Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior coala Naional de Studii Politice i Administrative
1.2 Facultatea / Departamentul Departamentul de Relaii Internaionale i Integrare European
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii tiine Politice
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studii/Calificarea Diplomaie i Negocieri Internaionale

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Diplomaie Teorie i practic
2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Iordan Brbulescu
2.3 Titularul activitilor de seminar Dr. Monica Oproiu
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Es 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 60
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 60
Tutoriat 4
Pregtire examinri 10
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual 144
3.9 Total ore pe semestru 200
3. 10 Numrul de credite 8

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene Bun cunoatere a limbii engleze.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
I. Dimensiunea cognitiv:
Cunoaterea adecvat i aprofundat a abordrilor, conceptelor i formelor specifice
domeniului diplomaiei i negocierilor;
Deinerea terminologiei specifice diplomaiei i negocierilor i adaptarea acesteia la diverse
contexte profesionale;
Dezvoltarea abilitii de selecie i parcurgere a principalelor resurse bibliografice din
domeniul diplomaiei;
Cunoaterea activitii principalelor instituii i organizaii internaionale relevante;
Dezvoltarea abilitilor de identificare a surselor partinente i veridice de date;
Aplicarea metodelor de documentare i de analiz primar a datelor privind soluionarea unei
Competene profesionale

anumite problematici din domeniul diplomaiei;


Gsirea unor soluii adecvate i abilitatea de luare a deciziilor bazate pe date viabile n situaii
reale specifice de activitate diplomatic i de negociere.

II. Dimensiunea funcional adiional:


Realizarea de raionamente i elaborarea asumpiilor de ghidare i a ntrebrilor de evaluare
potrivite aciunii evaluate;
Modelarea i adaptarea teoretic, conceptual i metodologic;
Examinarea contextului organizaional, precum i a consideraiilor politice privitoare la activitatea
diplomatic i de negociere nfptuit;
Dezvoltarea capacitii de emitere de recomandri corespunztoare i justificarea adecvat a
acestora;
Focalizarea pe cauzaliti i analiza consecinelor deciziilor diplomatice;
Conceperea unor documente specifice domeniului diplomaiei i negocierilor;
Comunicarea cu factorii politici i administrativi direct implicai n activitatea diplomatic i de
negociere.

III. Competene de rol:


Aplicarea standardelor profesionale diplomatice i de negociere;
Acionarea conform eticii profesionale;
Dezvoltarea capacitii de negociere i adaptarea acesteiea la diverse contexte specifice
activitii profesionale;
Rezolvarea eficient a conflictelor i stuaiilor de criz;
Competene transversale

Deprinderea cu lucrul n echip i cooperarea n cadrul reelelor epistemice;


Deprinderea cu luarea responsabil a deciziilor i evaluarea corect a situaiilor problematice;
Abordarea empatic a actorilor instituionali cu care colaboreaz;
Dezvoltarea unei abordri moderate n rezolvarea situaiilor de criz;
Dezvoltarea unei abordri inter-culturale i non-discriminatorii n interaciunile profesionale.

IV. Competen de dezvoltare personal i profesional:


Urmrirea dezvoltrii profesionale n domeniul diplomaiei i negocierilor;
Clarificarea i evaluarea corect a mandatului, competenelor, rolului i ateptrilor personale;
Aplicarea auto-evalurilor constante pentru o determinare corect a necesitilor de mbuntire
i profesionalizare;
Proiectarea unor inte profesionale realiste;
Diversificarea stilurilor de nvare i de adaptare la medii diversificate de lucru;
Contribuirea la dezvoltarea domeniului epistemic al diplomaiei i negocierilor.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea abilitilor necesare diplomatului modern.
7.2 Obiectivele specifice Prezentarea modului de stabilire i ntreinere a relaiilor diplomatice.
Utilizarea tehnicilor de protocol diplomatic i coresponden diplomatic.
Utilizarea tehnicilor de mediere i negociere n context internaional i inter-
cultural.
Analiza interaciunilor diplomatice n format bilateral i multilateral.

8. Coninuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaii

Actorii n relaiile internaionale: statul, asocierile de state, Prelegere


organizaiile internaionale, actori non-statali, ali actori. Factorii Interaciune cu studenii
relaiilor internaionale.
Politica extern organe politce i organe administrative. Prelegere
Obiective, mijloace i metode. Procesul decizional. Interaciune cu studenii
Stabilirea relaiilor diplomatice. Convenia de la Viena privind Prelegere
relaiile diplomatice (1961). Interaciune cu studenii
Relaiile pacifice. Rezolvarea panic a diferendelor i prevenirea Prelegere
conflictelor armate. Cooperarea i integrarea. Relaiile Interaciune cu studenii
comerciale.
Utilizarea forei n relaiile internaionale. Fenomenul utilizarii Prelegere
fortei armate dupa 1990. Rzboiul. Terorismul i criminalitatea Interaciune cu studenii
organizat.
Pacea i securitatea. Operaiunile de meninere a pcii. Controlul Prelegere
armamentelor, nonproliferarea, controlul substanelor cu dubl Interaciune cu studenii
utilizare.
Protocol i etichet diplomatic Prelegere
Organizaii internaionale. Definiii i caracteristici. Prelegere
Organizaia Naiunilor Unite. Interaciune cu studenii
Consiliul Europei i Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Prelegere
Europa. Interaciune cu studenii
NATO i Uniunea European. Prelegere
Interaciune cu studenii
Diplomaia bilateral i diplomaia multilateral. Aspecte actuale Prelegere
Interaciune cu studenii
Tipuri de diplomaie. Diplomaia economic i ecologic. Prelegere
Interaciune cu studenii
Diplomaia cultural i diplomaia public, diplomaia Prelegere
parlamentar, militar. Interaciune cu studenii
Elemente de negocieri internaionale Prelegere
Interaciune cu studenii
Bibliografie

Barston, R.P. 2006. Modern Diplomacy. London: Pearson.


Bellamy, Alex J. and Paul D. Williams with Stuart Griffin. 2010. Understanding Peacekeeping. 2nd edition. Polity
Press.
Berridge G.R. and A. James. 2003. A Dictionary of Diplomacy. 2nd edition. Palgrave MacMillan.
Berridge G.R. 2010. Diplomacy. Theory and Practice. 4th edition. Palgrave MacMillan.
Cooper, Andrew F., Jorge Heine and Ramesh Takur. 2013. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. Oxford:
Oxford University Press.
Feltham R.G. 2005. Ghid de diplomaie. Iai: Institutul European.
Kremenyuk, Viktor A. 2002. International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. 2nd edition. Jossey-Bass.
Malia, Mircea. 2007. Jocuri pe scena lumii: conflicte, negocieri, diplomaie. Bucureti: C.H. Beck.
Melissen, Jan. 2007. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. Palgrave MacMillan.
Miga Beteliu, Raluca. Drept internaional public. Bucureti: C.H. Beck, vol. 1 2010 i vol. 2 2008.
Miroiu, Andrei, Radu-Sebastian Ungureanu (coord.). 2006. Manual de relaii internaionale. Iai: Polirom.
Plantey, Alain. 2007. International Negotiation for the 21st Century (translation by France Meadows). London:
Routledge.
http://www.mae.ro/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/web/portal/home
http://www.nato.int/
http://europa.eu/
http://www.un.org/

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii


I. Diversitatea actorilor n relaiile internaionale. Diplomaia n Dezbatere
secolul al XXI-lea - caracteristici.
II. Relaia politic extern diplomaie. Organizarea Ministerului Dezbatere
Afacerilor Externe (funcii i atribuii); obiectivele politicii
externe i ale diplomaiei romneti.
III. Misiunile diplomatice funcii. Privilegii i imuniti Dezbatere
diplomatice. Abilitile diplomatului modern.
IV. Probleme de securitate a misiunilor diplomatice: criza Dezbatere
ostaticilor din Iran (1979) i atacul de la Benghazi (Libia) asupra
misiunii SUA (2012).
V. Comunicarea diplomatic. Corespondena diplomatic tipuri, Aplicaii practice
reguli, exemple.
VI. Diplomaia coercitiv. Studiu de caz: Diplomaia coercitiv a Dezbatere i aplicaii practice.
SUA n Balcanii de Vest.
VII. Medierea. Studiu de caz: Rolul diplomaiei Uniunii Dezbatere i aplicaii practice.
Europene n obinerea armistiiului n Rzboiul ruso-georgian
(2008).
VIII. Utilizarea tehnicilor de protocol diplomatic i etichet. Aplicaii pregtirea unei vizite
oficiale de stat.
IX. Diplomaia i media/noile media; diplomaia digital. Aplicaii simulare conferin
de pres. Comunicate de pres.
X. Diplomaia public. Aplicaii elaborarea unei
campanii de diplomaie public.
Ramuri ale diplomaiei i problematici contemporane - Studii de Prezentarea lucrrilor de
caz. seminar.
Ramuri ale diplomaiei i problematici contemporane - Studii de Prezentarea lucrrilor de
caz. seminar.
XI. Medierea SUA n procesul de pace din Orientul Mijlociu. Simulare, lucru pe echipe.
Simulare negociere israelo-palestinian cu mediere american
Recapitulare pentru examen. Dezbatere
Bibliografie

I. Cooper, Andrew F., Jorge Heine and Ramesh Takur. 2013. Introduction: The Challenges of 21st-Century
Diplomacy. n The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, edited by Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh
Takur, 1-30. Oxford: Oxford University Press.

II. Organizarea MAE la http://mae.ro/node/1604


Hotrrea Guvernului Romniei nr. 8/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu
modificrile i completrile ulterioare, la
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/acte_normative/2013.01.09_HG_Nr.8.pdf
Programul de guvernare 2013-2016 la http://mae.ro/node/1606
III. Feltham, R.G. 2005. Ghid de diplomaie. Iai: Institutul European (cap. Misiunea diplomatic) (pentru varianta n
limba englez pp. 13-24).
Malone, David M. 2013. The Modern Diplomatic Mission, n The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, edited by
Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Takur, 122-141. Oxford: Oxford University Press.
Convenia de la Viena cu privire la relaiile diplomatice (1961) (articolele 22-41, referitoare la privilegii i imuniti
diplomatice), online la http://mae.ro/sites/default/files/file/acte_normative/2006.03.29_viena_1961.pdf

IV. Cazul privind agenii diplomatici i consulari ai SUA la Teheran (1980) jurisprudena Curii Internaionale de
Justiie la http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=334&p1=3&p2=3&case=64&p3=5
Filmul Argo (2012) http://www.imdb.com/title/tt1024648/?ref_=nv_sr_1
Mendez, Antonio J., Matt Baglio. 2012. Argo. How the CIA and Hollywood pulled off the most audacious rescue in
history. Penguin Books (opional).
Raportul Benghazi, 2012. Washington: Departamentul de Stat. Online la
http://www.state.gov/documents/organization/202446.pdf

V. Manciur, Emilian. 2008. Protocol instituional. Ediia a II-a. Comunicare.ro (cap. IV. Eticheta n coresponden,
pp. 69-102).

VI. Burg, Steven L. 2006. Coercive Diplomacy in the Balkans: The U.S. Use of Force in Bosnia and Kosovo. n The
United States and Coercive Diplomacy, edited by Robert J. Art and Patrick M. Cronin (pp. 57-118).

VII. Report of the Independent International Fact-Finding Mission of the Conflict in Georgia, vol. I The Conflict in
Georgia in August 2008, pp. 10-33 i vol. II cap. 8 Back to Diplomacy, pp. 439-441. Disponibil online la
http://www.ceiig.ch/Report.html
Asmus, Ronald D. 2010. A Little War that Shook the World. Georgia, Russia, and the Future of the West. Basingstoke:
Palgrave MacMillan (cap. 7 Ceasefire, pp. 189-214).

VIII. Feltham, R.G. 2005. Ghid de diplomaie. Iai: Institutul European (cap. Protocol i procedur) (pentru varianta
n limba englez pp. 25-34).
Manciur, Emilian. 2008. Protocol instituional. Ediia a II-a. Bucureti: Comunicare.ro (cap. III. Protocolul vizitelor
de stat, oficiale, de lucru sau de alt natur, pp. 55-68).
Vrsta, Ioana. 2011. Protocol i etichet diplomatice. Bucureti: C.H. Beck (selectiv, pp. 28-43, 192-199, 285-292).

IX. Feltham, R.G. 2005. Ghid de diplomaie. Iai: Institutul European (cap. Diplomatul i media) (pentru varianta n
limba englez pp. 139-150).
Powers, Shawn. 2013. Media, Diplomacy and Geopolitics. n The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, edited by
Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Takur, 209-225. Oxford: Oxford University Press.

X. Berridge G.R. 2010. Diplomacy. Theory and Practice. 4th edition. Palgrave MacMillan (cap. Public Diplomacy,
pp. 179-191).
Melissen, Jan. 2013. Public Diplomacy. n The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, edited by Andrew F.
Cooper, Jorge Heine and Ramesh Takur, Oxford University Press, pp. 436-452.

XI. United Nations Security Council Resolution 242 The Situation in the Middle East (22 noiembrie 1967), online la
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
A performance-based roadmap to a permanent two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict, online la
http://www.un.org/News/dh/mideast/roadmap122002.pdf
Israel Ministry of Foreign Affairs - Peace Process - Selected Reference Documents, online la
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/MFADocuments/Pages/Selected%20Reference%20Documents.aspx
Palestine Liberation Organization - Negotiations Affairs Department - Issues, online la http://nad-plo.org/index.php
Ross, Dennis. 2005. The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace. Farrar, Straus & Giroux
Inc. (cap. 1 Why Israelis, Arabs and Palestinians See the World the Way They Do).
Quinney, Nigel. 2002. US Negotiating Behaviour, Special Report nr 94. United States Institute for Peace, online la
http://www.usip.org/publications/us-negotiating-behavior
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, ale asociaiilor
profesionale i ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei reflect cerinele generale n vederea prezentrii la concursul de admitere n Corpul diplomatic i
consular al Romniei, att prin temele studiate (caracterizate prin diversitate i actualitate), ct i prin deprinderea unor
competene profesionale necesare diplomatului modern (de negociere, de comunicare scris i oral, de analiz i
sintez, etc.). Deprinderea tehnicilor de protocol, coresponden diplomatic i comunicare oficial, precum i deinerea
cunotinele de baz privind organizaiile internaionale sunt relevante pentru cerinele oricrui tip de post din
administraia public central i local ce are ca obiect de activitate interaciunea cu planul extern.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota final
Rezolvarea subiectelor Susinerea unui examen scris cu dou 40%
aferente. subiecte din temele dezbtute la curs i un
10.4 Curs
Parcurgerea bibliografiei subiect din tematica de seminar.
recomandate.
Caracterul analitic i coerent Elaborarea i susinerea unei lucrri 30%
al lucrrii. analitice axate pe o tem de politic
Respectarea canoanelor extern/diplomaie de actualitate i
academice de redactare a redactarea unui mandat de negociere
lucrrii de seminar. internaional pe baza cruia particip la
Parcurgerea unei bibliogafii simularea de negociere.
relevante i diverse.
Parcurgerea bibliografiei
aferente simulrii de negociere
10.5 Seminar/laborator
internaional.
Participarea activ la simulare
pe baza mandatului elaborat n
echip.

Prezena minim de 50%. Testarea continu pe parcursul 30%


Participare activ la seminar. semestrului
Parcurgerea bibliografiei
aferente fiecrei teme.
10.6 Standard minim de performan
1. Prezena minim de 50% la activitile de curs i seminar;
2. Elaborarea lucrrii pentru seminar;
3. Susinerea examenului scris i rezolvarea a cel puin unui subiect aferent acestei probe;
4. Parcurgerea a cel puin 3 lucrri din bibliografia recomandat.

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

....................... ............................................. .............................................

Data avizrii n departament Semntur director departament

....................... .............................................