Sunteți pe pagina 1din 2

\

R-EP{JBLNCA. oi-Dov.{
COI{S$-,NUN, N4UNN AX., CE{r$n\A

7,,1N
{
ff. 314L

Cu privire la compensarea cheltuielilor


suportate de chtre t'amiliile defavorizate
din nnmicipiul Chigin6u pentru plata
apei suplirnentar oalculatb

Avand in vedere riota informativ6 a ei generale I -oofirunale $1 amenaJafe


referitor tra suslinerea financiard a defavorizate din rnunicipiul Chiqindu,
prin achitarea din contui rnijloacelor a voiumului apA suplimentar calculat,
conf,onn prevederitror art.29, alin. (2) Cin Renrrhlicii Mo nr" 303 din 13"\2.2013
,,Privind serviciul public de alimentare eu qi de canalizare", 116 din R.eexrlamentul ou
privire la serviciul public de alirnentare apd qi de Qprobat prin F{otdrdrea
Agenliei Naiionale pentru R.eglementare in inergeticf, w. 271 16.12.2015, in temeiul
art. 8 din l-egea Republicii Moldova nr. 3 XV din 16.10.200 ,,Privind finan{ele publice
locale", art. 14, alin. (3) li art. i9, alin. (4) Legea Republi Molldova nr. 435-XVI din
28.12.20A6,,Frivind administralia public[ I ", Consiliul ipaf Chiqindu DECIDE:
1. Se stabitreqte compensarea cheltui suportate de familiile defavorizate din
inunicipiul ChiginSu pentru plata apei calculatd, distribuirii pentru
fiecare apartament a diferenlei dintre v de apd
de la brangamentul blocului locativ 9i lumul de apd
individuale ale nocatarilor.
2. Se stabilegte ca familiile defav din rnunicipiul ,qiniu c de
cornpensalii la plata resurselor energetice nforrn deciziei siliqlui 44"
w.821 din 10.10"2013 (err rnodificdrile ulterior) vor nefipia, , de
compensare la cheltuietrile pentru plata t,

3. Se aprobd R-egulamentul privind 'ea cheltuielilgr suportate de cdtre familiile


de favorizate din municipiul Chiqindu plata apei sup meqltar calculatd, confo5m
anexei.
4. Direclia generali finan{e anual la prol de $uget municipal, in bEza
propunerilor Direcliei generale locativ unale qi are va prevedea tnijloEce
financiare in aceste scopuri.
5. Direclia generald finan{e (dna V Vdzdautran) va
sursa de acoperire a cheltuielilor menli in pct. 4 al prezeiJ
6. Direclia relalii publice (dl Vadim nzaniuc) va plasa
municipiului Chigindu, prin intermediul ;-media, prevedeqil
7. Controlul privind executarea p decizii se pune in
dl Dorin Chirtoacd.
..,_$k;);
' t:j. ,,/ - 1,.L
PRESEDINTE

SECRETAR AL (!/ t v \,1'aleriu DIDENCU


.Slllr,ffC.rl
Anexd
la decizia Consiiiului
.
nnunieipal ChLisinbru
nr.5!4& dnn .{'(.a,|. tt-

prlvixxd conl rea cheltuielilor su rtate de cdtre e defavorizate


din rmunic iul CEeiqin6ar pere plata apei su ntan catrculafi.

X. Dis {ii genenatre


i. Frezentul ent stabil modalitatea de a cheltuielilor
supoftate de cdtre e defavori din municipiul pentru plata apei
suplimentar cal
2. cheltuielilor plata apei calculatd se
efectueazd doar or defav orizaie din municip
3. ln sensul tului R-egul t, se definesc le notiuni:
a) familie-o sau mai mul persoane care I esc in aceeagi locuinld
qi se intrelin dintr buget comun;
b) familie defa ortzatd - fainilia persoana a cdrei global mediu lunal
nu depigegte val minimd de exi fd ?n mediu o persoand stabilitd de
cdtre Consiliul muni ipal Chiqindu;
c) compe cheltuielilor supo de cdtre vorizate - actiune
de compensare a p or inaintate pentru suplimentar
d) apa suplim tar calculatd - di buirea pentru fi apaftament a diferentei
dintre volurrul de inregistrat contorului de la brangamentul
blocului locativ si olumul de apd in icat conform lor individuale a1e
locatarilor sau, in li contoarelor, confl normelor de a apei aplicate.
4. Co cheltuielilor plata apei limentar calculatd se
efectueaz6,, in mod mat, familiilor d vorizate cate frciazS, de cornpensati i
la plata resurselor energetice R-egulamentul privind compensarea
cheltuielilor ia efectuarea p or pentru e energetice de cdtre
persoanele defav din municipiul igindu aprobat p deQizia CMC nr. 8/21
din 10.10.2013, cu ificdrile operate terior.

II. Modall de conmpe re a cheltuielilo pentru plata a pninaentar calculafd

5. Criteriile compensare a eltuielilor pentru apei suplimentar


calculati sunt ie-verbale pri d aprobarea li or beneficiarilor de
compensalii la le energetice, de cdtre le preturilor de sector
qi primdriiior oraqel , satelor (comunel
) din cornponenla ioipiului Chiqindu.
6. In baza lir lor beneficiarilor d compensafii la ie energetice, i.M.
,,Infocom", va calc Iunar mdrimea ii che or pentru plata apei
suplirnentar cal
r/. ?r
r.lVL ,,lnlt va transmite Direciiei g iooativ-comunale gi
amenaj are, listele ficiarilor referitor ia compensarea Ituiplilor pentru plata
apei suplimentar cal precum $i de seam5 I nu mai tdrziu de data
de 15 a lunii celei de gestiune.