Sunteți pe pagina 1din 8
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 745/6.X.2015 ORDONANTE ALE GUVERNULU! ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEL ORDONANTA DE URGENTA privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020 ‘Avand in vedere necesitatea stabiliri cadruluifinanciar general de gestionare financiaré a fondurilor europene structurale ide invesili(Fonduri ESI), pentru perioada de programare 2014—2020, precum $i asigurarea unui management financiar ficient al fonduriior si al capacitali do absorblio, ludnd in considerare: — prevederile Regulamentuiui (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentuiui European si al Consiivlui din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziti comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala i Fondul european pentru pescuit ¢i afaceri maritime, pracum si de slabilre & Lunor dispoziti generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare @ Regulamentulul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliuul, publicat in Jurnalul Oficial ai Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013; — prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consilului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai detavorizate persoane, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nv, 72 din 12 martie 2014; — prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 965/2012 al Partamentului European sal Consilului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nf, 1.605/2002 al Consilulu, publicat in Jurnatul Oficial al Uniunii Europene, soria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012; — prevederie Regulamentului (UE) nr, 1.316/2013 al Parlamentului European si al Consiluivi din 11. decembrie 2013 de. insttuire a Mecanismulu: pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 91372010 si de abrogare a Regulamentui (CE) nr. 680/2007 = (CE) nr. 67/2010, publica in Jumalul Ofal al Uniuni Europene, seria L, nr. 348 din 20 decombria 2013; — prevederile Hotérarii Guvernului nr, 399/2015 privind requile de elgibiltate a cheltuililor efectuate in cadrul operatisnilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014—2020; — prevederile Hotarécii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituyional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investi si pentru asigurarea continutaji cadrulul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 20072013, luand in considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, conform caruia Comisia European dezangajeaza orice parte din suma aferenta unui program operational, care nu a fost utiizata pentru prefinanarea injiala gi anual si pentru plajile intermediare pana la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercitu financiar care urmeaza anului angajamentului bugetar, este imperios necesara adoptarea cadrulul logisiatv national care reglementeaza gestionarea financiar& € proiectelor finentate din fonduri europene. Inabsenta actuluinormativ nu pol f incheiate contractele de finantare cu beneficial select, astfelIncat pentru aceste proiecto. 8 se demareze implementarea, fapt de natura 63 determine evitarea dezangejarii sumeloralocate anual, prin programele operational. ‘Tindnd cont ca in ipsa reglementari cadrului financiar general aplicabil exercijiuluifinanciar 2014—2020 nu pot fi incheiale 51 implementate proiecte finanjate din FESI, acest fapt vizand interesul general public si constituind situatle de urgent’ gi ‘extraordinara a caror reglementare nu poate fi amanata, ‘avd in vedere of, in absenta actului normativ, beneficiari selectatj nu pot demara implementarea efectiva a proiectelor, pe cale de consecinta neputand fl efectuate plali eétre beneficiar, fapt de natura sé determine dezangajarea sumelor alocate anual, cumulat 2014 si 2015, prin programele operationale, in cuantum de aproximativ 5.310 mil euro, deoarece pana la 31 decembrie 2018 aceste proiecte trebuie implementate, precum si faptul ca sumele aferente cheltuillor eligible autorizate gi platite trebuie cuprinse ulterior in declarafi de cheltuil, inaintate Comisiei Europene, luand in considerare prevederile art. 22a din Regulamentul (UE) 20151779 al Parlamentului European sal Consiliuiui din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nt. 1.304/2013, in cea ce priveste acordarea unei sume de prefinantare initial suplimentara catre programele operationale sprijinite de Intitiva ,Locuri de Munca pentru Tiner', in cazul acestor finantari Roménia va trebui sa transmita catre Comisia Europeana, pana la data de 23 mai 2016, cereri de rambursare in valoare de cel putin 15,1 milioane euro, in caz contrar trebuind s8 ramburseze Comisiel intreaga suma suplimentar acordata la prefinantarea ILMT, respectiv 30,2 milicane euro, precum si faptul ca este imperios necesara semnarea contractelorideciziloriordinelor de finaniare, in cal mai scurt timp, pentru a se putea demara ofectiy implementarea proiectelor astfolincat si se poala justifica, pana col mai tarziu la 23 mai 2016, sumele aferente din prefinantarea suplimentara, in considerarea faptul cd in ipsa reglementariicadrului inanciar general aplicabil exercifuluifnanciar 2014—2020 nv pot f\incheiate 51 implementate proiectefinanjate din fonduri europene, acest fapt generdnd riscul dezangajéni de sume alocate Roméinie, find astel vizatinteresul general public $i constituind o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constituiia Romaniei, republicat Guvernul Romaniel adopt’ prezenta ordonanté de urgenta. CAPITOLUL! defavorizate persoane in perioada de programare 2014—2020, Obiectul reglementat. Definitit Art. 4. — Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru gostionarea asistentei financiare erambursabile alocate Romaniel din Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune $i Fondul de ajutor european dostinat eelor mai Precum sia prefinaniaini si cofinantarii aferente acestei asistenle, in vederea asigurarii unui management financiar eficient al acestor fondu. Art. 2. — (1) Termeni program", autoritate de management’, organism intermediar’, ' ,beneficiar’ au Tntelesurile prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.203/2013 al MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 745/6.X.2015 3 Parlamentului European sal Consillui din 17 decembrie 2013, do stablire a unor dispoziti comune privind Fondul european de dezvoltate rogionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural Fondul european pent pescult¢|afacer mariime, precum si de stabiire & unor cispozit gonerale prvind Fondul european de dezvoltare regionals, Fondul social european, Fondul de Coeziune si Fondul european pentru pescut si afaceri maritime $i de abrogare 2 Rogulamenui (CE) nr 1.08372000 onsili. (2) Termerii snereguia’, .creante bugetare rezukiate gin neregul, autora cu competenie in gestionarea fondurilor ceuropene” au injelesurile prevaizute in Ordonanja de urgenta a Guvemului nr. 86/201 privind provenirea, constatarea si sanctionarea nereguilor aparute in objinerea $i utlizerea fondurilor europene sisaua fondurior publice najonale aferente acestora, aprobata. cu modificari sl completa prin Legea ni. 14272012, cu modifica gi completa ulleroare. (3) in sensul prezeniei ordonanje de urgenja, termenil gi ‘expresille de mai jos au urmatoarea semnificatie '2) fonduri europene — reprezinté asistenta financiara nerambursabilé primité de Romana, in caltate de stat membru ‘al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de ‘dezvoliare regionala, Fondului social european, Fondului de coeziune si Fondului de ajulor european destin celor mai defavorizete persoane; b) Autortale de certiicare — structura organizatoricd tn cadrul Ministerului Finanjelor Publice, responsabila de cerliicarea sumelor cuprinse in declaratile de choltuali ttansmise la Comisia European, primirea de la Comisia European a fondurior europene siransferarea acestora catre Unita do plata din cadrul autortitior de management, ¢) unitate de plat — structura la nivelul autortati de management, avand responsabiitatea efectusri plat catre beneciarilideri de parteneriatipartenes; 4) cofinantare public — orice contribute din fondur pubtice rationale destinata finantari' cheluieller eligible necesare implement proiectulu €)cofinantare privaté — orice contibule a unui beneficiar la finantarea” cheltviellor eligible necesare implementa proiectlu, eta decat cea prevazut lait a); 1) cheltuiel efigibile — cheltuisle efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanjate in cadrul Brogrameior operajonale, conform reglementanior legal ale niuni Europene si nationale; 9) contnbutia pubicd naionela —fondufle pubice necesare implementri programelorproictelr, care cuprind cofnantarea public’ si fondurile aferente cheltuitior public, allele decat Gale eligible stabilite prin contractulldeciziafordinul de fanfare: h) valoarea fotalé a proiectului — total. fondurilor reprezentand contravaloarea contributei din fonduri europene, valoarea cofinantarii publice si/sau private, precum §i contravaloarea cheltuilior publce si'sau private, allele decat cele eigibie |) corere de plata — corerea depusa de, cétre, un beneficirlider al unui partenerat prin care se soca aulontai de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuieilor eligible, rambursabile conform Contractuluidecizieiordinului de finantare, in baza factulor, factutlor de avans, |) cerere de rambursare aferenta cereri’ de plata — documentul depus de calre un beneficiarlider al unui parteneriat prin care se justifies utlizarea sumelor solictate prin cererea de plata ) corere de rambursare — cerere depusa de eaitre un bbenefiiarlder al unui parteneriat prin care se solicit autora de management virarea sumelor aterente cheltuellor eligible efectuate conform contractululdecizieVordinulul de fnantare sau prin care se jusificd utlizarea prefinantari |) prefinantare — sumele rambursabile transferate din fonduri ceuropene i din cofinantarea publica asigurata din bugetul de stat, in range, de cétre unitajle de plat catre beneficarlider de parteneriaVparteneri pent chelluielle salariale, cheltuielle aferente subventilor, burselor, premillo, onorariior aferente activitatior independente desfagurate "in conformitate cu legislatia in vigoare si chelluielior cu deplasérile, aga cum sunt prevazute In bugetele contractelor de finantare, pe baza statelor estimative privind plata salarilor, stateloricentralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subventilor, premilor $1 onorarillor sau a estimatilor de sume aferente deplasérilor interne/exteme prevazute conform contractelorfordinelor! decizlor de finantare: 1m) cerere de prefinantare — cererea depusa de cétre un beneficianlder de parteneriat prin care se solicit autortati de management virarea sumelor rambursabile necesare pentru plata cheltulllor saleriale, cheltuilior aferente subventilor, burselor, premilor, onorarilor aferenie activitatior independente desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare si cheltuielior cu depiasafile, asa cum sunt prevazute in bugetele contractelorfordinelorideciailor de finantare, pe baza statelor estimative privind plata salarilor, stateloricentralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subventilor, onorarilor si premilor sau a estimarllor de sume aferonte deplasarilor inlerne/externe prevazute conform contracteloriordinelor! ecizillor de finanta 1n) INEA — Agentia Exeoutiva pentru Inovare si Rejele intiuta in baza Deciziei Comisiei Europene 2013/801/UE ain data de 23 decembrie 2013, responsabila cu implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei. CAPITOLUL IL ‘Managementul financiar al fondurilor europene An. 3. — Fondurile europene se aloca gi se deruleaza in baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene si ale pprogramelor aprobate prin decizi ale Comisiei Europene. Ad. 4. — (1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltarii economiei nationale, Ministerul Fondurilor Europene asiguré coordonarea implementarii si gestionarii acestora in conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, coopereaza cu toate institutile/structurile cu atriouti ‘in domeniul fondurilor europene structurale si de investi, pprecum si cu beneficiar in vederea asigurari unui management eficient al acestora, in conformitate cu prevederile legale in vvigoare, putind propune, in acest sens, prin hotérari ale Guvernuilui, masuri pentru accelerarea absorbliei fondurilor europens. (2) Ministerul Finanjelor Publice asigura gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei si/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentel ordonante de urgent putand emite in acest sens instructiuni cu caracter obligatoriu pentru autoritatile de management, organismele intermediare, eneficiar, lideri de parteneriat si/sau partener, in domeniul financiar-contabi (3) Sumele aferente derulii proiectolor finantate din fondu, europene, existente in conturile beneficiarlor, nu sunt supuse executiri siite pe perioada de valabiltate 2 ‘contractelorideciziloriordinelor de finantare, cu excepiia situate! In care executarea silita priveste creanfe bugetare rezultate din eplicarea prevederilor Ordonantel de urgenta a Guvernului ‘nr, 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea ir. 142/2012, cu modificarile si complete ullerioare, (4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modifcarie si completérile ulterioare, se ‘aulorzeaza Ministerul Finanfolor Publice, cu avizul Ministorului 4 MONITORUL OFICIAL AL. ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 746/6.X.2015 Fondurilor Europene, 8 efectueze pe parcursul integului an recistriouin de crcite bugetare si de credite de angajament inte Créonatori principali de credite ai bugetulu de stat, in functie de siadiul mplementéni proiectelor/programelor finantate. din fonduri europene la nivelul fiecarul ordonator principal de credite, precum gi in functie de modifcarite determinate de realocatie de fondiur intr programele operationale, efectuate in contormitate cu procedunie comuniare. (6) Pentru proiectete preluate integral sau pata in perioada do programare 2007-2013 in perioada de programare 2014— 2020, beneficianii prevazull la art. 6 si 7 sunt autorizaly si introdved tn buget crecitele de angajament si creditle bugetare respective, reparlizale pe ani, in confarmitate cu prevederilo stabiite prin normele metodclogice de aplicare @ prezentei Ordonante de urgents ‘Att. 8. — (1) Prin hotarari ale Guvemulul se pot sloca temporar sume din veniturile din privaizare in ll iin valuta, Tnregistrate in contul curent general al Trezoreric| Statuui ¢ Coniulcurent in valuta al Minisierului Finantelor Pubice deschis, la Banca Nationala a Romaniei, ordonatorior principal de Credite cu rol de autoritate de management pentru asiguraroa platiloraferente cererlor de rambursarelcerenior de plat pentru Cheltuale eligible rambursabile din fondu europene (2) Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor locate din venituri din privatizare ordonatorilor principal de Credite cu rol de autortate de management, prin intermedi Autoriali de certficare, determinat ca diferenia intr totall sumelor alocate gi totalul sumelor resttuito Ministeruly Finantolor Publice, nu poate depasi plafonul maxim de 5 miliarde li sau echivalont include pla aferente chelueior eligible finantate din instrument structurale 20072013 §} fonduri europene 2014—2020. (3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenja, prevazut in holararile Guvernului de alocare a ssumelor din venituti din prvatizare, se datoreaza dobanzi si penalti de Intérziore calculate potrivit prevederior legale in vigoare. Dobanzile si penaltile de iniarziere reprezintvenit al bugetului Trezorerie: Statului si se asigura de cate ordonatoti principal de credite cu rol de autoriate de management din bugetele prop CAPITOLUL I Contributia publica nationala A. 6. ~ (1) in bugetele benefciaor care sunt fnantafi Integral din bugetul de stat, Bugetul asiguréilor sociale de sat ‘sau bugetele fondurior speciale se cuprind creditele de fangajament si creditele bugetare aferente valor totale @ proiectelr prop fnanfate din fonduri europene, cu respactarea prevederior art. 11, (2) in bugeiu! Ministeruiui Transpontunlor se cuprind, cu respeciarea prevederilor art. 11 si a prevederior legislatet natfonale ga legislatiel Uniuni Europene prvind ajutorul desta Creditele de angajament si erecitele bugetare aferente valor {olale a proiectelor de investi de nfrasiructura de transport din