Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI

1.Date despre program

1.1 Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE JURNALISM I STIINELE
COMUNICRII
1.3 Catedra JURNALISM
1.4 Domeniul de studii TIINE ALE COMUNICRII
1.5 Ciclul de studii LICEN
1.6 Programul de studii/Calificarea JURNALISM

2.Date despre disciplin

2.1 Denumirea disciplinei TEHNICI AVANSATE DE LUCRU IN AGENIA DE


PRES
2.2 Titularul activitilor de curs CONF. UNIV. DR. ROMINA SURUGIU
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de EXAM 2.7 Regimul OBLIGATO
evaluare EN disciplinei RIE
SCRIS

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

3.1 Numr de ore pe 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2


sptmn
3.4 Total ore din planul de 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28
nvmnt
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 14
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 20
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 20
Tutoriat 2
Examinri 3
Alte activiti .................................................. 0
3.7 Total ore studiu individual 42
3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 101
3.10 Numrul de credite 4

4.Precondiii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Tehnici de redactare, Tehnici de colectarea a informaiei, Tehnici


de investigare jurnalistic, Multimedia, Tehnici de lucru in AV,
Fotojurnalism
4.2 de competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfurare a cursului Un videoproiector pentru prezentri.


5.2 de desfurare a Computere (staii de lucru) pentru seminar. Abonamente la
seminarului/laboratorului ageniile de pres Mediafax i Rompres.

6.Competene specifice acumulate

Competene profesionale C1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor i


cunotintelor de specialitate din domeniul tiinelor
comunicrii
Cunotine
Cunoaterea i nelegerea terminologiei specifice activitii unei
agenie de pres.
Cunoaterea momentelor importante din evoluia ageniilor de
pres strine i romneti.
nelegerea contextului specific n care i desfoar munca
jurnalistul de agenie.
Explicarea i interpretarea modului n care se practic jurnalismul
de agenie n Romnia (principii teoretice vs. practici
profesionale).
Abiliti
Capacitatea de a folosi cunotinele dobndite n realizarea unui
proiect de cercetare tiinific de mici dimensiuni pe o tem
legat de jurnalismul de agenie (n vederea susinerii lucrrii de
diplom sau a admiterii la masterat).

C2. Utilizarea noilor tehnologii de informare i comunicare


(NTIC)
Cunotine
Identificarea particularitilor utilizrii specializate a diverselor
tipuri media n producie de agenie de pres.
Abiliti
Utilizarea tehnologiilor adecvate n realizarea produselor de
agenie de pres.

C3. Descrierea tipurilor diferite de audien / public


implicate n comunicare
Cunotine
Identificarea particularitilor publicului ageniilor de pres:
abonaii (trusturile de pres) i consumatorii finali.
Abiliti
Construirea unui mesaj jurnalistic n funcie de particularitile
publicului ageniilor de pres.

C4. Managementul informaiei de pres


Cunotine
Identificarea i explicarea modului n care informaia de pres
este folosit i transformat n fluxurile ageniilor de pres.
Abiliti
Aplicarea cunotinelor teoretice cu privire la fluxurile de agenie
de pres n realizarea unui produs complex de profil.

C5. Identificarea si utilizarea elementelor specifice de


deontologie i de responsabilitate social a jurnalistului
Cunotine
Cultivarea unei atitudini critice cu privire la modul n care se
practic jurnalismul n Romnia, n acest moment.
Cultivarea respectului pentru jurnalismul de calitate, care
respect standardele profesionale i etice.
Abiliti
Analizarea unor cazuri n care s-au nclcat normele profesionale
specifice jurnalismului de agenie.

C6. Producia unui coninut jurnalistic (text, video, audio


i foto) pentru toate tipurile de media
Cunotine
Aplicarea conceptelor de baz din cadrul jurnalismului de agenie
n realizarea unui produs complex de agenie de pres, conform
normelor profesionale din domeniu.
Abiliti
Capacitatea de a realiza planifica, documenta i realiza un produs
complex de agenie de pres, n care se mpletesc cunotine i
abiliti practice dobndite i la alte cursuri de jurnalism din
planul de nvmnt al FJSC.
Capacitatea de a motiva alegerea unei teme de lucru i de a
explica etapele urmrite n realizare ei.
Capacitatea de a aplica cunotinele dobndite i n realizarea
altor tipuri de lucrri, cum ar lucrarea de diplom (tip proiect
aplicativ).
Analizarea unor produse de agenie de pres realizate de teri.

Competene transversale Rezolvarea pe baza cunotinelor i abilitilor dobndite la curs


i seminar a unei situaii profesionale uzuale, prin realizarea unui
produs complex de agenie de pres.
Aplicarea tehnicilor de lucru n echip n vederea realizrii unor
teme de seminar.
Autoevaluarea nevoii de formare profesional, prin raportarea
produselor realizate de student la normele profesionale din cadrul
ageniilor de pres.

7.Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice


acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenilor cu jurnalismul de agenie, prin oferirea
de cunotine i abiliti practice legate de acest tip de jurnalism.
Prezentarea mediului de business i a provocrilor sale actuale,
precum i consolidarea cunotinelor i abilitilor specifice
practicrii jurnalismului de agenie contemporan.
7.2 Obiectivele specifice - S le ofere studenilor cunotine teoretice i abiliti
practice, despre cum funcioneaz o agenie de pres.
- S le ofere studenilor instrumente de lucru de
planificare, documentare i realizare a produselor de agenie de
pres.
- S le dezvolte capacitatea de a evalua un produs
complex de agenie de pres.
- S i ajute pe studeni s obin abiliti de evaluare
critic a influenei ageniilor de pres asupra jurnalismului
contemporan i asupra societii n general.
- S le cultive respectul pentru jurnalismul de calitate,
practicat n conformitate cu standardele profesionale i etice.
- S le ofere studenilor i un bagaj de cunotine teoretice,
care s le permit s-i construiasc o carier n domeniul
jurnalismului de agenie i care s-i ajute s urmeze un program
de masterat n domeniul tiinelor comunicrii.

8.Coninuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaii


1. Introducere. Ce este o agenie de pres? Roluri ale Curs interactiv, cu elemente 2 ore
ageniei de pres. Credibilitatea ca principal multimedia, dezbaterea,
trstur a ageniei de pres contemporane. brainstorming.
Relaia ntre produsele oferite pe flux pentru abonai
i materialele oferite publicului larg prin platforme
digitale (site propriu i social media).

2. Prezentarea tehnicilor de lucru specifice ageniei Curs interactiv, cu elemente 2 ore


de pres n contextul noilor tehnologii de multimedia, dezbaterea.
comunicare i informare (NTIC).
Tehnici de live texting pentru agenii de pres.
Selectarea informaiei importante i relevante
pentru clienii unei agenii de pres i pentru
publicul larg. Cum se realizeaz materialul de tip
update? Cum se scriu materialele de tip reacii? Cum
se scriu materialele de tip sintez?

3. Aplicarea tehnicilor de SEO n activitatea de Curs interactiv, cu elemente 2 ore


redactare a materialelor pentru agenii de pres. multimedia, activitatea individual.
Alegerea cuvintelor-cheie. Parametri tehnici i politici
editoriale. Experiena Agerpres.
Tehnici de cross-promotion a materialelor de
agenie. Experiena Mediafax.
4. Tehnici de realizare a materialor de agenie de Curs interactiv, cu elemente 2 ore
pres: reportajul de agenie de pres, interviul de multimedia, activitatea individual.
agenie de pres, bioportretul, documentarul,
cronologia.
5. Produse complexe de agenie (1) - pentru fluxul Curs interactiv, cu elemente 2 ore
destinat abonailor. Alert prin SMS/e- multimedia. Dezbatere.
mail/newsletter, monitorizarea, selecia de fotografii,
materiale audio i video. Alegerea temelor i a
unghiului de abordare.
Tehnici de lucru folosite la news.ro si Mediafax.
Discuie cu un reprezentant al unei agenii de pres.
6. Produse complexe de agenie (2) pentru Curs interactiv, cu elemente 2 ore
platforma tip open access (OA). Alegerea temelor i multimedia. Activitate individual
a unghiurilor de abordare. Combinarea elementelor
multimedia pe platforme.
Tehnici de lucru folosite la Agerpres si Mediafax.
7. Proiecte complexe de agenie de pres. Tehnici Curs interactiv, cu elemente 2 ore
avansate de realizarea a acestor proiecte: alegerea multimedia. Dezbatere.
temelor, a tipurilor de materiale (text, foto, video,
audio), promovarea materialelor n mediul online.
Studii de caz: Climate Pool/Minds International
(2009), Romnia colorat/Agerpres (2016).
Discutarea proiectelor cu jurnaliti de la Agerpres.

Bibliografie
-
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Analiza materialelor de agenie produse de agenii Studiul de caz, dezbaterea 2 ore
romneti i strine.
Invitarea unui jurnalist cu experien de lucru n
agenia de pres.
Monitorizarea coninutului online, audio i video. Studiul de caz, dezbaterea 2 ore
Analiza prezenei n social media a ageniilor de
pres.
Analiza modului n care sunt utilizate materialele de
agenie ca baza de documentare pentru articole de
pres i tiri TV sau radio.
Live texting caracteristici, principii, reguli. Aplicaie Exercitiul. Activitate de teren. Munca 8 ore
live texting de la un eveniment planificat sau in echip
neplanificat. Proiect de grup participarea la un
eveniment si transmiterea informaiilor n timp real.
Sinteza de agenie de pres.
Realizarea proiectului aplicativ. Dezbaterea, brainstorming, munca 8 ore
Discuii individuale cu studenii n vederea alegerii n echip
unei teme pentru un produs complex de agenie.
Planificarea unui produs complex de agenie de
pres: reportaj de agenie; documentar de agenie;
cronologie; monitorizare de pres pe un subiect dat;
materiale de sintez/dosare; interviu de agenie,
fotografii i material audio/video etc.
Monitorizarea realizrii proiectului aplicativ. Activitate individual de teren 4 ore
Planul de lucru. Activitatea de documentare.
Realizarea efectiv a unui produs complex de
agenie de pres.
Evaluarea produselor realizate de studeni n cadrul Activiti de evaluare. 8 ore
seminarului. Fiecare student va avea la dispoziie
15-20 de minute pentru prezentarea proiectului
aplicativ. Notarea activitii de seminar.

Bibliografie
1. Agns, Yves, 2011, Introducere n jurnalism, Iai, Polirom. (Capitolele: Scrisul eficient, p. 107-126 i
Genurile primare, p. 203-222.)
2. Ananny, Mike & Kate Crawford, 2015, A Liminal Press. Situating news app designers within a field
of networked news production. Digital Journalism, 3:2, 192-208, DOI:
10.1080/21670811.2014.922322

3. APA Austria Presse Agentur, ed., 2002, The Various Faces of Reality. Values in News (Agency)
Journalism, Innsbruck, Studien Verlag. (Capitolele: State News Agencies: A Time for Re-Evalution?
i Towards the New Model News Agencies, p. 79-96).

4. Boyd-Barrett, Oliver, ed., 2010, News Agencies in the Turbulent Era of the Internet, Agencia
Catalana de Noticies. (Capitolul: National News Agencies in the Turbulent Era of the Internet, p. 16-
45).

5. Brighton, Paul, Foy, Dennis, 2007, News Values, London, Sage. (Capitolul: Analysing News Values,
p. 6-30)

6. The Evolution of News and the Internet, 2010, Organisation for Economic Co-operation and
Development, Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for Information,
Computer and Communications Policy. (Partea a treia: Online News: Developments, Value Chains,
Business Models and Actors, p. 42-57).

7. Fenton, Natalie, ed., 2010, New Media, Old News. Journalism and Democracy in the Digital Age,
London, Sage. (Capitolul: New Media and News in Context, p. 17-67).

8. Griessner, Christoph, 2012, News Agencies And Social Media: A Relationship With A Future?,
Reuters Institute for the Study of Journalism.

9. Harcup, Tony, 2009, Journalism. Principles and practice. Second edition, London, Sage. (Capitolele:
The journalist as objective reporter, The journalist as investigator, p. 79-94, Interviewing, Writing
news, p. 125-154, Telling it in pictures, p. 171-186.)

10. Newman, Nic, 2016, Journalism, Media and Technology Predictions 2016, Digital News Project,
Reuters Institute for the Study of Journalism.

11. Roca, Luminia, 2004, Producia textului jurnalistic, Iai, Polirom. (Capitolul: Structura textelor
jurnalistice, p. 102-115).

12. Vrnceanu, Florica, 2011, Un secol de agenii de pres romneti, 1889-1999, Piteti, Paralela 45.

13. Ziua ageniilor de pres. Ageniile de pres i provocarea multimedia, 2011, ediia a V-a, Bucureti,
Societatea Romn de Radiodifuziune, RADOR, Tritonic. (p. 5-35)

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile


reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
n urma consultrii cu jurnaliti i manageri din domeniul ageniilor de pres, am constatat urmtoarele
evoluii:

La nivel business-ului, se observ c:


Ageniile de pres se confrunt cu concurena tuturor mijloacelor de informare (ziare online,
bloguri, televiziuni, radiouri) care au fluxuri constante de tiri, tip open access. De aceea, caracteristica
esenial a ageniilor de pres rapiditatea a fost nlocuit de o alta - credibilitatea.
Ageniile de pres i-au diversificat oferta pe dou axe, cu caracteristici diferite: fluxul pentru
abonai i platforme online open access pentru publicul larg. n ofert, au fost incluse produsele
jurnalistice complexe, care folosesc texte de bun calitate, galerii foto, materiale audio-video.
Ageniile de pres se bazeaz n continuare pe producia de coninut. Abonaii ageniilor de pres
ateapt materiale corecte, bine documentate, credibile, care pot fi o contrapondere la informaiile
(neverificate) care circul n mediul virtual.

La nivelul profesiei, se observ c:


Ageniile de pres se bazeaz pe profesionalismul jurnalitilor care lucreaz n interiorul lor.
Jurnalitii de agenie se orienteaz spre convergen, prin adoptarea unor proceduri de lucru
adaptate mediului online. Lor le sunt necesare aptitudini de realizare a unor materiale/proiecte complexe
de agenie de pres.
Se lucreaz cu softuri de editare pentru platforme de tiri, fapt care presupune ca jurnalitii s
aib cunotine de SEO, social media, multimedia, aplicate la ageniile de pres.

Pentru a rspunde ateptrilor reprezentanilor profesiei, am pus accentul pe prezentarea tehnicilor


avansate de lucru n ageniile de pres, necesare pentru dezvoltarea cunotinelor i abilitilor specifice
practicrii jurnalismului de agenie contemporan. O legtur strns cu profesia va fi meninut constant
prin invitarea jurnalitilor la curs i seminar. De asemenea, studenii vor avea posibilitatea s participe la
vizite de informare la Agerpres, Mediafax i RADOR.

10.Evaluare

10.3 Pondere din nota


Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
final
nsuirea cunotine Examen scris 70%
teoretice legate de
funcionarea ageniei de
pres acestui mediu de
10.4 Curs informare. Cunoaterea i
aplicarea tehnicilor
avansate de producie a
materialelor de agenie
de pres.
Aplicarea cunotinelor Realizarea i susinerea 30%
teoretice n realizarea unui proiect practic
unui produs complex de
agenie de pres.
Elaborarea proiectului va
ine seama de aplicarea
10.5 Seminar/laborator cunotinelor i teoriilor
studiate, dar i
respectarea normelor i
principiilor de etic
profesional

10.6 Standard minim de performan

La terminarea cursului, studenii trebuie:


S cunoasc i s neleag terminologia specific activitii unei agenii de pres.
S explice i s interpreteze modul n care se practic jurnalismul de agenie n Romnia (principii
teoretice vs. practici profesionale).
S dobndeasc abilitatea de a a realiza un produs simplu de agenie de pres, respectnd cerinele
profesionale i etice.

Semntura titularului de curs


Semntura titularului de seminar
Data completrii
.........................
1 septembrie 2016
.........................
Data avizrii n
Semntura efului departament
department
.........................
.........................