Sunteți pe pagina 1din 28

GHIO PRIVIND PROIECTAREA iMBINARILOR

DUCTILE LA STRUCTURI METALICE iN ZONE


SEISMICE CU PRINS
INDICATIV GP 082-03
I. Prcndcri gencralc ........................................................................ 9
1.1. Obicct i domcniu de nplicarc ........................................ 9
1.2. Dcfini\ii ........................................................................ I 0
1.3. Prcscriptii tchnil.:e cnmplcmcntarc ......................... . 10
I .3.1. Standank .... ................. ............ ...... .................... 10
1.3.1.1. Prescrip\ii gcnerak ............................... I 0
1.3.1.2. incarcari ............................. .................. 11
1.3.1.3. Prescrip\ii de proiectarc spccifice
construc\iilnr din o\cl ......... 11
1.3.1.-l. 0\cluri pcntru cunstruc\ii mctalicc ....... 12
1.3.1.5. imbini\ri ............................. 13
1.3.2. /\ltc catcgorii dc pn:scrip\ii 1chnicc ................... 13

2. Tipuri de imbinari grinda-stalp ............................ l -l


2.1. Clasificarca dupa modul de n:ali1arc ........................... 1-l
2.1.1. i mbinf1ri sudntc ..... ............................................. 1-l
2.1.2. imbinari cu uruhuri .......... ............................... 15

2.2. Caracterizarca imhinf1rilor grindf1-stalp din punct de


vcderc aI com pnrtfirii ...... . ...... . ..................................... I 7
2.2.1. Condi\ii gcrn:ralc ................................................ 17

... 5
-U.2.3. i111hinare reali1.,11,i cu placi de prindcrc GHIO PRIVlD PROIECTAREA IMBIN:\IHLOR
a t,ilpilor g.rinLii .................................... 50 DUCTILE LA STIWCTllRI MET ALICE IN lndicath
(; P 082-0J
-LU. imbin,iri cu rc;isten\ii par!iala ........................... 52 ZONE. Sf.lSMICF.
-U.3.1. imbinare la can: tiilpilc g.rinzii sunt
prinsc de talpa stalpului prin
intcnncdiul unor prolile T ......... ........... 52 Cap. I. PREVEDERI GENERALE

I. I. Obiect i domeniu de aplicarc


Ancx..t I ............................................................................................ 55 Prezentul g.hid sc aplic."1 la prniectarca imbini1rilM g.rindii-stalp
ale structurilnr din 01el in cadre necontradntuitc. din domeniul
Anexa 2 ............................................................................................ 56
wnstruqiilor ci, ilc. indu!->trialc i ag.ricnlc. Sc prc1int{1 critcrii
Ancxa 3 ............................................................................................ 57 g.encralc de alcf1tuire ale nnd11rilor stnictmilor mctalice. in C()ncor
dan1i1 cu n1)rmclc actualc de pr11icctarc anti,.,ci,.,111icf1 din R 1 1mania. t u
titlu infonnati, :-c prc1.intf1 uncle critcrii prcluatc din FurO\:odc 3.
Eurncode 8 (adnd in \l:dnc rac11rdarca SI .-\S IO I 08/0- 78 i P I 00-92
In nonnelc curnpcnc) :;;i normn americani1 t\lSC 2002.
Propuncrilc de tipuri de i111hinf1ri din parag.ral'ul -L3 sc b,11eaza
re ur111iitoarcle nhscrv,11ii:
- existi1 su fieicntc date tcoretice i experi mentale asupra
performan\clor tipurilor de i111hinf1ri ca de cxcmplu 111ecanismul
ck curg.crc i mndul de cedarc al i111hinfirii:
- <;-au dcz,oltat nwdek rationale pcntru deter111inarca
rczisten\ci asociatii cu liecarc nh.:cani:-111 i 1110<1 dc ccdarc:
- fiind date proprieta\ilc 111atcrialului !?i genmetrin nodului
se poatc folosi 1111 procedcu ra\ional pentru estimarea modului
i mecanismului de ccdarc. care cnntrnlca;,{1 cnmportarca i
capacitatea de del'ormare.

8
9
6: Verificarea grosimii minime a talpii stiilpului:


, ,, =

h1, ( '"

-.I,,
(A.3.5)

in care:
g
C I =- -k1 (A.3.6)
')

k1 = distan\a din axul stalpului la extremitatea tiilpii grinzii

7: Dimcnsionarea placilor de continuitate (pct. 4.2.3):


8: Verilicarea capacita\ii de rezisten\a a panoului de inima (pct.
4.2.4)
9: Verificarea talpii stalpului
I 0: Detalierea imbinarii (tig.4. l O - 4.11)

I
-

I V V
"' V
LT

-s
-- .-
' ' 0 0
0 0

- b ., ;.

Fig. A.3.1.

58 59