Sunteți pe pagina 1din 8
MINISTERUL EDUCATIE] NATIONALE DIRECTIA GENERAL A INVATAMANT PREUNIVERSITAR NL I2S7,.2F, 02 2016 Catre Inspectoratul Scolar Judetean/Inspector in atengia d-nei/d-lui inspector scolar general in atentia d-nei/d-lui inspector responsabil cu activitatea educativa Organizatia Salvapi Copiii implementez’, in perioada 7 februarie - 24 martie 2017, cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, Concursul national ,Para ura, cu toleranga”. Aflat la a saptea edigie, concursul derulat cu ocazia Zilei Internasionale a Sigurantei pe Internet 2017 abordeaza anual teme diferite. Tematica anului 2017 - ,,Fard urd, cu tolerangat” - se incadreaza in miscarea global de combatere a discursului instigator la ura ,No hate speech movement’ Aceastii direcfie vine ca urmare a ingrijorarii cu privire la intensificarea discursului instigator la ura (DIU) fat de grupuri vulnerabile din societate, mai ales in mediul online. In anul scolar 2016-2017 Concursul se regiseste in Calendarul Concursurilor nationale neursului, cu rugdmintea de scolare lard finantare M.E.N. Va transmitem atasat Regulamentul Ci a-| disemina in unitatile de invagimant din judegul dvs./Municipiul Bucuresti Va multumim! Director General Alin-Catalin PAUNESCU a Mihaela Tania IRIMIA 2 flan, Inspector de specialitate Catalina Chendea (Zr~ al Srthlot wr. 28-2, Sector 1, 010168 8 ® Salvati Copi Concursul ,Fara ura, cu toleranta” Art. 1. Context Concursul ,Fara urd, cu toleranga* este o inifiativa Iansati de Organizatia Salvafi Copiii fn cadrul programelor educationale Drepturile Copilului si Ora de Net (www.oradenet.ro), sustinute de Ministerul Educatiei Nationale. Aflat la a saptea edie, concursul derulat cu ocazia Zilet Internationale a Siguranjei pe Internet 2017 abordeaza anual teme diferite. Tematica anului 2017 - .Fard urd, eu toleranga” - se incadreazi in miscarea global de combatere a discursului instigator la uri .No hate speech movement’, Accasta lirectie vine ca urmare a ingrjorarii cu privie la intensificarea discursului instigator Ia ur (DIU) fata de grupuri vulnerabite din societate, mai ales in mediul online. Art. 2, Conditii de participare La acest concurs pot participa elevil si profesoril din tnvayimantul preuniversitar. Concurenii vor lucra pe clase gi vor fi coordonafi de citre un cadru didactic. Copiti $i adolescengit vor putea participa potrivit categoriei de clas’ in care se incadreaza,astfel: Categoria I: elevi clasele 0 - IV ‘+ Categoria It: elevi clasele V- VII * Categoria III: elevi clasele IX ~ XIl Art. 3, Derularea concursului Concursul ,Fara urd, cu toleranfa’, lansat cu ocazia Zilei Internafionale a Siguranjei pe Internet 2017, congine trei probe: 1. Odezbatere in scoala, pe tema ,Fard ur, cu tolerant” {In cadrul acesteta, invitim sa fle dezbatute fn clas’ posibilele cauze ale situapilor de bullying mentionate fn Anexa 1, precum si efectele lor pe termen scurt, mediu si lung asupra tuturor celor implica, fle ci acestea au rolul de victim’, agresor sau martor. Rolul cadrului didactic este acela de a facilita discuyia, de a implica tofi elevii clasei in activitate si, totodata, de a introduce fn dezbatere informatii relevante privind fenomenul de bullying si drepturile nr, este important ca copilului, de forma celor prezentate fn Anexa 1, respectiv, Anexa 2, In urma disc ® Salvati Copii fiecare participant sa fnjeleaga propriul rol in diminuarea fenomenului sis deprind o atitudine tolerant si constructiva fata de cei cu care intra fn contact: In urma dezbaterilor, elevil participant si cadrul didactic coordonator realizeaza urmatoarele doua probe. 2. Oacfiune publica pe tema ,Fara ura, cu tolerant” La eveniment invitim sd fle prezente minim 50 de persoane, Acestea pot fi din rndul autoritagilor locale, alti colegi, parinti, cadre didactice, prieteni, publicul larg din comunitatea de care aparfin. Scopul acestei acfiuni este acela de a creste nivelul de informare si constientizare cu privire la efectele bullyingului asupra tuturor celor implicati, indiferent care este rolul lor fn situafia de agresiune; fn cadrul acestel ‘acfiuni publice este important si se evidentieze si corelatia dintre situatiile de agresiune si Incilearea Drepturilor Copilulul, exemplificate tn Anexa 2. ‘erilor fn concurs, Pentru atingerea punetajului Aceast’ acjiune va avea pondere dublé fn evaluarea ins: ‘maxim recomandm invitarea la evenimentul organizat pe aceasta tem’ si a unor reprezentanji din partea presei locale. Totodat’, tncurajam participantii si posteze detalii despre inigiativele lor 51 in mediul online folosind mesajele #StopBullying #ZivaSiguranteipelnternet, #Faralra, #CuDrag, #OraDeNet. Pentru documentarea acestei activitafi in vederea inscrierii in concurs, rugim efectuarea unor serit de fotografii reprezentative tn timpul evenimentulul, capturi de ecran pentru promovatile online, scurt descriere a iniiativei si rezultatele avute, Acestea vor fi incdrcate fn formularul de Inscriere fn concurs, Invitaim participangii sa rimana in contact cu paginile wwv.oradenet.ro si www.facebook.com/Sigurpenet pentru a primi mesajele personalizate din partea echipei Ora de Net legate de promovarea concursulut 3. Un clip video ,Fara urd, cu toleranta” Clipul cu o duratd de maxim 3 minute va surprinde cele mai importante concluzii ale discusiilor si ‘mesajele prin care ei isi propun si contribuie la diminuarea fenomenului de bullying atat in mediul scolar, cat gin mediul online, Copiii i tinerii sunt invitasi si tnscrie proiecte multimedia (clipuri video) tn care vor ilustra opinta lor cu privire la tema concursulul ,Para ura, cu toleranga’, plecind de a informayiile primite fn Anexele 1 si 2 Clipurile video realizate vor fi axate pe mesaje care promoveaz prietenta, toleranga, non-diseriminarea, diversitatea 5i drepturile copilului, mesaje specifice ce vor fi adresate celor implicagi direct tn situagiile de bullying, autoritatilor responsabile pentru siguranta, reprezentantilor scolii, paringilor sau publicului larg Recomandam alegerea unui singur grup tint predominant carora doriti si adresati clipul video pentru a oferi mal multa coeren§a materialulut. Cele mat reusite proiecte vor fi promovate la nivel nagional si ® Salvati Copiii sa consultafi criterile de jurizare tnainte de crearea european de catre echipa Salvati Copii. VA invit yentru a va asigura ed veti obfine un punctaj cit mai mare. lipul Art. 4. Perioada de desfisurare Concursul se va derula in perioada 7 februarie -24 martie 2017. va face accesind pagina wwnw.oradenet.ro/concurs2017.. Aceasta este dispontbila un formular de Inserierea fn concurs: fncepand cu data de 7 februari inscriere, sectiune care va permite descrierea inigiativet locale derulate si posibilitatea tncircirii , ziva lansarii nationale a concursului si va conti ‘materialului video realizat de echipa participanta (0 clas de elevi si profesorul coordonator), Art. 5. Criterii de evaluare ‘Criteriile de validare sunt urmatoarele: ‘© Echipa de proiect trebuie si fie o clasi de elevi iar coordonatorul sa fie un cadru didactic. * Coordonatorul trebuie s8 detin’ acordul scris al paringilor elevilor care vor aparea in clipul video. contextul concursului ,Rara urd, cu toleranga” Acestea pot fi promovate de echipa Salvagi Cop + Proiectul video trebuie si aba maxim 3 minute sis fie realizat fn formatul avi, mp4 ‘+ Proiectul nu trebuie si congind materiale aflate sub incidenta dreptutilor de autor - copyright. In cazul folosiii unor materiale aflate sub copyright, trebuie s8 existe si si se poatd pune la dispozitia juriului acordul autorului, Recomandim folosirea materialelor care au licenf3 Creative Commons. + Proiectele nu trebuie sa conyina cuvinte, simboluri $1 imagini indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe sau de instigare la violenfa etc. Criterii dejurizare Jurizarea va consta in acordarea unei note finale in functie de respectarea criteri vvizualiza proiectele validate, puncténd fiecare proiect cu note de la 1 la 10 in baza urmatoarelor criter 1 Membrii juriului vor le varsta - pondere dubl 1. Complexitatea tehnica si impactul actiunit locale, potrivit categor 2 Reflectarea in clipul video a temei propuse, modul in care este exprimati si dezvoltats 3. Notaartisticd a clipulu video: riginalitate, sti grafic 4, Exprimarea si complexitatea tehnici.aclipului video: claritate, coerenga, logic, corectitudine; 5. Corelarea activitiilor cu respectarea Drepturilor Copiluluis fe membrii juriului proiectului respectiv. Nota finala a unui proiect va fi suma notelor acordate de ci ® Salvati Copi Jriul va fi format din: + Membrii echipei Salvayi Copiti ‘+ Unrreprezentant din partea Ministerului Educatiei Nasionale ‘© Unreprezentant din partea sponsorilor evenimentului © Unelev ~selectat din randul voluntarilor cu experien3 in cadrul activitatilor Ora de Net + Unprofesor ~ selectat dintre colaboratorii cu experienga in cadrul activititilor Ora de Net Compararea punctajelor se va face pe flecare categorie de varsti in parte, CAstigatorul loculul | va fi projectul cu punctajul cel mai mare pentru categoria sa de varst, urmat in ordinea descrescitoare a unctajului acordat, de proiectele clasate pe locurile doi si tei Art. 6. Certificare si premi Tobi profesorii coordonatori si elevii participanti vor primi adeveringe care atest implicarea lor in proiecte educationale marca Salvaji Copili, in baza unui tabel nominal completat de citre profesorii coordonatori ai proiectului, Tabelul va fi tn format Microsoft Excel si va fi disponibil pe pagina de fnscriere Jn concurs wwrw.oradenet.r0/eoncurs2017. Autorii proiectelor cAstigatoare vor primi diplome din partea Ministerulul Educajiet Najionale. Premiile vor consta in echipamente tehnologice pentru dotarea claselor castigitoare care si faciliteze proce educational. Persoana de contact Pentru eventuale intrebati sau clarificari ale unor aspecte care nu sunt cuprinse sau detaliate in ‘materialele de prezentare si Regulamentul de organizare a concursului Georgiana Rosculet - Coordonator proiecte educationale Salvati Copii Email : georgiana.rosculet@salvaticopitiiro ‘Telefon ; 0736 432 161 (disponibil luni ~ vineri, orele 14.00-16.00) Salvagi Copiti Romania Director de programe George Roman ® Salvati Copiii Organizatia Salvasi Copiii propune elevilor si profesorilor concursul de proiecte pe tema .Fard urd, cw Anexa 1. Fenomenul de bullying toleranga” avand ca principal scop cresterea nivelului de informare cu privire la efectele pe care situatile de bullying le au asupra tuturor celor implicagi, le c& acestea au rolul de victims, agresor sau martor. Bullying-ul este fn general caracterizat ca un comportament agresiv intentionat care (a) este menit si provoace disconfort sau durere, (b) implica un dezechilibru de putere si trie fntre agresor si victim’, $1 (©) se manifesta repetitiv, regulat (Limber, 2002; Olweus, 1993a; Nansel et al, 2001); Bullying-ul poate lua diverse forme, de la tachinare, zvonuri sau minciuni despre persoana vizat’, excluderea dintr-un grup, amenintare si pind la agresiune fizicd. Atunci cind acest fenomen se fatamplt prin intermediul dispozitivelor tehnologice acesta poart denumirea de cyberbullying. Impactal este resimit in flecare dimensiune de dezvoltare psihologici: ‘© emotional’, accentuand riscul ca cele mai frecvent trite emofi in relayile interpersonale s& fle de team@, furie, frustrare, resentiment, vinovatie sau rusine; social, aducand tn relatiile cu semenii variate comportamente de agresivitate, respingere sau izolare; © comportamentala, transformand, pentru multi copii, comportamentul violent fn cea mai intens utilizata strategie de rezolvare a problemelor; © cognitiva, reducand resursele copiilor pentru procesul de fnvatare. Comportamentele de bullying au stabiltate crescuta fn timp, sunt cel mai adesea ascunse de adult si continu tn absenfa unor masuri specifice de interventie. Bullying-ul este o problemi relational ce solicit Intotdeauna o solufie care implicd schimbsri la nivelul relatilor intre copii si fn dinamica grupului. Pentru eliminarea comportamentelor de bullying este necesara o interventie directa in contextul fn care acestea apar, cel mai adesea in mediul scolar. Un alt aspect asupra caruia atragem atentia este cA, intr-o situafie de bullying tofi copiti sunt victime, {nclusiv cei care au rolurile de agresor sau martor ‘+ victima : cel care sufera consecinfa directa a agresivitiii © agresorul : cel care este autorul comportamentulul violent - cu sigurang’, a fnvagat asta flind la randul sau martor sau victima a unui comportament violent fntr-un alt context de vias * martorul : cel care asista neputincios $1 fnvapa ca scoala sau cartierul sunt cimpuri de lupta in care doar cei puternici supraviejuiesc. ® Salvati Copi Fenomenul de bullying in Romania {In scolile din Romania, in mod repetat, 3 din 10 copii sunt exclusi din grupul de colegl, tot 3 din 10 copit sunt ameninfafi cu bataia sau lovirea de citre colegi iar 1 din 4 copii a fost umilit in fata colegitor, potrivit unui studiu nafional despre fenomenul de bullying, realizat de organizafia ,Salvafi Copiil” in 2016, 73% din copii au fost martorii unei situafii de bullying in mediul scolar, 58% au asistat la situajii de bullying in propria clas, 46% tn grupul de prieteni, iar 69% in mediul online, ORA BE NET Programul Ora de Net, prin serviciul gratuit ctrl AJUTOR, ofera elevilor si profesorilor informare si consiliere cu privire la situatile de abuz in mediul online, Pentru mai multe detalii despre mesajele campaniel si resurse educafionale accesayiplatforma wwworadenctro si pagina Concursut propus se incadreazat in migcarea global’ de combatere a discursulut instigator Ia ura ,No hate speech movement” lansati de Consiliul Europei ca urmare a ingrijorarii cu privire la Intensificarea discursului instigator la urd (DIU) fata de grupuri vulnerabile din societate. Pentru platforma najionala a campaniei va invitim sa accesafi www.nohatespeech.ro Anexa 2. Drepturile Copilului Drepturile fundamentale ale copilului cuprinse in Conventic: >>> Dreptul la via >>> Dreptul la un nume si o nationalitate; >>> Dreptul la educatie; >>> Dreptul de a-si exprima liber ideile; >>> Dreptul la ingrijre medical; >>> Dreptul de afi protejat impotriva oricarei forma de violent, abuz sau nexlijenti >>> Dreptul la joaca si timp liber. le ale Conventiei, cat si al Legit Interesul superior al copilului reprezint4 unul din principiile fundamer 272/204 privind protectia copilului si activitatea de a promova drepturile copilului. Conform studiulut soclologic Cunoasterea, importanja si respectarea drepturilor copilulul in Romania ~ opiniile elevilor (date culese in 2013; studi publicat in 2014), 16% dintre copii nu au stiut si mentioneze ijoratoare si fn ceea ce Flevilor, iar 76% dintre hiciun drept. Situatia cunoasterii drepturilor copilului de citre copii este fn priveste participarea elevilor ~ 19% dintre elevi nu stiu de existenta Consitiului acestia nu au apelat niciodati la acesta, De asemenea, jumétate dintre copii nu stiu cul s& se adreseze In caz de abuz sau exploatare prin muncé. Conform prevederilor Convengiei, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat si fi asigure cele 4 respecte drepturile copilului si normele de protectie a copilului, ‘mai bune condigii de dezvoltare, Drepturile copilului conginute tn Conventie trebuie si fie aplicate tuturor copiilor, fara diseriminare, Astfel,flecare copil are dreptul la via la educagie sila 0 dezvoltare armonioasa. ree pea Peet Organizatia Salvati Copiit desfagoara, din anul 1990, programul "$inoi avem drepturit”, avaind ca scop informarea copiilor in vederea constientizarii drepturilorsiresponsabiltiilr lor, sensibilizarea adulfilor cu privre la copl si drepturile sale, sporirea gradului de respectare a drepturitorcopitului simu fn ultimul rand, stimularea copillrsitinerilor si partieipe tn programe $i acfiuni sociale, Ministerul Educafiei Nationale si Cercetirii $tiintifice sustine, {inca din 2001, programul pentru promovarea drepturilor copilului, sprijinind acgiunite organizasiei Salvasi Copii, atat la nivel local, cat si national

S-ar putea să vă placă și