetamay looey,
Duoibbo Aanoo-parabaoer

: fagun 1291 (1885)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 332

pja/Usob/303: oinlo Aaan mozur gor

oinlo Aaan mozur gor ovat-Aoro-maoeC,


oidoek oidgooer vubonomoioer Saoisogt baoej
oeHoera oega Aooer Arpsuoer, oinoixlo soKsaoer porombozuoer,
Eoesa Aanooito oimlono-Agooen oeSavono mogolo saoej
koluP koMoPo oiboeraz oiboeP HoUko oinmolo, HoUko oinhoeSP
oicoe oeHak Joto oibGo Apogoto ointY kolYaNkaoej.
Woro toroigya gaO oibHogomo, pbopoicmbozusogom
ombozonopuNYmo-pooib oibSWsomaoej

19 oiDoesor 1925 (1925)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen Saoisogt = SaoisoKgt
7 laIoen pbopoicmbozusogom = pbopoicmbozusoKgom
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 333

pja/Usob/304: k gabo Aaoim, k Sunabo

k gabo Aaoim, k Sunabo, Aaoij Aanoozaoem.


purobas jooen Eoenoiq oeDoek oetamar Amtonaoem
oekmooen booiNbo oetamar rocona, oekmooen rooiTbo oetamar koruNa,
oekmooen golabo Hdoy aN oetamar mozur oeoem
tobo nam looey coo tara Asm SuoenY zaIoeq
rooib Hooet gRoeH Cooiroeq oem, gRoHo Hooet gRoeH qaIoeq.
Asm AakaS nlSotodolo oetamar oikrooeN soda ZoloZolo,
oetamar Amtosagoro-maCaoer vaoisoeq Aoibraoem

: fagun-oco 1292(1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 334

pja/Usob/305: sofolo kooera oeH ovu Aaoij

sofolo kooera oeH ovu Aaoij sova, E rojon oeHak mooeHasoba


baoiHro Aoro vubonocoracoro mogoloeDaoer baoiz Ek kooera
Suko Hdoy kooera oeoem sorostoro, SnYo noyoen Aaoena puNYova
Avoyoar tobo kooera oeH Abaoirto, Amto-Uso tobo kooera Usaoirto,
gogoen gogoen kooera osaoirto Aoitoiboic tobo ointYoeSava.
sobo vokoet tobo Aaoena E pooirPooed, oibmux oico Joto kooera noto tobo pooed,
raj-AzSWoro, tobo oicrosopooed sobo sopodo kooera Hotogoroba
: fagun 1308 (1902)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 335

pja/Usob/306: Hoidmooiroaoer baoej

Hoidmooiroaoer baoej sumogolo Soxo


Soto mogoloiSxa kooer vobon Aaoela,
UoeF oinmolo fulogozo

: fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 336

pja/Usob/307: OI oepaHaIlo oitoimroraoit

OI oepaHaIlo oitoimroraoit.
pbogogoen oedxa oidlo nobo ovatqoTa,
jbooen-oeJbooen Hdoey-baoiHoer
okaoiSlo Aoit Aporpo mozuro vaoit
oek paFaoel E Suvoidn oina-maoeC,
moHa mooeHalLaoes jagaIoel coracoro,
sumogolo AaSbad boroiPoel
kooir ocar suxobarota
tuoim oicro saoeQr saoiQ

: ojYo 1297 (1890)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 337

pja/Usob/308: Aaoij booiHoeq bosoopobon

Aaoij booiHoeq bosoopobon sumoo oetamaoir sugozo oeH.


koto Aakul aN Aaoij gaoiHoeq gan, caoeH oetamaoir paoen Aanooe oeH
oel oetamar Aaoelak duYoelakvoelaoek gogon-UsoboagooeN
oicrooejYaoit paIoeq coo tara, Aaoix paIoeq Azo oeH
tobo mozurmuxvaoitoibHoisto oemoibkooiSto Aooer
koto vokot Daoikoeq, `naQ, Jaoic oidbosorojon tobo sogo oeH.'
UoeF sojoen aooer oelakoelakaooer JooeSagaQa koto qooe oeH
OI voboSoroN, ovu, Avoyo podo tobo sur manob muoin booe oeH
: fagun-oco 1292 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 338

pja/Aanoo/309: Aanoogan UFuk tooeb baoij

Aanoogan UFuk tooeb baoij


Ebar Aamar bYQar baoiSoet.
Aujoelr oeZUoeyr 'pooer Aaoij
paoerr tor Qakuk vaoisoet
Jabar HaOya OI-oeJ UoeFoeq, Ooega, OI-oeJ UoeFoeq,
sararaoi cooeX Aamar Gum oeJ quoeToeq.
Hdoy Aamar UFoeq duoel duoel
Akl jooelr AHaoisoet
oek oega tuoim daO oedoix tan tuoel
Ebar Aamar bYQar baoiSoet
oeH Ajana, Ajana sur nobo
bajaO Aamar bYQar baoiSoet,
HFa Ebar Ujan HaOyay tobo
paoerr tor Qak -na vaoisoet.
oekaoena kaoel Hoy oin Jaoer oedxa, Ooega, taoir oibrooeH
Emon kooer Dak oidoeyoeq Gooer oek rooeH!
basar AaSa oigoeyoeq oemar Guoer,
Cap oidoeyoiq AakaSraoiSoet
pagol, oetamar soiqaa suoer
tan oidoeya oemar bYQar baoiSoet

29 oepP 1321 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 339

pja/Aanoo/310: E oidn Aaoij oekan Gooer oega

E oidn Aaoij oekan Gooer oega xuoel oidlo ar?


Aaoij aoet sJ OFa sofol Holo kar?.
kaHar AoivoePoekr tooer oesanar GooeT Aaoelak vooer,
UPa kaHar AaoiSs booiH Holo Aazar par?.
booen booen ful fuoeToeq, oedaoel nobn pata
kar Hdoeyr maoeC Holo taoedr mala gaQa?.
boHu Juoegr UpoHaoer boroN kooir oinlo kaoer,
kar jbooen ovat Aaoij Gucay Azokar?.

24 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 340

pja/Aanoo/311: OI Amolo Haoet rojon aoet

OI Amolo Haoet rojon aoet Aapooin aoela


EI oeta Aaoela EI oeta Aaoela
EI oeta ovat, EI oeta AakaS, EI oeta pjar pupooibkaS,
EI oeta oibmol, EI oeta mozur, EI oeta vaoela
EI oeta Aaoela EI oeta Aaoela
Aazar oemoeGr booeX oejoeg Aapooin aoela
EI oeta Aaoela EI oeta Aaoela
EI oeta CoCa tooi-ala, EI oeta duoexr Aoigmala,
EI oeta muoi, EI oeta doi, EI oeta vaoela
EI oeta Aaoela EI oeta Aaoela

7 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 341

pja/Aanoo/312: tar Ao naI oega oeJ

tar Ao naI oega oeJ Aanoe goa Aamar Ago.


tar ANu-poromaNu oeplo koto Aaoelar sogo,
O tar Ao naI oega naI.
taoer oemaHonomo oidoey oegoeq koto fuoelr gozo,
taoer oedala oidoey duoiloey oegoeq koto oeZUoeyr qoo,
O tar Ao naI oega naI.
Aaoeq koto suoerr oesaHag oeJ tar ooer ooer logo,
oes oeJ koto rooer rosozaray kotoI Holo mogo,
O tar Ao naI oega naI.
koto Sukotara oeJ Woep taHar oeroex oegoeq pS,
koto bosoo oeJ oeZoeloeq tay AkarooeNr HoP,
O tar Ao naI oega naI.
oes oeJ aN oepoeyoeq pan kooer Jug-Jugaooerr onY
vubon koto tQjooelr zaray kooeroeq tay zonY,
O tar Ao naI oega naI.
oes oeJ sooign oemar, Aamaoer oes oidoeyoeq boromalY.
Aaoim zonY, oes oemar Agooen oeJ koto odp allo
O tar Ao naI oega naI.

5 obSax 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 342

pja/Aanoo/313: oetamar Aanoo OI Elo aoer

oetamar Aanoo OI Elo aoer, Elo Elo Elo oega. Ooega purobas
buoekr Aacolxaoin zulay oepoet Aaoinaoet oemoela oega
pooeQ oescon oekaoera gozobaoir mooiln na Hoy coroN taoir,
oetamar suor OI Elo aoer, Elo Elo Elo oega.
Aakul Hdoyxaoin soMuoex tar qooioey oefoela oefoela oega
oetamar sokol zon oeJ zonY Holo Holo oega.
oibSWjoenr kolYaoeN Aaj Gooerr duyar oexaoela oega.
oeHoera raa Holo sokol gogon, oico Holo pulokmogon,
oetamar ointY Aaoela Elo aoer, Elo Elo Elo oega.
oetamar poranodp tuoel oezaoera, OI Aaoelaoet oeoela oega

3 obSax 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen poranodp = poran-odp
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 343

pja/Aanoo/314: aoeN xuoiSr tufan UoeFoeq

aoeN xuoiSr tufan UoeFoeq.


voy-vabonar baza TuoeToeq
duhxoek Aaj kooiFn booel jooioey zoroet buoekr tooel
UzaO Hooey Hdoy quoeToeq
oeHQay kaoera FaI Hooeb na mooen oiqlo EI vabona,
duyar oevoe sobaI juoeToeq.
Joton kooer Aaponaoek oeJ oeroexoiqoelm zuoey oemoej,
Aanooe oes zulay luoeToeq

9 vao 1320 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 344

pja/Aanoo/315: paroib na oik oeJag oidoet EI

paroib na oik oeJag oidoet EI qooe oer


EI xooes Jabar, oevoes Jabar, vabarI Aanooe oer
paoitya kan Suoins na oeJ oidoek oidoek gogonmaoeC
moroNbNay k sur baoej topon-tara-cooe oer
aoiloey Aagun oezoey oezoey olbarI Aanooe oer
pagol-kora gaoenr taoen zay oeJ oekaQa oekI ba jaoen,
cay na oifoer oipqon-paoen, roy na baza booez oer
luoeT Jabar, quoeT Jabar, colbarI Aanooe oer.
oesI Aanoo-coroN-paoet qoy tu oeJ noetY maoet,
pLabon booeH Jay zoraoet boron goet gooez oer
oefoel oedbar, oeqoe oedbar, morbarI Aanooe oer

18 vao 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 345

pja/Aanoo/316: oeoem aoeN gaoen gooez

oeoem aoeN gaoen gooez Aaoelaoek puloek


pLaoibto kooirya oinoixl duYoelaoek voelaoek
oetamar Amolo Amto pooioeq Cooirya
oidoek oidoek Aaoij TuoiTya sokol bozo
muroit zooirya jaoigya UoeF Aanoo,
jbon UoiFlo oinoib suzay vooirya
oectona Aamar kolYaNrososoroes
Sotodolosomo fuoiTlo porom HoroeP
sobo mozu tar coroeN oetamar zooirya.
nrob Aaoelaoek jaoiglo Hdoyaoe
Udar UPar Udoy-AruNkaoi,
Aloso Aaoixr AaboroN oeglo sooirya

AgRoHayoN 1314 (1907)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen kolYaNrososoroes = kolYaNroso-soroes
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 346

pja/Aanoo/317: jogoet AanooJoe

jogoet AanooJoe Aamar oinmoN.


zonY Holo, znY Holo manobjbon
noyon Aamar roepr puoer saz oimTaoey oebay Guoer,
oboN Aamar govr suoer Hooeyoeq mogon
oetamar Jooe oidoeyqo var, bajaI Aaoim baoiS
gaoen gaoen oegoeQ oebaI aoeNr kaa Haois.
Exon somoy Hooeyoeq oik? sovay oigoey oetamay oedoix'
joyooin Suoinoey Jabo E oemar oinoebdono

30 AaoiSWn 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 347

pja/Aanoo/318: gaoey Aamar pulok laoeg

gaoey Aamar pulok laoeg, oecaoex Gonay oeGar


Hdoey oemar oek oeboezoeq raa raxr oeDar?.
Aaoijoek EI AakaStooel jooel Qooel fuoel fooel
oekmon ko'oer, mooenaHoroN, qoaoel mon oemar?.
oekmon oexla Holo Aamar Aaoij oetamar sooen!
oepoeyoiq oik xuoej oebaI oevoeb na paI mooen.
Aanoo Aaj oikoesr qooel kaoidoet cay noyonjooel,
oibroHo Aaj mozur Hooey kooeroeq aN oevar

25 AaoiSWn 1316 (1909)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
4 laIoen `oekmon ko'oer, mooenaHoroN,' = `oekmon ko'oer mooenaHoroN,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 348

pja/Aanoo/319: Aaoelay Aaoelakmoy kooer

Aaoelay Aaoelakmoy kooer oeH Eoel Aaoelar Aaoela.


Aamar noyon Hooet Aazar oimlaoela oimlaoela
sokol AakaS sokol zora Aanooe Haoisoet vora,
oeJ oidk-paoen noyon oemoil vaoela sobI vaoela
oetamar Aaoela gaoeqr patay naoicoey oetaoel aN.
oetamar Aaoela paoixr basay jaoigoey oetaoel gan.
oetamar Aaoela vaoelaoeboes pooeoeq oemar gaoey Eoes,
Hdoey oemar oinmolo Hat bulaoela bulaoela

20 AgRoHayoN 1316 (1909)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `oimlaoela oimlaoela' = `oimlalo oimlalo'
oeSP laIoen `bulaoela bulaoela' = `bulalo bulalo'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 349

pja/Aanoo/320: Aaoij E AanoosozYa

Aaoij E AanoosozYa suoro oibkaoeS, AaHa


moo poboen Aaoij vaoes AakaoeS
oibzur bYakul mozumazur, AaHa
oz gogoen gRoHotara nrooeb
oikroNsogoet suza boroeP, AaHa.
aN mono momo zoer zoer osadrooes Aaoes vooir,
oedHo puloikto Udar HoroeP, AaHa

: fagun 1315 (1909)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen oikroNsogoet = oikroNsoKgoet
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 350

pja/Aanoo/321: baoej baoej romYbNa baoej

baoej baoej romYbNa baoej


Amolokomol-maoeC, oejYaarojon-maoeC,
kajoloGono-maoeC, oinoiS-Aazar-maoeC,
kusumsuroiv-maoeC bNroNon Suoin oeJ
oeoem oeoem baoej
naoec naoec romYtaoel naoec
topon tara naoec, nod somu naoec,
joMmoroN naoec, JugoJugao naoec,
vokotoHdoyo naoec oibSWqoe maoitoey
oeoem oeoem naoec
saoej saoej romYoeboeS saoej
nl Aoro saoej, UPasozYa saoej,
zoroNzoil saoej, dnduhx saoej,
oNoto oico saoej oibSWoeSavay luTaoey
oeoem oeoem saoej

: fagun 1315 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 351

pja/Aanoo/322: oibpul torogo oer

oibpul torogo oer, oibpul torogo oer.


sobo gogon Ud oeboilya mogon kooir Att Anagoto
Aaoelaoek-Ulo jbooen-coolo Eoik Aanoo-torogo
taI, duoiloeq oidnokoro coo tara,
comoik kooipoeq oectonazara,
Aakul coolo naoec sKsar, kuHoer HdoyoibHogo

: fagun 1314 (1908)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 352

pja/Aanoo/323: soda Qaoeka Aanooe

soda Qaoeka Aanooe, soKsaoer oinvoey oinmoloaoeN


jaoega aoet Aanooe, kooera komo Aanooe,
sozYay goeH cooela oeH Aanoogaoen
sokooeT sopooed Qaoeka kolYaoeN,
Qaoeka Aanooe oina-Apomaoen.
sobaoer Xoma kooir Qaoeka Aanooe,
oicro-AmtoinCoer Saoirosopaoen

: fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 353

pja/Aanoo/324: booeH oinrooro Anoo

booeH oinrooro Anoo Aanoozara


baoej Asm nooevamaoeC Anaoid robo,
jaoeg AgoNY rooibcotara
Ekoko Axo bRaraoejY
poromo-Ek oesI rajraoej raoej.
oiboiMto oinoemPHoto oibSW coroeN oibnoto,
loXSoto vooicto bakYHara

vao 1304 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 354

pja/Aanoo/325: Amolo komol soHoej jooelr oekaoel

Amolo komol soHoej jooelr oekaoel Aanooe rooeH fuoiTya,


oifoer na oes kovu `Aaloy oekaQay' bo'oel zulay zulay luoiTya
oetmooin soHoej Aanooe HoroiPto
oetamar maCaoer robo oinmogoicto,
pjaSotodolo Aapooin oes oibkooiSto sobo sKSoyo TuoiTya
oekaQa Aaqo tuoim poQo na xuoijbo kovu, Suzabo na oekaoena pooiQoek
oetamaoir maCaoer oimbo oifoirbo ovu, Joxon oifoirbo oeJ oidoek.
cooilbo Joxon oetamar AakaSoegoeH
oetamar AmtoobaH laoigoeb oedoeH,
oetamar pobon soxar moton oeoeH booeX Aaoisoeb quoiTya

1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 355

pja/Aanoo/326: Aanoozara booiHoeq

Aanoozara booiHoeq vuboen,


oidnrojon koto Amtoroso UQooil Jay Anoo gogoen
pan kooer rooib SoS Aooil vooirya
soda do rooeH AXoyo oejYaoit
ointY pN zora jbooen oikrooeN
booisya Aaqo oekno Aapon-mooen,
WaQoinmogono k karooeN?
caoir oidoek oedoexa caoiH Hdoy osaoir,
Xu duhx sobo tuqo maoin
oemo vooirya looeHa SnY jbooen

: fagun 1300 (1894)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 356

pja/Aanoo/327: nobo Aanooe jaoega

nobo Aanooe jaoega Aaoij noboroiboikrooeN


Su suoro oit-Uolo oinmolo jbooen
Usaoirto nobo jbonoinCoro Uaoisto AaSagoit,
Amtopupgoz booeH Aaoij EI Saoipoboen

: ojYo 1297 (1890)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 357

pja/Aanoo/328: oeHoir tobo oibmolomuxvaoit

oeHoir tobo oibmolomuxvaoit dr Holo goHono duxraoit.


fuoiTlo mono aN momo tobo coroNlalooes, oidnu Hdoyokomoldolo paoit
tobo noyonoejYaoitkoNa laoig toruN rooiboikroN UoeF jaoig.
noyon xuoil oibSWjono bodon tuoil caoiHlo tobo doroSporoSsux maoig.
gogontolo mogon Holo Su tobo Haoisoet,
UoiFlo fuoiT koto kusumpaoit oeHoir tobo oibmolomuxvaoit
ointo bono oibHogokolotaoen, gto sobo zay tobo paoen.
pbogogoen jogoto jaoig UoiF gaoiHlo, pN sobo tobo rooicto gaoen.
oemoroso pan kooir gan kooir kanooen
UoiFlo mono aN momo maoit oeHoir tobo oibmolomuxvaoit

: fagun-oco 1292(1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 358

pja/Aanoo/329: Eto Aanoooin UoiFlo

Eto Aanoooin UoiFlo oekaQay,


jogotpurobas sooeb oekaQay zay
oekan Amtozoenr oepoeyoeq sozan,
oekan suza kooer pan!
oekan Aaoelaoek Aazar doer Jay

: fagun-oco 1292(1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 359

pja/Aanoo/330: Aazar rojon oepaHaoela

Aazar rojon oepaHaoela, jogot puoirlo puloek.


oibmolo ovatooikrooeN oimoillo duYoelaoek voelaoek
jogoto noyon tuoilya Hdoyduyar xuoilya
oeHoiroeq HdoynaoeQoer Aapon Hdoy-Aaoelaoek
oemomuxHaois taHaoir pooioeq zorar Aanooen
kusum oibkooiS UoiFoeq, somr booiHoeq kanooen.
suzoer Aazar TuoiToeq, doSo oidk fuoeT UoiFoeq
jononr oekaoel oeJno oer jaoigoeq baoilka balooek
jogoto oeJ oidoek caoiHoeq oes oidoek oedoixnu caoiHya,
oeHoir oes Asm mazur Hdoy UoiFoeq gaoiHya.
nobn Aaoelaoek vaoitoeq, nobn AaSay maoitoeq,
nobn jbon looivya joyo-joyo UoeF oioelaoek

: AgRoHayoN 1291 (1884)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `oimoillo duYoelaoek voelaoek'
= `oimoillo duYoelak voelaoek'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 360

pja/Aanoo/331: Hdoybasona pNo Holo

Hdoybasona pNo Holo Aaoij momo pN Holo, Suno sooeb jogotojoen


k oeHoirnu oeSava, oinoixlovubononaQ
oico-maoeC boois oiQr Aasooen

: fagun 1305 (1899)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 361

pja/Aanoo/332: Xoto Joto Xooit Joto

Xoto Joto Xooit Joto oimoeq Hooet oimoeq,


oinoemoePr kuSakur pooe rooeb noec
k Holo na, k oepoel na, oek tobo oeSaoez oin oedna
oes sokolI moroicka oimlaIoeb oipoeq
EI-oeJ oeHoiroel oecaoex Aporpo qooib
AruN gogontooel ovaoetr rooib
EI oeta poromo dan sofolo kooirlo aN,
sooetYr Aanoorp
EI oeta jaoigoeq

25 nooevor 1926 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 362

pja/Aanoo/333: Aaoim soKsaoer mono oidoeyoiqnu

Aaoim soKsaoer mono oidoeyoiqnu, tuoim Aapooin oes mono oinoeyqo.


Aaoim sux bo'oel dux oecoeyoiqnu, tuoim dux bo'oel sux oidoeyq
Hdoy JaHar Sotoxaoen oiqlo Soto WaoeQr sazooen
taHaoer oekmooen kuaoey Aaoinoel, baoizoel vooibazooen
sux sux kooer aoer aoer oemaoer koto oidoek koto oexajaoel,
tuoim oeJ Aamar koto Aaponar Ebar oes koQa oebaCaoel
koruNa oetamar oekan poQ oidoey oekaQa oinoey Jay kaHaoer
soHosa oedoixnu noyon oemoiloey,
Eoenqo oetamaoir duyaoer

fagun 1306 (1900)

paFaor pooerr patay

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 363

paFaor
pja O aQona/64: Aaoim soKsaoer mono oidoeyoiqnu

Aaoim soKsaoer mono oidoeyoiqnu, tuoim Aapooin oes mono oinoeyqo.


Aaoim sux bo'oel dux oecoeyoiqnu, tuoim dux bo'oel sux oidoeyq
(doya ko'oer dux oidoel Aamay, doya kooer.)
Hdoy JaHar Sotoxaoen oiqlo Soto WaoeQr sazooen
taHaoer oekmooen kuaoey Aaoinoel, baoizoel vooibazooen
(kuaoey Eoen, Sotoxan Hooet kuaoey Eoen,
zula Hooet taoer kuaoey Eoen.)
sux sux kooer aoer aoer oemaoer koto oidoek koto oexajaoel,
tuoim oeJ Aamar koto Aaponar Ebar oes koQa oebaCaoel.
(buCaoey oidoel, Hdoey Aaois buCaoey oidoel,
tuoim oek HO Aamar buCaoey oidoel.)
koruNa oetamar oekan poQ oidoey oekaQa oinoey Jay kaHaoer
soHosa oedoixnu noyon oemoiloey Eoenqo oetamaoir duyaoer.
(Aaoim na jaoinoet, oekaQa oidoey Aamay Eoenqo
Aaoim na jaoinoet.)

fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 364

pja/oibSWo/334: Aaoijoek EI sokaloeblaoet

Aaoijoek EI sokaloeblaoet
booes Aaoiq Aamar aoeNr suroiT oemlaoet
AakaoeS OI AruN raoeg mozur tan koruN laoeg,
batas maoet Aaoelaqayar mayar oexlaoet
noilma EI oinln Holo Aamar oectonay.
oesanar Aava jooioey oeglo mooenr kamonay.
oelakaooerr O par Hooet oek Udas bayur oesRaoet
oevoes oebay oidgooe OI oemoeGr oevlaoet

13 obSax 1319 (1912)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 365

pja/oibSWo/335: oeJ zRubopodo oidoeyqo

oeJ zRubopodo oidoeyqo baoiz oibSWotaoen


oimlab taI jbonogaoen
gogoen tobo oibmolo nl Hdoey lobo taHaoir oiml,
Saoimoy govr baN nrobo aoeN
bajay UPa oinSQkoel oeJ gtovaPa
oes oin oinoey jaoigoeb oemar nobn AaSa.
fuoelr mooeta soHoj suoer ovat momo UoiFoeb poer,
sozYa momo oes suoer oeJno mooiroet jaoen

2 maG 1333(1926-1927)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen poer = puoer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 366

pja/oibSWo/336: Ooer, oetara Jara Sunoib na

Ooer, oetara Jara Sunoib na


oetaoedr tooer AakaS-'pooer ointY baoej oekan bNa
doerr Sx UFolo oeboej, pooeQ baoiHr Holo oes oeJ,
duyaoer oetar Aasooeb kooeb tar laoig oidn gunoib na?.
ratguoela Jay Hay oer bQay, oidnguoela Jay oevoes
mooen AaSa raxoib na oik oimlon Hooeb oeSoeP?
Hoyoeta oidoenr oedoir Aaoeq, Hoyoeta oes oidn Aas lo kaoeq
oimlonraoet fuToeb oeJ ful tar oik oer bj bunoib na?.

maG 1333 (1927)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
7 laIoen Aas lo = Aaslo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 367

pja/oibSWo/337: moHaoiboeSW moHakaoeS

moHaoiboeSW moHakaoeS moHakal-maoeC


Aaoim manobo Ekak oim oibMooey, oim oibMooey
tuoim Aaqo, oibSWnaQ, Asm roHosYmaoeC
nrooeb Ekak Aapon mooiHmaoinlooey
Anoo E oedSkaoel, AgoNY E do oelaoek,
tuoim Aaqo oemaoer caoiH Aaoim caoiH oetama-paoen.
oz sobo oekalaHolo, Saoimogo coracoro
Ek tuoim, oetama-maoeC Aaoim Eka oinvoey

: fagun 1303 (1897)


paFaor
pja O aQona/56: moHaoiboeSW moHakaoeS

moHaoiboeSW moHakaoeS moHakalmaoeC


Aaoim manobo k laoig Ekak ooim oibMooey.
tuoim Aaqo oiboeSWSWoro suropoit Asm roHoesY
nrooeb Ekak tobo Aalooey.
Aaoim caoiH oetama-paoen
tuoim oemaoer oinyoto oeHoirqo, oinoemPoibHn noto noyoen.

: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


3 laIoenr bodoel
'tuoim Aaqo, oibSWnaQ, Asm roHosYmaoeC'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 368

pja/oibSWo/338: Aaq Aapon mooiHma looey

Aaq Aapon mooiHma looey oemar gogoen rooib,


Aaoikqo oemar oemoeGr pooeT tobo rooerI qooib
taposo, tuoim oezyaoen tobo k oedxo oemaoer oekmooen kobo
oetamar jooeT Aaoim oetamaoir vaoebr jaob
oetamaoir oesana oebaCaI Holo, Aaoim oeta tar oevla.
oinoejoer tuoim oevalaoeb bo'oel Aamaoer oinoey oexla.
kooe momo k koQa oeSan AQo Aaoim buoiC na oekaoena
bNaoet oemar kaoidya OoeF oetamaoir ovrob

oepP 1336 (1930)


: `Aamar maoeC oetamaoir maya' gaoenr paFaor.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 369

pja/oibSWo/339: Aamar muoi Aaoelay Aaoelay

Aamar muoi Aaoelay Aaoelay EI AakaoeS,


Aamar muoi zulay zulay Gaoes Gaoes
oedHomoenr sudr paoer Haoiroey oefoil Aaponaoer,
gaoenr suoer Aamar muoi oe vaoes
Aamar muoi sobojoenr mooenr maoeC,
duhxoibpod-tuq-kora kooiFn kaoej.
oibSWzatar JoSala AaoeHaoemr booi ala
jbon oeJno oidI AaHuoit muoi-AaoeS.

19 oesoeTor 1926 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 370

pja/oibSWo/340: Aamar aoeN govr oegapon

Aamar aoeN govr oegapon moHa-Aapon oes oik,


Azokaoer HoFa taoer oedoix
Jooeb dudomo Cooe Aagol xuoel pooe,
kar oes noyon-'pooer noyon Jay oega oeFoik
Joxon Aaoes porom logon toxon gogon-maoeC
taHar oevr baoej.
oibduYt-Uaoes oebdonarI dt Aaoes,
AamooeNr baN Jay Hdoey oeloix

oco 1332 (1926)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen `taHar oevr' = `taHarI oevr'
7 laIoen `oibduYt-Uaoes' = `oibduY Uaoes'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 371

pja/oibSWo/341: Aaoij momorooin oekno

Aaoij momorooin oekno jaoiglo oer!


momo polLoeb polLoeb oiHoelLaoel oiHoelLaoel
QoroQoro kopono laoiglo oer
oekan oivxaoir Hay oer Elo Aamaoir E Agonoaoer,
buoiC sob mon zon momo maoiglo oer
Hdoy buoiC taoer jaoen,
kusum oefaTay taoir gaoen.
Aaoij momo AoromaoeC oesI pooiQoekrI podooin baoej,
taI cooikoet cooikoet Gum vaoilo oer

: obSax 1330 (1923)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen oivxaoir = oivxar
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 372

pja/oibSWo/342: oQomo Aaoelar coroNoin

oQomo Aaoelar coroNoin UFolo oeboej oeJI


noibrag Hdoy Aamar UzaO Holo oesI
nl Atooelr oekaQa oeQoek Udas taoer korlo oeJ oek
oegaponbas oesI Udasr oiFk-oiFkana oenI
`suoiSoyon Aay oeqoe Aay' jaoeg oeJ tar vaPa,
oes booel `col Aaoeq oeJQay sagorpaoerr basa'.
oedS-oiboedoeSr sokol zara oesIxaoen Hoy bazonHara
oekaoeNr odp oimlay oiSxa oejYaoitsomuoeI

10 oepP 1329 (1922-1923)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 373

pja/oibSWo/343: oetamar Haoetr raxxaoin

oetamar Haoetr raxxaoin baoeza Aamar dooixn-Haoet


sJ oeJmon zorar kooer Aaoelak-rax joay aoet
oetamar AaoiSs Aamar kaoej sofol Hooeb oibSWo-maoeC
oloeb oetamar do oiSxa Aamar sokol oebdonaoet
komo kooir oeJ Hat looey komobazon taoer baoez.
fooelr AaSa oiSkol Hooey jooioey zooer jooiTl faoed.
oetamar rax baoeza AaoiT sokol bazon Jaoeb kaoiT,
komo toxon bNar moton bajoeb mozur mqonaoet

: AaoiSWn 1330 (1923)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen moton = mooeta
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 374

pja/oibSWo/344: buoeCoiq oik buoiC naI ba

buoeCoiq oik buoiC naI ba oes tooek kaj naI,


vaoela Aamar oeloegoeq oeJ roIlo oesI koQaI
oevaoerr Aaoelay noyon vo'oer ointYooek paI nton kooer,
kaHar muoex caI
ooitoidoenr kaoejr pooeQ koroet Aanaoegana
kaoen Aamar oeloegoeq gan, kooeroeq Aan mona.
Hdoey oemar koxon jaoin poolo paoeyr oicxaoin
oecoey oedoix taI

1328 (1921)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen Aan mona = Aanmona
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 375

pja/oibSWo/345: oefoel raxoelI oik pooe rooeb

oefoel raxoelI oik pooe rooeb O Aoebaz.


oeJ tar dam jaoen oes kuoioey looeb O Aoebaz
O oeJ oekan roton ta oedx -na vaoib, Or 'pooer oik zuoelar daoib?
O Haoiroey oegoel taoir golar Har gaQa oeJ bYQo Hooeb
Or oexaj pooeoeq jaoins oen ta?
taI dt oeboeral oeHQa oesQa.
Jaoer koroil oeHla sobaI oimoil Aador oeJ tar baoioey oidoil
Jaoer dorod oidoil tar bYQa oik oesI dorodr aoeN sooeb?.

30 oepP 1328 (1922)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3, oeSP laIoen `?' oico oenI.
6 laIoen oeboeral = oebrolo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 376

pja/oibSWo/346: oedOya oenOya oifoiroey-oedOya

oedOya oenOya oifoiroey-oedOya oetamay Aamay


jonom jonom EI cooeloeq, moroN kovu taoer Qamay?.
Joxon oetamar gaoen Aaoim jaoig AakaoeS caI oetamar laoig,
Aabar Ektaraoet Aamar gaoen maoiTr paoen oetamay namay
Ooega, oetamar oesanar Aaoelar zara, tar zaoir zar
Aamar kaoela maoiTr ful fuoiToey oeSaz kooir tar.
Aamar Sororaoetr oeSfaoilbon oesrooevoet maoet Joxon
toxon palTa oes tan laoeg tobo aboN-raoetr oem-booirPay

ojYo 1329 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 377

pja/oibSWo/347: ArpbNa roepr Aaaoel

ArpbNa roepr Aaaoel luoikoey baoej,


oes bNa Aaoij UoiFlo baoij HdoymaoeC
vubon Aamar vooirlo suoer, oevd Guoec Jay oinkooeT doer,
oesI raoigN oeloegoeq Aamar sokol kaoej
Haoet-paOyar oecaoex-caOyar sokol bazon
oeglo oekoeT Aaj, sofol Holo sokol kadon.
suoerr rooes Haoiroey JaOya oesI oeta oedxa, oesI oeta paOya
oibroHo oimlon oimoel oeglo Aaj soman saoej

: maG 1326 (1920)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 378

pja/oibSWo/348: Aaoim albo na oemar batayooen

Aaoim albo na oemar batayooen odp Aaoin,


Aaoim Sunbo booes Aazar-vora govr baN
Aamar E oedHo mon oimlaoey Jak oinSQraoet,
Aamar luoikoey-oefaTa EI Hdoeyr pupopaoet,
Qak -na Zaka oemar oebdonar gozoxaoin
Aamar sokol Hdoy UzaO Hooeb tarar maoeC
oeJxaoen OI AazarbNay Aaoela baoej.
Aamar sokol oidoenr poQ oexaja EI Holo sara,
Exon oidk -oiboidoekr oeSoeP Eoes oidSaHara
oikoesr AaSay booes Aaoiq Avoy maoin

: vao 1326 (1919 )

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 379

pja/oibSWo/349: Aaoim Joxon tar duyaoer

Aaoim Joxon tar duyaoer oivXa oinoet JaI toxon JaHa paI
oes oeJ Aaoim HaraI baoer baoer
oitoin Joxon oivXa oinoet Aaoesn Aamar aoer
bozo tala oevoe oedoix Aapon-maoeC oegapon rotonvar,
Haray na oes Aar
ovat Aaoes taHar kaoeq Aaoelak oivXa oinoet,
oes Aaoela tar luTay zoroNoet.
oitoin Joxon sozYa-kaoeq daan kooer, toxon ooer ooer
fuoeT OoeF Azokaoerr Aapon aoeNr zon
mukuoeT tar pooern oes roton

1 januyaoir 1918 (1918)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 380

pja/oibSWo/350: AakaS juoe Suoinnu OI baoej

AakaS juoe Suoinnu OI baoej oetamaoir nam sokol tarar maoeC


oes namxaoin oenoem Elo vuoey, koxon Aamar lolaT oidlo quoey,
Saoizaray oebdon oeglo zuoey Aapon Aamar Aapoin mooer laoej
mon oimoel Jay Aaj OI nrob raoet taray-vora OI gogoenr saoeQ.
Amooin kooer Aamar E Hdoy oetamar naoem oeHak-na namomoy,
Aazaoer oemar oetamar Aaoelar joy govr Hooey Qak jbooenr kaoej

: obSax 1326 (1919)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `taray-vora' = `taray vora'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 381

pja/oibSWo/351: AkarooeN Akaoel oemar poolo

AkarooeN Akaoel oemar poolo Joxon Dak


toxon Aaoim oiqoelm Soyon paoit.
oibSW toxon tarar Aaoelay daaoey oinbak,
zoray toxon oitoimrgoHon raoit.
Gooerr oelaoek oekoed koIlo oemaoer,
`Aazaoer poQ oicnoeb oekmon ko'oer?'
Aaoim koInu, `colbo Aaoim oinoejr Aaoela zooer,
Haoet Aamar EI-oeJ Aaoeq baoit.'
baoit JotoI Uco oiSxay ooel Aapon oetoej
oecaoex totoI laoeg Aaoelar baza,
qayay oimoeS caoir oidoek maya qoay oes oeJ
Aaoezk oedxa kooer Aamay Aaza.
gobovoer JotoI cooil oeboeg
AakaS toto Zaoek zular oemoeG,
oiSxa Aamar oekoep OoeF Azr HaOya oeloeg
paoey paoey sjon kooer zada
HoFa oiSoer laglo AaGat booenr Saxajaoel,
HoFa Haoet oinblo Aamar baoit.
oecoey oedoix poQ Haoiroey oefoeloiq oekan kaoel
oecoey oedoix oitoimrgoHon raoit.
oekoed booil maQa kooer oincu,
`Sooi Aamar roIlo na Aar oikqu!'
oesI oinoemoeP HoFa oedoix koxon oipqu oipqu
Eoesoeq oemar oicropoeQr saoiQ
: obSax 1326 (1919)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 382

pja/oibSWo/352: vubonoejaa Aasonxaoin

vubonoejaa Aasonxaoin
Aamar Hdoy-maoeC oibqaO Aaoin
raoetr tara, oidoenr rooib, Aazar-Aaoelar sokol qooib,
oetamar AakaS-vora sokol baN
Aamar Hdoy-maoeC oibqaO Aaoin
vubonbNar sokol suoer
Aamar Hdoy poran daO-na poer.
duhxsuoexr sokol HoroP, fuoelr poroS, Cooer poroS
oetamar koruN Suv Udar paoiN
Aamar Hdoy-maoeC oidk -na Aaoin

8 ojYo 1323 (1916)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `vubonoejaa' = `oetamar vubonoejaa'
5,7, oeSP laIoen `Aamar' oenI.
6 laIoen `vubonbNar' = `oetamar vubonbNar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 383

pja/oibSWo/353: Daoek bar bar Daoek

Daoek bar bar Daoek,


oeSaoena oer, duyaoer duyaoer Aazaoer Aaoelaoek
koto suxduhxoeSaoek koto moroeN jbonoelaoek
Daoek boovoyokoro rooeb,
suzasogoet Daoek duYoelaoek voelaoek

: oco 1317 (1911)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen gtooibtaoen `Aoelak' Aaoeq, oesTa mooen Hoy qapar vul.
4 laIoen `boovoyokoro' = `boovoyoKkoro'
oeSP laIoen `suzasogoet' = `suzasoKgoet'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 384

pja/oibSWo/354: Azokaoerr Uso Hooet

Azokaoerr Uso Hooet Usaoirto Aaoela


oesI oeta oetamar Aaoela!
sokol oiboeraz-maoeC jagRoto oeJ vaoela
oesI oeta oetamar vaoela
pooeQr zulay boXo oepoet rooeyoeq oeJI oegH
oesI oeta oetamar oegHo.
somorGaoet Amor kooer ruoinFur oeHo
oesI oeta oetamar oeHo
sob furaoel baoik rooeH AdSY oeJI dan
oesI oeta oetamar dan.
mtuY Aapon paoe vooir booiHoeq oeJI aN
oesI oeta oetamar aN.
oibSWjoenr paoeyr tooel zoilmoy oeJ voim
oesI oeta Wgovoim.
sobay oinoey sobar maoeC luoikoey Aaqo tuoim
oesI oeta Aamar tuoim

29 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 385

pja/oibSWo/355: sara jbon oidlo Aaoela

sara jbon oidlo Aaoela sJ gRoHo cad


oetamar AaSbad, oeH ovu, oetamar AaSbad
oemoeGr kolos vo'oer vo'oer osadbaoir pooe Co'oer,
sokol oedoeH ovatbayu Gucay Abosad
oetamar AaSbad, oeH ovu, oetamar AaSbad
tNo oeJ EI zular 'pooer paoet Aacolxaoin,
EI-oeJ AakaS oicronrob Amtomoy baN,
ful oeJ Aaoes oidoen oidoen oibna oerxar poQoiT oicoen,
EI-oeJ vubon oidoek oidoek puray koto saz
oetamar AaSbad, oeH ovu, oetamar AaSbad

20 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 386

pja/oibSWo/356: Aapon Hooet baoiHr Hooey

Aapon Hooet baoiHr Hooey baIoer daa,


buoekr maoeC oibSWoelaoekr paoib saa
EI-oeJ oibpul oeZU oeloegoeq oetar maoeCoet UFuk oenoec,
sokol poran oidk-na naa
oebas -na mor, EI noilmay Aason looey
AruN-Aaoelar WNoerNu-maxa Hooey.
oeJxaoenoet Agaz quoiT oeml oesQa oetar DanaduoiT,
sobar maoeC paoib qaa

17 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen `oeml' = `oeml '
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 387

pja/oibSWo/357: oeJ Qaoek Qak-na aoer

oeJ Qaoek Qak-na aoer, oeJ Jaoib Ja-na paoer


Jooid OI oevaoerr paoix oetaoir nam Jay oer Daoik
Eka tuI cooel Ja oer
kuoi cay Aazar raoet oiSoiSoerr rooes maoet.
oefaTa ful cay na oinSa aoeN tar Aaoelar tPa,
kaoed oes Azokaoer

17 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `oetaoir nam' = `oetarI nam'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 388

pja/oibSWo/358: AakaoeS duI Haoet oem

AakaoeS duI Haoet oem oiblay O oek!


oes suza qooioey oeglo oelaoek oelaoek
gaoeqra vooer oinlo sobuj patay,
zoroN zooer oinlo Aapon maQay.
oeqoelra sokol gaoey oinlo oemoex,
paoixra paxay paxay oinlo Eoek.
oeqoelra kuoioey oinlo maoeyr buoek,
maoeyra oedoex oinlo oeqoelr muoex
oes oeJ OI duhxoiSxay UFolo ooel,
oes oeJ OI Auzaray poolo gooel.
oes oeJ OI oibdN br-Hdoy Hooet
booiHlo moroNrp jbonoesRaoet.
oes oeJ OI vaagoar taoel taoel
oenoec Jay oedoeS oedoeS kaoel kaoel

7 ojYo 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `qooioey oeglo' = `gooioey oeglo'
5 laIoen oeqoelra = fuoelra
6 laIoen `paxay paxay oinlo' = `paxay taoer oinlo'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 389

pja/oibSWo/359: ointY oetamar oeJ ful

ointY oetamar oeJ ful oefaoeT fulbooen


taoir mozu oekno monmozuoep xaOyaO na?
ointYsova booes oetamar agooeN,
oetamar voetYoer oesI sovay oekno gaOyaO na?.
oibSWkomol fuoeT coroNcuoen,
oes oeJ oetamar muoex mux tuoel cay UMooen,
Aamar oico-komoloiToer oesI rooes
oekno oetamar paoen ointY-caOya caOyaO na?.
AakaoeS zay rooib-tara-Iuoet,
oetamar oibramHara nodra zay oiszuoet,
oetmooin kooer suzasagor-sozaoen
Aamar jbonzara ointY oekno zaOyaO na?
paoixr kooe Aapooin jagaO Aanoo,
tuoim fuoelr booeX vooirya daO sugozo,
oetmooin kooer Aamar HdoyoivXuoer
oekno aoer oetamar ointYosad paOyaO na?.

29 AaoiSWn 1320 (1913)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 390

pja/oibSWo/360: Emooin kooer Guoirbo doer

Emooin kooer Guoirbo doer baoiHoer,


Aar oeta gooit naoiH oer oemar naoiH oer
oeJ pooeQ tobo rooeQr oerxa zooirya
Aapona Hooet kusum UoeF vooirya,
co quoeT, sJ quoeT, oes poQotoel pooibo luoeT
sobar paoen rooiHbo Suzu caoiH oer
oetamar qaya pooe oeJ sooerabooer oega
komol oesQa zooer na, naoiH zooer oega.
jooelr oeZU torol taoen oes qaya looey maoitlo gaoen,
oiGoirya taoer oifoirbo tor baoiH oer.
oeJ baoiSxaoin baoijoeq tobo voboen
soHosa taHa Suoinbo mozu poboen.
takaoey robo aoerr paoen, oes tanxaoin loIya kaoen
bajaoey bNa oebabo gan gaoiH oer

9 obSax 1319 (1912)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `Aapona Hooet' = `Aapon Hooet'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 391

pja/oibSWo/361: oekalaHol oeta baroN Holo

oekalaHol oeta baroN Holo, Ebar koQa kaoen kaoen.


Exon Hooeb aoeNr Aalap oekbol mao gaoen gaoen
rajar pooeQ oelak quoeToeq, oebca-oeknar Hak UoeFoeq,
Aamar quoiT AoeblaoetI oidndupuoerr mozYxaoen
kaoejr maoeC Dak pooeoeq oekno oeJ ta oekI-ba jaoen
oemar kanooen Akaoel ful UFuk tooeb muoirya.
mozYoidoenr oemmaoiqra oebak mdu guoirya.
moovaoelar oe oexoeT oegoeq oeta oidn Aoenk oekoeT,
Alos oeblar oexlar saoiQ Ebar Aamar Hdoy Taoen
oibna kaoejr Dak pooeoeq
oekno oeJ ta oekI-ba jaoen

18 oco 1318 (1912)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
9 laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 392

pja/oibSWo/362: oeJQay oetamar luT Hooetoeq

oeJQay oetamar luT Hooetoeq vuboen


oesIxaoen oemar oico Jaoeb oekmooen?.
oesanar GooeT sJo tara oinoeq tuoel Aaoelar zara,
Anoo aN qooioey pooe gogoen
oeJQay tuoim boso daoenr Aasooen
oico Aamar oesQay Jaoeb oekmooen?
ointY nton rooes oeZoel Aaponaoek oeJ oidqo oemoel,
oesQa oik Dak pooeb na oega jbooen?.

8 AaPa 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 393

pja/oibSWo/363: oibSWsaoeQ oeJaoeg oeJQay

oibSWsaoeQ oeJaoeg oeJQay oibHaoera


oesIxaoen oeJag oetamar saoeQ AamarO
noyoeka booen, noy oibjooen, noyoeka Aamar Aapon mooen
sobar oeJQay Aapon tuoim, oeH oiyo, oesQay Aapon AamarO
sobar paoen oeJQay baHu posaoera
oesIxaoenoetI oem jaoigoeb AamarO.
oegapooen oem roy na Gooer, Aaoelar mooeta qooioey pooe
sobar tuoim Aanoozon oeH oiyo, Aanoo oesI AamarO

7 AaPa 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen oibHaoera = oibHar'
2,4,6,8 laIoen AamarO = Aamaoera
4 laIoen `tuoim, oeH oiyo,' = `tuoim oeH oiyo,'
5 laIoen posaoera = posar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 394

pja/oibSWo/364: ovu, Aaoij oetamar dooiXN Hat

ovu, Aaoij oetamar dooiXN Hat oeroexa na Zaoik.


Eoesoiq oetamaoer, oeH naQ, poraoet rax
Jooid baoiz oetamar Haoet pobo baza sobar saoeQ,
oeJxaoen oeJ Aaoeq oekHoI rooeb na baoik
Aaoij oeJno oevd naoiH roy Aapona pooer,
oetamay oeJno Ek oedoix oeH baoiHoer Gooer.
oetama-saoeQ oeJ oiboeqoed Guoer oebaI oekoed oekoed
XooeNktooer Gucaoet taI oetamaoer Daoik

27 AaoiSWn 1316(1909)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `oetamaoer, oeH naQ,' = `oetamaoer oeH naQ,'
oeSP laIoen `XooeNktooer' = `XooeNk tooer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 395

pja/oibSWo/365: Amon Aaal oidoey luoikoey

Amon Aaal oidoey luoikoey oegoel coloeb na.


Ebar Hdoy-maoeC luoikoey oebaoesa, oekU janoeb na, oekU boloeb na
oiboeSW oetamar luoekacuoir oedS-oiboedoeS kotoI Guoir
Ebar booela Aamar mooenr oekaoeN oedoeb zora, qoloeb na
jaoin Aamar kooiFn Hdoy coroN raxar oeJagY oes noy
soxa, oetamar HaOya lagoel oiHyay tobu oik aN goloeb na?
naHoy Aamar naI sazona Coroel oetamar kpar koNa
toxon oinoemoeP oik fuToeb na ful, cooikoet fol foloeb na?.

11 vao 1316 (1909)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 396

pja/oibSWo/366: koto Ajanaoer janaIoel tuoim

koto Ajanaoer janaIoel tuoim, koto Gooer oidoel FaI


droek kooiroel oinkoTo, bozu, poroek kooiroel vaI
puraoena Aabas oeqoe JaI Jooeb mooen oevoeb mooir k jaoin k Hooeb
ntoenr maoeC tuoim puraton oes koQa oeJ vuoel JaI
jbooen moroeN oinoixl vuboen Joxoin oeJxaoen looeb
oicrojonoemr pooiroicto OoeH tuoimI oicnaoeb sooeb.
oetamaoer jaoinoel naoiH oekHo por, naoiH oekaoena mana, naoiH oekaoena Dor
sobaoer oimlaoey tuoim jaoigoetqo oedxa oeJno soda paI
1313 (1907)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 397

pja/oibSWo/367: sobar maCaoer oetamaoer Wkar

sobar maCaoer oetamaoer Wkar kooirbo oeH.


sobar maCaoer oetamaoer Hdoey booirbo oeH
Suzu Aaponar mooen noy, Aapon Gooerr oekaoeN noy,
Suzu Aaponar roconar maoeC nooeH oetamar mooiHma oeJQa Ulo rooeH
oesI soba-maoeC oetamaoer Wkar kooirbo oeH.
duYoelaoek voelaoek oetamaoer Hdoey booirbo oeH
sokolI oetyaoig oetamaoer Wkar kooirbo oeH.
sokolI gRoHoN kooirya oetamaoer booirbo oeH.
oekbolI oetamar ooeb noy, Suzu sogtrooeb noy,
Suzu oinjoen zYaoenr Aasooen nooeH tobo soKsar oeJQa jagRoto rooeH,
kooem oesQay oetamaoer Wkar kooirbo oeH.
oioey Aoioey oetamaoer Hdoey booirbo oeH.
jaoin na booilya oetamaoer Wkar kooirbo oeH.
jaoin bo'oel, naQ, oetamaoer Hdoey booirbo oeH.
Suzu jbooenr suoex noy, Suzu ofulLmuoex noy,
Suzu suoidoenr soHoj suoeJaoeg nooeH duxoeSak oeJQa Aazar kooirya rooeH
noto Hooey oesQa oetamaoer Wkar kooirbo oeH.
noyoenr jooel oetamaoer Hdoey booirbo oeH

26 ojYo 1311 (1904)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
9 laIoen sogtrooeb = soKgtrooeb
14 laIoen `jaoin bo'oel, naQ,' = `jaoin bo'oel naQ,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 398

pja/oibSWo/368: oemaoer Daoik looey JaO

oemaoer Daoik looey JaO muoaoer oetamar oiboeSWr sovaoet


Aaoij E mogoloovaoet
Udoyoigoir Hooet Uoec kooeHa oemaoer oitoimr loy Holo doisagooer
WaQ Hooet jaoega, odnY Hooet jaoega, sobo joota Hooet jaoega jaoega oer
sooetjo Uoto oeSavaoet
baoiHro kooera tobo pooeQr maoeC, boroN kooera oemaoer oetamar kaoej.
oinoib AaboroN kooera oiboemacon, muo kooera sobo tuq oeSacono,
oezto kooera momo muz oelacono oetamar Uolo Suoeracon
nobn oinmolo oibvaoet

: fagun 1308 (1901-1902)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 399

pja/oibSWo/369: Jara kaoeq Aaoeq tara kaoeq

Jara kaoeq Aaoeq tara kaoeq Qak , tara oeta paoer na jaoinoet
taHaoedr oecoey tuoim kaoeq Aaqo Aamar Hdoyxaoinoet
Jara koQa booel taHara boluk, Aaoim kooirbo na kaoerO oibmux
tara naoiH jaoen vora Aaoeq aN tobo AkooiQto baNoet.
nrooeb oinyoto rooeyqo Aamar nrob Hdoyxaoinoet
oetamar laoigya kaoerO, oeH ovu, poQ oeqoe oidoet booilbo na kovu,
Joto oem Aaoeq sob oem oemaoer oetama-paoen rooeb Taoinoet
sokoelr oem rooeb tobo oem Aamar Hdoyxaoinoet.
sobar sooiHoet oetamar bazon oeHoir oeJno soda E oemar sazon
sobar sogo paoer oeJno mooen tobo Aarazona Aaoinoet.
sobar oimlooen oetamar oimlon
jaoigoeb Hdoyoxaoinoet

1307(1901)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen `kaoerO, oeH ovu,' = `kaoerO oeH ovu,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 400

pja/oibSWo/370: jagRoto oibSWoekalaHolo-maoeC

jagRoto oibSWoekalaHolo-maoeC
tuoim gor, oz, Sao, oinoibkar,
pooirpN moHaan
oetama-paoen zay aN sob oekalaHol qaoi,
coolo nod oeJmon zay sagooer

: obSax 1300 (1893)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 401

pja/oibSWo/371: Saoisomuo tuoim govr

Saoisomuo tuoim govr,


Aoit Agaz AanooraoiS.
oetamaoet sob duhx ala
kooir oinbaN vuoilbo soKsar,
Asm suxsagooer Duoeb Jab

: fagun-oco 1292(1885-1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 402

pja/oibSWo/372: Duoib AmtopaQaoer

Duoib AmtopaQaoer JaI vuoel coracor,


oimlay rooib SoS
naoiH oedS, naoiH kal, naoiH oeHoir sma
oemmuroit Hdoey jaoeg,
Aanoo naoiH zooer

: AgRoHayoN 1291 (1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 403

pja/oiboibzo/373: oevoeqo duyar, Eoesqo

oevoeqo duyar, Eoesqo oejYaoitmoy, oetamaoir HoUk joy.


oitoimroibdar Udar AvuYdoy, oetamaoir HoUk joy.
oeH oibjoy br, nobo jbooenr aoet
nobn AaSar xogo oetamar Haoet
jNo AaoebS kaoeTa sukoeFar Gaoet, bozon oeHak Xoy
Eoesa duhsoHo, Eoesa Eoesa oindoy, oetamaoir HoUk joy.
Eoesa oinmol, Eoesa Eoesa oinvoy, oetamaoir HoUk joy.
ovatsJ, Eoesq ruosaoej,
duhoexr pooeQ oetamaoir tJ baoej
AruNbooi alaO oicomaoeC, mtuYr oeHak loy

30 AaoiSWn 1321(1914)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
9 laIoen `oetamaoir tJ' = `oetamar tJ'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 404

pja/oiboibzo/374: Hooeb joy, Hooeb joy

Hooeb joy, Hooeb joy, Hooeb joy oer,


OoeH br, oeH oinvoy
joy aN, oicroaN, joy oer Aanoogan,
joy oem, joy oeXm, joy oejYaoitmoy oer
E Aazar Hooeb Xoy, Hooeb Xoy oer,
OoeH br, oeH oinvoy.
qaoea Gum, oemoela oecax, Abosad dr oeHak,
AaSar AruNaoelak oeHak AvuYdoy oer

fagun 1321 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 405

pja/oiboibzo/375: joyo oeHak, joyo oeHak

joyo oeHak, joyo oeHak nobo AruoeNadoy.


pboidgoolo oeHak oejYaoitmoy
Eoesa Aporaoijto baN, AsotY Haoin
ApoHoto Soka, Apogoto sKSoyo
Eoesa nobojagRoto aN, oicrooeJbonojoyogan.
Eoesa mtuYoyo AaSa jooWnaSa
oono dr oeHak, bozono oeHak Xoy

()

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 406

pja/oiboibzo/376: joyo tobo oiboic Aanoo

joyo tobo oiboic Aanoo, oeH kooib,


joyo oetamar koruNa.
joyo tobo vPoNo sobo-koluP-naSono ruota.
joyo Amto tobo, joyo mtuY tobo,
joyo oeSak tobo, joyo sana
joyo pNjagRoto oejYaoit tobo,
joyo oitoimroinoib oinSoiQn voyodaoiyn.
joyo oemmozumoyo oimlono tobo, joyo AsoHo oiboeqdooebdona

: 1909 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 407

pja/oiboibzo/377: sokolokoluPtamosoHoro

sokolokoluPtamosoHoro, joyo oeHak tobo joy


Amtobaoir oisono koro' oinoixlovubonomoy
moHaSaoi, moHaoeXm, moHapuNY, moHaoem
ansJ-Udoyo-vaoit Ks koruk oitoimrraoit
duhsoHo duhWop Gaoit Apogoto koro' voy
oemaHmooiln Aoit-duoidn-Soikt-oict paQ
jooiTl-goHon-poQsokoTo-sKSoyo-Ud ao.
koruNamoy, maoig SoroN dugoitvoy koroH HoroN,
daO duhxboztoroN muoir pooircoy

oepP 1338 (1931-1932)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2,5 laIoen koro' = kooera
7 laIoen poQsokoTo = poQsoKkoTo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 408

pja/oiboibzo/378: raoexa raoexa oer jbooen

raoexa raoexa oer jbooen jbonobolLoev,


aNmooen zooir raoexa oinoib Aanoobozooen
Aaoela aoela Hdoydoep Aoitoinvt AoromaoeC,
Aakuoilya daO aN gozocooen

maG 1316 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 409

pja/oiboibzo/379: Hdoyomoioer, aNazS

Hdoyomoioer, aNazS, Aaqo oegapooen.


Amtoesrooev Aakul aN, Hay,
oimya jogoet na pay sozan
oek paoer pooiSoet Aanoovoboen
oetamar koruNaoikroN-oibHooen

: fagun 1299 (1893)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 410

pja/oiboibzo/380: OI Suoin oeJno coroNoin

OI Suoin oeJno coroNoin oer,


Suoin Aapon-mooen.
buoiC Aamar mooenaHoroN Aaoes oegapooen
pabar Aaoeg oikoesr Aavas paI,
oecaoexr jooelr baz oevoeoeq taI oega,
malar goz Elo Jaoer jaoin Wpoen
fuoelr mala Haoet fagun oecoey Aaoeq OI-oeJ
tar colar pooeQr kaoeq OI-oeJ.
oidgogonar Agooen oeJ Aaoij
XooeN XooeN Sox OoeF baoij,
AaSar HaOya laoeg OI oinoixl gogoen

oepP 1336 (1930)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 411

pja/oiboibzo/381: oeboezqo oeoemr paoeS

oeboezqo oeoemr paoeS OoeH oemomoy.


tobo oem laoig oidbaoinoiS jaoig bYakulHdoy
tobo oeoem kusum Haoes, tobo oeoem cad oibkaoeS,
oemHaois tobo UPa nobo nobo,
oeoem-oinmogon oinoixlo nrob,
tobo oem-tooer oifoer Ha Ha ko'oer Udas moloy
Aakul aN momo oifoiroeb na soKsaoer,
vuoeloeq oetamaoir roep noyon Aamaoir.
jooel Qooel gogontooel tobo suzabaN sototo UQooel
Suoinya poran Saoi na maoen,
quoeT oeJoet cay AnooerI paoen,
Aakul Hdoy oexaoej oibSWmoy O oem-Aaloy

: fagun 1291 (1885)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `quoeT oeJoet cay AnooerI paoen,' laInTa oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 412

pja/oiboibzo/382: daO oeH Aamar voy oevoe

daO oeH Aamar voy oevoe daO.


Aamar oidoek O mux oifraO
kaoeq oeQoek oicnoet naoir, oekan oidoek oeJ k oenHaoir,
tuoim Aamar Hd oibHar Hdoy-paoen Haoisya caO
booela Aamay booela koQa, gaoey Aamay poroS kooera.
dooiXN Hat baoioey oidoey Aamay tuoim tuoel zooera.
ja buoiC sob vul buoiC oeH, Ja xuoij sob vul xuoij oeH
Haois oimoeq, kaa oimoeq samoen Eoes E vul GucaO

16 vao 1316 (1909)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `kaoeq oeQoek' = `paoeS oeQoek'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 413

pja/oiboibzo/383: Aar nooeH, Aar noy

Aar nooeH, Aar noy,


Aaoim kooir oen Aar voy.
Aamar Gucolo kadon, follo sazon, Holo bazon Xoy
OI AakaoeS OI Daoek,
Aamay Aar oek zo'oer raoex
Aaoim sokol duyar xuoeloiq, Aaj Jabo sokolmoy
Ora bo'oes bo'oes oimoeq
Suzu mayajal gaoiQoeq
Ora k-oeJ oegaoen Gooerr oekaoeN Aamy Daoek oipoeq.
Aamar A Holo goa,
Aamar bomo Holo pora
Ebar quToeb oeGaa pobonoeboeg, koroeb vubon joy

: AaoiSWn 1318 (1911)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoenr bodoel:
`Aamar Gucolo kadon follo sazon
Holo bazon Xoy.'
6 laIoenr bodoel:
`Aaoim sokol duyar xuoeloiq Aaj
Jabo sokolmoy'
9 laIoenr bodoel:
`Ebar quToeb oeGaa pobonoeboeg
koroeb vubon joy'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 414

pja/oiboibzo/384: Aaoera caI oeJ, Aaoera caI

Aaoera caI oeJ, Aaoera caI oega - Aaoera oeJ caI.


vaar oeJ suza Aamay oibtooer naI
sokaloeblar Aaoelay vora EI-oeJ AakaS bosuzora
Eoer Aamar jbon-maoeC kuaoena caI
sokol zon oeJ baIoer Aamar, oivtooer naI
aoeNr bNay Aaoera AaGat, Aaoera oeJ caI.
guNr poroS oepoey oes oeJ oiSHooer naI.
oidnrojonr baoiS poer oeJ gan baoej Asm suoer
taoer Aamar aoeNr taoer bajaoena caI.
Aapon gan oeJ doer taHar, oinyooe naI

8 oco 1320 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
8 laIoen `poer' = `puoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 415

pja/oiboibzo/385: noyon oeqoe oegoel cooel

noyon oeqoe oegoel cooel, Eoel sokol maoeC


oetamay Aaoim HaraI Jooid tuoim HaraO na oeJ
furay Jooeb oimlonraoit tobu oicro saoeQr saoiQ
furay na oeta oetamay paOya, Eoesa Woponsaoej
oetamar suzarooesr zara goHonpooeQ Eoes
bYQaoer oemar mozur kooir noyoen Jay oevoes.
oboeN oemar nobo nobo Suoinoeyoiqoel oeJ sur tobo
bNa oeQoek oibday oinlo, oicoe Aamar baoej

22 kaoitk 1334 (1927)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `tobu oicro saoeQr saoiQ' = `tobu ointYo saoeQr saQ'
4 laIoen `furay na oeta oetamay paOya' = `laoeg oetamar paOyar HaOya'
5 laIoen `goHonpooeQ' = `momopoeQ'
6 laIoen `mozur kooir' = `Uqol kooir'
oeSP laIoen `oibday oinlo' = `oibday oinoey'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 416

pja/oiboibzo/386: Aaram-vaa Udas suoer

Aaram-vaa Udas suoer


Aamar baoiSr SnYo Hdoy oek oidlo Aaj bYQay poer
oibramHara Gorqaaoek bYakul baoiS Aapooin Daoek
Daoek Wopon-jagoroeN, kaoeqr oeQoek Daoek doer
Aamar aoeNr oekan oinvoet luoikoey kaday oegazoiloet
mon AajO tar nam jaoen na, rp AajO tar noyoeka oecna
oekbol oeJ oes qayar oeboeS Woep Aamar oebay Guoer

oco 1333 (1927)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `poer' = `puoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 417

pja/oiboibzo/387: Aasa-JaOyar maCxaoen

Aasa-JaOyar maCxaoen
Ekla Aaqo oecoey kaHar poQ-paoen
AakaoeS OI kaoelay oesanay aboNoemoeGr oekaNay oekaNay
Aazar-Aaoelay oekan oexla oeJ oek jaoen
Aasa-JaOyar maCxaoen
Sukoena pata zulay Cooer, nobn patay Saxa vooer.
maoeC tuoim Aapon-Hara, paoeyr kaoeq jooelr zara
Jay cooel OI Au-vora oekan gaoen
Aasa-JaOyar maCxaoen

AaPa 1329 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 418

pja/oiboibzo/388: baoer baoer oepoeyoiq oeJ

baoer baoer oepoeyoiq oeJ taoer


oecnay oecnay Aoecnaoer
Jaoer oedxa oeglo taoir maoeC na-oedxarI oekan baoiS baoej,
oeJ Aaoeq buoekr kaoeq kaoeq cooeloiq taHaoir Aoivsaoer
Aporp oes oeJ roep roep k oexla oexoiloeq cuoep cuoep.
kaoen kaoen koQa UoeF poer oekan sudoerr suoer suoer
oecaoex-oecaoex-caOya oinoey cooel oekan AjanarI poQpaoer

oepP 1329 (1922-1923)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen `poer' = `puoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 419

pja/oiboibzo/389: E poQ oegoeq oekan xaoen

E poQ oegoeq oekan xaoen oega oekan xaoen


ta oek jaoen ta oek jaoen 
oekan paHaoer paoer, oekan sagooerr zaoer,
oekan duraSar oidk-paoen
ta oek jaoen ta oek jaoen 
E poQ oidoey oek Aaoes Jay oekan xaoen
ta oek jaoen ta oek jaoen 
oekmon oeJ tar baN, oekmon Haoisxaoin,
Jay oes kaHar sozaoen
ta oek jaoen ta oek jaoen 

: AaoiSWn 1318 (1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 420

pja/oiboibzo/390: ointYo nobo sotY tobo Su

ointYo nobo sotY tobo Su Aaoelakmoy


pooirpN anomoy
kooeb Hooeb oibvaoisto momo oico-AakaoeS?.
rooeyoiq boois dGoinoiS
caoiHya UdoyoidoiS
muoex koropuoeT
nobosux-noboaN-noboidba-AaoeS
k oedoixbo, k jaoinbo,
na jaoin oes k Aanoo
nton Aaoelak Aapon mooenamaoeC.
oes Aaoelaoek moHasuoex
Aapon Aaloymuoex
cooel Jabo gan gaoiH
oek rooiHoeb Aar dr porobaoes

: fagun 1301 (1894-1895)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 421

pja/oiboibzo/391: Jooid Cooer oemoeGr

Jooid Cooer oemoeGr mooeta Aaoim zaI coolo-Aor


tooeb doya oekaoera oeH, doya oekaoera oeH, doya oekaoera oeH SWor
OoeH ApappuruP, dnHn Aaoim Eoesoiq paoepr koel
ovu, doya oekaoera oeH, doya oekaoera oeH, doya kooer lO tuoel
Aaoim jooelr maCaoer bas kooir, tobu tPay Sukaoey mooir
vu, doya oekaoera oeH, doya kooer daO suzay Hdoy vooir

: 1909 (1909)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `doya oekaoera oeH SWor' = `doya oekaoera SWor'
oeSP laIoen `suzay Hdoy vooir' = `Hdoy suzay vooir'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 422

pja/oiboibzo/392: tuoim Aamaoedr oipta

tuoim Aamaoedr oipta,


oetamay oipta bo'oel oeJno jaoin,
oetamay noto Hooey oeJno maoin,
tuoim oekaoera na oekaoera na oeraP.
oeH oipta, oeH oedb, dr kooer daO Joto pap, Joto oedaP
JaHa vaoela taI daO Aamaoedr, JaHaoet oetamar oetaP.
oetama Hooet sob sux oeH oipta, oetama Hooet sob vaoela.
oetamaoetI sob sux oeH oipta, oetamaoetI sob vaoela.
tuoimI vaoela oeH tuoimI vaoela sokol-vaoelar sar
oetamaoer nomoar oeH oipta, oetamaoer nomoar

: fagun 1316 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 423

pja/oiboibzo/393: oemanooe raoexa pN

oemanooe raoexa pN Aamaoer oidbosorat.


oibSWvuboen oinrooix sotot suor oetamaoer,
co-sJ-oikrooeN oetamar koruN noyonpat
suxspooed kooir oeH pan tobo osadbaoir,
duxsokooeT poroS paI tobo mogoloHat
jbooen aoela Amor dp tobo Anoo AaSa,
moroN-Aoe HoUko oetamaoir coroeN suovat
looeHa looeHa momo sob Aanoo, sokol oit-goit
Hdoey baoiHoer Ekma tuoim Aamar naQ

: fagun 1306 (1900)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen `duxsokooeT' = `duxsoKkooeT'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 424

pja/oiboibzo/394: maoeC maoeC tobo oedxa paI

maoeC maoeC tobo oedxa paI, oicrooidn oekno paI na?


oekno oemG Aaoes Hdoy-AakaoeS, oetamaoer oedoixoet oedy na?.
XooiNko Aaoelaoek Aaoixr poloek oetamay Jooeb paI oedoixoet
HaraI-HaraI soda voy Hoy, HaraIya oefoil cooikoet
k kooiroel booela paIbo oetamaoer, raoixbo Aaoixoet Aaoixoet.
Eto oem Aaoim oekaQa pabo naQ, oetamaoer Hdoey raoixoet?
Aar kaoera paoen caoiHbo na Aar, kooirbo oeH Aaoim aNpoN
tuoim Jooid bolo Exooin kooirbo oibPoyobasona oibsojon

: maG 1291 (1885)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
oeSP laIoen `oibPoyobasona' = `oibPoyo-basona'
paFaor pooerr patay

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 425

paFaor
pja O aQona/68: maoeC maoeC tobo oedxa paI

maoeC maoeC tobo oedxa paI, oicrooidn oekno paI na.


oekno oemG Aaoes Hdoy-AakaoeS, oetamaoer oedoixoet oedy na.
( oemaHooemoeG oetamaoer oedoixoet oedy na.
Azo kooer raoex, oetamaoer oedoixoet oedy na.)
XooiNko Aaoelaoek Aaoixr poloek oetamay Jooeb paI oedoixoet
OoeH `HaraI HaraI' soda Hoy voy, HaraIya oefoil cooikoet.
( AaS na oimoiToet HaraIya polok na pooioet HaraIya
Hdoy na juaoet HaraIya oefoil cooikoet.)
k kooiroel booela paIbo oetamaoer, raoixbo Aaoixoet Aaoixoet
OoeH Eto oem Aaoim oekaQa pabo naQ, oetamaoer Hdoey raoixoet.
( Aamar sazYo oikba oetamaoer
doya na kooiroel oek paoer
tuoim Aapooin na Eoel oek paoer Hdoey raoixoet.)
Aar-kaoera paoen caoiHbo na Aar, kooirbo oeH Aaoim aNpoN
OoeH tuoim Jooid bolo Exooin kooirbo oibPoyo -basona oibsojon.
(oidbo coroeN oibPoyo oidbo Akatooer oibPoyo
oidbo oetamar laoig oibPoyo -basona oibsojon.)

: maG 1291 (1885)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 426

pja/oiboibzo/395: oetamar koQa oeHQa oekHo oeta

oetamar koQa oeHQa oekHo oeta booel na, kooer Suzu oimoeq oekalaHol.
suzasagooerr toeroet booisya pan kooer Suzu HolaHol
Aapooin oekoeToeq Aaponar ml na jaoen satar, naoiH pay kl,
oesRaoet Jay oevoes, oeDaoeb buoiC oeSoeP, kooer oidbaoinoiS Tooelamol
Aaoim oekaQa Jabo, kaHaoer Suzabo, oinoey Jay sooeb Taoinya.
Eoekla Aamaoer oefoel Jaoeb oeSoeP Akl paQaoer Aaoinya.
suHoedr tooer caI caoir zaoer, Aaoix kooiroetoeq qooelaqol,
Aaponar vaoer mooir oeJ Aapooin kaoipoeq Hdoy Hnbol

: fagun-oco 1292 (1886)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `Tooelamol' = `Tolmol'
7 laIoen `qooelaqol' = `qolqol'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 427

pja/oiboibzo/396: oekn baN tobo naoiH Suoin

oekn baN tobo naoiH Suoin naQ oeH?


Azojoen noyon oidoey Azokaoer oefoiloel, oibrooeH tobo kaoeT oidnrat oeH
Woponsomo oimlaoeb Jooid oekno oega oidoel oectona
cooikoet Suzu oedxa oidoey oicromoromoebdona,
Aapona-paoen caoiH Suzu noyonjolopat oeH
poroeS tobo jbon nobo soHosa Jooid jaoiglo
oekno jbon oibfolo koro moroNSoroGat oeH.
AHokar cN kooera, oeoem mon pN kooera,
Hdoy mon HoroN kooir raoexa tobo saQ oeH

: fagun-oco 1293(1887)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `?' oico oenI.
3 laIoen `Woponsomo' = `Wopsomo'
5 laIoen `Aapona-paoen' = `Aapon-paoen'
8 laIoen `AHokar' = `AHoKkar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 428

pja/oiboibzo/397: tuoim oeqoe oiqoel, vuoel oiqoel

tuoim oeqoe oiqoel, vuoel oiqoel bo'oel oeHoera oega k doSa Hooeyoeq
mooilno bodon, mooilno Hdoy, oeSaoek aN Duoeb rooeyoeq
oibroHr oeboeS Eoesoiq oeHQay janaoet oibroHoebdona;
doroSon oenbo tooeb co'oel Jabo, Aoenk oidoenr basona
`naQ naQ' bo'oel Daoikbo oetamaoer, caoiHbo Hdoey raoixoet
kator aoeNr oeradon Suoinoel Aar oik paoiroeb Qaoikoet?
O Amtrp oedoixbo Joxon muoiqbo noyonbaoir oeH
Aar UoiFbo na, pooiya rooiHbo coroNtooel oetamaoir oeH

: maG 1291 (1885)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 429

pja/oiboibzo/398: Asm AakaoeS AgoNYo oikroN

Asm AakaoeS AgoNYo oikroN, koto gRoHo UpogRoHo


koto co topon oifoiroeq oiboico Aaoelak alaoey
tuoim oekaQay, tuoim oekaQay?.
Hay sokolI Azokar co, suJ, sokol oikroN,
Aazar oinoixl oibSWjogot.
oetamar okaS HdoymaoeC suor oemar naQ
mozur oem-Aaoelaoek oetamaoir mazur oetamaoer okaoeS

: fagun 1294 (1888)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 430

pja/oiboibzo/399: coroNooin Suoin tobo

coroNooin Suoin tobo, naQ, jbontoer


koto nrobo oinjoen koto mozusomoer
gogoen gRoHotaracoy AoinoemoeP caoiH roy,
vabonaoesRato Hdoey boy zoer Ekaoe zoer
caoiHya rooeH Aaoix momo tatur paoixsomo,
oboNo rooeyoiq oemoil oicogovoer
oekan Suvaoet daaoeb HoidmaoeC,
vuoilbo sobo duhx sux Duoibya Aanoonoer

: fagun 1314 (1908)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `nrobo oinjoen' = `nrobo oinrojoen'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 431

pja/oiboibzo/400: SnY Haoet oifoir, oeH naQ

SnY Haoet oifoir, oeH naQ, pooeQ pooeQ oifoir oeH aoer aoer
oicrooivxaoir Hoid momo oinoiSoidn caoeH kaoer
oico na Saoi jaoen, ta na toi maoen
JaHa paI taI HaraI, vaois Auzaoer
sokol Ja cooil oeglo, booiH oeglo sobo oebla,
Aaoes oitoimrJaoimn, vaoiya oeglo oemla
koto poQo Aaoeq baoik, Jabo cooil oivXa raoix,
oekaQa ooel gHoodp oekan oiszupaoer

: fagun 1309 (1903)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `oicrooivxaoir' = `oicrooivxar'
7 laIoen `Jabo cooil' = `Jabo cooel'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 432

pja/oiboibzo/401: Hdoyoebdona booiHya, ovu

Hdoyoebdona booiHya, ovu, Eoesoiq tobo aoer.


tuoim AJam HdoyWam, sokolI jaoinqo oeH
Joto duhx laj daoirY sokoT Aar janaIbo kaoer?.
Aporaz koto kooeroiq, naQ, oemaHopaoeS po'oe
tuoim qaa, ovu, majona oekHo kooiroeb na soKsaoer
sob basona oidbo oibsojon oetamar oempaQaoer,
sob oibroHo oiboeqd vuoilbo tobo oimlon-Amtzaoer.
Aar Aapon vabona paoir na vaoiboet, tuoim looeHa oemar var
pooirao jooen, Ovu, looey JaO soKsarsagorpaoer

: fagun 1294 (1888)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `booiHya, ovu,' = `booiHya ovu,'
3 laIoen sokoT = soKkoT
3 laIoen `?' oico oenI.
oeSP laIoen soKsarsagorpaoer = soKsar-sagorpaoer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 433

pja/oiboibzo/402: oekno jaoeg na, jaoeg na

oekno jaoeg na, jaoeg na AboSo poran


oinoiSoidn Aoecton zoilSoyan?.
jaoigoeq tara oinSQ-AakaoeS,
jaoigoeq Soto AoinoemP noyan
oibHogo gaoeH booen fuoeT fulraoiS,
cooma Haoes suzamoy Haois
tobo mazur oekno jaoeg na aoeN?
oekno oeHoir na tobo oemboyan?.
paI jononr AJaoicto oeHo,
vaI vooign oimoil mozumoy oegHo
koto vaoeb soda tuoim Aaqo oeH kaoeq,
oekno kooir oetama Hooet doer oyaN?.

: fagun-oco 1292 (1886)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 434

pja/oiboibzo/403: Jaoedr caoiHya oetamaoer vuoeloiq

Jaoedr caoiHya oetamaoer vuoeloiq tara oeta caoeH na Aamaoer;


tara Aaoes, tara cooel Jay doer, oefoel Jay moru-maCaoer
du oidoenr Haois du oidoen furay, dp oinoev Jay Aazaoer;
oek rooeH toxon muqaoet noyon, oeDoek oeDoek mooir kaHaoer?.
JaHa paI taI Gooer oinoey JaI Aaponar mon vulaoet
oeSoeP oedoix Hay oevoe sob Jay, zula Hooey Jay zulaoet.
suoexr AaSay mooir oippasay Duoeb mooir duxpaQaoer
rooib SoS tara oekaQa Hoy Hara, oedoixoet na paI oetamaoer

: fagun-oco 1292 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 435

pja/oiboibzo/404: Aaoim oejoen Suoen tobu vuoel

Aaoim oejoen Suoen tobu vuoel Aaoiq, oidbos kaoeT bQay oeH
Aaoim oeJoet caI tobo poQopaoen, koto baza pay pay oeH
caoir oidoek oeHoera oiGoiroeq kara, Soto bazooen joaoey oeH
Aaoim qaaoet caoiH, qaoe na oekno oega Dubaoey raoex mayay oeH
daO oevoe daO E vooebr sux, kaj oenI E oexlay oeH
Aaoim vuoel Qaoik Joto Aoebaoezr mooeta oebla booeH toto Jay oeH
Haoena tobo baj HdoyogoHoen, duxanol aoela tay oeH
noyoenr jooel vasaoey Aamaoer oes jol daO muqaoey oeH
SnY kooer daO Hdoy Aamar, Aason paoeta oesQay oeH
tuoim Eoesa Eoesa, naQ Hooey oebaoesa, vuoela na Aar Aamay oeH

: oepP 1291 (1884-1885)


paFaor
pja O aQona/63: Aaoim oejoen Suoen tobu

Aaoim oejoen Suoen tobu vuoel Aaoiq, oidbos kaoeT bQay oeH
Aaoim oeJoet caI tobo poQopaoen, koto baza pay pay oeH
(oetamar AmtopoeQ, oeJ pooeQ oetamar Aaoela ooel oesI AvoypooeQ.)
caoir oidoek oeHoera oiGoiroeq kara, Soto bazooen joaoey oeH
Aaoim qaaoet caoiH, qaoe na oekno oega Dubaoey raoex mayay oeH
(tara baoizya raoex, oetamar baHur bazon Hooet tara baoizya raoex.)
daO oevoe daO E vooebr sux, kaj oenI E oexlay oeH
Aaoim vuoel Qaoik Joto Aoebaoezr mooeta oebla booeH toto Jay oeH
(vuoel oeJ Qaoik, oidn oeJ oimlay, oexla oeJ furay, vuoel oeJ Qaoik.)
Haoena tobo baj HdoyogoHoen, duxanol aoela tay oeH
tuoim noyoenr jooel vasaoey Aamaoer oes jol daO muqaoey oeH
(noyonjooel oetamar-Haoetr-oebdona-oedOya noyonjooel
aoeNr-sokol-koloko-oezaOya noyonjooel.)
SnY kooer daO Hdoy Aamar, Aason paoeta oesQay oeH
OoeH tuoim Eoesa Eoesa, naQ Hooey oebaoesa, vuoela na Aamay oeH
(Aamar SnY aoeN oicro-Aanooe vooer Qaoeka Aamar SnYo aoeN.)

: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oe t tofat:


13 laIoen `oezaOya' = `oezaya'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 436

pja/oiboibzo/405: noyan vaoislo jooel

noyan vaoislo jooel


SnYo oiHyatooel GonaIlo oinoib sojol Gono osadpoboen,
jaoiglo rojon HoroeP HoroeP oer
tapHoroN toiPtSoroN joyo tar doya gaO oer.
jaoega oer Aanooe oict catok jaoega
mdu mdu mozu mozu oem boroeP boroeP oer

: 19091909)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoenr bodoel
`guru guru gorojoen oemG boroeP boroeP oer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 437

pja/oiboibzo/406: oiHKsay UMoo pQW

oiHKsay UMoo pQW, ointY oinFuro o;


oeGar kuoiTlo poQo tar, oelavjooiTlo bozo
nton tobo joM laoig kator Joto aN
kor' aN moHaaN, Aan' AmtobaN,
oibkooiSto koro' oemopo oicromozuoinPYo.
Sao oeH, muo oeH, oeH AnoopuNY,
koruNaGono, zoroNtolo koro' kolokoSnY.
Es' danbr, daO tYagkooiFn dXa.
moHaoivXu, lO sobar AHokaroivXa.
oelak oelak vuluk oeSak, xoono koro' oemaH,
Uolo oeHak ansJ-UdoysomaoeraH
aN lovuk sokol vubon, noyon lovuk Azo.
Sao oeH, muo oeH, oeH AnoopuNY,
koruNaGono, zoroNtolo koro' kolokoSnY.
onomoy oinoixloHdoy tapdoHondo
oibPoyoibPoibkarjN oixo Apooirto.
oedS oedS pooirlo oitlok rookoluPgLaoin,
tobo mogoloSox Aan' tobo dooiXNpaoiN
tobo Suvsogtrag, tobo suoro qoo.
Sao oeH, muo oeH, oeH AnoopuNY,
koruNaGono, zoroNtolo koro' kolokoSnY.
21 fagun 1333 (1927)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oiboivo laIoen kor', Aan', Eso' = `kooera', `Aaoena', `Eoesa'
9 laIoen AHokaroivXa = AHoKkaroivXa
19 laIoen Suvsogtrag = SuvsoKgtrag
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 438

pja/oiboibzo/407: Aoenk oidoeyqo naQ

Aoenk oidoeyqo naQ,


Aamay Aoenk oidoeyqo naQ,
Aamar basona tobu puoirlo na
dndoSa Guoiclo na, Aubaoir muoiqlo na,
govr aoeNr tPa oimoiTlo na, oimoiTlo na
oidoeyqo jbon mon, aNoiy pooirjon,
suzaoiz somroN, nlkao Aoro, SYamoeSava zoroN.
Eto Jooid oidoel, soxa, Aaoera oidoet Hooeb oeH
oetamaoer na oepoel Aaoim oifoirbo na, oifoirbo na

: fagun-oco 1293 (1887)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 439

pja/oiboibzo/408: tobo Amolo poroSroso

tobo Amolo poroSroso, tobo Stol Sao puNYkoro Aooer daO.


tobo Ulo oejYaoit oibkaoiS HdoymaoeC momo caO
tobo mozumoyo oemrososuorosugoez jbon qaO.
an zYan tobo, vooi-Amt tobo, Aanoo jagaO

: fagun 1315 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 440

pja/oiboibzo/409: bNa bajaO oeH momo

bNa bajaO oeH momo Aooer


sojoen oibjooen, bozu, suoex duhoex oibpooed
Aanooito tan SunaO oeH momo Aooer

: fagun 1314 (1907-1908)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 441

pja/oiboibzo/410: Saoi kooera booirPon

Saoi kooera booirPon nrob zaoer, naQ, oicomaoeC


suoex duoex sob kaoej, oinjoen jonosomaoej
Uoidto raoexa, naQ, oetamar oemcoo
AoinoemP momo oelacooen govroitoimrmaoeC

: fagun 1303 (1896)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 442

pja/oiboibzo/411: oeH soxa, momo Hdoey

oeH soxa, momo Hdoey rooeHa.


soKsaoer sobo kaoej zYaoen aoen Hdoey rooeHa
naQ, tuoim Eoesa zoer sux-dux-Haois-noyonnoer,
looeHa Aamar jbon oiGoer
soKsaoer sobo kaoej zYaoen aoen Hdoey rooeHa

: fagun 1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 443

pja/oiboibzo/412: looeHa looeHa tuoil loO

looeHa looeHa tuoil loO oeH voimtolo Hooet zoilLan E poran


raoexa tobo kpaoecaoex, raoexa tobo oeHokorotoel.
raoexa taoer Aaoelaoek, raoexa taoer Amoet,
raoexa taoer oinyoto kolYaoeN, raoexa taoer kpaoecaoex,
raoexa taoer oeHokorotoel

: fagun 1304 (1897-1898)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 444

pja/oiboibzo/413: oicrosoxa, oeqoea na

oicrosoxa, oeqoea na oemaoer oeqoea na.


sKsargoHoen oinvoyoinvoro, oinjonosojoen sooeg rooeHa
Azooenr HO zon, AnaoeQr naQ HO oeH, Abooelr bol.
joravaratuoer nobn kooera OoeH suzasagor

: fagun 1305 (1899)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 445

pja/oiboibzo/414: Wam, tuoim Eoesa Aaj Azokar

Wam, tuoim Eoesa Aaj Azokar HdoymaC


paoep Lan paI laj, Daoik oeH oetamaoer
oono UoiFoeq aoeN, mono Saoi naoiH maoen,
poQ tobu naoiH jaoen Aapon Aazaoer
oizk oizk jonom momo, oibfol oibPoyom
oibfol XooiNk oem TuoiTya Jay barbar.
soaoep Hdoy dooeH, noyoen Aubaoir booeH,
baoioeq oibPoyoippasa oibPomo oibPoibkaoer

: fagun-oco 1293 (1887)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 446

pja/oiboibzo/415: Hay oek oidoeb Aar saona

Hay oek oidoeb Aar saona.


sokoel oigoeyoeq oeH, tuoim oeJoeya na
caoeHa osoo noyoen, ovu, dn Azn jooen
caoir oidoek caI, oeHoir na kaHaoer.
oekno oegoel oefoel Eoekla Aazaoer
oeHoera oeH SnY vubon momo

: fagun-oco 1292 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 447

pja/oiboibzo/416: Aar koto doer Aaoeq

Aar koto doer Aaoeq oes Aanoozam.


Aaoim a, Aaoim Azo, Aaoim poQ naoiH jaoin
rooib Jay Aacooel Aazaoer Zaoek zoroN
kooera kpa AnaoeQ oeH oibSWjonojonon
Ato basona laoig oifoiryaoiq pooeQ pooeQ
bQa oexla, bQa oemla, bQa oebla oeglo booeH.
Aaoij sozYasomrooeN looeHa Saoioinoektooen,
oeHokoroporoSoen oicroSaoi oedoeHa Aaoin

vao 1303 (1896)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen Saoioinoektooen = Saoi-oinoektooen
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 448

pja/oiboibzo/417: kamona kooir Ekaoe

kamona kooir Ekaoe


HoUk boroiPto oinoixlo oiboeSW sux Saoi
paptap oiHKsa oeSak pasooer sokol oelak,
sokol aN pay klo
oesI tobo taoiptoSoroN AvoycoroNaoe

: fagun 1300 (1894)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 449

pja/oiboibzo/418: naQ oeH, oempooeQ sobo

naQ oeH, oempooeQ sobo baza vaoiya daO.


maoeC oikqu oeroexa na, oeroexa na
oeQoeka na, oeQoeka na doer
oinjoen sojoen Aooer baoiHoer
ointY oetamaoer oeHoirbo

: fagun 1294 (1888)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 450

pja/oiboibzo/419: pN-Aano pNmogoloroep

pN-Aano pNmogoloroep Hdoey Eoesa,


Eoesa mooenaroon
Aaoelaoek Aazar HoUk cN, Amoet mtuY kooera pN
kooera govrdaoirYvoono
sokol sKsar daaoeb sooirya tuoim Hdoey Aaoisqo oedoix
oejYaoitmoyo oetamar okaoeS SoS topon pay laj,
sokoelr tuoim gobogoon

: fagun 1294 (1888)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 451

pja/oiboibzo/420: sKSoyoitoimrmaoeC na oeHoir

sKSoyoitoimrmaoeC na oeHoir gooit oeH.


oem-Aaoelaoek okaoeSa jogopoit oeH
oibpooed sopooed oeQoeka na doer, sotot oibraoeja Hdoypuoer
oetama oiboen AnaQ Aaoim Aoit oeH
oimoeq AaSa looey sotot ao, taI ooitoidn Hooetoiq ao,
tobu coolo oibPooey mooit oeH
oinbaoera oinbaoera aoeNr oono, kaoeTa oeH kaoeTa oeH E mayabozono
raoexa raoexa coroeN E oimnooit oeH

: fagun 1291 (1885)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 452

pja/oiboibzo/421: oinoiSoidn oemar poraoen

oinoiSoidn oemar poraoen oiyotomo momo


koto-na oebdona oidoey barota paFaoel
vooiroel oico momo ointYo tuoim oeoem aoeN gaoen Hay
Qaoik Aaaoel

: fagun 1322 (1916)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 453

pja/oiboibzo/422: Aaqo Aooer oicrooidn

Aaqo Aooer oicrooidn, tobu oekno kaoid?.


tobu oekno oeHoir na oetamar oejYaoit,
oekno oidSaHara Azokaoer?.
Akoelr kl tuoim Aamar,
tobu oekno oevoes JaI moroeNr parabaoer?.
AanooGono oibvu, tuoim Jar Wam
oes oekno oifoer pooeQ aoer aoer?.

: fagun 1294 (1888)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 454

pja/oiboibzo/423: E oemaHo AaboroN xuoel

E oemaHo AaboroN xuoel daO, daO oeH


suoro mux tobo oedoix noyonvooir,
caO HdoymaoeC caO oeH

: fagun 1291 (1885)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 455

pja/oiboibzo/424: Daoikqo oek tuoim taoipto

Daoikqo oek tuoim taoipto jooen tapHoroN oeoHoekaoel


noyonsooiloel fuoeToeq Haois,
Dak Suoen sooeb quoeT cooel tapoHoroN oeHoekaoel
oifoiroeq Jara pooeQ pooeQ, oivXa maoigoeq aoer aoer
Suoenoeq taHara tobo koruNa
duxjooen tuoim oenoeb tuoel tapHoroN oeHoekaoel

: fagun-oco 1292 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 456

pja/oiboibzo/425: Aaoij naoiH naoiH oina

Aaoij naoiH naoiH oina Aaoixpaoet.


oetamar vobontooel oeHoir odp ooel,
doer baoiHoer oitoimoer Aaoim jaoig oejaHaoet
oono oinoeq poQoHara poboen,
rojon mqagoto oibduYtoGaoet.
ar oexaoela oeH ar oexaoela
ovu, kooera doya, oedoeHa oedxa duxraoet

: fagun 1315 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 457

pja/oiboibzo/426: oitoimrooibvabor kaoeT

oitoimrooibvabor kaoeT oekmooen


jNo voboen, SnYo jbooen
Hdoy SukaIlo oem oibHooen
goHono Aazar kooeb puloek pNo Hooeb
OoeH Aanoomoy, oetamar bNarooeb
pooiSoeb poraoen tobo sugozo bosoopoboen

: oco 1317 (1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 458

pja/oiboibzo/427: Amoetr sagooer Aaoim Jabo

Amoetr sagooer Aaoim Jabo Jabo oer,


ta ooiloeq oemar aoeN
oekaQa poQ booela oeH booela, bYQar bYQ oeH
oekaQa Hooet kolooin Aaoisoeq kaoen

: 1909 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 459

pja/oiboibzo/428: kar oimlono caO

kar oimlono caO oibroH


taHaoer oekaQa xuoijqo vobo-ArooeNY
kuoiTlo jooiTl goHoen SaoisuxHn Ooer mon
oedoexa oedoexa oer oicokomoel coroNpo raoej Hay!
AmtoejYaoit oikba suoro Ooer mon

: 1909 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 460

pja/oiboibzo/429: oetama laoig, naQ, jaoig

oetama laoig, naQ, jaoig jaoig oeH


sux naoiH jbooen oetama oibna
sokoel cooel Jay oefoel oicroSoroN oeH
tuoim kaoeq Qaoeka suoex duoex naQ,
paoep taoep Aar oekHo naoiH

: fagun-oco 1293(1887)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `oetama laoig' = `oetama-laoig'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 461

pja/oiboibzo/430: oemaoer baoer baoer oifraoel

oemaoer baoer baoer oifraoel.


pjaful na fuoiTlo duxoinSa na quoiTlo,
na TuoiTlo AaboroN
jbono vooir mazur k Suvlogoen jaoigoeb?
naQ OoeH naQ, kooeb looeb tonu mono zono?.

: fagun 1313 (1907)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 462

pja/oiboibzo/431: oekaQa Hooet baoej oemooebdona

oekaQa Hooet baoej oemooebdona oer!


zoer zoer buoiC AzokarGono
Hdoy-Agooen Aaoes soxa momo
sokol odnYo tobo dr kooera Ooer,
jaoega suoex Ooer aN.
sokol odp tobo aoela oer, aoela oer
Daoeka Aakul Woer `Eoesa oeH oiyotomo'

: fagun 1315 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 463

pja/oiboibzo/432: oinkooeT oedoixbo oetamaoer

oinkooeT oedoixbo oetamaoer kooeroiq basona mooen.


caoiHbo na oeH, caoiHbo na oeH drdraoro gogoen
oedoixbo oetamaoer gHomaCaoer jononoeoeH, atoeoem,
Soto soHosRo mogolobozooen
oeHoirbo UsobomaoeC, mogolokaoej,
ooitoidn oeHoirbo jbooen.
oeHoirbo Uolo oibmolo moit tobo oeSaoek duhoex moroeN.
oeHoirbo sojoen noronarmuoex, oeHoirbo oibjooen oibrooel oeH
govr Aoro-Aasooen

: fagun-oco 1293 (1887)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `kooeroiq basona mooen' = `basona kooeroiq mooen'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 464

pja/oiboibzo/433: oetamar oedxa pabo bo'oel Eoesoiq

oetamar oedxa pabo bo'oel Eoesoiq-oeJ soxa!


Suno oiyotomo oeH, oekaQa Aaqo lukaIoey
tobo oegaopn oibjono goeH looey JaO
oedoeHa oega soraoey topon taroka,
AaboroNo sobo dr kooera oeH, oemacono kooera oitoimro
jogoto-Aaaoel oeQoeka na oibrooel,
lukaoeya na Aaponaoir mooiHma-maoeC
oetamar goeHr ar xuoel daO

: fagun-oco 1292 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 465

pja/oiboibzo/434: oeGar duhoex jaoignu

oeGar duhoex jaoignu, GonoeGara Jaoimn


Eoekla Hay oer oetamar AaSa Haraoey
oevar Holo oinSa, jaoeg doSo oidSa
Aaoiq aoer daaoey
UdoyopoQopaoen duI baHu baaoey

: oco 1317 (1910-1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 466

pja/oiboibzo/435: E porobaoes rooeb oek Hay

E porobaoes rooeb oek Hay!


oek rooeb E sKSooey soaoep oeSaoek
oeHQa oek raoixoeb duxvoyosokooeT
oetmono Aapon oekHo naoiH E aooer Hay oer

: fagun 1291 (1885)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen duxvoyosokooeT = duxvoyosoKkooeT
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 467

pja/oiboibzo/436: Exooena Aazar rooeyoeq

Exooena Aazar rooeyoeq oeH naQ


E aN dn mooilno, oicto Azr,
sobo SnYmoy
caoir oidoek caoiH, poQo naoiH naoiH
Saoi oekaQa, oekaQa Aaloy?
oekaQa tapoHar oippasar baoir
Hdoeyr oicro-Aaoyo?.

: AgRoHayoN 1291 (1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 468

pja/oiboibzo/437: bYakul aN oekaQa sudoer

bYakul aN oekaQa sudoer oifoer


Daoik looeHa, ovu, tobo vobonmaoeC
vobopaoer suzaoiszutoer

: 1303 (1897)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `Daoik looeHa, ovu,' = `Daoik looeHa ovu,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 469

pja/oiboibzo/438: SnYo aN kaoed soda

SnYo aN kaoed soda aoeNSWor,


dnbozu, doyaoiszu,
oemooibu katooer kooera dan
oekaoera na, soxa, oekaoera na
oicrooinfolo EI jbon.
ovu, jonoem moroeN tuoim gooit,
coroeN daO Qan

: fagun 1298 (1890-1892)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `oekaoera na, soxa,' = `oekaoera na soxa,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 470

pja/oiboibzo/439: suxoHn oinoiSoidn

suxoHn oinoiSoidn porazn Hooey ooimqo dnoaoeN.


sototo Hay vabona Soto Soto, oinyoto vto poito
oiSro noto koto Apomaoen
jaoena na oer Azo-Uoe baoiHoer-Aooer
oeGoir oetaoer ointY raoej oesI Avoyo-Aaoyo.
oetaoela Aanoto oiSro, tYoeja oer voyovar,
sototo soroloicoet caoeHa taoir oemomuxopaoen

: fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 471

pja/oiboibzo/440: doer oekaQay doer

doer oekaQay doer doer


Aamar mon oebay oega Guoer Guoer.
oeJ baoiSoet batas kaoed oesI baoiSoiTr suoer suoer
oeJ poQ sokol oedS paraoey Udas Hooey Jay Haraoey
oes poQ oeboey kaal poran oeJoet cay oekan Aoicn puoer

: AaoiSWn 1318 (1911)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `Aamar mon oebay' = `mon oebay'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 472

pja/oiboibzo/441: oippasa Hay naoiH oimoiTlo

oippasa Hay naoiH oimoiTlo, naoiH oimoiTlo


gorolrosopaoen jorojoroporaoen
oimnooit kooir oeH koroejaoe,
juaO sKsardaHo tobo oeoemr Amoet

: fagun 1305 (1899)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 473

pja/oiboibzo/442: oidno Jay oer oidno Jay

oidno Jay oer oidno Jay oibPaoed


WaQoekalaHooel, qolonay, oibfola basonay
Eoesqo XoNotoer, XoNopoer JaIoeb cooel,
jonom kaoeT bQay badoibbaoed kumoNay

: fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 474

pja/oiboibzo/443: oetama-Hn kaoeT oidboso

oetama-Hn kaoeT oidboso oeH ovu,


Hay oetama-Hn oemar Wopon jagoroN
kooeb Aaoisoeb oiHyamaCaoer?.

vao 1303 (1896)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 475

pja/oiboibzo/444: boPo oeglo, bQa oeglo

boPo oeglo, bQa oeglo, oikquI kooir oin Hay


Aapono SnYota looey jbon booiHya Jay
tobu oeta Aamar kaoeq nobo rooib Uoidyaoeq,
tobu oeta jbon Zaoil booiHoeq nobn bay
booiHoeq oibmolo UPa oetamar AaoiSsbaN,
oetamar koruNasuza Hdoey oidoetoeq Aaoin.
oeroexqo jogotpuoer, oemaoer oeta oeflo oin doer,
Asm AaSWaoes taI puloek oiSHooer kay

: obSax 1293 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 476

pja/oiboibzo/445: oekmooen oifoirya JaO

oekmooen oifoirya JaO na oedoix taHaoer!


oekmooen jbon kaoeT oicro-Azokaoer
moHan jogoet Qaoik oibMoyoibHn Aaoix,
baoerk na oedx taoer E oibSWmaCaoer
Jotoen jagaoey oejYaoit oifoer oekaoiT sJoelak,
tuoim oekno oinvaoeyqo Aaar Aaoelak?
taHar Aaanrooeb Aanooe cooiloeq sooeb,
tuoim oekno booes Aaqo Xuo E soKsaoer?.

: obSax 1300 (1893)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen `Xuo E soKsaoer' = `E Xuo soKsaoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 477

pja/oiboibzo/446: oek booisoel Aaoij

oek booisoel Aaoij Hdoyasooen vuboenSWoro ovu,


jagaIoel Anupomo suoro oeSava oeH HdoeySWoro
soHosa fuoiTlo fulomoor Sukaoena toruoet,
paPaoeN booeH suzazara

: fagun 1304 (1897-1898)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 478

pja/oiboibzo/447: Asm kalsagooer vubon

Asm kalsagooer vubon oevoes cooeloeq.


Amtvobon oekaQa Aaoeq taHa oek jaoen
oeHoera Aapon HdoymaoeC Duoiboey, Eoik oeSava!
Amtomoy oedbota sotot
oibraoej EI mooioer, EI suzaoinoektooen

: AgRoHayoN 1291 (1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 479

pja/oiboibzo/448: Iqa Jooeb Hooeb loIoeya

Iqa Jooeb Hooeb loIoeya paoer,


pjakusuoem rooicya Aooil
Aaoiq bo'oes voboiszu-oiknaoer
Joto oidn rax oetama mux caoiH
fulLomoen robo E soKsaoer
Daoikoeb Joxoin oetamar oesbooek
uto cooil JaIbo qaoi sobaoer

: fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 480

pja/oiboibzo/449: Su Aasooen oibrajo'

Su Aasooen oibrajo' AruNoqoTamaoeC,


nlaooer zoroN'pooer oikba mooiHma tobo oibkaoiSlo
do sJo tobo mukuoeTapooir,
coroeN oekaoiT tara oimlaIlo,
Aaoelaoek oeoem Aanooe
sokol jogot oibvaoislo

: fagun 1290 (1883-1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 481

pja/oiboibzo/450: oepoeyoiq Avoyopodo

oepoeyoiq Avoyopodo, Aar voy kaoer


Aanooe cooeloiq voboparabaoer
mozuro Stolo qay oeSak tap doer Jay,
koruNaoikroN tar AruN oibkaoeS.
jbooen moroeN Aar kovu na qaoibo taoer

: fagun-oco 1292 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 482

pja/oiboibzo/451: Suoenoeq oetamar nam AnaQ Aatur

Suoenoeq oetamar nam AnaQ Aatur jon


Eoesoeq oetamar aoer, SnYo oefoer na oeJno
kaoed Jara oinraSay Aaoix oeJno muoeq Jay,
oeJno oega Avoyo pay aoes kooipto mon
koto Soto Aaoeq dn Avaga AaloyHn,
oeSaoek jN aN koto kaoidoetoeq oinoiSoidn.
paoep Jara Duoibyaoeq Jaoeb tara kar kaoeq
oekaQa Hay poQ Aaoeq, daO taoer doroSon

: fagun-oco 1292 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 483

pja/oiboibzo/452: sotYo mogolo oemomoyo tuoim

sotYo mogolo oemomoyo tuoim, zRuboejYaoit tuoim Azokaoer.


tuoim soda Jar Hoed oibrajo duxala oesI paSooer
sobo duxala oesI paSooer
oetamar aoen oetamar zYaoen tobo naoem koto mazur
oeJI vokoto oesI jaoen,
tuoim janaO Jaoer oesI jaoen.
OoeH, tuoim janaO Jaoer oesI jaoen

: fagun-oco 1293(1887)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 484

pja/oiboibzo/453: oicrobozu oicrooinvoro

oicrobozu oicrooinvoro oicroSaoi


tuoim oeH ovu
tuoim oicromogolo soxa oeH oetamar jogoet,
oicrosog oicrojbooen
oicrooitsuzaoinCoro tuoim oeH HdoeyS
tobo joyosogt oinoeq oetamar jogoet
oicrooidba oicrorojon

: fagun 1299 (1893)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen joyosogt = joyosoKgt
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 485

pja/oiboibzo/454: bacan baoic, maoern maoir

bacan baoic, maoern maoir


booela vaI zonY Hooir
zonY Hooir vaoebr naoeT, zonY Hooir rajYpaoeT,
zonY Hooir MoSanGaoeT, zonY Hooir, zonY Hooir.
suza oidoey matan Joxon zonY Hooir, zonY Hooir.
bYQa oidoey kadan Joxon zonY Hooir, zonY Hooir.
Aajooenr oekaoel buoek zonY Hooir Haoismuoex,
qaI oidoey sob Gooerr suoex zonY Hooir, zonY Hooir
Aapooin kaoeq Aaoesn oeHoes zonY Hooir, zonY Hooir.
oifoiroey oeban oedoeS oedoeS zonY Hooir, zonY Hooir.
zonY Hooir Qooel jooel, zonY Hooir fuoel fooel,
zonY Hdoyopo odoel coroN-Aaoelay zonY kooir

: obSax 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 486

pja/oiboibzo/455: soKsaoer oekaoena voy

soKsaoer oekaoena voy naoiH naoiH


Ooer voyocoolo aN, jbooen moroeN sooeb
rooeyoiq taHaoir aoer
AvoyoSox baoej oinoixlo Aooer sugor,
oidoiS oidoiS oidbaoinoiS suoex oeSaoek
oelak-oelakaoer

: fagun 1314 (1907-1908)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 487

pja/oiboibzo/456: Sooirp oeHoera tar

Sooirp oeHoera tar,


Aanooito, Atooito,
voelaoek vboelaoek
oibSWkaoej, oicomaoeC
oidoen raoet.
jaoega oer jaoega jaoega
UsaoeH UlLaoes
poran baoeza oer moroNHoroN
poromSooi-saoeQ
aoi Aaloso oibPad
oiblas oiza oibbad
dr kooera oer.
cooela oer cooela oer kolYaoeN,
cooela oer Avooey, cooela oer Aaoelaoek,
cooela booel.
dux oeSak pooirHooir oimoela oer oinoixoel
oinoixlnaoeQ

: fagun 1311 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 488

pja/oiboibzo/457: ao oekno OoeH paQo

ao oekno OoeH paQo, poQoaoe booes E k oexla!


Aaoij booeH AmtosomroN, cooela cooela EIoebla
tar aoer oeHoera oivubon daaoey,
oesQa Anoo Usobo jaoeg,
sokolo oeSava gozo sogt Aanooer oemla

: fagun 1294 (1888)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen sogt = soKgt
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 489

pja/oiboibzo/458: gaO bNa bNa, gaO oer

gaO bNa bNa, gaO oer.


Amtomozur tar oemgan manobo-sooeb SunaO oer.
mozur taoen nroso aoeN mozur oem jagaO oer
bYQa oidoeya na kaHaoer, bYoiQoetr tooer paPaN aN kadaO oer.
oinraoeSoer kooeHa AaSar kaoiHn, aoeN nobo bolo daO oer.
Aanoomoeyr Aanoo-Aaloy nobo nobo taoen qaO oer.
pooe Qaoeka soda oibvur coroeN, Aaponaoer vuoel JaO oer

: obSax 1292 (1885)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `bYQa oidoeya na kaHaoer' = `bYoiQoeya na kaoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 490

pja/oiboibzo/459: oek oer OI Daoikoeq

oek oer OI Daoikoeq,


oeoeHr rob UoiFoeq jogoet jogoet
oetara Aay Aay Aay Aay
taI Aanooe oibHogo gan gaoeH
ovaoet oes suzaWoro ocaoer
oibPad tooeb oekno, Au booeH oecaoex,
oeSakkatoro Aakulo oekno Aaoij!
oekno oinranoo, cooela sooeb JaI
pN Hooeb AaSa

: fagun 1290 (1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 491

pja/oiboibzo/460: mooioer momo oek

mooioer momo oek Aaoisoel oeH!


sokol gogon Amtomogon,
oidoiS oidoiS oeglo oimoiS AmaoinoiS doer doer
sokol duyar Aapooin xuoillo,
sokol odp Aapooin ooillo,
sob bNa baoijlo nobo nobo suoer suoer

: fagun 1309 (1903)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 492

pja/oiboibzo/461: Eoik koruNa koruNamoyo

Eoik koruNa koruNamoyo!


HdoySotodolo UoiFlo fuoiT Amolo oikrooeN tobo podotoel
Aooer baoiHoer oeHoirnu oetamaoer oelaoek oelaoek oelakaooer
Aazaoer Aaoelaoek suoex duoex, oeHoirnu oeH
oeoeH oeoem jogotmoyo oicomoyo

: fagun 1303 (1897)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `Eoik koruNa' = `E k koruNa'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 493

pja/oiboibzo/462: oepoeyoiq sozan tobo

oepoeyoiq sozan tobo AoJam, Aooer oedoexoiq oetamaoer


cooikoet copol Aaoelaoek, HdoyoSotodolomaoeC,
oeHoirnu Eoik Aporp rp
oekaQa oifoiroetoiqlam pooeQ pooeQ aoer aoer
maoitya koloroeb
soHosa oekalaHolomaoeC Suoenoiq tobo Aaan,
oinvtoHdoyomaoeC
mozur govr Sao baN

: fagun-oco 1293 (1887)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 494

pja/oiboibzo/463: Aamar Hdoysomuotoer

Aamar Hdoysomuotoer oek tuoim daaoey!


kator poran zay baHu baaoey
Hdoey UQooel torogo coroNporoeSr tooer,
tara coroNoikroN looey kaakaoi kooer.
oemoetoeq Hdoy Aamar, ozrojo na maoen
oetamaoer oeGoiroet cay, naoec soGoen
soxa, OIoexoenoet Qaoeka tuoim, oeJoeya na cooel
Aaoij Hdoyosagooerr baz vaoi soboel.
oekaQa Hooet Aaoij oeoemr pobon quoeToeq,
Aamar Hdoey torogo koto oenoec UoeFoeq.
tuoim daaO, tuoim oeJoeya na
Aamar Hdoey torogo Aaoij oenoec UoeFoeq

: fagun 1291 (1885)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `!' oicoer bodoel `.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 495

pja/oiboibzo/464: jonon, oetamar koruN coroNxaoin

jonon, oetamar koruN coroNxaoin


oeHoirnu Aaoij E AruNoikroNroep.
jonon, oetamar moroNHoroN baN
nrob gogoen vooir UoeF cuoep cuoep
oetamaoer nooim oeH sokol vubonmaoeC,
oetamaoer nooim oeH sokol jbonkaoej,
tonu mon zon kooir oinoebdon Aaoij
vooipabon oetamar pjar zoep.
jonon, oetamar koruN coroNxaoin
oeHoirnu Aaoij E AruNoikroNroep.

: fagun 1315 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 496

pja/oiboibzo/465: oitoimroduyar oexaoela

oitoimroduyar oexaoela Eoesa, Eoesa nrobocoroeN.


jonon Aamar, daaO EI nobn AruNoikrooeN
puNYporoSpuloek sob Aalos Jak doer.
gogoen bajuk bNa jogot-jagaoena suoer.
jonon, jbon juaO tobo osadsuzasomrooeN.
jonon Aamar, daaO momo oejYaoitoibvaoisto noyoen

1315 (1908)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `nrobocoroeN' = `nrobo coroeN'
4 laIoen jogot-jagaoena = jogo-jagaoena
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 497

pja/oiboibzo/466: tuoim jaoigqo oek

tuoim jaoigqo oek?


tobo AaoixoejYaoit oevd kooer soGono goHon
oitoimrraoit
caoiHqo Hdoey AoinoemP noyoen,
soKSoyocopol aN kooipto aoes
oekaQa lukab oetama Hooet Wam
E koloikto jbon tuoim oedoixqo, jaoinqo
ovu, Xoma kooera oeH.
tobo podoaoe boois Ekaoe daO kaoidoet Aamay,
Aar oekaQa JaI

: fagun-oco 1293 (1887)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 498

pja/oiboibzo/467: Aaoij Suvo Suo aoet

Aaoij Suvo Suo aoet oikba oeSava oedxaoel


Saoioelak oejaoitoelak okaoiS.
oinoixl nl Aor oibdaoirya oidk oidgooe
Aabooirya rooib SoS tara
puNYmooiHma UoeF oibvaois

: fagun 1306 (1900)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen Saoioelak = Saoioelak
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 499

pja/oiboibzo/468: vooHoidoibkaS aNoiboemaHon

vooHoidoibkaS aNoiboemaHon
nobo nobo tobo okaS ointY ointY oicogogoen HdSWor
kovu oemaHoibnaS moHaruoala,
kovu oibraj voyoHoro Saoisuzakor
cool HoPoeSaksokul kooelLal'pooer
oiQr oibraoej oicrooidn mogol tobo rp.
oemmoit oinrupom okaS kooera naQ oeH,
zYannoyoen pooirpN rp tobo suor

vao 1304 (1897)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen HoPoeSaksokul = HoPoeSaksoKkul
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 500

pja/oiboibzo/469: baN tobo zay Anoo gogoen

baN tobo zay Anoo gogoen oelaoek oelaoek,


tobo baN gRoHo coo do topon tara
sux dux tobo baN, jonom moroN baN oetamar,
oinvto govr tobo baN vooHdoey Saoizara

: fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 501

pja/oiboibzo/470: oQomo Aaoid tobo Sooi

oQomo Aaoid tobo Sooi


Aaoid poroemaolo oejYaoit oetamaoir oeH
gogoen gogoen
oetamar Aaoid baN booiHoeq tobo Aanoo,
jaoigoeq nobo nobo rooes Hdoey mooen
oetamar oicdakaoeS vaoet sroJo coo tara,
aNtorogo UoeF poboen.
tuoim Aaoidkooib, kooibguru tuoim oeH,
moo oetamar mooito sobo vuboen

: oco 1317 (1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 502

pja/oiboibzo/471: Stolo tobo podoqaya

Stolo tobo podoqaya, tapHoroN tobo suza,


Agaz govr oetamar Saoi,
Avoyo AoeSako tobo oemomux
Asm koruNa tobo, nobo nobo tobo mazur,
Amto oetamar baN

aboN 1303 (1896)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 503

pja/oiboibzo/472: oeH moHaobol bol

oeH moHaobol bol,


koto AsKxY gRoHo tara topon coo
zaroNo kooer oetamar baHu,
noropoit vmapooit oeH oedbboYo
zonYo zonYo tuoim mooeHS, zonY, gaoeH sobo oedS
Woeg mooet oibSWoelaoek Ek I
Ao naoiH jaoen moHakal moHakaS,
gtoqoe kooer odoiXN.
tobo AvoyocoroeN SoroNagoto dnHn,
oeH raja oibSWbozu

: fagun 1300 (1894)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen mooet = mooetY
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 504

pja/oiboibzo/473: jogoet tuoim raja

jogoet tuoim raja, Asm otap


Hdoey tuoim HdoyonaQ HdoyoHoroNrp
nlaoro oejYaoitxooicto coroNaoe osaoirto,
oifoer sovoey oinyomopoeQ Anooelak
oinvto HdoyomaoeC oikba osoo muxoqooib
oemopoirpN mozur vaoit.
vokotoHdoey tobo koruNaroso sotot booeH,
dnjooen sotot kooera Avoyo dan

: fagun 1294 (1888)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 505

pja/oiboibzo/474: tuoim zonY zonY oeH

tuoim zonY zonY oeH, zonYo tobo oem,


zonYo oetamar jogotrocona
Eoik Amtoroes coo oibkaoiSoel,
E somroN puoiroel aNoiHoelLaoel
Eoik oeoem tuoim ful fuTaIoel,
kusumbon qaIoel SYam polLoeb
Eoik govr baN oiSxaoel sagooer,
k mozugoit tuoiloel nodkooelLaoel!
Eoik Zaoilqo suza, manoboHdoey,
taI Hdoy gaIoeq oem-UlLaoes

: fagun 1291 (1885)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 506

pja/oiboibzo/475: taHaoer Aarooit kooer

taHaoer Aarooit kooer co topon, oedbo manob booe coroN


Aasn oesI oibSWSoroN tar jogotmooioer
Anaoidkal Anoogogon oesI Asm-mooiHma-mogon
taoeH torogo UoeF soGono Aanoo-noo-noo oer
Haoet looey qoy tur Daoil paoey oedy zora kusum Zaoil
kotoI boroN, kotoI gozo koto gt koto qoo oer.
oibHogogt gogon qay jolod gay, joloiz gay
moHapobon HoroeP zay, gaoeH oigoirkooer.
koto koto Soto vokotpoRaN oeHoiroeq puloek, gaoiHoeq gan
puNY oikrooeN fuoiToeq oem, TuoiToeq oemaHobozo oer

: AaoiSWn 1291 (1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 507

pja/oiboibzo/476: Aanooelaoek mogolaoelaoek

Aanooelaoek mogolaoelaoek oibraj', sotYosuoro


mooiHma tobo Uaoisto moHagogonmaoeC,
oibSWjogot mooiNvPoNo oeboito coroeN
gRoHotarok cootopon bYakul uto oeboeg
kooiroeq pan, kooiroeq an, AXoyo oikrooeN
zoroN'por Cooer oinCoro, oemaHon mozu oeSava
fulopolLobo-gtogoz-suoro-boroen
booeH jbon rojonoidn oicrontonzara,
koruNa tobo Aoibam jonoem moroeN
oeHo oem doya vooi oekamol kooer aN,
koto saono kooera boPoN soapHoroeN
jogoet tobo k mooeHasobo, boono kooer oibSWo
sopodo vmapodo oinvoyoSoroeN

: fagun 1299(1893)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 508

pja/oiboibzo/477: OI oer tor oidlo

OI oer tor oidlo xuoel.


oetar oebaCa oek oenoeb tuoel?.
samoen Joxon Jaoib Ooer Qak -na oipqon oipoeq pooe
oipoeF taoer boIoet oegoil, Ekla pooe roIoil koel
Gooerr oebaCa oeToen oeToen paoerr GaoeT raxoil Eoen
taI oeJ oetaoer baoer baoer oifroet Holo, oegoil vuoel.
Dak oer Aabar maoiCoer Dak , oebaCa oetamar Jak oevoes Jak
jbonxaoin Uja kooer soep oed tar coroNmoel

18 ojYo 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 509

pja/oiboibzo/478: Aaoim k bo'oel kooirbo

Aaoim k bo'oel kooirbo oinoebdon


Aamar Hdoy aN mon
oicoe Aaois doya kooir oinoej looeHa ApoHoir,
kooera taoer Aaponaoir zon Aamar Hdoy aN mon
Suzu zoil, Suzu qaI, mlYo Jar oikqu naI,
mlYo taoer kooera somopoN pooeS tobo poroSroton!
oetamaoir oegrooeb Jooeb Aamar oegrob Hooeb
sob tooeb oidbo oibsojon
Aamar Hdoy aN mon

: fagun 1308 (1902)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 510

pja/oiboibzo/479: sKsar Jooeb mono oekoe loy

sKsar Jooeb mono oekoe loy, jaoeg na Joxon aN,


toxoena, oeH naQ, oNoim oetamay gaoiH booes tobo gan
AoroJam, Xooema oes Aamar SnY mooenr bQa UpoHar
pupooibHn pja-Aaoeyajono, vooioibHn tan
Daoik tobo nam Suko kooe, AaSa kooir aNpooen
oinoib oeoemr soros boroPa Jooid oenoem Aaoes mooen.
soHosa Ekoda Aapona HoIoet vooir oidoeb tuoim oetamar Amoet,
EI vorosay kooir podotoel SnY Hdoy dan

1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 511

pja/oiboibzo/480: OoeH jbonbolLov

OoeH jbonbolLov, OoeH sazondulov,


Aaoim mooemr koQa AorobYQa oikquI naoiH kobo
Suzu jbon mono coroeN oidnu buoiCya looeHa sobo.
Aaoim k Aar kobo
EI sKsarpoQosokoTo Aoit kookomoyo oeH,
Aaoim nrooeb Jabo Hdoey looey oemomuroit tobo.
Aaoim k Aar kobo
suxo duxo sobo toqo kooirnu oiyo Aoiyo oeH
tuoim oinjo Haoet JaHa soipoeb taHa maQay tuoilya lobo.
Aaoim k Aar kobo
Aporaz Jooid ko'oer Qaoik pooed, na kooera Jooid Xoma,
tooeb poranoiyo, oidoeya oeH oidoeya oebdona nobo nobo.
tobu oefoela na doer, oidbosoeSoeP oeDoek oinoeya coroeN
tuoim qaa Aar k Aaoeq Aamar mtuY-Aazar vobo.
Aaoim k Aar kobo

8 obSax 1301 (1894)


paFaor pooerr patay

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 512

paFaor
pja O aQona/69: OoeH jbonbolLov

OoeH jbonbolLov, OoeH sazondulov,


Aaoim mooemr koQa AorobYQa oikquI naoiH kobo
Suzu jbon mono coroeN oidnu buoiCya looeHa sobo.
(oidnu coroNtooel koQa Ja oiqlo oidnu coroNtooel
aoeNr oebaCa buoeC lO, oidnu coroNtooel.)
Aaoim k Aar kobo
EI sKsarpoQosokoTo Aoit kookomoyo oeH,
Aaoim nrooeb Jabo Hdoey looey oemomuroit tobo.
(nrooeb Jabo pooeQr kaTa manbo na, nrooeb Jabo.
HdoybYQay kadbo na, nrooeb Jabo.)
Aaoim k Aar kobo
Aaoim suxoduxo sobo toqo kooirnu oiyo-Aoiyo oeH
tuoim oinjo Haoet JaHa soipoeb taHa maQay tuoilya lobo.
(Aaoim maQay lobo JaHa oidoeb taI maQay lobo
suxo duxo tobo podozoil booel maQay lobo.)
Aaoim k Aar kobo
Aporaz Jooid ko'oer Qaoik pooed, na kooera Jooid Xoma,
tooeb poranoiyo, oidoeya oeH oidoeya oebdona nobo nobo.
(oidoeya oebdona Jooid vaoela oebaCo oidoeya oebdona
oibcaoer Jooid oedaP HoI oidoeya oebdona.)
Aaoim k Aar kobo
tobu oefoela na doer, oidbosoeSoeP oeDoek oinoeya coroeN
tuoim qaa Aar k Aaoeq Aamar mtuY-Aazar vobo.
(oinoeya coroeN vooebr oexla sara Hooel oinoeya coroeN
oidn furaIoel, dnnaQ, oinoeya coroeN.)
Aaoim k Aar kobo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 513

pja/oiboibzo/481: sobaI Jaoer sob oidoetoeq

sobaI Jaoer sob oidoetoeq tar kaoeq sob oidoey oefoil.


ko'bar Aaoeg cabar Aaoeg Aapooin Aamay oedbo oemoil
oenbar oebla Hooelm N, oiv kooeroiq, voy kooir oin
Exoena voy korbo na oer, oedbar oexla Ebar oexoil
ovat taoir oesana oinoey oeboiroey pooe oenoeckuoed.
sozYa taoer oNam ko'oer sob oesana tar oedy oer Suoez.
oefaTa fuoelr Aanoo oer Cora fuoelI fooel zooer
Aaponaoek, vaI, fuoiroey-oedOya cuoikoey oed tuI oeblaoeboil

fagun 1321 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 514

pja/oiboibzo/482: Aamar oeJ sob oidoet Hooeb

Aamar oeJ sob oidoet Hooeb oes oeta Aaoim jaoin


Aamar Joto oibo, ovu, Aamar Joto baN
Aamar oecaoexr oecoey oedxa, Aamar kaoenr oeSana,
Aamar Haoetr oinpuN oesba, Aamar Aanaoegana
sob oidoet Hooeb
Aamar ovat, Aamar sozYa HdoypopuoeT
oegapon oeQoek oetamar paoen UFoeb fuoeT fuoeT.
Exon oes oeJ Aamar bNa, Hooetoeq tar baza,
bajoeb Joxon oetamar Hooeb oetamar suoer saza
sob oidoet Hooeb
oetamaoir Aanoo Aamar duhoex suoex vo'oer
Aamar ko'oer oinoey tooeb naO oeJ oetamar ko'oer.
Aamar bo'oel Ja oepoeyoiq SuvoXoeN Jooeb
oetamar ko'oer oedbo toxon tara Aamar Hooeb
sob oidoet Hooeb

7 obSax 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 515

pja/oiboibzo/483: Aaoim dn, Aoit dn

Aaoim dn, Aoit dn


oekmooen Suoizbo, naQ oeH, tobo koruNaN
tobo oeH Soto zaoer DubaIoeq sKsaoer,
taoipto HoidmaoeC Cooiroeq oinoiSoidn
Hdoey Ja Aaoeq oidbo tobo kaoeq,
oetamaoir E oem oidbo oetamaoer
oicrooidn tobo kaoej rooiHbo jogotmaoeC,
jbon Cooeroiq oetamar coroNtooel ln

: fagun-oco 1292 (1886)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `HoidmaoeC' = `HdoymaoeC'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 516

pja/oiboibzo/484: k voy Avoyozaoem, tuoim moHaraja

k voy Avoyozaoem, tuoim moHaraja voy Jay tobo naoem


oinvoey AJut soHosRo oelak zay oeH,
gogoen gogoen oesI Avoyonam gay oeH
tobo booel koro bol Jaoer, kpamoy,
oelakvoy oibpodo mtuYvoy dr Hoy tar.
AaSa oibkaoeS, sobo bozono Guoec, ointY Amtoroso pay oeH

: fagun-oco 1293(1887)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `bol Jaoer, kpamoy,' = `bol Jaoer kpamoy,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 517

pja/oiboibzo/485: Aanoo rooeyoeq jaoig

Aanoo rooeyoeq jaoig vuboen oetamar


tuoim soda oinkooeT Aaqo bo'oel.
ozoAbak nlaooer rooib SoS tara
gaoiQoeq oeH Suo oikroNmala
oibSWpoirbar oetamar oefoer suoex AakaoeS,
oetamar oea osaoirto oebYaoem oebYaoem.
Aaoim dn soan Aaoiq oesI tobo Aaooey
tobo oeHomuxpaoen caoiH oicrooidn

: fagun-oco 1293(1887)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `ozoAbak' = `ozo Abak'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 518

pja/oiboibzo/486: sokol vooeyr voy oeJ taoer

sokol vooeyr voy oeJ taoer oekan oibpooed kaooeb?


aoeNr sooeg oeJ aN gaQa oekan kaoel oes qaoeb?.
naHoy oeglo sobI oevoes roIoeb oeta oesI soboenoeS,
oeJ lav sokol Xooitr oeSoeP oes lav oekbol baoeb
sux oinoey, vaI, vooey Qaoik, Aaoeq Aaoeq oedy oes faoik
duhoex oeJ sux Qaoek baoik oekI ba oes sux naoeb?
oeJ pooeoeq poar oeSoeP FaI oepoeyoeq tolay Eoes,
voy oimoeToeq, oeboecoeq oes taoer oek Aar paoeb?.

: obSax 1316 (1909)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2, oeSP laIoen `?' oico oenI.
oeSP laIoenr bodoel:
`voy oimoiToey oeboecoeq oes taoer oek Aar paroeb.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 519

pja/oiboibzo/487: noyon oetamaoer pay na oedoixoet

noyon oetamaoer pay na oedoixoet, rooeyoeq noyoen noyoen.


Hdoy oetamaoer pay na jaoinoet, Hdoey rooeyqo oegapooen
basonar booeS mon Aoibrot zay doSo oidoeS pagooelr mooeta,
oiQr-Aaoix tuoim moroem sotot jaoigqo Soyoen Wopoen
sobaI oeqoeoeq, naI Jar oekHo, tuoim Aaqo tar Aaoeq tobo oeHo
oinraoy jon, poQ Jar oegH, oesO Aaoeq tobo voboen.
tuoim qaa oekH saoiQ naI Aar, somuoex Anoo jbonoibar
kalparabar kooiroetqo par oekHo naoiH jaoen oekmooen
jaoin Suzu tuoim Aaqo taI Aaoiq, tuoim aNomoy taI Aaoim baoic,
Joto paI oetamay Aaoera toto Jaoic, Joto jaoin toto jaoin oen.
jaoin Aaoim oetamay pab oinrooro oelakoelakaooer JugJugaoro
tuoim Aar Aaoim maoeC oekHo naI, oekaoena baza naI vuboen

: fagun-oco 1293(1887)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen saoiQ = saQ
paFaor pooerr patay

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 520

paFaor
pja O aQona/67: noyon oetamaoer pay na oedoixoet

noyon oetamaoer pay na oedoixoet, rooeyoeq noyoen noyoen. (noyoenr noyon!)


Hdoy oetamaoer pay na jaoinoet, Hdoey rooeyqo oegapooen (HdoyoibHar!)
basonar booeS mon Aoibrot zay doSo oidoeS pagooelr mooeta,
oiQr-Aaoix tuoim moroem sotot jaoigqo Soyoen Wopoen
(oetamar oibram naI, tuoim Aoibram jaoigqo Soyoen Wopoen.
oetamar oinoemP naI, tuoim AoinoemP jaoigqo Soyoen Wopoen.)
sobaI oeqoeoeq, naI Jar oekHo, tuoim Aaqo tar, Aaoeq tobo oeHo
oinraoy jon poQ Jar oegH oesO Aaoeq tobo voboen.
(oeJ pooeQr oivxoir oesO Aaoeq tobo voboen.
Jar oekHo oekaQaO oenI oesO Aaoeq tobo voboen.)
tuoim qaa oekH saoiQ naI Aar, somuoex Anoo jbonoibar
kalparabar kooiroetqo par oekHo naoiH jaoen oekmooen
(tor booeH oinoey JaO oekHo naoiH jaoen oekmooen.
jbontor booeH oinoey JaO oekHo naoiH jaoen oekmooen.)
jaoin Suzu tuoim Aaqo taI Aaoiq, tuoim aNomoy taI Aaoim baoic,
Joto paI oetamay Aaoera toto Jaoic Joto jaoin toto jaoin oen.
(oejoen oeSP oemoel na mon Har maoen oeH.)
jaoin Aaoim oetamay pab oinrooro oelakoelakaooer Jug-Jugaoro
tuoim Aar Aaoim maoeC oekHo naI, oekaoena baza naI vuboen.
(oetamar Aamar maoeC oekaoena baza naI vuboen.)

: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


12 laIoen kalparabar = kal parabar
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 521

pja/oiboibzo/488: doya oidoey Hooeb oega

doya oidoey Hooeb oega oemar jbon zuoet.


noIoel oik Aar parbo oetamar coroN quoet
oetamay oidoet pjar Daoil oeboiroey pooe sokol kaoil,
poran Aamar paoir oen taI paoey Quoet
Eto oidn oeta oiqlo na oemar oekaoena bYQa,
sobo Aoeg maxa oiqlo mooilnota.
Aaj OI Suo oekaoelr tooer bYakul Hdoy oekoed mooer
oidoeya na oega oidoeya na Aar zulay Suoet

24 ojYo 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 522

pja/oiboibzo/489: E mooiNHar Aamay naoiH

E mooiNHar Aamay naoiH saoej


Eoer poroet oegoel laoeg, Eoer oiqoet oegoel baoej
koo oeJ oeraz kooer, sur oeta naoiH sooer
OI oidoek oeJ mon pooe roy, mon laoeg na kaoej
taI oeta booes Aaoiq,
E Har oetamay poraI Jooid tooebI Aaoim baoic.
fulomalar oeDaoer booirya lO oemaoer
oetamar kaoeq oedxaI oen mux mooiNmalar laoej

8 vao 1320 (1912-1913)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `Eoer poroet oegoel laoeg' = `poroet oegoel laoeg'
6 laIoen `tooebI Aaoim baoic' = `tooeb Aaoim baoic'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 523

pja/oiboibzo/490: oeJQay Qaoek sobar Azom

oeJQay Qaoek sobar Azom doenr Hooet dn


oesIxaoen oeJ coroN oetamar raoej
sobar oipoeq, sobar noec, sobHaraoedr maoeC
Joxon oetamay oNam kooir Aaoim oNam Aamar oekan xaoen Jay Qaoim.
oetamar coroN oeJQay naoem Apomaoenr tooel
oesQay Aamar onam naoem na oeJ
sobar oipoeq, sobar noec, sobHaraoedr maoeC
AHokar oeta pay na nagal oeJQay tuoim oefro
oirovPoN dn dooir saoej
sobar oipoeq, sobar noec, sobHaraoedr maoeC.
zooen maoen oeJQay Aaoeq vooir oesQay oetamar sogo AaSa kooir,
sog Hooey Aaqo oeJQay sogHoenr Gooer
oesQay Aamar Hdoy naoem na oeJ
sobar oipoeq, sobar noec, sobHaraoedr maoeC.

9 AaPa 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
8 laIoen AHokar = AHoKkar
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 524

pja/oiboibzo/491: OI Aasontooelr

OI Aasontooelr maoiTr 'pooer luoiToey robo,


oetamar coroN-zulay zulay zsor Hobo
oekno Aamay man oidoey Aar doer raxo?
oicrojonom Emon ko'oer vuoiloeya naoeka.
AsoMaoen Aaoena oeToen paoey tobo.
oetamar coroN-zulay zulay zsor Hobo
Aaoim oetamar Jadooelr robo oipoeq,
Qan oidoeya oeH Aamay tuoim sobar noec.
osad laoig kotoI oelaoek Aaoes oezoey,
Aaoim oikqu caIbo na oeta, roIbo oecoey
sobar oeSoeP Ja baoik roy taHaI lobo.
oetamar coroN-zulay zulay zsor Hobo

10 oepP 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 525

pja/oiboibzo/492: Aamar maQa noto kooer

Aamar maQa noto kooer daO oeH oetamar coroNzular tooel.


sokol AHokar oeH Aamar DubaO oecaoexr jooel
oinoejoer kooiroet oegrobo dan oinoejoer oekbolI kooir Apoman,
Aaponaoer Suzu oeGoirya oeGoirya Guoer mooir pooel pooel.
sokol AHokar oeH Aamar DubaO oecaoexr jooel
Aamaoer na oeJno kooir ocar Aamar Aapon kaoej,
oetamaoir Iqa kooera oeH pN Aamar jbonmaoeC.
Jaoic oeH oetamar coromSaoi poraoen oetamar poromkaoi
Aamaoer Aaal kooirya daaO Hdoyopo odoel.
sokol AHokar oeH Aamar DubaO oecaoexr jooel

: fagun 1313 (1906-1907)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2,5, oeSP laIoen AHokar = AHoKkar
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 526

pja/oiboibzo/493: gorobo momo Hooerqo, ovu

gorobo momo Hooerqo, ovu, oidoeyqo boHu laj.


oekmooen mux somuoex tobo tuoilbo Aaoim Aaj
oetamaoer Aaoim oepoeyoiq booil mooen mooen oeJ mooenoer qooil,
zora pooinu sKsaoeroet kooiroet tobo kaj.
oekmooen mux somuoex tobo tuoilbo Aaoim Aaj
jaoin oen, naQ, Aamar Gooer FaI oekaQa oeJ oetamaoir tooer
oinoejoer tobo coroN'pooer soip oin rajraj!
oetamaoer oecoey oidbosoJam Aamaoir paoen takaI Aaoim
oetamaoer oecaoex oedoix oen, Wam, tobo mooiHmamaC.
oekmooen mux somuoex tobo tuoilbo Aaoim Aaj

25 ojYo 1311(1904)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) eo t tofat:
6 laIoenr oibnYas:
`jaoin oen naQ, Aamar Gooer FaI oekaQa oeJ eo tamaoir tooer '
7 laIoen `coroN'pooer' = `coroN-'pooer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 527

pja/oiboibzo/494: voy Hoy paoeq tobo naoem

voy Hoy paoeq tobo naoem Aaoim Aamaoer kooir ocar oeH.
oemaHoboeS paoeq oiGoer Aamay tobo namgan-AHokar oeH
oetamar kaoeq oikqu naoiH oeta lukaoena, Aooerr koQa tuoim sob jaoena
Aaoim koto dn, Aaoim koto Hn, oekHo naoiH jaoen Aar oeH
Xuo kooe Jooeb UoeF tobo nam oibSW Suoen oetamay kooer oega oNam
taI Aamar paoeq jaoeg Aoivman, gRaoes Aamay Aazar oeH,
paoeq otaroNa kooir Aaponaoer oetamar Aasooen bosaI Aamaoer
raoexa oemaH Hooet, raoexa tomo Hooet, raoexa raoexa barbar oeH
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
EI ganTa roconaboloet oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 528

pja/oiboibzo/495: Aaoij oNoim oetamaoer

Aaoij oNoim oetamaoer cooilbo, naQ, sKsarokaoej.


tuoim Aamar noyoen noyon oeroexa AoromaoeC
Hdoyoedbota rooeyqo aoeN mono oeJno taHa oinyoto jaoen,
paoepr oica mooer oeJno dooiH duhsoHo laoej
sobo koloroeb sara oidnoman Suoin Anaoid sogtogan,
sobar sooeg oeJno Aoibroto oetamar sogo raoej.
oinoemoeP oinoemoeP noyoen bocoen, sokol kooem, sokol monoen,
sokol Hdoytooe oeJno mogolo baoej

: fagun 1306 1900


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `cooilbo, naQ,' = `cooilbo naQ,'
5 laIoen sogtogan = soKgtogan
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 529

pja/oiboibzo/496: oeJ-oekHo oemaoer oidoeyqo

oeJ-oekHo oemaoer oidoeyqo sux oidoeyqo taoir pooircoy,


sobaoer Aaoim noim.
oeJ-oekHo oemaoer oidoeyqo dux oidoeyqo taoir pooircoy,
sobaoer Aaoim noim
oeJ oekHo oemaoer oeboesqo vaoela oeoelqo Gooer taHaoir Aaoela,
taHaoir maoeC sobaoir Aaoij oepoeyoiq Aaoim pooircoy,
sobaoer Aaoim noim
Ja-oikqu kaoeq Eoesoeq, Aaoeq, Eoenoeq taoer aoeN,
sobaoer Aaoim noim.
Ja-oikqu doer oigoeyoeq oeqoe oeToenoeq taoir paoen,
sobaoer Aaoim noim.
jaoin ba Aaoim naoiH ba jaoin, maoin ba Aaoim naoiH ba maoin,
noyon oemoil oinoixoel Aaoim oepoeyoiq taoir pooircoy,
sobaoer Aaoim noim

26 ojYo 1311 (1904)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 530

pja/oiboibzo/497: oek jaointo tuoim Daoikoeb

oek jaointo tuoim Daoikoeb Aamaoer, oiqlam oinamogon.


sKsar oemaoer moHaoemaHooeGaoer oiqlo soda oiGoer soGono
Aaponar Haoet oidoeb oeJ oebdona, vasaoeb noyonjooel,
oek jaointo Hooeb Aamar Emon Suvoidn Suvologon
jaoin na koxon koruNa-AruN UoiFlo Udoyacooel,
oedoixoet oedoixoet oikrooeN puoirlo Aamar Hdoygogon
oetamar Amtosagor HoIoet bonYa Aaoislo kooeb,
Hdoey baoiHoer Joto baz oiqlo koxon HoIlo vogon
subatas tuoim Aapooin oidoeyqo, poraoen oidoeyqo AaSa
Aamar jbontoroN HoIoeb oetamar coroeN mogon
: fagun 1306 (1900)
paFaor pooerr patay

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 531

paFaor
pja O aQona/65: oek jaointo tuoim Daoikoeb

oek jaointo tuoim Daoikoeb Aamaoer, oiqlam oinamogon.


sKsar oemaoer moHaoemaHooeGaoer oiqlo soda oiGoer soGono
(oiGoer oiqlo, oiGoeroiqlo oeH Aamar
oemaHo oeGaoer moHaoemaHo.)
Aaponar Haoet oidoeb oeJ oebdona, vasaoeb noyonjooel,
oek jaointo Hooeb Aamar Emon Suvoidn Suvologon.
(jaoin oen, jaoin oen oeH, Aaoim Wopoen
Aamar Emon vagYo Hooeb Aaoim jaoin oen, jaoin oen oeH.)
jaoin na koxon koruNa-AruN UoiFlo Udoyacooel,
oedoixoet oedoixoet oikrooeN poirlo Aamar Hdoygogon
(Aamar Hdoygogon poirlo oetamar coroNoikrooeN
oetamar koruNa-AruoeN.)
oetamar Amtosagor HoIoet bonYa Aaoislo kooeb,
Hdoey baoiHoer Joto baz oiqlo koxon HoIlo vogon
(Joto baz oiqlo oeJxaoen, oevoe oeglo, oevoes oeglo oeH.)
subatas tuoim Aapooin oidoeyqo, poraoen oidoeyqo AaSa
Aamar jbontoroN HoIoeb oetamar coroeN mogon
(oetamar coroeN oigoey laoigoeb Aamar jbontoroN
AvoyocoroeN oigoey laoigoeb.)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen oemaHooeGaoer = oemaHo eo Gaoer

10 laIoen poirlo = puoirlo


sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 532

pja/oiboibzo/498: jbooen Aamar Joto Aanoo

jbooen Aamar Joto Aanoo oepoeyoiq oidboso-rat


sobar maCaoer Aaoijoek oetamaoer Mooirbo jbonnaQ
oeJ oidn oetamar jogot oinrooix HoroeP poran UoeFoeq puloik
oes oidn Aamar noyoen Hooeyoeq oetamar noyonpat
baoer baoer tuoim Aaponar Haoet Waoed oesrov gaoen
baoiHr HoIoet poroS kooerqo AoromaCxaoen.
oipta mata ata sob pooirbar, oim Aamar, puo Aamar,
sokoelr saoeQ ooeboiS Hdoey
tuoim Aaqo oemar saQ

1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 533

pja/oiboibzo/499: Aaoixjolo muqaIoel

Aaoixjolo muqaIoel jonon


Asm oeHo tobo, zonY tuoim oega,
zonYo zonYo tobo koruNa
AnaQ oeJ taoer tuoim mux tuoel caoiHoel,
mooilno oeJ taoer bosaIoel paoeS
oetamar duyar Hooet oekHo na oifoer
oeJ Aaoes Amtoipyaoes
oedoexoiq Aaoij tobo oemomuxHaois,
oepoeyoiq coroNqaya.
caoiH na Aar-oikqu puoeroeq kamona,
Guoecoeq Hdoyoebdona

: AgRoHayoN 1291 ()
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5,6 laIoen tofat:
`AnaQ oeJ, taoer tuoim mux tuoel caoiHoel,
mooilno oeJ, taoer tuoim bosaIoel paoeS'

7 laIoen `oekHo na oifoer' = `oekHo naoiH oifoer'

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 534

pja/oiboibzo/500: oetamaoir oegoeH paoilqo oeoeH

oetamaoir oegoeH paoilqo oeoeH, tuoim zonYo zonYo oeH.


Aamar aN oetamaoir dan, tuoim zonYo zonYo oeH
oiptar booeX oeroexqo oemaoer, jonomo oidoeyqo jononoeaoe,
oeboezqo soxar oNoyoeDaoer, tuoim zonYo zonYo oeH.
oetamar oibSalo oibpul vubono kooerqo Aamar noyonoelavon
nod oigoir bon sorosoeSavon, tuoim zonYo zonYo oeH
Hdoey-baoiHoer WoedoeS-oiboedoeS Juoeg-Jugaoe oinoemoeP-oinoemoeP
jonoem-moroeN oeSaoek-Aanooe tuoim zonYo zonYo oeH

: fagun 13061900

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 535

pja/oiboibzo/501: Hdoey Hdoy Aaois

Hdoey Hdoy Aaois oimoel Jay oeJQa,


oeH bozu Aamar,
oes pNYtoeQr oiJoin jagRoto oedbota
taoer nomoar
oibSWoelak ointY Jar SaSWoto Sasooen
moroN UNo Hoy ooit XooeN XooeN,
Aabojona doer Jay jorajNtar,
taoer nomoar
Jugaoer booiaoen Jugaoroidn
oinmolo kooern oiJoin, kooern nobn,
XoyoeSoeP pooirpN kooern sKsar,
taoer nomoar
poQoJa jbooenr duhoex suoex vooir
Ajana UoeSo-paoen cooel kaltor,
aoi tar dr kooir kooiroeqn par,
taoer nomoar

25 januyaoir 1937 (1937)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 536

pja/oiboibzo/502: ful booel, zonYo Aaoim

ful booel, zonYo Aaoim maoiTr 'pooer,


oedbota Ooega, oetamar oesba Aamar Gooer
joMo oinoeyqo zoiloet doya kooer daO vuoiloet,
naI zoil oemar Aooer
noyon oetamar noto kooera,
dolguoil kaoep QooeraQooera.
coroNporoS oidoeya oidoeya, zoilr zonoek kooera Wogyo
zorar oNam Aaoim oetamar tooer

: vao 1340 (1933)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen QooeraQooera = QorQor
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 537

pja/oiboibzo/503: nooim nooim coroeN

nooim nooim coroeN,


nooim koluPHoroeN
suzarosoinCoro oeH,
nooim nooim coroeN.
nooim oicrooinvoro oeH
oemaHogoHonotoroeN
nooim oicromogolo oeH,
nooim oicrosoolo oeH.
Uoidlo topon, oeglo raoi,
nooim nooim coroeN.
jaoiglo AmtopoQJa
nooim oicropoQosog,
nooim oinoixloSoroeN
nooim suoex duhoex vooey,
nooim joyoporajooey.
Asm oibSWtoel
nooim nooim coroeN.
nooim oictokomoldooel
oinoib oinvto oinlooey,
nooim jbooen moroeN

: obSax 1326 (1919)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 538

pja/oiboibzo/504: EkoiT nomoaoer

EkoiT nomoaoer, ovu, EkoiT nomoaoer


sokol oedHo luoiToey po uk oetamar E soKsaoer
Gono aboNoemoeGr mooeta rooesr vaoer nomRo noto
EkoiT nomoaoer, ovu, EkoiT nomoaoer
somoo mon pooiya Qak tobo vobonaoer
nana suoerr Aakul zara oimoiloey oidoey AaoHara
EkoiT nomoaoer, ovu, EkoiT nomoaoer
somoo gan somao oeHak nrob parabaoer.
HKso oeJmon manosJa oetmooin sara oidbosraoi
EkoiT nomoaoer, ovu, EkoiT nomoaoer
somoo aN Uoe coluk moHamoroN-paoer

23 aboN 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 539

pja/oiboibzo/505: oetamaoir naoem noyon oemoilnu

oetamaoir naoem noyon oemoilnu puNYovaoet Aaoij,


oetamaoir naoem xuoillo HdoySotodolodoloraoij
oetamaoir naoem oinoib oitoimoer fuoiTlo konokoelxa,
oetamaoir naoem UoiFlo gogoen oikroNobNa baoij
oetamaoir naoem pboetarooeN xuoillo oisKHar,
baoiHoirlo rooib nobn Aaoelaoek do mukuT maoij.
oetamaoir naoem jbonsagooer jaoiglo loHorlla,
oetamaoir naoem oinoixlo vubon baoiHoer Aaoislo saoij

: fagun 1306 (1900)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `HdoySotodolodoloraoij' = `HdoySotodolo doloraoij'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 540

pja/oiboibzo/506: AoinoemP Aaoix oesI

AoinoemP Aaoix oesI oek oedoexoeq


oeJ Aaoix jogotpaoen oecoey rooeyoeq
rooib SoS gRoHo tara Hoy naoeka oidSaHara,
oesI Aaoix'pooer tara Aaoix oeroexoeq
toraoes Aazaoer oekno kaoidya oebaI,
Hdoy-AakaS-paoen oekno na takaI?
zRuboejYaoit oes noyon jaoeg oesQa AnuXoN,
soKsaoerr oemoeG buoiC doi oeZoekoeq

: fagun 1290 (1884)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen Aaoix'pooer = Aaoix-'pooer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 541

pja/oiboibzo/507: momo Agooen Wam

momo Agooen Wam Aanooe Haoes,


sugozo vaoes Aanoo-raoet
xuoel daO duyar sob,
sobaoer Daoeka Daoeka,
naoiH oeroexa oekaQaO oekaoena baza
AoeHa, Aaoij sogoet mon aN maoet

: fagun 1314 (1907-1908)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen sogoet = soKgoet
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 542

pja/oiboibzo/508: Aaoij momo jbooen naoimoeq

Aaoij momo jbooen naoimoeq zoer


Gono rojon nrooeb oinoibgooer
jaoega Aaoij jaoega, jaoega oer taoer looey
oemoGono Hdoyomoioer

: fagun 1303 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 543

pja/oiboibzo/509: oekmooen raoixoib oetara

oekmooen raoixoib oetara taoer lukaoey


cooma topon tara Aapon Aaoelaqaoey
oeH oibpul sKsar, suoex duoex Aazar,
koto kal raoixoib Zaoik taHaoer kuoeHoilkay!
Aaa-oibHar oitoin, Hdoey Udoy tar
nobo nobo mooiHma jaoeg, nobo nobo oikroN vay

: fagun 1306 (1900)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen Aaoelaqaoey = Aaoelakqaoey
3 laIoen duoex = duhoex
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 544

pja/oiboibzo/510: oeH oinoixlovarzaroN

oeH oinoixlovarzaroN oibSWoibzata,


oeH bolodata moHakalroQosarooiQ
tobo namjopomala gaoeQ rooib SoS tara,
Anoo oedS kal jooep oidbaraoit

: oco 1317 (1911)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 545

pja/oiboibzo/511: oedbaoizoedb moHaoedb

oedbaoizoedb moHaoedb!
Asm sopodo, Asm mooiHma
moHasova tobo Anoo AakaoeS.
oekaoiT koo gaoeH joy joy joy oeH

: fagun-oco 1293 (1887)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 546

pja/oiboibzo/512: oidn furaoela oeH sKsar

oidn furaoela oeH sKsar,


Daoeka taoer Daoeka oiJoin aoiHar
oevaoela sob vobovabona,
Hdoey looeHa oeH Saoibaoir

: fagun 1305 (1899)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 547

pja/oiboibzo/513: jorojoro aoeN, naQ, booirPon

jorojoro aoeN, naQ, booirPon kooera tobo oemsuza


oinbaoera E HdoyodoHon
kooera oeH oemacon kooera sob papoemaH,
dr kooera oibPoyobasona

maG 1316 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 548

pja/oiboibzo/514: oekaQay tuoim, Aaoim

oekaQay tuoim, Aaoim oekaQay,


jbon oekan pooeQ cooiloeq naoiH jaoin
oinoiSoidn oeHnvaoeb Aar kotokal Jaoeb
dnnaQ, podtooel looeHa Taoin.

: obSax 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 549

pja/oiboibzo/515: sokol gobo dr kooir oidbo

sokol gobo dr kooir oidbo,


oetamar gobo qaoibo na.
sobaoer Daoikya kooiHbo oeJ oidn
pabo tobo podoerNukoNa
tobo Aaan Aaoisoeb Joxon
oes koQa oekmooen kooirbo oegapon!
sokol baoekY sokol kooem
okaoiSoeb tobo Aarazona
Joto man Aaoim oepoeyoiq oeJ kaoej
oes oidn sokolI Jaoeb doer,
Suzu tobo man oedoeH mooen oemar
baoijya UoiFoeb Ek suoer.
pooeQr pooiQk oesO oedoex Jaoeb
oetamar barota oemar muxvaoeb
vobosKsarbatayonotoel
bo'oes robo Jooeb Aanmona

1307(1901)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoenr Aaoeg `vobosKsarbatayonotoel'
= `vobosKsar-batayonotoel'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 550

pja/suor /516: EI looivnu sogo tobo

EI looivnu sogo tobo, suoro oeH suoro!


puNYo Holo Ago momo, zonYo Holo Aoro suoro oeH suoro
Aaoelaoek oemar coXuduoiT muz Hooey UFolo fuoiT,
Hd gogoen pobon Holo oesrooevoet moQoro suoro oeH suoro
EI oetamaoir poroSraoeg oico Holo rooito,
EI oetamaoir oimlonosuza roIlo aoeN sooito.
oetamar maoeC Emooin ko'oer nobn kooir loO oeJ oemaoer
EI jonoem GoTaoel oemar joM-jonomaoro suoro oeH suoro

31 obSax 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 551

pja/suor /517: suoro booeT tobo Agodoxaoin

suoro booeT tobo Agodoxaoin taray taray xooicto


WoeN rooe oeSavono oelavono jaoin, boeN booeN rooicto
xogo oetamar Aaoera mooenaHoro laoeg baka oibduYoet Aaka oes
goruoer paxa roo rooibro raoeg oeJno oega Ao-AakaoeS
jbonoeSoePr oeSPjagoroNosomo Coloisoeq moHaoebdona
oinoemoeP dooiHya JaHa-oikqu Aaoeq momo tbRo vPoNo oectona.
suoro booeT tobo Agodoxaoin taray taray xooicto
xogo oetamar, oeH oedb boopaoiN, corom oeSavay rooicto

25 jun 1912 (1912)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `Ao-AakaoeS' = `Ao AakaoeS'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 552

pja/suor /518: Aaoela oeJ Aaj gan kooer

Aaoela oeJ Aaj gan kooer oemar aoeN oega.


oek Elo oemar Agooen oek jaoen oega
Hdoy Aamar Udas ko'oer oekoe oinlo AakaS oemaoer,
batas Aamay AanoobaN Haoen oega
oidgooer OI nl noyoenr qayaoet
kusum oeJno oibkaoeS oemar kayaoet.
oemar Hdoeyr sugozo oeJ baoiHr Holo kaHar oexaoej,
sokol jbon caoeH kaHar paoen oega.

14 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 553

pja/suor /519: oemar sozYay tuoim suoroeboeS

oemar sozYay tuoim suoroeboeS Eoesqo,


oetamay kooir oega nomoar.
oemar Azokaoerr Aooer tuoim oeHoesqo,
oetamay kooir oega nomoar.
EI nomRo nrobo oesmY govr AakaoeS
oetamay kooir oega nomoar.
EI Sao suzr toaoinoib bataoes
oetamay kooir oega nomoar.
EI ao zorar SYamolaolo-Aasooen
oetamay kooir oega nomoar.
EI ozo tarar oemnmovaPooeN
oetamay kooir oega nomoar.
EI komo-Aoe oinvto paQoSalaoet
oetamay kooir oega nomoar.
EI gozogoHono-sozYakusum-malaoet
oetamay kooir oega nomoar.

3 AaPa 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 554

pja/suor /520: EI oeta oetamar Aaoelakoeznu

EI oeta oetamar Aaoelakoeznu sJo tara dooel dooel


oekaQay bo'oes bajaO oebNu, coraO moHagogontooel
toeNr saoir tuloeq maQa, torur Saoex SYamol pata
Aaoelay-cora oeznu Era oiv kooeroeq fuoel fooel
sokaloebla doer doer Uoioey zoil oekaQay oeqaoeT,
Aazar Hooel saoejr suoer oifoiroey Aano Aapon oegaoeF.
AaSa tPa Aamar Joto Guoer oebay oekaQay koto
oemar jbooenr raxal Ooega Dak oedoeb oik sozYa Hooel?.

10 ojYo 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 555

pja/suor /521: Jooid oem oidoel na

Jooid oem oidoel na aoeN


oekno oevaoerr AakaS vooer oidoel Emon gaoen gaoen?.
oekno tarar mala gaQa,
oekno fuoelr Soyon pata,
oekno dooixn-HaOya oegapon koQa janay kaoen kaoen?.
Jooid oem oidoel na aoeN
oekno AakaS tooeb Emon caOya cay E muoexr paoen?
tooeb XooeN XooeN oekno
Aamar Hdoy pagol-oeHno
tor oesI sagooer vasay JaHar kl oes naoiH jaoen?.

28 AaoiSWn 1320 (1913)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2,5,7, oeSP laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 556

pja/suor /522: moHaraj, Eoik saoej

moHaraj, Eoik saoej Eoel HdoyopuromaoeC!


coroNtooel oekaoiT SoS sJ mooer laoej
gobo sobo TuoiTya moiq pooer luoiTya,
sokol momo oedHo mon bNasomo baoej
Eoik pulokoebdona booiHoeq mozubaoey!
kanooen Joto pupo oiqlo oimoillo tobo paoey.
poloko naoiH noyoen, oeHoir na oikqu vuboen
oinrooix Suzu Aooer suoro oibraoej

: 1909 (1909)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `moHaraj, Eoik saoej'
= `moHaraj, E k saoej'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 557

pja/suor /523: HdoyoSoS Hoidgogoen

HdoyoSoS Hoidgogoen Uoidlo mogolologoen,


oinoixlo suoro vuboen Eoik E moHamozuoirma
Duoiblo oekaQa dux sux oer Apar Saoir sagooer,
baoiHoer Aooer jaoeg oer SuzuI suzapuroinma
govr sogt duYoelaoek oinoeq gor puloek,
gogon-Agono-Aaoelaoek Udar dpdoima.
oicomaoeC oekan Jooe k gan mozumoyo mooe
baoej oer Aporp tooe, oeoemr oekaQa pooirsma

29 kaoitk 1302 (1895-1896)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen sogt = soKgt
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 558

pja/suor /524: Aamaoer oidI oetamar Haoet

Aamaoer oidI oetamar Haoet


nton ko'oer nton aoet
oidoen oidoenI ful oeJ oefaoeT, oetmooin kooerI fuoeT OoeF
jbon oetamar Aaoinaoet
nton ko'oer nton aoet
oiboeqoedrI qooe looey
oimlon OoeF nobn Hooey.
Aaoela-Azokaoerr toer Haraoey paI oifoer oifoer,
oedxa Aamar oetamar saoeQ
nton ko'oer nton aoet

7 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 559

pja/suor /525: oek oega Aorotoro oes

oek oega Aorotoro oes!


Aamar oectona Aamar oebdona taoir sugovr poroeS
Aaoixoet Aamar bulay moo, bajay HdoyobNar to,
koto Aanooe jagay qoo koto suoex duoex HoroeP
oesanaoil rupaoil sobuoej sunoel oes Emono maya oekmooen gaoiQoel
taoir oes Aaaoel coroN baaoel, Dubaoel oes suzasoroes.
koto oidn Aaoes, koto Jug Jay, oegapooen oegapooen opran vulay,
nana pooircooey nana nam lo'oey oinoit oinoit roso boroeP

6 obSax 1319 (1912)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 560

pja/suor /526: EI-oeJ oetamar oem, Ooega

EI-oeJ oetamar oem, Ooega HdoyoHoroN,


EI-oeJ patay Aaoela naoec oesanar boron
EI-oeJ mozur Aalosvooer oemG oevoes Jay AakaS'pooer,
EI-oeJ batas oedoeH kooer AmtoXoroN
ovat-Aaoelar zaray Aamar noyon oevoesoeq.
EI oetamaoir oeoemr baN aoeN Eoesoeq.
oetamaoir mux OI nuoeyoeq, muoex Aamar oecax Quoeyoeq,
Aamar Hdoy Aaj quoeyoeq oetamaoir coroN

16 vao 1316 (1909)


: oQom laIoenr AnYo rp:
`EI oeta oetamar oem, Ooega HdoyoHoroN'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 561

pja/suor /527: oetamaoir mozuro roep

oetamaoir mozuro roep vooerqo vubon


muzo noyon momo, puloikto oemaoiHto mon
toruN AruN nobnvaoit, poiNmaosoo raoit,
rporaoiS-oibkooiSto-tonu kusumbon
oetama-paoen caoiH sokoel suoro,
rpo oeHoir Aakul Aoro.
oetamaoer oeGoirya oifoer oinrooro oetamar oem caoiH.
UoeF sogt oetamar paoen, gogon pN oemgaoen
oetamar coroN kooeroeq boroN oinoixljon

: fagun-oco 1292 (1886)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
8 laIoen sogt = soKgt
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 562

pja/suor /528: looeHa looeHa tuoel looeHa

looeHa looeHa tuoel looeHa nrobo bNaxaoin.


oetamar noonoinkuo Hooet sur oedoeHa tay Aaoin
OoeH suoro oeH suoro
Aaoim Aazar oibqaoey Aaoiq raoetr AakaoeS
oetamaoir AaSWaoes.
taray taray jagaO oetamar Aaoelak-vora baN
OoeH suoro oeH suoro
paPaN Aamar kooiFn duoex oetamay oekoed booel,
`poroS oidoey soros kooera, vasaO Aujoel,
OoeH suoro oeH suoro'
Suko oeJ EI nogo moru ointY mooer laoej
Aamar oicomaoeC,
SYamol rooesr Aacol taHar booeX oedoeHa Taoin
OoeH suoro oeH suoro

gtorp: 26 fagun 1331 (1925)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `oetamar noonoinkuo Hooet' = `noonoinkuo Hooet'
8 laIoen `kooiFn duoex' = `kooiFn duhoex'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 563

pja/suor /529: Daoiklo oemaoer jagar saoiQ

Daoiklo oemaoer jagar saoiQ.


aoeNr maoeC oibvas baoej, ovat Holo Aazar raoit
bajay baoiS toa-vaa, qoay taoir boson raa
fuoelr baoes EI bataoes k mayaxaoin oidoeyoeq gaoiQ
oegapontomo Aooer k oelxonoerxa oidoeyoeq oeloix!
mon oeta taoir nam jaoen na, rp AaoijO noy oeJ oecna,
oebdona momo oibqaoey oidoey oeroexoiq taoir Aason paoit

obSax-AaPa 1334 (1927)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 564

pja/suor /530: OoeH suoro, mooir

OoeH suoro, mooir mooir,


oetamay k oidoey boroN kooir
tobo fagun oeJno Aaoes
Aaoij oemar poraoenr paoeS,
oedy suzarosozaoer-zaoer
momo Aooil vooir vooir
mozu somr oidgooel
Aaoen pulokpjaooil
momo Hdoeyr poQotoel
oeJno coolo Aaoes cooil.
momo mooenr booenr Saoex
oeJno oinoixl oekaoikl Daoek,
oeJno moordpoiSxa
nlo Aoer raoex zooir

: oco 1324 (1918)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen Aooil = Aolo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 565

pja/suor /531: oetamay oecoey Aaoiq booes

oetamay oecoey Aaoiq booes pooeQr zaoer suoro oeH.


jomlo zula aoeNr bNar taoer taoer suoro oeH
naI oeJ kusum, mala gaQbo oikoes! kaar gan bNay Eoenoiq oeJ,
dr Hooet taI Sunoet paoeb Azokaoer suoro oeH
oidoenr pooer oidn oekoeT Jay suoro oeH.
mooer Hdoy oekan oippasay suoro oeH.
SnYo GaoeT Aaoim k-oeJ kooir rooin paoel kooeb Aasoeb tor,
paoi oedbo kooeb suzarooesr parabaoer suoro oeH

26 fagun 1331 (1925)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoenr bodoel
`naI oeJ kusum, mala gaQbo oikoes, kaar gan bNay Eoenoiq oes,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 566

pja/suor /532: tuoim suor, oeJbonoGono

tuoim suor, oeJbonoGono rosomoyo tobo moit,


odnYvoroN obvobo tobo Apocoyopoirpoit
ntY gt kabYqoo kologuono boNo gozo
moroNHn oicronobn tobo mooiHmafoit

fagun 1337 (1931)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 567

pja/suor /533: OI moroeNr sagorpaoer

OI moroeNr sagorpaoer cuoep cuoep


Eoel tuoim vubonoemaHon Woponroep
kaa Aamar sara oHor oetamay oeDoek
Guoeroiqlo caoir oidoekr bazay oeFoek,
bozo oiqoelm EI jbooenr Azokoep
Aaj Eoesqo vubonoemaHon Woponroep
Aaj k oedoix kaoela cuoelr Aazar Zala,
taoir ooer ooer sozYatarar maoink ala.
AakaS Aaoij gaoenr bYQay vooer Aaoeq,
oiCoilLroeb kaoep oetamar paoeyr kaoeq,
boona oetar pupoboenr gozozoep
Aaj Eoesqo vubonoemaHon Woponroep

: AaoiSWn 1332 (1925)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 568

pja/suor /534: Ooega suor, Ekoda k jaoin oekan

Ooega suor, Ekoda k jaoin oekan puoeNYr fooel


Aaoim bonoful oetamar malay oiqlam oetamar gooel
toxon ovaoet oQom toruN Aaoela
Gum-vaa oecaoex zorar oeloegoeq vaoela,
oibvaoes looiloet noboenr bNa oeboejoeq jooel Qooel
Aaoij E ao oidbooesr Abosaoen
luo Aaoelay, paoixr suo gaoen,
aoi-AaoeboeS Jooid AbooeSoeP Cooer ful zoratooel
sozYabataoes Azokaoerr paoer
oipoeq oipoeq tobo Uaoey coluk taoer,
zulay zulay dN jN na oeHak oes pooel pooel

11 AoeTabor 1926 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 569

pja/suor /535: ruoeboeS oekmon oexla

ruoeboeS oekmon oexla, kaoela oemoeGr kuoiT!


sozYakaoeSr boXo oeJ OI boobaoeN Jay TuoiT
suoro oeH, oetamay oecoey ful oiqlo sob Saxa oeqoey,
Cooer oeboeg AaGat oeloeg zulay tara Jay luoiT
oimlonoidoen HoFa oekno lukaO oetamar mazur!
vruoek voy oedxaoet caO, Eoik daruN catur!
Jooid oetamar kooiFn Gaoey bazon oidoet caO Gucaoey,
kooeFar booel oeToen oinoey booeX oetamar daO quoiT

26 fagun 1331 (1925)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5,6 laIoenr oeSoeP `!' oicoer bodoel `.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 570

pja/suor /536: jaoeg naQ oejaqonaraoet

jaoeg naQ oejaqonaraoet


jaoega, oer Aoro, jaoega
taHaoir paoen caoeHa muzaoeN
oinoemPHara Aaoixpaoet
nrobo cooma nrob tara nrob gtrooes Holo Hara
jaoeg bosuzora, Aoro jaoeg oer
jaoeg oer suoro saoeQ

: fagun 1316 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen oejaqonaraoet = oejYaaraoet
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 571

pja/suor /537: suoro booeH Aanoomoaoinlo

suoro booeH Aanoomoaoinlo,


somuoidto oemocoo, Aoro pulokakulo
kuoe kuoe jaoigoeq bosoo puNYogozo,
SoenY baoijoeq oer Anaoid bNaooin
Acolo oibraj kooer
SoStaramooito sumoHan oisKHasooen oivuboenSWoro.
podotoel oibSWoelak oeramaoito,
joyo joyo gto gaoeH suronoro

: fagun 1303 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 572

pja/suor /538: oicrooidboso nobo mazur

oicrooidboso nobo mazur, nobo oeSava tobo oiboeSW


nobo kusumpolLobo, nobo gt, nobo Aanoo
nobo oejYaoit oibvaoisto, nobo aN oibkaoiSto
nobooitobaHoiHoelLaoel
caoir oidoek oicrooidn nobn laboNYo,
tobo oemnoyonqoTa.
HdoyoWam, tuoim oicroobN,
tuoim oicronobn, oicromogolo, oicrosuoro

: fagun-oco 1293 (1887)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 573

pja/suor /539: Eoik labooeNY pNo aN

Eoik labooeNY pNo aN, aoeNSo oeH,


Aanoobosoosomagooem
oibkooiSto oitkusum oeH
puloikto oictokanooen
jbonolota Abonota tobo coroeN.
HoroPgto Uoisto oeH
oikroNmogon gogoen

: fagun 1299 (1893)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `Eoik labooeNY' = `E k labooeNY'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 574

pja/suor /540: Aaoij oeHoir sKsar Amtomoyo

Aaoij oeHoir sKsar Amtomoyo.


mozur pobon, oibmolo oikroN, fulLo bono,
mozur oibHogokolooin
oekaQa Hooet booiHlo soHosa aNvora oemoiHoelLal, AaHa
Hdoykusum UoiFlo fuoiT pulokovoer
Aoit AacJ oedoexa sooeb dnHn Xuo HdoyomaoeC
Asm jogotoWam oibraoej suoro oeSavono!
zonY EI manobjbon, zonY oibSWjogoto,
zonYo tar oem, oitoin zonYo zonYo

: fagun 1294 (1888)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen jogotoWam = jogoWam
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 575

pja/suor /541: ovaoet oibmolo Aanooe

ovaoet oibmolo Aanooe oibkooiSto kusumgooez


oibHogomogtoqoe oetamar Aavas paI
jaoeg oibSW tobo voboen ooitoidn nobo jbooen,
Agaz SnYo poer oikrooeN,
xooicto oinoixlo oiboic boroen
oibrolo Aasooen boois tuoim sob oedoixqo caoiH
caoir oidoek kooer oexla boron-oikroN-jbon-oemla,
oekaQa tuoim Aoraoel!
Ao oekaQay, Ao oekaQay Ao oetamar naoiH naoiH

: fagun-oco 1293 (1886-1887)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen poer = puoer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 576

pja/suor /542: E k sugozooiHoelLal

E k sugozooiHoelLal booiHlo
Aaoij ovaoet, jogot maoitlo tay
Hdoyomozukoro zaIoeq oidoiS oidoiS pagolay
boron-boron puporaoij Hdoyo xuoilyaoeq Aaoij,
oesI suroivsuza kooiroeq pan
poirya aN, oes suza kooiroeq dan
oes suza Aoinoel UQooil Jay

: ojYo 1291 (1884)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen poirya = puoirya
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 577

pja/suor /543: Eoik E suoro oeSava

Eoik E suoro oeSava! k mux oeHoir E!


Aaoij oemar Gooer AaIlo HdoyonaQ,
oem-Uso UQooillo Aaoij.
booela oeH oemomoy Hdoeyr Wam,
k zono oetamaoer oidbo UpoHar.
Hdoyo aN looeHa looeHa tuoim, k booilbo
JaHa-oikqu Aaoeq momo sokolI lO oeH naQ

: fagun 1287 (1881)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen sokolI = sokoil
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 578

pja/suor /544: mozur roep oibraj

mozur roep oibraj oeH oibSWraj,


oeSavono sova oinrooix mon aN vuoel
nrob oinoiS suoro, oibmolo nlaoro,
Suoicruoicro cokola coroNmoel

vao 1303 (1896)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 579

pja/suor /545: rooiH rooiH Aanootorogo

rooiH rooiH Aanootorogo jaoeg


rooiH rooiH, ovu, tobo poroSmazur
HdoyomaoeC Aaois laoeg
rooiH rooiH Suoin tobo coroNpato oeH
momo pooeQr Aaoeg Aaoeg
rooiH rooiH momo mooenagogon vaoitlo
tobo osadrooibraoeg

: fagun 1322 (1916)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `rooiH rooiH, ovu,' = `rooiH rooiH ov,u '
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 580

pja/baUl /546: Aaoim kan oepoet roI

Aaoim kan oepoet roI O Aamar Aapon HdoygoHon-aoer baoer baoer


oekan oegaponbasr kaaHaoisr oegapon koQa Suoinbaoer baoer baoer
omor oesQa Hoy oibbaoig oinvto nl po laoig oer,
oekan raoetr paoix gay Ekak sogoibHn Azokaoer baoer baoer
oek oes oemar oekI ba jaoen, oikqu tar oedoix Aava.
oikqu paI Anumaoen, oikqu tar buoiC na ba.
maoeC maoeC tar barota Aamar vaPay pay oik koQa oer,
O oes Aamay jaoin paFay baN gaoenr taoen luoikoey taoer baoer baoer

2 aboN 1329 (1922)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `O Aamar' = `Aamar'
1,2,4, oeSP laIoenr oeSoeP `baoer baoer' oenI.
3 laIoen `po laoig oer' = `po laoig oeJ'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 581

pja/baUl /547: Aaoim taoerI xuoej oebaI

Aaoim taoerI xuoej oebaI oeJ roy mooen Aamar mooen.


oes Aaoeq bo'oel
Aamar AakaS juoe oefaoeT tara raoet,
aoet ful fuoeT roy booen Aamar booen
oes Aaoeq bo'oel oecaoexr tarar Aaoelay
Eto roepr oexla rooer oemla Asm saday kaoelay.
oes oemar sooeg Qaoek bo'oel
Aamar Aoeg Aoeg HoroP jagay dooixn-somrooeN
taoir baN HoFa UoeF poer
Aan mona oekan taoenr maoeC Aamar gaoenr suoer.
duoexr oedaoel HoFa oemaoer oedalay,
kaoejr maoeC luoikoey oeQoek Aamaoer kaj oevalay.
oes oemar oicrooidoenr bo'oel
taoir puloek oemar polokguoil vooer XooeN XooeN

: obSax 1326 (1919)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
9 laIoen poer = puoer
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 582

pja/baUl /548: oes oeJ mooenr manuP

oes oeJ mooenr manuP, oekno taoer booisoey raoixs noyonaoer?


Dak -na oer oetar buoekr oivtor, noyon vasuk noyonzaoer
Joxon oinvoeb Aaoela, Aasoeb raoit, Hdoey oids Aason paoit
Aasoeb oes oeJ sooegapooen oiboeqoedrI Azokaoer
tar Aasa-JaOyar oegapon pooeQ
oes Aasoeb Jaoeb Aapon mooet.
taoer bazoeb bo'oel oeJI kooera poN oes Qaoek na, Qaoek bazon
oesI bazooen mooen mooen baoizs oekbol Aaponaoer

: maG 1332 (1925-1926)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen sooegapooen = soKoegapooen
7 laIoen kooera = koro
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 583

pja/baUl /549: Aamar aoeNr manuP Aaoeq

Aamar aoeNr manuP Aaoeq aoeN,


taI oeHoir tay sokol xaoen
Aaoeq oes noyontaray Aaoelak-zaray, taI na Haray
Ooega taI oedoix tay oeJQay oesQay
takaI Aaoim oeJ oidk-paoen
Aaoim tar muoexr koQa Sunbo bo'oel oeglam oekaQa,
oeSana Holo na, Holo na
Aaj oifoer Eoes oinoejr oedoeS EI-oeJ Suoin
Suoin taHar baN Aapon gaoen
oek oetara xuoijs taoer kaal oeboeS aoer aoer,
oedxa oemoel na, oemoel na
oetara Aay oer oezoey, oedx oer oecoey Aamar buoek
Ooer oedx oer Aamar duI noyaoen

: oepP 1317 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen `oeSana Holo na, Holo na'
= `oeSana Holo na, oeSana Holo na'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 584

pja/baUl /550: Aamar mon, Joxon jagooil na oer

Aamar mon, Joxon jagooil na oer


O oetar mooenr manuP Elo aoer.
tar cooel JaOyar Sodo Suoen valo oer Gum
O oetar valo oer Gum Azokaoer
maoiTr 'pooer Aacol paoit Ekla kaoeT oinSQraoit.
tar baoiS baoej Aazar-maoeC, oedoix na oeJ cooeX taoer
Ooer, tuI JaHaoer oidoil faoik xuoej taoer pay oik Aaoix?
Exon pooeQ oifoer paoib oik oer Gooerr baoiHr koroil Jaoer?.

21 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `Aamar mon' = `O Aamar mon'
2 laIoen `O oetar' = `oetar'
3 laIoen `cooel JaOyar' = `cooel Jabar'
oeSP du laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 585

pja/baUl /551: Aaoim taoerI jaoin taoerI jaoin

Aaoim taoerI jaoin taoerI jaoin Aamay oeJ jon Aapon jaoen
taoir daoen daoib Aamar Jar Aoizkar Aamar daoen
oeJ Aamaoer oicnoet paoer oesI oecnaoetI oicoin taoer oega
EkI Aaoela oecnar pooeQ tar aoeN Aar Aamar aoeN
Aapon mooenr Azokaoer Zaklo Jara
Aaoim taoedr mooezY AaponHara.
quIoey oidlo oesanar kaoiF, Guoemr Zaka oeglo kaoiT oega
noyon Aamar quoeToeq tar Aaoela-kora muoexr paoen

: vao 1340 (1933)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen `kaoiT oega' = `faoiT'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 586

pja/baUl /552: jaoin jaoin oetamar oeoem sokol

jaoin jaoin oetamar oeoem sokol oeoemr baN oemoeS,


Aaoim oesIxaoenoetI muoi xuoij oidoenr oeSoeP
oesQay oeoemr corom sazon, Jay xooes tar sokol bazon
oemar Hdoypaoixr gogon oetamar HdoyoedoeS
Ooega, jaoin Aamar ao oidoenr sokol zara
oetamar govr raoetr SaoimaoeC aoiHara.
Aamar oedoeH zorar poroS oetamar suzay Holo soros
Aamar zularI zon oetamar maoeC nton oeboeS

3 maG 1334 (1928)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `jaoin jaoin oetamar' = `jaoin oetamar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 587

pja/baUl /553: oetamar oexala HaOya laoigoey

oetamar oexala HaOya laoigoey paoel Tukoera kooer kaoiq


Aaoim Duboet raoij Aaoiq Aaoim Duboet raoij Aaoiq
sokal Aamar oeglo oimoeq, oiboekl oeJ Jay taoir oipoeq oega
oeroexa na Aar, oeboeza na Aar koelr kaqakaoiq
maoiCr laoig Aaoiq jaoig sokol raoioebla,
oeZUguoela oeJ Aamay oinoey kooer oekbol oexla.
Cooek Aaoim korbo oimoet, Dorbo na tar kuoiToet
daO oeqoe daO, Ooega, Aaoim tufan oepoel baoic

17 vao 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `Aaoim Duboet raoij' = `Duboet raoij'
3 laIoenr oeSoeP `oega' oenI.
oeSP laIoen `daO oeqoe daO, Ooega,' = `daO oeqoe daO Ooega,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 588

pja/baUl /554: Aaoim Joxon oiqoelm Azo

Aaoim Joxon oiqoelm Azo


suoexr oexlay oebla oegoeq, paI oin oeta Aanoo
oexlaGooerr oedyal oegoeQ oexyal oinoey oiqoelm oemoet,
oivt oevoe oeJI Eoel Gooer Gucolo Aamar bozo.
suoexr oexla Aar oeraoec na, oepoeyoiq Aanoo
vPoN Aamar, ruo Aamar, oina oeglo Xuo Aamar
UgRo bYQay nton ko'oer bazoel Aamar qoo.
oeJ oidn tuoim AoigoeboeS sob-oikqu oemar oinoel Eoes
oes oidn Aaoim pNo Hooelm Gucolo Aamar .
duhxsuoexr paoer oetamay oepoeyoiq Aanoo

aboN 1339 (1932)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `suoexr oexlay' = `suoerr oexlay'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 589

pja/baUl /555: Aamaoer paay paay oexoipoey

Aamaoer paay paay oexoipoey oebay oekan xYapa oes!


Ooer, AakaS juoe oemaHon suoer k oeJ baoej oekan bataoes
oeglo oer, oeglo oebla, pagooelr oekmon oexla
oeDoek oes Aakul kooer, oedy na zora.
taoer kanon oigoir xuoej oifoir, oekoed mooir HutaoeS

: obSax 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 590

pja/baUl /556: mon oer Ooer mon, tuoim oekan

mon oer Ooer mon, tuoim oekan sazonar zon!


paI oen oetamay paI oen, Suzu xuoij saraXoN
raoetr tara oecax na oebaoej Azokaoer oetamay oexaoej,
oidoek oidoek oebay oeDoek dooixn-somroN
sagor oeJmon jagay oin, oexaoej oinoejr rotonmooiN,
oetmooin kooer AakaS oeqoey AruN Aaoela Jay oeJ oecoey
nam zo'oer oetar bajay baoiS oekan Ajana jon

aboN 1339 (1931-1932)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `dooixn-somroN' = `dooixn somroN'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 591

pja/baUl /557: oekan Aaoelaoet aoeNr odp

oekan Aaoelaoet aoeNr odp aoiloey tuoim zoray Aaso


sazok Ooega, oeoimk Ooega,
pagol Ooega, zoray Aas
EI Akl sKsaoer
duhx AaGat oetamar aoeN bNa Cokaoer.
oeGar oibpod-maoeC
oekan jononr muoexr Haois oedoixya Haoesa
tuoim kaHar sozaoen
sokol suoex Aagun oeoel oebaO oek jaoen!
Emon bYakul ko'oer
oek oetamaoer kaday Jaoer vaoelabaso
oetamar vabna oikqu naI
oek oeJ oetamar saoeQr saoiQ vaoib mooen taI.
tuoim moroN vuoel
oekan Anoo aNsagooer Aanooe vaso

17 oepP 1316 (1910)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen Cokaoer = CoKkaoer
7 laIoen Haoesa = Haso
13 laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 592

pja/baUl /558: Aamaoer oek oinoib vaI

Aamaoer oek oinoib vaI, soipoet caI Aaponaoer.


Aamar EI mon gooiloey kaj vuoiloey sooeg oetaoedr oinoey Ja oer
oetara oekan roepr HaoeT cooeloiqs vooebr baoeT,
oipoiqoey Aaoiq Aaoim Aapon vaoer
oetaoedr OI HaoisxuoiS oidbaoinoiS oedoex mon oekmon kooer
Aamar EI baza TuoeT oinoey Ja luoeTpuoeT
pooe Qak mooenr oebaCa Gooerr aoer
oeJmon OI Ek oinoemoeP bonYa Eoes
vaoisoey oen Jay parabaoer
Eto oeJ Aanaoegana oek Aaoeq janaoeSana,
oek Aaoeq nam zo'oer oemar Dakoet paoer?
Jooid oes baoerk Eoes daay oeHoes
oicnoet paoir oedoex taoer

fagun 1296 (1890)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 593

pja/poQ /559: Aamar EI poQ-caOyaoetI

Aamar EI poQ-caOyaoetI Aanoo.


oexoel Jay oero qaya, boPa Aaoes bosoo
kara EI somux oidoey Aaoes Jay xobor oinoey,
xuoiS roI Aapon mooen batas booeH sumoo
saraoidn Aaoix oemoel duyaoer robo Eka,
Suvoxon HoFa Eoel toxoin pabo oedxa.
totoxon XooeN XooeN Haois gaI Aapon-mooen,
totoxon rooiH rooiH oevoes Aaoes sugozo

17 oco 1318 (1911-1912)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen `Aapon-mooen' = `mooen-mooen'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 594

pja/poQ /560: HaOya laoeg gaoenr paoel

HaOya laoeg gaoenr paoel


maoiC Aamar, oebaoesa Haoel
Ebar qaa oepoel baoec,
jbontor oeZUoey naoec
EI bataoesr taoel taoel
oidn oigoeyoeq, Elo raoit,
naI oekHo oemar GaoeTr saoiQ.
kaoeTa bazon, daO oega qaoi
tarar Aaoelay oedbo paoi,
sur oejoegoeq Jabar kaoel

6 oco 1320 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 595

pja/poQ /561: poQ oidoey oek Jay oega

poQ oidoey oek Jay oega cooel


Dak oidoey oes Jay.
Aamar Gooer QakaI day
pooeQr HaOyay k sur baoej, baoej Aamar buoekr maoeC
baoej oebdonay
poiNmaoet sagor Hooet quoeT Elo ban,
Aamar laglo aoeN Tan.
Aapon-mooen oemoel Aaoix Aar oekno ba pooe Qaoik
oikoesr vabonay

15 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 596

pja/poQ /562: EI Aasa-JaOyar oexyar koel

EI Aasa-JaOyar oexyar koel Aamar baoi.


oekU ba Aaoes E paoer, oekU paoerr GaoeT oedy oer paoi
pooiQoekra baoiS vo'oer oeJ sur Aaoen sooeg ko'oer
taI oeJ Aamar oidbaoinoiS skol poran loy oer kaoi
kar koQa oeJ janay tara jaoin oen ta,
oeHQa Hooet k oinoey ba Jay oer oesQa.
suoerr saoeQ oimoiSoey baN duI paoerr EI kanakaoin,
taI Suoen oeJ Udas oiHya cay oer oeJoet basa qaoi

3 oco 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 597

pja/poQ /563: Aamar Aar Hooeb na oedoir

Aamar Aar Hooeb na oedoir


Aaoim Suoenoiq OI baoej oetamar oevr
tuoim oik, naQ, daoioey Aaqo Aamar Jabar pooeQ?
mooen Hoy oeJ XooeN XooeN oemar batayon Hooet
oetamay oeJno oeHoir
Aamar Aar Hooeb na oedoir
Aamar Wopon Holo sara,
Exon aoeN bNa bajay oevaoerr tara.
oedbar mooeta Ja oiqlo oemar naI oikqu Aar Haoet,
oetamar AaSbaoedr mala oenbo oekbol maoeQ
Aamar lolaT oeGoir
Aamar Aar Hooeb na oedoir

16 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `tuoim oik, naQ,' = `tuoim oik naQ,'
3 laIoenr oeSoeP `?' oico oenI.
7,8 laIoenr bodoel
`Aamar kaj Holo sara,
Exon aoeN baoiS bajay sozatara'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 598

pja/poQ /564: paQo tuoim, paQjooenr

paQo tuoim, paQjooenr soxa oeH,


pooeQ colaI oesI oeta oetamay paOya.
JaapooeQr Aanoogan oeJ gaoeH
taoir kooe oetamaoir gan gaOya
cay na oes jon oipqon-paoen oifoer,
bay na tor oekbol toer toer,
tufan taoer Daoek Akl noer
Jar poraoen laglo oetamar HaOya
paQo tuoim, paQjooenr soxa oeH,
pooiQkoicoe oetamar tor baOya.
duyar xuoel somux-paoen oeJ caoeH
tar caOya oeJ oetamar paoen caOya.
oibpod baza oikquI Dooer na oes,
roy na pooe oekaoena laoevr AaoeS,
Jabar laoig mon taoir Udaoes
JaOya oes oeJ oetamar paoen JaOya

25 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 599

pja/poQ /565: Ooega, pooeQr saoiQ

Ooega, pooeQr saoiQ, nooim barar.


pooiQkjooenr looeHa looeHa nomoar
Ooega oibday, Ooega Xooit, Ooega oidnooeSoePr pooit,
vaa basar looeHa nomoar
Ooega nobo ovatoejYaoit, Ooega oicrooidoenr gooit,
nobo AaSar looeHa nomoar.
jbonrooeQr oeH sarooiQ, Aaoim ointYo pooeQr poQ,
pooeQ colar looeHa looeHa looeHa nomoar

25 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `pooeQr saoiQ, nooim barar' = `pooeQr saQ, nooim barKbar'
6 laIoen `nobo AaSar' = `ntono AaSar'
oeSP laIn `pooeQ colar looeHa omoar'.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 600

pja/poQ /566: Aunodr sudr paoer

Aunodr sudr paoer GaT oedxa Jay oetamar aoer


oinoejr Haoet oinoej baza Gooer Aaza baIoer Aaza
Ebar vasaI sozYaHaOyay Aaponaoer
kaTlo oebla HaoeTr oidoen
oelaoekr koQar oebaCa oikoen.
koQar oes var nama oer mon, nrob Hooey oeSan oedoix oeSan
paoerr HaOyay gan baoej oekan bNar taoer

AaoiSWn 1325 (1918)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 601

pja/poQ /567: pooiQk oeH OI-oeJ cooel

pooiQk oeH,
OI-oeJ cooel, OI-oeJ cooel, sog oetamar dooel dooel
AnYomoen Qaoik oekaoeN, comok laoeg XooeN XooeN
HoFa Suoin jooel Qooel paoeyr oin AakaStooel
pooiQk oeH, pooiQk oeH, oeJoet oeJoet pooeQr oeQoek
Aamay tuoim oeJoeya oeDoek.
Juoeg Juoeg baoer baoer Eoesoiqoel Aamar aoer
HoFa oeJ taI jaoinoet paI, oetamar cola Hdoytooel

: fagun 1325 (1918-1919)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 602

pja/poQ /568: Ebar raoioey oeglo Hdoygogon

Ebar raoioey oeglo Hdoygogon saoeCr rooe.


Aamar sokol baN Holo mogon saoeCr rooe
mooen laoeg oidoenr pooer pooiQk Ebar Aasoeb Gooer,
Aamar pNo Hooeb puNYo logon saoeCr rooe
Aacooelr sagorkoelr EI bataoes
XooeN XooeN cooeX Aamar toa Aaoes.
sozYaJQr gozovaoer paQo Joxon Aasoeb aoer
Aamar Aapooin Hooeb oinavogon saoeCr rooe

: maG 1326 (1920)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 603

pja/poQ /569: Har manaoel oega, vaoioel

Har manaoel oega, vaoioel Aoivman Hay Hay


XN Haoet ala Lan doepr Qala
Holo xan xan Hay Hay
Ebar tooeb aoela Aapon tarar Aaoela,
rooin qayar EI oegazoil oeHak Abosan Hay Hay
Eoesa paoerr saoiQ
boIlo pooeQr HaOya, oinblo Gooerr baoit.
Aaoij oibjon baoeT, Azokaoerr GaoeT
sob-Haraoenar naoeT Eoenoiq EI gan Hay Hay

10 Eoil 1926 (1926)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oekaoena laIoen `Hay Hay' oenI.
1 laIoen `Har manaoel vaoioel Aoivman'
6 laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 604

pja/poQ /570: Aamar pooeQ pooeQ paQor

Aamar pooeQ pooeQ paQor qoaoena.


taI oeta oetamar baN baoej Cona-Coraoena
Aamar baoiS oetamar Haoet fuoeTar pooer fuoeTa taoet
taI Suoin sur Emon mozur poran-voraoena
oetamar HaOya Joxon jaoeg Aamar paoel baza laoeg
Emon kooer gaoey po'oe sagor-toraoena.
qaa oepoel Eoekbaoer roQ oik oetamar coloet paoer
oetamar Haoet Aamar oeGaa lagam-poraoena

: ojYo 1336 (1929)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `Aamar pooeQ pooeQI paQor qoaoena'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 605

pja/poQ /571: tuoim HoFa-HaOyar

tuoim HoFa-HaOyar oevoes-Aasa zon


taI HoFa-paOyay comoek OoeF mon
oegapon pooeQ Aapon-mooen baoiHr HO oeJ oekan logoen,
HoFa-gooez mataO somroN
ointY oeJQay Aanaoegana Hoy na oesQay oecnaoeSana,
Uoioey zuoela Aasoeq kotoI jon.
koxon pooeQr baoiHr oeQoek HoFa-baoiS Jay oeJ oeDoek,
poQHaraoek kooer sooecton

: ojYo 1336 (1929)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `Aapon-mooen' = `Aapon mooen'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 606

pja/poQ /572: pooeQ cooel oeJoet

pooeQ cooel oeJoet oeJoet oekaQa oekan xaoen


oetamar poroS Aaoes koxon oek jaoen
k Aoecna kusuoemr gooez, k oegapon Aapon Aanooe,
oekan pooiQoekr oekan gaoen
soHosa daruN duxtaoep skol vubon Jooeb kaoep,
sokol pooeQr oeGaoec oico sokol bazon Jooeb oiqo
mtuY-AaGat laoeg aoeN
oetamar poroS Aaoes koxon oek jaoen

4 maG 1334 (1928)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet oeSP laIn `oetamar poroS Aaoes ' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 607

pja/poQ /573: Aamar vaa pooeQr raa zulay

Aamar vaa pooeQr raa zulay pooeoeq kar paoeyr oic!


taoir golar mala Hooet papoi oeHaQa luTay oiqo
Elo Joxon saaoiT naI, oeglo cooel janaoela taI
Emon ko'oer Aamaoer Hay oek ba kaday oes jon oiv
toxon toruN oiqlo AruN Aaoela, poQoiT oiqlo kusumkNo.
bosoo oeJ rooin oeboeS zoray oes oidn AbotNo.
oes oidn xobor oimlolo na oeJ, roInu booes Gooerr maoeC
Aajoek pooeQ baoiHr Hobo booiH Aamar jbon jN

15 fagun 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 608

pja/poQ /574: patar oevla vasaI noer

patar oevla vasaI noer


oipqon-paoen caI oen oifoer
komo Aamar oebaCaI oefla, oexla Aamar colar oexla.
Hoy oin Aamar Aason oemla, Gor baoiz oin oesRaoetr toer
bazon Joxon bazoet Aaoes
vagY Aamar toxon Haoes.
zula-Oa HaOyar Daoek poQ oeJ oeToen loy Aamaoek
notun notun baoek baoek gan oidoey JaI zooiroer

oco 1332 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 609

pja/poQ /575: Aamaoedr oexoipoey oebay oeJ

Aamaoedr oexoipoey oebay oeJ oekaQay luoikoey Qaoek oer?.


quTlo oeboeg fagun-HaOya oekan xYapaoimr oenSay paOya,
GNa HaOyay Guoiroey oidlo sJotaraoek
oekan xYapaoimr taoel naoec pagol sagor-nr.
oesI taoel oeJ pa oefoel JaI, roIoet naoir oiQr.
col oer oesaja, oefl oer oebaCa, oeroex oed oetar raa-oexaja
colar oeboeg paoeyr tolay raa oejoegoeq

fagun 1321 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 610

pja/poQ /576: cooil oega, cooil oega

cooil oega, cooil oega, JaI oega cooel.


pooeQr odp ooel oega gogontooel
baoijoey cooil pooeQr baoiS, qooioey cooil colar Haois,
rooin boson Uoioey cooil jooel Qooel
pooiQk vubon vaoelabaoes pooiQkjooen oer.
Emon suoer taI oes Daoek XooeN XooeN oer.
colar pooeQ Aaoeg Aaoeg tur tur oesaHag jaoeg,
coroN-Gaoey moroN mooer pooel pooel

23 fagun 1321 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 611

pja/poQ /577: Exon Aamar somoy Holo

Exon Aamar somoy Holo,


Jabar duyar oexaoela oexaoela
Holo oedxa, Holo oemla, Aaoelaqayay Holo oexla
Wopon oeJ oes oevaoela oevaoela
AakaS vooer doerr gaoen,
Alox oedoeS Hdoy Taoen.
Ooega sudr, Ooega mozur, opQ booel daO poranbzur
sob AaboroN oetaoela oetaoela

29 maG 1329 (1923)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 612

pja/poQ /578: Ooer pooiQk, Ooer oeoimk

Ooer pooiQk, Ooer oeoimk,


oiboeqoed oetar xoo oimlon pNo Hooeb.
Aay oer sooeb
oloygaoenr mooeHasooeb
taooeb OI too HaOyay GoiN lagay,
moo San bajay oibPaN, Soka jagay
Cokaoirya UFolo AakaS CoCarooeb
van-zorar oiqo-korar ruo naoeT
Joxon sokol qoo oibkol, bozo kaoeT,
muoipagol obragoedr oicotoel
oemsazonar oeHamHutaSon oloeb tooeb.
Ooer pooiQk, Ooer oeoimk,
sob AaSajal Jay oer Joxon Uoe puoe
AaSar Att daay toxon vubon juoe
ozo baN nrob suoer koQa kooeb.
Aay oer sooeb
oloygaoenr mooeHasooeb

29 maG 1329 (1923)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen Cokaoirya = CoKkaoirya
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 613

pja/poQ /579: oemar pooiQoekoer buoiC

oemar pooiQoekoer buoiC Eoenqo Ebar oemar koruN rooin poQ!


Eoesoeq Eoesoeq AaHa Agooen Eoesoeq, oemar duyaoer oeloegoeq roQ
oes oeJ sagoropaoerr baN oemar poraoen oidoeyoeq Aaoin, AaHa
tar Aaoixr taray oeJno gan gay AroNYpobot
duhxsuoexr E paoer, O paoer, oedalay Aamar mon
oekno AkaroN Ausoiloel vooer Jay du'noyon.
Ooega oindaruN poQ, jaoin jaoin pun oinoey Jaoeb Taoin, AaHa, taoer
oicrooidno oemar oeJ oidlo vooirya Jaoeb oes Woponobo.

fagun 1337 (1931)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `oemar koruN rooin poQ' = `koruN rooin poQ'
2,3, 7 laIoen `AaHa' oenI.
oeSP du laIn
`Ooega oindaruN poQ, jaoin jaoin pun oinoey Jaoeb Taoin,
taoer oicrooidno oemar oeJ oidlo vooirya Jaoeb oes Woponobo'.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 614

pja/poQ /580: oiqo patar sajaI toroN

oiqo patar sajaI toroN, Eka Eka kooir oexla


Aan mona oeJno oidk baoilkar vasaoena oemoeGr oevla
oeJmon oeHlay Aloso qooe oekan oexyaoilr oekan Aanooe
sokaoel-zoraoena Aaoemr mukul Coraoena oibkaloebla
oeJ batas oeny fuoelr gozo, vuoel Jay oidnooeSoeP,
tar Haoet oidI Aamar qoo oekaQa Jay oek jaoen oes.
loXYoibHn oesRaoetr zaray oejoena oejoena oemar sokolI Haray,
oicrooidno Aaoim pooeQr oenSay paoeQy kooeroiq oeHla

21 fagun 1333 (1927)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 615

pja/poQ /581: na oer, na oer, Hooeb na oetar

na oer, na oer, Hooeb na oetar Wgosazon


oesxaoen oeJ mozur oeboeS fad oepoet roy suoexr bazon
oevoeboiqoil oidoenr oeSoeP too pooeQr aoe Eoes
oesanar oemoeG oimoiloey Jaoeb sara oidoenr sokol kadon
na oer, na oer, Hooeb na oetar, Hooeb na ta
sozYatarar Haoisr noec Hooeb na oetar Soyon pata.
pooiQk bzu pagol ko'oer pooeQ baoiHr koroeb oetaoer
Hdoy oeJ oetar oefoeT oigoey fuToeb tooeb tar Aarazon

1 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 616

pja/poQ /582: Aapooin Aamar oekan xaoen

Aapooin Aamar oekan xaoen


oebaI taoir sozaoen
nanan roep nanan oeboeS oefoer oeJjon qayar oedoeS
tar pooircoy oekoed oeHoes oeSP Hooeb oik, oek jaoen
Aamar gaoenr goHon-maoeC Suoenoiqoelm Jar vaPa
xuoej na paI tar basa.
oebla koxon Jay oega booey, Aaoela Aaoes mooiln Hooey
pooeQr baoiS Jay k kooey oibkaloeblar mltaoen

6 AoeTabor 1926 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 617

pja/poQ /583: poQ Exoena oeSP Holo na

poQ Exoena oeSP Holo na, oimoiloey Elo oidoenr vaoit.


oetamar Aamar maCxaoen Hay Aasoeb koxon Aazar raoit
Ebar oetamar oiSxa Aaoin
alaO Aamar odpxaoin,
Aaoelay Aaoelay oimlon Hooeb pooeQr maoeC pooeQr saoiQ
vaoela kooer mux oeJ oetamar Jay na oedxa suoro oeH
dGo pooeQr daruN gLaoin taI oeta Aamay jooioey rooeH.
qayay-oefra zulay-cola
mooenr koQa Jay na bola,
oeSP koQaoiT aloeb Ebar oetamar baoit Aamar baoit

20 AoeTabor 1926 (1926)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen saoiQ = saQ
8 laIoen `qayay-oefra' = `qayay oefra'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 618

pja/oeSP /584: Ja oepoeyoiq oQom oidoen

Ja oepoeyoiq oQom oidoen oesI oeJno paI oeSoeP,


du Hat oidoey oiboeSWoer quI oiSSur mooeta oeHoes
Jabar oebla soHoejoer
JaI oeJno oemar oNam oesoer,
sokol poQa oeJQay oemoel oesQa daaI Eoes
xujoet Jaoer Hoy na oekaQaO oecax oeJno tay oedoex,
sodaI oeJ roy kaoeq taoir poroS oeJno oeFoek.
ointYo JaHar Qaoik oekaoel
taoerI oeJno JaI oega bo'oel
EI jbooen zonYo Hooelm oetamay vaoelaoeboes

25 nooevor 1926 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 619

pja/oeSP /585: joy joy poroma oinkoit

joy joy poroma oinkoit oeH, nooim nooim.


joy joy poroma oinr boit oeH, nooim nooim.
nooim nooim oetamaoer oeH AkoMa,
gRoiQoeqdon xorosKGat
luoi, suoi, oibMoit oeH, nooim nooim
AuaboNopLabon oeH, nooim nooim.
papXalon pabon oeH, nooim nooim.
sobo voyo omo vabonar
coroma Aaboit oeH, nooim nooim

gtrp: vao 1330 (1923)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen oinr boit = oinboit
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 620

pja/oeSP /586: Aazar raoet Ekla pagol Jay

Aazar raoet Ekla pagol Jay oekoed.


booel Suzu, buoiCoey oed, buoiCoey oed, buoiCoey oed
Aaoim oeJ oetar Aaoelar oeqoel,
Aamar samooen oidoil Aazar oemoel,
mux lukaoil mooir Aaoim oesI oexoed
Azokaoer Aoroibr oiloip oelxa,
Aamaoer tar AQo oeSxa.
oetar aoeNr baoiSr tan oes nana
oesI AamarI oiqlo jana,
Aaj moroN-bNar Ajana sur oenbo oesoez

gtrp: vao 1330 (1923)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 621

pja/oeSP /587: moroeNr muoex oeroex doer

moroeNr muoex oeroex doer JaO doer JaO cooel


Aabar bYQar Taoen oinkooeT oifraoeb bo'oel
Aazar-Aaoelar paoer oexya oidI baoer baoer,
oinoejoer Haraoey xuoij duoil oesI oedaoel oedaoel
sokol raoigN buoiC bajaoeb Aamar aoeN
kovu vooey kovu jooey, kovu Apomaoen maoen.
oibrooeH vooiroeb suoer taI oeroex daO doer,
oimlooen baoijoeb baoiS taI oeToen Aano oekaoel

4 AaPa 1332 (1925)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `Aazar-Aaoelar' = `Aazar Aaoelar'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 622

pja/oeSP /588: rojonr oeSP tara, oegapon

rojonr oeSP tara, oegapon Aazaoer Aaoeza-Guoem


baN tobo oeroex JaO ovaoetr oQom kusuoem
oesImoto oiJoin EI jbooenr AanooroipN
oeSPXooeN oedn oeJno oitoin nobojbooenr mux cuoem
EI oinSoeQr Woporaoij
nobojagoroNXooeN nobo gaoen UoeF oeJno baoij.
oibrooiHN oeJ oiqlo oer oemar Hdoeyr momo-maoeC
bozoeboeS oesI oeJno saoej noboidoen cooen kukuoem

9 AgRoHayoN 1328 (1921)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 623

pja/oeSP /589: oekan oexla oeJ oexlbo

eo kan oexla oeJ oexlbo koxon vaoib booes oesI koQaTaI


oetamar Aapon oexlar saoiQ kooera, ta Hooel Aar vabna oeta naI
oiSoiSr-oevja sokaloebla Aaj oik oetamar quoiTr oexla
boPoNoHn oemoeGr oemla tar sooen oemar monoek vasaI
oetamar oinFur oexla oexloeb oeJ oidn bajoeb oes oidn vPoN oevr
Gonaoeb oemG, Aazar Hooeb, kadoeb HaOya AakaS oeGoir.
oes oidn oeJno oetamar Daoek Gooerr bazon Aar na Qaoek
Akatooer poranTaoek oloyoedalay oedalaoet caI
5 vao 1329 (1922)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen saoiQ = saQ
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 624

pja/oeSP /590: Aoecnaoek voy k

Aoecnaoek voy k Aamar Ooer?


AoecnaoekI oicoen oicoen UFoeb jbon vooer
jaoin jaoin Aamar oecna oekaoena kaoelI furaoeb na,
oicHara pooeQ Aamay Tanoeb Aoicn oeDaoer
oiqlo Aamar ma Aoecna, oinlo Aamay oekaoel.
sokol oemI Aoecna oega, taI oeta Hdoy oedaoel.
Aoecna EI vubon-maoeC koto suoerI Hdoy baoej
Aoecna EI jbon Aamar,
oebaI taoir oeGaoer

23 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 625

pja/oeSP /591: Aabar Jooid Iqa koro Aabar

Aabar Jooid Iqa koro Aabar Aaois oifoer


duhxsuoexr-oeZU-oexlaoena EI sagooerr toer
Aabar jooel vasaI oevla, zlar 'pooer kooir oexla oega,
Haoisr mayamgr oipoeq vaois noyonnoer
kaTar pooeQ Aazar raoet Aabar Jaa kooir,
AaGat oexoey baoic naHoy AaGat oexoey mooir.
Aabar tuoim qo oeboeS Aamar saoeQ oexlaO oeHoes oega,
nton oeoem vaoelabaois Aabar zoroNoer

23 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2,7 laIoenr oeSoeP `oega' oenI.
6 laIoen `naHoy' = `oikKba'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 626

pja/oeSP /592: pupo oidoey maoera Jaoer

pupo oidoey maoera Jaoer oicnlo na oes moroNoek.


baN oexoey oeJ pooe oes oeJ zooer oetamar coroNoek
sobar noec zular 'pooer oefoela Jaoer mtuYSooer
oes oeJ oetamar oekaoel pooe, voy oik ba tar poonoek?.
Aaraoem Jar AaGat Zaka, koloko Jar sugozo,
noyon oemoel oedxlo na oes ru muoexr Aanoo.
mojlo na oes oecaoexr jooel, oepqolo na coroNtooel,
oitoel oitoel pooel pooel mo'lo oeJjon palooek

19 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2,4 laIoen `oes oeJ' = `oes-oeJ'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 627

pja/oeSP /593: oemG booeloeq `Jabo Jabo'

oemG booeloeq `Jabo Jabo', rat booeloeq `JaI',


sagor booel `kl oimoeloeq Aaoim oeta Aar naI'
duhx booel `roInu cuoep taHar paoeyr oicoroep'
Aaoim booel `oimlaI Aaoim Aar oikqu na caI'
vubon booel `oetamar tooer Aaoeq boroNmala',
gogon booel `oetamar tooer loXo odp ala'.
oem booel oeJ `Juoeg Juoeg oetamar laoig Aaoiq oejoeg',
moroN booel `Aaoim oetamar jbontor baI'

17 AaoiSWn 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 628

pja/oeSP /594: jaoin oega, oidn Jaoeb

jaoin oega, oidn Jaoeb E oidn Jaoeb.


Ekoda oekan oeblaoeSoeP mooiln rooib koruN oeHoes
oeSP oibdaoeyr caOya Aamar muoexr paoen caoeb
pooeQr zaoer bajoeb oebNu, nodr koel coroeb oeznu,
Aaoinaoet oexloeb oiSSu, paoixra gan gaoeb
tobuO oidn Jaoeb E oidn Jaoeb
oetamar kaoeq Aamar E oimnooit
Jabar Aaoeg jaoin oeJno Aamay oeDoekoiqlo oekno
AakaS-paoen noyon tuoel SYamol bosumot.
oekno oinSar nrobota Suoinoeyoiqlo tarar koQa,
poraoen oeZU tuoeloiqlo oekno oidoenr oejYaoit
oetamar kaoeq Aamar EI oimnooit
sago Jooeb Hooeb zorar pala
oeJno Aamar gaoenr oeSoeP Qamoet paoir Sooem Eoes
qoyoiT tur fuoel fooel voroet paoir Dala.
EI jbooenr Aaoelaoekoet paoir oetamay oedoex oeJoet,
pooiroey oeJoet paoir oetamay Aamar golar mala
sago Jooeb Hooeb zorar pala

18 oesoeTor 1913 (1913)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 629

pja/oeSP /595: Apo lIya Qaoik, taI

Apo lIya Qaoik, taI oemar JaHa Jay taHa Jay.


koNaTuku Jooid Haray ta looey aN kooer `Hay Hay'
nodtoTosomo oekbolI bQaI obaH Aakooi raoixbaoer caI,
Eoek Eoek buoek AaGat kooirya oeZUguoil oekaQa zay
JaHa Jay Aar JaHa-oikqu Qaoek sob Jooid oidI soipya oetamaoek
tooeb naoiH Xoy, sobI oejoeg roy tobo moHa mooiHmay.
oetamaoet rooeyoeq koto SoS vanu, Haray na kovu ANu poromaNu,
AamarI Xuo Harazonguoil rooeb na oik tobo pay
1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 630

pja/oeSP /596: oetamar Asoem aNomon looey

oetamar Asoem aNomon looey Joto doer Aaoim zaI


oekaQaO duhx, oekaQaO mtuY, oekaQa oiboeqdo naI
mtuY oes zooer mtuYr rp, duhx Hoy oeH duhoexr kp,
oetama Hooet Jooeb HoIoey oibmux Aaponar paoen caI
oeH pNo, tobo coroeNr kaoeq JaHa-oikqu sob Aaoeq Aaoeq Aaoeq
naI naI voy, oes Suzu AamarI, oinoiSoidno kaoid taI.
AorogLaoin sKsarvar poloko oefoiloet oekaQa Ekakar
jbooenr maoeC Worp oetamar raoixbaoer Jooid paI

1307 (1901)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 631

pja/oeSP /597: Aaoim Aaoiq oetamar sovar

Aaoim Aaoiq oetamar sovar duyar-oedoeS,


somoy HooelI oibday oenbo oekoed oeHoes
malay oegoeQ oeJ fulguoil oidoeyoiqoel maQay tuoil
papoi taHar pooeb Cooer oidoenr oeSoeP
Uco Aason na Jooid roy nambo noec,
oeqaoeTa oeqaoeTa ganguoil EI qooioey oipoeq.
oikqu oeta tar roIoeb baoik oetamar pooeQr zula Zaoik,
sobguoil oik sozYa-HaOyay Jaoeb oevoes?.

: obSax 1326 (1919)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 632

pja/oeSP /598: oepoeyoiq quoiT, oibday

oepoeyoiq quoiT, oibday oedoeHa vaI


sobaoer Aaoim oNam kooer JaI
oifraoey oidnu aoerr caoib, raoix na Aar Gooerr daoib
sobar Aaoij osadbaN caI
Aoenk oidn oiqlam ooitoebS,
oidoeyoiq Joto oinoeyoiq tar oeboiS.
ovat Hooey Eoesoeq raoit, oinoibya oeglo oekaoeNr baoit
pooeoeq Dak, cooeloiq Aaoim taI

9 obSax 1319 (1912)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 633

pja/oeSP /599: Aamar Jabar oeblaoet

Aamar Jabar oeblaoet


sobaI joyooin kor .
oevaoerr AakaS raa Holo oer,
Aamar poQ Holo suor
k oinoey ba Jabo oesQa Ooega oetara vaoibs oen ta,
SnY HaoetI colbo booiHoey
Aamar bYakul Aor
mala po'oer Jabo oimlonoeboeS,
Aamar pooiQksoa noy.
baza oibpod Aaoeq maoeCr oedoeS,
mooen raoix oen oesI voy.
Jaa Joxon Hooeb sara UFoeb ooel sozYatara,
proboet koruN baSooir
aoer bajoeb mozur Wor

30 oco 1318 (1912)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoenr bodoel 'Ebar oetara Aamar Jabar oeblaoet'
6 laIoen 'SnY HaoetI colbo, booiHoey'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 634

pja/oeSP /600: Aazar Eoela bo'oel

Aazar Eoela bo'oel


taI oeta Gooer UFolo Aaoela ooel
vuoeloiqoelm oidoen, raoet oinoelm oicoen
oejoenoiq kar lla Aamar booeXaoedalar oedaoel
GumHara oemar booen
oibHogogan jaglo XooeN XooeN.
Joxon sokol Sodo Hooeyoeq oinozo
bosoobay oemaoer jagay polLobokoelLaoel

6 maG 1334 (1928)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 635

pja/oeSP /601: oidn Jooid Holo Abosan

oidn Jooid Holo Abosan


oinoixoelr Aoromoiroagooen
OI tobo Elo Aaan
oecoey oedoexa mogoloraoit aoil oidlo Usobobaoit,
ozo E sKsaraoe zooera zooera tobo boonogan
kooemr-kolorobo-ao,
kooera tobo Aoro Sao.
oico-Aasono daO oemoel, naI Jooid doSono oepoel
Aazaoer oimoiloeb tar pSo
HooeP jagaoey oidoeb aN

6 maG 1334 (1928)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen `zooera zooera tobo' = `zooera tobo'
6 laIoen `kooemr-kolorobo-ao' = `kooemr kolorobo-ao'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 636

pja/oeSP /602: oetamar Haoetr AruNoelxa

oetamar Haoetr AruNoelxa pabar laoig rataraoit


oz AakaS jaoeg Eka puoebr paoen boXo paoit
oetamar rooin tuoilr paoek namabolr Aakon Aaoek,
taI oinoey oeta fuoelr booen HaOyay HaOyay matamaoit
EI kamona roIlo mooen oegapooen Aaj oetamay kobo
pooeb Aaka oemar jbooen oerxay oerxay Aaxor tobo.
oidoenr oeSoeP Aamay Jooeb oibday oinoey oeJoetI Hooeb
oetamar Haoetr oilxonmala
suoerr suoetay Jabo gaoiQ

3 maG 1333 (1926-1927)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 637

pja/oeSP /603: oidoenr oeblay baoiS oetamar

oidoenr oeblay baoiS oetamar baoijoeyoiqoel Aoenk suoer


gaoenr poroS aoeN Elo, Aapooin tuoim roIoel doer
SuzaI Joto pooeQr oelaoek `EI baoiSoiT bajaoela oek'
nanan naoem oevalay tara, nanan aoer oebaI Guoer
Exon AakaS Lan Holo, ao oidba coXu oebaoej
pooeQ pooeQ oefraO Jooid morbo tooeb oimQYa oexaoej.
baoiHr oeqoe oivtooeroet Aapooin looeHa Aason oepoet
oetamar baoiS bajaO Aaois
Aamar aoeNr Aohpuoer

30 AoeTabor 1926 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 638

pja/oeSP /604: mozur, oetamar oeSP oeJ na

mozur, oetamar oeSP oeJ na paI oHoro Holo oeSP


vubono juoe roIlo oeloeg Aanoo-AaoebS
oidnaoer EI Ek oekanaoet sozYaoemoeGr oeSP oesanaoet
mon oeJ Aamar guoiroeq oekaQay oinruoeS
sayooenr ao fuoelr gozo HaOyar 'pooer
AgooibHn Aaoilgooen sokol Ago vooer.
EI oegazoilr zsoirmay SYamol zorar smay smay
Suoin booen bonaooer Asm gaoenr oerS

21 oesoeTor 1926 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 639

pja/oeSP /605: oidn Abosan Holo

oidn Abosan Holo.


Aamar Aaoix Hooet Aoroibr Aaoelar Aaal oetaoela
Azokaoerr buoekr kaoeq ointY-Aaoelar Aason Aaoeq,
oesQay oetamar duyarxaoin oexaoela
sob koQa sob koQar oeSoeP Ek Hooey Jak oimoiloey Eoes.
oz baNr Hdoy-maoeC govr baN Aapooin baoej,
oesI baNoiT Aamar kaoen oebaoela

1328 (1921)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 640

pja/oeSP /606: oeSP naoiH oeJ

oeSP naoiH oeJ, oeSP koQa oek boloeb?


AaGat Hooey oedxa oidlo, Aagun Hooey oloeb
sago Hooel oemoeGr pala Suru Hooeb boi-Zala,
borof-joma sara Hooel nod Hooey goloeb
furay Ja ta furay Suzu oecaoex,
Azokaoerr oepoiroey duyar Jay cooel Aaoelaoek.
puratooenr Hdoy TuoeT Aapooin nton UFoeb fuoeT,
jbooen ful oefaTa Hooel moroeN fol foloeb

28 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 641

pja/oeSP /607: rpsagooer Dub oidoeyoiq

rpsagooer Dub oidoeyoiq Arproton AaSa kooir,


GaoeT GaoeT Gurbo na Aar vaoisoey Aamar jN tor
somoy oeJno Hoy oer Ebar oeZU-xaOya sob cuoikoey oedbar,
suzay Ebar tooiloey oigoey Amor Hooey robo mooir
oeJ gan kaoen Jay na oeSana oes gan oeJQay ointYo baoej
aoeNr bNa oinoey Jabo oesI Atooelr sova-maoeC.
oicrooidoenr suroiT oeboez oeSP gaoen tar kaa oekoed
nrob oiJoin taHar paoey nrob bNa oidbo zooir

12 oepP 1316 (1909)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 642

pja/oeSP /608: oekno oer EI duyarTuku par

oekno oer EI duyarTuku par Hooet sKSoy?


joy Ajanar joy.
EI oidoek oetar vorsa Joto, OI oidoek oetar voy!
joy Ajanar joy.
janaoeSanar basa oeboez kaTlo oeta oidn oeHoes oekoed,
EI oekaoeNoetI Aanaoegana noy oikquoetI noy.
joy Ajanar joy.
moroNoek tuI opr kooeroiqs vaI,
jbon oeJ oetar tuqo Holo taI.
du oidn oidoey oeGra Gooer taIoet Jooid EtoI zooer,
oicrooidoenr Aabasxana oesI oik SnYmoy?
joy Ajanar joy.

vao 1325 (1918)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
9 laIoen `tuqo Holo' = `Xuo Holo'
oeSoePr Aaoegr laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 643

pja/oeSP /609: joyo ovrobo, joyo Skoro

joyo ovrobo, joyo Skoro!


joyo joyo oloyokoro, Sokoro Sokoro
joy sKSoyoevdon, joy bozonoeqdon,
joyo skoTosKHoro Skoro Skoro
oitoimroHd oibdaroN olodoigoindaruN,
moruMSansooro Skoro Skoro!
booeGaPbaN, ru, SlpaoiN,
mtuYoiszusooro Skoro Skoro

30 oepP 1328 (1921-1922)

: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:


sob laIoen Skoro = SKkoro
2 laIoen oloyokoro = oloyoKkoro
4 laIoen skoTosKHoro = sKkoTosKHoro
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 644

pja/oeSP /610: Aaguoen Holo Aagunmoy

Aaguoen Holo Aagunmoy.


joy Aaguoenr joy
oimQYa Joto Hdoy juoe EIoebla sob Jak-na puoe,
moroN-maoeC oetar jbooenr oeHak oer pooircoy
Aagun Ebar collo oer sozaoen
koloko oetar luoikoey Aaoeq aoeN.
Aaal oetamar Jak oer Guoec, loa oetamar Jak oer muoeq,
oicrooidoenr mooeta oetamar qaI Hooey Jak voy

: maG 1326 (1920)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoenr bodoel
`koloko oetar oekan xaoen oeJ luoikoey Aaoeq aoeN'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 645

pja/oeSP /611: Ooer, Aagun Aamar vaI

Ooer, Aagun Aamar vaI,


Aaoim oetamarI joy gaI.
oetamar OI oiSkol-vaa Emon raa moit oedoix naI
tuoim du Hat tuoel AakaS-paoen oemoetqo Aaj oikoesr gaoen,
Eoik Aanoomoy ntYo Avoy booilHaoir JaI
oeJoidn vooebr oemyad fuoeraoeb vaI, Aagol Jaoeb sooer
oes oidn Haoetr dooi, paoeyr oeboi, oidoib oer qaI kooer.
oes oidn Aamar Ago oetamar Aoeg OI nacooen nacoeb rooeg
sokol daHo oimToeb daoeH, Gucoeb sob balaI
: obSax 1316 (1909)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen oetamarI = oetamaoir
3 laIoen `oetamar OI oiSkol-vaa' = `oetamar oiSkol-vaa'
6 laIoen fuoeraoeb = furaoeb
7 laIoen oeboi = oeb
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 646

pja/oeSP /612: duhx oeJ oetar noy oer

duhx oeJ oetar noy oer oicroon


par Aaoeq oer EI sagooerr oibpul oon
EI jbooenr bYQa Joto EIxaoen sob Hooeb goto,
oicroaoeNr Aaloy-maoeC Anoo saon
moroN oeJ oetar noy oer oicroon
duyar taHar oepoiroey Jaoib, oiqoeb oer bozon.
E oebla oetar Jooid Cooe pjar kusum Co'oer pooe,
Jabar oeblay voroeb Qalay mala O coon

1 AaoiSWn 1321 (1914)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `Anoo saon' = `oibpul saon'

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 647

pja/oeSP /613: moroNsagorpaoer oetamra

moroNsagorpaoer oetamra Amor,


oetamaoedr Moir.
oinoixoel rooicya oegoel AaponarI Gor,
oetamaoedr Moir.
sKsaoer oeoel oegoel oeJ nobo Aaoelak
joy oeHak, joy oeHak, taoir joy oeHak
oetamaoedr Moir.
booer oidoey oegqo muoir suza,
oetamaoedr Moir.
sooetYr bormaoel sajaoel bosuza,
oetamaoedr Moir.
oeroex oegoel baN oes oeJ Avoy AoeSak,
joy oeHak, joy oeHak, taoir joy oeHak
oetamaoedr Moir

ojYo 1333 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 648

pja/oeSP /614: oeJoet Jooid Hoy Hooeb

oeJoet Jooid Hoy Hooeb


Jabo, Jabo, Jabo tooeb
oeloegoiqlo koto vaoela EI-oeJ Aazar Aaoela
oexla kooer sada kaoela Udar nooev.
oeglo oidn zora-maoeC koto vaoeb, koto kaoej,
suoex duoex kovu laoej, kovu goroeb
aNpooeN koto oidn Suoezoiq kooiFn N,
koxoena ba Udasn vuoeloiq sooeb.
kovu ko'oer oegnu oexla, oesRaoet vasaInu oevla,
Aanmooen koto oebla kaTanu vooeb
jbon Hoy oin faoik, fooel fuoel oiqlo Zaoik,
Jooid oikqu rooeH baoik oek taHa looeb!
oedOya-oenOya Jaoeb cuoek, oebaCa-xooes-JaOya buoek
Jabo cooel Haoismuoex Jabo nrooeb

obSax 1332 (1925)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oQom du laIn
`Jabo, Jabo, Jabo tooeb,
oeJoet Jooid Hoy Hooeb.'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 649

pja/oeSP /615: pooeQr oeSP oekaQay

pooeQr oeSP oekaQay, oeSP oekaQay, k Aaoeq oeSoeP!


Eto kamona, Eto sazona oekaQay oemoeS?.
oeZU OoeF pooe kadar, soMuoex Gono Aazar,
par Aaoeq oega par Aaoeq par Aaoeq oekan oedoeS?.
Aaj vaoib mooen mooen mooircka-AoeNWPoeN Hay
buoiC tar oeSP oenI. mooen voy laoeg oesI
Hal-vaa pal-oeqa bYQa cooeloeq oinruoeoeS

: vao 1340 (1933)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoenr bodoel `par Aaoeq oekan oedoeS.'
5 laIoenr oeSoeP `Hay' oenI.

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 650

pja/oeSP /616: Jaaoeblay ruo rooeb

Jaaoeblay ru rooeb bozonoeDar oiqo Hooeb.


oiqo Hooeb, oiqo Hooeb
muo Aaoim, ruz aoer bo kooer oek Aamaoer!
JaI cooel JaI Azokaoer GoTa bajay sozYa Jooeb

4 oco 1333 (1927)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 651

pja/oeSP /617: Aajoek oemaoer oebaoela na

Aajoek oemaoer oebaoela na kaj koroet,


Jabo Aaoim oedxaoeSanar oenpooeQY Aaj soroet
XooiNk moroN moroet
Aoicn koel paoi oedbo, Aaoelakoelaoek joMo oenbo,
moroNrooes AloxoeCaray aoeNr kolos voroet
Aoenk kaoelr kaaHaoisr qaya
zoruk saoeCr rooin oemoeGr maya.
Aajoek naHoy EkoiT oebla qabo maoiTr oedoeHr oexla,
gaoenr oedoeS Jabo Uoe suoerr oedHo zoroet

vao 1345 (1938)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 652

WoedS/1: Aamar oesanar baKla

Aamar oesanar baKla, Aaoim oetamay vaoelabaois.


oicrooidn oetamar AakaS, oetamar batas, Aamar aoeN bajay baoiS
O ma, faguoen oetar Aaoemr booen GRaoeN pagol kooer,
mooir Hay, Hay oer
O ma, AGRaoeN oetar vora oeXoet Aaoim k oedoexoiq mozur Haois

k oeSava, k qaya oega, k oeHo, k maya oega


k Aacol oibqaoeyqo booeTr moel, nodr koel koel.
ma, oetar muoexr baN Aamar kaoen laoeg suzar mooeta,
mooir Hay, Hay oer
ma, oetar bodonxaoin mooiln Hooel, O ma, Aaoim noyonjooel vaois

oetamar EI oexlaGooer oiSSukal kaoiTlo oer,


oetamaoir zulamaoiT Aoeg maoix zonY jbon maoin.
tuI oidn furaoel sozYakaoel k dp aoils Gooer,
mooir Hay, Hay oer
toxon oexlazula sokol oefoel, O ma, oetamar oekaoel quoeT Aaois

oeznu-cora oetamar maoeF, paoer Jabar oexyaGaoeT,


sara oidn paoix-Daka qayay-Zaka oetamar polLbaoeT,
oetamar zaoen-vora Aaoinaoet jbooenr oidn kaoeT,
mooir Hay, Hay oer
O ma, Aamar oeJ vaI tara sobaI, O ma, oetamay raxal oetamar caoiP

O ma, oetar coroeNoet oidoelm EI maQa oepoet


oed oega oetar paoeyr zla, oes oeJ Aamar maQar maoink Hooeb.
O ma, gooiroebr zon Ja Aaoeq taI oidbo coroNtooel,
mooir Hay, Hay oer
Aaoim pooerr Gooer oiknbo na Aar, ma, oetar vPoN bo'oel golar faois
gtrp: 7 AagoT 1905 (1905)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen `Aaoim k oedoexoiq' = `k oedoexoiq'
10,15,20 laIoen `O ma,' oenI.
oeSP laIoen `ma' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 653

WoedS/2: O Aamar oedoeSr maoiT

O Aamar oedoeSr maoiT, oetamar 'pooer oeFkaI maQa.


oetamaoet oibSWmoyr, oetamaoet oibSWmaoeyr Aacol pata
tuoim oimoeSqo oemar oedoeHr sooen,
tuoim oimoelqo oemar aoeN mooen,
oetamar OI SYamolboroN oekamol moit mooem gaQa
Ooega ma, oetamar oekaoel jonom Aamar, moroN oetamar buoek.
oetamar 'pooer oexla Aamar duhoex suoex.
tuoim Ao muoex tuoel oidoel,
tuoim Stol jooel juaIoel,
tuoim oeJ sokol-soHa sokol-boHa matar mata
O ma, Aoenk oetamar oexoeyoiq oega, Aoenk oinoeyoiq ma
tobu jaoin oen-oeJ k ba oetamay oidoeyoiq ma!
Aamar jonom oeglo bQa kaoej,
Aaoim kaTanu oidn Gooerr maoeC
tuoim bQa Aamay Sooi oidoel Sooidata

: AaoiSWn 1312 (1905)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
11 laIoen `O ma, Aoenk' = `Aoenk'
13 laIoen `bQa kaoej' = `oimoeq kaoej'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 654

WoedS/3: Jooid oetar Dak Suoen oekU

Jooid oetar Dak Suoen oekU na Aaoes tooeb Ekla cooela oer.
Ekla cooela, Ekla cooela, Ekla cooela, Ekla cooela oer
Jooid oekU koQa na koy, Ooer Ooer O Avaga,
Jooid sobaI Qaoek mux oifraoey sobaI kooer voy
tooeb poran xuoel
O tuI mux fuoeT oetar mooenr koQa Ekla booela oer
Jooid sobaI oifoer Jay, Ooer Ooer O Avaga,
Jooid goHon pooeQ Jabar kaoel oekU oifoer na cay
tooeb pooeQr kaTa
O tuI roomaxa coroNtooel Ekla dooela oer
Jooid Aaoela na zooer, Ooer Ooer O Avaga,
Jooid Co-badooel Aazar raoet duyar oedy Gooer
tooeb boanooel
Aapon buoekr pajor aoiloey oinoey Ekla ooela oer

: vao - AaoiSWn 1312 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 655

WoedS/4: oetar Aapon jooen qaoeb

oetar Aapon jooen qaoeb oetaoer,


ta bo'oel vabna kora coloeb na.
O oetar AaSalota pooeb oiqoe,
Hoyoeta oer fol foloeb na
Aasoeb pooeQ Aazar oenoem, taI bo'oelI oik roIoib oeQoem
O tuI baoer baoer aloib baoit,
Hoyoeta baoit oloeb na
Suoen oetamar muoexr baN Aasoeb oiGoer booenr aN
Hoyoeta oetamar Aapon Gooer
paPaN oiHya goloeb na.
boz duyar oedxoil bo'oel Amooin oik tuI Aasoib cooel
oetaoer baoer baoer oeFloet Hooeb,
Hoyoeta duyar Toloeb na

: vao - AaoiSWn 1312 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 656

WoedS/5: Ebar oetar mora gaoe

Ebar oetar mora gaoe ban Eoesoeq, `joy ma' booel vasa tor
Ooer oer Ooer maoiC, oekaQay maoiC, aNpooeN, vaI, Dak oed Aaoij
oetara sobaI oimoel obFa oen oer, xuoel oefl sob doadooi
oidoen oidoen balo oedna, O vaI, koroil oen oekU oebca oekna
Haoet naI oer koa kooi.
GaoeT baza oidn oeglo oer, mux oedxaoib oekmon ko'oer
Ooer, oed xuoel oed, pal tuoel oed, Ja Hoy Hooeb baoic mooir
: vao - AaoiSWn 1312 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 657

WoedS/6: oinoiSoidn vorsa raoixs

oinoiSoidn vorsa raoixs, Ooer mon, HooebI Hooeb.


Jooid poN kooer Qaoiks oes poN oetamar rooebI rooeb.
Ooer mon, HooebI Hooeb
paPaNsoman Aaoeq pooe, aN oepoey oes UFoeb Ooer ,
Aaoeq Jara oebabar moton taraO koQa kooebI kooeb
somoy Holo, somoy Holo oeJ Jar Aapon oebaCa oetaoela oer
duhx Jooid maQay zooirs oes duhx oetar sooebI sooeb.
GoTa Joxon UFoeb oeboej oedxoib sobaI Aasoeb oesoej
Ek saoeQ sob Ja Joto EkI raa looebI looeb

: AaoiSWn 1312 (1905)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen Ooer = nooe
6 laIoen `oebaCa oetaoela oer ' = `oebaCa oetaoela;'

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 658

WoedS/7: Aaoim voy korbo na

Aaoim voy korbo na voy korbo na.


du oebla morar Aaoeg morbo na, vaI, morbo na
torxana baIoet oegoel maoeC maoeC tufan oemoel
taI bo`oel Hal oeqoe oidoey zorbo na, kaakaoiT zorbo na
Soo Ja taI sazoet Hooeb, maQa tuoel roIbo vooeb
soHoj pooeQ colbo oevoeb pobo na, paoekr 'pooer pobo na
zomo Aamar maQay oeroex colbo oisoez raa oedoex
oibpod Jooid Eoes pooe sorbo na, Gooerr oekaoeN sorbo na

: AaoiSWn 1312 (1905)


: gtoio btan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4, 6, oeSP laIoenr maoeCr `zorbo na,', `pobo na,', `sorbo na,' oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 659

WoedS/8: Aapooin AboS Hooil, tooeb

Aapooin AboS Hooil, tooeb bol oidoib tuI kaoer?


UoeF daa, UoeF daa, oevoe poois na oer
kooirs oen laj, kooirs oen voy, Aapnaoek tuI kooer oen joy
sobaI toxon saa oedoeb Dak oidoib tuI Jaoer
baoiHr Jooid Hooil pooeQ oifoirs oen Aar oekaoenamooet,
oeQoek oeQoek oipqon-paoen cas oen baoer baoer.
oenI oeJ oer voy oivuboen, voy Suzu oetar oinoejr mooen
AvoycoroN SoroN ko'oer baoiHr Hooey Ja oer

: vao - AaoiSWn 1312 (1905)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 660

WoedS/9: Aamra oimoeloiq Aaj maoeyr

Aamra oimoeloiq Aaj maoeyr Daoek.


Gooerr Hooey pooerr moton vaI oeqoe vaI ko'oidn Qaoek?.
aoeNr maoeC oeQoek oeQoek `Aay' booel OI oeDoekoeq oek,
oesI govr Woer Udas kooer Aar oek kaoer zooer raoex?.
oeJQay Qaoik oeJ oeJxaoen bazon Aaoeq aoeN aoeN,
oesI aoeNr Taoen oeToen Aaoen oesI aoeNr oebdon jaoen na oek?.
man Apoman oegoeq Guoec, noyoenr jol oegoeq muoeq
oesI nobn AaoeS Hdoy vaoes vaIoeyr paoeS vaIoek oedoex
koto oidoenr sazonfooel oimoeloiq Aaj dooel dooel
Aaj Gooerr oeqoel sobaI oimoel oedxa oidoey Aay oer maoek

gtorp: oiDoesor 1886 (1886)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
2 laIoen `?' oico oenI.
6 laIoen `oesI aoeNr Taoen oeToen' = `aoeNr Taoen oeToen'
8 laIoen `oesI nobn AaoeS Hdoy' = `nobn AaoeS Hdoy'.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 661

WoedS/10: Aamra sobaI raja Aamaoedr

Aamra sobaI raja Aamaoedr EI rajar rajooeW


noIoel oemaoedr rajar sooen oimlobo k WoeW?.
Aamra Ja xuoiS taI kooir, tobu tar xuoiSoetI cooir,
Aamra noI baza noI daoesr rajar aoesr dasooeW
noIoel oemaoedr rajar sooen oimlbo k WoeW?.
raja sobaoer oedn man, oes man Aapooin oifoer pan,
oemaoedr xaoeTa ko'oer raoex oin oekU oekaoena AsooetY
noIoel oemaoedr rajar sooen oimlbo k WoeW?
Aamra colbo Aapon mooet, oeSoeP oimlbo taoir poeQ,
oemara morbo na oekU oibfolotar oibPom Aabooet
noIoel oemaoedr rajar sooen oimlbo k WoeW?.

: oepP 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 662

WoedS/11: sooekaoecr oibolota

sooekaoecr oibolota oinoejoer Apoman,


sokooeTr koponaoet oeHaoeya na oimRyomaN.
muo kooera voy, Aaopna maoeC Sooi zooera, oinoejoer kooera joy.
duboeloer roXa kooera, dujoenoer Haoena,
oinoejoer dn oinhsoHay oeJno kovu na jaoena.
muo kooera voy, oinoejro 'pooer kooiroet vor na oeroexa sKSoy.
zomo Jooeb Soxoroeb kooiroeb Aaan
nrobo Hooey, nomRo Hooey, poN kooiroeya aN.
muo kooera voy, durHo kaoej oinoejrI oidoeya kooiFn pooircoy

oepP 1336 (1930)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen sooekaoecr = soKoekaoecr
2 laIoen sokooeTr = soKkooeTr
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 663

WoedS/12: naI naI voy, Hooeb Hooeb

naI naI voy, Hooeb Hooeb joy, xuoel Jaoeb EI ar


jaoin jaoin oetar bozonoeDar oiqoe Jaoeb baoer bar
xooen xooen tuI Haraoey Aapona suoioinSQ kooirs Jaopna
baoer baoer oetaoer oifoer oepoet Hooeb oiboeSWr Aoizkar
Qooel jooel oetar Aaoeq Aaan, Aaan oelakalooey
oicrooidn tuI gaoiHoib oeJ gan suoex duoex laoej vooey.
fulpolLobo nodoinCor suoer suoer oetar oimlaIoeb Wor
qooe oeJ oetar pooito Hooeb Aaoelak Azokar

18 oesoeTor 1926 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 664

WoedS/13: Aamaoedr Jaa Holo Suru

Aamaoedr Jaa Holo Suru Exon, Ooega koNozar.


oetamaoer kooir nomoar.
Exon batas quTuk, tufan UFuk, oifrbo na oega Aar
oetamaoer kooir nomoar.
Aamra oidoey oetamar joyooin oibpod baza nooiH gooiN
Ooega koNozar.
Exon maovh booil vasaI tor, daO oega kooir par
oetamaoer kooir nomoar.

Exon roIlo Jara Aapon Gooer cabo na poQ taoedr tooer


Ooega koNozar.
Joxon oetamar somoy Elo kaoeq toxon oek ba kar
oetamaoer kooir nomoar.
oemaoedr oekba Aapon, oek ba Apor, oekaQay baoiHr, oekaQa ba Gor
Ooega koNozar.
oecoey oetamar muoex mooenr suoex oenbo sokol var
oetamaoer kooir nomoar.

Aamra oinoeyoiq da, tuoeloiq pal, tuoim Exon zooera oega Hal
Ooega koNozar.
oemaoedr moroN bacon oeZUoeyr nacon, vabna k ba tar
oetamaoer kooir nomoar.
Aamra soHay xuoej pooerr aoer oifrbo na Aar baoer baoer
Ooega koNozar.
oekbol tuoimI Aaqo Aamra Aaoiq EI oejoenoiq sar
oetamaoer kooir nomoar.
21 AaoiSWn 1312 (1905)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
13 laIoen `oemaoedr oekba Aapon' = `Aamar oekba Aapon'
21 laIoen `pooerr aoer' = `aoer aoer'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 665

WoedS/14: jonogoNomono-Aoiznayok joyo

jonogoNomono-Aoiznayok joyo oeH varotovagYoibzata!


poabo oiszu gujraT moraFa aoibo Ukolo bogo
oibzYo oiHmacolo Jomuna goga Uqolojoloiztorogo
tobo Suvo naoem jaoeg, tobo Suvo AaoiSs maoeg,
gaoeH tobo joyogaQa.
jonogoNomogolodayoko joyo oeH varotovagYoibzata!
joyo oeH, joyo oeH, joyo oeH, joyo joyo joyo, joyo oeH

AHoroHo tobo Aaan ocaoirto, Suoin tobo Udar baN


oiHu oebz oiSx ojno parooisk musolman xTan
probo pooicm Aaoes tobo oisKHasono-paoeS
oemHar Hoy gaQa.
jonogoNo-kYo-oibzayko joyo oeH varotovagYoibzata!
joyo oeH, joyo oeH, joyo oeH, joyo joyo joyo, joyo oeH

poton-AvuYdoyo-bozuro poQa, Jugo-Jugo zaoibto Ja.


oeH oicrosarooiQ, tobo roQocoe muxoirto poQo oidnoraoi.
daruN oibpLobo-maoeC tobo Soxooin baoej
sokoToduhxata.
jonogoNopoQopoircayoko joyo oeH varotovagYoibzata!
joyo oeH, joyo oeH, joyo oeH, joyo joyo joyo, joyo oeH

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 666

oeGaroitoimrGono oinoib oinSoeQ poito moiqto oedoeS


jagRoto oiqlo tobo Aoibcolo mogolo notonoyoen AoinoemoeP.
duhWoep Aatooek roXa kooiroel Aoek
oeHomoy tuoim mata.
jonogoNoduhxayoko joyo oeH varotovagYoibzata!
joyo oeH, joyo oeH, joyo oeH, joyo joyo joyo, joyo oeH

raoi ovaoitlo, Uoidlo rooibqooib pbo-Udoyoigoirvaoel


gaoeH oibHogomo, puNYo somroNo nobojbonoroso Zaoel.
tobo koruNaruNraoeg oinoito varoto jaoeg
tobo coroeN noto maQa.
joyo joyo joyo oeH, joyo raoejSWoro varotovagYoibzata!
joyo oeH, joyo oeH, joyo oeH, joyo joyo joyo, joyo oeH

gtorp 28 oiDoesor 1911 (1911)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `Uqolojoloiztorogo' = `Uqolo joloiztorogo'
6 laIoen `jonogoNomogolodayoko' = `jonogoNo-mogolodayoko'
20 laIoen `oeGaroitoimrGono' = `oeGar oitoimrGono'
24 laIoen `jonogoNoduhxayoko' = `jonogoNo-duhxayoko'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 667

WoedS/15: oeH oemar oico, puNY toeQ

oeH oemar oico, puNY toeQ jaoega oer zoer


EI varooetr moHamanooebr sagorotoer.
oeHQay daaoey du baHu baaoey nooim noroedbotaoer
Udar qooe, poromanooe boono kooir taoer.
zYangor EI-oeJ vzor, nod-jopomala-zto aor,
oeHQay ointY oeHoera pooib zooiroer
EI varooetr moHamanooebr sagorotoer

oekHo naoiH jaoen kar Aaaoen koto manuoePr zara


dubar oesRaoet Elo oekaQa Hooet, somuoe Holo Hara.
oeHQay AaJ, oeHQa AnaJo, oeHQay aoib cn
Sok-Hun-dol paFan-oemagol Ek oedoeH Holo ln.
pooicoem Aaoij xuoilyaoeq ar, oesQa Hooet sooeb Aaoen UpoHar,
oidoeb Aar oinoeb, oimlaoeb oimoiloeb, Jaoeb na oifoer
EI varooetr moHamanooebr sagorotoer

Eoesa oeH AaJ, Eoesa AnaJ, oiHu-musolman.


Eoesa Eoesa Aaj tuoim IKraj, Eoesa Eoesa xTan.
Eoesa bRaN, Suoic kooir mon zooera Hat sobakar.
Eoesa oeH pooitt, oeHak Apont sob Apomanvar.
mar AoivoePoek Eoesa Eoesa Wora, mogolGoT Hoy oin oeJ vora
sobar-poroeS-pooib-kora tQonoer
Aaoij varooetr moHamanooebr sagortoer

18 AaPa 1317 (1910)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 668

WoedS/16: oedS oedS nooito kooir

oedS oedS nooito kooir mooito tobo oevr


Aaoislo Joto brb Aasono tobo oeGoir.
oidn Aagoto OI, varot tobu koI?
oes oik rooiHlo luo Aaoij sob-jon opcaoet?
lUk oibSWkomovar oimoil sobar saoeQ.
oeroNo koro' ovrobo tobo dujoyo Aaan oeH, jagRoto vogoban oeH

oibGoibpod duhxdoHon tuq kooirlo Jara


mtuYgoHon par HoIlo, TuoiTlo oemaHokara.
oidn Aagoto OI, varoto tobu koI?
oincolo oinbJbaHu komokoitHoen
bYQSoi oinranoo jbonzonodoen
aN daO, aN daO, daO daO aN oeH, jagRoto vogoban oeH

ntonJugosJ UoiFlo, quoiTlo oitoimroraoi,


tobo mooir-Agon vooir oimoill sokol Ja.
oidn Aagoto OI, varot tobu koI?
gotoegrobo, Hto-Aason, notomooko laoej
gLaoin tar oemacono koro' norosomajmaoeC.
Qan daO, Qan daO, daO daO Qan oeH, jagRoto vogoban oeH

jonogoNopoQ tobo joyoroQocomuxoro Aaoij,


pooito kooir oidg oidgoo UoiFlo Sox baoij.
oidn Aagoto OI, varoto tobu koI?
odnYojN koXo tar, mooiln SN AaSa,
asruzo oico tar, naoiH naoiH vaPa.
oekaoiToemnkopN baN koro' dan oeH, jagRoto vogoban oeH

Jara tobo Sooi looivlo oinjo AoromaoeC


booijlo voy, Aoijlo joy, saQoko Holo kaoej.
oidn Aagoto OI, varoto tobu koI?
Aa-AoibSWas tar naS' kooiFn Gaoet,
puoito Abosadvar Han' ASooinpaoet.
qayavoycooiktom koroH pooiraN oeH, jagRoto vogoban oeH

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 669

: vao 1324 (1917)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6, 24, 28 , 29 laIoen `koro' ',`naS, `Han
= `kooera', `naoeSa', `Haoena'
roconaboloet `?' oico oenI.
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 670

WoedS/17: matmoir-puNY-Agono

matmoir-puNY-Agono koro' mooeHaolo Aaj oeH


boro -pusoG oibraj' oeH.
Suvo Sx bajoHo baj' oeH.
Gono oitoimroraoir oicro otXa
pN koro', loHo' oejYaoitdXa,
Jadol sob saj' oeH.
Suvo Sx bajoHo baj' oeH.
bolo joyo nooeraomo, puruPsomo,
joyo topoiWraj oeH.
joyo oeH, joyo oeH, joyo oeH.
Es' bomoHasooen mat-AaSvaPooeN,
sokolo sazok Eso' oeH, zonY koro' E oedS oeH.
sokol oeJag, sokol tYag, Es' duhsoHoduhxvag
Es' dujoyoSoisopodo muobozo somaj oeH.
Es' an, Es' kom naS' varotolaj oeH.
Es' mogolo, Es' oegrobo,
Es' AXoyopuNYoesrov,
Es' oetjhsJ Uolo koit-Aoro maC oeH
brzooem puNYkooem oibSWHdoey raj' oeH.
Suxo Sx bajoHo baj' oeH.
joyo joyo nooeraomo, puruPsomo,
joyo topoiWraj oeH.
joyo oeH, joyo oeH, joyo oeH
: AgRoHayoN 1311 (1904)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
koro', oibraj', baj', saj', loHo', bolo, Eso', naS' jaty Sodo
= kooera, oibraoeja, baoeja, saoeja, looeHa, booela, Eoesa, naoeSa
10, oeSP laIoenr bodoel 'joyo oeH!'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 671

WoedS/18: Aaoeg col , Aaoeg col vaI

Aaoeg col , Aaoeg col vaI!


pooe Qaka oipoeq, mooer Qaka oimoeq,
oeboec mooer oikba fol vaI!
Aaoeg col , Aaoeg col vaI
oit oinoemoePI oeJoetoeq somoy,
oidn XoN oecoey Qaka oikqu noy oicrooidn Aaoiq oivxaoirr oeboeS
`somoy somoy' ko'oer paoij puoiQ zo'oer jogoetr poQopaoeS
somoy oekaQa paoib bol vaI! Jara cooel Jay kpaoecaoex cay,
Aaoeg col , Aaoeg col vaI podozula Uoe Aaoes.
zoilSJYa oeqoe OoeFa OoeFa sooeb
oipqaoey oeJ Aaoeq taoer oeDoek naO
manooebr saoeQ oeJag oidoet Hooeb
oinoey JaO saoeQ kooer
ta Jooid na paoera oecoey oedoexa tooeb
oekH naoiH Aaoes, Eka cooel JaO
OI Aaoeq rosatol vaI!
moHoer poQ zooer.
Aaoeg col , Aaoeg col vaI
oipqu Hooet Daoek mayar kadon,
oiqoe cooel JaO oemaoeHr bazon
saoizoet HoIoeb aoeNr sazon,
oimoeq noyoenr jol vaI!
Aaoeg col , Aaoeg col vaI
: obSax 1294 (1887)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
19 laIoen `oivxaoirr' = `oivxarr'
roconaboloet oQom oboekr por:

Atoetr Moit, taoir Wop oinoit, oedoexa Ja Jay, joyo gan gay,
govr Guoemr Aaoeyajon, rajpooeQ golagooil,
E oeJ Woepr sux, suoexr qolona, E AanooWoer, oek rooeyoeq Gooer,
Aar naoiH taoeH ooeyajon. oekaoeN kooer doladooil.
duhx Aaoeq koto, oibG Soto Soto, oibpul E zora, cool somoy,
jbooenr pooeQ sKgRam sotot, moHaoebgban manob Hdoy,
cooiloet HoIoeb puruoePr mooeta Jara bo'oes Aaoeq tara booea noy,
Hdoey booiHya bol , vaI. qaoea qaoea tara booea noy,
Aaoeg col , Aaoeg col vaI Aaoeg col , Aaoeg col vaI
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 672

WoedS/19: Aanoooin jagaO gogoen

Aanoooin jagaO gogoen.


oek Aaqo jaoigya puroeb caoiHya,
booela `UFo UFo' soGoen govroinamogoen
oeHoera oitoimrrojon Jay OI, Haoes UPa nobo oejYaoitmoy
nobo Aanooe, nobo jbooen,
fulL kusuoem, mozur poboen, oibHogokolkjoen
oeHoera AaSar Aaoelaoek jaoeg Suktara Udoy-Acol-pooeQ,
oikroNoikroeT toruN topon UoiFoeq AruNrooeQ
cooela JaI kaoej manobsomaoej, cooela baoiHoirya jogoetr maoeC
oeQoeka na Alos Soyoen, oeQoeka na mogon Wopoen
Jay laj as, Aalos oiblas kuHok oemaH Jay.
OI dr Hoy oeSak sKSoy duhx Woponay.
oefoela jN cr, pooera nob saj, Aaro kooera jbooenr kaj
sorol sobol Aanoomoen, Amol ATol jbooen

: fagun 1299 (1893)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
10 laIoen `Alos Soyoen' = `mogon Soyoen'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 673

WoedS/20: baKlar maoiT, baKlar jol

baKlar maoiT, baKlar jol, baKlar bayu, baKlar fol -


puNYo HoUk, puNYo HoUk, puNYo HoUk oeH vogoban
baKlar Gor, baKlar HaT, baKlar bon, baKlar maF
pN HoUk, pN HoUk, pN HoUk oeH vogoban
baaoilr poN, baaoilr AaSa, baaoilr kaj, baaoilr vaPa
sotYo HoUk, sotYo HoUk, sotYo HoUk oeH vogoban
baaoilr aN, baaoilr mon, baaoilr Gooer Joto vaI oeban
Ek HoUk, Ek HoUk, Ek HoUk, oeH vogoban

: vao-AaoiSWn 1312 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 674

WoedS/21: Aaoij baKlaoedoeSr Hdoy

Aaoij baKlaoedoeSr Hdoy Hooet koxon Aapooin


tuoim EI Aporp roep baoiHr Hooel jonon!
Ooega ma, oetamay oedoex oedoex Aaoix na oifoer!
oetamar duyar Aaoij xuoel oegoeq oesanar mooioer.

Dan Haoet oetar xogo ooel, ba Hat kooer SkaHoroN,


duI noyoen oeoeHr Haois, lolaToen AagunboroN.
Ooega ma, oetamar k muroit Aaoij oedoix oer!
oetamar muoekoeSr puo oemoeG lukay ASooin,
oetamar Aacol Cooel AakaStooel oerboson!
Ooega ma, oetamay oedoex oedoex Aaoix na oifoer!
oetamar duyar Aaoij xuoel oegoeq oesanar mooioer.

Joxon Anadooer caI oin muoex oevoeboiqoelm duhoixn ma


Aaoeq vaa Gooer Ekla pooe, duoexr buoiC naIoeka sma.
oekaQa oes oetar dooiro oebS, oekaQa oes oetar mooiln Haois
AakaoeS Aaj qooioey oeglo OI coroeNr doiraoiS!
Ooega ma, oetamar k muroit Aaoij oedoix oer!

Aaoij duoexr raoet suoexr oesRaoet vasaO zoroN


oetamar Avoy baoej HdoymaoeC HdoyHoroN!
Ooega ma, oetamay oedoex oedoex Aaoix na oifoer!
oetamar duyar Aaoij xuoel oegoeq oesanar mooioer.

: vao-AaoiSWn 1312 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 675

WoedS/22: Aamay oebaoela na gaoiHoet

Aamay oebaoela na gaoiHoet oebaoela na.


Eoik Suzu Haois oexla, ooemaoedr oemla, Suzu oimoeq koQa qolona?.
E oeJ noyoenr jol, HotaoeSr SWas, koloekr koQa, dooiroer AaS,
E oeJ buk-faTa duoex gumoiroeq buoek govr moromoebdona.
E oik Suzu Haois oexla, ooemaoedr oemla, Suzu oimoeqkoQa qolona?.
Eoesoiq oik oeHQa JooeSr kaaoil koQa oegoeQ oegoeQ oinoet korotaoil
oimoeq koQa kooey, oimoeq JoS looey, oimoeq kaoej oinoiSJapona!
oek jaoigoeb Aaj, oek kooiroeb kaj, oek Gucaoet caoeH jononr laj
katooer kaoidoeb, maoeyr paoey oidoeb sokol aoeNr kamona?
Eoik Suzu Haois oexla, ooemaoedr oemla, Suzu oimoeq koQa qolona?.
1293 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 676

WoedS/23: Aoiy vubonomoenaoemaoiHn

Aoiy vubonomoenaoemaoiHn, ma,


Aoiy oinmolosJokoeraolo zoroN jonokjonoinjonon
nloiszujoloeztcoroNtolo, Aoinloibkooipto-SYamolo-Aolo,
AorocuoitovaloiHmacolo, SutuParoikroiTn
oQomo ovat Udoyo tobo gogoen, oQomo samrobo tobo tooepabooen,
oQomo ocaoirto tobo bonovoboen anozomo koto kabYkaoiHn.
oicrokolYaNomoy tuoim zonYo, oedSoiboedoeS oibtooirqo Ao
jaobJomuna oibgooilto koruNa puNYpJuPonYbaoiHn

gtorp: oiDoesor 1896(1896)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `ma' oenI.
2 laIoen jonokjonoinjonon = jonokjononjonon
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 677

WoedS/24: saQoko jonom Aamar

saQoko jonom Aamar jooeMoiq EI oedoeS.


saQoko jonom, ma oega, oetamay vaoelaoeboes
jaoin oen oetar zonoroton Aaoeq oik na raNr moton,
Suzu jaoin Aamar Ago juay oetamar qayay Eoes
oekan booenoet jaoin oen ful gooez Emon kooer Aakul,
oekan gogoen OoeF oer cad Emon Haois oeHoes.
Aaoix oemoel oetamar Aaoela oQom Aamar oecax juaoela,
OI Aaoelaoet noyon oeroex mudbo noyon oeSoeP

AaoiSWn 1312 (1905)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
1 laIoen `EI oedoeS' = `E oedoeS'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 678

WoedS/25: oeJ oetamay qaoe qa uk

oeJ oetamay qaoe qa uk, Aaoim oetamay qabo na ma!


Aaoim oetamar coroN
ma oega, Aaoim oetamar coroN korbo SoroN, Aar kaoera zar zarbo na ma
oek booel oetar dooiro Gor, Hdoey oetar rotonraoiS
Aaoim jaoin oega tar mlY jaoin, pooerr Aador kabo na ma
maoenr AaoeS oedSoiboedoeS oeJ mooer oes moruk Guoer
oetamar oeqa kaQa Aaoeq pata, vuloet oes oeJ parbo na ma!.
zooen maoen oelaoekr Taoen vuoiloey oinoet cay oeJ Aamay
O ma, voy oeJ jaoeg oiSyor-baoeg, kaoera kaoeqI Harbo na ma
vao-AaoiSWn 1312 (1905)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
roconaboloet 2 laIn oenI.
3 laIoen kaoera = karO

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 679

WoedS/26: oeJ oetaoer pagol booel

oeJ oetaoer pagol booel taoer tuI booils oen oikqu


Aajoek oetaoer oekmon oevoeb Aoeg oeJ oetar zuoela oedoeb
kal oes aoet mala Haoet Aasoeb oer oetar oipqu-oipqu
Aajoek Aapon maoenr vooer Qak oes booes gooidr 'pooer
kaloek oeoem Aasoeb oenoem, koroeb oes tar maQa oincu

vao-AaoiSWn 1312 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 680

WoedS/27: Ooer, oetara oenI ba koQa

Ooer, oetara oenI ba koQa boloil,


daoioey HaoeTr mooizYxaoen oenI jagaoil polL
mooirs oimoeQY bo'oek Co'oek, oedoex oekbol Haoes oelaoek,
naHoy oinoey Aapon mooenr Aagun mooen mooenI oloil
Aooer oetar Aaoeq k oeJ oenI roTaoil oinoej oinoej,
naHoy badYguoela bozo oeroex cuoepcaoepI coloil
kaj Qaoek oeta kor oeg na kaj, laj Qaoek oeta Guca oeg laj,
Ooer, oek oeJ oetaoer k booeloeq oenI ba taoet Toloil

: vao-AaoiSWn 1312 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 681

WoedS/28: Jooid oetar vabna Qaoek

Jooid oetar vabna Qaoek oifoer Ja-na. tooeb tuI oifoer Ja-na.
Jooid oetar voy Qaoek oeta kooir mana
Jooid oetar Gum jooioey Qaoek gaoey vuloib oeJ poQ paoey paoey,
Jooid oetar Hat kaoep oeta oinoiboey Aaoela sobaoer koroib kana
Jooid oetar qaoet oikqu na caoeH mon kooirs var oebaCa Aapon
tooeb tuI soIoet kovu paroib oen oer E oibPom pooeQr Tana
Jooid oetar Aapona Hooet AkarooeN sux soda na jaoeg mooen
tooeb tuI toko ko'oer sokol koQa kooiroib nanaxana
: vao-AaoiSWn 1312 (1905)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `sobaoer koroib kana' = `sobaoer oik koroib kana'
6 laIoen `E oibPom pooeQr Tana' = `oibPom pooeQr Tana'
7 laIoen `Aapona Hooet' = `Aapon Hooet'
8 laIoen `tooeb tuI' = `tooeb oekbol'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 682

WoedS/29: ma oik tuI pooerr aoer

ma oik tuI pooerr aoer paFaoib oetar Gooerr oeqoel?


tara oeJ kooer oeHla, maoer oeZla, oivXaCuoil oedxoet oepoel
kooeroiq maQa oincu, cooeloiq JaHar oipqu
Jooid ba oedy oes oikqu AbooeHoel
tobu oik Emooin kooer oifrbo Ooer Aapon maoeyr osad oefoel?.
oikqu oemar oenI Xomota oes oeJ oeGar oimoeQY koQa,
Exoena Hoy oin moroN SooioeSoel
Aamaoedr Aapon Sooi Aapon vooi coroeN oetar oedb oemoel
oenbo oega oemoeg-oepoet Ja Aaoeq oetar Gooeroet,
oed oega oetar Aacol oepoet oicrooekoel
Aamaoedr oesIoexoen man, oesIoexoen aN, oesIoexoen oidI Hdoy oeZoel

: vao-AaoiSWn 1312 (1905)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
9 laIoen `oemoeg-oepoet' = `oemoeg oepoet'

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 683

WoedS/30: oiq oiq, oecaoexr jooel

oiq oiq, oecaoexr jooel oevjas oen Aar maoiT.


Ebar kooiFn Hooey Qak -na Ooer, booeXaduyar AaoiT
oejaoer booeXaduyar AaoiT
poranTaoek gooiloey oefoel oids oen, oer vaI, pooeQ oeZoel
oimoeQY Akaoej
Ooer oinoey taoer coloib paoer kotoI baza kaoiT,
pooeQr kotoI baza kaoiT
oedxoel O oetar jooelr zara Gooer pooer Hasoeb Jara
tara car oidoek
taoedr aoerI oigoey kaa juois, Jay na oik buk faoiT,
laoej Jay na oik buk faoiT?.
oidoenr oebla jogo-maoeC sobaI Joxon coloeq kaoej Aapon goroeb
oetara pooeQr zaoer bYQa oinoey kooirs GaTaGaoiT
oekbol kooirs GaTaGaoiT

: vao-AaoiSWn 1312 (1905)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `oids oen, oer vaI, pooeQ oeZoel'
= `oids oen oer vaI, pooeQI oeZoel'
11 laIoen `?' oico oenI.
13 laIoen `oidoenr oebla' = `oidoenr oeblay'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 684

WoedS/31: Gooer mux mooiln oedoex

Gooer mux mooiln oedoex gooils oen Ooer vaI,


baIoer mux Aazar oedoex Tooils oen Ooer vaI
Ja oetamar Aaoeq mooen saoeza taI poranpooeN,
Suzu taI doSjonaoer booils oen Ooer vaI
EkI poQ Aaoeq Ooer, cooela oesI raa zooer,
oeJ Aaoes tarI oipoeq cooils oen Ooer vaI!
Qak -na Aapon kaoej, Ja xuoiS boluk-na oeJ,
ta oinoey gaoeyr alay ooils oen Ooer vaI

: AaoiSWn 1312 (1905)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen cooela = colo
7 laIoen `Qak -na Aapon kaoej' = `Qak -na tuI Aapon kaoej'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 685

WoedS/32: Exon Aar oedoir noy, zor oega

Exon Aar oedoir noy, zor oega oetara Haoet Haoet zor oega.
Aaj Aapon pooeQ oifroet Hooeb samoen oimlon-Wgo
Ooer OI UoeFoeq Sx oeboej, xullo duyar mooioer oeJ
log booey Jay paoeq, vaI, oekaQay pjar AGYo?.
Exon Jar Ja-oikqu Aaoeq Gooer saja pjar Qalar 'pooer
Aadaoenr Uszaray mogolGT vor oega.
Aaj oinoetO Hooeb, Aaj oidoetO Hooeb, oedoir oekn kooirs tooeb
bacoet Jooid Hoy oeboec oen, mor oet Hoy oeta mor oega

: kaoitk 1312 (1905-1906)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 686

WoedS/33: buk oeboez tuI daa oedoix

buk oeboez tuI daa oedoix, baoer baoer oeHoils oen vaI!
Suzu tuI oevoeb oevoebI Haoetr lo oeFoils oen vaI
EkTa oikqu kooer oen oiFk, oevoes oefra morar Aoizk
baoerk E oidk baoerk O oidk, E oexla Aar oexoils oen vaI
oemoel oikna oemoel roton koroet tobu Hooeb Joton
na Jooid Hoy mooenr moton oecaoexr jolTa oefoils oen vaI!
vasaoet Hoy vasa oevla, kooirs oen Aar oeHlaoefla
oepoiroey Joxon Jaoeb oebla toxon Aaoix oemoils oen vaI

: AaoiSWn 1312 (1905-1906)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 687

WoedS/34: Aamra pooeQ pooeQ Jabo

Aamra pooeQ pooeQ Jabo saoer saoer,


oetamar nam oegoey oifoirb aoer aoer
bolbo `jononoek oek oidoib dan,
oek oidoib zon oetara oek oidoib aN'
`oetaoedr ma oeDoekoeq' kobo baoer baoer
oetamar naoem aoeNr sokol sur
Aapooin UFoeb oeboej suzamozur
oemaoedr HdoyJooerI taoer taoer.
oebla oegoel oeSoeP oetamarI paoey
Eoen oedb sobar pja kuaoey
oetamar soaoenrI dan vaoer vaoer

AaoiSWn 1312 (1905-1906)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
7 laIoen `Aapooin UFoeb oeboej' = `UFoeb Aapooin oeboej'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 688

WoedS/35: E varooet raoexa ointYo

E varooet raoexa ointYo, ovu, tobo Suv AaSbad


oetamar Avoy, oetamar Aoijt Amt baN,
oetamar oiQr Amor AaSa
AoinbaN zom Aaoela sobar oe aoela aoela,
sokooeT duoidoen oeH,
raoexa taoer ArooeNY oetamarI pooeQ
booeX baoiz daO tar bom tobo oinoibdar,
oinhSoek oeJn sooer oinvk.
paoepr oinrooix joy oina tobuO roy
Qaoek tobo coroeN ATol oibSWaoes

: fagun 1309 (1903)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
5 laIoen sokooeT = soKkooeT
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 689

WoedS/36: roIlo booel raxoel kaoer

roIlo booel raxoel kaoer, Hukum oetamar foloeb kooeb?


oetamar TanaTaoin oiTkoeb na vaI, robar oeJTa oesTaI rooeb
Ja-xuoiS taI koroet paoera gaoeyr oejaoer raoexa maoera
Jar gaoey sob bYQa baoej oitoin Ja son oesTaI sooeb
Aoenk oetamar Taka kooi, Aoenk doa Aoenk dooi,
Aoenk ASW Aoenk kor Aoenk oetamar Aaoeq vooeb.
vabqo Hooeb tuoimI Ja caO, jogoTaoek tuoimI nacaO
oedxoeb HoFa noyon xuoel Hoy na oeJTa oesTaO Hooeb

13 oco 1315 (1909)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
3 laIoen `paoera', `raoexa', `maoera'
= `paro', `raxo', `maro'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 690

WoedS/37: jononr aoer Aaoij OI Suno

jononr aoer Aaoij OI Suno oega Soxo baoej.


oeQoeka na oeQoeka na, Ooer vaI, mogon oimQYa kaoej
AGY vooirya Aaoin zooera oega aoil,
rotonodpxaoin Jotoen Aaoena oega aoil,
vooir looey duI paoiN booiH Aaoena fulDaoil,
mar AaanbaN roTaO vubonmaoeC
Aaoij osoo poboen nobn jbon quoiToeq.
Aaoij ofulLo kusuoem nobo sugozo UoiFoeq.
Aaoij Ul vaoel oetaoela Uoto maQa,
nobosogttaoel gaO gor gaQa,
pooera malY kopaoel nobopolLobo-gaQa,
Suvo suoro kaoel saoeja saoeja nobo saoej

1310 (1903-1904)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 691

WoedS/38: Aaoij E varot looit

Aaoij E varot looit oeH,


Hntapooek mooit oeH
naoiH oepruP, naoiH oibcaroNa, kooiFn toposYa, sotYsazona
Aooer baoiHoer zooem kooem sokolI bRoibbooijt oeH
oizk kto laoit pQW'pooer, zoiloibluoito suoivooer
ru, oetamar oindaruN booe kooera taoer soHosa tooijt oeH
poboet aooer nogoer gRaoem jagRoto varoto bRoer naoem,
puoeNY boeJ Avooey Amoet HoIoeb poloek sooit oeH

: fagun 1306 (1900)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 692

WoedS/39: cooela JaI, cooela, JaI

cooela JaI, cooela, JaI cooela, JaI


cooela pooed pooed sooetYr qooe
cooela dujoyo aoeNr Aanooe.
cooela muoipooeQ,
cooela oibGoibpodojoy mooenarooeQ
kooera oiqo, kooera oiqo, kooera oiqo
WopokuHoko kooera oiqo.
oeQoeka na jooito Aboruz
jootar jojor booez.
booela joy booela, joy booela, joy
muoir joy booela vaI

cooela dugomodrpoQoJa cooela oidbaraoi,


kooera joyoJaa,
cooela booiH oinvoyo boeJr bata,
booela joyo booela, joyo booela, joyo -
sooetYr joyo booela vaI

dr kooera sKSoyoSkar var,


JaO cooil oitoimroidgooer par.
oekn Jay oidn Hay duoicar oe
cooela dujoyo aoeNr Aanooe.
cooela oejYaoitoelaoek jagRoto oecaoex
booela joyo booela, joyo booela, joyo -
booela oinmolo oejYaoitr joyo booela vaI
HO mtuYoetaroNo UN,
Jak, Jak oevoe Jak JaHa jN.
cooela Avoyo Amtomoyo oelaoek, Ajoro AoeSaoek,
booela joyo booela, joyo booela, joyo -
Amoetr joy booela vaI
24 januyaoir 1937 (1937)
: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
10,22 laIoen `booela joy booela, joy booela, joy'
= `booela joy, booela joy, booela joy'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 693

WoedS/40: Suv komopoeQ zoro'

Suv komopoeQ zoro' oinvoyo gan.


sob dubolo sKSoyo oeHak Abosan.
oicr- Sooir oinCoro ointY Cooer
loHo' oes AoivoePk lolaT'pooer.
tobo jagRoto oinmolo nton aN
tYagbRoet oink dXa,
oibG Hooet oink oiSXa
oinur sokoTo oidk soMan.
duhxI oeHak tobo oibo moHan.
col' Ja, col' oidnraoi
kor' AmtoelakpoQ Anusozan.
jotatamoso HO UN,
aoijal kor' dN oibdN
oidn-Aoe Aporaoijto oicoe
mtuYtoroN toeQ koro' an

24 januyaoir 1937 (1937)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oiboivo laIoen `zoro, `loHo, `col = `zoera', `looeHa', `cooela'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 694

WoedS/41: Ooer, nton Juoegr

Ooer, nton Juoegr oevaoer


oids oen somoy kaoiToey bQa somoy oibcar kooer
k rooeb Aar k rooeb na, k Hooeb Aar k Hooeb na
Ooer oiHsaoib,
E sKSooeyr maoeC oik oetar vabna oimSaoib?.
oeJmon kooer CoNa naoem dugomo poboet
oinvabnay Cap oidoey po Ajaoinoetr opoeQ.
jagoeb totoI Sooi JotoI Hanoeb oetaoer mana,
Ajanaoek boS ko'oer tuI koroib Aapon jana.
colay colay bajoeb jooeyr oevr
paoeyr oeboegI poQ oekoeT Jay, kooirs oen Aar oedoir

1 obSax 1344 (1937)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 695

WoedS/42: bYQo aoeNr Aabojona

bYQo aoeNr Aabojona puoioey oefoel Aagun aoela.


Ekla raoetr Azokaoer Aaoim caI pooeQr Aaoela
duuoivoet Holo oer kar AaGat Suru,
buoekr mooezY UFolo oeboej guruguru
palay quoeT suoiraoetr Woep-oedxa moo vaoela
oinruoeoeSr pooiQk Aamay Dak oidlo oik
oedxoet oetamay na Jooid paI naI-ba oedoix.
oivtor oeQoek Guoicoey oidoel caOya paOya,
vab naoet oemar laoigoey oidoel Cooer HaOya
booiSxay Ek poloek oimoiloey oidoel sada kaoela

kaoitk 1340 (1933-1934)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen `Dak oidlo' = `Dak oidoel'
9 laIoen vab naoet = vabnaoet
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 696

WoedS/43: Ooedr bazon JotoI Soo

Ooedr bazon JotoI Soo Hooeb totoI bazon TuToeb,


oemaoedr totoI bazon TuToeb.
Ooedr JotoI Aaoix roo Hooeb oemaoedr Aaoix fuToeb,
totoI oemaoedr Aaoix fuToeb
Aajoek oeJ oetar kaj kora caI, Wop oedxar somoy oeta naI
Exon Ora JotoI gojaoeb, vaI, toa totoI quToeb,
oemaoedr toa totoI quToeb
Ora vaoet JotoI caoeb oejaoer gooeb totoI oiguN kooer,
Ora JotoI raoeg maroeb oer Ga totoI oeJ oeZU UFoeb.
oetara vorsa na qaois kovu, oejoeg Aaoeqn jogo-ovu
Ora zom JotoI doloeb totoI zulay ja luToeb,
Ooedr zulay ja luToeb

22 AaoiSWn 1312 (1905)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
6 laIoen `gojaoeb, vaI,' = `gojaoeb vaI,'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 697

WoedS/44: oiboizr bazon kaToeb tuoim

oiboizr bazon kaToeb tuoim Emon Soiman


tuoim oik Emooin Soiman!
Aamaoedr vaagoa oetamar Haoet Emon Aoivman
oetamaoedr Emooin Aoivman
oicrooidn Tanoeb oipoeq, oicrooidn raxoeb noec
Eto bol naI oer oetamar, sooeb na oesI Tan
Sasooen JotoI oeGoera Aaoeq bol duboelrO,
HO-na JotoI booea Aaoeqn vogoban.
Aamaoedr Sooi oemoer oetaraO bacoib oen oer,
oebaCa oetar var HooelI Duboeb torxan

21 AaoiSWn 1312 (1905)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 698

WoedS/45: xYapa tuI Aaoiqs Aapon

xYapa tuI Aaoiqs Aapon oexyal zooer.


oeJ Aaoes oetarI paoeS, sobaI Haoes oedoex oetaoer
jogoet oeJ Jar Aaoeq Aapon kaoej oidbaoinoiS.
tara pay na buoeC tuI k xuoej oeXoep-oebas jonom vo'oer
oetar naI Abosor, naIoeka oedasor vooebr maoeC.
oetaoer oicnoet oeJ caI, somoy na paI nanan kaoej.
Ooer, tuI k Sunaoet aoet mooirs oeDoek?
E oeJ oibPom ala Calapala, oidoib sobay pagol kooer.
Ooer, tuI k Eoenoiqs, k oeToenoiqs vaoebr jaoel?
tar oik mulY Aaoeq kaoera kaoeq oekaoena kaoel?.
Aamra laoevr kaoej HaoeTr maoeC Daoik oetaoer!
tuI oik soiqaa, naIoeka saa, rooeyoiqs oekan oenSar oeGaoer?
E jogo Aapon mooet Aapon pooeQ cooel Jaoeb
booes tuI Aar-Ek oekaoeN oinoejr mooen oinoejr vaoeb
Ooer vaI, vaoebr saoeQ vooebr oimlon Hooeb kooeb
oimoeq tuI taoir laoig Aaoiqs jaoig na jaoin oekan AaSar oejaoer

22 AaoiSWn 1299 (1892)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
4 laIoen `oeXoep-oebas' = `oexoep oebas'
10 laIoen `kaoera kaoeq' = `karO kaoeq'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 699

WoedS/46: sazon oik oemar Aason oenoeb

sazon oik oemar Aason oenoeb Hoegaoelr kaoez?


xaoiT oijoins Hoy oer maoiT oenSar poromaoed
koQay oeta oeSaz Hoy na oedna, gaoeyr oejaoer oeja oemoel na
oegaoelmaoel fol oik fooel oejaataar qaoed?.
oek booela oeta oibzataoer taa oidoey oevalay?
soikooerr zon oik oemoel jadukoerr oeCalay?
moo-booear oelaoev oeSoeP mo faoik oejaoeT Eoes,
bYo-AaSa jooioey pooe sobnaSar faoed

3 maG 1328 (1922)


: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) oet tofat:
oeSP laIoen `bYo-AaSa' = `bYo AaSa'
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 700

oem/gan/1: oico oippaoisto oer

oico oippaoisto oer


gtosuzar tooer
taoipto Sukolota boPoNo Jaoec JoQa
kator Aor oemar luoito zoil-'pooer
gtosuzar tooer
Aaoij bosooinSa, Aaoij Anoo tPa,
Aaoij E jagRoto aN toiPto cooekar-soman
gtosuzar tooer
cooAtoo nooev jaoigoeq su vooeb,
Aoro baoiHr Aaoij kaoed Udas Woer
gtosuzar tooer

23 AaoiSWn 1302 (1895)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 701

oem/gan/2: Aamar mooenr maoeC oeJ gan baoej

Aamar mooenr maoeC oeJ gan baoej Sunoet oik paO oega
Aamar oecaoexr 'pooer Aavas oidoey Joxoin JaO oega
rooibr oikroN oeny oeJ Taoin fuoelr buoekr oiSoiSrxaoin,
Aamar aoeNr oes gan tuoim oetmooin oik naO oega
Aamar Udas Hdoy Joxon Aaoes baoiHr-paoen
Aapnaoek oeJ oedy zora oes sokolxaoen.
kooic pata oQom aoet k koQa koy Aaoelar saoeQ
Aamar mooenr Aapon koQa booel oeJ taO oega

1328 (1921)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 702

oem/gan/3: kaHar golay poraoib gaoenr rotonHar

kaHar golay poraoib gaoenr rotonHar


taI oik bNay lagaoil Jotoen nton tar
kanon pooeroeq SYamol dukl, Aaoemr Saxaoet nton mukul,
noboenr maya kooirlo Aakul oiHya oetamar
oeJ koQa oetamar oekaoena oidn Aar Hoy oin bola
naoiH jaoin kaoer taI booilbaoer kooer Utola!
doixnpoboen oibla zora kakooilkjoen Hooeyoeq muxora,
Aaoij oinoixoelr baNmooioer xuoeloeq ar

okaS obSax 1333 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 703

oem/gan/4: oeJ qayaoer zorbo booel kooeroiqoelm poN

oeJ qayaoer zorbo booel kooeroiqoelm poN


Aaj oes oemoen oinlo Aamar gaoenrI bozon
AakaoeS Jar poroS oimlay SorotoemoeGr XoiNk llay
Aapon suoer Aaj Suoin tar npurgun
Alos oidoenr HaOyay
gozoxaoin oemoel oeJt oegapon Aasa-JaOyay.
Aaj Soroetr qayanooeT oemar raoignr oimlon GooeT,
oesI oimlooenr taoel taoel bajay oes kokoN

okaS kaoitk 1332 (1925)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 704

oem/gan/5: ganguoil oemar oSbaoelrI dol

ganguoil oemar oSbaoelrI dol-


Ora bonYazaray poQ oeJ Haray
Uam cool
Ora oeknoI Aaoes Jay ba cooel, AkarooeNr HaOyay oedaoel
oico oikquI Jay na oeroex, pay na oekaoena fol
Ooedr sazon oeta naI, oikqu sazon oeta naI,
Ooedr bazon oeta naI, oekaoena bazon oeta naI.
Udas Ora Udas kooer gHoHara pooeQr Woer,
vuoel-JaOyar oesRaoetr 'pooer kooer Tooelamol

29 maG 1329 (1923)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 705

oem/gan/6: oetamay gan oeSanabo

oetamay gan oeSanabo taI oeta Aamay jaoigoey raxo,


Ooega Gum-vaaoinya.
buoek comok oidoey taI oeta Dako'
Ooega duxojagaoinya
Elo Aazar oiGoer, paoix El noe,
tor Elo toer-
Suzu Aamar oiHya oibram pay naoeka
Ooega duxojagaoinya
Aamar kaoejr maoeC maoeC
kaazarar oedala tuoim Qamoet oidoel na oeJ.
Aamay poroS ko'oer aN suzay vo'oer
tuoim JaO oeJ sooer-
buoiC Aamar bYQar Aaaoeloet daoioey Qako
Ooega duxojagaoinya

29 fagun 1329 (1923)

:gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987) eo t tofat :


9 laIoen kaazarar = kaaHaoisr
oeHmoo muoexapazYay Er gaOya gaoen
kaaHaoisr oedala EbK buoiC Aamar suoerr Aaaoeloet
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 706

oem/gan/7: gaoenr Daoil oevaoer oed oega

gaoenr Daoil oevaoer oed oega UPar oekaoel


Aay oega oetara, Aay oega oetara, Aay oega cooel
capar kooil capar gaoeq suoerr AaSay oecoey Aaoeq,
kan oepoetoeq notun pata gaIoib booel
komolboroN gogon-maoeC
komolcoroN OoI oibraoej.
OoIxaoen oetar sur oevoes Jak, nobn aoenr OoI oedoeS Jak
OoI oeJxaoen oesanar Aaoelay duyar oexaoel

fagun 1337 (1931)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 707

oem/gan/8: Ooer Aamar Hdoy Aamar

Ooer Aamar Hdoy Aamar, koxon oetaoer ovat kaoel


doepr mooeta gaoenr oesRaoet oek vasaoel
oeJno oer tuI HoFa oeboek Sukoena Daay Jas oen oeFoek,
joas oen oSbaoelr jaoel
tr oeJ oeHaQa oiQr rooeyoeq, Gooerr odp oesI alaoela
Acol rooeH taHar Aaoela.
gaoenr odp tuI oeJ gaoen coloib quoeT Akl-paoen
copol oeZUoeyr Aakul taoel

30 oco 1322 (1916)

: gtooibtan (1973) Aar roconabol (1987 xoDo 4) oet tofat:


5 laIoen oeHaQa = oeHQay
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 708

oem/gan/9: kal raoetr oebla gan Elo oemar mooen

kal raoetr oebla gan Elo oemar mooen,


toxon tuoim oiqoel na oemar sooen
oeJ koQaoiT bolbo oetamay bo'oel kaTlo jbon nrob oecaoexr jooel
oesI koQaoiT suoerr oeHamanooel UFlo ooel EkoiT Aazar XooeN
toxon tuoim oiqoel na oemar sooen
oevoeboiqoelm Aajoek sokal oeHaoel
oesI koQaoiT oetamay Jabo booel.
fuoelr Udas subas oebay Guoer paoixr gaoen AakaS oeglo puoer,
oesI koQaoiT laglo na oesI suoer JotoI oyas kooir poranpooeN
Joxon tuoim Aaqo Aamar sooen

AaoiSWn 1322 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 709

oem/gan/10: mooen rooeb oik na rooeb Aamaoer

mooen rooeb oik na rooeb Aamaoer oes Aamar mooen naI.


XooeN XooeN Aaois tobo duyaoer, AkarooeN gan gaI
cooel Jay oidn, Jotoxon Aaoiq pooeQ oeJoet Jooid Aaois kaqakaoiq
oetamaro muoexr cooikto suoexr Haois oedoixoet oeJ caI
taI AkarooeN gan gaI
faguoenr ful Jay Cooirya faguoenr Abosaoen 
XoiNoekr muoiF oedy vooirya, Aar oikqu naooH jaoen.
furaIoeb oidn, Aaoela Hooeb XN, gan sara Hooeb, oeQoem Jaoeb bn,
Jotoxon Qaoik vooer oidoeb na oik E oexlarI oevlaTaI-
taI AkarooeN gan gaI

19 fagun 1333 (1927)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 710

oem/gan/11: AakaoeS Aaj oekan coroeNr Aasa-JaOya

AakaoeS Aaj oekan coroeNr Aasa-JaOya.


bataoes Aaj oekan poroeSr laoeg HaOya
Aoenk oidoenr oibdayoeblar bYakul baN
Aaj Udasr baSr suoer oek oedy Aaoin
booenr qayay toruN oecaoexr koruN caOya
oekan faguoen oeJ ful oefaTa Holo sara
oemmaoiqoedr paxay paxay kaoed tara.
bokultolay kaj-oevala oesI oekan dupuoer
oeJ sob koQa vaoisoey oidoelm gaoenr suoer
bYQay vo'oer oifoer Aaoes oes gan gaOya

1328, 1921

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 711

oem/gan/12: oinaHara raoetr E gan bazbo

oinaHara raoetr E gan bazbo Aaoim oekmon suoer.


oekan rojongoza Hooet Aanbo oes tan kooe puoer
suoerr kaal Aamar bYQa qayar kaal oero JoQa
saC-sokaoel booenr pooeQ Udas Hooey oebay Guoer
Ooega, oes oekan oibHan oeblay EI pooeQ kar paoeyr tooel
nam-na-jana tNokusum oiSUoeroiqlo oiSoiSrjooel.
Alooek tar EkoiT guoiq korobful rooruoic,
noyon kooer k ful coyon nl gogoen doer doer

13 oco 1328 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 712

oem/gan/13: Aamar koo Hooet gan oek oinlo

Aamar koo Hooet gan oek oinlo vulaoey,


oes oeJ basa baoez nrob mooenr klaoey
oemoeGr oidoen aboNmaoes JQbooenr dGSWaoes
Aamar aoeN oes oedy paxar qaya bulaoey
Joxon Soro kaoep oiSUoilfuoelr HoroeP
noyon vooer oeJ oesI oegapon gaoenr poroeS.
govr raoet k sur lagay Aaoeza-Guoem Aaoeza-jagay,
Aamar Wopon-maoeC oedy oeJ k oedal dulaoey

okaS vao-AaoiSWn 1329 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 713

oem/gan/14: Jay oinoey Jay Aamay Aapon gaoenr taoen

Jay oinoey Jay Aamay Aapon gaoenr taoen


Gorqaa oekan pooeQr paoen
ointYokaoelr oegapon koQa oibSWoaoeNr bYakulota
Aamar baoiS oedy Eoen oedy Aamar kaoen
mooen oeJ Hoy Aamar Hdoy kusum Hooey oefaoeT,
Aamar oiHya Uqooilya sagooer oeZU OoeF.
poran Aamar bazon Haray oinSQraoetr taray taray,
AakaS Aamay koy k-oeJ koy oekI ba jaoen

okaS AgRHayoN 1331 (1924)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 714

oem/gan/15: oidoey oegnu bosoero

oidoey oegnu bosoero EI ganxaoin


boroPo furaoey Jaoeb, vuoel Jaoeb jaoin
tobu oeta fagunoraoet E gaoenr oebdonaoet
Aaoix tobo qooelaqooela, EI boHu maoin
caoiH na rooiHoet booes furaIoel oebla
toxoin cooilya Jabo oeSP Hooel oexla.
Aaoisoeb faguno puno, toxon Aabar Suoena
nobo pooiQoekrI gaoen nutoenr baN

28 maG 1334 (1928)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 715

oem/gan/16: gan Aamar Jay oevoes Jay

gan Aamar Jay oevoes Jay


cas oen oifoer, oed taoer oibday
oes oeJ dooixnHaOyay mukul Cora, zular Aacol oeHlay vora,
oes oeJ oiSoiSr-oefaTar mala gaQa booenr Aaoinay
kadon-Haoisr Aaoelaqaya sara Alos oebla
oemoeGr gaoey rooer maya, oexlar pooer oexla.
vuoel-JaOyar oebaCaI vooir oeglo cooel kotoI tor
Ujan baoey oefoer Jooid oek roy oes AaSay

18 AaPa 1332 (1925)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 716

oem/gan/17: somoy kaoera oeJ naI

somoy kaoera oeJ naI, Ora cooel dooel dooel


gan Hay Duoeb Jay oekan oekalaHooel
paPaoeN rooicoeq koto koit Ora sooeb oibpulo goroeb,
Jay Aar baoiS-paoen cay Haoisqooel
oiboeSWro kaoejr maoeC jaoin Aaoim jaoin
tuoim oeSano oemaro ganxaoin.
Aazar moQon kooir Jooeb lO tuoil gRoHotaraguoil
oeSano oeJ nrooeb tobo nlarotoel

12 AgRoHayoN 1328 (1921)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 717

oem/gan/18: EI koQaoiT mooen oeroexa

EI koQaoiT mooen oeroexa, oetamaoedr EI Haoisoexlay


Aaoim oeJ gan oegoeyoiqoelm jNo pata Corar oeblay.
Sukoena Gaoes SnYo booen Aapon-mooen
Anadooer AbooeHlay
Aaoim oeJ gan oegoey oiqoelm jN pata Corar oeblay
oidoenr pooiQk mooen oeroexa, Aaoim cooeloiqoelm raoet
sozYaodp oinoey Haoet.
Joxon Aamay O par oeQoek oeglo oeDoek oevoesoiqoelm vaa oevlay.
Aaoim oeJ gan oegoeyoiqoelm jNo pata Corar oeblay

1328 (1921)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 718

oem/gan/19: Aasa JaOyar pooeQr zaoer gan oegoey oemar

Aasa JaOyar pooeQr zaoer gan oegoey oemar oekoeToeq oidn.


Jabar oeblay oedbo kaoer buoekr kaoeq bajlo oeJ bn
surguoil tar nana vaoeb oeroex Jabo puporaoeg
mguoil tar oemoeGr oerxay WoNoelxay korbo oibln
oikqu ba oes oimlonomalay Jugologolay roIoeb gaQa,
oikqu ba oes oivoijoey oedoeb duI caHooinr oecaoexr pata.
oikqu ba oekan ocomaoes bokul-Zaka booenr Gaoes
mooenr koQar Tukoera Aamar kuoioey paoeb oekan Udasn

11 oc 1328 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 719

oem/gan/20: gaoenro oevlay oebla Aoeblay

gaoenro oevlay oebla Aoeblay aoeNr AaSa


oevala mooenro oesRaoet vasa
oekaQay jaoin zay oes baN, oidoenr oeSoeP
oekan GaoeT oeJ oeFoek Eoes oicrokaoelr kada-Hasa
Emooin oexlar oeZUoeyr oedaoel
oexlar paoer Jaoib cooel.
paoelr HaOyar vorosa oetamar kooirs oen voy
pooeQr kooi na Jooid roy, soeg Aaoeq bazon-naSa

31 ojY 1332 (1925)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 720

oem/gan/21: Aoenk oidoenr Aamar oeJ gan

Aoenk oidoenr Aamar oeJ gan Aamar kaoeq oifoer Aaoes


taoer Aaoim SuzaI, tuoim Guoer oebaO oekan bataoes
oeJ ful oegoeq sokol oefoel gozo taHar oekaQay oepoel,
Jar AaSa Aaj SnYo Holo k sur jagaO taHar AaoeS
sokol gHo Haraoela Jar oetamar taoen taoir basa,
Jar oibrooeHr naI Abosan tar oimlooenr Aaoen vaPa.
Sukaoela oeJI noyon baoir oetamar suoer kadon taoir,
oevala oidoenr baHon tuoim Wopon vasaO dr AakaoeS

oepP 1336 (1930)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 721

oem/gan/22: paoix Aamar noer paoix

paoix Aamar noer paoix Azr Holo oekno jaoin


AakaS-oekaoeN Jay oeSana oik oevaoerr Aaoelar kanakaoin
Dak UoeFoeq oemoeG oemoeG, Alos paxa UFlo oejoeg
laglo taoer Udas OoI nl gogoenr poroSxaoin
Aamar noer paoix Ebar Uzao Holo AakaS-maoeC.
Jay oin kaoera sozaoen oes, Jay oin oeJ oes oekaoena kaoej.
gaoenr vora UFolo vooer, cay oidoet taI Uja kooer
nrob gaoenr sagor-maoeC Aapon aoenr sokol baN

okaS obSax 1326 (1919)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 722

oem/gan/23: quoiTr baoiS bajolo oeJ OoI

quoiTr baoiS bajolo oeJ OoI nl gogoen,


Aaoim oekno Ekla booes EI oibjooen
bazon TuoeT UFoeb fuoeT oiSUoilguoil,
taI oeta kuoi kanon juoi UFoeq duoil,
oiSoiSr-oezaOya HaOyar oeqaOya laglo booen
sur xuoej taI SoenY takaI Aapon-mooen
booenr pooeQ k mayajal Hoy oeJ oebana,
oesIxaoenoet Aaoelaqayar oecnaoeSana.
Cooer-poa malot tar goz SWaoes
kaa-Aavas oedy oemoel OoI Gaoes Gaoes,
AakaS Haoes Su kaoeSr Aaoealooen
sur xuoej taI SuoenY takaI Aapon-mooen

17 sept 1926

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 723

oem/gan/24: baoiS Aaoim bajaI oin oik

baoiS Aaoim bajaI oin oik pooeQr zaoer zaoer.


gan gaOya oik Hoy oin sara oetamar baoiHr-aoer
OoI-oeJ aoerr Joboinka nana booeN oicoe oilxa
nana suoerr AGYo oeHaQay oidoelm baoer baoer
Aaj oeJno oekan oeSoePr baN Suoin jooel Qoel
`pooeQr bazon Guoicoey oefoela' EI koQa booel.
oimlon-oeqaOya oiboeqoedrI AooibHn oefraoefoir
kaoiToey oidoey JaO oega Aanaoeganar paoer

24 Nov 1926

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 724

oem/gan/25: oetamar oeSoePr gaoenr oerS

oetamar oeSoePr gaoenr oerS oinoey kaoen cooel Eoesoiq.


oekU oik ta jaoen
oetamar Aaoeq gaoen gaoen gaOya,
Aamar oekbol oecaoex oecaoex caOya
mooen mooen mooenr koQaxaoin booel Eoesoiq oekU oik ta jaoen
Ooedr oenSa toxon zooer naI,
rooin rooes pYala vooer naI.
toxoena oeta kotoI Aanaoegana,
notun oelaoekr notun oecnaoeSana
oifoer oifoer oifoer-Aasar AaSa do'oel Eoesoiq oekU oik ta jaoen

26 fagun 1329 (1923)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 725

oem/gan/26: Aamar oeSP raoignr oQom zuoeya

Aamar oeSP raoignr oQom zuoeya zoroil oer oek tuI.


Aamar oeSP oepyala oecaoexr jooel voroil oer oek tuI
doer pooicoem OoI oidoenr paoer Aoroibr pooeQr zaoer
rooraoegr oeGamTa maQay poroil oer oek tuI
sozYataray oeSP caOya oetar roIl oik OoI oeJ.
sozYa-HaOyay oeSP oebdona roIlo oik OoI-oeJ.
oetar HoFa-xosa aoeNr mala vorlo Aamar SnYo Dala
moroNpooeQr saoiQ Aamay koroil oer oek tuI

2 oepP 1330 (1923)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 726

oem/gan/27: paoeq sur vuoil EI voy Hoy

paoeq sur vuoil EI voy Hoy


paoeq oiq taoerr joy Hoy
paoeq UsoboXoN toalooes Hoy oinmogon, puNYo logon
oeHlay oexlay Xoy Hoy
paoeq oibna gaoenI oimlonoebla Xoy Hoy
Joxon taooeb oemar Dak pooe
paoeq tar taoel oemar tal na oemoel oesI Cooe .
Joxon moroN Eoes Dakoeb oeSoeP boroN-gaoen, paoeq aoeN
oemar baN sob loy Hoy
paoeq oibna gaoenI oibdayoebla loy Hoy

4 AgRoHayoN 1328 (458)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 727

oem/oemoboicYo/28: oibroso oidn, oibrolo kaj, obolo oiboeaoeH

oibroso oidn, oibrolo kaj, obolo oiboeaoeH


Eoesqo oem, Eoesqo Aaj k moHa somaoeraoeH
Eoekla roI Alosomon, nrobo EI vobonoekaN,
vaoioel ar oekan oes XoN Aporaoijto OoeH
kanono-'por qaya bulay, Gonay GonoGoTa.
goga oeJno oeHoes dulay zjoiTro joTa.
oeJQa oeJ roy qaoilo poQ, quTaoel OoI oibjoyoroQ,
Aaoix oetamar toitbo GonoGuoemro oemaoeH

obSax 1333 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 728

oem/oemoboicYo/29: baoijlo kaHaro bNa mozuro Woer

baoijlo kaHaro bNa mozuro Woer


Aamar oinvto nobo jbono-'pooer.
ovatokomolosomo fuoiTlo Hdoyo momo
kar duoiT oinrupomo coroN-tooer
oejoeg UoeF sobo oeSava, sobo mazur,
poloek poloek oiHya puloek puoir.
oekaQa Hooet somroNo Aaoen nobo jagoroNo,
poraoenr AaboroNo oemacono kooer
laoeg buoek suoex duoex koto oeJ bYoQa,
oekmooen buCaoey kobo na jaoin koQa.
Aamaro basona Aaoij oivuboen UoeF baoij,
kaoep nod bonoraoij oebdonavooer

12 oj 1301 (1894)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 729

oem/oemoboicYo/30: sobar saoeQ coloetoiqlo Ajana EI

sobar saoeQ coloetoiqlo Ajana EI pooeQr Azokaoer,


oekan sokaoelr HoFa Aaoelay paoeS Aamar oedxoet oepoelm taoer
Ek oinoemoePI raoi Holo oevar, oicrooidoenr zon oeJno oes oemar,
pooircooeyr Ao oeJno oekaoenaxaoen naIoeka Eoekbaoer
oecna kusum fuoeT Aaoeq na-oecna EI goHon-booenr zaoer
Ajana EI pooeQr Azokaoer
jaoin jaoin oidoenr oeSoeP sozYaoitoimr namoeb pooeQr maoeC 
Aabar koxon pooeb Aaal, oedxaoeSanar bazon rooeb na oeJ.
toxon Aaoim pabo mooen mooen pooircooeyr poroS XooeN XooeN;
janbo oicrooidoenr pooeQ Aazar Aaoelay coloiq saoer saoer
Hdoy-maoeC oedxbo xuoej EkoiT oimlon sob-Haraoenar paoer
Ajana EI pooeQr Azokaoer

AaoiSWn 1325 (1918)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 730

oem/oemoboicYo/31: Aamar poran looey k oexla oexlaoeb

Aamar poran looey k oexla oexlaoeb Ooega


poranoiyo.
oekaQa Hooet oevoes koel oeloegoeq coroNomoel
tuoel oedoixoeya
E nooeH oega tNodol, oevoes-Aasa fulfol
E oeJ bYoQavora mon mooen raoixoeya
oekno Aaoes oekno Jay oekHo na jaoen.
oek Aaoes kaHar paoeS oikoesr Taoen.
raxo Jooid vaoelaoeboes oicroaN paIoeb oes,
oefoel Jooid JaO tooeb baoicoeb oik O

AaoiSWn 1299 (1892-93)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 731

oem/oemoboicYo/32: suoro Hoidron tuoim noonfuloHar

suoro Hoidron tuoim noonfuloHar,


tuoim Anoo nobobosoo Aooer Aamar
nlo Aoro cunonoto, coroeN zoroN muz oinyoto,
Aolo oeGoir sogto Joto guoer Sotobar
Coloikoeq koto IuoikroN, puloikoeq fulogoz
coroNvooeg looilto Aoeg comoek cooikto qo.
oiqoi mooemr Soto bozono oetama-paoen zay Joto oono
looeHa Hdoeyr fulocoono noono-UpoHar

14 ojY 1301 (1894)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 732

oem/oemoboicYo/33: Aamaoer kooera oetamar bNa

Aamaoer kooera oetamar bNa, looeHa oega looeHa tuoel.


UoiFoeb baoij toraoij oemaHon Aguoel
oekamol tobo komolokoer, poroS kooera poran-'pooer,
UoiFoeb oiHya guoirya tobo oboNomoel
koxoena suoex koxoena duoex kaoidoeb caoiH oetamar muoex,
coroeN pooi rooeb nrooeb rooiHoeb Jooeb vuoel .
oekHo na jaoen k nobo taoen UoiFoeb gto SnYo-paoen,
Aanooer barota Jaoeb Anooer koel

19 ojY 1301 (1894)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 733

oem/oemoboicYo/34: vaoelaoeboes, sox, oinvoet Jotoen

vaoelaoeboes, sox, oinvoet Jotoen


Aamar namoiT oiloexa oetamar
mooenr mooioer.
Aamar poraoen oeJ gan baoijoeq
taHar taloiT oiSoexa oetamar
coroNomooer
zooirya raoixoeya oesaHaoeg Aadooer
Aamaro muxoro paoix oetamar
asadoagooeN.
mooen ko'oer sox, baoizya raoixoeya
Aamaro Haoetr rax oetamar
konokokokoeN
Aamar lotar EkoiT mukul
vuoilya tuoilya oeroexa oetamar
Alokobozoen.
Aamar moroNo-Suvo-oisuoer
EkoiT oibu Eoeka oetamar
lolaTocooen.
Aamaro mooenr oemaoeHr mazur
maoixya raoixya oidoeya oetamar
Agoesrooev.
Aamaro Aakulo jbonomoroNo
TuoiTya luoiTya oinoeya oetamar
Atulo oegrooeb
8 AaoiSWn 1304 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 734

oem/oemoboicYo/35: Ooega kaal, Aamaoer kaal kooerqo

Ooega kaal, Aamaoer kaal kooerqo, Aaoera k oetamar caI.


Ooega oivxaoir Aamar oivxaoir, cooelqo k kator gan gaI'
ooitoidn aoet nobo nobo zooen tuoiPbo oetamaoer saz oiqlo mooen
oivxaoir Aamar oivxaoir,
Hay poloek sokolI soepoiq coroeN, Aar oeta oikquI naI
Aaoim Aamar buoekr Aacol oeGoirya oetamaoer poranu bas.
Aaoim Aamar vubon SnYo kooeroiq oetamar puraoet AaS.
eo Hoera momo aN mon oeJbono nobo koropuTotoel pooe Aaoeq tobo 
oivxaoir Aamar oivxaoir,
Hay Aaoera Jooid caO oemaoer oikqu daO, oifoer Aaoim oidbo taI.
12 AaoiSWn 1304 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 735

oem/oemoboicYo/36: tuoim sozYaro oemGomala

tuoim sozYaro oemGomala, tuoim Aamar saoezr sazona,


momo SnYogogonoibHar.
Aaoim Aapono mooenr mazur oimSaoey oetamaoer kooeroiq rocona
tuoim Aamaoir, tuoim Aamaoir,
momo AsmogogonoibHar

momo Hdoyrooraoeg tobo coroN oidoeyoiq raoiya,


Aoiy sozYaWoponoibHar.
tobo Azoro Eoekoiq suzaoiboePoimoeS momo suxoduxo vaoiya
tuoim Aamaoir, tuoim Aamaoir,
momo oibjonojbonoibHar

momo oemaoeHr Wopono-Aono tobo noyoen oidoeyoiq poraoey,


Aoiy muzonoyonoibHar.
momo sgto tobo Aoeg Aoeg oidoeyoiq joaoey joaoey,
tuoim Aamaoir, tuoim Aamaoir,
momo jbonomoroNoibHar

9 AaoiSWn 1304 (1897)

paFaor pooerr patay

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 736

paFaor oem O koit/56: tuoim sozYar oemGomala

tuoim sozYar oemGomala tuoim Aamar oinvto sazona,


momo oibjonogogonoibHar.
Aaoim Aamar mooenr mazur oimSaoey oetamaoer kooeroiq rocona
tuoim Aamaoir, tuoim Aamaoir, momo oibjonojbonoibHar
momo Hdoyorooraoeg tobo coroN oidoeyoiq raoiya,
momo sozYagogonoibHar.
tobo Azoro Eoekoiq suzaoiboeP oimoeS momo suxoduxo vaoiya
tuoim Aamaoir, tuoim Aamaoir, momo oibjonoWoponoibHar
momo oemaoeHr Woponoelxa tobo noyoen oidoeyoiq poraoey.
momo muzonoyonoibHar.
momo sogto tobo Aoeg Aoeg oidoeyoiq joaoey joaoey
tuoim Aamaoir, tuoim Aamaoir, momo oemaHonomoroNoibHar

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 737

oem/oemoboicYo/37: koto koQa taoer oiqlo booiloet

koto koQa taoer oiqlo booiloet.


oecaoex oecaoex oedxa Holo poQo cooiloet 
booes booes oidba raoit oibjooen oes koQa gaoiQ
koto oeJ probraoeg koto looiloet
oes koQa fuoiTya UoeF kusumoboen,
oes koQa bYaoipya Jay nl gogoen.
oes koQa loIya oexoil Hdoey baoiHoer oemoil,
mooen mooen gaoiH kar mono qooiloet

16 ojYo 1301 (1841)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 738

oem/oemoboicYo/38: sunlo sagooerr SYamolo oiknaoer

sunlo sagooerr SYamolo oiknaoer


oedoexoiq pooeQ oeJoet tulonaHnaoer
E koQa kovu Aar paoer na Guoicoet,
Aaoeq oes oinoixoelr mazur ruoicoet .
E koQa oiSxanu oeJ Aamar bNaoer,
gaoenoet oicnaoelm oes oicrooicnaoer
oes koQa suoer suoer qoabo oipqooen
Woponofosoelr oibqooen oibqooen.
mozupoguoe oes loHor tuoiloeb,
kusumokuoe oes poboen duoiloeb,
Cooiroeb abooeNr badoloiscooen.
Soroet XN oemoeG vaoisoeb AakaoeS
moroNoebdonar boroen Aaka oes.
cooikoet XooeN XooeN pabo oeJ taHaoer
Imooen oekdaray oebHaoeg baHaoer.

18 fagun 1336 (1930-31)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 739

oem/oemoboicYo/39: oeH oinrupoma

oeH oinrupoma,
gaoen Jooid laoeg oibolo tan kooiroeya Xoma
CooeraCooera zara Aaoij Utooeral, nodkoel-koel UoeF kooeal,
booen booen gaoeH mmrWoer nbno pata.
sojol pobono oidoeS oidoeS oetaoel badologaQa

oeH oinrupoma,
copolota Aaoij Jooid GooeT tooeb kooiroeya Xoma.
Elo boroPar soGono oidbos, bonoraoij Aaoij bYakulo oibboS,
bokuloboiQka mukuoel moo kanon-'pooer.
nobokodo mooidro gooez Aakulo kooer 

oeH oinrupoma,
copolota Aaoij Jooid GooeT tooeb kooiroeya Xoma.
oetamar duxaoin kaoela Aaoix-'pooer boroPar kaoela qayaxaoin pooe,
Gono kaoela tobo kuoito oekoeS JuQro mala.
oetamar coroeN noboboroPar boroNoDala 

oeH oinrupoma,
Aaoix Jooid Aaj kooer Aporaz, kooiroeya Xoma.
oeHoera AakaoeSr dr oekaoeN oekaoeN oibjuoil comoek OoeF xooen xooen,
uto oektuoek tobo batayooen k oedoex oecoey .
Azro pobono oikoesro laoigya Aaoisoeq oezoey

1 AaPa 1307 (1900)


sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 740

oem/oemoboicYo/40: Ajana xooinr ntono mooiNr

Ajana xooinr ntono mooiNr oegoeQoiq Har,


aoioibHna nobna bNay oeboezoiq tar
oeJmon nton booenr dukl, oeJmon nton Aaoemr mukul,
maoeGr AruoeN oexaoel Woegr nton ar,
oetmooin Aamar nobn raoegr nobo oeJbooen nobo oesaHaoegr
raoign rooicya UoiFlo naoicya bNaro tar
oeJ baN Aamar koxoena kaoerO Hoy oin bola
taI oidoey gaoen rooicbo ntono ntYokola.
Aaoij AkaroN bataoes bataoes Jugaoerr sur oevoes Aaoes,
momoroWoer booenr Guoiclo mooenr var.
oeJmooin vaoilo baNr bozo Uois UoeF nton qoo,
suoerr saHooes Aapooin cooikto bNaro tar

27 aboN 1335 (1928)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 741

oem/oemoboicYo/41: Aaoij E oinrala kuoe

Aaoij E oinrala kuoe Aamar Ago-maoeC


boroeNro Dala oesoejoeq Aaoelakomalar saoej
nobo bosoe lotay lotay patay fuoel
baNoiHoealo UoeF ovaoetr WoNkoel,
Aamar oedoeHr baNoet oes gan UoiFoeq duoel 
E boroNgan naoiH oepoel man mooirbo laoej.
OoeH oiyotomo, oedoeH mooen momo qoo baoej

AGYo oetamar Aaoin oin vooirya baoiHro Hooet,


oevoes Aaoes pja pNo aoeNr Aapono oesRaoet.
oemar tonumoy Uqooel Hdoy bazonoHara,
Azrota taoir oimlooen oetamaoir oeHak-na sara.
Gono Jaoimnr Aazaoer oeJmon ooiloeq tara,
oedHo oeGoir momo aoeNr comoko oetmooin raoej
socoikto Aaoela oenoec UoeF oemar sokol kaoej

25 aboN 1335, 1928

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 742

oem/oemoboicYo/42: oifoer JaO oekno oifoer oifoer JaO

oifoer JaO oekno oifoer oifoer JaO booiHya oibfolo basona


oicrooidn Aaqo duoer Ajanar mooeta oinvto Aoecna puoer,
kaoeq Aaso tobu Aaso na
booiHya oibfolo basona
paoir na oetamay buoiCoet
oivtooer kaoer oik oepoeyqo, baoiHoer caHo na xuoijoet.
na-bola oetamar oebdona Joto
oibroHoodoep oiSxarI mooeta
noyoen oetamar UoiFoeq ooilya
nrobo k som vaPoNa

1939 (1939)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 743

oem/oemoboicYo/43: Aamar jbono pao Uqooilya

Aamar jbono pao Uqooilya mazur kooerqo dan


tuoim jano naI, tuoim jano naI,
tuoim jano naI tar moelYr pooirmaN
rojongoza Aoegacooer
oeJmono rojon Wopoen vooer oesrooev,
tuoim jano naI, tuoim jano naI,
tuoim jano naI, moroem Aamar oeZoelqo oetamar gan
oibday oenbar somoy Ebar Holo
osoo muxo oetaoela, muxo oetaoela, muxo oetaoela
mozuro moroem pNo kooirya soipya Jabo aN coroeN.
Jaoer jano naI, Jaoer jano naI, Jaoer jano naI,
tar oegapono bYoQar nrobo raoi oeHak Aaoij Abosan

(1939
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 744

oem/oemoboicYo/44: jaoin jaoin tuoim Eoesqo E pooeQ

jaoin jaoin tuoim Eoesqo E pooeQ mooenro vuoel.


taI HUk tooeb taI HUk, ar oidoelm xuoel
Eoesqo tuoim oeta oibna AavoroeN, muxoro npuro baoej na coroeN,
taI HUk tooeb taI HUk, Eoesa soHojo mooen.
OI oeta malot Cooer pooe Jay oemar Aaoinay,
oiSoiQlo kobor sajaoet oetamar loO-na tuoel
oekaoena Aaoeyajon naI Eoekbaoer, sur baza naI E bNaro taoer,
taI HUk tooeb, Eoesa Hdoeyr oemnopaoer.
CooeraCooera baoir Cooer bonomaoeC, Aamaro mooenro sur OoI baoej,
Utola HaOyar taoel taoel mono UoiFoeq duoel

h: gtooibtan Aar 1987 Er roconabol (ph bh sorkar) cotuQ xoDo oet tofat:

HUk, CooeraCooera = oeHak, CoroCoro


paFaor
oem O koit/86: jaoin jaoin Eoesqo E pooeQ

jaoin jaoin Eoesqo E pooeQ mooenro vuoel.


taI oeHak tooeb taI oeHak Eoesa tuoim, oidnu ar xuoel.
Eoesqo tuoim oeJ oibna AavoroeN, muxoro npuro baoej na coroeN,
taI oeHak Ooega, taI oeHak.
oemar Aaoinay malot Cooirya pooe Jay 
tobo oiSoiQlo koboroet oinoeya oinoeya tuoel.
oekaoena Aaoeyajon naI Eoekbaoer, sur baza Hoy oin oeJ bNaro taoer
taI oeHak Ooega, taI oeHak.
Coro Coro baoir Cooer bonomaoeC AamarI mooenro sur OoI baoej
oebNuSaxa-Aaoealooen AamarI Utola mono duoel.

23 aboN 1342 (1935)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 745

oem/oemoboicYo/45: oeH soxa, barota oepoeyoiq mooen mooen

oeH soxa, barota oepoeyoiq mooen mooen tobo oinSWasoporoSoen,


Eoesqo Aoedxa bozu dooiXNosomrooeN
oekno boona koro oemaoer, oekno bazo AdSYo oeDaoer
oedxa daO, oedxa daO oedHo mono vo'oer momo oinkubooen
oedxa daO copoek rogoen, oedxa daO oikKSuoek kaooen.
oekno Suzu baSooirro suoer vulaoey looey JaO doer,
oeJbono-Usooeb zora daO doiro bozooen

27 Sept 1934

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 746

oem/oemoboicYo/46: Jooid janoetm Aamar oikoesro bYQa

Jooid janoetm Aamar oikoesro bYQa oetamay janatam.


oek oeJ Aamay kaday Aaoim k jaoin tar nam
oekaQay oeJ Hat baaI oimoeq, oifoir Aaoim kaHar oipoeq 
sob oeJno oemar oiboikoeyoeq, paI oen taHar dam
EI oebdonar zon oes oekaQay vaoib jonom zo'oer.
vubon vooer Aaoeq oeJno, paI oen jbon vooer.
sux Jaoer koy sokol jooen bajaI taoer XooeN XooeN 
govr suoer `caI oen' `caI oen' baoej Aoibam

12 fagun 1320 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 747

oem/oemoboicYo/47: Aaoim oeJ Aar soIoet paoir oen

Aaoim oeJ Aar soIoet paoir oen.


suoer baoej mooenr maoeC oega, koQa oidoey koIoet paoiroen
Hdoylota nuoey pooe bYoQavora fuoelr vooer oega,
Aaoim oeJ Aar boIoet paoir oen.
Aaoij Aamar oinoib Aooer
k HaOyaoet kaoipoey oidlo oega pulok-laga Aakul mmoer.
oekan guN Aaj Udas aoet m oidoeyoeq oekan bNaoet oega
Gooer oeJ Aar roIoet paoir oen.

9 vao 1321 (1914)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 748

oem/oemoboicYo/48: Aamar noyon tobo noyoenr oinoibo qayay

Aamar noyon tobo noyoenr oinoibo qayay


mooenro koQar kusumoekaroko oexaoej.
oesQay koxono Agomo oegapono goHono mayay
poQo HaraIlo O oeJ
Aaturo oidoiFoet Suzay oeJ nrooeboer 
oinvto baNr sozano naI oeJ oer ;
Ajanar maoeC AbuoeCr mooeta oefoer
Auzaray mooej 
Aamar Hdoey oeJ koQa lukaoena tar AavaPoN
oefoel kovu qaya oetamar Hdoytooel?
duyaoer Eoekoiq roo oerxay po o-Aason,
oes oetamaoer oikqu booel?
tobo kuoero poQo oidoey oeJoet oeJoet
bataoes bataoes bYQa oidI oemar oepoet 
baoiS k AaSay vaPa oedy AakaoeSoet
oes oik oekHo naoiH oebaoeC

aboN 1335 (1928)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 749

oem/oemoboicYo/49: Aamra dujona Wogo-oexlona gooibo na zoroNoet

Aamra dujona Wogo-oexlona gooibo na zoroNoet


muzo looilto Augoilto goet
pooSoerr oebdona mazur oidoey
basoro raoi rooicbo na oemara oioey
vaoegYro paoey dubolo aoeN oivXa na oeJno Jaoic.
oikqu naoiH voy, jaoin oincoy tuoim Aaqo Aaoim Aaoiq

Uabo Uoe oeoemr oinSan dugomopoQomaoeC


dudomo oeboeg duhsoHotomo kaoej.
ruXo oidoenr duhxo paI oeta pabo
caI na Saoi, saona naoiH cabo.
paoi oidoet nod Hal vaoe Jooid, oiqo paoelr kaoiq,
mtuYro muoex daaoey jaoinbo tuoim Aaqo Aaoim Aaoiq.

dujoenr oecaoex oedoexoiq jogo, oedaHaoer oedoexoiq oedaoeH 


morupoQotap dujoen oinoeyoiq sooeH.
quoiT oin oemaHon moroicka-oipoeq-oipoeq,
vulaI oin mon sooetYoer kooir oimoeq
EI oegrooeb cooilbo E vooeb Joto oidn oedaoeH baoic .
E baN, oeyos, oeHak moHyos `tuoim Aaqo Aaoim Aaoiq'

31 aboN 1335 (1928)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 750

oem/oemoboicYo/50: Aaoera oikquxon naHoy booisoeya paoeS

Aaoera oikquxon naHoy booisoeya paoeS,


Aaoera Jooid oikqu koQa Qaoek taI booela.
Soroto-AakaS oeHoera Lano Hooey Aaoes,
bapo-Aavaoes oidgoo qooelaqooela
jaoin tuoim oikqu oecoeyoiqoel oedoixbaoer,
taI oeta ovaoet Eoesoiqoel oemar aoer,
oidn na furaoet oedoixoet oepoel oik taoer
oeH pooiQk booela booela
oes oemaro Agomo Aoroparabaoer
rookomolo toroeg Tooelamooela

oizavooer AajO ooebS koroin Gooer,


baoiHro Aaooen kooiroel suoerr oexla.
jaoin na k oinoey Jaoeb oeJ oedSaooer,
oeH AooitoiQ, Aaoij oeSP oibdaoeyro oebla.
oQomo ovaoet sob kaj tobo oefoel
oeJ govr baN Suoinbaoer kaoeq Eoel
oekaoenaxaoen oikqu ISara oik tar oepoel,
oeH pooiQk booela booela
oes baN Aapono oegapono odp oeoel
roo Aaguoen aoeN oemar ooelaooela

14 kaoitk 1335 (1928)

h gtooibtan Aar 1987 Er roconabol (ph bh sorkar) cotuQ xoDo oet tofat:
Aaoera = AarO, qooelaqooela qoloqolo, Tooelamoeo la = Tolomolo,ooelaooela oloolo
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 751

oem/oemoboicYo/51: Exooena oekno somoy naoiH Holo

Exooena oekno somoy naoiH Holo, nam-na-jana AoitoiQ


AaGat Haoinoel na duyaoer, kooiHoel na `ar oexaoela'
Hajar oelaoekr maoeC rooeyoiq Eoekla oeJ
Eoesa Aamar HoFa-Aaoela, poran comoik oetaoela
Aazar baza Aamar Gooer, jaoin na kaoid kaHar tooer.
coroNoesbar sazona Aaoena, sokol oedbar oebdona Aaoena
nobn aoenr jagormo kaoen kaoen oebaoela

1936 (1936)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 752

oem/oemoboicYo/52: Aaoij oegazoillogoen EI badologogoen

Aaoij oegazoillogoen EI badologogoen


tar coroNooin Aaoim Hdoey gooiN
`oes Aaoisoeb' Aamar mono booel saraoebla,
AkaroNo puloek Aaoix vaoes jooel
Azro poboen tar Uoryo doerro poroSono oidlo oik O
rojongozar pooirmooel `oes Aaoisoeb' Aamar mono booel 
Utola Hooeyoeq malotro lota, furalo na taHar mooenro koQa.
booen booen Aaoij Eoik kanakaoin,
oikoesro barota Ora oepoeyoeq na jaoin,
kapono laoeg oidgogonar buoekr Aacooel
`oes Aaoisoeb' Aamar mono booel 

okaS kaoitk 1344, 1937

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 753

oem/oemoboicYo/53: Aaoim caoiHoet Eoesoiq Suzu Ekxaoin mala

Aaoim caoiHoet Eoesoiq Suzu Ekxaoin mala


tobo nobo ovaoetr nobno-oiSoiSro-Zala
oeHoera Soroem-jooito koto-na oegalap koto-na gorob korob,
Ooega, koto-na kusum fuoeToeq oetamar maloo kooir Aala
Ooega, Amolo Soroto-Stolo-somr booiHoeq oetamaoir oekoeS,
Ooega, oikoeSar-AruNo-oikroN oetamar Azooer pooeoeq Eoes.
tobo Aolo Hooet bonopoeQ ful oeJoetoeq pooiya Cooirya
Ooega Aoenk kuo Aoenk oeSfaoil vooeroeq oetamar Dala.

10 AaoiSWn 1304 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 754

oem/oemoboicYo/54: zora oidoeyoiq oega Aaoim AakaoeSro paoix

zora oidoeyoiq oega Aaoim AakaoeSro paoix,


noyoen oedoexoiq tobo ntono AakaS
duxaoin Aaoixro paoet k oeroexqo Zaoik,
Haoisoel fuoiTya pooer Paro Aavas
Hdoy Uoioet cay oeHaQay Ekak
Aaoixtarokaro oedoeS kooirbaoer bas .
OoI gogoenoet oecoey UoiFyaoeq Daoik
oeHaQay Haraoet cay E gto-Uas

1293 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 755

oem/oemoboicYo/55: k raoigN bajaoel Hdoey

k raoigN bajaoel Hdoey, oemaHono, mooenaoemaHono,


taHa tuoim jano oeH, tuoim jano
caoiHoel muxopaoen, k gaoiHoel nrooeb
oikoes oemaoiHoel mono aN,
taHa tuoim jano oeH, tuoim jano
Aaoim Suoin oidbarojon
taoir ooin, taoir ooitooin.
tuoim oekmooen morom poroiSoel momo,
oekaQa Hooet aN oekoe Aano,
taHa tuoim jano oeH, tuoim jano

29 kaoitk 1302 (1895)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 756

oem/oemoboicYo/56: Ooega oeSaoena oek bajay

Ooega oeSaoena oek bajay.


bonofuoelr malar gozo baoiSr taoen oimoeS Jay
Azor quoey baoiSxaoin cuoir kooer Haoisxaoin 
bzur Haois mozur gaoen aoeNr paoen oevoes Jay
kuoboenr omor buoiC baoiSr maoeC guoer,
bokulguoil Aakul Hooey baoiSr gaoen muoer.
JomunarI kolotan kaoen Aaoes, kaoed aN
AakaoeS OoI mozur oibzu kaHar paoen oeHoes cay

okaS: 1293 (1886)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 757

oem/oemoboicYo/57: booea oebdonaro mooeta oeboejqo tuoim

booea oebdonaro mooeta oeboejqo tuoim oeH Aamaro aoeN,


mono oeJ oekmono kooer mooen mooen taHa monI jaoen
oetamaoer Hdoey k'ooer Aaoiq oinoiSoidn z'oer,
oecoey Qaoik Aaoix v'ooer muoexr paoen
booea AaSa, booea tPa, booea Aaoikono oetamaoir laoig
booea suoex, booea duoex, booea Anuraoeg rooeyoiq jaoig.
E jooeMro mooeta Aar Hooey oegoeq Ja Hobar,
oevoes oegoeq mono aN moroN Taoen

10 July 1893

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 758

oem/oemoboicYo/58: Aamar mon maoen na oidnorojon

Aamar mon maoen na oidnorojon.


Aaoim k koQa Mooirya E tonu vooirya puloko raoixoet naoir.
Ooega, k vaoibya mooen E duoiT noyoen UQooel noyonobaoir 
Ooega sojoin
oes suza bocono, oes suzaporoS, Aoeg baoijoeq baoiS.
taI Suoinya Suoinya Aaponaro mooen Hdoyo Hoy Udas
oekno na jaoin
Ooega, bataoes k koQa oevoes cooel Aaoes, AakaoeS k muxo jaoeg.
Ooega, bonommoer nodoinCoer k mozuro suro laoeg.
fuoelro gozo bozuro mooeta joaoey zooiroeq gooel 
Aaoim E koQa, E bYQa, suxobYakulota kaHaro coroNtooel
oidbo oinqooin

1299 (1892-93)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 759

oem/oemoboicYo/59: mooir oela mooir Aamay baoiSoet oeDoekoeq oek

mooir oela mooir, Aamay baoiSoet oeDoekoeq oek


oevoeboiqoelm Gooer robo, oekaQaO Jabo na
OoI oeJ baoiHoer baoijlo baoiS, booela k kooir
Suoenoiq oekan kubooen Jomunatoer
saoeCr oeblay baoej baoiS zro somoer 
Ooega, oetara jaoins Jooid Aamay poQ booel oed
oedoix oeg tar muoexr Haois,
taoer fuoelr mala pooiroey Aaois,
taoer booel Aaois `oetamar baoiS
Aamar aoeN oeboejoeq'

okaS: obSax 1291 (1884)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 760

oem/oemoboicYo/60: Ebar Uja kooer loO oeH Aamar

Ebar Uja kooer loO oeH Aamar Ja-oikqu sool.


oifoer caO, oifoer caO, oifoer caO Ooega cool
ocoraoetr oeblay naHoy Ek oHoerr oexlay
Aamar WoponWoroipN aoeN daO oepoet Aol
Jooid EI oiqlo oega mooen,
Jooid porom oidoenr MoroN GucaO coromo AJotoen,
tooeb vaa oexlar Gooer naHoy daaO XooeNko-tooer
oesQa zulay zulay qoaO oeHlay oiqo fuoelr dol
30 oco 1331 (1925)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 761

oem/oemoboicYo/61: sox, ooitoidno Hay Eoes oifoer Jay

sox, ooitoidno Hay Eoes oifoer Jay oek.


taoer Aamar maQar EkoiT kusum oed
Jooid Suzay oek oidlo oekan fulokanooen,
oemar SopoQ, Aamar namoiT booils oen
sox, oes Aaois zulay booes oeJ torur tooel
oesQa Aason oibqaoey raoixs bokuldooel .
oes oeJ koruNa jagay sokoruN noyoen 
oeJno k booiloet cay, na booilya Jay oes.

10 AaoiSWn 1304 (1897)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 762

oem/oemoboicYo/62: tuoim rooeb nrooeb Hdoey momo

tuoim rooeb nrooeb Hdoey momo


oinoib oinvto poiNmaoinSoiQn-somo
momo jbono oeJbono momo Aoixlo vubono
tuoim vooiroeb oegrooeb oinSoiQn-somo
jaoigoeb Ekak tobo koruNo Aaoix,
tobo Aoloqaya oemaoer rooiHoeb Zaoik.
momo duhxooebdono momo sofolo Wopon
tuoim vooiroeb oesrooev oinSoiQn-somo

18 kaoitk 1302 (1895)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 763

oem/gan/63: oetamar oegapono koQaoiT, sox,

oetamar oegapono koQaoiT, sox, oeroexa na mooen.


Suzu Aamay, oebaoela Aamay oegapooen
Ooega zrmozuroHaoisn, oebaoela zromozur vaoeP
Aaoim kaoen na Suoinbo oega, Suoinbo aoeNr oboeN
Jooeb govro Jaoimn, Jooeb nrobo oemoidn,
Jooeb suoimogono oibHogon kusumokanooen,
oebaoela Aujoito kooe, oebaoela kooipto oiMto Haoes
oebaoela mozuroebdonoibzuro Hdoey Soromonoimto noyoen

18 AaoiSWn 1302 (1895)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 764

oem/oemoboicYo/64: Eoesa Aamar Gooer

Eoesa Aamar Gooer.


baoiHr Hooey Eoesa tuoim oeJ Aaqo Aoer
Woponduyar xuoel Eoesa AruN-Aaoelaoek
muzo E oecaoex.
XNokaoelr Aavas Hooet oicrokaoelr tooer Eoesa Aamar Gooer
duhxosuoexr oedaoel Eoesa, aoeNr oiHoelLaoel Eoesa.
oiqoel AaSar Arp baN fagunbataoes
booenr Aakul oinSWaoes
Ebar fuoelr ofulLo rp Eoesa buoekr 'pooer.

fagun 1332 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 765

oem/oemoboicYo/65: Guoemr Gono goHon Hooet oeJmon Aaoes Wop

Guoemr Gono goHon Hooet oeJmon Aaoes Wop


oetmooin UoeF Eoesa Eoesa.
SomSaxar boXo Hooet oeJmon ooel Aoig
oetmooin tuoim Eoesa Eoesa.
SanoekaoeN kaoela oemoeGr oinoePz oibdaoir
oeJmon Aaoes soHosa oibduY
oetmooin tuoim comok Haoin Eoesa Hdoytooel
Eoesa tuoim, Eoesa tuoim, Eoesa Eoesa
Aazar Jooeb paFay Dak oemno ISaray
oeJmon Aaoes kalpuruP sozYakaoeS
oetmooin tuoim Eoesa, tuoim Eoesa Eoesa.
sudr oiHmoigoirr oiSxooer
moo Jooeb oeroN kooer tapos obSax
oxor taoep kooiFn Gono tuPar golaoey,
bonYazara oeJmon oenoem Aaoes,
oetmooin tuoim Eoesa, tuoim Eoesa Eoesa.

1938

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 766

oem/oemoboicYo/66: momo ruzomukuldooel Eoesa oesrovo-Amoet

momo ruzomukuldooel Eoesa oesrovo-Amoet,


momo AxYatooitoimrotoel Eoesa oegroboinSoeQ
EI mlYoHara momo Suoi, Eoesa muakoNay tuoim muoi
momo oemn bNar taoer Eoesa sogoet
nobo AruoeNr Eoesa Aaan,
oicrorojonr oeHak Abosan Eoesa.
Eoesa SuvoiMto Sukotaray, Eoesa oiSoiSro-Auzaray,
oisur poraO Paoer tobo rooiMoet

okaS: vao 1340 (1933)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 767

oem/oemoboicYo/67: Eoesa Eoesa puruoePamo

Eoesa Eoesa puruoePamo, Eoesa Eoesa bro momo.


oetamar poQo oecoey Aaoeq odp ala
Aaoij pooiroeb bragonar Haoet do lolaoeT, soxa,
boerr boroNmala
oiqo ko'oer oidoeb oes tar Sooir Aoivman,
oetamar coroeN kooiroeb dan Aaooinoebdooenr Dala
coroeN kooiroeb dan.
Aaj poraoeb bragona oetamar do lolaoeT, soxa,
boerr boroNmala

1936

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 768

oem/oemoboicYo/68: Aamar oinSQoraoetr badolozara

Aamar oinSQoraoetr badolozara, Eoesa oeH oegapooen


Aamar Woponoelaoek oidSaHara
Ooega Azokaoerr Aorozon, daO oeZoek oemar poran mon
Aoim caI oen topon, caI oen tara
Joxon sobaI mogon Guoemr oeGaoer oinoeya oega, oinoeya oega,
Aamar Gum oinoeya oega HoroN kooer.
Ekla Gooer cuoep cuoep Eoesa oekbol suoerr roep
oidoeya oega oidoeya oega,
Aamar oecaoexr jooelr oidoeya saa

AaoiSWn 1322 (1915)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 769

oem/oemoboicYo/69: Ekla b'oes oeHoera oetamar qooib

Ekla b'oes oeHoera oetamar qooib Eoekoiq Aaj boso r oidya.


oexapar fuoel EkoiT mozuoelav oemmaoiqo OoI guoer booiya
somux-paoen balutoeTr tooel SN nod aozaray cooel,
oebNuqaya oetamar oeclaoel UoiFoeq poiya
mog oetamar oizo noyon duoiT qayay qoo AroNY-Agoen,
ojapooitr dol oeJxaoen juoiT ro qoaoela ofulL rogoen.
too HaOyay oiSoiQlmoor oegalokcapa EkoiT duoiT kooir
paoeyr kaoeq pooeq Cooir Cooir oetamaoer nooiya
GaoeTr zaoer kooipto CaUSaoex oedaoeyl oedaoel sogoet cooil,
AakaS Zaoel patar faoek faoek oetamar oekaoel suboN-Aooil.
booenr pooeQ oek Jay cooil doer baoiSr bYoQa oipqon-oefra suoer
oetamay oiGoer HaOyay Guoer Guoer oifoiroeq ooiya

17 obSax 1338 (1931)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 770

oem/oemoboicYo/70: oekoeToeq Eoekla oibrooeHro oebla

oekoeToeq Eoekla oibrooeHro oebla AakaSkusumocoyoen.


sob poQo Eoes oimoel oeglo oeSoeP oetamaro duxaoin noyoen
oedoixoet oedoixoet ntono Aaoelaoek oek oidlo rooicya zYaoenro puloek
ntono vubono ntono duYoelaoek oemaoedro oimoilto noyoen
baoiHr-AakaoeS oemG oiGoer Aaoes, Elo sobo tara Zaoikoet.
Haraoena oes Aaoela Aasono oibqaoela Suzu dujoenr Aaoixoet .
vaPaHara momo oibjono oeradona okaoeSro laoig kooeroeq sazona,
oicrojbooenrI baNro oebdona oimoiTlo oedaHaro noyoen

1936

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 771

oem/oemoboicYo/71: oed pooe oed Aamay oetara

oed pooe oed Aamay oetara k koQa Aaj oiloexoeq oes.


tar doerr baNr poroSmaoink laguk Aamar aoeN Eoes
SsYooexoetr gozoxaoin Ekla Gooer oidk oes Aaoin,
aogomon paQoHaOya laguk Aamar muo oekoeS 
nl AakaoeSr suroiT oinoey bajak Aamar oibjon mooen,
zsor pooeQr Udas boron oemluk Aamar batayooen.
sJ oeDabar raa oeblay qoabo aN rooer oexlay,
Aapon-mooen oecaoexr oekaoeN Au-Aavas UFoeb oevoes

oco 1332 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 772

oem/oemoboicYo/72: raoet raoet Aaoelar oiSxa raoix oeoel

raoet raoet Aaoelar oiSxa raoix oeoel


Gooerr oekaoeN Aason oemoel
buoiC somoy Holo Ebar Aamar odp oinoiboey oedbar
poiNma cad, tuoim Eoel
Eto oidn oes oiqlo oetamar pooeQr paoeS
oetamar doroSoenr AaoeS
Aaj taoer oeJI poroiSoeb Jak oes oinoeb, Jak oes oinoeb
Ja Aaoeq sob oidk oes oeZoel

15 fagun 1328 (1922)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 773

oem/oemoboicYo/73: Aoenk koQa booeloiqoelm

Aoenk koQa booeloiqoelm kooeb oetamar kaoen kaoen


koto oinSQo-Azokaoer, koto oegapon gaoen gaoen
oes oik oetamar mooen Aaoeq taI Suzaoet Eoelm kaoeq
raoetr buoekr maoeC tara oimoiloey Aaoeq sokolxaoen
Gum oevoe taI Suoin Jooeb dp-oenva oemar batayooen
Woep-paOya badol-HaOya quoeT Aaoes XooeN XooeN
boizarar CooeraCooer CaUbagaoenr mooeramooer
oivoej maoiTr gooez HoFa oesI koQa sob mooen Aaoen

AgRHayoN 1329 (1922-23)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 774

oem/oemoboicYo/74: jaoin oetamar Ajana naoiH oega

jaoin oetamar Ajana naoiH oega k Aaoeq Aamar mooen.


Aaoim oegapono kooiroet caoiH oega, zora pooe dunoyoen
k booiloet paoeq k booil
taI doer cooel JaI oekbolI,
poQopaoeS oidn baoiH oega
tuoim oedoex JaO AaoixoekaoeN k Aaqo Aamar mooen
oicro oinSQooitoimro goHoen Aaoeq oemar pjaoebd
cooikto Haoisro doHoen oes oitoimro daO oevoid.
oibjono oidboso-raoitya
kaoeT oezyaoenr mala gaoiQya,
Aanmooen gan gaoiH oega
tuoim Suoen JaO xooen xooen k Aaoeq Aamar mooen

16 fagun 1332 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 775

oem/oemoboicYo/75: puraoena jaoinya oecoeya na Aamaoer

puraoena jaoinya oecoeya na Aamaoer Aaoezko Aaoixr oekaoeN Aloso AnYomoen.


Aaponaoer Aaoim oidoet Aaois oeJI oejoena oejoena oesI SuvoinoemoePI
jN oikquI oenI oikqu oenI, oefoel oidI puratooen
Aaponaoer oedy Corna Aapono tYagoroes Uqooil
loHoer loHoer nton nton AoeGYro Aooil.
mazobku bar bar kooir bonoloro Dala oedy vooir
barobaro tar danomoor nobo nobo XooeN XooeN
oetamar oeoem oeJ oeloegoeq Aamay oicronutoenr sur.
sob kaoej oemar sob vabonay jaoeg oicro sumozur.
oemar daoen oenI dnotar oelS, Joto oenoeb tuoim na paoeb oeSP
Aamar oidoenr sokol oinoemP vora AoeSoePr zooen

9 fagun 1333 (1927)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 776

oem/oemoboicYo/76: Aamar Jooid oebla Jay oega booey

Aamar Jooid oebla Jay oega booey oejoena oejoena


Aamar mon rooeyoeq oetamar looey pooeQr zaoer Aasonpaoit, oetamay oedbar mala gaoiQ
oejoena oejoena taIoet Aaoiq mogon Hooey
cooel oeglo Ja sooeb
nanan pooeQ koloroeb.
Aamar cola Emooin k'oer Aapon Haoet saoij v'oer
oejoena oejoena Aapon mooen oegapon rooey

1328 (1921)

h: gtooibtan Aar 1987 Er roconabol (ph bh sorkar) cotuQ xoDo oet tofat.
Jooid = JooidI
sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 777

oem/oemoboicYo/77: copolo tobo nobno Aaoix duoiT

copolo tobo nobno Aaoix duoiT


soHosa Joto bazono Hooet Aamaoer oidlo quoiT
Hdoyo momo AakaoeS oeglo xuoil,
sudrobonogozo Aaois kooirlo oekalakuoil.
Gaoesro oeqaOya oinvto toruqaoey
cuoipcuoip k koruN koQa kooiHlo sara gaoey.
Aaoemro oebal, CaUoeyro oedal, oeZUoeyr luoeTapuoiT
buoekr kaoeq sobaI Elo juoiT.

12 oc 1332 (1926)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 778

oem/oemoboicYo/78: joyoJaay JaO oega

joyoJaay JaO oega, OoeFa joyoroeQ tobo.


oemara joyomala oegoeQ AaSa oecoey booes robo
oemara Aacolo oibqaoey raoix poQozula oidbo Zaoik,
oifoer Eoel oeH oibjoy,
oetamay Hdoey booirya lobo
Aaoikoeya Haoisro oerxa sojolo Aaoixro oekaoeN,
nobo bosooeSava Eoena E kubooen.
oetamar oesanar odoep aoela
Aazar Gooerr Aaoela,
poraO raoetr vaoel caoedr oitlok nobo

19 ojYo 1332 (1925)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 779

oem/oemoboicYo/79: oibjoymala Eoena Aamar laoig

oibjoymala Eoena Aamar laoig.


dGraoi roIbo Aaoim jaoig
coroN Joxon pooeb oetamar moroNkoel
buoekr mooezY UFoeb Aamar poran duoel,
sob Jooid Jay Hobo oetamar sobonaoeSr vag

okaS vao 1340 (1933)

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 780

oem/oemoboicYo/80: Aan mona, Aan mona

Aan mona, Aan mona,


oetamar kaoeq Aamar baNr malYoxaoin Aanbo na.
bata Aamar bYQo Hooeb, sotYo Aamar buCoeb kooeb,
oetamaoera mon janbo na, Aan mona, Aan mona
logo Jooid Hoy Anukl oemnomozur saoeC,
noyon oetamar mogo Joxon Lan Aaoelar maoeC,
oedbo oetamay Sao suoerr saona
qooe gaQa baN toxon poobo oetamar kaoen
moo mdul taoen,
oiCoilL oeJmon Saoelr booen oinanrob raoet
Azokaoerr jooepr malay EkTana sur gaoeQ,
Ekla oetamar oibjon aoeNr agoeN
aoe booes Ekmooen
Eoek Jabo Aamar gaoenr Aal pona,
Aan mona, Aan mona

18 Oct 1924

sc

sic
http://www.iopb.res.in/somen/Gbmisc
gtbtan robonaQ Fakur 781

oem/oemoboicYo/81: Ooela soI, Ooela soI

Ooela soI, Ooela soI,


Aamar Iqa kooer oetaoedr moton mooenr koQa koI.
qooioey oidoey pa duxaoin oekaoeN booes kanakaoin,
kovu oeHoes kovu oekoed oecoey boes roI
Ooela soI, Ooela soI,
oetaoedr Aaoeq mooenr koQa, Aamar Aaoeq koI.
Aaoim oik booilbo, kar koQa, oekan sux, oekan bYoQa
naI koQa, tobu saz