Sunteți pe pagina 1din 3
DECLARATL privind Consensul politic nafional in favoarea menfinerii sistemului electoral proportional Noi, reprezentantii partidelor politice i reprezentanfii societ&fii civile; fiind congtieni de caracterul hazardat al tentativei de modificare a sistemului electoral care va avea consecinfe grave asupra democrafiei reprezentative din Republica Moldova; Tinand cont de vointa alegitorilor care intr-o proportie covarsitoare, conform tuturor cercetirilor sociologice, au o atitudine politica negativa faji de guvernarea actuala care a inifiat aceste modificari; Tinand cont de pozitia publica principialé a reprezentanfilor Diasporei de respingere a sistemului uninominal sau mixt; fiind constienti de pericolul oligarhizarii absolute a sistemului politic prin modificirile propuse ale legislatiei electorale gi inst&uririi in Republica Moldova a dictaturii feroce prin uzurparea absolutd a puterii; Facem apel Ia cetiitenii Republicii Moldova de acasd si din Diaspord, Ia Comisia de la Venetia, la partenerii de dezvoltare, la organizatiile intemationale, la reprezentanfii corpului diplomatic acredidat la Chisinau, ci noi, semnatarii acestei Declaratii, solicitim retragerea imediati a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral din Parlament si cerem organizarea urmétoarelor alegeri parlamentare in baza sistemului actual proportional pe liste de partid. Intenfia de a modifica sistemul electoral, prin introducerea votului uninominal, teprezinta o incereare evidenti de a lichida ultimele elemente ale democratiei Teprezentative in fara noastri. Prin aceasta inifiativa nu se urméreste altceva decit crearea premiselor pentru principalul partid de la guvernare, PDM, de a rimdne in mod fraudulos si prin manipulare la putere in rezultatul alegerilor din 2018. ‘Schimbarea, aparent "democratici”, dar in esenji abuziva a legislatiei electorale de eiitre © guvemare cu grave probleme de legitimitate, contestat’ de majoritatea cetienilor Republicii Moldova care pledeazi pentru alternanja la putere a forjelor politice de opozitie, poate fi catalogati ca o tentativa directi de a masca uzurparea puterii in stat. in rezultatul analizei inifiativei de schimbare a sistemului actual proportional pe liste de partid cu un sistem majoritar pe circumscriptii uninominale sau al unui sistem electoral mixt, lund in calcul gi argumentele invocate in Qpinia comund (nr.749/2014) a Comisiei Europene pentru Democragie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venepia), a Offciulut pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului al OSCE/ODIHR cu privire la projectul de lege privind amendarea legislatie! electorale, publicatd in data de 24 martie 20/4, s-au constatat 0 serie de ameninfiri, care in caz de implementare, vor afecta grav mecanismele de bazi ale pluralismului politic din Republica Moldova, care, in condifiile unui stat capturat, si aga functioneaz& cu multe carenfe. Printre cele mai importante riscuri ce vor rezulta din modificirile propuse se numara: = crearea unor condifii de inechitate electorali in care viitorul Parlament poate fi ales de citre 10-20 % de alegatori, care vor participa la votare, iar marea majoritatea cetienilor risci s4 nu fie reprezentaqi in viitorul organ legislativ; + distrugerea sistemului politic prin slibirea rolului partidelor politice si programelor lor de dezvoltarea najionala; = pericolul sporit de corupere a aleg&torilor la nivelul circumscripfiilor uninominale; - pericolul manipulirii voinei alegitorilor prin utilizarea aga-zigilor"candidati independeni” care vor tranzactiona in viitorul Parlament mandatul lor, in acest fel viciind votul popular; - pericolul utilizarii resurselor administrative ale puterii actuale Ja nivel local pentru a avantaja candidafii guverniii in circumscripjii uninominale; - pericolul de a manipula gi influenfa rezultatul votului in cadrul circumseriptiilor uninominale de cditre anumite cereuri de afaceri gi grupuri locale de interese in favoarea propriilor candidati; - pericolul de utilizare a gantajului din partea institujiilor de forja fapa de candidayii partidelor de opozitie in cadrul circumscriptiilor uninominale in vederea descurajéirii participarii lor la alegeri; - pericolul revenirii la practica sovietic’ a mandatului imperatiy, in care alesul poporului devine un instrument in méinele celor care defin controlul asupra puterii politice, iar riscul revocirii limiteaza independenta mandatului de deputat; = riscul constituirii arbitrare a circumseriptiilor electorale uninominale in baza unor Jaborate in avantajul puterii; - dimunuarea drastic’ a rolului Diasporei in procesul electoral prin restringerea drepturilor electorale a sute de mii de cetifeni ai Republicii Moldova aflati peste hotare; - lipsa mecanismelor de asigurare a drepturilor electorale ale alegatorilor din stinga Nistrului, ceea ce reprezinti, de facto, excluderea lor din viata politic a Republicit Moldova etc. = riscul de sub-reprezentare a femeilor in viitorul for legislativ, ete. in condijiile in care Republica Moldova traverseaz’ una dintre cele mai grave perioade de derapaj democratic din intreaga sa istorie, in condifiile in care institutiile statului sunt capturate, in situajia in care puterea actualli exerciti controlul cvasitotal asupra mijloacelor de informare in mas&, orice schimbare de sistem electoral in ‘asemenea circumstan{e reprezinti un pericol real de deturnare a vointei alegitorilor. in lipsa unui consens nafional, in lipsa increderii dintre putere gi societate, o schimbare a sistemului electoral poate avea consccinje politice grave si va duce inevitabil la destabilizarea situatiei din fara. in baza celor invacate mai sus, noi, reprezentantii partidelor politice si reprezentantii societitii civile, reafirmam atagamentul nostru pentru sistemul electoral proportional actual, care reprezint& ultima garanjie pentru functionarea democrafiei reprezentative in condifiile actuale a Republicii Moldova. Doar actualul sistem electoral proportional poate asigura o reprezentare echitabili a voinfei politice a tuturor cetifenilor Republicii Moldova exprimat in alegeri, oferind ganse egale partidelor politice de a coneura in cadrul unui proces electoral. {in calitate de reprezentanfi ai partidelor politice si a societiitii civile, in caz de neacceptare a solicitirii de retragere a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral actual gi a continuarii tentativelor de dinamitare a sistemului politic existent, vom organiza ample actiuni in vederea neadmiterii modificarii sistemului electoral actual. Semnatari: YY oi 2 | ae C botoru) fi =f p3.0¢ corr | hiaia Sanote / 06,04. 2017 [bodies Mabase! _ be 04. B16 ey FO, OY. 201