Sunteți pe pagina 1din 11

c  

     c
Motto:

Dintr-o Maică de-a pururi Fecioară


aşa s-a zămislit, s-a întrupat
Cel ce-a păzit nevătămat
trupul rugului de pară.
Cuvântul de rostit s-a făcut
Numele Domnului de Slavă.
Dumnezeul cel nevăzut
ce¶n inima focului s-a ghicit,
Faţa frumuseţii cereşti, Chipul cel
nemărginit,
Pre sine s-a încăput
Cu măsura s-a măsurat
Şi aevea, Cel nenumit,
aci printre noi s-a arătat
în biruitor smerit
călare pe o asină.
Cercaţi dară şi voi, puterile Numelui de lumină.
Şi de la moarte la viaţă veţi trece
cu firea îndumnezeită;
ca să cântăm cu toţii laolaltă
limpede şi fără ispită:
Bucură-te, Temeiul prin care şi în noi Dumnezeu se încape!

Sandu Tudor, Imnul Acatist

PRIMA PREDICĂ A Isihasmului

Fiilor,
Voi, doritorilor de ISIHIE, veniţi să Primiţi mai întâi ÄÎnfierea´. Isihasmul este Trăirea
SACRULUI Dumnezeu doar ca Fii ai lui Dumnezeu. Doar Fiii lui Dumnezeu TATĂL Îl pot
Cunoaşte pe Dumnezeu pînă la Unirea cu El.
Voi, Fiilor păcătoşi şi Ärătăciţi´ ca slugi la Äporci - păcate´, Reîntoarceţi-vă ACASĂ la
PĂRINTELE CERESC şi deveniţi iarăşi Fii Demni. Sînteţi murdari, buboşi, bolnavi, înrăiţi,
îndrăciţi chiar... Veniţi totuşi ACASĂ... ACASĂ este RAIUL cu ÎMPĂRTĂŞIREA DIN
EUHARISTIA IUBIRII Dumnezeieşti. În Äafară´ este Äiadul´ cu nebunia păcatelor, antiiubirea-
negarea. Viaţa este Trăirea IUBIRII. Moartea este Ätrăirea negării - neiubirii´.
FIILOR, ieşiţi din Äîmpărăţia iadului-morţii-negării-neiubirii´, reveniţi ACASĂ în ÎMPĂRĂŢIA
VEŞNICĂ A IUBIRII. Drumul ÄReîntoarcerii´ în ÎMPĂRĂŢIA IUBIRII Dumnezeieşti este
Calea Isihiei. Începeţi să nu mai Äsuportaţi´ iadul morţii neiubirii de Äafară´... Nu veţi găsi
alinarea suferinţelor decît ACASĂ... Taina ISIHIEI este Taina HARICĂ a Äalinării´ suferinţelor
morţii şi răului.
FIILOR, Calea spre Odihnă - Isihie are ÄTrei URCUŞURI´, al Minţii, al Inimii şi al DUHULUI
direct de Suflet, ca Trei ÄReînvieri´. Păcatul-fuga de ACASĂ a produs Änebunia Minţii´,
Ädesfrânarea Inimii´ şi Äadormirea Duhului´ de Suflet. De aici cele ÄTrei Lucrări Harice´ ale
Isihiei, asupra Minţii, asupra Inimii, şi asupra Duhului direct de Suflet. Isihasmul Filocalic
vorbeşte de ÄTrei Isihii´, Isihia Minţii, Isihia Inimii şi Isihia Duhului, ca ÄIeşirea Minţii´ din
gîndurile profane, ca Virtuţi Harice Hristice curăţitoare de Inimă şi ca ÄHarizare şi Hristizare-
Îndumnezeire´ a Sufletului IUBITOR de Dumnezeu.
Fiilor, opriţi Änebunia Minţii´, ieşiţi din gîndurile profane şi laice, începeţi Sacralizarea Minţii,
prin CUVÎNTUL HRISTIC: Gîndurile Minţii sînt Äecouri-umbre´ de Cuvînt de Suflet, şi
Ägîndurile´ au natura Cuvîntului, sau ÄOdihna Cuvîntului´. Descoperiţi Taina Odihnei Gîndului
în Cuvînt. Filozofii aici se încurcă... Cuvîntul este Originea Gîndului, nu Gîndul Originea
Cuvîntului. Cuvîntul este ÄPersonal´, Cuvîntul este Chip, este Fiinţă, pe când Gîndul este
Äenergie şi Har´, Strălucire de Persoană Cuvînt.
Fiilor, Ädescoperiţi´ Taina Limbajului Cuvîntului Persoană, dincolo de Gîndul Äesenţei´ de
Persoană. Persoana-Chipul nu are altă Äesenţă´ decât tot Chipul-Persoana. Nu amestecaţi Fiinţa-
Persoana cu energiile sale, nu amestecaţi Cuvîntul cu gîndul... Ideea nu este Äesenţa´ Persoanei ±
Fiinţei, ci este Äenergia de afară´ a Cuvîntului Chip Fiinţă. ÄLa început era Cuvîntul... şi Cuvîntul
era Dumnezeu´ (In. 1,1).
Ieşiţi din Älimbajul Minţii´ şi Intraţi în Taina Limbajului Cuvîntului - Chip - Persoană. Ca
isihasm al Minţii, coborîţi mintea din Älocul ei capul´ şi opriţi-o în Älocul gîtului, locul
Cuvîntului´. Nu faceţi Äfilozofie - meditaţie´ de Äruperea - separarea´ dintre Cuvînt şi Gînd -
Idee, ci faceţi Ätaina Întîlnirii Cuvîntului cu Ideea´. Aceasta este Mistica Minţii Isihaste, Äunirea
contrariilor Idee şi Cuvînt´, dar nu în Ädestructurarea´ Cuvîntului în Idei, ci în ÄRestructurarea
Ideilor în Cuvânt´.
Iată Taina Misticii Minţii Isihaste.
Naşterea din ÄApă - Cuvînt´ şi din ÄDuh-Har´. Mintea se ÄCreştinează´ prin Cuvintele
Evangheliei Hristice, se Äbotează prin Cuvînt´. Isihasmul Minţii este Iconografic, ÄTăierea
Capului Sf. Ioan Botezătorul´, Căruia i se Ätaie Capul´ şi-l poartă pe Ätipsie la Inimă-Piept´.
Miturile vorbesc de Ätăierea capetelor balaurului-şarpelui-păcatului. Sabia este Cuvîntul Hristic.
Sabia Äfermecată´.
Fă Isihasmul Minţii prin Ätăierea capetelor de şarpe´ ± gândurile profane şi păcătoase, cu Sabia
Cuvîntului-Numelui Hristic. Se zice că ÄPeştii-Cuvintele´ Sacre, prin Äpăcat´, se fac Äşerpi-
gînduri profane-reale´. Unele mituri reprezintă ÄCapul nostru´ cu un Äşarpe cu multe capete´.
Mintea la ÄOrigine´ este ÄPeşte cu mulţi pui înotînd în Apa sacră a Cuvîntului Logos´. Prin
Äcăderea´ din Rai, Peştii se transformă în Äşerpi´, chipurile diavoleşti. Isihasmul Minţii este
Äieşirea din chipurile diavoleşti´, ca reîntoarcere în Chipul de peşte ± Hristos´.
NUMELE lui HRISTOS este ÄTAINA´ ce readuce Chipul de Peşte Minţii noastre. ÄLimbile de
Foc´ de la Pogorîrea Sf. Duh peste Apostoli este HARUL Cuvîntului Hristic. Limbile
Cuvîntului, care prefac Mintea în ÄPropovăduirea- Mărturisirea Cuvintelor´ Evanghelice
ÄHristice´. ÄIluminarea Minţii´ în Creştinism este ÄHarul ± Limbile de Foc Divin´, ce
ÄTransformă Mintea în Sacralitatea Cuvintelor Hristice´. Iluminarea nu vine din Äactivitatea ±
meditaţia Minţii´, ci din Harul ce vine cu ÄLimbile± Cuvintele Hristice´, care Prefac ÄGîndurile
Minţii´ în ÄParticipare± Mărturisire´ la Cuvintele Hristice Ädincolo de Minte´.
Iluminarea Minţii nu este o Änatură subtilă a Minţii´, ci o ÄPrimire´ HARICĂ a CUVÎNTULUI
Hristic, ce ÄTransfigurează´ Mintea în CUVÎNTUL HRISTIC, ca ÄParticipare Harică a Minţii la
TAINA CUVÎNTULUI´ mai presus de Minte. Isihasmul Minţii nu este ÄMeditaţie
Transcendentală´, ci este Äprimire´ HARICĂ a Limbilor de FOC DIVIN ± Cuvintele
Dumnezeieşti HRISTICE. Deosebiţi Äspecificul pur´ Isihast. În Isihasmul Minţii, nu Mintea
Äface Mistică´, ci CUVÎNTUL ± LIMBILE de FOC HRISTIC , ce Äîmbăiază´ Mintea şi o fac
CUVÎNT. ÄPrefacerea´ Minţii ± Ideii în CUVÎNT ± LOGOS HRISTIC, este Isihasmul Minţii.
ROSTIREA NUMELUI CUVÎNT al lui IISUS HRISTOS de către Minte, este ÄÎntoarcerea
Minţii ± Gîndirii în Originea sa CUVÎNTUL ± LOGOSUL´. ÄDescalţă-te´ de Äîncălţămintele´
murdare ale gîndurilor păcătoase ± profane, şi intră Äîn RUGUL APRINS al CUVÎNTULUI
LOGOS´.
Urmează a Ädoua Isihie´ a INIMII. Din ÄRugul Aprins´ al Cuvîntului urmează ÄCÎNTAREA
HARICĂ din RUGUL APRINS´.
Cuvîntul se face Biserică ± INIMĂ.
Aici CUVÎNTUL se face ÄPRUNC´ în Braţele Maicii Domnului ± Biserica PREOŢIEI
CUVÎNTULUI Hristos. Isihasmul INIMII este ÄChipul Bunei Vestiri´. Isihasmul Minţii este
Chipul ÄRugului Aprins´ peste care coboară Harul Limbilor de FOC Hristic. La Buna Vestire
Äcoboară Sf. DUH´ şi face din FECIORIA INIMII Biserica Întrupării CUVÎNTULUI. Isihia
INIMII trebuie să Nască pe Hristos, să-L Poarte pe Braţe ca pe cea mai Sfântă, Dumnezeiască
COMOARĂ VIE.
Dacă Isihasmul Minţii este în Chip de Cuvînt ± PERSOANĂ, Isihasmul Inimii este în Ädublă
Persoană´ a PRUNCULUI DUMNEZEIESC şi a MAICII Domnului ce Naşte pe Hristos. Aici
DIALOGUL dintre INIMĂ ca Biserică proprie ± Chip de Maica Domnului şi PRUNCUL Hristos
este ÄDIALOG VIU´. Mintea coboară în Inimă şi se face ÄFRATE cu PRUNCUL Hristos´ (vezi
Sf. Simeon Noul Teolog). Mintea şi ea este tot ca ÄPrunc´ de-abia născută din Naşterea
CUVÎNTULUI Hristic şi aşa Mintea Prunc Dialoghează cu PRUNCUL DUMNEZEIESC.
Iconografic este Mintea ± pruncul Ioan Botezătorul ce se ÄÎmbrăţişează cu PRUNCUL
HRISTOS´ în directa Privire atentă a MAICII Domnului. În Inimă, Cei Doi Prunci, Cresc
împreună, fiecare în Persoana Proprie, ca Înainte Mergător şi Botezător şi ca MÎNTUITOR
DUMNEZEU, FIUL HRISTOS. Cele două ISIHII astfel nu se amestecă, ci se Transfigurează în
Chipuri distincte, dar ÄLEGATE în ACEEAŞI LUCRARE DUMNEZEIASCĂ´.
Urmează a treia Isihie a DUHULUI de Suflet, în care Mintea se ÄJertfeşte cu totul´, ca Ioan
Botezătorul ce este Äomorît´ de Irod prin Ätăierea Capului´ ca să se ÄARATE ÎNVIEREA lui
HRISTOS´. Isihasmul Duhului de Suflet este al ÎNVIERII după RĂSTIGNIREA din Inimă şi
Minte. Isihasmul Duhului este cel mai Ädur´, că trece prin ÄRĂSTIGNIRE´.
Aici se Äîmpotmolesc´ majoritatea. Nimeni nu este Ävrednic de ÎNVIERE´ fără
ÄRĂSTIGNIRE´. Să te RĂSTIGNEŞTI din IUBIRE pentru DUMNEZEU şi IUBIREA
Semenilor, Asemenea lui HRISTOS. Isihasmul Minţii şi al Inimii pare Äpoezie şi muzică
Mistică´. Isihasmul Duhului este LITURGHIE a RĂSTIGNIRII ce Naşte ÄEuharistia ±
ÎMPĂRTĂŞIREA MISTICĂ´ propriu-zisă.
Cine nu se face ÄJERTFĂ LITURGICĂ pe Sine Însuşi´, Jertfa Iubirii ABSOLUTE, nu va
Ägusta´ din ISIHIA DUHULUI direct de SUFLET. Aceasta este ISIHIA de TAINĂ a celor cu
adevărat MISTICI ISIHAŞTI.
Fiilor, începeţi cu Isihia Minţii, şi totodată cu Isihia Inimii de Minte ce se face ÄPrunc ± Cuvînt´.
Nu coborîţi Mintea în Inimă decît după ce se face ÄPrunc născut din CUVÎNTUL Hristic´. Altfel
falsificaţi Isihasmul Inimii şi faceţi din Biserica Inimii o Ämistică magică necreştină´, o
Äautomistică mentală´, fără Întîlnirea cu PRUNCUL LOGOS ce este Adevărata Mistică a Inimii.
Fiilor, Isihasmul nu este Äsimpla mistică a Minţii´, a contemplării Minţii de care vorbesc filozofii
şi alte mistici. Isihasmul este ÄTriplă Mistică Harică´, este ÄDIALOG ± RITUAL LITURGIC´ în
ÎMPĂRTĂŞIREA EUHARISTIEI MISTICII propriu-zise. Contemplarea în ÄLimbaj Creştin´
este ÄÎMPĂRTĂŞIREA´ din DIALOGUL RITUALULUI SF. DUH al LITURGHIEI
EUHARISTICE HRISTICE. Cine are Äurechi´ de auzit, să audă!

A Doua PREDICĂ a Isihasmului

Rostind NUMELE TĂU, Doamne IISUSE,


Se Ädeschide´ în mine ÄCeva Cunoscut´.
Parcă se Ätrezeşte´ în mine ÄMemoria´ unei ÄVorbiri´ uitate.
Eu sînt ÄUn Anume CUVÎNT´ al TĂU ce mi-a Creat un Anume Suflet al meu.
Şi Acest CUVÎNT al TĂU este ÄIzvorul APEI VII´.
Pe acesta trebuie să-l ÄDezgrop´, să înceapă Äsă curgă´ în mine.
Rostirea ± Cîntarea ± Doinirea NUMELUI TĂU, Doamne IISUSE,
Este ÄDORUL´ Fiinţei mele Create de Întîlnirea cu TINE,
Cu TINE, DOMNUL, CREATORUL ŞI DUMNEZEUL meu.

Fiilor,

Sînteţi nerăbdători să Ägustaţi´ din ÄAPA VIE´ a Trăirii Isihaste. Începeţi cu această ÄRostire´ a
Isihasmului Minţii. Mintea, datorită Äpăcatului´ căderii din Rai, Äşi-a încurcat minţile´. În Älocul
ei din Cap´, Mintea este Äbolnavă, răutăcioasă´ şi chiar Äîndrăcită´... Mintea trebuie să Äiasă din
Cap´, să intre la ÄŞcoala lui Hristos´, la Äreeducare´.
Noi, Creaţia, sîntem Ädihotomie Suflet şi Corp´, Fiinţă Creată şi energiile sale tot Create. Sf.
Grigorie Palama ne arată că Dumnezeu este FIINŢĂ TREIME în SINE şi Energii Necreate
HARICE. Dumnezeu este Ädincolo´ de Corp. El are HAR în loc de Corp. Traducerea ±
transpunerea HARULUI în Creaţie este Corpul, de aceea şi noi avem Suflet Fiinţă Creată şi
Ähar´ energii Corp Creat. Sufletul este Chip de Duh şi Spirit Ädincolo de energiile Corpului´, iar
Corpul este Äîmbrăcămintea´ Sufletului.
Pe noi, Oamenii, Dumnezeu ne Creează (cum zice Scriptura, Fac. 2, 7) Corp ± Pămînt şi Suflet
SUFLAT ± CREAT direct de Dumnezeu în Corp. Dumnezeu Äne croieşte întîi Hainele ± Corp´
pe Ämăsura´ Sufletului, întîi ne Äface Casa´, ca Sufletul să nu fie Ägol şi fără Casă´. Filozofii se
încurcă aici, considerînd că Dumnezeu ne Creează ÄScîntei ± Suflete´ şi ne Ädă drumul´ în Lume
să ne construim singuri Corp ± Casă Sufletului, ca o Äevoluţie ± devenire ± încorporare´...
Scriptura ne Ärevelează´ clar, că Dumnezeu ne Creează ÄComplet´ de la început, nu pe
Äjumătate´... Evoluţia ± devenirea nu este Äprin construirea Corpului´, cum zic unele mistici, de
la Äfoc, aer, apă, pămînt´. Este o Ämistică a Stihiilor´, dar în alt Äsens´. Cele patru ÄStihii´ sînt
Chipurile Arhetipale ale Lumii Corpurilor, Lumina-focul, Cerul-aerul, Marea-apa şi separarea
Pămînt-Apă, ca cele dintîi Trei Zile ale Facerii Lumii (vezi Fac. 1, 3-13).
Păcatul Äcăderii din Rai´ aduce Ämoartea Corpului´ şi desfacerea în ÄStihiile Corpului´. Păcatul
aduce Äorbirea ± muţenia Sufletului´, Sufletul mai rămînînd cu ÄAuzirea´. De aceea Sufletul,
prin ÄAuzirea Cuvîntului Evanghelic, se trezeşte la Conştiinţă´. Sufletul are Conştiinţa şi
IUBIREA ca OCHI şi Cap, are Duhul de Suflet ca Inimă şi Piept, are Vorbire ± Limbă de Suflet
ca ÄLimbă şi Auz´ şi organe de Suflet. Mîini şi Picioare Sufletul le are tot de Duh şi Spirit.
Datorită Äacestui Chip Trinitar de Suflet´ şi Corpul are cele Ätrei părţi´, Cap, Trunchi şi Membre,
ca treducere în Corp a Chipului de Duh şi Spirit al Sufletului. Viaţa Sufletului este IUBIREA ±
CONŞTIINŢA pură de Suflet, în Duh Simţire pură de Suflet şi în Vorbire de FOC ± Spirit
directă de Suflet. Corpul are corespondenţa acestora, ca Minte ± conştiinţă de Corp, ca Inimă ±
simţire de Corp şi ca Äorgane ± Vorbire de Corp´. Aici filozofii se încurcă.
După căderea din Rai, Sufletul Äorbeşte de Conştiinţă, muţeşte de Vorbire´, devine nesimţitor ca
Duh, rămînînd cu ÄAuzul pe jumătate´... Sufletul în această Ästare´ este Äpurtat´ de Corp. Aşa
Mintea Corpului se face ÄConştiinţa Sufletului´. Simţirea Inimii se face şi ia locul Duhului de
Suflet şi Vorbirea ± Limba Corpului se face ÄVorbirea Sufletului´. Aşa ÄPsihologicul´ nostru
este doar ÄAmintire de Suflet´, nu însuşi Sufletul. De aceea zice Äştiinţa´ că nu Ävede Sufletul
nici în Creier, nici în Inimă´... Aici este Mistica.
Corpul nostru este Äecou ± umbră ± Informaţie energetică de Suflet´, şi Sufletul nu se Ävede cu
organele Corpului´, ci doar cu Sufletul direct. Mistica Ävrea să deştepte Sufletul, să Vadă el
însuşi realitatea´, nu prin Äferestrele ceţoase ale Corpului´.
Fixaţi-vă bine Ärealităţile´. Sufletul este Fiinţa ± Persoana noastră Adevărată. Iar Corpul este
Ähar´ energetic de Suflet Creat. Sufletul are Vorbire ± Limbaj de Foc ± Duh, dincolo de limbajul
minţii energetice. Esenţa Sufletului este Vorbirea ± Limbaj de Foc ± Duh şi Äesenţa Corpului´
este ÄGîndirea ± Mintea ± Legea ± Raţiunea´. Aici, filozofii se încurcă. Uitînd de Suflet ca Viu
de Sine, îl cred ÄMintea ± Legea ± Raţiunea´ Corpului. Mistica Ädescoperă´ că Sufletul este
Ädincolo de Minte´, este Duh ± Foc Spiritual pur. Filozofii fac Mintea Spirit, ce este Ägreşit´.
Mintea este Äharul Creat al Sufletului Creat´, este Äpuntea de legătură´ dintre Sufletul Duh pur şi
Ämateria´ Corpului. Mintea este ÄVorbirea´ Corpului şi Mintea face Älegătura´ cu Vorbirea
Sufletului ce este ÄVorbirea de Limbă ± Cuvînt de Foc ± Duh pur´.
Aici este Mistica Isihastă ca Ätrecerea´ de la Mintea de Corp, la Vorbirea pură de Suflet, Limba
de Foc ± Duh. Isihasmul începe cu ÄTaina Pogorîrii SF. DUH de la Rusalii´, cu LIMBILE de
FOC. LIMBILE sînt CHIPUL FIULUI ± CUVÎNTULUI şi FOCUL e CHIPUL SF. DUH, ca
ÄNaştere din APĂ şi DUH´. Mintea este Äharul Creat´ ce înrudeşte Sufletul ± Duh cu energiile
Corp. Aici se încurcă filozofia şi ştiinţa. Mintea este Äenergia luminoasă ce iese din Sufletul Duh
pur´, care se face totodată Äîntrupare´ de Suflet, se face Äveşminte materiale´. Corpul este
Älumina condensată ± materie´, zice mai nou ştiinţa. Mistica Isihastă este Taina ÄÎntoarcerii
Minţii´ în Originea sa CUVÎNTUL FOC ± DUH de Suflet.
Păcatul Ärupe´ Mintea Corpului de CUVÎNTUL LIMBA de FOC ± DUH Suflet. Isihasmul
Minţii este ÄMistica ± Unirea´ Minţii cu Limba de FOC ± DUH Cuvîntul de Suflet, Asemănare
de CHIP de Dumnezeu. Mintea Ärefuză´ reîntoarcerea, dar o ÄBotezăm´, o ÄRenaştem din APA -
HRISTOS CUVÎNTUL şi din SF. DUH´. ÄCoboară ± îngenunche´ Mintea în ROSTIREA
NUMELUI lui IISUS, care va face ÄMiracolul Pogorîrii LIMBII de FOC ± DUH´. Mintea de
energii Corp trebuie să se Äreîntoarcă´ în VORBIREA de FOC ± DUH a Sufletului. LIMBA de
FOC este VORBIREA cu HRISTOS şi SF. DUH, este Mistica, Unirea Minţii cu DUMNEZEU.
RUGĂCIUNEA ISIHASTĂ este LIMBĂ de FOC ± DUH, nu este Ämeditaţie´ de Minte.
FOCUL din RUGĂCIUNE este ÎNSUŞI HRISTOS şi SF. DUH. Descalţă Mintea de toate
Ägîndurile´ şi intră în ÄRugul Aprins al LIMBII de Foc´, unde este ÄIZVORUL HRISTIC´ al
APEI VII Isihaste. Apa cea VIE Isihastă este APĂ de FOC ± DUH CE Äbotează Mintea´ şi o
face capabilă să Äia parte´ la ÄOspăţul de Nuntă´ al FIULUI HRISTOS.

Minte Äînvăpăiată´ de LIMBA de FOC a Domnului Iisus,


De acum nu mai vrei să te Äîntorci´ la Ägîndurile reci´,
Un DOR fără seamăn ţi-a intrat pînă în adîncuri.
Rostesc fără încetare NUMELE TĂU, Doamne IISUSE,
Mintea Ägătită´ de gînduri Äse´ umple de un FOC Dumnezeiesc,
Mintea începe să ÄVorbească´ o altă Limbă
Dincolo de Minte...
NUMELE TĂU, Doamne IISUSE, se face un ÄIZVOR´ de APĂ de FOC,
Care ÄCURGE´ în mine şi în ÄŞOAPTA LUI´ TE Aud pe TINE,
Şi simt că mai trebuie doar Äun pas´ şi Te voi ÎNTÎLNI
Pe TINE ÎNSUŢI.

De acum va urma Isihia INIMII. Mintea din Rostirea din Ägît´ a RUGĂCIUNII Isihaste va
Äintra´ în Biserica INIMII unde este CÎNTAREA LITURGHIEI HRISTICE, într-o LIMBĂ pe
care Mintea n-a mai Äauzit-o´, dar cu Äuimire´ o Äînţelege´, fiind Luminată de ÄLIMBA de
FOC´ ce a Äprimit-o´ prin Rostirea NUMELUI DOMNULUI IISUS.

A Treia PREDICĂ a Isihasmului

Fiilor,

Aţi intrat deja în Taina Harică a Rugăciunii Isihaste. Aţi înţeles că Mintea trebuie Äscoasă´ din
Älocul Capului´ unde are Sistemul Nervos ± Creierul ca vehicul. Toţi ştim cîtă Änebunie´ este în
Capul nostru, ce furtuni de Ägînduri´... Sf. Părinţi au înţeles că Mintea, de este Ämutată´ în alt
Äloc´ i se ia Äroata morii´. Mintea este ca Äapa´, ce învîrte Äroata nervilor´ noştri cu simţurile lor.
Creierul este Äroata´.
Ca Isihasm al Minţii, primul lucru este să dăm Äapei Minţii´ alt Äcurs´. Îi dăm ÄCîntarea din
Gît´. Astfel Creierul se odihneşte, nervii se calmează, exploziile mentale încetează, simţurile îşi
potolesc Äpatimile´. Daţi Minţii Roata Cuvîntului SACRU, ROSTIREA NUMELUI
LOGOSULUI CUVÎNTULUI DUMNEZEIESC. În Creier, Mintea avea ÄMemoriile zisului
subconştient nervos şi celular´, cît şi al Äobiectelor simţurilor´. Scoasă din Cap, Mintea este
Äliberă´.
Dar mare atenţie, nu lăsaţi Mintea Äliberă´, că se face Äucigătoare´. Mintea începe să se Ämişte´
prin Minte, aşa zisele Äsubtilizări de Minte´, ce duc la Ämagie şi ocultism´. Mulţi încearcă
Ämagia Minţii´, dar Isihasmul nu este aceasta. Isihasmul nu face Ämeditaţii de Minte´, nu face
Ädetaşări´ de Minte, nu face Äsubtilizări şi alchimisme mentale´, nu face Ämistica energetică a
Minţii´. Isihasmul are altă Taină. Mintea scoasă din Creier, o Äpunem la treabă Isihastă´, ce este
ÄCîntarea Liturghiei NUMELUI SACRU HRISTIC´.
Mintea este obişnuită să aibă gînduri, idei, imaginaţii, să întărîte simţurile, să se lupte cu alte
gînduri... Mintea oprită în Cîntarea Isihastă a NUMELUI LUI HRISTOS, va fi Änemulţumită şi
revoltată´, va încerca mereu să se întoarcă la vechile gînduri, va fi neatentă la Cîntare, va ploua
Cîntarea cu imagini urîte şi hulitoare... Nu vă lăsaţi, ţineţi-vă tari.
Mintea trebuie să Ädescopere´ Taina Cuvîntului SACRU. Aici este tot Isihasmul Minţii. Mintea
este o Äenergie´ ce iese din Viul Mişcării Sufletului, ce este dincolo de Ätoate energiile´. Sufletul
este PERSOANA pur Spirituală cu proprie CONŞTIINŢĂ ca EU PERSONAL, cu DUH ±
MIŞCARE directă de CONŞTIINŢĂ şi cu LIMBAJ - CUVÎNT direct de CONŞTIINŢĂ ±
PERSOANĂ.
Mintea este Äenergia primă´ ce iese din VIUL TRIFIINŢIALITĂŢII PERSOANEI SUFLET.
Mintea prelungeşte în Ästrăluciri de afară´ CHIPURILE ± VORBIREA de SUFLET. Aşa mintea
duce în Corp prin Creier şi sistemul nervos, tocmai VIUL de SUFLET. Mintea este cea care
Äpoartă VIUL de SUFLET´ şi-l duce în Corp (vezi mai pe larg despre energiile Corpului din
ÄMedicina Isihastă´). Dar Mintea, datorită Äpăcatului´, consumă ca din VIUL PERSONAL, şi în
Corp duce mai puţin VIU.
De aceea, Mintea Ätrebuie adusă´ la Äconştiinţa Sacră´, să nu mai Äfure´... Aşa, primul Äpas´ în
Isihasmul Minţii este ÄResacralizarea Minţii´ prin RUGĂCIUNEA din locul Cuvîntării ±
Gîtului. Aici Äspălăm´ Mintea, o purificăm, o deparazităm de gînduri diavoleşti, o Änaştem´ din
nou din APĂ ± CUVÎNT şi din DUH SACRU (In. 3, 5). Mintea Äpăcătoasă´ nu poate ÄParticipa´
la Dumnezeiasca LITURGHIE a lui Hristos. Mintea, ca să poată Äface RUGĂCIUNEA Isihastă´,
trebuie să se ÄResacralizeze´. În Cap ± Creier, Mintea nu se poate Resacraliza, fiind permanent
împiedicată de Äcircuitele nervoase ale Organelor Corp´. Mintea poate apoi Äaduce´ SACRUL în
CREIER şi de aici în Organele Corpului, dar după ce s-a Sfinţit ea în ÄBaia CUVÎNTULUI
SACRU´ din locul Gîtului.
Multe mistici încearcă o Ämistică a Creierului´ şi a Nervilor, făcînd o Ämagie a energiilor corp´.
Mare atenţie, Isihasmul este de altă factură. De asemenea, Isihasmul nu este mistica ocultă a
Minţii detaşate de Creier şi ÄNervi ± Simţuri´. Mintea, de face Ädesfrîul´ propriei Minţi, se
Äautodivinizează´, ce nu mai este Isihasm, ci Ämagie´ de Minte.
Isihasmul Äidentifică Mintea´ ca Äenergie de CUVÎNT SUFLET´ şi o Ärepune´ în Äcircuitul
adevărat´, de Äpurtătoare a VIULUI de SUFLET´ care Participă la ÄVIUL de SUFLET´, fără
Äautomagia energiei în energie´, a Minţii în Minte. Mintea nu este Äo realitate´ în ea însăşi, ci
este o Äpurtătoare´ de Realitate de SUFLET şi de face Äautomagie de Minte´, atunci Mintea se
face Äcontrară´ şi negativă SUFLETULUI.
Aici Sf. Părinţi Filocalici insistă pe Äcurăţirea Minţii´ de păcatul Ämîndriei Minţii´ de a se crede
o Ärealitate în sine´. Mintea să se Äsmerească, să se despersonalizeze´, ca să Participe la
Adevărata Personalizare a SUFLETULUI Chip de CHIP DUMNEZEIESC. Mintea în ea însăşi
nu este Äpersoană´, ci purtătoare de Mişcări de Persoană. Mintea este cea care ne dă Ävibraţiile´
în tot Corpul nostru. Temperamentul Nervilor noştri este în funcţie de Ätemperatura´ Minţii
noastre.
La unii, Mintea este Äînceată´ şi legată mult de Simţuri. La alţii, Mintea este prea agitată, cu
explozii nervoase. Simţurile ne dau Äbătăile Inimii´ şi Mintea ne dă Äritmul Respirator´. Mulţi
Äconsumă´ prin Simţurile lor aproape toată Mintea şi pentru ei a Gîndi înseamnă a Simţi cu
Organele. Alţii Äconsumă´ cu Mintea lor Äenergiile Simţurilor´ pînă la un Äintelectualism de
fier´. Şi Simţirea exagerată şi intelectualismul extrem sînt o Ämagie a Minţii în ea însăşi´.
Isihasmul caută o Ädepăşire´ atît a Simţurilor cît şi a ÄIntelectualismului pur´, fără să le
Äexcludă´ însă, Sacralizîndu-le în DORUL după ÎNTÎLNIREA cu PERSOANA ca şi în
CÎNTAREA ± CUVÎNTAREA ± LITURGHISIREA din Chipurile Pur Spirituale ale
PERSOANEI în SINE. De aceea, fiţi atenţi. Pronunţarea în CUVÎNT ± Gît a RUGĂCIUNII
Isihaste nu este Ävibraţie´, deşi este Cîntare.
Deosebiţi Ävibraţia energetică´ de NUMIREA ± ROSTIREA CUVÎNTULUI DUH din care apoi
iese şi Ävibraţia energetică´. Întîi este NUMIREA ± ROSTIREA ± CUVÎNTUL DUH, ce nu este
prin Ävibraţii´, ci prin însăşi PERSOANA în SINE, care tot ca PERSOANĂ VORBEŞTE. Noi
pricepem greu aceasta. Siliţi-vă să Ädescoperiţi´ ROSTIREA ± NUMIREA ± CUVÎNTAREA
DUH Ädincolo´ de vibraţiile energetice şi aşa aţi Ägăsit´ Taina RUGĂCIUNII ISIHASTE.
Unii se Äfolosesc de Sunetele´ Cuvintelor sacre, ce fixează şi calmează Mintea. Muzica este
cunoscută ca o Äliniştire´ a Minţii. Ca Isihasm, trebuie o Ädepăşire şi o trecere´ Dincolo de
ÄSunete şi Muzică´, ca o ÄIntrare în DUH´, altfel nu se ajunge niciodată la adevărata Trăire
Isihastă de SUFLET DUH dincolo de Ätoate energiile´. Numirea este Taina Isihasmului Minţii.
NUMIREA NUMELUI lui IISUS, cu Închinăciune şi Rugăciune, cu DORIRE ± CHEMARE ±
ÎNTÎLNIRE directă de PERSOANĂ. Chiar dacă ÄSunetul şi muzica´ vă însoţesc Aceasta, căutaţi
permanent să Ätreceţi dincolo´, în ÎNTÎLNIREA FAŢĂ către FAŢĂ.
Nu Äreduceţi´ NUMELE SACRU la ÄIdee pură´, că de asemenea nu mai este Isihasm. Întîi este
CUVÎNTUL SACRU de PERSOANĂ direct DUH şi CUVÎNTUL este DUH ± SPIRIT din care
apoi energetic iese şi Ideea. ÄLa început a fost Cuvîntul´ (In, 1, 1). NUMIREA Isihastă este
Ädincolo´ de Ideaţia pură, este ÄIntrarea în PERSONALIZAREA PERSOANEI DUH. De aceea,
Mintea prin NUMIREA Isihastă, se Äopreşte´ din proprie activitate de Minte şi Participă la Äcele
dincolo de Minte´, ca o Äreîntoarcere´ a Minţii în Äoriginea´ ca NUMIREA ± CUVÎNTUL.
ROSTIREA este înaintea ÄSunetului´ şi ROSTIREA este Ädincolo´ de Ätoate energiile şi
sunetele´.

Doamne IISUSE, NUMESC NUMELE Tău în Rugăciunea Minţii,


NUMIREA NUMELUI Tău este dincolo de Minte,
NUMELE Tău este dincolo de ÄIdeea pură´.
NUMELE Tău, IISUSE, este ÎNTÎLNIREA cu Însăşi PERSOANA Ta.

Doamne IISUSE, în NUMIREA NUMELUI Tău


Mintea mea începe Să-şi descopere Äobîrşia´ şi Taina,
În NUMELE Tău îşi redescoperă Identitatea.
Mintea şi-a Äuitat´ Originea sa, NUMIREA ± CUVÎNTUL,
Crezîndu-se o Äcurgere´ de Gînduri şi Idei,
Dar NUMIREA CUVÎNTULUI îi descoperă CHIPUL adevărat.

NUMELE Tău, IISUSE, este de acum DORUL Minţii mele,


Numele Tău este CĂUTAREA MEA,
NUMELE TĂU, IISUSE, este ÄOdihna´ Gîndurilor mele.

RUGĂCIUNEA NUMELUI Tău este DOR, CHEMARE, ÎNTÎLNIRE,


NUMELE Tău este DUMNEZEIASCA IUBIRE,
NUMELE Tău este LITURGHIE ± EUHARISTIE.

Misticile vorbesc de Äfixarea´ Minţii. Filocalia vorbeşte mereu de ÄPaza Minţii´. Fixarea Minţii
tot prin Minte este o Ämagie a Minţii´. Nu Mintea Ästăpîneşte´ Mintea, ci CUVÎNTUL este
Stăpînul Minţii. Descoperiţi ÄAceasta´ şi veţi înţelege ce este Isihasmul. Fixaţi Mintea nu prin
Idei tot mentale, ci prin CUVINTE SACRE. Pronunţaţi CUVINTE SACRE cu atenţie şi
îndelungat şi veţi vedea ce efect miraculos au asupra Ägîndurilor´ Minţii.
ÄAruncaţi gîndurile´ în ÄFocul CUVÎNTULUI SACRU´ şi Ägîndurile´ se vor Älinişti´ şi se vor
Sacraliza. Aşa zisele ÄRepetări´ de CUVINTE SFINTE sînt în acest sens, recunoscut
experimental. Psihologii vorbesc de Äautosugestia prin Cuvînt´. CUVÎNTUL nu este
Äautosugestie´, ci STĂPÎNUL MINŢII, care apoi Äsugestionează±comandă´ Minţii. Mintea are
în sine ÄAscultarea CUVÎNTULUI´, de aceea CUVÎNTUL o poate influenţa pînă la
Äcomandare´. Hipnoza este tot de la Puterea CUVÎNTULUI asupra Minţii. Cine descoperă
ÄPuterea CUVÎNTULUI´ a găsit Äcalea stăpînirii Minţii´.
Unii folosesc aceasta ca Ämagie pînă la ocultism´. Cuvîntul Ärău şi desacralizat´ de asemeni
Äinfluenţează Mintea´, pînă la declanşarea unor Ästări energetice´ în Organismul nostru. Aşa
zisele Ätehnici psiho-energetice´ sînt deja cunoscute. Mulţi folosesc Ämagia puterii Cuvîntului´.
Fiţi atenţi şi nu vă lăsaţi Äpradă´ acestor magii negative. Cuvîntul Äcade´ în magie cînd este
Ädespărţit´ de PERSOANĂ şi cînd din CUVÎNT SACRU trece în Äcuvînt păcătos´. De aceea,
Mintea Äpăcătoasă´ are Äcuvinte hulitoare ± murdare´. Cînd aveţi Ägînduri negative´, căutaţi
Cuvîntul ÄDuh´ corespondent, şi repetaţi-l mereu, şi veţi vedea cum Ärăul´ scade pînă la
atenuare.

Doamne IISUSE, NUMELE Tău mă Äizbăveşte´ de tot gîndul rău,


În NUMELE Tău CUVÎNTUL se face STĂPÎNIREA Minţii mele,
NUMELE Tău, IISUSE, este ODIHNA Dumnezeiască.

CUVÎNTUL mai are şi Taina GESTULUI ± RITUALULUI. Punerea în Lucrare a


CUVÎNTULUI este GESTUL ± RITUALUL. CUVÎNTUL, de nu este în ÄGEST SACRU´, se
face Änociv şi profan´. ÄTehnicile psihoenergetice´ folosesc ÄCuvinte ± informaţii´ în mişcări ±
poziţii corporale. Isihasmul nu are Äpoziţii corporale´, are RITUALUL SACRU al
CUVÎNTULUI SACRU. RITUALUL este Äoriginea´ mişcărilor şi poziţiilor ± gesturilor
corporale. RUGĂCIUNEA Isihastă este ROSTIRE de CUVÎNT HRISTIC în RITUALUL SF.
DUH, ca ÎNCHINĂCIUNE SACRĂ. RITUALUL este CHIP de SF. DUH direct.
Cine exclude RITUALUL, se Älipseşte´ de Însuşi SF. DUH. Mare atenţie! Sînt multe Äsecte´
care fac paradă de SF. DUH, dar sînt Äduşmănoase´ faţă de RITUALUL SACRU. Unde nu mai
este RITUAL, nici LUCRAREA Harică a SF. DUH nu mai este. Descoperiţi Taina
RITUALULUI SACRU şi aşa veţi înţelege Taina Trăirii Isihaste.
Aşa zisele Ätehnici de terapii energetice´, cu pase şi masaje, cu gesturi de ridicarea mîinilor şi
alte poziţii corporale, sînt un fel de Äreîntoarcere´ la RITUALUL Äpierdut´. RITUALUL este
Taina dincolo de Äpoziţii corporale´, dar este totodată Äurmat´ şi de Ägesturi exterioare´. De
aceea, în RITUAL se fac Äanumite mişcări ritualice´.
În RUGĂCIUNEA Isihastă, RITUALUL ISIHAST este ÄDORUL Adînc după DUMNEZEU´,
este CHEMAREA Adîncă a lui DUMNEZEU şi este AŞTEPTAREA ÎNTÎLNIRII cu
Învăpăierea de DUH a lui DUMNEZEU. RITUALUL Isihast este GEST SACRU de
RUGĂCIUNE, de NUMIRE CUVÎNT. Acesta se traduce şi în Ägesturi sfinte´ corporale, ca
Închinăciuni, ridicarea mîinilor, mătănii, prosternări şi alte gesturi Rituale. Aveţi în vedere însă
Äoriginea acestora´ în RITUALUL SF. DUH ca Adevărat RITUAL.

În Biserica Inimii ÎNSUŞI IISUS şi SF. DUH se ROAGĂ,


Şi Mintea, cu propria ei Rugăciune, PARTICIPĂ doar
La LITURGHISIREA LUI HRISTOS în RITUALUL SF. DUH.
Filă de ACATIST

Doamne IISUSE, LITURGHIA IUBIRII Dumnezeieşti în Sine,


Deschide Inima mea şi Coboară în mine.
Vino în săracul şi smeritul meu Sălaş.
Fă-mă Veşnicei Tale Liturghii, Lăcaş.
Din LITURGHIA IUBIRII TALE m-ai zidit,
Viaţa mea din IUBIREA TA s-a Ivit,
Din IUBIREA TA negrăită Făptură Creată m-ai Născut,
Din ÎMPĂRTĂŞIREA IUBIRII TALE m-ai Făcut.

Sufletul are Inimă de DUH şi Corpul Inimă de Trup


Şi în Amîndouă Doresc LITURGHIA IUBIRII TALE să Cînt.
Inima de DUH are în Sine LITURGHIA CUVÎNTULUI TĂU,
Care LITURGHISEŞTE Permanent IUBIREA în Sufletul meu.
Niciodată nu se ÄOpreşte LITURGHIA IUBIRII´,
De aceea este ÄINIMA NEMURIRII´,
De aceea este INIMĂ Bătaie Neîncetată,
Că LITURGHIA IUBIRII nu încetează niciodată.

IISUSE, Bate IUBIREA TA în Inima mea


Şi nu poate Inima niciodată să Stea.
Doamne IISUSE, IUBIREA cea VIE,
Bucură-te, Isihie,
În Taina IUBIRII Necontenită LITURGHIE,
Bucură-te, Isihie,
Ce în Potirul Inimii Te FACI Dumnezeiască Euharistie.
Bucură-te, Isihie, Taina LITURGHIEI IUBIRII LUI HRISTOS,
Bucură-te, Isihie,
Ce Cobori pe DUMNEZEU pînă la cele de Äjos´.

Bucură-te, Isihie,
Taina Liturghiei IUBIRII Lui Hristos.
INIMĂ învăpăiată de Dumnezeiescul DOR,
Deschide-ţi Adîncul,
Deschide Uşa Lui Dumnezeu CUVÎNTUL.
Aprinde-te, INIMĂ, de Venirea de Taină
A Celui ce este Liturghie,
Fă-te Potir în care coboară Dumnezeiasca Euharistie.
Fă-te Sf. Masă a Chipului de Sus,
Ca să Slujească Liturghia IUBIRII Dumnezeieşti
Marele PREOT, IISUS.

Vino, Minte, şi îngenunche în INIMĂ


Şi ascultă Liturghia IUBIRII.
Descalţă-te afară de toate Ämişcările firii´.
Pleacă-ţi Äfruntea´ dincolo de podeaua de carne,
Intră în INIMA Vistieriei de Taine.

INIMĂ, biserică de Creaţie,


Fă-te Staul de Betleem,
Fă-te Templu unde se Jertfeşte MIELUL Iertător de blestem.
Fă-te mormînt al Celui Răstignit
Ca să Înviezi cu Cel ce păcatul a biruit.

IISUSE, Cîntarea IUBIRII Dumnezeieşti,


IISUSE, Vino în INIMA mea să Liturghiseşti,
IISUSE, coboară PACEA Ta în cele de jos.

Bucură-te, Isihie,
Taina Liturghiei IUBIRII lui Hristos.

(text publicat în volumul "Avva Ghelasie, Cuvântătorul de Dumnezeu", Ed. Platytera, Bucureşti,
2005, pp. 131-147)