Sunteți pe pagina 1din 11

CEL MAI VECHI CRONO GRAF ROMNESC DE PROVENIENTI RUS

D IO M ID S T R U N G A R U

Spre deosebire de cronograful lui Mihail Moxa primul cronograf romi-


nesc, alctuit in 1620 dup izvoare sud-slave fi bizantine in versiune slavon 1
fi de cronografele de origine neogreac din a doua jumtate a secolului al
X V II-lea 2, cronografele rom inefti de provenient rusa au rmas, am putea
spune, aproape necercetate 3.
Existen^a cronografelor rom inefti traduse din rusefte a fost semnalat,
pentru prima oar, de N. Iorga, in legatura cu prezentarea activittii literare a
lui Vartolom ei Mzreanu, erudit clugr m oldovean, care a tradus in anul
1766 un astfel de cronograf 4. Cu acest prilej, marele nostru istorie a atras aten-
jia fi asupra manuscrisului 1385 din Biblioteca Academiei, un cronograf tradus
din rusefte in secolul al X V II-lea , al carni continui trece la 1453 la istoria
rufilor, mergind pina la Mihail R om anov fi moartea Sf. Serghie 6. Aceste pre-
^ioase relatri din succinta nota a lui Iorga au rmas, din nefericire, timp de
patru decenii fr urmri. Nici prof. P.P. Panaitescu, unul dintre cercettorii
de seam in domeniul raporturilor culturale rom ino-slave, nu s-a oprit asupra
cronografelor menzionate de Iorga 6.

1 E ditat p a r la i de B. P. H a s d e u in Cuvente den btrini, voi. I, B u curefti, 1878,


p. 3 37448. V ezi fi N. I o r g a , Istoria literaturii romine in sec. al X V I I I - le a , B ucurefti,
1901, p. 8 3 84. O bibliografie larg d N. C a r t o j a n in Istoria literaturii romine vechi,
voi. II, B u curefti 1942, p. 138. In generai vorbin d, toa te istoriile literaturii rom ine au rezervat
un paragraf acestui cronograf.
2 Asupra lo r posedm dou studii fundam entale: D. R u b s o, in Studii istorice
greco-romine. Opere postume, tom . I, B u curefti, 1939, p. 5 3 100 ; I u l i a n i j t e f n e u c u ,
Cronografele rom inefti : tipul D anovici, Partea I-a, in Revista istoric rom in *, voi. IX ,
1939, p. 1 77 (B etiprit in Opere istorice, B ucurefti, 1942).
3 V ezi S. P u f c a r i u, Istoria literaturii romine. Epoca veche, Ed. II, Sibiu, 1930;
N. C a r t o j a n , Istoria literaturii rom ine vechi, voi. II, B ucurefti, 1 9 4 2; A l . P i r u,
Literatura romin veche, B ucurefti, 1961 ; I. D. Ludat, Istoria literaturii romine vechi, Partea I,
Bucurefti, 1961. I. G. Sbiera a avu t cu n oftin j de existenfa u nor manuscrise cu traduceri
de scrieri istorice ruse, dar nu le-a cercetat personal ; vezi M ifcri culturale fi literare la rominii
din stinga D unrii in rstimpul de la 1 5041714, Cernufi, 1897, p. 250.
4 N. I o r g a , Istoria literaturii romine in secolul al X V 111-lea, voi. I, B ucurefti, 1901,
p. 86 fi 537.
5 Ibidem , p. 537, nota 10.
* Vezi studiul Istoria slavilor in rominefte in secolul al X V I I -le a . Cronica lui Gheorghe
Brancovici fi Sinopsisul de la K iev, in R evista istoric romin , voi. X , 1940, p. 80 129.

89
ncercarea de a nlatura aceast lacuna o face ^tefan Ciobanu, un bun
cunosctor al multor amnunte privind rela^iile culturale romno-ruse. Spriji-
nindu-se, printre ltele, pe lucrarea lui A.A. ipahmatov x, t. Ciobanu a ntreprins
un studiu mai larg asupra manuscriselor de traduceri dup diferite lucrri
rasenti, incadrind intre eie fi cronografele de provenienza rus 2. Chiar dac
expunerea sa necesita com pletan fi, pe alocuri, rectificarea unor scpri inerente
oricrui inceput, totufi lui t. Ciobanu i revine meritul de a fi introdus in isto
ria literaturii romine, pentru prima data, un paragraf consacrat cronografelor
traduse din limba rus.
Cercetarea noastr, o reluare a firului intrerupt de mai bine de dou
decenii, se intemeiaz pe acelasi material semnalat de predecesori, anume cele
8 manuscrise ale Bibliotecii Academiei R .P .R . care contin cronografe de origine
rus. ^apte dintre eie provin din Hronograful Sfintului Dimitrie, Mitropolitul
Rostovului 3, fi dateaz din sec. X V I I I 4 fi X l X 5; al 8-lea ins, ms. 1385, are
la baz un alt cronograf rusesc, mult mai vechi, iradus fiind nu in
sec. X V III, cum credea Ciobanu, ci cu multe decenii mai devreme, afa
cum afirmase N. Iorga, fr s aduc dovada peremptorie 6. M s. 1385 pstreaz
prin urmare cel mai vechi cronograf rominesc de provenierit rus. Ca atare, el
merit o aten^ie deosebit, cu atit mai mult cu cit este aulograful traduc-
torului. in articolul de faj ne propunem s stabiliin cu mai mult precizie
citeva date esentiate privind originalul dup care a fost tradus, data cind s-a
fcut traducerea fi cine anume poate fi traductorul cronografului.

Manuscrisul 1385 al Bibliotecii Academiei R.P.R. Manuscrisul este intr-un


form at mare in folio de 517 foi scrise. Alte 23 foi nescrise primele 16 (nume-
rotate de la 1 la 16) fi ultmele 7 (numerotate de la 534 la 540) au fost
adogate cu prilejul legturii din secolul trecut, spre a indica foile lips de la
inceputul fi sfirfitul textului originai. Legtura in scoarte de lemn invelite in
piele a fost fcut cu cheltuiala unui preot Pndele, de la Curtea Veche din
Bucurefti, in posesia cruia se afla la 1839 cronograful, dup cum rezult din
propriile sale nsemnri. Printre ltele, el spune c 1-a cumprat cu lei cinci-
zeci, la anu de la Hristos 1839, febr. (f. 33 r) fi c 1-a legat in lei optsprezece
(f. 52 v). 0 precizare similar e trecut in insemnarea de la sfirfitul textului
cronografului: Scris-am eu preot Pndele, duhovnicul Curtii Vechi, pe acest
hronograf, adec leatopise^, care 1-am cumprat de la mezat in drept lei cincizeci.

1 A. A. a h m a t o v, K eonpocy o npoucxonceHiiu xpono<'patfia, in C 6 o p h h k


o r a e /ie m u i snbixa m c j i o b c c h o c t m H M n e p a T o p c K o AKaneMHM HayK , t. X X V I , St.
p yccK oro
Petersburg, 1898, p. 1 fi urm.
a $ t e f a n C i o b a n u , Istoria literaturii romine vechi, III, B u curefti, 1940 1941,
curs litografiat, p. 4 7 104.
3 Numele su laic este Daniil T uptalo. A trait intre anii 1651 1709. In studiul citat
al lui Iulian tefnescu e trecut din eroare (p. 4, r. 2) anul nafterii 1611.
4 M s. 4241 tlm cit di pe rusie pe m oldaveiiie . . . prin osteneala rault pctosului
Vartholom ei, arhim andritu sfintei m nstiri Putnii , in anul 1766, fi ms. 1536 din 1772.
6 M s. 166 scris la Cldrufani in 1803, ms. 1470 din anul 1811, ms. 2410 din anul 1814,
ms. 2769 copit nainte de 1820 fi ms. 758, copie din 1823. V ezi am nunte in articolul
cita t al lui Iulian tefnescu, iar la St. Ciobanu, paragraful intitult Cronograful lui Dim itrie
de Rostov (op. cit., p. 9 2 106).
6 O privire de ansam blu asupra cronografelor enum erate am n cercat s dau in arti
colul A su p ra cronografelor rominesti de provenienf rus, n volum ul om agial dedicat acad.
Petre C onstantinescu-Iafi.

90
Care sa va alia ca s-1 fure sau s-1 tinuiasc sa fie supt blestemu sfintilor,
trei sute optsprezece sfinti p r in ti.. . 1839, fevr. 16 (f. 519 r).
Textul cronografului propriu-zis e prcdt de cteva extrase scurte i doua
prefe^e (f. 17 r 33 r), astfel ca ncepe de la f. 33 v i continua pn la f. 519 r,
dupa care urmeaz o cronologie, din care s-au pierdut ultimele foi.
Titlul cronografului scris cu cerneal roie, ca i subtitlurile este
urmtorul :
Cartea cea grit hronograf, ce se zice inceput scripturilor neamurilor impa
rateci, den multe leatopisete, innainte de firea de la facerea lumii den crlile lu
M oisi, fi ale lu lisus N aciin fi de la ale judectorilor jidovefti, fi de patru
mprtii, de-acii fi de impra^ii asirienefti fi de a elinilor fi de a blagocesti-
vilor fi de ale rusilor leatopisete, sirbefti fi blgrefti. Den cartea lu Iosif Lamska
pre scurt (f. 33 v).
Tratarea evenimentelor, im p a rit pe capitole, pornete nnainte de firea
de la facerea lumii si, dupa cum este obiceiul in cronografe, evenimentele con-
semnate n textele biblice abund la inceput, ns treptat i fac loc i capitole
cu caracter geografie i istorie. In capitolul al doilea, de pild, intitult De
raiu fi de riuri fi de mari (f. 38 v), dupa ce ni se prezinta imaginea raiului,
unde: d e mirosul florilor aromatelor, vzduhul se umplea , dupa redarea
peripe^iilor n legatura cu pomul priceaperii , vin la rnd inform aci de rurile
ceale mari i de ceale patru mari , iar apoi de a cincea m are. . . Exino-
pont , de Okianul mare , considrt mai mare dect toate marile (f. 39 v).
Astfel de curiozitti snt ntregite prin descrierea fantezist a ctorva viejui-
toare exotice: d e peatele ehonii (f. 39 r), d e alkion pasre, de strutocamil
si de oaole lui (f. 39 v).
Din capitolul al treilea, intitult De ostroave ceale mari , cititorul afl
cteva tiri despre cele mai mari insule, printre care: America, ostrov la mare,
la Okian. $i cu maria aa iaste, ct il chiama pe el a patra parte a pm n tu lu i1.
Iar la acel ostrov lacuesc oameni goli (f. 40 r). Dupa alte descrieri geografice
din al patrulea capitol: D e munfii cei mari, neumblati (f. 40 v), in cel de
al cincilea capitol: Iar pentru raiu spunere fi de aducerea lui Adam in raiu
(f. 41 r) se reia firul expunerilor biblice. Trecem ns peste eie, pentru a men
ziona doar cteva din acele capitole n care precumpanesc faptele de ordin
istorie. Avem , astfel, cap. 24: De Entropie fi de Tir cetate fi de Sidon (f. 109 r),
cap. 26: De o lin de aur a unui berbeace vrajit (f. 117 v), sau cap. 27 : De
zidirea Troii cetati fi de doi diavoli pminteni (f. 119 r), unde asistm la
descrierea ntmplrilor din rzboiul troienilor cu grecii o interesant
legenda (la baza careia se afla un izvor latin, venit prin filiera polon) rmas
necunoscut cercettorilor notri.
In alte capitole se vorbete despre a patra im p a ra le (f. 123 v i urm.),
gsim cteva culegeri den crtile ce < se > graesc ale lu Tovie (f. 164 r), apoi
de Rimleneasca nceptur i de mprtii rimleneti, de unde i n care vreame
fusr (f. 175 r), o revenire la granul asiriestilor m prati. . . a persinestilor
(f. 214 v), stiri despre h rboria si mprtirea lui A lixandru (f. 222 v si 223)
episodul De venirea ctre Troia (f. 225 T). Prin capit. 51, expunerea trece
la Inceptur mprtiei greceti (f. 247 r), apoi la mprtiia eghipteneasc
(f. 248 r) si, din nou, la m prtiia rimleneasc (f. 254 v).

1 Cu alte cuvinte, al patrulea continent.

91
Informata despre istoria veche a slavilor se pot gasi mai aies de la f. 335 v
nainte, iar tirile despre poporul rus se nmultesc considerabil dup anul
1453 (cderea Constantinopolului), ncheindu-se cu evenimentul consemnat in
cronograful nostru sub titlul: Pentru aleagerea bunului credincios fi de bun
neam, a marelui domn mprat fi marelui cneaz M ihail F eodorovici, a toat
Rusia samoderjel (f. 511 r).
Nu lipsesc nici date privitoare la tara noastr. Se fac scurte mentiuni
despre Daciskiia pmnt (f. 460 v) sau despre rul Dunae , care cade n
Marea Pontiei pe japte guri (f. 40 r). lata fi cteva atestri privind rela|iile
lui tefan cel Mare cu Rusia:
In ai 699 1= 1 48 3 luat fu Kievul cetatea. . . Iar ntr-aceaiasi iarn nsu-
ratu-se-au cneaz Ivan, feciorul marelui cneaz Ivan Vasilievici, fi luo fata lu
volonski voevodul, a lu Stefan, cu numele Elena (f. 439 r).
. . . in ai 6992 = 1 4 8 4 ... se-au nscut cneazului, lu Ivan Ivanovici,
fiiu Dimitrie, den voevodeasa fata Elena a lu Stefan (f. 439 r).
. . . In zilele acestuia, marele cneaz Vasile Ivanovici, se prestavi Stefan
cel Viteaz, voevoda volonskii, carele au ucis 150.000 de turci, au ucis 1. i pe
alti ttari au ucis fr de numr munirne. i pe Matiias, craiul unguresc, den
pmntul lui 1-au gonit. i dup dinsul au rmas, ntr-al lui loc, voevod, fratele
lui, [sic] Bogdan odno oki (f. 445 v).

Originalul rusesc al versiunii din ms. 1385. Problema identifcrii origina-


lului rusesc dup care s-a tradus n rom nefte ms. 1385 1-a preocupat numai
pe t. Ciobanu. El a observt just c la baza versiunii rom nefti se all un
cronograf de tipul celui din anul 1617 (op. cit., p. 49), ceea ce, potrivit term i
nologici consacrate n literatura rus de specialitate, corespunde unui cronograf
din cea de a doua redac^ie rus. Autorul precizeaz apoi c originalul traducerii
a fost tiprit la Chiev in anul 1736 (op. cit., p. 50).
Afirmatia din urm trebuie ndeprtat din urmtorul considrent, ijst.
Ciobanu a fost indus n eroare de lectura grefit a titlului sub care e nfti-
fat un fragment istorie, introdus in manuscrisul nostru la f. 17 r:
Scrisd istorie den crdie Kievului ceale dprite. A n i de la facerea
lumii -+ kca \\ .
Titlul real este doar prima propozitie. El se refer, probabil, la una din
editiile Sinopsisului atribuit lui Inochentie Ghizel, edi^ii aprute la K iev in
a doua jum tate a secolului al X V II-lea . A doua propozitie, defi scris cu
aceeafi cerneal rofie ca fi titlul, enunt de fapt nceputul expunerii evenimen-
telor cu anii 2244 de la facerea lumii. t Ciobanu citndu-le mpreun: Scris
istorie den carpile Chievului ceale dprite aici (sic !) de la facerea lumii 7244 [sic !]
si fcnd apoi cunoscuta o p e ra ie de scdere a cifrei de 5508, a tras concluzia,
evident eronat, in sensul c ms. 1385 ar reprezenta traducerea unei tiprituri
din 1736, de la Kiev.
In cutarea originalului am fost nevoit s merg pe o alt cale: comparatia
ntre continutul manuscrisului nostru cu al diferitelor cronografe rusefti. n
acest scop snt necesare mai nti cteva lmuriri privind, in linii generale, unele
trsturi ale cronografelor rusefti.
n istoriografa rus, cronograful a avut un rol nsemnat. Din secolul
al X V -lea pn la nceputul secolului al X V III-le a , el a reprezentat pentru

1 V erbul au ucis rp tt, din eroare, de autorul m anuscrisului.

92
pturile largi ale intelectualittii ruse o carte pretioas, din care se alegeau
citate tiintifice i exemple istorice instructive. Cea mai veche ncercare de alc-
tuirea unui cronograf rus ar fi dupa A .A . ahmatov 1 PyccKHH X po-
HorpacJ)T>, al crui manuscris nu s-a pstrat, dar se considera c a fost ntocmit
de crturarul srb Pahomie Logoft la jumtatea secolului al XV-lea.
Un ait cercettor de seam al cronografelor ruseti, Andrei P opov, a tras
concluzia c izvoarele cronografului rus se regsesc n literatura bizantina,
bulgara, srb si rusa i c a fost cules de un slav dup traducerile slave
aie operelor greceti ale cronicarilor bizantini Amartolos, Malalas, Zonaras, dar
inai ales din cronica lui Constantin Manasses. Aceasta din urm este folosit
aproape n ntregime, din ea fcndu-se mai multe extrase dect din celelalte
izvoare luate mpreun 2.
In Rusia, acest prim cronograf a suferit, n decursul veacurilor, numeroase
modificri de continut si limb, fiind m bogtit treptat cu materiale luate din
letopise|ele ruseti. In felul acesta s-a ajuns la ceea ce A. Popov numete p r i m a
r e d a c j i e a c r o n o g r a f u l u i r u s , care dateaz din 1512. Expunerea
evenimentelor n cronografele din prima redactie pornesc de la facerea lumii
si se opresc la anul 1453.
n 1617 apare a d o u a r e d a c f i e a cronografului rus, deosebit de
prima prin com pletri provenite din izvoare de origine apusean (cum e Cronica
universal a lui Martin Bielski, Cosmografia latin i ltele), printr-o noua pre-
fat, precum i prin continuarea evenimentelor bazat pe materiale culese
din izvoare ruseti de la cderea Constantinopolului (1453) pn la nceputul
domniei lui Mihai Feodorovici R om anov (1613 1645). In decursul secolului
al X V II-lea , cronograful din a doua redactie a fost supus unor prelucrri dup
noi izvoare a ultimei sale pr^i, de la domnia lui Feodor Ivanovici (1584
1598) pina la alegerea lui Mihail Feodorovici 3.
Intruct evenimentele relatate n manuscrisul 1385 tree de anul 1453 (dat
la care se oprejte expunerea evenimentelor din prima redactie) el nu poate
proveni dintr-un originai apar^innd primei redac^ii. n schimb, faptul c ulti-
mul eveniment im portant despre care se vorbeste in cronograful nostru pri-
veste a l e g e r e a ^ a r u 1 u i M i h a i l F e o d o r o v i c i (vezi mai sus)
constituie cum remarca i t. Ciobanu o dovad sigur c el p r o v i n e
d i n t r - u n c r o n o g r a f rusesc din a doua redactie.
Se pot aduce acum i alte dovezi, mai concludente, in sprijinul acestei
ipoteze, i anume:
a ) Noua prefat, caracterstica pentru cronograful rus din a doua redactie,
(care ncepe prin cuvintele HyBCTBeHHbiMT y6o 4) se regsete ntocniai n
a doua Predoslovie a versiunii romnesti, care ncepe cu aceleai cuvinte :
Cestor sim^itori, a d e c ... (f. 31 r).
b) Titlul cronografului nostru (reprodus mai sus) coincide exceptnd
nele adaosuri despre care vom vorbi cu titlul cronografului rusesc din a
doua redactie, care este urmtorul:

1 ln studiul su citt mai sus.


2 A. P o p o v , O3 opb xpofio.ixufiof-,b pyccKOpedaKijiu, vol. I II, M oscova, 18661869.
<Pentru citatele de aici, vezi vol. II, p. 5 6 ).
8 n afar de lucrare n doua volum e a lui A . P op ov, vezi si informa tiile date de
A. V. C e r e p n i n, ntr-un interesant curs intitult PyccKan ucnw puo'paipa'i do X I X eeKa,
M oscova, 1957, p. 120 i urm.
4 A . P o p o v , o p . c it., II, p. 70.

93
KHHra rjiarojieM aa TpaHorpa^T., CHptnb jitTonncem>. B He ace Hanajio
nHCbMeHOMT uapcKHxi. p o a o B t, o ttj MHorHxi jitTonHceLTb, npeace o 6biTH h o
coTBopeHM oti> khhti. MoHceoBbixi., h oTb Icyca HaBMua, h o tt . Cy/ie liofle -
CKHXb, M OTT. MeTbipeXb ItapCTBb, Ta>Ke M O ACMpHCKMX'b u a p ext, Ejijihhm x e H
6jiaroHecTHBbixT. h o tt . PyccKHXT. jrfeTonHceub, Cep6bCKHXb h EojirapcKHxi x.
riepbBie cb B oroM b noHHHaeMb o mecTH xjHexT., bt HHXb >Ke coTBopHjrb Bori
bck) TBapb, hko ace pene ,0,aBHtb: cji0B0Mb rocnoflHHMb He6eca yTBepflHiijacfl
m flyxoMb ycTi> ero bch cm ia hxt. HanHcac o tt . npeM yaparo M a Haca h oTb
CnBnpi'H, enHCKona reBajibCKaro 2.
In traducerea titlu lu i din cron ografu l rom inesc, lipsesc d e c i num ai cu vin -
tele JltTonwceub. B He ce , fie din eroare, fie cu intentia de a evita
repetarea cu vin tu lu i Jl'fjToriHceub.
c ) Partea care este in plus in titlu l cron ogra fu lu i rusesc fat de cel rom i
nesc (de la FlepBie c b E otomt. . . .) $i creia ii coresp u n d cu v in tele D e n cartea
lu losif Lamska pre scu rt din m anuscrisul rom inesc, nu este altceva dect
titlul primului captol al cronografelor rusefti din a doua redactie3. $i acest
titlu figureaz ins, in to cm a i, in ms. 1385, f. 34 v : Dentiu inceapem cu Dumne-
zeu de fase zile, in carele au fcut Dumnezeu toat fptura, precum zice David:
cu cuvintul lu Dumnezeu ceriurile se ntrir, $i duhul gurii lui, toat putearea
lor. Se scrise de prea infeleptul M anasiia fi de Sivirie, episcopul Ghevalului .
d ) Explicatia utilizrii termenului rpaH orpatjji, in loe de obi^nuitul
XpoHorpacj)b , care se d n prefa^a cronografului rusesc din a doua redactie,
exista si in cea de a doua prefat din versiunea romineasc, la acelasi aliniat,
unde traductorul romin se strduiefte s o formuleze prin aceleasi cuvinte,
dupa cum se poate constata din comparatia pasajelor respective:

Cero paflH m KHHHCHua cih Derept aceasta si aceast crtulie


rpaHorpa(j)b chhhhch,3aHe bch Hronograf [n toem itu -se-a u ], pen tru
HanajiCTBa, uapcTBa 3Ke h c t a te in ceptu rile ji im prtiile
rocyaapcTBa bt. He KpaTKO on ncyeT i. si dom niile intrinsa pe scurt le serie.
rp a m y6o HanajibCTBO, epatfob ace Hron adec n cep toriia , iar graf
ormeaHe, h o6oe cjiomchbt. bo scrisoarea, am indou a intrinsa le adu-
eflHHOKynie, peweTCH rpanoepacfib, eace na denpreun, zice-se Hronograf, care
ecTb HawajicTBb orm caH ie. iaste HanajicTBb onHcaHie, a in cep -
toriilor scrisoare.
(A P opov, op. cit., II, p. 71). (Ms. 1385, f. 32r).

Asemenea dovezi, al cror numr poate fi lesne sporit, confirma in totul


ipoteza privind provenienta cronografului rominesc aflat in ms. 1385 dintr-un
cronograf rusesc apartinind redactiei a doua. Ele nu ne indica ins: Ce cronograf
anume a avut la indemin traductorul rom in? Mijloacele de care dispunem,
deocamdat, nu ne dau posibilitatea unui rspuns sigur la aceast intrebare.
Totusi, dac ne orientm dup nele indicatii din lucrarea citat a lui A. P op ov ,
se pot face nele deductii. Intr-adevr, in vol. II, la p. 133, autorul deosebeste
o categorie aparte in multimea cronografelor rusesti din redactia a doua, atunci
cind se refer la JlHueBbie ciihckh XpoHorpa(j>a BTopo peflaicuiH (Foaia

1 Pina aici se acopera aproape exa ct cu titlul din m anuscrisul nostru.


2 Dupa A . P o p o v , op. cit., vol. II, p. 7 0 71.
3 Im prejurarea prin care se explic(i intercalarea intre titlul cronografului si titlul prim ului
capitol din manuscrisul nostru a doua articole exegetice este aratata in paragraful urm ator.

94
de titlu a Cronografului apartinnd redacfiei a doua). Reprezentative snt anuine
doua manuscrise in folio, unul din secolul al X V II-lea , nregistrat sub cota
434/679 din fosta Biblioteca a Academiei teologice din M oscova, iar altul din
secolul al X V lII-le a . O caracterstica a acestor doua cronografe const n inter-
calarea a doua articole suplimentare ntre titlul cronografului i titlul primului
capitol din cronografele care apartin redac^iei a doua. Re^inem c anibele
articole figureaz, ocupnd exact acelai loc, n nianuscrisul cronografului
nostru ; titlul celui dinti articol D e n cartea lu Iosif Lamska pre scurt este al-
turat de nsusi titlul cronografului (vezi mai sus).
Pentru a ne convinge de identitatea faptelor disctate vom cita, pe doua
coloane, titlul (subliniat) i partea de la nceput a articolelor n cauz. Ince-
pem eu primul:

Omb KHueu locu ra Jla.ucKaeo Den cartea lu losij Lamska pre


eKpamii'h scurt
r ip e w /ie 60 B c l i x t n o a o a e T T . Mai nainte de tate se cade eresti-
HCTHHHOMy XpHCTHHHHy B tflaT H nului celui adivrat a $ti ceale ce-i
Ha c n a c e H e , h t o e c T b B o r i . sint. spre mintuire, ce iaste Dumnezeu.
B on 60 OTeui. npea<ae B ctx t C Dumnezeu printele mai nainte de
BtKT> 6 u i e , npHCHO 60 HaHa.ua tot veacul era, c iaste de pururea
He H M t HH KOHlia, eflHHT. H a n a T O K i inceput, neavind sfirjit, un inceput
6e3H aH ajieH i> h Heco3,aaHT>, h npn- far inceput i nezidit, si pururea
C H O cy m eH i., Hace HenHCjiH M biii cto - firitor, carele cu nenumrate sute-mii
T blC am aM H , H TM bl TM aM H , 6e3H a- i cu intunearece de ntunearece, far
H a jie H t h H eon H caH i h hcbm ah m i inceput i nescris $i nevzut, fi neho-
h H e y c T a B e H t, h HeH 3cjrfc.aoBain> trit fi neumblat, nici cu mintea ajuns
HH yMOMT. nOCTHKeHl., H. . . fi . . .
(A. P opov. op. cit. p. 133). (Ms. 1385, f. 3 3 v).

Dm acum titlul si nceputul celui de-al doilea articol, care urmeaz ime-
diat dupa primul:

H ce Hanucyw umyiifUMb Si iar scriu aceasta cetitorilor


pa3yM")nH padu, eii cmoniue CaMb pentru intelegerea, Domnul singur sta
npeMceneytce uupb comeopem mai nainte de cind lumea fcut .
T o r .n a He 6 t hhoto KpoMt Atunce nu era alt far ntunea-
T bM bi, nace H M e H y e M o x a o c i . , e x e rec, care e numeit haos, care iaste
e c T b c jia H H e . . . vrsare. . . .
(A P opov, op. cit. p. 134). (Ms. 1385, f. 3 3 ') .

Aceste constatan ne ndeamn s credem c originalul cronografului din


ms. 1385 poate fi manuscrisul c r o n o g r a f u l u i r u s e s c d i n s e c o l u l
a l X V I I -le a 1, pe care A. Popov il arat inregistrat sub nr. 434/679 din fosta
biblioteca a Academ iei teologice din Moscova. Rmine s se clarifice pe deplin
aceast problema prin cercetri ulterioare, care vor consta dintr-o confruntare
intgrala a versiunii rominesti cu textul original in limba rusa ceea ce nu

1 D espre m anuscrisul celuilalt cronograf, din secolul al X V II I-le a , nu poate fi vorba,


ntruct dupa cum v o m arata n paragraful urm tor ms. 1385 a fost tradus n a doua
jum tate a secolului al X V II-le a .

95
ne-a fost cu putint, fiind obliga^i s ne limitm la cele aflate in lucrarea
citat a lui A. P opov.

Autorul versiunii romlnesti, localizare i vechimea manuscrisului. Autorul


care ne-a lsat manuscrisul 1385 nu este cunoscut. Nici despre localizarea m anu
scrisului nu s-a vorbit nimic. Numai in ce privefte vechimea manuscrisului,
Iorga afirmase c e tradus din rusente in secolul al X V II-lea *, iar pentru
j>t. Ciobanu, traducerea nu putea fi conceput decit dup 1736.
In vederea solujionrii acestor probleme, trebuie artat mai intii c tradu-
ctorul cronografului din ms. 1385 este originar din Jara Romneasc. E1 folo-
sefte cu regularitate diftongul ii, in cuvinte in care, in restul trii, se ps-
treaz i: dine (f. 337 r), ciinele (f. 51 J), ciinii (f. 57 v), miini (f. 449 v), miinile
(f. 57 v), piine (f. 40 r), piinea (f. 459 r). 0 alt trstur specific dialectului
muntean se desprinde observind fenomenul palatalizrii labialelor, care nu
atinge decit pe / trecut la h: hier (f. 459 r), hiart (f. 68 v), hierbin}eal (f. 447 v).
In ce prvente vechim ea manuscrisului, particularittile de limb nu las
nici o urm de indoial c apartine dup cum a apreciat si Iorga secolu-
lui al X V II-lea . Intilnim, de pild, f o n e t i s m u l a r h a i c al conservrii
lui a accentuai (in locul lui de mai trziu) la pluralul unor feminine ca : bar-
bele (f. 57 r), corabii (f. 41 r), falcile (f. 473 v) gaurile (f. 57 r), pasri (f. 41 r). Se
mai pstreaz vocala neaccentuat a in silaba fnal din conjunctia deaca (f. 67 y)
dac . Unele elemente latinefti pstreaz vocala neaccentuat e (astzi trecut
la i) : atunce (f. 60 r), denainte (f. 50 r), dentiu (f. 36 v) ; e neaccentuat se mentine
fr s fi trecut la a in fata unor labiale: betrin (f. 43 r), inpenate (f. 44 v).
Nu e sincopai i in astfel de cu vinte: dirept (f. 53 r), nedirept (f. 54 r), direp-
tate (f. 35 r), diregtorie (f. 47 r), iar in jrumoseate (f. 35 v) vocala neaccentuat
o nu a trecut la u.
Numeroase sint exemplele in care u final apare, mai ales cind il preced
dou consoane din care prima e suprascris2: argintu (f. 458 v), cindu (f. 449 r),
citu (f. 475 r), vzindu (f. 44 v). in alte citeva dem ente latinesti dentala sonor
d urmat de vocala prepalatal i apare fi sub forma nealterat: crudimea
(f. 476 v), crudimi (f. 37 r), putredire (f. 38 v), neputredirii (f. 38 v). Actualul verb
a rupe mentine pe m etim ologie: rumpem (f. 16 r), rumpse$i (f. 453 r), s-i rump
(f. 452 ').
Pe de alt parte, analiza elementelor lexicale din ms. 1385 mi-a dat posibi-
litatea s descopr in el o serie de cuvinte pe care le-am intilnit, figurind
cu aceleafi explica^ii, fi in Lexiconul slavo-romin, pstrat in codicele manuscris
312 din Biblioteca Academ iei R .P .R . Orientindu-m fi dup alte criterii (cali-
tatea hirtiei, particularittile de grafie etc.), am ajuns la concluzia c aceste
dou manuscrise (312 fi 1385) sint opera a c e l u i a f i a u t o r .
Autorul manuscrisului 312, dup cum am artat cu alt ocazie este g r -
m t i c u l S t a i c u , dascl la fcoala de slavonie din Tirgovifte, la inceputul
celei de a doua jum tti a secolului al X V II-lea. El ifi trece numele cu titlul
de gramatic pe un vechi manuscris slav (apartinnd m itropoliei din Tirgovifte)
la 1643, iar in anii 1667 1669, cind a tradus d e pre limba sloveneasc pre

1 N. I o r g a , Istoria literaturii romine in secolul X V I I I , voi. I, B u curefti, 1901,


p. 537, in nota 10.
2 Pentru interpretarea acestei grafii, vezi articolili nostru C ontribufii la interpretarea
grafici chirilice. I l i Problem a disparifiei lui u final. n L im b a rom n X I , 1962,
nr. 5, p. 582 594.

96
limba rumineasc un alt manuscris (care se pstreaz sub nr. 1570 din Biblio
teca Academiei R .P .R .), grmticul Staicu ajunsese la btrineafe * 1.

Importanta istoric si lingvistic a manuscrisului 1385. in istoriografa


romin, cronografele au avut un mare rol, eie find un izvor foarte cutat de
catre crturari pentru cunoafterea evenimentelor istoriei universale. Diverse
parti din continutul cronografelor, dat find caracterul lor narativ, au ptruns
pe cale orala fi in rndul pturilor mai largi ale poporului nostru.
Voluminosul cronograf din ms. 1385 prezint o im portante deosebit, el
find c o m p i e t, cu i n f o r m a t i i n o i despre slavii rsriteni fi de apus, pe
care nu le gsim in niciunul din celelalte cronografe rom nefti. Dac in prima
sa parte struie traditia biblica, impletit cu legende fi evenimente din istoria
antica, partea a doua a cronografului (dup anul 1453) e im bogjit cu date
istorice, luate din letopise^ele rusefti fi din diferite izvoare de provenien^
apusean (opere ale cronicarilor polonezi), incheindu-se cu relatarea evenimen
telor de la inceputul secolului al X V II-lea . In aceast parte a cronografului
s-ar putea descoperi unele inform atii pre$ioase care lipsesc in alte izvoare.
Un nteres fi mai mare prezint continutul acestui manuscris pentru stu-
diul limbii romine vechi. Cercettorul are la indemin un text a u t o g r a f ,
scris cu trei sute de ani in urm, din care ifi poate culege numeroase exemple,
pe baza crora se obline o imagine dar a limbii romine de atunci, sub diferi
tele sale aspecte: fonetic, m orfologie, sintactic, al formrii cuvintelor etc. Am
citat mai sus citeva exemple caracteristice prin fonetismul lor arhaic. lata acum
ltele, in care ne intimpin un fonetism s t r i n (slav sau maghiar). in locul
labialei afone / apare spiranta h, in cuvinte ca jahui (f. 454 r), jehuite (f. 460 r),
poht (f. 60 r), prahul (f. 54 v), vihor (f. 432 v), virhurile (f. 38 v). Aceeafi consoan
ifi pstreaz locul in cuvintul de astzi viclean (ung. h i 1 1 e n) fi in derivate :
hiclean (f. 489 r), hiclenie (f. 447 ') , hiclenitur (f. 447 v). intilnim pe v (in locul
actualului f ) in cuvintul (care red forma slav) sveat (f. 454 r).
Din domeniul m o r f o l o g i c i notm terminatiile -ariu, -oriu, in cuvinte
ca: olariu (f. 478 r), clctoriu (f. 472 r), lucrtoriu (f. 33 v). Apare term in a la -e,
in s.f. ararne (lat. a e r a m e n ) : cavai de hier fi de ararne (f. 40 r), expresie
intilnit si la f. 100 r.
Numeroase feminine au pluralul in -e: barbe (f. 461 r), godine (f. 37 v), piate
(f. 465 r), scripture (f. 33 r), iar unele neutre in -a: hotarle (f. 49 r), izvoar
(f. 45 v), topoarle (f. 466 v), in -e: arce (f. 466 r), bice (f. 468 v), brine, brinele
(f. 43 r) fi -ure: lucrure (f. 41 r, f. 477 r), nravure (f. 459 v).
A djectivul amar face pluralul feminin amar (f. 461 r), iar gol apare la plural
sub form a: goli (f. 49 v).
Unele verbe se conjug, spre deosebire de situ a la din secolul X V I I I X I X ,
cu ajutorul sufixelor -ez fi -esc: crutez (f. 453 r), cruteaz (f. 53 r), inviiaz
(f 51 r), inceptoresc (f. 475 v), mirosesc (f. 56 v).
Interesante sint fi sufixele derivative, dintre care dm citeva :
-ame: adincame (f. 33 v), voinicame (f. 467) r ;
-at: cornuratii (f. 41 T), inpiclat (f. 47 r), spimat (f. 466 v) ;
-dune: im puciudune (f. 471 v), intortciuni (f. 57 v), periciune (f. 433 v) ;
-ean: corbianii (f. 39 v), imprejureanii (f. 470 v) ;

1 V ezi articolul Gramatica lui Smotrilki f i prim a gramatic romineasc, in R om a n o-


slavica , voi. I V (1960), p. 289 si urm . (D espre Staicu, la p. 298).

7 - o . 456
97
-el: arguirei (f. 458 v), liniceale (f. 38 v) ;
esc: ceriuresc (f. 67 v), ereticesc (f. 475 v), patrier$esc (f. 447 v) ;
-ie: binie (f. 36 v), destulie (f. 453 r), inceptorie (f. 59 v), linie (f. 462 v) ;
-ime: copcime (f. 38 v), erudirne (f. 37 r), intimea (f. 68 r) ;
-inf: treint (f. 48 r), uniinf (f. 3 4 v) ;
-iune: putrejune (f. 41 r) ;
-oiu (-o a ie ): ursoaia (f. 51 v), Romnoaia (f. 448 r).
Retinem, in sfirfit, citeva din cuvintele care apar cu intelesul lor vechi:
btrn vechi : de la marea cea btrn (f. 449 r) ;
carte scrisoare : scriser carte de dinsul (f. 464 v) ;
cununa in c o r o n a : i se cunun cu cunun imprteasc (f. 478 v) ;
lemn p o m : Si tot lemnul creante cu bun rod (f. 3 8 T). Adam den lemn
gust (f. 41 v) ;
limb p opor : i te voiu pzi in limb mare (f. 60 r). Si veri fi tata a multe
limbi (f. 63 v) ;
lume |ar : lumele lu Sit fi a feciorilor lui (f. 43 v).

Consideratile din prezentul artieoi scot in lumina importanza deosebit
a manuscrisului 1385 in raport cu celelalte sapte manuscrise ale cronografelor
rom inefti de provenienza rus, pstrate in Biblioteca Academiei R .P .R .
Fiind cel mai vechi, se impune ca el sa fie prezentat neintirziat intr-o editie
ftiintific, la indemina cercettorilor care se ocup de istoria lim bii fi litera-
turii romine vechi.

APEBHEMlIIMi PyMblHCKHl XPOHOrPAO) PyCCKOrO nPOHCXOWflEHHfl

( Pe3toMe)

PyM biH CKHe xpoHorpaij)bi pyccK oro n p o H C x o w :/ie iiH s i He npHB.ieKajiH raKoro bhhm3hhh
H CC JieaoBaTeJiefl, x a x x p o H o r p a (j> b i K K H o -cjia B H H C K o ro ( M o n c a ) h H O B oarpen ecK oro (JlaHOBHH)
npoH C xoJK aeH H H . B hctoph h a p e B u e S py M biH C K ofl jiH T e p a T y p e 3thm xpoHorpa(J)aM He y a e iiH J io c b
3 a cJiy3K eH H oro M e c T a .
H . H o p r a y n o M H H a e T o h h x b 1901 r . M i y n e H b i o h h 6 u j i h B n e p B b ie U l T e t t a n o M M o6 aHy,
K O T o p b if i M3JI03KH JI p e 3y j i b T a T b i c b o h x H C C JieflO B a H uft b x y p e e Jie K U H ii b 1 9 4 0 1941 r r . ; e M y n p w -
H a f ljie iK H T 3a c j i y r a n e p B b ix o c H O B a T e J T b H b ix H 3 b ic x a H H H b s t o B o 6 j ia c T H . O A H a n o , e r o H c c j ie n o -
BaHHM H M e iO T H C K O T O p b ie H C flO C T a T K H H A a iK C O H IH K H .
B i ia n h o C T a T b e a B T o p a a e T o 6 m e e o c B e m e H M e n p o j ie M h o t b o h h t m a B n o e M e c T O c a M O M y
C TapoM y no BpeM eHH p y M b iH C K O M y x p o H o rp a < J> y p y c c K o r o n p o H e x o K a e H H H 3 B ce x H 3B e c T H b ix
ao H a c T O f liu e r o npcM enH h o r ip e a e jie H H o r o no p y x o r iH C H Jfe 1 3 8 5 , x p a H H L u e iic n b 6 H 6 jiH O T e K e
AKaaeM HH PH P; p y K o r in c b o t h o c h t c h k o B T o p o f t n o jiO B H H e X V I I - o r o Bena.
A b to p a o K a ib iB a t 'T . m to p y ic o n H C b 6 b u ia nepeBeaena c p ycc K o ro x p o H o r p a (j )a em opo
p e a K ifu u , c a e jia H H o fi b 1 6 1 7 r . H a 0 C H 0 Be n o f l p o 6 H o ii a p r y M e H T a u H H a B T o p C K Jio H e H 0T 0*ae -
C TB H Tb o p H r H H a .i, k o to p h m no e ro n p e a n o jio iK e H H K i n 0 J ib 3 0 B a jic n p y M b iH C K H ft n e p e B O flH H K ,
c pyK onH CbK ) 4 3 4 /6 7 9 , H a x o A H B in e H C i b H J iH O T e x e b iB iu e ii M ockobckoB f ly x o B H o f i
A xaA eM H H . 3 Ta p y x o n n c b o n n c a n a A . ilo n o B b iM bo b t o p o m T O M e ( C T p . 1 3 3 ) e r o T p y .n a O 3o p
x p o H o .'p a tfio e p y c c K O p e d a x if u u , M o c x B a , 1 7 6 9 .
a n e e a B T o p , H a ochob3hhh snbiK O B b ix c o o 6 p a > x e n n H h cpaB H eH H n c a p y r H M H TexcTaMH
KOHCTaTHpyeT, h to p y K o n n c b 1 38 5 r . , a B T o rp a (}> nep eB O flH H xa, npH H auJiew M T KHHacHHxy A b H x y
C T a iiK y H3 T b ip r o B H u iT e ( B a j i a x u s ) BHflHOMy r ip e a c T a B H T e jiio pyMbiHCKoft KyjibTypw X V I I b.
O h 6w ji ripeno/iaBaTe.neM khhjkho cjia B H H C K o ro b i x a b T b ip r o B m u T C x o H uiK O Jie; a e H T e jib H o c T b
e r o o th o c h tc h ko B T o p o f t n 0 /i0 B HHe X V I I Bena.
PyxonHCb J'fe 1385 npeacTaBjrseT 6oJibinyto HCTopHMecKyio h, b MacTHocTH, jiHHrBHCTHMecKyto
UeHHOCTb. OHa BJIHeTCH B TO >Ke BpeMH HOBblM CBHJieTeJlbCTBOM pyMblHO-pyCCKHX KyjlbTypHblX
CBH3efi B n p O U lJ lO M .

98
LE PLUS A N C IE N C H R O N O G R A P IIE R O U M A IN DE PROVENANCE R U SS E

( R sum )

Les chronographes roum ains de provenance russe n on t pas sollicit l attention des
chercheurs dans la m m e mesure que ceu x d origine sud-slave (M oxa) et no-grecque (Dano-
vici). L histoire de la littrature roum aine ancienne ne leur a pas encore rserv la place qu ils
mritent.
N. Iorga les a signals, en passant, peine en 1901. Ils ont t tudiis, pour la premire
fois, par tefan Ciobanu qui les a prsents en 1940 1941 dans un cours tenu l Universit.
Son m rite c est d a voir fray la route la recherche. Mais cela n en im plique pas moins des
inconvnients, voire des erreurs.
Le prsent article reprend l ensemble de la question, en s occu pan t de plus prs du
plus ancien chronographe roum ain de provenance russe connu ju squ ici. Il a t identifi
dans le m anuscrit 1385 de la B ibliothqu e de l Acadm ie de la R .P .R ., rem ontant la seconde
m oiti du X V I I _e sicle.
L auteur dm ontre que ce m anuscrit a t traduit sur un chronographe russe de la
seconde rdaction tablie en 1617. Son argum entation va ju sq u identifier l original qui,
suppose-t-il, s est trouv entre les mains du traducteur roumain. Il s agirait du ms. 434/679
de l ex-A cadm ie thologique de M oscou, dcrit par A . P op ov au volum e II, p. 133, de son
ouvrage intitul O3op xponoepaifioe pyccKo peaKuuu, M oscou, 1869.
L auteur tablit ensuite, grce des critriums linguistiques et par com paraison avec
d autres textes, que le m anuscrit 1385 l autographe mm e du traducteur appartient
au scribe Staicu, de T rg ov ifte (Valachie), rem arquable personnalit de la culture roumaine
qui fu t professeur l E cole slavonne de T rgovite dans la seconde m oiti du X V I I -e sicle.
Le m anuscrit 1385 revt une particulire im portance historique et surtout linguistique.
En outre, il reprsente un tm oignage de plus des relations culturelles roumano-russes
par le pass.

7*