Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 639 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Luni, 13 septembrie 2010

SUMAR

Nr. Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
1.294. Ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei
sociale pentru modificarea i completarea Normelor
de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri
sociale, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului muncii i solidaritii
sociale nr. 340/2001, i a Procedurii privind declararea
lunar de ctre angajatori a evidenei nominale a
asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul
asigurrilor pentru omaj, aprobat prin Ordinul
ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei
nr. 405/2004 .............................................................. 231
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE

ORDIN
pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile
i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii i solidaritii sociale
nr. 340/2001, i a Procedurii privind declararea lunar de ctre angajatori a evidenei nominale
a asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj, aprobat
prin Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr. 405/2004
Avnd n vedere:
dispoziiile art. II i IV din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2
subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum i pentru modificarea art. III din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 58/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i alte msuri financiar-fiscale;
prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 12 din Hotrrea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul muncii, familiei i proteciei sociale emite urmtorul ordin:
Art. I. Declaraiile privind evidena nominal a persoanelor sociale, corespunztoare acestor venituri, revine pltitorului de
care realizeaz venituri de natur profesional, altele dect cele venit. Pltitorii de venit au obligaia de a depune lunar, pn la
salariale, prevzut la alin. (13) al art. III din Ordonana de data de 25 a lunii urmtoare celei n care s-au pltit veniturile,
urgen a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea i declaraia privind evidena nominal a persoanelor care
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i alte msuri realizeaz venituri de natur profesional, altele dect cele
financiar-fiscale, cu modificrile ulterioare, sunt declaraia privind salariale, completat conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme.
evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat ctre 2. Anexa nr. 1.4 la norme se modific i se nlocuiete
bugetul asigurrilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul cu anexa nr. 1, care face parte integrant din prezentul
ministrului muncii i solidaritii sociale nr. 340/2001 pentru ordin.
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 Art. III. Procedura privind declararea lunar de ctre
privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri angajatori a evidenei nominale a asigurailor i a obligaiilor de
sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, cu modificrile plat la bugetul asigurrilor pentru omaj, aprobat prin Ordinul
i completrile ulterioare, precum i declaraia privind evidena ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr. 405/2004,
nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 765 din
asigurrilor pentru omaj, aprobat prin Ordinul ministrului 20 august 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se
muncii, solidaritii sociale i familiei nr. 405/2004 pentru modific i se completeaz dup cum urmeaz:
aprobarea Procedurii privind declararea lunar de ctre 1. Dup articolul 1 se introduce un nou articol,
angajatori a evidenei nominale a asigurailor i a obligaiilor de articolul 11, cu urmtorul cuprins:
plat la bugetul asigurrilor pentru omaj, cu modificrile i Art. 11. (1) Pltitorii de venit prevzui n Ordonana de
completrile ulterioare. urgen a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7
Art. II. Normele de aplicare a prevederilor Legii
alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de
fiscal, precum i pentru modificarea art. III din Ordonana de
asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului muncii i solidaritii sociale urgen a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea i
nr. 340/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i alte msuri
nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificrile i completrile financiar-fiscale se asimileaz angajatorilor n ceea ce privete
ulterioare, se modific dup cum urmeaz: obligaia declarrii, calculrii, reinerii i plii contribuiilor
1. La capitolul A Contribuia de asigurri sociale individuale de asigurri pentru omaj corespunztoare
seciunea I Dispoziii generale (capitolul I din lege), la veniturilor care se realizeaz din drepturi de autor i drepturi
punctul 2, dup paragraful al aselea se introduce un nou conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea
paragraf, paragraful apte, cu urmtorul cuprins: nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ncepnd cu data de 10 septembrie 2010, data intrrii n ulterioare, precum i din activiti profesionale desfurate n
vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 82/2010 pentru baza contractelor/conveniilor ncheiate potrivit Codului civil.
modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea (2) Obligaia depunerii/transmiterii de ctre pltitorii de venit
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum i pentru modificarea prevzui n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 82/2010 a
art. III din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 58/2010 pentru declaraiei privind evidena nominal a persoanelor care
modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal realizeaz venituri de natur profesional, altele dect cele
i alte msuri financiar-fiscale, asupra veniturilor de natur salariale, se realizeaz prin completarea declaraiei prevzute la
profesional, altele dect cele salariale, realizate din drepturi de art. 1, constituit din documentele prezentate n anexele nr. 1 i 2.
autor i drepturi conexe, precum i asupra veniturilor din 2. La articolul 7 punctul 4, dup litera f) se introduc dou
contracte/convenii ncheiate potrivit Codului civil, se datoreaz noi litere, literele g) i h), cu urmtorul cuprins:
contribuia individual de asigurri sociale. Obligaia declarrii, g) persoanele care realizeaz venituri din drepturi de autor
calculrii, reinerii i plii contribuiei individuale de asigurri i drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 3

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i 7. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modific i va
completrile ulterioare; avea urmtorul cuprins:
h) persoanele care realizeaz venituri din activiti a) cmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA),
profesionale desfurate n baza contractelor/conveniilor TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID,
ncheiate potrivit Codului civil. TCIDACC, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA,
3. La articolul 7 punctul 5, dup litera o) se introduc NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR,
SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES,
dou noi litere, literele p) i r), cu urmtorul cuprins: SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES,
p) 98 pentru contractele de drepturi de autor i drepturi SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES,
conexe; RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES,
r) 99 pentru contractele/conveniile ncheiate potrivit SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC i SUB172RES.
Codului civil. Angajatorii care au sediul n municipiul Bucureti vor completa
4. La articolul 7, punctul 9 se completeaz dup cum cmpul JUD cu Bucureti i, n mod obligatoriu, cmpul
urmeaz: SECT cu numrul aferent sectorului (cu valori ntre 1 i 6).
Rubrica Baz de calcul contribuie individual pentru Contribuabilii nerezideni vor completa cmpul JUD cu
persoanele cu contracte de drepturi de autor i drepturi conexe nerezident. Cmpul TARA se va completa cu abrevierea
(tip contract = 98) se completeaz cu suma reprezentnd baza rii de reziden a angajatorului/contribuabilului nerezident.
Cmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC,
de calcul asupra creia pltitorii de venit au obligaia de a reine SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC,
i de a vira contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC,
omaj, potrivit prevederilor legale, reprezentat de venitul brut SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC,
diminuat cu cota de cheltuial prevzut la art. 50 alin. (1) lit. a) SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC i
sau, dup caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu SUB172RES se completeaz cu zero n cazul n care nu exist
modificrile i completrile ulterioare, pentru veniturile din sume recuperate prin deducere i/sau de restituit de ctre
drepturi de autor i drepturi conexe, fr a depi n cursul unei agenia pentru ocuparea forei de munc judeean, respectiv a
luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut municipiului Bucureti. Cmpurile FS1 i CAD1, respectiv, dup
utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i caz, FS2 i CAD2 se completeaz cu zero n cazul n care nu
aprobat prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat. exist sume care s fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 i 5,
respectiv art. 8 pct. 3 i 6. Cmpul SCA i cmpul NTASCA
Rubrica Baz de calcul contribuie individual pentru se completeaz cu zero n cazul n care angajatorul nu este scutit
persoanele cu contracte/convenii ncheiate potrivit Codului civil de plata contribuiei datorate la bugetul asigurrilor pentru omaj,
(tip contract = 99) se completeaz cu suma reprezentnd baza n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 13/2010,
de calcul asupra creia pltitorii de venit au obligaia de a reine pentru niciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin
i de a vira contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru efectul legii, declarate la cap. 1. Cmpul TCIDACC se
omaj, potrivit prevederilor legale, reprezentat de venitul brut, completeaz potrivit art. 8 pct. 11 sau, n caz contrar, cu zero;.
pentru veniturile din activitile profesionale desfurate n baza 8. La articolul 12 alineatul (3), litera f) se modific i va
contractelor, fr a depi n cursul unei luni calendaristice avea urmtorul cuprins:
echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la f) NA reprezint numrul de persoane asigurate, declarate
fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i aprobat la cap. 1, cu excepia persoanelor care realizeaz venituri din
drepturi de autor i drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1)
prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat. pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
5. La articolul 8, punctul 1 se modific i va avea ulterioare, precum i a persoanelor care realizeaz venituri din
urmtorul cuprins: activiti profesionale desfurate n baza contractelor/
1. Rubrica Total contribuii datorate de asigurai se conveniilor ncheiate potrivit Codului civil; o persoan este
completeaz cu suma contribuiilor individuale datorate, numrat o singur dat, chiar dac are dou sau mai multe
declarate de angajator potrivit anexei nr. 1 cap. 1 Declaraie nregistrri (contracte individuale de munc cu acelai
privind evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat angajator). Nu se iau n considerare nregistrrile din cap. 1 care
la bugetul asigurrilor pentru omaj, cu excepia contribuiilor privesc contractele de drepturi de autor i drepturi conexe sau/i
individuale datorate de persoanele care realizeaz venituri din contractele/conveniile ncheiate potrivit Codului civil.
drepturi de autor i drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) 9. La articolul 14, dup alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile (5) Pentru persoanele care realizeaz venituri din drepturi
ulterioare, precum i de persoanele care realizeaz venituri din de autor i drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131
activiti profesionale desfurate n baza contractelor/ din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
conveniilor ncheiate potrivit Codului civil. precum i pentru persoanele care realizeaz venituri din
6. La articolul 8, dup punctul 10 se introduce un nou activiti profesionale desfurate n baza
punct, punctul 11, cu urmtorul cuprins: contractelor/conveniilor ncheiate potrivit Codului civil,
11. Rubrica Total contribuii datorate de persoanele perioadele n care s-au datorat i s-au pltit contribuiile
fizice se completeaz cu suma contribuiilor individuale individuale de asigurri pentru omaj potrivit prevederilor legale
declarate de pltitorul de venit asimilat angajatorului potrivit constituie stagiu de cotizare n sistemul asigurrilor pentru
anexei nr. 1 cap. 1 Declaraie privind evidena nominal a omaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 58/2010, cu modificrile ulterioare.
asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor pentru 10. Anexele nr. 2 i 3 se modific i se nlocuiesc cu
omaj, datorate de persoanele care realizeaz venituri din anexele nr. 2 i 3 la prezentul ordin.
drepturi de autor i drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) Art. IV. Anexele nr. 13 fac parte integrant din prezentul
pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ordin.
ulterioare, precum i din activiti profesionale desfurate n Art. V. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
baza contractelor/conveniilor ncheiate potrivit Codului civil. Romniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Ioan Nelu Boti
Bucureti, 10 septembrie 2010.
Nr. 1.294.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1.4 la norme)

Modaliti de transmitere pe cale electronic a declaraiilor privind evidena nominal a asigurailor


i a obligaiilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale

Condiii generale
Declaraiile privind evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale de stat se
vor face numai pe suport electronic.
Declaraiile n format electronic se depun odat cu declaraiile nominale pe suport hrtie (anexele nr. 1.1 i 1.2 la norme
listate la calculator, semnate i tampilate) la casa teritorial de pensii pe raza creia se afl sediul sau domiciliul angajatorului.
Condiii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaraiile n format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischet FD 3,5 Microsoft DOS sau CD+ROM, n
dublu exemplar.
Suporturile vor fi etichetate cu informaiile urmtoare:
denumirea fiierului;
codul unic de nregistrare sau codul fiscal al angajatorului, dup caz;
numrul suportului magnetic n cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3, 3/3, dac setul are 3 suporturi.
Suportul magnetic va conine dou fiiere de tip DBF sau TXT (nregistrri de lungime fix) pentru fiecare tip de declaraie,
care vor avea n mod obligatoriu urmtoarele denumiri i coninut:
A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1 la norme) conine datele aferente asigurailor;
A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2 la norme) conine datele totalizatoare ale fiierului;
A11.DBF sau A11.TXT
Ordinea cmpurilor din structura fiierelor este obligatorie, indiferent dac acestea se completeaz sau nu, i sunt de
lungime fix.
n descrierea de mai jos Tipul cmpului are urmtoarea semnificaie:
N numeric, aliniat la dreapta
C caracter (alfanumeric), aliniat la stnga, fr :,:,.. (semne diacritice).
n situaia transmiterii fiierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile cmpurilor date n structurile de fiier.
Descrierea organizrii nregistrrilor din fiiere
Fiierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1 la norme) conine cte o nregistrare pentru fiecare asigurat i are
urmtoarea structur:
Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Anul AN N 4 Se completeaz cu anul pentru care se


ntocmete declaraia.
Luna LN N 2 Se completeaz cu luna anului pentru care se
ntocmete declaraia.
Cod unic de nregistrare (CUI)/CF pentru CF N 10 Se completeaz partea numeric a codului unic
angajatori persoane juridice de nregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor
persoane juridice.
Cod jude din nr. de nmatriculare n RJ C 3 Conine primele 3 caractere din numrul de
registrul comerului nmatriculare n registrul comerului al angajatorului.
Nr. de nregistrare din registrul comerului RN N 5 Conine caracterele 48 din numrul de
nmatriculare n registrul comerului al
angajatorului (nr. n RC).
Anul din nr. de nmatriculare n registrul RA N 4 Conine ultimele 4 caractere din numrul de
comerului nmatriculare n registrul comerului al angajatorului.
Nume i prenume asigurat NUME C 29 Conine numele i prenumele asiguratului.

Cod asigurat CNP N 13 Conine codul numeric personal al asiguratului.


Contract individual de munc CM N 1 Se completeaz cu:
Pentru veniturile pltite ncepnd cu
10 septembrie 2010:
6 asigurai care realizeaz venituri profesionale
prevzute de art. III din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal i alte msuri financiar-fiscale, cu
modificrile ulterioare, denumit n continuare
OUG nr. 58/2010, din drepturi de autor i drepturi
conexe;
7 asigurai care realizeaz venituri profesionale
prevzute de art. III din OUG nr. 58/2010, cu
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 5

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

modificrile ulterioare, din desfurarea activitii


profesionale n baza contractelor/conveniilor
ncheiate potrivit Codului civil.
ncepnd cu luna februarie 2010, dar nu mai
trziu de data de 31 decembrie 2010
5 asigurai ai cror angajatori i-au ntrerupt
temporar activitatea potrivit art. 52 alin. (1) lit. d)
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu
modificrile i completrile ulterioare, denumit n
continuare Codul muncii, i care sunt beneficiari
ai prevederilor art. 1 alin. (1), (3) i (6) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 4/2010,
privind reglementarea unor msuri de protecie
social pentru anul 2010, aprobat prin Legea
nr. 107/2010.
ncepnd cu 25 martie 2009
5 asigurai ai cror angajatori i-au ntrerupt
temporar activitatea, potrivit art. 53 alin. (1) din
Codul muncii, i care sunt beneficiari ai
prevederilor art. 2 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea
unor msuri de protecie social, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 268/2009
ncepnd cu 17 august 2006
4 asiguraii care beneficiaz de indemnizaiile
prevzute la art. 42 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munc i boli profesionale,
cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate
prin Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale
i familiei i al ministrului sntii publice
nr. 450/825/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, i care sunt preluai n plat de casa
judeean de pensii ca urmare a faptului c se
afl n situaiile prevzute la art. 43 alin. (2) i (4)
din aceleai norme metodologice
ncepnd cu raportarea aferent lunii august
2007
3 n situaia persoanelor care realizeaz venituri
la angajatorul care efectueaz raportarea fr a
avea contract de munc sau raport de serviciu cu
acesta;
1 pentru asiguraii cu contract de munc cu
norm ntreag.
ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
2 pentru raportarea efectuat de casele de
sntate pentru asiguraii beneficiari ai
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile i indemnizaiile de asigurri
sociale de sntate, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 399/2006, cu
modificrile ulterioare, denumit n continuare
OUG nr. 158/2005 art. 1 alin. (2), art. 23
alin. (2) i art. 32 alin. (1) i (2);
0 n rest.
Contract individual de munc cu timp parial CV*) N 1 Se completeaz cu:
(din martie 2003 s-a introdus contractul de 1 pentru codificri anterioare;
munc cu timp parial) 2 pentru asiguraii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 2 ore pe zi;
3 pentru asiguraii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 3 ore pe zi;

*) La stabilirea stagiului de cotizare aceste cmpuri se vor corela cu cmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

4 pentru asiguraii care lucreaz cu contract de


munc cu timp parial, 4 ore pe zi;
5 pentru asiguraii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 5 ore pe zi;
6 pentru asiguraii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 6 ore pe zi;
7 pentru asiguraii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 7 ore pe zi;
8 pentru asiguraii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial mai puin de dou ore pe zi;
0 n rest
Pensionar PE N 1 Se completeaz cu:
1 pentru codificri anterioare;
2 pentru pensionarii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 2 ore pe zi;
3 pentru pensionarii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 3 ore pe zi;
4 pentru pensionarii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 4 ore pe zi;
5 pentru pensionarii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 5 ore pe zi;
6 pentru pensionarii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 6 ore pe zi;
7 pentru pensionarii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, 7 ore pe zi;
8 pentru pensionarii cu contract de munc cu
norm ntreag;
9 pentru pensionarii care lucreaz cu contract de
munc cu timp parial, mai puin de dou ore pe zi;
0 n rest
omer SOM N 1 Se completeaz numai de Agenia Naional
pentru Ocuparea Forei de Munc/agenia
judeean pentru ocuparea forei de munc cu:
1 pentru beneficiarii de ajutor de omaj;
2 pentru beneficiarii de alocaie de sprijin;
3 pentru beneficiarii de pli compensatorii;
4 pentru alte beneficii suportate din fondul de
omaj, potrivit legii;
0 n rest.
Total zile TT**) N 2 Conine suma zilelor lucrate i a zilelor n care
asiguratul a beneficiat de indemnizaii prevzute
de OUG nr. 158/2005, de prestaii prevzute de
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munc i boli profesionale,
republicat, denumit n continuare Legea
nr. 346/2002, i, respectiv, de prestaii de
asigurri sociale conform Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigurri sociale, cu modificrile i completrile
ulterioare, denumit n continuare Legea
nr. 19/2000, n cazul declaraiilor rectificative
anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea
termenului general de prescripie (3 ani).
De asemenea, se includ i zilele nelucrate pltite
din fondul de salarii i pentru care se achit
contribuie de asigurri sociale.
Total zile nu poate fi mai mare dect numrul de
zile lucrtoare din lun stabilit conform Codului
muncii.

**) n cazul contractelor individuale de munc cu timp parial se completeaz numrul total de zile lucrate, indiferent de numrul de ore prevzut n
contractul de munc cu timp parial. n perioada 1 martie 200330 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu cmpul CV, n funcie de numrul de ore prevzut
n contractul de munc cu timp parial.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 7

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Zile lucrate n condiii normale NN**) N 2 Conine numrul de zile lucrate de asigurat n
condiii normale de munc.

Zile lucrate n condiii deosebite DD**) N 2 Conine numrul de zile lucrate de asigurat n
condiii deosebite de munc.

Zile lucrate n condiii speciale SS**) N 2 Conine numrul de zile lucrate de asigurat n
condiii speciale de munc.

Total zile indemnizaii n condiii normale PP N 2 Conine numrul total de zile n care asiguratul a
beneficiat de indemnizaii prevzute de OUG
nr. 158/2005, de prestaii prevzute de Legea
nr. 346/2002 i, respectiv, de prestaii de asigurri
sociale conform Legii nr. 19/2000, n cazul
declaraiilor rectificative anterioare datei de
1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului
general de prescripie (3 ani).
(Numr total de zile lucrtoare aferente prestaiei
i/sau indemnizaiei acordate)
Total venit brut realizat de asigurat TV N 10 Conine venitul brut total realizat de asigurat.
Venit brut realizat de asigurat n condiii TVN N 10 Pentru asiguraii care realizeaz venituri
normale profesionale prevzute de art. III din OUG
nr. 58/2010, cmpul se completeaz cu baza de
calcul la care se datoreaz contribuia individual
de asigurri sociale i nu poate depi n cursul
unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori
salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat (BASS) i
aprobat prin legea BASS.
Se calculeaz conform art. III alin. (17) din OUG
nr. 58/2010.
Conine venitul brut realizat de asigurat n condiii
normale de munc pentru toate celelalte cazuri.

Venit brut realizat de asigurat n condiii TVD N 10 Conine venitul brut realizat de asigurat n condiii
deosebite deosebite de munc.
Venit brut realizat de asigurat n condiii TVS N 10 Conine venitul brut realizat de asigurat n condiii
speciale speciale de munc.
CAS datorat de asigurat CASAT N 9 Pentru veniturile pltite ncepnd cu
10 septembrie 2010
Pentru asiguraii care realizeaz venituri
profesionale prevzute de art. III din OUG
nr. 58/2010, baza de calcul a CAS datorat de
asigurat se plafoneaz la echivalentul a 5 salarii
medii brute.
ncepnd cu raportarea aferent lunii august
2007
Baza de calcul a CAS datorat de asigurat nu se
mai plafoneaz.
Conform Legii nr. 250/2007, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 486 din 19 iulie
2007, cota CAS asigurat se aplic asupra sumei
rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat i
baza de calcul a contribuiei la BASS aferente
indemnizaiilor conform art. 45 din OUG
nr. 158/2005, proporional cu nr. de zile de
concediu medical pentru care se calculeaz CAS.
CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS
asigurat/100,0]

**) n cazul contractelor individuale de munc cu timp parial se completeaz numrul total de zile lucrate, indiferent de numrul de ore prevzut n
contractul de munc cu timp parial. n perioada 1 martie 200330 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu cmpul CV, n funcie de numrul de ore prevzut
n contractul de munc cu timp parial.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie


2006
Conine contribuia de asigurri sociale reinut
de la asigurat.
Cota CAS asigurat se aplic la venitul total
realizat pentru perioada lucrat plus baza de
calcul a contribuiei la BASS aferente
indemnizaiilor conform art. 45 din OUG
nr. 158/2005, proporional cu nr. de zile de
concediu medical pentru care se calculeaz CAS,
suma plafonat la maximum 5 salarii medii brute.
Dac TV+BASS <= 5 * salariul mediu brut din
legea BASS:
CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS
asigurat/100,0].
Dac TV+BASS > 5 * salariul mediu brut din
legea BASS:
CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din
legea BASS * cota CAS asigurat/100,0).
Pentru perioada de raportare 20012005
Conine contribuia de asigurri sociale reinut
de la asigurat pentru venitul realizat.
Total venit asigurat din indemnizaii/prestaii CASTOT N 9 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
Conine cuantumul indemnizaiei pentru
incapacitate temporar de munc cauzat de
accident de munc sau boal profesional plus
baza de calcul a contribuiei la BASS aferente
indemnizaiilor conform art. 45 din OUG
nr. 158/2005 (salariul de baz minim brut pe ar
garantat n plat, proporional cu nr. de zile de
indemnizaie pentru care se calculeaz CAS),
conform legilor n vigoare, exclusiv ajutorul de
deces.
Pentru perioada de raportare 20012005
Conine cuantumul aferent prestaiilor de asigurri
sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar
n cazul declaraiilor rectificative anterioare datei
de 1 ianuarie 2006.
Baza de calcul a contribuiei la BASS BASS N 9 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
aferente indemnizaiilor conform art. 45 din 2006
OUG nr. 158/2005, proporional cu nr. de Conine cuantumul rezultat din salariul de baz
zile de indemnizaie pentru care se minim brut pe ar garantat n plat proporional
calculeaz CAS (fost prestaii suportate din cu nr. de zile de indemnizaie, exclusiv ajutorul de
BASS) deces.
Pentru perioada de raportare 20012005
Conine cuantumul aferent prestaiilor de asigurri
sociale suportat din bugetul asigurrilor sociale
de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar
n cazul declaraiilor rectificative anterioare datei
de 1 ianuarie 2006.
Cod unic de nregistrare (CUI) angajator CNPA N 13 Conine codul unic de nregistrare atribuit prin
persoane fizice certificatul de nregistrare angajatorilor persoane
fizice i care reprezint codul numeric personal al
angajatorului.
Norma zilnic de lucru NORMA N 1 Se completeaz cu programul normal de lucru
specific locului de munc al asiguratului, exprimat
n ore. Prin program normal de lucru se nelege
programul prevzut la art. 109 alin. (1) din Codul
muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore
stabilit cu respectarea prevederilor Legii
nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de
munc sub 8 ore pe zi pentru salariaii care
lucreaz n condiii deosebite vtmtoare,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 9

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

grele sau periculoase sau ale art. 109 alin. (2) din
Codul muncii.
Norma zilnic poate s fie de 8, 7 sau 6 ore.
Tipul declaraiei TIPD C 1 Se completeaz cu R pentru declaraia
rectificativ, spaiu n rest.
Declaraia rectificativ se completeaz astfel:
a) anexa a1.1 se completeaz numai pentru
poziiile modificate fa de declaraia iniial
(nregistrrile cu modificri fa de declaraia
iniial, nregistrri noi fa de declaraia iniial);
b) anexa a1.2 se recalculeaz, inndu-se cont de
modificrile efectuate fa de declaraia iniial.
Tip rectificare TIPR C 1 Se completeaz cu urmtoarele caractere:
M modificare sume, zile, CNP sau nume
asigurat pentru asiguraii raportai anterior;
A adugare asigurat nou;
S tergere asigurat existent n declaraia
anterioar.
Nume nainte de rectificare NUMEANT C 29 Nume nainte de rectificare se completeaz
numai dac se modific numele (TIPR=M), spaiu
n rest.
CNP nainte de rectificare CNPANT N 13 CNP nainte de rectificare se completeaz numai
dac se modific CNP-ul (TIPR=M), 0 n rest.
Total zile indemnizaii n condiii speciale PPS N 2 Conine numrul total de zile lucrtoare
corespunztoare concediului medical pentru
incapacitate temporar de munc, n situaia n
care asiguratul a lucrat n ziua premergtoare
concediului medical n condiii speciale de munc.
(Nu se nregistreaz zilele de concediu de
maternitate, concediu cretere copil, concediu
ngrijire copil sau prestaii pentru prevenirea
mbolnvirilor i recuperarea capacitii de
munc, care sunt corespunztoare n aceste
situaii condiiilor normale de munc.)
Total zile indemnizaii n condiii deosebite PPD N 2 Conine numrul total de zile lucrtoare
corespunztoare concediului medical pentru
incapacitate temporar de munc, n situaia n
care asiguratul a lucrat n ziua premergtoare
concediului medical n condiii deosebite de
munc.
(Nu se nregistreaz zilele de concediu de
maternitate, concediu cretere copil, concediu
ngrijire copil sau prestaii pentru prevenirea
mbolnvirilor i recuperarea capacitii de
munc, care sunt corespunztoare n aceste
situaii condiiilor normale de munc.)

Zile prestaii suportate din BASS PPBASS N 2 Nu se mai completeaz ncepnd cu


raportarea aferent lunii ianuarie 2006.
Pentru perioada de raportare 20012005
Zile lucrtoare prestaii pentru cuantum prestaii
suportat din BASS

Zile prestaii suportate din Fondul de PPFAAMBP N 2 Zile lucrtoare prestaii pentru cuantum prestaii
asigurare pentru accidente de munc i boli suportat din FAAMBP
profesionale (FAAMBP).
Total cuantum prestaii de asigurri sociale FAAMBP N 9 Conine total cuantum prestaii de asigurri
de suportat din Fondul pentru accidente de sociale de suportat din Fondul de accidente de
munc i boli profesionale munc i boli profesionale.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Acest cmp este completat numai pentru


concediile medicale cauzate de accidente de
munc sau boli profesionale.

Zile indemnizaii pentru calculul CAS PPCAS N 2 Conine nr. zile indemnizaii pentru care se
calculeaz CAS, conform OUG nr. 158/2005
art. 45.
Indicativ condiii speciale IND_CS N 1 Conine temeiul legal al ncadrrii n condiii
speciale de munc
Se completeaz cu:
1 art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;
2 art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000,
zona I de radiaii;
3 art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000,
zona II de radiaii;
4 art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;
5 art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;
6 Legea nr. 226/2006 privind ncadrarea unor
locuri de munc n condiii speciale;
0 n rest

Zile de concediu fr plata indemnizaiei NRZ_CFP N 2 Conine numrul de zile de concediu fr plata
pentru creterea copilului, conform art. 61 indemnizaiei pentru creterea copilului, conform
alin. (1) i (2) din Ordonana de urgen a art. 61 alin. (1) i (2) din OUG nr. 148/2005. Se
Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea acord integral (3 luni), o singur dat n perioada
familiei n vederea creterii copilului, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani,
aprobat cu modificri prin Legea respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap.
nr. 7/2007, cu modificrile i completrile Se acord pentru persoanele care ndeplinesc
ulterioare, denumit n continuare OUG condiiile prevzute la art. 1 dup primele
nr. 148/2005 3 nateri sau, dup caz, dup primii 3 copii ai
Atenie! persoanelor aflate n una dintre situaiile
Se acord pentru persoanele care prevzute la art. 5 alin. (2).
ndeplinesc condiiile prevzute la art. 1 Atenie!
dup primele 3 nateri sau, dup caz, dup Acest cmp nu se completeaz pentru
primii 3 copii ai persoanelor aflate n una persoanele aflate n concediu pentru creterea
dintre situaiile prevzute la art. 5 alin. (2) copilului pn la mplinirea vrstei de 2 ani,
respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap (cu
activitate suspendat) i raportate de direciile de
munc i protecie social judeene i a
municipiului Bucureti.

TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZ_CFP, ncepnd cu raportarea lunii ianuarie 2007


PPBASS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, unde, ncepnd cu raportarea lunii ianuarie 2006, PPBASS = 0
PPCAS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, ncepnd cu raportarea lunii ianuarie 2006
CASTOT <= BASS + FAAMBP
Fiierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2 la norme) conine o singur nregistrare cu date centralizatoare referitoare
la obligaiile de plat ale angajatorului i are urmtoarea structur:

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Anul AN N 4 Se completeaz cu anul pentru care se


ntocmete declaraia.
Luna LN N 2 Se completeaz cu luna anului pentru care se
ntocmete declaraia.
Ziua lichidrii drepturilor salariale DCZZ N 2 Se completeaz cu ziua lichidrii drepturilor
salariale.
Luna lichidrii drepturilor salariale DCLL N 2 Se completeaz cu luna lichidrii drepturilor
salariale.
Anul lichidrii drepturilor salariale DCAA N 4 Se completeaz cu anul lichidrii drepturilor
salariale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 11

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Denumire angajator DEN C 29 Conine denumirea angajatorului.

Cod unic de nregistrare CUI/CF pentru CF N 10 Se completeaz partea numeric a codului unic
angajatori persoane juridice de nregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor
persoane juridice.
Cod jude din nr. de nmatriculare n RJ C 3 Conine primele 3 caractere din numrul de
registrul comerului nmatriculare n registrul comerului al angajatorului.
Nr. de nregistrare din registrul comerului RN N 5 Conine caracterele 48 din numrul de
nmatriculare n registrul comerului al
angajatorului (nr. n RC).
Anul din nr. de nmatriculare n registrul RA N 4 Conine ultimele 4 caractere din numrul de
comerului nmatriculare n registrul comerului al
angajatorului.
Numr mediu asigurai NRM N 8(2) Numrul mediu de asigurai se calculeaz cu
dou zecimale prin rotunjire matematic.
Lungimea cmpului este 8.2 (5 cifre partea
ntreag, respectiv 2 cifre partea zecimal).
De exemplu, dac din calcul rezult 10,172895,
atunci numrul mediu de asigurai este 10,17.
Dac din calcul rezult 10,175110, atunci numrul
mediu de asigurai este 10,18.
ncepnd cu 1 iulie 2005, numrul mediu de
asigurai reprezint media aritmetic simpl
rezultat din suma efectivelor zilnice de asigurai
din luna respectiv, indiferent de tipul contractului
individual de munc cu care sunt ncadrai,
exclusiv zilele de repaus sptmnal i de
srbtori legale, raportat la numrul total de zile
lucrtoare din lun, stabilit conform Codului muncii.
La stabilirea numrului mediu de asigurai se iau
n considerare numai perioadele pentru care se
datoreaz contribuia de asigurri sociale,
conform legii.
NRM = (NN + DD + SS)/Nr. zile lucrtoare din
lun
Aceast formul este valabil i pentru perioada
1 aprilie 200128 februarie 2003.
Pentru perioada 1 martie 200330 iunie 2005 se
pstreaz vechea formul de calcul.
Formula de calcul al numrului mediu de asigurai pentru perioada 1 martie 200330 iunie 2005
Notaii:
A = Norma zilnic 1
B = Norma zilnic 2
C = Norma zilnic 3
(suma) se calculeaz dup numrul de zile lucrate.

Formula pentru calculul numrului mediu de asigurai este:


NRM = [ (Nr. asigurai cu contract de munc cu norm ntreag* A * Zile lucrate) + (Nr. asigurai cu contract de munc
cu timp parial * 2 ore * Zile lucrate) +......+ (Nr. asigurai cu contract de munc cu timp parial * 7 ore * Nr. zile lucrate) ]/(Zile
lucrtoare din lun * A) ] + [ (Nr. asigurai cu contract de munc cu norm ntreag*B * Zile lucrate) + (Nr. asigurai cu contract
de munc cu timp parial * 2 ore * Zile lucrate)+......+ (Nr. asigurai cu contract de munc cu timp parial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. zile
lucrtoare din lun * B) + [ (Nr. asigurai cu contract de munc cu norm ntreag*C * Zile lucrate)+ (Nr. asigurai cu contract de
munc cu timp parial * 2 ore * Zile lucrate) +......+ (Nr. asigurai cu contract de munc cu timp parial * 5 ore * Zile lucrate) ]/( Zile
lucrtoare din lun * C)
Norma zilnic poate s fie de 8, 7 sau 6 ore (cmpul NORMA).

Exemplu:
Norma 1 = 8 ore
Norma 2 = 7 ore
O firm are 9 angajai n luna martie 2003, din care:
cu norma 1:
3 angajai lucreaz 21 de zile;
1 angajat lucreaz 10 zile i 11 zile este n concediu medical;
1 angajat lucreaz 21 de zile cu contract de munc cu timp parial 3 ore;
1 angajat lucreaz 18 zile cu contract de munc cu timp parial 2 ore;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

cu norma 2:
1 angajat lucreaz 21 de zile;
1 angajat lucreaz 15 zile i 6 zile este n concediu medical;
1 angajat lucreaz 21 de zile cu contract de munc cu timp parial 4 ore.

NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6,35

Rotunjirea aritmetic se efectueaz la rezultatul final.

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Total venituri brute realizate lunar FS N 13 Conine totalul veniturilor brute lunare realizate de
asiguraii nscrii n anexa a11 la care se
calculeaz contribuia individual de asigurri
sociale, exclusiv baza de calcul a contribuiei la
BASS aferente indemnizaiilor conform OUG
nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar n condiii FSN N 13 Conine totalul veniturilor brute lunare realizate n
normale de munc condiii normale de munc de asiguraii nscrii n
anexa a11 la care se calculeaz contribuia
individual de asigurri sociale, exclusiv baza de
calcul a contribuiei la BASS aferente
indemnizaiilor conform OUG nr. 158/2005.
Total venituri brute realizate lunar n condiii FSD N 13 Conine totalul veniturilor brute lunare realizate n
deosebite de munc condiii deosebite de munc de asiguraii nscrii
n anexa a11 la care se calculeaz contribuia
individual de asigurri sociale, exclusiv baza de
calcul a contribuiei la BASS aferente
indemnizaiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar n condiii FSS N 13 Conine totalul veniturilor brute lunare realizate n
speciale de munc condiii speciale de munc de asiguraii nscrii n
anexa a11 la care se calculeaz contribuia
individual de asigurri sociale, exclusiv baza de
calcul a contribuiei la BASS aferente
indemnizaiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total contribuii individuale de asigurri CASS N 13 Conine total contribuie individual de asigurri
sociale de virat sociale de virat.
Total CAS datorat de angajator conform CASAN N 13 Conine total contribuie de asigurri sociale
Legii nr. 19/2000 datorat de angajator conform Legii nr. 19/2000.
Total cuantum prestaii de asigurri sociale BASS N 13 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
de suportat din BASS 2006
Conine numai cuantumul ajutorului de deces.
Pentru perioada de raportare 20012005
Conine total cuantum prestaii de asigurri
sociale de suportat din bugetul asigurrilor sociale
de stat, inclusiv ajutorul de deces.
CASS conform art. 54 alin. (2) din CASS145 N 13 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
Ordonana de urgen a Guvernului 2006
nr. 150/20021) privind organizarea i nu se mai completeaz.
funcionarea sistemului de asigurri sociale Pentru perioada de raportare 20012005
de sntate, cu modificrile i completrile Conine contribuia de asigurri de sntate
ulterioare, denumit n continuare OUG aferent concediilor medicale, exclusiv concediile
nr. 150/2002 (exclusiv accidente de munc medicale aferente accidentelor de munc i
i boli profesionale) bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2)
din OUG nr. 150/2002.
Total CAS angajator de virat CASVIR N 13 Conine total CAS angajator de virat
Formula de calcul ncepnd cu raportarea
aferent lunii noiembrie 2006:
CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) BASS
1) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 13

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Formula de calcul ncepnd cu raportarea


aferent lunii ianuarie 2006:
CASVIR = CASAN BASS
Formula de calcul pentru perioada aferent
anilor 20012003:
CASVIR = CASS + CASAN BASS CASS145
Formula de calcul pentru perioada aferent
anului 2004:
CASVIR = CASAN CASS145 BASS
Formula de calcul pentru perioada aferent
anului 2005:
CASVIR = CASAN CASS145 BASS
Numr total de file de la anexa nr. 1.1 la NRF N 3 Conine numr file de la anexa nr. 1.1
norme
Banca****) B1 C 16
Filiala****) F1 C 16
Cont****) C1 C 35
Banca****) B2 C 16
Filiala****) F2 C 16
Cont****) C2 C 35
Banca****) B3 C 16
Filiala****) F3 C 16
Cont****) C3 C 35
Banca****) B4 C 16
Filiala****) F4 C 16
Cont****) C4 C 35
Cod unic de nregistrare (CUI) pentru CNPA N 13 Conine codul unic de nregistrare atribuit prin
angajatori persoane fizice certificatul de nregistrare angajatorilor persoane
fizice i care reprezint codul numeric personal al
angajatorului.
Contribuie asigurri pentru accidente CAAMBP N 13 Conine contribuie asigurri pentru accidente de
de munc i boli profesionale (Legea munc i boli profesionale (Legea nr. 346/2002).
nr. 346/2002) ncepnd cu anul 2008:
(art. 101 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 91/2007): CAAMBP = ROUND ((FS + TBASS)*
PCAMBP/100,0)
Pentru anii 2003, 2004:
CAAMBP = ROUND (FS*0,5/100,0)
ncepnd cu anul 2005:
CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0)

Localitatea (ora, comun) A_LOCA C 21 Adresa sediu angajator localitate (ora sau
comun)
se completeaz obligatoriu.
Strada (strada, satul) A_STR C 21 Adresa sediu angajator strad sau sat
dac se completeaz oraul, se completeaz
obligatoriu i strada.
Numr A_NR C 7 Adresa sediu angajator numr
Bloc A_BL C 5 Adresa sediu angajator bloc
Scara A_SC C 4 Adresa sediu angajator scara
Etaj A_ET C 2 Adresa sediu angajator etaj
Apartament A_AP C 4 Adresa sediu angajator apartament
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Telefon TELEFON N 10 Telefon de legtur angajator


Jude A_JUD C 3 Adresa sediu angajator cod jude
se completeaz obligatoriu*****).
Sector A_SECT N 2 Adresa sediu angajator sector (numai pentru
Bucureti)
E-mail E_MAIL C 45 Adresa e-mail angajator
Tipul declaraiei TIPD C 1 Se completeaz cu R pentru declaraia
rectificativ, spaiu n rest.
Declaraia rectificativ pentru anexa a12 se
completeaz astfel:
se recalculeaz a12, inndu-se cont de
modificrile efectuate n anexa a11 fa de
declaraia iniial.
Nr. cazuri indemnizaie pentru incapacitate NRCAZB N 5 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
temporar de munc 2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Numr total cazuri indemnizaie pentru incapacitate
temporar de munc la nivel de unitate, exclusiv
pentru accidente de munc i boli profesionale
Nr. cazuri accidente de munc i boli NRCAZA N 5 Numr total cazuri accidente de munc i boli
profesionale****) profesionale la nivel de unitate (cmpul nu se mai
folosete din anul 2005).
Nr. cazuri prevenire mbolnviri NRCAZP N 5 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Numr total cazuri prevenire mbolnviri la nivel
de unitate = sum de cazuri de:
trecere temporar n alt munc;
reducere a timpului de munc;
carantin.
Nr. cazuri sarcin i luzie NRCAZL N 5 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Numr total cazuri sarcin i luzie la nivel de
unitate
Nr. cazuri ngrijire copil bolnav NRCAZI N 5 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Numr total cazuri ngrijire copil bolnav la nivel de
unitate

Nr. cazuri cretere copil pn la 2 ani/3 ani NRCAZC N 5 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Nr. total cazuri cretere copil pn la 2 ani/3 ani la
nivel de unitate
Nr. cazuri ajutoare de deces NRCAZD N 5 Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de
unitate
Nr. cazuri indemnizaie de risc maternal NRCAZR N 5 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Nr. total cazuri cu indemnizaie de risc maternal
la nivel de unitate
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 15

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Nr. total zile prestaii indemnizaie pentru NRPPB N 6 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
incapacitate temporar de munc 2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Nr. total zile lucrtoare indemnizaie pentru
incapacitate temporar de munc la nivel de
unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestaii accidente de munc i NRPPA N 6 Nr. total zile lucrtoare prestaii accidente de
boli profesionale****) munc i boli profesionale la nivel de unitate din
certificatele medicale (cmpul nu se mai folosete
din anul 2005)
Nr. total zile prestaii prevenire mbolnviri NRPPP N 6 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Nr. total zile lucrtoare prestaii prevenire
mbolnviri la nivel de unitate din certificatele
medicale
Nr. total zile prestaii sarcin i luzie NRPPL N 6 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Nr. total zile lucrtoare prestaii sarcin i luzie la
nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestaii ngrijire copil bolnav NRPPI N 6 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Nr. total zile lucrtoare prestaii ngrijire copil
bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestaii cretere copil pn NRPPC N 6 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
la 2 ani/3 ani 2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Nr. total zile lucrtoare prestaii cretere copil
pn la 2 ani/3 ani la nivel de unitate

Nr. total zile prestaii indemnizaie de risc NRPPR N 6 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
maternal 2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Nr. total zile lucrtoare prestaii indemnizaie de
risc maternal la nivel de unitate din certificatele
medicale
Suma prestaii pentru indemnizaie pentru SUMAB N 12 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
incapacitate temporar de munc suportate 2006
din BASS nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Suma prestaii indemnizaie pentru incapacitate
temporar de munc la nivel de unitate suportate
din BASS
Suma prestaii pentru accidente de munc SUMAA N 12 Suma prestaii pentru accidente de munc i boli
i boli profesionale suportate din BASS ****) profesionale la nivel de unitate suportate din
BASS (cmpul nu se mai folosete din anul 2005)
Suma prestaii pentru prevenire mbolnviri SUMAP N 12 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
suportate din BASS 2006
nu se mai completeaz
Pentru perioada de raportare 20012005
Suma prestaii pentru prevenire mbolnviri la
nivel de unitate suportate din BASS
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Suma prestaii pentru sarcin i luzie SUMAL N 12 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
suportate din BASS 2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Suma prestaii pentru sarcin i luzie la nivel de
unitate suportate din BASS

Suma prestaii pentru ngrijire copil bolnav SUMAI N 12 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
suportate din BASS 2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Suma prestaii pentru ngrijire copil bolnav la nivel
de unitate suportate din BASS
Suma prestaii pentru cretere copil pn la SUMAC N 12 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
2 ani/3 ani suportate din BASS 2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Suma prestaii pentru cretere copil pn la
2 ani/3 ani la nivel de unitate suportate din BASS
Suma ajutoare de deces suportate din SUMAD N 12 Suma total ajutoare de deces la nivel de unitate
BASS suportate din BASS
Suma prestaii pentru indemnizaie de risc SUMAR N 12 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
maternal suportate din BASS 2006
nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Suma prestaii pentru indemnizaie de risc
maternal la nivel de unitate suportate din BASS
Cod CAEN CODCAEN C 4 Se completeaz cu codul CAEN al angajatorului
conform Nomenclatorului privind clasificarea
activitilor economice la nivel naional.
Total zile prestaii pentru prestaiile de la TPP N 6 ncepnd cu raportarea aferent lunii ianuarie
pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calculul 2006
contribuiei de sntate nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare 20012005
Conine nr. total zile prestaii (att pltite de
angajator, ct i suportate din BASS).
Procent contribuie de asigurri pentru PCAMBP N 5(3) Procent contribuie de asigurri pentru accidente
accidente de munc i boli profesionale de munc i boli profesionale, n funcie de
ncadrarea n clasele de risc (cod CAEN)
Total zile prestaii pentru prestaiile de la TPPA N 6 ncepnd cu raportarea aferent lunii iunie
pct. O1, O2, O3, O4, folosit la calculul 2006
contribuiei de sntate nu se mai completeaz.
Pentru perioada de raportare anterioar
Conine nr. total zile prestaii pentru accidente de
munc i boli profesionale (att pltite de
angajator, ct i suportate din FAAMBP).
CASS aferent concediilor medicale CASS145A N 13 ncepnd cu raportarea aferent lunii august
cauzate de accidente de munc ce se 2008
suport din Fondul de asigurare pentru formula de calcul care a fost stabilit n
accidente de munc i boli profesionale, conformitate cu prevederile art. 260 alin. (3)
conform Legii nr. 95/2006 privind reforma n coroborate cu cele ale art. 260 alin. (1) lit. b) din
domeniul sntii, cu modificrile i Legea nr. 95/2006 devine:
completrile ulterioare, denumit n CASS145A = ROUND (SUMAIT * 5,5/100,0)
continuare Legea nr. 95/2006, art. 260 ncepnd cu raportarea aferent lunii iulie
alin. (3) coroborate cu art. 260 alin. (1) lit. b) 2008
formula de calcul devine:
CASS145A = ROUND (TSUMAIT * 5,5/100,0)
ncepnd cu raportarea aferent lunii iunie
2006
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 17

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

formula de calcul devine:


CASS145A = ROUND (TSUMAIT * 6,5/100,0)
CASS se calculeaz numai pentru indemnizaiile
pentru incapacitate temporar de munc cauzat
de accidente de munc sau boli profesionale.
Pentru perioada ianuariemai 2006
Conine contribuia de asigurri de sntate
aferente concediilor medicale cauzate de
accidente de munc i boli profesionale, conform
art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002
CASS145A=ROUND (salariul minim brut pe ar
*2 * 6,5%/Nr. zile lucrtoare din luna de
raportare)*Nr. total zile de indemnizaie,0).

Total cuantum prestaii de asigurri sociale PFAAMBP N 13 Conine total cuantum prestaii de asigurri
de suportat din Fondul de asigurare pentru sociale de suportat din Fondul de asigurare
accidente de munc i boli profesionale pentru accidente de munc i boli profesionale.
Nr. cazuri indemnizaie pentru incapacitate NRCAZIT N 5 Nr. total cazuri indemnizaie pentru incapacitate
temporar de munc cauzat de accidente temporar de munc cauzat de accidente de
de munc i boli profesionale munc i boli profesionale la nivel de unitate
Nr. cazuri indemnizaie pentru trecerea NRCAZTT N 5 Nr. total cazuri indemnizaie pentru trecerea
temporar n alt loc de munc cauzat de temporar n alt loc de munc cauzat de
accidente de munc i boli profesionale accidente de munc i boli profesionale la nivel
de unitate
Nr. cazuri indemnizaie pentru reducerea NRCAZRT N 5 Nr. total cazuri indemnizaie pentru reducerea
timpului de lucru cauzat de accidente de timpului de lucru cauzat de accidente de munc
munc i boli profesionale i boli profesionale la nivel de unitate
Nr. cazuri indemnizaie pe durata cursurilor NRCAZCC N 5 Nr. total cazuri indemnizaie pe durata cursurilor
de calificare i reconversie profesional de calificare i reconversie profesional cauzate
cauzate de accidente de munc i boli de accidente de munc i boli profesionale la
profesionale nivel de unitate
Nr. total zile prestaii indemnizaie pentru NRPPIT N 6 Nr. total zile lucrtoare prestaii pentru
incapacitate temporar de munc cauzat incapacitate temporar de munc cauzat de
de accidente de munc i boli profesionale accidente de munc i boli profesionale la nivel
de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestaii pentru trecerea NRPPTT N 6 Nr. total zile lucrtoare prestaii pentru trecerea
temporar n alt loc de munc cauzat de temporar n alt loc de munc cauzat de
accidente de munc i boli profesionale accidente de munc i boli profesionale la nivel
de unitate din certificatele medicale
Nr. total zile prestaii pentru reducerea NRPPRT N 6 Nr. total zile lucrtoare prestaii pentru reducerea
timpului de lucru cauzat de accidente de timpului de lucru cauzat de accidente de munc
munc i boli profesionale i boli profesionale la nivel de unitate din
certificatele medicale
Nr. total zile prestaii pe durata cursurilor de NRPPCC N 6 Nr. total zile lucrtoare prestaii pe durata cursurilor
calificare i reconversie profesional de calificare i reconversie profesional cauzate
cauzate de accidente de munc i boli de accidente de munc i boli profesionale la nivel
profesionale de unitate din certificatele medicale
Suma prestaii pentru incapacitate SUMAIT N 12 Suma prestaii pentru incapacitate temporar de
temporar de munc cauzat de accidente munc cauzat de accidente de munc i boli
de munc i boli profesionale suportate din profesionale la nivel de unitate suportate din
FAAMBP FAAMBP
Suma prestaii pentru trecerea temporar n SUMATT N 12 Suma prestaii pentru trecerea temporar n alt
alt loc de munc cauzat de accidente de loc de munc cauzat de accidente de munc i
munc i boli profesionale suportate din boli profesionale la nivel de unitate suportate din
FAAMBP FAAMBP
Suma prestaii pentru reducerea timpului de SUMART N 12 Suma prestaii pentru reducerea timpului de lucru
lucru cauzat de accidente de munc i boli cauzat de accidente de munc i boli
profesionale suportate din FAAMBP profesionale la nivel de unitate suportate din
FAAMBP
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Suma prestaii pe durata cursurilor de SUMACC N 12 Suma prestaii pe durata cursurilor de calificare i
calificare i reconversie profesional reconversie profesional cauzate de accidente de
cauzate de accidente de munc i boli munc i boli profesionale la nivel de unitate
profesionale suportate din FAAMBP suportate din FAAMBP
Contribuie de asigurri pentru accidente de FAMBPV N 13 Conine contribuia de asigurri pentru accidente
munc i boli profesionale de virat de munc i boli profesionale de virat.
ncepnd cu raportarea aferent lunii
noiembrie 2006
FAMBPV=CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A-
CONTR_CM
Pentru perioada anterioar
FAMBPV = CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A

Datoreaz contribuie pentru accidente de DATORAT N 1 Se completeaz astfel:


munc i boli profesionale. 1 datoreaz contribuie de accidente de munc
i boli profesionale
0 nu datoreaz contribuie de accidente de
munc i boli profesionale (pentru angajatorii la
care nu se aplic prevederile Legii nr. 346/2002)

Cuantum total prestaii pentru incapacitate TSUMAIT N 12 Cuantum total prestaii pentru incapacitate
temporar de munc cauzat de accidente temporar de munc cauzat de accidente de
de munc i boli profesionale munc i boli profesionale la nivel de unitate
Cuantum total prestaii pentru trecerea TSUMATT N 12 Cuantum total prestaii pentru trecerea temporar
temporar n alt loc de munc cauzat de n alt loc de munc cauzat de accidente de
accidente de munc i boli profesionale munc i boli profesionale la nivel de unitate
Cuantum total prestaii pentru reducerea TSUMART N 12 Cuantum total prestaii pentru reducerea timpului
timpului de lucru cauzat de accidente de de lucru cauzat de accidente de munc i boli
munc i boli profesionale profesionale la nivel de unitate
Cuantum total prestaii pe durata cursurilor TSUMACC N 12 Cuantum total prestaii pe durata cursurilor de
de calificare i reconversie profesional calificare i reconversie profesional cauzate de
cauzate de accidente de munc i boli accidente de munc i boli profesionale la nivel
profesionale de unitate
Total baz de calcul a contribuiei la BASS TBASS N 13 ncepnd cu raportarea aferent lunii
aferente indemnizaiilor conform OUG noiembrie 2006
nr. 158/2005 Conine total baz de calcul a contribuiei la BASS
aferente indemnizaiilor conform OUG
nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces.
Total baz de calcul a contribuiei la BASS TBASS_N N 13 ncepnd cu raportarea aferent lunii
aferente indemnizaiilor conform OUG noiembrie 2006
nr. 158/2005, n condiii normale de munc Conine total baz de calcul a contribuiei la BASS
aferente indemnizaiilor conform OUG
nr. 158/2005, n situaia n care asiguratul a lucrat n
ziua premergtoare concediului medical n condiii
normale de munc, exclusiv ajutorul de deces.
Total baz de calcul a contribuiei la BASS TBASS_D N 13 ncepnd cu raportarea aferent lunii
aferente indemnizaiilor conform OUG noiembrie 2006
nr. 158/2005, n condiii deosebite de Conine total baz de calcul a contribuiei la BASS
munc aferente indemnizaiilor conform OUG
nr. 158/2005, n situaia n care asiguratul a lucrat n
ziua premergtoare concediului medical n condiii
deosebite de munc, exclusiv ajutorul de deces.
Total baz de calcul a contribuiei la BASS TBASS_S N 13 ncepnd cu raportarea aferent lunii
aferente indemnizaiilor conform OUG noiembrie 2006
nr. 158/2005, n condiii speciale de munc Conine total baz de calcul a contribuiei la BASS
aferente indemnizaiilor conform OUG
nr. 158/2005, n situaia n care asiguratul a lucrat
n ziua premergtoare concediului medical n
condiii speciale de munc, exclusiv ajutorul de
deces.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 19

Denumirea Tipul
Lungimea Explicaii
cmpului cmpului

Total CAS datorat de angajator conform CASAN_CM N 13 Conine total contribuie de asigurri sociale
OUG nr. 158/2005 datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005.
ncepnd cu raportarea aferent lunii
noiembrie 2006
CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS
angajator pentru condiii normale/100) +
(TBASS_D * cota CAS angajator pentru condiii
deosebite/100) + (TBASS_S * cota CAS
angajator pentru condiii speciale/100)),0)

Contribuia pentru concedii i indemnizaii CONTR_CM N 13 Conine contribuia pentru concedii i indemnizaii
conform art. 6 alin. (7) din OUG conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005,
nr. 158/2005, suportat din FAAMBP suportat din FAAMBP.
ncepnd cu raportarea aferent lunii
noiembrie 2006
CONTR_CM=ROUND (SUMAIT* cota de
contribuie pentru concedii i indemnizaii/100,0)

TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, ncepnd cu raportarea aferent lunii iunie 2006 TPPA = 0
Total PP + PPS + PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC
Total PPFAAMBP din a11 <= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC
Total (CASTOT BASS) din a11 = T SUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC

Total BASS din a11 = TBASS, ncepnd cu raportarea aferent lunii noiembrie 2006

T BASS = TBASS_N + TBASS_D+ TBASS_S, ncepnd cu raportarea aferent lunii noiembrie 2006

Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC


PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC
Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12

****) Nu se completeaz (aceste cmpuri exist pentru compatibilitate cu versiunea anterioar a programului).
*****) Codurile de judee

Codul judeului Denumirea judeului Codul judeului Denumirea judeului


011 Alba 221 Iai
021 Arad 231 Giurgiu
031 Arge 241 Maramure
041 Bacu 251 Mehedini
051 Bihor 261 Mure
061 Bistria 271 Neam
071 Botoani 281 Olt
081 Braov 291 Prahova
091 Brila 301 Satu Mare
101 Buzu 311 Slaj
111 Cara-Severin 321 Sibiu
121 Cluj 331 Suceava
131 Constana 341 Teleorman
141 Covasna 351 Timi
151 Dmbovia 361 Tulcea
161 Dolj 371 Vaslui
171 Galai 381 Vlcea
181 Gorj 391 Vrancea
191 Harghita 401 Clrai
201 Hunedoara 411 Bucureti
211 Ialomia 471 Ilfov
ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 2 la procedur)
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 21

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la procedur)
Fiierul Cap1.DBF sau Cap1.TXT
Conine cte o nregistrare pentru fiecare asigurat*1) i are urmtoarea structur:

Tipul Lungimea
Denumirea cmpului Semnificaia
cmpului cmpului
1 2 3 4 5

Luna declaraiei LD N 2 Se completeaz cu luna anului pentru care se


ntocmete declaraia.
Anul declaraiei AD N 4 Se completeaz cu anul pentru care se ntocmete
declaraia.
Cod unic de nregistrare CF N 10 Se completeaz partea numeric a codului unic de
(CUI)/CF pentru angajatori persoane nregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor
juridice persoane juridice.
Cod unic de nregistrare (CUI)/CNP CNPA N 13 Conine codul unic de nregistrare atribuit prin certificatul
angajatori persoane fizice de nregistrare angajatorilor persoane fizice/codul
numeric personal al angajatorului.
Numele i prenumele asiguratului NUME C 30 Conine numele i prenumele asiguratului.
Cod numeric personal CNP N 13 Conine codul numeric personal al asiguratului.
Cod numeric personal anterior CNPANT N 13 Se completeaz numai n cazul declaraiilor rectificative
(REC =C) i conine codul numeric personal al
asiguratului din declaraia iniial care trebuie schimbat.
Tipul contractului TC C 2 Se completeaz cu*):
1 pentru toate raporturile de munc/serviciu cu
durata normal a timpului de munc/lucru cu norm
ntreag, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
10 pentru toate raporturile de munc/serviciu cu
durata normal a timpului de munc/lucru cu norm
ntreag, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
11 pentru toate raporturile de munc/serviciu cu
durata normal a timpului de munc/lucru cu norm
ntreag, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
2 pentru contractul individual de munc cu timp
parial de lucru, unde timpul normal de lucru este de
8 ore;
3 pentru contractul individual de munc cu timp
parial de lucru, unde timpul normal de lucru este de
7 ore;
4 pentru contractul individual de munc cu timp
parial de lucru, unde timpul normal de lucru este de
6 ore;
5 pentru contractul de munc temporar cu durata
normal a timpului de munc/lucru cu norm ntreag,
unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
50 pentru contractul de munc temporar cu durata
normal a timpului de munc/lucru cu norm ntreag,
unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
51 pentru contractul de munc temporar cu durata
normal a timpului de munc/lucru cu norm ntreag,
unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
6 pentru contractul de munc temporar cu timp
parial de lucru, unde timpul normal de lucru este de
8 ore;
7 pentru contractul de munc temporar cu timp
parial de lucru, unde timpul normal de lucru este de
7 ore;
8 pentru contractul de munc temporar cu timp
parial de lucru, unde timpul normal de lucru este de
6 ore;

*1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munc i/sau contracte drepturi de autor i drepturi conexe i/sau contracte/convenii
ncheiate conform Codului civil la acelai angajator, declaraia se va completa cu cte o nregistrare pentru fiecare contract n parte.
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

1 2 3 4 5

9 pentru toate raporturile de munc/serviciu ale


angajailor militari cu durata normal a timpului de
munc/lucru cu norm ntreag, unde timpul normal de
lucru este de 8 ore;
90 pentru toate raporturile de munc/serviciu ale
angajailor militari cu durata normal a timpului de
munc/lucru cu norm ntreag, unde timpul normal de
lucru este de 7 ore;
91 pentru toate raporturile de munc/serviciu ale
angajailor militari cu durata normal a timpului de
munc/lucru cu norm ntreag, unde timpul normal de
lucru este de 6 ore.
*) n situaia directorilor i membrilor directoratului societilor
pe aciuni, numii n condiiile Legii nr. 31/1990 privind
societile comerciale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i n situaia salariailor contribuabililor
nerezideni care sunt supui legislaiei de asigurri sociale din
Romnia n condiiile reglementrilor comunitare cu privire la
aplicarea regimurilor de securitate social salariailor,
lucrtorilor independeni i membrilor familiilor acestora care
se deplaseaz n interiorul Comunitii Europene, Spaiului
Economic European i Elveiei, rubrica tip contract se va
completa n mod corespunztor tipului de contract care poate
fi asimilat contractului de mandat, respectiv contractului
ncheiat de salariaii contribuabililor nerezideni.
98 pentru contractele drepturi de autor i drepturi
conexe;
99 pentru contractele/conveniile ncheiate conform
Codului civil

Numr ore norm n lun NOL N 3 Se completeaz cu numrul de ore de lucru normate n
lun.
Exemplul nr. 1:
timpul de munc/lucru cu norm ntreag: 8 ore/zi;
zile lucrtoare n lun: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21
de zile = 168 de ore normate n lun.
Exemplul nr. 2:
timpul de munc/lucru, timp parial: 1 or/zi; zile
lucrtoare n lun: 22 de zile; NOL= 1 or/zi X 22 de zile
= 22 de ore normate n lun.
Exemplul nr. 3:
n situaia unui program de lucru inegal format din
dou zile lucrtoare n care timpul de munc/lucru este
de 3 ore/zi i dou zile lucrtoare n care timpul de
munc/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate n cursul
lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate n lun.

Numr ore lucrate efectiv n lun NOEL N 3 Se completeaz cu numrul de ore efectiv lucrate n lun.
Pentru persoana care are raporturile de munc sau de
serviciu suspendate pentru incapacitate temporar de
munc de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa n
acelai mod n care se completeaz pentru persoanele
care au lucrat toat luna. (Orele din programul de lucru n
care raporturile de munc sau de serviciu sunt
suspendate pentru incapacitate temporar de munc de
cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)
Numr ore suspendate n lun NOS N 3 Se completeaz cu numrul de ore din programul de
lucru n care raporturile de munc sau de serviciu sunt
suspendate, conform legii, cu excepia suspendrii
pentru incapacitate temporar de munc de cel mult
30 de zile. (Orele din programul de lucru n care
raporturile de munc sau de serviciu sunt suspendate
pentru incapacitate temporar de munc de cel mult
30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)
Baza de calcul contribuie individual BC N 10 Se completeaz cu suma reprezentnd baza lunar de
calcul asupra creia angajatorii au obligaia de a reine
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 23

1 2 3 4 5

i de a vira contribuia individual la bugetul asigurrilor


pentru omaj, potrivit prevederilor legale, reprezentat
de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate
obligatoriu, prin efectul legii, prevzute la art. 19 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru
omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile i completrile ulterioare, determinat n
conformitate cu prevederile art. 14 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii
forei de munc, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 174/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
Pentru persoanele cu contracte drepturi de autor i
drepturi conexe (tip contract = 98) se completeaz cu
suma reprezentnd baza de calcul asupra creia
pltitorii de venit au obligaia de a reine i de a vira
contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru
omaj, potrivit prevederilor legale, reprezentat de
venitul brut diminuat cu cota de cheltuial forfetar
prevzut la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dup caz, art. 50
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
veniturile din drepturi de autor i drepturi conexe, fr a
depi n cursul unei luni calendaristice echivalentul a
de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat i aprobat prin
legea bugetului asigurrilor sociale de stat.
Pentru persoanele cu contracte/convenii ncheiate
potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completeaz
cu suma reprezentnd Baza de calcul asupra creia
pltitorii de venit au obligaia de a reine i de a vira
contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru
omaj, potrivit prevederilor legale, reprezentat de
venitul brut, pentru veniturile din activitile profesionale
desfurate n baza contractelor, fr a depi n cursul
unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurrilor sociale de stat i aprobat prin legea
bugetului asigurrilor sociale de stat.
Contribuia individual datorat CID N 8 Conine contribuia datorat de asigurat i reinut de
angajator (cot contribuie individual, stabilit potrivit
legii, x BC cu rotunjire potrivit prevederilor legale.
De exemplu: 0,5% x BC)
Tip asigurat TA N 1 Se completeaz cu:
1 dac pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul
legii, n sistemul asigurrilor pentru omaj, angajatorul
are obligaia, conform Legii nr. 200/2006 privind
constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru
plata creanelor salariale, cu modificrile ulterioare, de a
plti lunar contribuia la Fondul de garantare pentru plata
creanelor salariale;
2 dac pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul
legii, n sistemul asigurrilor pentru omaj, angajatorul
nu are obligaia, conform Legii nr. 200/2006 privind
constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru
plata creanelor salariale, cu modificrile ulterioare, de a
plti lunar contribuia la Fondul de garantare pentru plata
creanelor salariale.
Rectificativ REC C 1 spaiu, dac declaraia nu este rectificativ;
M, dac se dorete modificarea nregistrrii iniiale;
A, dac se dorete adugarea unei nregistrri noi;
S, dac se dorete tergerea nregistrrii iniiale;
C, dac se dorete modificarea CNP-ului din
declaraia iniial
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

1 2 3 4 5

Numr ore suspendate n lun, NOSST N 3 Se completeaz cu numrul de ore din programul de
reprezentnd omaj tehnic pentru care se lucru n care raporturile de munc sunt suspendate n
beneficiaz de scutire de la plata temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003
contribuiilor sociale la bugetul asigurrilor Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare,
pentru omaj n condiiile legii. i pentru care salariaii i angajatorul acestora sunt
scutii de plata contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru
omaj n condiiile legii.
(Se completeaz numai n situaia n care salariaii i
angajatorul sunt scutii de plata contribuiilor sociale la
bugetul asigurrilor pentru omaj n temeiul art. 2 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/2009 privind
reglementarea unor msuri de protecie social,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 268/2009, sau
art. 1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 4/2010,
aprobat prin Legea nr. 107/2010; n caz contrar se
completeaz cu zero.)

Numr zile suspendare omaj tehnic pentru NZSST N 2 Se completeaz cu numrul de zile lucrtoare din lun
care se beneficiaz de scutire de la plata n care raporturile de munc sunt suspendate n temeiul
contribuiilor sociale la bugetul asigurrilor art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu
pentru omaj n condiiile legii modificrile i completrile ulterioare, i pentru care
salariaii i angajatorul acestora sunt scutii de plata
contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj n
temeiul art. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 28/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 4/2010, aprobat prin Legea
nr. 107/2010; n caz contrar se completeaz cu zero.
n situaia raporturilor de munc cu durata normal a
timpului de munc/lucru cu norm ntreag, unde timpul
normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este egal
cu raportul dintre NOSST i numrul de ore
reprezentnd timpul normal de lucru, conform tipului de
contract (8, 7 sau 6 ore).
n situaia raporturilor de munc cu timp parial de lucru,
unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore,
NZSST este mai mare dect raportul dintre NOSST i
numrul de ore reprezentnd timpul normal de lucru,
conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
n luna martie 2009, numrul maxim de zile de
suspendare pentru care se poate beneficia de scutire n
condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 28/2009, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 268/2009, (NZSST) este 5.

Salariul de baz minim brut pe ar garantat SB N 4 Se completeaz cu salariul de baz minim brut pe ar
n plat utilizat la calculul IS garantat n plat utilizat la calculul indemnizaiei de
omaj n condiiile art. 2 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/2009, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 268/2009, i art. 1 din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 4/2010, aprobat prin Legea
nr. 107/2010 (salariul de baz minim brut pe ar
garantat n plat n vigoare n perioada de suspendare
a raporturilor de munc n temeiul art. 52 alin. (1) lit. d)
din Legea nr. 53/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru care salariaii i angajatorul acestora
sunt scutii de plata contribuiilor sociale la bugetul
asigurrilor pentru omaj n temeiul art. 2 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 28/2009, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 4/2010, aprobat
prin Legea nr. 107/2010, corespunztor numrului de
ore din programul de lucru n care raporturile de munc
sunt suspendate n temeiul aceluiai articol i pentru
care salariaii i angajatorul acestora sunt scutii de plata
contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj n
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 25

1 2 3 4 5
temeiul art. 2 i, respectiv, art. 1 din ordonanele de
urgen menionate).
Tip asigurat pentru scutire contribuie TASCA N 1 Se completeaz cu:
angajator 1 dac pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul
legii, n sistemul asigurrilor pentru omaj, angajatorul
nu este scutit de plata contribuiei datorate de angajator
la bugetul asigurrilor pentru omaj n temeiul
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 13/2010 privind
reglementarea unor msuri n vederea stimulrii crerii
de noi locuri de munc i diminurii omajului n anul
2010;
2 dac pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul
legii, n sistemul asigurrilor pentru omaj, angajatorul
este scutit de plata contribuiei datorate de angajator la
bugetul asigurrilor pentru omaj n temeiul Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 13/2010.

Fiierul Cap2.DBF sau Cap2.TXT


Conine o singur nregistrare i are urmtoarea structur
Tipul Lungimea
Denumirea cmpului Semnificaie
cmpului cmpului
1 2 3 4 5
Luna declaraiei LD N 2 Se completeaz cu luna anului pentru care se
ntocmete declaraia.
Anul declaraiei AD N 4 Se completeaz cu anul pentru care se ntocmete
declaraia.
Denumire angajator DEN C 30 Conine denumirea complet a angajatorului sau, dup
caz, numele i prenumele angajatorului persoan fizic.
Cod unic de nregistrare CUI)/CF pentru CF N 10 Se completeaz partea numeric a codului unic de
angajatori persoane juridice nregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor
persoane juridice.

Cod unic de nregistrare anterior (CUI)/CF CFANT N 10 Se completeaz numai n cazul declaraiilor rectificative
pentru angajatori persoane juridice (REC =C) i conine codul fiscal al angajatorului din
declaraia iniial care trebuie schimbat (a fost introdus
eronat n declaraia iniial).
Cod unic de nregistrare (CUI)/CNP pentru CNPA N 13 Conine codul unic de nregistrare atribuit prin certificatul
angajatori persoane fizice de nregistrare angajatorilor persoane fizice (codul
numeric personal al angajatorului).

Cod unic de nregistrare (CUI)/CNP pentru CNPAANT N 13 Se completeaz numai n cazul declaraiilor rectificative
angajatori persoane fizice (REC =C) i conine codul numeric personal al
angajatorului persoan fizic din declaraia iniial care
trebuie schimbat (a fost introdus eronat n declaraia iniial).
Cod CAEN CAEN C 4 Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de baz
ara TARA C 2 Abrevierea rii de reziden a angajatorului/
contribuabilului nerezident.
Abrevieri utilizate*):
BE = Belgia; CZ = Republica Ceh; DK = Danemarca;
DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES =
Spania; FR = Frana; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru;
LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU =
Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL =
Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia;
FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS =
Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH =
Elveia; RO = Romnia; BG = Bulgaria.
*) Se modific n mod corespunztor n situaia n care se modific
abrevierile utilizate pentru completarea formularelor emise, conform
reglementrilor comunitare, de ctre instituiile competente n materie
de omaj.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

1 2 3 4 5

Localitatea LOC C 30 Adresa, sediul angajatorului localitate (oraul sau


(ora, comun) comuna)
Strada (strada, satul) STR C 30 Adresa, sediul angajatorului strada sau satul
dac localitatea este ora, se completeaz
obligatoriu i strada
Numr NRA C 10 Adresa, sediul angajatorului numr
Bloc BL C 10 Adresa, sediul angajatorului bloc
Scara SC C 4 Adresa, sediul angajatorului scara
Etaj ET C 2 Adresa, sediul angajatorului etaj
Apartament AP C 4 Adresa, sediul angajatorului apartament
Sector SECT N 1 Adresa, sediul angajatorului sector (numai pentru
Bucureti); cmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul
n municipiul Bucureti
Jude JUD C 15 Adresa, sediul angajatorului jude

Telefon TEL N 10 Telefon de legtur al angajatorului (fr prefixul de


ar)
Fax FAX N 10 Numrul de fax al angajatorului (fr prefixul de ar)
E-mail MAIL C 50 Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite
declaraia, respectiv cea comunicat n scris n condiiile
art. 5 alin. (2) din procedur
Cod potal CPOST C 6 Codul potal
Cod IBAN IBAN C 24 Codul IBAN
Banca BANCA C 30 Banca la care angajatorul are deschis contul.
Baza de calcul contribuie datorat FS1 N 15 Baza de calcul al contribuiei datorate de angajator la
angajator 1 bugetul asigurrilor pentru omaj, n situaia n care
pentru asiguraii obligatoriu, prin efectul legii, prevzui
la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare (salariaii ncadrai n temeiul unui
contract individual de munc ncheiat pentru norm
ntreag sau cu timp parial ori a unui contract de munc
la domiciliu, de munc temporar sau de ucenicie la
locul de munc, indiferent de durata acestora, cu
excepia persoanelor care au calitatea de pensionari),
angajatorul are obligaia, conform Legii nr. 200/2006, cu
modificrile ulterioare, de a plti lunar contribuia la
Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale
Se completeaz, dup caz, astfel:
a) suma bazelor de calcul al contribuiei individuale la
bugetul asigurrilor pentru omaj ale asigurailor
obligatoriu, prin efectul legii, prevzui la art. 19 lit. a)
din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, determinate n conformitate cu prevederile
art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 174/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, n situaia n care pentru aceast
categorie de asigurai angajatorul are obligaia, conform
Legii nr. 200/2006, cu modificrile ulterioare, de a plti
lunar contribuia la Fondul de garantare pentru plata
creanelor salariale;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 27

1 2 3 4 5

b) cu zero, n situaia n care pentru asiguraii


obligatoriu, prin efectul legii, n sistemul asigurrilor
pentru omaj, prevzui la art. 19 din Legea nr. 76/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare, angajatorul nu
are obligaia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificrile
ulterioare, de a plti lunar contribuia la Fondul de
garantare pentru plata creanelor salariale; (de exemplu:
instituii publice definite conform Legii nr. 500/2002
privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, care pot s angajeze for de munc pe baz
de contract individual de munc, n condiiile prevzute
de Legea nr. 53/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare etc.)
Baza de calcul contribuie datorat FS2 N 15 Baza de calcul al contribuiei datorate de angajator la
angajator 2 bugetul asigurrilor pentru omaj, n situaia n care
pentru asiguraii obligatoriu, prin efectul legii, prevzui
la art. 19 lit. a)f) din Legea nr. 76/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare, angajatorul nu are obligaia,
conform Legii nr. 200/2006, cu modificrile ulterioare,
de a plti lunar contribuia la Fondul de garantare pentru
plata creanelor salariale
Se completeaz, dup caz, astfel:
a) cu zero, n situaia n care n cadrul angajatorului i
desfoar activitatea numai persoane asigurate
obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor
prevzute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, i pentru care
angajatorul are obligaia, conform Legii nr. 200/2006, cu
modificrile ulterioare, de a plti lunar contribuia la
Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale;
b) cu suma bazelor de calcul al contribuiei individuale
la bugetul asigurrilor pentru omaj ale asigurailor
obligatoriu, prin efectul legii, prevzui la art. 19 din
Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, determinate n conformitate cu prevederile
art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 174/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, n situaia n care pentru aceti
asigurai angajatorul nu are obligaia, conform Legii
nr. 200/2006, cu modificrile ulterioare, de a plti lunar
contribuia la Fondul de garantare pentru plata
creanelor salariale.

Contribuie angajator 1 CAD1 N 10 Contribuia datorat de angajator la bugetul asigurrilor


pentru omaj, aferent categoriilor de persoane
asigurate obligatoriu, prin efectul legii, n sistemul
asigurrilor pentru omaj, pentru care, potrivit
prevederilor legale, angajatorul are obligaia, conform
Legii nr. 200/2006, cu modificrile ulterioare, de a plti
lunar contribuia la Fondul de garantare pentru plata
creanelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor
legale. [CAD1 = FS1 x cota contribuiei datorate de
angajatori la bugetul asigurrilor pentru omaj, stabilit
potrivit legii]

Contribuie angajator 2 CAD2 N 10 Contribuia datorat de angajator la bugetul asigurrilor


pentru omaj, aferent categoriilor de persoane
asigurate obligatoriu, prin efectul legii, n sistemul
asigurrilor pentru omaj, pentru care, potrivit
prevederilor legale, angajatorul nu are obligaia,
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

1 2 3 4 5

conform Legii nr. 200/2006, cu modificrile ulterioare,


de a plti lunar contribuia la Fondul de garantare pentru
plata creanelor salariale, cu rotunjire potrivit
prevederilor legale.
[CAD2 = FS2 x cota contribuiei datorate de angajatori
la bugetul asigurrilor pentru omaj, stabilit potrivit
legii]

Total contribuie datorat de angajator TCAD N 10 Contribuia total datorat de angajator la bugetul
asigurrilor pentru omaj (este egal cu suma dintre
CAD1 i CAD2)

Total contribuii individuale datorate de TCID N 10 Suma contribuiilor individuale datorate la bugetul
asigurai i colectate de angajator asigurrilor pentru omaj, declarate de angajator n
cap. 1, cu excepia contribuiilor individuale datorate de
persoanele care realizeaz venituri din drepturi de autor
i drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131
din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i de persoanele care realizeaz
venituri din activiti profesionale desfurate n baza
contractelor/ conveniilor ncheiate potrivit Codului civil

Subvenii, scutiri i reduceri recuperate SSRR N 10 Suma subveniilor, scutirilor i reducerilor recuperate din
contribuia datorat de angajator, potrivit prevederilor
legale, din care s-a sczut suma reprezentnd
contribuia datorat de angajator la bugetul asigurrilor
pentru omaj, aferent categoriilor de persoane
asigurate obligatoriu, prin efectul legii, n sistemul
asigurrilor pentru omaj, pentru care angajatorul
indiferent dac are sau nu obligaia, conform Legii
nr. 200/2006, cu modificrile ulterioare, de a plti lunar
contribuia la Fondul de garantare pentru plata
creanelor salariale este scutit de plat n temeiul
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 13/2010.
(SSRR TCAD SCA)
Rest de plat RP N 10 Se completeaz cu suma pe care angajatorul o vireaz
la bugetul asigurrilor pentru omaj, n cazul n care
TCAD SCA > SSRR.
[RP = (TCAD SCA) SSRR, n cazul n care TCAD
SCA > SSRR], dup efectuarea, n condiiile legii, a
scutirii i a deducerilor din contribuia datorat de
angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit
legii.
Rest de ncasat RI N 10 Se completeaz cu suma pe care angajatorul o are de
ncasat de la bugetul asigurrilor pentru omaj, n cazul n
care TCAD SCA = SSRR [reprezint suma subveniilor,
scutirilor i reducerilor de restituit de ctre AJOFM/AMOFM
(SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES,
SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES,
SUB17BRES, SUB172RES), dup efectuarea, n condiiile
legii, a scutirii i a deducerilor din contribuia datorat de
angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit legii].

Numrul de asigurai din cap. 1 NA N 6 Numrul de asigurai (CNP-uri unice) din cap. 1, cu
excepia persoanelor care realizeaz venituri din
drepturi de autor i drepturi conexe, definite potrivit art. 7
alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, precum i a
persoanelor care realizeaz venituri din activiti
desfurate n baza contractelor/conveniilor ncheiate
potrivit Codului civil
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 29

1 2 3 4 5

Numrul de nregistrri din cap. 1 NI N 6 Numrul de nregistrri din cap. 1; poate fi mai mare
dect numrul de asigurai (NA) n cazul n care cel
puin un asigurat are mai mult de un contract de munc
cu respectivul angajat.

Numrul de asigurai de tip asigurat = 2 NTA N 6 Numrul de asigurai care n cap. 1 sunt de tip asigurat
2 (TA = 2)
Subvenii, conform art. 80 din Legea SUB80REC N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
ulterioare, recuperate din TCAD SCA completrile ulterioare, recuperate prin deducere din
TCAD SCA
Subvenii, conform art. 80 din Legea SUB80RES N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
ulterioare, de restituit completrile ulterioare, de restituit de ctre
AJOFM/AMOFM
Scutire de la plata contribuiei datorate de SC80144REC N 10 Scutire de la plata contribuiei datorate de angajator,
angajator, conform art. 80 din Legea aferent absolvenilor ncadrai, conform art. 80 din
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, recuperat din TCAD SCA ulterioare, recuperat prin deducere din TCAD SCA

Scutire de la plata contribuiei datorate de SC80144RES N 10 Scutire de la plata contribuiei datorate de angajator,
angajator, conform art. 80 din Legea aferent absolvenilor ncadrai, conform art. 80 din
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, de restituit ulterioare, de restituit de ctre AJOFM/AMOFM

Subvenii, conform art. 85 din Legea SUB85REC N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
ulterioare, recuperate din TCAD SCA completrile ulterioare, recuperate prin deducere din
TCAD SCA
Subvenii, conform art. 85 din Legea SUB85RES N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
ulterioare, de restituit completrile ulterioare, de restituit de ctre
AJOFM/AMOFM
Scutire de la plata contribuiei datorate de SC85144REC N 10 Scutire de la plata contribuiei datorate de angajator,
angajator, conform art. 85 alin. (1) din aferent persoanelor ncadrate din categoriile prevzute
Legea nr. 76/2002, cu modificrile i de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002,
completrile ulterioare, recuperat din cu modificrile i completrile ulterioare, recuperat prin
TCAD SCA deducere din TCAD SCA
Scutire de la plata contribuiei datorate de SC85144RES N 10 Scutire de la plata contribuiei datorate de angajator,
angajator, conform art. 85 alin. (1) din aferent persoanelor ncadrate din categoriile prevzute
Legea nr. 76/2002, cu modificrile i de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002,
completrile ulterioare, de restituit cu modificrile i completrile ulterioare, de restituit de
ctre AJOFM/AMOFM
Subvenii, conform art. 7 alin. (3) din SUB58REC N 10 Subvenii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonana de
Ordonana de urgen a Guvernului urgen a Guvernului nr. 58/2001, recuperate prin
nr. 58/2001, cu modificrile i completrile deducere din TCAD SCA
ulterioare, recuperate din TCAD SCA
Subvenii, conform art. 7 alin. (3) din SUB58RES N 10 Subvenii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonana de
Ordonana de urgen a Guvernului urgen a Guvernului nr. 58/2001, de restituit de ctre
nr. 58/2001, cu modificrile i completrile AJOFM/AMOFM
ulterioare, de restituit

Subvenii, n baza Legii nr. 116/2002 pentru SUB116REC N 10 Subvenii, n baza Legii nr. 116/2002 i a Normelor
prevenirea i combaterea marginalizrii metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru
sociale i a Normelor metodologice de prevenirea i combaterea marginalizrii sociale,
aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.149/2002,
prevenirea i combaterea marginalizrii recuperate prin deducere din TCAD SCA
sociale, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 1.149/2002, recuperate din TCAD SCA
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010

1 2 3 4 5

Subvenii, n baza Legii nr. 116/2002 i a SUB116RES N 10 Subvenii, n baza Legii nr. 116/2002 i a Normelor
Normelor metodologice de aplicare a Legii metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru
nr. 116/2002 pentru prevenirea i prevenirea i combaterea marginalizrii sociale,
combaterea marginalizrii sociale, aprobate aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.149/2002, de
prin Hotrrea Guvernului nr. 1.149/2002, restituit de ctre AJOFM/AMOFM
de restituit
Reduceri ale contribuiei datorate de RED9394REC N 10 Reduceri ale contribuiei datorate de angajator, conform
angajator, conform art. 93 i 94 din Legea art. 93 i 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile completrile ulterioare, recuperate prin deducere din
ulterioare, recuperate din TCAD SCA TCAD SCA

Reduceri ale contribuiei datorate de RED9394RES N 10 Reduceri ale contribuiei datorate de angajator, conform
angajator, conform art. 93 i 94 din Legea art. 93 i 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
nr. 76/2002, cu modificrile i completrile completrile ulterioare, de restituit de ctre
ulterioare, de restituit AJOFM/AMOFM

Subvenii, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din SUB17AREC N 10 Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu
de munc, cu modificrile i completrile modificrile i completrile ulterioare, recuperate prin
ulterioare, recuperate din TCAD SCA deducere din TCAD SCA

Subvenii, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din SUB17ARES N 10 Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform
Legea nr. 279/2005, cu modificrile i art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu
completrile ulterioare, de restituit modificrile i completrile ulterioare, de restituit de
ctre AJOFM/AMOFM

Subvenii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din SUB17BREC N 10 Contravaloarea lunar a serviciilor de instruire teoretic
Legea nr. 279/2005, cu modificrile i a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea
completrile ulterioare, recuperate din nr. 279/2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
TCAD SCA recuperat prin deducere din TCAD SCA

Subvenii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din SUB17BRES N 10 Contravaloarea lunar a serviciilor de instruire teoretic
Legea nr. 279/2005, cu modificrile i a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea
completrile ulterioare, de restituit nr. 279/2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
de restituit de ctre AJOFM/AMOFM

Subvenii, conform art. 1 din Legea SUB172REC N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform
nr. 72/2007 privind stimularea ncadrrii n art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificrile ulterioare,
munc a elevilor i studenilor, cu recuperate prin deducere din TCAD SCA
modificrile ulterioare, recuperate din
TCAD SCA
Subvenii, conform art. 1 din Legea SUB172RES N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform
nr. 72/2007, cu modificrile ulterioare, de art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificrile ulterioare,
restituit de restituit de ctre AJOFM/AMOFM

Numele persoanei autorizate NUMEA C 15 Numele persoanei autorizate s depun declaraia


Prenumele persoanei autorizate PREA C 15 Prenumele persoanei autorizate s depun declaraia
Funcia persoanei autorizate FUNCTA C 15 Funcia persoanei autorizate s depun declaraia
Rectificativ REC C 1 spaiu, dac declaraia nu este rectificativ;
M, dac se dorete modificarea nregistrrii iniiale;
C, dac se dorete modificarea CF/CNPA-ului din
declaraia iniial.
Scutire contribuie angajator SCA N 10 Se completeaz cu suma reprezentnd contribuia
datorat de angajator la bugetul asigurrilor pentru
omaj, aferent categoriilor de persoane asigurate
obligatoriu, prin efectul legii, n sistemul asigurrilor
pentru omaj, pentru care angajatorul, indiferent dac
are sau nu obligaia, conform Legii nr. 200/2006, cu
modificrile ulterioare, de a plti lunar contribuia la
Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 639/13.IX.2010 31

1 2 3 4 5

este scutit de plat n temeiul Ordonanei de urgen a


Guvernului nr. 13/2010;
[SCA = (suma BC a asigurailor din cap. 1 care sunt TA =
1 i TASCA = 2) x cota contribuiei datorate de
angajatori la bugetul asigurrilor pentru omaj, stabilit
potrivit legii, cu rotunjire potrivit prevederilor legale +
(suma BC a asigurailor din cap. 1 care sunt TA = 2 i
TASCA =2) x cota contribuiei datorate de angajatori la
bugetul asigurrilor pentru omaj, stabilit potrivit legii,
cu rotunjire potrivit prevederilor legale].
Numrul de asigurai de tip asigurat pentru NTASCA N 6 Numrul de asigurai care n cap. 1 sunt de tip asigurat
scutire contribuie angajator = 1 pentru scutire contribuie angajator 2 (TASCA = 2).
Total contribuii datorate de persoanele TCIDACC N 6 Se completeaz cu suma contribuiilor individuale
fizice declarate de angajator n cap. 1 datorate de persoanele
care realizeaz venituri din drepturi de autor i drepturi
conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea
nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i din activiti profesionale desfurate n baza
contractelor/conveniilor ncheiate potrivit Codului civil.
ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
Preuri pentru anul 2010

Numr Valoare
Nr. (TVA 9% inclus) lei
Denumirea publicaiei de apariii
crt.
anuale 12 luni 3 luni 1 lun
1. Monitorul Oficial, Partea I 900 1.200 330 120
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar 100 1.500 140
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 200 2.250 200
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 500 430 40
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 6.000 1.720 160
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 240 1.600 150
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 48 540 50
8. Colecia Legislaia Romniei 4 450 120
9. Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei 12 750 70
NOT:
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2010
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)

Produs Lunar Anual

Online/ Reea Reea Reea Reea Online/ Reea Reea Reea Reea
Monopost 5 25 100 300 Monopost 5 25 100 300

AutenticMO 40 100 250 600 1.320 400 1.000 2.500 6.000 13.200
ExpertMO 90 230 580 1.390 3.060 900 2.250 5.630 13.510 29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)

Produs Lunar Anual

Online/ Reea Reea Reea Reea Online/ Reea Reea Reea Reea
Monopost 5 25 100 300 Monopost 5 25 100 300

AutenticMO 50 130 330 790 1.740 500 1.250 3.130 7.510 16.520
ExpertMO 110 280 700 1.680 3.700 1.100 2.750 6.880 16.510 36.320

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica on-line comanda.

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Cristina-Gabriela F. Popescu Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|446250]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 639/13.IX.2010 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei ISSN 14534495