Sunteți pe pagina 1din 3
DECLARATIA privind Consensul politic national in fayoarea mentinerii sistemului electoral proportional Noi, reprezentanfii partidelor politice si reprezentantii societifii civile; fiind constienti de caracterul hazardat al tentativei de modificare a sistemului electoral care ya avea consecinfe grave asupra democratiei reprezentative din Republica Moldova; Tindnd cont de voinja alegstorilor care intr-o proportie covarsitoare, conform tuturor cercetirilor sociologice, au o atitudine politica negativa fati de guvemarea actual care a inifiat aceste modificari; ‘Tindnd cont de pozitia publicd principiala a reprezentantilor Diasporei de respingere a sistemului uninominal sau mixt; fiind constienti de pericolul oligarhi2arii absolute a sistemului politic prin modificarile propuse ale legislatiei electorale gi instiurarii in Republica Moldova a dictaturii feroce prin uzurparea absolut a puterii; Facem apel la cetiitenii Republieii Moldova de acasi gi din Diaspor’, la Comisia de la Venefia, la partenerii de dezvoltare, la organizafiile internationale, la reprezentantii corpului diplomatic acredidat 1a Chisiniu, cd noi, semnatarii acestei Declaratii, solicitim retragerea imediati a proiectului de lege privind modificarea sistomului electoral din Parlament si cerem organizarea urmitoarelor alegeri parlamentare in baza sistemului actual proportional pe liste de partid. Intenfia de modifica sistemul electoral, prin introducerea votului uninominal, reprezintii o fneercare evidenti de a lichida ultimele elemente ale democratici reprezentative in fara noastri. Prin aceasti inifiativa nu se urm&reste altceva decdt crearea premiselor pentru principalul partid de la guvemare, PDM, de a riiméne in mod frandulos si prin manipulare la putere in rezultatul alegetilor din 2018, Schimbarea, aparent "democratici”, dar in esenfS abuziva a legislatiei electorale de c&itre © guvernare cu grave probleme de legitimitate, contestati de majoritatea cetifenilor Republicii Moldova care pledeaz pentru alternanja la putere a forjelor Politice de opozitie, poate fi catalogata ca o tentativa directé de a masca uzurparea puterii in stat. {in rezultatul analizei initiativei de schimbare a sistemului actual proportional pe liste de partid cu un sistem majoritar pe circumscripfii uninominale sau al unui sistem electoral mixt, luand in caleul si argumentele invocate in Opinia comunt (nr.749/2014) a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), a Oftciului pentru Instituiii Democratice $i Drepturile Omului al OSCE/ODIAR cu privire la proiectul de lege privind amendarea legislatiei electorale, publicaté tn data de 24 martie 2014, s-au constatat o serie de ameninjari, care in caz de implementare, vor afecta grav mecanismele de baz ale pluralismului politic din Republica Moldova, care, in conditiile unui stat capturat, si aga functioneaz’ cu multe carente. Printre cele mai importante riscuri ce vor rezulta din modificitile propuse se numira: - crearea unor condifii de inochitate electorala in care viitorul Parlament poate fi ales de catre 10-20 % de alegatori, care vor participa la votare, iar marea majoritatea cetitenilor risea sit nu fie reprezentafi in viitorul organ legislativ; = distrugerea sistemului politic prin slabirea rolului partidelor politice si programelor lor de dezvoltarea nationala; - pericolul sporit de corupere a alegitorilor la nivelul circumscriptiilor uninominale; - pericolul manipulirii voinjei alegitorilor prin utilizarea aga-zisilor”candidati independenji” care vor tranzactiona in viitorul Parlament mandatul lor, in acest fel vieiind votul popular; - pericolul utilizirii resurselor administrative ale puterii actuale Ja nivel local pentru a avantaja candida{ii guverntirii in circumscripfii uninominale; - pericolul de a manipula si influenta rezultatul votului in cadrul circumscripfiilor uninominale de céitre anumite cercuri de afaceri si grupuri locale de interese in favoarea propriilor candidati; + pericolul de utilizare a santajului din partea institufiilor de forja fata de candidayii partidelor de opozifie in cadrul circumscripfiilor uninominale in vederea descurajSrii participarii lor la alegeri; - pericolul revenirii la practica sovietica a mandatului imperativ, in care alesul Poporului devine un instrument in m@inele celor care detin controlul asupra puterii Politice, iar riscul revocdirii limiteaza independenfa mandatului de deputat; - riscul constituirii arbitrare a circumscriptiilor electorale uninominale in baza unor criterii elaborate in avantajul puterii; - dimunuarea drastic’ a rolului Diasporei in procesul electoral prin restringerea drepturilor electorale a sute de mii de cetifeni ai Republicii Moldova aflati peste hotare; -_ lipsa mecanismelor de asigurare a drepturilor clectorale ale alegatorilor din stanga Nistrului, ceea ce reprezinti, de facto, excluderea lor din viata politica a Republicii Moldova ete. - riscul de sub-reprezentare a femeilor in viitorul for legislativ, etc. fn condifiile in care Republica Moldova traverseazi una dintre cele mai grave perioade de derapaj democratic din intreaga sa istorie, in condiiile in care institufiile statului sunt capturate, in situafia in care puterea actual’ exerciti controlul cvasitotal asupra mijloacelor de informare in mas&, orice schimbare de sistem electoral in asemenea circumstante reprezinta un pericol real de deturnare a vointei alegatorilor. in lipsa unui consens national, in lipsa tnerederii dintre putere si societate, o schimbare a sistemului electoral poate avea consecinfe politice grave si va duce inevitabil la destabilizarea situatiei din fara. In baza celor invocate mai sus, noi, reprezentanfii partidelor politice si reprezentantii societifii civile, reafirmam atasamentul nostru pentru sistemul electoral proportional actual, care reprezint& ultima garantie pentru functionarea democratiei reprezentative in condifiile actuale a Republicii Moldova. Doar actualul sistem electoral proportional poate asigura o reprezentare echitabilé a voinjei politice a tuturor cetifenilor Republicii Moldova exprimat in alegeri, oferind sanse egale partidelor politice de a coneura in cadrul unui proces electoral. in calitate de reprezentan{i ai partidelor politice si a societifii civile, in eaz de neacceptare a solicitirii de retragere a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral actual si a continuarii tentativelor de dinamitare a sistemului politic existent, vom organiza ample actiuni in vederea neadmiterii modificdrii sistemului electoral actual. ? 2 ( York C Coton) 03.04 2OtK doproter [Miao Sanctu/ 06.04. 218 [tocteoi Warbese] 16 OY BLE a [beat o Use ( O, OF. 2078 qf