Sunteți pe pagina 1din 14

irtuteoinfrOnori-

tomoduitooo

locomieip0ntecel

Sl.loan CASIAN

VIRTUTEA1XTNfuVITM .

TTIvIIDUITOARE A IACOMIEI

pAxMcELUI

IRINITAS

tAgt,2003

Textul bro$uriiesteextrasdin

Casian.Mata Si invdptura lui" -

tematicIalcltuitaqi explicatlde Diac. Mihai

Iordlchescu,EdituraTrinitas,lasi,2003.

,,Sfrntul loan

antologie

VIRTUTENITTNANANII . TAMAOUTOAREA LACOMIHPANTECELUI

PatimalScomieipdntecelui,de$iaparent inofensivi pentruomul contemporan,este cauzatoarede mult rAupentru suflet, intrucdt eaesteradicina desfrdnariigi sursaamortirii mintii $i a con$tiin{ei.Eail aducepe om intr-o starede incongtientaduhovniceasca,intr-un somn 9i o impietrirea sufletului.SfhntulIoan Casian analizeazdin profunzime aceastA patima $i efecteleei asupravietii duhovnicegti. El ne propunedreptleacvirtuteainfrdnarii, singuracarepoatestavili ,,pofta nesd{ioasda pAntecelui". Evident,ne intrebdmcdt de actualesunt pova{uirilegi indrumlrile unui monahce a trait in secoleleIV-V pentrunoi, cei din secolul XXI? ins6citind cu atentiesfaturileSfbntului

Ioan vom observacdpatimadesprecareel vorbeqteo regtrsimin noi, iar virtuteape care ne-oinftti$eazAcaleacneesteabsolutnecesarl pentruacombateefecteleacestuiviciu, pentrua ne curiti sufletul gi pentrua ne apropiade Dumnezeu. Ne desfrsurimviataintr-o societatedecon- sum,ai cdreistdlpidesusfineresuntcererea Ei oferta $i a cirei reguh principalaesteconcu- ren{a.Pentrua supraviefui,intreofertan{icon- curentaesteacerba.De aceeaei cauti sdsatis- facadin plin dorin{eleconsumatorului,ba chiar mai mult, sestrdduiesdstdrneasclanumite dorinte,placeriqipoftein fiecaredin noi pentru a-givindemarfa.Ei exploateazAnevoilevitale aleomului pentrucaacestasd $i le satisfacd prin consumareaproduseloroferitedeei. A- ceastaeste gi situatiapiefii dealimente.Diver- sitatea,cantitatea $i calitateaalimenteloroferite esteimpresionanti,dar,in acela$itimp con- stituie $i un bunprilej de a sivdrgipatima16- comiei.Pedealti parteins6,acestcontexteste qio oportunitatedea nesfinti prin lucrareavir- tutilor, mai alesprin ceaa infrdnarii.

Exemplullumii contemporaneestecelmai grditorin ceeaceprivegtelegituradintrel6co- mia pdntecelui si desfrdnare,primacauzind-o pe a doua.Spreindreptare,Sfrntul IoanCasian ne oferl pilda Sodomei,cetatepedepsitide Dumnezeucu foc pentrunelegiuiriletrupegti slvinite ca urrnarea imbuibnriipdntecelui. SffintulIoanne aratl $i cumesteposibill o astfelde relatiede cauzalitate.Necump6tarea la mdncaremole$e$temintea li-i afecteazd agerimea,slabindvoin{agizadarnicindnagterea degdnduribune,curate,dumnezeiegti.Trupul seingreuiazd,iar minteanu-l mai poatecon- trola.Astfel, instinctelereleiesla suprafala gi nu mai pot fi savilite. Izbdvireadeaceastipatim[ constdin lucra- reavirtutii infrdnarii.Aceastasesivdrge$teprin limitareahraneila strictulnecesar:a teridicade la mas6,,cdndpoftanu s-astinsinca".infr6- nareanu seopuneingrijirii trupului,ci nu in- gdduieca aceastlpreocuparestrsefaci spre satisfacereapoftelor,dupi cuvdntulSfhntului ApostolPavel: ,,Grija detrupsdn-o facefispre

pofte"(Romani13,l4). SfdntulIoanCasian explici acestecuvintearatdndcdnu estead- misdpurtareade grija faladepldcerilecdrnii, darnici nu suntexclusepreocupirilefa{ade celenecesarevie{ii,astfelincdt,printr-o ,,ingd- duinti binevoitoarefap detrup", si seajungala preocupdrilevdtdm6toarefatade ,,pl6cerile cdrnii". SfdntulIoantrateazdsimodulin carecei bolnavi $i slabititrupe$tepot lucraaceastivir- tute.El aratAcdboalanu esteo piedicapentru lucrareavirtu{ilor gipentruatingereastariide curltie trupeascigi sufleteasca.Cei bolnavi, caretrebuiesdurmezeun regimsausdmd- nAncemai mult pentrua-giintariorganismul, pot sdtrdiascdin infrdnaregi cumpitare,hr6- nindu-sedoaratetcat le estede trebuinta. $ubrezenia trupului 9i boalanu trebuies6con- stituieun motiv sauo circumstan{datenuanti pentruimbuibareapdntecelui.Trupulslabit lucreazAvirtuteainfrdnarii hranindu-secu cele permisegirecomandatesAnAtAtiisalein mod cumpitat,ridicdndu-sedela masd ,,cdnd inc6 mai simtenevoiademdncare",darnu mai

devremede a-$ifi asiguratnecesaruldehrand prescrisdemedic.Astfel, virtuteainfrdndrii poatefi exercitatiin oricestarea sanaEtiitru- pului, deoarececurdtiainimii ti desavdrgirea suntaccesibiletuturor. Potrivit SfhntuluiIoanCasian,virtuteain- frdnariinu consti doarin cumpdtareain timpul mesei,la servireamdncdrii,ci, mai ales,in ,,cump6tarea duhului" careesteo staredecu- ratiesufleteasc6la careseajungeprin abline- reade la picate.Astfel, pentruplstrareacur[- tiei duhului si a trupului,nu estede-ajuns numaiinfrdnareade la mdncare,ci gi ,,alatu- rarea$ia celorlal{ivirtuti suflete$ti:smerenia, milostenia,bltndeteaetc".Caciprin lucrarea virtutilorneintoarcematentiade la celelu- megtispreDumnezeu,Careestecentrulin jurul Caruiagravitim $i vietuim. CregtinulesteasemdnatdeSfdntulCasian cu o cetateintaritiicu ziduri.Degiacesteziduri suntinalte si denebiruit,cetateapoatefi cu- ceriti printr-osingurduqitadin zid uitatddes- chisa.De aceea,chiardaci amdobdndivirtuti mari,totugi,dacdsuntemstapdnitideo singurd

patima,adicddaci l6sdmdeschisao uqitacdtde mica @catului, vom fi biruiti cu totul,pierzdnd toatevirtutile avute. $i aceastadeoarecepati- mile seafl6intr-o strdnsdlegaturaunacu alta, cauzdndu-seunapecealalti.Darincepdndlupta impotrivauneiaprin lucrareavirtutii opusegi perseverAndin aceast[lupti de cdgtigarea virtulilor, le vom birui per6ndpetoate. Savdnireavirtu(ii infrdnariiaducecregti- nului o detagaredeceletrecitoare,lumegtigi o aprinderea inimii dupdceledumnezeiegti.De- partdndu-neminteaqiinimadecelealelumii, ne apropiemde Dumnezeu.Astfel, ne dim seamacdhrananu esteo plicere $i o desf6tarea trupuluisauo dorinti a sufletului,ci o nevoiea trupului.Con$tientizdmapoifaptul cI hrana poatefr o cauzla intinirii sufletuluiprin exce- sul demdncare.in acestfel nepunemordine gdndurilorginedeprindemgiminteacu aceasti virtute.Rdnduindu-negindurile si nelasdnd minteasdzburde,nuvom mai fi abatutidela in- deletnicirilesufletegtiprin grija deceletrupegti. Agadar,caleaceamai siguradea scapade patimaldcomiei,spuneSfiintulloan,nueste

numaiabtinereadela excesuldemdncare,ci a- ceastatrebuieinsotitadeo indreptarea gdndu- rilor si a mintii noastredela celelumegtigima- terialespreceledumnezeiesti.infrdndndu-ne dela multahranl a trupului giindestuldndu-ne cu hranasufleteasc6,devenimbiruitori asupra imboldurilor trupului,ne deta$6mde celetre- cdtoare si aflamdepe acumceleveqnice.Pri- vind neincetatsprecelecere$ti,spre finta efor-

fului nostruascetic,spre,,rdsplataceainalt6"de

la

ai trupuluisprecelemateriale Si trecf,toare,vom birui ,,pofta gurii 9i a pdnteceluicu ajutorula-

cesfuivaz"indreptatspreDumnezeu. in acestmod adiugampostuluitrupescun postal sufletului,cici gi sufletularemdnci- rurile,,vitimitoare" de la caretrebuiesI sein- frdneze:desfrdul,pizma,slavadesartaetc.Daca tinem doarpostul si infrdnareatrupeascigipe ceasufleteascdo ignorim, toatl ostenealaeste zadarnicl,deoarecene pdngdrim ,,partea cea mai pre(ioas6",adicdinima,careestesdla$ul Duhului Sffint.Caciunireapostuluitrupesccu cel sufletescoferi lui Dumnezerr,jertfacea

Hristos $i neintorcdndu-neochii sufletului gi

mai plicutl $i un l6ca$de sfinteniein addncul inimii neprihdnite". Dobdndindastfelvirtuteainffinirii, nu vom mai fi ,,robi ai cirnii" gi nimic din celemateri- ale si trupegtinu ne va mai tulbura.Ne vor ri- dicamaipresusdeceletrecltoaregivom cSuta neincetatsprecelevegnice.Astfel punemte- melia curitiei liuntrice,careestepunctulde pornirein urcugulduhovnicescpentruc6gtiga- reacelorlaltevirtuli. in acesturcugduhovnicescvirtuteainfri- ndrii esteprima armi necesariin luptapentru cdqtigaream6ntuirii.Cu aceastlarmdputem pomi luptaimpotrivauneialtepatimigi anume desfrdnarea,cauzatAde l6comiapdntecelui.Cu armainfrdnarii pornim, agadar,lupta pentru cdgtigareavirtutii castitiitiisuflete$ti 9i bupeqti.

1.1.Patimalicomiei

Ceesteliicomia?

,,Mai int6i trebuiesi incepemluptaimpo- triva licomiei, careestepoftanesdtioasia pdn- tecelui" (,,AsezdmintelemdntistireSti", cap.Y, tr 3,p. 165).

10

Care sunt urmirile ei? ,,Cantitatea mdncariitoce$teascutimeamin- tii si, ingreundnd Si duhulo dati cu trupul;atdtl focul primejdiosal patimilor.Un p6ntecim- buibatcu tot felul dealimentenaqteseminfele desfrduluisi mintea inlbu$ita de greutatea mdnc5rurilornu mai poatepistra cdrmadrep- tei chibzuinte.Minteanegre$itseamefe$tenu numaidebetiavinului: necumpltareala toate mdnclrurile o facesdseclatine gi sdsepotic- neasc6 gio despoaiedeoriceimboldsprenevi- novdtie 9i neprihanire.Desfrdul gipierzaniale-a venit celordin Sodomanu dela betie,ci de la imbuibareade pdine.Ascultl cum mustrd Domnul Ierusalimulprin glasulprofetului:

<Prin ce-apdctituit, tn adevdr sora ta Sodoma, decdtcti-simdncapdinea sapdnd la satiu si imbuibare?> (lezechiel16,49). Fiindcadin pricina excesuluidepdineseaprinseseride fo- cul nestinsal cirnii, dreptosdndidumneze- iasc6suntar$ide foc ai pucioas6venitedin cer. Or, daci peaceianumainecumpdtareala p0ine i-a impinsin prlpastiaatdtdeaddncaa ticilo- qiilor,cetrebuiesacugetim desprecei care,cu

11

,trup sinatos,igi ingaduieo hrdnirefdri de m6- suri decarne givin, folosindu-lenu dupacdt le cereslIbiciuneatrupului,ci dupacdtii indeam- ndpoftainimii." (Ibidem,cap.5-6,p.166-167)

Manifestiirile llcomiei ,,Trei sunt,intr-adevar,felurile delacomiea pintecelui:unacareil silegte [pe om] sdo ia

inainteaoreiregulatepentrumas6,altacarese

multume$tedoarcuumplerea $i inc6rcareapdn- teceluicu oricefel debucate,atreiacareumblS dupamdncdrurimai raregi, deci,mai preten- fioase". (Ibidem,cap.23,p. 177)

1.2.Virtuteainfrinirii

Cei bolnavipot dobAndivirtuteainfrAnirii

,,$ubrezenia trupuluinu-i o piedici pentru cura(iaduhului,dacaiqi inglduie doaratdta hrani cdtiicerecorpulphpdndgi nu pldcerea. Mai u$ors-auvdzutoamenicareselipseauin tot chipul demdncdrurimai bogate,decdtdeaceia caresdsefoloseasciin mod cumpatatde cele trebuincioasesiinltiitii.Primii igi refuzautotul dedragulinfidnarii,iar acegtia,ingtrduindu-Si-le

12

pe toatedin motive de sinitate, uitau de m6-

surala caresdseopreasci. $i trupul slabigi are izbdndainfrdnariisalecu conditiade a seferi de mdnclrurile permiseunei sintrta{iplAp6nde

cdndincamai simtenevoiademdncare

cdrurilemai hrinitoare,carecontribuiela s6- n[tateatrupeascI,nusunto primejdienici pentrucuriteniamorala,dacdsuntfolositecu cumpitare.Toat6energiadob6nditadin aceasti hran6estein adevir cheltuitain suferintasi slibireaprodusddeboal6.De aceea,dacl nici unei stiri de sdnatatenu-i esterefuzati virtutea infrdnarii,nici curdteniadesavdnitdnu-i este oprita Oric6tdeslabi i-ar fi cuivasdndtatea, va puteaatingedesavdr$ireavirtutii deopotrivd in toatecu cei robu$ti $i sinito$i, dacdigi va infrdnaprin tiria duhuluidorintele,pe carenu i le mai impuneslibiciuneacirnii lui". (Ibidem, cap.7,p. 167-168)

Mdn-

in ceconstiiinfrfinarea trupului?

I ,,Mdsura postirilor si infrdnariiconsti nu- mai in limitareahraneigiin chinuireatrupului. $i desivdr$ireavirtutii tocmaiacesthotaril

13

I

I

impunetuturor:sdpunemcap6tmdncdrurilor

trebuincioasetrupului atuncicind pofta inci nu s-astins". ,,Numai atdtahran6sa-giingaduiefiecare, citi, in chibzuintarecea infrdnarii,va fi gasit c6-i estede-ajunspentruatrdi, nu cdti ii cere pofta".(Ibidem,cap.7 , p. 167) ,,Apostolul adauga:<Grija de trup sd n-o faceti sprepofte>(Romani13,l4). Decinu s-a opusingrijirii carnii,insdn-aingaduitcaastasd sefacasprepofte.El nu admitesdpoartecineva grija deplacerilecdrnii,darnu seopunepreo- cupdrilordeceletrebuincioasevietii: in primul caz,canu cumva,din ingaduintabinevoitoare fatade trup, sdsealunecesprevitimitoarele preocuplrideplacerilecdrnii,iar in al doilea caz,canu cumvatrupul,istovitdin vinanoas- tri, s6nu mai poati raspundetrebuincioaselor sarcinispirituale".(Ibidem,cap.8,p. 168)

Cum poatefi ciqtigati gi mentinuti in- frAnareatrupului? ,,Respectarea posturilorcanoniceestefo- lositoarecu adevdrat $i trebuiep6stratecu

14

oricepret; ins6,dacadupaelenu va urmao masdcumpitatdin mdnciri, nu seva puteaa- junge la treaptacuritiei duhului.Cacifltrmdn- zireaindelungatelorpostiri, urmatdde satiul trupuluiducemaidegrabala o obosealddecdtva timp, decdtla curdtiasfinteniei.Curatiaduhu- lui estestrdnslegatade flamdnzireatrupului. Nu arecuriteniaunei sfin{eniinecurmate,cine nu seimpacacu gdndulsdplstrezenecontenit o aceeagistlipdniredesine.Nigtepostirioricdt de aspre,urmatede o imbldnzirefbrl de m6- sur6,devinzadarnicegi alunecaindatasprep6- catul licomiei pdntecelui.Mai bundesteo hrani zilnicl chibzuitacu moderatiedecdtun postgreu 9i lung la intervaledetimp". (Ibidem, cap.9,p. 168)

Virtutea infrinirii

finerea de la minciruri,

nu inseamnidoar ab- ci, mai ales,infri-

nareade la picatele sufletului ,,Dar sEnu credemcdpoatefi indestulltor pentrudesdvdr$ireainimii 9i neprihanireatru- pului numaiacestpostdem6ncdrivizute, daci nu seva uni acestuiapostulsufletului.CAci Si

15

acestaigi aremdncdrurilelui vdtimdtoare,de careingrigdndu-seserostogole$tein pripds- tiile desfrdului,chiarf6rabelSugdehran6.O asemeneahran6,gi chiarfoartepl6cutd,este defbimarea. $i mdniaii estetot hrand $i, deSi foarteneplicutS,ii oferf,totu$isufletuluiun alimentnefericitgiin acelagitimp il doboara cu gustullui ucigator. $i pizmaesteo hranl a minfii, pe careo sl6be$tecu sucurileei otrivi- toaregi nu inceteazAs-ochinuiasca,nefericind-o necontenitcu bundstareagifericireaaltora. Cenodoxia,adicdslavadegarti,estegieao hranl a sufletului,care,pentrumomentil mdn- gdiecu desfttare,darapoiil golegte 9i il des- poaiedeoricevirtute,fbcdndu-lsterpqilipsit

deroadeleduhului

uneiinimi nestatornicesuntla fel o hranda su-

fletului, pe careil intretin cu mdnciri vita- mltoare,lipsindu-linsl pentruviitor depdinea cereascd $idehranaceaadevdrati". ,,Refin6ndu-nedin toateputeriledela toate acestea,prin ceamai sfhntiipostire,vom face folositoaregi bunl qi respectareapostului trupesc.intr-adevar,chinuireatrupuiui,unita

Oricepoftagicutreieral

16

cu strivireasufletului,va oferi lui Dumnezeu jertfa ceamai plicuta giun l6cagde sfinteniein addnculinimii neprihanite.ins6,dac6,postind trupegte,suntemingenunchiatide celemai primejdioasepatimi ale sufletului, zadarnicd neva fi zdrobireacdrnii,dupaceam fostpdn- gEritiin parteaceamai prefioasd,picdtuindtoc- mai prin substantaprin caredevenimsila$al Duhului Sffint. Negregit,nu atdttrupul stricEcios,cdtmai alesinima curati ajungel6caSlui Dumnezeu $i templual Duhului Sfhnt.Secuvinedecica,in timp cepostegteomul din afara si cel dinduntru s6seretini de la mdncdrivltiimitoare. El mai alessdfie diruit curatlui DumnezetJ,pentrua se face vrednic s6-L primeascdin sine pe Hristoscaoaspete,precumneamintegteSfbntul Apostolprin cuvintele:<in omuldinduntrusti SesdldsluiasciiHristos,prin credinld,tn inimile

voastre>(Efeseni3,16-17).

Prin urmare,sI $tim ci de aceeasupunem trupul la chinul infrdnarii,ca sdputemajunge prin acestpostla curltia inimii". (Ibidem,cap.

2l-22,p.175-176)

17

Pentru pistrarea curifiei inimii trebuie adiugate Si celelaltevirtuti

,,Pentru plstrareacur6{ieiduhuluigi a tru- pului nu-i indestul5toarenumaiinfrdnareade la mdncare,fbraaldturareagia celorlaltevirtuti. De aceea,mai inaintedetoate,trebuieinvafata umilinta trebuiesdneferim deagonisirea

banilor

trebuiepotolitaintdrdtareamdniei,

biruitadescurajareatriste{ii,disprefuitaslava de$arti.Trebuiecdlcatein picioareifoselem6n- driei si, Dumnezeufiindu-nenecontenitpre- zentin minte,sEoprimumbletulnestatornic Ai ritiicitor al g6ndului 9i sa-lreaducemdin cu- treierullui primejdiosla contemplarealui Dumnezeu Cacinu-i cuputin{dsafie stinseimboldi- rile aprinsealetrupuluimai inaintedea fi fost nimicitecu totul gi focarelecelorlaltepatimi principale".(Ibidem,cap.l0-ll, p. 169) ,,O cetateintaritacu ziduri oricdtdeinalte, gi cu porfi oricdtdestragniczAvorite,vafi pus- tiita prin trddareauneisingureugileoric6tde mici. Intr-adevdr,ceimportantaareci dugmanul primejdiossestrecoariinlauntrulcetatiipeste

18

zidurileinalte 9i prin spa{iullargal porfilorsau prin strabatereatainicaa uneigaleriiinguste". (Ibidem,cap.ll, p. 170) ,,Deci mai intdi trebuiesabiruim poftapdn-

tecelui $i

postiri,ci giprin vegheri,citit 9i cainladeasia inimii, in caresl pldngemla amintirea,ori a

amagirilor,poate,ori a infrdngerilornoastre". (Ibidem,cap.14,p. I 7I )

sI ne ugurdmsufletulnu numaiprin

1.3.Dob6ndireavirtutiiinfrdndrii

Virtutea infrinirii

sedobffndegteprin de-

pirtarea de celetrecltoare giindreptarea sprecelevegnice

,,Inima ni seaprindecdndde groazapaca- telor,cdndde dorin{adesavdrgirii si sfinteniei, incdt,cupringi 9i stapdni{ideopotriv6degriji 9i meditaliideacestfel, recunoa$temcdhranane esteingdduiti nu at6tsprepl6cere,cit impusa capovar6.Vom simfi astfelc6eane estedatd mai mult cao trebuin{aa trupului,decdtcao dorintaa sufletului.

19

Stapdnitide acestindemnsufletescsi deo necurmatdc6in{6,vom infrtna zburddciunea cdrniicu imboldirileei primejdioasepe care cSldurahraneio facemaiinverqunaE.Astfel,cu

ploaialacrimilor,izvordtedin pldnsulinimii,

vom puteastingecuptorultrupuluinostru

harul lui Dumnezeu giprin Duhul S6u,Care varsl rouacearlcoritoarepesteinimile noastre, clocotulpoftelortrupegtiva puteafi potolit cu totul". (Ibidem,cap.14,P.17l) ,,Prin rdvnaspredesivirgire si stingem poftagurii gia pdntecelui.De aceeacu vdzul indreptatsprevirtute,trebuienu numaisi in6- busimoricepoftademdncarefbrdde m6sur6, dar chiarceatrebuincioasEnaturiiins69is-o primim nu ftra o neliniqtesufleteasc6,deparci ar fi potrivnici neprihdnirii.in sfhnit, a$asEne rdnduimcursulvietii noastre,incdt si nu mai existenici un momentin caresi ne simtim abatutide la indeletnicirilenoastresuflete$ti, oricdtneva sili trupulslabsanecoborim$i la grijadetrebuintelelui". (Ibidem,p.172) ,,in nici un alt chip, fire$te,nu vom putea

Prin

dispre(uiplicerile mdncdrurilor pamdnteqti,

20

decdtdac6mintea,pironiti in contemplaredi- vin6, igi va gasidesfbtareamai degrab6in dra- gosteapentruvirtuti $i in frumuse{eahranei cere$ti.Numaia$atoatecelepdmdnte$tivor fi desconsideratecalucruritrecdtoaredecelce-qi va indreptapentrutotdeaunavdzulmin{ii spre celeneschimbitoare$i ve$nice,contempldnd cu inima, incaafldndu-sein trup, fericirea16- casuluiviitor". (Ibidem) ,,Cel ce sesileqtesaobtinanemlsurate rasplalipentruindemnurilelui, indreptdndu-qi privirileconcentratein directiasuliteispre finte foartemici a$ezatesus, $tie calaurii unei mari slave gi cdgtigareapremiilorconstauin atin- gereaacestortinte. De aceea,retindndu-gipri- vireadela oricealtceva,trebuies-oindrepte intr-acolounde gtiecaestepusl ceamai inalta risplatil,pecare,negregit,o va pierdedacdisi va abateoricdtdepu{inochiuldela tint6. Astfel, biruindpoftagurii 9i a pdntecelui cu ajutorulacesfuivdz,nu vom fi declarafi,nici robi ai cSrniisi nici intinatidevicii ticiloase cacidesdvdr$ireaomului l6untricporneqtede la virhrteainfrdnirii". (Ibidem,coP.15,p. 172)

21

Virtutea infr6nirii

- temeliea biruintei

asuprapatimilor ,,in adevir,nu-i temeliemai tarein toate lupteledecdtaceeade a inlbuSimai intdi ade-

menirile dorin{elorcarnii.Cacifbrasd-qibiruie

propriacarne,nimeninu va putealupta

nu va merita cununagloriei pentruizbdndi".

(Ibidem,cap.16,p.172)

,J.{egregit estecu neputin{icaun pdntecsrtul sI incercelupteleomuluilaunffic, Si de-altfelnici nu estevrednics6fie impinsla luptemai tari cel cepoatefi ugordobordt".(Ibidem) ,,Neprihlnirea omului lSuntricseobservi

in desavdnireaacesteivirhr1i".(Ibidem,cap.I l,

p.l6e)

,nici

22

Pofimo

Idcomiei

ponfecelui,

dest

oporenf inafensivo Pentru omul confemporon, esle cauzotoore de mult rou Penfru suflef, intrucdf eo este n&dno desfrdrnriisisursoomorfiriimintiisia

consfiintei,Eo il oduce pe om intr-o stare de inconsfiento duhovniceosco, intr-un somnsi o impietrire o suflefului.

Sfontul loon

profunzimeoceostd potimo siefecfele ei

osupro viefii duhovnicesfi.EInepropune

drept leac

core poofe sfovili.,pofto nesfioos pdntecelui",

Evident.neintreffim cdf de ocfuale sunf povofuiritesiindrurnarileuinuimonoh ce o frditinsecolelelV-Vpentrunoi,ceidin

secolut XXt? inso citind

sfoturileSfOnfuluiloan vom obseruo co

pafimo

regasimin noi, ior virtufeo pe core ne-o

infofiseozo co leoc ne este obsoluf necesard penfru o combote efectele

Cosian onolizeozd in

virfuteo infrdndrii, singuro

o

cu

atenfie

despre core

el

vorbeste o

acestui viciu, pentru

o

ne

curdti

suflefulsi penfru o ne oproPia de Dumnezeu.