Sunteți pe pagina 1din 23

Strana 1. od 23.

PRVI PROJEKTNI ZADATAK

1.1 Proraunati vratilo prema emi prikazanoj na donjoj slici. Vratilo prima snagu na mjestu
3, a predaje na mjestu 1 i 5.

Podaci:

Zupanik: Kainik: Spojnica:


Pz / kW, Pk 60 kW , G s 330 N,
G z 310 N , G k 280 N , Ps 50 kW
d z 300 mm , d k 250 mm

Ostali podaci:

l1 140 mm, l 2 150 mm l 3 170 mm , l 4 120 mm , 0


rad
30 , 200
s

S L Z L K

1 2 3 4 5
A

l1 l2 l3 l4

Vratilo
a

Pogleda "A" na mjesto Pogleda "A" na mjesto


zupanika kainika
1.2. Izvriti izbor kotrljajnog leaja na mjestu 2 ako je Ta = 10000 sati i T = 100C. Usvojiti da
je aksijalna sila jednaka radijalnoj.
1.3. Na zadanom mestu, iz tabele, usvojiti standardnu spojnicu br. 2

Nacrtati:

- Dijagrame momenata uvijanja i transferzalne sile,


- Radioniki crte vratila,
- Rradionike crtee pozicije 2 i 3.

Materijal za izradu
Strana 2. od 23.

.0545 obini ugljenini elik


M 500 MPa
V 300 MPa
Proraun snage koja se dovodi na mjesto zupanika, izraunava se sabiranjem snage koja
se predaje na mjestu spojnice 1 i kainika 5.
PZ=PS+PK=60+50=110kW

1.1 Proraun obrtnih momenata na mjestima 1,3,5:

P1 50
MO1 10 3 250 Nm
200
P 110
MO3 3 10 3 550 Nm
200
P5 60
MO5 10 3 300 Nm
200

Gdje su:
P1, P2, P3 snaga na pojedinim elementima na vratilu;
[rad/s] - ugaona brzina vratila

1.2 Odreivanje sila na karakteristinim mjestima:

Z
30

F r3

Y
F r3H
F o3H F r3
F r3V
F o3 F o3

F o3V
Gonjeni

GZ

Slika 1.1 Komponente sila sprezanja kod zupastog para

Obimna sila na zupaniku 3:


Strana 3. od 23.

2 MO3
FO3 N
d3

d 3 m - podioni prenik zupanika 3

2 550
FO3 3666,667 N
300 10 3
Komponente obimne sile u horizontalnoj i vertikalnoj ravni:

FO3 FO3 sin N


H

FO3 FO3 cos N


V

H
FO3 1833,334 N
V
FO3 3175,426 N
Radijalna sila na zupaniku 3:
FR3 FO3 tg 20 N
FR3 1334,55 N
Za zupanike sa pravim ( evolventnim ) zupcima , ugao dodirnice je ( 20 )

Komponente radijalne sile u ( H ) i ( V ) ravni:


FR3 FR3 cos 1155,75 N
H

FR3 FR3 sin 667,275 N


V

MJESTO 5: KAINIK

Y
FK

G5

Slika 1.2. Uticaj kainog prenosa na vratilo


Sila u kainiku:
FK (2 5) Fo N - zavisno od vrste kainog prenosa
FK 2 FO5 N - za trapezni kainik
Strana 4. od 23.

2 MO5
FO5 N - obimna sila na kainiku 5
d5
D5 m prenik kainika
2 300
FO5 2400 N
250 10 3

FK 2 2400 4800 N
FK 5 FK 5 cos 4800 N
H

FK 5 FK 5 sin 0 N
V

eme i dijagrami optereenja vratila u horizontalnoj i vertikalnoj ravni

Uslovi za ravnoteu u horizontalnoj ravni.

FH 0;

-F2H + Fr3H -F03H F4H + FK5H = 0


F2H =4122,416 F4H

M iH 0;
- Gdje je i redni broj sile koje djeluje na vratilo.

Za taku 1 kaemo da je moment nula.

F2H(l1)+F03H(l1+l2)-FR3H(l1+l2)+F4H(l1+l2+l3)-FK5H(l1+ l2+ l3+ l4)=0

F2H(140)+1833,334(290)-1155,75 (290)+F4H(460)- 4800(580)=0

F4H=6282,38 N

F2H = - 2159,9 N (Pogreno pretpostavljen smijer)

Uslovi za ravnoteu u vertikalnoj ravni.

FV 0;
-GS+F2V -GZ-FO3V-FR3V+F4V GK = 0

F2V = 4762,701 F4V

Za taku 1 kaemo da je moment savijanja nula.

M AV 0;
F2V(l1)-(FR3V+FO3V+GZ)(l1+l2)+F4V(l1+l2+l3)-GK(l1+l2+l3+l4)=0
F2V(140)-(667,2+3175,42+310)(140+150)+F4V(140+150+170)-280(140+150+170+120)=0

F4V=2187,2N
F2V=2575,4N
Strana 5. od 23.
Strana 6. od 23.

Ukupne reakcije u leajevima 2 i 4 se odreuju

2 2 2 2
F2 F2 H F2V ; F4 F4 H F4V
Strana 7. od 23.

F2 (2159,9) 2 ( 2575,4) 2 3,36 KN ; F4 (6282,38) 2 (2187,2) 2 6,652 KN

Ukupne momente savijanja na karakteristinim mjestima odreujemo

2 2
M i MS iH MS iV
M1=0
M2= 0 2 (46,2) 2 46,2 Nm
M 3 434,9 Nm
M 4 576,9Nm
M5=0
Strana 8. od 23.

1.3 Dimenzionisanje

Odreivanje momenata uvijanja


Strana 9. od 23.

di 3
10 M i
mm d s DN
d K s K s
DN Dinamika izdrljivost materijala vretena (tabela 6.1)
S = (1,5 2) Stepen sigurnosti za vratilo
K Faktor oekivane koncentracije napona (tabela 6.3)

DN=270 MPa
270
d 67,5MPa
4

Mi M s2 ( M u ) 2 3
M U 1 M O1 250 Nm M U 3 M O1 250 Nm M U 3 D M U 5 300 Nm
L

M U 5 M O 5 300 Nm M U 2 M O1 250 Nm M U 4 M O 5 300 Nm

Odreivanje idealnih (fiktivnih) momenata savijanja

M1 M 12s ( M 1u ) 2 0 2 ( 3 250) 2 433,012 Nm


M2 M 22s ( M 2u ) 2 46,2 2 ( 3 250) 2 435,4 Nm

M 3 M 32s ( M 3u ) 2 434,9 2 ( 3 250) 2 613,7 Nm


L L

M 3 M 32s ( M 3u ) 2 434,9 2 ( 3 300) 2 677,59 Nm


D D

M4 M 42s ( M 4u ) 2 576,9 2 ( 3 300) 2 776,4 Nm


M5 M 52s ( M 5u ) 2 0 2 ( 3 300) 2 519,6 Nm

1.4 Odreivanje idealnih precnika vratila

Mjesto 1

Na mjestu 1 nalazi se pojnica koja je sa vratilom spojena pomou klina


Strana 10. od 23.

K1=2 ; S=2

3
10 M 1 10 433,012 10 3
d1 3
40,03mm
d 67,5

Mjesto 2

K2=2,2 ; S=2

3
10 M 2 10 435,4 10 3
d2 3
41,3mm
d 61,4

Mjesto 3

K3=2 ; S=2

3
10 M 3 10 677,59 10 3
d3 3
46,4mm
d 67,5

Mjesto 4

K4=2,2 ; S=2

3
10 M 4 10 776,4 10 3
d4 3
50,1mm
d 61,4

Mjesto 5

K5=2 ; S=2

3
10 M 5 10 519,6 10 3
d5 3
42,5mm
d 67,5

1.5 Odreivanje stvarnih prenika vratila

Na mjestima gdje se elementi koji nose vratilo privruju klinovima i na mjestima gdje se
oni elementi osiguravaju uskonicima tj. na mjestima gdje na vratilu postoje ljebovi,
idealni prenici se poveaju za ( 10 20 )% :
d i (1,1 1,2) d i mm
d i (1,2) d i
d1 1,2 40,03 48,036 mm
d 2 1,2 41,3 49,56 mm
d 3 1,2 46,4 55,68 mm
d 4 1,2 50,1 60,12 mm
d 5 1,2 42,5 51 mm

Konstuktivno usvojeni prenici vratila

d1 d 5 d 2 50 mm
Strana 11. od 23.

d 4 60 mm
d 3 56 mm

1.6 Provjera dinamikog stepena sigurnosti na vratilu

Dinamiki stepen sigurnosti je potrebno provjeriti na svim mjestima na vratilu gdje se javlja
koncentracija napona.
Ta mjesta su:
1. Prelazi sa manjeg prenika na vei prenik
2. ljebovi za klin ( 1,3,i 5 )
3. ljebovi za uskonike ( 2 i 4 ).

Provjera stepena sigurnosti na mjestu promjene prenika vratila

Prelaz 2-3

D
d

Promjena prenika vratila

Dinamiki stepen sigurnosti na savijanje:

A
S 1 2 3
k a
1 0,95 faktor kvaliteta povrine
2 0,85 faktor veliine presjeka
3 1 - faktor ostalih uticaja
A MPa amplitudni napon materijala pri savijanju za
sr 0 ( za isto naizmjenino opt.)
A 240 MPa ( Smitov dijagram )
k ( k 1) k 1 - efektivni faktor koncentracije napona
k 0,75 - koeficijent osjetljivosti materijala za nelegirane elike sa minimalnom
garantovanom zateznom vrstoom od 550 MPa
k - geometrijski faktor koncentracije napona i zavisi od geometrije
3
0,06
d 50

D 56
1,12
d 50

k 1,7
d manji prenik [ mm ]
D veliki prenik [ mm ]
Strana 12. od 23.

k 1,525

a MPa amplitudni napon kojim je vratilo izloeno u radu.


MSmax
a S S max MPa
Wx
MS max Nm max. Moment savijanja za dati presjek vratila

Wx
d 3
32

mm 3
MS max 613,7 Nm ( prelaz sa mjesta 2 na mjesto 3 )
50 3
WX 12265,62 mm 3
32

613700
a 50 MPa
12265,62

240
S 0,95 0,85 1 2,5
1,525 50

Dinamiki stepen sigurnosti na uvijanje:


A
S 1 2 3
k a

1 0,85 faktor kvaliteta povrine


2 0,7 faktor veliine presjeka
3 1 faktor ostalih uticaja
A D SR amplitudni napon materijala vratila pri uvijanju

u max
SR a za isto jednosmjerno promjenjivo optereenje
2

M u max
u max MPa maximalni napon uvijanja
Wo

M u max Nm maximalni moment uvijanja za dati presjek vratila

Wo
d 3
16

mm 3 polarni otporni moment presjeka vratila

M u max 250 Nm
Wo 2W x 24531,24 mm3

250000
u max 10,19 MPa
24531,24

u max
a 5 Mpa
2
A 140 MPa - Na osnovu Smitovog dijagrama sa slike 1.39 iz praktikuma ME I

k ( k 1) k 1
Strana 13. od 23.

D
k 1,5 ( na osnovu odnosa i )
d d
k 1,375
140
S 0,7 0,85 1 12,1
1,375 5

Ukupni dinamiki stepen sigurnosti:


S S
S 2,4
S 2 S 2

Prelaz 3-4

Dinamiki stepen sigurnosti na savijanje:

A
S 1 2 3
k a
1 0,85 faktor kvaliteta povrine
2 0,78 faktor veliine presjeka
3 1 - faktor ostalih uticaja
A MPa amplitudni napon materijala pri savijanju za
sr 0 ( za isto naizmjenino opt.)
A 240 MPa ( Smitov dijagram )
k ( k 1) k 1 - efektivni faktor koncentracije napona
k - geometrijski faktor koncentracije napona i zavisi od geometrije
2
0,035
d 56

D 60
1,07
d 56
k 1,65

k 1,48

a MPa amplitudni napon kojim je vratilo izloeno u radu.


MSmax
a S S max MPa
Wx
MS max Nm max. Moment savijanja za dati presjek vratila

Wx
d 3
32

mm 3
MS max 776,4 Nm ( prelaz sa mjesta 3 na mjesto 4 )
56 3
WX 17232,32 mm 3
32

776400
a 45 MPa
17232,32

240
S 0,78 0,85 1 2,3
1,48 45
Strana 14. od 23.

Dinamiki stepen sigurnosti na uvijanje:


A
S 1 2 3
k a

1 0,85 faktor kvaliteta povrine


2 0,675 faktor veliine presjeka
3 1 faktor ostalih uticaja
A D SR amplitudni napon materijala vratila pri uvijanju

u max
SR a za isto jednosmjerno promjenjivo optereenje
2

M u max
u max MPa maximalni napon uvijanja
Wo

M u max Nm maximalni moment uvijanja za dati presjek vratila

Wo
d 3
16

mm 3 polarni otporni moment presjeka vratila

M u max 300 Nm
Wo 2W x 34464,64 mm3

300000
u max 8,7 MPa
34464,64

u max
a 4,35 Mpa
2
A 140MPa - Na osnovu Smitovog dijagrama sa slike 1.39 iz praktikuma ME I

k ( k 1) k 1
D
k 1,3 ( na osnovu odnosa i )
d d
k 1,225
A 140 MPa - Na osnovu Smitovog dijagrama sa slike 1.39 iz praktikuma ME I
140
S 0,675 0,85 1 14,75
1,225 4,35

Ukupni dinamiki stepen sigurnosti:


S S
S 2,3
S 2 S 2

Prelaz 4-5

Dinamiki stepen sigurnosti na savijanje:

A
S 1 2 3
k a
1 0,85 faktor kvaliteta povrine
2 0,81 faktor veliine presjeka
Strana 15. od 23.

3 1 - faktor ostalih uticaja


A 240 MPa
5
0,1
d 50

D 60
1,2
d 50
k 1,65

k 1,465
MSmax
a S S max MPa
Wx
MS max Nm max. Moment savijanja za dati presjek vratila

Wx
d 3
32

mm 3
MS max 776,4 Nm ( prelaz sa mjesta 4 na mjesto 5 )
50 3
WX 12265,625 mm3
32

776400
a 63,29 MPa
12265,625

240
S 0,81 0,85 1 1,78
1,465 63,29

Dinamiki stepen sigurnosti na uvijanje:


A
S 1 2 3
k a

1 0,85 faktor kvaliteta povrine


2 0,7 faktor veliine presjeka
3 1 faktor ostalih uticaja
A 140 MPa - Na osnovu Smitovog dijagrama sa slike 1.39 iz praktikuma ME I

u max
SR a za isto jednosmjerno promjenjivo optereenje
2

M u max
u max MPa maximalni napon uvijanja
Wo

M u max Nm maximalni moment uvijanja za dati presjek vratila

Wo
d 3
16

mm 3 polarni otporni moment presjeka vratila

M u max 300 Nm
Wo 2W x 24531,25 mm 3
Strana 16. od 23.

300000
u max 12,2 MPa
24531,25

u max
a 6,1 Mpa
2
A 140MPa - Na osnovu Smitovog dijagrama sa slike 1.39 iz praktikuma ME I

k 1,24
140
S 0,7 0,85 1 11
1,24 6,1

Ukupni dinamiki stepen sigurnosti:


S S
S 1,78
S 2 S 2

Dinamiki stepen sigurnosti na mjestu lijeba za klin

t
b
d

lk

Mjesto 1 i 5

d1=50mm
b=16mm
t=6,2mm

A
S 1 2 3
k a
Strana 17. od 23.

1 0,85 faktor kvaliteta povrine


2 0,81 faktor veliine presjeka
3 1 faktor ostalih uticaja
k - efektivni faktor koncentracije napona ( tab. 6.8 tip A )
k 1,45
MSmax
a S S max MPa
WX

MS max Nm maximalni moment savijanja na mjestu ljeba za klin.WX mm 3 aksijalni otporni moment presjeka vratila na mjestu ljeba za klin

d1 ( d1 t ) 2 b t
3

WX 10362,5325 mm 3
32 2d1

MS max 433,012 Nm
A 240 Mpa
MSmax
a S S max MPa
Wx
a 41,78 MPa
240
S 0,85 0,81 1 2,72
1,45 41,78
.

Dinamiki stepen sigurnosti na uvijanje:


A
S 1 2 3
k a

1 0,85 faktor kvaliteta povrine


2 0,7 faktor veliine presjeka
3 1 faktor ostalih uticaja
A 140

u max
a
2

M u max
u max MPa maximalni napon uvijanja
Wo
M u max 250 Nm
d1 (d 1 t ) 2 b t
3

Wo 22628,2 mm3
16 2d 1

u max 11,04 MPa


SR 5,52 MPa

140
S 0,85 0,7 1 6,7
2,25 5,5
Ukupni dinamiki stepen sigurnosti:
Strana 18. od 23.

S S
S 2,5
2
S S 2

Mjesto 3

d3=56mm
b=16mm
t=6,2mm

A
S 1 2 3
k a
1 0,85 faktor kvaliteta povrine
2 0,73 faktor veliine presjeka
3 1 faktor ostalih uticaja
k - efektivni faktor koncentracije napona ( tab. 6.8 tip A )
k 1,33
MSmax
a S S max MPa
WX

MS max Nm maximalni moment savijanja na mjestu ljeba za klin.WX mm 3 aksijalni otporni moment presjeka vratila na mjestu ljeba za klin

d (d t ) 2 b t
3

WX 3 3 15035,7 mm3
32 2d 3

MS max 677,59 Nm
A 240 Mpa

a 45,06 MPa
240
S 0,85 0,73 1 2,39
1,38 45,06

Dinamiki stepen sigurnosti na uvijanje:


A
S 1 2 3
k a

1 0,85 faktor kvaliteta povrine


2 0,625 faktor veliine presjeka
3 1 faktor ostalih uticaja
A 140

u max
a
2

M u max
u max MPa maximalni napon uvijanja
Wo
M u max 300 Nm
Strana 19. od 23.

d 3 (d 3 t ) 2 b t
3

Wo 32268,04 mm 3
16 2d 3

u max 9,29 MPa


a 4,6 MPa

140
S 0,85 0,625 1 11,8
1,37 4,6
Ukupni dinamiki stepen sigurnosti:

S S
S 2,34
2
S S 2

Dinamiki stepen sigurnosti na mjestu lijeba za Zegerov prsten


mjesto 2 i 4

Leaj je sa jedne strane oslonjen na naslon vratila , a sa druge strane moe se osigurati
Od aksijalnog pomjeranja pomou Zegerovog prstena, za koji se na vratilu mora
predvidjeti lijeb.
d1

lH13=a

Mjesto 2

Na mjestu (2) za prenik d 2 50 mm , usvajam Zegerov prsten


d 1 47 mm
lH13=2mm
b=5mm
d2=64mm
Strana 20. od 23.

Dinamiki stepen sigurnosti na savijanje:


A
S 1 2 3
k a

1 0,85 faktor kvaliteta povrine


2 0,73 faktor veliine presjeka ( linija a )
3 1 faktor ostalih uticaja

A 240 MPa

k 1,7
k (0,7 0,9)
Usvajam:
k 0,75
k ( k 1) k 1 =1,525
MS max
a MPa
WX
MS max 435,4 Nm
d1
3

WX 10187,63 mm 3
32

a 42,7 MPa

A
S 1 2 3 2,2
k a

MS max Nm - maximalni moment savijanja na mjestu lijeba za Zegerov prstenWX mm 3 aksijalni otporni moment

Dinamiki stepen sigurnosti na uvijanje:


A
S 1 2 3
k a
1 0,85
2 0,675
3 1
M U max 250 Nm
d
3

WO 1 20375,26 mm 3
16

M U max
U max 12,26 MPa
WO
U max
a 6,13 MPa
2

A 140 MPa
Strana 21. od 23.

D
k 1,4 ( , )
d d)

k (0,7 0,9)
Usvajam: k 0,75
k ( k 1) k 1 1,3
A
S 1 2 3 10
k a

Ukupni dinamiki stepen sigurnosti:

S S
S 2
2,15
2
S S
.

Mjesto 4

Na mjestu (4) za prenik d 4 60 mm , usvajam Zegerov prsten


d 1 57 mm
lH13=2,15mm
b=5,5mm
d2=75mm

Dinamiki stepen sigurnosti na savijanje:


A
S 1 2 3
k a

1 0,85 faktor kvaliteta povrine


2 0,73 faktor veliine presjeka ( linija a )
3 1 faktor ostalih uticaja

A 240 MPa

k 1,7
k (0,7 0,9)
Usvajam:
k 0,75
k ( k 1) k 1 =1,525
MS max
a MPa
WX
MS max 776,4 Nm
d
3

WX 1 18172,06 mm 3
32

a 42,7 MPa
Strana 22. od 23.

A
S 1 2 3 2,2
k a

MS max Nm - maximalni moment savijanja na mjestu lijeba za Zegerov prstenWX mm 3 aksijalni otporni moment

Dinamiki stepen sigurnosti na uvijanje:


A
S 1 2 3
k a
1 0,85
2 0,675
3 1
M U max 300 Nm
d
3

WO 1 36344,12 mm3
16
M U max
U max 8,25 MPa
WO
U max
a 4,12 MPa
2

A 140 MPa
D
k 1,4 ( , )
d d)

k (0,7 0,9)
Usvajam: k 0,75
k ( k 1) k 1 1,3
A
S 1 2 3 14,9
k a

Ukupni dinamiki stepen sigurnosti:

S S
S 2
2,17
S S
2

2.1 Izbor kotrljajnog leaja

Fr Fa

200 rad ; Ta 10000 sati;


s
30 30
n 200 1910,8 rad / s
3,14

x 0,5 ; y 0,7 ;
Fr ( F ) 2 ( F2H ) 2 3361,2
2
v
Strana 23. od 23.

F x Fr y Fa 0,5 3361,2 0,7 3361,2 4033,4 N

Dinamika mo noenja leaja

To n
C H F m
16660

H = 1 - faktor temperature

10000 1910,8
C 1 4033,4 3 42,21 kN
16660

Usvajam BNO2, leaji sa kuglicama sa kosim dodirom ija je dinamika mo


noenja C 43,1 kN , d=60mm D=110mm i B=22mm