Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. GETRIX S.A.

CRAIOVA OBIECT: DISPENSAR UMAN


COM. ALM{J, JUD DOLJ
BENEF.: CONSILIUL LOCAL ALM{J
PR.NR. : 1796/2010
FAZA : DTAC

MEMORIU TEHNIC
Rezisten\[

Date generale
Prezenta documentatie s-a @ntocmit @n vederea construirii unui dispensar
uman cu regim de @n[ltime P+1, situat @n Com. Alm[j, jud Dolj.

Structura de rezisten\[ a cladirii propuse este alc[tuit[ astfel:


- Infrastructura:
- funda\ii continue din beton armat sub ziduri;
- Suprastructur[:
- pereti structurali portanti din zid[rie de c[r[mid[;
- plan]eu din beton armat peste parter;
- acoperi] tip ]arpant[ din lemn.

Amplasamentul ]i construc\ia se @ncadreaz[ dup[ cum urmeaz[:


- categoria de importan\[: C (normal[) conform H.G. 261/94;
- clasa de importan\[: III
- seismicitate: ag = 0,16g, Tc = 1sec, conform P100-
1/2006;
- valoarea caracteristic[ a v`ntului = 36m/sec. conform NP-082-04;
- ad`ncimea maxim[ de @nghe\ a terenului natural este la 0,85m
ad`ncime conform STAS 6054/77;
Pentru rigidizarea pere\ilor s-au prev[zut st`lpi]ori din beton armat care
@mpreun[ cu centurile din beton armat, formeaz[ o re\ea astfel @nc`t suprafa\a de
zid[rie confinat[ s[ nu dep[]easc[ 12 mp, conform Normativului CR6/2006 privind
alc[tuirea, calculul ]i executarea structurilor din zid[rie.
Conlucrarea st`lpi]orilor din beton cu zid[ria adiacent[ se va asigura prin
dispunerea de bare sau plase din o\el @n rosturile orizontale ale zid[riei, minim
6mm/60cm, p[trunz`nd 50 cm la ziduri, precum ]i prevederea de pene de beton prin
executarea zid[riei @n ]trepi.
St`lpi]orii se vor arma cu 12 PC 52 ]i etrieri 8/15 OB 37 @ndesi\i la 10 cm @n
zonele de @nn[dire a barelor longitudinale, precum ]i la partea superioar[ a st`lpi]orilor -
sub centur[, pe o lungime de cel pu\in 50 cm.
Centurile din beton armat se vor arma longitudinal cu 12 PC52 iar transversal
cu etrieri 6/20 OB 37. Barele longitudinale vor fi ancorate la intersec\ii pe o lungime de
40 diam. dincolo de marginea centurii @n care se ancoreaz[.
Clasa betonului din st`lpi, grinzi ]i plan]eu va fi C16/20 (B250).
Structura de rezisten\[ a construc\iei a fost calculat[ ]i dimensionat[ at`t la
@nc[rc[ri din gruparea fundamental[, c`t ]i la seism.
Nu se vor deschide s[p[turile dac[ nu exist[ siguran\a c[ se pot turna imediat
betoane @n funda\ii.
____________________________________________________________________________________2

La executarea funda\iei construc\iei se recomand[:


-pentru evitarea tas[rilor inegale ]I pentru ruperea capilarit[\ii se
recomand[ o pern[ de balast de 20cm;
-turnarea pernei de balast s[ se fac[ imediat dup[ terminarea s[p[turilor
pentru a nu se modifica umiditatea terenului de fundare;
-imediat dup[ decofrarea eleva\iilor golurile r[mase @n jurul funda\iilor vor
fi
umplute cu p[m`nt argilos, compactat @n straturi elementare de cca 20-
30cm grosime;
-nu se permite @ntreruperea execu\iei, dec`t dup[ terminarea
infrastructurii
acoperit[ cu placa slab armat[ ]I realizarea umpluturilor @n jurul
funda\iilor.
Beneficiarul va asigura conducerea lucr[rilor de santier de un diriginte de santier
autorizat.
Executantul va organiza sistemul de asigurare a calit[tii lucr[rilor si va asigura
controlul lucr[rilor de c[tre un responsabil tehnic cu executia autorizat.
Executia trebuie realizat[ de personal cu experient[ @n astfel de lucr[ri.
Se va pune accentul pe asigurarea calit[tii lucr[rilor si pe respectarea normelor de
protectia si igiena muncii.
Proiectantul de rezistent[ va fi solicitat la fata locului pentru fazele specificate @n
programul de control, precum si la orice dificult[ti de executie sau orice abateri de la
proiect.
La baza proiectului de rezisten\[ au stat urm[toarele STAS-uri ]i normative @n
vigoare:
- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct[ NP112-04;
- Cod de proiectare . Bazele proiect[rii ]i ac\iuni asupra construc\iilor. Ac\iunea
v`ntului. Indicativ NP-082-04;
- Cod de proiectare. Evaluarea ac\iunii z[pezii asupra construc\iilor.
Indicativ CR1-1-3-2005;
- STAS 3300/2-85 - Calculul terenului de fundare @n cazul fund[rii directe;
- STAS 10104-83 - Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor
structurale;
- STAS 10101/2A1-78 - #nc[rc[ri tehnologice din exploatare pentru construc\ii
civile, industriale ]i agrozootehnice;
- STAS 10101/1-78 Greut[\i tehnice ]i permanente;
- STAS 10107/2-77 - Plan]ee curente din pl[ci ]i grinzi din beton armat ]i beton
precomprimat;
- Cod de proiectare pentru structuri din zid[rie - Indicativ CR6-2006;
- Cod de proiectare seismic[ P100-1/2006;
- Ghid pentru calculul la st[ri limit[ a elementelor structurale din lemn, indicativ
NP 019-97.

Pe parcursul execu\iei, se va respecta cu stricte\e Legea securita\ii ]i s[n[ta\ii @n


munc[ 319/2007.

#ntocmit,
sing. B#N{ V.