Sunteți pe pagina 1din 119

Shaunti Feldhahn

"Sunteti pe cale sa descoperiti 0 cale de acces catre multe dintre mistercle masculinitatii. Donr pentru EA cstc o carte pe care 0 crcdin state sa aduca intelcgcre si armonic intr .. omultime de cupluri",

- Bob Lepine; Madera tor a] Familyl.ife Today

"Suntcti gata sa deschidcti ochii rnari? Shaunti Feldhahn 1c dcscopcra n puzdcrie de inforrnatli substantiate tuturor fcrncilor care i~i doresc sa-i 'intc·~caga pc barhati 'in profunzirnc",

- Dr. Les Parrot ~i Dr, Leslie Parrot, Seattle. Pacific.

University, autori ai Love Talk [Discutic despre iubirc ~

,,.ee carte irnportanta!"

- Beth Moore, autoare si conferentiar

.Daca vrei sa vczi ee-l m§.na in lupta pc barbatul tau, Dour pentru EA·estc cartca care ti se potrivcstc, Feldhahn ili ofcra rczultatcle concrete altc invcstigatici sale dcsprc viata intcrioara a biirbatilor, care iti P(H rcvolutiona familia!"

- Bob Reccord, Presedinte at North Arncrican Mission Board [Comisia Misionara a Americii de Nord]

;,Doar pentru. EA· este cea mai simpla ~'i mai profunda carte despre casatorie pe care am citit-o vrcodatii, Acc.astl\ cartulie .are puterea de a te transforrna ~i de a-~i prctuce relatia" ..

- Lisa Whelchel, autor at bestscllerului (.'''(·(JI'~c CulTtdlon

I,

"

~ 1

1. ' I

Shaunti Feldhahn

DOAR PENIRU

Ce ar trebui sa stie orice femeie despre viata interioara a barbatului

,

A Ed/tum AQUA (lek~G

J r

.. ,q; 'I1fP

Des erie rca CIP a Bibliotecii Nationale a Rnmaniei FELDHAHN, SHAUNTI ~i JEFF

Dour pcntru ea • ~i ce ar trebui . sa stie 0 femeie despre viata Interioara a barbatului I Shaunti Fcldhahn; Doar pentru el - ghid direct catre harta launtrlca a femeii I Shaunti xi Jeff Feldhahntrad Mihacla Ursa / Georgcta Rarincu,

Cluj-Napoca, Editura Aqua Forte, 2007 ISBN 978-973-77SR-29-3

I. Feldhahn, Jeff

II. Ursa, Mj liucla (l Tad- )

.III. Rarinca, Gcorgcra (trad.) 316.6

Traduccrca: M I HA E LA URSA Lectura: Durnitru Dorian

G ra fica ~i te h ru 1 rcdactarca: Kit ty Boj an Editor: Voicu Hojan

Originally published in English under the title: For Women Only by Shaunti Feldhuhn,

Copyright (i ~ 2004 hy Veritus Enterprises, Inc.

Publ ishcd hy M ul t nom ah Books a divisi: H1 of Random House, Inc. 12265 Oracle Buu leva rd, Suite 20()

Colorado Springs. Colorado fU )921 USA

All non-English language rights arc contructcd through: Gospel Literature International. PO Box 4060. Ontario, Ci\ t) 1761- )1)(13, USA This translation published by arrangement with Mulmornuh Books, a

division or Random J louse, Inc. •

Romani an Copyrigh t CO 2007. pentru prczcnta editic: Ed i l u fa Aqua Forte, Cluj

Editu ra Aq ua Forte, CI u j- Napoca

tel. 0264.4J326J. 0744.524H55, 0721.021177

www.aq uafortc.corn, e-mail: come Ilzi((I)aq ua forte.corn

Traducerea a Iost fikuta ell pcrrnisiunea editorului dupii origlnalul din lirnbu engleza For Women Only.

Teate drcpturilc rczcrvatc, Nici 0 parte din accasta carte nu poatc fi rcprodusa sau difuzata 'in orice forma sau prin orice mijloucc. cxccptand cazul unor scurte cit ate sau recenzii, fara perrrusiunca prcalubila din

. partcu editorului,

Lui leff, iubitul meu, prietenul "LeU (Cantarea Cantarilor 5: 16)

','

" ,'~,

Unde se poYeste,te Icu,IDlmi .. ,am d:at e'. seama ,cil D'U ,ilia mare Iaeru despre birba,:i

Cf:;fii:ul,~'d jumiiifuf' l~' Ioc,WliQ,r,u';Jr de pe ,gl(}hl ~t;u dtj,a ICleeace wn~caz~i ."fii (",it'c~~'l'fi),t

.. ~

p[10Ia~iP6It c,a:~atodt'a, h,lcuiam impreu::n:a cu SO'ltd micuiul M:anhHt'[an ~i. ea majtllr:itatcu, nCW!1nrk~2i~nr, urnblurn fc}artc mu~l. C~unnd mi-arn dat scumn ca se petrccea trn lueru ciudat i\dcsca n~ p~,i',n1h,.~m iO.'lfl.nii inmi1na,. cand. hrusc, Jeff i~,i dIiJea ~~pul: !:,)C spute, luivlud in mLuri.AUcori: p,rliVCal1lil: ~,irul ,~)at~nalUfi~u( ,din Cicn,tr,i'III P~lrk 'S,UJIL! a~lc,pt.l~un, pu:r ~i ~ifnplu in mnltinSlc~ ::.iii U~lvcr.~alm~ ,eiind U l';~npfindca,n,l; d~,A:tr'-o daU~ uiHindu~~c la cer, Am tnccput ~- Fuipunin,lrcb,i~ rio Se ,iA"am'p,#a (J'lI'I'I! c·c'),.':a ,i:',ll'f'(tSQ,~·r pt' 'VIi'lfid ,~g,i;,ri,e'~I1'Qlilor? S-IJ dtl1lfiedi'L ea se int,aoo,p,I!,au ll!l!c,fi(uil ~n:I~e~rcsantc", dar nu pe v.adu~dad!iri:~o:r ne'WY~)rkc'ljc. Ai ~o:stv'rcnd'~~~·ii compler deruhlla, de '[11 rep~'i:c:a :s;a:u de oatitudine Ul b'i!rba'hdui t,iu'?' Tc-ai inu~eb~tt v:F'c",da'[,a, privindu-I cu,mJ s,c iude:pir'leazil gTihit f:;c-~m spus, de $-U ,"'furiar asa? Ai asistat u:im.iti b.l izbucnirea de furlc cu care sn~ld ~i"aintamp~na:t lugiminue:a, de a eu mai Iucra atat de

-.~!I'j,·)' C '11.." .. ? s •. mW'[ ,,'u,Ulf, . 1 eu.

,

Dar aeusn, du,pLi ce urn, j:n~c,rv.k~vatpe easete SaUl)", scris ,m,,~d

biRe de o mie u e ba(ba,~"t ipot sa i"{~ s!p1un ca I' a!)p'uns.u,rillc; 11:,j,l ,;~ClC ~~I~IC; Ulmiri cormunc", a,i.r "il j,fll.m!u,l,rea~te~c se le:ag,a de eeea iCC!tC il~ ~f~lin 1:1~ i in Cvia!u intcr,iow-i a bM1ba,i:~Oi~Ii. Cele mal mldlC s~ln~ ii~!~Cnl'lr~ :rre; care hirbat,ilJ;liOS~rj ld-,ar dOid 'si Ie sti,m" (~,ar de~l;1rlC ¢;'an:,~ nu ~d:i'u

I~ ',,"._ 'Ij If" II

'cu.m ,sa ne vorbead. I!n un.el~,e eazuri, sunl( Itu'Clrl~~r'i dc~~pl'n" {·.an·"l~i

habar nu au ·cii no.~ '[il'b: ,t'im nirnie .. A'Ol':~lIS'I,i ,!:;u'ht ~I~"i 'Vu in"piiu:I,~1,

"',

Ilnur pentru EA

respcctivclc intrcbari ~i raspunsuri. Dar aveti .grija, doamnelor! E foartc probabil sa va plezniti dcstul de des peste frunte:

U nde se povesteste cu m a inceput totul ...

Pot sa iti spun ea raspunsurile la aceste ui III i ri

Sa iti spun eu m am aj uns a ic i. Tot ul a incepu t pe cand irn i prega team al do i lea roman, The Ligh Is on Tenth Street [Luminile de pe strada 1 ()1. Un u 1 din trc pc rsonaj cera un barba t ell frica 1 u i Dumnczeu t ta tfi s i sot dcvotat. Pc n t ru eli imi

, .

doreum ca vi a ~a in t crii Hlrfl a a ccstu i pcrsonaj

sa sc rncne eft t m ai m ul t cu accca a barba tiler

,

comune, da r ~ i la mul te altel e s e

concreti, mi-arn intcrvicvat sutul, pc J cff, prccum ~i prictcn ii, pcntru a lnccrca S.i;l patrund in capul barbatilor. 0 <.hll;l cc am ffl<.;Ut asta. rni-a luat o hu na bu ca t5 de vrc me sa cugc t cu m ar fi rna l binc sa abordcz ceca cc afluscm. Vczi tu, in rurnanul me u. pc rsonaj ul respect iv d ace a 0 1 u pta seen: t [i: i ~i i ubca sot i a ~i et ipi i 1, era II n adept convi ns a l 1 u i Hristos, dar ii pliicca sa sc uite dupa aile fernei ~·i S~. razboia permanent ell accste gfmduri ascunsc, Bata1ia sc ducca zi de zi, chiar clipa de clipii, dcoarccc ispi tel e sc rcvarsa u din toatc u nghc rc lc v jet i i occidcn t al e, de la capcanclc secrete-ale internetului, ptlllfl la chcrnarilc ffi~i~e ale fustclor mini care sc ffqfijau pe trotuarc. Pe scurr - ~i aici s-a nascut ncdumerirca mea ~ in loc sa fie ncnbisnuit, pcrsonajul meu scrnana cu mai t01i harhalii de pc plancta. Inclusiv ell sotii devotati, ell crestinii cunvinsi pc care ii intcrvievarn.

Prima dcscopcrire a impus allc cfl1l:v<-I, p~ sasc aile subiccte, ~i a condus, pe accste linii, la sutelc de intcrviuri inrcgistrare sau scrisc - i ncl usiv la lJ cerccta rc pro f cs ion ist a - care alcat u iesc nucleul dur .al accstci cani. Am intervicvat priereni apropiati, vcniti la cina, striiini intiHnj~i la alirncntara. barbati casatoriti~ cu farnilii, din biserica mea, d ar ~i pc st ude nt ul care S-H asczat hlnga mine in avian. Am discutat ell dircctori cxccutivi, cu aVOCa\L, pastori, pasionati de tehnica, managcri, cu ugcntul de paza de la C{ istco, da r si cu baie ~ ii din spa tele tcjghclc i de la Starbucks. Am lntcrvicvut p.tlna~i un cantare] profcsionist de opera si un fast nt uca n t din NFL, care avea un incl de Super Bowl. N lei unul n u a acGput de mine,

leaga de ceea ce se intampli in viata in terioara a barba til or.

r ,

S-a aprins beculetul!

S-a dnvcdit di toti accsti harba ti erau

" ,

Descoperirilc eruu in marea lor majorltute lucruri pe carr propriul men sot spera sa Ie stiu, dc~i nu se lamurise cum su mi Ie expl ice.

C,'( mccuui la unsoideretea intcrioaracornuna. In fund~l suflctului, majoritatea avcau cam ncclcasi tcmcri si preocupari, impartaseau NC.'II tin icn tc si nevoi ascmana toarc.Am dcscopcrit eft sc afluu aid multe

lucruri privitoare la barbati, pe care credeam C[I It: stiu - ,uar pe care, in realitate, nu Ie cunostcarn. In uncle zone, cunoasterea mea

. .

PHI dovcdit pur ~i simplu una de suprafata.

o data trccuta dincolo de coaja, in rniezul

lucruriior, totul S-;J schirnbat, M-am simtit exact ca pcrsonajclc de desert animal caroru li se aprindc brusc bcculetul dcasupra capuJui. Mai mull dccat atat, s,-a dovedit eli descopcririlc erau in marca JOT majoritatc lucruri pe care propriul mcu sol spcra SH lc stiu, desi nu sc himurise cum sfi mi lc cxpl ice. Iar rcfrcnul accsta urma sa-l aud din gura ector mai multi dintre harbutii cu care.am vorbit. Dcsi tac inca 0 rnultirnc (it; grcscli til rclatia noastra - ::;i voi continua sfl grcscsc! - spcr di intclcgcrca in cclc din urrna a felului cum stau lucrurilc m-a ajutat sa irm aprcciez si sa irni sustin barbatul exact a~a cum arc el nevoie sa· fie apreciat ~j sustinut,

De ce m-am simtlt surprinsi?

Intr-un fcl.surprindcrca mea rn-a ... surprins ~i pc mine. Noi, Icmcilc, avcrn scnzatia cit stirn o rnultime de lucruri dcsprc viata intcrionrfi a barbatilor. Teate stirn, de piklft, eu "harbatii depind de simtul vazului", dar, la 0 adica. .. cc inseamrui cu adevarat accst lucru?

Ei binc, ceca ce inscarnna din punct de vedere practic reprezinta de fapt chcia - priccpcrca acelui

lucru cu aju torul caruia vcti fi sotii, prietenc saumame mai bune. Folusind cxcmplul "vazuJui'~ vom vedea ce diferenta uriasa cxista intre a ~ti pur ~i simplu di "barhatii -depind de simtul vazului" si a sti di rcc1ama

scnzuala pc care tocmai a urrnarit -0 a dcvenit 0 bomba cu ceas rnentala, care va exploda si 11 va rani in ziua urmatoare. Exista 0 mare diferenta intre a te intreba lucru?

,

fara nici un scns cc se intampla in capul lui ~i a te sluji, pe de alta parte, de pare rile

Toate ~tim, de pilda, en "barhatii depind de simtul

vazului", dar, IH (I udica ..... ce insl"anuui ell adevarut ucest

IInIU' l".,,'nl ru EA

expriinatc de sutcde harhati pentru a intelege nu numai ce se pc I rcce, dar ~i cum Ii poti fi de aju tor.

De fapt, m-am confruntat eu 0 dubla surpriza in aceasta ccrcctarc, Pe cand intcrvievarn harbati ,~i incercam sa extrag .mumitc conc1uzii din ceca ce imi spuneau~ acestia intcrveneau .ulcsca ell cuvintclc: .Dar femeile stiu deja acest lucru ... cu siguranfn .ca. stiu mila". De nenumaratc ori a trebuit sa raspund: ., Ei binc, cu nu stiarn asta". Am priccput ca exists ncnumaratc lucruri privitoarc la barbati pe care nu le intelcgcrn - si dcspre care barbatii prcsupun ca le sunt cunoscute fcmcilor. Iar din accasta ncintclcgcrc sc isca 0 multimc de conflictc,

Sapte revelatii

lata dcci revclatiile la care se va referi accasta carte - este

, P' •

vorba despre surprindcrca in Iata a sapte lucruri tradusc de la "nivclul de suprufuta " lu .mivclul concrct", pc cure, asemcnea mic, s-ar fi putut sa nu Ic consticnuzati cu adcvarat p[llla acum. Ca s·i in cazul Icrncilor. barbatii au 0 viatfl intcrioarii in care intra,

, ,."

)a pachct", toatc acestc clemente, cuntopitc ~j saditc Ja marc

adancimc. ] ndifcrcnt daca e yorba de soti, de prictcni sau de fii, cste imp: isibil S[l intclcgcm u singurL\ parte din viata lor intcrioara, iznlal:l de cclclulte. Ficcarc domcniu lc afccrcaza pc cclclalte, dar cu III I irni propun sil.acopar dccat cclc carcva zone pc care lc consider cdc mui importantc sal! de ajutor.

Investigat ia

Din tcricirc, accste rcvelatii sunt sustinutc si de dOVCZL -

1 ~ . I -

adusc de u ccrcctare profcsionista de pionicrut implicand sutc debarbati,

,

in1elegerea de suprafatii Contlnutul ei practic
~tBflrhatii au nevoie sa se simta Barhat i i prefc rasa se simta neiubiti,
, , .
respcciati' dccat ncrespectuti ~au luati in
,
batjocurii.
uUnrh;,~\ii au un acut sentiment in c iud a aparcn tei lejerc, barba \1 j se
de Ilc,l.;igurantfl!' sirnt adesea in. stare de impostura ~i
sc tern dl aceasta va ri data pe fa~a. , <

.Barbatii aduc banii in casa'------~--------------~-------------------

Chiar daca tu ai face ~Llri(_"it' III. ~ l i.uu pcntru intretine re a in t Tegi i VL 1;\10" II t' fam ilii, asta n 11 ar sch im ba c u [\ i nul' povara rnentala resimti ttl de h[1 rbntul tau, care e convins COl el trebuic sa asigure traiul farnilici.

.Barbatii i~j doresc mai multa activitate sexuala"

Manifestarea dorintei talc scxunlc influentcazil crucial sentirncntul de

,

bunastare al sotului si ii da incrcdere

1 •

in toate cclclalte dornenii ale vietii.

.Barbatii depind de sirntul Chiar ~i hiirbatii cu casnicii Icricitc vazului" sc confrunta cu atractia f •. qa de imagi nea alter fcrnci, pc viu sau in revern.

.Barbatii sunt crenturi lipsite de rornantism"

De rapt mujoriuucn gusta romantisrnul (c drcpt en In diverse rnoduri) ~i t~ i d{ iresc sa fie roman! ici - da r ezita, pcntru cit se indoiesc de reusita intenti ilor lor.

.Barbutii sc lasa imprcsiouari dc aparcntc"

N II trcbu ic s:l il i 0 sil uetii de top mudd. dar barbatul t5u vrca S,~l tc v~j(Hi fiicand totul ca sa arali hinc - ~i va fi dispus ia cforturi si la chcltuieli cunsiderab ilc ca ~ft te sustina,

Cum n-am gasit nicaieri pc pi~~a 0 ccrcetarc cu rczultatc ds\;maniitoarc., am ccrut ajutorul a dOU[l cchipc LIe spccialisti ill dorncniu: Chuck Cowan de la Analytic

Focus, fostul sef al dircctici de invcstigatii Rezultatele au fost de 1 a ·U i roul de Rcccnsa man t a} S lJ A, ~ i

Cindy Ford cu cchipa de rcccnzori de la Decision Analyst au participat la alcatuirca accstci cercc tari. I nvestiga tia n u a fost prc-dircctionatii, ci intamplatoarc, dar mcticulos pblnulta !)i executata. Patru sute de barbati anonirni din toata tara, CD varstc

, ,

cuprinsc intrc douazcci ~j unu si saptczcci

si cinei de ani, au raspuns la douazcci ~i patru de intrcbari despre viata lor, desprc gand ur ile, sentimentcle si ncvoi lc lor. Chestionarul a acccn tua t (cvidcn ria t)

faptul ca nu cornportamentul exterior era

I ' "

intarite de dovezi vn lid" din punrt de verlcrc

statistic. S4) nu rumva sa credc] i r;l 1'111' ~ i simplu i-uru ill l" rvu-v n I pe cl·i n~lh',;a "ull· II i II t n' cei mni ci IIlln, i lUI rhu, I dl~ pe )J I II IIl"Il\ !

II

~ Dunr prutru EA

Daci te astepti sa ii bestel i m im p reuna pe barb ali sau sa"iti ofer dovezi ca sotul tiu este un adevarat ticalos, iti voi in sel a asteptari I e.

~dc luut ln scama, ci acele conceptii ~i emotii care dusesera la !rc&pcct ivul C{ im portament.

Ulterior, pentru C[l investigatia jnsa~i a dus in mod inevitabil 1a noi rczultate, am pus la punet 0 continuare mai putin oficiala, ;pe baza raspunsurilor date de alt i pa tru su t c de barba ti anonimi

- de data asta in mod special credinciosi _ la intrebari suplimcntarc (~i uncori aceleasi), Dupa cc am inche ia t ~i aceastii eta pa, am valida t cateva dintrc pcrspcctivelc suplimentare eu un al doilca chestinnar al Decision Analyst. in mod paradoxal, intrc toatc raspunsurilc primite exista foartc purine difcrcntc,

Dupa tcrmi narca cc rcc tit ri lor sta tist icc, mi s-au con firm at rasp u n s uri lc prim i te in intcrviurilc personate. Nu numai eft am auzit la ncsfarsit acclcasi lucruri .- Yeti vcdca citatelc

• I ,

inclusc in urmiitoarclc pagini·- dar rczultatcle cu rclcvanta anccdntica au rust int~1rilt; de dovczi validc din punct de vcdcrc statistic. S~1 nu cumva sfi crcdcti dl pur ~i sirnplu i-am Intcrvicvat pc cci cftteva sutc dintrc rei mal cudati barbati de pc planeta! (Cum sunt psihnnalist de profcsic, nu psiholog, ::,i cum profcsorii mel de stutistica ar putcu punc politicos la indoiala aptitudinilc de statistician ale uncia care a avut nevoic de un semestru intreg sa invctc analiza rcgrcsivii, rn-am simtit cum nu se poate rnai usurata cand spccialisti lnstatistica mi-au eonfirmat descopcri rUe! )

in cc lc din urrna, se pare eli barbatii cu care am vorbit ~i care mi-au.raspuns la intrebari au fost cxtrcm de transparent: (deschisi) ~i de sinccri In kgatura ell subiccte foartc pcrsonalc, Asadar, uragi barba t i - oricine at i fi - vtt m ul t u rncsc.

, , .

~; ,

Inainte sa incepem: reguli de baza

imi Inchipui dt abia astcpti sf\. intorci pagina, dar, inaintc sa fii 1asatii sa· privcsti in vietile barbatilor, trebuie sa intelegi niste

, ~, 3

rcguli de haza:

1. Mai intai, daca te astepti sa li bestelim tmpreuna pe barbati xuu S[l iti ofcr uovezi di sotul tau este un adevarat ticalos, i,i voi ill~cl'l ustcpuirilc. ii cinstesc pe barbatii care si-au deschis sufletele ~i spcr l:fl. nflfind ceca cc simt ei, multe femei vor intelege ~i vor upn:t:iu rninunutclc difcrentc dintre noi.

2. in a1 doilca rand, nu ai In fata un dcmcrs care Stt privcnscl1 in mod egalitarist diferentelc dintre barbati si Icrnci. dupa cum nu rna intereseaza dcloc sa tratez problema felului cum hfirhaPi ar trebui sa se raportcze sau sc pot raporta ]a tine insati. Sigur ca da, noi, femeile, avem la randul nostru tot fclul de ncvoi .~j multe dintrc adevarurile discutate in aceste pagini se refera ~i la noi, Dar, de vreme ce tema estc viata intcrioara a bdrbatului, iar spatiul este lirnitat, rna concentrcz in exclusivitate asupra felului cum ne raportiirn noi la barbati, ~i nu invers. (De aceea, cercetarea nu i-a luat in calcul pe hornosexuali.)

3. in a] trcilca rand, tine cont de faptul cii oricc regula a rc ~i exccptii, Cand spun .rnajontatca barbatilor" gilmJcsc intr-un anumc Icl, rctinc cil .rnajoritatca" lnscarnna exact asla

aproupc toti, dar nu chiur t()~l. Recurg la gcncruliz.iri din ratiuni demonstrative, dar Iircstc cfl peste tot apar cxccptii, Unul dintrc motivelc pcntru care arn intrcprins ccrcetarca profesionista a fost incercarca de a dcterrnina care este regula ~l care cxccptia,

4. In al patrulca rand. mii prcocupa ceca cc sc afla In mod

[Trese in intcriorul barbatilor, ~j nu ceca cc s-ar cuvcni sa sc manifesto in .comportarncntul lor exterior. Din cauza eli paginilc de f~~a IlU sum tocrnai locul potrivit pcntru dezvoltari amilnuntitc ale oricarci problcmc, poti acccsa wwwA-womcnonly.com) pcntru a urrniui mui multc rcfcrintc, inclusiv pentru a vcdca toatc rczu Ita tclc ccrcctiiri i.

5. in al cincilca nino) trcbuie sa te avertizez di parte dintrc inforrnatiilc pc care lc vci citi ti-ar putea aducc tulburarc, dcuarccc nu ii vci putea privi pc harba~ii din viata ta la tel ca paml acum, dupa cum n-o sa tc percepi pe tine insati ca p[lnfl acurn. M-am simtit tcntata sa exclud anurnite lucruri, dar mi-arn dat scarna .cit ascultam rnarturisiri pe care, eel mat adcsca, barbatii se fercsc sa Ie facii direct

,

so~iJ1or sau prietenelor lor. A~~ ca a devenit

ncspus de important sa includ rcspectivelc cornentarii. Rcmarca, tc rog, dOi in cele mai multe cazuri acestea au foartc putine de a face ell noi - pur ~i simplu a~a sunt barbatii. Si ar trcbui sa ne

Cu cat ii intelegern mai bine pe biirhn,H din vieti le noastre, CD alat mai hi ne

ii vom sprijini .~ i iubi a~a cum au cl

.

nevoie.

I )unr pent ru J1:A

hucuram de asta. La urma urmelor, ii iubim pentru cd asa sunt !(lcuri biirhurii.

6. in sfar~it, eel mai important lucru este speranta mea ca nu vet folosi aceasta carte doar pcntru a afla lucruri noi si fascinante, Cu cat ii intelegern mai bine pe barbatii din victile noastre, cu atat mai bine ii vorn sprijini ~i iubi a~a cum au ei nevoie. Cu alte cuvinte, descoperirea ar trebui sa ne preschimbe si sa ne faca mai bune.

Asadar, cititi, doamnelor, ~i insotiti-rna in calatoria in adancul sufletului de barba t.

...

"

-2 IUBIREA TA NU E DE AJUNS

Dece considera ca este mai important sa-l respecti decat sii fii tandra ell el

Bdrbtuiiacceptd mal usor sa se simla singuri si neiubiti; decdt nelalocul lor si

• I

La un an sau doi dura tcrrninarca facultarii am particrpat la 0 C\ infcrinta care urrna sa-mi He de: marl: ujutor in intclegcrca barbntilor. Tcrna conlcrintci era "Rchqia", ceca cc, dupa cum lp pori lcxm: irnagina, a polarizat intcrcsul unci multirni de li ncri carl: nu i~j gasls~ra incfi pcrcchca. Pcntru prima parte a lucr.irilor, conducatorul .scdintei a irnpartit sala in dnua, asezfindu-i pe barbati intr-o jurnatatc a salii, inr pt; Icmci in cculultfi.

,.Vft voi cere ileum sa alcgcti intrc dow} rclc", nc-a spus cl apoi, ))aca ar fi s{t alcgcti, atl prcfcra sa fiti singuri ~i nciubiti pentru tot rcstul victii SAU S~l vii simtip mercu stingheri ~i nercspcctati de nirncni?". imi amintcsc ca rcactia mea a foSL. Ce prostie de alegere mai e ~i asta? Sii-l viid cu pe eel care ar zic« nl pre/era. sci se simtii neiubit! Imediat dura asta, vorbitorul s-a InLors catre jumiitatcu masculina a sali], .,Haidqi, baicti, Can: dintrc voi ar prcfcra SH ramana singur .~i neiuhit?" 0 marc de maini s~a in~ll~at. in vrcrnc ce din jumatatca ferninlna a salij sc auzeau exclarna tjj de stu pna reo

Apoi vorbitorul i-a intrebat pe barbati care dintrc ei ar prcleru sa nu fie respectat, la care, sprc uimirea fcmcikir. ahia d.adl s-au , ridicat cateva maini. Ne-a venit.apoi randul sa riispundcm .~j sa ii ~odim pe barbati cu raspunsul majorhar, prin care eram de pnrrcu

Dour Itt' m ru I':A

ill hi r i i, cu riscul de a pierde respectul cclorlal \i ~1 certitudinea pn rprici pozitii in lume.

Ce inseamna acest lUCfU

Desi majoritiitii Iemeilor Ii se pare un lucru absolut marginal, ncvoia de respect ~j afirrnarea de sine sunt atat de importante pcntru barbati (mai ales in lcgatura eu lemeia lor), atat de adanc inradacinatc in firca lor, incat cci mai multi dintre ei ar

. ,

alcge oricand 'sa fie mai dcgraba nciubiti, dccar ncsiguri pe ei si

ncaprcciati. Cercciarca noastrii demonstrcaza di trei din patru barbati au aceasta optiune. Sa privim rezultatelc:

Gfmdili-vil la accstc doua tniiri negative: afi singur ~i neiubit SAU a tc sim\J complct ncxigur ~i ncrcspcctut. Dad. ar fi obligatoriu sa alcgc]i una dintre variurnc, pc cure a~i alcgc-o? Alj prcfcra S;t fi~i. .. [Alcgeti un singur raspuns]

, .
-, .. ", '
• Singur ~i neiubit I,'" . , 740/<
•• Complet nesigur ~i nerespectat ~.;\' . 2fi9{
.I~ • .
: 0%

50%

100%

s-a intors catre jumatatea muscul ina ~I salii. u II aidl'1 i, haieti. ('I"~(- dintrc voi ar

Cand am facut prnba intrebarilor pc care avcarn de gand sa le foloscsc in ccrcetarc, am fost uirnita sa constat cat de multi

I

barbati raspundcuu ell marc dificultutc lu intrcbarca de mai sus.

pcntru ea piircau sri cchivulczc .nciuhit I, cuVorbi torn) "ncrcspcct at". C h uc k C( iwan, spccia listul in

alcatuirca formal u lui ccrcctarii. rn-a prcvcnit eli s-ar putca 1'\a mi sc intfunple aces! lucru. Om' de ce? M-am intrcbat, Doar sun! doui: lucruri perfect difcrite! Apoi, unuJ dintrc cititnri a testat intrebarca pe zccc barhati care n u rna cunos tea u. Cand urn prirnit raspunsurile, cle avcau atasata o obscrvatic: .,0 gramada de tipi s-au blocat la intrcbarca 3 [cca de mai sus]. Au spus di nu vad difcrcnta intrc cdc doua posihilitati". lata cum, in cele din urrna, s-a aprins bcculetul: Dacii barbatul nu simte eli ise acorda respect. el nu se va sinu! iubit. Sau, in traduccrc pcntru uzul vostru:

prt·l't· .. n s,j riimana lin..: ur : ~ i nei uhit?" () IUUI~l' Ill' luftini 8-n inaltat.

.1

I ob.i'ren!anl' 'f de nJ'U'11 Dacavrei sa-~i iube'~tl ba-rba:tlll :a~a rum are ,eJne~ll'ic:~ "tunt~i a'sig,ura,-tc ca ii tra,Rsmiti inilinre de reate mesaj!ut;!Cil il arrL7cic7.i',

Ironia soartei este d-i, desi cele mai mune dintr'c nu. dl'inr ne respectam barbalii, totu~i nu 11(';, dam seama 'canUi vn.rtlC~'C sau faptcle noastre ~e transmit exact m,esaju~ o,p'Us:~! Gfindc::;t,c~h! 'I;, porplexuatca cu care Ii obscrvi reac~ia neg:aHva imr-o ,cO'rwl'rs~,I,lh' oa;reca,re,.Drlf ClH'Jm spu» de s-a lJp'fin.'ii asa? tc lutrehi, Si1, adfingtuu la aCC,8's,ta ~~ 'fa'ptul ca aproapc IOU ha,rha~i,i intfirnpmfl, dificuWHi !dnd V'ine '~orba saw~,i cxprimescniin:u.::nh;h; (de piltJa de ce sum 'SUraJa'~i) ~i ajung; "m as,tfeJ, ia lin aduvaral coektail Moiotov, pc ctlIic 's,a explodezc '.'

'8armmt'lrulli,psei',de :respeCI

Asadar. cum sdm d\ndam l],cp· a:sit linia care mardlcaz;

'I,. I'

grani'~a nlosculina a sc,mimcntuhri de respect? D'i'll fericire, ,avcm

un barumcrru dCShd die precis: prczcuta Iuriei, .inaintc ~[i mil expllc dfl-.nli vole sfi,~tt pun n In'lrdb,an;: daca tc cerp ,eu h~r'balul, Uiu. ,~ se pare kgirli!m slli;d.HU';U~~ti inp~all~? Creel di majoritatca

""m· t;;~n"'I1I-l'~'" ,·~,!'ii'·"n'-l·'I'1 'l'~' 'c..' 'i, 11 t I'" ""1' "IC""~ 0'1 ." ,"~t~";, I ... • r' .i'l·~'r'·" :"""1 "1"·" 'C' ·tt';:

II!.ll, 'II _I .1Il.11!';'"1JI'~ ... lllIl ... I~· .~11111 _ I)u d~ 1'1 .. Iio-'Il.~ oI~.1 11l,1''''''1.&! .,",' w, ,_ :", II' IIC.iJll '~~ .. I~'~ II. '""""l iL,,,",', \..; ... ,_Ii ;(-, ."!i.!'ir I 4l'ri.~''IJ

t·cm1~. erezi L:~a hiiiba(ul. t5u ure dn!ptul .s~i. S:C tnfuriu'l Foartc 'lud'tc am spunc Ct. nu - i.-am, acuza ell iqll se £on'trolcaza ori ca. n;'ac'~i{mca,z' djspropt,!"\,i(:mal.

Bar Dr .. 'I ~l1lcrS'nu, Hggcridl~ f:nnd("t()' r u~ Love ,andF'uria ~~esrcctMjni~t rics '11,Ut[;!l1"tu'~'a 1 uhirj,j !?i' ,a Rc~pcd.tdui,~ ! rel}!'rezinti

are o· ell. I[otul ah,iii ~.')ia,n.~rc: J:ntr-un conflict n:la~jun;;d, I' pli'insuf, l'l:!.prczin:ti reaetia fcmu,'j la s'cnln,~a ,di flU! e ,I

- -,

j,uhita,. uup-a cum furin rep: n;zi:n[2 rcactia oarbat,'U.'ui

I I I' ..

~. .~ "',e_: :D":li!"'lIi"',I-':',"_1 ('il 1'1'11'1

ja scnza, • .nclt nu este respectat . g ~ - -

Cum, :h{ifb~i~i,i nu-~i pOl cxprjrna sCl~'t~mcntc~ic I. este respl·(~h'l .. 'in: focu~ b~11fM,i,~j 'n\OHlcn I, anc, II! pu ~j'll proh~~bi] lea,·j ,

ylcm allJiz~ f~'l,unci tra,ntino un raspun,s, m!ldtumi!tor precum ~,Nu rna ,r,csr~:,cti.·!' Dar Hi sig,urfi c~". dadi bi:rnal,ul ti.'IIJ S~ infurle t:£md a,i, f;lnn ~au ai spus un ,inunU,t lucru, t';illia ca ill) s:i~lin,clcgi' nud,!vclc" ro, ~l~ 'fum1c prohabil lea 0' Iaec dinsuferinta sau din frustrarea ind use de 'l.1psat:' de3~!pn'Ciierc ..

9aco, mai illi ~}ev()i'c de dovezi, ia aminte Ia. dJ's"p'ltln~;urih! din rhcstlonar. Mal bi::nc de 80% dintre bftrb;;l.'ti. ~ sau 'c~mj din sase au ruspulls ciinlr-o dispm'a dnmestica. e apFoape sigur di se sinl1

, ..

ucn~.·pecta.ti. In vreme ee noi, fetele, ne vom p~a.nge mal prot;ahi'l

c' ..... 'b' - '''I

t,'a .,1'111 rna lueste I'

.

reactla barb~, I \11: ;~I ~,I: i, ., ;.1

Boar pentru EA

Cniar ~i cdc mui bune relatii tree la un moment dat prin certuri starnite de prohleme dlt sc poatc de obisnuite. In mijlocul disputei eu .'io!ia/parLCllCr~1 mea ma simt aproape mcrcu ... [Alegeti un singur r:-lsplins I

• sotia/partenera mea. nu rna respects . Hl%
.
• sotia/partenera mea nu rna iubeste 19%
. 100%

"Respect necondltlonat"

La fcl cum tu iti dorcsti sa fii iubitf ncconditionat, chiar

~ ~ 1

si atunci cand IlU csti tucmai usor de iuhit , tot usa biirbatul arc

! ~ ~ ,

nevoie sri ii ar{qi cfL il aprcciczi, indifcrcnt dacii sc ridica sau nu

la inaltirncu astcptarilor tale in rnomcntul rcspcctiv . .,Am ajuns o culture dominutfi de iubirc", spline Dr. Eggcrich. "Dupft cum spuneau 01 Hcallcsii: ~AII you need is love'. l litc a~a am ajuns sa crcdcrn til iuhirca este nccondit ionatir, pc r:lIH.I rcspcctul estc ccva care t rcbuic crt.~tigaL Numai cii burbatii par sa aih;l ncvoic de respect ncconditionat - de aprccicrc pcntru ceca cc sunt [rcspcctiv, pen tru cCt sun t sol ii nostri - n. a.], ~ i n u don r pen tru ceca cc Iac",

Sa lu.im ami nrc lu rapt ul C:l unul dint rc cclc mai importante pasajc din Hihlic dedicate c;iSrlloTici - Elcscni 5 - nu spune nici o cliprl CD so\ia t rchu ic Srl·~l iubcascii ~otu I, dupa cum nu-i spline sotului sa-~i rcspcctc sotia (ponte Ciindcfl ficcare dinlrc noi tinde deja sil olcre ceca cc dorcstc sa prirncaxcii ). in schimb, in rcpctatc randuri, sotul cstc indcmnat s;l-si iubcascii sotia, tar sotiu sa-si

, ~ ~ ~ ~

aprcciczc sotul, prccum ,~i (( induce rca (uutorjtatcu) accstuia.

Fcrncilc au tcndinta Sfl dcvinfi dominutoarc, ceca CC, dill piicatc, cstc intcrpretat de b;lrha\ 1 drcpt ncincrcdcrc ~i Jipsa de respect (ceca cc, C~ sri rim sincere: astu ~i cstc uncori). Cununia inscumna sa asczi ncvuilc cclui de 1.:1nga tine mai prcsus de nevoilc talc (amintcstc-ti di si biirbatilor li sc cere acclasi lucru), ca sa nu rnai

• t 1) ~

spuncm dlt de irnplinit se simte sotul care stic di sotia lui a ales sa

crcuda in el sj s[1-1 pretuiasca.

, .

E () alegere consrlenta!

Aju ngcrn astfel la eel mai important aspect al exprirnarii uprccicrii: c yorba desprc 0 alcgcrc pe care 0 facern In mod '-'nu~l ir nl. 0 alcgcre pe care 0 faccm din dragoste de Dumnezcu "I dill iuhirc falfl de sotii nostri.

, , ,

1M

Nu ti-ar veni sa crczi dacii ti-a~ povcsti cc numar marc de barhati mi-au spus di ~tiu in adfmcul suflctului eli pcrcchca lor ii rcspcctii ~i ii pretuicstc, dar dt n-o aratil explicit. Propriul rneu sol zicc earn asa: ,.In udancul inlmii, nu rna indoicsc crt rna rcspccti rcalmcnte. Sunt frustrat insa din dinu in cand ca nu ~tii cum sa-rni ar:ltj eli mii prctuiesti, ell nu stii cc mii face sa rna sirnt barbat in adcvaratul scns al cuvantului",

Pc barbutul tau i1 doare la fel de mult ca, desi il rcspecti, nu (-0 arali, dupti cum tc doarc pc tine cii, dcsi tc iuheste, nu ~l-O aratii! E exact ca in gluma accca urihil5: .De cc sa-i spun nevcstiimi cii 0 iubesc? Dear i-am spus-o la nunta!' Exact dupa cum sotia s-ar simti curnplit dacii sntul nu i-ar urata niciod;.tta ciH o iubcste, to1 asa sotul se sirnte ingrozitor cand fcmcia lui nu-i arutii dl 11 prctuiestc. Iar accst lucru nu sc ncgociazii!

Cu (nate acestca, barbati: astcapta sa nc dovcdim pretuirea in cu totul alt mod dccat asteptarn noi s[] nc dovcdcascii, la randul lor, iubirca. Crcd cii si tic i~i place sa i~i auzi sotul spunandu-ti "iL: iubcsc", Oar o sa ajungi sa j~i dai scarna, ca si mine, ea pcntru sotii nostri nu inscamna nirnic dad! sl~m Loata ziua de capul Iur, rcpctundu-lc: ,,0, scurnpulc, cat de mult tc pretuicsc!" In schimb, au ncvoic sa auda: .Dragul rncu, sunt atat de mandra de tine" si .Am incrcdcrc in tine".

1

Dar dincolo de toate acestca, a-i arata unui

barbat ca il apreciezi, zi dupa zi, inseamna rnult .mai mult dedit sa murmuri niste vorbc,

,

acolo,

Ce anume insearnna? Corncntariile barbatilor tind sa se idenrifice intr-una din

?

Dupa cum barbatii nostri pot alege sa ne .irate iubirea, chiar daca n-au chef s-o faca intotdeauna, la fel putem ~i noi alege sa ne dcrnonstrarn pretuirea. De rapt. termenul grecesc pentru "teama" din Efeseni, phobeo, insearnna a te supune cu cvla vie, a prctui nemarginit. Nu e yorba despre sirnpla apreciere pcntru un anumit lucru. Se asteapta ca Icmcile sa i~i ~ina sotii la mare prep

Dadi. 0 .. 0 exprimi, nu existii

urmatoarele patru nevoi fundamentale

Iubirea ta nu e de ajuns

Dupa cum barbatil nostri pot alege sft IU' arate iubirea, c h ia r daca n-au chef S~() fat.'i\ intotdeauna, la fel putem ~i noi alege sa ne demonstram pretuirea,

Barbatii asteapta sa ne doved im

pretuirea in co totol alt mod deca t

asteptarn noi sa

De dovedeasca, 13 randul lor, iubirea.

Doar pentru EA

,Prima nevole: Respecta-i judecata

Barba tii s-au arata t foartc scnsibili la aceasta chestiune,

,

Fiecare are nevoie ca ferneia din viata lui sa-i respecte cunostintele,

parer ile ~i hotararile - adica tot ceea ce as n umi judeca til. N Imeni nu are nevoie de un zid de tacere, care sa nu te dcranj eze nici

cu 0 floare (nici nu as putea sustine una ca asta), dar multi lsi dorcsc ca tovarasa lor sa n u Ie ·puna la indoi a ta Cll nostin tete sau sa nu le con teste me feu dec izi ile. Este un punet foarte sensibil (~i greu de asumat) in zilclc noastre dcmocra ticc, dar se reduce, in cdc din urma, la ncvuia ca, din cand in cand, s'li He incrediruam lor. Mic personal imi vine u~or sa li ara t respect sotu lui meu in con texte

afirrnative, cum ar fl cdc: in care ii cer parerea

, tn legatura cu un anurnit subiect. Dar ultcori imi vine mult mai greu si 0 fad Mi se pare mull mai dificil sa mil incrcdirucz judccatii lui Jeff cand dorcsc sa dobandesc controlul asupra unci situatii sau cAnd vrcau sa-i dovedesc di cu am drcptate. Ma cert cu cl pana in

, piinzclc alhc!

U ni l mi-a u mart u risit di deciziilc lor Sll nt I uatc 'in searnii si

,

pretuitc in toatc cclclalte dornenii.vnc, putin acasii. Altii (red di

tovarasii de scrvici u au mai multa incrcdc rc in judeca ta lor. dccat .propriilc sotii. De aserncncu, in vremc ce partcncrii sau colcgii de serviciu nu Ie vor da niciodata indicatii cu privire la cc ar trcbui s~1 faca (ci mai degrubii lc vor cere sprijinul in luarca unci hotarari), mai toate femeilc rae grescala de a lc da indicatii sotilor ca unor eopii,

La incepu tu rile casnicici noastre, irni pare 'diu sa rccunosc, si eu am flicut accasta grcscula, de muh prca rnulte'ori. Jeff rni-a spus pana la urma dit de tarnpit il faccam ... sa se simta, a~a Cil, auzind accasW. am rcnuntat la uratul obicci, In chestionare, multi rni-au spus eft pri nc i pal ul mesa j pe care si -ar dori sa if poara transrni tc sotiilor era sa ~,arate rnai multa incrcdcre in puterea mea de a lua dccizii corcctc' - ceca cc reprczintii codificarea pentru (intre nltclc ) .rtu sunt tarnpit".

~.

Mult! i~i doresc ca tovarasa lor sa on Ie puna la Indoiala cunostin tele sau sa nu Ie conteste Mereu deciziile.

A doua nevoie: Respecta-i puterile

{} a1t~1 tcma spinoasa, care a iesit la suprafata, a fast aceea di b4rhulji vnr - sau chiar au nevoie - sa gaseasca singuri solutii, Iar dlt'O rcuscsc, se sirnt mai barbati ~i adevarati invingatori. Dintr-un mul lv uccu III )SCU t, li se pare foartc amuzant sa petreaca ore in sir

10

Iubirea tn u 11 e dl' uJmu

socotindu-se cum sa puna in functiune noul DVD player. Problema este di noi vrem sa Ie sarirn in ajutor - dar ghici cum intcrpretcazii ci acest lucru? Exact: ca pe 0 manifestare de neincredcrc. (I: de mirare di mai exista totusi rclatii care functloneaza si di rasa

)' ,. ,

urnana nu a pierit ell milenii in urrnal)

~i, desigur, atentia noastra este adesea negativa. Uneori chiar nu avem incrcdere di barbatii nostri pot sa se dcscurcc ~j singuri, in cercetarc (sondaj), un barbat i~j dorca sa-i poatii spunc sotiei: .Ai incredere in judecata mea pentru problcmelc de zi eu zi. Ai incrcdere lncapacitatile mele generale de invatarc, aplicarc, tixare, reconstruire, repararc etc., fara sa insisti sa faccm cum crezi tu pentru eli tu ~tii mai bine decat mine').

-

Iubltule, te rog intreaba pe cineva .. ~?

Sc pare dt bancul arhicunoscut desprc barbatii care refuza sa oprcasca masina pcntru a cere indicatii de drum se bazeaza pc adeviirul ca ei adoril sli gaseasc,l singuri

solutii. Daca reusesc sa-~i gascascil drumul Problema este ci nol printre capcanele junglei de heron. avflnd doar 0 harta ladispozitie ~i propria istctimc, au scnzaria ea au rcpurtat (.) marc: victoric, Sc sirnt croi, lncantati, incurujati, vii. Tine con1 de asta ~j punc-te in piclca sotului tau pcntru a asculta urmatoarclc: ,.Iubitule~ ne putcrn opri sa ccrcrn indicatii?" EI porneste la cuccrirca Evcrcstului .~i tu Ii spui eft nu crezi C~O sa fie In stare. Adu-ti arnintc cat deimportant estc pcntru un barbat ea partencra lui sa aiba incrcdere

in cl! Cand ii spui sa ccara indicatii, It spui de fapt in fata ca nu ai nadcjde ca va gasi singur iesirea din impas.

Daca semeni cu mine cat de cat, probabil cit iti spui: .. D3. ai dreptatc, nu am incrcdere in el! Cum sa rna astept sa gast:asdi icsirea pe autostrada in labirintul acesta de strtidute?" Ei hinc, iar (1 dovada! Ce vci alcge? S~ tc increzi sau nu in el? intrcharra dac!t .voi avea lncrcdere in cl" este doar 0 metafora pentru route alcgcrile marunte pe care le facem. Dupa ce am vorbit ell zecl de barbati pc accasta terna semnificativa, lti pot Impartn~i opinlu lor cvasi-unanima: lasa-l pe el sa se descurce. Cativa mi-au "'pus: .Doar nu sunt idiot, bine? Daca nu a~ f crezut cl pot lotasi cceu cc caut, atunci de cc as fi incercat?' Altul mi-a ar:'H~lr nl: ,,1\1

,

rlrcptate. Poate ca habar nu am pe unde mcrg. Oar rll~' simi hinct inr a gasi singur calea mi se pare 0 incercare rninunutu. in piLi"'. nu

vrem sa le sarim in ajutor - dar ghici cum interpreteaza ei acest lueru? Exact: ca pe 0 manifestare de neincredere ..

28

')mu pentru EA

sunt idiot - am un ceas pe bord, deci stiu daca sunt in pericol sa lntarzi iH _ -

Lucrurile marunte rae cat un lucru important

Nu nc dam seama cat de rnult inscarnna pcntru ci actul de a ne [orta sa nc ascultarn barbatii in accstc trcburi rnarunte, dar asa estc, Nom} nu ni sc pare mare lucru, asa ca nu intelegem ca este mare lucru pentru ci. Nu intclcgcrn di rcactiile noastrc in fata accstor maruntc opriuni, de a avca sau nu incrcderc - sau eel putin de a ne purtu ca \,1 cand am avca! - sunt interpretate drept sernne ale incrcderii noastrc generate si ale respectului pe care il nutrim fata de ei, ca barbati ..

, ,

EJ poate vedca problema In felul urmator: Dacii nu are incrcdcrc ill mille nici intr-un lucru aui! de marunt. precum giisirea drumului eel hun, de ce ar avea lncredcrc in mine in lucrurile cu adcviirat importante, cum ar Ii capacitatca de a pune 0 paint: pe masii sau de a fi un lalii bun r Daca IlU mil respectii in aceste situatii minorc, probabil ca nu rna respecui dcloc. Data viituarc nlnd sotul tau va conduce ianisi in cere. Intrcaba-tc cc cstc rnai important: sa ajungct! lu limp la pctrcccrc sau sa simla ca te incrczi in cl. Nu incape concurenta,

N u-l SPURt cum Sa fad)

Filrnul The Natural of era un foartc bun exemplu de pretuire a sotului de tMre sotic. Robert Redford joacii rolul unui colosal jucator de bascbull care, dupIi cc i~i pflr[lsc~lC in mod mistcrios prictcna si disparc din pcisaj mai multi ani, ajungc in sf[n\,il in Liga intt~i. Dupii cc ii ia p\; lilli prin surprindcrc, incascaza o lovitura umilitoarc, in urma carcia inccpc S[l sc indoiasca de d. In respcctiva sccna, iuhitu lui de alt{H.latrl privcstc din tribune cum cl

r.ucazii mingc dupa minge. Cand Redford

Data viitoare cand aparc, dcrnorulizat, pcntru lovitura finai{i, huiduit de hAi, ell sc ridica brusc in picioarc, su\ul tau va conduce singura in toata tribuna. Cumva, el li simtc

ia ra~i in cere, prczcnta, sc trezestc din amortcala si lovcstc inln"uhfi-h.:" ce este mai decisiv, revigorfindu-si pasiunca si jocul,

'1I11~f)rfnflt: sa ajungeti Un barbat cxplicandu-mi de ce ii

In 'hili' 141 petrecere place scena respcctiva, a rcrnarcat: ,.N-a. facu t dedit sa se ridice in picioarc pcntru Nun s:.. sirnHi ca te a-l sustinc, Nu a coborat din tribune ca sa-i

, .

i IH'I'l":I.i ill el,

sp una cc sa faca sa u cum sa reparc ce gresise. Nu i-a spus cum sa-si tina batao L-a sustinut,

, , ,

pur si simplu, si l-a lasat sa se dcscurce singur", Altul a aprobut: .,S-a ridicat in picioare, cornunicand astfel tuturor ca ll crcrlc in stare sa reuscasca, Pen tru orice barbat,

,

mai ales pentru unul care se indoiestc de sine, exact de acest lucru este nevoic pentru a-i reusi 0 Iovitura castigatoare in tuturur ell il crcrle in

Doamnelor, ne-ar fi foarte usor sa IlC: alungarn accst gand din minte si sa ne intrebarn: .Decc n-as putea sa-l spun cum sa ,ina nata? Dour suntcm partencri egali! Dar duca cu rna priccp mai bine dccat el?' Ei binc, SigUT eft ai putca sa-i spui, Majoritatca suntem pcrfectcompctente sa nc sfiituirn barbatii in tot Iclul de dorncnii. Dar adu-ti amiruc, cl trcbuic sa dca

,

lovitura pc· tcrcn, ell ajutorul incrcdcrii

in pruprii lc pu tcr j. N u sf a I u ri lc adcvara te

sunt problema noastra aiel, ci acclca care devin indicatii, ccle prin carl! ajungcrn de undc am pornit, incercfind sa intrurn in ringul de biuaic ~j s{t luptum nui in locul lor, trunsrnitandu-lc astfe) ell n-o pl Jl face de capul lor,

Dar daci~ nu dorcsti sa tc ridici in picioarc pcntru barbatul tau? ] )aca te-a dcza m~1gl L a tr, t de tare, incat, daca i -ai acorda spriji Il, n 1I ai face decal sa-l incurajczi sa grescasca? Dupii cum rni-a ar~lal U II U 1 din t rc hll rhati j chcstiona ti: .Scc na respect i V{l rep rczin l;l (} ilustrarc graitoarc a rczuliatclor incrcdibilc care apar de catc uri o fcrncic alcge sa i~i cinstcasca ~l sa i~i pretulasdi barbatul in mod public, chiar ~i atunci cand nu 0 mcritii. In loc ca. alcgcrca respective sa j sc para Intr-un rei nedreapta sau nejustificuta, actul ci de. prctuirc le-a facut binc amandurora".

vi a ta".

lubirea tu IIU C til' ujUUM

Ea s-a ridlcat in pi,oinnr,' comunicanrl uxtfel

stare sa reu.~r-as(·;·,. Pentru orice biirhat,

mai ales pentru unul care se indoieste de sine, exact de acest lucru l·,h'

nevoie pentru a-I reus i u lovi tura ca~ tiga toarc ill viata' ..

A treia nevoie: Respect in comunicare

Ferncilc dctin 0 putcre fantastic de marc in cornunicarea cu barbatii (fie ei so~ i sau Iii): ii pot incuraja sau darama, lc pot da putcre sau ii pot cxaspera. Exista anurnite lucruri la care hf~rhaPi sunt foartc scnsibili, N u este yorba doar de ceca ('(_' spuncrn .. rcspectiv daca punem la indoiala judccata sau priccpcrca h[lrbatului - ci si de cum 0 spunern (chiar de unde 0 spuncm, dar ell asta ajungem la subiectul scctiunii urrnatoure),

Doar pcntru irA

Exish) anumite Iucruri la care b;:I..t,atii sunt foarte sensibili.

Nu este vorba doar de ceea ce spunem - ci ~i de cum 0 spunem,

Eroarea de transmisle

"In interviurile mele, 0 multirne de barbati mi-au rclatat ceva de genu1: "Canu sotia mea imi vorbeste ftirii respect, mii gandesc adesca eft nu-mi vine sa cred cii nu stie cum rna simt!" A trcbuit sa le dau asigurari peste asigurari . di c Ina rtc probabil ca sotiilc sa n u fi avut interuia de a Ic vorbi fflra respect. Hind cornplet inconstientc de suferinta pc care 0 provocasera .

Sa-ti dau cateva excmple obisnuitc de situatii in care barbatii aud comentarii negative. pc care femeile sunt convinse ca nu le-an nicut.

Vocea lipsei de respect

Nu cu mull limp in urrna, vorbcarn ell Jeff ~i cu unul dintre colcgii lui c{lsatorili ucspre felul cum lsi doresc barbatii sa faca anumitc lucruri pcntru ci insisi. Colcgul lui Jeff a corncntat: flU ncori, cflnd sc srrica vrcun Jucru prin casa, am pOftll sa-mi inccrc

'8ihgur putcrilc ell d. inainte sft chcrn un specialist Daca sotia mea spune: 'Dour ~lii di IlU tc priccpi lu tchuica', mfl sirnt ingrozitur de insuuat. N LJ cstc dcloc agrcsivii, dar lot sunii ca t:li cand nu m-ar respccta indcajuns pcntru a creek cfl pot sa-i duu de capfit, dacii tmj pun mintca la contributic, chiar daca durcaza o vrcmc", Soria accstui htlrhat cstc una dintrc prictcncle mclc cdc mai hunc ~i stiu cat i~i iubcstc sotu) sau eft nu ar vrca ~,1-1 ridiculizezc pcntru nimic in lumc. A~a eft am fost ohligaUi Sfl OhS(;fV ell cfita foqfl s-a impus ca 0 afirmutie grava ~i - daca pot SPUl1C astfcl - cornplct grc,~itii ceea ce pcntru ca luscsc 0 obscrvatie oarccarc,

Voce a dezamagtrii

in sonduj, CH In viata - 0 minoriratc considcrabila dintre h;lrha~i intcrpretau ncgativ panii ~i rnorncruclc inocentc cand S( )~iik. lc uduccau arninte ca au ccva de facut, I-am intrebat cc le-ar trccc prin cap daca sotiile le-ar aminti di perctcle de la hucataric cste distrus ~i ca trcbuie reparat. Mai mult de 0 treirne au intcrprctat accasta nota ca 0 forma de cicalcala sau ca 0 acuzatie dc lcne or) de ncincrederc, Cu cateva luni in urrna, m-arn intfilnit ell prictcnul ~i irnpresarul meu Calvin Erwards la 0 cafca, pcntru II JHIIU.! ia punct intrcbarile sondajului original. Nc-am intalnit ell un paSltlr local, I,) cunostinta de-a lui Calvin, asa eft .i-am pus ~i

Iubirea ta nu e de uJUIlN

lui intrebarea despre "peretele de la bucatarie". lata ce rasplills lamuritor am primit:

Past01U{: Sunt iritat di trebuie sa mi se aduca amintc.

Detest sa rni se aduca arninte tot timpuL

Calvin: De cc cstc atat de dcranjant? Uitati-va ce agenda incarcata aveti - doar mereu va puneti tot felul de sernne in agenda, ca sa nu uitati cc avcti de facut,

Pastorul: in gcstul sotici se afla 0 dczamagirc inerenta, Pentru mine, ca barbat, c ca si cand a~ auzi ca am inregistrat un esec, Or, cu detest esecul, Nu afirmatia rna dcranjcaza,

I • ,

eft t implicatiilc ei,

El bine, un alt lucru interesant reiesit din sondaj este faptul ca accia care se grabeau sa extraga concluzii negative se aflau, totusi, in minoritatc. Un grup mult mai marc, chiar jurnatatc dintrc cei chcstionati - pur si simplu nu acordau acccasi importanra sarcinii, cum () faccau sotiile lor, convinsi fiind ca oricum avcau sa duca

. .

sa rcina la indcpl in ire, pantt la urrna.

Vocea acuzarii

Am prirnit un cxcrnplu cxcelent de Intelegere distorsionata a cuvintclor ca acuzii, pe cand discutam cu Chuck Cowan despre l) intrcburc la cure rmi gftndiscm: .,~titi sa organizati un moment rtlman1ic, de care partcncra dvs, sa sc bucure?"

Chuck: Intrebarea asta n-o sa mearga, pentru ca 0 pui

de pc pozitii acuzatoarc.

Eu: Cum?

Chuck: Incepi prin a sugera ca barbatul cste inept.

Eu (in sinca mea): Prin. a sugera cd bdrbatul este inept?

Despre ce vorbeste, totusi?

Chuck: i ndulceste-o putin - si pune-o intr-un context mai putin ofcnsiv,

I nd iferen t ('t' crezl tu ca spui, J)fuu~1 la urmii tot Uti conteaza dt·l'f.t ee aude el,

Simpla adaugarc a unei fraze de contextua- 11t:lrc. chiar la inccput, in genu] - ~,dadi. ai avca de , '1 ganiza t a petreccre de anivcrsarea partcncrei 1.1 lr , Cum ai..." - intrcbarea a fost forrnulata in. ,\)a tel tncat sa nu-l calce pe bataturi ~i nici sa

VOir pentru EA

nu-i punii la indoiala maturitatea. Dupa toate aparentele, diferenta este datu de imb lanzirea tonul uil

Pune-tl in functlune sistemul de filtrate

Indiferent ce crezi tu di spui, palla la urrna tot nu conteaza dedit ce aude el. Flreste, unii sunt hipcr-sensibili ~i nimeni nu se poate astcpta, in consecinta, sa ne purram mereu eu manusi, Dupa ell rn. n u nc-a r placca nici sa Hi.Si101 sa trcaca nevalorifica te ~ pe ntru a nu ne rani barbatii, toatc posibilitatilc de; a-i face sa inteicagii

, . ,

cum functiqncaza ncvoilc noastrc de cornunicare.

Accsrca fii nd spusc, daca c sa 1 u am in considerate fapt ul ca mai loti barbatii sc d(lVI:UCSC ncbanuit de scnsibili la lipsa aprccicrii - mergand piinflla a h suspicios ehiar ~i acolo undc nu c cazul ~ nu as spune ca barbatul obisnuit trcbuic s.(l dcvinii mui putin.scnsibil la cuvintele ferncii, ci rnai dcgrahii cft lcmcia obisnuiui trcbuic sa fie mai atenta la scntimerrtclc biirbatului ci, La urma urrnclor, IlU ne dorim tocrnai ea sotii nustri sa fie rnai receptivi la scnsibilitatilc noastre? Cum ti-ar piacca ca sutul Srl te iachineze In public crt ai pus pe tine cinci kilograrnc? Totul sc reduce la a-l iubi pc cclalult asa cum sirntc acvoia sf! fie iubit. Dar chiar dacii nc avcrtizarn biirbatii eft suntcrn inca in curs de inviuarc, lot trcbuic sa fuccrn

. ,

eforturi pcntru a He (erne cuviutclc printr-o •. .masuratoure a lipsci

de a prccic rc' inainte UI; a lc ] usa sa nc iasa pc gurii.

Nenumarat] birbati mi-au Impi.rta~ i t cat .de dureros Ii sc .pare sa fie criticati in publ ic de entre sotiile lor,

"eel mai Iragil lucru de pe pamant'

Nenumiirati harhap mi-au irnp.iruixit cat de durcros 11 sc pare sa fie criticati in public de catrc sotiilc lor, sa lie ridiculizati sau pusi ill indnlala in hqa cclorlalti. Unul dintrc ci m i -~ ril SPllllS ca l ucrul pc care i l-a r .spu nc sot iei, daca ar putca, ar fi ([I hmacar in public ar putea sa rna suspmln. Aceasta dorinta s-a rcpe ta t de zcci de uri in raspunsurile la ancheta - a rep.rezen ta t de fupt una dirurc principalclc tcrnc rczultate. la asculta putin aceasta unrrnn~ic: ale ciirci linii directuare le-arn rclntalnit Ia 0 multirnc de

A patra nevoie: Aprecierea in public Ajungcrn astfcl la unul dintrc ccle mui imporuuuc pu nctc din uceasui carte. Sc pare ci1 asistam la () epidemic de dcprccicrc publica a barbatilur, jar principulul vinovat nu cstc nici televizi un ca ~ n ic i fi lme lc sa u a'te mcd in, ci toem ai femcilc dcsprc care sc prcsupune eft trchuie sa-~i iubeasca harbatul inaintc de toatc.

26·

Iuhlreu ta lUI to dt, ~\JIIII.

barbati: "Nevasta-mea spunc in public tot felul de Iller-uri I.kspn:, mine, consldcrandu-Ie 0 joaca. Mie mi se par 0 adcvaruta t~ !rlll! a", Un barbat casatorit a tost si mai elocvent: ~.Eul mascul i 11 cstc unu I dintre celc mar fragile lucruri de pe planeta. Femcilc hi spun in sinea lor: are un eu atd: de supradirnensionat, incdt i-a,. prindc bun: sa-l mai aduc cu picioarele pe pamdnt. Nici yorba. Elil masculin este incrcdibil de fragil",

Noi, ferneile, interprctam adesca aceste lucruri drept cxcrnplc de vanitate rnasculinii - dar nu c deloc asa, Important aici nu cste atat orgo1iul de barbat, cat teama lui ascunsii eli nu S~ va dovcdi destul de rnatur. E 0 marc diferentf intrc a fi orgolios ~i a te sirnti nclalocul tau, Ceca cc arc 10c in public nu rcprczinta aducerca binemeritara ell picioarele pc piimant, din locul undc "sc umfM in rene", ci mai exact umilirca oarbatiei1 ridiculizarea maturitatii sale.

J ouca Sf poate transforma in torturii

Chiar ~i n joacii nevinovata poatc rcprezcnta uncori prilcj de umilintii publica, pcntru a nu arninti clcctc mal binc prccizutc. Multe dintrc noi ne-am intrebat cum sc face ell biirbatii nustri - care altfcl au un copies sirnt al urnorului - SC sup[lrfl ataL tit rau pc '0 glumi1;J ncvinovata facut,1 p~ scarna lor. Intr-o zi de sarbiitoarc, imi scriarn accst capitol pc computer. pe cand ii aveum in viziUi pc parmtii rnci. i i puscscrn lUI tutu (} intrcbarc. dmd sotul rncu a intrat in hirou in plinii convcrsatic, Discuria care s-a legal ulterior U fost alat de fascinanta ~i am gf!sit-o alat de importuntii - irlcflt am inceput s~ 0 tchnorcdactcz direct in fisicrul la care lucrum. Iata 0 hucata:

Eu: Cc tip de tachinerie Ii sc pare. barbatilor nepotrivitaT'

Tata: Orice comcntariu al carui rnesaj ar fi ca cl nu se afla de fapt la carma sau cii nu estc pretuit de fcmcia lui. Barbatii intre ci nu glumesc niciodata dcsprc asta dedit atunci cand cauta ccarta eu lumanarea,

Eu: Dar daca sotia chiar glumeste? Sa zicern c~ sum undeva ell prietcnii <~i sotia ii spune: 'S-astricat masina de spalat vase', dupa care 11 tachineaza ca dcgcaba ar vrcu d s-o repare, di tot nu sc.pricepe la celc tehnicc?

Tata: O~ asta-i foarte dureros. Sa nu faci asta niciodaul.

Barbatul cste protcctorul farnilici, eel care: arc grijli tit.' toate ~i despre care se prcsupune c[l sue cum sa aibil ~I'i.tn

17

"'pentru EA

de tuate. Or, glurna asta le transrnite de fapt celorlalti di el habarnu are sasc ingrijeasdi de toatc. Plus di Ie mai spune si care este a thud i nea sotiei la faza asta - ia in deradere ceva

, .

cu adevarat important pen tru cl! Pc eft nd, daca barba tul

simte ca ar trebui sa faca un anumit lucru in caiitate de cap al tarniliei ~i nu reuscste ce ~E-a pus in gfind - el nu va lua niciodata acest lucru in deraderc in adancul inimii sale.

Jef]: Dcpinde daca tipul rcspcctiv sc simte deja vulncrabil SJU nu in domcniul rcspcctiv, Acclasi lucru poate fi usor .trecut eu vederea de catrc un alt barbat.

Eu: Are vreo importanta daca nevasta-sa rade de el de fala ell fcmei sau cu barbati?

Tata: O. da, c rnult mai rau in fata barbntilor. Dupa un asrfcl de incident pctrecut pc cand cram pn }~ispat casatoriti, i-arn cerut rnarnei tale: 'lTe rog sa nu curnva sa mrl mai fad asa de rusine vreodata in fata vreunui alt barbat".

Eu: Dc cc?

Tala: Baictii sunt mcrcu in cornpctitic. Or, sotia ta estc ornul care te cunonstc eel mai binc, tar daca ea nu tc rcspccta, cum 5-0 fadi un aJ t barbat?

.lelt Plus eft e umilitor sa stii di un alt barbat te compiitirncstc ea sotia nu tc rcspccta.

Tata: Chiar rnai rnult dccat alflt~ daca barbatul respectiv nu tc cunoastc prca binc, [ISla c un scmn dar lie slabiciune, Se poate gandi: Dara nici ncvusta lui IlU-[ apreciaza, nu c marc lucru de caput lui. Data viitoare voi ~ti eel poate fi cdlcat ill picioare. Dad, iti ridiculizezi barbatul in fata altui

, ,

barbat, Ii poti punc in pericol chiar ~i viata prnfcsionala. Nu

glumesc, Pcntru cd tOli cci cu care lucrcazfi I] vor considera de atunci inaintc un om slab, a

Eu: Sa rcverum Ja intrebarea cu tachincria ...

Tala: Trchuie sa-ti intre bine in cap di harbatii nu tasa garda jos eu una eu doua. lar raFi de alti barbati nici atilt, decat daca sunt foarte apropiati. Probahil di majoritatea barbatilor si-ar dod tare mult :s-o poata face, dar pur si simplu nu c in natura lor - in schimb, totul se reduce la competitie, la intrecere, Singura data cand un barbat se lasa complet descoperit este cand se afla eu femeia pe care

...

Singura data cand u II 1),1 rba t s e lasa COlli I)) et descoperit t~sh" ctlnd se afla ell 1""lIlcia pe care 0 'IItu:~lc. A~a cit ca IIIUlulc strapungc

'II hun ru IIi meni

111

nltul.

'In'bh~rn tn. UII •• 1" I\Iuo. o jube~t,e. ~a el. ea iJ ponte It~rip,u!pgci,n,im~. (,tIl 1"i,lr'tU"U,IJ, al,tnt

DemoQs:lreazi d ii, pret'lifi~'ti dlri_ ,i '.'llonei ai'pd :rrtt t·.!d~' de~rati

Aeum ci am v,azul ,cat este de impt;lftimta :pen&ru lei: aprecierea :publici (ificUt no putem niiciodaUi sa suhHni,e:,m, ,aCICS, luctu indeajDos), ae d~ro scam,! incredibil de bine call, de fr'C'c'Icn:l, ne in,gaduim 5,i IQ,lcVlorbim ba'rba'tH de taU pe ascaas, Dar efectclc SlIPll a(;e.~ea'~ii. 'chi:ar 'I[;bli:ca ei nu su:nt ,pJ1'ezenti cilnd. :ii vOlb.im de 'rau,: tipsa de pretuire a uoei fc,mei ,fata de batbatul ei se ,ad,ince~tlc pe ,misur:i eese insi'st.ape a.ccast,i, o()ilId,a'J' i,a-f' cei care 0 aud urm,catzfi sa reaeticneze Ia f~n' Am 11 p.ri.ct,en,i care i.~i juhe.1t,C tan; mult. soHd

11 ., ;p '!I 11

~i este m,a,nd,ra de c], dar, d.hllf~un moliv nCClUlt'Scot,sc .~~ 'pUlng~

de cl in mod constant, SunltcOftv:i!flIsa ,ei aCJCstu estc ~Mo'tiV'I!d pcutru eare nu se poutt eUbeTa de ·scnza'\ia. iirrtantide ncimpiinircin rt~,a .. ic - 0 nebnpll.inire pc care in eele din urma 0 iresinltc ~,i ret

DOw:nn,e:1:'OI~, sa renudt,j,m la aeest obioci d,et·es'!abiH

Dorwada 'puhllb::i de '3Ipl"led.ere schi.m,bi to't'd,I, in b,ine

Du;pi lcum sUI~tdlau. se va UfaU\ Curios, ~iumUilt dati it rid!icuUze.zi iDptlblk,. lot (;I~ it! va crcde cea m,ai minunati fcmeie (Hn '~'ume du'ca il la'Uzi de faUl cu abii .AccaS:l~' nu 'in~c,amn,a, ,sa

. - - iii '.. - --

ikvli h:utram. 'fnsc,amna pur ~i, .sin~,plu ,sa ,PI:'I(lt],~,i, de ocazii,l.c de a-l

lauda cum se cuvine seu de ,a .. j cere incu.v:i1irtlllarca de ,'ililJ'i cu a,,.t,ii.

- - - - ~ 'II - til •

n nprc'Cii·czi. pcntru ,caUtifile lui dCllati·~ Spunc-~Ic ~nvi,ta,nnr de la

cinfll o ,povcs'tJo,ara des:pre cum ~i~'apctrCtUI ziu:a ue icd Cia coprm, ("a ~a le-u dovcdcqtiE~d imp,'rc~iorull:a de ca~i,taUk lui 5~ortive'!

,_,' ~ I 11 11,""-

1 . .am.la~lC ell. med,u~.lui de sapulman.a trccufa. At ic~illCU oop,ui, ea

~<i'N, puti, donaima,im,uU samlhi(,a, dim.i neata? Spunc-Ic-o ~etle,lor de fa ,ccfricui de le1£::t'lJti ;s,i f,i .. I,c netoate 'invid.ioas.c.

'I .:'

Crlede'-nlipc cuWAt-m"'mli, asiguruit. barb'l'~ijrcucare am

'liinrhif. :aee,:,t ,IDem arfi pent,u sotui tau echivalcntul uflui weekend • c nna,ntic ~i ,at unci duzini de trandufili Se V'U s,imli ItuitJrat,.

- . .

N:evoia acinda: ApJlecierea j,Al,ptlieitir

'Din pi,carel, CXis't1ll UB dom,cn:iu in care birba~Vi S,UDt ahsul,U'1 unbcpta,ti't-i sa pre,s.upuna, ci 'vo,rbch~ noa's'tn~ po,artimc~~lj!C n.'ii.fUlil~ - ,rna. Jerel lamomeDtelecind ne gr;ibim si-i judc(.clm, Iw~,aHv. Dad Blam s.i ,ana'lizWn modul in care comunicarn, V{)m, I •. ~c,~~.,tc ~, observam lei,t de des presupune impUcit un .ll,fCrU rdu

'IV

,Ii -

~Dol'r pentru EA

desprc barbatul pe care il iubim. Sa vedem daca vreuna dintre idcilc urmaroare ti se pare Iamiliarii.

Presupunem: "Trebuie sa i se aduca aminte"

Pentru noi~ femcile, a intrcba la ncsfarsit: .Ai fiicut cutare lucru?' nu ni se pare neobisnuit. Dar presupuncrca implicita acestci insistente estc ca· barbatului trebuie Srl i sc reaminteasca

,

mereu acelasi lucru - el fiind ori incapabil sa-~i aminteasca de unul singur, ori neconvins ca trcbuic Srl fuca lucrul respectiv. Nu e de mirare di barbatii detests sa fie cicaliti, de vreme ce mesajul pe care 11 aud in mod constant este: .Nu am incrcdcrc in tine!",

Dar daca am inccrca in schimb sf! prcsupuncrn, in locul lucrului eel rnai TaU, lucrul eel mai bun ell putintii? Dc pildii: .Lam cerut silo faca, Nu a facut-o. Am incrcdcrc in hilrhdtul mcu, deci existii un motiv pcntru care nu a tacut-o inca". Sa nc gftndirn ca rnotivul pcntru care nu a lrecut inca la actiunc pnatc fi eu totul altul dedit eel pc care ni-1 imaginarn - ceca cc nu ilfacc mai putin legitim. Tine minte: jurnatatc dintrc barbatii din ccrcctarca mea au ari'itat cft au pur ~i sirnplu altc priorita] i. Sau e[l nu mai pot sa-~i asumc Inca un lueru de HieLit. Un biirbat ell 0 siujhu foarte strcsuntii rni-a spus eft sc simic ca un computer care urrncaza sa se defcctcze dacfi il mill incarca cincva cu un singur lucru in plus. Pcntru cl, arnanarca unui lucru pc care sotia l-a rugat sa-l fadi acasfi rcprczinta scmnalul de alarma cIi urrncaza sa sc dctcctczc psihic (ori poa tc c h ia r fizic) d adi inccarca sa -I d uta la bu n s hlr~jt.

Iti arnintcsti intrcharca-slogan de hucutfiric pc care i-arn pus-o pastorulu i ia cuf'cncuua Starhucks? lala cc mi-a raspuns:

Am inccrcat sa cornunic ccva desprc prcfcrintclc ~i prioritatile mcle nerepartind lucrul rcspcctiv Limp de 0 s.t1pUimiln5. Daca vin acasa ell t{lata povaru lumii pc umcri - fie cit dlvortcaza un cuplu din biscrica, fie eli irni pleaca un angajat-chcic ~ iar sotia mea se sinue chiar atunci gospodina ~i imi spunc ca tcriga din sufragerie e pc muarte, imi vine dcstul de grcu sfi mfl implic. Crudul adevar este eft n u prca lrn i pasH a tu nc i de asta. Reactia mea cstc: "Cheama un doctor de fcrigi", Oar Scriptum spune eft, in calitatc de sot, trebuie SrL irni pun viata la dispnzitia sotiei rnele, asa ca uneori trebuie sa vorhcsc dcsprc soarta lcrigii. Dar mai nou avcrn un cod: ii spun ttUN1 ca sunt chestii pentru doctorul de ferigi", pcntru a-i transmite en uneuri pur si simplu creieruI meu nu vrea sa proceseze chestiile respective.

Iubirea ta nu e de HjUIl~

Presupunem: "Nu vrea sa rna ajute"

o doamna consi1ier marital mi-a dat odata urrnatorul exemplu: "Dadi sotul rneu nu rna ajuta ell copiii sau la curatcnic, nu ar trebui sa presupun automat ca, desi vcde ca am nevoie lie ajutor, nu vrea sa rna ajute. Ar trebui mal degrabii sa inccrc sa-rni dau seam a di nu vcdc di am nevoie de ajuror".

Din pacatc, pcntru cit aceasta dinamica irni cstc fnarte cunoscuta din proprio experienta (dar pc dos - eu sunt cca care "nu vcdc" dczordinea sau rufe1e care trcbuic puse ]a loc), pot dcpunc marturie despre frustrarca care te cuprinde cand te VCZl astfcl acuzat pc nedrcpt ~i ii sunr ncspus de recunoscatoarc lui Jeff, pcntru ca nu mfr banuicstc de rca-crcdinta, ci lmi cere ajutorul.

Presupunem: "E numai din vina lui!" SuOetuJ unui

In fine (~i suu cu n~o sa-ti vina sa crezi), barbat se lnmor uncori pur ~i simplu nu c vina lor. ci a noastni .:

la cateva vorhe Uncori Ii biinuim c(\ nu nc iuhesc si, prin urrnarc,

nu nc sunt alatun. cand de fapt, cu putin cfort, am putea dcscopcri ratiunilc purtiirii lor intr-un lucru pc care I-am facul sau l-am spus noi inscne intr-un tine". mod ncpnt rivit. De pilda, 0 snric mereu pornitii

pc criticfi !~i ponte dctcrrnina sotul sa sc rctraga emotional (in sine) pcruru a se protcja, dcvcnind astfcl distant si rccc in situatii in care nu fuscsc astfel.

•• Barbatii nu sunt idioti", spunc Dr. Eggcrichs, ,~nu sunt nc.mdcrthalicni. Uncnri, accstc cumportamcntc care par nascute din !ipsa de iubirc au cu totul aile cauzc. Elc sunt adesea reactii In ceca cc bilrhatii cnnsidcra a fi rnanifcstarl de dezaprobare, chiar d:lca se lnsala" .simple: ,.,Sunl atat de mandra

Asadar, ce e de fsent?

Ca femei, detinern 0 puterc - si o rcsponsuhilitate - cnorrna, Putcm fie sa nc Intarim barbatii, fie sa ni-i distrugcrn. Ii putcm ridica sau 11 putem dobori, inclusiv in chcstiuni care nu ~in strict de rclatia de cuplu, dcoarece aprccicrca pc care 0 primcsc sau JIll ucasa lc afecteaza toatc domcniilc vietii, Felul in care fiecarc

,

h;'1 rhat sc raporteaza ]a viata estc absolut unic, fundarnentandu-se

p ... ~ scntimcntele si pretuirea de care se bucura acasii, pe pOI'"\i,, {k~ inuta in propria farnilie.

Asadar, ce sa ne facem? E destul de simplu, rni-u spus-o uuul di utrc ei: ~,Presupuneti intotdeauna eel mai hun lucru ~i 0 si\ vt\

.U

,)Dour pentru t:A

\lint' mai usor sa ne aratati pretuirea voastra", Oricat de simplu ar suna, de acurn inainte cste la alegcrea noastra sa ne aratam prcluirca ~i sa nu ne aratam dezaprobarca, incepand chiar ell a n u ne rnai umili barbatii in public. (Repet: cum ar fi ca el sa ~,glumeasdiH de fata CU toata lurnea ca ai pus pe tine vreo zece

. kilograrne")

Barba tu I a earn i

Putem. profit a de orice ocazie, publica sau intima, de a le arata - prin vorbe ~i fapte - barbatilor nostri cat suntem de mandre de el si cat de multa incrcdcre avem in ei, La fel cum noua nc place sa auzim "le iubcsc'', sufletul unui barhat se inmoaie la altc catcva vorbe, la Icl de simple: "Sunl at.:'tt de m{mtlra de tine ".

Chiar cund nc Jam scama Crl am Iacut-u de oaic, tot putcrn ."0,1 nc rccunoastcrn grescala

~i sa ne ccrcru icrtarc, Cfrnd am fi tcntatc sa fortam ~i sa-i cicalim, sa ne arnintim c[l barbatii nc rccornanda altceva. Un iruclcpt U spus-o: .Nu spunc til ill rare rau .eft rn-ai fikut sa ma simi asa ~j pc dincolo. Barhapi IlU au nevuic sa lc spui cum sc simt! Plus cii uncuri nu stiu nici rnacur ci cum se sirru, asa

.• A

ca c rnai hine sa fie }:1sali S~I proccsczc astu singuri 0 vrcrnc". In

schimb, sc pare ca ar fi rnai hint; sa spuncm ccva de gcuul: "lmi pare diu di am fUcut cutare lucru - it fost 0 dovada de hp,l.ia de atcntic din partca mea. Stiu ca pot avca incredere In tine".

sotie are incredere in el poate cuceri lu mea in treaga - sa u macar colti ~orul sa u de lume.

Nu numai de dragul lor, ci'~i de dragul nostru

Sa luam in considerate argumcntul urrnatorului biirbat: "Ea trebuie sa ma faca sa rna simt rcspcctal, pcntru ca la randul meu sa pot impunc altura respect. Daca ca mfi rancstc emotional, nu pot ca~tjga cursa, pcntru a-i aducc prcmiul acas{IH.

Un a11 barbat rn-a irurchat: ,,~tri provcrhul dup5 care ln spatcle Iiccarui barbat adcvarut sc ana II Icmcic cxtraordinarii? Ei bine, estc cat sc poatc de adevdrat . Barbatul can: sc simtc sprijinit de catre sotia lui in CCI,;U ce face si a carui sotie arc incrcdcrc in cl

, "

route cuceri lumca intrcaga - san miicar coltisoru] situ de lume. Va

fi mai bun la scrviciu, acasa, peste tot Sprc deoscbirc de acesta, cuuosc Ioartc putini barbati care sa se dcscurce bine la scrviciu .'J'uu ucasii cand sotiile ii fae sa nu se simta la locul lor".

Dupa cum ti-ai facut 0 imagine pana acum, la adapostul fa\iuJci lor increzatoare, multi barbati sunt foarte vulnerabili si chiur nesiguri pc (.:.1. lata subiectul urrnatorului capitol.

3 o REPREZENTATIE PE VIAlA.

De ce Gica Durul altau arata impresionant. dar se simte ca un impostor

jn ciuda mastii lor de oamcni "care detin controlul",barbatii sc simt adesca in

imposturd si Sf. ton ca aceustu va ji datu pe fa!ii.

Cu riscul de ~l rccunoaste ca sunt un fan ncdccla rat al

.

fcnorncnului StUI' Trek (cc vrci, ell totii avcm punctc xlabc), sa it i rcpovestcsc un episod din Star Trek: The Next Generation. j ncrcziitorul capitan J can-Luc Picard ~i prictcna sa, dr. Beverly Crusher. sunt (fircstc) hlnc:qi pc 0 planctii pcriculoasa ~i ncobisnu ita, Iar ncpl.icuta ;.;itu<qic capata u turnura intcrcsanta c.ind. dalnrit~l unor intcrvcntii cxterioarc, cei

dnj l~i pot auzi rcciproc gftnuurile.

Capitanul Ii conduce in ciiutarca unci Dr. Crusher

ic~iri~ cxarnineaza orizontul ncfamiliar, face tocmai descopcrl ... e ur: pas intr-o anumita dircctic ~i spunc term, ell siguranta sa ohisnuitil: .Pe aici", Dar dr. Crusher ii pou tc a uzi gilndurile, asa di n fixcaza cu privirea ~i il intrcaba: HNu prea stii pe u ndc <;-1) luiim, nu? Te porti de parca ui sri perfect pc unde sa mcrgi, dar nu faci decat ~a iti dai eu prcsupusul!" Apoi, cu mirare crescanda, .i~i cia scarna: "Paci astu tot timpul?" El se uita la ca, a poi Ii riispunde: ~,Exista momente cand estc :I hsolu t nccesar ca tocmai capi tanul sa pani

i ncrczator".

ceeu ce majoritatea dint nl nui n II realizeuzn

niciorlatu - ('i, biirhatii ~ls('lIlul o nesigurun,il «it' sine "uYu.'J).

""'" PmII' IW II tru I(A

j 11 ares1 capitol dorcsc sa intram in resorturile complicate curl" H motivl'az:1 pc h(lrha~i ~i sa vedem ce gandesc ~i ce simt ei cu adcvilrat. Vcdcti VOl, dr. Crusher tocmai descoperise ceea ce majorttatcu dintrc noi nu realizeaza niciodata - ca barbatii ascund o ncsigurantii de sine majora. Aceasta nesiguranta il dcrerrnina pilna ~L pc hiirbatul eel mal stapanit cu putinta sfl se ingrozeasca de morncntui in care va fi dat in vileag drept ceea ce estc Cll adevarat • rnai exact drcpt ceca ce se crede ell adevarat.

Un impostor.

"Ma vor deseoperil'

Barbatul se simtc vulncrahil in fata privirii celorlalti, dcoarccc estc convins ca in oricc moment cste supravcghcat .~i judccat. In sorulajul urrnator. am dcscnpcrit en. indifcrcnt cat de siguri de sine par din exterior, dowl trcirni dintrc harnil~l sc sirnt ncsiguri eu privirc la parcrca cclorlalti clcsprcci.

lndifcrcnt cM sucres va allure uctualul loc de ruuncii. care cste alirrnatia care descric eel mai exact scntimentclc pc C;He vj lc ~t~lrne~lc pozitja dvs. profesionala? (Alegc\i un singur raspunsJ

• Inccn: sfl munccxc bine ~i sa par cal rnai competent cu putinlil. dar d(..: fapt m[l simr ncsigur. intrcbandu-ma CC SPUIl ccilnl] i dcspre mine .~i dcxpre priccpcrcu rnc: ..

.• M rr simt mcreu sigur pe mine ~I pc putcrilc mclc, nurnai rareori m~ intcrcscaza cc spun altii despre mine.

.~. ~ ~ I _ I •

, • ',·,\:1(1"1 •

I ~~ r I ,l! I ~ ~

.

. ••

71,7 %

0%

50%

100%

Accasta vulnerabilitatc masculina secreta nu sc rcfera numai 11:1 ce gandcsc attii dcspre ei, in acccasi logldi.~ biirbatii sunt convinsi ca, de vrcrne cc nu stiu intotdcauna ce tuc, urmeaza sa fie

. .

ttczviHui~i ca impostori la primul pas gresit.

De fupt, cand fac un lucru pentru prima data sau cand dau pc,~tc 0 problema en care nu sunt obisnuiti .. 0 situatie frecventa .. rnai binc de patru bdrbasi din cinci se simt nesiguri pe ei, dar nu vor s-() urate, Abia 0 mica fractiunc si-au exprimat increderea in propria putcre de a duce sarcina fa bun sfarsit.

J4

'I

co, .,

Barbatii care I~l ,asuma riscud.11 p'Iiogr,eseazi: in carieri Sf! 'Vor clOn:fmnta iIRevi,~,abj,' CU, 0 liJ!UJ],\imie de' situ,a1tii C uo nu lie sunt fal'l,i,lli,are ~~. care n pun b incercare. 'G,illild,i~i-"[ii [c,I'ro!i;!p~:HfV la dltc~'a. diniI'e: acesie situuii'i in eazul vostru, Care OIilD urmato:trele reactiI va deserie mai bine' ,exln~:II"'icm.u1' ~/Uege!i un singur rispu.ns,~

'i I. Pot 's:a rezolv prl1lbh:;:m.a fara '1i1lido I di~fI,CJol'U:I.e'.

'I "Nu ma prea pricep 13 asta, dar ,SlrK~r

I - - ~

ca nu SIC vcoe.

, I "M,a ,,.,intl~ un pic imrms'h)r~ un sunl I I

II

C alii flci.li! .sill f tile aeest hlew ~i spe r sil lUI '

lise aHe. -

"~"'.~I'

• I.!. I

• J I'

I I

126,1'%

· · · .' ,.

,.

co, · · ·

· ·

0%

50%

E:vidc.nIt in!·,c*d,il.,:~,I.,e. cd mai mILd!! ~n sau cu,kgi au 0 marc 'tnlcran'.n [am de ereseli si p~rohahi] di se si ~iL'sh,;:alrlt5 '~,1 clc

.. I .~' i!! t; II ~, _

ntunci e,and' cineva InCCpC n surcinii cu 1(ln~.ltll~ IFiJiU1!JlIa. -' dar lr~,g'k'~'I, nu

prca '[n; • ...: ~,. f~u:!l! I~II!J '~~Ii!nlim.clnh;k unruE h:1..-h ... t, dcsprc~~cC'~lSli chest hUl C. i n c(Jm,~Jtcns,aHc ncotru senza] ia de nesisuru 1'1'1 ii ,~ si

Itt"" I. e"'"

pemru scmlmentul ca estc mercu =-;up.I'a,vcgbc:u -, hijllih~~hd pUiJ~C:

s~nl'~i ncvnia ."0, ~;nunC:le:u;:di ,mli;]iinll,n,:u.~pcrl!. Sau so poalc epui1~' ,,'Inc 'l~linna' lncc n:;,i,nd sf!! fic rncrcu ~pc 1'·'rzfC".

Un ~''UCI'U este l\i'~ur: G.fmdul di uUii an P"UU!3 ,con!ddc'nllca nu

... ,

l" in srarc sa ducft lucrul resncctivIa h1!U1! 's;mn~,~~ c:slc ILImi~jhu _, ml

~:.. I

'!lit"nl'iHH:nl n~' care (nice h~lrhal dUl"cslc sa 1'1 cvilc cu oriee pret. A~a

Ii ,. • .1

ajtml~l! 'Sa 1~~(Ol'lilrrUl~1 omaSC~l menitii ;~ i~ f;~.u;.a

pt.: tP~i ccH.a1ts ~a II creadii hilpel'-'COtnpc'llcnt '~,il iat ~.111C revcnind de 'l.!UII'lh! a~fl pkCa'L Barba{uJ se ,il~nr~ b~ centrul ah~'f11j.d - poate n vorba chi', a r de

" -

suI ul lih.1 -t incl'cdin~~Jl c,a due,a ICllOICva (thilur ,~,.

~(~ha 'lui)' si-nr da seama CIUJili csteel 'c.U adevarat,

, l'

,:Unnci leu l£otU ar ana adcvand. Adcva.rul ca -

- . -

:11)',(; m;asuta ce inwJ'cg'ieam aeeste I'IlCfurl,

r .

~n~1 linliris£a.m! dliru:hJ-mil seama ca,t de putin imi

spri,jini:o;,cm sOlul, pur ~i sinlplu pentru c.a nu imi

G ... · d I, ... I'~-

, I '31Dl'lIIUIIC.a a 111.11 ~Ir'

;putea cunsi"h,·r~11

I di! 11 U e 1111 s'al·t" :sii duc~l luc:rul

I' .respet·lhr 1,1:1 hUll

I

l,sfi,lifU II~Is,;'e;,·' IUltiI1lli'lilill,c",r

II .. un St'llt iuu"nl lit"

I care uri(,'(' 'I ~u I'hu' d(.trlC,~h· '~,i' i:l,c'\"lh'

I

I' C'D ~:I'ril['t', IJI't·,~II.

I '.

Doar pentru EA

trecuse prin cap ca el s-ar fi pu tu t sirnti vreodata nesigur pe el. De vreme cc eu am deplina incredere in puterile lui Jeff, el de ce nu ar avea, la urma urmei? Doar pentru a Ie recunoaste cand te intalnesti cu ele, iata cateva dintre posibilelc motivatii ale vietii interioare masculine.

"Mereu· sunt judecat"

Barbatii mi-au atras atentia eli ei sunr oricurn foarte sevcri cu ei insisi, chiar si fara sa-i mai presczc cineva din exterior. Sa adaugam la aceasta convingcrea efl ·uchij tuturor li privesc critic, ca sa intclegern masura cxacui a scnzatiei de disconfort si de ncsiguranta pc care 0 pot rcsimti. Unul dintre ci a formulat cam asa: "Nc g.::indjlll 101 timpul cc. gandesc altii dcspre nui". Un altul mi-a sp us {) ist 0 ric care surprindc perfect accastii credin ta masculine mioapa:

in Iacultate, mit angajascm ell jumatutc de norma ca sofcr pe un autobuz scolar, ucoarcce aVCHm nevoie de hani. Uncori, cand autobuzul era complet gol, conduccum ell - hrnmm - un pic de viteza. i ntr-o zi, pc cand ma niipustcum va j flind de dupa col tt il vall pt: un lnl tn1 n ins ta \ ic, danu din cap dezaprobator, M-a iritut tcribil c;1 nu-i plucca cum conduc. Multi ani dupa accca, pc cand locuiarn in New York, rna af1am in statia de uutobuz ~i am cliitinat la fcl din cap pcntru a-i scmnala sofcrului din autohuzuJ can: sc apropia de mine sa nu oprcasca, dcoarccc mcrgcam in aHa parte. i n ~L1r~jt, am inteles: ell al;l\ia ani in urrnii, batrflnul nu dorisc dccfit sa-rni fad! scmn sa nu oprcsc, pcntru ca mergca in alta parte. In schimb, ell lmi construiscrn 0 intreaga cxplicatic 'cum ea irni cxarninasc priccpcrca de sofer si rna evaluasc co fiind ncsatisfacator. E un cxcmplu oarecare, dar la asta recurg lOli barbatii,

Prictenul mcu a tinut s;i clarifice: );l sunt judccate puterile ~i est i judecat tu insuti, Barbaiii nu sunt mcrcu atat de siguri pc ei vum par. De accca, daca sotia ta glumeste pe searna ta de fa til ell a 11 ii, iti infige un cutit in stornac".

n N -nm nicl 0 idee cum se face asta"

;\11 prictcn rni-a ilustrat "compLexul impostorului" cu 0 P( Wl·s1l' rcccnui:

.',

.,.

o reprezentatle pe V}lltA

Un amic tocmai sc angajase ca asistent la faculuuc, Nu facuse niciodata planurile cursurilor pe care trebui.i sfi Ie predea, asa ca deocarndata se straduia sa ramana ell un pas inaintca studentilor lui. Adesea, nu reusea dedit sa fie literalrnente ell 0 pagina de curs inaintea lor. intr-o scant, in campus, a dat peste una dintre studentcle lui, care i-a spus ca astcpta cu nerabdare cursu] lui de a doua ZI dirnineata, I-a spus: HA~ vrea sa ~tiu la fel de rnulte en dvs, dcsprc route astea". El a zarnbit ~j a dat din cap multumiror.dar in sinea lui se gandca: Maine pe vremea asta, vei sti.

eel care mi-a rclatat intumplarea rni-a spus di "e 0 dcscricrc perfecta a scnzatici pe care 0 au 0 multirne de barbati inuintund prin viata, mai ales cand au de facut ccva ell care nu sunt ohi~nuiti ~ ceea cc majoritatea [accm rot timpul. Cand un client irni cere sa fac ceva ell totul nou, zflmncsc ~j accept, dar in sinca mea lmi spun~ n-am nici Ct'{/ mai va!:u idee cum sli [ac asia. dar sper sa pot afla cum se face, inaintc ca elsii-si dea seama",

Surprinziitor la convcrsatia arnintita este faptul di urn lucrat cu acest om ani de zilc ~i am avut prilejul sa constat efi cstc un om de afaccri cxtrem de avizat Imi imaginascrn eCl dinumica dcscrisfi ii afecteazii doar pc cci mai iincri si mai putin expcrimcntun. Dar, auzind acclasi lucru de lu cei deja rcalizarl profcsional, rn-arn vazut ohligatii sfi rccunosc ca uccastii forma de vulnerabilitate rnasculina

-,

estc mult mal adfinc inradacinatii,

"Dar chiar vreau sa fae asta"

Tovariisul nclipsit al ncsigurantci despre care tocmai am vorbit este dorintu de a f pus la lncercarc, de a incepe ceva cu totul nou ~i avcnturos, Cdc doua reactii pot parea contradictorii, dar cle vin .Ja pachct ') in idcntitatea masculina. Barbatii i~i dorcsc sa cucereasca Evercstul (ori macar zonele Iierbinti .ale orasului), dar In acclasi limp stiu foarte bine ca sc expun de bunavoic riscului tit: a lua (} tranta umilitoare pe drumul sprc Tinta.

Ci neva spunea urrnatoarele:

Cand un tip face un lucru pe care nu f-a mai fl'It'1I1 niciodata ~i e platit pentru asta, e) gandcstc: Pol .W, '~j.'o/lj problema, dar ce rna lac dacd lsi dau scama nl m'll'" " rezolv pentru prima data? in grupul meu de prictcni ~'''IH'''' adesea di vom ajunge candva sa cuvantarn In pllhli~' ~I l'n vom fi intreruptl de invatatoarea din clasa a pat ru, CHa' vn

.. t'

I )Ullr pentru FA

iesi in fa~a ~i Ic va spune tuturor: Habar n-are ce vorbeste! A fost un elev de nota 5. Ne incearca frica asta irationala, paralizanta, di vom f dati in vilcag ca impostori. Or, mai devrcmc sau rnai tarziu, oricc harbat se confrunta cu ea. Pentru ca, daca vrei sa ava nsczi, t rcbuie inevitabil sa fad mereu ceva nou,

Dupa cum putcti ghici, acestea sunt rnorncntelc cand barbatii sc simt eel mai czitanti ~i au ccamai marc. ncvoie de incurajarc din partca noastra,

Impostorul de serviciu

Dupa cum te pori astcpta, sovaiala barba tului eu pnvrre la receptarca lui de catrc ccilulti atinge punctul critic in viata profesionulu. Sau, ell altc cuvintc: "Sulltcm ingrozitnr de tcmatori cu privirc 1;1 pozi] iu noastru profcsionalu. i nccp sfl crcd cfi daca seful nu curnunicti cu mine lnscamnii crt arc de gfllld sa rna excluda. Accxt lucru crceaza 0 tcarna ~i n nchotarare de proportii col. ~salc".

~nviiinia biirbatului cu privire la receptarea lui de lO,1 t re ceila I ti nt inJ!l' punctul l'ril ic in viuta lui prulcslunulii.

,~Vinn la mine la prima ora luni dimineata ... "

Frank Maguire s-a anal printrc tondutori i Federal Express ~i inaintc de astu a dctinui u pozitic importunt.i la Casa Alba, pc vrcmca udrninistrutici Kennedy. A scris apoi (} carte intitulata You'rc (lie Greatest I E~ti eel rna i bun I dcsprc turtura incgalabilii la care sunt supusi harbatii datorita accstci tcrncri profcsionalc.

Cfind plcca vincrca de la hiroul sau din cudrul companici Fcd Fx, Maguire nu uita ~rl-] salute pc fondahlrul companici. rr~d

Smith, ca rc ii raspundca de Iiccare data: ,.I\i multurncsc di siiptiimanu astu ai meut tot cc ,iii stat in puteri", Maguire plcca de ficcarc data ell pas avantut. A venit apoi 0 zi de vineri cand salutul i-a fnsl intflmpinat de taccrc, iar rnai apoi de: "Frank, vino lu mine la prima nril !uni dirninea ta' + "Am a vu t 1I n weekend cosma rcsc" ~ spune Maguire. "N u numai eu, ci ~i sO~la mea, copiii, chiar ~i Thur, cainele rninune. Cu totii am avut un weekend lamcntabil". Luni dimineata,

cand in sf[\r~it l-a intrcbat cmotionat pe Fred t;de."JHlo cc dorcai sa-rni vorbesti?", a fost intarnpinat eu a privire UlmiHl, ~.O, am uitat, Nu era ccva important".

o reprezentatie IJt~ vlntll

Nu e greu de ghicit de ce a avut Frank Maguire un weekend cumplit. Se asrepta sa fie concediat, Dar de ce ar fi crezut una ca asta? Doar era unul dintre directorii eel rnai pretuiti ai unci companii de succes, In continua crestere. Fusese creditat pozitiv chiar de catre presedintelc Statclor Unite. Atunci de cc a presupus automat ca un cornentariu "neutru" era neapiirat motiv de ingnjorarc. Pentru CD pc dinauntru sc sirntea impostor. ~i era sigur eli tocmai fuscse dcscopcrit.

Maguire scrie: "Am cunoscut multi conducatori putcrnici. La suprafata, parcau rnercu siguri de sine. Ai fi zis efi nu au frief' in ci nici cat negru sub unghie. Dar expericnta rn-a invatat ca~ indifcrcnt de titlul sau de pozitia noastrii in via~[l, cu totii, fan1 exccptie, ne purtam cornorile dupa noi in cutiutc fragile".

"Nimeni nu este de neinlocult'

Unul dintre intcrviurilc celc mai revelatnare pe care le-arn Iuat vrcodata cuiva s-a dnvcdit a fi eel cu Ken Ructtgcrs, fost juciitor profcsionist de fothal american, care jucasc pcntry carnpioana de Supcrbowl, Green Bay Packers. In prczcnt, sc ocupa de ajutorarcu utletilor pcusionan, pentru a lc inlesni trccerca catrc o viata obisnuitii binc

. .

echilibrata.

Cdnd i-arn spus care era subicctul accstui capitol. a intcrvcnlt irncdiat: "INic5ieri n-arn vazut mai rnulta ncsiguranra de sine dccilt ln vcstiar", mi-n spus pc Joe, Surprinsa, J-am intrcbat de cc, )~ta ce mi-a cxplicat:

Pe dinauntru se

simtea impostor', ~i era sigur ('{t tucmai Iusese descoperit,

.Pentru ea baietii sunt goi pe teren. Au doua sau l rei ore sa lsi dca adcvarata masura, stiind foarte bine eli

. .

nu poti pi'idili aparatclc de filmat. Dar, o uata cc privcst.

dincolo de musc.i, dai peste cei rnai sovaiclnici hilieli din c1ti cxistll. Toti inccarcii sa afiseze 0 apartnp de nepal runs, dar dura cc ajung sa sc cunoasca foarte hint. sc lntrcaba ingrijorati unul pe altul: Cum am mers ill mcciu! ace/a? i~i cauta rcciproc confirrnarca. Si nu este vorha dour despre aparatcle de filmat - ci ~i dcspre faptul ca unii VHf' fi climinati". (Un alt jucator profcsinnist de fothal umcrlcun rni-a spus] Nimeni nu este de neinlocuit. [Jar nimcni lilt \'I't'U ,'i{l.fic inlocuit primul. Vedeti voi, lurnca sportulu] Sl'um:irlJl fuartc hinc cu lumea cornpaniilor arncricanc - Cxislli lIl'l't'il'" utitudinc de "ce ai facut pentru mine in ultimu vrciuc". ( ~

.w

()our pentru EA

atitudine care te epuizeaza ~i care iti induce 0 uriasa teama - nerostita de esec,

Ken a continuat cu 0 observatie foarte irnportanta despre cum trebuie folosita aceasta teama, t,Sa tincm minte di barba tii pot folosi in favoarea lor tcarna de C~CC. Ea estc cca care ne ridica din pat dimineata, cea care nc ohliga ~a facem sport cand nu avcrn chef', Cuvintclc lui m-au ajutut sa imi dau searna de ce atatia barbati talentuti ~i cficienti rnunccsc 0 grarnada de ore suplimcnrarc. Uncori, c ncvoic sa munccsti Iuartc mutt lao serviciu. Dar nu intotdcauna, Unoori, munca nu c On mintea barbatului) dedit n asigurarc impotriva lricii - a tricii UC plafunare, de a nu cadea pe ultimul Joe, a fricii de a IlU ri cxclusi din echipa,

ImpostoruJ acasa

Tcama rnasculina de a nu evolua.gresit nu se sfarseste, cum mi-a spus-u un all h5rhal, "cand intram pe usa casci", Multi barbati continua sil·sc· simUi prust cu ci insisi si acasa. Majoritatea

I , ~ ,

doresc Sfl fie ~ll~j buni, Dar, lu rei cum i~i· [ac griji (:5 nu prca ~tiu

cum sa. fie huni angajati, tot a~u sc tern in sinca lor di nu stiu cum vor rcusi sa fie soli buni, tati hun), capi de Iarnilic sau mcstcri huni

Nu cunose nici macar un barba t

. .

ai easel.

Heel putin la serviciu", rni-a spus unul dirurc ei, •• am 0 idee cc ar fi de e[lcut ca sa reuscsc - sa flu harnic, sa Iucrcz inaintea

,

cclorlalti, sii cunosc toatc dctaliile ~i sa rna am hinc cu scful, Dar UGlSa, care c rnasura rcusitci? De uncle stiu duca file him; sau

, .

rau?" N u e nici un secret eli biirbatii spun ca

se auto-cvulucaza si simt cit altii ii cvalucaza

- ,

pc ci - pe buza lcricirii si prctuirii de care

dau dovada sO\lilc lor,

Normal ca barbatul care simtc ea lsi

. .

joaca la caccalrna rolul de sot se va sirnti Ioarte usurat. sa-si vada sotia iubitoare si

~ , t ~

Iericita, sa 0 auda laudandu-l in public, pe el

si .,deprinderile" lui de sot. in contraparte, l' usor de imaginat ce cutremurat este de raccala confirrnarii di ian)~i a grc~jc ell cste cu adevarat un impostor, ca habar nu are cc ~I nun sfl fac~ in viata lui personala, lata Q observatie de care am 1H1'cU line cont:

care sa creada rei deti nc toa tc rnspunsurilc pcntru n fi un tata sau un sol bun.

o reprezentatie pe vlata

N U cunosc mel macar un barbat care sa creada ca detine toate raspunsurile pentru a fi un tata sau un sot bun. Daca am avut tati buni, atunci inccrcam sa ne gandim ce ar fi facut tatii nostri in cutare situatie, Daca nu, simtirn

... ~ ~ ,

di improvizarn pe parcurs. Daca sotia mea imi contests

deciziile sau pare ncrnulturnita de mine ca sot - iarasi rna simt ca un impostor. AI~U pot ajunge pans. la a refuza sa se irnplicc activ in viata sotiilor sau a copiilor lot. daca prirnesc scrnnalc ca nu s-ar dcscurca sau cit nu ar avea ceva bun de spus in respectivele privintc. Sigur ea nu este 0 abordarc rationals sau crestina din parte a Jar, dar unii dintre ci asta simt.

Ce sa faeem?

Daca asa stau lucrurile, cc c de fiicut? Nu cste responsabilitatea harbatului tau sa gast::asc{l singur o solutie. Imediat ce intclcgcm cc sirnt ~i cc gandcsc in secret barbatii, ii putem ajuta enorm cu vorbelc si eu faptclc noastre,

Asigura-l de increderea ta

"increderea face totul"

Tine] i minte cum n seduce fcmcia adultcrina din Prnverbe pc t:lIl:lful eel f.hfl mintc? Nu prin sex (rna rog, nu dour prin sex), l'i prin m;lgLllif~: "Ea I-a imhratiiat ~i 1-a sarutat ~l cu 0 fa;a fara rusinc i-a zis: Eram datoarc cu () jcrtfa de multurnirc, azi mi-am implinit juruiruclc ... Tot vurbindu-i, ca l-a adcmcnit, ~i l-a atras ell buzclc ci adcmcnitoarc, Dcodata a inccput sa m{';~rg~l dupa ca ca boul care se duce la rnacclaric' (di It Provcrbc 7). Magulirca rcprezinta pur ~i ~lIl1plH un simulacru al incrcdcrii. Un consilicr 1I1;lIoil ~II mi-a spus: Jncredcrca face totul. Cant! un b.irbat stic tu ai incredcre in cl, poatc cuccri lunicu. Cand nu stie, i se erodeaza aprecierea de ~IIII.· si chiar sentimentul de harbatic. ~i credeti-rna, 1'./ (tOw/a, consticnt sau inconstient, locuri unde are

, , I

t (' I I rill U inca ca esre dcrnn de incredere".

Il<,rhulii pretuiesc eel mai mult increderca care Ie CNtu t ... d It maLl in familie. eel care stie di sotia lui arc incrcdcrc In d ~dptlla puteri sa razbcasca In toatc dorncniilc victli, HI nrc h'HtlUl\il de a-si imagina viata ca pe 0 compctitic NUll CU I'C U

Dintre barha, ii chestionati,

numai unul din patru se situ hi apreciat in lund real in fumlli .. -,

41

!loar pe:nfm ,F.A

'lup'Ui cllntmtdl ~Ii va reusi sf iasi i:mvinga~or' numai daca ~tie ca se poatcimoarce acasaIa cinevs care it susti,J\le n,econdi:tionati care ii va ,steroe Irunrea si ii, va spune di estc eel mai bun, Un 'p,,_'rict'cn

it: 1~ I!! I

;a'propjat gl1s~im~ lei: ,,~n'hd se ,reduce Ia increderea pe care ~i~o

poate aeorda sntia mea. Un SO~ poatc uddc b:ab:udtpoat,e '1111<1'(;,3 m~f]ti~il poate repurta mari victorii da,ci eue convins castltia lui i1 ered 'in sta re de roate acesrea",

Nu R crifica!

,D,IIC3,. in line :;ii 'ii aeorde lncredere, sOlila ii accentueaza

~ - ' I

;fenUmenhd dc jnadecvare, crjfi'c~jfid'u~l. :u.lcs'(:a lC'ritlidtc pot deven~

'adcva,rah!' profc~d im'plinitc. Spre cxcmplu, daci nc conccntrarn lilSup'ra!,u!C,I"'IMLri,h )11[' pc cure IlL! face: K~,€.~,,~iI in F'c~afill n~Jias,lra ~ putc'm distrugecxact 'CCIt,:(Jl tiC sp,c'lr,~m' sa nh,iull!JIl1 ~ ~~ .aJllllumc: 1I'ld~p~:UI'(J(J' 'I .

. U,I •.

Dar ,aim descoperit un ,tdst adc:var. Illnlre haj,rbitJ~,H chcsti()nu~i., Durn,ai unul din putru! se s~mh~' lapfocial. in mind real 'i,n ifam,.Uc. Iar 44'0/'0 se ~in1'l chiar l1.e;ul)r:e,c',la!1 acasa, iudi ,~~i mai pregnant; barb~.~ji,c;jtrc s(:, ;d1i1 in tlourca vfirstci - in primn 2Ul.i de nsumarc

_ 't...,"1-' ¥ !It _ .. Ii Til II!· L-- 'I-., ,II! F 'Iii

,I :responS;_h-g~dtiJ'~U rH~'JilI'U"U ,cnsu.,C();PU ,'~ ,SCMCUJ ~ '.~larUla~u ~ntrc

treizeci si sase si cincizeei si cincl de ani'-sc sirnt inca sl mal putin

!II 'H III 'I! 't . 'r

Prcluiti

Ii !'

In ",1,3110' fle~ [anl'~il'ie .• cl!uIs.h:h!f3li C'~ ,na santeU uprcriin,i cum IBrtl"e'bui1' I[Ah.;gcti UIG N.i:n:gmlf" r:TJi~'p1!lllli1l!'i~ ,~id,:t.~,~,'i ,Dill~ fretz('d .~i :'tU.iC ,;;i cincizeci ~d("inr:i de ll.#ii:

;to II II" - ,I

,. · .'

23'%

I
I .'
1
II
" , . · , · ·

· .'.

,', . ,

:52%11

Da in mud frccvern sau udcscori

,I,

NlI,~ rW"wri,m~am gindill.a, as~a Nu" ma simll a:prcciat.1R gcncra~~'

0%

50%

I:Jn'l PllliU! liiltnii~a,g, ca SO~mie ,i prietenele multora dintre rei :i.,f fli dco.sebil Id,C' ,surplr~nsc de .rispunsuri, Scnz31ia mea esre ca ma'iudl!ah:a dintrc noi chiar HlC ;apt'iC'CIIC'm b~l1ba~jlii dar .nu~e-o :"'~'~;~, ;~,In i nde nju n s ..

Vila 'ciuln s:i He ,apr:e,dia:t in ,D:IJtOI 'ialr~e'

('"t:·:1 cure 11U estc convins ca, sotia lui if credo eel mal bun va It,·_ .nUI ,.'II~.uuci,\:,rc in atta parte" Poate ajunge sa stea prea mult la

....... --------~~

o reprezentatie pe vintli

serviciu, unde se simtc viu ~i campion al propriei vieti, sau poaic vorbi rnai mult dccat s-ar cuvcni cu colcgcle lui admirative. Se poatc cufunda in vizionarca sau practicarea diversclor sporturi, pentru a simti adrenaline competitiei. Sau sc poate retragc in atelier sau in biroul de acasa, acolo unde are scntirnentul ca ponte controla iucrurile, cand simte cit in aha parte

este nelalocul lui ~i stingher, Toate femeile

.Dc ce crczi" .m-a intrcbat unu! dintre

barbatii intervicvati, "eft barbatii iau sportul

, , ,

a tat de in series? Pcntru ca simt ca aco 10 se

pricep, ca e in sfar~it un iucru la care sunt cxperimentati. Sunt admirati si incurajati pc tcrcn de a]\i barbat], Oamenii spun 'buna lovit ura' sau 'un Slit cxcclcnt', ori isi intaresc

, ,

;q)~1rarca, dandu-ti de intcles ca stiu co. ai de

!,Jmu su-i spulbcri. Nirnic nu se compara ell ;lr~asUi scnzatic. Dar .o triiicsc si acasa, cand

, ,

.

care apar prm

revistele pen tru barbati transmit

• •

un smgur mesaj:

te doresc ~i e~ ti eel ma i a tragator barnat de pe planeta.

xotia mea mli fclicitii pcruru cfl~tigarca unui contract sau cand sc lauda prictcnelnr ci ce taW grozav su nt. E exact acclasi lucru".

Pe parcursu] ccrccturii mclc ciinicc pcntru The Lights of Tenth Street mai 1111111i specialist: mi-uu spus c~ una dintrc ratiunilc pen tru ca rc an urn i, i hfl rbat i dcvin de pc ndc n ~ i de pornografic est e tocrnui Iaptul cft IHI li sc ofcdl incrcdcrc, Din diverse motive, ci se simt mal putin h{irhati, usa ca i~j cauui - ~i g[tse~c - confirrnarca de sine in pornografic, Cincva chiar rni-a spus: .To.uc fcmcilc care apar prin revistclc pcntru barbati transmit un singur mcsaj: tc dorcsc ~i csti eel rnai utragator biirbat de pc plancta, Ponte nevasta-rnca sa rna cicalcasca acasii cat dorcstc, pot copiii ~a fie neascultutori cat poftcsc ~i pot eu insumi sa fiu oricat de spcriat eli o s-o festclcsc la scrviciu, cand rmi uit la fcrneia din poza rna simt ~i cu barbat".

Daca c atilt de importanta confirmarca Iaptului ca lumen i~i plltlt' incrcderca in tine, atunci de ce trcbuic biirbatul s[t o cuute 1 n a lie I nc L1 ri ~ ca nd are de j a 0 sutie care il i u bestc ~i n rcspcctu? H fourtc hinc sa-ti placa slujba ta, sportul sau sa ai anumitc pusiuui • .,m,ai mult chiar, de i~i of era scnzatia minunata cii cxti viu ~j r;) cxisU1 lucruri pc care Ie faci foarte bine - dar accstca all ar tl"l'hul MI\ ric () forma de rctragerc dintr-o viata de farnilie untie [1U 1l'

o .• in l' i in vestit eu incredere,

Cei mai multi dintre barbatii .Crteuzu () zona de protectie

Dcsigur, daca multi dintrc barbatii nostri i~i petree ziua de lucru simtindu-se mercu observati S1 evaluati, nu e de mirare ca lsi

~ " ., .

dorcsc ~a sc intoarca acasa intr-un mediu unde sunt total acceptati,

unde i~i pot lasa cu usurinta garda jos. Barbatii au ncvoie de un loc undc s~,-~j faca greselile in linistc, fara sa sc teama mereu d'i se afla 18 un pas de dezastru,

Daca nu nc dam scarna de asta si suntem

" .

prea a tente la greselile pc care le fae acasa, riscam

)a obtincm exact opusul rczultatului pe care ni-l dorim. Cdc mai multe ne dorim en barbatii sa fie

,

zilnice de a ti eficient

dcvcnit inutil In zilclc noastrc, did vom fi dcparte de adevar. In rcalitatc, pt; masura ce locul de munca a dcvcnit un spariu mult mal curnpiicat ~i mai putin loial, mai prctcntios ~i mat puiin tolerant la grcscli, a~ spune cii cstc incii si mai important ca barbatii srt sc simta, vcnind acasa, "jun~i la liman. Cei mai multi dintrc barba~ii cu care am vorbit tanjesc dupa un loc de rcfugiu din calea datoriei zilnicc de a f cficicnt.

gata sa se rclaxcze si sa se dcschida In fata noastra,

. ,

Dar In rnultc privinic, nu dcpindc dedit de noi sa

cream accl mcdiu intirn, de siguranta, care face posibi Hi rc laxarca si desch ide rea lOT afcct iva.

Sa nu nc inchipuirn Cfl vcchiul rcfrcn Hcusa lui ii cstc lirnanul linistit" s-a dcmonctizat ~i a

eo care am vorhit tfinjcsc dupf un loc de refugi u din calea datoriei

Sexul de sustlnere

Ei bine, fctelor, nu faceti pe nestiutoarele cand va spun di acest mod de a va asigura partencrul de increderca voastra a aparut mercu in discutiile barbutilor. Yom discuta mai multo dcsprc fclul cum sc raporrcaza barbatii la sex intr-un capitol scparat, dar le-o datorcz barbatilor care rni-au vorbit desprc importanta lui sa mcntioncz rnacar subiectul aid.

,

nSexul joaca un rol uriaaaaas in cladireu increderii in sine a unui barbat!" mi-a transmis un barbat intr-un e-mail. HChiar daca n ducc foarte greu profesional, daca se vede csuand in eforturile sale. daca toate 11 merg prost, atata timp cat sotia lui il doreste fizic ~i it face sa sc simta increzator in sine cand sunt in pat, atunci toate cclclultc problcmc sunt flo are la urechc . .In schimb, daca primeste !U:c1u~i rnesaj de rcfuz acasa (Nu te ridici fa lndltimea usteptdrilor. Nil md atinge), acest lucru il va rava~i mult mai Tall decat orice Ill\! i t 11 r(& in pian profesional",

o reprezentatie pe Vhll"

Altcineva mi-a spus: "Nu pu tern exagera niciodata ati rrnand ~i reafirrnand rolul sexului in viata de cuplu. 0 viata scxuala implinita va umbri ~i va minimaliza multimea de mesajc de lmpostura primite dinspre restul lumii",

Darul increderii

Am auzit-o de multe uri: ;,Barbatii sunt foarte exigenti ClJ ei insisi", iotn: raspunsurilc pe care le-arn prirnit la intrebarilc melc se afla plcdoaria unui sot care spune cam asa: )1 Vrcau ca sotia mea sa-rni cunoasca ~i sa-mi inteleaga slabiciunile, caderile, esecurile si cu toate astca sa ma dorcasca. Am mare ncvoie ca

,. .

ea sa fie principalul mcu izvor de incurajarc. fari) de care nu pot dcvcni b5rhatuI pc care Durnnczcu rn-a crcat sa-l intrupcz". Daca nc inchipuirn ea nu avcm uici n puterc de a stcrgc scnzatia h{irbatilor nostri eli. nu sunt pretuiti la scrviciu, ne lnsclam amarnic. l :iciinuu-i sa ne simtrl sprijinul rncrcu loial, artitandu-lc ca uvern rncrcu incredere in ei ~i crcfmdu-le aC:ls[} un mcdi u Lie siguf<lntf} p\ihicfl, le putern ofcri macar stabilitatca cmo\ionalfl de care au ncvoic pentru a se arunca zi de zi in compctitia prolcsionala,

in autobiografia sa. Jack: Straight [rom the Gut pack: direct de la sursa], Jack Welch, binccunoscutul prcscdintc ~i director al (lcncral Electric, face 0 rnarturisirc dcsprc cc prc.'\upunc viata t1IlUL om de afaccri, pc care ar trcbui sf. t) auda route sotiilc - ~i mumclc. Vorhind dcsprc mama rut, spunc:

Probabil darul eel mal important pe care mi I-a oferit a fn."it incrcdcrca in sine. Accsta estc lucrul pe care n caut ~i pc care inccrc sa-l lncurajez in tori angujatii

!!lei afliiti 111 functii de raspundcre. Trebuie sa facem Incredcrea iti dfl curaj ~i cutczarua, i~ i permite sa-p asurni riscuri rnai mari si S[l dobandesti mu1t mai multe dedit te-al fj

,

astcptat. intre~inerea increderii in sine a tuturor celor cu care lucrezi estc una dintre datoriile cele mai importante ale oriciirui bun conducator. Ea prcsupunc sa creezi oportunitati ~i situatii 111 care oamcnii sa poata face lucruri pc care nu si-au imaginat ca le-ar putca face - rasplatindu-i dupa fiecare succcs in cat mai multe moduri.

in a~a flo), ineat barhatul pe

care il iuhi III ~~I porneasca IH batalia colicliuru\

cu senzatiu ('~. poate riipunc balaurul ('II ~upl. capete.

.til

Door pentru EA

Sotia intcleapta va ~tl sa-l of ere sotuiui aceasta incredere (dupa cum sotul intelcpt va face acelasi lucru pentru sotia lui). Sa nu intelcgi din asia ca i\i rccornand sa te transformi in casnica de profcsic, a caret .,daturic: I' cstc sa-si susiina sotul, Spun ell totul

, , ,

altceva: sa avcrn grijfl, ca, In ciuua unci aparente increzatoare,

sotii nostri chiar "i~l roartn cornurilc in cutiute fragile", dorindu-si rnai mull (h:ctt-t orice s[&-i asigurum c[1 crcdcrn in ei, di sunt cei mai buni in ceca cc t'ue. Trchuic sf. Iaccm in asa fcl, iocat barbatul pe care 11 iubirn Sit pornt;ltsca I" bratt,Jia rolidian~ eu senzatia di poate rapune haluurul eLJ ~aplc cupctc,

, '

. , ..

4

- '" .....

o POV ARA IMPOSIBIL DE IMPARTIT

Unde se arata cat de·grea este povara capului de farnilie ~i de ce nu Ie place barbatilor sa renunte la ea

Chiar dacd at c(1.~'liga destui bani pentru u-(i intretinc familia singura, asia nu ur usura cu nimic povara mcutal« pc care () resimte sotul tdu /11 calitatc de cap al familici si de principal [urnizor material {II d.

ill intcrviurile mclc, arn fnst pusa pc ganduri de ccrtitudlncu eu can; harhatii sc proicctcazii cxclusiv 'in rolul de principal furnizor material a] Iamilici, rcspcctiv 111 accla dc "cap de farnilic ". Inditcrcnt de pfircrca sotici, indifcrcnt de tilt de mull C[l~t ign xau nu o1~tigfl ca, aproupc toti harhap i simt cii cstc dc datona lor S{l l.Illucfi banii In CilS~. Punet. Incrcd ibil de multi barbati dau gills ncelciasi convingcri: .Jmi iubcsc sotia, dar nu pot astcpta si'i Iiu tnl n·t inut de ca. Astu e treaba mea".

r 11 mai multo cazuri, in timpul intcrviulul, Mill i;1 cclui Ctl care vorbcam era asczata lSnga (' I. l .111; ~ din 1 rc ele, socata, s-a intors spre sotu I d ,:,i i ;1 SpLlS~ "Dar am avut mereu un scrviciul Atil t~ !t11 rihuit intotdeauna la bugctu1 farniliei!" Rll"11111l\ullul tundru afost: ~;Nu contcaza dadi ai 'IUI rill -rrvlciu. Nu vrcau sa spun di nu participi mea.

In 111 I.p,d U I Iamilici, pentru di intr-adcvar ai ~i

• 1,* I ~ c~ ~rl! ributie. Dar asta nu schirnba cu nimic "t'fo/~ I JIl L' a de a fi eel care intrcrine familia".

,

.....

Imi iubesc solin,

dar nu pol a~h'ptH sa fiu intrl'linllt titea. Asta c treubu

Doar pentru EA

,.,E datoria mea ... "

Cu toate auzirn destul de des cii barbatii vor sa fie cei care

)

intrctin familia din punct de vedcre material. Vor sa-i traga 0

maciuca in cap bizonului ~i sa-l tarasdi inapoi in pestera, la femeia lor. Dar prea purine dintre noi intelcg di lucrurile nu stau astfel pur ~i simplu pentru CJ t;a~a lc place lor", ci mai dcgraba pentru ca simt nevoia sa poartc singuri uccastii povara. Sa ne uitarn putin la uimitoarc1e rezultatc ale ccrcctarii. Mai intai, dorinta lui de

1

a aduce bani in casu cste atfit de profunda, ineflt chiar daca tu

personal ai ca~tjga destui bani pcntru a asigura un trai decent tntrcgii Iarnilii, sotul tau s-ar sirnti In continuare obligat sa aduca bani in casa.

Sa prcsupuncm ea sotia dvs/partcncra dvs. ar ca~tiga dcstui hani pentru a intrctine familia. V-ati simtl in continuarc obligat sJ fiti principulul lurruzur material al famil ie i? i Alcgeti un singur riispu ItS 1 .

, .

,

.' ·

+ · ·

7HW; 22% .

• Da

• Nu

0%

50%

100%,

m"h~riala a farniliei t'~h' nUB dt· adanca, tul'iU ul.n.apc nimic

1111 It· PUltt(' usura pUVUl'il dutoriei,

Indifcrent daca barnatii chcstionati erau sau nu casatoriti sau hurlad, rcligiosi sau nu, tined sau hiltr[tni - trci din patru au dcclarat ell rcsimt accastii obligatio. Singura difcrcntii majora a fost data de criteriul ernie: in cornunitatilc de minuritari, obligatia estc si mai acut resimtita.

Tc simti la fel de nedurncrita cum m-um sirn,it si cu ajungand la aceasta concluzic? Deoarccc, daca e sa nc luam dupa cultura de masa,. b[trha~H ar fi nisrc descurcareti de prufcsic, care abia astcaptii sa-~i descarcedin responsabilitati. Ni sc spune ca ei nu doresc de fapt decat sa parchczc pc canapea ~i sa butonczc tclecomanda. Dar in rcalitate, pentru majoritatea barbatilor, obligatia de a Intretine bunastarea materiala a farnilici cste ata t de adanca, ·incat aproape nimic nu lc poatc usura greutatea datoriei. Aproape ca accst lucru este, pentru ei, 0 obscsic - foarte asernanatoare in continut eu

I

Pentru majoritatea hl\rbafilor,obligatia de a intretine bunastarea

o povara imposibiJ de impartit ncsiguranta obsesiva a femcilor 'in privinta aspectului fizic (,)Mj-a~ dori sa pierd catcva kilograrnc l")

,,~i este mereu datoria mea!"

AI doilea lucru rezultat din cercetare a aratat cit barbatii nu nu rnai ca resirnt accasta povara, dar si ca 0 resimt ca pc 0 constantii. ~IU exista scapare - consriinra proprici responsabilitati cste mereu prczenta, apasandu-i nemilos, lata statistica:

in ce sltuatie va ganditi la responsabilitatea de a asigura bunastarea Iumiliei? [Alegcti un singur raspuns]

>
· ,
· 3%
·
.. Niciodaia ·
·
·
Doar cand ·
• nu am SCf'J1CIU sau · ·
· · 6%
· ,
-fmd II rmeaza d. depasesc un obstacol
>
linunciar ·
• Di n cand in cand 20%
Dcstul de des · 2]%
• ,
·
• Sunt constle 11 t de. asta tot timpu I > 50%
·
· ·
· 0%

50 %

100%

Sa luam 0 pau/,ll pcntru a rcciti pC' indclctc rczultatclc, p:lnu I I vorn intclegc fl'alit[\tik pc care lc dcscriu, Marcu majoritate .1 I;flrbn~l]()r (71 de proccntc) spun cfl rcsponsabilitutca de a-~i Ilill ctinc furnilia Ji prcocupii mcn:u sau descori. Cum t rchuic sft fie ' .. 1 ;!l "to{ tirnpul" cunstiintu accstci datori i?

Unul dintrc ,mgajatii la Iiliala luculii Costen rni-a dcscris I .hligaiia 'intrctincrii Inrnilici earn asa: .Trilic:«: rncrcu eu constiinta I ,11111l1ui C;l am 0 fumil it: de int rctinut. Un bfirbat nu c barbat in 1 q ",;1 accstci const icntiziiri pcrrnancntc". "Nu-li disparc niciodatii ,lilt mink g5ndul accsta?", l-am intrcbat. ,~Nici vorba", a declarat

I ). H' ;-1 vrc i sa fii barha tu I casci ~ asta c! "

Viata interloara a celni care-si Intretlne familia

] k undc se naste pcntru ei obligatia de a asigu ra cu urice

1111 I bun.istarca fami1ici? in plus, de vrernc ce scntirnentul 'H.:l:stct 1 I I, 'Iii II U pare sa varicze in timp - in ciuda accsrci cui ttl ri ell ! ·'1.1 Lli';ollri! in cure 0 fcrneic se poatc Intrctinc fuartc hine ~i 1I11'IUd "l'arc sunt scrnnalclc pe care le-arn putca inVa'i.1 pcnlru u

.,.,

Jlocuno~t:e ~i accepts (i,n eeamai mallemicsul';a,), ii1CeBS't,i newii.e ,a. 'barbatilornostri?

-- -- :f - -~: - -

narba,fii se si.mf puterniel caad ,au griji de,fa,miU.oI

SigunUiJ,fa materi:a!la a i':QlmUieli 'este' ll!nBII ,dilD,tr,t elelill.t:u:tele cbe'i,e: a,le (:ons,tfUlc,iti i:d:entila'Jii bUUH!Q.I!inf

Id,e:~t~ita:t.ea Imas.culilna, p~'rC8,;t dep,inda", in alns,tr~c~i.a ei, de puterea ba,[batUJ~u~ ,de a ,~C ~mg.r~j'i. de s\~gur,a.nJ!a im,aJteriali a familie;l sale, fa,ra, de ~'I'iC aum-recunoasterea lea birbat san ea pe:lISoam,a d,c:.'\!al,oare este i,ml;p,nsihim" Cn~a,r ~i ba.rha,{H ne~ilof1~~j int.a.mp,inaac,eca~~ rnJb~,cm'ii, t.,ft,i,~m~ ~n~.rch;;u. 0 ILbl,ti 'PC bll,:rta,cul care ~cde~l,~:ingi mine in uv~()n liJrlt(.:;j] r'csim~,ca~i cl nevoia de a :a;siigur,3. buuis~arc.a, unci 'faulml~ chiar lhu.::n, nu avea dJ,CitK':amdati nlci D famnic de ,c,an: ~~ .~c :i~llg,r~jc.c,lsc.a, .. ,~!,E a,cch,,~i 'iluc:ru'·~mi-a ~pus. ~~,Vrei 63 dc~ii cnntrnhd pfnpric!i tall'jj vil::~r·.Mi~u explicut c5, duca III III, la,r Ii, tn :i-I,tarc si. :scint re\inft i~inguf~a~~i:i artrehui :i-U (acia penIF'u.

el~ dc'vcn~nd a~:~. lel (~f~l'mlJJil:orii vicI~ii,loi

'Ctlt~~'~fC ,cuvlin~c, .afi eel cnrc asigulih huna.~~'ta:rea ln~n,criam a 1~~(n1l:i1~~I~'c'~n[~' ICSflC 10 s~mp\Ui I COl'V( 11~~lla" Cli ~i, un~cl '~a carccutotii aspfr[L Inlrba~H ·1 ~c $mlru,in pu~tCn~',lr,~ .ca;n,ul uugrijiiJ de: famma 't~lf. $;i . :don~sc ca lumca '~,i dcp~",d,i de: 1c:~~P!tlllle,r,c~~ d,e ,u. avcagr~j~l, {k~ cei :~.1CIJtru 'CAW!':; SIC simI t'Cspurilsabili II ~Ie d'c'lh;:mlll~iIill,a ~,m;~,sin~.:m de sine, Plcrcc:pl ia prnprici

de el, I valori U IUiUlIC. -

,I

i~.pU'vcglt.c~tm unui domncat de surprinsa am fo,SI !lie s:e"i(J!zj~7~'(1',e;(1 eMI can; harh,~~~ji se prflJicctcaza. eu oriee prc'~ dreptcapi de f;~lmm'C:.)1~)loa~c 'c.fii ar u~,e,bl!Ji~ sa. p',ri,v~~il ia'Oc.~t lueru ill. opo~:J,~iIC tU t).pi,nj~t nnas'trii,dc~'pn~ rolul scx'!Jl,a~ih1Hlii In dinamica

- ~ - _. . d ~ n . • . ('''~'. it~!

Mle:!!ia~1 c~~ ue leu P'~,lJI -.~ rm-a su,gc ra1."" ',~~. nl~ v~~nc V~ )r~l~l uespre sex,

b:iirbu~n cad Ide aeord c,a este f~~,a:i .nooilll~t H,m, Iml'~j.~Oc, dJcc~t un5a1iP in sine. ilf1VrCnl~ ecpentru fcmei estc mcrcu un Iucru c.ut se

.. ~ 'I 'h'· 'b ~ d v 'I: d' II:..' ~

pJlI,e !!I.!IC scnos., dl. SCIJI:mu'" C~1l.n, . vmCvnr~)a ~. espre oam~munal~

lntrc ti ncrea Iami Uci~ pe,ntinl~f;cmc,i, l(iJla,t·c. acesfea SU.llit.m,ij1toa.ce de a a.junge la aRc ~ueruri, darpcntru b:aTbat~ sun! cele mai ,grave

-l~ - ,~.', ~.'~ - - ... p~ L:II~ C~ l.n uc~nw,l!Jmy,.

tl!cnllftl un barb~l~ momernulcind. ViJt.IC, a~. cusalariul C!lI'lt!,; pur ~.~ sim'P~~ (,chl[valenud unl~,~ dechl,ra:¥ii de d:ra,gostc,. 'HI are ceva t~'I,' ~,~nvcl.;UI (1,1.1'01 avea grija detine, deci soot dlemn d:e dple/i~) ,Ii V',ll",'L sn·,~.i lransm,iUi m,esaju,~.M.aj,plr«is~ in.captd lui,ge:sud de a

. .,

o povara imposibil de impartit

avea grija financiar de tcmcia iubita reprezinta principalul mod de rnanifestarc a dragoste i pe care i-o poarta. Un tanar cu care am vorbit crede di: "Datoria mea cste sa-mi fae griji pentru bunastarea sotiei mele, pen tru ca ea sa nu aiba aceasta problema. Acesta cste unul din modurile in care ii declar iubirea".

Orele supl imentare la serviciu = love?

Ironia cstc ca de obicei nc plangern daca sotii nostri stau prca mult 121. lucru, far[l sa nc dam scarna cfi in felul acosta ne pliingem de dcclarcuia lor de dtugoste! Rcactia cste evident dcopotriva derutantu <;i stresantii pcntru barbati, Cincva mi-a redat {) convcrsatie can:

, ,

.ubliniaza ironia dcsprc care iti vorbesc, Un cuplu tic cunoscuti

~'ilise de curand The Li~hl.\· oj Tenth Street, al carui protagonist cstc mcreu pc drumuri, in vrernc cc sotia lui sc tot inucabii dad'i nu curnva barhatul ci }~i iubestc mai mult scrviciul decat pc ca. Dupii rc a citit accastii sccna, prietenul nostru - care ~i cl cstc Ioartc muh I imp pc drurnuri y s-u intors ciurc sotia lui '':ii a intrcbat-o: .Tu tc P,;'llldc~ti vrcodata la asta?' Surprinsa, ca i-a raspuns: nBincintcles l'a mil gfllldescl"

Absolut uluit, sotul i-a replicat: "Dar de cc crczi ca rnunccsc ,I t;~l[ de rnult? . locmai pcntru ca tc iubcsc' ~~ De cand avca scrviciul uxpcctiv, c[tl:1tnrise cum dUU[lZCCl ~i cinci de ani, iar sotia lui Ill! I q iccpusc niciodata di cl privca accst lucru ca pc un sucrificiu de ,.11 ;I~lll c i, din dorinta de a se ingriji de siguranta ei rnatcriala.

N evola de a aslgura buniistnren I'amiliei ~i nevoia de a reusi prufesi una] sunt legate in ire ele

('~1 sit fim absolut cinslitc, sa rccunoastcm eli aici intcrvin si

, .

,tl t \.' mot ivani. 0 multimc dint rc barbatii intcrvievati irnplctcau

I Ii II ill Ll .rlt ruistii de a avca grjj~1 de Iamiliilc lor cu un impuls egoist Ill' ;1 l"l:lI~t prnfcsional !ji de a-si gfiSi plficerca in muncii. Cam IIII1 L11, II \" clintrc cci intcrvievati au cazut de: acord Crl rnuuccuu 1,1;11 1 v mult pcntru di asa dorcau: "Trchuie sa muncesc pcntru I ,I plllgL' III truntc ~i vrcau sa ajung in fruntc" sau

.\ I t';lU "";1 munccsc arflt de mult pcntru cfi imi place

'1 Be cc c r(_~/j di >~.I IIl1illCl'SC" sau ambele.

r 1111"-un interviu, UIlUj dintrc ci a exprirnat "~'llIIIIWIII111 cclor mai multi. Mi-a spus cii lucrul pc I ,~I ~. I ; 11 astcpta din partea SQtici estc in telegcrca I 'I ~II ~ III i ra ~~ma bucur de cariera mea ~i succesul

III II I It t -Icsional este important nu nurnai pcntru , " III v, c r' si pentru nor~. Dupa eu m femeile pot

IlIUIlCCSC a. tit ch~ mult? Tocruai

I1l~ II t ru (' i-I t It iuhesc!"

Doar'pentru EA

ofed 01 mul~ime de m()ti!vepen:tru, care facIucrurilc care conteaza pentru ele- .~ ft(;~nUSI~V ,0 ,3!nu Iillit,ij eari,era .. ~.a fel pot "i bfi.iba !ii;., Sa 'Il.e stroouim, sa aprecicm voiutn p,~tlrlit;ncn.dtllimog;n:llJ, die: 3 ml!lJ[lI!C~'~ dea se ingriji de fammc,! de ~~, rc:u~!prnflc:sion~.t atdta timp 'Cal exista im lee:hi1~bJU ~~~ 'cit r,c~,ai,ila die alcas,jj r~,mim,ep,utern.ic,a.,Maj ales, sa, ne bucuram If.Jal(;,;~ p,a,rh.;n'!:';lfltl'll .I'llt ~s~nl' se ,ana ilFil1 SinLJ,3,~,a, fc:d(iti. ill care sa-,j p~acii prupri;~~ ntcserie.

iUlltij :ir~;l d:e bU.R,ii;N(nr'~i3' ifiUDlillllh~ii P'n!',SIB,luDle !"ileal, ptl:'D'llil:nenl .1: e.c~u'I'Qli

Sia 1~:~~,t:'C:EllI acum l~gi,uJ,r~~ il:ltrc irn'pldsul de a seiR~dj,i de fam ,i I j c *1 s uhll,c ct u ,I c;~plli ~'.( }I~'MI~I MI]I ,~~£ilJt c,rj,or .. r-es:pocliv Il,esiguranta prUrtnu:m u Iha;rhatil~Uf 'cifii s-urputen !II,a IUiI fICIU¥cti,~c5; sa depfi~cm~c5 II lUl, aI:u.uni,~. obstacol, Se U1nvedlc~ltle lcatolc'mali I'tJ~!~,j~ de cap ,al h;i).m 11;~:iIC'i cst c pr-j,I,'l"lIWiap' '~Sl uri in, care

P:.rl!I'li~!11 die c:a,p I, 8,1 famlUci. este I ~, ,~ I I prlDC'lp3, ',3! I

pos.to.ri. in

h- h l~· I

leare' 'llr; 11\31.1.!11'1

. I

tu;iles.c: 'teaQlt,~) II

nerma&enti die I

,F

e,ee'~

h.arlb~~I~i~ 'l'r;~,.ilc;~c '~'earni1 pCJirn~t Illent f~ de C~CC.

Pavel din Tars sn.,c uncu Icfl h:~t.rih~~'lu!~ care :nlJ~s:il

~~ ~

poatc im,lrc,ilnlcfami~ia este ~~l1mjrau caun aduuerin'';

Ca femeie, almlilrnc]i,pn!tat mercu acc:,ashll s,cm.t int'3 ca :pc U ria di n t. re ps lfl!.ll~ nCli :' .. iifl'8'rliic~~lc-~:If;; d!c:[a:~TIJ il:I'I~,a ta, d~lc::fi, vrei sa, nu fi~ mai ralU. dClcat un adultcrin",

""ill~iil riIf1Il~~'llm ~11'i'~' "'·~"·~'~lrll·~' ~lltl~l~ti, ",ili"~'J'~~' "'r irIU·~""'.I' .:1."; ,III.~

.W '~I U. ;I;ll,l~ 11·'lUIII [~I IU li.ill,¥ '~"":I!~~I~'~! 1I!IIliIJ .J ,~:l ~~, ~.il~ ij UI~ iTt" il, _ ) ",I 1Ii,.-I1I!i! '\." ~r~ jl il "!!J 1IIi..!'

fspt o poruucii. 'fiI;pn!'z~;~ ~:j .~.~ dle;s[:lr~,c;.fca flJlrlcslj u,n'~.I~ care apasa asupra b~lrha~ ~lu1" inpcrioadclc (Un'r.ile~ Itl3,ad n.~,~ se cred in stare sa.-si m.a·~ 'bMrc~~n~1, fami~·~il~c:.

~ .. ~ _. - - - -

Mlljoritall~!i barhatifulr,. dtip,i ctll'n1~ticlleml,t ,lIlllill ,alii tllle'wJ\~e de ,eu:·casta, ponJl1ltcii. ()dClU1111 se simt respnnsabili de ~igur,an~a, m,uter,[uHi ,I :fl!mi~~ci. ,Ainrm,atin iPu~uc:t:',I. ci.ti~.ii. ~a t'cl, deb~n,e ca. 0 'i"cf1:ectarc precisa a u ne :1,Ul goasci mpns~bill dlL':' ~~dnd,c,ca!l , ... ~dit.aa ,sc:nzali,ci, cal c~ltl; intr~adev5r .,~m'li; ra.u at un aduhcriu",

1',Ps.t';cii !t'i,,:err:fJ' imijup,"l,j'f}.flte 1J,le"~,' lfie' Fila"

Daturita acestuifapt, bfirhaHi, setem in p~crmancntfi de csec

, '-.. J .~ I~

.~'I :SC'iPli,e;,i.u"dc. eoeeedierisao die. obS'lac()lc, in ca.ric:ra".J)cvrem.ic

ee majoritatea brtrb~l,Uor' (611 de plf{lCcnt.c)1 .s;P1U~ ca. se ~imt.in, I,e;ncr~tll: nC'~lpreda.~i ~a. servieiuse pare c,amu1ti' S~ simt realmente k1.perko:tDar p!cn.Ul1 di ".ou5 ae par t.€den'[a'~i ~i ,cficien'tf~sl-3r putea sa nu fnte.~(·;gc.m ,~*,c'l.~:asti b;D,m,a~,i de aeeea ti~.nu De dam. 'seam.a, ell Icala fq.QVilut'en .. rivescncvola dea-~i prnteja sluJ',b'<l ~d

r ,~t.. L ' ' ~

l:amiE,:Ua. Dacil,llt)arnn,cfcre~t,e~ se i:ntimpla lea Ifam~iia si se aH.c

lUlU.rit'ultah::' financi,ar.a" harbatul se simtenevrednic .. Chill' claci d!ilril:~dtat~~lc f~n;an.'c:':a[1e RN tlU n.ic,i I()' ,l~11ii:tlfl~ei eN: el (daca~ depiJdia"

o povara irnposihil de imparpt eel mai important client al lui da faliment), atata timp cat familia trebuie sa stranga ·curea ua, cat copiii nu pot primi de ziua lor cadourile dorite, cat rata la banca e greu de platit, barbatul sufcra o adcvarata tortura psihica. Un barbat a carui firma traverscaza in prezent 0 perioada foarte dificila mi-a descris astfel senzatia: .Zilnic, la fiecarc pas; parca cineva irni jupuieste pielea de viu",

Capii de familie se pot slrntl captivl

in fiecarc zi, capul farnilici resimte 0

tensiune ciudata intre nevoia ca oarnenii sa Se simt frustrati d epind 5. de cl si scnzatia ca cstc ca ptivul acestei rcsponsabilitati. Marea majoritate a barbatilor C~IH.~ rnunccsc cxcesiv nu Iac acest lucru doar pcntru a fi primii profcsional, ci ·~i pcntru eft sunt ~.~ .nvinsi, cum mi-au spus cativa, "ea nu cxistii :dt:) calc" si sc simt frustrati di no] nu intclcucrn

• I , b

[11 U i a les cand si noi ada u gum tcnsi u nc,

Un raspuns pc care l-am primit ]£1 ancheta rn-a fiicut sa trcsar - in parte, pcntru eft auziscm acclcusi argumcntc ~i din partca altora. Cel care irni rusrunsese isi dorca sa-i f putut spune sntici: .. <unt dcrutut. Vrci s~ stuu rnui mutt acasa (in ticcarc suptamfm[l am (k Hicut care un drum. dcsi mi-ar placea t:HC rnult sa stau acasfl). I l.rr cu toatc astca j~i dorcsti o casa noua.Jucruri driigutc, un venit . ubstanlial etc. E cazul srt-~i dai scarna err sunt prins intr-un cere \ «ios, Din cauza conccdicrilor de la cclclaltc cornpanii, am fost • lhligat sft m[l angajcz aici, Or, acum mi se pare di imping la deal dqi bolovani uriasi".

Chi.u' si atunci cand nu ne supuncmsotii lu prcsiuni matcrialc.

1- P()~I ll" S[I cream tcnsiuni de aHil natura. cum ar fi rnomcntclc , .ltlll IH_' plnngcm de orcle suplirncntarc pctrccutc la scrviciu. De 11.1 l( I~i. multo dintre nni avcrn imprcsia eli daca barbatii ur invata sit H'hlZC anurnite sarcini trasatc de sefi, atunci ar putcu pctrccc mni nll1l1 timp cu nni. Sau nc fuccm griji ea poatc nu vor sa pctrcaca ru.u mult timp irnprcuna ell noi. Asa eft in ccrcctarca mea (J trebuit

.1 vv I i fi~- daca suspiciunile feminine sunt justificatc sau nu. $tj~ i , .• 11 h;" rr buti ne-au confirmat ternerile? 0 fractiunc infima:

. J II -chimb, vasta majoritate acelor chestionati (H2 de proccntc)

". I' .ru ceca ce cu consider a fi motivatii altru istc, riispu n z."lntl etl, , ~t ,I 11 U ar rnunci atat de mult~ si-ar dezamiigi familia sa\l/'~i ur ,lid I\,; I de Ia echilibrul lor. eel rnai frecvcn t, ei au raspu ns: .. Dilcfl 1111 .1" munci atat de mult, cred di slujba mi-ar fi in pcricol, or alund , ILl I H ~ ;. ~ putea in tretine familia" sa u "N lei vorha ea fit milia me u ~n

..., .

ca nOI nu

inteiegem - rna i ales cand ~i

noi adaugam tensiune,

1.1

Doar pentru EA

poata trai la standardcle ei actuale dad! n-as rnunci la fel de mult - probabil di rni-as putea gflSi un serviciu unde sa nu trcbuiasca sa fac ore suplimentarc, dar nu a~ cfl~tiga la fcl de mull". Mai mult decat atat, jurnatatc dint rc h~1rbatii P{ imcniti mal sus au accentuat dlt au putut ca nu dorcau sa ~tca ·at(lta limp dcpartc de familie!

laW. cc rcactic a avut unul dintrc cci chestionuti, a carui sotie

'~ .,

il luase prohuhil la ('osl pc tcma prinril{i!iior de viata: .. , Prioritatca

mea estc familia. Mi-ur pl[,cca sf, g[lSCSC o calc pentru a nu fi ncvoit sa stau atflt~a nrc la serviciu sau sfi fiu mai rnult la dispozitia alor mci, dar altfcl nu stiu cum ne-nm purca dcscurca. Ml-a~ dori ca sotia mc« Srl fie con~tienUi de accst lucru", Nu rna intclcgc gresit - as fi ultima pcrsuunfi care sa dca sfaturi de lu distanta sotiilor ingrijoratc c[, h{,rha\ii lor petrcc prca mult limp la serviciu. Mal dcgraba m{l ullu de ccalalta parte a buricndci - dura curnti-o poate m.irturisi so, ul melt! Dar dacft tc-ai putca pune in piclca lui, pcntru a intclcge cat sc xinuc de ncpuiiucios in accastii privin~a, i-ar vcni 5i lui rnai usor s[L-!i intclcag{l ingrijorarca ca pc 0 forma de sprijin, ~i nu de conflict.

intrctinerea familiei presupune sa cii~tigi destul pentru prezent ~i pentru viitor

in cazul harha~iJor, dorinia de a ca~tigu pcntru farnilie in prezcnt estc arnplificata de angoasu dl trcbuic sri cn~tigc ~i pcntru viitor. in cscnni, ci au irnprcsia di trcbuie sf! ca)tigc dnun vcnituri separate - unul pcruru a sc ingriji de prczcntu! Iamilici ~i ccmhtlt pcntru a sc ingrijl de ca in unii lungi de pensic. Cincva mi-n scris:

HA~ dori ca ~(ltia sil 1!l\ckag5 ctl !HI cft~t ig bani nurnai pcntru acurn, ci inccrc S[l pun ccva dcopartc pcntru htitr<ineti!c noastrc", Multi barbati activi imi pomcncsc de ~mg.oasfl, pcqtru cIi au vazut ucstui pcnsionari pierzandu-si cchilibrul pxihic 0 dat[l cc accasia parte rnasiva a idem it{l~ii lor it disparut. M i s-a spus efl atunci cand un pensionar i~i primcstc cuponul sau ajutorul social fara sa simta crt a ca~tigat ell adcviirut hanii accia, cstc ca ~i cand ~.::>i-ar fi picrdut rostul pc lumc", React ia expl id'i in parte de cc harha~jj aOati in somaj salt care dcpind de ajutorul social ajung atat de frccvcnt la depresii ~i i~i picrtl mot ivatia. Simt cr, si-au pierdut calitatca de principuli furnizori material] ai familici, ca si-au pierdut scopul ~i di sun! ccva mai putin barbati,

o povara imposibil de impirtit

Atunci cum sa reactionam?

Acum, cand intelcgcm cat este de coplesitor impulsul de a asigura bUD ast area tamiliei, cum sa ne raportarn ia aceasta descoperire?

De pildii, de inuata ce am inteles cat de responsabil se simte Jeff pcntru bunastarea noastra, am priccput imediat ca atitudinca pc can: 0 criticascrn drept una de .xervitutc" fa\fl de scful lui nu rcprczenta 0 forma hizar[i de slabiciune, ci tocmai cxprcsia dorintci sale putcrnice de a fi capabil S[l pl~lleascrl in continuarc ipotcca' (Ceca cc insemna Cfl nu trchuia sa-l intampin cu critici pe ucc as t ~l prob lema, ci cu dove zi de aprccicrc.) Ar fi cazul ca u ncle dint rc noi sa-~i dcu scarnu macar acum la cc prcsiunc cnorma i~i supun hflrbi.qii cand sc iutorc acasli in fie-care zi cu sacosc plinc de curnpariituri - iar allele ar putcu scsiza in smqit cat de durcros cste pcntru sotii lor sa cu~ljge mai rutin dccat clc, Uncle vor priccpc - cum mi-a scris 0 data un om inscmnut - .ce tcnsiunc cnorma sc nl'l\ld~ ciind le ccr sotilorsa akaga intrc 0 ncvoic impcrutivii (de II Ie tl~igura Iamiliilor sigurunta Iinanciarii) ~i alta (de a lc urtita c;11 lk mult prctuicsc tirnpul pctrccut cu familia)",

Dcsigur, dour pcntru ca intelegem cum V;H I h;·1 rbatii accasta problema, nu inscarnna eft. \'L ITiI ~i c:ldea de acord ell eil De cxernplu, multe V.IIlI .rcccpta mai degraba un buget maj redus I H' I \ II" u tamilic de dragul t i rnpul ui petrecu t '!lHpt Vii na. ins:t indiferent cum ar sta lucrurile,

n lu[ckgc cum ic vedc sotul tau estc csential ~H lit III lcgarca oricarci discutii productive in ~ III du.

Revizuitt metivele care due Ia confllct Doamnelor, sa recunoastem deschis ca. in legatura cu asigurarea bugetului familial. partcncrii nostri se sirnt captivi intr-un cere vicios, respect iv crt n u par sa aiba prea m ulte opt iuni. In plus. eel mai probabil sc creel tcribil de prost inlclc~i de catrc noi insene, Idcntiticati zonele cdc mai afectatc ale relatiei voastre in urma acesior constatiiri.

Doamnelor, sa

recu noastem deschis ca, in lega turn cu asigurarea bugetului familial, partenerii n()~ t ri se simt captivi in tr- u n cere vicios.

Biirhatii vor interpreta

deza Infi~i reu

nOHSe ... l ('U pl~ lUI eser IH:I'sullul in orrli .H'lI ~iJ.t""ulI't" muteriuh-,

55

·Doar pentru EA

.

:.i'l i

, Ajutali-I sa se elihereze de tenslune

Multi dintrc noi s-au confruntat cu pcrioade dificile din punct de vcd c rc ri 11 it ncia r 1 n II Hi rn i i a ni si, evi dent, ele nu sun t usoarc nici pcntru noi, tcrncilc. E fuartc simplu sa ncpierdem cu firea ~i sa pUllem vina pc h[1 rha.ti sal! Srl lc poruncim "sa faca ceva", Dnar C:l lucrul care It; hpsc.~te eel mai putin In. ascmcrica momente

estc lncfl'~l mal mult ;-, tcnsiunc, Au deja parte de asta eu asupra de rnasu r~. iiI sell imh, C~l'a C\: si-ur dori cstc usigururca noastrii .ea vor rczulva ~\cl:asl{' pruhlcnui ~i ofurtu nu(~sl rfl ncconditlunara de a-i

• ujutu sri rilmflllfl P(,: I inia de plutire. Accst lucru

Ajutoru 1 Jl resu I'll Ill' Jll >ak. inscmna sfl inccrciim sa aduccm chiar

sA-i in1l'1l'gl'l1l, nui mai rnult: hani in c~lsil, ori sa nc cxprimarn si-i p rl"1 II i 111 ~i incuntarca Cfl in conccdiu vorn merge cu pricrcnii sl-i ajutam sa iiI bazinul central in loc S[l mergem in croazicra

mull visati'i in Carraihc. (Spun chiar incdntarc SC eli b e reze de

::;i nu dour incuviintarc, pcntru G1 harhatii vor

tensiunc, in loe sa intcrprcta dezamagin:a nnastrii ca pc un cscc persona] in ordinca siguraruci rnatcrialc.) Cativa dornni mi-au spus cii, mai prcsus de toatc, eel mui hun lucru pc care il ponte face o partcncr.i de vialfl cste s.{i dcrnonstrczc c.] in[cicKC

c,1t de grave sunt lucrurilc ncrnnichcltuirul bani pc cumparaturi inut ilc. Accasta, combinat.i cu sprijinul nosiru afcctiv. face minuni pcntru scntirncntul barbatului cfl ,,0 poatc senate la G'rH1r'. Dar cum ~tl rim de ajutor, daCrl ~i noi avcrn ncvoic de ajutor? Din perspective dificultiit ilor financiurc pc care le-arn traversat ell insami, i~i pot spunc eft sO]LI~ia estc S(l nc imp;lrt(t.':Iim Ingrijoriirilc rnai degraha Domnu III i, UCGll sotilor nostri, Panii la urrnii, tot Lui ii rcvinc rnarca puvarii. Cn sa adopt tonul imprcsionant din concluziu trilogici Staplillullneldor, cand eroul cstc cornplct cpuizut de tcribila-i povarii. ill arnintcsc eft tovarasul lui cstc eel CUTe il ridicii in brute spunand: ,.N u-l pot ducc cu in locu 1 Ulu, dar tc pot ducc pc t inc!" Prin rugiiciunile Inaltatc in sprij inul sotulu i tau ~l prin poviituireu Domnului, jar nu a unor oarncni intamplatori, ii incrcdintczi Lui atat povara ta, ciit ~i pe sotul Uiu. Apoi, din preaplinul inimii, vci putca sa daruiesti ~i sa-ti incuraj ezi biirba t ul.

lc rna i ~l(Hi u g~l m ~i noi o grcut.atc supllmentara.

incurajeaza.l ~j prctuieste-l

Cineva mi-a oferit ouata un minunat rezumat al nevoilor vitalc ale oricarui barbat, indifercnt dadi familia lui se afla .Ia

o povari imposibil de impiil'tiC bine sau la rau". ,~Mul~ume~tc-i cat mai des eft se ingrijcstc de voi, Uita destul de usor". Cam tuatc nc dorim sa le stjirn In ajutor sotilor nostri, jar in cazul acesta ajutorul prcsupune sa-i intclegcrn. s~-i pretuirn ~[ sa-i ajutam sa se clibcreze de tensiune, In Joe ~a ic rnai adaugam ~i noi 0 greutate suplimentara.

Un barbat casiitorit s-a exprimat cam asa: .Ai grija sa intcleaga dl orice progrcs financier al sall te bucura, oricat de rnic ar fi, pcntru di asa i~i dfl ~i cl scama ca munca dificila a meritat efortul. Iar cand se intoarcc foartc tarziu dupa 0 lunga zi de rnunca, fEi-i un mic dar prin care sa-i rnultumesti, Foloseste-ti imaginatia".

I '

1,1 '. ,:' I, ,I

It·

5 SEXUL SCHIMBA TOTUL

Cum se face ca sexul elibereaza afectivitatea masculina (~i la cine credeti ca se af1a cheia)

Un barbat dorit sexual de [emciu lui se simte bine in propria pielc si increzator in lot ceea ce [ace.

Nu e nici un secret ea barbatii j~i doresc rncreu mai multa

, ,

activitatc scxualii, Stirn asta - ~i chicotim ell prictcnclc noastrc pe accasta tcrnii - inca din primelc clast: de liceu. Dar ~tjti ourc cat de putcrnica c ncvoia barbutilor de SI;X ~L - rnai ales - de ce? in fiecarc dirurc invest iga1jile mclc. prccum .)1 in intcrviurilc lu.uc 1ntamplator prin tara. 0 lema a icsit in cvidentii prin ncccsitutcu cu care S-[l irnpus de liccurc data: barbatii isi dorcsc mcrcu sa aiha parte de mal mu Itil activitutc scxuala dccflt Ii se orcra. Si, inca ~l m;II III ult, sunt convinsi cf. Ierncile cure ii iubesc nu-si prea duu scama ell accsta cstc punctul critic - nu numai pcntru ci in~j~L~ ci ~i peru ru relatia de cuplu

Cum adieu cstc punctul critic? La urrna urmei, in prim plan NC atla (} multirnc de altc nCYOL eflt sc ponte de legitime. Cum ar Ii Mumnul. Piii nu rcprczintii scxul dour un irnpuls primar, biologic, de implinirea caruia sa se poatft lipsi, la 0 adieu? Ei him:.,., llll. Pcntru sotul Uiu~ sexul cste mult mai mutt dedit o ncvoic fizierl. Privnrca de activitatc sexuala rcprezintii pentru cl lin lucru 1;1 f'Lt'! de gray pc eM ar fi pentru tine, sa zicem, tacc;rea lui bruxcn. WI I r rupcrca oricarei comunicari intrc voi, il rancstc la I'd de I uult , H.: prczinta 0 suferinta la fel de. legitima - ~i un pcricol la lcl d I tll d I V pen tru casnicia voastra.

s.

Do .. r peutru EA

De vrcrne cc acest volurn nu se ocupa dedit de ceea ce avem tendinta "sa uitam sau sa nu intelegem despre barbati, voi lasa la () pa rtc informatiile despre .puterea eu care se impunc nevoia sexuala rnasculina si rna VOl concentra asupra imponantei ei, Cu altc cuvinte - nu rna va intcresa atat dorinta fizica, pur si simplu, ci masura coplcsitoare In care dorinta scxuaia se impunc in psihicul masculin, fara ca noi, ferneile, sa avem stiinta de ca.

• r

Sexualitatea este 0 nevoie afectiva coplesitoare

mai primar cn putinta, barbatut tau

sexualc in tcrrncni afcctivi, Icmei!c pot lia nu-si dca scarua de lcgatura. "intr-un anumit fcl, foart'c profund, harhutii nostri sc simi frecvcnt impoviirati de scntirncntul ascuns eft nu ~i-au gflsit iocul in lumc,

C~lnd Iaccrn drugostc, nc asigur[lm hnrha~i i ell. ii gfisim atrag[ttnri, ii clihcrtirn de scnzatlu acultl de singuratatc ,i le ofcrim putcrea ~i incrcdcrca ncccsarc hfitaliilor lor cotidicnc. Nu In ultimul rand, in acclasi fel ii fuccrn sa sc simta iubiti - de fapt, in ahscntu iubirii fizicc. barbatilor lc vine foartc grcu sa sc creada cu adcviirat iubiti.

La nivclui eel mai prirnar eu putinta, barbatul tau doreste sa fie dorit. lata ce rcactic impresionanta am obtinut 1'-1 al doilea sondaj profcsionist. (Dcnarcce primuJ nu acopcrca subicctul.)

Desi opinia cornuna dcscrle biirbatul en un organ sexual urias, tara nici un fel de scntimcnte atasate, nu

, .

existfi nimic mai dcpartc de adcvar, Dar, dcoarecc

ba rbat j lo r n u lc sti1 in obisn u in t fi Srt-S i dcscric nevoile

• ~ t I

La n ivelul eel

doreste .t;11 lie dorit.

Cu privire In sexualitatc, pe unii biirbati nu Ii intercscaza dccat gralifk,,\ia rizi(;;l imcdiutfi. Pcntru ultii, estc important sft sc siml:l ~i doriti, ":'1 iubiti de Icrncilc lur. Cal de important cstc pcntru dvs. Srl va simtiti ~i dorit, si iuhit de sotic? lAkgc!i un singur riispuns]

·
'" , ·
Foartc important · · o6~
• · ·
·
·
; ·
De 0 importanta oarccare ·
• I .... · 3] 0;;
~I..j_ ';.,: i ·
· ·
• Nu prcu important. ditfi vreme viata ·
"' · ; 2~
"_
uOHstril scxuala estc :-iatisHi.<.:atoare ·
·
• I relevant. d\ta vrcme viata noastra · ·
·
·
·
fojl· xuu III este satisfacatoare · < 1 °lc
· 0%

50%

100%

,.n

Sexul schimba totul

La accasta intrebarc am obtinut cca mai mare unanirnitate fala de oricarc aha: 97 de procente dintrc barbati au raspuns c5 sirnpla "viata sexuala satisfacatoare' nu este, in sine, suficicnui - dori nd u-si, in plus, sa se simta dori ti. U nul dintre barba ~ i i chestionati a rezumat totul in urrnatoarele cuvinte: .Parcrca

,

generals este di femeilc sunt mai scntirnentale decat barbatii,

dupa cum, in lcgatura ell scxualitatea, parerea generala spunc cft biirbatii nu-si dorcsc dccat 's-o faca', pe cand femeile au ncvoic

, ,

~i de sentimentc si mangaieri, Iata cum ajung fcmcile sa crcada

c~ sentirnentclc nu sunt implicate, Dar sunt implicate foarte profund ~i cand ni se raspu ndc /IU) ne sunt atacatc tocmai acele scntimente". ~i nici nu trebuie sa SPUt prca dur nu ca sa il rancsti, ])upfi cum arata riispunsurilc la intrcbari, chlur daca au () via(t1 scxuala satisfiicdtoare, trci din patru barbati tot sc vor simti ranj~i ~i dcprirnati daca sotiilc nu participa activ la actul sexual ~i nu ajung 1;1 satisfactie,

,

Imuginati-va ca sotia nu va refuza niciodata, dar nu o face cu pluccre sau u face cu scntimemul implinirii unci datorii. Vcti fi satisfacut sexual? !!\!egc\i un singur raspuns]

• Dj] S,I:' ·1,·
• Nu ~.' (' ..
+
.
0% 50% 26% . 74%

100%

Dura cum mi-a cxplicat unul dintre cei care mi-au raspuns I; I chcstionar, ~,crcu cii, dura douiizcci si ccva de ani de casatoric .. '.' -tiu mea stic cat c de irnportanta ncvoia mea de sex, dar a~ vrca '" l stic ~i cat de important mi sc pare sa ma doreascd fizic. Poatc I ,L IlU mai arc upetitul sexual din tincrctc, dar mi-ar placca sit rna dt ircascii ~l sa 'aiha ncvoic fizica de mint: ''.

Sa revenirn la realltate!

Sunt convinsa cit rnajoritatca dintrc noi nu ne privam hflrhatH III mud consticnt de un lucru atat de important pentru scntuncntul IIII tk sine, Estc mai probabil ca, dupa 0 zi grea la scrviciu sau ClJ .. ,piii. nu mai sirutim dorinta rava~itoare de a le sra~ia huinclc ~.

I .1 trccc la actiune. Mai dcgraba, ered ca pur ~i simplu IlU IlC d:lm , . II nil de consecintele afcctive ale reactiei noastrc (sa u ale l i pSC' i I ., " ~..;l re de reactie) ~i ca privim nevoia lor de sex rna l m ult Cit pc U 11

Door pentru EA

impuls fizic ori chiar ca pe a pretentie nejustificata. Numai daca vom pricepe ce se ascunde in rcalitate in spatelc privirilor galese pe care ni Ie arunca, vom reusi sa ne dorim sale raspundern.

De ce este sexul atat de important?

Ce tipuri ·de nevoi afective ale barbatului tau implineste activitatea sexuala? In cercctarilc scrisc, dar ~i. in interviurilc inregistrate, am obscrvat ca exist5 dou" curcnte paralele: unul referindu-se Ia rnarilc bcncficii adusc in viata interioara a

. ,

barbatului de catre (l scxuulitatc implinitii si, prin contrast, unul

care acccntua vatamari1c adusc de rcfuzulsau de implinirca in siHi a actul ui sexual i

Primul beneficiu: Biirhatul co sexualitatea implinita Sf" simte iuhit .~i durit

Delee surprinzator, prirnul lucru care a iesit la iveala din cercetare it ('ost faptul dt 0 viaFi scxuala regulatii. de care se bucura amhii purtcncri, c unul dintrc cclc mai importuntc lucruri pcntru un biirbat. Cftt de clocvcnt gliisuicstc argurncntul urrnator:

M i-ar placca sa vild cii sot ia mea intclcgc ·c[t n u ex-isla rnodalitatc rnai clara ~t mai cxplicitii de a-mi spunc ,.tu csti mult rnai important pcntru mine dccat oricc altccva pc lurnca asta" dccat s·a-mi intftmplnc, prinritar nevoilc intimc. ACl~asUI lorrnii de cornunicarc imi vorbcstc ell mai mare putcre dccflt oricarc alta ~i nu 'lasil nici cca mai mica urrna de indoialii ori de interpret are grcsita,

Nune dam seama de con secin tele afective ale ·rtlu·' ici nnastre (~UII ule ll psei noustre de reuc] i l~ ).

Motivul pentru care acesta este rnesajul asteptat esrc tuprul d\ multi barbati - chiar ~i aceia care au prietcrri 1'0 ar tc huni - par s.a triliascil n scnzatie de singunitatc care noua, fcrncilor care stabilirn relati i cu atat de marc usurinta, nc cstc cu totul striiinii, Iar

• I

cand faccm dragostc, scnzat ia de singu ra ta tc d ispa rc.

Cin eva mi -a spus: nSimt cii in fiecare zi ure in ring ~ i lupt cftt am de luptat. Sunt foarte singur acolo, De accca, cand bate gongu], vrea u sa 0 gascsc pe sotia mea langa mine". Altcineva a facut legatura intrc singudiLate si puterea scxualitatii implinitc: "Barbapi se simt izolati chiar si alaturi de sotiile lor, Dar atunci

,~ ,

l'[lnd fad dragoste, mai exista cineva langa tine C'1.I

care te poti expune In toatisI,ibiJCiunea .• , fira sAfli judecat, li.ilnd ,acceptst tol tiotaJitate. E 0 alinaf1e care le pa,tru,nde adanc in suf],et barbatUor"'.

Din aecst mntlv, unii bilihati i'~i doresc safaci dragosre cand, ne-am astenta mai eutin, 0 doumnami-'3 'p,o"lestit COlD sotu~ ci

ti' Y v' I!' II

8. 'vrut &i,laci dragOSle imediar dupa ,inmorm,intarea unci rude

apropiate. F,acind dragDStli3"" 5-,a ,simtilt ICOO'SOblt ~i infi~urat in dragostca ei,

AJ dollea ,bene'ficiu; Bi.rbaiu.l ICD ,sexua.ifalt:re~a impUnlf'tiare 'rnleredel~ i'Rsint

Ci,nd h'a~'rba'tul ta.'U simre ca n dO'fefti on in,deg,e din aceasta doar ea n iubc,'li sau cii [C atrage sexuaL Dupa cum am 'VaZlEt in capitolul despre ~,fmposl{(lf\ 'llorint,31 It3lf'Cpn!zrhna fundiamc'Dud 'sollidipe ICaI,e :SC SJp£lij~.nil '~1 din, care i~;i ia putcreaincredcrea lui cl)J,Hdialla in slnc, precum ,~j scntimenrul san de: cnnforrmtcrinr. Crl~d reii majoritatea am urmarit deja r,~cbunde TV 131 Vlag:ra,. in eare cob!g;ili IILUillUi birha:l 11 o'pr'c.~c in 'mnd rcpctatpe stnldd pcntru a~l, lfUfcha, ICC s-a n.'i,chim'baf' 131 cl, Te-al tuns, n 1ntrc:nha~? Ai tras de fi,an~?Ai ~ust avansat? N,id v,(uha, t,c '!ipunc .ell tut.lurur~ Cli un zim,bcl :mi'S'IC(~O:t;I' U;p.ul,tlilil1ltJ.c. '[iC.li lin1i,c'rvicyu't'il a adu~ in discutie

. .

I'cclalina rcs,pc.ctlviL ~~Tulj harh~),ii in~dcg mesaju] aeelei rcelamc -

I,n ldusu'l te f,~lICC: sa t,c si,mti binc ,eLI tine insutL I! un adC:V,O,f pc calli,e I ~ ~~ i b.a,rb';]I(~li, il reeunesc in, nfil:od. irntui,lt.,v .. Sun~, s,i nlttj iincrc.ziit.ori,. si

II III • _'I

- ~

U1.a,i. plini de vj,a~i1. atu(1,cil fk€1nd lie merge din p~in 'viil~n scxua1H ", In

stmdaj~ Ia ret trei din patru barha~i SURl de acord cu aeeasta,

IlliJlargilna.l~i-'vi. ca so;,ia dNs. este Or pa.rtcncr,u mereu jlotcresala ~i .mudvaUi ~i ca~ prin urmarc, v'a hm::vr,alli de o viati erotiCa foarte actli'V,i,. Ce lin:f1ucnt.,a ar m"ea ,~L'iUptal icl;i.i ,dYs. ,aree .""e ,aces! ,activisIW, erotic? [Alcg:c1,i un singur raspunsJ

io 'Ll n cfcct Ji)1ILC .;;al:J ni'Ci 1IJ,1i1 efect _, ':, ''\C'IiI)111 'ft'd, are n'~ci Or ~c,gjWra CL1l vFal,a ~ '1 -- ,:

I I ... ',':

mea aJcctivi), ~au CD aUe domenii din I· "" - •

,. .

~

I

\·i;~'lu mea

.. hr ::t1Jil'ca u__n efect po,2:iti\f - mi-ar

'., ... ~.r,i l '!llllfo,rtul iiDtedor~ri mol tumir,eQ II ." I tL· '-',nt.:

· · ..

~ ' .

.'

· "

I'

01%

,so %

.' ,iii

" I,

· [~

• • " · •

· · ·

· .,

.'

:: ...

:,

,.

• ,i

23%

II

171%

eLI

Doar pentru EA

o data ce am lntcles acest adevar, mi-arn dat

, .

seama cat de des observasern "codui rnasculin" in AI inarea de a

actiune pe aceasta problema fara sa-i dau atcntie.

Cand barbatii imi marturiseau di "se sirnrcau mai

, ,

bine" cand aveau parte de 0 activitatc scxuala

sustin u Hi, rna gandea m eli se si rnteau bine din punct de veucrc fizic. Dar, dura cum mi-a relatat un barbat casatorit. .,cc<:a ce se lntarnpla in dormitor

influcntcaza major tclul cum rna simt a doua zi .la birou", A1tul a scris eli: 'lS~XLJ} cste 1I supnpa a prcsiunii zilnicc ... ~i pare sa imbuniitd{eascii totul" (s, m. - S. F.). Dupil cc recunoastcm rolul central jucat de scxualitutc in bunastarca cmotionalii a barbatului, sa aflarn acum cc se intdmplri in su tlctul lui cand nu primestc ceea ce cauta.

face dragoste Ie patrunde blirbatilor adanc in suflet.

Prima vatamare: "Dadi ea nu vrea, mil simt complet respins"

Irulilcrcnt cat de mult [~j dorcsc barbatii 0 sexualitate

. lmplinita, rei rnai multi ar prcfera sa tunda gurdul VlU pe ploaic si vant, decat sa fuca dragostc ell 0 sotic care se poartil de parcii ar face-o din datoric, Sotul mcu, J eft", rni-a explicat cii: .,Gardul viu nu tc rcspingc, ~i asta-i problema, Daca soriu e de acord nurnai pentru eft asa trcbuic, sotul sc simtc respins". Inc,l 0 data, tinarul cent de Iaptul ca nu vrca nimic rnai mult dccat ~a fie dorit de tine, inccarca sii privcsti chestiunca rcspingerii din punctul lui tic vedcrc. Dacii esti de acord, dar nu le striiduicsti sa tc bucuri si tu de

. ,.

actul UI,; (1 face dragostc, cstc ca si cand i-ai spunc: .Esti incapubil

sa mil cxciti, chiar ~i atunci cfind inccrci, ~i nu-rni pas:1 dcloc de

ceca cc contcuzii pcntru tine It. Pc de alta parte, dacii nu esti de acord, ci ii arunci peste urnar traditlonnlul: l.Nu in scura asta, draga", cstc ca 0i cand i-a i spu nc: "E~t I atat de neal rag;l tor, cft n u pori concura cu 0 pcrna pufoasa, .. ~i nu-rui pasa dcloc de ceca cc contcaza pcntru tine".

dunn l.i la birou", Chiar daca nu vrci sa spui, de Iapt, dedit

eft n u dorest i S[1 fuci drugoste in mom en tu l aceta, ccea ce audc cl este rncsajul mu1t rnai dureros di nu il doresti. lata cc au spus barbarii ]n~i~i in sondaj:

"Ceea ce se in tam phi in dormitor lnfluenteazd major reIn) cum rna simt a

• "Nu intelege ca sexul rna face sa rna simt iubit si ca~ d (len ca n u vrca, rna simt profund respins" .

..

., nCarld spune nn, mi '~jm,t RE8FINS. 11',1," U,I'i.l1scumult Ulai m,ult dedrt un nnu~ adresat sexului - cum ar credo C~I., Este un 'mr' at.lre'sat rnie ca fiiO'~a. Or, sunt vulncrabil at und, ,cand 0 rog saucand fac pdnnd pas. Sij!nt respins pur ~i simp,l,u" .

, ,,,Nt!. ]tIItclegc cum, pana ,irefuzudile lei indimpHH'oarc :mi Iac srI m,a simt nedorit, Eu nu pOl si,~i rezist, Dect, ~i mie mi-ar p,lla,oca, ~i~i ,fill) ilieZiii'Stibti~. Iml.~ :S:,PU.DC eft sun1L, dar f~lphJi ca, imi spune 'nu' n'13 face sa rna, indoiesc".

Sentimentul de respingcre dir'cclEa ,i senzatia eft sOliallui nu-l iubestc ell. ad evarat il eonduc pe oriee b,lrbat direct 'in m'ijloclIJl viicurii.

~\ dn'U:1 vuUillnarc:, I .. J,p,S3Ihll die' duriDl::l!iI' ,poste amoea in. eea l1uoai' Qea~ri de.Jre'sh:~'

l)a,';,"~ durin tn til ,sc,j(u~,I,ii i:i: u~L':r,ii birhart.'Ldui tilu scnzaUa de

''II - - - !i

I.. -( mfort inlh,::r ior ~i de lnercdcre il.,ll sine, nue I!'irrc:u sa-Ii d.ui seama de

~ I~ 11

n,: l~mf1'rc'!iiiH 'p,c'nr'.iUlcnfa ea nu H dnre~ri se traduce prin,tr-un ,mc'Saj

il ~lanl de ncincrcdere, retragere in :sinlc~il!t,cprin~,i:n'G., T(),\i hilJha~ij: t'U care am vrnrhil[ m-au pdvit. ca :pc 'l.'~1 rle~l~iuh~Jrfuc aUld um inccrca'i "'~llic ~lJJJIlgCIi1CZ Ctll 0 serie de ltNCI1lCllll.m rcspingcri ,IlU inse,amZ,1t131 il,l Uh HJ aUlomat eil ~n,Wc ii rcspiug 'ell h~lrb;u\;i. M .. au fa'erll. sa vall c;.1 lvrneia care trunsmitc sl~nl.mdch: f~'SIJl!t:d.Vil r~;i toiubmiucazil ~lSI,rd ~(1irma,;i alnfl;~lt!i~;CIIi,a de c3m'in: ~ubilh,U~ IPC' care ,."0' doresrc alit de HWU., deoarcce. dupa cum mi-rU spus un barbu:t, ;.urmeuza sa Ulbi1 ! t :t face cu un bilrbu l d,t;rr,inl~l"t ,

B.fid),alr.;:i nu P-'I',o't '~'Ier,g,c cu burc:icic ~-N' u' I ""I' 'Q~'~~ll'''ln'''I'

~ ~ "'. . I L, I, lill1," Ii! 1111. I tC' I

r, r I! >( ) fW,nta filic,a ~,jl emll'tit maUl pc care sexul , ~mai IIllUI t dl!"cfll'

i I .u·(; in viata lor, [alp· [ pcnrru c,an~ absc,n~al I - t, ,,- d " I

unnu 3'..:' Ires ,~I,,_J • i,~ ~u:;,dvit,atlc scxu;~IhUi pUlliltltlC: n 'oomparatal [til '

• 'II • I .,~ e·. I .S,·,n, ~"', "'UII,IU, -I"; .. C··U'I'II I!III-~

11 , '11 n.t,U, pS1IJ111,Gi1 ! a cafe at 1i~1 SUpu.·" ICmChC- ....... - I ."

.", l".~lro.r soti ar refuza sn IiI; mai vorbcasca,

"

,I Juam amilnl,c, la, cuvintele durcroase ale 1

i I 'I 'II ~;'I'lOIUluj, SOl condamnat h. ~mscct.a ,~ cuvinte

, -

- ".1d erizatc de: ,aJ~i barba~i care ,!C~,~MJ ,ci;ll~r

,clledlc le'a. ~:sllt!1 Iln'l

'I, C' . t .,- d .' ,,". ( " .',

nu ,a_rt!S,~I, ' nUl;

ICD,tiinti ..

Suntem cisatoriti de mult dmp. R!eg,re~ tl'r'f.~'ur~~~1 si dctes:f f,ap';t~d lea" ;p-c-e iLot parcursul 'cas3todci., ne-a ij~l'."h

'II ,.. II

1IIJuoapc orice fe~ de in,limitate fizica. Drept urrnarc, sunt

" Ir'l.'''pin!li~ ;Hpsi'[ de valoare, ncsemnificatlv, .si.~K!Ur,r,. il~dllilll'~

~.

~J~tllr pentru EA

~i abandonat. F aptul ~a nu avem parte de comunicarea

> pe care mi-am imaginat-e inainte de disatorie mi se pare asemana tor cu pierderea pe veci a unei comori. imi provoaca o multirnc de rcscntimcnte si 0 mare suferinta. in schirnb, in mine sc cuibarcsc mania si senzatia de alienare.

o ,

Cumputem depiisi "prapastia sexulul"?

Nu iti pot spune de cate ~ )fi am auzit chcmarca deloc subtila a barbatilor catre sotiile lor, nu doar pcntru a fidoriti. ci ~i pcntru a ajunge la D solutie. Dcsi ticcarc relatic intima are povestea ei, .iatii carcva puncte din care putcm inccpc:

Alege sfi~ I lubesrl asu cum are nevole sa fie ill hit

Ei binc, dacii semen] ell mine, c foartc ·prnbahil di nevoia lui sexuala ti sc pan; rnui dcgraba fizicti ~ imponanui. dcsigur, dar in acelasi Limp optionalii. Prin comparatic, dupa cc rnicutii vostri au tras de tine loat[l. ziua, in stanga ~i in ~dreapta, ncvoiu ta de sornn ~i se pare ~i importantii, ~! imperative. In plus, dcsigur, dacii privcsti sexul dour cu pc u ncvoic fizic[t, poti stl-J pui in halan~~l cu snmnuJ. .Dar de indata cc-ti vci da scuma cil sotu I i(j transmitc C;l "cstc esentiul pcntru ccrtitudincamcu cfl sunt iubit 0)1 dorit (it; tine !:ii este critic pcntru a-mi cornbatc strcsul, tcmcrilc ~i singuratatca". ei binc .... vel ajunge. sa vczi lucrurile intr-o alta pcrspectivii, unlit sexul ~i sornnul nu rnai pot fj comparatc. Asadar, cum ai putea react!{,) na ?

In primul rand. adu-ti amintc ca, indiirlitul tcstostcronului. tc adrcsczi unui suflet scnsihil. Daca cste ((It de ern posibil, rcactionc azal a chcma rca 1 u j ell n tot.a:lA i rnplica rc afcctivii, fi ind const icnta c5 in joe cstc ,~.lUjlctu/lui+ Dar ducii nu g[lsc~i nici o resurs.i de rcactic fizica, vorbcstc-i din inima - adorutoarc,

" .

g.rijuhc. incrczatoarc in c1. Fa tot cc-ti sta in puteri - [olosind rot

timpuI cuvinte si actiuni pe care sotul tau It in(dcgc - pentru a tine la distantft de omul iubit in~cpatllrik respingerii. Si nu ui La ~ daca. n II faci dedit sa tc It-, I u ~ t erun u lui, d aruiesti fizic, pent ru ~,a - i i mpli n i nevoilc", fa rfl SJ te irnplici afectiv, nu ii "implinc:~tj nicio nevnie. De fapt, rnai bine l-ai trirnite sa t u nd ~t ganl u 1 vi u. Accstca fiind zise, bucura-te de darul intimitatii, dat

,

de Dumnczeu, si profits din plin de el!

Ilt ad resezi unui sul1et sensibil.

Adu~,i aminte ("41, ill d a ra tu t

Im~pnca .. te.,; '~,il si,liJll'te .. tebirpe ~,ilt:U

UiDU~, diatre ba.rbafii care au raspuasla chestionarul adresat eelor J"c:ligio~i a fust cat se poate de cxpliicit= "Femeia trcbuie s~ ia parte a,ctiv'a la viata '!'j,cA"U,'a!,a. Tn!b'IJi,e, sa~,jl 'Spuni paneneru~'Ui care ii suntnev )~'~e, clodn,e~e 'f. Iantezhle. Viala pasiv'3 ::::: viata plicti .. ~i ioarc ., ~ U ,(1 U t

Am dcscoperit ,ea mul.:ti Ibarba~il 3p:recj,llza in.I'aioi Idata ~o~~ille hlf ~ULn.t, mo~:'ivarme sl:!:QJJJ'ai!. ,ell a.J1ri in urma, l-em auzit pc unu~ dintre pr.etcnH lui Jeff, un bar'hut' l1cdisatorit in I,

vir~t.i ~(k :trci7J~ci de cud. s!pl'r~~lnd~~i lea i~i d,n~c~h I MuUc dintre noi

",.00 so 'lie Icare '~ fie un lM.flli,dl d,t; VUrlutc crcsuna _

_ cr~l,ijnd')~iba, fidem $,i merea indntorjtoar~ cu ~ '\f'O'1I1 Spl'uDle t"fl Dr

ceilalti". Apoi a r,anjit leu ;lubin.'tJele:s~ u,D,Clr dind I' depa~e!1"C2 I,J(I'V',~!d'l'UI

,3Ijun,g, ~.Ql in pi~L.~! ~ ['u ~,puJ1tc'ra in

. E C~JI in. c.ftnwcuJ acda~ 'Behind Closed I durmitnr". Nu

1'}(u u-s'·" din ani. '7U"', mi-a spus de cur£ind un ,(I' III I I :~, c-'h- iq, " •. :- •• ' .. Ie

_- _ _, _ "_ _ A __ _ _ .~ ~ -II-,. . - e - _40lr ,a,d, .t:,,_C

pn,l."h: n .. IC:I&;;I~(lIflll~ .""A,.sta unltr(:::st,t;: IfUiU:'iC. ~',a,r'l,~a,'l ~,sa I b· %-b _, ~, •.

'r" f' "II" • , '~j - .. f II,.., ·ill" 'alill~

J, lC . at a l.!,Ul VCCUU CUJil,ll suntcm I'll 5U~ ra,gerlc ,I 0 -'- - ,_'t --

'polluter a (l~czl,iiIflIU it rl, in do rm • tor".

Aj u nsc ,ai:c,i,~m ulte dintn; (u,)·i, 'vl~.nliJl '~p'llul:e c 5 ne dep ~~~,c ~,~, c l,)()Vl'S'!ea cu t,puzl'tera in dnrmIJI'lnr·'. NL! c chiur a~a" zkb5rhnlii .. Sc :ra:.-'(~' '1L~[1 '~i llIU Sf; a~lcartr~ decal ca, din aUld in c~lnd. sU,i~~~Hr s;i f~lc;i primul (mN ~i sa i~i, udnc,fl, in pU'~ cu ea t'llaU'i, pasiunea ~i Ulcntia de curecstc in stare .. Es,te. sUlf'j,cicln~, ~fit'~u;em asta si' 50'·ji nnstri 'so

~ , ''I

'\IIl'llllf ~um'iln~'1 d'chln{"u:ric~'

Ui'l,di u'vle't'ine'v(I)'ie de 'oj,[ltnr" rR~el,ilr"s!t, die: e'l

~(C'lcunn~c' ca undc fcnlci ~~-~lr dori; Ioartc mu)t ~ pOit."lti r~aq~oua mai! Jill ,Enima h~ ncvu:ilc scxualc oak: ~utilnr lur, dar sc yfh ~ h~( leah! dint If -0 mu ,,~ fro'!'; de fH\n'tiv'e pcrs(llnaic. ":'U: dl }rc~ '!Ir;fi nlni 1II!Iiim~~i~ ~·lnl.~!n·;llr,ea ~Ul". D'iU"WE eau, cu toate accstca. S[i J!c incurajci'~ J!Ij~), n; t,' ~ U' ~-~ a j U lund personal sa u prluft.:,s;ion al de can; alii nevoic " r"'Ufll'U ;t m,cr~lepana fa 'Cilp3il. (J:p~.iunca de a calliJJl'~:3t¥indc,c(lre 'so !VIUI d:t'~~t'i[~li porlidvi,l,li,tpc'rnr'lIJl t;tlle~ ciI:t !j.i pC:~,lln!J s(Jlli~ lor,

f)'rh"i~i sexllica PI' Q pt1i'llriitolte

(J'n extras d~n ~Odav"s 'Chrl~:firm Woman' Iffeme,ia crestina Ulzi 1.'

~ J' I '. ,I

!III, pd'HtJ~ Ioarte bine aceastii problema ~i no pune If a inccrcarc

! 1~lkn·a de a schimba modul cum prlvirn h;u:u_uih.;. AI~I~,ul;~rlli!~' ,UI 'q''' .. ~Il,du a SpUOl! lci,~ dcsi S!Olul: ei dorca sI5 fodi drago.~,lc nm. 'I , 1 H~,' rul atcsla "pur ~il s.~mp'hJ' nu era primre pr~oril,ali:l,c II1ll~k" r: 01,. IMl\fcstc~tc ee re¥e~,a,ile ,3 avut intr~o bUna, zi::.

DtarpentruEA

. ~

Mi-am dat seama ca toata ziua nu facusern altccva decat sa Yin in intampinarea nevoilor celor din jurul meu. Avusesem grija de copii, luascm parte activii la lucrarea din biserica, spalasern hainc, puna cand, ]a sfarsitul zilei, nu-rni dnrcam dedit sa nu mat trcbuiasca sa rna ocup de nevoile nimanui, Nu-rni dorcarn ducat u perna si 0 revista. Dar Dumnezcu rn-a pus la inccrcarc: (Jure .rievoile" de care te ocupi pentru sotul tiiu sunt tocmai cele pe care el le vrea sa ljsfacute ? Dacafi icclc vocstrc n oar p perfect ordonate, el nu s-at ptan~e. Dacd-podcuua bucatariei ar rdmtine necuratata, cl n-or spune nici un cuvtint. lar ducii nu ar mai twea sosete curate de purtut. ar incarcu el insusi masina de spdlat. Mi-am dat seama ca spuncum in mod rcgulat 'nu' singurci lui rugaminti, ell siguranlfl c.i, daca mfl tincam de programul zilei, eu r{lvn~l militaroasti, nu insernna di rna daruiam sotului rncu. .. S-ar sfarsi oare lumen daca nu as schimba azi cauciucurilc? Fusescm at.lt de absorbita de ceca ce voiam sa· rae si de ceca cc trcbuia fiiclit pcntru copii, indit irni exclusescm barbatclul din. ccuatie.

Oare cclclaltc Iucruri care ne rapcsc tirnpul ~i energia sum la fel de importunte ca acesta? A venit mornentul sa ne evaluarn prioritiitilc cu ujutorul sotilor nostri, pentru ca ei sa-~i dca scarna ca luam uccst lucru in series.

"

spu nea In In

lund .·'_·gu lat '1111' HI n~III'('i lui rugruu inti.

CUIlI sa intelegem cured "sl'mnalt!le de amor" Concluzionand, m-um gfmdit cit ar fi util sa privim un caz particular in care un sot ubisnuit ~i 0 sotic obisnuitii au rczolvat aceasta problema. Mark ~i Anne avcuu, in- general, 0 cfisf,torie fericita. Erau casi1Lorili de cincisprezccc ani, ciind Mark si-a dat seama ca viata lor scxualu inccpusc sa palcasca. Anne nu rnai era

La Icl de cut uziasta ca la inccput, isi pierdusc intercsul sau poatc era doar prca ocupatii, prca obosita. Faccau Mi-am dat si acum dragostc, dar, dupa cum sc cxprima Mark, ."'l·~una ca ,.pcntru ca nu rnai parca sa fie o pr ioritatc". Mark era om de afaccri si muncca adcsca peste program. ceca ce pcntru Anne rcprezcnta n sur sa de tristctc, ell ani in urrna, ji cxplicasc di nu atat numarul oreror pctrecute peste program 0 iudurcrcaza, ci faptul eft nu vcnea acasa la ora] a care spusese c,t va vcni, I -a spus

en. era un sot rninunat, dar ca acest lucru 0 facea sa se

simta foarte lllegjijam,a. I-a maj spes ca Incercarea hd de a-i dJJ fll ora cat mai realista a reveniriilui acasa ~i de a 0 respeeta reprezenta, pcntru ea, UDul dinbe oele m:ai importa,n,le seminate eli 01 Iubca, Mark alntelessi accstlacru a devenit 0 prioritatepenrru el,

Arum~ dupa, ca~lva. ani,Murk i-a explicat lui Anne cil il mgr:i,jt r: _ dirninuarca vicltii lor scxuale, I

A 'facut 0 paralclit cu nevoia lui Anne: Cat el sa ,fEe I ,~i Slu!,ul tal'll

acas'i,~a, Olra, prnmisa. I-a SpI!1S~ ,~Ch~ar daca ,~~ n un : i,i tr,311,sI,n,ile sOot cxtraordinar, alata timp eul nuas fa'CIC uccst lucru I s,emn3:Je"] ah'lt de hnportant pcutru tim! uu a~~1 rc'U~;i sa te f:a.c sa I

!:e 8~:mti 'iohi~a. !Hi Ibinc~pc~nlro mine a face dragstc

ca pe vremuri. sj1mthld!u-h! irnplicata, este Ia rei die

important".

,', nne nu V";lzu, s c niciod,)ta problemajn felul acesta ~i 10, fost cXHmlifd~llar de im,P()fUUH pcntru ca s.d .aud,a (;';:['1 oricat de gl'ritZava sotie ar f ~nS(;int nu si-ar fi ralcu,:t, .~n1ull fclii,clit- artata IliJlmlf.-)1 ,cal'liJIu

, II 'II ,I;

~~a.r .Ii imparl,i:~~1 dorliln,l~il 'Scxlua~a,. ncrcusind su~i fnlnsmitii.. lin

puactul lui de vederc unul dintrc eele ,111ai importanre .scmnalo

~'I: .. '.,~ 'M' . k . ~ ~I ·,,1 ,I· I 'C' r' I,

ue arnor , ",ar_ spune acurn ca '!i~l~a s-a pru.li!I'lU~, UIC'CJlIIIICll!'~.~'~ 8sb'cil

iOlid s~~~ sthimh~ .. I,,: •

!jj, s~ltu'll tau iti t,fansm,jte semnak ci pasivitatca ttl bl :rugimin~:ih; lu,iii prfilvo~lCi nefericire? .E ;~Cla:rli!epus,ih~~ '!Ii,a.-~i: dnn;!a~1 s5,~~i C.M,pUcc~muca,C,Ii:'Slca.,dar sill 'nUl ~ljle cUIlli.Dup:1 cum cste pos,i1hn s~1 fi inccrc~U . iar tu sr. ri minimaUzut ,importan~,u ecrcrii, nmnri~fi :raprului c'~ nennmaruti ha:rh;'l,~i mi-au :marlu!lii.sl~t acda~ihJlCliU, te lndemn :sjl n-o Iliha:i,fi~ci. (\:~,I.':U: cc-sl doreste cste mai 'important pcntru cl - ~;i pentru relatia V'tJmdrij,, rcspcetiv pentru propria I.a imp~linire in ,accasti casni,cic ~ dcc~lt ~i,-a.i, Ii IrUdu~ i.magJnu v.rcor,la:Ui"

Acum, c~nd ai toate drutd,c pentru a in~dcgc cal do sCl1sihil I.·'slle suftcttd b~ii'rbu.tuhji Uill, sper di n vci trara CD empatic, ~tlUmj !..'II m e ficuL M,)bUizc,a1J-tir,e~niZrs'cl,e de emiparth: ~,i ~n'! clcgcre pcntru capitolul urma1tor11 unde 'Yom iC·a:rtl~Jigr3Jjla, aUe tcritorii cdc

umlii sale intesioar '.

"

. .

• ,,<4

'f'

6 DETINATORUL AGENDEI VIZUALE

De ce ii vine atat de usor sa se uite ~i atat de greu sa uite ce-a vazut

Chiar si barba/ii [ericiti in casnicie au de furtii atunci ctind e yorba sa nu se gandeascii la alte [emei.

Scena unu: Doug, om de afaccri prosper, sot ~i tata, calatorc~tc in California in scop de scrviciu. S;l}a de conlcri ntc se urnpic de dircctori de companii. Iiccurc dorind sii-~i prczi nte proicct u L Pr i m LI 1 director care in a i n tea Z:l sprc pi <l1l::;1:t;.' estc 0 fcrncic dcoscbit de atragatoarc, cu o silucui de invidiat, pc care Doug nu poatc sa nu o observe, cu aL<"ll mai mull ell c;H cstc foartc hine pusa in cviucntii de costumul care ii vine ca turn.u. i nccp.indu-si prczcntarea, femcia cstc prictcnoasa intrc lirnitclc prolcsi. malismului.

Serna dol: Vorhcsc cu un grup oarecare de barbat] crcstini, care i~i asumii prolund crcdinta ~i (cei care sunt casatoriti) lc sun! sinccr dcvotati S()~ l ilor InT. Lc dcscriu sccna unu si lc spun cfi cstc dill ronranul rncu, The Light« of Tenth Street. Apoi Ii pun ticciiruia (} intrcbarc: .Daca ai f in locul lui Doug, cc ti-ar trccc prin cap in l impul prczcntarii?' lata ce raspunsuri primesc:

• ~,Grozav (nip ... SLOp! Ce-mi trece prin cap?"

• "Mil uit daca are verigheta",

• .)Mu intreb dacii ii par atrfigator.

III ,.Simt.imediat 0 tcnsiunc in vintrc",

III .Pun pariu cd sefoloseste de [elul cum dmfll,Jl'lIff'll II nt! vinde proiectul".

11

"penlru F.A

• .Priveste-i doar fala, priveste-i doar lara, priveste-i doar [usa ... TJ

• 'Jmi vine greu sa rna concentrez la prczcntare, pentru en incerc din greu sa-i privcsc Iata, in loc sa rna uit 1a corpul

".'

.,~

eE •

• ,.,Trehuie sa resping imaginile accsica fad IniHi - dar ele revin de fiecare data" .

• .. Mil intreb cc mui arc pe sub costum '! Stop.' Conccntrcaza-te

I t .. a prezen arc.

• ,.~am 1(1 duua minute dupa cc incepe sa vorbeasca, imi amintesc 0 sccna dinrr-un film porno pe care. l-am vazut pe cand avearn cincisprezece ani",

• .Daca nu am grija, peste cat eva minute 111ft voi intreba cum e la pat".

...

'.

Daca (11 f fOsl1rtIlg~ mine, sa-i asculti pc barhul ii rcspcctivi, cc ti-ar fi trccut tic prin cap? i ~i manu riscsc eft raxpunsurilc lor m-uu uluit ~i dczarniigit in cgala rnasur I. Tutusi •. dupii cc am obscrvat in repetatc randuri acclcasi rcactii lu hflrha~ i In care avcam dcplma incredcrc, rni-am spus dl. trehuic sa Iic ccva normal. Dcsi uuziscm mercu ca b;lrha~i i sunt foartc dcpcndcnti de vaz, nu mi-urn imaginal niciodaui ce inseamna de Iapt accst lucru, Fusescm in cca~a totala.

l 'e insea mna di ;,barba~ii sunt foarte dependent] de ceea ce vid"

lata, cc dcscoperire am faClJl din pura intamplare, rcmndclandu-mi astfcl intelcgcrca despre burbati:

Chiar ~i barbati i fcriciti in casrricic sunt determ inati in mod instinctiv sa .consume" vizual imaginilc unor fcrnei atrugiltoarc., al caror impact cste la fcl de marc, indifcrcnt daca este vorba de irnagini "pc: VlU'~ sau dour de imagini din amintire.

Doua acceptii concrete ale sl oga n ul ui ,.barbat ii sunt foartc dcpcndcnti de cca ce vad" rni s-au parut demne de rclicfat, Iiindu-mi, eel putin mic personal, eu totul necunoscutc pana utunri:

• [It primul rand, 0 femeie cu un trup atragator reprezinta lilt "magnet vizual" foarte dificil de evitat, rar barbatii

12

Detj;pitom I ;aR:,~n.ld~i, V.rAU"'e, sum perfect Icnn~ltien{i de prezenta ei, chiar ~'i atunci CiUld moear,c:a :si~IU 0 pdVIIi!'lsti.,

.. in. al doilca rand, chiar ~,j atunci ctind onastfe1 d 'm~gnc't nu este prezent, 'baiba~ii par sa aiba in cap un sui de ,tI,agenda mcnta,~a" eu 'ilmagin:i, stocate, die unde acesreapot intervenl in gandurilie~'ui fa:ra m1cil on a/,veni:S;]Tlle'nll '5.'30. c:~md sunt aeccsatc 'in mod con,tient.

Daca fad, pane, di:n, c!e,h::, 251 de 'IJiJocen,'!e d.e:femei care se lulodcf;Cliu cafiindl '7depende,nte de Vnl:, lnaintc de oricare Edt s.imfl' ,acea·ti mic,a: , •. .rcvelaric" n~o ~i fie tocmai I() srurprih':a pcntru tine. Dar, pcntru 'cdd,nh.e dbltrenoi" Ica ,e~"plica ol.~lilD,i .. sau ,cll:iar 'm~l'i, multT. Poate reprezenta un fell de esec pc:rSt)~llal (~IUl sant destul de 'femcie' pcntru a-i nlnnoptliza interesul"] sau -0 dnvada de 'lradarc din partca S()'I uJui, I( ~,dc ce sa ,~i,lib~1 de 'fu:"cil lUill 'birba'~iubito,r s~ deliO/tail SfiJIIE,~ei cu i'm;lJII'!1-jlnj'lic a,I'hu I'cnnciT'). Din'

'II , ~.

fericirc~ ,mcfgaod in profunzsnc, pentru ,(1 descoperi dif de ,adanc

inr,adfkinat est!'! aeest mecartism .~ sj dil de ,'fI,~,lliju~lin! de a. (aloe eu

, ,.... II

m,n,', ~'n~iCl,!e -file: DilI~!lil '~'cnilm l~n fl~r'e. olli'ic{u de PUI'Ii'tt,hllxallar parca.. De fap'l~ ('sh: vorba dc..'Sprc d()IUii implIJ]J.lIJrit separate, dur dcpendente.

S- I ~. - A X

'. a re ana nzam nnpreuna;

,1)rimuJ imp'lIlls: Bir'batU nu-,:i )lot intpune sa ,"11' .',rea Ii 'prive~sci

,ilA ifllvc}hgal!ic,,, ,a,ml en: at. n '~c!e'liillalaH;emi,n:i'to'a're Cu aceea al c;~rd ~,1'Jlnl,agumjst, era Doug ~,il i-am ru;plt 'PC Ibarbati sa 1,:i apr ixuneze n!,ac,~mc, Sa vedcm rezultatele:

,[mag.'inu'ti-vD, ~ii SlUllc't'i, 'S,jngll'lf~~!u'~o ~h'~li;c l1le~r,(.'u, '~l 'ta: o'[cmeic 'CUI un l:Orp ~ulpcib apare '~;ln,ga una ~imrC! liniilc veelne, CC rcacpc ilvcti? JA~!l!gct~ un si~gur r,a..'ipun~,J

· "

· · · · .'

· •

.'

· · .'

2,%

• !!I'

., ..•. ~""",'., ...

.~ ,~R,~ r~. ~ r j

;. . .:i' ': _. ~., ~

I .. M,a u,it ,luOjglul ca, :fa'ti~. iln t'imp 100 ~n,Uvcz, ubundcnt

.' Sun rentat sa rna ui['laea,. ,asa cit 0.

- - ~ '. ~ .

IltiVcKC ;pc '(uti", ICU, cu~~ I. ochi;uJlUi,

• 'i J11 t c ~ tc i, mposibiJ, sa. III u fi u eQn~Hefl't ~t'pn:zcnta ei, darinccre sa ma ab'lin 5i

I~ "-:.. -

"1i,;, j"'i5!Jll,

I .. "

I ~,~ pnvc!!.C

'II' Nu ~clnlarnpU\ a'bsoh.!.tl m:i:m,ic" nUl I

,.-1~~'5 a!rcc~eazi, 'in nidi un fell ~

I

50%

•.

" .' +

·

'" · ·

· ;t' •.

" ·

'. · .,

,.

4%

· .,

,~, · · · · · '.

·

'~,a'I""_ 1101 (0.

" •

• •

· "'.

Prima consta tare este di un procent covarsitor dintrc burbati (9S%) l~i traduc reactia de nebun fa~ft de () Icrncic care atrage privirile drepl .nu pot s{) nu m~1 uit" (numai 2% s-an dcclarat ncafectati de l} fcrncie cu un corp bine facut). in mod intvrcsant. am ohtinut aproapc aceleasi rezultate prinirc ht~rha~ i rcligios], ell casnicii fcricite. Multi all incercut Sfl-Ill·j cxplice cat de marc cste putcrca accstei durintc de a privi, chiur ~i at unci c~nd se struduiesc sa nu o faca sau cfind tcmcia atrftg,flloarc lc icse din unghiul vizual. Un harhat nbsolui rldd sol iei sale, 'in en re am toatfl. increuercu, mi-a marturisit: .,1 )ac"l v[ld t) Icmeic voluptoasi, intrfind la Home Depot ~, inchid ot.'hii sau a~tcpl P;'I1,-2 ce pleaca, urmatoarca jurnatate de ora sunt prol't}IH.J c(Jn~l il;IlL cft -sc alHi pc undcva pc acolu, in apropicrca men, lmi csre rusine Sfl rccunosc eft nu () singura data am umhlut de. nchun printre raft uri, spcrand sa 0 rnai pot zari",

M i-ar placca sa pot crcdc cu e vorbu dcspre o miirturisire ksiLa dill (0111 II 11, ahcrunta, nurnai eft toti barbatii carora le-arn

, , ,

impa rlfi:-;>i 1 sp usclc i u i 111 i-u u spus: "E pClj(_'('( adcviiru 1!"

Un all barbat GlsiH{~ril. ell 0 casnicic solidil, care Jura de douazcci de ani, rni-a dcscris all sccnariu tipic: "Eu \,i sotia mea am fos: de curfind sa luarn cina imprcunii cu nistc prictcni 1<1 un restaurant Ionrtc dr[lgut, S-a ocupat de noi () femcic Ioartc atragatoarc, cu (l siluctf superha si cu stdlucirca accca care nu trecc ncohscrvutu de hftrha~i. Pc WI parcursul scrii, mi-u Iost imposibil sfl uit vrco clipa di ca sc plirnba printrc rncsc, in acclasi restaurant. Cu totii nc-arn sirntit cxcclcnt irnpr c ull<1 cu sotiitc. dar va garantez cii de n-au stiut di f(l,i hilrhatii (~ la rnasa cruu mercu consticnti de prezenta Iemeii si sc stniduiau din rasputcri sa nu se

~, , ..

uite dupa ca",

Dear pentru EA

Nu 0 singura data am umblat

printre rafturi, sperand sa () mai pot Z3 rio

Aceste imagini upar adesea pe neusteptate, chiar dal'[1 hiirbatul le rcspinge.

74

Ei hine, sa nc intnarccm acurn la inccputul accstci c5rli. Excmplelc de mai sus tc vor liirnuri de cc i~i intorcca Jeff capul dintr-o datii, pc cand nc plimbam pc straziJc New Y ork-ului: era fclul1ui de a rna prctui, in rnomcntclc acclca, vcdca cate 0 fcrncie frurnoasa ~i se straduia sa-si intoarca urgent capul, pcntru ca irnaginea ci sa nu-i starutasca In minte. Si asa ajungem la al doilea terrncn.

,..

Detinatorul agendei vbmde

Al doilea lmpuls: Barbati! au 0 agenda mentala de ima~inj senzuale

Am auzit cu toate ca jumatatca masculina a populatici se gandestc mult timp la sex. Ceca ce poate ca nu stiarn estc fapt ul di "a g(inui" nu estc verbul eel mai potrivit (cl s-ar potrivi rna! hint: in .. rna gandesc dadi nevasta-rnea va uvea chef astii-scara"). Mai dcgraba, ei t~'i imagincaza scene scxualc. rcspectiv si le rcprezint<1 mcntal.Iar scencle respective nu contin neaparat imaginile sotiilor. Adesca, estc yorba desprc scene care li s-au rntipiirit invnluntar in mintc, prin simpla expuncrc la stimulii vizuali ai JUn1Li de ast flZI - imagini care le pot rilsari In cap pc ncastcptatc.

Poate ca te intrcbi dcsprc ce [e! de imagini cste vorbu. Dupii cute sc pare. sunt irnugin: despre oricc: amintirea unui moment intirn pctrccut imprcunf (hunii) sau aminl ircu unci revistc Playov (rca), Poutc Ii II rcrncmorarc u fcrncii voluptoasc, pc care a vazut-o in purcarc acum c.ncva minute sau a unui silt; porno peste care a dat cu doi ani In urmii, Accstc imaglni apar adcxcu pc ncastcprutc. chiar dar:1 barbatul lc rcspinnc. Sau, in aile cazuri, pot l'i udusc intcntiona: In mink. C;l._tivil h.lrhat i mi-au spus: "Am () rczervii nesccuui de imagini In cap, inct.:prll1d cu anii pubcrtatii",

Rczultatcle sondajului SUIl1 clare:

Mul]: b[jrha~i detin un set mcntul de imagini scnzuale care apar sau pol ti chcmatc oricand. bile valabil *i pcntru dvs.? lAkgl:~i un singur raspun« J

·
Da. ' .. nH)lfilk~~, · ,
• uccstc irnaguu sc [11
· ·
mod l'Ullstant; tie pilda, corpul Irumos . • · ()2(~/()
·
., ·
VM.\lt in st~11 ic poatc fi rccncmat III ·
·
uruintirc catcva zilc mai tarziu,
Ih, dar majoriratea sunt arnintiri ·

25'"/1[1
dill anii trccuti
Nu. 10 mintc nici dL: ·
• Ill! am un set
i nl<lgi 11 i senzualc r Jill) 0%

50%

ill total. 87 de procente dintre harbati rni-au spus c<1 accstc llll.l,I',ini lc apar in minto. Iar repartitia pe carcgorii dctllograj'il' ... ·

o 1111 ~,dl rmha marc lucru: tuturor li sc intampla; indifcrcnt (,";'1 SIIJlI t~'Il'1 !'~H1 batrani, eu casnicii fcricite sau celibatari, r .... lig.il~~i S;ltI nu,

Umu IWHtl'U EA

_ ut~('ul~u despre Tom Cruise

I til r-o hunf, zi, pe cand incercam sa rna impac cu recentele <ksrnpl'rlri. i-um povcstit toatcaccstca lui Jeff. pe cand ne aflam In lHa~i!1fl. Jeff mi-a rnarturisit di nu intelegea de ce eram atat de SIII'Pl'ill";,-L lata cum a decurs discutia noastra:

Jeff: Doar stiai cat de dependent] sunt barbatii de ceea 0.: vad, nu?

Eu: Da, fireste, Numai ca, femeilc fiind diferite, pur ~i simplu nu ·pricepeam ce inseamna. Nu rna putcam pune in pielca voastra,

leff' Ei, lasa, rna tern ca nu tc credo Eu: Dar c adcvaratl

leff: Poate cft folosirn pursi sirnplu limbaje diferite pentru a spune acclasi lucru. Sa zicem cil. te uiti la un actor pe care 11 gfl~c~ti atrftg[tlnr din punctdc vcdcrc fizic - Tom Cruise, de cxcmplu, Dupa cc ne-am uitat irnprcunii la un film cu cl, de care ori ti-a aparut in minte a doua zi imaginea lUI scnzuala?

Eu: N iciodatii.

Jeff' Ponte nu m-um cxprimat coreet. Vreau sf\ spun. de care ori ti-a riisarit in minte scena in care uparc cu bustul go]?

Eu: Niciodata.

Jeff: Niciodata - adieu nici o singurii datil'!

Eu: De zero ori. Nu mi S-l[ intflmplat niciodata, Jcf]: (Dupa o pauza lunga) Uau.

"Uupa ce ne-am uitut impreuna la UI1 lilm cu el, de cilt., ul'i ti-n upiirut in IIl'lI~ l' .1 rloua ·iJ ill1uginl·~1 lui

Asa s-a sfar~it discutia respect iva. dar curiozitatca nu s-a uprit acoln. Cand S01U] mcu le-a spus de curand povcstca grupului nostru de prictcrri, a sustinut cii la inccput rn-a hanuit ca nu putcarn rccunoastc adcviirul, Hind prca stanjcnitii de colcctia

mea de irnagini mentalccu Tom Cruise! Abia cand a asistat la relatarca intampHirii in fata unui grup de fernei, care au spus~ .. In marea lor majoritate, ~)niciodaUi" > asemenea mie, I-a izhit fulgerul realitatii.

Micul nostru schimb de experienta a contribuit IH iluminarea noastra reciproca asupra fctului cum este construit + si cum nu este construit - celalalt mai mult decal sen ,/, II a I a·!~'

aproape orice altceva. Si nu pot dedit sa sper

76

...

()e1 ini.turn I a~l' mh..t vi '"'Utili ca. noua mea intelegere rna va ajuta sa-: acord rnai mult spriilll ~i sa-l protejez mai mult impotriva culturii zilelor noastre.

Afara este un camp minat ...

Acelora dintre noi care nu suntem la fel de impregnate vizual en barbatii Be vine greu sa credem cii ei nu pot avea contrnlul asu pra u nor j magi n i care lc a pa r in min tc. La fel, S-(l r put ca sf, n u rccunoastcm Crt In cultura noastra suprasaturata de sex, p5n.1 ~i actiunca de a trai rcprezintii un camp rninat, care contincstimuli ~i i magini al caror efect se poate vedca zile sau ani intregi rnai 1 ;'1 ni ll.

Ca sa folosesc un exernplu comun, rcclarnele din ernisiunilc prime-time nc expun Ia imugini de care douti sccunde - stl spuncrn, u rcmcie care se dczbracii - care apar ~i dispar inainte s~ poti privi in alta parte. Nu pori face nimic. Bum, s-a adaugat la agenda mcntalli, indifercnt daca hflrhntii si-au dnrit sau nu asta.

Agendele. mentale au numere fuvcrite lntrcband cu cc lrccvcntii le aparc barbatilor

\ 1 idee SHU 0 imagine scnzualf in mintc, mi S-(1 r.ispuns udcsca: "Tot tirnpul", Fircstc, mi-am plOrtiS sfl 11l1U cc inscmna de fupt .,lui timpul"! .,D~,('a cstc vorha dcsprc un adolescent, 'tot t impul' inscumna tot timpul", mi-a cxplicat un h.uhnt de patruzcci de ani, .Pcntru el, ar fi dcstul de nc. ihisnuit sft PO()lfl pctrccc douii ore fara ;Ip:l ritia involuntarii ,1 unci imagini - iar, o datu l'l" imaginca aparc, ponte pctrcce () jumatatc de Problema este 01;', pc. accst subicct. Un barbat de douazcci ~i n'Vd de ani nu 0 Jute nici el mai binc, Abia pc la v:'It·-.;t~1 de trcizcci-patruzcci de ani tc rnai linistcsri ~i g;'lIldurilc respective sunt eel mai adcsca

fH ()V\ reate de ccva". Numai ca. a prccizat cl (~j .11 ~ii l-au aprohat), o tbUi ce gftndurile au Iost provocute, 0 unumitii imagine ii ponte ap~-~rca de doua sau de trci ori pc minutl Tot ei rni-au spus ca. data tiL"pf:ndenla vizuala a unui barbat capata forme acute ~i daca cl uil

. curs oriou de putin tentatiei, este inca ~i mai grcu de rczolvat.

Ispitele nu reprezinta piicate, (Iar Biblia

spune ca ISlIs a fost ispitit in toate f'clurilc.)

cum gestioniim aceste ispite,

Este normal?

Ei bine, sa rasufliim adanc pentru o clipa, Pentru uncle dintrc 111.1, c destul de rnult de rumegat. Pentru altele, nu am spus lucrurl

"

AE"'" i: .:

., .

Sit speriim en flo r hat III isi varefuza pliicerea

pe termen scurt pen tru a-si shivi sotia.

no i. in plus, a tunci cand chiar tu esti prcdispusa sa depinzi de 1,vizual", atunci vel intclcgc mult mai usor efortul sotului, Si nu-ti face griji - esti absolut normala, Doar ca este important sa inteleaga si restul di si barbatii sunt norrnali, Dupa cum a ararat sondajul national, ispita privitului lc cstc cornuna tuturor. lar, dupa cum acccruueaza interviurilc luatc, ea nu arc nirnic de a race cu fidelitatea fata de sotii, Inajntc sa mergem rna;

departc, sa opcrarn 0 dist inctie critica: isp i tclc nu rcprczinta plicate. (Iar Bihlia spune di Isus a fost ispitit in toate felurilc.) Problema cstc cum gestiontim aceste ispite ~j vorn ajunge curand ~j La asta. Dcocamdata, Sfl analizarn rcactiilc masculine, pentru a vcdca care sunt involunrarc si care nu sunt eu siguranta astfel.

Pasul I: Oridirui barhat ii vin involuntat in minte lmaginl ~i scene senzuale

Daniel Weiss. analistul media asupra scxualitatii de 1a Focus on the lamily, mi-a spus; .Lc voi rnai spune 0 datfl fcrncilor cii c drcpt. barbatilur lc Yin in minte uccste scene, indilcrcnt ca dorcsc ci suu nu". in plus. prima isrita estc de uhicci IlU nurnal ncintcntionatii, ci ~i automata. Daca cxista stimul (cum ur fi 0 siluetii placutii, intr-un costurn struns pc corp), txistr. ~i rcactie, Cum rni-a spus-o unul dint rc ei: ,Y~1n[l apuc sa proccscz mental ca trupul ucclu rni S~ pare at rrlg{itor au trccut deja douil sccundc de expuncrc la ispit{} ~ 1~ Barha~ j i nu pot impicdica intruziunca ini{iald a acclor irnagini suu scene.

Nu mii crczi? Sa-~i arat, Nu citi ec SCrlU aici. Nu, pc bunc, nu citi. Privcste doar litcrclc. Ti sc pare imr(~sihil, nu-i asa? Nu ai cum stj ohservi litcrclc, !'ilra Srl citcsti cuvflntul din care fuc parte. Asta P~\C~"ll~ ~i barbatu I Uiu. Crcicrul lui citcsic .un corp minunat" inca inuintc G1 cl S;l fie perfect consticnt de prczcnta lui,

Cincva rni-u ofcrit urrnatoarea cornparatic: t,Dadi esri rniop, totu! ti sc pare cetus dad! nu ai ochelari, Cand ai ochelari, totul este pr ca binc focalizat. Daca in cafenca intra 0 tipa bine, cclclaltc femci vall ca prin ccata - nu-si dau scarna dccat ca mai cstc 0 lcrncic pe acoin. in schimb, barbatii au ochelarii pe nas - fntalizcadl perfect pc fcmeia respcctiva si lc este foarte dificil S;, IHI se ho 1 bczc la ca". Accas Hi d istinctie distruge de fa pt vechca JHT.iudl'C:ttfl. dllp:1 care toate necazuri1e vin din faptul di harhatii

1M

De\inatoru] a~cJ]dd \lb.m. hi au .ochi alunccosi", Mai degraba am putea sustine ci1 fcrncilc sun! .ahmecoase" ~i ca barbatii nu se pot abtine sa nu le observe!

Pasul 2: Impulsul fizic tipic masculin este de a Sf bucura de emotiile asoclate ell aceste gandnri si imagini

Pentru di barbatii sunt facuti sa fie vanatori scxuali, oricc

, ,

scena ~i imagine asociata ell acea cautare vine irnprcuna ell

anurnite scntirnentc foartc putcrnicc. Cand unui barbat ii intra in cap 0 imagine scnzuala (sau cand un corp frurnos li intra in razu vizuala), ca aduce Ull val de placcre scxuala . () pliiccrc pc tcrrncn scurr, pe care nu putcm dccat sa spcriim dl si-o va rcfuzu pcntru a-l slavi pc Dumnczeu, pesotia lui sau propria curatie spiritual.i, de dragul unci placcri mai profunde.

Un barbat casatorit mi-a rnarturisit: ,~Estt: acelasi gcn de placcrc - Jar lntr-o masura infima - pe care li-o provnaca scxul, Iar atunci cand ma ohlig s5 indepartcz gandul ucclu din rnintca mea imi cstc la t'd de grcu ca ~i utunci cand ·ar trchui

sa rna oprcsc in mijlocul actului sexual". AJLul rni-a Barhafii cu scris: ,~Cfind u imagine din accca punc stapanirc pe care fun vorbit rnintca barbatului suu c .. imd 0 fcmcic utragntoarc e fixal~l cu privirca, nu putcrn spune di cstc doar uorin~i'i scxuala I'l mijloc. Mal cstc ~i crnotia avcnturii. Barha~li i~i pot induce valul de adrenal ina gandindu-sc Indi () data lu ceca cc au vazut fara si1

hotiiriisc ell toatil

vrca" .

fermitutea ."'i4. evite invilatiill· vizuale nedori te,

A

In ccrceturca mea ciinica pcntru The Lights of

Tenth Street. am auzit in rcpctatc randuri cat de mult

gravitcaza barhatii in jurul a ceca cc lc ofcra 0 excitauc intcrioara, un fior ilicit - ceca cc ar fi suficicnt pcntru a nc face sa intclcgcm de ec unii dintrc ci cad in capcuna pornografiei.

Pasul 3: Dar loti biirbatii pot alege - sa se cram poneze dl' imaginile ~i scenele sexuale sau sa le refuze

Accasta alcgcrc rcprezinta distinctia critica dintrc ispi1:1 ~i pacat. 0 data cc 0 tcntatie patrunde in mintca barhatului, ucestn din urrnii 0 poate cultiva sau chiar include intr-o rcprczcntutic psihica ori 0 pOCHe distrugc imediat ~L .sa urrnezc cuvantul hihlk care spune ca ~,oricf: gantt il Iaccm rob".

Majoritatea barhatilor ell care am vorbit iau accastf dcclzic toarte in serios, Ei hotarasc.cu toata fermitatca sa cvitc invitntUit, vizuale nedoritc, sa Ie abandoneze pc ccle imposihil de cviuu ~i

'I

- atunci cand sccnele ncdoritc apar totusi - sa Ie abata eu tot fclul de tactici de divcrsiunc. Am inteles cii recapitularea mcntala a scorurilor din campionate le de baseball si a proiectelor dnmestice sunt substitute dintre cdc mai popularc' Sfi rim cinstitc, sunli cpuizant l

Asadar, dcsi unii barbat] pot pune picdici sccnelor pc calc sa Ie dlsara in minto, jar altii se pot impicdica Sil rrea sa privcasca, mai toti pot practice (dup~l cum 0 si fae) 0 anurnita disciplinii de divcrsiune. in sondaj, Iactorul eel mai important in luarea accstei decizii s-a dovedit a nu fj nici varsta, nici casaroriu, nici fcricirea in rclatie (desi toti accsri iactori au avut importarua lor). ci rncrsul la biserica in mod regulat.

Contirtnundu-i importantu, aproape )UI11l1{l1fC dintre barbatii care IU facut subicctul sondajului ulterior, printrc crcdinciosi, au spus ca rcuscau sll nu privcasca,

ESlc vital sa intcicgcrn de dltfi putcrc de vninta ~i de cata

.~ \ \ .. ", disci plina all nevoic pentru a face alcgcrca cca bu na, dcoarccc numai asa vum putca aprccia la justa valoare clorturilc barbatilor nosrri, f[tcute de drugul nostru, in acest camp minat al culturii actuule.

»oar pentru EA

Mare parte din tot ce ni se

presupune nimic mai mull decal

un exercitiu de adrniratie a frumusetii, la fcl de i nocent cum ar n contemplarea unci picturi,

E momentul sa ne Iinlstlm sl noi

] .;, t'cI de vital cste sa recunoastcrn ca. dupa ce am tot gcnvrnlizat aid. exista tutu~i nistc clemente de sigurantii, dit sc ponte de importante, care fac parte la rei de mult din viata lui

intern lH Til. •

Prunn cnnsnlnrr: Atlcs~a, tentutlu nu e resimtita en 0 of ens iva prlmordial S(·XIUlhl

o disti netic pc care urn lot auzit-u repctandu-se la diferiti barnati cste accca efl .,a dori sri privcst it' nu rcprczinta ncaparat o ispi ta scxuala. I nst i net iV[1 '! Da. HzicfL? Dl.!sig;u l'. Da r n u ncapa rat sexuala. Cineva mi-a spus: .,f 'ceil ce nu rculizati voi estc c& mare parte din tot cc ni sc int arnpla IlU prcsupunc nimic mai rnult decat un exercitiu de adrniratic a trumusctii, Estc placut sa privesti o femcie frurnoasa, estc la Icl de inoccru cum ai contempla a pictura. Nu ne gandim imcdiat: sa mergem fa un motel si sa [acem sex nebun. Femcile nu ii prea privesc pe barbati ca pe niste creaturi

80

....

lletinRtorul "M4.·ndfl ybu.ht frumoase, dar barbatii admira femeile ~i in acest feL Estc en ,~ cand tc-ai plimba printr .. o galerie de arta. Barbatul priveste, in ciuda lui. Dar nu este neaparat un lucru sexual".

A doua consolare: Nu exista doi barhati la rei . .,

De ascmenea, pcntru ca nu exista doi barbati la fcl, ficcare

.lintre ei va trai un all nivcl de ispita vizuala, Pentru unii, o imagine scnzuala involuntara poatc fi un Ileac, pentru altii, sc poutc

dovedi un adevarat obstacol grcu de trecut. lata 0 cornparatic pe

cure une1e dintre noi s-ar putea sa 0 rccunoasca prea hinc. La o pctrecere eu dulciuri, rna va chinui gandul eft o anumita prfljiturfi

cu spurna de ciocolata se .afla tocrnai in cealalta parte a sal ii. suigandu-ma pc nume. Dar pcrsoana de langa mine poatc trccc

cu usurinta peste aceastii lspitfl. (Ce enervanti sunt astia, nu?l}

Cum suntem ell totui diferiti unul de celalalt, sa nu tragern concluziile prea devreme si in nici un caz sA nu condamnarn in bloc.

A trela consolare: Nu ai nici () vimi

Afland toate acestc lucruri, uncle dintrc nui se vor ternc in tuina: Ce se intampla cu mine? Nu sunt destu! de atniKcifoare? Ni se pare cii ispitclc biirhatilor nostri apar datoritii propriilor noastrc dcfcctc, ~i nu pcntru ea sunt pur ~j simplu barbati, Dar, dupa C~ am auzit acclasi lucru din gura fieciirui barbut pc can; l-am uucrvievat, mi-arn dat searna cit accasta chiar cstc " cum 0 spunc ~) carte binecunoscuta - Batalia .JZCCilfUi biirbat.

In cartea biblica a lui Iov, pcrsonajul ell ucclasi .nurnc face o al"irma~ic cat se poate de graitoarc: .Arnfiicut lcgiimant ell uchii rnci sa nu privcsc cu dorintii nici () lananf'. De cc ar avca ncvoic lov de un astfcl de pas? Durnnczcu iJ dcscrie astfcl: ~.nu cstc nimeni ca cl pe piirnant. Estc un om fara prihana ~i curat la suflet" (Iov I :X). Sigur ca .,un om farLi prihana ~i curat la <utlct" nici macar nu s-ar confrunta cu o astfcl t k hatlllie! Dar Iov este si cl barbat. i~i iubesti "')~ ul pentru ell este barbat ~i acest lucru face parte chiar din identitatea lui masculina. Chiar dacii ai fi mane chin de lenjerie intima, sotul I {t u ar f Ia fel de vulnerabil. Mai m u 1 t deca t aL:'lt, multi barbati s-au regasit in scntimentul accstui barbat: nTrcbuie sa va dati seama: daca barbatii ar putea, cei mai multi si-ar anula intr-o clips tentatia de a privi la alte

lov face 0 atirluu,l~ cat se poatc de graitoare: ·n;\IU facut lcgalu{lnl ('II

ochii mei ~{I Uti privesr en (Inrin, ,) nici 4) hlniu·J'i".

HI

Doar pentru EA

fernei. Ne tcmem ~i noi de aceasta ispita, la fel de mult C3 ~i sotiile noastre!"

A patra consolare: Nu are nlci 0 legatura CD sentimenteJe lui pentru tine!

in fine, lucrul cd mai important de tinut mintc cste urrnatorul: ispita omcneasca resimtita de barbuti nu arc, cum rni-a spus-o unul dintrc ei, nabsolut nici 0 legfttura cu sentimentele de iubire conjugala", Un barbat disatofit de rnai bine de douazeci ~i cinci de ani rni-a ararat ca:

Nu stabilesti nici un fel de relatie eu femcia care i~i atrage privirilc. Cu sotia ta, ai 0 relatie profunda, de 1 unga durata, nu incape nici un fel de cornparatie. Poate di min tea ta obscrva di fcmcia nou-aparuta cste eu douazeci de ani mai tanara dedit sotia ta si c~ nu a .purtat doi copii in pantccc. Dar atfltu tot - observa. Iar respect iva informatie este imediat rusa in umbra de alti factori, cum ar fi faptul ca iti iubcsti sol ia,

Ne iuhim nare barhatii pentru

intr-un intcrviu de grup, top bfirhatii au ciizut de acord cu atirrnatia de mui sus ~i au udaugat. cum s-a exprimat unul uintrc ci, "eu adcvarat nu faci dedit sa obscrvi, Pcntru nimic in lurnc nu vrci sri treei peste accasta limita, pent ru di prctul ar fi prea scurnp, Nu a~ risca niciodau: sa-rm picrd sotia", De fapt, d(idi ultc

Iemci sc doresc rcmarcatc tic sotul diu, iula cc ironica cste rcuctia lui: .. DaC[1 harhat ul estc c[lsutorit si i~i iubcste sotia, incrcdcrca lui in. Nine crestc simtitor .. ceca cc 11 face brusc rnai atr:1gfltof. A~a cii daci) altc feme. [,,('('urea sa ii atraga privirile, cstc meritul sotici, cure it t'ucc so. sc simta sigur pc sine, si a iubirii sale (aFt de sotia lui".

ceea ('to sunt sau

pentru ceea ce dorinl noi sa fie4!

A~lldnrt ce putem face?

Pc multe dintrc no]. cxpuncrca uccstor problerne ne-ar putea deterrnina sa firn ha pline de compasiunc, ba alarrnate, ba ofensivc - ne-ar putca speria sau pune ·pe ganduri in le.gatura ell sotii nostri si ne-ar putea face sa nc dorirn sa-i schimbarn imediat. Dar in in troducerea cartii tc-am avcrtizat di not' trebuie sa nc

,

transformam in urma acestor descoperiri. Da, sigur ca barbatii

82

lJetinatorul uJ,t v mtt'j vllmll. pot recurge la anumite mecanisme pcntru a-~i pastru curauu vh.'\H interloare. Da, sigur ca Ie sta in putere sa aleaga s[l-~i pn.·\uillsl'l\ tcrncile iubite. Dar pe aceste subiecte exista 0 multimc dl' c;)qi scrisc de spccialisti in psihiatrie, de consilieri maritali ~i de litkri religiosl, Or, accst volum ni se adreseaza numai noua, tcmeilor.

Atunci, ce pu tern face?

Roaga-te pentru el .. ~i pentru noi

lata eel mai eficient mod de a devcni parteneri de nadejde ai harbatilor nostri si, totusi, eel rnai trccut cu vcdcrea. Existfl un ScUTt vcrsct in Psalmi 127: 1: I.Dac;} nu pilze~te Dornnul u cerate, dcgcaba vcghcaza eel cc 0 p~zc~tc". Oricatc cforturi am face sf] nc ajutjim ~i sa ne ocrotirn barbatul si casnicia, panu la urrna estc tot voia Domnului. Mal mult dccat atat, roaga-l pc Durnnezcu sa-!i ocroteasca si fie suflctul, pcntru C~. in loc sa tc simti furioaSrl Oft dczniidajduitii, sa fii in Man: sa-!l ~,ocrnte~li" barbatul prin rugaciunc impotriva atacurilor culturii act ualc. Sotul Ultl are ncvoie de rugaciunca ta ncintrcruprd rnai mull dccat de oricc altceva. Iur, pc masur[t cc rclatia noaslr{l ell Dornnul sc imbogiltcstc, intelcgcrn rnai dar ce dorcstc EI de la noi.

Cerceteuza-ti sufletul

in timp cc luarn in. calcul schimbarile pc care viata noastrii va trchui sr. lc sulcrc, trcouic mai intfii sft cvaluarn corect silll;'l,ia propriului sutle: ~i uutcnticitatca dorintci de a nc sprijini bilrha~ii asa cum asicapta sfl fie sprijiniti, Sa luum arnintc la urmatorul argument, din sondajul ulterior lnt rcprins printrc barb;.qii rcligiosi:

Accepts baUilia ell poftelc pc care 0 am de dus ~i incurajeaza-rnii. in loe sa te ingrozcsti ~i sa la~i sa-~i lrcacii prin mintc lot cc c rnai rau desprc minco Cu cat irni pol expunc slabiciuniie mai deschis, f{ua a fi judccat sau acuzat ori tara ca relatia noastra sa ajunga intr-o criz~l nwjon. datorita transparentei rnele, ell atfit rnai sigur sunt efL rna iubesti pcntru ccea ce sunt, ~i nu pentru ceca ce vrci sa Iiu.

Accst lucru ar trcbui sa stea la baza reactiei noastrc N,,·

,

iuhirn oarc bjirhutii pentru ceca ce sunt sau pentru ceca cc rluriru ~;., fie? Dorim sa ne sprijinim barbatii sau sa-i schimbam? f'dlll til care vei raspunde la aceste intrebari face totul. Daca nu c~tj "'JltH n cl e~ti pregatita sa te confrunti ell problemelc cxpusc, mal hltht

Doar pentru EA

ai petrccc 0 vrcme In rugaciune si l-ai intreba pe Dumnezeu cum doreste sa reactionezi, inainte sa fad uricealtceva.

, ,

Stabile~te-ti nivelul de implicare

Cand ne confruntarn eu ispita, e bine sa avem Cll cine vorbi, dupa cum e binc sa avem un partcner de responsabilizare. Deci, de indata ce te simti pregatitii, asigura-te ca ai priceput corect cum vrca sotul tau sa -~i gcstioneze vulnerabilitatea si daca vrei sa te implici. Dupa cum unii soti doresc sa-~i implice sotiile in procesul de responsabilizare, pc cand altii nu, tot asa uncle sotii se dorcsc implicate, iar altclc nu tocmai. Indifercnt de situatie, consilierii maritali considera di, desi 0 rclatie deschisa sot -sotie

" , ...

este absolut obligatorie, partcncrul principal de rcsponsabilizare

al barbatului trebuie sa fie 0 persuana de sexrnasculin. Un consilier mi-a spus: .Daca sotia devine politistul de scrviciu, efectele pot fi distrugatoare. Barbatii nu au ncvoie de un critic, ci de un suporter". in plus. crcd ca nici una uintrc noi nu dorcste sa asculte zilnic jurnalul de bord al ispitelor implacabile ale barbatului ei.

Acordii .. i tot sprijinul

Daca arnandoi credcti di implicarea ta este de dorit, iata cateva idci de pnrnire. Elc sc potrivcsc mai ales acelor biirbati care nu sura prizonicrii unor cornportamcntc pcriculoasc ~i diitatoarc de dependents (uscmcnca cazuri ncccsiui, bincintclcs, sprijin specific, spcciulizat, de tipul cclor listatc pc www.4-wnmcnonly. CjJm),

Inaintc de toate, da-i de intcles sotului Uiu ca esti pregatita sl discuti despre uccasta problema ~i sa intclcgi dificultatile cu care sc confruntu zilnic. Inlrcah5-1 apoi cu cc H pop fi de ajutor. Fii de parteu lui, pcntru a-l ajutu Sfi ca~tigc lupta. Daniel Weiss, de la Focus on 1 he Family, mi-n punctat cateva chestiuni de profunzimc:

Ccl rnai bun lucru pe care il ponte face 0 femcie pentru a·~i ajuta barhatul estc sa aplicc doua dintrc regulile de aur ale casatoriui: dcschidcrca ~i sinccritutca, Chinul de a lupta eu pacatul sexual cstc acccntuat de circumstantc precum rusinea, vinovatia si tainuircu, Daca barbatul tainuieste

. . ~. ~

ceea ce simte, oadi nu lntalneste contextul securizant in

care sa vorbcasca dcsprc rnarile ispite ale barbatilor, este foarte probabil ca Iucrurile sa se inrautatcasca. eel mai bun lucru pe care it poate face 0 ferneie este sa ii cornunice cum

84

Detinatorul a~t!ndel vtzuII. stic ea mai bine barbatului ca i~i pot impartasi unul altuia teama de ispita daca vor.

Apoi, observa ~i apreciaza eforturile sotului tau de a 11: cinsti. Piistreaza-ti antenele ridicate ~j vei fi surprinsa de frecvcnta alegerilor zilnicc pe care Ie face in favoarea curatiei sale in aceasta lume. in ccma priveste, acum, di radarul este pornit, pot spunc ca sotul mcu nu numai ca nu rcspinge noua mea constienta, ci o ~i aprcciaza, Pcntru ca acum 0 observ ~i eu pe fata cu silueta atragatoarc - ~i observ cand Jeff sc tensioneaza din cauza efortului de Ha nu privi", Si, in loc sa rna deranjcze di s-a sirntit atras, il iubesc pentru efortul sau evident de a rna cinsti. Acest lucru nu lli va da nurnai tie curaj, ci ~i sotului tau.

o importanta cruciala 0 are trasarea unci linii Femeile care nu de dcmarcatie orient de subtire intre incurajare ~j umilirc, Nici un barbat nu va aprecia sa fie tratat ca fiul sotiei sale C.Cc baiat bun l"). Dar e cu totul altceva sa observi dad! sotul tau lsi intoarce

, ,

privirilc de la ultima rcclama la lcnjcria Victoria's Secret, sa-i zambcsti scurr ~j sa-i spui "mu1tumesc·'. (hi mai spun () data ca.nici un barbat nu scarnana cu altul, asa di n U C cazul sa te gnlhe~ti sa tragi concluzii negative daca al tau nu priveste in alta parte. Unii sunt capabili sa nu facii marc caz de

rcclarncle rcspcctive.) Uncle dintre nOE vom spune chiar "uitc ce fatit frurnoasa", cand suntcrn imprcuna cu sotii nostri, elibcrandu-I de strcsul de a .• nu privi", (Desigur, accst lucru functioncaza uadi f'ata rcspcctiva cstc 0 frurnusctc picturala, adrnirabila, ~i nu una vulgara, care stameste doar dorinta fizical) Lucrul-cheic este s~l intclcgi cc Jucruri va sunt folositoare in casatoriu voastni. In mod particular. Intrcaba-l cc il face sa se simta aprcciat sau cc ii usurcaza chinul ~i apoi fa respectivul lucru.

Un al treilca mod in care ii poti fi de ajutor este recunonstcrea factorilor care li ingrcuneaza decizia de a rarnane curat in viuln sa interioara, 0 serie de organizatii men tioncaza factori i N ISH (nemancat, infuriat, singuratic, cpuizat), Barbatul care munccslc peste program, care nu se sirntc la locul sau in lumc (suu (,lJ sutin), care se simte ncapreciat, ratat in postura de cap de Ianuli«. nil''' se afla in calatoric de afaceri, dcparte de familia lui - l'~1 U' r~1" nernancat, infuriat, singuratic sau epuizat - oricarc din an·.~I~·u ",au roatc la un loc, se va clatina In hotararca de a sc impot rivi IHpHut Daca ti s-a intflrnplat vreodata sa mananci toata cutin de hlUICCUrJ

au cunestintf despre aceasta problema a ispitei contribuie adesea, fara S8.~j dea seams, Ia agravarea el,

..

II

Doar pentru EA

din camara intr-un moment de nefericire, sunt sigura ca intelegi ce iti spun.

~I spuscse des pre creatia lui ca era buna.

Fili modeste ~i apreclati modestia

Sa rccunoastem, femeile care nu au cunostinta despre aceasta problema contribuie adesea, lara sa-~i dca seama, la agravarea ei. La urma urmei, toatc imaginilc din agenda rncntala masculine trebuie sa aiba un punct de plecare - dcoarccc nu sunt numai cadre fotografice. Aspiratoarclc de: harbati de pc strada fac alegcrea constienta Qe a sc irnbraca a~a cum sunt imbracatc.

Din pacate. pentru ea dcstulc fcrnci nu cred in Dumnezeu putcrea stimulilor vizuali, s-ar putea sa .nu intclcgcm cfcctul aparitiei noastrc asupra barbatilor din _jur - un lucru care biirbatilur li sc pare. a propos, gn.~u de crczut. Tatal unci studcnte curninti m-a intrcbat de ce fiica lui sc imbraca 'in topuri mulatc si tuste mini de catc uri se ana in prcajrna unui baiat pc care it place ... Cu siguranta". rni-a spus cl, ,.CU sigurantn efl i~i lHi scuma ce face!" .,Sigur cfl da",

am incuviiruat • .,~aic ci1 arata binc. Dar nu i~i d5 scama cc sc intarnplii in caput biiiatului rcspcctiv. Nu sc g~lndc~tc, in narcisismu I ci, dccat Cfl c! o considcni dnl~u.ru " "Nu sc punc problema ducii cste uragu\ii sau nu!", a riispuns tatal socat. .,El si-o imagi ncuza ticzhriiclilii l"

Accsta estc lucrul pc care noi nu-l lntelcgem, Majoritatca dintre noi Wnjim dura atcntia ~i dragostea harh'-1~i1or. fara sri nc dam scarna C[l gl:Il111 de atcnric care ni sc acordii nu cstc cella care nc astcptum ~i ca nu arc nimic de: a face cu dragostcu, Va garantcz, marnclor care cititi cartca (si tutilor care 0 citcsc clandcstin), di fiicci dvs. adolcsccnte nu i-ar placca gandul ctr topul rnicut cu care e imbracata ii incurajcaza pe baictii din clasa sa si-o imagincze dezbraca lfl.

Din pacate, va pot garanta, de ascmenea, di multo fcrnci adultc care citcsc acest volum sc prcteaza cu dcstula indifcrcnta la transformarca in imagini de eclectic in agenda unor barhati cusatoriti. pur ~i simplu pe baza fclului in care se imbraca. Estc l't11 sc ponte de natural sa ne placa sa tim observate, dar biirbatii rcspcctivi nu ne doresc in agendclc lor. Imbracandu-ne provocator. lt~lt uncrarn irnaginatia multur barbati buni si ii provocam sa i~i nccinstcusca sotii lc, Estc ~i responsabilitatea noastrasa ne asiguram 4.:[1" attl1 cfu dcpinde de noi, acest lucru nu sc va intarnpla.

chia r il crease pe barba t as tfe I

Si privim in perspeetiva

Altadata, barbatii trebuiau sa caute ell ·lum{lI1arca ispitcle vizuale, astazi ele sunt imposibil de evitat. Asa ca, dcdic,1-t i elw .. ~in ajutorarii barbatulul tau In batalia cu ispitclc culturii act ualc. ill loc sa te lupti eu cl. in fine, recunoastc ca Durnnczcu nu ftlt'C grcseli, Una dintre cele rnai bunc prictene ale mclc n.:l~lt~az:) di s-a cutremurat cand a aflat, proaspiit disatorita fiind, dl dulccle ci barbat ducea battlia vietii sale Intcrioare. Atunci, l-u imptnrat fierbinte pc Dumnczeu sa-i spuna ,~dc cc i1 facuse astfcl '!" I )lIP~\ care ~i-a oat scarna ca Dumnezeu chiar Il crease astfcl ~i spuscse despre croatia lui eft era buna. Chiar daca suntern plini de dclcctc. exista un scop pcntru care suntem crcati astfcl,

Iar Durnnczcu ti-a pregatit ~i tic ceva bun - precum ~i barbatului pc care il iubcsti,

.1

'"

, .

, ~

.' r

7 CIOCOLATA, FLORI, PESCUIT CU MOMEALA

De ce ursul tau flegmatic i~i doreste co adevarat pu ~i n romantism

Barbatilor Ie plac manifestdrile de romantism, pe care le asteaptii cu nerdbdare, dar adesea sunt inhibati de proustele lor deprinderi de a se arata tandri sau gasesc romantice cu totul aile tucrun.

Cultura noastra it reprezinta adesca pc barbat! ca pc o adunatura de naUirai lipsiti de oricc intcntic de a fi rornantici. Barbatul care n daruicstc sotiei un polizor de manu ell ocazia zilci indriigostitilor' rcprczinta nucleul ridicol al mu1tor filmc sau scrialc de tcleviziune. Poate iti arnintesti un cxcmplu arnuzant din filmul U'hen Harry Met Sally [Cand Harry (1 ]ntaJne~te pe Sally], Harry (jucat de Billy Crystal) ii cxplica lui Sally (Meg Ryan) cc ii trccc prin cap imediat dupii 0 partida sexuala:

Harry: Cat limp trcbuie sa zacaici ~i sa 0 tin in brute?

Oare ajunge daca stau treizeci de secunde? Sally (socata):

La asta te gandesti?

..

Oare chiar sunt bjirbatii niste ursi cand vine vorbn de romantisrn - sau au alta idee de rornantism dedit u nonstrri" tl rcsping ci cu adevarat ca pe 0 mare picrdere de tirnp? San Ntml fcriciti sa se prefaca tandri numai atata limp ciH ~tiu eli VOl liven parte de sex dupa aceea?

.'.

It

Doar pentru EA

Oare chiar sunt barbatll niste ursi cand vine vorha de romantism - sao au alta idee de romantism decal a nuastra?

S-ar pu tea sa ai 0 mare surpriza, Du pa toate rezultatele mele, majoritatea barbatilor se simt romantic! in mare taina si - ascmenea femcilor

,

~ sunt convinsi ca nu au parte, In relatia lor de iubirc, de intimitatea pe care si-ar dori-c. Chiar mai surprinzator decat atat, aceasta dorinta este (intr-un Icl) complet separata de intirnitatca sexuala. V cstca buna este di barbatul tau lsi

,

dorestc sa fi!i apropiati, sa faceti 0 muhimc de lucruri imprcuna, sf' va bucurati de intirnitate!

~i barbatii i~i doresc romantism

Trebuie sa martu riscsc, a m fost soca t:1 sa dcscopar acest lucru. In ccrcctarca mea asupra primilor zcce barbat], cand am lntrcbat dadi l~j dorcau rornantisrn pcntru ei insisi ~ .ahsnlut toti respondcntii au spus .xlu, foartc rnult" - ~i m-au Hicut sa rculizcz ca opinia comuna, dupi1 care barhatilor nu lc pasa, urma sa fic corectatu.

Cum yeti vcdca din sondaj, rnarca majoritatc a barbatilor SL! bucura in mod activ de romantisrn si :-;i-1 dorcsc,

, ,

Indifcrcnt <.lac;], suruct! sau nu capahil sa planuhi escapade rom .. mt ice suu dadi so~i at partcncra dvs, It: apn:ciaz[l sau nu, va dori\i rumantism in rclatic?

~ .... · "
• Da, Ioarte mutt sau du, oarccum : ~: 84%
·
• imi este indifcrent · 14~
1~·, -, · ·
·
• Nu lrni doresc dcloc » · 2%
·
·
· 0%

50%

100%

Ca de obicci, prncentajclc raspunsurilor au dimas ncschimbate, indifcrent de varsta, stare clvilii ~i asa mai departc .. Unul uinrrc cci chcstionati mi-a spus: "A~ vrca ca sotia mea sa stic cttl tic muJt imi dorcsc tandrete in rclatia no astra si di am ncvoic

, , .

dl' mfmgtlicri l?i de imbratisaci la felde mult ca ea'~. lata ce mi-a

~PIlS lin harbat dcspre unul dintre acele momente siropoase pc care Ic rccunoastern cu toate:

, .

Ciocnlata, flori, peseult ell mmnenlJ\

in luna noastra de rniere, am fest in Caraibc ~j am Iuut dna la un restaurant cu ring de dans, undc nu dansa nimcni. Binelntclcs ca sotia mea a spus: ;,H~i sa dansam", Am riscat sa rna fac de rusine, dar rn-am dus, In nouazeci de sccundc, ringul s-a .umplut de perechi. Cineva a trehuit sa-~i asume riscul de a fi primul. Majoritatea femeilor din restaurant au considerat probabil ca percchile nu s-au gandit sa dansezc pana nu le-am dat no! ideea, Dar va garantez ca toti hfirhaPi de acolo se gandeau la dans ~i nu doreau sa riste panfi cc un al tul nu ar fi facut -0.

Barbatii l~i doresc romantism, la fel ca noi. In

paginilc de mai sus, vorn vorbi dcspre dcpasirea ,.pai, dad. vreu stfmjcnclii si a ncintclcgcrii, in favoarca tandrctii. In su tic rumantic, plus. ii vom asculta pc barbati (puna Ja ultimul Cary de ce nu este?" (;1'<l11t) care ne vor spunc cum sa proccdam.

De ce nu fac biirbatli primul pas

D~ <:~Hc ori i-am spus unci fcrnei ca cste foarte probabil sil sc fi cils;ltorit cu un romantic tiirnuit, am auzit acelasi refren

,

ncdurncrit: .Pai, dad! vrcu sa fie romantic. de ce nu cstc?"

Rcactiilc barbatilor sc incadrcazf in douii catcgorii de bazii: czitarc intcrioara si reforrnularc rnasculina a dcfinitiei

. " ,

romantismului,

Ezitarea interiouru

Sa luam in discutic rezultatele rclcvantc ale sondajului:

Sa prcsupuncm ca ar trcbui sa pW,nuiti lin cpisod romantic pentru xotia/purtcncra Jvs. :-;titi cum sa-l organizuti, ill J~a fel lnc[Il ca sii xc bUCUTC ~j sa-l aprecicze? [Alcgct: un singur raspuns]

I .. -, ~.: .

.. Da, 0 pot face in stU marc

.. Da. dar nu sunt sigur eli voi face l'l'l"a cc trebuie

• Nu, s-ar putea sa nu-i placa lucrul la L":in' rn-am gandit

". :'\: LJ, n-as sti de unde sa lncep

. . " .

54%

0%

I n~)II,.

'I

Doar pentru EA

Observa di marea majoritate (88 de Aproape jumatate procente) cred di sunt in stare sa organizeze eeva romantic, Asadar, pe }anga ca sunt rnai interesati se simt nesiguri dedit credeam noi de ideea de romantism, aeestia

I

de ei jn~i~i ~i nu au 0 idee mai clara (dedit, sa spunern, ursul

au incredere ca naUidiu obisnuit) despre cum ar arata un episod noi Ie-am aprecia romantic. Dar sondajul ne indica ~i unde sc afla eforturile, problema: aproape jumatate (46 de procentc) se

• simt nesiguri de ei insisi ~i nu au incredere di noi le-arn aprecia ctorturilc.

Vorhind cu barbatii, am auzit trei probleme dist inctc, care i-a r Ii pu t ut face sa ezite.

Prima ezltare; "Nu voi face treabfi buna"

Aparent, multc dintre noi trcccrn ell vederea cfl primul obstaco1 in calca initiativclor sale romanticc csto indoiala de sine.

. ..

Multi barbati sc simt stimgaci cand vine vorba sa sc arate tandri. Cum rni-a spus unul dintrc.ei: .Llncori chiarnc sirntirn ca nistc ursi

I ,.

nah'irai. E ca ~i cand un dreptaci ar inccrca sa scric eu mana stanga",

Un barnat nccasatorit a adus in discutic problema imposturii: "inccrc sa fae accstc lucruri ffirii sa rna dcconspire cineva", s-a exprimat el. ~.Nici un tip nu stic ell adcvarut cc arc de fAeut aid - fiecarc joaca pur ,i simplu cum i-a vazut pe a1tii)'. Cand tc gandc~ti dit de preocupati sunt sa fie pcrforrnanti, accstc indoicli sc traduc cu usurinta ln czitarc - sau in Hpsa de initiative - chiar daca in realitatc optiunca lor csre in Iavoarca romantismului. Unul rni-a descris astfcl tcnsiunca: "Cuntrapartca nevoii de prctuire cstc idcea de umilire publica, Mai ocgraha m-as lasa ars pc rug. De accea, barbatii nu risca sa fuca pc romanticii. tladi grcsesc, risdi urnilirca", Altul si-a deserts tcama de csec in urmatorii terrneni:

"Motivu] pcntru care barbatii practica atatea sporturi estc dorinta de a nu se sirnti stangaci pc tcrcn - pcntru a nu trai senzatia de i nadccvare. Dar tandretca nu poatc fi practicata. Asa ca, de vreme cc tot nu se prieep, i~i spun di c rna i bine sa nici nu incerce, co sa nu sc fadl de rusine".

,

Lipsa initiativei romantice sau a asurnarii riscurilor romantice

[Ire de a face si eu raporturile barbatului cu loeul sau de munca, Un harhut stresat si aflat intr-un loc de munca unde nu se simte

,

blue sc Pl}.j] tc sirn ti cu totul inca pabil sa-~i asume riscul de· a se .hnli inudccvut si acasa ~ caz in care ar fi rna; sigur sa nu faca ahrllOlut nimic.

12

Ciocolata, flori, pescuit CD momMIl

A doua ezltare: Bantuit de esecurl romantice

Dupa cum poti ghici, daca barbatul tau pare indiferent sau lipsit de romantism, poatc ca prefera calca cea mai Iipsita de riscuri pentru di (in rnintea lui) a sufcrit anterior eel putin un esec dureros in domeniu. Deoarece, la capitolul rornantisrn, barbatii ered di au doua rnaini stangi, sunt incredibil de sensibili la critica ~i la ironii. Unul mi-a spus-o cat se poate de clar: .Daca razi de incercarea mea de a organiza 0 masa la lumina lumanarilor, atunci gata - poate peste vreo cinci ani voi incerca a doua oara",

AltuJ rni-a istorisit urrnatoarele: •• Am pierdut () gramadii de timp sa gasesc un cadnu special de ziua ei ~i, cand l-am giisit, am rust tare rnandru de mine. Cand l-a dcschis, a zambit ~j mi-a spus 'Multumcsc, iubitule', dupa care a continuat sa vorbeasca dcsprc cina in oras. Am inteles cii. desi nu-rni prccupetiscrn timpul sau ~ tortul, tot nu o n imerisem. Crcd di data vi i tuare va f mai bine sa IIU planuicsc nirnic spectaculos si sa raman la adapost",

Alfi harha~i sc lovcsc de problema contrarie - dau catc 0 lovitura rornantica, nurnai pcntru a sc iasa apoi parulizati la g{muul ca nu vor putca depasi .niciodata respcctivul succcs. Cu incuviintarea sotului rncu, iata un excmplu: ani la rfindul am Cost Il~lucita de extremc1c in care cadea Jeff cand trchuia sa-rni faca l J 11 cadou (uneori sc dadca peste cap sa alcatuiasca darul eel mai romantic dintrc toate, iar altcori imi dadea peste nas eu niste bani ["[I tare sa-rni iau ce voiam), Pc cand locuiam

in Manhattan, rn-a surprins intr-o zi cu 0 carte "Ilaca razi de pcntru copii despre 0 fetita care i~i dorca din lut suflctul sa ia lectii de putinaj - asa cum irni d orisem ~i cu dintotdea una. Pc pagina la care t-dita isi vcdca visul eu ochii, lipise 0 chitanta pcntru 0 luna de Icctii particularc de patina] ell olimpicul Jo-Jo Starbuck, la Rockefeller (cntcr. Avcarn sil-i intalnesc pc rnedaliatii eu .rur Katarina Witt si Scott Hamilton. Am fost

,

Illcantata si m-arn laudat peste tot cu astal Dar

oara", .rpui, pcntru urmatorii trei ani nu am rnai primit

cadouri ~,romantice". Nu pot spunc ca rna dcranja,

duaf di nu pricepeam, in cele din urrna, Jeff mi-a rnarturlsit. hHI sigur ca nu avca sa reuscasca vrcodata sa .. mi faca un cndou IlIl1~ trurnos dccat aceta, a~a ca mai binc rcnuntase .• ,il:lrhatii sunl £lInt de innebuniti dupa competitic, incat se concurcazii ~i pc cl frl"~J. l-ram sigur ca urmatorul nu avea cum sa fie la fc1 Lie hun. IL~U l'fl IlU

incercarea mea de a organiza u mass la lumina Inman a ri lor,

atunci gah ... punl t~ peste vreo ,dud un' voi incercn u clullu

Dtlar pentru EA

aveam cum sa castig", Din fericirc, am reusit sa-l conving ca orice lucru in care si-ar f investit energia pcntru mine rna facea sa rna simt speciala, ceea ceo i-a redat motivatia de a incerca.

" .

Barbatii m .. au asigura t Cil nu trebuie sa

A treia ezitare: Este greu sa trcci de la un domeniu.Ia altul Chiar ~i fcrnei k eu locuri de m u nca nu pricep dedit eu mare dificultate di.t de greu i se pare unui barbat sa treaca de Ja atitudinea de maxima cficienta, de la vitcza profesionista, la tandretca rornantica. Rezumatui acestei stari de fapt se vcde zilnic, cand barbatii sc intorc de la munca si nu-si doresc decat sa

~ . .

stea pc canapca si sa zappczc pe tO~H(; cdc 375 de canalc aflate

fa dispuzitic. lntcrviuriie luatc h5rba\ilor dernonstrcaza dt nu trebuie sa considcram fcnorncnul 0 ofcnsa la persoarui - pur si simplu au nevoie de 0 pauza de rclaxurc si. revigorarc.

in plus. eu toni dcpasim tranzitiile cum ne pricepcm rnai nine. Unul dintrc prictcnii nostri, un barbat Iourtc activ, care calatorcstc mcrcu in intcrcsul scrviciului sau dcstul de strcsant,

mi-a povestit cii obisnuia sii ~,uurflmc casa" cand consideram un atae rcvcncu din c,1lfltorii. Apoi, si-a dat seama c5 0 facea din cauza cfl nu-si lcpiida obiceiurilc de la . scrviciu la usa casci, iar usta "ranl;a scntirncntcle

,

sotici" lui. .Acurn, Cit stie Cfl am ncvoic de tirnp pcntru a face tranzitia dinsprc obicciurilc de la munci. scrviciu, Insprc cdc de acasa, a~a ca irm rune

intrcbiir! de tot fclul, tar cu dcbitcz vrute si ncvrutc vrco trci sfcrturi de ora. Farfl sii-rni dau scarna. rcvin in dorncniul ciiminului. pcntru ca rni-arn putut dcscarca problcmclc de la scrviciu intr-un rncdiu de maxima siguranta. j n plus, In acclaxi t imp, imi consulidez rcl.uia cu s()tia·~.

Aproapc tO~l barbatii cu care am vorhit rni-au marturisit ca au ncvoic de 0 proccdura de decompresie (deconectare), Inaintc sf} sc gfindcasdi la romantism sau la iubirc, .Iar daca sotiile lor li Intckg ~i lc of era timp pcntru rcspccriva procedura, sunt mai fericitl ~i mai deschisi pentru tnt rcstul zilei, Un barbat rni-a scris: .As vrc.i sa u fuc pe sotia mea Sfl inteleaga di uneori, cand nu ii vorbcsc sau cand nu rna port tocrnai ca un barbat iubitor, nu inscarnna dl sentimentcle mele au palit", Pur si simplu, barbatii sunt crcaturi diferite - siasucl ajungern la al doilea motiv pentru ('a I"l' hrL rha ~ li ercd eft ii considcram lips.iti de roman tism.

In persoana nevoia lor de decompresie (deconectare) dupa

, I

Ciocelata, flori, pescuit cu momeala

Reformularea masculina a detinitiei romantismulul

U nul dintre sondajele mel e de proba a lua t in calcul cincizeci de barbatii aflati la 0 conferinta. La intrebarea: "Va doriti romantism

'" ,

in propria relatie?", unul dintre ci mi-a spus: .Da, foartc mult",

adaugand pe margine "dar avcm definitii diferitc", Aceasta rn-a facut sa-rni doresc sa at1u care definitii ale romantismului ne-ar

,

putea fi necunoscute noua, ferneilor.

Prima redeflnire: Este foarte romantic sa juciim ceva impreuna cu barbatii nostrl

Barbatii i~i doresc mcrcu sa iasa in aer liber ~j sa-~i implice soliilc in tot felul de activitiiti, considerand acest lucru deoscbit de

, ,

romantic. Antrcnarca in diverse jocuri, alaturi de sotii, ii face s;'

sc simta aprupiati, iubitori ~i calzi: lc ofcra 0 icsirc din cotidian, un moment de concentrarc asupra proprici rclatii - toate Beck

. lucruri pc care Ie astcapta ~i ferneilc de la rornantism.

lata 0 inforrnatic cscntiala de la un barbat casatorit:

1 1

Majoritatca harhatilor d'isatoriti nu durcsc sa .. ~l abandonczc ncvcstclc ca sa fUerl lot fclul de chcstii de baicti. lsi dorcsc chiar !.sa faca anurnitc chestii de

1 , .

baieti" irnprcuna eu sotiilc lor. i~i dorcsc ca sotia sa le fie

cocchipicr. Sa rcvina la scnzatia de pc vrcrnca cand l~j curtuu sotiilc, Pcntru un hiirbat, o marc parte a fiorului iubirii era intrctiuut de toatc lucrurilc minunatc pe care lc puteau fare imprcuna. Fcmeia care S~ simtc hinc eu ~otut ei estc cum nu sc ponte mai atragatourc, Daca 0 Icmcie aparc la golf cu sotul, v;1 garantez eft top ccilalti baieti sunt invidiosi, Icsirilc de pliiccrc, distractiilc

de acest gcn inccp sit disparil in casnicic, datorita tuturor responsabilitatilor care apar, dar barbatii tot rnai vor sa joace irnprcuna cu sotiile lor.

Barbatii i~i doresc mereu ~a'i

o data ce am auzit acest lucru - in

. rcpctate randuri, rrcbuic sa adaug - am reusit sa v.id anumitc lucruri intr-o alta lumina. Sa Iiu sincera, sotul meu cstc relativ intercsat de romantisrnul traditional, cu lumanari ~i flori pe rnasa - dar poate mai mult de dragul rneu, dccat pentru el insusi. Vorbind ell loti acestl

iasa in aer lilJl'1' ~i sa-~i impllrv sotiile in tot 1'.,h,1

de activitii, l, considcrfintl nt't'H' locru dt"ust·hit 11t~

romnntie,

Dunr pentru EA

hftroati. rni-am deschis ochii asupra tuturor momentelor in care nu mi-am dat seama eu adevarat di 0 anumita activitate la care rna chemase Jeff ar fi fast romantics din punctul1ui de vedere! in rnintea lui, activitatea nu consta doar intr-o zi minunata de umblat pc coclauri sau 0 sansa de a ne relaxa, plirnbandu-ne printr-un Hi rgusor cachet din apropiere - ci era tocmai varianta sa de cina romantlca. Dupa ce am rccunoscut acest Iucru, mi s-a parut mult mai frurnos sa rna bucur de ocaziilc respective ~i sa le aprecicz cu tot ce insemnau ele.

Uneori, barbatii au notiuni diferite de romantism, Daca scoatcrn drugostcu sexuala din ecuaue, care dintre urrnatoarele lucruri vi se par mai romanticcl [Alegeti un singur raspuns 1

.. Notiuneu traditionala de moment romantic - de cxemplu, U dna la lumina luman;lriJor, 0 imbratisarc tandra langa foe suu un asfintit romantic pc plaja,

• Ideea de a ic~i in acr libcr lmpreuna cu sotia/partcncra mea. pentru diferite activitat] relaxantc, pentru jocuri - de exernplu, plimhari pnn natura. golf, c41A.torii de cunoastere a unor Iocuri

.

noi

• Nici una dintre variantc nu reprezinta idcea mea de romantism

·

· .

2%

· · ..

· ·

..

59%

., ..

· · ·

,

39%

0%

50%

lOO'YIl

in vrcme ce aproape 60 de procente dintre barbatii din sondajul de continuarc au optat pcntru definitia I,traditional§." a romantismului, 0 mare minoritatc - aproape 40% - au spus ea prefera rnodelul "activ". Poate eft si tu, asemenea rnie, ai ratat ocazii de a petrece momentc rnmanticc alaturi de tovarasul tau, doar pentru ca nu ti-ai dat scarna ca erau romantice!

A dona redeflnire; Romantismul fii.r~l sex poale parea Inautentic

P II tc m ghici cu usurinta din capitolul trecut di barbatii C( inside ri1 scxul drcpt foarte romantic. Chiar daca nu are mereu Icgihura cu momentu1 romantic in derulare sau chiar daca nu cunstituic apogeul acestuia, sexul li preocupa mereu pe barbati, Vulgurizfind prin gcneralizare, putem sustine ca femeile pot

9.

Ciocolata, flori, pescuit cu monlt'ulA

trai intimitatea afectiva, .respectlv put considera 0 seara perfect Implinita romantic, chiar ~i fara sa faca dragoste ell barbatii lor - pe cand acestora din urma acelasi lucru Ie vine foarte grcu.

Sa luam aminte la aceste comentarii reprezentative la intrebarilc din interviuri:

• .Barbatilor le vine greu sa separe romantismul de sexualitate, pentru ea acestea nu pot fi despartite. Cand barbatii sunt romantici, i~i doresc sa faca dragostc. lar daca nu ar exista constrangeri morale sau socictale, or icc povestc de dragostc ar conduce intotdeauna la SCX~1.

• .Ador sa organizez cine romantice, dar eforturilc pe care le fae in acest scns sunt considcrabile. Si nu crcd ca sotia mea lsi dft scarna cfi atunci cand sunt romantic am

, ,

in mintc un final foarte precis. A~a cit uneori sunt profund dezamagit de rczultatul muncii rnelc considerabilc!"

• .Barbarul gandeste: Dacii a fi romantic lnseamnii sa simti comunicarea aiectivd cu sotia fa si sexuleste modul

. ... ~)

In care eu comunic afectiv si daca tot ne aflam in toiul

romantism u lui. atunci de ce nu acum? Daca tot yom [ace dragoste csndva luna asta, atunci de ce nu c asIa un moment potrivit?"

Un all barbat a adus in discutic proccsul ncfcricit prin care sotul sc folosestc de' contextele romantice pcntru a-~i santaja so~ia sil ii ofcre sex. iar sotia se folosestc de sex pcntru a-si santaja sotul sa fie romantic. Dar mi-a oferit 0 alternativa:

Daca sotia nu face dedit sa-ti ofcrc sex pcntru a prirni ceca ce i~i doreste, sotul va fi ranit. Scxul nu ar trebui sa constituie rasplata oferita ·de 0 femcic barbatului care S-~l stradul; sa-i fie pe plac, Barbatul i~j dorcste romantisrn. nu pentru a manipula cumva sexualitatcu relatiei de cuplu, ci pentru a. retrai fiorul intfilnirilor din tinerete, pentru a sc simti din nou legat de sotia lui, dupa munca obositoare de la scrviciu, pentru a se simti iubit ~i dorit, pentru a ~tl ell ofcru bucurie ~j pentru a evada cat mai departe de prcsiuncu zdrobitoare, continua, a victii. lar sexul poatc face parte integranta din toate acestc lucruri. Romantismul jnscamn~l sa evadezi - sa evadezi cu pcrsoana iublta ~j sa descopcri •. spre marea ta bucuric, ca ~i ea vrea sa evadcze - cu t inc ~

,L

I'

Doar pentru EA

in mod dar, Ia fel cum noi ne do rim ca sotii sa ne iubeasca

,

asa cum vrem sa fim iubite, ~i barbatii simt la fel despre iubirea

pe care 0 primesc. Iar sexul face parte dintre lucrurile care Ie comunica lor mesajul ca sunt iubiti,

Puterea unui barbat Indragostit

Nu-i asa di incept sa vczi cat de mull sta in puterile noastre sa schirnbam tahloul rornantismului? Mai mult ca sigur, traiesti ell un barbat rnotivat, care Lsi dorestc 0 mai mare intimitate

, ,

romantica, dar care ezita sau cste frustrat. Ceea ce inscamna di,

adesca, noi detinern chcia mumcntclor intimc de calitatc. Dad.

,

esti dezamagita de relatia voastrii rornantica ~i ai insistat Hira nici un succes, ti-ai dat deja seama ca nu ajuta la nimic S[l-] cicalesti, Atunci de undc sa inccpcrn?

incurajeuza-I

Dcsi prctuirca sotic] cstc rncrcu nccesara, ca devine critica pentru harha\ii care sc ufHI in afara zonclor JOT de ·siguranta - adieu; din perspcctiva romaruisrnului ~ pcntru rnai mull de jumatutc din populatia rnasculina. Un hfnhal a lost cat sc ponte de explicit:

Jncurajcaza-mfl ~i rccunoastc-rni cforturilc, ~i VOl mula rnuntii din roc en s[l-,i fae pc plac. Dar sa nu crczi ca placcrca til imi cstc cunoscuta de la sine. Sunt mult in afara tcriioriului in care rna simt confortabil, Sunt gata sa mil fuc de ras de dragul tau, dar spunc-rni ca am fitcut ccva hinc. Si Ia-mi parte de sex. ~i asta rnf ajutii", Adu-ti arnintc di, pcntru multi barbati, initiutivclc rornanticc presupun asumarca unui rise enorm- acela de na Ii umilit' sau de "a se simti nclalocul ~UiH. Asa di dovedeste-i barbatului tau di nu

e nici un pericol! ~

Daca cI face un efort cat de mic, cstc rcsponsabilitatea ~ ~i bucuria - fa sa-j dcmonstrezi ca cfortul a rncritat. Chiar si barbatii

• I

. care nu se ana in afara zunci de siguranti; pot f frustrati dint! sotiile lor nu doresc J,~a intrc in joe" cand se ivcstc ocazia, Dcci, data viitnare cand sugercaza ceva, nu-l raspunde di ai de dat 'cu aspiratorul prin casa, Ofera-i versiunea lui de dna la lumina lumanarilor si bucura-te si tu de momentul romantic petrccut irnprcuna!

Ademeneste-l

Dupa cum barbatii se vor incurajati, i~i doresc ~i sa fit' .ulcmcniti. Un barbat casatorit a relatat urrnatorul dialog ell n

Ciocolata, Ilorl, peseuit cu mUIUt!'uh\

prietena. care se intreba de ce moan: romantismul in casnicic,

Ea: .Romantlsmul este senzatia ca mai umbla cineva dura tine",

EI: "Numai C,l te-am prins de multa vremc. Da-rni tclccornanda".

Devi no exac prietenu ~i iubita pe care doreste sa le cucereasca in permanenta,

Multi, fnarte multi barbati rni-au spus ca~

indifercnt daca estc yorba de serviciu sau de viata familialii, cauta mcrcu clcmentul dc.cuccrire - ccva de "prins". Unul dinire elemcmclc-chcie ale pflstrarii unci relatii vii este puterea de a-i oferi mcrcu sotului iubitor ceva de cucerit. Pastreuzii mcrcu ccva proaspat In rclatia voastrii. ofcdi-i ccva de cuccrit. Du-tc eLJ din drumctii, jucnti golf imprcuna. Oft-i pace, atunci caud are ncvoie sa ia 0 pauza - ~i acnrda-i atcn: ic ~exu<l15, atunci cand are nevoic de ea! Devino exact prietcna ~j iubita pc care durcste sa k cuccrcasca in pcrrnanenta.

Spune-i lui Harry de eeare nevoie Sally

o scama de harhati au sugcrat <;,1, de vrcrnc cc nu pot citi gandurik Icmcilur, ar Ii hinc ca de S;L lc ofcrc diverse indicii, care sa sugcrczc C~ lucruri rornanucc ar fi dcmnc de intcrcs, alfHa timp ciH s-ur lim ita ell .ulcvarat fa sugcst ii, f~nJ sa dca directive. Sa nc intoarccm la cxcmplul clasic cu 1 larry ~i Sally: [inutu! 111 bratc. Pcnlru C:.l noufi ni xc pan; mull rnai important sa l'im [inutc in brute uccfit lise pare lor, sc impunc 0 mic:, cducatic, rlinfl de riihdarc. Acclusi lucru r.irnfinc valahil pcntru ficcarc dintrc lucrurilc considerate tundrc. pc care cl nu lc priccpc. "Ajlltil~m~t sa ln~l.?kg de cc cstc al[tl de important pcntru tine, mi-n suger.at un barbut. Ajutii-rn.i sri vall cii, pe milslIra cc lti ofcr tandrctc, a~a cum Hi place tie, vci fi mult mai motivatii sa imi ofcri tundrctc, a~iI cum lrni place mic",

Accastii abordurc nu rcprezinta un model ncgariv, prin care S;J inVe\l' sfl nu fie ci lnsis], Ea prcsupunc rnai degrahii

stl-i olcri ccluilalt ceca cc Ii trebuie si ~a rc hucuri Aveni ul'azia

"

tit: lructul oferit de Dumnezeu ca displat[t pcntru

all ru ism. Reacti a unuia la exempl ul eu tin ut ul in hw\c a Iost: "Barbatii pot invata sa sc bUCUfC de .uomcntul de apropierc de dupa actul sexual. Iar in .1",Cst caz, cstc cu totul si eu totul 'in intcresul vostru

, . .

Nfl II f1<I\i de ce conteaza atat de mult pentru voi!"

ncmaipumcuit» sa () luam til' la capl:'~ en su\ ii "o~trt

Doar pentru EA

_pastreaza.l pe locul lntal

Daca lasam prea multe altc prioritati sa intervina In calea relatiei noastre, entuziasmul barbatului se va pierde, Una dintrc ingrijorarilc cdc mai des auzite este accea ca a!,em tendinta de a ne punc copiii pe prirnul loc, inaintca sotului, In sondaj, cativa barbati ~i -au exprimat ingrijorarea eli .,ea i~i petrece prea mul t tirnp ingrijind de copii" ~i nu petrcce suficient timp ingrijind de relatie. Un barbat care avea trei copii plini de energic a comentat:

Se considera eft este crestineste s5 fii mereu ell copiii. Dar pentru

t,. ~ i

mine. ca· barbat, inseamna ca 'rni-arn pierdut sotia', Poate parea

egoist) dar nu este. Si nici pcntru copii nu este prca sanatos", Cineva mi-a spus: ,.Nu dnar copiii i~i Iura sotia, ci ~j toata lista cu lucruri care 'trebuie facute', Chiar intrajutorarea altura poate deveni un obstacol".

lata plangerca unui barbat care nu-si dorcste dedit sa petreadi mai rnultc morncruc romanticc, de caliraie, cu sotia sa. Ce ironic, dacii stiirn sa nc gandim eli ~l Icrncilc tanjesc dupa acelasi lucrul Avcrn ocazia ncmaipomcnitii sa 0 luarn de la capat eu sotii nostri ... sl, facand accasta, sa redescoperim deliciul de a

. .

nc re-cucen recrproc,'.

100

8 ADEVARUL DESPRE ASPECTUL TAU FIZIC

De ce, pentru el, conteaz3 in interior ce vede pe dinafarii

Pentru el. nu trebuie sa ai silueta de top-model, ci ,l'a te strdduiesti sa ariui bine de dragul lui - va fi oricdnd dispus sa te aiute.

ATENTIE! Roagii-te inainte sa citesti mai depurtc!

Nu glurncsc dcloc. Yom navigu pc ape invulhuratc si, pentru a obtine celc mal bunc rczultatc, s-ar putea s.a-li ccr sa tii deschisa la lucruri pe care nirncni nu ti le-a mai spus, fftra sa te la~i afcctatii. Asadar, fa 0 pauza acum ~i cere-i Dornnului sa-~i pflstorcascA lectura ~i Intclegcrea acestui material.

Ei bine, esti gata? Capitolul urrnator este dedicat unui lucru pe care barbatii nostri i~i doresc din rasputeri sa ni-l cornunicc, fiira sa stic cum ...

I

Eforturilc pc care Ie dedici felului in care aTfi~i sunt foarte importantc pcntru el. Cu toate accstca, estc Iourte putin probabil sa stii acest lucru.

Ceea ce am aflat la acest capitol despre nevoile b.hh.q .101' - inciusiv ale sotul ui mcu ~ mi -a" schimbat via ta. M -u Nl'llS cu

, ,

brutalitate din situatia periculoasa in care rna cornplaccam, la, Ulto

si tie ti se va intampla acelasi lucru.

.11

Boar pentru EA

Sa scoatem la lveala Pata oarba

Cu riseul de a-ti parea naivii, iti voi spune ca niciodata nu am crezut ca problema aspectului fizic poate avea ataia importanta - ~i inca una imperative - pentru barbati, Adica, sigur ca stiarn C{l C importanta, dar nu rni se parea impcrativa. Fireste ca, dupa cc am aflat cat de important cste pentru hiirbati ceca cc viid, ar f trehuit sa am banuicli. Dar, intr-un fcl, am prcsupus ca, daca nu cram In forma, cu cram singura ufcctata in mod ncgativ, Apoi, intr-o buna zi, dupa cc am vnrhit eu un ~~rup mixt pe altc subiccte din accst velum, a venit la mine un barhat ell care colaborarn profesional de cativa ani buni. () sa-I nUnlCSC Ted. Mi-a ccrut c~ vorbim intrc

,

patru ochi, a~a ea nc-arn asczut la n ourccarc uistanFl de ccilalti. nTrchuic ncapiirut Sil-\i rncnt ioncz un anumit

lucru", rni-u spus'I'cd. vizihiljcnat, ,,( 'red Cfl Icrncilc Ceea C(~ am aflat au 0 p~Jl fl uarh~1 int r-o zonfl pc can: cste rnusai sa o inlcleagfl". Apoi, dllpa cc a rasuflat adunc, mi-n spus cc uvea pe suflct. .,N u crcd Crt Icmcile siiu cat de important cstc ~fl aibii grijfl de clc ~i sil nu ar.uc slc am p~l t cand s U III dna r ell sol j i lor". "V rei sf! srtl i. sa IlU aj ungii supruponderalc ... ?'\ m-am

hazurdat cu. "Estc ~i ustu, dar [1U C tocmai astu", a conunuat Ted~·hulilr[lt. "J\dic.i.l nu trcbuic S~l ar:qj ca un top-mudd. Mai dtgrahtt cstc important GI sotul trill srI vadfl·c[l tc straduicst: sa ariiti binc de dragul III i, c[l Iaci un cfurt. Vczi t U1 su\ia mea are 67 de. kilugrumc, dar au grcutatca ci m:1 intcrcscuzfi. Nu contcazii ca cstc supl«. Dac~1 IlU arc grij~l de ca, dacii sc imhruca ncgtijcnt cand su ntcrn dour nui doi, III I face spurl ~i IlU arc nici un ric de encrgic sa iasa cu mine, S[l rncrgem undeva irnprcuna. am s~n/aPtl di imi transrnite <:tl cste a/egerc£{ ci sa nu Iucii un lucru desprc II carui importanta ar trcbu i sa stic, In plus. devine n problcnui rcalii in morncntul in care capacitatca ci de aface unurnitc lueruri cstc afecuna, prccum ~i stima ci de xinc ~i dorinta - ceca cc, pfm5 la urma, 111ft afcctcazii ~i pc mine". 0 datu C~ .)i-a luat povarudc pc suflct, Ted s-a rclaxat si a ch icotit: .Poatc Il-O sa-ti vinii sa crezi.

~ . ~

dar nu spun ca vrcm ca soiiilc noastre sa se fillilic prin casfi in

costum de vurnpa - dcsi nici asta n-ur fi o idee proasta. Adica, pI.:: cine vrcm S,) pacalim! Dar, pc bunc, nn vrcau decat sa vad cii sotia mea rna iubcstc dcstul pcntru a face uti C[O,.('I.

la acest capitol dcspre ncvoile barhatilor 111i-a schimbat viata,

102

Adevarul despre aspectul tlu. nil.:

"iti multumesc, iti multumesc, iti multumesc!"

Imcdiat ce am hotarat sa adaug un capitol dedicat acestci chestiuni, rcactia barbatilor la intrebanle mcle a fost uluitoarc, De fapt, cand Ii descriu unui barbat temelc carpi, stii care ri atrage atcntia drept principalul lucru pc care ar vrea ca

sotia lui sil-l cunoasca? Ai ghicit - tocmai acesta "Nu vreau del'fU (povestea cu iubirca sexuala ~i cu exprimarea prctuirii vin pc locul imcdiat urrnator, la midi distanta). Cci mai multi imi multurnesc. "iti multurnesc ca pui ,_aceasta problema, pentru ca eu nu pot s-o pun". "Iti multumesc ell spui ce gandim noi, dar n-arn avca niciodutu curajul s-o spunem, pcntru nirnic in lurne" . .,Iti multumesc caabordczi

un asernenea subiect-tabu, mal ales in cercuri

sa vad r:l so,in mea Ina iubeste destul pentru n face un efort",

crcstine",

Ce nu trebuie lnteles gre~it

Ei nine, aproapc toatc Icrneile au 0 forma sau alta de Ill·sigllran1a trupcascii, cc nc prcocupa deja prea mull ~i n-as vrca sit crczi eft yin sa pun paic pc foc! Suntcm nccuntcnit lovite de mcsaje mcdiaticc care nc spun c[l ar trchui sa rim perfect rnudclatc ~i vcsnic tinere. Din Icricirc, Durnnczcu nu nc-a Iacut !\u fim rtLpu~i Barbie. Accle idcaluri false ~i imposibilc nu lac dedtt sa lc conduca pc Icrnci catrc tulburar] lit': alirncntatic sau insprc ohscsii ne~;jn(1toasc ~i nefcricitc. Accst capitol nu sc ocupfi dccat de acelc problcmc legate de grcut()tc, sport ~j aspcctul fizic care dcpind de cfortul nostru obisnuit.

s(~ inccpcm, usadur. eLL slavirea individualitatii ~j trupului primite in dar de la Dumnezeu - co apse rnasive, sani mici ~i tuatc cclclaltc - ~i sa ne bucuram de cle. Pe barbati nu-i slIp;tra propnrtiilc mai putin decal ideale. De fapt, multi dintrc cci ell carL· am vorbit i~i doresc ca partencrcle lor sa nu mai fie arlit de .... l,lIsihilc in Icgatura eu aspcctul lor exterior.

in al doilea rand, dad! csti una dintre fcrncilc acclca fllarll' :o.lIh1irj care sunt convinsc ca sunt grasc, ai grija, Probabil dclircvi

, An:st "capitol n-() ~a tc convingil sa slabcsti, Daca intri in P<lJllC;l cuindu-I, tc fog s~i" iei legiitura cu 0 prierena de incredcrc sau ell I tIl n msilicr medical. in al treilca rand. trebuie sa acccptiirn l'ftllk .11111 plicata ~i de ultra scnsibila este problema aspcctulu i pcutrn .1It1hii parteneri, De cxernplu, multi barbat] simt ca .. nu ar trehui

10.'

Doar pentru EA

sa le pese" cum arati, dar tot le pasa, Anumite femei ·ered ca dragostea adevarata nu iti impune n!ci un soi de limitare, dar, eu toate acestea, var sa fie atragatoare. In vreme cc in perioada cand eram curtate ne incanta gandul ca le parem atra.ga toare, acum ajungem sa ne consideram deranjatc in toata regulaca aspectul exterior mai are atata importanta pcntru ei, (Asa-i ca inteiegi acum ce vreau sa spun prin complicatd?)

in fine! te fOg sa accepti acum ca, asa cum voi suhlinia ulterior, problema nu este deloc a fi sau nu supla, ci a-i demonstra sotului di esti ip stare sa [aci un efort pentru a tc ocupa de un lucru de marc importa n ta pcntru el.

Asadar, eu harul invocat asupra noastra ~i eu bunele intentii gat a prccizate, sa aruncam 0 privire cat mat realista asupra celor gandite tie barbati,

Oricarui barbat ii pasa de acest aspect

Aproapc oriciirui barbat ii pasii ducti sopa lui nu cste in forma ~i daca nu face nici un cfort de a schirnba ccva, Pentru unii, totul rAmanc la nivelul unui suspin dupa zilclc de altadata, In vrernc cc pentru altii ponte deveni prilej de distrugcre a relatiei de cuplu, lata cc intrebarc urn pus in ccrcetarca mea:

Sft spunern ca SOl iClfp~lrlc ncra dvs. este supraponderala, di poartii pulovcrc l<llfli Glm.1 suntcti acusa suu cA nu i~j arunjcaza paru! ~i machiajul dccat cand ic~i\i 'in lume, Nu ii place cft cstc suprupondcrula, dar nimic nu se schimba xi, in ultima vrcme, ali obscrvut cii mtm£mcJ si

• • 1

mai rnulte dulciuri, Cc va trccc prin cap? [Alcgcti toate

raspunsurilc corecto]

: , ·
+
·
• Nu rna dcranjeaza deloc ,.',1' : ~ · · 12%
·
, ·
·
• "Mil deranjeuzd afectiv" (pentru cei · · ·
·
·
care alegunut sau maimulteraspunsuri .':'.~:
de genu! ~~~tiu ca nu ar trebui sa rna .1.,.';,. . ~ 70%
+ ,
deranjeze, dar rna dcranjeaza't.) + ,
III Vreau !'iii fadi un efort sa alba grij,l ·
· ·
de ea insa~i - nu numai de dragul ei, ci · 47%
·
· ·
~j de dragul meu · ·
·
• Accast a intrebare nu ma priveste, , ·
·
deoarccc sotia/partenera mea arata , 'i" • ·
._ . ;
deja foarte bine tot timpul ~i nu mi-o ;.;_:.j. :
+ 20%
+
_put i mugina altfel +
· ·
· ·
+ +
· Nnlt1: Datmiti'L 9rJiunii de. a .alcgc mai mu te rP.spun~url 1II acelasi tlmp, suma

pron'lll("lor d~pfi~qlC: 100.

10 ..

0%

50%

100%