Sunteți pe pagina 1din 3

E..?

00023 I 65

nr. din fo

Cu pdrrirc ia acccpL:arca chcitr-riciilor'


necesare pcntru i.M. ,,I)ircc\ta construclii
t, it"ale" a llr'imdrici nrun. Chi;indu
in luna anriiic 2tll7

Av6nel in vcc$crc demcrsui i.nA. ,,I)ircclia constructii capitale" nr. 03-


051229 clin 05 .A4.2A17, in scopul gcstiondrii eficiente a rn loacelor financiare
precanizate tn Lrugeiul mr-riricipal Chigin[u provizoriu pe anul 2017, stabilit prin
clispozitia prirnaruiui gcncral al rnunicipiui Chiginau nr. 1526-c din 28.12.2016
,,Cti pi'ivire ia apiicarca bugctulur municipai Chiginau provizclrir-r pc anul 2017",
ciispoziiiei w" 244-d ctin n.A3.2An,,Cu privire Ia aprobarea iistei proviz,ori a
o iectivelor qi a tipurilor ele lr-rcrdri in bugctul municipal Chiginau pc anul 2017",
in temeiul arL.30 alin. (i) din Legea l{epublicii N4oldova nr.397-XV din
16.10.2003 ,,Frivinel fin {cic publice locale", cu rnoclificdrilc qi cornplctdrile
ultcrioare alin. (1) pc1. 8) lit. b) qi aft. 16 ahn. (i) din Lcgea Itepublicii
, att. l5
Moldova w'. din 17.{}6.2A15 ,,tr}rivincl statutr-rl municipiului Chiqiniatt", art. ?9
alin. (1) iit. 9i art. 32 ahn. (i) din Lcgca Ii.epublioii Moldovanr.435-XVI din
"36
28.12.2006 ,.ilrjvinei adrninistralia publicb localh", Prirnarul Gcneral al
mun icipiului CiriEinau lll SPtJI.lli :

l. Se acceptd ci'cctuarca clrcltuieliiol in luna aprilie 2017 in sumS de 3 599 566 tei in
Iimita alocaliilor stabilitc in bugetul municipal Chiginau provizoriu pc anul 2A17,
oonform ancxci.
2" i.M. ,,tr)ireclia consir"uctii capitalc" (di Xtoinan Sofioni) va asigura cfectuarca
cllcltuieiilor corr forr clcsi.inaliei pe'pcrioada de gestiune a anuiui curent.
3. Controiui cxccutdrii prcvccicrrl,arprcz,cntci dis -l asum.

;t/
i'9

i_
\..:
,,i; ' I)orin Ci IIR'I'OACA
-.,'il
D O.r',

A-nexd

!ia Plimaluiui (ienelal


iuiui Chiginau
"D* " 2017

e!{E{ie!ife necs{E{e s!}re f\il{itttftre pentru


f" ,,flirecg[ cGfiit$le" tEl
st;-stctii C6
eL't.ttt c{}te5d;-u !zeffitE astrilite 201
[n fEF.ti{E 7
[,ucrdri]e de
constructie-
rrontaj gi ahc
servlct r pe
C)
Dcscricrc
OJ
lunile rnartie-
o aprilie 2017,
=
cd
!
a) suma
o o (, (lei)
U ll= o- frl

A 2 J 4 5

f. ,,i)[rec{io c$tsstt'wc{it capituf e"- t*ta!: 3 599 566


!ruvii{drcsfrm'{ | 917 542
1026'/ Coustruilea salii dc sport a LiccLrlLii "Mirr:ca Ir,liacle" 092) 8806 00.3 l9 3 192 t0 561 ot)
Rcconstruirca blocului ar-rxiliar al caniinci i-iccului itom6.no-
I 0156 (icrmeu-i 'h4ihail KclgS,lniceanll". !lLr:. Miron {losiin. 3 0922 8tt06 003r9 .l t9210 I 155 661
I{cconstmirca Gr[cji nitci dc c<ipii ltr l6 cr-r 660locuri din str.
t0264 ['rof. Ion ]iumcniuk 091 l 8802 003t9 3t9240 zoo

1021 5 Construirea ceurtincj Soolarc a Liccr-rlui 'fcoretic "Minerva" 0922 8 806 00319 319240 200 000

tetfterrd, strtorf, tt*eeret, cadtu gi o sttY 326 884

l0_i (J9 itcparaiia Ilibiioieroii ldunicipaie "Jj.ir. I {agdeu" 0 820 8502 00319 3t9240 | 00 000

I{cconstruirca lacnlui dc aennruiaic "Valca Morilor". Iran$a a


IV-a (amenajarca Parcului "Valca M<llilol")" inc|us itt.
- reconslruclio sciirii de gronil,
- antenajarea l)arcului "l/al.eti tr4oril.or",
- esil'oda de yarci, scenu, tribtrnu.fixci,
103 l0 - l4/(; puhlic' (poziliile 6, 7 . ,\,) 08r rt506 00319 3 I 9220 226 884
(i llsXloel*ria cle Iocuintc gi gosperiiitx'in scnviciiErin c*m er nalc

- GCIsporiiEris rte {oc'ssinte .47 500

Consolidarca elcmcntcior consiructivc alc balcoanclol g'rj

bloculilor de locuintc din Caloa legilor. 1611.1612.1613 0669 7 508 0033 I 311120 41 s00
- Flezt,aftcre$ caffzrdft{t{d gi arcrcrcaj*re | 074 933
Constru irca rctr: lclor tch n i co-cd iI itarc exterioarc alc compleru I Li i

locatirz din str. (lhioccilor gi a unui conplcx dc galaje, inclusit,;


sia!iilr,,r de irtti'tsfitrtntliourc
- i'c('oneclLii'eLi rei.elclor rir g ,yi nt-. i 8,

r 0350 - slalia de lrant:fbrntslr.tare, lranyu ) 06 t0 7 504 00:i l9 319230 273 840.0()


A 7 J 4 5

l,ucrdrilc de amenajare a rAulctului i)urlcsti (coleotorul dc ape


mcnajerc) pe por'liunoa: str. 27 Augrist. or. Durlcgti - str.
t0276 Clornului. 11/1. or. Clhisindr-r 0630 75 0-.1 003 r9 ir9r3 I t2 261.00

r029tt Construi rea canaliz.lat'i r n,cna j cr- f-ccal o i d e pc str'-Ia P elricani 0630 75 03 00319 3IgnA 33 558.00

I 0300 Con stru irea canaliz.itrii m cua i cr-feczr I o id e cl i n s1r- la 2 M Lr ncesli 0630 7s03 00319 319230 368 008.00

Reabi litarea apeductu I Lri ciin str. 'l-'ab'ac/aria Ve chc, Negrigteni,


10331 Pagcani. tlaltci 0630 7503 00319 319230 287 000.00

Proiectarea conso I idErii nr a I u ri lor r6u letLrlr-r i IlLr lboc ica din
10266 pcrinrcinrl str. A. Doga 0(t20 7502 00:l l9 3r924C 266.00

Servicii ?n tlonrcniu! econonaiei 232 707


Construirea drunrurilor cje acces cJe la str. Ceucari spre blocurile de
10290 locuinte din str-la Stuclcutilor' 045 I 6402 003r9 3t922( 83 337.00

Reparatia capitald, a pcretelui de sprijin pe bcl. Dacia,27-37 045 l 6402 00 t5.1 312t2C r48 970.00

Construirca ccntralci lcmrjcc cLl qazc naturalc la (iraclini{a dc


l0:i07 coirii nr.I 3i. str. []nivorsitirtii- ] 0432 s 802 00i19 319230 ,{ 00.00