Sunteți pe pagina 1din 29
Capitolul IV. Desfiintarea casatoriei Sectiunea 1. Cazurile de nulitate (desfiintare) a casdtoriel 1.1, Reglementare Nerespectarea conditilor cerute de lege pentru valabila incheiere a cdsatoriel, ca act juridic, se sanctioneaza, ca $i in dreptul comun, cu nulitatea. Cu toate acestea, in materia césatoriei legea instituie unele dispoziti derogatorit de la dreptul comun, avand in vedere importanta césatoriei i gravitatea conse- cintelor pe care le implica desfiintarea ei Partculartatile nulititi cAsdtoriei se regisesc In cazurile de nulitate a césé- toriei, regimul juridical nuilttior gi efectele acestora, ‘Codul civil regiementeaza nulitatea cas&toriei in Capitolul IV din Titul It al Cart alka, In art, 293-306. ‘Anterior, cazurile de nulitate a c&sitoriei erau prevazute in art. 19 gi art 21 ©. fam, si art. 7 din Legea nr. 119/1996 cu privie la actele de stare civilé (nulitatoa casatoriel pentru necompetenta materiala a ofiterului de stare civild). 1.2, Clasificare Din examinarea dispozitilor legale aplicabile rezulté doua criteri de clasificare a nultatilor in materia c&s&toriei ‘a) dupa modul cum sunt reglementate de lege, nulitile sunt fie exprese, fie virtuale (care nu sunt expres prevazute de lege). Sub imperiul Codului familie, in Titeratura juridica ¢i in jurisprudent& s-au admis dou cazuri de nulitate virtuald, gi anume: césdoria intre persoane al caror sex nu este diferentiat $i casdtoria fictive. Codul civil a convertit aceste nulitéti virtuale in nulitéti exprese, acesta find un element de noutate important; ») in funcfie de interesu! ocrott, atat in vechea regiementare, cat si in contextul Codului civil, nuitatile cdsatoriei sunt absolute si relative. 1.3. Nulitati absolute ale cdsatori i. Regim juridic 1.3.1. Nulitéti absolute care sanctioneazd incélcarea unor conditii de fond pozitive 1.3.1.1. Reglementare Nulitatea absolut’ a cdstitoriel este reglementata de art. 293-295 C. civ. 1.3.1.2. Lipsa diferentieril de sex Din coroborarea dispozitilor art. 293 cu cele ale art. 271 G. civ. rezulta c& este ovita de nulitate absoluté casatoria incheiata cu inclearea concifiei de fond potri- vit cdreia c&satoria se incheie intre barbat si femele. Practic, conditia de fond 1. casatoria aL pentru incheierea casatoriei constand in diferenta de sex intereseaza in cazul unor malformatii genitale grave ce constituie 0 lipsa de diferentiere sexuala (hermafro- ditismn) care impiedica posibititatea de procreare si relatile normale dintre soti’ 1.3.1.3, Lipsa consimpéméntului in lumina art, 293 coroborat cu art. 271 C. civ., lipsa consimtaméntului se sanotioneaza cu nulitatea absoluta. Avand Insé in vedere formalitatiie speciale ale incheierii csatoriei, in special celebrarea acesteia in fafa ofiterului de stare civil, cazurile de lips a consimfamantulul in practica sunt foarte rare. 1.3.1.4. Incdlcarea disporitilior legale privind varsta matrimonialdé Potrivit art. 294 alin, (1) ©. elv. (anterior, art. 19 coroborat cu art. 4 C. fam), csatoria inchelaté de minorul care nu a implinit varsta de 16 ani este lovité de nulitate absoluta. Desi aceasta nulitate este absolut, spre deosebire de dreptul comun poate fi acoperita, potrivt art. 294 alin. (2) C. civ. (anterior, art. 20 C. fam.), in urmatoarele doua ipoteze: a) pana la declararea nulitati de catre instanta de judecaté ambi soti au implinit varsta de 18 ani. Desfiintarea casatoriel intr-o asemenea ipoteza ar fi pur formala, Geoarece, imediat dupa declararea nulititi cAsatoriei pe acest motiv, fosti soli se pot recasatori ') pand la declararea nulitati de cdtre instanta de judecata sojia a dat nastere unui copil sau a ramas insdircinata. Nulitatea c&s&toriei se acopera pentru aceste motive nu numai aiunci cand femeia nu a implinit varsta de 16 ani, dar si atunci cand barbatul este cel care nu a avut implinita varsta la incheierea casatoriel, deoarece textul nu face nicio distinctie. in plus, daca sotului impuber i se aplicd prezumtia de pateritate, atunci trebuie s se aplice gi prezumtia de pubertate, in ccazul in care sojia a dat nastare unui copil sau a ramas insarcinata. ‘Aceasti cauzA de acoperire a nulltitii a fost prevazuta in interesul copilului naiscut sau care urmeazii si se nasca. CAsatoria se mentine chiar daca s-a nascut un copil mort sau dace femeia a ‘ntrerupt cursul sarcini, deoarece s-a dovecit astfel c&, in pofida varstei impubere, sof au fost apt! s& alba relati conjugate normale, 1.3.1.5. Fictivitatea ciistitorie’ Codul familie’ nu roglementa acest caz de nuliat, care era o creatie a doctrinel sia jurisprudentei®, find unul dintre cazurile virtuale de nultate a cdsatoriel. Codul Civil reglementeaza expres casatoria fictiva in art. 295. ' Diterentierea de sex este un element esenfal pentru ca 0 casitorie 88 alba loc. in ‘cazul in care maiformatie genitala grava reprezinta o nediferentiere de sex, solulia care se impune este aceea a unei nultati absolute a cisatoriei; ca urmare, instantele judecdtoresti ‘rebuie s& stabileasca de la caz la caz dacd o malformatie genitala consttuie sau nu o lips de diferenjiere sexuala de natura a impiedica relafile conjugate dintre sofi (7mb. Suprem, '. lv, dec. nt. 1196/1972, In C.D. 1972, p. 199). *21'Sub imperiul Codului familiel s-a relinut c8, desi intre cauzele de nulitate a c&satoriei Jegea nu prevedea in mod expres simulatia sau fictivtatea, totusi, din aceasté imprejurare 82 rept civil Fa A. Dofiniie. Potrivit art. 296 alin. (1) C. civ., c&s&toria fictiva este casatoria in- cheiata in alte scopuri decat aceta de a intemeia o familie, in cazul casétoriei fictive consimtamantul la casatorie nu este sincer, deoarece numai aparent, public, prlile declar& c& inteleg s& se cAsAtoreasca, fara SA urmareasc& in realitate sa intemeieze 0 familie. Casatoria fictiva se incheie in scopul de a realiza unele efecte secundare, care nu sunt specifice castitoriei, dar pentru care incheierea casatoriai constituie o premisa. B. Natural juridica. Natura juridic& a c&sétoriel fictive este controversaté. Din pacate, nici Codul civil nu o ctarifca. La prima vedere, casatoria fictiva pare a fi o simulatie”, fictivitatea fiind una dintre formele simulatie/*: barbatul si femeia incheie o cAsatorie in mod public (2ctul aparent, mincinos), dar ~ in realitate — convin c& nu inteleg s& intemeieze o tamilio gi $8 aiba relat de sot i sotie (actul secret, ocult) Cu toate acestea, existé unele deosebir intre casaioria fictiva gi simulatie: a) in c2ea ce priveste structura acestor operatiuni juridice, simulatia presupune intotdeauna aga-numitul acord simulatori/, adica 0 conventie a partilor in sensul actul public se incheie doar aparent, eventual pentru inducerea in eroare a tertlor, iar nu pentru a produce efecte reale intre pay. Or, in practica judecdto reasca anterioara Codului civil s-a decis c& fictivitatea casatoriei poate s& fie si unilaterala, adic’ numai unul dintre soti sa fi incheiat c&satoria in alt scop decét acela al intemeieril unel famili, celalalt sot fiind sincer la incheierea csdtorici. iintr-o asemenea situatie operatiunea juridic& nu mai poate fi calificata ca simu- latie in sensul tehnic al nofiuni, Codul civil nu clatificé expres problema dacé fictvitatea poate sé fie gi unila- terala. intrucat art. 295 alin. (1) C. civ. nu distinge intre cele doua ipoteze, consi- derdim c&, in toate situatile in care cel putin unul dintre soli umareste incheierea ru se poate trage concluzia o& 0 atare casatorie nu ar fi nua. A admite contrarul a insemna ca 0 casétorie incheiaté in frauda legi, cum este simulatd sau fitva, s@ fie considerate 5184 nu poaté fi destinjata pe temelulfraudei, caea ce este inadmisibi in Imprejurarea c& nu In toate materi dreptului existé dispoziti exprese prin ca 1 si fle sanctionate cu nultatea actele incheiate in trauda legi, ru s-a trae ricioand conch. 2ia 08 atare acte a fi valabile, ci, dimpotriva, ole au fost considerate rule. Reulté, agadar, od 0 casatorie simuiata sau fctva, adic& incheial tn orice alt scop decat ool al crear nor relat personale si patrmoriale pe care le imolica, este Mula (Tre, Suprem, s. civ, dec. nr. 1782/1970, in C.D. 1970, p. 174; in acelagi sens, Trib. Suprem, 5.0, deo, nt. 410/1977, in LAL. ar. 8/1977, p. 62). ‘'Cogul civil din 1864 reglementa simulafia in ait. 1175. Noul Cod civil reglementeaza -acegstainstitie in at, 1289-1204, *' Simulatia absoluta (ctvitatea) poarté asupra Insegiexistonfei actului public, spre deoso- bire de simulaja relativa, care priveste doar anumite elomonte ale actu jricic civ si care la randul ei, poate 8a fie simulaje relat obiectva (poarté acupra unui element object al