Sunteți pe pagina 1din 40

FISCATITATE

3 lmpozitul pe veniturile din transferul propriet;!llor imobiliare


din patrimoniul personal
Codulfiscal prevede:
,,Lo trunsferuldrcptului de prop etote tiol dezmembrdmintelot ocestuio, prin octe juridice
intrc vliasupto construcliilor de orice feltio terenurilor afetente acestorc, prccum tiasupro
terenurilor de orice fel fdtd construclii, contribuobilii dotoreazd un impozit care se colcu-
leazd ostfel:
o) pentru construcliile de orice fel cu terenu le ofercnte ocestora, precum ti pentru terc'
nurile de orice felfdrd construclii, dobAndite intr-un termen de pdnd la j ani inclusiv:
- 3% pAnd la volooreo de 200.000|ei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2yo colculate la valoarea ce depdteSte 200.000 lei in-
clusiv;

b) pentru imobilele descrise lo lit. o), dobandite lo o dotd mai more de 3 oni:
- 2% pand la voloarco de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 4.000 lei + l% calculot lo voloorea ce depdtette 200.000 lei in-
clusiv." (art. 11 1-(1))

Comentariu:
Conform art. I 11 alin. (2) din Codulfiscal, impozitul nu se datoreaz5 in urmitoarele cazuri:
a) ladob6ndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ti construcliilor de orice
fel prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dob6ndirea dreptului de proprietate cu titlul de donalie intre rude qi afini de
p6nd la gradulal llllea inclusiv, precum tiintre soli etc.

Pentru transmisiunea dreptului de proprietate ti a dezmembrdmintelor acestuia cu


titlul de mottenire nu se datoreazi impozit dac5 succesiunea este dezbetutd ii fina-
lizati in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. in cazul nefinali-
zarii procedurii succesorale in termenul prevdzut mai sus, mo'tenitorii datoreazi un
impozit de I0,6 calculat la valoarea masei succesorale.

Exempluliluslraliv 57

O persoand deline in proprietate rte mai multe proprietdli imobiliare,


imobilial
iar in anul N vinde:
a) un apartament, ach izilionatt in aanul nul N-8, pentru care incaseaz;
incasea2
suma de 67.000 euro; cursulrl de schimb la data incheierii
tranzacliei este de 4,5 lei/euro;
uro;
b) u n teren in su prafald de 1 .000)00 m', achizilionat in aanul
nul N-1;
prelul de vinzare este de 355 euro/m'?; cursul de schimb la data da'
incheierii tranzac_tiei este dee 4,5 lei/euro.
Determinali impozitul din transferul propriet6lilor imobiliare.
Ghid pentru pregatirea condidoyilor la examenul de occes

Rezolvare:

Determinarea i m pozitului pletit pentru v6 nzarea apartamentului:

Prel de v6nzare = 67.000 euro x 4,5 lei/euro = 301.500 lei


lmpozit = 4.000 lei + (301.500 lei - 200.000 lei) x 1olo = 5.015 lei

Determinarea impozitului platit pentru v6nzarea terenului:

Prel de vinzare = 1.000 m2 x 35 euro/m2 x 4,5 lei/euro = 157.500 lei


lmpozit = 157.500 lei x 3olo = 4.725lei

Declaralia privind venitu! realizat

Au obligalia de a depune o declaralie privind venitul realizat (formularul 200) la orga-


nul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, p6ni la data de 25 mai inclusiv a anului
urmdtor celui de realizare a venitului, contribuabilii care realizeazS, individual sau intr-o
formi de asociere:
- venituri din activitali independente;
- venituri din cedarea folosinlei bunurilor;
- venituri din activitali agricole, silviculturd ;i pisciculturS, determinate in sistem real.

4. Toxo pevaloarea adaugoto

C Aplicareateritoriald
Codul fiscal prevede:

,,in sensul prezentului titlu:


o) Uniunea Europeano 5i teritoriul Uniunii Europene inseamna teritoriile statelor mem-
bre, astfel cum sunt definite in prezentul orticol;

b) stot membru ;i teritoriul statului membru inseomna teritoriul fiecdrui stat membru ol
Uniunii Europene pentru core se aplica Tratatul privind funclionorea Uniunii Europe-
ne, in conformitote cu art. 349 din acesto, cu exceplio teritoriilor prevazute la alin. (2)
$i (3);
c) teritorii terle sunt teritoriile prevdzute la alin. (2) ;i (3);
d) lara ter[a inseamna orice stat sou teritoriu pentru core nu se oplico prevederile Trata-
tu Iu i p riv i n d f u n cli o n a re o U n i u n i i Eu ro p e n e ;' (art. 267 -(1 ))
FISCALITATE

Exemplulilustrativ 5b

Care este teritoriu


:eritoriul de ap
aplicare a TVA?

Rdspuns:

PSnd la 1 ianuarie 2007, teritoriul de aplicare a TVA era Rom6nia. incep6nd cu aceastd
dati, teritoriul de aplicare TVA este format din statele membre ale Uniunii Europene,
a
la care se adaugd teritoriile terle incluse conform art.267 alin. (4) din Codul fiscal gi se
exclud teritoriile previzute la art.267 alin. (2) ;i (3) din aceeagi lege.

3 Operaliunile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea addugatd


Conform titlului Vll cap. lV din Codul fiscal, operaliunile cuprinse in sfera de aplicare a
taxei sunt:
- livrarea de bunuri (art.270);
- prestarea de servicii (ari.271);
- schimbul de bunuri sau servicii (arl.272);
- achiziliile intracomunitare de bunuri (art.273);
- importul de bunuri (arl.274).

Exempluliluetrativ 59

Ce tipuri de operaliuni intrd in sfera de aplicare a TVA?

Rdspuns:

in sfera de aplicare a TVA in Rom6nia intrS: livrarea de bunuri, prestarea de servicii,


schimbul de bunuri sau servicii, achiziliile intracomunitare de bunuri gi importul de
bunuri.

a Livrarea de bunuri
Livrarea de bunuri reprezintd transferul dreptului de a dispune de bunuri ca ;i un pro-
prietar.

Livrarea intracomunitar6 reprezinti o livrare de bunuri, care sunt expediate sau trans-
portate dintr-un stat membru in alt stat membru de cdtre furnizor sau de persoana
cdtre care se efectueazd livrarea ori de altd persoanS in contul acestora.
Ghld pentru pregdtieo candidolilarlo exomenulde occes

Livrarea intracomunitar; de bunuri este o operaliune scutiti deTVA cu drept de dedu_


cere daci sunt respectate simultan urmdtoarele condi.tii:
- beneficiarul comunic6 un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de
autoritdlile fiscale din alt stat membru;
- bunurile sunt expediate sau transportate cetre un stat membru, altul decet cel de
plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

- Exemplul iluetrativ 60
Societatea Alfa 5RL, stabilit; in Romania ti inregistratd in scopuri
deTVA in Romenia, ii vinde societ;!ii Beta, stabilit; tt inregistrate
in scopuri de TVA in Ungaria, fructe, care sunt transportate din
Romenia in Ungaria de c;tre Beta.

Ce operagiune realizeazd Alfa ;i care sunt condi!iile pentru


ca Alfa si poati considera operaliunea scutit6 cu drept de
deducere?

R6spuns:

Alfa realizeazd o livrare intracomunitari de bunuri. cele doui conditii care trebuie res-
pectate sunt:
- cumpdr6torulii comunice vanz;torului un cod valabil de inregistrare in scopuri de
TVA dintr-un stat membru, altul decat Romania;

- bunurile parasesc teritoriul Romaniei gi au ca destinalie un teritoriu ar artui stat


membru.
Pentru ca pe facturd se se menlioneze ,,scutit cu drept de deducere,i societatea Beta
trebuie sE comunice un cod valabil de TVA 5i trebuie si existe dovada transportului.

- Examplulilustrutiv6l

Societatea Alfa SRL, stabilit; in Romania ii inregistrat; in scopuri


de TVA in RomSnia, ii vinde societelii Beta, stabiliti
,i inregistrati
in scopuri de TVA in Ungaria, fructe, care sunt transportate din
Buzdu, de la sediul societS.tii Alfa, in Oradea, unde Beta are o
sucursali.

laplicabil?

E;l
FISCALITATE

Rispuns:

Societatea Alfa efectueaz; o livrare pe teritoriul Romaniei !i aceasta va trebui facturata


cu TVA 20%.

Exemplulilustraliv 62

Societatea Alfa 5RL, stabilit; in Romania tiinregistratd in scopuri


de TVA in Romenia, ii vinde societ;!ii Beta, stabilitd in Ungaria
liinregistrati in scopuri deTVA in Ungaria, fructe, care sunt
transportate din Romania in Franla. Beta ii comunicd societ6lii
Alfa un cod valabil deTVA emis de autorit;.tile din Ungaria, Alfa
delinand ti documente de transport care atestd transportul
bunurilor din Rom6nia in Franla. Alfa factureazd aceasti
operaliune cu TVA 2ool0, conform cotei din Romania, argumentand
cd nu poate aplica scutirea deTVA pentru livririle intracomunitare
deoarece Beta nu i-a furnizat un cod valabil deTVA emis de
autorit;Iile din Franla, locul unde ajung bunurile.
Este corect? Argumentali.

Rispuns:

Solulia aleasd de Alfa nu este corectd, deoarece ambele societeli sunt inregistrate in
scopuri de TVA, iar transportul bunurilor se face intre dou; state membre, aia incat
operaliunea va trebui facturati fdr; TVA (taxare inversi).

a Prcstorca de setvicii
Se considere prestare de servicii orice opera.tiune care nu constituie livrare de bunuri'
Sunt asimilate presterilor de servicii urmStoarele:
- utilizarea bunurilor, altele decat bunurile de capital, care fac parte din activele folo-
site in cadrul activitdlii economice in folosul propriu sau de citre personalul aces-
teia ori pentru a fi puse la dispozifie, in vederea utilizirii in mod gratuit, altor per-
soane, pentru alte scopuri dec6t desfSgurarea activitdlii sale economice, daci taxa
pentru bunurile respective a fost dedusd total sau parlial. Exceplie fac bunurile a
c;ror achizilie face obiectul limitdrii la 5Oyo a dreptului de deducere potrivit preve-
derilor art. 298 din Codul fiscal;
- serviciile prestate in mod gratuit de cAtre o persoana impozabile pentru uzul pro-
priu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri
decat desfSgurarea activit;.tii sal economice.

a Achizitia intracomunitard de bunuri


Achizilia intracomunitard de bunuri reprezinti oblinerea dreptului de a dispune, ca
gi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinalia
Ghid pentru pregdtiea condidolilor lo examenulde occes

indicati de cumpdr;tor, de citre furnizor, de c6tre cumpirdtor sau de citre alti per_
soane, in contul furnizorului sau al cumpar;torului, citre un stat membru,
altul decet
cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Exemplulilustraiiv 63

5e cumpiri mdrfuri de la un furnizor inregistrat in scopuri de TVA


in ltalia. M;rfurile sunt transportate de la unul dintre depozitele
furnizorului italian, aflat la Budapesta,la sediuldin Bucuresti
al cumpdrdtorului, care este persoani juridici impozabi16
inregistratd in scopuri deTVA in Romania.

Care este tratamentul fiscal aITVA aplicabil?

Rdspuns:

At6t condilia ca beneficiarul sd fie inregistrat in scopuri de TVA intr_un stat membru,
c6t ti cea ca bunurile se pdrdseascd teritoriul unui stat membru (Ungaria)
$i s; aibd ca
destinalie un teritoriu ar artui stat membru (Romenia) sunt indepriniie. Tranzactia este
o achizilie intracomunitard de bunuri,6ind supusi regimului taxirii inverse.

3 Locul operaliunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea


ad;ugata
ln principiu, regulile generale sunt grupate in tabelul urmitor:

Opera!iune Locul opera!iunii


Livrarea de bunuri s loculunde se gdsesc bunrril"i, rard irr"p"-
^o."r*l
expediereo sau tronsportul,in cazul bunurilor care sunt
expediate sau transportate de furnizot de cumperAtor sau
de un tert
q) loculunde se efectueozd instalarea sau montojul, de cdtre
furnizor sau de c6tre alt6 persoane in numele furnizorului,
in cazul bunurilor care fac obiectul unei instaliri sau al
unui montaj
s locul unde se gi)sescbunurile atunci cand sunt ouse la I

dispozifia cumparAtorului, in cazul bunurilor care sunt


transportate
I

expediate sau
I

s lotulde plecore o trunsportului de pasaqen; in cazul incare I


livririle de bunuri sunt efectuate la bordul unuivapor,
avion sau tren I

@
FISCALITATE

Operaliune Locul operafiunii

in cazul livririi de gaz, al livririi de energie electricd ori al


livr6rii de energie termic6 sau agent frigorific prin intermediul
relelelor de incilzire ori de ricire:
9 /oculin care comerciantul persoana impozabilaiSi are sediul
activitdlii economice / un sediu fix pentru core se livreoza
bunurile / domiciliutstabitsou reledinlo sa obi5nuita, dacit
livrarea se face citre un comerciant persoani impozabi16
9 /ocul in care cumpardtorul utilizeoza fi consumd efectiv
bunurile,dacd livrarea se face cdtre alte persoane dec6t
comercian!i

Prestarea de servicii IS /ocul und e beneficiarul este stabilit, in relalia persoani


(B2B)
I
I
impozabili catre persoand impozabilS
IS /ocul un de prestotoruleste stabilit, in relalia persoan6
I impozaUils citre persoand neimpozabild (B2C)

Achizi!ia \ locul unde se gdsesc bunurile in momentul in care se incheie


intracomunitari expedierea sau transportul bunurilor
de bunuri

lmportul de bunuri \ peteritoriul stotului membru in care se ofla bunurile cdnd


intrd pe teritoriul euroPeon

- Exemplul ilustraliv 64 =_---=__==------l


I

Societatea A din Romania cumpiri mdrfuriin valoare de I

15.000 euro de la B, o societate canadiani. Societatea A, I

inregistrati normal in scopuri de TVA, pune bunurile in circulalie


liberd gi aclioneazl ca importator din punctul de vedere I

alrvA. I

Care este locul importului 9i cine este persoana obligati la Rlata


I

taxei? _ I

Rispuns:

Persoana impozabi16 este importatorul A'


de bunuri.
operaliunea intrS in sfera de aplicare a TVA, fiind vorba de un import
lor in Uniunea
Locul importului este in Romdnia, unde se afl| bunurile la introducerea
EuropeanS.
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de acces

Nu existi scutire.
Persoana obligati la plata TVA este importatorul A.

3 Faptul generator 5i exigibilitatea taxei pe valoarea adaugati

o Faptul generator;i exigibilitateo pentru tivrdri de bunuri gi prestdri de servicii


Codul fiscal prevede:

generator intervine la data livrorii bunurilor sau la data prestarii serviciilor


',Faptul (...).,,
(art.281-(1))

,,Exigibilitatea toxei intervine la doto la care are loc faptul generotor.,, (art.2g2-(1))

,,Prin exceplie (...), exigibilitatea taxei intervine:


o) la data emiterii unei focturi, inointe de data la care intervine foptul generator;
b) la doto la care se incaseazd avonsul, pentru pldtite in avans efectuate inainte
de data
la core intervine faptul generator. Avonsurile reprezinta plata par;iold
sau integralo a
controvalorii bunurilor 5i serviciilor, efectuatd inainte de data livrarii ori prestarii aces-
tora;
c) la dato extragerii numerarului, pentru livrdrile de bunuri sau prestdrile de servicii reali-
zate prin moSini automate de vdnzare, de jocuri sau alte mosini similare." (art.2g2-(2))

Comentariu:
Trebuie menlionat cd faptul generator reprezinti faptul prin care sunt realizate
condi-
liile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.
in acelagi timp, exigibilitatea taxei reprezintd data la care autoritatea fiscald
devine in-
dreptSfit5, ?n baza legii, si solicite plata de citre persoanele obligate la plata
taxei, chiar
dacd aceasta poate fi am6nat5. Altfel spus, exigibilitatea plilii iaxei
reprezintd data la
care o persoani are obligalia de a plSti taxa la bugetul statului, moment
de la care se
datoreazi majoriri de int6rziere pentru neplatd.

Exemplulilustraliv

Societatea X SA, inregistratd in scopuri de TVA, incaseazd in data


de 03.05.N in avans suma de 20.000 lei pentru v6nzarea unui utilaj.
La data de 25.06.N, societatea livreazi utilajul citre client.

Care este faptul generator gi c6nd intervine exigibilitatea


TVA?
FISCAL TATE

Rispuns:

Faptul generator intervine la data de 25.06.N, cind are loc livrarea utilaiului Exigibi-
litatea TVA intervine Ia data incasirii avansului, respectiv 03 05'N'

Exemplul ilust'r al.;iv 6 6

O societate achizilioneazi in luna martie mirfuriin valoare


de 40.000 lei firi TVA, pe care le achitJin proporlie de 6oozo in
martie ti de 4oolo in aprilie. Factura de achizitie este emisi in
luna martie. Tot in luna martie, societatea factureazi citre clien!i
mdrfuri in valoare de 5O.OOO lei, pre-t f6r; TVA, pentru care va prrmr
contravaloarea integral in luna aprilie.

DeterminaliTVA de plate sau de recuperat aferente lunilor


martie
rIqr ars tr aprilie,
ti ql,r ltiind cd toate opera!iunile au loc in Romania,
rrr!, rr
intre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania'
I

Rezolvare:
este exi-
TVA aferentd achiziliilor este exigibile in luna martie, iarTVA aferent; livrSrilor
gibild tot in luna martie.
TVA colectati = 50.000 lei x 20Yo = 10.000 lei
TVA deductibile = 40.000 lei x 200lo = 8.000 lei
TVA de platA (luna martie) = lO.OOo lei - 8.000 lei = 2'000 lei
nu a des-
Pentru luna aprilie, societatea nu areTVA de plStit sau de recuperat' intrucat
fSturat operaliuni impozabile cu exigibilitate in luna aprilie'

a Sistemut TVA ta incasare

Prin exceplie, exigibilitatea taxei intervine la data incasArii contravalorii


integrale sau
pa4iale a l;vr;rii Je bunuri ori a prestdrii de servicii, in cazul persoanelor impozabile
care opteazi in acest sens, denumite in continuale persoane care
aplic; sistemulTVA
la incasare.

Sunt eligibile pentru aplicarea sistemuluiTVA la incasare:


a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri deTVA conform art 3l6dinCodul
fiscalcare:
_ausediulactivitSliieconomiceinRomaniaconformart.266alin.(2)lit.a)din
acelatiact normativ;
aurealizatinanulcalendaristicprecedentocifr6deafacericarenuadepe'it
plafonul de 2.250.000 lei;
Ghid pentru preqdtieq cqndidqtilor lo examenulde acces

b) persoanele impozabile ce au sediul activiti.tii economice in Romania care se inre-


gistreazd in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal in cursul anului care
,i
opteazd pentru aplicarea sistemuluiTVA la incasare incepand cu data inregistr;rii
in scopuri de TVA.
Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemuluiTVA la incasare:
a) persoa nele im pozabile ca re fac parte dintr-u n grup fisca I unic;
b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Rom6nia;
c) persoanele impozabile care in anul precedent a u dep6rit plafonu I de 2.25O.OOO lei;
d) persoanele impozabile care se inregistreazd in scopuri de TVA in cursul anului
5i
care au depSgit plafonul de 2.250.000 lei in anul precedent sau in anul
calendaristic
in curs, calculat in funclie de operagiunile realizate in perioada in care respectiva
persoand a avut un cod valabil de TVA.

Persoana impozabili care in anul precedent nu a aplicat sistemulTVA


la incasare, dar a
cirei cifri de afaceri pentru anul respectiv este inferioar; plafonului de 2.25O.OOO lei,
care opteazi pentru aplicarea sistemuluiTVA Ia incasare aplicd acest
;i
sistem incep6nd
cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmdtor celuiin
care nu a depdrit
plafonul, cu condilia ca la data exercit;rii optiunii se nu fi depdrit plafonul pentru
anul
in curs.
Opliunea privind intrarea in sau ie;irea din sistem se manifest; prin depunerea
Noti_
ficirii privind aplicarea / incetarea aplicdrii sistemuluiTVA la incasare (formularul 097).

Exemplulilustraliv 67

O persoand impozabild nu a aplicat sistemulTVA la incasare in


anultocmaiincheiat N. Ca urmare a faptuluice cifra de afaceri
realizatd este sub plafonul de 2.250.000lei, ea hotdrdrte si opteze
pentru aplicarea sistemului TVA la incasare in anul N+1,
exprim6ndu-ii opliunea prin depunerea la organele fiscale
competente a notificErii 097 pand la data de 25.01.N+1. perioada
fiscal6 este: a) luna; b)trimestrul.

Care este data de la care societatea va aplica sistemulTVA Ia


incasare?
_l
Rispuns:

Persoana impozabild va aplica sistemulTVA la incasare incepind


cu prima zia celei de_a
doua perioade fiscale din anul urm6tor celui in care nu a depi;it plafonul,
respectiv:
a) 01.02.N+1;
b) 01 .04.N+1.
FISCALITATE

Conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, persoanele impozabile


care la data de 1 ianuarie N aplica sistemulTVA la incasare au urmdtoarele opliuni:
1. pot continua si aplice sistemul TVA la incasare, fdri depunerea vreunei notificiri,
dacd sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz in care se considerd cd au
optat pentru continuarea aplicdrii sistemului;
2. pot solicita oric6nd in cursul anului si fie radiate din Registrul persoanelor impo-
zabile care aplici sistemulTVA la incasare prin depunerea unei notificeri la organele
fiscale competente, chiar daci sunt eligibile pentru aplicarea sistemului' Organele
fiscale competente opereazd radierea din Registrul persoanelor impozabile care
aplicd sistemulTVA la incasare incepflnd cu data de 1 a perioadei fiscale urmitoare
celei in care a fost depusa notificarea. P6ni la data radierii, persoanele impozabile
trebuie s6 aplice sistemulTVA la incasare;

Atengie!
Aceste prevederi nu se aplic6 in situalia persoanelor impozabile care se inregistreazS
in scopuri de TVA in cursul anului N 9i care opteazi pentru aplicarea sistemuluiTVA la
incasare, care sunt obligate sa aplice sistemul respectiv cel pulin p6ni la finele
anului N'
cu exceplia cazuluiin care depaqesc plafonul de 2'250'000 lei'

3. au obligalia sd depuni la organele fiscale competente, pAni la data de 25 ianua-


pe-
rie N, o notificare in situalia in care au depagit plafonul de 2.250.000 lei in ultima
rioadd fiscali a anului N-t, in vederea radierii din Registrul persoanelor care aplicd
sistemul TVA la incasare.

valoarea
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din
realizate in cursul anului calen-
totali a livririlor de bunuri 9i a prestarilor de servicii
daristic:
- taxabile;
- scutite de TVA cu drept de deducere;
- scutite de TVA fdrd drept de deducere;
rezultate din activitSli economice pentru care locul livrdrii/prestirii se consideri
ca
-
fiind in striindtate, conform art.275 9i 278 din Codul fiscal'

- ExemPlul ilustrativ 6b ---l


O societate care aplici sistemulTVA doregte
la incasare 9i
I

continuarea aplicarii acestuia in anul N+1 realizeazd in cursul


i

anului N urmitoarele oPeraliuni:


I

-
- livrdri de bunuritaxabile 920.000 lei;
I

- prestdri de servicii scutite cu drept de deducere 450'000 lei;


i

- prestiri de servicii scutite fSri drept de deducere 310'000 lei'


I

Ce sistem va aplica societatea in anut N+l ?


---]
t-,
Ghid pentru prcgdtieo condidolilot lo exomenulde occes

Rdspuns:

Cifra de afaceri calculati pentru depigirea plafonului = 920.000 lei + 45O.OOO lei +
310.000 lei = 1.680.000 lei
Prin urmare, societatea va aplica in continuare regimul deTVA la incasare in anul N+l.

. Operatiuni excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare


Reprezinti operaliuni excluse de la aplicarea sistemuluiTVA la incasare urmdtoarele:
- livririle de bunuri / prestirile de servicii pentru care beneficiarul este persoana
obligatd la plata TVA;
- livririle pentru care sunt aplicabile misurile de simplificare;
- livririle de bunuri / prestdrile de servicii scutite deTVA;
- operaliunile supuse regimurilor speciale pentru agenliile de turism, pentru bunu_
rile second-hand, operele de art;. obiectele de coleclie antichiteli
,i $i pentru aurul
de investi-tii;
- livririle de bunuri / prestdrile de servicii pentru care beneficiarul este o persoan6
afi liate furnizorului/prestatorului.

Exemplulilustrativ 69 I

Societatea A, persoani impozabili stabilitd in Rom,ania, aplici


sistemulTVA la incasare in anul curent N. in data de Ol .10.N,
societatea emite facturi c;tre clientii sii, persoane fizice sau
juridice, pentru urm;toarele opera!iuni:
a) livrarea unuiautoturism citre o persoand impozabild;
b) inchirierea unei cl;diri c;tre o persoan; impozabil;,
opera!iune pentru care nu s-a optat pentru taxare;
c) vdnzarea de produse lemnoase citre o persoani impozabil;;
d) inregistrarea dobanzii pentru intarzierea la plata facturati unui
client persoani impozabild;
e) prestarea c;treo persoa n; ju ridice a unorservicii de montaj,
incasate in numerar la data facturii.

Cand intervine exigibilitatea TVA aferente fiecirei opera!iuni


efectuate?

Rdspuns:

a) 5e aplicd sistemulTVA la incasare. prin urmare exigibiritatea intervine ra data inca-


sdriiclientului.
b) Operaliu nea de inch iriere a cldd irii este scutitd de TVA fA r5 d rept de ded ucere.
FISCALITATE

c) Vanzarea de produse lemnoase citre persoane impozabile inregistrate in scopuri


de TVA este o operaliune Pentru care se aplici mEsurile de simplificare, prin urmare
nu se aplicd regulile sistemuluiTVA la incasare, exigibilitatea taxei intervenind la
data facturii.
d) Dob6nzile de intarziere nu intri in baza impozabil; a TVA.

e) Exigibilitatea taxei intervine la data incasirii factu rii.

. Regulile principale de aplicare a sistemului TVA la incasare


Persoanele obligate si aplice sistemul:
- vor colecta TVA la incasarea facturilor;
- nu vor deduce TVA pentru toate achiziliile efectuate decat atunci cand iti vor pleti
furnizorii (indiferent daci furnizorii sunt sau nu in sistemulTVA la incasare).
Beneficiarii (indiferent daci sunt sau nu in sistemulTVA la incasare) vor deduce TVA
pentru achizi!iile efectuate de la contribuabilii care aplicd TVA la incasare numai la mo-
mentul achitdrii acestor facturi.

Exempluliluelrativ 70

O societate persoana impozabilS stabiliti in Rominia (prestator)


aplic5 sistemulTVA la incasare in anul in curs N. in data de 25.05.N,
aceasta emite o facturA cAtre o alta societate, persoanA impozabil6
stabilit5 in Romania (bene6ciar), pentru servicii prestate in cursul
aceleiati luni.
5e cere:
a) Cand intervine exigibilitatea TVA, daci factura este achitata
in data de 25.06.N?
b) C6nd intervine exigibilitatea TVA, daca factura este emise in
data de 01.05.N 9i achitatd in data de 01.07.N?
c) Cand intervine exigibilitatea TVA, dacd contravaloalea
serviciilor este incasat; integralin data de 25.05.N ti factula
este emisi in data de 01.06.N?

Respuns:

in condiliile aplic5rii sistemului TVA la incasare, exigibilitatea taxei intervine la data


incasdrii contravalorii integrale sau par.tiale a livririi de bunuriori a prestdrii de servicii.
Prin urmare:
- in situalia a), exigibilitatea taxei intervine la data incasdrii contravalorii serviciilor
prestate, respectiv la data de 25.06.N;
- in situalia b), exigibilitatea taxei intervine la data incasirii contravalorii serviciilor
prestate, respectiv la data de 01.07.N;

fr.1]
Ghid pentru pregdtireo condidoilor laexomenulde occes

- in situalia c), exigibilitatea taxei intervine la data incasSrii contravalorii serviciilor


prestate, respectiv la data de 01.06.N.

. lelirea din sistemul TVA la incasare


letirea din sistemulTVA la incasare se poate face;
- prin opliu ne: contribua bilu I poate renunta la aplicarea sistemului oricand in cursul
anului, prin depunerea unei notificiri la organul fiscal competent intre datele de I $i
25 ale lunii, cu exceplia primului an in care a optat pentru aplicarea sistemului;
- ca urmare a depdgirii plafonuluiin cursul anului calendaristic: dacd in cursul anului
calendaristic curent cifra de afaceri a persoanei impozabile depi;egte plafonul,
aceasta are obligalia si depund la organele fiscale competente, pand la data de 25
inclusiv a lunii urmdtoare perioadei fiscale ln care a depiSit plafonul, o notificare
din care si rezulte cifra de afaceri realizate, in vederea schimbirii sistemului aplicat.
Sistemul se aplicd pani la sfarsitul perioadei fiscale urmdtoare celei in care a fost
depdSit plafonul;
- ca urmare a radierii din oficiu a persoanei din Registrul persoanelor care aplicd sis-
temulTVA la incasare: sistemul se aplici pand la data inscris; in decizia de radiere
din registru.

ExempluliluelrativTl

O persoane juridicd aplic; sistemulTVA la incasare din data de


01.01 .N, avend ca perioada fiscale trimestrul. in trimestrul al ll-lea
al anului N depd;e;te plafonul de 2.250.000lei.

Ce obligalii are aceasta?

Rispuns:

Persoana juridicA are obligalia sd depuni pand la data de 25.07.N o notificare pentru
ietirea din sistem 5i nu va mai aplica sistemulTVA la incasare din prima zi a celei de-a
doua perioade fiscale urmdtoare celei in care a depetit plafonul - Ol .l O.N.

- Exemolul ilust,ai.liv 7 2
- I

I O persoan6 impozabilA cu sediul activitdlii economice in Romania


Si inregistrat; in scopuri de TVA in Romania, ce are ca perioad,
fiscal- luna, aplicd sistemulTVA la incasare in anul in curs N. La
data de 30.05.N dep;te9te plafonulde 2.250.000 lei.
Care este data de la care societatea nu va mai aplica sistemul
TVA la incasare?

f'*l
FISCATITATE

Rdspuns:
in acest caz este necesard ietirea dln sistem prin depunerea notific;rii 097 la organele
fiscale competente panA la data de 25.06.N. Data iegirii din sistem este 01.07.N.

. Reguli aplicabile facturilor pentru contravaloarea totali a livr6rii/prest6rii


emise inainte de intrarea in sistemul TVA la incasare
Nu se aplici sistemul in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrdrii/prestdrii emi-
seinainte de data intr;riiin sistem, indiferent daci acestea sunt sau nu incasate, pentru
care faptulgenerator de taxd intervine dupi intrarea persoanei impozabile in sistem.

Exempluliluslraliv 73
I
O persoani impozabil; cu sediul activit6lii economice in Romania
ti inregistrate in scopuri de TVA in Romania aplicS sistemul TVA
la incasare incepand cu data de Ol.O9.N. Tn data de 26.08.N a fost
emisS o facturi pentru o livrare de bunuri ce are loc ulterior, la
1 1.09.N. Data incasSrii facturii este 25.09.N.

Care este regimul deTVA aplicabil facturii emise?

Rispuns:
5e aplicd regimul normal de taxd pentru factura emisi in data de 26.08.N, TVA fiind
deja colectati in luna august. cAnd societatea nu aplica incS sistemulTVA la incasare.

. Reguli aplicabile facturilor pentru contravaloarea parliali a livririi/prestSrii


emise inainte de intrarea in sistemulTVA la incasare
Se aplicd sistemul pentru diferenlele care vor fi facturate dupi data intr;rii in sistem
in cazul facturilor pentru contravaloarea par.tial; a livrdrii/prestdrii emise inainte de
data intrdrii in sistem, ce au fost sau nu incasate, pentru care faptul generator de taxe
intervine dupi data intr;rii persoanei impozabile in sistem.

Exemplulilustraliv 74

O persoand impozabild cu sediul activitdlii economice in Romania


ti inregistrat; in scopuri de TVA in Romania aplic; sistemul TVA
la incasare incepand cu data de 01.09.N. in data de
'16.08.N a fost
emisi o facturi de avans in sumi de 2.000 lei, TVA 20%, pentru o
livrare de bunuri ce va avea loc ulterior, la 1 1.09.N. Factura pentru
valoarea totalS de 8.000 lei, TVA 200,6, este emis; la momentul
livr;rii bunurilor, la 10.09.N. Data incasirii facturii este 25.10.N.
Care este regimuldeTVA aplicabilin situalia prezentatd?
Ghid pentru preqdtieo candidalilar lo exomenuldeocces

Rdspuns:

Se aplici regimul normal de taxe pentru factura de avans,TVA fiind colectatd la data pri-
mirii acestuia, in luna august, cand societatea nu aplica inca sistemulTVA la incasare.
TVA colectati = 2.000 lei x 20olo = 400 lei

La momentul emiterii facturii pentru valoarea integral;, societatea aplicd sistemulTVA


la incasare, TVA 6ind colectatd ulterior, in luna octombrie (25.10.N).

TVA neexigibili (10.09.N) = (8.000 lei - 2.000 lei) x 20% = 1.200 lei

. Reguli aplicabile facturilor pentru contravaloarea totali a livrSrii/prestarii


emise inainte de ietirea din sistemul TVA la incasare
Se continu; aplicarea sistemului in cazul facturilor pentru contravaloarea totali a li-
vririilprestdrii emise inainte de data ietirii din sistem, indiferent dacd acestea sunt sau
nu incasate, pentru care faptul generator de tax; intervine dup; ietirea persoanei im-
pozabile din sistem.

ExempluliluslrativT5
1
: 9ti r::::Tlr
inregistratS inr:i?i':'ji:,91'l^":Y'::i'."::lr:',"1:.11T:"
scopuri deTVA in Romdnia, avind ca perioadi "
fisca15 luna, care aplici sistemulTVA la incasare depdtette
plafonul in data de 31.07.N. in data de 16.08.N emite o facturi
pentru o livrare de bunuriin valoare de 6.000 lei,TVA 20olo.
Livrarea va avea loc in data de 10.09.N, iar lncasarea se va face la
20.09.N.

Care este regimul de TVA aplicabil in situatia prezentate?

Rispuns:

- 16.08.N: societatea aplicd sistemul, prin urmare inregistreazi ca TVA neexigibili su-
ma de 1.200 lei (se aplici in continuare sistemul);
- 25.08.N: se depune notificarea;
- 01.09.N: societatea iese din sistemulTVA la incasare;
- 20.09.N: taxa neexiqibild (1.200 lei) este colectatd Ia incasarea clientului.

. Reguli apli(abile facturilor pentru contravaloarea par!iali a livririi/prestirii


emise inainte de iegirea din sistemul TVA la incasare
5e continue aplicarea sistemului numai pentru taxa aferenti contravalorii parJiale fac-
turate inainte de ieiirea din sistem in cazul facturilor pentru contravaloarea parliale a
livrerii/prest;rii emise inainte de data ieiirii din sistem, pentru care faptul generator de
taxd intervine dupi data ie'irii persoanei impozabile din sistem.
F SCALITAIE

ExempluliluatralivT6

O persoand impozabil; cu sediul activitdlii economice in Romania


ti inregistrate in scopuri deTVA in Rom6nia, av6nd ca perioadi
fiscali luna, care aplice sistemulTVA la incasare dep6tette
plafonul in data de 31.07.N. in data de 16.08.N emite o facturi
pentru o livrare de bunuri in valoare de 6.000 lei,TVA 20%,
reprezentand 60010 din totalul unei livriri de bunuri. Livrarea
va avea loc in data de 10.09.N, cand se emite ti factura pentru
diferenla de 4O%, respectiv 4.OOO lei, TVA 20%. lncasarea se va
face la 20.09.N.

Care este regimul deTVA aplicabil in situalia PrezentatS?

RAspuns:

- 16.08.N: societatea aplici sistemul TVA la incasare, prin urmare inregistreazd ca


taxi neexigibild suma de 'l.2OO lei (se aplici in continuare sistemul);
- 25.08.N: se depune notificarea;
- Ol.O9.N: societatea iese din sistemulTVA la incasare;

- 1O.Og.N: se inregistreazi TVA colectate aferentd diferenlei facturate (4.000 lei x 200lo

= 800lei);
- 2O.O9.N: taxa neexigibild (1.200 lei) aferenti avansului este colectate la incasarea
clientului.

Pentru determinarea taxei aferente incasirii contravalorii integrale sau parliale a livrS-
rii de bunuri ori a prestirii de servicii, care devine exigibilS, fiecare incasare totald sau
parJiald se consider; c; include gi taxa aferentS, aplic6ndu-se urmdtorul mecanism de
calcul pentru determinarea sumei taxei respective:
- 20x100 / "l21,in cazul cotei standard;

- 9 x 100 / l09 sau 5 x lOO/ 105, in cazul cotelor reduse.

Persoana impozabil6 care incaseazd/pldtette par.tial o factur; cuprinzand contravaloa-


rea unor tivriri de bunuri / prestiri de servicii care con.tin mai multe cote de TVA tilsau
mai multe regimuri de impozitare are dreptul sd aleagi bunurile/serviciile care con-
siderA cA au fost incasate/plStite par-tial pentru a determina suma taxei incasate/plAtite
in funclie de cote, respectiv regimul aplicabil.

a Exigibititateo penttu livrdri intracomunitare de bunuri, scutite de toxA


Codul fiscal prevede:

,,Prin exceplie de lo prevederile art.282,in cozulunei livrdti intracomunitore de bunuri, scu-


tite de taxd conform ott- 294 alin. (2), exigibilitoteo taxei intervine lo dato emiterii factutii

@
Ghid pentru pregdtirea candidagilor la examenul de acces

prevazute la art. 319 alin. (l 5) sau, dupa coz, la emiterea autofocturii prevazute la
art. 3l g
alin. (9) ori in ceo de-a l5-o zi a lunii urmatoare celei in care o intervenit foptul generator,
daco nu a fost emisa nicio facturo/autofocturd pdno la data respectivo.,, (art.
2g3-(1))

ExemplulilusirativTT

cand devine exigibilS taxa pe valoarea adiugati in cazul livrarii


intracomunitare de bunuri?

Rispuns:

Exigibilitatea TVA in cazul livrarii intracomunitare de bunuri intervine la data


emiterii
facturii, dar nu mai t6rziu de data de 15 a lunii urmitoare faptului generator (livrarea
bunurilor).

ExemplulilustrativT0

o societate romdneascd inregistrate in scopuri de TVA ii livreaza


mirfuri unui client inregistrat in scopuri de TVA in ltalia. Mdrfurile
sunt livrate in luna septembrie, dar factura este emisa ulterior, in
data de 22 octombrie.

Cdnd intervin faptul generator;i exigibilitatea TVA in cazul


acestei livriri intracomunitare?

Rdspuns:

Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor, respectiv in luna septembrie.

ExigibilitateaTVAintervineinceade-a 15-azialunii urmatoarecelei incareaintervenit


faptul generator.
in cazul de fa15, exigibilitatea intervine la 15 octombrie.

o Faptul generator ti exigibititatea taxei pentru achizilii intracomunitore


de bunuri

Codul fiscal prevede:

,,in cozul unei ochiziyii introcomunitare de bunuri, faptul generator intervine la dato la
care
ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similore, in statul
membru in core se
fa ce ach i zil i o ;' (art. 284-(1 ))
FISCALITATE

,,in cazul unei achizi1ii introcomunitore de bunu , exigibilitotea toxei intetvine la doto em|
terii factutii prevdzute in legislo,tia altui stat membru lo articolulcore trunspune prevederile
art. 222 din Dircctiva I l2 sou, dupd caz, lo doto emiterii autofacturii prevdzute lo art. il9
alin. (9) ori in ceo de-a l5-o zi o lunii umdtoare celeiin care a intervenit faptul generotor,
docd nu o fost emisd nicio focturd/outofocturd pAnd lo doto respectivd." |aft.284-(2))

ExempluliluelralivT9

C6nd devine exigibi16 taxa pe valoarea addugat6 in cazul


achizi!iilor intracomunitare?

Rdspuns:

Exigibilitatea TVA in cazul achizi!iilor intracomunitare intervine la data emiterii facturii,


dar nu mai t6rziu de data de 15 a lunii urmdtoare faptului generator.

Exemplul iluslrativ b0
,
O societate inregistrat5 in scopuri de TVA in Romania realizeaze
in luna octombrie o achizilie intracomunitari de mdrfuride
la un furnizor francez. Bunurile au fost receplionate in aceeati
luni in care s-a f5cut gi expedierea lor de la furnizor, factura fiind
emisd in data de 12 a lunii urmdtoare celei in care au fost
livrate/receplionate bunurile (noiembrie).
5e cere:
a) Precizali c6nd intervin exigibilitatea TVA tifaptul generator;
b) Precizali cend este recunoscuta operaliunea in decontulde
TVA ti in declara!ia recapitulativa.

Rdspuns:

a) Faptul generator intervine la data la care intervine exigibilitatea pentru livrarea


bunurilor, respectiv in luna octombrie, cend se receplioneazd mirfurile.

b) Operaliunea va fi recunoscutd in decontuldeTVA la data livrerii bunurilot respectiv


in decontul lunii octombrie.
Opera.tiunea va fi recunoscut; indeclara.tia recapitulative a lunii noiembrie, atunci
cAnd este emisd factura de c6tre furnizor.
Ghid pentru pregdtirea condidotilor la examenulde acces

a Faptul generctot ti exigibilitatea toxei pentru importul de bunwi


Codulfiscal prevede:

,,in cazulin care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vomole, toxelor ogricole sou oltor
toxe europene similare, stabilite ca umqre a unei politici comune, faptul generotoryiexi_
gibilitotea toxei pe valoarea addugatd intervin lo dota la carc intervin faptul generatoryi
exigibilitateo respectivelor taxe eurcpene.,, (art. 285_(l ))

,,in cazulin core, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor europene ptevozute lo alin. (l),
faptul generator ti exigibilitatea toxei pe voloarca addugotd intervin la data
lo care ot in-
tervenifoptul generotor $i exigibilitateo ocelor toxe europene docd bunutile importote
orfi
fost supuse unor ostfelde taxe.,, (aft.295-(2))

,,in cozulin care, la import, bunurile sunt plasate


intrun regim vamol speciol, prevdzut lo
art. 295 alin. ) (r lit. a)
ti d), faptul generotot $i exigibilitoteq taxei intervin lo data la care
acestea inceteozd o maifi plasoteintr-un ostfelde regim.,,(art. 285_(3)

Exemplulilustrativ 01

O societate achizilioneaz; materii prime de la un furnizor chinez


in urmitoarele condi.tii: pre.tul de cumpirare al bunurilor din
factura externd 42.OOO dolari, taxe vamale .l
Ool0, TVA 2oolo, curs de
schimb utilizat 4 Iei/dolar.

Se cere:
a) Precizati cend intervin faptul generatoGi exigibilitatea TVA
in cazul operaliunii de import;
b) Determinati costul de achizitie al materiilor prime gi
valoarea TVA in vam6.

Rezolvare:

a) Faptulgenerator 5i exigibiritatea TVA in cazur operatiunii de import intervin ra data


la care intervin faptul generator
ti exigibilitatea pentru taxele vamale.

b) Pre! de cumpdrare = 42.OOO dolari x 4 lei/dolar 168.000 lei


+ Taxe vamale = i6g.000leix loyo 16.800 lei
= Cost de achizilie 184.8001ei
TVA deductibilA (datorati in vami) = 184.800 lei x 20016 = 36.960 lei
F SCAL TATE

3 Baza de impozitare
Codul fiscal prevede:

,,Boza de impozitorc o taxeipevoloatea oddugatd este constituitd din:


a) pentru livrdri de bunuri $i prestdri de servicii (...), din tot ceeo ce constituie contra-
portido oblinutd sou care urmeazd a fi oblinutd de furnizor oti Westotor din portea
cumpdrdtorului, beneficiarului sau a unuiter,t, inclusiv subvenliile diect legote de pre-
lul acestor opetoliuni; (...)
c) pentru opera,tiunile prcvdzute la ort.27O olin. (4) ti (5), penttu tronsferul prevdzut lo
art.27O atin. (lO) si pentu ochiziliile introcomunitare considerote ca fiind cu plotd
("')'
preSul de cumpdrare ol bunurilor respective sau ol unor bunuri similore ori,in obsenla
'unor
astfel de pre;uti de cumpdrore, prelul de cost, stobitit lo doto livrdrii.in cazulin
care bunurile reprezintd octive corporolefixe sau bunuri de naturd olimentafi ol cdror
temen de consum o expirct ti core nu moi pot fi volorificote, bozo de impozitorc se
stobilefte conform procedutii stabilite prin normele metodologice; (...)
e) penttu livrarea de bunuri sou prestoreo de servicii pentru core beneficiarul este o per-
soond afiliatd furnizotului/prcstotorului (..-), bozo de impozitore este consideratd va-
loarea de pialdin umdtoorele situalii:
l. atunci cAnd contropdttido este moi micd decdt valooreo de piold, iar beneficiorul
livrdrii sau al prestdrii nu ore drept complet de deducete (..-);
2. atunci cAnd contrcpartida este moi micd decdt valoarea de piald, ior furnizorul
sou prestatorul nu ore un drcpt complet de deducere (...) ti livrareo sou prestorea
este scutitd (...);
3. atunci cand contrupattida este moi mare decAt valoorea de pio,td, iat furnizotul
sou prestotorul nu ore drept complet de deducere (...)." (art.286-(1)J

Comentariu:
Valoarea de piale inseamnd suma totald pe care, pentru oblinerea bunurilor sau servi-
ciilor in cauzi la momentul respectiv un client aflat in aceeati etaPe de comercializare
la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui sd o pldteascd in con-
dilii de concurenli toiali unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului
membru in care livrarea sau prestarea este supusd taxei. Atunci cand nu poate fi stabilite
o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabili, valoarea de pia.td inseamnd:
1. pentru bunuri, o sumi care nu este mai mic5 decat prelul de cumpirare al bunurilor
sau al unor bunuri similare ori, in absenla unui pre! de cumpirare, prelul de cost,
stabilit la momentul livrdrii;
2. pentru servicii, o sumd care nu este maimicA decat costurile complete ale persoanei
impozabile pentru prestarea serviciului.
Nu intre in baza de imPozitare:
- rabaturile, remizele, risturnele, sconturile ti alte reduceri de prel, acordate de furni-
zori direct clienlilor la data exigibilit6liitaxei;
- dob6nzile, percepute dupi data livrdrii sau presterii, pentru pl;Ii cu interziere;
- valoarea ambala.ielor care circul; intre furnizorii de marfd ii clienli, prin schimb,
f;ri facturare etc.
Ghid pentru pregdtireo candidayilor la examenul de acces

Exemplulilustrativ b2

Un furnizor ii acorda clientului siu in momentul facturirii


mSrfurilor reduceri comerciale.
Se cunosc urmStoarele informalii:
- pre! de v6nzare 2.000 lei;
- rabat 100/o gi remiz; 5olo acordate pentru marfurile v6ndute.
CalculaliTVA aferenti mdrfurilor v6ndute de furnizor.

Rezolvare:

o Valoare brutd 2.000 lei


- Rabat 10olo = 2.000 lei x l0olo 200 lei
- Remizi = (2.000|ei - 200 lei) x
5o/o 5olo 90 lei
= Baza de impozitare a TVA '1.710 lei
TVA = 1.710 lei x2oo/o =342lei

Exemplulilustrativ b3

Se vinde un stoc de marfuri la prelul de v6nzare de 74.000 lei,


TYA20o/o. Pe facturi este inscrisd valoarea ambalajelor, de g.000 lei.
Costul mdrfurilor v6ndute este de 50.000 lei. Dupd o saptam6na,
clientul restituie ambalaje in valoare de 6.000 lei. Restul
ambalajelor sunt relinute de client, iar furnizorul le factureazi.
Care este regimul de TVA aplicabil in condiliile in Care ambalajele
sunt gestionate prin utilizarea sistemului de restituire?

Rezolvare:

La data v6nzirii stocului de mirfuri:


Baza de impozitare a TVA = 74.000 lei

NotS:
Contravaloarea ambalajelor care circulS intre furnizorii de marf6 si cllengi prin schimb
nu intrd in baza de impozitare.
TVA colectata = 74.000 lei x 2Oo/o = 14.800 lei
Factura rea am balajelor nerestituite de client:
Baza de impozitare a TVA = 2.000 lei
TVA colectatd = 2.000 lei x 2Oo/o = 400 lei
F SCAt TATE

Exemplulilustrativ b4

O societate pldtitoare de taxi pe valoarea adiugat; a achizi-tionat


materii prime de 5OO.OOo lei.Ambalajele in care au fost livrate
materiile prime sunt in valoare de 20.000 lei, luate la schimb.
intreprinderea a livrat marfi de 900.000 lei ti a prestat serviciiin
valoare de 100.000 lei. Operaliunile nu includ TVA.

DeterminaliTVA de plati sau de recuperat.

Rezolvare:

TVA colectatd (livrdri de bunuriti prestdri de servicii de citre societate) = Baza de im


pozitare x Cota deTVA = (900.000 lei + 100.000 lei) x 209o = 200.000 lei
TVA deductibil6 (achizilii de bunuri ti prestAri de servicii de citre societate) = Baza de
impozitare x Cota deTVA = 500.000 lei x 20olo = 100.000|ei

Nota: Contravaloarea ambalajelor nu intrd in baza impozabilS, acestea fiind luate la


schimb.

TVA colectatd > TVA deductibili


TVA de platd =TVA colectatd r TVA deductibild = 200.000 lei - 100.000 lei = 100 000 lei

Baza de impozitare se reduce in urmdtoarele situalii:

- in cazul desfiinldrii totale sau parliale a contractului pentru livrarea de bunuri sau
prestarea de servicii, inainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise
facturiin avans;
- in cazul refuzurilor totale sau parliale privind cantitatea, calitatea ori prelurile bu-
nurilor livrate sau ale serviciilor prestate;
- in cazulin care rabaturile, remizele, risturnele 9i celelalte reduceri de pre! sunt acor
date dupd livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
- in cazulin care cumpdrdtorii returneazd ambalajele in care s-a expediat marfa. pen-
tru ambalajele care circuld prin facturare etc.

3 Cotele de taxd pe valoarea addugatd


Codulfiscal prevede;

,,Cota standord se aplicd asupro bazei de impozitore pentru operaliunile impozobile


core
nu sunt scutite detaxd sou core nu sunt supuse cotelor reduse, ior nivelulacesteio este:
Ghid pentru pregdtireo condidayilor la examenul de acces

a) 20o/o incepdnd cu dato de I ianuorie 201 6 gi pdno la dota de 3l decembrie 201 6;


b) 19o/oincepdnd cu dato de I ianuorie 20I 7;, (art.291-(1))

,,Cota reduso de 9o/o se aplicd asupro bazei de impozitare pentru urmdtoorele prestari de
servicii 5i/sou livrdri de bunuri:
a) livrarea de proteze ;i accesorii ale acestoro, definite prin normele metodologice con-
form legisla;iei specifice, cu excep,tio protezelor dentare scutite de taxa (...);
b) livrarea de produse ortopedice;
c) livroreo de medicamente de uz uman 5i veterinar;
d) cazareo in cadrul sectorului hotelier sau ol sectoorelor cu funclie similoro, inclusiv in-
ch i rie rea teren u ri I o r a menojote pentru ca m pi ng ;

e) livrarea urmatoarelor bunuri: olimente, inclusiv bauturi, cu exceplia bouturilor alcoo-


lice, destinote consumului umon 5i onimoL animole pasari vii din specii domestice,
5i
seminfe, plante ;i ingrediente utilizate in preparareo alimentelor, produse utilizate
pentru o completo sou inlocui alimentele (...);
f ) serviciile de restaurant 5i de catering, cu exceplio bduturilor alcoolice, altele dec1t be-
reo core se incadreaza la codul NC 22 03 00 I 0;
g) livrarea apei potabile si a apei pentru irigaliiin agricultura!' (art. 291-(2))

Comentariu:
Cota redusi de taxd de 9o/o se aplicd pentru tipurile de cazare in structurile de primire
turisticd av6nd funcliune de cazarc, prevdzute la art. 2r din oG nr.5g/199g privind or-
ganizarea ;i desfSgurarea activitelii de turism in Rom6nia, cu modificdrile completd-
9i
rile ulterioare.

in cazul cazitrii cu demipensiune, cu pensiune completd sau cu all inclusive, cotaredusi


deTVA se aplici asupra preluluitotal al cazdrii,care poate include gi bduturi alcoolice.

ExemVlul ilust rativ b5


7 I

Selectali dintre operafiunile prezentate maijos pe cele pentru


care este aplicatd cota redusi de TVA de 9o/o:
a) prestarile de servicii medicale;
b) livrarile de produse ortopedice;
c) livririle de organe, de s6nge gi de lapte de provenientd umand;
d) livrarea de manuale gcolare;
]

e) activitatea de inv515m6nt;
f) dreptulde intrare muzee;
la
i

g) cazarea in cadrul sectorului hotelier. I


FISCALITATE

Rispuns:

Operaliunile pentru care este aplicati cota redusd de 9olo sunt cele de la literele b) ;i g).

- ExemPlultlue,.rauv
Exemplu! ilustraliv bO

O fabrici de p6ine livreazd o cantitate de p6ine, prelul de vSnzare


din factura fiind de 6.250 lei.

Care sunt cota de TVA aplicabiti ;i valoarea taxei colectate?

Rdspuns:

Cota de TVA = 9olo

TVA colectati = 6.250 lei x 9olo = 562,5 lei

Codul fiscal prevede:

,,Cota redusd de 5o/o se aplico asupro bazei de impozitore pentru urmatoarele


livrari de bu-
nuri 5i prestari de servicii:

a) manuole gcolare, cdrgi, ziore 5i reviste, cu excep,tia celor destinate exclusiv sou in prin-
cipal publicitalii;
b) serviciile constdnd in permiterea accesului la castele, muzee, cose memoriole, monu-
mente istorice, monumente de arhitectura 5i orheologice, grddini zoologice 5i boto'
nice, tdrguri, expozilii Si evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe,
oltele decdt cele scutite (...);
c) livrareo locuin,telor ca parte o politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt constru-
ite (...) ;' (art.291 -(3))

- Exemplul 07t
ilustraliv o
ExemPlul tlu9traT,w

--
Da[i trei exemple de operaliuni pentru care este aplicati cota
redusd de TVA de 5o/o.

Rispuns:

Din categoria operaliunilor pentru care este aplicati cota redusd de TVA de 5olo fac
parte urmdtoarele:
Ghid pentru pregA eo candida,tilor la examenul de acces

l. Livrarea de clddiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, citre primarii in ve_
derea atribuirii de c;tre acestea cu chirie subventionate unor persoane sau familii
a c6ror situatie economic; nu le permite accesul la o locuint; in proprietate sau
inchirierea unei locuinte in condiliile pie_tei;
Livrarea de cl,idiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate
drept cdmine de bitrani ti de pensionari;
3. Livrarea de cl6diri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utili_
zate drept case de copii ti centre de recuperare reabilitare pentru minori cu han_
ti
dicap.

r Exemplul ilustrativ bb

Care sunt cotele de TVA in Romenia?

R6spuns:

Cotele de TVA in Romania sunt de 2oolo ,9o/o gi 5o/o.

Comentariu:
Potrivit Normelor metodorogice de apricare a coduruifiscar, cota apricabire pentru ajus-
tarea bazei de impozitare este cota operaliunii de bazd care a generat aceste eveni_
mente.

in cazul operaliunilor a cdror bazi impozabili este determinatd in valuti, cursul de


schimb valutar utilizat pentru ajustarea bazei de impozitare este acelagi ca al opera_
Iiunii de bazi care a generat aceste evenimente, respectiv cursul de schimb valutar
utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adiugate pentru
operatiunea de baz;. Totu'i, in cazul in care nu se poate determina operaliunea de
bazi care a generat aceste evenimente, va fi aplicatd cota de TVA in vigoare la data
la care a intervenit evenimentul ti, corespunzitor, gi cursul de schimb valutar de la
aceastii dat;, ln cazul operaliunilor pentru care baza de impozitare este determinati
in valuti.

3 Operaliunile scutite de taxa pe valodrea ad;ugat;


Operaliunile scutite de taxi cu drept de deducere sunt cele pentru care nu se da_
toreazd taxa, dar este permis; deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizijii.
Aceste operatiuni sunt enumerate in cadrul art. 294-296 din codul fiscal. in aceasta
categorie se includ:
F SCAt TATE

exporturile;
prestdrile de servicii direct legate de exportul de bunuri;
prestdrile de serviciidirect legate de importul de bunuri;
presterile de servicii efectuate in Romenia asupra bunurilor mobile achizilionate
sau importate in vederea prelucririi in Romania ti care ulterior sunt transportate in
afara Uniunii Europene;
transportul internalional de persoane;
livrdrile intracomunitare; ti
transportul internalional ti intracomunitar de bunuri.

-'-"'r'-"'--
Exemoluliluslraliv b9
I
I

Osocietateii livreazi bunuri unui cumpar;tor din Turcia Oparte


I din bunuriau fost cumpSrate de la un furnizor italian (achizitie
] intracomunitari), iar restul, de la un furnizor intern (achizi.tie locale r

cu TVA 200/o). Bunurile sunt transportate la Constan.ta, de unde vor

| fi pr"lrat"d"unalttransportatorpentruafi livrateladestinaJie 1

(in Turcia). Pentru acest serviciu, societatea achitd contravaloarea


]
transPortului Plus TVA 2O%.
,
E=l'1"-lllo:"1"1'0"*t''ll1"1o''" ]

Respuns:

Pentru cA realizeaza o operaliune scutit; de TVA cu drept de deducere, societatea va


emite o facture fdrd TVA (exportul de bunuri este o opera.tiune scutiti), dar in acelati
timp va avea drept de deducere pentru achiziliile efectuate, respectiv pentru taxarea
inversi aferentd achiziliei intracomunitare, TVA pldtitd furnizorului intern de bunuri 5i
TVA pl;tit5 prestatorului serviciului de transport.

Operaliunile scutite de taxa fire drept de deducele sunt cele pentru care nu se da-
toreaz; taxa ti nu este permisd deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizi.tii.
Aceste operatiuni sunt enumerate in cadrul art.292 din Codul fiscal in aceast; cate-
gorie se includ:
spitalizarea, ingrijirile medicale gi opera!iunile strans legate de acestea;
- prestdrile de servicii efectuate in cadrul profesiunii loI de cdtre stomatologi ti teh-
nicienidentari, precum 9i livrarea de proteze dentare efectuatd de acegtia;
- prestdrile de ingrijire supraveghere efectuate de personal medical ti parame-
ti
dical;
Ghid penuu pregdtiea condido,tilor la exomenulde acces

transportul bolnavilor Si al persoanelor accidentate, in vehicule special amenajate


in acest scop, de citre entiti!i autorizate;
activitatea de invejdmant, formarea profesionald a adullilor, precum prestdrile
,i
de servicii ;i livrdrile de bunuri strens legate de aceste activiteli, efectuate de insti_
tu!iile publice sau de alte entiti.ti autorizate;
prest6rile de servicii de nature financiar-bancari (numaianumite servicii);
operaliunile de asigurare gilsau de reasigurare, precum ii prestirile de servicii in
legitur; cu acestea;
arendarea, concesionarea, inchirierea ;i leasingul de bunuri imobile, acordarea unor
drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct gi superficia;
livrarea de construcliil p;rli de constructii sia terenurilor pe care sunt construite,
precum 5i a oriciror alte terenuri.

Comentariu:
Livrarea de construclii noi, de pdrli de construclii noi gi/sau de terenuri construibile
este opera-tiu ne taxa bil6.

- Exemplul ilustrativ 90

O societate inchiriazi o clddire de birouri gi, odat; cu aceasta,


locurile de parcare.

Care este tratamentu I fiscal al acestor operaliuni?

Rispuns:

Potrivit regulii de bazi, operaliunea de inchiriere a unei clddiri este o opera!iune scu_
titi f;r; drept de deducere, iar operaliunea de inchiriere a locurilor de parcare este
operaliune impozabild ti se aplici taxa pe valoarea adiugati.

3 Regimul deducerilor
Codulfiscal prevede:

,,Dreptul de deducere ia nattete la momentul exigibilitAii taxei:, (aft.2g7_(1))

,,Dreptul de deducerc o TVA oferente achiziliilot efectuate de o peBoand impozabild de


la o persoand impozobild carc aplicd sistemulTVA la incosare (...) este omAnot pAnd b
dota lo caretaxo aferentd bunurilor tiserviciilot corc i-au fost liwote/prestote o fost pldtitd
fu r n i zo t u I u i /p res to to ru I u i sd u." (aft. 297 -(2))
FI5CALITATE

o percoond impozobild cote


,Dreptulde deducerc oTvA ofercnte achiziliilor efectuate de
aplicA sistemul TVA la incasarc (...) este dmdnat pana in momentul in care taxo afercntd
bunurilor 5i serviciilor core i-ou fost livrote/prestate ofost pldtitd furnizorului/prcstotorului
sunt excluse de
sdu, chior dacd o porte din operuliunile realizote de persoano impozabild
lo oplicarca sistemului TVA lo incosare (...)." \att.297 -13))

Limitiri speciale ale dreptului de deducere


5e limiteazi la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpdrdrii'
achiziliei intra-
comunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate ti
a

taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau


in folosinla
persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul
activitilii economice.
maximd auto-
Limitarea se aplice vehiculelor rutiere motorizate av6nd o masi totalS
rizati sub 3.500 kg sau nu mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul 5oferului'

; ExemPlul iluolrativ 91
ll
'

I Seachizitioneazidelaunfurnizorinternunautoturism'careva L

Costul de achizilie este de


] fi folosit pa4ialin scop economic
I
sz.ooo tei,rvn zooz". I

acceptati la deducere'
I

I Determinali valoarea TVA I

Rezolvare:

TVA deductibili = 52.000 lei x 20% = 10.400 lei


TVA de dedus = 10.400 lei x 50% = 5.200 lei
autoturis-
Diferenla neacceptatd la deducere va fi inregistrat; in costul de achiziJie al
mului.

3 Deducerea taxei pentru persoana impozabllS cu regim mixt


tl persoana Parlial imPozabila
Codul fiscal prevede:
sd reolizeze atAt operaliuni core dou
,,Persoana impozabild core reolizeazd sau urmeazd
conti-
dreptde deducere, cat tioperoliunicarc nu dau drept de deducere este denumitdin
nuarepersoond impozabildcu regim mixt.Persoano carc reolizeazd otAt operuliunipentru
Ghitl pentru pregdtirea condidalilar la examenulde acces

core nu orc calitotea de persoond impozobild (...), cdt ti opera,tiuni pentru carc ore calitatea
de pe$oond impozabild este denumitd persoond parlialimpozabild;, (aft.3OO-11))

,,(.-.) Persoona parliol impozobild nu are drept de deducere pentru achiziliile destinote oc-
tivitd,tii pentru carc nu arc calitoteo de persoand impozabild. Docd persoana pa4ial im-
pozabild desfdSoard octivitdli in calitote de persoand impozabild, din care rezultd otAt
opero,tiunicu dtept de deducere, cdt Si operuliunifdrd drept de deducere, este consideratd
persoand impozobild mixtd pentru respectivele octivitdli (...). persoono porlial impozobild
poate oplica pro rato in situo,tia in care nu poate
,tine evidenle seporote pentru octivitotea
desfdturatdin calitate de persoand impozobild tipentru octivitotea pentru cote nu ore co-
litotea de persoond impozabild;' (art. 3OO (2))

,,Taxaoferentd achizitiilor destinate exclusiv rcolizdrii de operoliuni care pemit exercito-


reo dreptului de deducere, inclusiv de investilii destinote rcalizdrii de astfel de operotiuni,
se deduce integral." (art. 300-(3))

aferentd ochiziliilor destinote exclusiv realizdrii de operaliuni care nu dau drept de


,,Toxo
deducere, precum Si de investi.tiicore sunt destinate reolizdrii de ostfelde operoliuni nu se
deduce;' (aft.300-(4))

,,Taxd oferentd ochiziliilot pentru corc nu se cunoatte destino,tio, respectiv dacd vot fi uti-
lizate pentru realizareo de operuliuni carc dou drept de deducere sou pentru operoliuni
care nu dou dtept de deducere, ori penttu core nu se poate detemina
Wopor,tio in core
sunt sau vor fi utilizate pentru opercliuni core dou drcpt de deducere opero,tiuni care nu
,i
dau drept de deducere se deduce pe bozd de Wo rato (...).,,laft.3OO-(5))

Pro rata se determini ca raport intre:

Suma total;, f;rd tax6, dar cuprinzand subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constend in
Iivr6ri de buouri ti prestdri de servicii care permit erercitarea dreptului de deducere

Suma totala, fEr; taxa, a operaliunilorconstend in livraride bunuri


,i prer,;ri d" ,"rri.ii ."r"p"-i,
exercitarea dreptuluide deducere tia operatiunilorconstend in livr;ride bunuriti prestaride servicii
care nu permit exercitatea dreptului de deducere

Pro ratadefinitivi se determini anual, iar calculul acesteia include toate operaliunile
pentru care exigibilitatea taxei ia nattere in timpul anului calendaristic respectiv.

Urmitoarele elemente sunt excluse din calculul pro rata:


- valoarea oricdrei livrdri de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana im_
pozabil; in activitatea sa economici;
valoarea oric;ror livriri de bunuri sau prest;ri de servicii cdtre sine efectuate de
persoana impozabilS;
- valoarea operaliunilor precum prestdrile anumitor servicii de naturd financiar_ban-
card, operaliunile de asigurare tilsau de reasigurare, prestdrile de servicii in legi_
turd cu operaliunile de asigurare de reasigurare efectuate de persoanele
'ilsau
E"
FISCALITATE

impozabile care intermediazd astfel de operaliuni ;i a operaliunilor imobiliare, ?n

mdsura in care acestea sunt accesorii activitalii principale.

Pro rata definitivi se determind procentual 9i se rotunjeqte p6na la cifra unitSlilor ime-
diat urmitoare.
Pro rata aplicabilS provizoriu pentru un an este pro rata definitivS, determinati pentru
anul precedent, sau pro rata estimatd pe baza operaliunilor prevezute a fi realizate in
anul calendaristic curent, in cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea ope-
raliunilor cu drept de deducere in totalul operaliunilor se modificd in anul curent fa!5
de anul precedent.

in cazul unei persoane impozabile nou-inregistrate, pro rata aplicabilS provizoriu este
pro rata estimatd pe baza operaliunilor preconizate a fi realizate in timpul anului calen-
daristic curent, care trebuie comunicat6 cel mai t6rziu pAnd la data la care persoana
impozabilS trebuie sd depund primul siu decont de taxd.

Persoanele impozabile trebuie si comunice organului fiscal competent, la inceputul


fiecdrui an fiscal, cel mai t6rziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv pro rata provizorie
care va fi aplicati in anul respectiv, precum 9i modul de determinare a acesteia.

Exempluliluetratlv 92

O societate efectueazd urmitoarele operaliuni:


- Achizilioneazi materii prime de la intern in valoare de 450.000 lei
(operaliu ne taxabi la);
- Produce 9i livreazi produse finite la intern in valoare de
430.000 lei (operaliune taxabila);
- Produce gi livreazS produse finite la intern in valoare de
120.000 lei (operaliune scutiti fdri drept de deducere);
- lmportd mirfuri in valoare de 40.000 euro, taxi vamald 100/o

(operaliune taxabi l5);


- Vinde mirfurile importate aplicind un comision de9o/o
(operaliune taxabi l5).

Cursul de schimb valutar este de 4,5 lei/euro.

Determinali TVA de plati sau de recuperat.

Rezolvare:

a) Determinarea TVA deductibile (opera!iunile de achizilie):


Vom determinaTVA deductibilS pentru achizilia de materii prime de la intern;i pentru
import.
Ghid pentru pregAfueo condidolilor lo examenulde occes

ln baza de impozitare a TVA deductibile vor intra:

- valoarea materiilor prime achiziJionate, de 45O.OOO lei;


- importul de mdrfuri, in valoare de 40.000 euro, cu o taxd vamal6 de I O%.

Pentru importul de mdrfuri, baza de calcul trebuie exprimate in lei titrebuie si includi
toate taxele datorate:

Valoare in vamd = 40.000 euro x 4,5 lei/euro = l SO.OOO lei


Taxi vamale = 180.000 lei x l0% = 18.000 lei

Deci valoarea luatd in considerare pentru calcululTVA deductibile aferente importului


de mdrfuri este:

Valoare in vami + Taxe vamalS = 18O.0OO lei + 18.000 lei = l98.OOO lei,

Baza de impozitare pentru TVA deductibild = 450.000 lei + 198.000 lei = 648.000 lei

TVA deductibild = 648.000 lei x 20olo = 129.600 lei

b) Determinarea pro rata SiaTVA de dedus efectiv:


Pro rata = Livr;rile supuse TVA / Totalul livririlor = (Veniturile din v6nzarea produselor
finite livrate la intern in valoare de 43O.OOO lei + Veniturile din vanzarea marfurilor
importate aplicand un comision de 9olo) / (Veniturile din vanzarea produselor finite
livrate la intern in valoare de 43O.OOO lei + Veniturile din venzarea produselor finite li-
vrate la intern scutite fdrd drept de deducere in valoare de l2O.OOO lei + Veniturile din
vAnzarea mArfurilor importate aplicend un comision de 9%)

Valoarea v5nz6rii mdrfurilor importate care intri in calculul pro rata Valoare in vamd
=
+ Tax; vamali + comision = 180.000 lei + l8.ooo lei + 198.000 lei x 90lo 21 5.820 lei
=
Pro rata TVA = (430.000 lei + 215.820 lei) / (430.OOO lei + t2O.OOO lei + 2.15.820 tei) =
84,33Vo = 85Vo

Prin urmare, TVA de dedus = TVA deductibild x 85% = 129.600 leix 85olo I I O.t 60 lei
=

c) Determinarea TVA colectate (livr;rile realizate de societate):


TVA colectatd este cea aferente tuturor livrdrilor realizate de societate care nu sunt scu_
tite de la plata acestei taxe.
Baza de calcul = Produsele finite livrate la intern in valoare de 43O.OOO lei + Venzarea mer-
furilor importate aplicand un comision de 9olo = 430.000 lei + 215.820 lei = 645.820 lei

TVA colectatd = 64 5.820 lei x 21ok = 129.164lei

TVA colectat; > TVA de dedus -r avem TVA de plati


TVA colectat6 - TVA de dedus = 129.164lei 110.'160 lei =t9.OO4lei
FI5CATITATE

3 Perioada fiscali
Codul fiscal prevede:

,,Perioada fiscold este luno colendoristicd." larl. 322-(11)


t
perioada fiscold este mestrul colendaristic pentru pe5oano impozobild corc in cursul
,,(...)
onului colendaristic prccedent a reolizot o cifrd de afaceri din operuliuni toxabile ti/sou
scutite cu drept de deducere !/sou neimpozabile in RomAnio conform art' 275 5i 278, dar
care dau drept de deducere conform ort. 297 olin (4) lit. b), core nu o depdtit plofonul de
t O0.OOO euro ol cdrui echivolent in lei se calculeazd conform normelor
metodologice, cu
exceplia situoliei in core pe3oana impozabild o efectuat in cursul onului calendaistic
precedent uno sou moi multe ochizilii intracomunitore de bunuri." (afi.322-(2))

,,Docd cifra de ofaceri efectiv oblinutd in anul inregistrdrii, recalculatd in bozo


octivitd,tii
on calendoristic intreg, depd|erte plofonul prcvdzut lo olin' (2), in
corespunzdtoare unui
anul urmdtor petioado fiscold vo fi luno calendoristicd, conform alin (l)' Docd oceostd
cifrd de ofoceriefectivd nu depdtette plafonul prevdzut la olin. (2), persoono impozabild
vo utiliza trimestrul colenda perioadd fiscald, cu excep.tio situalieiin core persoano
stic co

impozobild a efectuotin cu3ul anului calendoristic precedent uno sou moi multe achizilii
i ntracomu nitare de bunuri." (arl. 322-(5))

Comentariu:
Perioada fisca15 pentru declararea gi plata TVA este luna calendaristice. Pentru societi-
cifr; de afaceri nu depetette 10O.OOO euro in anul fiscal anterior, perioada
Jile a ciror
pentru declararea ti plata TVA este trimestrul calendaristic.

DacS un contribuabil pletitor de TVA depi;egte plafonul de 1o0.ooo euro aferent cifrei
de afaceri ti nu a efectuat achizilii intracomunitare in anul calendaristic anterior, acesta
va utiliza ca perioadd fiscali pentru anulfiscal urmitor luna calendaristic;'

3 Mdsuri de simplificare
Codul fiscal prevede:

,,Opetotiunile pentru care se aplico taxoreo inverso sunt:


a) Iivrarea urmdtoorelot cotegotii de bunuri:
t . deteuri feroase 5i nefercose, de rebutu feroase $i nefercase' inclusiv produse se-
mifinite rezultate din prclucroreo, fabricarco sou topheo acestora;
2. reziduuli'i alte mateale reciclabile alcatuitedin metoleferoose neferoose,olio.
'i
jele ocestoro, zgurd, cenutd ti reziduuri industriole ce conlin metale sau olioiele
lor;
3. deteu de materiale reciclabile ! moteriole reciclabile uzote constAnd in hAttie'
carton, mote ol textil, cobluri, couciuc, plostic, cioburi de sticld ti sticld;
Ghid pentru pregdtirea candida.tilor la examenul de acces

4. materialele prevazute la pct. 1-3 dupo prelucrareo/tronsformarea ocestora prin


operafiuni de curd;ore, polizare, selec,tie, tdiere, frogmentare, presore sou turnore
in lingouri, inclusiv o lingourilor de metale neferoase pentru ob;inereo cdrora s-ou
odougot alte elemente de aliere;
b) livrareo de masa lemnoaso 5i materiole lemnoose (...);
c) livrarea de cereale 5i plante tehnice, inclusiv seminle oleaginoose sfecla de zahdr,
;i
care nu sunt in principiu destinate ca atore consumatorilor finoti (...);
d) transferul de certificate de emisii de goze cu efect de sera (...), precum transferul altor
;i
unita,ti care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeaSi directiva;
e) livrorea de energie electricd cdtre un comerciant persoond impozabila, stobilit in Ro-
mdnio (...);
f ) transferul de certificate verzi (...);
g) construcliile (...), par,tile de construc,tie ;i terenurile de orice fel, pentru a cdror livrore se
oplica regimul de toxare prin efectul tegii sau prin opfiune;
h) livrdrile de aur de investilii efectuote de persoone impozabile care
5i-au exercitat op[iu-
nea de taxare 5i livrdrile de moterii prime sau semifabricate din aur cu titlul mai mare
sau egal cu 325 la mie, cotre cumparatori persoane impozabile;
i) furnizarile de telefoane mobile, 5i anume dispozitive fabricote sau adaptote pentru uti-
lizareo in conexiune cu o refeo outorizatd 5i core func;ioneaza pe anumite frecvenfe,
fie cd au sau nu vreo olta utilizare;

i) furnizarile de dispozitive cu circuite integrote, cum or fi microprocesoare


;i unitoli cen-
trole de procesare, inainte de integrarea lor in produse destinote utilizatorului final;
k) furnizarile de console de jocuri, tabtete pC ;i laptopuri!, (a rt. 33 I -(2))

Comentariu:
Livrarea de cereale 9i plante tehnice include; g16u meslin; secard; orz; ovdz; porumb;
;i
triticale; boabe de soia, chiar sfdr6mate; seminle de in, chiar sfaramate; seminle de
rapile sau de rapila sdlbatica, chiar sfir5mate; seminle de floarea-soarelui, chiar sfd16-
mate; sfecld de zahir.

Pentru livrarea de telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, console de jocuri,


tablete PC 9i laptopuri se aplici taxarea inversi numai dacd valoarea bunurilor livrate,
exclusiv TVA, inscrise intr-o facturS, este mai mare sau egali cu 22.500 lei.

Exempluliluslrativ 93

O societate inregistratd in scopuri deTVA conform art.316 din


Codul fiscal livreazi in cursul lunii aprilie 2016 laptopuri, tablete
PC, dispozitive cu circuite integrate, imprimante gi camere video
cdtre un cumpdrdtor persoand impozabila inregistrati in scopuri
de TVA.

W
FISCALITATE

Pentru intreaga livrare este emis6 o factura centralizatoare, cu


urmitoarele date:
- 8 laptopuri - 18.000 lei;
- 6 tablete PC - 9.600 lei;
- 5 imprimante-2.500|ei;
- 10 camere video - 6.000 lei.

Precizafi care este tratamentul fiscal din punctul de vedere


alTVA.

Rezolvare:

Ca urmare a faptului cd nu pentru toate produsele facturate se aplicd misurile de sim-


plificare, se va calcula separat valoarea lor totala.

Valoarea laptopurilor 5i a tabletelor PC inscrise in facturi este de 18.000 lei + 9.600 lei
= 27.600 lei.
Cum valoarea lor totald este mai mare de 22.500 lei, pentru livrarea acestor bunuri se
aplic6 taxarea inversS.

Pentru imprimante ;i camerele video se aplici regimul normal de taxare.

Exempf ul ilustrativ 94
;
O societate inregistratd in scopuri de TVA livreazd un teren.

Precizali care este tratamentul fiscal din punctul de vedere al


TVA in urmitoarele situalii:
a) Terenul este construibil;
b) Terenul este agricol;i nu se opteazi pentru taxare;
c) Terenul este cu destinalie agricold 9i se opteazi pentru
taxare.
t_

Rezolvare:

a) in cazul livrdrii terenului construibil se aplica regimul de taxare prin efectul legii,
prin urmare intrd sub incidenla m6surilor de simplificare. Livrarea se va face fara TVA,
in regim de taxare inversd la cumpdrdtor.

b) in cazul livrdrii terenului agricol pentru care nu se opteaze pentru regimul de ta-
xare nu se vor aplica mdsurile de simplificare. Livrarea se va face far6 TVA, in regim de
scutire fari drept de deducere.
Ghid pentru pregdtireo candidolilar la exomenulde occes

c) in cazul livrdrii terenului agricol pentru care se opteazd pentru regimul de taxare
se vor aplica mesurile de simplificare. Livrarea se va face f;r; TVA, in regim de taxare
inversi la cumpir6tor.

Se aplicd taxarea inversi pentru operaliunile care intrd sub incidenla prevederilor
art.331 din Codul fiscal. Astfel, pentru aceste operaliuni beneficiarul va inregistra va-
loarea taxei aferente atat ca TVA colectate, cat 9i ca TVA deductibili.

Exenpluliluslrativ 15

O societate inregistrati in scopuri deTVA efectueazi in luna mai


urmetoarele operaliuni:
- Achizilioneaz, 1.000 kg de deteuri de metale neferoase la
prelul de 1,5 lei/kg, fdrd TVA;
- AchizilioneazA 2.000k9 de fructe la prelul de 2 lei/kg, fere TVA;
- Livreazd 1 .500 kg de fructe la preJul de2,5 lei/kg, fird TVA.
Toate achiziliile/livrdrile se fac pe plan intern de la / c;tre persoane
inregistrate in scopuri de TVA.

DeterminaliTVA de plati sau de recuperat aferenti lunii mai.

Rezolvare:

Deleurile de metale neferoase se supun regimului de taxa re inve1dt (4426 = 4427).


TVA deductibili = 1.000 kg x 1,5 lei/kg x 2OVo + 2.000 kg x 2 lei/kg x 90,6 = 660 lei

TVA colectatd = 1.000 kg x 1,5 lei/kg x 2oolo + l.5OO kg x 2,5 lei/kgxgyo=638 lei
TVA deductibili > TVA colectati + TVA de recuperat = 660 lei - 638 lei = 22 lei

Exempluliluslrativ96

O persoani juridicd inregistratd in scopuri de TVA care activeazi


in domeniul produc.tiei de mobilier efectueazd in luna iunie
urmi;toarele operaliuni:
- Achizilioneazd masi lemnoasi pe picior utilizat; ca materie
primi in valoare de 850.000 lei, pre.t fdre TVA;
- Achizi!ioneazi materiale consumabilein valoare de 25O.OOO lei,
pre! ferd TVA;

EI
FI5CALITATE

- inregistreazi facturi pentru cazarea personalulu i trimis in


delegatie in sumd de 25.000 lei, prel fErd TVA;
- Achizilioneazd produse alcoolice;i din tutun destinate
activitilii de protocol in sumi de 15.000 lei, Prel fdrd TVA;
Livreazd produse finite (mobilier) in valoare de 1.450.000 lei,
PreJ cu TVA.
Toate operaliunile se desfS;oard in Rom6nia, furnizorii ;i clienlii
fiind persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
5e cere:
a) DeterminaliTVA aferente lunii iunie;
b) gtiind ci la sfartitul lunii maisocietatea a raportat TVA
de recuperat in sumd de 2.500 lei, determinali care este
valoarea TVA pe care societatea o datoreazi c6tre bugetul
statului la sfartitul lunii iunie.

Rezolvare:

a) TVA aferenti lunii iunie:


Achizilia de mase lemnoasd pe picior genereazd TVA deductibilS tiTVA colectatd in su-
md de 850.000 lei x 20% = 170.000 lei.

Pentru achizilionarea produselor alcoolice ti din tutun destinate activitalii de protocol,


in valoare de 15.000 lei, TVA este nedeductibild.

TVA pentru serviciile de turism este de 9%.

TVA deductibili = 85o.ooo lei x 20% + 25o.ooo lei x 20% + 25.000 lei x 906 = 222.250|ei

TVA colectati = 85O.OOO lei x 20% + 1.450.000 lei x 20 / l20 = 411.667 lei
TVA de plat6 = 41 1 .667 lei - 222.250 lei = 189.41 7 lei

b) Suma de plati la bugetul statului = 189.41 7 lei - 2.500 lei = 186.917 lei

3 inregistrarea in scopuri de taxl pe valoarea ad;ugat5


Orice persoand impozabil6 care are sediul activitSlii economice in Rom6nia 9i realizea-
zd sau intenlioneazi s5 realizeze o activitate economic6 ce implici operaliuni taxa-
bile, scutite de taxa pe valoarea adiugati cu drept de deducere tilsau operaliuni re-
zultate din activitilieconomice pentru care Iocul livrdrii/prestSrii se considerd ca fiind
in strdindtate, dacS taxa ar fi deductibild, in cazul in care aceste operaliuni ar 6 fost
realizate in Romania, are obligalia inregistririi in scopuri de TVA astfel:
Ghid pentru pregdtneo condido,tilor la exomenulde acces

a) inaintede realizarea unor astfel de operaliu ni, in u rmdtoarele cazu ri:


1. dacd declari ci urmeazi se realizeze o cifri de afacericare atinge sau depitegte
plafonul de scutire de 65.000 euro (220.000 lei);
2. daci declarS ci urmeazd sd realizeze o cifri de afaceri inferioari plafonului de
scutire, dar opteaze pentru aplicarea regimului normal de taxi;
b) dac; in cursul unui an calendaristic atinge sau depite$te plafonul de scutire, in
termen de 10 zile de la sfarSitul lunii in care a atins sau a depdgit acest plafon;
c) dacS cifra de afaceri realizati in cursul unui an calendaristic este inferioara plafo-
nului de scutire, dar opteaz; pentru aplicarea regimului normal de taxi;
d) dac6 efectueazi operaliuni scutite de tax5 giopteaze pentru taxarea acestora.

Cifra de afaceri care serve$te drept referinli este constituit6 din valoarea totald, exclu-
siv taxa, a:

- livrdrilor de bunuri 5i a presterilor de servicii efectuate in cursul unui an calenda-


ristic, taxabile sau, dupd caz, care ar fi taxabile daci nu ar fi desfigurate de o micd
intreprindere;
- operaliunilor rezultate din activitdli economice pentru care locul livririi/prestirii
se consideri ca fiind in strSindtate, daca taxa ar fi deductibil;, in cazul in care aceste
operaliuni ar fi fost realizate in Romania;
- operaliunilor scutite cu drept de deducere;
- operaliunilor scutite firi drept de deducere, respectiv:
o prestirile anumitor servicii de natu16 financiar-bancari;
o operaliunile de asigurare;i/sau de reasigurare, precum ti prestirile de servicii
in leg;turd cu operatiunile de asigurare tilsau de reasigurare efectuate de per-
soanele impozabile care intermediazi astfel de operaliuni;
o arendarea, concesionarea, inchirierea ti leasingul de bunuri imobile, acordarea
unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct ti su-
perficia, cu plata, pe o anumitd perioadi;
o livrarea de construcJii / pirli de construclii ti a terenurilor pe care sunt con-
struite, precum gi a oricSror alte terenuri.

Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici


Persoana impozabile stabilite in Romenia a cdrei cifre de afaceri anual;, declaratd sau
realizatS, este inferioari plafonului de 65.OOO euro, al c6rui echivalent in lei se stabilerte
la cursul de schimb comunicat de Banca Naiionale a Romeniei la data aderirii se
ii
rotunjette la urm;toarea mie, respectiv
22O.OOO lei, poate aplica scutirea de taxi, de-
numit; regim special de scutire.

inregistrarea speciali in scopuri de TVA


Persoanele impozabile care au sediul activitdlii economice in Romania si care nu sunt
inregistrate ca platitori de taxd pe valoarea addugate 5i nici nu au obligatia s; se in-
F!SCALITATE

previzute mai sus trebuie s; se


registreze ca plititori pentru niciunul dintre cazurile
inregistreze in scoPuri deTVA:
dac; valoarea achi-
I inainte de efectuarea unei achizilii intracomunitare de bunuri'
intracomuni-
zijiei intracomunitare respective dep6tegte plafonul pentru achizitii
tareinanulcalendaristicincarearelocachiziliaintracomunitare(10.000euro);
inainte de prestarea unuiserviciu care are loculin alt stat
membru' pentru care be-
5 pe valoarea addugatd in
ne6ciarul serviciului este persoana obligatA la plata taxei
statul membru resPectiv;
q stabilit6 in alt
inaintea primirii de servicii de la un prestator, persoan5 impozabil;
plata taxei pe valoarea ad6ugati
stat membru, servicii pentru care este obligati la
in Romania.

Exemplulilustrativ 97

I
O societate impozabil; neinregistrati in scopuri deTVA
realizeazi achizilii intracomunitare din ltalia Pend la sfar5itul
iulie, valoarea achizitiilor ficute este de 8 590 euro ln
august
intenlioneazi sd faci o noud achizilie, in sume de 2 850 euro'

Are societatea obligalii de inregistrare in scopuri de TVA?

Rispuns:
440 euro
Valoarea totalS a achiziliilor = 8.590 euro + 2.850 euro =
11

inainte si
realizeze
Ca urmare a depetirii plafonului pentru achizi!ii intracomunitare'
se inregistreze in sco-
aceasti ultimd achizilie, persoana impozabil6 romani trebuie si
purideTVA in Romania.

Tnregistrarea este una specialS, numai pentru achiziJii


intracomunitare'

3 Documente ti declara.tii speciflce. Obligalii de platd


Factura
Persoana impozabile trebuie $ emiti o facturA cdtre fiecare beneficiat in urmdtoarele
situalii:
/ pentru livrdrile de bunuri sau prestdrile de servicii efectuate;
y' pentru fiecare venzare la distanle pe care a efectuat-o;
/ pentru orice avans incasat in leg5tur; cu una dintre operaliunile menlionate
mai sus;

/ pentru livrArile intracomunitare de bunuri efectuate'


Ghid pentru preqdtiea condidolilor lo examenulde acces

Sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hartie ori in format elec-
tronic, daci acestea indeplinesc condi.tiile stabilite in Codul fiscal.

Autofactura
in anumite situalii, cum ar fi operaliunile taxabile de livrare de bunuri sau prestare de
servicii cetre sine, trebuie emisd o autofacturd numaiin scopul taxei.

Decontul de taxi (formularul depune la organele fiscale competente. Pentru


3OO) se
fiecare perioad; fiscali, p6n6 la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare celei in care se
incheie perioada fiscal; respective, de c5tre persoanele inregistrate in scopuri de TVA'

Decontul special de taxi (formularul 301) se depune la organele fiscale competente


de cetre persoanele care nu sunt inregistrate ti care nu trebuie se se inregistreze in
mod normal in scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal. Decontul special de
taxi trebuie depus numai Pentru perioadele in care ia na;tere exigibilitatea taxei, cu
anumite exceplii, pani la data de 25 inclusiv a lunii urmStoare celeiin care se incheie
perioada fi scal; respectivi.

Declaralia recapitulativi privind livririle/achiziliile/prestirile intracomunitare


(formularul 390 VlEs) se depune lunar, panS la data de 25 inclusiv a lunii urmitoare
unei luni calendaristice, de citre persoanele impozabile inregistrate in scopuri deTVA
atet in mod normal, cat ti sPecial.

De(laralia informativi privind livrArile/prestarile ti achiziliile efectuate pe teri-


toriul n;lional (formularul 394) se depune de cdtre persoanele impozabile inregis-
trate in sclpuri deTVA in Romania pentru operaliuni impozabile in Romania ti taxabile
cu cota previzuti de lege.
in prezent, aceastS declaralie este in proces de modificare. lntenlia legiuitorului este ca
prin intermediul ei sA se transmite informalii cu privire la operaliunile locale (nalionale)
desf5gurate in Romania de o persoand impozabilS inregistrat6 in scopuri de TVA in
Rom6nia cu:
o persoane inregistrate in scopuri de TVA;
o persoane neinregistrate in scopuri deTVA;
. persoane nestabilitein Romania care sunt stabilitein alt stat membru, neinregistrate
ti care nu sunt obligate sd se inregistreze in scopuri deTVA in
Romania;
o persoane neinregistrate Sicare nu sunt obligate sd se inregistreze in scopurideTVA
in Romania, nestabilite pe teritoriul UE.

Plata taxei la buget


orice persoanS trebuie sd achite taxa de platd organelor fiscale panS la data la care are
obligalia depunerii decontului de TVA.