Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008
Probă scrisă la
Educaţie muzicală specializată
muzică instrumentală şi vocală (canto), muzică de cameră, ansambluri vocale şi
instrumentale, studii muzicale teoretice
Varianta 5
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Prezentaţi în cel puţin 2 pagini liedul ca gen predilect al muzicii romantice .


Aveţi în vedere:
- prezentarea contextului istoric al apariţiei liedului romantic
- precizarea particularităţilor stilistice ale acestuia (dimensiune, tematică, structură
componistică)
- menţionarea compozitorilor reprezentativi ai genului şi exemple de lucrări ( cel puţin 4
compozitori şi cu menţionarea a cel puţin două cicluri de lieduri pentru fiecare)

SUBIECTUL II (30 de puncte)

Prezentaţi într-un eseu de cel puţin 2 pagini rolul folclorului, muzicii bizantine şi influenţa muzicii
apusene pentru formarea şi evoluţia şcolii româneşti de compoziţie.
Aveţi în vedere:
- prezentarea a cel puţin 4 genuri care ilustrează în mod deosebit influenţele menţionate
- prezentarea a cel puţin 10 compozitori reprezentativi şi caracteristicile lor stilistice în funcţie de influenţele
predominante (apuseană, folclorică, bizantină)
- menţionarea creaţiei ( cu minium câte o lucrare reprezentativă pentru fiecare compozitor menţionat)

SUBIECTUL III (30 de puncte)

Alcătuiţi structura unei lecţii de specialitate. La elaborarea acesteia aveţi în vedere printre
altele:
- obiectivul fundamental al lecţiei
- obiective operaţionale (minimum 2 maximum 4 )
- etapele/secvenţele lecţiei
- activitatea profesorului (strategiile didactice utilizate)
- activitatea elevului (strategii aplicate)
- instrumentele de evaluare

Notă: Subiectul I şi II separat, vor cuprinde vor cuprinde minimum 2 pagini, sau echivalentul a
50-60 de rânduri scrise. În vederea notării, se va lua în considerare şi organizarea logică a
expunerii, utilizarea limbajului de specialitate, respectarea limitei de spaţiu indicată