Sunteți pe pagina 1din 4

Acord de parteneriat

CAP I. Partile contractante.


Art.1.1 Casa de Cultura a Studentilor Craiova, cu sediul in Craiova, Str. Eugeniu Carada,
nr10, CUI 4332070, Cont RO78TREZ2915009XXX000250 deschis la Trezoreria Craiova,
reprezentata prin Director Dumitrache Silviu Ionut, denumit in continuare PROMOTOR
si
Art. 2.2____________________________________________, cu sediul in
_________________ _____________________________________________________
CUI_______________ , reprezentata prin
_______________________________________________________, cu functia
de________________________, denumit in continuare PARTENER
Au convenit sa inchieie prezentul acord de parteneriat

CAP II. Obiectul

Art.2.1 Obiectul acestui parteneriat il constituie colaborarea dintre parteneri in vederea:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

La data de______________________

Pentru care se necesita :


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Page 1 of 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Parteneriatul nu este o relaie de afaceri, ci o relaie ntre dou sau mai multe organizaii, care
implic distribuirea responsabilitilor aprute n timpul dezvoltrii unui proiect.

Art.2.2 Persoana de contact desemnata de carte PROMOTOR este ________________


________________, in caliate de _________________________________________

CAP III. Dutata acordului


Art.3.1 Prezentul parteneriat se inchei pe o perioada de __________________ incepand cu
data de _____________Ora______ si pana la data de ___________________________
ora__________
Sau
Art.3.2 Conform orarului:
Din data de _____________________________ pana la data de _______________________
Lunar/saptamanal/zilnic________________________ in zilele de______________________,
intre orele _______________________________________

CAP IV. Obligatiile partilor


Art.4.1 PARTENERUL se obliga:
- sa inainteze PROMOTORULUI o lista cu toti membri sai care activeaza sau vor avea acces
in incinta CCS Craiova, lista care sa cuprinda datele de identificare complete ale fiecarui
membru, precum si datele de contact ale fiecarui membru, in termen de 10 zile lucratoare de
la semnarea prezentului acord;
- sa respecte intervalul orar specificat in prezentul acord;
- sa pastreze ordinea si curatenia in spatiul pus la dispozitie;
- sa nu deterioreze bunurile puse la dispozitie de PROMOTOR in vederea indepliniri
obiectului prezentului acord conform Art.2.1;
- sa informeze in mod constant PROMOTORUL cu privire la activitatile/actiunile si/sau
modificarile acelor activitati/actiuni ce fac obiectul prezentului acord, conform Art.2.1 i
Art.2.2;
- sa asigure vizibilitatea activitatilor care fac obiectul prezentului acord conform Art.2.1;

Page 2 of 4
- sa afiseze sigla si numele PROMOTORULUI, vizibil pe toate materialele promotionale care
tin de indeplinirea obiectului prezentului acord conform Art.2.1;
- sa mentioneze PROMOTOR in caliatea sa de partener in toate materialele, spoturile si
celelalte medii de promovare folosite in vederea indepliniri obiectului prezentului acord
conform Art.2.1;
- sa permita unui reprezentant al PROMOTORULUI liberul acces la activitatile/actiunile ce
fac obiectul prezentului acord, conform Art.2.1;
- sa plateasca toate daunele provocate, in cazul distrugerilor pricinuite bunurilor sau institutiei
PROMOTORULUI;

Art.4.2 PROMOTORUL se obliga:


- sa asigure PARTENERULUI acesul liber la bunurile/serviciile prevazute la Art.2.1, ce fac
obiectul prezentului acord;
- sa permita distribuirea si postarea materialelor de promovare a activitatilor ce fac obiectul
prezentului acord conform Art.2.1, in incinta CCS Craiova;
- sa monitorizeze activitatile/actiunile ce fac obiectul prezentului acord, conform Art.2.1;
- sa sustina parteneriatul in conformitate cu cele prevazute conform Art.2.1;

CAP V. Incetarea acordului


Art.5.1 Prezentul acord inceteaza
a) La termen
b) De comun acord
c) denuntarea unilaterala, cu conditia notificarii in scris cu confirmare de primire a intentiei,
cu cel putin 10 zile inainte

Art.5.2 In conditiile nerespectarii obligatiilor asa cum sunt descrise ele conform Art.4.1 ale
prezentului acord cu clauzele:
La constatarea nerespectarii obligatiilor PROMOTORUL va
emite in prima instanta 2 avertismente in care se va cere
PARTENERULUI remedierea respectivei situatii/probleme;
La constatarea nerespectarii celor 2 avertismnte
PROMOTORUL va dispune suspendarea prezentului acord,
pe termen nelimitat, sau pana la remedierea
situatiei/problemei;
La constatarea neremedierii situatiei/problemei in urma
suspendarii, PROMOTORUL va decide in mod irevocabil
incetarea definitiva a prezentului acord si respingerea
eventualelor parteneriate urmatoare cu PARTENERUL;

CAP VI. Clauze finale

Page 3 of 4
Art.6.1 Orice litigiu se solutioneaza pe cale amiabila. In caz contrar partile se vor adresa
instantelor de judecata competente de pe teritoriul romaniei
Art.6.2 Prezentul acord de parteneriat s-a incheiat astazi _____________________________
in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si intra in vigoare la data semnarii lui.

PROMOTOR
Casa de Cultura a Studentilor Craiova
prin reprezentant legal
Director Dumitrache Silviu Ionut

PARTENER

Page 4 of 4