Sunteți pe pagina 1din 7

BREVIAR DE CALCUL

1.CALCULUL SARPANTEI

EVALUAREA INCARCARILOR
a. Acţiuni permanente
1. Învelitoare

- tablă LINDAB - gi = 5,0 daN/m2

2. Greutatea tehnicã a lemnului


- lemn de rãşinoase, folosit frecvent - γ = 600 daN/m3

b. Acţiuni temporare

Sunt date de încãrcarea din greutatea zãpezii, de acţiunea vântului, precum şi de


greutatea unui om, care se exercitã asupra acoperişului.

1. Încãrcarea cu zãpadã (pz)


(conform „Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”,indicativ
CR-1-1-3 2005)
Acţiunea zăpezii se manifestă prin forţe exterioare distribuite, statice, acţionând
asupra elementelor de construcţie expuse.
Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe acoperiş este dată de
relaţia:
SK=μi*ce*ct*S0,k
unde:
μi - coeficientul de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperiş;
μi =0,8 – pentru panta acoperişului α0 0 ≤ α ≤ 30 0
S0,K- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol [KN/m2];
( s0, k =2.5 [KN/m2] )
Ce - coeficientul de expunere al amplasamentului construcţiei ;
Ce=1,0 - în cazul expunerii parţiale, topografia terenului si prezenta altor
construcţii sau a copacilor care nu permit o spulberare seminficativă a zăpezii de către
vânt .
Ct - coeficientul termic = 1.0 (acoperişuri cu termoizolaţii uzuale )
Sk=0.8*1.0*1.0*2.5=2.0kN/m2

-1-
2. Încãrcarea concentratã (P)
Se adoptã: P = 80 daN - reprezentând greutatea unui om cu unelte.

 gruparea (a) - G + Z şi
 gruparea (b) - G + P
CALCULUL PANEI

Se calculeazã pana cea mai solicitatã, care este de regulã pana de creastã; pentru
celelalte pane se adoptã aceleaşi dimensiuni ale secţiunii.
Din punct de vedere static pana se considerã grindã simplu rezematã, cu
deschiderea de calcul (  ), determinatã conform STAS 856 astfel:

...  =  o + 2 ·
a =  + a = T – 2 · a = 3.20 – 0.75=2.45m
2 o
2
a. Încãrcãri aferente panei

Iniţial se considerã o secţiune a panei de cm sau de 12x16 cm.

-2-
Încãrcãri totale pe panã

- gruparea (a) : q ap = 373 daN / m

- gruparea (b) : q cp = 214 da / m - distribuit ã; Pp = 80 − concentrat ã.

b. Determinarea eforturilor

- gruparea (a) (G+Z) : M a = 27987 daNcm


- gruparea (b) (G+P) : M c = 20957 daNcm

c. Calculul secţiunii

1. Calculul de rezistenţã (verificarea eforturilor):


M max
σ ef = = 54 ,66 daN / cm 2 ≤ σ a i
Wp
b p ⋅ h p2
Wp = = 512 cm 3 ; σ a i = 100 daN/cm 2
6

2. Calculul de rigiditate:
 245
f efmax ≤ f a = = = 1,225 (  - în cm)
200 120
Sãgeata efectivã maximã în cele douã grupãri:
- gruparea (a f a =0,46 cm
ef
- gruparea (b) f c =0,37 cm
ef

- sãgeata maximã de calcul va fi: f max = max (0,46 ;0,37 ) =0,46 cm


ef

CALCULUL POPILOR

Popii sunt elemente verticale care preiau încãrcãrile transmise de pane, fiind, prin
urmare, solicitaţi la compresiune cu flambaj.
Se calculeazã popul cel mai solicitat (de regulã popul central) şi se adoptã, pentru
simplificare, aceeaşi secţiune şi pentru ceilalţi popi.
Secţiunea iniţială sunt: Φ 12 cm ;

-3-
A. Încărcări, eforturi:

Eforturi (forţa axială)


Nmax = 1840 daN

B. Verificarea eforturilor

N 1840
σ ef = = = 39,22 ≤ σ a c
ϕmin ⋅ A c 0,415 ×113 ,04

σa c = 100 daN/cm2

Aria de calcul este: Ac = Anet ≅ Abr = 113,04cm2

 I min
λ max = f × 4 = 86,34 ; i min = = 15,28cm ; I min = 1728cm 4 ;
d A

deci , λmax = 86 ,34 ≤ λad =150

ϕ min =0,415

2. CALCULUL PEREŢILOR

-4-
Se efectueazã în metoda stãrilor limitã (M.S.L.), considerând gruparea
fundamentalã, cu încãrcãri gravitaţionale: (G.F. → ΣAP + Σ ATc + ΣATv).
Pentru pereţii exteriori, alcãtuiţi dintr-un strat de rezistenţã şi un strat de izolare se
ia în calcul numai porţiunea de zidãrie de cãrãmidã. Pereţii de subsol se considerã alcãtuiţi
din zidãrie de cãrãmidã pe toatã înãlţimea lor.
Calculul se efectueazã considerând o fâşie verticalã de perete cu lãţimea de 1m,
situatã în poziţia cea mai dezavantajoasã din punct de vedere al încãrcãrilor transmise
de planşeu (zona în care fâşiei de perete îi revin de la planşeu suprafaţa cea mai mare şi
încãrcãrile cele mai mari).
Verificarea se face pentru pereţii portanţi exteriori.
A. Încãrcãri

a) Incãrcãri permanente unitare (g)

- învelitoare + şipci + cãpriori :


g n =13 g c =18 (daN/m2)

- pane, popi etc. :


g n = 40 g c = 54 (daN/m2)
- planşeu – pod :
g n =155 (daN/m2)
- planşeul cu pardosealã caldã :
g n = 420 ; g c = 567 (daN/m2)
- planşeul cu pardosealã rece :
g n = 458 ; g c = 620 (daN/m2)

- pereţii portanţi exteriori din zidãrie:


g n = 396 ; g c = 534 (daN/m2)

b) Acţiuni temporare unitare (p)

1- Încãrcãri utile

- Încãrcãri distribuite pe planşeul – pod:

 planşeu necirculabil : pn = 75 daN/m2;


 planşeu circulabil : pn = 150 daN/m2;

- Încãrcãri distribuite pe planşeul pod necirculabil:

-5-
p n = 75 ( daN / m 2 ) ; n =1.5 ; p c =112 .5 ( daN / m 2 )

2- Încãrcarea din zãpadã

p n =200 ...... p c = 300 (daN/m2)

B. Eforturi

Schema staticã

a) Forţa axială (N)

1 - Valorile forţei axiale

- Peretele exterior :

N 1s = 1257 daN
N 1i = 2610 daN
N 0s = 3810 daN

C. Verificarea secţiunilor

- Secţiunea 0 – 0 (N0 =3810 ; M0 = 0)

N0 ≤ Ncap = m  ϕ  AE  Rc

-6-
m = 1, 0 ; ϕ = 1 ; Rc = 20 daN/cm2 ; AE = 3000cm2

- Secţiunea 1 – 1 (N3 =2610 ; M3 =190.5)

dE
e0,1 = 0.060 m ; 0.45 ⋅ = 0.0675 m
2

N 3 ≤ N cap ⇒ 3810 ≤ 5000 daN

3. CALCULUL FUNDAŢIILOR

Nn
p = tot = 86 kN / m 2 ; ;
ef A
f
γ b = 2200 daN/m3

Calculul capacităţii portante a terenului:


k1=0,05 (pamănturi prăfoase şi pământuri coezive) B<5m
CB=pvonv*k1*(B-1m) CB=4kPa
Pentru Df<2m avem
CD=pconv*(Df-2m)/4 CD=-20kPa
Ptr=pconv+ CB +CD ptr = 144kPa

pef=86kN/m2<pconv=144kN/m2

Întocmit, Verificat,
Ing. Ştefan Sorin Ing. Pavel Vasile

-7-